TOPRAöA HAYAT VERMEK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAöA HAYAT VERMEK."

Transkript

1 Dr. Önder KABAŞ TOPRAöA HAYAT VERMEK. Toprak iúleme, bitkisel üretime dayalõ tarõmsal faaliyetlerde ilk aúamadõr. UnutulmamasÕ gerekir ki toprak da kendi içinde yaúamõqõ devam ettirmektdir ve her canlõ gibi topra Õn HAVAYA, NEME ve ISIYA ihtiyacõ vardõr Tekni ine uygun olarak iúlenmemiú tarladan; istedi imiz verimi de il, sadece topra Õn VERDøöø KADARINI alabiliriz. Topra ÕPÕ]Õ tekni ine uygun olarak iúlemek suretiyle ISI, NEM ve HAVALANMAYI sa lamanõn yanõ sõra, topra Õn yapõvõqõn da düzeltilerek, bitki kök sisteminin geliúmesine ve yayõlmasõna uygun bir ORTAM hazõrlanmasõ da gerekmektedir. Günümüzde toprak iúlemesiz tarõm teknikleri konusunda yo un çalõúmalar yapõoõyorsa da, bitkilerin çimlenip, geliúebilmeleri ve büyüyebilmeleri için temel isteklerin baúõnda uygun tohum yata Õ hazõrlõ Õ ile geliúme dönemlerindeki toprak iúlemeye yönelik ikileme, çapalama ve bo az doldurma gibi iúlemler zorunlu toprak iúleme yöntemleri olarak karúõpõza oõkmaktadõr. TOPRAK øùleme NEDøR? Bir enerji harcayarak topra Õ oluúturan yapõ elemanlarõqõn, bitkilerin istekleri do rultusunda mekanik olarak yatay ve düúey yönde yer de Lútirmesini sa layarak homojen bir úekilde karõúwõuõlmalarõqõ sa lamaktõr. Toprak iúleme úu iúlemler yapõoõr; Kesme Kabartma - Devirme - KarÕúWÕrma - Parçalama - Ufalama-savurma SÕNÕúWÕrmadÕr. Toprak iúleme ile anõz ve gübre karõúwõuõlarak homojen bir da ÕOÕm oluúturulmasõ, iyi hava ve su dengesi sa lanõr. Toprak Niçin øúlenir? Toprak iúlemenin amacõ; toprak tipine, toprak iúleme zamanõna, ekim nöbetine, ekilen bitkinin cinsine, iklim úartlarõna göre de Lúir. Ancak, genel olarak topra Õ iúlemenin amacõ, kültür bitkilerinin geliúmesi için gerekli su, hava, sõcaklõk ve besin maddeleri gibi ana faktörlerin etkilerini artõrmak ve bitkilerin isteklerine uygun olarak düzenlemektir. Meyilli alanlarda, kõsa zamanda yo un olarak gelen ya Õúlarda, yüzey topra Õ ya Õú sularõyla birlikte sel halinde akõp gitmektedir. Bu durumda toprak iúlemenin amacõ, yüzey akõúõqõ ve erozyonu kontrol etmek olmalõgõr. Nadas alanlarõnda toprak iúlemenin amacõ, yo un ya ÕúlarÕn oldu u dönemde toprak yüzeyini gevúeterek, topra Õ sünger gibi yapõp, ya ÕúlarÕn topra Õn içine sõzmasõqõ sa lamak; ayrõca, toprak yüzeyini düzleyerek ve yabancõ otlarõ öldürerek, kurak aylarda toprak içindeki suyun buharlaúmasõqõ engellemektir. Toprak Hangi Derinlikte øúlenmeli? Toprak iúleme derinli i arttõkça gerekli çeki gücü de artmakta, böylece daha fazla yakõt harcanmakta ve motor zorlanmaktadõr. Bu nedenle gere inden daha derin sürüm yapõlmamalõgõr. KulaklÕ pulluk ile 20 cm derinlikte anõz bozma uygun iken, yazlõk bir üründen sonra cm derinlik yeterli olmaktadõr. Topra Õ Ne Zaman øúlemeli? Toprak iúleme zamanõ, ekim nöbeti sistemine ve amaca göre de Lúir. Nadas uygulanan yerlerde, ilk sürüm, erken ilkbaharda toprak tava gelir gelmez yapõoõr. Daha sonraki yaz sürümleri ise tarlanõn otlanma durumuna göre yapõoõr. Her yõl ekilen tarlalarda, kõúoõk olarak

2 ekilen fi veya mercimek gibi bir ürünün tohum yata n haz rlanmas için tah l hasad ndan hemen sonra gölge tav nda sürüm yap lmal r. Ayn ekilde, bir üründen hemen sonra tah l ekilecekse, bu ürünün hasad ndan hemen sonra sürüm yap larak tohum yata haz rlanmal r. Tah llardan sonra yazl k bir ürün ekilecekse, an z bozma i lemi k öncesi yap r. Tav Nedir? Tav durumunda, en az çeki gücü gerekir, toprak aletlere bula maz, toprak sürüm ras nda helva gibi da r, büyük kesekler olu maz. Toprak, tav durumundan daha slak ve daha kuru olmamal r. Toprak Tav nda De ilse Ne Olur? Toprak, tav durumundan daha slaksa, büyük ve parlak yüzeyli kesekler olu ur. Toprak tavdan daha kuru ise, çatlak yerlerinden kopan iri ve sert kesekler meydana gelir. Sürüm Yönü Nas l Olmal r? Düz arazilerde sürüm yönü çok önemli de ildir. Tarlan n uzun kenar boyunca sürüm yap r. Meyilli arazilerde ise sürümün mutlaka meyle dik yönde yap lmas gerekir. Çünkü, sürüm e im yönünde yap rsa, ya lar hemen yüzey ak na geçerek erozyona neden olur. Meyilli Arazide Sürüm Nas l Olmal? Fazla meyilli yerlerde, bu aletler e im yönünde sürüm yap rsa, meydana gelen kar klarda sular daha h zl akarak erozyonu art r. Kuru Tar m Bölgelerinde Toprak leme ll k ya miktar 500 mm alt nda olan bölgeler kuru tar m bölgeleridir. Kuru tar m bölgelerinin temel ürünü hububatt r. Hububat n kuru tar m ko ullar nda vegetatif büyüme evreleri zay ft r ve topra a az miktarda organik madde sa larlar. Az organik madde toprakta strüktürün çabuk bozulmas engelleyemez ve toprak erezyona (rüzgar ve su) u rar. Bitkisel üretimi art rmaya yönelik önlemler 1 - Kurakl a dayan kl kültür bitkilerinin tar özendirmek 2 - yi bir yabanc ot kontrolünün yap lmas sa lamak. 3 - Dü en ya toprakta tutmaya yönelik önlemleri art rmak. O halde ilk Hedef : Kuru tar m bölgelerinde toprak i lemenin hedefi toprak neminin korunmas ve yabanc ot kontrolünün iyi yap lmas olmal r. Kuru tar mda toprak i leme kurallar 1 - Kuru tar m bölgelerinde devirmeden toprak i leme etkili yöntemdir. Kazaya, a r kültivatör ve dar uçlu toprak i leme aletleri kuru tar m bölgeleri için uygundur. Kulakl pulluklar ise kuru tar m bölgelerinde kullan lmamal r. 2 - Toprak frezelerinin ikileme amac ile kullan lmas asla önerilmez. 3 - Zaman zaman nem engeli (malç) yap lmas istenmelidir. Nem engeli-malç Kuru tar m bölgelerinde buharla maya engel olmak amac ile tarla yüzeyine b rak lan, zaman zaman ye il bitki örtüsünden, zaman zaman ise topra n bizzat kendisinden olu an örtüye malç ya da nem engeli denir.

3 Ye il bitki ile yap lan nem engelinde 1-Toprak alttan kapillarite k lacak ekilde kabart r. 2-Yabanc otlar n kökleri kesilerek ölmeleri sa lan r. 3-Kesilen yabanc otlar tarla yüzeyine da r. Ye il bitki art klar n yeterli olmad bölgelerde toprak yüzeyinde 5-7 cm kaba ve kuru toprak katman serilerek nem engeli yap r. Gev ek yap ve organik maddece zengin topraklarda nem engeli kolay yap r.a r bünyeli (killi) topraklarda olu an kesekler nem engelini zorla r.geçirgenli i yüksek olan kumlu topraklarda nem engelinin yap lmas n bir yarar yoktur. An z, An z bozma ve Nadas An z, bir hasat döneminin ard ndan tarla yüzeyinde kalan kurumu kök ve bitki gövdelerinden olu an organik art kt r. Bu art klar n ertesi y l toprak i leme ile yeniden topra a kar lmas na an z bozma denir. An z bozmada i derinli i ortalama 12 cm civar ndad r. An z bozularak bitki art klar topra a gömülerek burada çürümesi ve topra organik maddece zenginle tirmesi sa lan r. Yabanc ot tohumlar da an z bozularak tarlaya gömülmekte ve burada çimlenen yabanc otlar daha sonra ye il nem engeli için kullan labilmektedir. Kurak bölgelerde arazinin nem ve bitki besin elementleri yönünden bir dengeye ula abilmesi amac yla bo b rak lmas na nadas denir.nadasta ba ar olu turulan nem engelinin uygunluk derecesine ba r. kileme ve üçleme ile yabanc otlar n öldürülmememsi durumunda nadas n yarar kaybolmakta ve verim %50 oran nda dü mektedir. Nadas yapmak için ilk toprak i leme mart ve nisan ay nda yap lmal r. Nadasta gecikme, tarlada yabanc otlar n ço almas ve topraktan nem kayb n fazlala mas demektir. Toprak lemenin Kazand rd klar Amac na uygun yap lm toprak i leme ile unlar elde edilir. Bitkilerin iste ine uygun tohum yata haz rl n sa lanmas Yabanc ot kontrolü yi bir toprak tesviyesi Topra n biyolojik ve kimyasal olarak düzenlenmesi Toprakta nem dengesinin sa lanarak tav na getirilmesi Kapillarite k larak buharla man n önlenmesi Toprak s cakl koruma Toprak katmanlar n s kl na son verme Hastal k ve zararl lar ile sava An z ve gübrenin topra a gömülerek topra n zenginle mesi Toprak erezyonunun önlenmesi Normal ve Sulu Tar m Bölgelerinde Toprak leme Ya miktar mm olan bölgeler normal ve sulu tar m bölgeleridir. Suyun dengeli kullan, toprakta pullukla kapillaritenin k larak yüzeyde ise ikileme ile yumu ak toprak katman n olu turulmas ile sa lan r. Bu bölgelerde toprak, kulakl pulluklarla zaman zaman 25 cm'ye kadar derinlikte i lenerek, toprak canl daha derinlere götürülmü olunur. ll k ya miktar 1500 mm'nin üzerinde olan çok nemli bölgelerde ise kurutmaya yönelik kanallar n aç lmas önem ta r. Toprak s kça derin i lenir ve devrilerek topraktan nemin uçmas sa lan r.

4 TOPRAK LEME ALETLER Toprak i leme aletleri, çal ma ekli ve topra a etkilerine göre 4 grupta toplanabilir: 1. Topra Devirerek leyen Aletler Soklu pulluk, ön keskili pulluk, döner soklu pulluk ve lister pullu u gibi aletler bu gruba girer. Bu aletler, topra eritler halinde kesip ters yüz ederek devirirler. Bu aletlerle toprak tav nda iken sürüm yap lmal r. 2.Topra Alttan Y rtarak leyen Aletler Kazaya, Anadolu saban ve k rlang ç kuyru u gibi araçlar topra alttan y rtarak lerler. Bu gruptaki araçlar, an z bozma gibi ilk sürümden çok, ilk sürümden sonraki toprak lemelerinde kullan r. 3.Topra Dikine Y rtarak leyen Aletler Çizel ve dipkazan bu gruba giren belli ba aletlerdir. A r bünyeli topraklarda olu an pulluk taban k rmak için bu aletler kullan r. 4.Topra Kar rarak leyen Aletler Diskli pulluk, vanvey, diskaro, ofset disk, freze gibi aletler topra kar rarak i lerler. Bu aletler ta, kumlu, s ve hafif bünyeli topraklar ile yüzeyinde fazla bitki art olan topraklarda iyi sonuç verir. Bu aletler, topra un-ufak ettiklerinden su ve rüzgar erozyonuna aç k tar m arazilerinde kullan lmas tavsiye edilmez. Toprak i leme aletlerini 1. S f ve ikinci f toprak i leme aletleri olarak kullan m s ras na göre genel olarak 2 ye ay rabiliriz. I. B NC SINIF TOPRAK LEME ALETLER PULLUKLAR Toprak i lemede en yayg n kullan lan alet pulluklard r. Pulluklar topra parçalar çevirerek devirir, gev etir an z ve yabanc otlar topra a gömer. Ülkemizde en çok kullan lanlar ask pulluklard r. Bunlar s ra ile inceleyelim. Ask Pulluklar Traktör hidrolik kollar na ba lan p, ask da tutularak çekilen pulluklara ask pulluklar denir. Ask Pulluklar n Faydalar Pulluk traktörün arkas na ba land için patinaj önlenir, çeki gücü artar. Ta nmalar kolayd r, havada ta nd klar için az a rlar. Traktöre k sa ba land ndan sürümde dönü kolayla r, yast k ba lar k sa olur. Traktör i verimini artt r, zamandan kazand r Ask Pulluklar n Çe itleri Kulakl pulluklar Döner kulakl pulluklar Diskli pulluklar

5 Kulakl Pulluklar Ask pulluklar içerisinde en çok kullan lan kulakl pulluklard r. Gövde ve soklar n say bir ile yirmi aras nda de ir. Pulluktaki Ölçüler Pulluk parçalar ndan uç demirinin ba lanmas çok önemlidir. Bu ba lant da iki pay vard r. 1. Alt kavrama pay 2. Yan kavrama pay Alt kavrama pay Yan kavrama pay Düz bir yerde uç demirinin ucu ile taban demirinin aras ndaki bo lu a alt kavrama pay denir. Alt kavrama pay az olursa pulluk topra a batmaz, çok olursa pulluk topra a dalmaya çal r, derinlik ayar güçle ir ve traktör zorlan r. Pulluk gövdesi yan olarak düz bir yere kondu unda uç demiri ucunun taban demirinden i lenmemi tarafa do ru biraz nt ba land görülür. Bu bo lu a yan kavrama pay denir. Pullu a yön verir ve dengeli çal mas sa lar. Yan kavrama az olursa pulluk sürülmü tarafa kaçar. Çok olursa, i lenmemi tarafa kaçar. Kulakl Pulluklarda Aran lacak Özellikler -Ba lant yerlerinde bo luk olmamal r. -Pullu un boyu k sa olmal r. -Çapraz mil ve muylular ayarlanabilir olmal r. -Ba lama kafas yüksek ve üzerinde 3-5 ba lama deli i bulunmal r. -Büyük ve çekilir pulluklarda son gövdede destek tekeri bulunmal r. -Pulluktaki tüm ölçüler standartlara uygun olmal r. Pullu un Traktöre Ba lanmas ve Sökülmesi Pulluk traktöre ba lan rken önce ayars z alt kol, sonra ayarl kol, daha sonra üst ba lant kolu ba lan r. Sökülürken ise bu i lemin tersi yap r.

6 Pulluk Ayarlar Atölye Ayar : Tarlaya gitmeden önce yap lmas gereken ayard r. Traktör çal r, pulluk kald p düz bir yere çekilir ve yere b rak r bu durumda çok az ileri çekilir. Yan ba lant kollar tekerleklerden e it uzakl kta ve tekerle e de meyecek ekilde ayarlan r. -Birinci gövdenin taban demiri ile ikinci gövdenin uç demiri aras ölçülür. -Traktör sa arka tekerinin iç kenar ndan arkaya düz bir çizgi çizilir veya bu düzgün bir ç ta da olabilir. -Birinci gövdenin uç demiri ucu ile traktör sa arka tekeri aras mesafenin; Birinci gövdenin taban demiri ile ikinci gövdenin uç demiri ucu aras nda kalan mesafeden be parmak kadar fazla olmas sa lan r. Bu i daha önce c vatalar gev etilen aks mili bu ölçüye göre, sa a, sola kayd larak yap r ve c vatalar tekrar s r. Bu ekilde yap lan ayardan sonra traktör tekerle i tarlada çizi duvar t rmalamaz ve dolay yla lastik daha az a r. -Tarlaya giderken traktörün her iki yan tespit zincirleri gerdirilir. Daha sonra pulluk kald larak, hidrolik düzen yolda ta ma durumuna getirilir. Tarlaya fazla sarsmadan ve çok zl olmamak üzere gidilir. Tarla Ayar : -Tarlada, traktörün üzerindeki yol kilidi aç r. -Pulluk yere indirilir. -Traktörün hidrolik sistemi çeki durumuna al r. -Yan gerdirme zincirleri gev etilir. Gev etme alt ba lant kollar tekerleklere 4-5 parmak kal ncaya kadar devam etmeli ve tekerlekler ba lant kollar na de memelidir. -Pullukla ilk çizgi aç p arka sa tekerlek pulluk çizgisine girince pullu un sa -sol paralellik ayar, ayarl ask kollar ndan yap r. -Ön arka paralellik ayar ; pullu un çat tarla düzeyinde ön ve arkada paralel olmal r. yani pulluk yere tam oturmal r. Bu ayar üst ba lant kolundan yap r. -Derinlik ayar ; derinlik ayar ikinci çizgiden sonra belirli bir gazda ve h zda yap lmal r. Derinlik ayar hidrolik indirme kolu ile yap r. stenilen derinlik bulununca, hidrolik kolu tespit kelebe i ile belirlenir ve sabitle tirilir. Derinlik ayar üst ba lant kolu ile yap lmal r. Üst ba lant kolu, pulluk çizide iken yere paralel veya traktöre do ru biraz e ik olmal r. Döner Kulakl Pulluklar Ayn çiziden gidip gelerek düz sürüm yapan pulluklara döner kulakl pulluklar denir. Özellikleri; 1. Düz sürüm yapt klar ndan tarla yüzeyi düzgün bir ekilde sürülür. 2. Erozyon engellenir. 3. Dönü lerde k sal ktan dolay yak t ve zaman tasarrufu sa lan r. Döner Kulakl Pulluklar n Ayar : Normal kulakl pulluklarda oldu u gibidir.

7 Diskli Pulluklar yi Yönleri: Toprakta dönerek çal klar için engellere tak lmazlar. Kesme i lemini diskin çevresi yapar, disk dönerken kendi kendine bilenir. Diskler bombeli oldu u için darbelere kar daha çok dayan rlar. Di er pulluklarda uç demiri kör ise taban sertli i yapar. Diskli pulluklarda bu söz konusu de ildir. Sak ncal Yönleri: Kulakl pullukta oldu u gibi iyi bir devirme ve kapama yapamaz. Topra erit halinde rakt için a r ve ya topraklar iyi parçalayamaz. Kendi kendine topra a batar. Derinlik artt rmak için üzerine rl k ba lanmal r. Çizi taban dalgal olur. Ayarlar Derinlik ayar, hidrolik kumanda kolundan yap labildi i gibi üst ba lant kolu uzat p salt larak da yap labilir. geni li i ayar, arka çizi tekerinin sa a-sola al nmas ile gerçekle tirilir. Sa a al rsa geni, sola al rsa dar sürüm yap r. Ayr ca, diskin durumundan dolay sahip oldu u aç ile gidi yönüne göre sahip oldu u aç alet üzerinde de tirilerek topra n parçalanmas art p azalt labilir. Pulluklar n Bak Di er ekipmanlar gibi pulluklarda, kapal bir yerde korunmal r. Aç kta güne alt nda veya kapal nemli yerlere konulmamal r. Bir tahta veya takoz üzerine al nmal r. mevsimi d nda uç demiri, kulak, taban demiri ve aks ba lar paslanmaya kar muhakkak greslenmelidir. Uç demiri ile ökçe demiri a nm sa yenileriyle de tirilmelidir. Gev emi vatalar, yayl rondela konarak s lmal ve e ilmi çat aralar do rultulmal r. Pulluklarla lgili Önemli Tavsiyeler Al nacak pulluk traktörünüze uygun olmal r. Bunu biraz daha aç klarsak; Traktörünüzün beygir gücüne göre pulluk 2-3 veya 4 soklu olmal r. Pullu u traktör rahatl kla zorlanmadan istenilen h zda çekebilmelidir. Pulluk ölçüleri traktör iz geni li ine ve hidrolik düzenine uygun olmal, hidrolik kolayca kald p, indirilmelidir. Pulluk yap itibariyle sa lam, bilhassa ön aks mili ve i leyici parçalardan uç demiri ve kulak, sertle tirilmi çelikten olmal r. Pullu un üst ba lant nda 2-5 delik olmal r. Tek delik pulluklar traktörün hidroli i iyi kumanda edemez. Bu sebeple düzgün ve e it derinlikte sürüm yap lmaz. Hatta sürümde güç ve yak t sarfiyat da artar. Pullukta i leyici gövde yani kulak ekli çal aca topra n yap na, cinsine, yap lan ziraat çe idine uygun olmal r. Hiç olmazsa çevrede imal edilen ve çevre artlar na göre uygun olan tecrübe ile tespit edilmi olmal r. Bunun içinde özel durumlar d nda yar bükük veya orta dik kulak tipinde pulluk sat n al nmal r. Pullu un bir gövdedeki i geni li i, traktörün arka tekerlek taban geni li ine uygun olmal r.

8 Sürüm ekilleri ve Sürüm Tekni i Kulakl pulluklarla yap lan sürümlere tahtavari sürüm denilmektedir. Bu sürüm eklinde iki de ik yöntem uygulan r. - Birincisi bal k s rt sürüm eklidir. kincisi ise aç k çizi sürüm eklidir. Bal k s rt sürüm eklinde ilk çizgi tarlan n ortas ndan aç r ve parsel ba lar nda hep sa a dönülerek sürüme devam edilir. Sürüm biti inde parselin ortas ndaki ilk iki toprak eridinin üst üste binmesinden dolay bal k s rt biçiminde boydan boya bir tümsek meydana gelir. - Aç k çizi yönteminde ise ilk çizi parselin kenar ndan aç larak parsel ba lar nda daima sola dönülürse sonunda parselin ortas nda kanal biçiminde aç k bir çizi kal r. - Kulakl pulluklarda sürüm yap ld nda bal k s rt yönteminde tarlan n ortas nda bir tümsek, aç k çizi yönteminde ise tarlan n ortas nda bir kanal meydana gelmektedir. Bu iki yöntemin sak ncal yönlerini bir tarafa b rak p iyi olan yönlerini birle tirmek suretiyle u ekilde bir sürüm ekli uygulanabilir. - Bu tekni e göre orta boy tarlalar için en uygun parsel geni li i ad m (40 metre), büyük tarlalar için ad m (80 metre) kadar al nmal r. - Sürüme ba lamadan önce tarlada traktörün dönece i kadar yast k ba b rak lmal r. Ba lang ç Çizgisinin Aç lmas : Traktör gergi zincirleri gergin olarak parsele girilir. Birinci gidi te pulluk yakla k be parmak derinlikte sürüm yapabilecek ekilde üst ba lant kolu uzat r ve pulluk sola yat r. (Arka gövde ile sürüm yap r). Birinci gidi ten sonra sola dönülerek traktörün sol arka tekeri daha önce aç lan çizide olmak üzere ayn ayarla geri dönülür. Meydana gelen kanal her yerde it derinlikte ve yakla k bir ad m geni likte olacakt r. Daha sonra bu ba lang ç çizisi ikinci turda kapat lacakt r. Bunun için üst ba lant kolu k salt r. Pulluk gövdesi tam yere paralel olmayacak ekilde biraz düzeltilir. Arka gövdenin sürüm derinli i yakla k on parmak kadar olmal r. Dönü te ilk aç lan kanal tamamen kapat lacakt r. Derinlik ayn r. Bundan sonra istenilen derinli e göre bu ayarla üçüncü kez gidilip dönülebilir. stedi imiz toprak i leme derinli i elde edildi inde pullu un tüm ayarlar yap lmal r. Son Çizinin Bitirilmesi: Tarlan n ya da parselin bitimine iki veya üç tur kald zaman, sürüm derinli i biti e do ru giderek azalt r. Bu s rada ba lang ç çizisinin aç lmas n tersi olarak pulluk sa a yat larak sürüme devam edilir. Biti ten önceki gidi te derinlik sürüm derinli inin yar na kadar azalt lmal r. Topra n Pullukla lenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar; Son y llarda tar mda yap lan ara rmalar göstermi tir ki; topra çok miktarda i lemek hem toprak aç ndan iyi neticeler vermemekte hem de ürün maliyetini art rmaktad r. O halde topra n gere inden fazla i lenmesi yanl r. Ülkemiz çiftçilerinde eskiden beri süregelen yanl bir intiba vard r. Topra ne kadar çok sürersen o kadar verim artar diye. Hatta çiftçilerimiz aralar nda toprak i leme ile ilgili sohbetlerinde; tarlay ikiledim, üçledim gibi ifadelerle yapt klar sürüm say lar birbirlerine övünerek anlat rlard.

9 Art k yap lan bilimsel çal malar göstermektedir ki topra çok miktarda i lemek, çok fazla sürmek, hem topra n verimlili i bak ndan hem de ürün maliyeti bak ndan zararl r. Ülkemiz çiftçilerinin dünya piyasalar nda rekabet edebilmeleri için ürün maliyetini dü ürmeleri gerekmektedir. Bunun yolu da geleneksel tar mdan teknik tar ma geçmekle mümkündür. Toprak gere i kadar i lenmeli, fazla i lemeden kaç nmal r. Sonuç olarak pulluk yerinde, zaman nda ve yeteri kadar kullan lmal r.. ZELLER Son y llarda ülkemizde çok kullan lmaya ba lanm lard r. Topra devirmeden i lerler. Topra derin olarak çizdikleri için ayn zamanda dipkazan n görevini de yapm olurlar. Bunun yan ra pulluk kullan iyice azaltm lard r. Çiftçilerimiz taraf ndan üç bacak, yedi bacak gibi ayak say lar ile adland rlar. Özellikle pamuk yerlerinin haz rlanmas nda çok kullan lmaktad rlar. Pullu un kullan lmas büyük ölçüde azaltm lard r. Yap lar basittir. Bir çat üzerine monte edilmi çizici ayaklardan ibarettir. De ik ayak say na sahip çizeller vard r. verimleri pullu a nazaran çok yüksektir. Bu bak mdan toprak i lemede maliyeti dü ürürler ve zamandan tasarruf sa larlar. PKAZANLAR Baz toprak ve iklim artlar nda her y l ayn derinlikte i lenen toprak kat n hemen alt nda kal nl 8-10 cm. ye varan su geçirmez sert bir tabaka olu ur. Taban ta denilen bu tabakan n olu mas yla toprakta suyun, alt katmanlar na s zmas zorla r ve bitkinin kök geli imini engeller. Dolay yla topra a dü en ya mur ve kar sular n topra n alt katlar nda süzülmesini zorla rarak suyun toprak yüzeyinden ak p gitmesine ve erozyona sebep olur. Bu nedenle taban ta n belirli aral klarla lmas gerekir. Bu i dipkazan denilen özel gövdeli pulluklarla yap r. Bu aletin i leyici gövdesi dik ve sa lam bir payandaya ba kama biçiminde bir uç demirinden olu ur. Aletin i geni li i sert tabakay (taban ta ) k racak ekilde olmal r. Bunu sa lamak için önceden sert tabakan n derinli i tespit edilmelidir.

10 Dipkazan; belirli aral klarla çekilmesi gerekiyorsa bir yönde çekildikten sonra, ikinci olarak önce çekilen do rultunun dikine ve belirli aral klarla çekilmelidir. Killi a r topraklarda dipkazan n uç demirinin arkas na; gülle eklinde yada silindir biçiminde bir parça ba lanarak toprak içerisinde hem sert tabakan n daha iyi patlat lmas hem de belli bir derinlikte bu parçan n geçti i yerde bo luklar olu turularak topra n havaland lmas ve suyun toprakta hareketi kolayla lm olur. Dipkazan n gövdesi de ik tiplerde olabilir. Bunlar n sabit ya da titre imli olarak çal an tipleri mevcuttur. Titre imli olarak çal anlar traktörün kuyruk milinden hareketle çal rlar. Sabit olanlar ise traktör arkas nda belli bir derinlikte Topra a batacak ekilde çekilerek çal lmal r. Traktörün hidrolik sistemi, dipkazanla çal rken, mutlaka çeki kontrol konumunda olmal, dipkazanla çal rken ön a rl klar tak lmal r. II. NC SINIF TOPRAK LEME ALETLER KÜLTÜVATÖRLER Kültüvatörler; topra y rtarak kabartmak, parçalamak, havaland rmak, yabanc otlar kesip köklerini yüze karmak, mineral gübreleri kar rmak ve an z bozmak gibi amaçlarla kullan rlar. Kültüvatörlerde i leyici ayaklar tam yayl, yar m yayl ve yays z olarak yap lmaktad r. Yayl ayaklar hafif topraklarda kullan lmaktad r. Topra cm derinlikte kabartarak tohum yata haz rlama i leminde kullan r. Ayaklar n k s k geriye do ru yaylan p i leme derinli i bozulaca için sert topraklarda kullan lmazlar. Yar m yayl ayaklar tamamen yaylanmazlar bir miktar geri do ru aç larak ayaklar n sert topraklar i leme s ras nda zarar görmesi önlenir. Bu tip kültüvatörlerle i lemede tarla yüzeyi daha az dalgal olur. Bu tip ayaklar ta ve a r topraklar n derin olarak kabart lmas nda kullan r. Ayaklarda kullan lan uç demirine göre i leme derinlikleri de ir. Kültüvatörlerde kaz aya ve dar uçlu olarak iki farkl ayak kullan r.

11 TIRMIKLAR Tarla yüzeyini i lerler. En çok hafif ve orta a rl ktaki topraklarda kullan rlar. Tarla yüzeyini kabart r, kaymak tabakas k rar, yabani otlar söker ve tohum yata n haz rlanmas sa larlar. Çe itleri; Di li t rm klar, Yayl t rm klar, Döner t rm klar, Diskli t rm klar olmak üzere dört grupta toplan r. Her grubun de ik ekilleri vard r. Diskli T rm klar (Diskarolar) Diskleri ile topra keser, ufalar, aktar r ve kar rlar. Pullukla sürümden sonra, bilhassa a r ve otlu tarlada kesekleri en iyi ufalayan alettir. Ayr ca çok otlu tarlada ve ye il ot ekim nöbetinde otlar ve ye illi i parçalay p topra a kar rlar. Yaln z, toprak ve iklim artlar na ba olarak erozyona yol açacak hallerde kullan lmamal r. Diskli t rm klar n bak m ve ayar Diskarolarda aç ayar en uygun ekilde yap lmal r. Aç art rmak, traktörün çeki gücünü ve yak t sarfiyat art r. Yap lan i miktar azal r. Rahat bir çal ma için normal bir ayar yap lmal r. Tarla ko ullar, i geni li i, i derinli ine ba olarak saatte 6-10 km. h zla çekilmelidir. Diskarolar n bak kolayd r. Çal an disk yüzeyleri paslanmaya kar greslenmeli, yataklar gresörlüklerine zaman zaman gres bas lmal r. Kapal yerlerde muhafaza edilmelidir. TOPRAK FREZES Bu aletin kullanma amaçlar öyle ralayabiliriz; - Topra yüzeysel olarak kabart r, ufalar ve kar r. - Tarla yüzeyindeki otlar ve saplar keser, topra homojen bir ekilde kar r.

12 - Pullukla i lenmi topra da i ler ve ekime haz r hale getirir. Özellikle ba ve bahçe lerinde çok kullan r. - kinci üründe topra n haz rlanmas, saplar n topra a kar lmas sa lar. Mibzerle ekim i lerinde ve özellikle kombinasyon olarak kullan lmakta, ayr ca erit vari toprak i leme yapmaktad r. Aletin Kullan lmas Toprak frezeleri, traktörün kuyruk milinden hareket al r. Traktörlerle çekilme h zlar, saatte 4-8 km aras nda de ir. Toprak frezelerinde genel olarak dü ük ilerleme h nda ufalama daha küçük parçal, yüksek ilerleme h nda ufalanan toprak daha iri parçal r. Ayn zamanda bu ufalama b çak milinin devri ile de ilgilidir. B çak milinin devri azald kça ufalama büyür, devir artt kça ufalanan toprak daha küçük olarak parçalan r. Çekilme h ile b çak milinin devri uygun bir ekilde ayarlan rsa, toprak yap na göre istenilen ufalama sa lanabilir. Toprak frezelerinin i geni likleri sabittir. Yaln z baz frezelerde, b çak gruplar sa a veya sola kayd labilir. Bahçelerde a aç altlar, freze sa a kayd lm olarak i lenir. Baz toprak frezelerinde ufalama ayar muhafaza saç n b çaklara yakla p, uzakla lmas yla yap r. Saç b çaklara yakla ld kça ufalama daha çok yap r. Bak mlar kolayd r. Hangar veya kapal bir yerde takoz üzerinde muhafaza edilmeli, a nan b çaklar yenileri ile de tirilmeli, e ilen b çaklar do rultulmal r. Di li kutusuna uygun ve yeteri kadar di li ya konulmal r. Hareket kay olanlarda ise kay lar sökülüp ve duvara as larak muhafaza edilmelidir. Kuyruk milinden hareket veren aft mafsal n gresörlüklerine de gres bas lmal r. MERDANELER Toprak keseklerini parçalay p ufaltt kdan sonra gev ek olan topra bast rarak toprakla tohumun temas art r ve dolay yla çimlenmeye yard m eder. Traktöre çekili ya da ask olarak ba lanarak yüzücü pozisyonda çal rlar. Merdaneler; Düz merdaneler, Dalgal merdaneler, Dip bast ran merdaneler, olmak üzere üç grupta toplan rlar. Düz merdaneler; toprak yüzeyinin bast lmas nda ve düzeltilmesinde kullan rlar. Bu tip merdaneler düz silindir biçimindedirler. Dalgal (halkal ) merdaneler; tarla i lerinde en çok kullan lan merdanelerdir. Topra bast r, keseklerini ufalar ve yüzeyde 2-5 cm lik ufalanm toprak örtüsü olu turur. Halkal merdaneler halka ekillerine göre konik, y ld z, cambridge ve croskil eklinde adland rlar. Dip bast ran merdaneler; tarla yüzeyindeki derin pulluk çizgilerini yok eder, kesekleri ufalay p, tarla yüzeyini düzgün bir hale getirirler.

13 SÜRGÜLER Sulu tar m arazilerinde topra fazla bast rmadan düzeltme i leminde kullan rlar. Topra n üst taraf ndaki bo luklar ve kanalc klar k r ve alttaki nemin buharla arak kaybolmas önlenir. Sürgüler genellikle tahta ve demirden yap rlar. Traktöre ask ya da çekili ba lan p, serbest yüzücü pozisyonda çekilerek çal rlar. III. ALET KOMB NASYONLARI Tohum yata n haz rlanmas nda, o andaki hava artlar ile tarlan n durumu etkili olmaktad r. Uygun bir tohum yata haz rlan rken, pullukla iyi i lenmi bir tarlada, bir t rm k veya bir kültüvatör geçirmek yeterli olabilir. Hububat tar nda genel olarak, kültüvatör veya diskli t rm kla tarla haz rlan r ve ekim yap r. De ik ve a r toprak artlar nda bu aletlerin tek tek kullan lmas yeterli olmaz. Zaman ve i kayb oldu u gibi masraf da artm olur. Birde i letmede ler yo unla ve traktöre di er i lerde ihtiyaç varsa, toprak haz rlamaya fazla zaman ayr lmaz. Bu sebepler dolay yla bir defada ve mümkün olan en k sa sürede i i bitirmek için alet kombinasyonlar geli tirilmi tir. Bunlar 2'li, 3'lü ve 4'lü ekilde olabilmektedir. rm k-kültüvatör, sivri uçlu t rm k-dönerli t rm k, kültüvatör-di li t rm k, yayl rm k-dönerli t rm k gibi. Bunlardan ba ka; Pullukla sürümün arkas ndan freze ve döner rm k beraberce çekilebildi i gibi sürüm yap lmadan direkt ekimde freze ve merdane ikilisi ekim makinesiyle beraber üçlü bir alet makine kombinasyonu olu turulabilirler. Kombinasyon aletlerinin bak di er aletler gibidir. Kapal bir yerde korunmal, nemli yerlere konulmamal r. Paslanmaya kar greslenmeli, a nm ve k lm uçlar de tirilmelidir. Tarlaya ta nmalar nda daha dikkatli olmal, ta ma kilidi kullan lmal, yan zincirler gerdirilmelidir. H zla gidilmeyip virajlarda dikkat edilmelidir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ttoprak İŞLEME ALET VE MAKİNELERİ MODÜLÜ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Dr. Önder KABAŞ TOPRAK LEME S STEMLER

Dr. Önder KABAŞ TOPRAK LEME S STEMLER Dr. Önder KABAŞ TOPRAK LEME S STEMLER Dünyada kullan lan toprak i leme sistemleri iki ana grupta toplamak mümkündür; geleneksel toprak i leme (conventional tillage) ve koruyucu toprak i leme (conservation

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük Bu yazımızda daha önce sözünü ettiğimiz kompozit materyallerin uygulamasına değineceğiz. Laminasyon denilen işlem, elyaf ve reçinenin bir araya getirilerek kompozit materyale dönüşmesine verilen isimdir.

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Kültivatörler Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Bir zooteknist için ölçüm ve tartım çok kere gerekli ve yardımcı bir kaynak olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse hayvanların ölçülmelerinin yararları;

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

TABANCA TEKNİK BİLGİ

TABANCA TEKNİK BİLGİ TABANCA TEKNİK BİLGİ Havalı tabanca Serbest Tabanca Spor Tabanca Materyal ve Ekipman İçindekiler 1. Materyal ve Ekipman..3 1.1 Silahın seçimi..3 1.2 Silah Kabzası...3 1.2.1 Üzerinde yapılacak çalışmaların

Detaylı

BETONARME KARKAS SİSTEMLER

BETONARME KARKAS SİSTEMLER BETONARME KARKAS SİSTEMLER 2. BÖLÜM TEMELLER 1 BÖLÜM 2 TEMELLER Kolon ve perdeler vasıtası ile gelen yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına TEMEL denir. Zeminin kazılıp, sıkıştırılmasından ve

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

Üretimde kullanılan iş parçalarının kesilme şekillerinden biri de çeşitli metotlar ile talaş kaldırılarak yapılan kesme işlemidir.

Üretimde kullanılan iş parçalarının kesilme şekillerinden biri de çeşitli metotlar ile talaş kaldırılarak yapılan kesme işlemidir. 4. KESME TEKNİĞİ 4.1 Kesmenin Tanımı, Amacı Parçaları, malzemelerden istenen ölçülerde, çeşitli metotlarla ayırma işlemine kesme denir. Yapılacak olan iş parçası ölçülür, kesilir ve şekillendirilir. Metallerin

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Tırmıklar e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan Ders

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 BİR MOBİL ROBOTUN HEDEF NOKTAYA ERİŞİMİ VE TOPLANAN VERİLERİN RF İLE TRANSFERİ Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 1 Kontrol Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi yukselm@itu.edu.tr 2 Kontrol

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı