TOPRAöA HAYAT VERMEK.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAöA HAYAT VERMEK."

Transkript

1 Dr. Önder KABAŞ TOPRAöA HAYAT VERMEK. Toprak iúleme, bitkisel üretime dayalõ tarõmsal faaliyetlerde ilk aúamadõr. UnutulmamasÕ gerekir ki toprak da kendi içinde yaúamõqõ devam ettirmektdir ve her canlõ gibi topra Õn HAVAYA, NEME ve ISIYA ihtiyacõ vardõr Tekni ine uygun olarak iúlenmemiú tarladan; istedi imiz verimi de il, sadece topra Õn VERDøöø KADARINI alabiliriz. Topra ÕPÕ]Õ tekni ine uygun olarak iúlemek suretiyle ISI, NEM ve HAVALANMAYI sa lamanõn yanõ sõra, topra Õn yapõvõqõn da düzeltilerek, bitki kök sisteminin geliúmesine ve yayõlmasõna uygun bir ORTAM hazõrlanmasõ da gerekmektedir. Günümüzde toprak iúlemesiz tarõm teknikleri konusunda yo un çalõúmalar yapõoõyorsa da, bitkilerin çimlenip, geliúebilmeleri ve büyüyebilmeleri için temel isteklerin baúõnda uygun tohum yata Õ hazõrlõ Õ ile geliúme dönemlerindeki toprak iúlemeye yönelik ikileme, çapalama ve bo az doldurma gibi iúlemler zorunlu toprak iúleme yöntemleri olarak karúõpõza oõkmaktadõr. TOPRAK øùleme NEDøR? Bir enerji harcayarak topra Õ oluúturan yapõ elemanlarõqõn, bitkilerin istekleri do rultusunda mekanik olarak yatay ve düúey yönde yer de Lútirmesini sa layarak homojen bir úekilde karõúwõuõlmalarõqõ sa lamaktõr. Toprak iúleme úu iúlemler yapõoõr; Kesme Kabartma - Devirme - KarÕúWÕrma - Parçalama - Ufalama-savurma SÕNÕúWÕrmadÕr. Toprak iúleme ile anõz ve gübre karõúwõuõlarak homojen bir da ÕOÕm oluúturulmasõ, iyi hava ve su dengesi sa lanõr. Toprak Niçin øúlenir? Toprak iúlemenin amacõ; toprak tipine, toprak iúleme zamanõna, ekim nöbetine, ekilen bitkinin cinsine, iklim úartlarõna göre de Lúir. Ancak, genel olarak topra Õ iúlemenin amacõ, kültür bitkilerinin geliúmesi için gerekli su, hava, sõcaklõk ve besin maddeleri gibi ana faktörlerin etkilerini artõrmak ve bitkilerin isteklerine uygun olarak düzenlemektir. Meyilli alanlarda, kõsa zamanda yo un olarak gelen ya Õúlarda, yüzey topra Õ ya Õú sularõyla birlikte sel halinde akõp gitmektedir. Bu durumda toprak iúlemenin amacõ, yüzey akõúõqõ ve erozyonu kontrol etmek olmalõgõr. Nadas alanlarõnda toprak iúlemenin amacõ, yo un ya ÕúlarÕn oldu u dönemde toprak yüzeyini gevúeterek, topra Õ sünger gibi yapõp, ya ÕúlarÕn topra Õn içine sõzmasõqõ sa lamak; ayrõca, toprak yüzeyini düzleyerek ve yabancõ otlarõ öldürerek, kurak aylarda toprak içindeki suyun buharlaúmasõqõ engellemektir. Toprak Hangi Derinlikte øúlenmeli? Toprak iúleme derinli i arttõkça gerekli çeki gücü de artmakta, böylece daha fazla yakõt harcanmakta ve motor zorlanmaktadõr. Bu nedenle gere inden daha derin sürüm yapõlmamalõgõr. KulaklÕ pulluk ile 20 cm derinlikte anõz bozma uygun iken, yazlõk bir üründen sonra cm derinlik yeterli olmaktadõr. Topra Õ Ne Zaman øúlemeli? Toprak iúleme zamanõ, ekim nöbeti sistemine ve amaca göre de Lúir. Nadas uygulanan yerlerde, ilk sürüm, erken ilkbaharda toprak tava gelir gelmez yapõoõr. Daha sonraki yaz sürümleri ise tarlanõn otlanma durumuna göre yapõoõr. Her yõl ekilen tarlalarda, kõúoõk olarak

2 ekilen fi veya mercimek gibi bir ürünün tohum yata n haz rlanmas için tah l hasad ndan hemen sonra gölge tav nda sürüm yap lmal r. Ayn ekilde, bir üründen hemen sonra tah l ekilecekse, bu ürünün hasad ndan hemen sonra sürüm yap larak tohum yata haz rlanmal r. Tah llardan sonra yazl k bir ürün ekilecekse, an z bozma i lemi k öncesi yap r. Tav Nedir? Tav durumunda, en az çeki gücü gerekir, toprak aletlere bula maz, toprak sürüm ras nda helva gibi da r, büyük kesekler olu maz. Toprak, tav durumundan daha slak ve daha kuru olmamal r. Toprak Tav nda De ilse Ne Olur? Toprak, tav durumundan daha slaksa, büyük ve parlak yüzeyli kesekler olu ur. Toprak tavdan daha kuru ise, çatlak yerlerinden kopan iri ve sert kesekler meydana gelir. Sürüm Yönü Nas l Olmal r? Düz arazilerde sürüm yönü çok önemli de ildir. Tarlan n uzun kenar boyunca sürüm yap r. Meyilli arazilerde ise sürümün mutlaka meyle dik yönde yap lmas gerekir. Çünkü, sürüm e im yönünde yap rsa, ya lar hemen yüzey ak na geçerek erozyona neden olur. Meyilli Arazide Sürüm Nas l Olmal? Fazla meyilli yerlerde, bu aletler e im yönünde sürüm yap rsa, meydana gelen kar klarda sular daha h zl akarak erozyonu art r. Kuru Tar m Bölgelerinde Toprak leme ll k ya miktar 500 mm alt nda olan bölgeler kuru tar m bölgeleridir. Kuru tar m bölgelerinin temel ürünü hububatt r. Hububat n kuru tar m ko ullar nda vegetatif büyüme evreleri zay ft r ve topra a az miktarda organik madde sa larlar. Az organik madde toprakta strüktürün çabuk bozulmas engelleyemez ve toprak erezyona (rüzgar ve su) u rar. Bitkisel üretimi art rmaya yönelik önlemler 1 - Kurakl a dayan kl kültür bitkilerinin tar özendirmek 2 - yi bir yabanc ot kontrolünün yap lmas sa lamak. 3 - Dü en ya toprakta tutmaya yönelik önlemleri art rmak. O halde ilk Hedef : Kuru tar m bölgelerinde toprak i lemenin hedefi toprak neminin korunmas ve yabanc ot kontrolünün iyi yap lmas olmal r. Kuru tar mda toprak i leme kurallar 1 - Kuru tar m bölgelerinde devirmeden toprak i leme etkili yöntemdir. Kazaya, a r kültivatör ve dar uçlu toprak i leme aletleri kuru tar m bölgeleri için uygundur. Kulakl pulluklar ise kuru tar m bölgelerinde kullan lmamal r. 2 - Toprak frezelerinin ikileme amac ile kullan lmas asla önerilmez. 3 - Zaman zaman nem engeli (malç) yap lmas istenmelidir. Nem engeli-malç Kuru tar m bölgelerinde buharla maya engel olmak amac ile tarla yüzeyine b rak lan, zaman zaman ye il bitki örtüsünden, zaman zaman ise topra n bizzat kendisinden olu an örtüye malç ya da nem engeli denir.

3 Ye il bitki ile yap lan nem engelinde 1-Toprak alttan kapillarite k lacak ekilde kabart r. 2-Yabanc otlar n kökleri kesilerek ölmeleri sa lan r. 3-Kesilen yabanc otlar tarla yüzeyine da r. Ye il bitki art klar n yeterli olmad bölgelerde toprak yüzeyinde 5-7 cm kaba ve kuru toprak katman serilerek nem engeli yap r. Gev ek yap ve organik maddece zengin topraklarda nem engeli kolay yap r.a r bünyeli (killi) topraklarda olu an kesekler nem engelini zorla r.geçirgenli i yüksek olan kumlu topraklarda nem engelinin yap lmas n bir yarar yoktur. An z, An z bozma ve Nadas An z, bir hasat döneminin ard ndan tarla yüzeyinde kalan kurumu kök ve bitki gövdelerinden olu an organik art kt r. Bu art klar n ertesi y l toprak i leme ile yeniden topra a kar lmas na an z bozma denir. An z bozmada i derinli i ortalama 12 cm civar ndad r. An z bozularak bitki art klar topra a gömülerek burada çürümesi ve topra organik maddece zenginle tirmesi sa lan r. Yabanc ot tohumlar da an z bozularak tarlaya gömülmekte ve burada çimlenen yabanc otlar daha sonra ye il nem engeli için kullan labilmektedir. Kurak bölgelerde arazinin nem ve bitki besin elementleri yönünden bir dengeye ula abilmesi amac yla bo b rak lmas na nadas denir.nadasta ba ar olu turulan nem engelinin uygunluk derecesine ba r. kileme ve üçleme ile yabanc otlar n öldürülmememsi durumunda nadas n yarar kaybolmakta ve verim %50 oran nda dü mektedir. Nadas yapmak için ilk toprak i leme mart ve nisan ay nda yap lmal r. Nadasta gecikme, tarlada yabanc otlar n ço almas ve topraktan nem kayb n fazlala mas demektir. Toprak lemenin Kazand rd klar Amac na uygun yap lm toprak i leme ile unlar elde edilir. Bitkilerin iste ine uygun tohum yata haz rl n sa lanmas Yabanc ot kontrolü yi bir toprak tesviyesi Topra n biyolojik ve kimyasal olarak düzenlenmesi Toprakta nem dengesinin sa lanarak tav na getirilmesi Kapillarite k larak buharla man n önlenmesi Toprak s cakl koruma Toprak katmanlar n s kl na son verme Hastal k ve zararl lar ile sava An z ve gübrenin topra a gömülerek topra n zenginle mesi Toprak erezyonunun önlenmesi Normal ve Sulu Tar m Bölgelerinde Toprak leme Ya miktar mm olan bölgeler normal ve sulu tar m bölgeleridir. Suyun dengeli kullan, toprakta pullukla kapillaritenin k larak yüzeyde ise ikileme ile yumu ak toprak katman n olu turulmas ile sa lan r. Bu bölgelerde toprak, kulakl pulluklarla zaman zaman 25 cm'ye kadar derinlikte i lenerek, toprak canl daha derinlere götürülmü olunur. ll k ya miktar 1500 mm'nin üzerinde olan çok nemli bölgelerde ise kurutmaya yönelik kanallar n aç lmas önem ta r. Toprak s kça derin i lenir ve devrilerek topraktan nemin uçmas sa lan r.

4 TOPRAK LEME ALETLER Toprak i leme aletleri, çal ma ekli ve topra a etkilerine göre 4 grupta toplanabilir: 1. Topra Devirerek leyen Aletler Soklu pulluk, ön keskili pulluk, döner soklu pulluk ve lister pullu u gibi aletler bu gruba girer. Bu aletler, topra eritler halinde kesip ters yüz ederek devirirler. Bu aletlerle toprak tav nda iken sürüm yap lmal r. 2.Topra Alttan Y rtarak leyen Aletler Kazaya, Anadolu saban ve k rlang ç kuyru u gibi araçlar topra alttan y rtarak lerler. Bu gruptaki araçlar, an z bozma gibi ilk sürümden çok, ilk sürümden sonraki toprak lemelerinde kullan r. 3.Topra Dikine Y rtarak leyen Aletler Çizel ve dipkazan bu gruba giren belli ba aletlerdir. A r bünyeli topraklarda olu an pulluk taban k rmak için bu aletler kullan r. 4.Topra Kar rarak leyen Aletler Diskli pulluk, vanvey, diskaro, ofset disk, freze gibi aletler topra kar rarak i lerler. Bu aletler ta, kumlu, s ve hafif bünyeli topraklar ile yüzeyinde fazla bitki art olan topraklarda iyi sonuç verir. Bu aletler, topra un-ufak ettiklerinden su ve rüzgar erozyonuna aç k tar m arazilerinde kullan lmas tavsiye edilmez. Toprak i leme aletlerini 1. S f ve ikinci f toprak i leme aletleri olarak kullan m s ras na göre genel olarak 2 ye ay rabiliriz. I. B NC SINIF TOPRAK LEME ALETLER PULLUKLAR Toprak i lemede en yayg n kullan lan alet pulluklard r. Pulluklar topra parçalar çevirerek devirir, gev etir an z ve yabanc otlar topra a gömer. Ülkemizde en çok kullan lanlar ask pulluklard r. Bunlar s ra ile inceleyelim. Ask Pulluklar Traktör hidrolik kollar na ba lan p, ask da tutularak çekilen pulluklara ask pulluklar denir. Ask Pulluklar n Faydalar Pulluk traktörün arkas na ba land için patinaj önlenir, çeki gücü artar. Ta nmalar kolayd r, havada ta nd klar için az a rlar. Traktöre k sa ba land ndan sürümde dönü kolayla r, yast k ba lar k sa olur. Traktör i verimini artt r, zamandan kazand r Ask Pulluklar n Çe itleri Kulakl pulluklar Döner kulakl pulluklar Diskli pulluklar

5 Kulakl Pulluklar Ask pulluklar içerisinde en çok kullan lan kulakl pulluklard r. Gövde ve soklar n say bir ile yirmi aras nda de ir. Pulluktaki Ölçüler Pulluk parçalar ndan uç demirinin ba lanmas çok önemlidir. Bu ba lant da iki pay vard r. 1. Alt kavrama pay 2. Yan kavrama pay Alt kavrama pay Yan kavrama pay Düz bir yerde uç demirinin ucu ile taban demirinin aras ndaki bo lu a alt kavrama pay denir. Alt kavrama pay az olursa pulluk topra a batmaz, çok olursa pulluk topra a dalmaya çal r, derinlik ayar güçle ir ve traktör zorlan r. Pulluk gövdesi yan olarak düz bir yere kondu unda uç demiri ucunun taban demirinden i lenmemi tarafa do ru biraz nt ba land görülür. Bu bo lu a yan kavrama pay denir. Pullu a yön verir ve dengeli çal mas sa lar. Yan kavrama az olursa pulluk sürülmü tarafa kaçar. Çok olursa, i lenmemi tarafa kaçar. Kulakl Pulluklarda Aran lacak Özellikler -Ba lant yerlerinde bo luk olmamal r. -Pullu un boyu k sa olmal r. -Çapraz mil ve muylular ayarlanabilir olmal r. -Ba lama kafas yüksek ve üzerinde 3-5 ba lama deli i bulunmal r. -Büyük ve çekilir pulluklarda son gövdede destek tekeri bulunmal r. -Pulluktaki tüm ölçüler standartlara uygun olmal r. Pullu un Traktöre Ba lanmas ve Sökülmesi Pulluk traktöre ba lan rken önce ayars z alt kol, sonra ayarl kol, daha sonra üst ba lant kolu ba lan r. Sökülürken ise bu i lemin tersi yap r.

6 Pulluk Ayarlar Atölye Ayar : Tarlaya gitmeden önce yap lmas gereken ayard r. Traktör çal r, pulluk kald p düz bir yere çekilir ve yere b rak r bu durumda çok az ileri çekilir. Yan ba lant kollar tekerleklerden e it uzakl kta ve tekerle e de meyecek ekilde ayarlan r. -Birinci gövdenin taban demiri ile ikinci gövdenin uç demiri aras ölçülür. -Traktör sa arka tekerinin iç kenar ndan arkaya düz bir çizgi çizilir veya bu düzgün bir ç ta da olabilir. -Birinci gövdenin uç demiri ucu ile traktör sa arka tekeri aras mesafenin; Birinci gövdenin taban demiri ile ikinci gövdenin uç demiri ucu aras nda kalan mesafeden be parmak kadar fazla olmas sa lan r. Bu i daha önce c vatalar gev etilen aks mili bu ölçüye göre, sa a, sola kayd larak yap r ve c vatalar tekrar s r. Bu ekilde yap lan ayardan sonra traktör tekerle i tarlada çizi duvar t rmalamaz ve dolay yla lastik daha az a r. -Tarlaya giderken traktörün her iki yan tespit zincirleri gerdirilir. Daha sonra pulluk kald larak, hidrolik düzen yolda ta ma durumuna getirilir. Tarlaya fazla sarsmadan ve çok zl olmamak üzere gidilir. Tarla Ayar : -Tarlada, traktörün üzerindeki yol kilidi aç r. -Pulluk yere indirilir. -Traktörün hidrolik sistemi çeki durumuna al r. -Yan gerdirme zincirleri gev etilir. Gev etme alt ba lant kollar tekerleklere 4-5 parmak kal ncaya kadar devam etmeli ve tekerlekler ba lant kollar na de memelidir. -Pullukla ilk çizgi aç p arka sa tekerlek pulluk çizgisine girince pullu un sa -sol paralellik ayar, ayarl ask kollar ndan yap r. -Ön arka paralellik ayar ; pullu un çat tarla düzeyinde ön ve arkada paralel olmal r. yani pulluk yere tam oturmal r. Bu ayar üst ba lant kolundan yap r. -Derinlik ayar ; derinlik ayar ikinci çizgiden sonra belirli bir gazda ve h zda yap lmal r. Derinlik ayar hidrolik indirme kolu ile yap r. stenilen derinlik bulununca, hidrolik kolu tespit kelebe i ile belirlenir ve sabitle tirilir. Derinlik ayar üst ba lant kolu ile yap lmal r. Üst ba lant kolu, pulluk çizide iken yere paralel veya traktöre do ru biraz e ik olmal r. Döner Kulakl Pulluklar Ayn çiziden gidip gelerek düz sürüm yapan pulluklara döner kulakl pulluklar denir. Özellikleri; 1. Düz sürüm yapt klar ndan tarla yüzeyi düzgün bir ekilde sürülür. 2. Erozyon engellenir. 3. Dönü lerde k sal ktan dolay yak t ve zaman tasarrufu sa lan r. Döner Kulakl Pulluklar n Ayar : Normal kulakl pulluklarda oldu u gibidir.

7 Diskli Pulluklar yi Yönleri: Toprakta dönerek çal klar için engellere tak lmazlar. Kesme i lemini diskin çevresi yapar, disk dönerken kendi kendine bilenir. Diskler bombeli oldu u için darbelere kar daha çok dayan rlar. Di er pulluklarda uç demiri kör ise taban sertli i yapar. Diskli pulluklarda bu söz konusu de ildir. Sak ncal Yönleri: Kulakl pullukta oldu u gibi iyi bir devirme ve kapama yapamaz. Topra erit halinde rakt için a r ve ya topraklar iyi parçalayamaz. Kendi kendine topra a batar. Derinlik artt rmak için üzerine rl k ba lanmal r. Çizi taban dalgal olur. Ayarlar Derinlik ayar, hidrolik kumanda kolundan yap labildi i gibi üst ba lant kolu uzat p salt larak da yap labilir. geni li i ayar, arka çizi tekerinin sa a-sola al nmas ile gerçekle tirilir. Sa a al rsa geni, sola al rsa dar sürüm yap r. Ayr ca, diskin durumundan dolay sahip oldu u aç ile gidi yönüne göre sahip oldu u aç alet üzerinde de tirilerek topra n parçalanmas art p azalt labilir. Pulluklar n Bak Di er ekipmanlar gibi pulluklarda, kapal bir yerde korunmal r. Aç kta güne alt nda veya kapal nemli yerlere konulmamal r. Bir tahta veya takoz üzerine al nmal r. mevsimi d nda uç demiri, kulak, taban demiri ve aks ba lar paslanmaya kar muhakkak greslenmelidir. Uç demiri ile ökçe demiri a nm sa yenileriyle de tirilmelidir. Gev emi vatalar, yayl rondela konarak s lmal ve e ilmi çat aralar do rultulmal r. Pulluklarla lgili Önemli Tavsiyeler Al nacak pulluk traktörünüze uygun olmal r. Bunu biraz daha aç klarsak; Traktörünüzün beygir gücüne göre pulluk 2-3 veya 4 soklu olmal r. Pullu u traktör rahatl kla zorlanmadan istenilen h zda çekebilmelidir. Pulluk ölçüleri traktör iz geni li ine ve hidrolik düzenine uygun olmal, hidrolik kolayca kald p, indirilmelidir. Pulluk yap itibariyle sa lam, bilhassa ön aks mili ve i leyici parçalardan uç demiri ve kulak, sertle tirilmi çelikten olmal r. Pullu un üst ba lant nda 2-5 delik olmal r. Tek delik pulluklar traktörün hidroli i iyi kumanda edemez. Bu sebeple düzgün ve e it derinlikte sürüm yap lmaz. Hatta sürümde güç ve yak t sarfiyat da artar. Pullukta i leyici gövde yani kulak ekli çal aca topra n yap na, cinsine, yap lan ziraat çe idine uygun olmal r. Hiç olmazsa çevrede imal edilen ve çevre artlar na göre uygun olan tecrübe ile tespit edilmi olmal r. Bunun içinde özel durumlar d nda yar bükük veya orta dik kulak tipinde pulluk sat n al nmal r. Pullu un bir gövdedeki i geni li i, traktörün arka tekerlek taban geni li ine uygun olmal r.

8 Sürüm ekilleri ve Sürüm Tekni i Kulakl pulluklarla yap lan sürümlere tahtavari sürüm denilmektedir. Bu sürüm eklinde iki de ik yöntem uygulan r. - Birincisi bal k s rt sürüm eklidir. kincisi ise aç k çizi sürüm eklidir. Bal k s rt sürüm eklinde ilk çizgi tarlan n ortas ndan aç r ve parsel ba lar nda hep sa a dönülerek sürüme devam edilir. Sürüm biti inde parselin ortas ndaki ilk iki toprak eridinin üst üste binmesinden dolay bal k s rt biçiminde boydan boya bir tümsek meydana gelir. - Aç k çizi yönteminde ise ilk çizi parselin kenar ndan aç larak parsel ba lar nda daima sola dönülürse sonunda parselin ortas nda kanal biçiminde aç k bir çizi kal r. - Kulakl pulluklarda sürüm yap ld nda bal k s rt yönteminde tarlan n ortas nda bir tümsek, aç k çizi yönteminde ise tarlan n ortas nda bir kanal meydana gelmektedir. Bu iki yöntemin sak ncal yönlerini bir tarafa b rak p iyi olan yönlerini birle tirmek suretiyle u ekilde bir sürüm ekli uygulanabilir. - Bu tekni e göre orta boy tarlalar için en uygun parsel geni li i ad m (40 metre), büyük tarlalar için ad m (80 metre) kadar al nmal r. - Sürüme ba lamadan önce tarlada traktörün dönece i kadar yast k ba b rak lmal r. Ba lang ç Çizgisinin Aç lmas : Traktör gergi zincirleri gergin olarak parsele girilir. Birinci gidi te pulluk yakla k be parmak derinlikte sürüm yapabilecek ekilde üst ba lant kolu uzat r ve pulluk sola yat r. (Arka gövde ile sürüm yap r). Birinci gidi ten sonra sola dönülerek traktörün sol arka tekeri daha önce aç lan çizide olmak üzere ayn ayarla geri dönülür. Meydana gelen kanal her yerde it derinlikte ve yakla k bir ad m geni likte olacakt r. Daha sonra bu ba lang ç çizisi ikinci turda kapat lacakt r. Bunun için üst ba lant kolu k salt r. Pulluk gövdesi tam yere paralel olmayacak ekilde biraz düzeltilir. Arka gövdenin sürüm derinli i yakla k on parmak kadar olmal r. Dönü te ilk aç lan kanal tamamen kapat lacakt r. Derinlik ayn r. Bundan sonra istenilen derinli e göre bu ayarla üçüncü kez gidilip dönülebilir. stedi imiz toprak i leme derinli i elde edildi inde pullu un tüm ayarlar yap lmal r. Son Çizinin Bitirilmesi: Tarlan n ya da parselin bitimine iki veya üç tur kald zaman, sürüm derinli i biti e do ru giderek azalt r. Bu s rada ba lang ç çizisinin aç lmas n tersi olarak pulluk sa a yat larak sürüme devam edilir. Biti ten önceki gidi te derinlik sürüm derinli inin yar na kadar azalt lmal r. Topra n Pullukla lenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar; Son y llarda tar mda yap lan ara rmalar göstermi tir ki; topra çok miktarda i lemek hem toprak aç ndan iyi neticeler vermemekte hem de ürün maliyetini art rmaktad r. O halde topra n gere inden fazla i lenmesi yanl r. Ülkemiz çiftçilerinde eskiden beri süregelen yanl bir intiba vard r. Topra ne kadar çok sürersen o kadar verim artar diye. Hatta çiftçilerimiz aralar nda toprak i leme ile ilgili sohbetlerinde; tarlay ikiledim, üçledim gibi ifadelerle yapt klar sürüm say lar birbirlerine övünerek anlat rlard.

9 Art k yap lan bilimsel çal malar göstermektedir ki topra çok miktarda i lemek, çok fazla sürmek, hem topra n verimlili i bak ndan hem de ürün maliyeti bak ndan zararl r. Ülkemiz çiftçilerinin dünya piyasalar nda rekabet edebilmeleri için ürün maliyetini dü ürmeleri gerekmektedir. Bunun yolu da geleneksel tar mdan teknik tar ma geçmekle mümkündür. Toprak gere i kadar i lenmeli, fazla i lemeden kaç nmal r. Sonuç olarak pulluk yerinde, zaman nda ve yeteri kadar kullan lmal r.. ZELLER Son y llarda ülkemizde çok kullan lmaya ba lanm lard r. Topra devirmeden i lerler. Topra derin olarak çizdikleri için ayn zamanda dipkazan n görevini de yapm olurlar. Bunun yan ra pulluk kullan iyice azaltm lard r. Çiftçilerimiz taraf ndan üç bacak, yedi bacak gibi ayak say lar ile adland rlar. Özellikle pamuk yerlerinin haz rlanmas nda çok kullan lmaktad rlar. Pullu un kullan lmas büyük ölçüde azaltm lard r. Yap lar basittir. Bir çat üzerine monte edilmi çizici ayaklardan ibarettir. De ik ayak say na sahip çizeller vard r. verimleri pullu a nazaran çok yüksektir. Bu bak mdan toprak i lemede maliyeti dü ürürler ve zamandan tasarruf sa larlar. PKAZANLAR Baz toprak ve iklim artlar nda her y l ayn derinlikte i lenen toprak kat n hemen alt nda kal nl 8-10 cm. ye varan su geçirmez sert bir tabaka olu ur. Taban ta denilen bu tabakan n olu mas yla toprakta suyun, alt katmanlar na s zmas zorla r ve bitkinin kök geli imini engeller. Dolay yla topra a dü en ya mur ve kar sular n topra n alt katlar nda süzülmesini zorla rarak suyun toprak yüzeyinden ak p gitmesine ve erozyona sebep olur. Bu nedenle taban ta n belirli aral klarla lmas gerekir. Bu i dipkazan denilen özel gövdeli pulluklarla yap r. Bu aletin i leyici gövdesi dik ve sa lam bir payandaya ba kama biçiminde bir uç demirinden olu ur. Aletin i geni li i sert tabakay (taban ta ) k racak ekilde olmal r. Bunu sa lamak için önceden sert tabakan n derinli i tespit edilmelidir.

10 Dipkazan; belirli aral klarla çekilmesi gerekiyorsa bir yönde çekildikten sonra, ikinci olarak önce çekilen do rultunun dikine ve belirli aral klarla çekilmelidir. Killi a r topraklarda dipkazan n uç demirinin arkas na; gülle eklinde yada silindir biçiminde bir parça ba lanarak toprak içerisinde hem sert tabakan n daha iyi patlat lmas hem de belli bir derinlikte bu parçan n geçti i yerde bo luklar olu turularak topra n havaland lmas ve suyun toprakta hareketi kolayla lm olur. Dipkazan n gövdesi de ik tiplerde olabilir. Bunlar n sabit ya da titre imli olarak çal an tipleri mevcuttur. Titre imli olarak çal anlar traktörün kuyruk milinden hareketle çal rlar. Sabit olanlar ise traktör arkas nda belli bir derinlikte Topra a batacak ekilde çekilerek çal lmal r. Traktörün hidrolik sistemi, dipkazanla çal rken, mutlaka çeki kontrol konumunda olmal, dipkazanla çal rken ön a rl klar tak lmal r. II. NC SINIF TOPRAK LEME ALETLER KÜLTÜVATÖRLER Kültüvatörler; topra y rtarak kabartmak, parçalamak, havaland rmak, yabanc otlar kesip köklerini yüze karmak, mineral gübreleri kar rmak ve an z bozmak gibi amaçlarla kullan rlar. Kültüvatörlerde i leyici ayaklar tam yayl, yar m yayl ve yays z olarak yap lmaktad r. Yayl ayaklar hafif topraklarda kullan lmaktad r. Topra cm derinlikte kabartarak tohum yata haz rlama i leminde kullan r. Ayaklar n k s k geriye do ru yaylan p i leme derinli i bozulaca için sert topraklarda kullan lmazlar. Yar m yayl ayaklar tamamen yaylanmazlar bir miktar geri do ru aç larak ayaklar n sert topraklar i leme s ras nda zarar görmesi önlenir. Bu tip kültüvatörlerle i lemede tarla yüzeyi daha az dalgal olur. Bu tip ayaklar ta ve a r topraklar n derin olarak kabart lmas nda kullan r. Ayaklarda kullan lan uç demirine göre i leme derinlikleri de ir. Kültüvatörlerde kaz aya ve dar uçlu olarak iki farkl ayak kullan r.

11 TIRMIKLAR Tarla yüzeyini i lerler. En çok hafif ve orta a rl ktaki topraklarda kullan rlar. Tarla yüzeyini kabart r, kaymak tabakas k rar, yabani otlar söker ve tohum yata n haz rlanmas sa larlar. Çe itleri; Di li t rm klar, Yayl t rm klar, Döner t rm klar, Diskli t rm klar olmak üzere dört grupta toplan r. Her grubun de ik ekilleri vard r. Diskli T rm klar (Diskarolar) Diskleri ile topra keser, ufalar, aktar r ve kar rlar. Pullukla sürümden sonra, bilhassa a r ve otlu tarlada kesekleri en iyi ufalayan alettir. Ayr ca çok otlu tarlada ve ye il ot ekim nöbetinde otlar ve ye illi i parçalay p topra a kar rlar. Yaln z, toprak ve iklim artlar na ba olarak erozyona yol açacak hallerde kullan lmamal r. Diskli t rm klar n bak m ve ayar Diskarolarda aç ayar en uygun ekilde yap lmal r. Aç art rmak, traktörün çeki gücünü ve yak t sarfiyat art r. Yap lan i miktar azal r. Rahat bir çal ma için normal bir ayar yap lmal r. Tarla ko ullar, i geni li i, i derinli ine ba olarak saatte 6-10 km. h zla çekilmelidir. Diskarolar n bak kolayd r. Çal an disk yüzeyleri paslanmaya kar greslenmeli, yataklar gresörlüklerine zaman zaman gres bas lmal r. Kapal yerlerde muhafaza edilmelidir. TOPRAK FREZES Bu aletin kullanma amaçlar öyle ralayabiliriz; - Topra yüzeysel olarak kabart r, ufalar ve kar r. - Tarla yüzeyindeki otlar ve saplar keser, topra homojen bir ekilde kar r.

12 - Pullukla i lenmi topra da i ler ve ekime haz r hale getirir. Özellikle ba ve bahçe lerinde çok kullan r. - kinci üründe topra n haz rlanmas, saplar n topra a kar lmas sa lar. Mibzerle ekim i lerinde ve özellikle kombinasyon olarak kullan lmakta, ayr ca erit vari toprak i leme yapmaktad r. Aletin Kullan lmas Toprak frezeleri, traktörün kuyruk milinden hareket al r. Traktörlerle çekilme h zlar, saatte 4-8 km aras nda de ir. Toprak frezelerinde genel olarak dü ük ilerleme h nda ufalama daha küçük parçal, yüksek ilerleme h nda ufalanan toprak daha iri parçal r. Ayn zamanda bu ufalama b çak milinin devri ile de ilgilidir. B çak milinin devri azald kça ufalama büyür, devir artt kça ufalanan toprak daha küçük olarak parçalan r. Çekilme h ile b çak milinin devri uygun bir ekilde ayarlan rsa, toprak yap na göre istenilen ufalama sa lanabilir. Toprak frezelerinin i geni likleri sabittir. Yaln z baz frezelerde, b çak gruplar sa a veya sola kayd labilir. Bahçelerde a aç altlar, freze sa a kayd lm olarak i lenir. Baz toprak frezelerinde ufalama ayar muhafaza saç n b çaklara yakla p, uzakla lmas yla yap r. Saç b çaklara yakla ld kça ufalama daha çok yap r. Bak mlar kolayd r. Hangar veya kapal bir yerde takoz üzerinde muhafaza edilmeli, a nan b çaklar yenileri ile de tirilmeli, e ilen b çaklar do rultulmal r. Di li kutusuna uygun ve yeteri kadar di li ya konulmal r. Hareket kay olanlarda ise kay lar sökülüp ve duvara as larak muhafaza edilmelidir. Kuyruk milinden hareket veren aft mafsal n gresörlüklerine de gres bas lmal r. MERDANELER Toprak keseklerini parçalay p ufaltt kdan sonra gev ek olan topra bast rarak toprakla tohumun temas art r ve dolay yla çimlenmeye yard m eder. Traktöre çekili ya da ask olarak ba lanarak yüzücü pozisyonda çal rlar. Merdaneler; Düz merdaneler, Dalgal merdaneler, Dip bast ran merdaneler, olmak üzere üç grupta toplan rlar. Düz merdaneler; toprak yüzeyinin bast lmas nda ve düzeltilmesinde kullan rlar. Bu tip merdaneler düz silindir biçimindedirler. Dalgal (halkal ) merdaneler; tarla i lerinde en çok kullan lan merdanelerdir. Topra bast r, keseklerini ufalar ve yüzeyde 2-5 cm lik ufalanm toprak örtüsü olu turur. Halkal merdaneler halka ekillerine göre konik, y ld z, cambridge ve croskil eklinde adland rlar. Dip bast ran merdaneler; tarla yüzeyindeki derin pulluk çizgilerini yok eder, kesekleri ufalay p, tarla yüzeyini düzgün bir hale getirirler.

13 SÜRGÜLER Sulu tar m arazilerinde topra fazla bast rmadan düzeltme i leminde kullan rlar. Topra n üst taraf ndaki bo luklar ve kanalc klar k r ve alttaki nemin buharla arak kaybolmas önlenir. Sürgüler genellikle tahta ve demirden yap rlar. Traktöre ask ya da çekili ba lan p, serbest yüzücü pozisyonda çekilerek çal rlar. III. ALET KOMB NASYONLARI Tohum yata n haz rlanmas nda, o andaki hava artlar ile tarlan n durumu etkili olmaktad r. Uygun bir tohum yata haz rlan rken, pullukla iyi i lenmi bir tarlada, bir t rm k veya bir kültüvatör geçirmek yeterli olabilir. Hububat tar nda genel olarak, kültüvatör veya diskli t rm kla tarla haz rlan r ve ekim yap r. De ik ve a r toprak artlar nda bu aletlerin tek tek kullan lmas yeterli olmaz. Zaman ve i kayb oldu u gibi masraf da artm olur. Birde i letmede ler yo unla ve traktöre di er i lerde ihtiyaç varsa, toprak haz rlamaya fazla zaman ayr lmaz. Bu sebepler dolay yla bir defada ve mümkün olan en k sa sürede i i bitirmek için alet kombinasyonlar geli tirilmi tir. Bunlar 2'li, 3'lü ve 4'lü ekilde olabilmektedir. rm k-kültüvatör, sivri uçlu t rm k-dönerli t rm k, kültüvatör-di li t rm k, yayl rm k-dönerli t rm k gibi. Bunlardan ba ka; Pullukla sürümün arkas ndan freze ve döner rm k beraberce çekilebildi i gibi sürüm yap lmadan direkt ekimde freze ve merdane ikilisi ekim makinesiyle beraber üçlü bir alet makine kombinasyonu olu turulabilirler. Kombinasyon aletlerinin bak di er aletler gibidir. Kapal bir yerde korunmal, nemli yerlere konulmamal r. Paslanmaya kar greslenmeli, a nm ve k lm uçlar de tirilmelidir. Tarlaya ta nmalar nda daha dikkatli olmal, ta ma kilidi kullan lmal, yan zincirler gerdirilmelidir. H zla gidilmeyip virajlarda dikkat edilmelidir.

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve 1 G Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve özeni göstermemektedir. Çat sisteminin seçiminde çat örtüsü

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ZARARLILAR VE MÜCADELES

ZARARLILAR VE MÜCADELES ZARARLILAR VE MÜCADELES Ülkeniz turunçgil bahçelerinde yüze yak n zararl tür mevcuttur. Bu kadar fazla say da zararl olmas na kar k bir o kadarda faydal mevcuttur. Bu sebeple zararl larla mücadele ederken

Detaylı

MOTOR SANAY ve T CARET A..

MOTOR SANAY ve T CARET A.. MOTOR MONTAJI VE HESAPLARI - 1 - MOTOR MONTAJI Montaj esnas nda Kat'i suretle üstüpü ve hav b rakan bez kullanmay n z. I.POSTA 1) Blok mazot ile y kanarak ve hava ile temizlenir. 2) Ana yatak preste, özel

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

B YOLOJ. S n f VIII SEK ZYILLIK LKÖ RET M

B YOLOJ. S n f VIII SEK ZYILLIK LKÖ RET M ÇKO GYORGOSK ÇVETANKA MALÇESKA B YOLOJ S n f VIII SEK ZYILLIK LKÖ RET M Düzenleyen komisiyon: D-r Lenka Tsvetanovska Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Bioloji Enstütüsünde s ral profösör

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a2 dkyb depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a3 Depreme Karfl Yap sal Bilinç El Kitab Bu e itim pro ram Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 HAZIRLAYAN Aynur DİKKAŞ Hemşire Ç NDEK LER 1. Çocukluk Ça nda Diyabet ( eker hastal ) 2. Çocuklarda Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) 3. Yaz Tatilinde Ö rencilerimize

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki. Vanalar

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki. Vanalar TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Vanalar TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN Ç NDEK LER Teknik Spesifikasyonlar 192 Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar 193 Temizlik 195 Mutfak malzemeleri - kap k lavuzu 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller 196 Mikrodalga f r

Detaylı

BASKETBOL FEDERASYONU

BASKETBOL FEDERASYONU TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi

Detaylı