Yerli Üretim TOST MAK NES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerli Üretim TOST MAK NES"

Transkript

1 Yerli Üretim TOST MAK NES

2 RAP DO NUN ÖZELL KLER Ç kar labilir ve y kanabilir, yap flmaz kaplamal s t c plakalar dilim tost ekme ini aynı anda alabilen genifl plaka yüzeyi Gösterge fl, 3 kademeli s cakl k ayar dü mesi, termostat. Yiyecek kal nl na göre ayarlanabilen üst gövde. 180 o aç labilen maksimum zgara alan. Dikey park konumu ile daha az yer kaplama özelli i Is ya dayan kl ergonomik tutma sap. Kablo sarma bölümü. Ç NDEK LER 1. RAP DO nun Özellikleri RAP DO Tost Makinesi nin Genel Görünümü Güvenli Kullan m Ayr nt lar ve Bak m Talimatlar! Bafllarken Ticari Kullanımlara Uygun De ildir! Cihazınızı Kullanmaya Bafllamadan Cihazınız Bu Durumlarda Kullanmayınız! E er Uzatma Kablosu Kullanıyorsanız Elektrik Çarpmasından Korunmak çin Kullanım Hataları RAP DO'nuzu Nasıl Daha Güvenli Kullanabilir siniz? Tost Makinenizi Kullanmadan Önce RAP DO ile Neler Piflirebilirim? Tost Makinenizi Nasıl Kullanacaksınız? RAP DO nun Bakım ve Temizli i Pratik Bilgiler Taflıma ve Muhafaza Geri Dönüflümü Nasıl Olmalıdır? Olası Sorularınız çin Yetkili Servisler Garanti Belgesi ve Garanti fiartlar... 15

3 RAP DO TOST MAK NES N N GENEL GÖRÜNÜMÜ Is ya dayan kl plastik kollar o aç labilen üst piflirme plakas (ç kabilen) 3. Alt piflirme plakas (ç kabilen) 4. 3 kademeli s ayar dü mesi (termostat) 5. Ya damlama kanallar 6. Is t c plaka tutma ve ç karma klipsleri 7. Alt ve üst kapak 8. Is ya dayan kl plastik ayaklar 9. Cihaz aç k fl 10. Is t c rezistans ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

4 4-5 GÜVENL KULLANIM AYRINTILARI ve BAKIM TAL MATLARI! Çocuklar elektrikli cihazların neden olabilece i tehlikelerden habersizlerdir. Çocukların cihazla oynamasına kesinlikle izin vermeyiniz ve cihazın yakınlarındayken daima kontrol altında bulundurunuz. Dolayısıyla cihazın çocuklar - deneyim ve bilgi eksikli- i olan kifliler, fiziksel veya zihinsel engelliler tarafından kullanılmamasına dikkat ediniz. Çocukların cihazla oynamamaları için kullanım sırasında cihazı gözetim altında tutunuz, kullanım sonrasında çocukların eriflemeyece- i bir yere yerlefltiriniz. Çocukların cihazı bir oyun aracı olarak görmelerine müsaade etmeyiniz,cihazla oynamalarına izin vermeyiniz. Cihazınızın gövdesini, fiflini yada elektrik kablosunu temizlik veya herhangi bir amaçla KES NL KLE suya yada herhangi bir sıvıya batırmayınız. Cihazınızı temizlemeden önce ilk olarak fiflini prizden çıkararak elektrik ba lantısını kesiniz. Cihazınızı nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız, her kullanımdan önce mutlaka priz girifl yerinin ve cihaz fiflinin kuru olmasına dikkat ediniz. Cihazınızda ısıyı kontrol etmenize yarayan bir termostat bulunmaktadır Piflirme ifllemi bitince cihazın ısı ayar dü mesini (termostat) saat dönme yönünün tersine çevirerek kapatınız sonra fiflini prizden çekiniz. Yanma tehlikesine karflı cihazı kullanım sırasında metal yüzeyler çok sıcak olaca ından elle dokunmayınız. Cihazınız çalıflırken elle dokunabilen yüzeylerinde de ısısının yükselebilece ini göz önünde bulundurunuz. Bu yüzden makineniz çalıflırken sadece tutma sapı ve kontrol dü mesine dokunmanızı, gerekirse eldiven takmanızı tavsiye ederiz. Cihazınızın ısı ve açma - kapama ifllemini ürün üzerinde bulunan termostat dü mesi dıflında herhangi bir uzaktan kumanda ile yapamazsınız. Cihazla birlikte çalıflan herhangi bir uzaktan kontrol aleti bulunmamaktadır. Aldı ınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmifl olup, sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma (sürekli ve hiç durmayacak flekilde) uygun de ildir. Ürününüz fiziksel (görsel, iflitsel..) veya zihinsel engelliler, 8 yafl üstü çocuklar ve deneyim ve bilgi eksikli i olan kifliler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin gözetimi olmaksızın kullandırılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir. Cihazın temizlik ve bakımı 8 yafl ve üzeri çocuklar tarafından kontrollü olarak yapılabilir, 8 yafl altı çocuklar tarafından yapılamaz. 8 yaflından küçük çocukları cihazdan ve cihaz kablosundan uzak tutunuz.

5 BAfiLARKEN Kullanım kılavuzunda her fleyi elimizden geldi ince açık yazmaya çalıfltık. Yarın öbür gün aklınıza bir fley takılırsa rahatlıkla bulabilece iniz bir yerde tutmanızı öneririz. Tost makinenizi kullanmadan önce sizin için hazırladı ımız güvenlik uyarılarına dikkat ediniz ve lütfen en az bir kere okuyunuz ve resimlere bakınız. Kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. T CAR KULLANIMLAR Ç N UYGUN DE LD R! Aldı ınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmifl olup, sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma (sürekli ve hiç durmayacak flekilde) uygun de ildir. Profesyonel yada ifl amaçlı kullanımlar için bu modeli tercih etmeniz sonucunda istedi iniz performansı alamazsınız. Ayrıca ev dıflı kullanımlar garanti dıflında ifllem görecektir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında TKHK hükümlerinde belirtilmifl, ücretsiz onarım ve garanti süresi içerisinde arızalardan üretici ve satıcının mesuliyetinin kalktı ını önemle belirtiriz. C HAZINIZI KULLANMAYA BAfiLAMADAN Tost makinenizi balık, köfte, sucuk vb. yiyecekleri piflirme, sandviç, ızgara, ekmek kızartmak gibi de iflik amaçlarda kullanabilirsiniz. Cihazınız ilk kullanımda hafif bir koku ve duman çıkarabilir bu durum normaldir. Çünkü ısınma sonucu iç bileflenler ilk defa ısıya maruz kalacaktır, kısa bir süre sonra koku ve duman geçecektir. Cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce temizleme ve bakım bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları (alüminyum piflirme plakaları) lık su ile yıkayarak temizleyiniz. Cihazınızın gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. C HAZINIZI BU DURUMLARDA KULLANMAYINIZ! Kablo hasarlı ise ve sıtıcı rezistanslarda herhangi bir hasar (çatlak, delik vb.) tespit edildi i durumda veya rezistansların ısınmadı ı durumlarda cihaz yetkili servise götürülmeden kullanılmamalıdır. Cihaz yere düfltüyse ve üzerinde gözle görünür hasarlar varsa, tehlikeleri önlemek için size en yakın yetkili servise götürmelidir. Elektrikli ürünlerde arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Cihazınızın hasar gördü ünü fark ederseniz yada performansında bir düflüfl hissedersiniz lütfen bizi arayınız. E ER UZATMA KABLOSU KULLANIYORSANIZ Bu kablonun iyi durumda olması, toprak prizi ile donatılmıfl ve kablo çapının en az besleme kablosunun 1.5 mm 2 çapında olması gerekmektedir. Cihazın kablosunu ısı ve ya dan koruyunuz. Cihazınızın kablo ve fifline zarar verebilecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fiflini tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz. ELEKTR K ÇARPMASINDAN KORUNMAK Ç N; Elektrik çarpmasından korunmak için ürünü ıslak elle ellemeyiniz. Metal temizlik malzemesi kullanmayınız, metal parçalar cihazın içerisinde kalarak elektrik çarpma tehlikesi oluflturabilir. Elektrik çarpmasından korunmak için cihazın fifl ve kablosuna ve elektrik mekanizmasının oldu u bölüme asla su de dirmeyiniz. Tozlanmıfl fifl tehlikelidir, elektrik çarpmasına yol açabilir. KULLANIM HATALARI Piflirme plakaları takılı de il ise kullanmayınız. Cihaz kullanımdayken ayrılabilir tost plakalarını açmak için kilidine (klipsine) basmayınız. ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

6 Cihazı dikey biçimde yada s kayna olarak kullanmayınız. Cihazınız çalıflır durumda veya henüz sıcakken herhangi bir baflka cismi üstüne yerlefltirmeyiniz. Aksi taktirde yangına neden olabilir. Cihazın içine hiçbir zaman ka ıt ve karton koymayınız. Cihazınızda gıdaları piflirme ve ısıtma amacıyla kesinlikle plastik kap kullanmayınız. Cihazınıza piflirilecek gıdaları yerlefltirmeden boflta çalıfltırmayınız. Cihazınız zarar görebilir. RAP DO NUZU NASIL DAHA GÜVENL KULLANAB L RS N Z? Cihazınızda aflırı ısıdan tutuflabilecek türdeki yiyecekleri piflirmeyiniz. Ayr ca, piflirme sırasında kablonun masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına ve cihazın metal aksamına dokunmamasına dikkat ediniz. Lütfen tost makinenizin gövdesinin, dü mesinin yada elektrik kablosunun suyla temas etmemesine dikkat ediniz. Bu parçaları hiçbir flekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayınız. Cihazınızın elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere do rudan temas etmemesine dikkat ediniz. Çocuklar; elektrikli cihazların neden olabilece i tehlikelerden habersizlerdir. Çocu unuzun cihazla oynamasına kesinlikle izin vermeyiniz ve cihazın yakınlarındayken daima kontrol altında bulundurunuz. Dolayısıyla cihazın çocuklar - deneyim ve bilgi eksikli i olan kifliler, fiziksel veya zihinsel engelliler tarafından kullanılmamasına dikkat ediniz. Cihazı hiçbir zaman kontrolünüzde olmadan çalıfltırmayınız. Cihaz kullanımdayken yalnız bırakılmamalıdır. Cihazı yere düflürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında 6-7 cihazı düflürürseniz ilk olarak fiflini prizden çekiniz. Düflme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz zarar görebilir. Yanma tehlikesine karflı, cihazı kullanım sırasında metal yüzeyler çok sıcak olaca ından elle dokunmayınız. Cihazınız çalıflırken elle dokunabilen yüzeylerinde de ısısının yükselebilece ini göz önünde bulundurunuz. Bu yüzden makineniz çalıflırken sadece tutma parçaları ve dü melere dokunmanızı, gerekirse eldiven takmanızı tavsiye ederiz. Kapak açıkken ve çalıflır durumdayken ASLA ürünü taflımayınız. Cihazınızın bir parçası alev aldı ı taktirde hiçbir zaman su ile söndürmeye çalıflmayınız. Alevleri yafl bir bez ile bo maya çalıflınız. Cihazınızda sadece orjinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz. Cihaz güç kablosunun de ifltirilmesi dahil olmak üzere yalnızca teknik servisler tarafından yapılmalıdır. Cihazınızın tamir edilmesi gerekiyor ise en yakın Era Yetkili Servisi ile temasa geçiniz. Tost makinenizde bizim onaylamadı ımız parçaları kullanmayın. Aksi taktirde yangına neden olabilir. Tost makineniz ile ifliniz bitti inde yada temizlikten önce fiflini prizden çekmeyi unutmayınız. Cihazın fiflini prizden çekmek için fiflten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz. ÖNEML UYARI: Termostat ayar dü mesini tamamen kapatmadan ve ısıtıcılar çalıflır durumdayken kesinlikle alt veya üst plakaları ana gövdeden çıkarmaya çalıflmayınız. TOST MAK NEN Z KULLANMADAN ÖNCE Cihaz kullanmadan önce, cihaz n ana gövdesi, güç kablosu ve di- er aksesuarlarını kontrol ediniz, hasar görmedi inden emin olunuz. Cihazınızı daima topraklı prize takınız, ancak prize takmadan önce elektrik kablosunu tamamen çözünüz.

7 Tost makinenizin fiflini prize takmadan önce evinizdeki elektrik voltajının güç etiketindeki de erle uyumlu oldu undan emin olunuz, elektrik tesisatının uygunlu u tüketicinin sorumlulu undadır. Do abilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Aynı zamanda arıza garanti dıflı ifllem görür. Cihaz elektrik prizine yakın, su kayna ına uzak bir yere yerlefltirilmelidir. Yangından kaçınmak için de ürünü duvardan 30 cm uzak kullanınız. Cihaz, etrafına yayaca ı ısıdan dolayı dolap ve raflara veya di er eflyalara en az 30 cm uzaklıkta olmalıdır. Cihazınızı düz, sabit ve sıcaklı a dayanıklı bir yere yerlefltiriniz. Cihazı ısınmıfl yüzeylerin veya açık ateflin yanına yerlefltirmeyiniz. Cihazı hiçbir zaman duvara sabitlenmifl bir mobilyanın veya etajerin altına veya perde, bez, örtü gibi kolayca tutuflabilecek nesnelerin yakınına yerlefltirmeyiniz. Patlama veya yangın oluflumunu engellemek için ürünü, uçucu ya lar, çözücüler, flampuan ve tekstil gibi yanıcı malzemelerin yanında çalıfltırmayınız. Cihazı ve çıkabilen plakaları nemli bir bezle temizleyiniz ve kurutunuz. RAP DO LE NELER P fi REB L R M? Afla ıda tavsiye edilen süreler bilginize sunulmufltur. Sonuçtan memnun kalana dek piflirme sürelerini de ifltirebilirsiniz. Piflirebilece iniz yiyecekler ve hazırlanma süreleri; Y YECEK ÖNER LEN P fi RME SÜRELER Kırmızı Et, fiifl Kebap dk. Tavuk dk. Balık dk. Köfte, Biber, Domates, Patates / Havuç (Dilimlenmifl) dk. Mantar dk. Kabak (Dilimlenmifl) dk. Sucuk, Sosis vb dk. Ekmek Kızartma... 2 dk. NOT: Belirtilen piflirme süreleri yiyece in her iki tarafı için önerilen piflirme süresidir. Yan s ra, gıdanın hazırlanıflı, durumu ve kendi damak zevkinize göre uygun piflirme süreleri de belirleyebilirsiniz. TOST MAK NEN Z NASIL KULLANACAKSINIZ? Makinenizde çok çeflitli yiyecekleri sa lıkla ve güvenle piflirebilirsiniz. Sandviç, tost, balık, tavuk, et, köfte, sebze ve di er kebaplar için idealdir. TOST YAPMAK Ç N - Tost makinenizin fiflini prize takınız ve piflirme plakalarını bir parça margarin veya piflirme ya ı ile ya layınız. Sonra silerek fazlalıklarını alınız. Cihaz kullanıma hazırdır. - Termostat ayar konumunu 3 e getiriniz. Cihazınızın çalıfltı ını gösteren kırmızı ıflık yanacaktır. - Tost ekmeklerinin ve sandviç ekmeklerinin dıflını ya layınız ya lanmıfl ekmekleri alt levhanın üzerine yatırınız malzemelerinizi koyunuz ve ikinci dilimleri ya lanmıfl kısımları üste bakacak flekilde kapatınız ve üst plakayı kapatarak dikkatlice bastırınız dakika sonra tost makinenizi açınız ve tostların yeteri kadar kızarıp kızarmadı ını kontrol ediniz. - Piflirme süresi ekme inizin cinsine, malzemenize ve kiflisel zevkinize ba lı olarak de iflecektir. ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

8 - Cihazınız yapıflmaz ısıtıcı plakalara sahip oldu undan ya lama yapmadan da tost yapabilirsiniz. - Cihazı kapatınız ve kullandıktan sonra prizden çekiniz, temizlemeden ve kaldırmadan önce so umasını bekleyiniz. NOT: Çalıflma esnasında lamba; cihazın uygun ısıda çalıflmasını sa lamak için zaman zaman yanıp sönecektir. IZGARA YAPMAK Ç N Izgara fonksiyonunu (et ve sebze piflirmek için) afla ıdaki gibi 2 ayrı konumda kullanabilirsiniz. A) Ç FT TARAFLI IZGARA KONUMU ( 90 O ) - Bu pozisyon ince yiyecekler için idealdir, - ki piflirme yüzeyi yiyece in her iki tarafını piflirmenizi, zamandan kazanmanızı ve yiyece in do al suyunu korumanızı sa lar, - Sıcaklık kontrolünü ayarlayınız, - Bu konumda çift taraflı piflirme gerçekleflece inden yiyecekleri çevirmenize gerek yoktur. UYARI: Yiyecekleri çıkartırken üst gövde açıldı ında veya piflirme esnasında piflirme plakaları arasından buhar çıkabilir, dikkat ediniz. 8-9 B) BARBEKÜ ( TAMAMEN AÇIK ) KONUMU ( 180 O ) - Bu pozisyon bir çok yiyece i aynı anda piflirmek için genifl bir ızgara yüzeyi sa lar. Balık, tavuk, et, köfte sebze ve di er kebaplar için idealdir. - Sapı tutarak ızgarayı açınız. Üst kapak dik konumdayken üst kolu yukarı kaldırınız ve üst plakayı arkaya do ru indiriniz. Cihazınız düz 180 derece açılmalıdır. (Sıcaklık kontrolünü ayarlayınız.) - Yiyecekleri her iki piflirme yüzeyine yerlefltiriniz. Yiyeceklerin her iki tarafının da piflirilmesi için tahta bir spatula yardımı ile yapıflmaz yüzeyi çizmeden çevirme ifllemi yapabilirsiniz. Arzu edilen süre sonunda yiyece iniz piflmifl olacaktır. NOT: Çalıflma esnasında lamba; cihazın uygun ısıda çalıflmasını sa lamak için zaman zaman yanıp sönecektir. Yapıflmaz Yüzey Kaplaması; Cihazınızın altta ve üstte bulunan alüminyum piflirme plakalarının üst yüzeyleri yapıflmaz bir tabakayla kaplıdır. Yiyecek kırıntıları eriyip alt plakaya veya üst plakaya yapıflabilir. Yapıflanları çözmek için metal olmayan bir mutfak aleti kullanınız. (tahta bir spatula gibi...) Yapıflmaz yüzeye zarar vermemek için keskin mutfak aletleri kullanmayınız.( bıçak - çatal vb. gibi...) Piflirme yaptıktan sonra sıcak suda süngerin yumuflak tarafı ile yıkama yaparsanız yapıflmaz yüzey kaplaması uzun ömürlü olacaktır. HATIRLATMA: Ürünün teslimi sonrası oluflabilecek yapıflmaz kaplama üzerindeki çizikler garanti kapsamı dıflında ifllem görürler. RAP DO NUN BAKIM VE TEM ZL lk olarak fiflini prizden çıkararak elektrik ba lantısını kesiniz. Cihazınızın fiflini prizden çektikten sonra so umaya bırakınız, cihazınızın gövde ve rezistansın n so umasını bekleyiniz. yice so umadan kesinlikle temizlemeye çalıflmayınız. yi ve temiz bir ortamda çalıflmasını sa lamak ve yapıflmayan

9 malzeme ile kaplı piflirme yüzeylerini korumak için cihazınızı her kullanımdan sonra temizleyiniz. Cihazın plakalar çıktıktan sonra geriye kalan termostat ayar dü mesini, ana gövdesini ve plastik aksamını nemli bir bez ile silerek kurulayınız, ısıtıcıların hasar görmemesine dikkat ediniz. Tost makinenizi ifliniz bitti inde kaldırmadan önce tüm parçaların temiz oldu undan emin olunuz. Makinenizi kendi kutusunda veya temiz kuru bir yerde muhafaza ediniz. Piflirme Plakalarının Kullanımı ve Temizli i; Plakaların temizli ine bafllamak için çıkarılabilir piflirme plakalarının kilitlerine basınız hem altta hem de üstte bulunan piflirme plakalarını çıkarınız. Fazla ya veya kalıntıyı silmek için bir havlu, yiyecek parçalarını çıkarmak için tahta yada plastik bir spatula kullanınız. Plakaları sıcak su ve sıvı bulaflık deterjanı ile yıkayınız veya bulaflık makinesine koyunuz. Üzerindeki yapıflmaz kaplamaya zarar vermemek için metal fırça veya tel gibi aflındırıcı temizleyiciler, kimyasal çözeltiler kullanmayınız. Yüzey kolayca çizilerek hasar görebilir. Piflirme plakasını suyun içinde bırakmayınız. Piflirme plakasını yıkadıktan sonra nemli ve ıslak bırakmayınız mutlaka kurulayınız. HATIRLATMA: Yapıflmaz kaplama yüzey bulaflık makinesi deterjanlarından olumsuz yönde etkilenebilir. AMAN D KKAT!: Cihazınız çalıflır durumdayken kesinlikle alt ve üst piflirme plaklarını ana gövdeden çıkarmaya çalıflmayınız. LÜTFEN D KKAT: Tost makinenizin gövdesini fiflini ya da elektrik kablosunu temizlik veya herhangi bir amaçla kesinlikle suya ya da herhangi bir sıvıya batırmayınız. B R TAVS YE: Cihazınızın kablosunu ürünün etrafında çok sıkı sarmayıp gevflek bir flekilde sarmanızı tavsiye ederiz. Piflirme Plakalarını Yeniden Monte Etmek çin; - Plakaların arka kenarını dayanaklara yerlefltiriniz. - Plakayı koyunuz ve üzerine bastırarak sabitleyiniz. - Klipslerden gelecek ''klik'' sesi plakaların yerine oturdu unu gösterir. (Plakaların düzgün bir flekilde yerine oturup oturmadı ını kontrol ediniz.) PRAT K B LG LER Gereken piflirme zamanı kiflinin iste ine ve piflirilecek yiyece- in boyut - kalınlı ına göre de iflir. Kırmızı etler için daha yüksek sıcaklık ve daha çok zaman gereklidir. Beyaz et ve balık daha düflük sıcaklıkta ve uzun sürede piflirilmelidir. Yumuflak et dilimleri ızgara için daha idealdir. Sert et dilimlerinin piflirilmemesi tavsiye edilir. En iyi sonuç ince dilimlerden ve tek tip kalınlıkta olan yiyeceklerden elde edilir. BALIK P fi RD KTEN SONRA ÖNER R Z: Deniz mahsulleri piflirdikten sonra kokuların cihaz tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullanınız. TAfiIMA VE MUHAFAZA Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve koruyucu seperatörle- ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

10 ri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuflak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlıfl ambalajlama sırasında plastik parçalar kırılabilir elektrik aksamı zarar görebilir. Cihazınızın metal parçaları ısınaca ı için ısıya dayanıklı tutma bölümleri dıflındaki yerlere temas etmekten kaçınınız ve cihazınızı yerine kaldırmadan önce so umasını bekleyiniz. NOT: Ürünün müflteriye tesliminden sonra yükleme boflaltma ve taflıma sırasında oluflan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez. GER DÖNÜfiÜMÜ NASIL OLMALIDIR? ÜSTÜ Ç Z LM fi ÇÖP KOVASININ ANLAMI: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüflümü olan parçalardan olufltu u için çöpe atılmaması gerekmektedir. Tost makinenizin kullanım ömrü sonunda di er evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekti ini unutmayınız. Normal çöplerle beraber atılması halinde zararlı atıklar su ve gıda kaynaklarını kirleterek sa lı ınızı tehdit eder. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sa lı ına olası zararlarını önlemek için lütfen bu cihazı di er atık türlerinden ayırınız ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir flekilde geri dönüflüme kazandırılmasını sa layınız. Hiçbir elektrikli ev aletlerini normal çöplerle beraber atmayınız, ayrı olarak biriktirerek en yakın toplama birimine ulafltırınız. Yerel yönetime baflvurarak toplama merkezleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Eski elektrikli aletleri yenileri ile de ifltirirken satıfl merkezi eski cihazınızı geri dönüfltürme merkezine ulafltırmakla sorumludur OLASI SORULARINIZ Ç N Elektrikli zgaran z kullan rken hiçbir sorun yaflamaman z dileriz. Olas sorular n z afla daki tabloda k saca anlatmaya çal flt k... SORUN OLASI SEBEP ÇÖZÜM ÖNER S Cihaz n s t c rezistans s nm yor ve k zarm yor. Cihaz n s t c rezistans sürekli çal fl yor Cihaz sigorta att r yor Is kontrol lambas yanm yor Cihaz çal flm yor. yi piflirmiyor. Sigorta atm flt r. Is t c rezistans ar zal d r. Is kontrol dü mesi ar zal d r. Cihazda k sa devre vard r. Cihaz n besleme hatt nda baflka bir cihaz (ütü, f r n) çal fl yordur. Besleme hatt sigortas atm flt r. Fifli prize tak l olmayabilir. Is ayar dü mesi kapal konumda olabilir. Is ayar dü mesi düflük derecede olabilir. Yetkili servise götürünüz. Sigortalar kontrol ediniz. Yetkili servise götürünüz. Yetkili servise götürünüz. Cihazlar devre d fl b rak n z. Sigortay kontrol ediniz. Fifli prize tak n z. Is ayar dü mesini aç n z. Piflirmek için s cakl k seviyesi 3. konumda olmal d r. 1. konum s cak tutmak içindir.

11 YETK L SERV SLER MERKEZ TEKN K SERV S : kitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eski Turgut Özal Caddesi No: 2 B Blok 306 kitelli - Baflakflehir / STANBUL L... LÇE F RMA UNVAN ADRES TELEFON GSM ADANA... ADANA... DEM RTAfiLAR ELEKTR K... Karacao lan Cd. Koca Vezir fl Merkezi No: ADANA... SEYHAN... ÜZEL ELEKTR K... Yeflilyurt Mh. Mavi Bulvar Cd. 29/D Seçkin Apt. Alt ADAPAZARI... SAKARYA... B LG ÇLER ELEKTR K... Dörtyol Merkez San. 9. Sk. No: ADAPAZARI... SAKARYA... UZMAN EL TEKN K... Semerciler Mh. Saraçlar Sk. Nur fl Han ANKARA... ÇAYYOLU... EYÜPO LU T CARET... Ahmet Taner K fllal Mh Sk. No: 7/25 Turkuvaz fl Merkezi ANKARA... KIZILAY... ER TEKN K... zmir Cd. Moda Çarfl s Alt No: 7/ ANTALYA... MERKEZ... HEDEF TEKN K... K z lsaray Mh. 78. Sk. Gökçen Apt. No: AYDIN... MERKEZ... ÜM T EV C H. TAM. VE BAK. ATÖLYES... Hasanefendi Mh Sk. No: BALIKES R... BANDIRMA... GÜRKAN T CARET - GÜRKAN ERGÜVENÇ... Dere Mh. 8. Sk. No: 20/A BATMAN ZAMAN ELEKTR K Cd. Komando Yolu Üzeri Raman Apt. Alt No: 47/A BURSA... MERKEZ... GÜVEN TEKN K... Küplüp nar Mh. Ayber Cd. No: 71 Almira Otel Alt BURSA... MERKEZ... ME-KA TEKN K... Zafer Meydan Durak Cd. No: 5/H BURSA... NEGÖL... SERKAN TEKN K... Yenice Mh. Gazi Ahmet Türky lmaz Sk. No: BURSA... ORHANGAZ... EVSAN ELEKTR K... Camikebir Mh. Mustafa Kemal Pafla Cd. No: BURSA... YEN fieh R... SEDA ELEKTR K... H d rbal Mh. Alican Cd. No: BURSA... KARACABEY... BERRAK T CARET... S rabademler Mh. Sayit Kemal Köse Sk. No: BURSA... YEN fieh R... BULUfi T CARET... H d rbal Mh. Alican cad No: BURSA... YEN fieh R... F L Z ELEKTR K... Gündo an Mh. Beyazo lu No: BURSA... M. KEMALPAfiA... OKUR TEKN K... Hamzabey Mh. fiehit Zeki Gökalp Sk. No: BURSA... YILDIRIM... TAHA TEKN K... De irmenlik z k Mh. T. M. Ali Cd. Bat Sk. No: ÇANAKKALE AS ELEKT RK... smet Pafla Mh. Asafpafla Cd. No: ÇANAKKALE... B GA... DERYA ELEKTR K... stiklal Cd. No: DEN ZL ES N ELEKTR K... Bayramyeri Muso lu fl Han No: DÜZCE K LEC SERV S H ZMETLER... Cedidiye Mh. fiehit Muhtar Sk. No: 8/C D YARBAKIR... KAYAPINAR... BARIfi TEKN K SERV S... Musa Anter Cd. Kaçmaz Sit. B Blok No: 36/ ELAZI... MERKEZ... TUNCER TEKN K... Sanayi Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvar No: 82/A ERZ NCAN TEKN K fi ELEKTR K... K z lay fl Han No: ESK fieh R DORUK ELEKTR K... Dikilitafl Mh.. Karao lano lu Cd. No: 28/A GAZ ANTEP... fieh TKAM L... ÇÖZÜM TEKN K SERV S... Sar güllük Mh. K l ç Ali Cd. Ayd n Apt. Alt No: 8/B HATAY... SKENDERUN... KEKEÇ ELEKTR K... Muradiye Mh. P narbafl Cd. No: 11 tfaiye Karfl s ISPARTA TEM Z TAM RAT... Piri Mehmet Mh Sk. No: ISPARTA ÖZSOYLAR ELEKTRON K... Hastane Cd. Toko lu Sa l k Sitesi No: 53/ ISPARTA... MERKEZ... ORJ NAL SO UTMA... Piri Mehmet Mh Sk. No: 10/A ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

12 STANBUL ANADOLU YAKASI STANBUL... BOSTANCI... MET TEKN K... fienesevler Mh. Kocayol Cd. No: STANBUL... CADDEBOSTAN... KUTLU ELEKTR K... Plaj Yolu No: STANBUL... K. BAKKALKÖY... AKT F TEKN K SERV S... Kay flda Cd. No: 67 Ataflehir STANBUL... KADIKÖY... GÖKÇE ELEKTR K... Moda Cd. Leylak Sk. No: STANBUL... KADIKÖY... ELSU ELEKTR K... Bahariye Cd. Nailbey Sk. No: STANBUL... KADIKÖY... U UR TEKN K... Salih Bey Dumlup nar Mh. Mand ra Cd. Mehmetçik Sk. No: 28 Fikirtepe STANBUL... KADIKÖY... BASTEMLER TEKN K... Ulucan Cd. No: 70 Kay flda STANBUL... KARTAL... B LG N TEKN K... Esentepe Mh. nönü Cd. No: 12/A STANBUL... PEND K... U UR TEKN K... Çamçeflme Mh. Ayd nl Cd. No: 12/B Üst Kaynarca STANBUL... SULTANBEYL... M RAÇ SO UTMA... fianl urfa Cd. No: STANBUL... TUZLA... ÇAKIR ELEKTR K... fiifa Mh. Hürriyet Cd. Evren Sk. No: STANBUL... ÜMRAN YE... UZMAN SO UTMA... Kaz m Karabekir Mh. Ordu Cd. No: 27 Dudullu STANBUL... ÜMRAN YE... GÜLSER KL MA... Atatürk Mh. Sütçü Cd. Sütçü Ç kmaz No: 6/ STANBUL... ÜMRAN YE... AKSU KL MA... M. Kemal Mh Cd. No: 145 M. Kemal STANBUL... ÜSKÜDAR... YILMAZ ELEKTR K... Prof. Dr. Ahmet Beynun Akyavafl Cd. No: 55 Kat: 2 Çengelköy STANBUL AVRUPA YAKASI STANBUL... ARNAVUTKÖY... YILDIZ SO UTMA... Fatih Cd. Yap kredi Yan No: STANBUL... BA CILAR... ÇEL K TEKN K... Fatih Mh. Pazar Cd. No: STANBUL... BA CILAR... DO AN TEKN K... Y ld ztepe Mh. 37 Sk. No: 44/A STANBUL... BA CILAR... DEN Z TEKN K... Yavuz Selim Mh. 5 /11 Sk. No: 4 Girifl STANBUL... BAHÇEfiEH R... ÜÇGEN ELEKTR K... Kültür E lence Mrk. Garaj çi STANBUL... BEfi KTAfi... DO AN TEKN K SERV S... Piyadepafla Mh. F. Sultan Cd. Beyaz t Sk. No: STANBUL... BEYO LU... T MAR TEKN K... Vatan Cd. Tepe Sk. No: 6/A STANBUL... ESENLER... DURU TEKN K... Mimar Sinan Mh. 79. Sk. No: STANBUL... FAT H... AYDIN ELEKTR K... K rmast Mh. Fatih Cd. No: 29/C STANBUL... GÜNGÖREN... VAHDET ELEKTR K... Haznedar Mh. lkyuva Cd. No: 14/B Haznedar STANBUL... GÜNGÖREN... ÖZYILDIZ ELEKTR K... Sanayi Mh. Muratpafla Cd. No: STANBUL... GÜNGÖREN... SA LAM TEKN K SERV S... Ba c lar Cd. M. Fevzi Çakmak Mh. Hüseyin Konyal Sk. No: 8/B STANBUL... K TELL... AKCAN ELEKTR K... Atatürk Mh. Erguvan Sk. No: STANBUL... KÜÇÜKÇEKMECE... ARZU MAK NE... Yeni Mh. Mimar Sinan Cd. Arabir Sk. No: STANBUL... MEC D YEKÖY... AYAZ TEKN K... Dereboyu Cd. Kezban Apt. No: 5/ STANBUL... OKMEYDANI... DO AN TEKN K SERV S... Piyale Pafla Mh. Günefl Aral Sk. No: STANBUL... BEYO LU... TU RA BOB NAJ ELEK. EL ALETLER... Keçeci Piri Mh. Y ld r m Sk. No: 12/A Dörtyol - Hasköy STANBUL... SEFAKÖY... YILDIZ ELEKTR K SO UTMA... Halkal Cd. Anadolu Pasaj No: Florya STANBUL... S L VR... PEKER SO UTMA... Alibey Mh. Hastane Cd. No: 7/A STANBUL... S L VR... BETA SO UTMA... Alibey Mh. Abdulgani Mescit Sk. No: 7/ STANBUL... fi fil... ÖZDEN ELEKTR K... Saks Sk. No: 22 Pangalt STANBUL... YEN BOSNA... SEV-CAN TEKN K ALTUN ELEKTR K... Y ld r m Beyaz t Cd. Zafer Mh. Türkbeyi Sk. No: ZM R... NARLIDERE... MESSA TEKN K... Mithatpafla Cd. Sessiz Sk. No: 2/D fiehitlik

13 ZM R... BALÇOVA... M&T ELK. ELKTR. TEK. SRV.... Fahrettin Altay Mh. 65/18 Sk. No: 9/A ZM R... BORNOVA... CEM TEKN K Sk. No: ZM R... ÇAMD B... MET N TERZ BEYAZ EfiYA TAM R BAKIM... Rafet Pafla Mh Sk. No: 6/A ZM R... GÖZTEPE... TUNCA ELEKTR K... Mithatpafla Cd. 76. Sk. No: 10/A ZM R... KEMERALTI... ÇET N YETK L SERV S Sk. No: 26/ ZM R... ÖDEM fi... B LKOM B LG SAYAR... Ak nc lar Mh. Manolya Sk. No: 5/C ZM T... MERKEZ... DORUK TEKN K SERV S... Karabafl Mh. Cengiz Topel Cd. Müneccim Arif Sk. No: ZM T... GÖLCÜK... S NAN T CARET May s Cd. No: K. MARAfi AKSUNGUR ELEKTR K... Uzunoluk Cd. 20 Sk. No: 20/A KIRfiEH R GARANT SO UTMA... Yenice Mh. Atatürk Cd. Tu ra Apt Alt 22/B KIRfiEH R GÜVEN SO UTMA... Medrese Mh. Mithat Seylan Cd. Alpaslan Apt. Alt No: KONYA ÜÇEL TEKN K... stanbul Cd. Güray flhan No: 12/C KONYA KAZANCILAR T CARET... stanbul Cd. Yusufa a Sk. No: 2 Karatay KONYA... KARATAY... TEKN K fi ISIT. VE SO.... Karaman Cd. Mengene Mh. No: 155/B KARABÜK O UZ ELEKTR K... Hürriyet Cd. No: KARABÜK... SAFRANBOLU... GÖKAY TEKN K... Atatürk Mh. Hasan Polatkan Cd. No: MERS N... ÇEL... AKSEL ELEKTR K... Mahmudiye Mh Sk. No: MAN SA... SAL HL... EM N ÇET N MUTFAK EfiYALARI TAM R... Atatürk Mh. Belediye Cd. No: MALATYA... MERKEZ... L DER T CARET... Akp nar Mh. Oral Sk. No: MARD N BRAH MO LU SO UTMA... fianl urfa Cd. Ece Pasaj No: 7/ MU LA SELMAN ELEKTR K... smet Çatak Cd. Hastane Karfl s No: N DE... MERKEZ... TEKS N ISITMA VE SO UTMA... Afla kayabafl Mh. Süleyman Fetih Cd. Öksüzo lu Apt. Alt No: N DE TEK NER ELEKTR K... Hal c l Okul Yan Sa l k Müdürlü ü Arkas No: 6/B ORDU... FATSA... SAYTEK ISITMA - SO UTMA... Sakarya Mh. Yeni Kumru Cd. No R ZE... MERKEZ... R ZE TEKN K SERV S... Müfltü Mh. Ali Metin Kazanc Denizcilik Meslek Lisesi Karfl s SAMSUN... BAFRA... B RL K SERV S... Tabakhane Mh. Demirefendi Cd. No: SAMSUN CESUR TEKN K... Adalet Mh. Mevlana Cd. No: SAMSUN... MERKEZ... ÖZGÜL SO UTMA... Liman Mh. 100 Y l Bulvar, No: 20/A S VAS... MERKEZ... EKOL ELEKTRON K... Hikmet Ifl k Cd. Nalbantlarbafl Kavfla No: 1/D S VAS fiahlan ELEKTR K... Yeni Çarfl Konak Pasaj No: fianliurfa ZAL SO UTMA... Yusufpafla. Mh. 321 Sk. No: 3/D TEK RDA BERBERO LU ELEKTR K... Muratl Cd. No: TOKAT... MERKEZ... KARAKAfi ELEKTRON K... Tevfikpafla Cd. Süreyya Hoca Cd. No: 43/D TRABZON... OF... fiükran YE GIDA MAD. SAN. VE T C.... Erdo du Mh. fiükraniye Camii Karfl s No: TRABZON... OF... fiükran YE GIDA MAD. SAN. VE T C.... Sulakl Mh. Cumhuriyet Cd. No: VAN CAN BOB NAJ... Ordu Cd. Japon Pasaj No: YALOVA... ALTINOVA... DO AN TEKN K SO UTMA... Cumhuriyet Mh. Merkez Dura Karfl s No: 29/A YALOVA... MERKEZ... ARDA TEKN K... Rüstempafla Mh. Yaseri As m Sk. No: 6/A YALOVA... MERKEZ... MURATCAN EL. EV ALETLER... stanbul Cd. Anibal Sk. No: 4/G ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

14 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} SM5 P fi R C BARBEKÜ IZGARA SM2 ERA GRILLEX SM17 ERA BALIKÇI ERA BARBEKÜ {Döküm Plakal } SM8

15 GARANT BELGES Bu garanti belgesinin kullan lmas na, 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen TRKGM-95/ say l tebli uyar nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü taraf ndan izin verilmifltir. GARANT fiartlari 1 - Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren bafllar ve (2) iki y ld r. 2 - Mal n bütün parçalar dahil (kullan m hatalar ndan kaynaklanan k r lmalar hariç) olmak üzere, tamam firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3 - Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 (otuz) gündür. Bu süre mal n servis istasyonuna, servis istasyonu olmamas durumunda s ras yla ürün sat c bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç veya ihracatç s ndan birisine teslim edildi i tarihten itibaren bafllar. 4 - Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde de ifltirilen parça bedeli, hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yap lacakt r. 5- Mal n; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd ile bir y l içerisinde ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla ortaya ç kmas sonucu maldan yararlanamaman n süreklilik kazanmas ; tamir için gerekli azami sürenin afl lmas, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s ras yla ürün sat c bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç veya mümkün bulunmad - n n belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap lacakt r. 6 - Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7 - Garanti belgesiyle ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. GARANT DIfiI KONULAR Cihaz n müflteriye teslimi sonras ndaki nakliye esnas nda oluflan çizilme, ezilme ve plastik parçalar n k r lmas vb. hasarlar. Kullanma k lavuzunda yer alan bilgilere ayk r kullan lmas sonucu meydana gelen ar za ve hasarlar. Ürünün ar zalanmas halinde yetkisiz kiflilerin tamir, bak m müdahaleleri, o ar zay garanti kapsam d fl nda b rak r. Hatal elektrik tesisat nda ve uygun olmayan voltajda kullan lmas ndan dolay meydana gelen ar zalar. Sat c firma kaflesi, imzas, teslim tarihi ve yeri içermeyen garanti belgelerinde garanti bafllang c için fatura tarihi yoksa ürün üretim tarihi garanti bafllang c kabul edilir. Üzerinde tahrifat yap lm fl veya herhangi bir sebeple maksada uygun olmayan hale getirilmifl garanti belgeleri geçerli de ildir.

16 BELGE NO... : BELGE ONAY TAR H... : 29/08/2012 MALATÇI F RMA ÜNVAN... : GÜR-SU LTD. fit. ADRES... : K TELL ORG. SAN. BÖLG. ESK TURGUT ÖZAL CAD. NO: 2 B BLOK 306 K TELL - BAfiAKfiEH R / STANBUL TEL.... : (pbx) FAKS : WEB... : ÜRÜNÜN MARKASI... : ERA C NS... : RAP DO TOST MAK NES ve IZGARA MODEL... : SM19 SM22 (Paslanmaz Gövde) GARANT SÜRES... : 2 ( K ) YIL AZAM TAM R SÜRES... : 30 fi GÜNÜ MÜfiTER ADI VE SOYADI... : ADRES... : TEL. / FAKS... : FATURA TAR H VE NO.. : TESL M TAR H VE YER.. : SATICI F RMA ÜNVAN... : ADRES... : TEL. / FAKS... : KAfiE VE MZASI... :

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Ç NDEK LER 1. Izgaran z n Genel Görünümü... 3 2. Bafllarken... 4 3. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 4. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan... 4 5. Cihaz n Bu Durumlarda

Detaylı

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Ç NDEK LER 1. ERA Barbekü Grill in Genel Görünümü... 3 2. Bafllarken... 4 3. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 4. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan... 4 5.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3 Max Robo Kullanma K lavuzu BKK 256 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I

Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X

FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM SHAPE ECO SHAPE ECO SLIM serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve ayr lmaz bir parças d r. Baflka

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

SHC 4348 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU UKR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM 50-65 - SHAPE ECO 50-65 - - 100 SHAPE ECO SLIM 50-65 serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA Ç ÜN TE MODELLER MSH-GA50VB E (E1-E2) (E1) E MSH-GA60VB (E1-E2) (E1) MSH-GD80 MSH-GA80VB (E1) (E1-E2) KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştımak

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

K U L L A N I M K L A V U Z U G A R A N T B E L G E S

K U L L A N I M K L A V U Z U G A R A N T B E L G E S KULLANIM KLAVUZU G A R A N T B E L G E S T ü r k i y e d e i l k d e f a m u t f a k t a 5 y l g a r a n t i u y g u l a m a s n b a l a t a n ü t e r c i h e t t i i n i z i ç i n t e e k k ü r e d e

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2182 TG BKK 2183 TG

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2182 TG BKK 2183 TG Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2182 TG BKK 2183 TG Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu K 5117 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz;

Detaylı

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL AMWX- 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KAL- MAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan,

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı