Yerli Üretim TOST MAK NES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerli Üretim TOST MAK NES"

Transkript

1 Yerli Üretim TOST MAK NES

2 RAP DO NUN ÖZELL KLER Ç kar labilir ve y kanabilir, yap flmaz kaplamal s t c plakalar dilim tost ekme ini aynı anda alabilen genifl plaka yüzeyi Gösterge fl, 3 kademeli s cakl k ayar dü mesi, termostat. Yiyecek kal nl na göre ayarlanabilen üst gövde. 180 o aç labilen maksimum zgara alan. Dikey park konumu ile daha az yer kaplama özelli i Is ya dayan kl ergonomik tutma sap. Kablo sarma bölümü. Ç NDEK LER 1. RAP DO nun Özellikleri RAP DO Tost Makinesi nin Genel Görünümü Güvenli Kullan m Ayr nt lar ve Bak m Talimatlar! Bafllarken Ticari Kullanımlara Uygun De ildir! Cihazınızı Kullanmaya Bafllamadan Cihazınız Bu Durumlarda Kullanmayınız! E er Uzatma Kablosu Kullanıyorsanız Elektrik Çarpmasından Korunmak çin Kullanım Hataları RAP DO'nuzu Nasıl Daha Güvenli Kullanabilir siniz? Tost Makinenizi Kullanmadan Önce RAP DO ile Neler Piflirebilirim? Tost Makinenizi Nasıl Kullanacaksınız? RAP DO nun Bakım ve Temizli i Pratik Bilgiler Taflıma ve Muhafaza Geri Dönüflümü Nasıl Olmalıdır? Olası Sorularınız çin Yetkili Servisler Garanti Belgesi ve Garanti fiartlar... 15

3 RAP DO TOST MAK NES N N GENEL GÖRÜNÜMÜ Is ya dayan kl plastik kollar o aç labilen üst piflirme plakas (ç kabilen) 3. Alt piflirme plakas (ç kabilen) 4. 3 kademeli s ayar dü mesi (termostat) 5. Ya damlama kanallar 6. Is t c plaka tutma ve ç karma klipsleri 7. Alt ve üst kapak 8. Is ya dayan kl plastik ayaklar 9. Cihaz aç k fl 10. Is t c rezistans ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

4 4-5 GÜVENL KULLANIM AYRINTILARI ve BAKIM TAL MATLARI! Çocuklar elektrikli cihazların neden olabilece i tehlikelerden habersizlerdir. Çocukların cihazla oynamasına kesinlikle izin vermeyiniz ve cihazın yakınlarındayken daima kontrol altında bulundurunuz. Dolayısıyla cihazın çocuklar - deneyim ve bilgi eksikli- i olan kifliler, fiziksel veya zihinsel engelliler tarafından kullanılmamasına dikkat ediniz. Çocukların cihazla oynamamaları için kullanım sırasında cihazı gözetim altında tutunuz, kullanım sonrasında çocukların eriflemeyece- i bir yere yerlefltiriniz. Çocukların cihazı bir oyun aracı olarak görmelerine müsaade etmeyiniz,cihazla oynamalarına izin vermeyiniz. Cihazınızın gövdesini, fiflini yada elektrik kablosunu temizlik veya herhangi bir amaçla KES NL KLE suya yada herhangi bir sıvıya batırmayınız. Cihazınızı temizlemeden önce ilk olarak fiflini prizden çıkararak elektrik ba lantısını kesiniz. Cihazınızı nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız, her kullanımdan önce mutlaka priz girifl yerinin ve cihaz fiflinin kuru olmasına dikkat ediniz. Cihazınızda ısıyı kontrol etmenize yarayan bir termostat bulunmaktadır Piflirme ifllemi bitince cihazın ısı ayar dü mesini (termostat) saat dönme yönünün tersine çevirerek kapatınız sonra fiflini prizden çekiniz. Yanma tehlikesine karflı cihazı kullanım sırasında metal yüzeyler çok sıcak olaca ından elle dokunmayınız. Cihazınız çalıflırken elle dokunabilen yüzeylerinde de ısısının yükselebilece ini göz önünde bulundurunuz. Bu yüzden makineniz çalıflırken sadece tutma sapı ve kontrol dü mesine dokunmanızı, gerekirse eldiven takmanızı tavsiye ederiz. Cihazınızın ısı ve açma - kapama ifllemini ürün üzerinde bulunan termostat dü mesi dıflında herhangi bir uzaktan kumanda ile yapamazsınız. Cihazla birlikte çalıflan herhangi bir uzaktan kontrol aleti bulunmamaktadır. Aldı ınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmifl olup, sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma (sürekli ve hiç durmayacak flekilde) uygun de ildir. Ürününüz fiziksel (görsel, iflitsel..) veya zihinsel engelliler, 8 yafl üstü çocuklar ve deneyim ve bilgi eksikli i olan kifliler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin gözetimi olmaksızın kullandırılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir. Cihazın temizlik ve bakımı 8 yafl ve üzeri çocuklar tarafından kontrollü olarak yapılabilir, 8 yafl altı çocuklar tarafından yapılamaz. 8 yaflından küçük çocukları cihazdan ve cihaz kablosundan uzak tutunuz.

5 BAfiLARKEN Kullanım kılavuzunda her fleyi elimizden geldi ince açık yazmaya çalıfltık. Yarın öbür gün aklınıza bir fley takılırsa rahatlıkla bulabilece iniz bir yerde tutmanızı öneririz. Tost makinenizi kullanmadan önce sizin için hazırladı ımız güvenlik uyarılarına dikkat ediniz ve lütfen en az bir kere okuyunuz ve resimlere bakınız. Kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. T CAR KULLANIMLAR Ç N UYGUN DE LD R! Aldı ınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmifl olup, sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma (sürekli ve hiç durmayacak flekilde) uygun de ildir. Profesyonel yada ifl amaçlı kullanımlar için bu modeli tercih etmeniz sonucunda istedi iniz performansı alamazsınız. Ayrıca ev dıflı kullanımlar garanti dıflında ifllem görecektir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında TKHK hükümlerinde belirtilmifl, ücretsiz onarım ve garanti süresi içerisinde arızalardan üretici ve satıcının mesuliyetinin kalktı ını önemle belirtiriz. C HAZINIZI KULLANMAYA BAfiLAMADAN Tost makinenizi balık, köfte, sucuk vb. yiyecekleri piflirme, sandviç, ızgara, ekmek kızartmak gibi de iflik amaçlarda kullanabilirsiniz. Cihazınız ilk kullanımda hafif bir koku ve duman çıkarabilir bu durum normaldir. Çünkü ısınma sonucu iç bileflenler ilk defa ısıya maruz kalacaktır, kısa bir süre sonra koku ve duman geçecektir. Cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce temizleme ve bakım bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları (alüminyum piflirme plakaları) lık su ile yıkayarak temizleyiniz. Cihazınızın gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. C HAZINIZI BU DURUMLARDA KULLANMAYINIZ! Kablo hasarlı ise ve sıtıcı rezistanslarda herhangi bir hasar (çatlak, delik vb.) tespit edildi i durumda veya rezistansların ısınmadı ı durumlarda cihaz yetkili servise götürülmeden kullanılmamalıdır. Cihaz yere düfltüyse ve üzerinde gözle görünür hasarlar varsa, tehlikeleri önlemek için size en yakın yetkili servise götürmelidir. Elektrikli ürünlerde arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Cihazınızın hasar gördü ünü fark ederseniz yada performansında bir düflüfl hissedersiniz lütfen bizi arayınız. E ER UZATMA KABLOSU KULLANIYORSANIZ Bu kablonun iyi durumda olması, toprak prizi ile donatılmıfl ve kablo çapının en az besleme kablosunun 1.5 mm 2 çapında olması gerekmektedir. Cihazın kablosunu ısı ve ya dan koruyunuz. Cihazınızın kablo ve fifline zarar verebilecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fiflini tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz. ELEKTR K ÇARPMASINDAN KORUNMAK Ç N; Elektrik çarpmasından korunmak için ürünü ıslak elle ellemeyiniz. Metal temizlik malzemesi kullanmayınız, metal parçalar cihazın içerisinde kalarak elektrik çarpma tehlikesi oluflturabilir. Elektrik çarpmasından korunmak için cihazın fifl ve kablosuna ve elektrik mekanizmasının oldu u bölüme asla su de dirmeyiniz. Tozlanmıfl fifl tehlikelidir, elektrik çarpmasına yol açabilir. KULLANIM HATALARI Piflirme plakaları takılı de il ise kullanmayınız. Cihaz kullanımdayken ayrılabilir tost plakalarını açmak için kilidine (klipsine) basmayınız. ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

6 Cihazı dikey biçimde yada s kayna olarak kullanmayınız. Cihazınız çalıflır durumda veya henüz sıcakken herhangi bir baflka cismi üstüne yerlefltirmeyiniz. Aksi taktirde yangına neden olabilir. Cihazın içine hiçbir zaman ka ıt ve karton koymayınız. Cihazınızda gıdaları piflirme ve ısıtma amacıyla kesinlikle plastik kap kullanmayınız. Cihazınıza piflirilecek gıdaları yerlefltirmeden boflta çalıfltırmayınız. Cihazınız zarar görebilir. RAP DO NUZU NASIL DAHA GÜVENL KULLANAB L RS N Z? Cihazınızda aflırı ısıdan tutuflabilecek türdeki yiyecekleri piflirmeyiniz. Ayr ca, piflirme sırasında kablonun masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına ve cihazın metal aksamına dokunmamasına dikkat ediniz. Lütfen tost makinenizin gövdesinin, dü mesinin yada elektrik kablosunun suyla temas etmemesine dikkat ediniz. Bu parçaları hiçbir flekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayınız. Cihazınızın elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere do rudan temas etmemesine dikkat ediniz. Çocuklar; elektrikli cihazların neden olabilece i tehlikelerden habersizlerdir. Çocu unuzun cihazla oynamasına kesinlikle izin vermeyiniz ve cihazın yakınlarındayken daima kontrol altında bulundurunuz. Dolayısıyla cihazın çocuklar - deneyim ve bilgi eksikli i olan kifliler, fiziksel veya zihinsel engelliler tarafından kullanılmamasına dikkat ediniz. Cihazı hiçbir zaman kontrolünüzde olmadan çalıfltırmayınız. Cihaz kullanımdayken yalnız bırakılmamalıdır. Cihazı yere düflürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında 6-7 cihazı düflürürseniz ilk olarak fiflini prizden çekiniz. Düflme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz zarar görebilir. Yanma tehlikesine karflı, cihazı kullanım sırasında metal yüzeyler çok sıcak olaca ından elle dokunmayınız. Cihazınız çalıflırken elle dokunabilen yüzeylerinde de ısısının yükselebilece ini göz önünde bulundurunuz. Bu yüzden makineniz çalıflırken sadece tutma parçaları ve dü melere dokunmanızı, gerekirse eldiven takmanızı tavsiye ederiz. Kapak açıkken ve çalıflır durumdayken ASLA ürünü taflımayınız. Cihazınızın bir parçası alev aldı ı taktirde hiçbir zaman su ile söndürmeye çalıflmayınız. Alevleri yafl bir bez ile bo maya çalıflınız. Cihazınızda sadece orjinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz. Cihaz güç kablosunun de ifltirilmesi dahil olmak üzere yalnızca teknik servisler tarafından yapılmalıdır. Cihazınızın tamir edilmesi gerekiyor ise en yakın Era Yetkili Servisi ile temasa geçiniz. Tost makinenizde bizim onaylamadı ımız parçaları kullanmayın. Aksi taktirde yangına neden olabilir. Tost makineniz ile ifliniz bitti inde yada temizlikten önce fiflini prizden çekmeyi unutmayınız. Cihazın fiflini prizden çekmek için fiflten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz. ÖNEML UYARI: Termostat ayar dü mesini tamamen kapatmadan ve ısıtıcılar çalıflır durumdayken kesinlikle alt veya üst plakaları ana gövdeden çıkarmaya çalıflmayınız. TOST MAK NEN Z KULLANMADAN ÖNCE Cihaz kullanmadan önce, cihaz n ana gövdesi, güç kablosu ve di- er aksesuarlarını kontrol ediniz, hasar görmedi inden emin olunuz. Cihazınızı daima topraklı prize takınız, ancak prize takmadan önce elektrik kablosunu tamamen çözünüz.

7 Tost makinenizin fiflini prize takmadan önce evinizdeki elektrik voltajının güç etiketindeki de erle uyumlu oldu undan emin olunuz, elektrik tesisatının uygunlu u tüketicinin sorumlulu undadır. Do abilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Aynı zamanda arıza garanti dıflı ifllem görür. Cihaz elektrik prizine yakın, su kayna ına uzak bir yere yerlefltirilmelidir. Yangından kaçınmak için de ürünü duvardan 30 cm uzak kullanınız. Cihaz, etrafına yayaca ı ısıdan dolayı dolap ve raflara veya di er eflyalara en az 30 cm uzaklıkta olmalıdır. Cihazınızı düz, sabit ve sıcaklı a dayanıklı bir yere yerlefltiriniz. Cihazı ısınmıfl yüzeylerin veya açık ateflin yanına yerlefltirmeyiniz. Cihazı hiçbir zaman duvara sabitlenmifl bir mobilyanın veya etajerin altına veya perde, bez, örtü gibi kolayca tutuflabilecek nesnelerin yakınına yerlefltirmeyiniz. Patlama veya yangın oluflumunu engellemek için ürünü, uçucu ya lar, çözücüler, flampuan ve tekstil gibi yanıcı malzemelerin yanında çalıfltırmayınız. Cihazı ve çıkabilen plakaları nemli bir bezle temizleyiniz ve kurutunuz. RAP DO LE NELER P fi REB L R M? Afla ıda tavsiye edilen süreler bilginize sunulmufltur. Sonuçtan memnun kalana dek piflirme sürelerini de ifltirebilirsiniz. Piflirebilece iniz yiyecekler ve hazırlanma süreleri; Y YECEK ÖNER LEN P fi RME SÜRELER Kırmızı Et, fiifl Kebap dk. Tavuk dk. Balık dk. Köfte, Biber, Domates, Patates / Havuç (Dilimlenmifl) dk. Mantar dk. Kabak (Dilimlenmifl) dk. Sucuk, Sosis vb dk. Ekmek Kızartma... 2 dk. NOT: Belirtilen piflirme süreleri yiyece in her iki tarafı için önerilen piflirme süresidir. Yan s ra, gıdanın hazırlanıflı, durumu ve kendi damak zevkinize göre uygun piflirme süreleri de belirleyebilirsiniz. TOST MAK NEN Z NASIL KULLANACAKSINIZ? Makinenizde çok çeflitli yiyecekleri sa lıkla ve güvenle piflirebilirsiniz. Sandviç, tost, balık, tavuk, et, köfte, sebze ve di er kebaplar için idealdir. TOST YAPMAK Ç N - Tost makinenizin fiflini prize takınız ve piflirme plakalarını bir parça margarin veya piflirme ya ı ile ya layınız. Sonra silerek fazlalıklarını alınız. Cihaz kullanıma hazırdır. - Termostat ayar konumunu 3 e getiriniz. Cihazınızın çalıfltı ını gösteren kırmızı ıflık yanacaktır. - Tost ekmeklerinin ve sandviç ekmeklerinin dıflını ya layınız ya lanmıfl ekmekleri alt levhanın üzerine yatırınız malzemelerinizi koyunuz ve ikinci dilimleri ya lanmıfl kısımları üste bakacak flekilde kapatınız ve üst plakayı kapatarak dikkatlice bastırınız dakika sonra tost makinenizi açınız ve tostların yeteri kadar kızarıp kızarmadı ını kontrol ediniz. - Piflirme süresi ekme inizin cinsine, malzemenize ve kiflisel zevkinize ba lı olarak de iflecektir. ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

8 - Cihazınız yapıflmaz ısıtıcı plakalara sahip oldu undan ya lama yapmadan da tost yapabilirsiniz. - Cihazı kapatınız ve kullandıktan sonra prizden çekiniz, temizlemeden ve kaldırmadan önce so umasını bekleyiniz. NOT: Çalıflma esnasında lamba; cihazın uygun ısıda çalıflmasını sa lamak için zaman zaman yanıp sönecektir. IZGARA YAPMAK Ç N Izgara fonksiyonunu (et ve sebze piflirmek için) afla ıdaki gibi 2 ayrı konumda kullanabilirsiniz. A) Ç FT TARAFLI IZGARA KONUMU ( 90 O ) - Bu pozisyon ince yiyecekler için idealdir, - ki piflirme yüzeyi yiyece in her iki tarafını piflirmenizi, zamandan kazanmanızı ve yiyece in do al suyunu korumanızı sa lar, - Sıcaklık kontrolünü ayarlayınız, - Bu konumda çift taraflı piflirme gerçekleflece inden yiyecekleri çevirmenize gerek yoktur. UYARI: Yiyecekleri çıkartırken üst gövde açıldı ında veya piflirme esnasında piflirme plakaları arasından buhar çıkabilir, dikkat ediniz. 8-9 B) BARBEKÜ ( TAMAMEN AÇIK ) KONUMU ( 180 O ) - Bu pozisyon bir çok yiyece i aynı anda piflirmek için genifl bir ızgara yüzeyi sa lar. Balık, tavuk, et, köfte sebze ve di er kebaplar için idealdir. - Sapı tutarak ızgarayı açınız. Üst kapak dik konumdayken üst kolu yukarı kaldırınız ve üst plakayı arkaya do ru indiriniz. Cihazınız düz 180 derece açılmalıdır. (Sıcaklık kontrolünü ayarlayınız.) - Yiyecekleri her iki piflirme yüzeyine yerlefltiriniz. Yiyeceklerin her iki tarafının da piflirilmesi için tahta bir spatula yardımı ile yapıflmaz yüzeyi çizmeden çevirme ifllemi yapabilirsiniz. Arzu edilen süre sonunda yiyece iniz piflmifl olacaktır. NOT: Çalıflma esnasında lamba; cihazın uygun ısıda çalıflmasını sa lamak için zaman zaman yanıp sönecektir. Yapıflmaz Yüzey Kaplaması; Cihazınızın altta ve üstte bulunan alüminyum piflirme plakalarının üst yüzeyleri yapıflmaz bir tabakayla kaplıdır. Yiyecek kırıntıları eriyip alt plakaya veya üst plakaya yapıflabilir. Yapıflanları çözmek için metal olmayan bir mutfak aleti kullanınız. (tahta bir spatula gibi...) Yapıflmaz yüzeye zarar vermemek için keskin mutfak aletleri kullanmayınız.( bıçak - çatal vb. gibi...) Piflirme yaptıktan sonra sıcak suda süngerin yumuflak tarafı ile yıkama yaparsanız yapıflmaz yüzey kaplaması uzun ömürlü olacaktır. HATIRLATMA: Ürünün teslimi sonrası oluflabilecek yapıflmaz kaplama üzerindeki çizikler garanti kapsamı dıflında ifllem görürler. RAP DO NUN BAKIM VE TEM ZL lk olarak fiflini prizden çıkararak elektrik ba lantısını kesiniz. Cihazınızın fiflini prizden çektikten sonra so umaya bırakınız, cihazınızın gövde ve rezistansın n so umasını bekleyiniz. yice so umadan kesinlikle temizlemeye çalıflmayınız. yi ve temiz bir ortamda çalıflmasını sa lamak ve yapıflmayan

9 malzeme ile kaplı piflirme yüzeylerini korumak için cihazınızı her kullanımdan sonra temizleyiniz. Cihazın plakalar çıktıktan sonra geriye kalan termostat ayar dü mesini, ana gövdesini ve plastik aksamını nemli bir bez ile silerek kurulayınız, ısıtıcıların hasar görmemesine dikkat ediniz. Tost makinenizi ifliniz bitti inde kaldırmadan önce tüm parçaların temiz oldu undan emin olunuz. Makinenizi kendi kutusunda veya temiz kuru bir yerde muhafaza ediniz. Piflirme Plakalarının Kullanımı ve Temizli i; Plakaların temizli ine bafllamak için çıkarılabilir piflirme plakalarının kilitlerine basınız hem altta hem de üstte bulunan piflirme plakalarını çıkarınız. Fazla ya veya kalıntıyı silmek için bir havlu, yiyecek parçalarını çıkarmak için tahta yada plastik bir spatula kullanınız. Plakaları sıcak su ve sıvı bulaflık deterjanı ile yıkayınız veya bulaflık makinesine koyunuz. Üzerindeki yapıflmaz kaplamaya zarar vermemek için metal fırça veya tel gibi aflındırıcı temizleyiciler, kimyasal çözeltiler kullanmayınız. Yüzey kolayca çizilerek hasar görebilir. Piflirme plakasını suyun içinde bırakmayınız. Piflirme plakasını yıkadıktan sonra nemli ve ıslak bırakmayınız mutlaka kurulayınız. HATIRLATMA: Yapıflmaz kaplama yüzey bulaflık makinesi deterjanlarından olumsuz yönde etkilenebilir. AMAN D KKAT!: Cihazınız çalıflır durumdayken kesinlikle alt ve üst piflirme plaklarını ana gövdeden çıkarmaya çalıflmayınız. LÜTFEN D KKAT: Tost makinenizin gövdesini fiflini ya da elektrik kablosunu temizlik veya herhangi bir amaçla kesinlikle suya ya da herhangi bir sıvıya batırmayınız. B R TAVS YE: Cihazınızın kablosunu ürünün etrafında çok sıkı sarmayıp gevflek bir flekilde sarmanızı tavsiye ederiz. Piflirme Plakalarını Yeniden Monte Etmek çin; - Plakaların arka kenarını dayanaklara yerlefltiriniz. - Plakayı koyunuz ve üzerine bastırarak sabitleyiniz. - Klipslerden gelecek ''klik'' sesi plakaların yerine oturdu unu gösterir. (Plakaların düzgün bir flekilde yerine oturup oturmadı ını kontrol ediniz.) PRAT K B LG LER Gereken piflirme zamanı kiflinin iste ine ve piflirilecek yiyece- in boyut - kalınlı ına göre de iflir. Kırmızı etler için daha yüksek sıcaklık ve daha çok zaman gereklidir. Beyaz et ve balık daha düflük sıcaklıkta ve uzun sürede piflirilmelidir. Yumuflak et dilimleri ızgara için daha idealdir. Sert et dilimlerinin piflirilmemesi tavsiye edilir. En iyi sonuç ince dilimlerden ve tek tip kalınlıkta olan yiyeceklerden elde edilir. BALIK P fi RD KTEN SONRA ÖNER R Z: Deniz mahsulleri piflirdikten sonra kokuların cihaz tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullanınız. TAfiIMA VE MUHAFAZA Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve koruyucu seperatörle- ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

10 ri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuflak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlıfl ambalajlama sırasında plastik parçalar kırılabilir elektrik aksamı zarar görebilir. Cihazınızın metal parçaları ısınaca ı için ısıya dayanıklı tutma bölümleri dıflındaki yerlere temas etmekten kaçınınız ve cihazınızı yerine kaldırmadan önce so umasını bekleyiniz. NOT: Ürünün müflteriye tesliminden sonra yükleme boflaltma ve taflıma sırasında oluflan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez. GER DÖNÜfiÜMÜ NASIL OLMALIDIR? ÜSTÜ Ç Z LM fi ÇÖP KOVASININ ANLAMI: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüflümü olan parçalardan olufltu u için çöpe atılmaması gerekmektedir. Tost makinenizin kullanım ömrü sonunda di er evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekti ini unutmayınız. Normal çöplerle beraber atılması halinde zararlı atıklar su ve gıda kaynaklarını kirleterek sa lı ınızı tehdit eder. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sa lı ına olası zararlarını önlemek için lütfen bu cihazı di er atık türlerinden ayırınız ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir flekilde geri dönüflüme kazandırılmasını sa layınız. Hiçbir elektrikli ev aletlerini normal çöplerle beraber atmayınız, ayrı olarak biriktirerek en yakın toplama birimine ulafltırınız. Yerel yönetime baflvurarak toplama merkezleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Eski elektrikli aletleri yenileri ile de ifltirirken satıfl merkezi eski cihazınızı geri dönüfltürme merkezine ulafltırmakla sorumludur OLASI SORULARINIZ Ç N Elektrikli zgaran z kullan rken hiçbir sorun yaflamaman z dileriz. Olas sorular n z afla daki tabloda k saca anlatmaya çal flt k... SORUN OLASI SEBEP ÇÖZÜM ÖNER S Cihaz n s t c rezistans s nm yor ve k zarm yor. Cihaz n s t c rezistans sürekli çal fl yor Cihaz sigorta att r yor Is kontrol lambas yanm yor Cihaz çal flm yor. yi piflirmiyor. Sigorta atm flt r. Is t c rezistans ar zal d r. Is kontrol dü mesi ar zal d r. Cihazda k sa devre vard r. Cihaz n besleme hatt nda baflka bir cihaz (ütü, f r n) çal fl yordur. Besleme hatt sigortas atm flt r. Fifli prize tak l olmayabilir. Is ayar dü mesi kapal konumda olabilir. Is ayar dü mesi düflük derecede olabilir. Yetkili servise götürünüz. Sigortalar kontrol ediniz. Yetkili servise götürünüz. Yetkili servise götürünüz. Cihazlar devre d fl b rak n z. Sigortay kontrol ediniz. Fifli prize tak n z. Is ayar dü mesini aç n z. Piflirmek için s cakl k seviyesi 3. konumda olmal d r. 1. konum s cak tutmak içindir.

11 YETK L SERV SLER MERKEZ TEKN K SERV S : kitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eski Turgut Özal Caddesi No: 2 B Blok 306 kitelli - Baflakflehir / STANBUL L... LÇE F RMA UNVAN ADRES TELEFON GSM ADANA... ADANA... DEM RTAfiLAR ELEKTR K... Karacao lan Cd. Koca Vezir fl Merkezi No: ADANA... SEYHAN... ÜZEL ELEKTR K... Yeflilyurt Mh. Mavi Bulvar Cd. 29/D Seçkin Apt. Alt ADAPAZARI... SAKARYA... B LG ÇLER ELEKTR K... Dörtyol Merkez San. 9. Sk. No: ADAPAZARI... SAKARYA... UZMAN EL TEKN K... Semerciler Mh. Saraçlar Sk. Nur fl Han ANKARA... ÇAYYOLU... EYÜPO LU T CARET... Ahmet Taner K fllal Mh Sk. No: 7/25 Turkuvaz fl Merkezi ANKARA... KIZILAY... ER TEKN K... zmir Cd. Moda Çarfl s Alt No: 7/ ANTALYA... MERKEZ... HEDEF TEKN K... K z lsaray Mh. 78. Sk. Gökçen Apt. No: AYDIN... MERKEZ... ÜM T EV C H. TAM. VE BAK. ATÖLYES... Hasanefendi Mh Sk. No: BALIKES R... BANDIRMA... GÜRKAN T CARET - GÜRKAN ERGÜVENÇ... Dere Mh. 8. Sk. No: 20/A BATMAN ZAMAN ELEKTR K Cd. Komando Yolu Üzeri Raman Apt. Alt No: 47/A BURSA... MERKEZ... GÜVEN TEKN K... Küplüp nar Mh. Ayber Cd. No: 71 Almira Otel Alt BURSA... MERKEZ... ME-KA TEKN K... Zafer Meydan Durak Cd. No: 5/H BURSA... NEGÖL... SERKAN TEKN K... Yenice Mh. Gazi Ahmet Türky lmaz Sk. No: BURSA... ORHANGAZ... EVSAN ELEKTR K... Camikebir Mh. Mustafa Kemal Pafla Cd. No: BURSA... YEN fieh R... SEDA ELEKTR K... H d rbal Mh. Alican Cd. No: BURSA... KARACABEY... BERRAK T CARET... S rabademler Mh. Sayit Kemal Köse Sk. No: BURSA... YEN fieh R... BULUfi T CARET... H d rbal Mh. Alican cad No: BURSA... YEN fieh R... F L Z ELEKTR K... Gündo an Mh. Beyazo lu No: BURSA... M. KEMALPAfiA... OKUR TEKN K... Hamzabey Mh. fiehit Zeki Gökalp Sk. No: BURSA... YILDIRIM... TAHA TEKN K... De irmenlik z k Mh. T. M. Ali Cd. Bat Sk. No: ÇANAKKALE AS ELEKT RK... smet Pafla Mh. Asafpafla Cd. No: ÇANAKKALE... B GA... DERYA ELEKTR K... stiklal Cd. No: DEN ZL ES N ELEKTR K... Bayramyeri Muso lu fl Han No: DÜZCE K LEC SERV S H ZMETLER... Cedidiye Mh. fiehit Muhtar Sk. No: 8/C D YARBAKIR... KAYAPINAR... BARIfi TEKN K SERV S... Musa Anter Cd. Kaçmaz Sit. B Blok No: 36/ ELAZI... MERKEZ... TUNCER TEKN K... Sanayi Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvar No: 82/A ERZ NCAN TEKN K fi ELEKTR K... K z lay fl Han No: ESK fieh R DORUK ELEKTR K... Dikilitafl Mh.. Karao lano lu Cd. No: 28/A GAZ ANTEP... fieh TKAM L... ÇÖZÜM TEKN K SERV S... Sar güllük Mh. K l ç Ali Cd. Ayd n Apt. Alt No: 8/B HATAY... SKENDERUN... KEKEÇ ELEKTR K... Muradiye Mh. P narbafl Cd. No: 11 tfaiye Karfl s ISPARTA TEM Z TAM RAT... Piri Mehmet Mh Sk. No: ISPARTA ÖZSOYLAR ELEKTRON K... Hastane Cd. Toko lu Sa l k Sitesi No: 53/ ISPARTA... MERKEZ... ORJ NAL SO UTMA... Piri Mehmet Mh Sk. No: 10/A ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

12 STANBUL ANADOLU YAKASI STANBUL... BOSTANCI... MET TEKN K... fienesevler Mh. Kocayol Cd. No: STANBUL... CADDEBOSTAN... KUTLU ELEKTR K... Plaj Yolu No: STANBUL... K. BAKKALKÖY... AKT F TEKN K SERV S... Kay flda Cd. No: 67 Ataflehir STANBUL... KADIKÖY... GÖKÇE ELEKTR K... Moda Cd. Leylak Sk. No: STANBUL... KADIKÖY... ELSU ELEKTR K... Bahariye Cd. Nailbey Sk. No: STANBUL... KADIKÖY... U UR TEKN K... Salih Bey Dumlup nar Mh. Mand ra Cd. Mehmetçik Sk. No: 28 Fikirtepe STANBUL... KADIKÖY... BASTEMLER TEKN K... Ulucan Cd. No: 70 Kay flda STANBUL... KARTAL... B LG N TEKN K... Esentepe Mh. nönü Cd. No: 12/A STANBUL... PEND K... U UR TEKN K... Çamçeflme Mh. Ayd nl Cd. No: 12/B Üst Kaynarca STANBUL... SULTANBEYL... M RAÇ SO UTMA... fianl urfa Cd. No: STANBUL... TUZLA... ÇAKIR ELEKTR K... fiifa Mh. Hürriyet Cd. Evren Sk. No: STANBUL... ÜMRAN YE... UZMAN SO UTMA... Kaz m Karabekir Mh. Ordu Cd. No: 27 Dudullu STANBUL... ÜMRAN YE... GÜLSER KL MA... Atatürk Mh. Sütçü Cd. Sütçü Ç kmaz No: 6/ STANBUL... ÜMRAN YE... AKSU KL MA... M. Kemal Mh Cd. No: 145 M. Kemal STANBUL... ÜSKÜDAR... YILMAZ ELEKTR K... Prof. Dr. Ahmet Beynun Akyavafl Cd. No: 55 Kat: 2 Çengelköy STANBUL AVRUPA YAKASI STANBUL... ARNAVUTKÖY... YILDIZ SO UTMA... Fatih Cd. Yap kredi Yan No: STANBUL... BA CILAR... ÇEL K TEKN K... Fatih Mh. Pazar Cd. No: STANBUL... BA CILAR... DO AN TEKN K... Y ld ztepe Mh. 37 Sk. No: 44/A STANBUL... BA CILAR... DEN Z TEKN K... Yavuz Selim Mh. 5 /11 Sk. No: 4 Girifl STANBUL... BAHÇEfiEH R... ÜÇGEN ELEKTR K... Kültür E lence Mrk. Garaj çi STANBUL... BEfi KTAfi... DO AN TEKN K SERV S... Piyadepafla Mh. F. Sultan Cd. Beyaz t Sk. No: STANBUL... BEYO LU... T MAR TEKN K... Vatan Cd. Tepe Sk. No: 6/A STANBUL... ESENLER... DURU TEKN K... Mimar Sinan Mh. 79. Sk. No: STANBUL... FAT H... AYDIN ELEKTR K... K rmast Mh. Fatih Cd. No: 29/C STANBUL... GÜNGÖREN... VAHDET ELEKTR K... Haznedar Mh. lkyuva Cd. No: 14/B Haznedar STANBUL... GÜNGÖREN... ÖZYILDIZ ELEKTR K... Sanayi Mh. Muratpafla Cd. No: STANBUL... GÜNGÖREN... SA LAM TEKN K SERV S... Ba c lar Cd. M. Fevzi Çakmak Mh. Hüseyin Konyal Sk. No: 8/B STANBUL... K TELL... AKCAN ELEKTR K... Atatürk Mh. Erguvan Sk. No: STANBUL... KÜÇÜKÇEKMECE... ARZU MAK NE... Yeni Mh. Mimar Sinan Cd. Arabir Sk. No: STANBUL... MEC D YEKÖY... AYAZ TEKN K... Dereboyu Cd. Kezban Apt. No: 5/ STANBUL... OKMEYDANI... DO AN TEKN K SERV S... Piyale Pafla Mh. Günefl Aral Sk. No: STANBUL... BEYO LU... TU RA BOB NAJ ELEK. EL ALETLER... Keçeci Piri Mh. Y ld r m Sk. No: 12/A Dörtyol - Hasköy STANBUL... SEFAKÖY... YILDIZ ELEKTR K SO UTMA... Halkal Cd. Anadolu Pasaj No: Florya STANBUL... S L VR... PEKER SO UTMA... Alibey Mh. Hastane Cd. No: 7/A STANBUL... S L VR... BETA SO UTMA... Alibey Mh. Abdulgani Mescit Sk. No: 7/ STANBUL... fi fil... ÖZDEN ELEKTR K... Saks Sk. No: 22 Pangalt STANBUL... YEN BOSNA... SEV-CAN TEKN K ALTUN ELEKTR K... Y ld r m Beyaz t Cd. Zafer Mh. Türkbeyi Sk. No: ZM R... NARLIDERE... MESSA TEKN K... Mithatpafla Cd. Sessiz Sk. No: 2/D fiehitlik

13 ZM R... BALÇOVA... M&T ELK. ELKTR. TEK. SRV.... Fahrettin Altay Mh. 65/18 Sk. No: 9/A ZM R... BORNOVA... CEM TEKN K Sk. No: ZM R... ÇAMD B... MET N TERZ BEYAZ EfiYA TAM R BAKIM... Rafet Pafla Mh Sk. No: 6/A ZM R... GÖZTEPE... TUNCA ELEKTR K... Mithatpafla Cd. 76. Sk. No: 10/A ZM R... KEMERALTI... ÇET N YETK L SERV S Sk. No: 26/ ZM R... ÖDEM fi... B LKOM B LG SAYAR... Ak nc lar Mh. Manolya Sk. No: 5/C ZM T... MERKEZ... DORUK TEKN K SERV S... Karabafl Mh. Cengiz Topel Cd. Müneccim Arif Sk. No: ZM T... GÖLCÜK... S NAN T CARET May s Cd. No: K. MARAfi AKSUNGUR ELEKTR K... Uzunoluk Cd. 20 Sk. No: 20/A KIRfiEH R GARANT SO UTMA... Yenice Mh. Atatürk Cd. Tu ra Apt Alt 22/B KIRfiEH R GÜVEN SO UTMA... Medrese Mh. Mithat Seylan Cd. Alpaslan Apt. Alt No: KONYA ÜÇEL TEKN K... stanbul Cd. Güray flhan No: 12/C KONYA KAZANCILAR T CARET... stanbul Cd. Yusufa a Sk. No: 2 Karatay KONYA... KARATAY... TEKN K fi ISIT. VE SO.... Karaman Cd. Mengene Mh. No: 155/B KARABÜK O UZ ELEKTR K... Hürriyet Cd. No: KARABÜK... SAFRANBOLU... GÖKAY TEKN K... Atatürk Mh. Hasan Polatkan Cd. No: MERS N... ÇEL... AKSEL ELEKTR K... Mahmudiye Mh Sk. No: MAN SA... SAL HL... EM N ÇET N MUTFAK EfiYALARI TAM R... Atatürk Mh. Belediye Cd. No: MALATYA... MERKEZ... L DER T CARET... Akp nar Mh. Oral Sk. No: MARD N BRAH MO LU SO UTMA... fianl urfa Cd. Ece Pasaj No: 7/ MU LA SELMAN ELEKTR K... smet Çatak Cd. Hastane Karfl s No: N DE... MERKEZ... TEKS N ISITMA VE SO UTMA... Afla kayabafl Mh. Süleyman Fetih Cd. Öksüzo lu Apt. Alt No: N DE TEK NER ELEKTR K... Hal c l Okul Yan Sa l k Müdürlü ü Arkas No: 6/B ORDU... FATSA... SAYTEK ISITMA - SO UTMA... Sakarya Mh. Yeni Kumru Cd. No R ZE... MERKEZ... R ZE TEKN K SERV S... Müfltü Mh. Ali Metin Kazanc Denizcilik Meslek Lisesi Karfl s SAMSUN... BAFRA... B RL K SERV S... Tabakhane Mh. Demirefendi Cd. No: SAMSUN CESUR TEKN K... Adalet Mh. Mevlana Cd. No: SAMSUN... MERKEZ... ÖZGÜL SO UTMA... Liman Mh. 100 Y l Bulvar, No: 20/A S VAS... MERKEZ... EKOL ELEKTRON K... Hikmet Ifl k Cd. Nalbantlarbafl Kavfla No: 1/D S VAS fiahlan ELEKTR K... Yeni Çarfl Konak Pasaj No: fianliurfa ZAL SO UTMA... Yusufpafla. Mh. 321 Sk. No: 3/D TEK RDA BERBERO LU ELEKTR K... Muratl Cd. No: TOKAT... MERKEZ... KARAKAfi ELEKTRON K... Tevfikpafla Cd. Süreyya Hoca Cd. No: 43/D TRABZON... OF... fiükran YE GIDA MAD. SAN. VE T C.... Erdo du Mh. fiükraniye Camii Karfl s No: TRABZON... OF... fiükran YE GIDA MAD. SAN. VE T C.... Sulakl Mh. Cumhuriyet Cd. No: VAN CAN BOB NAJ... Ordu Cd. Japon Pasaj No: YALOVA... ALTINOVA... DO AN TEKN K SO UTMA... Cumhuriyet Mh. Merkez Dura Karfl s No: 29/A YALOVA... MERKEZ... ARDA TEKN K... Rüstempafla Mh. Yaseri As m Sk. No: 6/A YALOVA... MERKEZ... MURATCAN EL. EV ALETLER... stanbul Cd. Anibal Sk. No: 4/G ERA Tost Makinesi ile Lezzetli Tostlar, Unutulmaz Kahvalt lar...

14 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} SM5 P fi R C BARBEKÜ IZGARA SM2 ERA GRILLEX SM17 ERA BALIKÇI ERA BARBEKÜ {Döküm Plakal } SM8

15 GARANT BELGES Bu garanti belgesinin kullan lmas na, 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen TRKGM-95/ say l tebli uyar nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü taraf ndan izin verilmifltir. GARANT fiartlari 1 - Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren bafllar ve (2) iki y ld r. 2 - Mal n bütün parçalar dahil (kullan m hatalar ndan kaynaklanan k r lmalar hariç) olmak üzere, tamam firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3 - Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 (otuz) gündür. Bu süre mal n servis istasyonuna, servis istasyonu olmamas durumunda s ras yla ürün sat c bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç veya ihracatç s ndan birisine teslim edildi i tarihten itibaren bafllar. 4 - Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde de ifltirilen parça bedeli, hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yap lacakt r. 5- Mal n; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd ile bir y l içerisinde ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla ortaya ç kmas sonucu maldan yararlanamaman n süreklilik kazanmas ; tamir için gerekli azami sürenin afl lmas, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s ras yla ürün sat c bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç veya mümkün bulunmad - n n belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap lacakt r. 6 - Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7 - Garanti belgesiyle ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. GARANT DIfiI KONULAR Cihaz n müflteriye teslimi sonras ndaki nakliye esnas nda oluflan çizilme, ezilme ve plastik parçalar n k r lmas vb. hasarlar. Kullanma k lavuzunda yer alan bilgilere ayk r kullan lmas sonucu meydana gelen ar za ve hasarlar. Ürünün ar zalanmas halinde yetkisiz kiflilerin tamir, bak m müdahaleleri, o ar zay garanti kapsam d fl nda b rak r. Hatal elektrik tesisat nda ve uygun olmayan voltajda kullan lmas ndan dolay meydana gelen ar zalar. Sat c firma kaflesi, imzas, teslim tarihi ve yeri içermeyen garanti belgelerinde garanti bafllang c için fatura tarihi yoksa ürün üretim tarihi garanti bafllang c kabul edilir. Üzerinde tahrifat yap lm fl veya herhangi bir sebeple maksada uygun olmayan hale getirilmifl garanti belgeleri geçerli de ildir.

16 BELGE NO... : BELGE ONAY TAR H... : 29/08/2012 MALATÇI F RMA ÜNVAN... : GÜR-SU LTD. fit. ADRES... : K TELL ORG. SAN. BÖLG. ESK TURGUT ÖZAL CAD. NO: 2 B BLOK 306 K TELL - BAfiAKfiEH R / STANBUL TEL.... : (pbx) FAKS : WEB... : ÜRÜNÜN MARKASI... : ERA C NS... : RAP DO TOST MAK NES ve IZGARA MODEL... : SM19 SM22 (Paslanmaz Gövde) GARANT SÜRES... : 2 ( K ) YIL AZAM TAM R SÜRES... : 30 fi GÜNÜ MÜfiTER ADI VE SOYADI... : ADRES... : TEL. / FAKS... : FATURA TAR H VE NO.. : TESL M TAR H VE YER.. : SATICI F RMA ÜNVAN... : ADRES... : TEL. / FAKS... : KAfiE VE MZASI... :

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

TOST MAK NES. Mutfa m n. Yerli Üretim

TOST MAK NES. Mutfa m n. Yerli Üretim TOST MAK NES Mutfa m n Presstiji!.. Yerli Üretim PRESS N Z N ÖZELL KLER 2-3 6 dilim tost ekme ini aynı anda alabilen genifl plaka yüzeyi Dikey park konumu sayesinde az yer kaplama özelli i Yiyecek kalınlı

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Ç NDEK LER 1. ERA Barbekü Grill in Genel Görünümü... 3 2. Bafllarken... 4 3. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 4. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan... 4 5.

Detaylı

Yerli Üretim. P fi RME OCA I

Yerli Üretim. P fi RME OCA I Yerli Üretim P fi RME OCA I Ç NDEK LER 1. PLEYTO Piflirme Oca n n Genel Görünümü ve Tan m... 3 2. Güvenli Kullan m Ayr nt lar ve Bak m Talimatlar... 4 3. Bafllarken... 5 4. Ticari Kullan mlara Uygun De

Detaylı

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Ç NDEK LER 1. Izgaran z n Genel Görünümü... 3 2. Bafllarken... 4 3. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 4. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan... 4 5. Cihaz n Bu Durumlarda

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ

TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ LDÖ KÜ M I S I T I C I P L A K A TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU A R ÇİFT TARAFLI KULL ANIL ABİLEN 1800 W TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ 9 1 10 1- Isıya dayanıklı

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yerli Üretim TOST MAK NES

Yerli Üretim TOST MAK NES Yerli Üretim TOST MAK NES Ç NDEK LER 1. RAP DO & GRAN TO Tost Makinesi nin Genel Görünümü... 3 2. Güvenli Kullan m Ayr nt lar ve Bak m Talimatlar!... 4 3. Bafllarken... 5 4. Ticari Kullanımlara Uygun De

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ

MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU TOST + WAFFLE 750 W MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ 11 1- Ergonomik tutma sapı 2- Termostat (hazır) ışığı (yeşil) 3- Enerji (güç/ısıtma)

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi

FAYDALI MODEL TESCiLi Yerli Üretim ELEKTR KL P fi R C FAYDALI MODEL TESCiLi Ç NDEK LER 1. JETT Pifliricinizin Özellikleri... 2 2. JETT in Genel Görünümü... 3 3. Bafllarken... 4 4. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 5.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Kendinden Ayarlı Ekmek Kılavuzu 5. Isıtma Düğmesi 2. Geniş Yuvalar 6. Defrost Düğmesi 3. Kontrol Kolu 7. İptal

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ

DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ Kullanım önerileri ÖNEML UYARILAR yı kullanmadan önce bütün talimatları dikkatli bir µekilde okuyun. Bu cihaz yiyecekleri piµirmek için tasarlanmıµtır. Hiçbir zaman baµka bir

Detaylı

LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER

LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER ÖZEL STAND KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG SPECIAL STAND SPEZIELLEN STÄNDER

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, cihazınızı kullanmaya

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

NİHALE AR 723 KABLOSUZ ISITICI ALTLIK

NİHALE AR 723 KABLOSUZ ISITICI ALTLIK NİHALE AR 723 KABLOSUZ ISITICI ALTLIK KULLANMA KILAVUZU 490 W NİHALE AR 723 KABLOSUZ ISITICI ALTLIK 1- Geniş yüzey 2- Şarj kablosu 3- Şarj kablosu girişi 1 3 2 ÖNEMLİ UYARILAR Arzum Nihale Kablosuz Isıtıcı

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

MIRRA AR 343-R TÜRK KAHVESİ ROBOTU AR 343-R TURKISH COFFEE MAKER AR 343-R TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE

MIRRA AR 343-R TÜRK KAHVESİ ROBOTU AR 343-R TURKISH COFFEE MAKER AR 343-R TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE MIRRA AR 343-R TÜRK KAHVESİ ROBOTU AR 343-R TURKISH COFFEE MAKER AR 343-R TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 850 W 1 2 6 7 8 5 4 3 MIRRA AR 343-R TÜRK KAHVESİ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BUKA AR 581 İYONLU SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

BUKA AR 581 İYONLU SAÇ KURUTMA MAKİNESİ BUKA AR 581 İYONLU SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 2000 W BUKA AR 581 İYONLU SAÇ KURUTMA MAKİNESİ 8 1- Yumuşak dokulu ana gövde 2- Açma/kapama düğmesi 3- Joystick sıcaklık ve hız ayar düğmesi 4-

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU MİNİ ROBOT R 200 Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu muzu seçtiğiniz için

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ÜRETİM ADRESİ İkitelli O.S.B. Atatürk Cad. Pik Dökümcüler San. Sit.A-3 Blok No: 2 İkitelli Başakşehir / İSTANBUL Basım Tarihi : 01 Temmuz 2015 ONS KALIP MEKANİK MATBAA SAN. TİC.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 TR E F B D C A 3 TÜRKÇE 14-17 4 HAIR DRYER HD 2509 Güvenlik Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Detaylı

Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken, ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle işe başlamayız. Çünkü burası Serving life. Tost makinesi / Izgara

Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken, ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle işe başlamayız. Çünkü burası Serving life. Tost makinesi / Izgara Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken, ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle işe başlamayız. Çünkü burası Serving life. 1 Tost makinesi / Izgara Yeni tost makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu

Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu Kapak Açma Düğmesi Kapak Filtre Su Göstergesi Gövde Gösterge Işığı Açma/Kapatma düğmesi Alt tabla EMSAN marka Kettle ı tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over Model No K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Oven Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over MAIN PART 5 4 6 3 7 2 1 1 Door handle 2 Heat resistant

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

SULTANİ AR 267 IZGARA VE TOST MAKİNESİ

SULTANİ AR 267 IZGARA VE TOST MAKİNESİ SULTANİ AR 267 IZGARA VE TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 1800 W SULTANİ AR 267 IZGARA VE TOST MAKİNESİ Arzum marka Izgara ve Tost Makinesi ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

TITANIUM SERİSİ YAPIŞMAZ PİŞİRME ÜRÜNLERİ. Kullanım Kılavuzu

TITANIUM SERİSİ YAPIŞMAZ PİŞİRME ÜRÜNLERİ. Kullanım Kılavuzu TITANIUM SERİSİ YAPIŞMAZ PİŞİRME ÜRÜNLERİ Kullanım Kılavuzu BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Ürününüzü kullanmadan önce üzerindeki tüm etiketleri çıkartınız. İlk kullanımdan önce ürünün

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

IR SPOT LAMBA CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU

IR SPOT LAMBA CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU CAS323-100 IR SPOT LAMBA KULLANIM KILAVUZU 1 2 IR IP Kamera CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

VESTEL V-COOK SERiSi 1000 BEYAZ EL BLENDER SETi

VESTEL V-COOK SERiSi 1000 BEYAZ EL BLENDER SETi VESTEL V-COOK SERiSi 1000 BEYAZ EL BLENDER SETi KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL Güvenlik Önlemleri Bu cihazı kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Bu kullanım kılavuzunu, garanti

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver imizi seçtiğiniz için

Detaylı

HAYAT İKSİRİ PR 2000. Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU

HAYAT İKSİRİ PR 2000. Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU HAYAT İKSİRİ PR 2000 Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAYAT İKSİRİ PR 2000 Katı Meyve Sıkacağı mızı seçtiğiniz

Detaylı

BLENDER BL 700. Çelik Blender KULLANIM KILAVUZU

BLENDER BL 700. Çelik Blender KULLANIM KILAVUZU BLENDER BL 700 Çelik Blender KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș BLENDER BL 700 Çelik Blender imizi seçtiğiniz için teșekkür

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

PRESTINO AR 197 ÇUBUK BLENDER TIRTIKLI KULLANMA KILAVUZU BIÇAK UZUN ÖMÜRLÜ KESKİNLİK TIRTIKLI BIÇAK STANDART BIÇAK BIÇAK ÖMRÜ

PRESTINO AR 197 ÇUBUK BLENDER TIRTIKLI KULLANMA KILAVUZU BIÇAK UZUN ÖMÜRLÜ KESKİNLİK TIRTIKLI BIÇAK STANDART BIÇAK BIÇAK ÖMRÜ TIRTIKLI BIÇAK PRESTINO AR 197 ÇUBUK BLENDER KULLANMA KILAVUZU UZUN ÖMÜRLÜ KESKİNLİK TIRTIKLI BIÇAK STANDART BIÇAK BIÇAK ÖMRÜ PRESTİNO AR 197 ÇUBUK BLENDER 6 1 3 2 4 1- Ana gövde (Motor) 2- Çalıştırma

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Ç NDEK LER 1. BALIKÇINIZIN Özellikleri... 2 2. BALIKÇI n n Genel Görünümü... 3 3. Bafllarken... 4 4. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 5. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan...

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

BUKA AR 584 İYONLU SAÇ MAŞASI

BUKA AR 584 İYONLU SAÇ MAŞASI BUKA AR 584 İYONLU SAÇ MAŞASI KULLANMA KILAVUZU 48 W BUKA AR 584 İYONLU SAÇ MAŞASI 7 1. Yumuşak dokulu ana gövde 2 2. Titanyum Seramik kaplı 19 mm maşa 3. Saç maşası mandalı 4. Açma/Kapama düğmesi (I/0)

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı