Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği"

Transkript

1 Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan öğretimin ortak ilkeleri ile kayıt kabul ve sınav esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ne bağlı (Devlet Konservatuvarı hariç) fakülteler, meslek yüksek okulları ve Rektörlüğe doğrudan bağlı diğer öğretim birimlerinde ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak öğretim ile kayıt kabul ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini, Rektörlük: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünü, Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu, Üniversite Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu, Yükseköğretim Kurumu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülteleri, meslek yüksek okulları ve Rektörlüğe doğrudan bağlı diğer öğretim birimlerini, İlgili Kurul: Bölüm Kurulunu, Fakülte Kurulunu yada Meslek Yüksekokul Kurulunu, İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunu yada Üniversite Yönetim Kurulunu, (Değişik fıkra RG ) Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü Girişle ilgili ilkeler İKİNCİ BÖLÜM Girişle İlgili İlkeler, Kayıt Kabul ve İlişik Kesme

2 Madde 5 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans düzeyindeki öğretim programlarına, programların özelliklerine göre ve aşağıdaki koşullardan birini sağlamaları halinde öğrenci alınır; a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilmiş olmak, b) Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarında Üniversite Senatosu tarafından belirlenen koşulları yerine getirerek, açılan sınavlarda başarılı olmak, c) Yatay ve dikey geçişlerle ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak, d) Üniversite içi geçişle ilgili yönetmelik, yönerge ve geçiş esaslarında belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak. Öğrenci kontenjanları ve niteliklerinin belirlenmesi Madde 6 Öğrenci alınacak öğretim programlarının kontenjanları; ilgili fakülte, konservatuvar veya meslek yüksek okulu yönetim kurullarının görüşü alınarak, Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarının özelliklerine göre açılacak yetenek sınavlarının; niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanı gibi işlemler yetenek sınavı yönergesi ile düzenlenir. Kesin kayıt Madde 7 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ne kesin kayıt yaptırmak için gerekli belgeler şunlardır; a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları sonuç belgesi, b) Adayın ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya geçerli mezuniyet belgesi (yabancı uyruklular için T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı denklik belgesi), c) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği (yabancı uyruklulardan noter onaylı pasaport örneği), d) Askerlik çağındaki erkek öğrencilerden, ilgili askerlik şubesi başkanlığından, askerliğini yapmakta olanlardan ise bağlı oldukları birlikten alınacak, Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarına kaydını yaptırmasına askerlik işlemleri yönünden sakınca olmadığına dair belge, e) İkametgah belgesi (yabancı uyruklular için oturma izni belgesi), f) 12 adet birbirinin aynı olan, öğrencinin son bir yıl içinde çekilmiş Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen özelliklerde (4,5x6 boyutlarında) fotoğraf, g) Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkiye nin dış temsilciliklerinden veya yerel emniyet müdürlüklerinden alınacak öğrenci vizesi, h) Adayın kayıtla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirdiğine ilişkin belgeler, i) Adayın, hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirtir yazılı beyanı. Öğrenci, kesin kayıt işlemlerini kendi yapar. Öğrenciler kayıt işlemlerini yürütmelerine engel hallerin varlığı durumunda noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerce kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve hak iddia edemezler. Sundukları belgelerin ve bilgilerin sahte veya yanlış olduğu anlaşılan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; bulundukları yarıyıla bakılmaksızın Üniversite ile ilişkileri kesilir; söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır. Kimlik kartı Madde 8 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ne kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir. Mali yükümlülük Madde 9 Öğrenciler; öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ve diğer mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

3 Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrenciler hakkında, ilgili kanuna ve Bakanlar Kurulu kararlarına göre işlem yapılır. Bir öğretim yılı boyunca kaydını donduran öğrencilerden, kaydını dondurdukları yıl için öğrenci katkı payı alınmaz. Yalnızca bir yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile disiplin cezası nedeniyle kaydı dondurulan öğrenciler katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenci katkı payları iade edilmez. Yatay ve dikey geçiş Madde 10 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ne bağlı öğretim programlarına; yurt içinde veya dışındaki diğer üniversitelerin eşdeğer öğretim programlarını izleyen öğrencilerin yapacağı yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılmış olan ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Hangi yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabileceğini Üniversite Senatosu belirler. Meslek Yüksekokulu mezunlarının Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılmış olan ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay ve dikey geçişlere ait kontenjanlar ve intibak koşulları bölümlerin görüşlerine dayanılarak ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Üniversite içi geçiş Madde 11 (Değişik fıkra RG ) Bulundukları programda en az iki yarıyıl öğrenim gören ve öğretim programlarında öngörülen dersleri başarmış, başvuru yaptıkları yarıyıla kadar genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler, disiplin cezası alarak Üniversite ile ilişikleri kesilme durumuna gelmemiş olmaları şartıyla program değiştirebilirler. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler üniversite içi geçiş yapamaz. Geçiş yapılabilecek programlar, Üniversite içi geçiş kontenjanları, kabul koşulları ve intibaklara ait esaslar ilgili bölümlerin görüşü doğrultusunda ilgili kurullar tarafından belirlenir. Öğrenci; Üniversite içi geçiş başvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen süreler içinde yapmak zorundadır. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği programı yürüten bölümce incelenir ve ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Üniversite içi geçişi kabul edilen öğrenci; önceki programda aldığı bazı derslerden muaf sayılması ya da bazı derslerinin bölüm dışı seçmeli ders kapsamında değerlendirilmesi için başvurabilir, ilgili yönetim kurulunca muaf sayılan ve bölüm dışı seçmeli ders kapsamında kabul edilen derslerinin kredileri ve başarı notları aynen geçerli olur. Üniversite içi geçiş yapan öğrenci; Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış sayılır, kendisine yeni bir öğrenci numarası verilir, daha önce kayıtlı olduğu programda kullandığı süreler öğretim süresinden sayılmaz. Üniversite içi geçişi kabul edilen öğrenci, ikinci kez Üniversite içi geçiş için başvuramaz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumları, öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu Yönetmelik çerçevesinde Üniversite içi geçiş esasları düzenleyebilirler. Konuk öğrenci Madde 12 (Değişik RG ) Konuk öğrenciler hakkında uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Uluslararası öğrenci değişim programları ve üniversiteler arası protokoller kapsamında, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye belli bir dönem öğrenim görmek için gelen veya Üniversiteden belli bir dönem öğrenim görmek için yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumuna yurtdışı konuk öğrenci olarak giden öğrencilere uygulanacak esaslar şunlardır; 1) Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile yapılan öğrenci değişimlerine ilişkin ikili anlaşmalar, kontenjanlar, başvuru, kabul koşulları ve benzeri işlemler her yıl Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

4 2) Yurtdışı konuk öğrenci kabul kararı en fazla iki yarıyıl için geçerlidir. Yurtdışı konuk öğrenci süresinin uzatılması için; Üniversitenin ilgili kurullarının kabulü ve ilgili kurullarca belirlenen şartların öğrenci tarafından yerine getirilmesi gerekir. 3) Yurtdışı konuk öğrenci başvuru işlemleri, ilgili bölümün/programın görüşü alınarak, Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. 4) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından gelen konuk öğrencilere, diploma veya benzeri belge verilmez. Bu öğrencilere, izledikleri programlarda aldıkları dersleri, başarı notlarını ve kredilerini gösteren not çizelge belgesi verilir. Not çizelgesi; Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanır. Not çizelgesi, konuk öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumuna, Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gönderilir. 5) Yurtdışı değişim programlarından yararlanan konuk öğrencilerle ilgili diğer esaslar Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. b) Üniversiteler arası protokoller kapsamında, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye belli bir yarıyıl öğrenim görmek için gelen veya Üniversiteden belli bir yarıyıl öğrenim görmek için yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumuna giden yurtiçi konuk öğrenci değişim programına öğrenciler, ders ve/veya kredi sistemi esas alınarak katılabilir. Yurtiçi konuk öğrenci kabul kararı en fazla iki yarıyıl için geçerlidir. Yurtiçi konuk öğrenci süresinin uzatılması için; Üniversitenin ilgili kurullarının kabulü ve ilgili kurullarca belirlenen şartların öğrenci tarafından yerine getirilmesi gerekir. Yurtiçi konuk öğrenci başvuru işlemleri, ilgili bölümün/programın görüşü alınarak, ilgili fakülte/müdürlük tarafından yürütülür. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye gelen konuk öğrencilere diploma veya benzeri belge verilmez. Bu öğrencilere, izledikleri programlarda aldıkları dersleri, başarı notlarını ve kredilerini gösteren not çizelge belgesi verilir. Not çizelgesi; ilgili fakülte/müdürlük tarafından hazırlanır ve onaylanır. Not çizelgesi, yurtiçi konuk öğrencisinin geldiği yükseköğretim kurumuna gönderilmek üzere Rektörlüğe iletilir. Yurtiçi değişim programlarından yararlanan konuk öğrencilerle ilgili diğer esaslar ilgili fakülte/müdürlük tarafından belirlenir. Kayıt yenileme Madde 13 Öğrenci; her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süreler içinde gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt yenileme işlemini yapar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenci; o yarıyılda derse yazılamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. Öğrenci, kayıt yenileme işlemlerini kendisi yapar. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yürütmelerine engel hallerin varlığı durumunda noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerce kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır. İzinler ve hakların saklı tutulması Madde 14 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumlarında öğrencilere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerin bulunması veya öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile izin verilebilir. İzin süreleri; bir defada en çok iki yarıyıl, öğretim süresince toplam en çok dört yarıyıl olabilir. İzinden

5 yararlanan öğrencinin kaydı dondurularak öğrencilik hakları saklı tutulur. İzin süresi öğretim süresinden sayılmaz. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için; sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlık nedenleri, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenler dışında, yarıyıl başından itibaren en geç 30 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması gerekir. Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlık nedenleri, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenler dışında geçmişe dönük olarak izin verilmez. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversite ye dönmek isteyenlerin bağlı bulundukları yükseköğretim kurumuna yazılı olarak başvurmaları gerekir. Sağlık kurulu raporuyla belgelenen ruhsal bozukluğu nedeni ile tüm öğretim süresi içinde dört yarıyıl kayıt donduran öğrenciden, öğrenimine devam edebileceğini gösteren sağlık kurulu raporu istenir. Sağlık kurulu raporunu getirmediği sürece öğrencinin kaydı yenilenmez. Özel izin Madde 15 Öğretim yarıyılı içinde; belirli bir süre spor, sergi, konser, sempozyum, konferans, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üniversite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir ve sınav, ödev teslim ve benzeri hakları saklı tutulur. (Değişik fıkra RG ) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandıkları halde özel izinli olarak Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü durumunda bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı veya yarıyıl sonu sınavı yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri hakları kullanma zamanı ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Kayıt sildirme/ilişik kesme Madde 16 Yasal süresi içinde eğitimini tamamlayamayan veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir. Kesin kayıt ve kayıt yenileme süreci içinde kaydını sildiren öğrencinin o dönem için alınan öğrenci katkı payı iade edilir. Bunun dışında, daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan harçlar varsa bu miktar iade edilmez, yalnızca orta öğretim diploması geri verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğretimle İlgili Esaslar Öğretim düzeyleri Madde 17 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ne bağlı yükseköğretim kurumlarında öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen ilke ve esaslara göre ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürler. Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumları, öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu Yönetmelik çerçevesinde öğretim ve sınav yönergeleri düzenleyebilir. Ön lisans öğretim düzeyi Madde 18 Ön lisans; orta öğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretimdir. Bu öğrenimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir. Lisans öğretim düzeyi Madde 19 Lisans; orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. Bu öğrenimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Öğretim yılı Madde 20 Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl olarak düzenlenir. Bir yarıyılın normal süresi ondört haftadır. Gerekli hallerde bu süre Üniversite Senatosunca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer yarıyıl içi değerlendirmeleri bu süreler içindedir, ancak yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışında tutulur

6 (Değişik fıkra RG ) Yaz öğretimi, 2/6/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. İlgili kurulların önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile staj ve yaz kursları düzenlenebilir. Akademik takvim Madde 21 Akademik takvim; Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarının önerileri doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır, öğretim yılı başlamadan Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir. Akademik takvimin hazırlanma ve onay tarihi bir önceki akademik takvimde belirtilir. Öğretim süresi Madde 22 Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Hazırlık programında geçirilen süreler, dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin lisans dönemi öğretim süresine sayılmaz. Normal öğrenim süresinden önce mezuniyet Madde 23 Öğrenciler; sorumlu oldukları öğretim programlarındaki ders, kredi ve mezuniyet başarı (Değişik puan ibaresi not olarak değiştirilmiştir RG ) not yükümlülüklerini, normal öğrenim süresinden önce tamamlamaları durumunda öğretim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler. Yasal süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine tanınan haklar Madde sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; yasal azami süreler sonunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız olduğu bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda; başarısız olduğu ders sayısını beşe indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak başarısız derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci bu hakkını, diğer öğrencilerle birlikte dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıldığı sınav dönemlerinde kullanır. Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci; uygulamalı ve uygulaması olan derslerde, dersin ilk açıldığı yarıyıldan başlayarak uygulamalara devam etmek ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Öğrenci disiplin işleri Madde 25 Öğrencilerin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. Öğrenci işlemleri Madde 26 Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme, nakil yolu ile kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınav, not ve benzeri işlemleri; kayıt oldukları yükseköğretim kurumları tarafından yapılır. Bu işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Öğretim programları Madde 27 (Değişik fıkra RG ) Üniversitenin öğretim programlarında yer alan teorik dersler, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuar, seminer ve diğer dersler ile bunların süre, içerik, kapsam ve nitelikleri; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre, ilgili kurulların önerileri üzerine Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından belirlenen öğretim programları, izleyen öğretim yılının başından itibaren uygulamaya konulur.

7 Derslerden hangilerinin ortak zorunlu dersler, hangilerinin zorunlu dersler, hangilerinin seçmeli dersler ve hangi derslerin ön koşullu oldukları öğretim programlarında belirtilir. Öğretim programlarına yeni bir zorunlu ders konulması, öğretim programındaki seçmeli bir dersin zorunlu derse dönüştürülmesi ya da mezuniyet için gerekli toplam kredi yükümlülüğünün değiştirilmesi; bu düzenlemenin uygulamaya konulduğu öğretim yılında ve onu izleyen öğretim yıllarında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olur. Yan dal programı Madde 28 Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir "Yan Dal Programı" izleme izni verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı değildir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir. Yan dal programı açılması, hangi fakülte ve bölümler arasında yapılabileceği, yan dal seçmek isteyen öğrencilerde aranacak şartlar, başarı ve kredi koşulları; bölümlerin isteği üzerine, ilgili kurulların önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile kesinleşir. Yan dal programlarıyla ilgili esaslar yönergelerle düzenlenir. Çift ana dal programı MADDE 29 (Değişik RG ) Öğrencilerin lisans öğrenimleri sırasında aynı yükseköğretim kurumu içinden veya dışından öğrenim gördükleri bölüme konu bakımından yakın olan, başka bir bölümün lisans öğrenimini aynı zamanda takip ettikleri çift ana dal programıyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Dersler MADDE 30 (Değişik RG ) Derslerin süresi yarıyıl olarak düzenlenir. Bir ders; teori, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuar, seminer bileşenlerinin birinden ya da birden fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu bir ders için tek not ile belirtilir. Derslerin özellikleri göz önüne alınarak gruplandırılma şekilleri şunlardır: a) Ortak zorunlu dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleridir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az ikiyarı yıl olarak programlanır ve uygulanır. b) Zorunlu dersler; öğrencilerin kayıtlı oldukları programlarda almak ve başarmakla yükümlü oldukları derslerdir. c) Seçmeli dersler; uygulanan öğretim programlarının özelliklerine göre öğrencinin seçebildiği, bölüm öğrencilerine ve/veya Üniversitenin diğer bölümlerinin öğrencilerine açık olan derslerdir. Öğrencilerin, bölümlerce oluşturulan seçmeli ders kümeleri içinden belirli sayıda veya kredi toplamında dersi seçmesi istenebilir. Bölümler, Üniversitenin diğer bölümlerinin yürüttükleri programlar için, bölümler arası işbirliği çerçevesinde zorunlu ya da seçmeli ders açabilir, kendi programları için açtıkları derslere bölüm dışı kontenjan belirleyebilir. Bölüm öğrencileri için zorunlu olan ders bölüm dışı için seçmeli olarak belirlenebilir. Öğrenciler Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders seçebilir. Dersler, diğer derslerden bir yada birden fazlasının başarılmış yada belirli bir kredinin tamamlanmış olması koşuluna bağlanabilir.

8 edilir. Bölüm başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları ilgili kurullarca onaylanır, bölüm başkanlıklarınca ilan Gerekli hallerde ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında yada tatil günlerinde yapılabilir. Ders alma koşulu Madde 31 (Değişik fıkra RG ) Öğrenciler ön koşulsuz dersleri ve ön koşulunu sağladıkları dersleri ders saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır. Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler ön lisans programında verilen dersleri alamazlar. Öğretim programları Madde 32 İlgili kurulların önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile öğretim programlarına yeni ders konabilir veya kaldırılabilir. İlgili kurul kararı ile öğretim programlarındaki dersler her yarıyıl açılabilir veya kapatılabilir. Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları; ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili kurul kararı ve Üniversite Senatosu nun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir. Staj çalışması Madde 33 Üniversiteye bağlı yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilere, ilgili kurulların önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile pratik çalışma ve staj yükümlülüğü konabilir. Stajların programlanması ve yürütülmesi, ilgili kurullarca hazırlanmış ve Üniversite Senatosunca onaylanmış yönergelere göre yapılır. İnceleme ve araştırma gezisi Madde 34 Öğrenciler için; kayıtlı oldukları öğretim programlarının gereği olarak, ilgili öğretim birimlerinin önerisi ve ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü onayı ile görevlendirilecek bir öğretim elemanı başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir. Bitirme/diploma çalışması/ödevi/projesi/tezi Madde 35 Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarında; uygulanan öğretim programlarının özelliğine göre öğrencilere, kazanmış bulundukları mesleki formasyonu değerlendirmek amacı ile son yarıyılda bir yarıyıl süreli bitirme/diploma çalışması/ödevi/projesi/tezi yaptırılabilir. Bitirme/diploma çalışması/ödevi/projesi/tezinin yapılacağı bölümlerde öğrencinin, bu hakkı kazanmak için bölümlerce öngörülen ders ve kredi yükümlülüklerini tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet kredisi ve beşinci yarıyıla geçiş kredisi sınırı MADDE 36 (Değişik RG ) Ön lisans ve lisans öğretim programlarından mezuniyet için belirli bir kredi değerinin (mezuniyet kredisinin) sağlanması gerekir. Öğrenim programlarının mezuniyet kredilerine, programı yürüten bölümün isteği, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile karar verilir. Lisans öğretim programlarının mezuniyet kredilerinin en az 146, en çok 186; ön lisans öğretim programlarının mezuniyet kredilerinin en az 81 ve en çok 96 olması gerekir. Lisans programında, öğrencinin beşinci yarıyıla başlayabilmesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar; bölümlerin isteği, ilgili kurulların önerileri ve Senatonun kararı ile belirlenir. Derslerin kredisi

9 Madde 37 Derslerin kredisi; derslerin özellikleri göz önüne alınarak saptanan katsayılar ile haftalık ders saatleri çarpılarak hesaplanır. Derslerin kredileri, ilgili kurulların önerileri ve Üniversite Senatosunun kararı ile kesinleşir. Bölüm dışı seçmeli derslerin toplam kredi sınırı Madde 38 Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamlarının alt ve üst sınırları, bölümün önerisi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir. Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma Madde 39 Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar. Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarının birinci yarıyılına kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim programlarında belirlenmiş derslere doğrudan yazılmış sayılırlar. Ancak, birinci yarıyıl derslerinin bir bölümünden muaf tutulan öğrenciler, başvurmaları durumunda, birinci yarıyıl başından itibaren en geç yirmibir gün içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ders alabilirler. Öğrenci, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini kendisi yapar. Öğrenciler ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yürütmelerine engel hallerin varlığı durumunda noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerce ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaptırabilirler. Ders bırakma ve yeni ders alma işlemi için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan öğrencilerin işlemleri iptal edilir ve haklarında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Ders tekrarı Madde 40 (Değişik RG ) Ders tekrarında öğrencinin, başarısız olduğu ortak zorunlu ve zorunlu dersleri yeniden alması gerekir. Ancak öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersleri yeniden almak zorunda değildir. Bulunduğu yarıyıla kadar ağırlıklı not ortalaması 3.00 ın altında olan öğrenci, almış olduğu E notunu yükseltmek için dersi yeniden alabilir. Dersi yeniden alan öğrencinin tekrar aldığı dersin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Ders başarı notunu yükseltmek için dersi yeniden alan öğrencinin aldığı en düşük notun E olması gerekir. Öğretim yükümlülüğü Madde 41 - (Değişik RG ) Öğretim programında, yerine eşdeğer ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar. Ders muafiyeti Madde 42 Öğrenciler; a) Yatay, dikey geçişlerde; intibak ettirildikleri yarıyıldan önceki yarıyıllardaki intibak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, b) Üniversite içi geçişte, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince veya yetenek sınavı ile girişlerde, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslere eş ya da benzer içerikli derslerden muaf sayılmak üzere başvurabilirler; dersin ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu derslerden muaf sayılabilirler.

10 Üniversitenin herhangi bir programında daha önce öğrenim görüp de Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince veya yetenek sınavı ile Üniversiteye yeniden giren öğrencilerin muaf sayıldıkları dersler ile Üniversite içigeçiş yapan öğrencinin muaf sayıldığı derslerin kredileri ve başarı notu; ağırlıklı (Değişik puan ibaresi not olarak değiştirilmiştir. RG ) not ortalamasında ve mezuniyet derecesinde dikkate alınır. Diğer muafiyetlerde; öğrencinin muaf sayıldığı dersler kredi olarak ve mezuniyet için gerekli toplam kredi hesabında dikkate alınır, ağırlıklı puan ortalamasına katılmaz, transkriptte (M) harfi ile gösterilir. Danışmanlar Madde 43 (Değişik fıkra RG ) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içerisinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından, ilgili bölümün kadrolu öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Danışmanlar; öğrencinin öğrenimi süresince, her yarıyıl alacağı derslerin belirlenmesinde ve öğrenci ile ilgili diğer konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler. Akademik takvimde; kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma süresi sırasında geçerli mazeret bildiren danışman yerine, ilgili bölüm başkanı geçici veya sürekli yeni bir danışman görevlendirebilir. Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden ilgili bölüm başkanları sorumludur. Danışmanların görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir. Devam ve öğrenci yükümlülüğü DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Yükümlülükleri ve Sınavlar Madde 44 Öğrenciler izledikleri öğretim programında yer alan; teorik ders, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler ile bu derslerin gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür. Derslerin % 30 undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılırlar. Sınavlar Madde (Değişik RG ) Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarında uygulanan sınavlar şunlardır: a) Ara sınav, b) Yarıyıl sonu sınavı ve ST değerlendirmesi, c) Staj sınavı/değerlendirmesi.. Ara sınav Madde 46 Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ile verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile diğer yarıyıl çalışmalarının başarı notuna katkısı ilgili öğretim elemanınca belirlenir, yarıyılın ilk on beş günü içinde ilgili bölüm başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur. Proje dersleri için bu belirleme; ilgili yönerge / çalışma esasları / bölüm kurul kararları çerçevesinde yapılır. Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye uygulanacak işlem ilgili öğretim elemanınca belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı

11 Madde 47 (Değişik RG ) Öğrencinin kaydolduğu her ders için yarıyıl sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, yarıyıl başında ilgili bölüm kurullarında karara bağlanır ve bölüm başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi ve/veya yarıyıl sonunda değerlendirilecek çalışmalarını teslim edebilmesi için, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Girme hakkı kazandığı halde, sağlık raporuyla belgelenen sağlık sorunu veya başka bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencinin, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen onbeş gün içinde başvuru yapması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Yarıyıl sonu sınavı veya yarıyıl sonu sınavı yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri hakların kullanma zamanı ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. ST notu verilen öğrencinin; akademik takvimde belirtilen ders başarı notu girişinin son gününden itibaren beş iş günü içinde sınava alınması veya değerlendirmeye alınacak çalışmalarını teslim etmesi gerekir. Akademik takvimde belirtilen ST değerlendirmesi süresi içinde olmak koşuluyla öğrencinin sınava alınma veya değerlendirmeye alınacak çalışmalarını teslim etme tarihi dersin ilgili öğretim elemanınca belirlenir. Bu sınavda başarılı olan veya teslim ettiği çalışması başarılı bulunan öğrenciye E veya D başarı notu, aksi durumda F notu verilir. Bu Yönetmeliğin 40 ıncımaddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla akademik takvimde belirtilen tarihe kadar, ilgili öğretim elemanınca E, D veya F notuna dönüştürülmeyen ST notu, öğrenci işleri otomasyon sisteminde F notuna dönüştürülür. Staj sınavı /değerlendirmesi Madde 48 Stajlar ile ilgili sınav veya sınav yerine geçebilecek değerlendirme esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir. Sınavların yapılış şekli Madde 49 Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje değerlendirmesi ile bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar bölümlerce belirlenir. Sözlü sınavlar dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne de yayılabilir. Sınavlar; gerek görülen durumlarda ilgili kurul önerileri ve Üniversite Senatosunun kararı ile, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir. Sınav günlerinin ilanı Madde 50 (Değişik RG ) Sınav gün ve saatleri, akademik takvim esas alınarak ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir, ilgili yönetim kurulunca onaylanır ve sınavların başlama tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Ders başarı notunun ilanı Madde 51 Ders başarı notları, en geç yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen beşinci gün ilgili öğretim elemanınca öğrenci işleri otomasyon sisteminde kesinleştirilir. Ders başarı notuna itiraz Madde 52 Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen üç iş günü içinde, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur. Başarı notu değişikliği gerektiren yönetim kurulu kararları; öğrenci işleri otomasyon sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için, akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin dönem kapatma tarihinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve yönetim kurulu kararları kabul edilmez. ( Değişik fıkra RG ) ST notunun E, D veya F başarı notuna dönüştürülmesine maddi hata itirazı yapılamaz.

12 Sınav evrakının/öğrenci çalışmalarının saklanması Madde 53 Sınav evrakı ve sınav yerine değerlendirmeye alınan çalışmalar veya kopyaları ilgili birimler tarafından en az iki yıl saklanmak zorundadır. Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarında yapılan öğrenci çalışmaları; sergilenmek veya eğitim ile ilgili amaçlar için ilgili bölümlerce saklanabilir. Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hakkı; ilgili bölüm önerisi ve ilgili kurul kararı üzerine Üniversite Senatosunca belirlenen yönergeler çerçevesinde düzenlenir. Ders başarı notu Madde 54 (Değişik RG ) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir. Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl başarı notu olarak A, B, C, D, E notlarından birini alması gerekir. Yükümlü olduğu dersten yarıyıl sonu başarı notu ST olan öğrenci sınav tekrarı yapabilir. Yükümlü olduğu dersten yarıyıl sonu başarı notu F olan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınav tekrarı yapan öğrencinin alacağı en yüksek not D dir. Ders başarı notlarının dörtlü sisteme, yüzlü sisteme ve sözel değere göre karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Ders başarı notu Dörtlü Sistem Yüzlü Sistem Sözel Değer A Mükemmel B Çok iyi C İyi D Orta E Geçer ST Sınav tekrarı F Başarısız Ders başarı notu verilişi Madde 55 Öğrencinin herhangi bir dersten başarılı sayılması için en az E başarı notu alması gerekir. Birden fazla bileşenli derslerin başarı notu, tek not ile belirtilir. (Mülga ikinci fıkra: RG ) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi Madde 56 (Değişik RG ) Öğrencinin başarısı, ağırlıklı not ortalaması ile ölçülür. Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır: a) Ağırlıklı not ortalaması; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne göre ve yüzdebirlerbasamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki; K: Dersin kredisini, B: Dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki karşılığını gösterir. b) Öğrencinin F alarak başarısız olduğu dersler ve öğrencinin muaf sayılarak bu Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre not çizelgesinde M harfi ile gösterilen dersler ağırlıklı not ortalamasında dikkate alınmaz.

13 c) Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin ilgili yarıyılda alıp başarılı olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. d) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin ilgili yarıyıl ile daha önceki yarıyıllarda alıp başarılı olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. e) Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu); mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasıdır. Mezuniyet Madde 57 - (Değişik RG ) Mezuniyet için; öğretim programındaki derslerin ve bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet başarı notunun en az 2.50 olması gerekir. İzlediği programdan mezun olmak için, bir teorik ders dışında sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı not alan öğrenciye, başarısız olduğu dersten izleyen yarıyıl başlamadan önce, o yarıyıla ait yarıyıl sonu sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarısız olan öğrenci, o yarıyıla ait yarıyıl sonu sınav hakkından bir daha yararlanamaz. Diplomaların düzenlenmesi Madde 58 Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarındaki öğrenimlerini, bu Yönetmelik ve ilgili öğretim programları uyarınca başarı ile tamamlayan öğrencilere; izledikleri öğretim programlarının düzeyine göre, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından mezuniyet diploması verilir. Diplomalarda; mezun olunan Üniversite, fakülte veya yüksekokul ile izlenen öğretim programlarının adları belirtilir. Diplomalar dekan/müdür ile Rektör tarafından imzalanarak onaylanır. Lisans öğrenimini tamamlamayan ya da tamamlayamayan öğrencilere, ön lisans düzeyinde diploma verilmesiya da bunların Meslek Yüksekokuluna intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulu nca çıkarılan yönetmelik esaslarına göre yapılır. Ödüllendirme, onur ve yüksek onur öğrencisi Madde 59 Ödüllendirmelerdeki sıralamalar ağırlıklı (Değişik puan ibaresi not olarak değiştirilmiştir RG ) not ortalamasına göre yapılır. Çeşitli nedenlerle kaydı silinmiş ve affa uğrayarak yeniden öğrencilik haklarını kazanmış öğrenciler ödüllendirmelerde sıralamaya alınmaz. Yatay geçiş yapan öğrencilerden üçüncü yarıyıla geçiş yapanların dışındakiler de bu sıralamaya alınmaz. Yatay veya dikey geçiş yapan öğrencinin, ödül sıralamalarında geçerli olacak ağırlıklı (Değişik puan ibaresi not olarak değiştirilmiştir RG ) not ortalaması, yalnızca Üniversitede almış olduğu derslerin başarı (Değişik puan ibaresi notu olarak değiştirilmiştir RG ) notu ve kredisi üzerinden hesaplanır. Mezuniyet başarı puanı 3.50 ve daha fazla olanlar "onur", mezuniyet başarı puanı 3.75 ve daha fazla olanlar da "yüksek onur" derecesi alırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge, kendilerine geçici mezuniyet belgesi veya diploma ile birlikte verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller Madde 60 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak, ilgili fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar uygulanır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat

14 Madde 61 26/11/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mimar Sinan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine öğretim yılından önce giren öğrencilerin; a) Kayıt yenileme işlemine temel oluşturan derse yazılma dilekçeleri, ilgili bölüm başkanlığınca görevlendirilecek danışmanların rehberliğinde üç nüsha olarak düzenlenir, öğrenci ve danışman tarafından imzalanır. Düzenlenen derse yazılma dilekçeleri, öğrenci tarafından süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir. Derse yazılma dilekçeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kontrol edilip onaylanır, bir nüsha öğrencide, bir nüsha Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, bir nüsha da ilgili bölüm/program başkanlığında kalır. İhtilaf halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki nüsha geçerlidir. b) Derslere kayıtlı öğrenci listeleri, yarıyıl başında ders bırakma ve yeni ders alma süresi bitimini izleyen iki hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek ilgili bölümlere iletilir. c) Ders başarı notları, en geç yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen beşinci günde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilecek şekilde ilgili öğretim elemanınca ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Bu listeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir. d) ( Mülga RG ) EK MADDE 1 - (Değişik Ek: RG ) Mezuniyet kredisinin %25 ini, %50 sini ve %75 ini tamamlayan öğrenciler; sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır. Sertifika programı EK MADDE 2 (Değişik Ek: RG ) Bölümler; öğretim programlarında bulunan dersler arasından, belirli bir konuya yönelik ders kümeleri oluşturarak yürüttükleri lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, başarılı olanlara, başarılarını belgeleyen sertifika verebilir. Sertifika programında öğrenci, lisans öğretiminde mezuniyeti için kredi sağladığı dersi seçemez. Sertifika programında ders kümelerinin oluşturulması, sertifika programı başarı ölçütleri ve sertifikaların düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yürürlük Madde 62 (Değişik RG ) Bu Yönetmelik 01/08/2009 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 63 Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

15

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin Lisans/Önlisans düzeyindeki programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal programlarını başarıyla yürüten lisans

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Düzce Üniversitesi ne bağlı akademik birimlerin ön lisans veya

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesine kayıt hakkı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç: Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına uygun olarak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı