Kullanc Kabuk Sistem Ça"r lar Çekirdek Donanm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanc Kabuk Sistem Ça"r lar Çekirdek Donanm"

Transkript

1 letim Sistemleri Modern bilgisayar sistemleri Von Neumann ilke ve bileenlerine sahiptir. Von Neumann bileenlerine sahip bilgisayar sistemlerinde merkezi ilem birimi, ana bellek ve giri/ç k birimlerinden olumaktad r.!letim sistemlerinin temel amac bu kaynaklar n en verimli ve etkin biçimde kullan lmalar n sa"lamakt r.!letim sistemlerini de daha önce; tek kullan c l (single user), çok kullan c l (multi user), tek ilemli (single tasking) ve çok ilemli (multi asking) olarak s n flam t k. Tek kullan c l ve tek ilemli yap larda iletim sisteminin görevleri daha basit bir düzenekte gerçeklemektedir. Ancak çok ilemli ya da çok kullan c l yap larda iletim sistemi daha karma k bir organizasyona sahiptir. Bu yakla mla; iletim sistemlerinin 3 katman ve iletim sistemlerinin temel olarak 4 ilevi vard r.!letim sistemlerinin katmanlar s ras yla; 1. Kabuk (Shell) 2. Sistem Ça"r lar (System Calls) 3. Çekirdek (Kernel) Kullanc Kabuk Sistem Ça"r lar Çekirdek Donanm Baz kaynaklar ise farkl bir s n flama yapmaktad rlar: Yaz l m Sistem Yaz l mlar Uygulama Yaz l mlar Yard mc Yaz l mlar!letim Sistemleri Kontrol Yaz l mlar Uygulanabilir Yaz l mlar Kabuk:!letim sisteminin kullan c ya gözüken yüzüdür. Bir çok kaynakta kabuk, komut yorumlay c s olarakta adland r lmaktad r. Bir bak ma kullan c ile çekirdek aras ndaki arabirim olarak da tan mlamak olanakl d r. Bilgisayar aç ld ktan bir süre sonra komut sat r (prompt) görüntülenir. Kullan c taraf ndan komut sat r na girilen komutlar bilgisayar taraf ndan ileme konulur.!te

2 bu nokta da kabuk (shell) olarak adland r lan yaz l m devreye girer. Öncelikle komutun geçerlili"ini inceler, kullan c n n ne yapmak istedi"ini çözümler ve bu i için gerekli olan programlar belle"e yükler. MS-DOS iletim sisteminde kabuk olarak command.com kullan l r. Dos iletim sisteminin aksine Unix'in kaynak kodlar aç k oldu"undan dolay ve Unix'in C gibi yüksek seviyeli bir programlama dili ile yaz lm olmas nedeniyle Unix te gelitirilmi bir çok kabuk program vard r. Shell Açlm Açklama sh Bourne Shell Steve Bourne taraf ndan gelitirilen orijinal Unix Shell csh C-Shell Berkeley Ünivesitesinde C dili kullan larak yaz lm t r. ksh Korn Shell David Korn taraf ndan gelitirilmitir. sh ve tcsh nin gelimi bütün özeliklerine sahiptir. En etkili kabuk olarak bilinir. bash Bourne Again Shell Free Software Foundation taraf ndan gelitirilmitir. Bourne benzeri bir script dili ile yaz lm t r ve tcsh ve ksh n bütün özelliklerine sahiptir. tcsh T-Shell Gelitirilmi C-Shell olarak bilinir. zsh Z-Shell Bash, ksh ve tcsh ile benzerlik gösterir. Sistem Ça rlar: Çekirdek: MS-DOS'ta sistem dosyalar olarak bilinen msdos.sys ve io.sys dosyalar, bu iletim sisteminin çekirdek dosyalar n oluturmaktad r. Unix'te ise vmunix, unix gibi isimler almaktad r. Çekirdek, bilgisayar aç ld " zaman belle"e yüklenir. Kabuk, kullan c n n girdi"i komutu yorumlad ktan sonra çekirde"e bildirir. Dolay s ile kabuk ile çekirdek birlikte çal r. Örne"in; rm silbeni komutunu kullan c girmi olsun. Komut ile istenen, silbeni dosyas n n sistemden silinmesidir. Bu durumda kabuk rm komutunu içeren ilgili dosyay arat r r ve bulunca da bu program silbeni dosyas üzerinde çal t rmak için çekirde"e gereksinim duyar. rm komutunu içeren dosyan n çal mas bitince kabuk'a dönülür ve kabuk yeni bir komut beklemek için komut sat r n görüntüler. Çekirdek, bilgisayar n donan m yla do"rudan etkileen iletim sisteminin bir parças d r. Programlar taraf ndan kullan lan bir hizmet sa"lar. En önemli fonksiyonlar : Belle"i yönetmek Bilgisayara ula mlar kontrol etmek Dosya sistemini oluturup, korumak!nterruptlar kullanmak Hatalar kontrol etmek Girdi-ç kt birimlerini çal t rmak

3 Bilgisayar n kaynaklar n (ilemci, girdi-ç kt birimleri gibi...) kullan c lar aras nda da" tmak. Bir çok kaynakta iletim sisteminin çekirdek oldu"u ileri sürülmektedir. Bunun nedeni, ilevselli"i bak m ndan en önemli iletim sistemi ö"esi olmas d r.!letim Sisteminin!levleri: 1)!lem Yönetimi (Process Management) 2) Bellek Yönetimi (Memory Management) 3) Dosya Yönetimi (File Management) 4) Giri/Ç k Yönetimi (I/O Management) Uygulamalar/Programlar Giri/Ç k Yönetimi Dosya Yönetimi Bellek Yönetimi!lem Yönetimi Donanm Burada konu ile ilgili kavramlar ndan bahsetmek gerekmektedir: Program: Verileri ilemek üzere oluturulan komutlar/komut kümeleridir.!lem: Bir program n bilgisayar sistemlerince iletimi esnas nda ald " isimdir. I-) lem Yönetimi: Veriler ve verileri ileyecek olan komutlar ikili sistemde bellekte bulunmaktad r. Bunlar s ras yla bellekten merkezi ilem birimine al narak ilemler (operation), veriler (operand) üzerine uygulan r ve ilem bittikten sonra anabellek, ikincil bellek ya da giri ç k yazmaçlar na gönderilirler. Tek ilemli ve tek kullan c l sistemlerde bu ilemler bir çizelge ile basit bir ekilde gerçekletirilebilmektedir. Ancak, çok ilemli (multi tasking) ve/veya çok kullan c l durumlarda ilem yönetimi daha karma k düzenekler ile sa"lanmaktad r. Bunun nedeni, merkezi ilem birimi bir di"er ifade ile ilemci, belirli bir anda yaln zca bir "ilem" gerçekletirilebilmektedir. Birden fazla ilem talebi oldu"unda (özellikle çok ilemli iletim sistemlerinde) ise olas ilemler belli konumlara sokularak ilem sürecine kat l rlar. Bunu iletim sisteminin ilem yöneticisi gerçekletirir. Merkezi ilem birimi, belirli bir anda yaln zca bir ilem gerçekletirdi"ini daha önce belirtmitik. Çok ilemli (multi tasking) durumlarda birden fazla ilem oldu"u için, merkezi ilem birimi bir ilemi gerçekletirirken talep edilen di"er ilemler beklemeye al n r. Merkezi ilem birimi her ileme belli bir zaman dilimi ay r r ve sürekli olarak çal t rd " ilemi de"itirir. Bu süreç çok h zl çal t " için sanki belirli bir an da çok ilem yap l yormu gibi görünmektedir.

4 !letime al nan ilemlerin konumlar aa" daki gibidir: a) Haz r (ready) b) Çal yor (running) c) Bekliyor (suspend) a) Haz r: Kullan c taraf ndan talep edilen ilem ana belle"e al narak ileme al nmas için haz r duruma getirilir. Ayn zamanda merkezi ilem birimini kullanabilir duruma gelen ilemler için kullan l r. b) Çal yor:!lemin merkezi ilem biriminde bulunma durumunu belirtir. Bir di"er ifade ile iletime al nan ilemler için kullan l r. c) Bekliyor:!lem, giri/ç k birimlerince veri transferi için bekliyor olmas durumudur. Merkezi!lem Birimi Aritemetik & Mant k Birimi Yazmaçlar Kontrol Birimi lem 1 lem 2 lem 3 Bellek!lem Kontrol Bloklar!lem 1 bellekten al narak merkezi ilem birimine sokulur. Ancak ilem2 ve/veya ilem 3 sürece sokuldu"unda merkezi ilem birimini etkin kullan m söz konusu olacakt r.!lemlerin iletime al nmas esnas ndaki sürecin düzenlenmesi ilem yönetimi taraf ndan gerçekletirilmektedir. Bilindi"i gibi, ana bellekten al nan ve ilemciye sokulan ileme ilikin bilgiler öncelikle merkezi ilem biriminin yazmaçlar na yüklenir (örne"in ekildeki ilem 1). Ancak bir ekilde ilem 1, bekleme durumuna al n p ilem iki çal ma durumuna getirilirken merkezi ilem birimi yazmaçlar nda en son ilem1 e ilikin bilgiler vard r.!lem 1, merkezi ilem birimini boalt rken, yazmaçlardaki bu bilgiler bir veri yap s eklinde tutulur. Bu yap ya ilem kontrol blo"u ad verilir.!lem kontrol bloklar nda ayn zamanda ilemin hangi komuttan devam edece"i, varsa kullan lan/aç k dosya bilgileri vb. bilgileri tutar. Ayn zamanda her ileme bir kimlik numaras -!lem Kimlik Numaras - verir (Process ID-PID).

5 !lem Yönetim Bilgileri lem Kontrol Blo u!lem Kimlik No Program Sayac Yazmaç Bilgileri : : : Di"er Bilgiler Dosya Bilgileri!lenen Dosya Bilgileri Aç k Dosyalar : : : Di"er Bilgiler lem-durum Algoritmalar!lem durumlar algoritmas ndan önce özellikle çal yor durumdaki (iletimdeki) ilemler için iki özellikten bahsetmek gerekir. Bunlar s ras yla; müdahale edilebilirmüdahale edilemez özelliklerdir. Müdahale Edilebilir: Merkezi ilem biriminde çal r durumdaki ileme, iletim sistemi taraf ndan müdahale edilerek merkezi ilem birimini b rakmas d r (bekleme durumuna geçmesidir). Müdahale Edilemez:!letim sistemi, merkezi ilem biriminde çal yor durumdaki ileme müdahale edemez.!lem kendili"inden sonlan p merkezi ilem birimini b rakmas gerekmektedir.!letim sistemi, hangi ilemin beklemeye al naca" n, hangisinin iletime al naca" na karar verirken baz algoritmalar kullan r. Bu algoritmalar aa" da verilmitir. 1) FIFO/FCFS (First In First Out / First Come First Served): Haz r durumda olan ilemler, haz r durumuna geli sürelerine göre kendi aralar nda bir s ra olutururlar.!lk s radaki ilem merkezi ilem birimine al n r. Bu algoritmada iletim sistemi merkezi ilem biriminde çal yor durumundaki ileme müdahale edemedi"i için kullan l de"ildir. 2) Round Robin: Haz r durumunda bekleyen her ileme çal yor durumda geçirecekleri belirli bir zaman dilimi verilir. Bu zaman dilimi yakla k milisaniyedir. 3) Öncelikle K sa! (Shortest Job First): Haz r durumdaki ilemler aras nda öncelik en k sa ileme verilir ve buna göre bir s ra oluturulur.!letim sistemi taraf ndan müdahale edilemez olarak tan mlan r. 4) Öncelikle Artan Zamanl K sa! (Shortest Remaining Time First):

6 Bir ilem çal yor durumda iken, daha k sa süreli bir i gelirse çal yor olan ilem önce bekliyor, sonra haz r duruma getirilir. Merkezi ilem birimine ise k sa süreli i girer. Müdahale edilebilir bir algoritmad r. 5) Öncelikli Çizelgeleme (Priority Scheduling): Haz r durumdaki ilemler önceliklerine göre gruplan r. Yüksek öncelikli ilemlerden düük öncelikli ilemlere do"ru s ralan r. Bu s ralama esnas nda Round Robin ilkesine göre çizelgelenir. Bunlardan baka algoritmalar da vard r. Ancak ço"u, bu algoritmalar n kar m biçimindedir. II-) Bellek Yönetimi: Ana belle"in ilemler aras nda paylat r lmas na ana bellek yönetimi ya da bellek yönetimi, iletim sisteminin bu amaçla oluturulan kesimine de bellek yöneticisi ad verilir. Bellekte tutulan bilgiler; komutlar/operatörler (operation code) ve komutlar n uygulanaca" veriler (operand) olmak üzere ikiye ayr l r. Ana bellekte ayr ca iletim sistemi bulunmakta ve bilgisayar kapanana kadar sürekli bellekte bulunmaktad r. Bellekte bilgiler ikili düzende saklanmaktad r: Bit: 0-1 Nibble: Fh (15) (4 Bit=1 Nibbles) Byte: FFh (255) (8 Bit= 2 Nibbles=1 Byte) Word FFFFh (65536) (16 Bit=4 Nibbles=2 Byte=1 Word) (h, sisteminde sonuna geldi"i ifadenin hexadecimal bir ifade oldu"unu gösterir) Bellek yöneticisinin görevleri: 1) Belle"in hangi k s mlar n n kullan l p hangilerinin kullan lmayaca" n izlemek 2)!lemlere gerekti"inde bellek ay rmak 3)!lem sonland " nda ise ileme ayr lan bellek bölgesini boaltmak 4) Ana bellekte yer kalmad " nda, ikincil belle"i kullanmak 5) Ana bellek alan ndaki durum bilgisini tutmak Bellek Yönetim Yöntemleri 1) Tek Programlama Yöntemi - Tek ve Bitiken Bellek Yönetimi: Genellikle tek ilemli (single tasking) iletim sistemleri taraf ndan kullan l r.!lem ana bellekte yok ise ikincil bellekten ana belle"e yüklenir ve ilem bitimine kadar orada kal r. Ana belekte çal ma esnas nda yaln zca bir tek ilem/program bulunur. Ana Bellek!letim Sistemi!lem Bo

7 2) Çoklu Programlama: a) De"imez Bölümlü Bellek Yönetimi: Bu yöntemde bellek, iletim sistemi alan ve kullan c alan olarak ikiye bölünür. Daha sonra kullan c alan da kendi içerisinde farkl boyutlarda bölümlere ayr l r.!letime al nacak ilem kendine en uygun büyüklü"e sahip bölüme al n r ve sonlanana kadar orada kal r. Bu yerleme de ilem boyutu ile bölüm boyutu aras nda fark oldu"u için boluklar olumaktad r. Ana Bellek!letim Sistemi 1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm!lem 1 Boluk!lem 2 Boluk!lem 3 Boluk b) De"iken Bölümlü Bellek Yönetimi: Bir önceki yönteme benzer ama ana bellekteki bölümler önceden sabit olarak belirlenmez, ilemler aktifleti"inde ilemin boyutuna göre belirlenir. Burada kullan lan alanlar n ve bo alanlar n yerleri ve boyutlar çizelgeler yard m ile takip edilir. Örne"in; 300 KB lik bir bölüme!letim Sistemi!letim Sistemi 250 KB l k bir ilem aktar ld " nda 50 KB l k bir boluk olumaktad r. Bo Alan Görev 1 Görev 1 Görev 2 Buna iç parçalanma ad verilir. Bölümler aras nda oluan boluklara ise d parçalanma ad verilir. Bo alanlar sürekli olarak çizelgeler ile takip edilir ve ekilde görüldü"ü gibi birletirilir, bir baka ifade ile da" n k boluklar bititirilerek ana belle"in alt bölgesine yerletirilir. Boluklar n takip edilmesi, parçalanmas ve bititirilmesi merkezi ilem birimini yavalat r. c) YeriDe"iir Bölümlü Bellek Yönetimi: d) Sayfal Bellek Yönetimi e) Kesimli Bellek Yönetimi f) Sayfal Sanal Bellek Yönetimi g) Kesimli Sanal Bellek Yönetimi h) Kesimli-Sayfal Sanal Bellek Yönetimi Yukar daki yöntemlerin daha iyi anla labilmesi için sanal bellek ve sayfalama (paging) ilemlerinden bahsetmek gerekir. Sanal Bellek (Virtual Memory): Bo Alan Bititirme Görev 3 Görev 2 Bo Alan Görev 3 Bo Alan Bilindi"i gibi ilem, öncelikle belle"e yüklenir. Ancak ilemin hacmi, belle"in fizikel hacminden fazla ise, bu durumda sanal bellek tekni"i kullan l r. Sanal bellek tekni"inde, ilemin tamam de"il, onun yerine yaln zca o anda çal t r lacak bölüm belle"e al n r. Böylelikle ikincil bellek yard m yla ana belle"in kapasitesi art r l r. Sanal bellek, ana belle"in bir benzeri oldu"u için sanal bellekte de adresler vard r. Ancak bunlar sanal adreslerdir.

8 !letim Sistemi Sanal Adresler Gerçek Adresler Sanal Adres Alan >= Gerçek Adres Alan Sanal Bellek Ana Bellek Sanal bellek tekni"i ile sayfalama yöntemi birlikte kullan l r.!lem, eit uzunlukta sayfa ad verilen k s mlara bölünür.!lemcinin ileyece"i ilemin ilgili sayfas ikincil bellekten ana belle"e yüklenir. Sayfalama (Paging) Ana bellek ve ilem s ras ile sayfalara bölünür. Bir di"er ifade ile eit bölümlere bölünürler.!lemlere ilikin sayfalar, sanal bellekte yer al r.!lemcinin o esnada ihtiyaç duydu"u ilem sayfas, sanal bellekten ana bellek sayfalar na aktar l r.!letim sistemi, gerçek ve sanal sayfa bilgilerini bir çizelge de tutar. Çizelgenin her bir eleman, bir sayfaya ilikin bilgileri tutar. De"iti Biti Referans Biti!lem Sayfa Numaras Yüklü Biti Bellek Sayfa Numaras lem Sayfa Numaras:!lemin sayfas n belirtmek amaçl kullan lan numarad r. Deiti Biti: Sayfada bir de"iiklik yap lm ise 1, yap lmam ise 0 d r. Yüklü Biti: Sayfa ana ana bellekte ise 1, sanal bellekte ise 0 de"erini al r. Referans Biti: Sayfa daha önce kullan ld ise 1, kullan lmad ise 0 de"eri al r. Bellek Sayfa Numaras: E"er sayfa bellekte ise ana bellekteki adresi içerecek türden bellekteki sayfa numaras n verir. Bellek Yönetim Birimi; sanal bellek, sayfalama ve sayfa bilgilerinin tutulmas n n yan s ra ana bellek ile sanal bellek aras ndaki sayfalar n de"iimi ile de yükümlüdür. Sanal bellekteki sayfalar n ana belle"e yüklenmesi, ana bellekteki sayfalar n ise sanal

9 belle"e yüklenmesi her iki bellek aras nda sürekli bir sayfa de"iimini gerekitrmektedir. Bu de"iimler ise bir tak m algoritmalara dayal olarak yap lmaktad r. Bu algoritmalardan baz lar aa" dad r: 1) FIFO (First In First Out-lk Giren lk Çkar): Ana belle"e ilk giren sayfan n ilemcideki ilem hacminin azald " varsay m alt nda; ana belle"e yüklenecek bir sayfa oldu"unda öncelikle ana bellekte en uzun kalan sayfa sanal belle"e, sanal bellekteki sayfa ise ana belle"e aktar l r. 2) LIFO (Last In First Out-Son Giren lk Çkar): Sanal bellekteki bir sayfa, ilemci taraf ndan ihtiyaç duyulup ça"r l p ana belle"e yüklendi"i için bir sonraki ça"r lacak sayfa ana belle"e yüklenirken en son girmi olan sayfaya ilikin uygulama eskimi kabul edilir. 3) LFU (Least Frequently Used-En Az Kullanlan): Ana bellekteki en az kullan lan sayfa ile de"itirme ilkesine dayan r. 4) NRU (Not Recently Used-Son Zamanlarda Kullanlmayan):!leme al nacak ve diskte bulunan sayfalar, ana bellekte bulunan ve son zamanlarda kullan lmayan sayfalar ile de"itirilme ilkesiyle hareket eden bir algoritmad r. Yukar da anlat lan algoritmalar iletim sisteminin bir parças olan bellek yönetici taraf ndan Hata Olutu"unda (Page Fault) devreye girer. Buradaki hata ifadesini aç klayal m; Merkezi ilem birimi taraf ndan ça" r lan operant ya da operatörler bellek adresi ile ça"r l r. Sayfalama yöntemiyle çal an bellek yönetim birimlerinde ana bellekte sayfaya ilikin adreste sayfa olmad " zaman hata oluur. Hatan n nedeni, ilgili sayfan n ana bellekte olmamas, sanal bellekte olmas d r. Burada bir konuya de"inmekte yarar vard r: Ana belle"in büyük hacimli olmas, ilemin hepsinin ana belle"e yüklenmesi demek olaca" ndan, düük hacimli ana belle"e göre yüksek hacimli ana bellekte iletim daha h zl olacakt r. Arat rma-!nceleme: 1) a) Critical Statement..? b) Semaphor Nedir..? 2) DeadLock Nedir?

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

Kabuk Programlama..! Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr. Unix letim Sistemi. Unix te dosya ve dizin komutlar. Unix te Önemli Komutlar

Kabuk Programlama..! Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr. Unix letim Sistemi. Unix te dosya ve dizin komutlar. Unix te Önemli Komutlar 1 Kabuk Programlama..! Unix letim Sistemi Unix te dosya ve dizin komutlar Unix te Önemli Komutlar Kabuk Programlama De iken Kullanmadan De iken Kullanarak Sistem De ikenleri Kullanc De ikenleri f else-fi

Detaylı

1.1. Sistem KaynaklarÕ 1.1.1. Kesme østekleri (IRQ) Kesmeler (IRQ) NasÕl ÇalÕúÕr?

1.1. Sistem KaynaklarÕ 1.1.1. Kesme østekleri (IRQ) Kesmeler (IRQ) NasÕl ÇalÕúÕr? 1.1.SistemKaynaklar Sistem kaynaklar, bilgisayar sistemi içerisinde kullan lan ayg tlar n (seri, paralel, usb port, fare v.s.), programlar n kontrol edilebilmesi, kullan c lara hizmet edebilmesi için gerekli

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİTEMELLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

BTP205 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BTP205 İŞLETİM SİSTEMLERİ BTP205 İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemi; bilgisayar sistemini oluşturan donanım ve yazılım nitelikli kaynakları kullanıcılar arasında kolay, hızlı ve güvenli bir işletim hizmetine olanak verecek biçimde

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (00) 86-05 statistikçiler Dergisi Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m enay Lezki Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

Program De erlendirmenin Gereklili i

Program De erlendirmenin Gereklili i E T MDE PROGRAM DE ERLEND RME VE STAT ST KSEL YÖNTEMLER Mustafa Akda politikalar Günümüz e itim kurumlar n n en temel i levlerinden birisi; Milli e itim teori ve do rultusunda bireyler yeti tirmektir.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİGELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 lk Tan flma LINUX Bilgisayarlar n Aç lmas LINUX Bilgisayarlar n Kapat lmas lk Login Mandriva LINUX Uygulamalar KDE Ayarlar Kullan c Yönetimi: UserDrake

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

İşletim sistemlerinde, gerçekleştirilen işlemlerin geçici olarak saklandığı merkeze ana bellek (RAM) denir.

İşletim sistemlerinde, gerçekleştirilen işlemlerin geçici olarak saklandığı merkeze ana bellek (RAM) denir. Bellek Yönetimi 2 İşletim sistemlerinde, gerçekleştirilen işlemlerin geçici olarak saklandığı merkeze ana bellek (RAM) denir. Ana bellek, giriş-çıkış aygıtlarının kolaylıkla ulaşabildiği bir bilgi deposudur.

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

3. Aviyonik Simülasyon Yaz mlar n Kapsam ve Kullan ld Safhalar

3. Aviyonik Simülasyon Yaz mlar n Kapsam ve Kullan ld Safhalar Emniyet Kritik Olan Aviyonik Yaz m Geli tirme ve Modernizasyon Projelerinde Simülasyon Yaz mlar n Rolü Role of Simulation Software in Safety Critical Avionics Software Development and Modernization Projects

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı