SORULAR Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULAR. 14. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir?"

Transkript

1 SORULAR 01. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Eğitim Bakanlığı nın ana hizmet birimlerinden biri değildir? A) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü B) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü D) Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü E) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 02. Eğitim işgörenlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili görevleri yapan birim hangisidir? A) Hizmetiçi Eğitim Dairesi B) Eğitim Araştırma, Geliştirme Dairesi C) Müsteşarlık D) Talim ve Terbiye Kurulu E) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 01. Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun eğitim sistemimiz için sağladığı en önemli yarar ne olmuştur? A) Türkçe ile eğitim zorunluluğu getirilmiştir. B) Öğretimde birlik ve devletin denetimi sağlanmıştır. C) Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. D) Karma eğitim getirilmiştir. E) Eğitim parasız olacaktır. 04. İlköğretim okulları ve uygulama okulları bünyesinde açılan okulöncesi eğitim kurumlarına verilen ad nedir? A) Çocuk yuvası B) Kreş C) Anaokulu D) Anasınıfı E) Gündüz bakımevi 06. Yükseköğretime yönelim bakımından, ortaöğretim sistemi nasıl düzenlenmelidir? A) Öğrencilerin talebine göre değişebilir B) Her iki okul türüne eşit dağılım olmalıdır. C) Ülkenin insan kaynağı gereksinimine göre değişir. D) Yüzde 30 unun genel lise, yüzde 70 inin meslek liselerinde olması. E) Yüzde 70 inin genel lise, yüzde 30 unun meslek liselerinde olması. 07. Öğretmenlerin bilgilerinin yenilenmesi, eksiklerinin tamamlanmasına yönelik olarak hizmetiçi eğitime alınmaları, eğitim sisteminin hangi yönde bir çabasıdır? A) Entropi oluşturma B) Durulumu sağlama C) Negatif entropi geliştirme D) Örgütsel büyüme E) Çevreye uyarlama 08. Selçuklular döneminde esnaf ve sanatkârlarının çırak, kalfa ve usta yetiştirmek üzere oluşturdukları örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik B) Lonca C) Enderun D) Medreseler E) Sıbyan Mektepleri 09. Bir okulun mezunlarının hangi okullara ya da alanlara yöneldiğini izlemesi, bazı mezunların okullarına girdi olarak girmesi, sistem yaklaşımı bakımından hangi özelliği gösterir? A) Girdi B) Dönüt C) İşleyen girdi D) İşleme E) Çıktı 10. Eğitimle ilgili yasal dayanaklarda ifade edilen amaçlardan çıkarılan işlevlere ne ad verilir? A) Kapalı işlev B) Açık işlev C) Yönetsel işlev D) Eğitsel işlev E) Kalite işlevi 11. Bir eğitim sistemi için aşağıdakilerden hangisi işlenen girdi özelliği taşır? A) Öğretmen B) Eğitim araçları C) Eğitim süresi D) Öğrenci E) Eğitim programı 12. Okulun, toplumun ekonomik ve teknik yönlerden gelişebilmesi için gerçekleştirmesi gerekenleri ifade eden eğitim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik işlev B) Siyasal işlev C) Kültürel işlev D) Bireysel işlev E) Siyasal işlev 13. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşarak anlamlı bir bütün oluşturan yapıya, ne ad verilir? A) Örgüt B) Üst sistem C) Sistem D) Aracı üst sistem E) Alt sistem Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir? A) Öğretimde birlik sağlanmıştır. B) Eğitime sistem özelliği getirmiştir. C) Yaygın eğitim önem kazanmıştır. D) Eğitimin Türkçe olması esası getirilmiştir. E) Okullar çoğalmıştır. 16. Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde merkezden yönetimin ortaya çıkaracağı durumlardan biri değildir? A) Eğitimin ülke genelinde planlaması kolaylaşır. B) Eğitimde savurganlıkların ortaya çıkması önlenebilir. C) Eğitim ortamları eşitlenebilir. D) Fırsat ve olanak eşitliğini bozulmasına neden olur.

2 E) Toplumda egemen güçlerin olumsuz etkileri azalır. 17. Eğitimde yerinden yönetimin sağlayabileceği yarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Halkın okula karşı sorumluluk duygusu yükselir. B) Okullar arası yarışma güçlenir. C) Çevre gereksinimlerinin gözetildiği bir eğitim programı daha rahat uygulanır. D) Eğitsel sorunların çözümü daha etkili biçimde gerçekleşir. E) Yukarıdakilerin hepsi yarar sağlar. 18. Bakanın yardımcısı olan ve Bakanlık hizmetlerini Bakan adına düzenleyip yürüten kimdir? A) Genel müdürler B) Müsteşar C) İl Milli Eğitim Müdürleri D) Özel kalem müdürü E) Teftiş Kurulu Başkanı 20. Milli Eğitim Sistemi nin içinden ve toplumu değişik kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla oluşturulan ve danışma kurulu özelliğindeki birim hangisidir? A) Talim ve Terbiye Kurulu B) Çıraklık ve Mesleki eğitim Kurulu C) Özel İhtisas Komisyonları D) Yardımcı Hizmet Birimleri E) Milli Eğitim Şurası 21. Aşağıdakilerden hangisi, okul müdürünün eğitim ile ilgili işlerinden biri değildir? A) Okul rehberlik işleri B) Öğrenci disiplin işleri C) Öğrenci nakil ve kayıt işlemleri D) Okul nöbet işleri E) Eğitsel ve sportif etkinlikler 22. Osmanlı döneminde, ortaöğretim düzeyinde ilk açılan ve sivil özelliği olan okullar hangisidir? A) Sübyan Okulu B) İptidai okulu C) İlkokul D) Rüştiye okulu E) Mekatib-i İbtidaiye-i Umumi 23. Üniversitelerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin ilke ve kurallarının kararlaştırıldığı organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Rektörlük B) Yönetim Kurulu C) Senato D) Dekanlıklar E) Enstitüler 24. Aşağıdakilerden hangisi alt sistemlerin özelliklerindendir? A) Varlığı, içinde yaşadığı sistemin yaşamasına bağlıdır. B) Birbirine dayalı olarak işlemek zorundadır. C) Kendi başlarına varlıklarını sürdüremezler. D) Eksikliği sistemin yaşamasını tehlikeye sokar E) Hepsi alt sistemlerin özelliklerindendir. 25. Bir okulda eğitim hizmetlerinin yapıldığı yerler ve öğrencileri eğitim programına göre yetiştirmeye dönük hizmetler, okulun hangi alt sistemini oluşturur? A) Alışveriş B) Üretim C) Yaşatma D) Yönetim E) Uyarlama 03. Bir eğitim sistemi için aşağıdakilerden hangisi işlenen girdi özelliği taşır? A) Öğretmen B) Eğitim araçları C) Eğitim süresi D) Öğrenci E) Eğitim programı 04. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşarak anlamlı bir bütün oluşturan yapıya, ne ad verilir? A) Örgüt B) Üst sistem C) Sistem D) Aracı üst sistem E) Alt sistem 06. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Milli Eğitiminin genel ilkelerinden biri değildir? A) Ekonomiklik B) Genellik ve eşitlik C) Bilimsellik D) Fırsat ve olanak eşitliği E) Her yerde eğitim 08. Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim programlarının incelenmesi, geliştirilmesi ve uygun görülenlerin karara bağlanmasından sorumlu olan birim hangisidir? A) Milli Eğitim Şurası B) Müsteşarlık C) Talim ve Terbiye Kurulu D) Eğitim Araştırma, Geliştirme Dairesi Başkanlığı E) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 10. Aşağıdakilerden hangisi sistemin temel öğelerinden birisi değildir? A) Süreç B) Çıktı C) Girdi D) Planlama E) Çevre 11. "İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanılır." ifadesi, milli eğitimin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır? A) Süreklilik B) Laiklik C) Eğitim hakkı D) Demokratiklik E) Karma eğitim

3 12. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumu değildir? A) Fakülteler B) Meslek Yüksekokulları C) Konservatuarlar D) Araştırma ve Uygulama Merkezleri E) Milli Prodüktivite Merkezleri 13. Bir okulda, "Ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulması" eylemlerine ne denir? A) Karar B) Planlama C) Örgütleme D) Eşgüdüm E) Denetim 14. "Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi" durumu hangi yaptırımı gerektirir? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan kesme D) Ders ücreti kesme E) Derece indirilmesi 15. Aşağıdaki yönetsel birimlerden hangisi, ilkokullarda öğrencilerin okula devamından sorumlu değildir? A) İl özel idare Müdürü B) Mülki amirler C) Muhtarlar D) Okul yöneticileri E) Eğitim denetmenleri 15. Öğrencilerin yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak, toplum ve çevre sorunlarına yönelik, bireysel ya da grupça hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılan çalışmalara ne ad verilir? A) Kulüp çalışmaları B) Toplum hizmeti çalışmaları C) Sosyal çalışmalar D) Rehberlik çalışmaları E) Sosyal etkinlik çalışmaları 16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerini düzenleyen yasada belirtilen görevler arasında yer almaz? A) Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. B) Okul kademeleri ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak. C) Yükseköğretim kurumları ile askeri liselerin açılmasına izin vermek. D) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan eğitim kurumlarının program ve yönetmeliklerini hazırlayıp onaylamak. E) Yükseköğretim gençliğinin barınma, beslenme gereksinimlerini ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak. 16. Aşağıdaki yeterliklerden hangisi her kademe yöneticisinde aynı düzeyde beklenen bir yeterliktir? A) Teknik yeterlik B) Kavramsal yeterlik C) İnsan ilişkileri yeterliliği D) Hem teknik hem de kavramsal yeterlik E) Planlama yeterliliği 16. Aşağıdakilerden hangisi temel yönetim süreçlerinden biri değildir? A) Örgütleme B) İletişim C) Eşgüdüm D) Etki E) Denetim 16. Örgütleme sürecinin işlevleri ile ilgili doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapıyı kurma - Kadrolama - Donatım B) Kadrolama - Donatım - Yapıyı kurma C) Yapıyı kurma - Donatım - Kadrolama D) Kadrolama - Yapıyı kurma - Donatım E) Kadrolama - Donatım - Yapıyı kurma 16. Aşağıdakilerden hangisi okulun temel özelliklerinden biri olarak görülemez? A) Okulun belirgin amaçları vardır. B) Okulun temel girdisi insandır. C) Okullar paralı eğitim verirler. D) Okullar bürokratik kurumlardır. E) Her okulun bir iklimi vardır. 16. Aşağıdakilerden hangisi okulu oluşturan iç öğelerden biri değildir? A) Öğretmen B) Okul müdürü C) Hizmetliler D) Ana-baba E) Usta öğreticiler 16. Başka bir ilde görev yapmak üzere yer değişikliği yapan öğretmenlerin, yeni görev yerinde kaç gün içinde göreve başlamaları gerekir? A) 1 hafta B) 5 gün C) 10 gün D) 15 gün E) 1 ay 16. İlkokulda görev yapan öğretmenlerinin ilk sicil amiri kimdir? A) Eğitim denetmeni B) Okul müdürü C) İlçe Milli Eğitim Müdürü D) Vali E) İl Milli Eğitim Müdürü Aşağıdakilerden hangisi bir sistemin temel özelliklerinden birisi değildir? A) Sistemin akılcı çalışması, alt sistemlerin etkin çalışmasına ve sistemin dış sistemlerle düzenli ilişkisine bağlıdır. B) Alt sistemlerden birinin düzensiz işleyişi bütün sistemin çalışmasını olumsuz etkiler. C) Bir sistemin amacı, alt sistemin amaçlarının toplamından farklıdır. D) Bir alt sistemin hareketi, öteki alt sistemleri etkiler. E) Sistemler dışarıdan hiç girdi almadan da varlıklarını sürdürebilirler. "Temel sistemle aracı üst sistemlerin en tepesinde bulunan sistemdir. Eğitim sistemimizdeki bakanlık merkez örgütü, yükseköğretim kurulu ve üniversiteler arası kurul bu sistemin örneklerindendir." 13. Yukarıda sözü edilen sistem türü aşağıdakilerden hangidir?

4 A) Temel sistem B) Aracı sistem C) Üst sistem D) Hizmet sistemi E) Değerlendirme sistemi "Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz." 14. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımı verilen Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisidir? A) Genellik ve Eşitlik B) Süreklilik C) Atatürk İnkılap ve İlkeleri D) Eğitim hakkı E) Yöneltme 15. Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan planlama ilkesiyle ilişkili değildir? A) Milli eğitimin gelişmesinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim insangücü istihdam ilişkileri dikkate alınır. B) Sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilir. C) Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir. D) Kuramların bu standartlara göre en uygun büyüklükte kurulması sağlanır. E) Devlet yalnızca toplumun istediği alanlarda eğitim kurumlan açmayı planlar. Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan bilimsellik ilkesiyle ilişkili değildir? A) Her derece ve türdeki ders programlan ve eğitim yöntemleri geliştirilir. B) Ders araç ve gereçleri, teknolojik esaslara ve yeniliklere göre saptanır. C) Ders programlarının hazırlanmasında gelenek ve görenekler dikkate alınır D) Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşme sağlanır. E) Bilgi ve teknoloji üretmek için gerekli önlemler alınır. "Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. " Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımı verilen Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisidir? A) Genellik ve Eşitlik B) Süreklilik C) Atatürk İnkılap ve İlkeleri D) Eğitim hakkı E) Yöneltme 10. Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan planlama ilkesiyle ilişkili değildir? A) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi B) Yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunu geliştirmek. C) Demokratik davranışın kazandırılması için uluslar arası güçlerin desteği alınır. D) Manevi değerlere saygı, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılır. E) Eğitim kuramlarında günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 1. Aşağıdakilerden hangisi MEB "taşra örgütü" birimidir? A) Talim ve terbiye kurulu B) Hukuk müşavirliği C) Eğitim ataşeliği D) İlçe milli eğitim müdürlüğü E) Temel eğitim genel müdürlüğü 2. "0-36" aylık çocuklara bakım ve eğitim veren okul öncesi eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kreş B) Anaokulu C) Anasınıfı D) Uygulama sınıfı D) Yuva 3. MEB' da Bakana en yakın bilimsel danışma ve karar organı aşağıdakilerden hangisidir? A) Müsteşar B) Teftiş kurulu başkanlığı C) Talim ve terbiye kurulu D) Milli eğitim şurası E) Strateji Geliştirme Başkanlığı 4. Mesleki ve teknik ortaöğretimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ortak dersler aynıdır. B) Meslek lisesi öğrencileri daha fazla fen ve matematik dersi okumaktadır. C) Teknik lise öğrencileri daha fazla fen ve matematik okumaktadır. D) Alan dersleri mesleki yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır. E) Seçmeli dersler vardır. 5. Devlet üniversiteleri için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A) Sayıca özel (vakıf) üniversitelerinden daha fazla olması B) Kar amacıyla kurulmuş olması C) Finansman sorunlarının olması D) Öğrenci sayısının özel (vakıf) üniversitelerine göre daha fazla olması E) Yükseköğretim talebinin tam karşılanamaması 6. Türkiye'de örgün bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerin sayısı göz önüne alındığında yükseköğretimde hangi sorun daha çok ön plana çıkmaktadır? A) Nicelik B) Nitelik C) Finansman D) Araç-gereç E) Öğretim elemanı 7. Aşağıdakilerden hangisi "yaygın eğitim" ile ilgilidir? A) Sadece halk eğitim merkezlerinde verilir. B) Örgün eğitimi desteklemez C) Kısmen etkilidir. D) Kitle iletişim araçlarının yaygm eğitim aracıdır. E) Ülkemizde yaygın eğitime gereken önem verilmektedir.

5 8. Aşağıdakilerden hangisi "yaygın eğitim" verenler arasında yer almaz? A) Halk eğitim merkezleri B) Kitle iletişim araçları C) Medya D) Internet E) İl milli eğitim müdürlüğü 9. Aşağıdakilerden hangisi "ilköğretim" için söylenemez? A) Nitelikli insan gücü yetiştirmek B) Okuma-yazma öğretmek C) Yere çöp atmama alışkanlığını kazandırmak D) Dört işlem becerisini kazandırmak E) Milli ahlak anlayışına uygun yetiştirmek. 10. Okulöncesi eğitim, ilköğretim ve genel ortaöğretim kademlerinin içinde yer aldığı Avrupa Birliği Eğitim Programı aşağıdakilerden hangisidir? A) Erasmus B) Comenius C) Leonardo Da Vinci D) Grundtvig E) Transversal 1. Okul çeşitli alt sistemlerden oluşan bir sistem olarak ele alındığında aşağıdaki alt sistemlerden hangisi diğer alt sistemlerin işletilmesinden birinci derecede sorumludur? A) Yaşatma alt sistemi B) Uyarlama alt sistemi C) Yönetim alt sistemi D) Üretim alt sistemi E) Geliştirme alt sistemi 2. Okul örgütü işlevi dikkate alındığında aşağıdaki örgüt gruplarından hangisi içinde değerlendirilir? A) Ekonomik örgütler B) Mal örgütleri C) Güvenlik örgütleri D) Meslek örgütleri E) Hizmet örgütleri 3. Aşağıdakilerden hangisi liderin güç kaynaklarından birisi değildir? A) Karizmatik güç B) Uzmanlık gücü C) Ödül gücü D) Atanma gücü E) Zorlayıcı güç 4. Ortak amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insan grubunu en iyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Örgüt B) Sistem C) Grup D) Topluluk E) Takım 5. Türkiye eğitim sistemi bir bütün olarak ele alındığında okulun bu sistem içindeki yerini aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde ifade eder? A) Uyarlama alt sistemi B) Yaşatma alt sistemi C) Üretim alt sistemi D) Yönetim alt sistemi E) Gelişim alt sistemi 6) Okul rehberlik hizmetleri ile ilgili işler okul müdürünün görevlerinden hangi grup içerisinde yer alır? A) Öğrenci işleri B) Öğretim işleri C) Eğitim işleri D) Okul işletmesiyle ilgili işler Personel işleri 7. Aşağıdakilerden hangisi okul yönetimini en iyi biçimde tanımlamaktadır? A) Okulu işletme yönetimi ilkelerine göre yönetmektir. B) Eğitim yönetiminin okul örgütüne uygulanmasıdır. C) Bürokrasinin ilkelerini okula uygulamaktır. D) Okulu bir fabrika gibi çalıştırmaktır. E) Okulun değerlerini korumaktır. 8. Günümüzde örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve değişen çevre koşullarına en kısa zamanda uyum sağlamaları aşağıdakilerden hangisi ile olanaklıdır? A) Personel sayısını artırmak ile B) Öğrenen örgüt olmakla C) Daha çok kaynağa sahip olmak ile D) Öğrenci sayısını artırmak ile E) Özelleştirilmeleri ile 9. Okulu diğer örgütlerden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel bir çevre olması B) Ürününü değerlendirme güçlüğünün olması C) Bürokratik bir kurum olması D) Kültür değişmesi sağlaması E) Temel girdi ve çıktısının insan olması Okul, eğitim sisteminin en... parçasıdır. 10. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? A) İşlevsel B) Büyük C) Uzak D) Yakın E) Bölüm 1. Örgütün amaçları gerçekleşsin diye yapılan çabaları birleştirmede yanlış anlamaları ortadan kaldırmak, birlikte davranmanın yolunu açmak yönetimin hangi süreci ile olabilmektedir? A) Denetim B) Planlama C) İletişim D) Eşgüdüm E) Örgütleme 2. Karar verme ve yürütme yetkilerinin bir gruba verildiği örgütlenme tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikey B) Komite C) Yatay D) Yatay-görevsel E) Dikey-kurmay 3. Denetim sürecinin işleyişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Kontrol-düzeltme, geliştirme-değerlendirme B) Düzeltme, geliştirme-kontrol-değerlendirme C) Değerlendirme-kontrol-düzeltme, geliştirme D) Kontrol-değerlendirme-düzeltme, geliştirme E) Düzeltme, geliştirme-kontrol-değerlendirme 4. "Açık kapı yöntemi, şikayet veya öneri kutuları, grup toplantıları, yöneticinin sık sık astlar arasına katılarak işin yapılması sürecinde rol oynaması" gibi örnekler örgütte hangi iletişim biçiminin etkin kılınması için işe koşulmaktadır? A) Üstten-asta B) Üstten-üste C) Asttan-asta D) Üstten-üste-asta E) Asttan-üste

6 Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer almaz? A) Sınıf öğretmeni B) Lise Müdürü C) Anasınıfı öğretmeni D) İl Eğitim denetmeni E) İlkokul Müdürü Devlet memurları; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan,(...) Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar Yukarıda verilen ifade devlet memurlarının aşağıda verilen ödev ve sorumluluklarından hangisidir? A) Sadakat B) Davranış ve işbirliği C) Yurtdışında davranış D) Tarafsızlık ve devlete bağlılık E) Hepsi Aşağıdakilerden hangisi memurların sahip oldukları genel haklar arasında değildir? A) İsnat ve iftiralara karşı koruma B) Grevli sendika kurma C) İzin D) Müracaat E) Şikayet ve dava açma Bir öğretmenin adaylığının kaldırılarak asli memurluğa geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisini başarıyla tamamlamasına gerek yoktur? A) Temel eğitim B) Zorunlu hizmetini yapması C) Hazırlayıcı eğitim D) Uygulamalı eğitim E) En az bir takvim yılı Bir devlet memurunun görevde yükselebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Öğrenim düzeyinin üst göreve atanmak için uygun düzeyde olması B) Bulundukları düzeyde en az çalışma süresini tamamlamış olmaları C) Özlük dosyası ve disiplin şartlarının uygun olması D) Görevde yükselme eğitimi almaları ve bu eğitimde başarı sağlamaları E) Yöneticilere karşı sadık olması Aşağıdakilerden hangisi personel hizmetleri ile ilgili olarak okulda tutulan defter ve dosyalar arasında yer almaz? A) Personel kütük kadro defteri B) Personel devam-devamsızlık defteri C) Personel, şahıs dosyası D) Personel izin defteri E) Personel özlük dosyası Sırasıyla (1) okul öncesi öğretmeni, (2) sınıf öğretmeni ve (3) genel bilgi ve meslek dersi öğretmeninin haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saati sayısı aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir? A) 30, 30, 30 saat B) 18,18,15 saat C) 15,15,15 saat D) 18,12,15 E) 12,12,15 saat İlçeye bağlı bir lisede görevli İngilizce öğretmeninin ikinci disiplin amiri kimdir? A) Okul müdürü B) İlçe Milli Eğ. Müdürü C) İlçe Milli Eğ, Şube Md. D) Kaymakam E) Vali Devlet memurluğu hangi hallerde sona ermez? A) Memurun, Devlet Memurları kanunu hükümlerine göre memurluktan çıkarılması B) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması C) Memurlukları sırasında memurluğa alınma şartlarından her hangi birini kaybetmesi D) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması E) Soruşturma sonucunda herhangi bir ceza almış olması Bir sınıf öğretmeni işlediği bir disiplin suçundan dolayı öncelikle hangi kanunun hükümlerine göre işlem görür? A) 657 Sayılı Kanun B) 1702 Sayılı Kanun C) 4357 Sayılı Kanun D) 4483 Sayılı Kanun E) Türk Ceza Kanunu İlköğretim okulunda çalışan bir sınıf öğretmeninin yaz tatili izin süresi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Derslerin kesim tarihinden tekrar derslerin başlangıcına kadar B) Derslerin kesim tarihinden 1 Eylül tarihine kadar C) 1 Temmuz ile 31 Ağustos Tarihleri arasında D) 1 Temmuz ile İlköğretim haftasının denk geldiği pazartesi günü E) Hiçbiri 1. Zorunlu ilköğretim görme yaşı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6-16 B) 7-16 C) 7-15 D) 7-14 E) Ortaöğretim öğrencilerinin okula devam etmeme haklan kaç gündür? A) 18 B) 20 C) 25 D) 22 E) İlköğretim öğrencilerine "uyarma" disiplin cezasının uygulanması yollarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kınama B) Okul değiştirme C) Velisi ile görüşme D) Okuldan bir hafta uzaklaştırma E) Okuldan bir ay uzaklaştırma 4. İlköğretim okullarında sınıf tekrarı konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Birleştirilmiş sınıflarda 3. Ve 5. Sınıflarda sınıf tekrarı vardır. B) Sınıf tekrarı konusunda öğrenci velisinin de görüşü alınır. C) Kaynaştırma eğitimi gerektiren öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılabilir. D) Sınıf tekrarı konusunda Sınıflarda rehber öğretmenin görüşü alınır. E) Sınıflarda sınıf tekrarı şube öğretmenler kurulu kararıyla olur.

7 5. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim öğrencisine verilen ödüllerden değildir? A) Teşekkür B) Takdirname C) Üstün başarı D) Başarı E) Uyarı 6. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim öğrencisine yaptırım uygulanırken dikkate alınır? A) Davranışın niteliği B) Öğrencinin genel durumu C) Yaşı ve cinsiyeti D) Öğrenciye daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığı E) Hepsi İlköğretim öğrencisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanamaz? A) Sözlü uyarma B) Kınama C) Okul değiştirme D) Okuldan uzaklaştırma E) Veli ile görüşme İlköğretimde verilen rehberlik hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bireysel gelişimlerinin desteklenmesi B) Sosyal gelişimlerinin desteklenmesi C) Mesleğe yönlendirmek D) Meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirmek E) Güdülenmelerini artırmak Aşağıdakilerden hangisi elektronik okul (E Okul) için söylenemez? A) Dönüşüm Türkiye Projesi" kapsamındadır B) Karne, diploma ve başarı belgeleri C) Öğrenci devam-devamsızlık, nakil işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir D) İnternet erişimi olmayan okullar işlemlerini resmi yazıyla yapmaktadır E) Okul üzerinden yapılmaktadır E) Sistemde sadece yöneticiler işlem yapabilmektedir. 10. Öğrenim çağını aşağıdakilerden hangisi en doğru tanımlamaktadır? A) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim için öğrenci alt ve üst sınır yaşlarıdır B) Yaşam boyu süren eğitimdir C) Yaşça belli bir öğrenim kademesine kayıt hakkını elde etmedir. D) Öğrencilerin sınıflara/ şubelere ayrılmasıdır. E) Öğrencilerin okula devam etme zorunluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi, "Okulu yönetmek demek, aslında eğitim programını yönetmek demektir." açıklamasına aykırı anlamda yorumlanabilir? A) Okulda yapılan her şey öğretimi gerçekleştirme aracıdır B) Okulun kendisi öğretimi gerçekleştirme aracıdır C) Okullar, eğitimin amaçlarına uygun olarak öğrencileri yetiştirmek için vardır D) Okul müdürünün görevi öğretim liderliğidir E) Okul müdürünün görevi mevzuatı uygulamaktır Okullardaki yetiştirme kursları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurs programına devam edecek öğrenci sayısı 10'dan az olursa kurs açılamaz B) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, istekli öğretmenler arasından seçilir C) Yetiştirme ve hazırlama kursları ücretsizdir D) Kursların denetimi, eğitim kuramlarının hiyerarşik kademe içindeki üst amirleri tarafından yürütülür E) Açılacak kurslara, ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarına devam eden veya beklemeli durumda bulunan öğrenciler devam edebilir Aşağıdakilerden hangisi, günümüz eğitim denetimi anlayışına uygun bir davranış olamaz? A) Öğretmene liderlik yaparak sınıf içindeki davranışlarını etkilemek B) Öğretmenin davranışlarını kontrol ederek rapor yazmak C) Öğretimle ilgili materyal ve yöntem seçmede öğretmene yardımcı olmak D) Öğretmeni yeni öğretim modellerini uygulamak için cesaretlendirmek E) Öğretmenle işbirliği içinde çalışmak Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının içeriğinde yer almaz? A) Sınıftaki öğretim faaliyetleri B) Öğrenci kulübü çalışmaları C) Cumhuriyet bayramı kutlamaları D) Öğrencinin okula kaydının yapılması E) Okulda satranç yarışması düzenlenmesi Aşağıdakilerden hangisi yeni öğretim programlarının özelliklerinden değildir? A) Konuların öğretilmesinde sarmallık ilkesi esas alınmıştır. B) Tüm dersler arasında birbirleriyle ilişki kurulmuştur. C) Öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler, davranışlar olarak ifade edilmiştir. D) Tüm derslerde Türkçeye duyarlılık esası vardır. E) Zamanın büyük bir bölümü, öğretmenin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak, yerine sadece yol göstereceği etkinliklere ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantılan için yanlıştır? A) Toplantılarda görüşme tutanağı tutulur. B) Tutanaklarına sadece alman kararlar yazılır. C) Görüşme tutanaklarını toplantıya katılanlar imzalar. D) Toplantıda alman kararlar karar defterine yazılır. E) Karar defterini varsa, toplantıya katılmayanlar da imzalar.

8 Okuldaki derslik sayısı ve kuramsal ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısı anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ders yükü B) Yıllık çalışma programı C) Haftalık ders programı D) Ders dağıtım çizelgesi E) Ücret onayı Öğretmenin okul ya da sınıf değiştirmesi durumunda, sınıf öğretmenin kişisel çabasıyla sağlamış olduğu sınıf kitaplığındaki kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kitapların ne yapılacağına okul müdürü karar verir B) Öğretmen kitapları gittiği sınıfa götürür C) Kitaplar bağışlayan kişilere iade edilir D) Kitaplar sınıfın malı Sayılır, aynı sınıfta bırakılır E) Kitaplar okul kütüphanesine gönderilir Ders kitapları seçimi ve kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Okutulacak ders kitapları, MEB tarafından seçilir. B) Ders kitapları okul müdürleri tarafından seçilir C) Ders kitabı dışındaki herhangi bir kaynağı öğretmen tavsiye edemez. D) Okullarda ünite dergisi tavsiye edilmesi satışının yapılması yasaktır. E) MEB yarışma, sipariş, satın alma ya da yazdırma yollarından birisiyle kitap alabilir. Okullardaki yapılan sosyal etkinliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sosyal etkinlik, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile her türlü gezi, yarışma, gösteri ve benzeri diğer etkinlikleri kapsar B) Sosyal etkinlik çalışmaları, öğretmenlerin danışmanlık ve gözetiminde yürütülür C) Gönüllü veliler sosyal etkinliklere katılarak öğrencilere yardımda bulunabilirler D) Ortaöğretim öğrencileri en az 15 saat toplum hizmeti çalışması yaparlar E) Öğrenciler istedikleri sayıda öğrenci kulübüne üye olabilirler 1. Öğrencilerin yurttaşlık bilincini artırmak ve iyi bir vatandaş haline getirmek okulun hangi rolüne girer? A) Sosyal görevi B) Ekonomik görevi C) Politik görevi D) Kamu görevi Kültürel görevi 2. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin sorumlulukları arasında yer almaz? A) Okuldaki öğretmenlerle ilişki kurmak B) Okul etkinliğini artırmak C) Okul vizyonunu oluşturmak D) Uygulamalardan kaymakamı bilgilendirmek E) Okulla ilgili stratejik planlama yapmak 3. Okul yöneticisinin bir öğretmenin getirdiği sağlık raporunu kabul etmemesi okul yöneticisinin hangi yeterliği ile çelişir? A) Karar yeterliği B) Teknik yeterliği C) Teknolojik yeterliği D) İnsancıl yeterliği E) Profesyonel yeterliği Aşağıdakilerden hangisi iyi bir okul bütçesinin sonuçlarından biri olamaz? A) Okulun gelecekteki gelirlerini gösterir B) Yönetimin etkiliğini artırır C) Eylem planı hazırlanmasına katkıda bulunur D) Öğretmenlerin gelirleri artar E) Eğitimin kalitesini artırır Okul yönetiminin öğrencilerle ilgili gelişmeleri öğrenci velilerine sürekli olarak aktarılması okul yönetiminin hangi alanı ile açıklanabilir? A) Risk yönetimi B) Stratejik yönetim C) Kayıt yönetimi D) Öğrenci yönetimi E) Teknolojik yönetim Okul yönetiminin değişen teknolojiye uyum sağlama yönünde yaptığı yatırım risk yönetimin hangi çeşidine girer? A) Stratejik risk B) Mali risk C) Yasal risk D) İşlevsel risk E) Teknolojik risk Aşağıdakilerden hangisi okul destek hizmetleri arasında sayılamaz? A) Ulaştırma servisi B) Güvenlik servisi C) Kafeterya servisi D) Temizlik servisi E) Etüt servis Aşağıdaki eğitim seviye ve çeşitlerinden hangisine yapılan yatırımın toplumsal getirisi diğerlerinden daha fazladır? A) İlköğretim B) Genel liseler C) Meslek liseleri D) Anadolu liseleri E) Yükseköğretim Aşağıdakilerden hangisi eğitimin finans kaynakları arasında sayılamaz? A) İl özel idaresinden ayrılan kaynaklar B) Öğrenci katkı payları C) Gönüllülerin bağışları D) Özel fonlardan toplanan vergiler E) Dünya bankası eğitim kredileri Okulların kendi personelini istihdam etmeleri ve kendi bütçelerini kendilerinin oluşturmaları hangi eğitim sistemiyle açıklanabilir? A) Eğitim yönetimi B) Okul yönetimi C) Merkezi yönetim D) Yerel yönetim E) Yerinden yönetim

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Editör: Aycan Çiçek Sağlam

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Editör: Aycan Çiçek Sağlam TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör: Aycan Çiçek Sağlam Mart 2013 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Yazarlar : Aycan ÇİÇEK SAĞLAM : Doç. Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM, Doç. Dr. Ekber TOMUL,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI GİRİŞ Eğitim sistemi, ulusun tüm üyelerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim haklarını gerçekleştirmek ve devletin eğitimden beklediği yararları sağlamak için devletçe

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Çağlar boyunca geleneksel eğitim yaklaşımları eğitimin yaşama hazırlık olduğunu dile getirmiştir. Oysaki çağdaş yaklaşımlarda eğitim yaşama hazırlıktan

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı MEB İNSN KYNKLRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete Tarih: 14.09.2011 Sayı : 28054 Karar Sayısı: KHK/652 Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü madde 39 un verdiği

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TRABZON-2015 iv Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami

Detaylı