SORULAR Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULAR. 14. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir?"

Transkript

1 SORULAR 01. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Eğitim Bakanlığı nın ana hizmet birimlerinden biri değildir? A) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü B) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü D) Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü E) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 02. Eğitim işgörenlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili görevleri yapan birim hangisidir? A) Hizmetiçi Eğitim Dairesi B) Eğitim Araştırma, Geliştirme Dairesi C) Müsteşarlık D) Talim ve Terbiye Kurulu E) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 01. Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun eğitim sistemimiz için sağladığı en önemli yarar ne olmuştur? A) Türkçe ile eğitim zorunluluğu getirilmiştir. B) Öğretimde birlik ve devletin denetimi sağlanmıştır. C) Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. D) Karma eğitim getirilmiştir. E) Eğitim parasız olacaktır. 04. İlköğretim okulları ve uygulama okulları bünyesinde açılan okulöncesi eğitim kurumlarına verilen ad nedir? A) Çocuk yuvası B) Kreş C) Anaokulu D) Anasınıfı E) Gündüz bakımevi 06. Yükseköğretime yönelim bakımından, ortaöğretim sistemi nasıl düzenlenmelidir? A) Öğrencilerin talebine göre değişebilir B) Her iki okul türüne eşit dağılım olmalıdır. C) Ülkenin insan kaynağı gereksinimine göre değişir. D) Yüzde 30 unun genel lise, yüzde 70 inin meslek liselerinde olması. E) Yüzde 70 inin genel lise, yüzde 30 unun meslek liselerinde olması. 07. Öğretmenlerin bilgilerinin yenilenmesi, eksiklerinin tamamlanmasına yönelik olarak hizmetiçi eğitime alınmaları, eğitim sisteminin hangi yönde bir çabasıdır? A) Entropi oluşturma B) Durulumu sağlama C) Negatif entropi geliştirme D) Örgütsel büyüme E) Çevreye uyarlama 08. Selçuklular döneminde esnaf ve sanatkârlarının çırak, kalfa ve usta yetiştirmek üzere oluşturdukları örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik B) Lonca C) Enderun D) Medreseler E) Sıbyan Mektepleri 09. Bir okulun mezunlarının hangi okullara ya da alanlara yöneldiğini izlemesi, bazı mezunların okullarına girdi olarak girmesi, sistem yaklaşımı bakımından hangi özelliği gösterir? A) Girdi B) Dönüt C) İşleyen girdi D) İşleme E) Çıktı 10. Eğitimle ilgili yasal dayanaklarda ifade edilen amaçlardan çıkarılan işlevlere ne ad verilir? A) Kapalı işlev B) Açık işlev C) Yönetsel işlev D) Eğitsel işlev E) Kalite işlevi 11. Bir eğitim sistemi için aşağıdakilerden hangisi işlenen girdi özelliği taşır? A) Öğretmen B) Eğitim araçları C) Eğitim süresi D) Öğrenci E) Eğitim programı 12. Okulun, toplumun ekonomik ve teknik yönlerden gelişebilmesi için gerçekleştirmesi gerekenleri ifade eden eğitim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik işlev B) Siyasal işlev C) Kültürel işlev D) Bireysel işlev E) Siyasal işlev 13. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşarak anlamlı bir bütün oluşturan yapıya, ne ad verilir? A) Örgüt B) Üst sistem C) Sistem D) Aracı üst sistem E) Alt sistem Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir? A) Öğretimde birlik sağlanmıştır. B) Eğitime sistem özelliği getirmiştir. C) Yaygın eğitim önem kazanmıştır. D) Eğitimin Türkçe olması esası getirilmiştir. E) Okullar çoğalmıştır. 16. Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde merkezden yönetimin ortaya çıkaracağı durumlardan biri değildir? A) Eğitimin ülke genelinde planlaması kolaylaşır. B) Eğitimde savurganlıkların ortaya çıkması önlenebilir. C) Eğitim ortamları eşitlenebilir. D) Fırsat ve olanak eşitliğini bozulmasına neden olur.

2 E) Toplumda egemen güçlerin olumsuz etkileri azalır. 17. Eğitimde yerinden yönetimin sağlayabileceği yarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Halkın okula karşı sorumluluk duygusu yükselir. B) Okullar arası yarışma güçlenir. C) Çevre gereksinimlerinin gözetildiği bir eğitim programı daha rahat uygulanır. D) Eğitsel sorunların çözümü daha etkili biçimde gerçekleşir. E) Yukarıdakilerin hepsi yarar sağlar. 18. Bakanın yardımcısı olan ve Bakanlık hizmetlerini Bakan adına düzenleyip yürüten kimdir? A) Genel müdürler B) Müsteşar C) İl Milli Eğitim Müdürleri D) Özel kalem müdürü E) Teftiş Kurulu Başkanı 20. Milli Eğitim Sistemi nin içinden ve toplumu değişik kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla oluşturulan ve danışma kurulu özelliğindeki birim hangisidir? A) Talim ve Terbiye Kurulu B) Çıraklık ve Mesleki eğitim Kurulu C) Özel İhtisas Komisyonları D) Yardımcı Hizmet Birimleri E) Milli Eğitim Şurası 21. Aşağıdakilerden hangisi, okul müdürünün eğitim ile ilgili işlerinden biri değildir? A) Okul rehberlik işleri B) Öğrenci disiplin işleri C) Öğrenci nakil ve kayıt işlemleri D) Okul nöbet işleri E) Eğitsel ve sportif etkinlikler 22. Osmanlı döneminde, ortaöğretim düzeyinde ilk açılan ve sivil özelliği olan okullar hangisidir? A) Sübyan Okulu B) İptidai okulu C) İlkokul D) Rüştiye okulu E) Mekatib-i İbtidaiye-i Umumi 23. Üniversitelerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin ilke ve kurallarının kararlaştırıldığı organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Rektörlük B) Yönetim Kurulu C) Senato D) Dekanlıklar E) Enstitüler 24. Aşağıdakilerden hangisi alt sistemlerin özelliklerindendir? A) Varlığı, içinde yaşadığı sistemin yaşamasına bağlıdır. B) Birbirine dayalı olarak işlemek zorundadır. C) Kendi başlarına varlıklarını sürdüremezler. D) Eksikliği sistemin yaşamasını tehlikeye sokar E) Hepsi alt sistemlerin özelliklerindendir. 25. Bir okulda eğitim hizmetlerinin yapıldığı yerler ve öğrencileri eğitim programına göre yetiştirmeye dönük hizmetler, okulun hangi alt sistemini oluşturur? A) Alışveriş B) Üretim C) Yaşatma D) Yönetim E) Uyarlama 03. Bir eğitim sistemi için aşağıdakilerden hangisi işlenen girdi özelliği taşır? A) Öğretmen B) Eğitim araçları C) Eğitim süresi D) Öğrenci E) Eğitim programı 04. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşarak anlamlı bir bütün oluşturan yapıya, ne ad verilir? A) Örgüt B) Üst sistem C) Sistem D) Aracı üst sistem E) Alt sistem 06. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Milli Eğitiminin genel ilkelerinden biri değildir? A) Ekonomiklik B) Genellik ve eşitlik C) Bilimsellik D) Fırsat ve olanak eşitliği E) Her yerde eğitim 08. Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim programlarının incelenmesi, geliştirilmesi ve uygun görülenlerin karara bağlanmasından sorumlu olan birim hangisidir? A) Milli Eğitim Şurası B) Müsteşarlık C) Talim ve Terbiye Kurulu D) Eğitim Araştırma, Geliştirme Dairesi Başkanlığı E) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 10. Aşağıdakilerden hangisi sistemin temel öğelerinden birisi değildir? A) Süreç B) Çıktı C) Girdi D) Planlama E) Çevre 11. "İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanılır." ifadesi, milli eğitimin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır? A) Süreklilik B) Laiklik C) Eğitim hakkı D) Demokratiklik E) Karma eğitim

3 12. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumu değildir? A) Fakülteler B) Meslek Yüksekokulları C) Konservatuarlar D) Araştırma ve Uygulama Merkezleri E) Milli Prodüktivite Merkezleri 13. Bir okulda, "Ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulması" eylemlerine ne denir? A) Karar B) Planlama C) Örgütleme D) Eşgüdüm E) Denetim 14. "Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi" durumu hangi yaptırımı gerektirir? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan kesme D) Ders ücreti kesme E) Derece indirilmesi 15. Aşağıdaki yönetsel birimlerden hangisi, ilkokullarda öğrencilerin okula devamından sorumlu değildir? A) İl özel idare Müdürü B) Mülki amirler C) Muhtarlar D) Okul yöneticileri E) Eğitim denetmenleri 15. Öğrencilerin yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak, toplum ve çevre sorunlarına yönelik, bireysel ya da grupça hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılan çalışmalara ne ad verilir? A) Kulüp çalışmaları B) Toplum hizmeti çalışmaları C) Sosyal çalışmalar D) Rehberlik çalışmaları E) Sosyal etkinlik çalışmaları 16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerini düzenleyen yasada belirtilen görevler arasında yer almaz? A) Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. B) Okul kademeleri ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak. C) Yükseköğretim kurumları ile askeri liselerin açılmasına izin vermek. D) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan eğitim kurumlarının program ve yönetmeliklerini hazırlayıp onaylamak. E) Yükseköğretim gençliğinin barınma, beslenme gereksinimlerini ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak. 16. Aşağıdaki yeterliklerden hangisi her kademe yöneticisinde aynı düzeyde beklenen bir yeterliktir? A) Teknik yeterlik B) Kavramsal yeterlik C) İnsan ilişkileri yeterliliği D) Hem teknik hem de kavramsal yeterlik E) Planlama yeterliliği 16. Aşağıdakilerden hangisi temel yönetim süreçlerinden biri değildir? A) Örgütleme B) İletişim C) Eşgüdüm D) Etki E) Denetim 16. Örgütleme sürecinin işlevleri ile ilgili doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapıyı kurma - Kadrolama - Donatım B) Kadrolama - Donatım - Yapıyı kurma C) Yapıyı kurma - Donatım - Kadrolama D) Kadrolama - Yapıyı kurma - Donatım E) Kadrolama - Donatım - Yapıyı kurma 16. Aşağıdakilerden hangisi okulun temel özelliklerinden biri olarak görülemez? A) Okulun belirgin amaçları vardır. B) Okulun temel girdisi insandır. C) Okullar paralı eğitim verirler. D) Okullar bürokratik kurumlardır. E) Her okulun bir iklimi vardır. 16. Aşağıdakilerden hangisi okulu oluşturan iç öğelerden biri değildir? A) Öğretmen B) Okul müdürü C) Hizmetliler D) Ana-baba E) Usta öğreticiler 16. Başka bir ilde görev yapmak üzere yer değişikliği yapan öğretmenlerin, yeni görev yerinde kaç gün içinde göreve başlamaları gerekir? A) 1 hafta B) 5 gün C) 10 gün D) 15 gün E) 1 ay 16. İlkokulda görev yapan öğretmenlerinin ilk sicil amiri kimdir? A) Eğitim denetmeni B) Okul müdürü C) İlçe Milli Eğitim Müdürü D) Vali E) İl Milli Eğitim Müdürü Aşağıdakilerden hangisi bir sistemin temel özelliklerinden birisi değildir? A) Sistemin akılcı çalışması, alt sistemlerin etkin çalışmasına ve sistemin dış sistemlerle düzenli ilişkisine bağlıdır. B) Alt sistemlerden birinin düzensiz işleyişi bütün sistemin çalışmasını olumsuz etkiler. C) Bir sistemin amacı, alt sistemin amaçlarının toplamından farklıdır. D) Bir alt sistemin hareketi, öteki alt sistemleri etkiler. E) Sistemler dışarıdan hiç girdi almadan da varlıklarını sürdürebilirler. "Temel sistemle aracı üst sistemlerin en tepesinde bulunan sistemdir. Eğitim sistemimizdeki bakanlık merkez örgütü, yükseköğretim kurulu ve üniversiteler arası kurul bu sistemin örneklerindendir." 13. Yukarıda sözü edilen sistem türü aşağıdakilerden hangidir?

4 A) Temel sistem B) Aracı sistem C) Üst sistem D) Hizmet sistemi E) Değerlendirme sistemi "Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz." 14. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımı verilen Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisidir? A) Genellik ve Eşitlik B) Süreklilik C) Atatürk İnkılap ve İlkeleri D) Eğitim hakkı E) Yöneltme 15. Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan planlama ilkesiyle ilişkili değildir? A) Milli eğitimin gelişmesinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim insangücü istihdam ilişkileri dikkate alınır. B) Sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilir. C) Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir. D) Kuramların bu standartlara göre en uygun büyüklükte kurulması sağlanır. E) Devlet yalnızca toplumun istediği alanlarda eğitim kurumlan açmayı planlar. Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan bilimsellik ilkesiyle ilişkili değildir? A) Her derece ve türdeki ders programlan ve eğitim yöntemleri geliştirilir. B) Ders araç ve gereçleri, teknolojik esaslara ve yeniliklere göre saptanır. C) Ders programlarının hazırlanmasında gelenek ve görenekler dikkate alınır D) Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşme sağlanır. E) Bilgi ve teknoloji üretmek için gerekli önlemler alınır. "Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. " Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımı verilen Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisidir? A) Genellik ve Eşitlik B) Süreklilik C) Atatürk İnkılap ve İlkeleri D) Eğitim hakkı E) Yöneltme 10. Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan planlama ilkesiyle ilişkili değildir? A) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi B) Yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunu geliştirmek. C) Demokratik davranışın kazandırılması için uluslar arası güçlerin desteği alınır. D) Manevi değerlere saygı, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılır. E) Eğitim kuramlarında günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 1. Aşağıdakilerden hangisi MEB "taşra örgütü" birimidir? A) Talim ve terbiye kurulu B) Hukuk müşavirliği C) Eğitim ataşeliği D) İlçe milli eğitim müdürlüğü E) Temel eğitim genel müdürlüğü 2. "0-36" aylık çocuklara bakım ve eğitim veren okul öncesi eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kreş B) Anaokulu C) Anasınıfı D) Uygulama sınıfı D) Yuva 3. MEB' da Bakana en yakın bilimsel danışma ve karar organı aşağıdakilerden hangisidir? A) Müsteşar B) Teftiş kurulu başkanlığı C) Talim ve terbiye kurulu D) Milli eğitim şurası E) Strateji Geliştirme Başkanlığı 4. Mesleki ve teknik ortaöğretimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ortak dersler aynıdır. B) Meslek lisesi öğrencileri daha fazla fen ve matematik dersi okumaktadır. C) Teknik lise öğrencileri daha fazla fen ve matematik okumaktadır. D) Alan dersleri mesleki yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır. E) Seçmeli dersler vardır. 5. Devlet üniversiteleri için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A) Sayıca özel (vakıf) üniversitelerinden daha fazla olması B) Kar amacıyla kurulmuş olması C) Finansman sorunlarının olması D) Öğrenci sayısının özel (vakıf) üniversitelerine göre daha fazla olması E) Yükseköğretim talebinin tam karşılanamaması 6. Türkiye'de örgün bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerin sayısı göz önüne alındığında yükseköğretimde hangi sorun daha çok ön plana çıkmaktadır? A) Nicelik B) Nitelik C) Finansman D) Araç-gereç E) Öğretim elemanı 7. Aşağıdakilerden hangisi "yaygın eğitim" ile ilgilidir? A) Sadece halk eğitim merkezlerinde verilir. B) Örgün eğitimi desteklemez C) Kısmen etkilidir. D) Kitle iletişim araçlarının yaygm eğitim aracıdır. E) Ülkemizde yaygın eğitime gereken önem verilmektedir.

5 8. Aşağıdakilerden hangisi "yaygın eğitim" verenler arasında yer almaz? A) Halk eğitim merkezleri B) Kitle iletişim araçları C) Medya D) Internet E) İl milli eğitim müdürlüğü 9. Aşağıdakilerden hangisi "ilköğretim" için söylenemez? A) Nitelikli insan gücü yetiştirmek B) Okuma-yazma öğretmek C) Yere çöp atmama alışkanlığını kazandırmak D) Dört işlem becerisini kazandırmak E) Milli ahlak anlayışına uygun yetiştirmek. 10. Okulöncesi eğitim, ilköğretim ve genel ortaöğretim kademlerinin içinde yer aldığı Avrupa Birliği Eğitim Programı aşağıdakilerden hangisidir? A) Erasmus B) Comenius C) Leonardo Da Vinci D) Grundtvig E) Transversal 1. Okul çeşitli alt sistemlerden oluşan bir sistem olarak ele alındığında aşağıdaki alt sistemlerden hangisi diğer alt sistemlerin işletilmesinden birinci derecede sorumludur? A) Yaşatma alt sistemi B) Uyarlama alt sistemi C) Yönetim alt sistemi D) Üretim alt sistemi E) Geliştirme alt sistemi 2. Okul örgütü işlevi dikkate alındığında aşağıdaki örgüt gruplarından hangisi içinde değerlendirilir? A) Ekonomik örgütler B) Mal örgütleri C) Güvenlik örgütleri D) Meslek örgütleri E) Hizmet örgütleri 3. Aşağıdakilerden hangisi liderin güç kaynaklarından birisi değildir? A) Karizmatik güç B) Uzmanlık gücü C) Ödül gücü D) Atanma gücü E) Zorlayıcı güç 4. Ortak amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insan grubunu en iyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Örgüt B) Sistem C) Grup D) Topluluk E) Takım 5. Türkiye eğitim sistemi bir bütün olarak ele alındığında okulun bu sistem içindeki yerini aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde ifade eder? A) Uyarlama alt sistemi B) Yaşatma alt sistemi C) Üretim alt sistemi D) Yönetim alt sistemi E) Gelişim alt sistemi 6) Okul rehberlik hizmetleri ile ilgili işler okul müdürünün görevlerinden hangi grup içerisinde yer alır? A) Öğrenci işleri B) Öğretim işleri C) Eğitim işleri D) Okul işletmesiyle ilgili işler Personel işleri 7. Aşağıdakilerden hangisi okul yönetimini en iyi biçimde tanımlamaktadır? A) Okulu işletme yönetimi ilkelerine göre yönetmektir. B) Eğitim yönetiminin okul örgütüne uygulanmasıdır. C) Bürokrasinin ilkelerini okula uygulamaktır. D) Okulu bir fabrika gibi çalıştırmaktır. E) Okulun değerlerini korumaktır. 8. Günümüzde örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve değişen çevre koşullarına en kısa zamanda uyum sağlamaları aşağıdakilerden hangisi ile olanaklıdır? A) Personel sayısını artırmak ile B) Öğrenen örgüt olmakla C) Daha çok kaynağa sahip olmak ile D) Öğrenci sayısını artırmak ile E) Özelleştirilmeleri ile 9. Okulu diğer örgütlerden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel bir çevre olması B) Ürününü değerlendirme güçlüğünün olması C) Bürokratik bir kurum olması D) Kültür değişmesi sağlaması E) Temel girdi ve çıktısının insan olması Okul, eğitim sisteminin en... parçasıdır. 10. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? A) İşlevsel B) Büyük C) Uzak D) Yakın E) Bölüm 1. Örgütün amaçları gerçekleşsin diye yapılan çabaları birleştirmede yanlış anlamaları ortadan kaldırmak, birlikte davranmanın yolunu açmak yönetimin hangi süreci ile olabilmektedir? A) Denetim B) Planlama C) İletişim D) Eşgüdüm E) Örgütleme 2. Karar verme ve yürütme yetkilerinin bir gruba verildiği örgütlenme tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikey B) Komite C) Yatay D) Yatay-görevsel E) Dikey-kurmay 3. Denetim sürecinin işleyişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Kontrol-düzeltme, geliştirme-değerlendirme B) Düzeltme, geliştirme-kontrol-değerlendirme C) Değerlendirme-kontrol-düzeltme, geliştirme D) Kontrol-değerlendirme-düzeltme, geliştirme E) Düzeltme, geliştirme-kontrol-değerlendirme 4. "Açık kapı yöntemi, şikayet veya öneri kutuları, grup toplantıları, yöneticinin sık sık astlar arasına katılarak işin yapılması sürecinde rol oynaması" gibi örnekler örgütte hangi iletişim biçiminin etkin kılınması için işe koşulmaktadır? A) Üstten-asta B) Üstten-üste C) Asttan-asta D) Üstten-üste-asta E) Asttan-üste

6 Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer almaz? A) Sınıf öğretmeni B) Lise Müdürü C) Anasınıfı öğretmeni D) İl Eğitim denetmeni E) İlkokul Müdürü Devlet memurları; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan,(...) Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar Yukarıda verilen ifade devlet memurlarının aşağıda verilen ödev ve sorumluluklarından hangisidir? A) Sadakat B) Davranış ve işbirliği C) Yurtdışında davranış D) Tarafsızlık ve devlete bağlılık E) Hepsi Aşağıdakilerden hangisi memurların sahip oldukları genel haklar arasında değildir? A) İsnat ve iftiralara karşı koruma B) Grevli sendika kurma C) İzin D) Müracaat E) Şikayet ve dava açma Bir öğretmenin adaylığının kaldırılarak asli memurluğa geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisini başarıyla tamamlamasına gerek yoktur? A) Temel eğitim B) Zorunlu hizmetini yapması C) Hazırlayıcı eğitim D) Uygulamalı eğitim E) En az bir takvim yılı Bir devlet memurunun görevde yükselebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Öğrenim düzeyinin üst göreve atanmak için uygun düzeyde olması B) Bulundukları düzeyde en az çalışma süresini tamamlamış olmaları C) Özlük dosyası ve disiplin şartlarının uygun olması D) Görevde yükselme eğitimi almaları ve bu eğitimde başarı sağlamaları E) Yöneticilere karşı sadık olması Aşağıdakilerden hangisi personel hizmetleri ile ilgili olarak okulda tutulan defter ve dosyalar arasında yer almaz? A) Personel kütük kadro defteri B) Personel devam-devamsızlık defteri C) Personel, şahıs dosyası D) Personel izin defteri E) Personel özlük dosyası Sırasıyla (1) okul öncesi öğretmeni, (2) sınıf öğretmeni ve (3) genel bilgi ve meslek dersi öğretmeninin haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saati sayısı aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir? A) 30, 30, 30 saat B) 18,18,15 saat C) 15,15,15 saat D) 18,12,15 E) 12,12,15 saat İlçeye bağlı bir lisede görevli İngilizce öğretmeninin ikinci disiplin amiri kimdir? A) Okul müdürü B) İlçe Milli Eğ. Müdürü C) İlçe Milli Eğ, Şube Md. D) Kaymakam E) Vali Devlet memurluğu hangi hallerde sona ermez? A) Memurun, Devlet Memurları kanunu hükümlerine göre memurluktan çıkarılması B) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması C) Memurlukları sırasında memurluğa alınma şartlarından her hangi birini kaybetmesi D) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması E) Soruşturma sonucunda herhangi bir ceza almış olması Bir sınıf öğretmeni işlediği bir disiplin suçundan dolayı öncelikle hangi kanunun hükümlerine göre işlem görür? A) 657 Sayılı Kanun B) 1702 Sayılı Kanun C) 4357 Sayılı Kanun D) 4483 Sayılı Kanun E) Türk Ceza Kanunu İlköğretim okulunda çalışan bir sınıf öğretmeninin yaz tatili izin süresi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Derslerin kesim tarihinden tekrar derslerin başlangıcına kadar B) Derslerin kesim tarihinden 1 Eylül tarihine kadar C) 1 Temmuz ile 31 Ağustos Tarihleri arasında D) 1 Temmuz ile İlköğretim haftasının denk geldiği pazartesi günü E) Hiçbiri 1. Zorunlu ilköğretim görme yaşı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6-16 B) 7-16 C) 7-15 D) 7-14 E) Ortaöğretim öğrencilerinin okula devam etmeme haklan kaç gündür? A) 18 B) 20 C) 25 D) 22 E) İlköğretim öğrencilerine "uyarma" disiplin cezasının uygulanması yollarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kınama B) Okul değiştirme C) Velisi ile görüşme D) Okuldan bir hafta uzaklaştırma E) Okuldan bir ay uzaklaştırma 4. İlköğretim okullarında sınıf tekrarı konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Birleştirilmiş sınıflarda 3. Ve 5. Sınıflarda sınıf tekrarı vardır. B) Sınıf tekrarı konusunda öğrenci velisinin de görüşü alınır. C) Kaynaştırma eğitimi gerektiren öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılabilir. D) Sınıf tekrarı konusunda Sınıflarda rehber öğretmenin görüşü alınır. E) Sınıflarda sınıf tekrarı şube öğretmenler kurulu kararıyla olur.

7 5. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim öğrencisine verilen ödüllerden değildir? A) Teşekkür B) Takdirname C) Üstün başarı D) Başarı E) Uyarı 6. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim öğrencisine yaptırım uygulanırken dikkate alınır? A) Davranışın niteliği B) Öğrencinin genel durumu C) Yaşı ve cinsiyeti D) Öğrenciye daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığı E) Hepsi İlköğretim öğrencisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanamaz? A) Sözlü uyarma B) Kınama C) Okul değiştirme D) Okuldan uzaklaştırma E) Veli ile görüşme İlköğretimde verilen rehberlik hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bireysel gelişimlerinin desteklenmesi B) Sosyal gelişimlerinin desteklenmesi C) Mesleğe yönlendirmek D) Meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirmek E) Güdülenmelerini artırmak Aşağıdakilerden hangisi elektronik okul (E Okul) için söylenemez? A) Dönüşüm Türkiye Projesi" kapsamındadır B) Karne, diploma ve başarı belgeleri C) Öğrenci devam-devamsızlık, nakil işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir D) İnternet erişimi olmayan okullar işlemlerini resmi yazıyla yapmaktadır E) Okul üzerinden yapılmaktadır E) Sistemde sadece yöneticiler işlem yapabilmektedir. 10. Öğrenim çağını aşağıdakilerden hangisi en doğru tanımlamaktadır? A) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim için öğrenci alt ve üst sınır yaşlarıdır B) Yaşam boyu süren eğitimdir C) Yaşça belli bir öğrenim kademesine kayıt hakkını elde etmedir. D) Öğrencilerin sınıflara/ şubelere ayrılmasıdır. E) Öğrencilerin okula devam etme zorunluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi, "Okulu yönetmek demek, aslında eğitim programını yönetmek demektir." açıklamasına aykırı anlamda yorumlanabilir? A) Okulda yapılan her şey öğretimi gerçekleştirme aracıdır B) Okulun kendisi öğretimi gerçekleştirme aracıdır C) Okullar, eğitimin amaçlarına uygun olarak öğrencileri yetiştirmek için vardır D) Okul müdürünün görevi öğretim liderliğidir E) Okul müdürünün görevi mevzuatı uygulamaktır Okullardaki yetiştirme kursları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurs programına devam edecek öğrenci sayısı 10'dan az olursa kurs açılamaz B) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, istekli öğretmenler arasından seçilir C) Yetiştirme ve hazırlama kursları ücretsizdir D) Kursların denetimi, eğitim kuramlarının hiyerarşik kademe içindeki üst amirleri tarafından yürütülür E) Açılacak kurslara, ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarına devam eden veya beklemeli durumda bulunan öğrenciler devam edebilir Aşağıdakilerden hangisi, günümüz eğitim denetimi anlayışına uygun bir davranış olamaz? A) Öğretmene liderlik yaparak sınıf içindeki davranışlarını etkilemek B) Öğretmenin davranışlarını kontrol ederek rapor yazmak C) Öğretimle ilgili materyal ve yöntem seçmede öğretmene yardımcı olmak D) Öğretmeni yeni öğretim modellerini uygulamak için cesaretlendirmek E) Öğretmenle işbirliği içinde çalışmak Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının içeriğinde yer almaz? A) Sınıftaki öğretim faaliyetleri B) Öğrenci kulübü çalışmaları C) Cumhuriyet bayramı kutlamaları D) Öğrencinin okula kaydının yapılması E) Okulda satranç yarışması düzenlenmesi Aşağıdakilerden hangisi yeni öğretim programlarının özelliklerinden değildir? A) Konuların öğretilmesinde sarmallık ilkesi esas alınmıştır. B) Tüm dersler arasında birbirleriyle ilişki kurulmuştur. C) Öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler, davranışlar olarak ifade edilmiştir. D) Tüm derslerde Türkçeye duyarlılık esası vardır. E) Zamanın büyük bir bölümü, öğretmenin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak, yerine sadece yol göstereceği etkinliklere ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantılan için yanlıştır? A) Toplantılarda görüşme tutanağı tutulur. B) Tutanaklarına sadece alman kararlar yazılır. C) Görüşme tutanaklarını toplantıya katılanlar imzalar. D) Toplantıda alman kararlar karar defterine yazılır. E) Karar defterini varsa, toplantıya katılmayanlar da imzalar.

8 Okuldaki derslik sayısı ve kuramsal ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısı anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ders yükü B) Yıllık çalışma programı C) Haftalık ders programı D) Ders dağıtım çizelgesi E) Ücret onayı Öğretmenin okul ya da sınıf değiştirmesi durumunda, sınıf öğretmenin kişisel çabasıyla sağlamış olduğu sınıf kitaplığındaki kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kitapların ne yapılacağına okul müdürü karar verir B) Öğretmen kitapları gittiği sınıfa götürür C) Kitaplar bağışlayan kişilere iade edilir D) Kitaplar sınıfın malı Sayılır, aynı sınıfta bırakılır E) Kitaplar okul kütüphanesine gönderilir Ders kitapları seçimi ve kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Okutulacak ders kitapları, MEB tarafından seçilir. B) Ders kitapları okul müdürleri tarafından seçilir C) Ders kitabı dışındaki herhangi bir kaynağı öğretmen tavsiye edemez. D) Okullarda ünite dergisi tavsiye edilmesi satışının yapılması yasaktır. E) MEB yarışma, sipariş, satın alma ya da yazdırma yollarından birisiyle kitap alabilir. Okullardaki yapılan sosyal etkinliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sosyal etkinlik, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile her türlü gezi, yarışma, gösteri ve benzeri diğer etkinlikleri kapsar B) Sosyal etkinlik çalışmaları, öğretmenlerin danışmanlık ve gözetiminde yürütülür C) Gönüllü veliler sosyal etkinliklere katılarak öğrencilere yardımda bulunabilirler D) Ortaöğretim öğrencileri en az 15 saat toplum hizmeti çalışması yaparlar E) Öğrenciler istedikleri sayıda öğrenci kulübüne üye olabilirler 1. Öğrencilerin yurttaşlık bilincini artırmak ve iyi bir vatandaş haline getirmek okulun hangi rolüne girer? A) Sosyal görevi B) Ekonomik görevi C) Politik görevi D) Kamu görevi Kültürel görevi 2. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin sorumlulukları arasında yer almaz? A) Okuldaki öğretmenlerle ilişki kurmak B) Okul etkinliğini artırmak C) Okul vizyonunu oluşturmak D) Uygulamalardan kaymakamı bilgilendirmek E) Okulla ilgili stratejik planlama yapmak 3. Okul yöneticisinin bir öğretmenin getirdiği sağlık raporunu kabul etmemesi okul yöneticisinin hangi yeterliği ile çelişir? A) Karar yeterliği B) Teknik yeterliği C) Teknolojik yeterliği D) İnsancıl yeterliği E) Profesyonel yeterliği Aşağıdakilerden hangisi iyi bir okul bütçesinin sonuçlarından biri olamaz? A) Okulun gelecekteki gelirlerini gösterir B) Yönetimin etkiliğini artırır C) Eylem planı hazırlanmasına katkıda bulunur D) Öğretmenlerin gelirleri artar E) Eğitimin kalitesini artırır Okul yönetiminin öğrencilerle ilgili gelişmeleri öğrenci velilerine sürekli olarak aktarılması okul yönetiminin hangi alanı ile açıklanabilir? A) Risk yönetimi B) Stratejik yönetim C) Kayıt yönetimi D) Öğrenci yönetimi E) Teknolojik yönetim Okul yönetiminin değişen teknolojiye uyum sağlama yönünde yaptığı yatırım risk yönetimin hangi çeşidine girer? A) Stratejik risk B) Mali risk C) Yasal risk D) İşlevsel risk E) Teknolojik risk Aşağıdakilerden hangisi okul destek hizmetleri arasında sayılamaz? A) Ulaştırma servisi B) Güvenlik servisi C) Kafeterya servisi D) Temizlik servisi E) Etüt servis Aşağıdaki eğitim seviye ve çeşitlerinden hangisine yapılan yatırımın toplumsal getirisi diğerlerinden daha fazladır? A) İlköğretim B) Genel liseler C) Meslek liseleri D) Anadolu liseleri E) Yükseköğretim Aşağıdakilerden hangisi eğitimin finans kaynakları arasında sayılamaz? A) İl özel idaresinden ayrılan kaynaklar B) Öğrenci katkı payları C) Gönüllülerin bağışları D) Özel fonlardan toplanan vergiler E) Dünya bankası eğitim kredileri Okulların kendi personelini istihdam etmeleri ve kendi bütçelerini kendilerinin oluşturmaları hangi eğitim sistemiyle açıklanabilir? A) Eğitim yönetimi B) Okul yönetimi C) Merkezi yönetim D) Yerel yönetim E) Yerinden yönetim

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ HAZIRLAYAN: HARUN YEŞİLOVA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI 1-) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ders süresi

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ kış 1998 TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ -Bir Model Önerisi- Dr. Kemal KOKSAL Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Çağdaş yönetim kuramları 21. yüzyılda merkezi yönetim odaklı

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler I. Ailenin Korunması Madde 41- Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Milli Eğitimin Amaç, İlke ve Esasları Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Kapsamı: Milli eğitiminin genel amaçları Milli eğitiminin temel ilkeleri

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonuna bağlı bölge temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1 2013-2014

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Sorumluluk 26 Ağustos 2010 Perşembe Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu 1 b) Ortaöğretim

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde;

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde; Şube Öğretmenler Kurulu ile İlgili Açıklamalar Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde; MADDE 35 (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde giysi üretimi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı