T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ VE DENETĠMĠ BĠLĠM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ VE DENETĠMĠ BĠLĠM DALI"

Transkript

1 T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ VE DENETĠMĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARINDA OKULUN DEĞERLERĠ, VARLIK SEBEBĠ VE GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN PAYDAġ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Mehmet Tufan YALÇIN Ankara Haziran, 2013

2 T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ VE DENETĠMĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARINDA OKULUN DEĞERLERĠ, VARLIK SEBEBĠ VE GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN PAYDAġ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Mehmet Tufan YALÇIN DanıĢman: Prof. Dr. Servet ÖZDEMĠR Ankara Haziran, 2013

3 JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAY SAYFASI Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne / / Mehmet Tufan YALÇIN ın Ġlköğretim Kurumlarında Okulun Değerleri, Varlık Sebebi ve Geleceğine ĠliĢkin PaydaĢ GörüĢlerinin Ġncelenmesi baģlıklı tezi jürimiz tarafından Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında YÜKSEK LĠSANS tezi olarak kabul edilmiģtir. Adı Soyadı Ġmza Üye: (Tez DanıĢmanı): Üye: Üye : iii

4 ÖN SÖZ Okul toplumun değerlerini genç kuģaklara aktarma ve genç kuģakları eğiterek toplumu geliģtirme çabası içinde olan toplumsal yaģamın önemli bir öğesi olarak kabul edilmektedir. Günümüz okulları 21. yüzyıldaki toplumsal ve teknolojik değiģimler sonucu ortaya çıkan toplumun değiģim hızının gerisinde kalmak ve öğrencilerin beklentilerine cevap veremediği yönünde ciddi eleģtiriler almaktadır. Alan yazın incelendiğinde okula yapılan önemli eleģtirilerden bir diğeri uygulanan öğrenim sürecinin monoton, sıkıcı, öğrencilerin beklentilerini karģılamayan bilgilerin öğretildiği ve çocukların hayallerini geliģtiremediği yönündedir. Okullarımız kaybettiği güveni yeniden kazanmak, toplumu peģinden sürüklemek istiyorsa yeni paradigmalar geliģtirmesi ve yeniliklerle desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Günümüzde teknoloji ne kadar önemli gibi görünse de öğrenmedeki öğrenmede en önemli etken değildir. En önemlisi, ülkemiz açısından okulun rolünü ve iģlevini, amacını, değerlerini yeniden düģünerek oluģturulacak yeni bir okul teorisine ihtiyacı vardır. Bu araģtırma da ilköğretim kurumlarının paydaģlarının okulun değerleri, varlık sebebi ve geleceğine iliģkin görüģleri belirlenmeye çalıģılmıģtır. AraĢtırma sürecinde pek çok kiģinin desteğini aldım. Özellikle, liderliğiyle hayatımda çok önemli bir yeri olan bu konuda çalıģmamı öneren tez danıģmanım ve hocam Prof. Dr. Servet ÖZDEMĠR e sonsuz teģekkür ederim. Değerli görüģleriyle ve yönlendirmeleriyle tezin tamamlanmasına anlamlı katkılarda bulunan hocalarım Doç. Dr. Ferudun SEZGĠN e ve Doç. Dr. Bekir BULUÇ a teģekkürü bir borç bilirim. AraĢtırma için gerekli verilerin toplanmasında yardımcı olan tüm öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere, yardımcı personellere, öğrencilere ve yardımını esirgemeyen, burada adını sayamadığım tüm dostlarıma teģekkürler. Her zaman desteğiyle bana güç veren sevgili anneme ve babama da teģekkür ediyorum. Ayrıca bu çalıģma, geleceklerini ve varlıklarını Türk varlığına armağan eden aziz Ģehitlerimize ve hayatlarındaki en değerli varlıklarını vatan ve inandığı değerler uğruna feda eden kıymetli ailelerine ithaf edilmiģtir. iv Mehmet Tufan YALÇIN Ankara, Haziran

5 ÖZET ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARINDA OKULUN DEĞERLERĠ, VARLIK SEBEBĠ VE GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN PAYDAġ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ YALÇIN, Mehmet Tufan Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Servet ÖZDEMĠR Haziran 2013, xvi sayfa Bu araģtırmanın amacı, resmi ilköğretim okullarının değerleri, varlık sebebi ve geleceğine iliģkin okulun paydaģlarının görüģleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemektir. Çağımızdaki toplumsal ve teknolojik değiģimler sonucu ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve beklentiler ile değiģimin öncüsü olması beklenen okulların, paydaģları tarafından mevcut algılanıģını belirleyerek gelecekte okulların ve paydaģlarının üstleneceği rol ve görevlere iliģkin görüģleri belirlenecektir. Bu araģtırmada küçük insan grupları ya da durumlar hakkında zengin ayrıntılarla dolu bilgiler sunmasından dolayı nitel araģtırma yöntemi uygulanmıģtır. AraĢtırmada, veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmıģ görüģmelerde kullanılmak üzere okulun paydaģları için araģtırmacı tarafından geliģtirilen açık uçlu sorulardan oluģan görüģme formları (Ek-1) oluģturulmuģtur. AraĢtırma, pilot ve asıl uygulama olmak üzere iki basamakta gerçekleģtirilmiģtir. Pilot uygulama, eğitim öğretim yılı 1. döneminin baģında 1 yönetici, 1 öğretmen, 1 veli, 1 yardımcı personel ve 1 öğrenci ile yürütülmüģtür. Asıl uygulama ise 1. dönemin sonunda Ankara da eğitim veren bir resmi ilköğretim kurumundan amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılarak seçilen yönetici (n=3), öğretmen (n=15), öğrenci (n=13), veli (n=5) ve okul yardımcı personeli (n=3) ile yürütülmüģtür. GörüĢmeler sonucu elde toplanan veriler içerik analizi yoluyla tablolarla kodlanarak, sınıflandırılarak okulun değerleri, varlık sebebi ve geleceği ile ilgili okulun paydaģlarının görüģleri belirlenmiģtir. v

6 AraĢtırma sonucunda okulun paydaģlarının okulun varlık sebebine iliģkin tanım ve beklentilerinin geleneksel okulun değerlerine ve amacına yakın olduğu görülmüģtür. Bununla birlikte okulun paydaģlarının görüģlerine göre mevcut okulun iģleyiģ ve yapısıyla geleneksel okulun amaçlarına da ulaģamadığı görüģü hâkimdir. Okulun paydaģlarına göre mevcut durumda okulların fiziki yapısı ve teknolojik donanımlarının yetersiz olduğu vurgulanmaktadır. Okulun paydaģlarının okulun değerlerine iliģkin görüģleri incelendiğinde paydaģların doğruluk, dürüstlük, ahlaki, dini ve milli değerleri vurguladıkları belirlenmiģtir. Bununla birlikte okulların stratejik planlarında belirlenen misyon, vizyon ve temel değerlerin okulun tüm paydaģları tarafından paylaģılmadığı belirlenmiģtir. Okulun geleceğine iliģkin paydaģ görüģleri incelendiğinde okulun gelecekte de var olacağı ve gerekli düzenlemeler yapılırsa olumlu bir geleceğinin olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte araģtırma sonuçlarında gelecekte okul ve sisteminin değiģmeyeceği görüģünün hâkim olduğu görülmüģtür. AraĢtırma sonuçları değerlendirildiğinde, okul sistem ve yapısının değiģebilmesi için yeni bir okul teorisine ihtiyaç olduğu önerilmiģtir. Okul teorisinde gelecek toplumla bugünkü toplumu birleģtiren bir felsefe olması gerektiği söylenebilir. Demokratik değerlerin ağırlık kazandığı günümüzde toplumunun değerlerini kullanarak gelecek toplumda istenilen değerleri oluģturan bir okul yapısı ve sistemi geliģtirilmesi için sınıf ve okulların bu değerlere göre yeniden düģünülmesi ve bu sebeple okulun fiziki yapı ve Ģartlarının da geleceğin okullarına göre tasarlanması gerektiği ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Okulun varlık sebebi, okulun değerleri, okulun geleceği, okulun paydaşları, nitel araştırma. vi

7 ABSTRACT EXAM INING THE SCHOOL PARTNERS VIEWS ON THE VALUES, THE REASON FOR THE PRESENCE AND THE FUTURE OF THE SCHOOL AT PRIMARY EDUCATION INSTITUTIONS YALÇIN, Mehmet, Tufan Post Garduate, Educational Administration and Supervision Thesis Advisor: Prof. Dr. Servet ÖZDEMĠR June 2013, xvi pages This study sought to examine the similarities and the differences in the school partners views about the values, the reason for the presence and the future of the official primary schools. This study investigated school partners' views on their roles and tasks in the future by determining the current perceptions of school partners about the schools which are expected to be agents of change in related to new needs and expectations raised as a result of the contemporary social and technological changes. In this study, the qualitative research method has been conducted in order to present detail-packed information about small groups of people or situations. In the study, as data collection instrument, interview forms of open-ended questions have been formed to use in semi-structured interviews. These forms (Appx. 1) have been developed by the researcher for each of the school partners. The research has been conducted in two steps, including the pilot and the main study. The pilot study has been carried out with one administrator, one teacher, one parent, one auxiliary staff and one student, at the beginning of first term of academic year The main study has been carried out with administrators (n = 3), teachers (n = 15), students (n = 13), parent (n = 5), and school auxiliary staff (n = 3) selected from an official primary school in Ankara at the end of the first term, via typical situation sampling, as one of the purposive sampling methods. vii

8 The data collected through interviews have been coded and classified at tables by content analysis and so school partners views about the values, the reason for the presence and the future of the school have been determined. Results revealed that school partners definitions and expectations about the reasons for school s presence were close to values and aim of the traditional school. However, the view that the traditional school could not reach its goals in current progress and structure were common in the school partners. By the school partners, it is emphasized that the physical structure and the technological equipment of school are insufficient in the current situation. From the analysis of the school partners views on the school values, it is defined that the partners has emphasized integrity, honesty; moral, religious and national values. However, it is determined that the mission, the vision and the core values determined at the strategic plans of the schools are not shared by the school partners. From the analysis of the partners views on the future of the school, it is stated that school will be in the future, and it will have a positive future if the necessary arrangements are made. However, at the results of the research it is seen that the view that school and its system will not change in the future is prevalent. The results of the research were evaluated and it is suggested that we need a new school theory in order to change the system and the structure of school. We can say it should be a philosophy in the school theory that combines today's society and the future s society. Today, in which democratic values gain importance, we can state that classes and schools should be re-designed according to these values in order to develop a school system and structure which create the desired values in the future s society by using the values of the society and for this, the physical structure and conditions of school should be designed according to the future s schools. Key words: The reason for the presence of the school, the values of the school, the future of the school, the school partners, a qualitative research. viii

9 ĠÇĠNDEKĠLER JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAY SAYFASI... iii ÖN SÖZ... iv ÖZET... v ABSTRACT... vii ĠÇĠNDEKĠLER... ix TABLOLAR LĠSTESĠ... xii KISALTMALAR... xvi BÖLÜM I GĠRĠġ Problem Durumu AraĢtırmanın Amacı AraĢtırmanın Önemi Varsayımlar AraĢtırmanın Sınırlılıkları Tanımlar... 9 BÖLÜM II KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sosyal Bir Kurum Olarak Okul Okulun Vizyonu ve Misyonu DeğiĢen Toplum ve Okul Okula EleĢtiri Yöneticinin Rolü ve Görevleri Öğretmenin Rolü ve Görevleri Öğrencilerin Rolü ve Görevleri Velilerin Rolü ve Görevleri Eğitimci Olmayan Personelin Rolü ve Görevleri Değerler Temel değerler ix

10 BÖLÜM III YÖNTEM AraĢtırmanın Modeli ÇalıĢma Grubu Veri Toplama Aracının GeliĢtirilmesi Verilerin Toplanması Verilerin Analizi BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUM Okulun PaydaĢlarının Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Bulguları Yöneticiler Ġçin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Bulgular Öğretmenler Ġçin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Bulgular Veliler Ġçin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Bulgular Yardımcı Personel Ġçin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Bulgular Öğrenciler Ġçin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Bulgular Okulun PaydaĢlarının Okulun Geleceğine ĠliĢkin Bulguları Yöneticiler Ġçin Okul Personeli ve Veliler Ġçin Okulun Geleceğine ĠliĢkin Bulgular Öğretmenler Ġçin Okul Personeli ve Veliler Ġçin Okulun Geleceğine ĠliĢkin Bulgular Veliler Ġçin Okul Personeli ve Veliler Ġçin Okulun Geleceğine ĠliĢkin Bulgular Yardımcı Personeller Ġçin Okul Personeli ve Veliler Ġçin Okulun Geleceğine ĠliĢkin Bulgular Öğrenciler Ġçin Okulun Geleceğine ĠliĢkin Bulgular Okulun PaydaĢlarının Okulun Değerlerine ĠliĢkin Bulguları Yöneticiler Ġçin Okulun Değerlerine ĠliĢkin Bulgular Öğretmenler Ġçin Okulun Değerlerine ĠliĢkin Bulgular Veliler Ġçin Okulun Değerlerine ĠliĢkin Bulgular Yardımcı Personeller Ġçin Okulun Değerlerine ĠliĢkin Bulgular x

11 Öğrenciler Ġçin Okulun Değerlerine ĠliĢkin Bulgular BÖLÜM V SONUÇLAR VE ÖNERĠLER Sonuçlar Uygulayıcılar Ġçin Öneriler AraĢtırmacılar Ġçin Öneriler KAYNAKÇA EKLER Ek-1. Veri Toplama Araçları Ek 2. Uygulama Ġzinleri xi

12 TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1. Yönetimde Vizyon ve Misyon Tablo 2. Geçen Yüzyılda YaĢanan Değer DeğiĢimleri Tablo 3. Yönetici DavranıĢlarındaki DeğiĢimler Tablo 4. Eski ve Yeni YaklaĢımların Eğitim Kurumuna BakıĢları Tablo 5. AraĢtırma Kapsamında Okul Personeli ve Veliler Ġçin OluĢturulan Tema Ve Kategoriler Tablo 6. AraĢtırma Kapsamında Öğrenciler Ġçin OluĢturulan Tema ve Kategoriler Tablo 7. AraĢtırma Kapsamında Okul Personeli ve Veliler Ġçin OluĢturulan Temalar. 49 Tablo 8. AraĢtırma Kapsamında Öğrenciler Ġçin OluĢturulan Temalar Tablo 9. Yöneticilerinin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Tanımlamaları Tablo 10. Yöneticilerin Devletin ve Velilerin Eğitime Niçin Destek Yaptıklarına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 11. Yöneticilerin Okulun Rakiplerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 12. Yöneticilerin Okulda Öğrenciye Nasıl Bakıldığına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 13. Yöneticilerin Mevcut Durumda Okul ve ĠĢlevine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 14. Yöneticilerin Mevcut Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 15. Öğretmenlerin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Tanımlamaları Tablo 16. Öğretmenlerin Devletin ve Velilerin Eğitime Niçin Destek Yaptıklarına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 17. Öğretmenlerin Okulun Rakiplerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 18. Öğretmenlerin Okulda Öğrenciye Nasıl Bakıldığına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 19. Öğretmenlerin Mevcut Durumda Okul ve ĠĢlevine ĠliĢkin GörüĢleri xii

13 Tablo 20. Öğretmenlerin Mevcut Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 21. Velilerin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Tanımlamaları Tablo 22. Velilerin Devletin ve Velilerin Eğitime Niçin Destek Yaptıklarına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 23. Velilerin Okulun Rakiplerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 24. Velilerin Okulda Öğrenciye Nasıl Bakıldığına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 25. Velilerin Mevcut Durumda Okul ve ĠĢleyiĢine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 26. Velilerin Mevcut Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 27. Yardımcı Personelin Okulun Varlık Sebebine ĠliĢkin Tanımlamaları Tablo 28. Yardımcı Personelin Devletin ve Velilerin Eğitime Niçin Destek Yaptıklarına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 29. Yardımcı Personelin Okulun Rakiplerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 30. Yardımcı Personelin Okulda Öğrenciye Nasıl Bakıldığına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 31. Yardımcı Personellerin Mevcut Durumda Okul ve ĠĢleyiĢine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 32. Yardımcı Personellerin Mevcut Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 33. Öğrencilerin Okula Gelme Sebebine ĠliĢkin Tanımlamaları Tablo 34. Öğrencilerin Okulun Eksik Yönlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 35. Öğrencilerin Okulun Hayatlarındaki Önemine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 36. Öğrencilerin Devlet ve Velilerin Eğitime Niçin Destek Yaptıklarına ĠliĢkin GörüĢleri xiii

14 Tablo 37. Öğrencilerin Okula Gitmek Yerine Yapmak Ġstedikleri Faaliyetlere ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 38. Öğrencilerin Okulda Öğrenciye Nasıl Bakıldığına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 39. Öğrencilerin Mevcut Okul ve ĠĢleyiĢine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 40. Yöneticilerin Okulun Geleceğine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 41. Yöneticilerin Gelecekteki Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin Değerlendirmeleri Tablo 42. Öğretmenlerin Okulun Geleceğine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 43. Öğretmenlerin Gelecekteki Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin Değerlendirmeleri Tablo 44. Velilerin Okulun Geleceğine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 45. Velilerin Gelecekteki Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin Değerlendirmeleri Tablo 46. Yardımcı Personelin Okulun Geleceğine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 47. Yardımcı Personellerin Gelecekteki Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin Değerlendirmeleri Tablo 48. Öğrencilerin Okulların Nasıl Olmaları Gerektiğine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 49. Öğrencilerin Gelecekte Okulların PaydaĢlarında Nasıl Bir Fark Yaratacağına ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 50. Öğrencilerin Okulun Geleceğine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 51. Öğrencilerin Gelecekteki Okul ve ĠĢleyiĢine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 52. Öğrencilerin Okulların Gelecekte Mükemmel Yapması Gereken ĠĢe ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 53. Öğrencilerin Gelecekteki Okul Sistemi ve ĠĢlevlerine ĠliĢkin Değerlendirmeleri xiv

15 Tablo 54. Yöneticilerin Okulun Değerlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 55. Öğretmenlerin Okulun Değerlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 56. Velilerin Okulun Değerlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 57. Yardımcı Personellerin Okulun Değerlerine ĠliĢkin GörüĢleri Tablo 58. Öğrencilerin Okulun Değerlerine ĠliĢkin GörüĢleri xv

16 KISALTMALAR AASL: American Association of School Librarians AB: Avrupa Birliği DPT: Devlet Planlama TeĢkilatı EBRD: European Bank for Reconstruction and Development LYS: Lisans YerleĢtirme Sınavı MEB: Milli Eğitim Bakanlığı SBS: Seviye Belirleme Sınavı TED: Türk Eğitim Derneği TÜSĠAD: Türkiye Sanayici ve ĠĢadamları Derneği YGS: Yükseköğretime GeçiĢ Sınavı xvi

17 BÖLÜM I 1. GĠRĠġ Bu bölümde araģtırmanın problem durumu, problem cümlesi, araģtırmanın önemi, sınırlılıkları, araģtırmada kullanılan kavramlar ve tanımlar üzerinde durulacaktır Problem Durumu Ulusların geliģmiģlik ve kalkınma seviyesini belirleyen en önemli etkenlerden biri eğitimdir. Devletler, eğitim sistemleri yoluyla bireylerin gereksinim duydukları bilgi ve becerileri kazanabilmelerini ve mutlu bireyler olarak yaģamalarını hedefler. Eğitim büyük bir sektör olmanın yanında, çok boyutlu çok aktörlü bir yapı olarak da karģımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin, velilerin, devletin ve iģ piyasasının eğitimden beklentileri zaman zaman aynı olabilirken, bazen de farklı yaklaģım ve beklentilere kaynaklık etmektedir. Farklı paydaģların eğitimden olan beklentilerini karģılamak ve eğitimin temel öznesi olan öğrenciyi kaybetmeden eğitim örgütlerinin iģleyiģ ve yapısını düzenlemek büyük önem arz etmektedir. Eğitim kurumlarının temel bir anlayıģ ve felsefe çerçevesinde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu süreç çok dinamik ve karmaģıktır. Bilgi toplumunun insanlarının ne tür bilgi ve beceriler ile donatılacağı, okulların tasarımı, öğretmen ve yönetici yetiģtirme, medya okul iliģkisi, okul toplum iliģkisi, sınavlar, okullarda teknoloji kullanımı tüm tarafları meģgul eden tartıģma konuları olarak karģımıza çıkmaktadır. Eğitim sistemi var olmadan önce de toplumda eğitsel iliģkiler vardı. Toplumsal eğitim kurumu, okulsuz bir toplumda, anne babaların ve toplumun üyelerinin birbirlerine bildirdiklerini öğretmeye baģlamasıyla oluģmuģtur. Toplumsal eğitim kurumu, zamanla okulumsu örgütleri, ardından okulları ve okullardan oluģan eğitim sistemini doğurmuģtur (BaĢaran, 2008). Tarihi süreç içinde okul sisteminin değiģik unsurları değiģik zamanlarda oluģmuģtur. Örgün eğitim kurumlarının ana özellikleri olan program, sınıf, dershane,

18 2 ders kitabı, öğretim metodu gibi unsurlar ortaçağda oluģmuģtur. Sanayi devriminden sonra bu unsurlara laboratuvar, sınav ve iģyeri uygulaması da katılmıģtır. Ġlkokul ve üniversiteler ortaçağın; ortaöğretim ve mesleki-teknik öğretim sanayi devriminin ürünüdür (Ergün, 1989, Akt. Genç ve Eryaman). 19. yüzyılda üç önemli faktör eğitim kurumlarını değiģmeye zorlamıģtır. Bunlar: EndüstrileĢme, ĢehirleĢme ve göçtür (Tye ve Tye, 1992, akt: Özdemir, 2000). Bu üç önemli faktörün etkisinde kalan eğitim kurumu iģleyiģini bu faktörlere dayalı olarak 20. yüzyıla kadar sürdürmüģtür. 20. yüzyılda otomobil, hava taģımacılığı, kitle iletiģim araçları gibi unsurlar eğitim kurumunu yeni değiģimlere zorlamıģtır (Özdemir, 2000). Toplumsal ve ekonomik değiģme ile birlikte eğitimin ve eğitim kurumunun da rolleri değiģmektedir. Eğitim, toplumdaki değiģimlerden etkilenir ve bu değiģmelere göre kendini yeniden düzenleme gereği duyarken, toplumun yenileģmesine de öncülük etme durumundadır. Bu durum eğitim ve değiģme arasında çift yönlü bir etkileģim söz konusu olduğunu göstermektedir (Özdemir, Yalın ve Sezgin, 2012). Günümüzde ise bilgi toplumuna geçiģle birlikte eğitime olan talep de nitelik değiģmektedir. Yeni geliģen örgüt ve yönetim yaklaģımları da okulu etkilemektedir (Özdemir, 2000). Ġçinde bulunulan bilgi çağında, toplumsal yapılarda meydana gelen inanç, değer ve tekniklerin geliģmesi sonucu yeni beklenti ve gereksinimlere göre Ģekillenen eğitim kurumu olarak okulun iģlev ve görevleri üzerine yazarlar tarafından farklı görüģler sunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sına göre okulun amacı ve görevi; Atatürk ilke ve devrimlerine, laik, sosyal hukuk devletinin ilkelerine uygun ve öğrencinin eğitim gereksinimini karģılayan bir öğretim yapmaktır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz (1982 Anayasası, Md. 42). BaĢaran a göre okul, öğrencilerine önceden tasarlanmıģ eğitsel amaçlara ulaģmak için gereken davranıģı (bilgi, beceri ve tutumu) planlı bir süreç içinde belli bir sürede kazandıran örgüttür (BaĢaran, 2009). ġirin (2010) ise okulu, eğitim sisteminin genel ve özel amaçlarının temel ilkelere bağlı kalınarak öğrencilere aktarıldığı eğitim kurumu olarak tanımlamaktadır. Okulun varlık sebebi ve iģleviyle ilgilide farklı görüģler mevcuttur. Okul; bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen

19 3 bireyler olarak yetiģmesine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın geliģen gereksinimlerine yanıt verebilecek beceriler kazandırmak için vardır (Ada ve Küçükali, 2009). Taymaz a (2007) göre, eğitim sistemi içinde okulun iģlevi, öğrencilerine istenilen davranıģları kazandırma belli öğrenme yaģantılarının öğrencilerle yaģanmasını sağlamak için çevreyi gerekli biçimde düzenlemektir. Ayrıca okullar, öğretme ve öğrenmeye adanmıģ hizmet örgütleridir. Okulun nihai amacı öğrenci öğrenmesidir. Aslında, okulun varlığı bu hizmet üzerine kurgulanmıģtır (Hoy ve Miskel, 2010). Bursalıoğlu (2005) okulun görevlerinin aslında eğitimin görevleri olduğunu ve bu görevlerin; Okulun sosyal görevi, çocuğu sosyalleģtirmek, yani çocuğa kültürü aģılamak, Okulun politik görevi, yetiģtirdiği kuģağın toplumdaki devlet sistemine bağlılık göstermesini ve liderlik yetenekleri olan öğrencilerin seçilmesi ve eğitilmesini gerçekleģtirmek, Okulun ekonomik görevi ise ekonominin beyin gücü ve insan gücü gereksemesini karģılamak olarak tanımlamıģtır. Drucker (1996) yeni toplum düzeninin de okulların sorumluluklarını değiģtirdiğini ve bu sorumlulukların; yüksek düzeyde okur-yazarlık sağlama, her düzeydeki öğrencilere öğrenme motivasyonu ve öğrenmeye devam etme isteğinin aģılanması, hem yüksek düzeyde eğitim almıģ insanlara hem de zamanında, eğitim olanaklarına ulaģamamıģ insanlara açık olması, bilgiyi hem içerik hem de süreç olarak aktarması, tüm topluma nüfus etme ve her türlü kuruluģtan yararlanması gerektiği biçiminde ifade edilebileceğini savunmaktadır. Okullara yüklenen bu sorumluluklara rağmen, Bursalıoğlu na (2005) göre bizim okullarımızın görevlerine iliģkin bilimsel değerlendirmeler yok denecek kadar azdır. Buna karģılık ise okullarımıza ve eğitim sistemimize yönelik eleģtiriler her geçen gün artmaktadır. Türkiye Sanayici ve ĠĢadamları Derneği nin (TÜSĠAD) 7 bölge, 32 il ve 78 ilçede yaptırdığı 2416 kiģilik örneklemli Kamu Reformu AraĢtırması (2002) sonuçlarına göre Türk kamuoyu bugünkü koģullarda devletten beklentileri öncelikli olarak üç alanda hizmetlerin iyileģtirilmesini ve reformize edilmesini istemektedir (TÜSĠAD, Kamu Reformu AraĢtırma Raporu, 2002). Bu araģtırma sonuçlarında görülmüģtür ki ülkemizde gerekli görülen üç reformdan biri eğitim reformudur, dolayısıyla da okul reformudur.

20 4 Ayrıca yakın zamanda yapılan, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 29 ülkeyi kapsayan bir araģtırmaya (EBRD, 2011) göre Türk vatandaģlarını endiģelendiren en önemli konu eğitimdir. Bursalıoğlu (2005) okulların görevlerine iliģkin eleģtirilere de değinmiģ Bu eleģtiriler kalıplaģmıģ olup, her memlekette hemen hemen aynıdır. demiģtir (Bursalıoğlu, 2005). Godin (2012) "Rüya Çalmayı Bırakın. Okulların Ne İçindir?" isimli manifestosunda endüstri kurumlarından okullara uyarlanan teorilerin günümüzde geçerliliğini yitirdiğini ifade etmektedir. Illich Okulsuz Toplum kitabıyla okulu bireylere yerleģik düzeni benimsetmeye çalıģan kurum olarak eleģtirmiģtir. Illich e göre (2010) okullar ideolojik ve otoriteye bağlı bireyler yetiģtirir. Illich diğer bir eleģtirisinde okulların sadece sertifika ve diploma dağıtan kurumlar olarak belirtmektedir (Illich, 2010). Howard Gardner (2008) ise günümüz dünyasında, 21. yüzyılın dünyasında, beģ farklı çeģit zihin geliģtirmemiz gerektiğini ve dünyanın büyük bölümünde eğitimin insanları içinde bulunduğumuz yüzyıla ve geleceğe hazırlamadığını düģünüyor. Tam aksine, okullarda verilen eğitim, çocukları ve gençleri içinde bulunduğumuz yüzyıla değil, 19. yüzyılın tarım hayatına ve 20. yüzyılın endüstriyel hayatına hazırladığını söylemiģtir (TED, 2008). Özden e (2008) göre, bugün Türk Eğitim Sisteminin önündeki sorun, cumhuriyetin baģlangıcında (20. yy. için) ortaya konan eğitim hedeflerini 21. yüzyıl için yenileme sorunudur. Dolayısıyla, eğitim sistemindeki temel sorun, sistemin baģlangıçta amaçlanan görevleri yerine getirmemesi değil, yeni gereksinimleri karģılayacak yapı ve iģleyiģin oluģturulmamasıdır. Günümüzde değiģen teknoloji ve küreselleģme sonucu bireylerin sahip olmaları beklenen nitelikler değiģmiģtir. Bundan az bir zaman öncesine kadar okuryazarlık okuma-yazma ve aritmetik bilmek olarak tanımlanıyordu. Teknoloji ve zenginleģen kaynaklar bu tanımı çok daha karmaģık hale getirmiģtir. Okuryazarlık bilgiye ulaģmanın çok ötesinde dijital, görsel, yazılı ve teknolojik kanalları kullanarak bilgiye ulaģmak, bilgiyi yaymak ve yeni durumlara uydurmak olarak ifade edilmeye baģlanmıģtır (AASL, 2007). Okul toplumsal bir sistemdir. Kendine özgü bir kültürü, amacı ve yapısı vardır. Okullar, ham materyallerden standart araçlar üreten fabrikalar değildir. Okul, her kim

21 5 gelirse onu almak zorundadır, oysa fabrikalar kullanacakları malzemeyi seçerler. Okulların gelen müģteriyi seçmek gibi bir hakları yoktur (Özdemir vd., 2012). Bu sistem, temel kabullenmeleri, değerleri ve mevcut yapılanması ile en verimli Ģekilde çalıģsa bile, yetiģtirilebileceği en iyi mezun, iyi bir devlet memurudur. Sistemin üzerine oturtulduğu mevcut değerler giriģken bireyler yetiģtiremez (Özden, 2008). Schlecthy e (2011) göre, bir örgütün kendini yenileme hızı örgütün değiģiminden yavaģ ise, o örgütün var olma sebebini sorgulamalıyız. Teknolojideki baģ döndüren değiģim ve geliģim sonucunda sanayi toplumu artık yerini bilgi toplumuna bıraktığı bununla birlikte sanayi toplumuna göre Ģekillendirilen okullarda bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği belirtilmektedir. Bu sebeple de dünyada birçok ülke okul reform çalıģmaları baģlatmıģtır. Özden e (2008) göre sorun, yaptığını doğru Ģekilde yapamamakta değil, doğru olanı yapmamaktadır. Daha önceden yapılanları yapmak, en iyi Ģekilde de yapılsa, sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır. ġimdiye kadar yapılanların bugün için doğru olup olmadığının sorgulanması ve bugün için doğru olanın ne olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Öz bir ifadeyle sorun, eğitimde "bugünün doğrularını" dolayısıyla bugün yapılması gerekenleri bulmaktadır (Özden, 2008, s. 4). Özden e (2008) göre, yeni bir eğitim vizyonunun çizilebilmesi için her eğitimci okulun amacını ve varlık nedenini sorgulamak ve kendi cevabını bulmak zorundadır. Ayrıca eğitim sisteminin yapısı ve iģleyiģi konusundaki temel değerlerin de ortaya konması gerekmektedir. Özellikle örgütsel yapının üç öğesine iliģkin değerlerin tartıģılması ve açıklığı kavuģulması gerekir: kurallar, roller ve iliģkiler. 1. Kurallar: Okuldaki öğrenci, öğretmen ve personel davranıģlarını yönlendiren bütün mevzuat. 2. Roller: Okuldaki öğrenci öğretmen ve personel davranıģını biçimlendiren yükümlülük ve beklentiler. 3. İlişkiler: Bir rolün diğerine göreli konumlanması ve hangisinin ast, hangisinin üst olduğunun belirlenmesi (Özden, 2008). Eğitimin amacı ve okulun varlık nedeni ile ilgili değerler okulun yapısını da belirleyecektir. Esasen yeniden yapılanma da yukarıda sıralanan üç öğenin yeniden

22 6 tanımlanmasıdır. Çünkü bir kurumu Ģekillendiren, yönlendiren ve yöneten etmenler o kurumdaki kural, rol ve beklentilerdir (Özden, 2008). Geleneksel anlamda okul, gencin yetiģkin olarak oynayacağı rolü kabullenmesinde, genci meģgul etmede, iģ alanına girmeye hazırlamada, toplumun sosyal ve kültürel değerlerinin kazandırılmasında, toplumsallaģmada, geleneklerde, inançlarda, toplumda yaģamak için gereken yetenekleri geliģtirmede ve genci gerekli konumlara getirmede, onu çeģitli iģ kollarında mesleğe yönlendirmede bir araç olarak görülmüģtür (Özdemir ve diğerleri, 2012). Günümüzde ise okulun farklı görülmesi gerektiği, farklı bir yapı ve iģleve sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. Yeni okul için oluģturulacak yeni bir teorinin; ortak amaçlar, değerler, inançlar, arkadaģlık iliģkileri ve meslektaģ iliģkileri boyutlarını mutlaka kapsaması gerekmektedir (Sergiovanni, 1996). Eğitim sistemimizin kuruluģundan bu yana hızla geliģen teknoloji ve diğer nedenlerden dolayı eğitim sistemindeki mevcut eğitimin amacı, bilginin doğası ve kurumların iģleyiģi dâhil olmak üzere birçok alandaki temel değerler değiģtiği söylenebilir. Özdemir ve diğerlerine (2012) göre ülkemizde 1946 yılında çok partili hayata geçiģle baģlayan demokratikleģme hareketinin eğitim halkası tamamlanamamıģtır. Eğitim sistemimiz, çağdaģlaģma ve demokratikleģme yolunda köklü bir değiģikliğin gerçekleģmesini ve çağdaģ Türk insanının yetiģmesini amaçlayan bir anlayıģla yeniden düzenlenmesi gerektiği Ģeklinde yorumlanabilir. Drucker (1994) teknoloji ne kadar önemli, ne kadar göze çarpan bir Ģey olursa olsun, okulun ve okul öğretiminin değiģmesinde yine de en önemli etken değildir. En önemlisi, okulun rolünü ve iģlevini, içeriğini, odağını, amacını, değerlerini yeniden düģünmektir. Türk Eğitim Sistemi ndeki bu değer değiģikliklerinin eğitimin amacına, okulların yapısına, öğretmen ve yönetici rollerine, velilerin ve öğrencilerin konumuna iliģkin çizdiği yeni resimler, öngördüğü yapılanmalar vardır. Bu çalıģmanın amacı okulun paydaģlarına göre bu resimleri ve beklentileri belirlemektir. Bu durum çalıģması okulun paydaģlarına göre okulun varlık nedeni, geleceği ve değerlerinin mevcut algılarını nitel veriler ıģığı altında araģtırarak eğitim sisteminin tıkanıklığından rahatsızlık duyan ve çözüm üretmek isteyenlerle paylaģmaktır.

23 AraĢtırmanın Amacı Bu araģtırmanın amacı, Ġlköğretim kurumlarında okulun değerleri, varlık sebebi ve geleceğine iliģkin paydaģ görüģleri nelerdir? sorusuna cevap aramaktır. Bu araģtırmanın alt amaçları ise Ģöyledir; 1. Okulun paydaģlarına göre okulun varlık sebebi nasıl değerlendirilmektedir? 2. Okulun paydaģları, okulun geleceğini nasıl görmektedir? 3. Okulun paydaģlarının okulun mevcut değerlerine iliģkin algıları nasıldır? 1.3. AraĢtırmanın Önemi Bu çalıģmanın yoğunlaģtığı nokta yeni yüzyılda bireylerin ihtiyaçlarını karģılayabilecek bir okulun felsefi, bilimsel ve uygulama ilkelerine ıģık tutmaktır. Bunun için öncelikle değiģen okul, öğretmen, öğrenci ve yönetici kavramlarının incelenmesi gerekmektedir. Son yıllardaki bilim ve teknolojideki hızlı geliģimin toplumsal yaģamı etkilemesi okulun toplum yaģamdaki yerinin ve öneminin arttığı söylenebilir. Ġlköğretimde ülkenin tümüne yakın katılımı gerçekleģtiren Türkiye, Ģimdi de eğitimin kalitesini arttırma gereğini duymaktadır. Bu durum çalıģması, ilköğretim kurumlarında okulun paydaģlarının okulun değerleri, varlık sebebi ve geleceğine iliģkin mevcut algılarını nitel veriler ıģığı altında araģtırarak ilgili durum tespiti ile okullarımızdaki reform çalıģmalarının etkililiğini artırmada eğitim liderlerine rehberlik sağlayabilir. Bu çalıģma ile ilköğretim kurumlarının temel aktörleri olan okul personeli, veli ve öğrencilerin görüģlerinin incelenerek okulun yapısı ve iģleyiģine iliģkin fikir verebileceği söylenebilir. Bu çalıģmadan elde edilecek sonuçların aynı zamanda uygulayıcıları, okullarda stratejik planların baģarısının artırılması ve öğretim ve öğrenmenin geliģtirilmesini sağlayacak uygulamalar hakkında bilgilendirmesi beklenmektedir.

24 Varsayımlar AraĢtırmacı tarafından araģtırmanın okul personeli, veli ve öğrencilerin görüģlerine göre ilköğretim kurumlarında okulun değerleri, varlık sebebi ve geleceğine iliģkin tanımlamalarını incelemek amacıyla kullanılan veri toplamak için araģtırmacı tarafından geliģtirilen yarı yapılandırılmıģ görüģme formu araģtırma verilerini elde etmek için yeterlidir. Ayrıca hâlihazırdaki ve eski öğrenciler aldıkları eğitim ve okulları ile ilgili değerlendirmeler yapabilirler AraĢtırmanın Sınırlılıkları Bu araģtırma eğitim öğretim yılının birinci döneminde Ankara ili merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunun paydaģları içerisinden alınan katılımcıların görüģleri ve araģtırmacının ulaģabildiği kaynaklardan elde edilen verilerle sınırlandırılmıģtır. Bu bağlamda, Türkiye kapsamına genelleme yapmak mümkün değildir, fakat okulun değerleri, varlık sebebi ve geleceğine iliģkin görüģmelerden elde edilen sonuçlar daha sonra yapılabilecek çalıģmalara alt yapı oluģturması açısından önem taģıyabilir. Buna ek olarak, yarı yapılandırılmıģ görüģme formu dıģında farklı veri toplama araçlarına baģvurulmamıģtır.

25 Tanımlar Okul: En basitten en karmaģık olanına kadar çeģitli bilgi, beceri ve alıģkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı yer (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976). Okulun paydaģları: Okuldaki yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve yardımcı personeli ifade etmektedir. etmektedir. Okul personeli: Okuldaki yönetici, öğretmen ve yardımcı personeli ifade Değer: Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik iģleyiģ ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düģünce, amaç, temel ahlâkî ilke ya da inançlar (Özgüven, 2011).

26 BÖLÜM II Bu bölümde, araģtırmanın kavramsal çerçevesine, temel kavram ve terimlerin açıklanmasına yer verilmiģtir. Bu amaçla, araģtırmayla ilgili temel kavram ve terimlerin açıklaması yapılarak, alanyazın taramasına bağlı olarak ilgili araģtırmalara değinilmiģtir. 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Sosyal Bir Kurum Olarak Okul Okul, eğitim ve öğretimi meslek edinmiģ kiģilerin, belirli yaģ ve nitelikteki öğrencileri, belirli bir program ve amaçlar doğrultusunda yetiģtirdikleri, kendileri ve toplum için yararlı bireyler haline getirmeye çalıģtıkları mekânlardır. Bir bakıma, bir sistem dâhilinde, kuramın uygulamaya geçirildiği ve aynı zamanda kuramlara kaynaklık eden alanlardır (Özmen, 2004). Okul mevcut yapısıyla açık sistem özelliği göstermektedir. Açık sistem, girdilerini çevreden alan, çıktılarını çevreye veren böylece çevresine ürün vererek yaģamını sağlayan sistemlerdir (Kayıkçı, 2007). Okul, açık bir toplumsal sistem olarak çevresinden ve bir alt okuldan girdiler alır, bunları iģleyerek çevreye ve üst okullara verir (Yalçınkaya, 2002). Yalçınkaya nın (2002) açık sistem özelliğini okula uyarlaması incelendiğinde açık sistem özelliğine sahip okulun girdileri arasında, insan (öğrenci, öğretmen/öğretim elemanı, öğretime yardımcı personel, yönetici, idari personel vs.), bilgi (amaçlar, ilkeler, değerler, programlar vs.), teknoloji (bilgisayar, görsel-iģitsel araçlar, makineler, diğer öğretim araç-gereçleri vs.), finansman (genel ve özel bütçeden devlet katkıları, yardım, bağıģ, vakıf, döner sermaye vs.) bulunmaktadır. Açık sistem okulunda ĠĢleme (değiģim/dönüģüm) Sürecini İnsan (öğretmen/öğretim elemanı, öğretime yardımcı personel, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanı vb., yönetici, idari personel), yapı (sınıf düzeyleri, bölümler, örgütsel hiyerarģi, vs.), yönetim (yönetim görevleri, süreçleri, iģlemleri vs.), eğitim öğretim süreçleri, fiziki yapı ve teknoloji (binalar, sınıflar, laboratuvarlar, atölye/iģlikler, resim-müzik-spor salonları, kütüphane,

27 11 bilgisayar, görsel-iģitsel araçlar, makineler ve diğer araç ve gereçler, vs.) oluģturduğu görülmektedir. Açık sistem özeliğine sahip okulun çıktılarının ise eğitilmiş öğrenciler, ürünler (gazete, dergi, kitap, malzeme vs., hizmetler (proje, toplantılar-panel, sempozyum vb.) vs., para (vakıf, döner sermaye vs.) olduğu görülmektedir. Bir toplumsal kurum ve açık bir sistem olarak okul, içinde yer aldığı toplumdan soyutlanması düģünülemez. Bir açık sistem olarak okul girdi-iģleme-çıktı doğrusal çizgisinden sonra çıktılar için enformasyona ihtiyaç duyar. Bunu da dönüt (geri bildirim, geri besleme) yoluyla sağlar. Okul aldığı dönüt yolu kendisi besleyerek, daha baģarılı olacak ve böylelikle varlığını geliģtirerek sürdürecektir (Yalçınkaya, 2002). Okulların yalıtılmıģ bir Ģekilde iģlediği bir zaman olduysa bile bu zaman uzun süre önce kaybolmuģtur. ġimdi, öğretilenleri, kime öğretildiği ve nasıl öğretildiğini Ģekillendirmek noktasında söz sahibi olmak ve eğitim aģamasında önde olmak isteyen birçok etken ve oyuncu var. Bazılarının diğerlerine göre daha büyük geçerlikleri olacak ama hiçbiri kendi baģına önderlik edemeyecek (Riley ve Louis, 2003). Okulların çevreyle olan iliģkileri bütün toplumlarda farklılıklar göstermektedir. Bazı toplumlarda okul çevre iliģkileri uyumlu iken, bazılarında da genellikle bir çatıģma durumu ortaya çıkmaktadır (Kıncal, 2006). Toplumlar bürokratik bir örgüt haline getirdikleri ve eğitim hizmetlerini sunmak için seçtikleri bu kurumlara pek çok görevler yüklemiģlerdir. Okulların bu görevlerini de yasal düzenlemelerle belirlemiģlerdir. Bu amaçlar dikkatle incelendiğinde temel olarak dört boyutta ele alınabilir, iyi insan, iyi yurttaģ, iyi üretici ve iyi tüketici yetiģtirmek (Aydın, 2010). Downey, Seager ve Slage (1960) Amerikan eğitiminin amaçlarını, dolayısı ile kamu okullarından beklentileri entelektüel boyut, toplumsal boyut, kiģisel boyut ve verimlilik boyutu olarak belirlemiģlerdir. Entelektüel boyutunun bilgi sahibi olma, bilgiyi iletiģimle paylaģma, bilgi yaratılması ve bilgiyi isteme alt boyutlarından, toplumsal boyutunun insandan insana, insandan devlete, insandan ülkeye ve insandan ülkeye alt boyutlarından, kiģisel boyutunun fiziksel, duygusal etik ve estetik alt boyutlarından, verimlilik boyutunun da mesleki rehberlik, mesleki hazırlama, ev-aile ve tüketici alt boyutlarından oluģtuklarını ileri sürmektedirler (Lipham, Rankin ve Hoeh, 1985, Akt: Aydın Ġ., 2010).

28 12 Bu ifadeler ıģığında hemen hemen her toplumun okul denilen kurumdan beklentilerinin bu boyutlardan oluģtuğu söylenebilir. Diğer taraftan farklı eğitim akımları da okullardan farklı amaçları gerçekleģtirmesini beklemektedir. Okuldaki uygulamalardan kaynaklanan ve bazı olgulara tepki olarak ortaya çıkan eğitim kuramlarını dört baģlık altında toplayabiliriz. Bu eğitim kuramları arasında; Essesializm (Özcülük, Temelcilik), Perennenializm (Daimicilik), Progressivizm (Ġlerlemecilik) ve Sosyal-Yeniden Yapılandırmacılık (ĠnĢaacılık) ele alınmıģtır (Özdemir vd., 2012). Bu akımların okulun amaçlarına iliģkin görüģlerini Ģu Ģekilde ortaya koymuģlardır: Özcülük: Her yerde ve her zaman geçerli, belirli bir okul ve müfredat yoktur. Öğrenciye sert ve baskıcı bir disiplin anlayıģına yer verilmektedir. Okulda sistemli bir öğrenmenin gerçekleģmesi için disiplinin gerekli olduğunu, bununla birlikte öğrenmede öğrencinin dikkatinin ve çabasının da gerektiğini vurgulamaktadır. Okulun temel görevi ise kültürün temel unsurlarını aktarmak ve kültürel öğeleri korumaktır. Daimicilik: Eğitimin amacı, insanın doğasını açıklamak ve bu doğaya iliģkin evrensel özelliklere dayanan bir eğitim programı oluģturmaktır. Ġnsan doğası değiģmediği için temel eğitim modelleri de değiģmez. Eğitim kurumu akıl yetilerini geliģtirmeye yardım etmeli ayrıca değiģmez ve evrensel olan bilginin öğrenilmesine yardım etmelidir. Ġlerlemecilik: Okul sosyal reformun önemli bir parçasıdır. Her Ģey sürekli bir değiģim içindedir eğitim süreç ve etkinliklerinin de sürekli değiģim içinde olması gerekir. Eğitim, toplumsal değiģimin temel dinamiği olarak toplumu değiģtiren ve yenileyen güçtür. Okul ve sınıf ortamında, yarıģmaya dayalı bir etkileģimden çok, iģ birliğine, grup çalıģmasına ve paylaģıma dayalı bir anlayıģ hâkim olmalıdır. Sosyal-Yeniden Yapılandırmacılık: Eğitim, geleceğin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle okul yeni bir toplumun yaratılmasında kullanılması gereken önemli bir güçtür. Okullar, kültürel krizlere yol açan önemli sosyal problemler belirlemeli ve bu problemlerin çözümü için gereken yeterlik ve davranıģlara da zemin hazırlamalıdır. Okul geleceğe yönelik olmalı ve yeni bir

29 13 düzenin geliģmesine yol açacak biçimde öğrencilerin zihinlerini ve karakterlerini eğitmelidir. Görüldüğü gibi tüm yaklaģımlar okul denilen kuruma farklı amaçlar yüklemektedir. Okulun bu amaçlardan hangisini baģaracağı toplumların tercihlerine göre tamamen değiģmektedir. Günümüz dünyasında eğitim alanında bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasında çok hızlı bir değiģim ve dönüģüm yaģanmaktadır. Okulların küreselleģme sonucu artan rekabet ortamında hızla değiģen çevre, teknoloji ve beklentilere uyum sağlayabilmek için değiģmesi ve değiģim sürecini kurumsal olarak içselleģtirmesi kaçınılmazdır. Bu değiģimleri gerçekleģtirip kurumların benimsemesini sağlayabilmek için okulun temel değerlerini, misyonlarını ve amaçlarını yeniden belirleyerek bir araya getirmelidir. Bu bilgiler ıģığında toplum ve paydaģlarıyla paylaģtığı vizyon oluģturulmalıdır. Kamu idarelerinin planlı bir hizmet sunumu gerçekleģtirebilmeleri için stratejik planlama yapmaları gerekmektedir. DPT (2006) tarafından hazırlanan Kamu idareleri için stratejik planlama hazırlama kılavuzunda Nereye gitmek istiyoruz? sorusunun cevabı ise; kuruluģun varoluģ nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaģılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluģun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaģılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaģılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir Okulun Vizyonu ve Misyonu Eğitimin amacı ve okulların iģleyiģini yeniden tanımlamanın bir zorunluluk haline gelmesinin temelinde toplumsal yapıdaki inanç, değer ve tekniklerin değiģmesi vardır (Genç ve Eryaman, 2007). Okulların ne oldukları, yapmaları gereken iģler ve gelecekte nasıl olması gerektiğini değerlendirmek gerekmektedir. Öğretim lideri olarak okul yöneticisi, okulun varlık nedenini ve eğitim-öğretim politikasını açık ve net bir Ģekilde ifade eden bir vizyon geliģtirmeli ve bu vizyonu okulun tüm personeline aktarabilmelidir (Özdemir ve Sezgin, 2002).

30 14 Vizyon, kelime anlamıyla görüģ, görme kuvveti, geleceği kestirebilme gücü ve hayal gücü gibi anlamlara gelmektedir (Çelik, 1995). Vizyon geleceği yorumlamak veya önceden kestirmek değil, aldığınız kararlarla geleceği oluģturmaktır. Vizyon olanaksız hayaller kurmak demek de değildir. Vizyon, kendiliğinden gerçekleģmeyecek ancak gerekli çabaların harcanması göze alınırsa baģarılabilecek bir ideali tanımlamaktadır (Doğan, 2007). Okulların geleceğinin Ģekillenmesinde önemli etkisi olan bir vizyonun üç önemli fonksiyonu vardır (MEB, 2007b): İlhâm verme: Vizyonun temel fonksiyonu; okul/kurum mensuplarına ilhâm vermek, heyecanlandırmak ve motive etmektir. Bunu sağlayabilmek için okul/kurum paydaģlarının vizyon geliģtirme sürecine katkısı gerekir. Karar zinciri oluşturma: Karar alma süreçlerinde vizyonun ektisi vardır. Vizyon okul/kurumdaki herkese nasıl karar verileceği ve ne yapılacağı konularında yol gösterir. Takım Düzeni oluşturma: Okul/kurumdaki herkesi ortak bir noktada birleģtirmek ve takım ruhu oluģturarak geliģmeyi çabuklaģtırmaktır. Ortak hedefe ulaģmak için yapılan takım çalıģması, vizyona ulaģmada etkili bir araçtır. Vizyon, liderler tarafından izleyicilerin etkilenmesi, değiģimlerin kabul ettirilmesi anlamında en etkili araç olmasının yanında liderlik model ve anlayıģlarının da vizyon içeriği üzerinde etkileri bulunmaktadır (Sosik ve Dinger, 2007). Kotter ise küreselleģme sürecinde değiģimin hızını artıracak, etkili bir vizyonun özelliklerini büyük ölçekli değiģiklikler yapılmasını kolaylaģtırmak ve insanların belirli bir düzen içinde çalıģmasına ve böylece motivasyon düzeyi yüksek çalıģanların hareketleri arasında oldukça etkili bir eģgüdüm sağlanmasına yardımcı olmak olarak özetlemiģtir (Akgemci, Çelik, Ertuğrul, 2008). Özdemir e (2000) göre eğitim yöneticisinin kendisinden beklenen görevleri etkin olarak yerine getirebilmesi için vizyon sahibi olması gerekmektedir. Eğitim yöneticisini geliģtirmesi gereken güçlü bir vizyonun yürekten gelen, idealist, örgüte aidiyeti belirgin, özgün ve örgüt içinden olan ve olmayan kiģilerin ilgisini çeken, çekici, özelliklere sahip olması gerekmektedir (DPT, 2006). DPT (2006) iyi ifade edilmiģ bir vizyon bildiriminin kısa ve akılda kalıcı, ilham verici ve iddialı, gelecekteki baģarıları ve ideal olanı tanımlayıcı gibi özellikleri taģıması

31 15 gerektiğini belirtmiģtir. Kurumların gelecekteki baģarılarının belirlenmesinde önemli bir yeri olduğu ifade edilen vizyonun belirlenme sürecinin de önemli olduğu söylenebilir. Etkili ve güçlü bir vizyon oluģturabilmek için doğru soruların sorulması önemlidir. Keskinkılıç a (2011) göre okul/kurum vizyonunun belirlenmesinde; Ġsteklerimiz ve ideal geleceğimiz nedir? BaĢarmak istediklerimiz nedir? Bırakmak istediğimiz miras nedir? Toplum tarafından nasıl bilinmek istiyoruz? Okul/kurumumuzun gelecekteki yeri nasıl olmalıdır? sorularının cevabı aranmalıdır. BeĢinci Disiplin adlı kitabında Senge (2000) vizyonun ne olduğundan ziyade ne yaptığının önemli olduğu, vizyon tutkusunun bize özgür irade konusunda yeni bir anlayıģ kazandıracağını söylemektedir. Vizyon kuruluģun ideal geleceğini sembolize eder. KuruluĢun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluģun farklı birimleri arasında birleģtirici bir unsurdur. Bundan dolayı, birçok iģlevi yerine getiren kuruluģlarda daha da önemli bir role sahiptir (DPT, 2006). Okulda, stratejik planlama süreci baģlatıldığında yapılması gereken iģler arasında vizyon geliģtirme çalıģmaları öncelikli olarak yer alır. Bu aģamada Ģu soru sorulmalıdır. Tercih ettiğimiz geleceğimiz nedir? Bu soruyu cevaplarken öncelikli olarak değerler, misyon ve örgüt iklimini belirleme, gelecekte ne görmek istediğinizi tanımlama, ayrıntılara inmekten kaçınmama, olumlu düģünme, sistemin her zaman bugünkü gibi kalamayacağını unutmama ve pek çok Ģeyi değiģtirmeye ve farklı gözle bakmaya hazırlıklı olma önerilir (MEB, 2007a). Özdemir e (2012) göre vizyon oluģturma sürecinde okullarda vizyon oluģturmak adına; okulun temel amacının tespiti, temel değerlerin ortaya konma sürecinin tamamlanması, büyük ve zorlu hedeflerin oluģturulması, hedefler doğrultusunda strateji ve taktik kavramlarının gündeme alınması, hedefler için canlı tanımların yapılmasının alıģkanlık haline getirilmesi çalıģmaları yapılmaktadır. Özden e (2008) göre vizyon arzulanan dünyanın habercisidir. Vizyonun birden bire net bir Ģekilde ortaya çıkması gerekmez. Vizyon baģta dağınık yaratımlar olarak

32 16 ortaya çıkan ve yararları çok sonra anlaģılabilecek üstün düģ kurma yeteneğinin bir sonucudur. Kısaca vizyon, okulun gelecekte yazmayı düģündüğü ve yazacağı Ģiiridir (MEB, 2007a). Vizyon oluģturma süreci incelendiğinde okul ya da kurumları temel amacının tespitinin vizyon oluģturma adına önemli olduğu görülmektedir. okul yada kurumların temel amaçları ise misyon ifadeleri ile belirlenmektedir. Misyon ise kelime anlamı olarak bir kiģi veya topluluğun üstlendiği özel görev demektir. Misyon ifadesinin ne olduğuna iliģkin çok farklı görüģler ifade edilmektedir. Bu konudaki görüģlerin bazıları aģağıda verilmiģtir. Misyon, bir iģletmenin kendine özgün karakterini ve örgütsel kimliğini açıklayan ifadedir (Whetten, 1985; Akt: Köseoğlu ve Ocak, 2010). Misyon bir kuruluģun varlık sebebidir; kuruluģun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder (DPT, 2006; MEB, 2007a). Misyon, her örgütte varlık nedenimiz nedir, ne yapmak istiyoruz, malımızın veya hizmetlerimizin üstün ve ayrıcalıklı tarafları nelerdir sorularına anlamlı ve tutarlı yanıtlar verilmesini gerektirir (Dinçer, 1998). Misyon herhangi bir örgütün varoluģ sebebidir ve onun stratejik amaçlarına nasıl ulaģacağını belirleyen çerçeveyi oluģturmaktadır (Doğan, 2007). Bu Ģekilde misyon ifadeleriyle ilgili ifadeleri artırmak mümkündür. Özetle misyon örgütün varlık nedenini, vizyona ulaģmak için gerekli ilkeleri ve ortak değerler içeren bir belgedir. KuruluĢun sunduğu tüm hizmet ve etkinlikleri kapsayan bu kavram örgütün ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eder (DPT, 2006). Okulların misyonu öğrenme ortamı yaratmaktır, fakat öğrenme artık ömür boyu sürecek bir faaliyet olarak algılandığı için okullarda ömür boyu öğrenme kavramına göre tekrar kurgulanmak durumundadır. Diğer bir ifadeyle, okulların "açık sistemlere" dönüģmesi günümüz koģullarında kaçınılmazdır (Özdemir ve Kılınç, 2012). Okulun misyon bildirimi, okulun çalıģma alanını (ilköğretim, ortaöğretim gibi.), hizmet sunduğu gruplara (öğrenci, veli gibi) karģı sorumluluklarını, benimsediği yönetim, eğitim ve öğrenim yaklaģımlarını ve değerlerini tanımlayan kalıcı bir açıklamadır (MEB, 2007a). Örgüt açısından Niçin varız? sorusunun cevabıdır. Misyonun özellikleri arasında, kısa

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETİCİSİNİN TANIMI Günümüzde; Bir spor yöneticisinin çok yönlü niteliklere sahip olmalıdır Özelliklede, Pratik becerileri teorik bilgilerle

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADĠSĠPLĠN, TEMATĠK YAKLAġIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERĠLER

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

HER DERS 1 SORU(N) PROJESİ

HER DERS 1 SORU(N) PROJESİ HER DERS 1 SORU(N) PROJESİ VEZİRKÖPRÜ-2016 PROJENİN ADI: HER DERS 1 SORU(N) PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, 5.6.7.8.sınıflarda öğrenim gören öğrencilere sınıf içi ders etkinliklerini

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2006,17 (3),100-111 BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi Süleyman Murat YILDIZ', Müslim BAKIR2 'Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM Eğitimin Önemi ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Yönetim Biliminin Gelişim Süreci ----------------------------------------------------------------

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ ÖĞRENCĠ TANILAMA SÜRECĠ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU ( 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tanılaması Ġçin ) Karabük Üniversitesi

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Değerli Okurlar; Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. DENĠZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ

Değerli Okurlar; Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. DENĠZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ DENİZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ FATMA ÜSTÜNDAĞ MÜDÜR YARDIMCISI BAŞAK EKİN KOTİL ÖZEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI SERDAR ÜLGER ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HASAN DOĞAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HAYRİYE BAYRAKTAR

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÖZ GEÇMĠġ... ĠĠĠ ÖN SÖZ... V

ĠÇĠNDEKĠLER. ÖZ GEÇMĠġ... ĠĠĠ ÖN SÖZ... V ĠÇĠNDEKĠLER ÖZ GEÇMĠġ... ĠĠĠ ÖN SÖZ... V 1. BÖLÜM KÜRESELLEġMEYE GENEL BĠR BAKIġ Özet... 1 GiriĢ... 1 KüreselleĢme Süreci... 3 KüreselleĢmenin Boyutları... 6 Ekonomik KüreselleĢme... 6 Siyasal KüreselleĢme...

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Lisesi AMAÇ: Kimya öğretmeni yetiģtirme programı kapsamındaki okul deneyimi derslerinin

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA-AĠLE REHBERLĠĞĠ VE AĠLE DANIġMANLIĞI Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. (Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği BaĢkanı) Hizmetiçi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR Öğr. Gör. Dr. Abdullah Can Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Türkiye de eğitim alanının uygulamalı bir bilim olarak yapılanma sürecinin geçmiģten günümüze

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri 3.DÖNEM 4.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 217 GÖRSEL SANATLAR EĞIT. VE ÖĞR. 2 2 3 5 SNF 220 MÜZIK EĞITIMI VE ÖĞRETIMI

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 SEKTÖR Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aģamasında, iģ yaģamının iģ gücüne dönük gereksinimlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ Teachers And Students Views Over The Primary Scholl s 6 th And 7 th Grades Level Of Achieving Of The General Targets Of Geography Subjects In Social Knowledge Courses ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER

Detaylı

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ *

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:36 Syf: 01-16 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK

Detaylı

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 Eğitim; genel anlamda istendik davranıģ değiģtirme, oluģturma ya da bilgi ve becerilerin öğrenenlere kazandırılması sürecidir. Öğrenme

Detaylı

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı