BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TPU ve KDSTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 1. GRUP: KONTROL MÜHENDİSİ 14 MRT 2010 Saat: dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına baş vurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 60 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 KONTROL MÜHENDİSİ 1. Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlerini ve hesaplarını denetleme görevi ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Uzman B) Şube Müdürü C) Genel Müdür D) yniyat Saymanı 6. şağıdakilerden hangisi saklı pay sahibi mirasçıdır? ) Murisin torunu B) Murisin dayısı C) Murisin yeğeni D) Murisin kardeşi 2. Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve ikmal planlamasını yapmak hangi daire başkanlığının görev alanına girer? ) Tapu Dairesi Başkanlığı B) Kadastro Dairesi Başkanlığı C) Tapu rşiv Dairesi Başkanlığı D) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 7. şağıdakilerden hangisi külli halef mirasçıdır? ) Devlet B) Murisin damadı C) tanmış (mansup) mirasçı D) Lehine belli bir mal vasiyet edilen şahıs.(musaleh) 3. Yalın (di) yazılı şekle bağlı olan sözleşmeler grubuna giren sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Evlilik sözleşmesi B) Bağışlama taahhüdü C) Gayrimenkul satış sözleşmesi D) Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 8. Türk Medeni Kanunu nun hak sahibi gerçek veya tüzel kişilerin eşya üzerindeki hakimiyet veya diğer hakları dolayısı ile ortaya çıkan hususları düzenleyen bölümü aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? ) yni Haklar B) Eşya Hukuku C) Mülkiyet Hukuku D) Mülkiyet ve Zilyetlik 9. Döner Sermaye Bütçesi kim tarafından onaylanır? 4. şağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun dallarından değildir? ) ile hukuku B) Ceza hukuku C) Miras hukuku D) Eşya hukuku ) Yönetim Kurulu B) Genel Müdür C) Maliye Bakanlığı D) İşletme Müdürü ve Sayman Müdürü 5. Sezginlik kısaca ne anlama gelmektedir? ) Zeki bir kişilik B) Tam ve sağ doğmak C) Hak ehliyetine sahip olmak D) kla uygun davranma yeteneği 10. Kamu idareleri hazırladıkları bütçe gelir ve gider tekliflerini ne zamana kadar ve hangi birime vermek durumundadır? ) Temmuz ayı sonuna kadar, Bakanlar Kuruluna B) Temmuz ayı sonuna kadar, Maliye Bakanlığına C) Haziran ayı sonuna kadar, Bayındırlık Bakanlığına D) Haziran ayı sonuna kadar, Devlet Planlama Teşkilatına 2

3 KONTROL MÜHENDİSİ 11. şağıdakilerden hangisi yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenen suçlardandır? 16. şağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçları arasında yer almaz? ) Silahla tehdit B) Şantaj C) Zimmet D) Taksirle adam öldürme ) İnsan haklarının ihlalini engelleme B) İnsan haklarını gündeme getirme C) Devlete karşı toplumu yönlendirme D) Kamuoyunu bilinçlendirme 12. Hangisi Türk Ceza Kanunu nda Ceza Kanununun amacı olarak ifade edilmemiştir? ) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak B) Toplumun barışını korumak C) Kamu sağlığını ve çevreyi korumak D) Ülke sınırlarını korumak 13. Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen merkez birimlerindeki her türlü malzemenin ayıklama ve imhası nerede yapılır? ) Birim rşivinde B) Kurum rşivinde C) Tapu rşiv Dairesi Başkanlığında D) Devlet rşivleri Genel Müdürlüğünde 14. şağıdakilerden hangisi imha işlemine tabi tutulamaz? ) Her çeşit tekit yazıları B) Birimler arası müteferrik yazışmalar C) Cari işlemde fiilen rolü bulunan malzeme D) Tarihi değeri bulunmayan resmî veya özel her çeşit zarflar 17. Etikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kamu yönetiminde alınan bazı kararlar hukuki de olsa etik olmayabilir. B) Etik davranış ilkelerine aykırı davranışların hiçbir yaptırımı yoktur. C) Etik dışı davranışların ortadan kaldırılması için, tek ve yetkili kurum Etik Komisyonlarıdır. D) Kamu görevlilerinin görevlerinde etik davranış ilkelerine uysalar bile, kamu yönetiminde iyileşme olmaz. 18. Genel Müdürlüğümüzde bir personelin etik davranış ilkelerine aykırı davranışları ile ilgili müracaat yapıldığında kararı inceleyecek ve karar verecek mercii neresidir? ) Teftiş Kurulu B) Etik Komisyonu C) Etik Kurul D) Disiplin Kurulu 19. Kamu Görevlileri Etik Kuruluna atamaları kim yapar? ) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar Kurulu C) Başbakan D) Milli Güvenlik Kurulu 15. şağıdakilerin hangisi Temel İnsan Haklarından biri değildir? ) Eğitim Hakkı B) Yaşama Hakkı C) Kişi Dokunulmazlığı D) Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı 20. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kimler hakkında inceleme yapar? ) TBMM üyeleri hakkında B) Bakanlar hakkında C) Tüm kamu görevlileri hakkında D) Yasada belirtilen Kurumların Genel Müdür ve Üstü Yöneticileri hakkında 3

4 21. Kamu kurumlarında Etik Komisyonlarını kim oluşturur? KONTROL MÜHENDİSİ 25. Kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları ne kadar süre içinde tescil edilir? ) Kurumların Üst Yöneticisi B) Bakanlar Kurulu C) Etik Kurulu D) Bakanlar 22. şağıdaki kanunlardan hangisine göre ülkemizde kadastro (Tapulama-kadastro) çalışması yapılmamıştır? ) Kesinleşme tarihleri tescil tarihi yazılmak suretiyle üç ay içerisinde tapu kütüğüne tescil edilirler. B) Kesinleşme tarihleri tescil tarihi yazılmak suretiyle iki ay içerisinde tapu kütüğüne tescil edilirler. C) Yevmiye defterine kaydının yapıldığı tarih tescil tarihi yazılmak suretiyle üç ay içerisinde tapu kütüğüne tescil edilirler. D) Kesinleşme tarihleri tescil tarihi yazılmak suretiyle, en geç altı ay içerisinde tapu kütüğüne tescil edilirler. ) 509 sayılı Kanun B) 2613 sayılı Kanun C) 5601 sayılı Kanun D) 3402 sayılı Kanun 23. Kadastroya açılacak bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kadastroya açılacak bölgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ile, ilgili İl Valisinin onayı ile belirlenir. B) Kadastroya açılacak bölgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ile, ilgili Maliye Bakanının onayı ile belirlenir. C) Kadastroya açılacak bölgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ile, ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanının onayı ile belirlenir. D) Kadastroya açılacak bölgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ile, ilgili Bakanın onayı ile belirlenir. 24. Kadastro çalışma alanları en az kaç gün önceden ilan edilir? ) 7 B) 10 C) 15 D) Mera, yaylak ve harman yeri gibi kamu orta malı taşınmaz malların kadastrosu kesinleştiğinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? ) Özel siciline kaydedilir. B) Zabıt defterine tescil edilirler. C) Tapu kütüğüne tescil edilirler. D) Bunlar tescile tabi olmadıklarından herhangi bir yere tescil edilmezler. 27. Mükerrer kadastroya tabi tutulan taşınmaz mallarla ilgili, ilgililerince aşağıdakilerden hangisine dava açılabilir? ) 30 günlük süre içerisinde kadastro mahkemesinde dava açılabilir. B) 30 günlük süre içerisinde mahalli idari mahkemesinde dava açılabilir. C) 30 günlük süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde dava açılabilir. D) 60 günlük süre içerisinde mahalli asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilir. 4

5 KONTROL MÜHENDİSİ 28. Kadastro çalışmaları devam eden çalışma alanlarındaki tapuda kayıtlı taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemine yönelik taleplerde; tapu sicil müdürlüğünün öncelikle, talep konusu taşınmaz malın tespit durumunun kadastro müdürlüğünden sorması yasa gereğidir. Satışı talep edilen taşınmaz malla ilgili Kadastro Müdürlüğünden alınan cevap da taşınmaz malın kayıt maliki dışında bir başka kişi adına tespitinin yapıldığının bildirilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? 32. Özel mülkiyet konusu taşınmazlara sınır yönüyle yapılan itirazların incelenmesinde, kadastro komisyonunda aşağıdaki üyelerden hangisi yer almaz? ) Kadastro üyesi B) Orman mühendisi C) Kadastro müdürü D) Kontrol mühendisi ) Talep karşılanır ve kayıt örneği Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. B) Talep, Tapu Sicil Tüzüğü nün 23 üncü maddesi uyarınca doğrudan reddedilir. C) Kayıt maliki veya mirasçılarının muvafakat etmesi durumunda talep karşılanır ve kayıt örneği Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. D) Taraflar kadastro sonucu doğacak hukuki durumu kabul ederlerse, bu husus resmî senette açıklanarak talep karşılanır ve kayıt örneği Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. 33. Tarım arazileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Tarım arazilerinde miktar yönüyle herhangi bir kısıtlama yoktur. B) Tarım arazileri, bölünemez büyüklüğün altında ifraza konu edilemezler. C) Tarım arazilerinde yapılan harici satışlar herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. D) Tarım arazilerinde yapılan ifrazen taksimler, herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. 29. Kadastrosuna başlanacak çalışma alanlarında, çalışmalara başlamadan önce zabıt defterleri taranarak o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallara ait tapu kayıtlarının örnekleri çıkartılmaktadır. Örneği alınan kayıtların düşünceler (Mülahazat) sütununa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 34. Çalışma alanı sınırının belirlenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi dikkate alınmaz? ) İmar planları B) İdari sınır kararları C) Mahalle taksimatı krokileri D) Sınırla ilgi kesinleşmiş mahkeme kararları ) Yenileme B) Tapulama C) Kadastro D) Toplulaştırma 35. şağıdakilerden hangisi kadastro bölgesidir? 30. şağıdakilerden hangisi kamu mallarından hizmet malı değildir? ) Yunak B) Mezarlık C) İbadet yeri D) Panayır yeri 31. şağıdakilerden hangisi kamu mallarından orta malı değildir? ) Köy B) Mezra C) İlçe D) Mahalle 36. şağıdaki hangi kadastro işlemi Teknik Hataların Düzeltilmesi konusuna girmez? ) Vasıf B) Ölçü C) Tersimat D) Sınırlandırma ) Park B) Mera C) Yaylak D) Harman yeri 5

6 KONTROL MÜHENDİSİ 37. şağıdaki işlemlerden hangisinde kanuni ipotek hakkı doğabilmektedir? sayılı İmar Kanunu na göre imar planı mutlaka hangi harita üzerine çizilmelidir? ) Satı vaadi B) Bağış C) Vasiyet D) Taksim ) Hâlihazır harita B) Jeolojik harita C) Kadastral harita D) Toprak kullanım haritası 38. Kira sözleşmesinde aşağıdaki hususlardan hangisinin yer alması zorunlu değildir? ) Bedel B) Kira süresi C) Noterde yapılması D) Kiralanan taşınmaz malın açıkça belirlenmesi 39. Kesinleşmiş mahkeme kararlarında TSM ce aşağıdakilerden hangisi aranmaz? ) Hüküm B) Devir bedeli C) Tescil hususu D) Kesinleştiğine dair şerh 40. şağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişiliklerinden değildir? ) Sendikalar B) Kooperatifler C) Ticaret şirketleri D) Köy tüzel kişilikleri 43. Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının gereksinimleri karşılayamadığı ve uygulamasının problem olduğu durumlarda planın tümünün ya da bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plan, aşağıdakilerden hangisidir? ) Revizyon imar planı B) Çevre düzeni planı C) İlave imar planı D) Bölge planı 44. I- Sağlık tesisi II- Terminal ve toplu taşıma istasyonu III- Millî Eğitim Bakanlığı na bağlı ilk ve orta öğretim kurumları IV- Yüksek öğretim kurumları V- Kentsel çalışma alanları 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesine göre yukarıda verilen alanlardan hangisi veya hangileri Düzenleme Ortaklık Payından karşılanır? ) I - V B) III - IV C) II - III D) Yalnız III sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İlköğretim kurumları umumi hizmet alanlarındandır. B) Düzenleme ortaklık payı oranı maksimum % 40 tır. C) Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi hâlinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır. D) Belediye hizmet tesisi alanı umumi hizmet alanlarındandır sayılı İmar Kanunu nun İmar Planları İle İlgili Esaslar ına göre gerektiğinde etaplar hâlinde de yapılabilen plan aşağıdakilerden hangisidir? ) Bölge planı B) Nazım imar planı C) Çevre düzeni planı D) Uygulama imar planı 6

7 KONTROL MÜHENDİSİ 46. ve 47. sorular aşağıdaki verilere göre cevaplandırılacaktır sayılı İmar Yasası nın 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak m² lik bir düzenleme sahasında m² yol ve yeşil alan, m² ilköğretim tesis alanı, m² belediye hizmet tesisi alanı, m² park, 6000 m² çocuk oyun alanı, m² sağlık tesisi yer almaktadır. 46. Düzenleme ortaklık payı oranı (DOPO) nedir? 50. Uygulama imar planında, yapılanma şartları: KKS=1,6 ve yrık Nizam 5 kata müsaadeli olan 3000 m² lik imar parseli üzerine yapılacak binanın taban alanı kaç m² dir? ) 600 B) 960 C) 1875 D) şağıdakilerden hangisinde Tapu Sicil Müdürlüklerinde kullanılan programlar doğru olarak verilmiştir? ) 0,2967 B) 0,3383 C) 0,2500 D) 0,3717 ) TKBİS - TSM - GÜNLÜK - ZİL B) TSM - TKBİS - LİNUX - NERO C) TKBİS - TSM - MERNİS - DBSE D) TSM - TKBİS - WİNDOWS MEDİ PLYER 47. Kamu ortaklık payı oranı (KOPO) nedir? ) 0,0833 B) 0,0933 C) 0,1167 D) 0, sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak bir alanda düzenlemeye giren parsellerin toplam alanı m², umumi hizmetlere tahsis edilecek alanların toplam alanı m² olduğuna göre kamulaştırması gereken miktar kaç m² dir? ) 36923,08 B) 26666,67 C) D) 10666, Uygulama imar planında, yapılanma şartları: KKS=2,0 ve Blok Nizam 5 kata müsaadeli bir imar adasında, toplam inşaat alanı 2000 m² olan bina yapmak için gereken min. yüzölçümlü imar parselinin alanı aşağıdakilerden hangisidir? ) 400 B) 800 C) 1000 D) TKBİS nedir? ) Bir işletim sistemidir. B) Ofis otomasyonu sistemidir. C) Deprem bölgesi kayıtlarının bilgisayara aktarılmasıdır. D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütün işlerini bilgisayar ortamında tutacak entegre bilgi sistemidir. 53. şağıdakilerden hangisinde Kurumumuzda yapılmakta olan projeler doğru olarak verilmiştir? ) TKBİS, RİP, MERLİS, TRBİS B) TKBİS, RİP, MERLİS, MERNİS C) TKBİS, RİP, UYP, TRBİS D) TKBİS, RİP, PERBİL, MEER 54. TKBİS de sisteme eksik girilen malik ismi nereden ilave edilir? ) İşlemler ekranından B) Başvuru ekranından C) Veri düzeltme ekranından D) Malik sorgulama ekranından 7

8 55. TKBİS sisteminde hangi konuda Yardım Masasına müracaat edilmelidir? KONTROL MÜHENDİSİ ) İşlemlerle ilgili mevzuat takibi için B) Harç oranları hakkında bilgi edinmek için C) Takbis de işlemlerle ilgili karşılaşılan sorunlar için D) Müdürlük demirbaş ve sarf malzemelerinin temini için 60. TSM programındaki malik kayıt giriş ekranında Hazinesi, Belediyesi, nonim Şirket gibi standart kelimelerle biten tüzel kişiliklerdeki bu ibareler aşağıdaki alanlardan hangisine yazılır? ) dı B) Soyadı C) Doğum tarihi D) Doğum yeri 56. Word belgesini yazdırmak için menüde hangi kısa yol kullanılır? ) Ctrl + P B) Ctrl + S C) lt 64 D) F + lt Gr TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 57. şağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir? ) XP B) WINDOWS C) LINUX D) NERO 58. şağıdakilerden hangisi Tapu Sicil Müdürlüğünde kullanılan programlar arasında yer alır? ) TRBİS B) TKBİS C) MERLİS D) RİP 59. TSM programında MUHTELİF EVRKIN YZI- MI başlığı altında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) Tapu kaydı B) Haciz reddi C) İflas reddi D) Kat irtifakı listesi 8

9 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 14 MRT 2010 TRİHİNDE YPILN TPU ve KDSTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 1. GRUP: KONTROL MÜHENDİSİ GRUBU CEVP NHTRI 1. C B 4. B 5. D C 8. B B 11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C D 19. B 20. D C 23. D 24. C C 28. D 29. C 30. D B 33. B C D 38. C 39. B 40. D 41. D C 45. D 46. B 47. C 48. B 49. C 50. B D C 55. C D 58. B 59. D 60. B

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (TAŞRA) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day No (T.C. Kimlik No) : GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 2. GRUP: MÜHENDİS Soru Sayısı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı