Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei uur. Tekstboekje. Begin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Begin."

Transkript

1 Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei uur Tekstboekje t Begin

2 Tekst 1 Urfa nire, Milano nire demeyin 1 Avrupal olabilecek miyiz? Kopenhag kriterlerini yerine getirebilecek miyiz? Avrupa Birli i nin kurallar çerçevesinde yapmam z gereken yasal de i iklikleri yapabilecek miyiz? O olabilecek mi? Bunu ba arabilecek miyiz? Derken 2 Bir de tabii soka n nabz n tutan farkl çevrelerin yay mlad klar istatistikler var Türk halk n n yüzde u kadar Avrupal olmak istiyor! veya Avrupa Birli i asl nda bir sömürge düzenidir, onun için de Türkler, Avrupa ya girmek istemiyorlar asl nda, onlara dayat l yor bu ya da Bizim Avrupal olmam z ABD istiyor, onun için de olaca z, istesek de istemesek de eklindeki konu malar, tart malar bütün gün duyduklar m z ya da gazetelerde okuduklar m z. Ama tüm bu konu ma ve tart malar sürerken, i adamlar, asl nda Avrupa daki yerini h zla, kimsenin akl na gelemeyecek bir h zla almaya ba lad bile 3 Geçen hafta, M FUR 2000, Milano Kürk ve Deri Fuar n izlemek üzere gittim Milano ya. 4 Fuarda stand olan dört tane Türk deri firmas vard, her birisi dev standlar ile dünyal mü terilerine kap lar açm lard. Mankenleri, moda tasar mlar, tasar mlar yapan tasar mc lar, halkla ili kiler uzmanlar ile gelmi ler ve her pazar n özelliklerine göre sat lar n sürdürüyorlard. 5 Kimisi, bu fuara prestij için geldi ini ve as l pazarlar n n Türkiye deki turizm pazar oldu unu söylüyor, kimisi de, Rusya dan Kanada ya, Avrupa ülkelerinden, Uzakdo u ülkelerine kadar ürünlerini satt klar ndan söz ediyor ve bununla da, hakl olarak övünüyorlard... 6 Bu arada, Türkiye de ham deri i leyenler de fuara gelmi ler ve dünyal mü terilerini ziyaret ediyorlard... 7 Urfa da tabakhane sahibi olan bir i adam m z, elinde üretmekte oldu u derileri ile mü terilerini dola yor, yeni sipari lerini yaz yordu Urfa neresi, Avrupa neresi? diye dü ünmeye gerek kalmam art k, hatta Türkiye deki, Anadolu henüz Avrupa Birli i ne haz r de il dü üncesini de tümüyle yok sayabiliriz. Do u ve Güneydo u dan Avrupa ya, o ya da bu yolla gelmi olan pek çok ba arm insan m z var. Bugün Almanya da, Hollanda da ve bizim Avrupa Birli i ne girmemizdeki en önemli engeli olu turmakta olan skandinav ülkelerinde, ba ar l olmu nice Anadolu insan m z var. Öte yandan bizim insan m z n ku kular, korkular da yok. Dil mi bilmiyor? O zaman dil bilenleri al yor yan na ve ç k yor yabanc mü terisinin kar s na. Amac na ula abilmek için engel tan mayan bir mizac var insanlar m z n 8 Fuar s ras nda, stanbul da deri konfeksiyonu yapan Tornado Deri nin sahiplerinden Selçuk Elmas ile konu tum. Bana anlatt klar, Türkiye nin nerede oldu unu daha iyi anlamam za yard mc oluyor. Bak n, diyordu. biz her i imizi nakit para ile yapmak zorunday z. Çünkü, Türkiye de bugünden yar na ne olur ne biter belli olmaz. Onun için biz her gün kriz ç kacakm gibi çal p önlemi ba tan almak durumunday z... Geriye bakt n zda takvimlerin her gününde an msayaca m z bir s k nt ya am Türkiye. Sonra biz Türkiye nin politik dengelerini falan bekleyemeyiz Avrupal olmak için. Onun için eyleme geçtik bile. Yani Fransa da ma azam z aç yoruz, fuarlardaki yo unlu umuzu art r yoruz. Bu konuda devletin vermekte oldu u destekler elbette çok önemli ve ivme kazand r c rol oynuyor. Ama verseler de vermeseler de biz yolumuzda devam etmek zorunday z. Bir de tabii dünya deri piyasas n n yüzde 60 n sat n alan Rusya var. Onun için orada da bir showroom açt k. Art k Ruslar n aya m za gelmesini bekleyemeyiz, onlara kap lar nda sipari lerini teslim etmek durumunday z. Dönem satma devri de il, servis verme zaman d r. Biz de bu anlay la çal yoruz Bunlar söyleyen erken otuzlar nda genç bir i adam m z. Mesle e küçük ya ta ve mutfakta ba lam. Bugün dünyan n dört bir yan na deri konfeksiyonu sat yor; ham maddesini Urfa dan, talya dan, spanya dan alabiliyor; dan manlar var; yan nda çal anlar n ço u birkaç dil konu uyor Avrupal olmay tart ma dönemimiz bitmi, biz art k Avrupal olmu uz Dünya t 2 Lees verder

3 Tekst 2 Rooie Rat Kitabevi nde bulunan Türkçe kitaplardan seçmeler Alper Tunga Alp ve Çetin Yaman A Kitab n ad : Yüzy l m Yazar : Günter Grass Çeviren : Nihan Tezeren Yay nevi : Genda Kültür sb-nosu : Türü : Roman Almanya n n en ünlü modern yazar ndan yüzy l m z kutlayan, birbiriyle ba l öyküler koleksiyonu. Günter Grass büyük olaylar ve s radan ama kayda de er mevzular hakk nda yaz yor; teknik geli meler ve basit bulu lar, spor ve kültürdeki ba ar lar, megalomani, eziyet ve cinayet, sava ve felaketler ve yeni ba lang çlar hakk nda. Her öyküde bir ba ka anlat c olsa da; öyküler, bütün bir anlat m yarat yor. Merkezinde sekans n katlar aç ld kça, canl ve renkli bir resim ç k yor ortaya. Bütün a aas ve deh etiyle yüzy l n tarihsel bir portresi. B Kitab n ad : Yar lma ( ) Yazar : Gün Zileli Yay nevi : leti im sb-nosu : Türü : An Gün Zileli y llar nda ya ad klar n anlat yor. Bir otobiyografi olan bu an kitap, Zileli nin tan k oldu u bir dönemi bütün canl l ile günümüze aktar yor gençli inin ya ad klar n n ayr nt l bir foto raf n n aktar ld bu kitapta günümüzün bir çok tan nm isminin de o y llardaki öyküsünü bulabilirsiniz. Yar lma tam anlam yla bir 68 kitab. gerçek bir tan kl k. (Oral Cal lar) C Kitab n ad : Maalesef Banalüks Durumlar Yazar : Yekta Bakkalba o lu Yay nevi : Kendi Yay nlar sb-nosu : X Türü : F kra Maalesef Banalüks Durumlar, Anadolu ve dünya f kralar n Banalüks (Benelux) f kralar yla k yaslayarak insan psikolojisini, ya am artlar n ve göçmenlik tarihimizin ironik bir özetini incelemek isteyenler için de erli bir kaynak olacakt r. (Sad k Yemni) D Kitab n ad : Dicle nin Yakar Yazar : Mehmed Uzun Çeviren : Muhsin k z lkaya Yay nevi : Genda sb-nosu : Türü : Roman Dicle nin Yakar sesler üzerine kurulmu bir romand r. Unutulmu lar n, unutulmu sesleri üzerine. Siz istediniz ben de anlataca m. O vakit kandili yak n ve unutulmu lar n sesine kulak verin. Dicle nin Yakar n n kilit cümlesidir belki de bu cümle. Bir gece meclisi kurulmu tur, divanhane a z na kadar doludur. Biro anlat r: Musul, Ninova,Yezidilerin yurdu Lali, Ba dat, stanbul, Girit, am Mezopotamya n n kadim halklar : Süryaniler, Keldaniler, Kürtler,Yakubiler, Yahudiler, Türkmenler... Bu romanda ola anüstü bir tarihiçi gezi var; Bizden önceki medeniyetlerin, Babil in, Ninova n n, Asur un, Medlerin ülkesinden geçiyoruz, ve kitab okuyup bitirdi imizde, Biz nas l da zengin bir kültür yata nda oturuyormu uz da haberimiz yokmu duygusunu ya yoruz. E Kitab n ad : Kukla Yazar : Ahmet Ümit Yay nevi : Om sb-nosu : Türü : Roman Mücadele devam ediyor. Do an n mensubu oldu u çete de kökü kaz namayan gruplardan biri. Epeydir onlar n pe indeyiz. Devletin güvenlik birimlerinden baz ki ilerin i in içinde olma olas l da var. Ama bu ah slar kimdir, nas l bir faaliyet, içindedir, elimizde delil yoktu. Biz delil bulmaya çal rken, duymu sundur, korucuba Bekir ile sevgilisi vuruldu, ard ndan Yüzba R fat ölü bulundu. Çetede bir eyler oluyordu, bu arad m z delili bulmak için bir f rsat olabilirdi. Do an yak n takibe ald k. (Romandan) Umut t 3 Lees verder

4 Tekst 3 Harika bir hata: Pisa Kulesi 1 Toscana Vadisi nin küçük kenti Pisa n n Mucizeler Meydan nda, tam ortada tek ba na dikilmi öyle duruyordu. Görür görmez sevdim onu. Yak nl k duydum, s cakl k duydum, hemen tan d m. Öyküsünü de sevdim. Zengin Pisal lar n dünyaya güçlerini ve kim olduklar n göstermek için yapt klar bir dizi eserin sonuncusu. Katedralin çan kulesi. Pisa Kulesi. Torre Pendente di Pisa, Pisa n n e ri kulesi. Yeryüzünün en sevdi im yap s. Bir mucizeyi bir ütopya y gerçekle tiren yap. Ölümcül bir hatan n üstünde yükselen harika. 2 Pisa, Orta talya da Toscana Bölgesi nde Arno Nehri nin sulad vadinin, küçük kenti. 15. yüzy la kadar da Ligurian Denizi nin k y s nda yer al yor, ancak sonralar Arno Nehri nin kumlar denizi dolduruyor ve kent k y n n 10 km gerisinde kal yor. 3 Pisal lar 11. yüzy lda neredeyse dünya deniz ticaretini ellerinde tutuyorlar. Afrika dan Kartaca ya, spanya dan Fas a kadar neredeyse herkesle ticaret yapan, denizci bir kent devleti Pisa ve Pisal lar n hayatlar ndaki tek gerçek dü manlar 80 km ötedeki kom ular Floransal lar. Tarihleri biraz da Floransa ile olan bitmez tükenmez sava lar n n eseri. Üstelik bütün zamanlar n en büyük bilgini Galilei Galileo da hem ehrileri. Pisal lar n dünyaya, ama özellikle de dü manlar Floransal lara güçlerini göstermek için yapt klar bir mimari kompleks günümüzün en ilgi çeken an tlar ndan biri. Hele de kompleksin son eseri. Yani dünyan n en harika hatas. Pisa Kulesi. Torre Pendente di Pisa, Pisa n n e ri kulesi. Pisal lar 11. yüzy lda muhte em eserlerinin imar na ba larlar. Floransal lara ve bütün dünyaya göstereceklerdir kim olduklar n. 4 Katedral, vaftizhane, kabristan ve hemen yan nda beyaz mermerden yükselecek bir çan kulesi. 5 Gel gelelim, bütün zamanlar n en a k n mimar ailesi Pisanolar da Pisal d r ve kader, Pisa Kulesi ile onlar n harc n ayn kazanda karm t r. 6 Guglielmo Pisano, Bonanno Pisano, Nicola Pisano, Giovanni Pisano. Dört ku ak mimar Pisano ailesi, kule ile bitmez tükenmez bir sava verir ama... 7 Kulenin temeline ilk ta 1173 y l n n 9 A ustos unda Bonano Pisano koyar, yani günümüzden 829 y l önce ve ondan sonra da anss zl klar ne ailenin ne de kulenin yakas n b rak r. 8 Ama bana kal rsa bu anss zl k asl nda çok büyük ans d r da Pisa Kulesi nin. Mucize, bu anss zl n üstünde yükselir çünkü. Floransa ile bitmez tükenmez sava lar yüzünden in aat defalarca yar m kal r, yeniden ba lar, yeniden bekler, yeniden ba lar ve kulenin üçüncü kat bitince as l felaket ortaya ç kar. 9 Kule e ridir. Yan yatm t r güneye do ru. Ama pes etmez Pisanolar. E rili i düzeltmeye, kuleyi dimdik yükseltmeye çal rlar. Üçüncü kattan sonra kulenin kuzey sütunlar n, güney sütunlar ndan k sa yaparlar ki e rilik düzelsin. 10 Mimari hesaplar de i tirirler, u ra rlar da u ra rlar, ama e rilik asla düzelmez de Giovanni Pisano e rili in 1.43 m oldu unu görür de Vassari ölçtü ünde ise 3.79 m ç km t r. 11 Pisa Kulesi yedi katl, beyaz kremal, i lemeli, süslü bir dü ün pastas gibi yükselir, biter ama yine e ridir y l nda resmi olarak tamamlan r, sekiz katl d r, 60 m yüksekliktedir ama e ridir. Dört nesil mimar Pisanolar düzeltmeye çal t kça, kule direnmi ; kuzeyden güneye do ru e ilmeyi sürdürmü tür. Her y l da 1 mm güneye do ru yatmaya devam etmektedir. E rili in sebebi, kulenin üstünde oturdu u balç kl, kumul toprakt r ve topra n nem oran kulenin güney cephesinde daha yo undur, bu yüzden e rilik güneye do rudur t 4 Lees verder

5 de mimar Alessandro Della Ghardesca temeli kazarak, dipteki yer alt sular n n yönünü de i tirerek kuleyi kurtarmaya çal r. Sonralar mimar Burland, kule için projeler geli tirir ve Pisa Kulesi 1990 da ziyaretçilere kapat l r. Çünkü her an y k lma tehlikesi ta maktad r de, kulenin kuzey cephesi temellerine 600 ton kur un a rl klar konur Eylül ünde, kule çelik kablolarla raptedilir. Dev vinçler kulenin çevresini 90 m kaz p temellere 870 ton daha kur un takviyesi yaparlar. 13 Ziyaretçileri, beline çelik kablolar ba lanm, zapturapt alt na al nm Pisa y seyrederler. 14 Bu hali benim de onu ilk görü ümdür ve do rusu görür görmez vuruldu um bir y ld r m a k d r aram zdaki. ubat 1999 da mühendisler e ri kulenin art k e rilmekten vazgeçti i haberini verir. Uzun ya am boyunca ilk kez e ri durmaktan s k lm, o y l e ilmemi tir. Teknolojinin ve yeni bin y l n çeli i, nihayet zapturapt alt na alm t r kambur kuleyi. 5.5 iddetinde bir depreme dayanamayaca çok önceden bilinen, ama yüzy llarca bütün dünyaya meydan okuyarak e ilen e ri kule art k oldu u gibi durmaktad r de ziyarete tekrar aç l r. Ziyaretçileri art k onun 294 merdivenini ç k p, çan odas na kadar t rmanabilirler. imdi 60 m yüksekten ve yüzlerce y ll k bir çaban n üstünden bakabilirsiniz Toscana Vadisi nin k rm z daml evlerine ve ye il toprakta uzay p giden manzaras na. 16 Bugün orada Toscana da, Pisa da, Mucizeler Meydan nda evrensel bir hata olarak durur. Koca boyuyla, bembeyaz yüzüyle, ba n yana e mi öyle durur. Harika bir hata olarak durur. 17 Tabii hata yapar insan, ama bazen mucizeler onlar n üstüne kurulur. 18 Pisa Kulesi gibi... Hatay fark eder düzeltmek isteriz, ama i in içinden bir türlü ç kamay z. Hata hatay do urur, i kar t kça kar r, kule e ildikçe e ilir. Ne kadar insancad r bütün bunlar. 19 Tabii hata yapar insan, sonra unutur, çokça görmezlikten gelir, ço unlukla da inkâr ederiz onu, kabul etmeyiz. 20 Ama bazen de, hatay düzeltmek için can m z di imize tak p öylesine ç rp n r z ki, hata hata olmaktan ç k p ba ka bir eye, bir hayat enerjisine, bir ya ama sebebine, bir s ra d l a dönü ür. Pisa Kulesi gibi... Çi dem Ülker / Ankara t 5 Lees verder

6 Tekst 4 Hat ra defteri Y ld r m Türker 1 O derin bak lar çocuklu umdan beri ruhumu kar t r r. O gözlerde, kurban n ard nda b rakt lanet okunmaz. Hülyal bir merak vard r. Sanki cevab n bizim de tam olarak bilemedi imiz, çok, ama çok hayati bir soru sormu, sab rla beklemektedir. Kimi resimlerinde gözlerinde bir hüzün bulutu görülür. Ya ndan büyük görünür o foto raflarda. Ama ço unluk gamzelerini ça ran o gülümsemesiyle, neredeyse muzip bir bak la durur resimlere. On üç ya ndaki o küçük k z yar m as rd r bize, ta gözlerimizin içine bak yor i te. Küçük kurban. Kelimelerin efkatine s nan küçük Yahudi k z. Anne Frank. 2 Benim gibi biri için hat ra defteri tutmak gerçekten de çok tuhaf bir tecrübe. Bu sadece daha önce yaz yazmad mdan de il. Bana öyle geliyor ki, seneler sonra ben dahil hiç kimse on üç ya nda bir ö renci k z n dü ünce ve hayallerini merak etmeyecek diyordu. Dünyaya ve hayata inanc sonsuzdu. Kendisine on üçüncü ya gününde hediye edilen o k rm z -gri-beyaz ekose hat ra defterinin, o çok eyler bekledi i dünyan n ona sundu u yegâne kimlik olaca n bilmiyordu. ki y l boyunca düzenli olarak tuttu u hat ra defterini dünyan n bütün dillerinden milyonlarca insan okudu. Hat ran n de eri 3 Anne Frank 1929 y l n n haziran ay nda berbat bir Almanya da do ar. 1. Dünya Sava yenilgisinin yaratt, 1923 teki korkunç enflasyonla zirveye ç kan ekonomik bunal m, atmosferi Alman a Alman dan ba ka dost yok duygusunun k k rtt bir nefretle örmü tür. Nasyonal Sosyalist hareket ola anüstü bir h zla serpilir, 1932 seçimlerinde %37 oyla parlamentonun en büyük partisi olarak i e koyulur. Hitler, 1933 te ba a geçmi tir. Hemen o y l, Komünist Parti yasaklanm, komünistler ve sosyal demokratlar n tutuklanmas na ba lanm, meydanlarda co kuyla kitap da lar tutu turulmaya ba lam t r. Ayn y l n ortalar na gelindi inde bütün siyasi partiler yasaklan r. Hitler in ari rk ülküsü, h zla i e koyulur. Yine ayn y l, Yahudilere ait dükkânlar, Yahudi avukat ve doktorlar boykot edilir. Ekonomi de birkaç y l içinde h zla toparlan r. Art k geri dönü yoktur. 4 Karaköy deki Schneidertempel Sanat Evi ndeki Günümüz çin Bir Tarih: Anne Frank sergisi, bu yaz ya vesile oldu. Titiz ve duyarl eller taraf ndan haz rlanm bu çok etkileyici sergideki foto raflardan ikisi, dönemin iklimini anlatmaya yetiyor. Bir tanesi, bir Yahudi gencin, Yahudi olmayan k z arkada ile birlikte halk önünde a a lanmalar n kaydetmi. ki sevgili, askerlerin aras nda sokakta yürütülüyor. Boyunlar na as lm pankartlarda koskocaman, Irk kirletiyorum yaz l. (iki sevgilinin de ba dik) Di erinde ise bir dershanede tahtaya kald r l p s n f n önüne dizilmi birkaç Yahudi çocuk. Ellerini suçlular gibi kavu turmu, boyunlar bükük duruyorlar. Tahtada Yahudi en büyük dü man m zd r! Yahudilere dikkat! yaz l y l nda Otto Frank, ailesini al p Hollanda ya göçer. Nazilerin menzilinden kurtulduklar n sanmaktad r. Oysa sadece on y l kazanm lard r. Hat ra defterine kavu up yazmaya ba lad n n üstünden birkaç hafta geçmi tir. Ablas Margot Frank SS Merkezi ne ça ran bir celp gelir. Aile buna haz rl kl d r ilkbahar ndan beri Otto Frank, ailesi ile birlikte ofis binas n n arkas nda, depo olarak kullan lan gizli mü temilat ta saklanma haz rl içindedir. Bu haz rl ktan birkaç ofis çal an da haberdard r. Celp gelince hemen toparlan rlar. Birkaç Alman dostun yard m yla gizli hayatlar na ilk ad m atarlar. 8 Temmuz 1942 tarihli notunda, Anne, bir ad da takm oldu u defterine unlar yazar: Sevgili Kitty; Pazar günü sabah ndan beri sanki y llar geçmi gibi. Çok ey oldu, öyle ki sanki dünya tersine döndü. Ama Kitty, hâlâ hayatta oldu umu görüyorsun. Babam, bu her eyden önemli diyor t 6 Lees verder

7 Küçük k z n tan kl 6 Sava ta kazand ba ar lar n rüzgâr yla Almanya, göz koydu u bütün Avrupa y temizlemek, ari rk n bayra n dünyada dalgaland rmakta kararl d r. Yahudiler, Komünistler, Çingeneler, e cinseller toplama kamplar na kapat l r. Almanya içinde direni tamam yla k r lm t r. Çok az insan Nazi vah etine, bütün ülkeyi, giderek h zla Avrupa y yutmakta olan rkç l k-ayr mc l k dalgas na kar bir söz üretebilmektedir. Almanya da Die Weisse Rose adl bir ö renci örgütü yeralt direni ini sürdürmeye çal r. Birçok üyesi ölüme mahkûm edilir. Bro ürlerinde, Sessiz kalmayaca z. Sizin vicdan azab n z olaca z. diye seslenmektedirler. Hayatlar n tehlikeye atma pahas na Yahudileri saklayan, onlar n hayat n kurtarmaya çal an bir avuç insan kalm t r. Frank ailesinin iki y l boyunca hayatta kalabilmesi de onlar n yard m ylad r. 7 Anne Frank n hat ra defterini bunca güçlü ve unutulmaz k lan, bir izbede, d dünyadan saklanarak ya yor olmas na ra men, insan kalmak ad na hesapla malar n bir an olsun ihmal etmemi olmas d r. D ar larda bir yerde en de erli arkada lar m bitkinlikten y k l r ya da yerlerde sürüklenirken s cak bir yatakta yatt m için kendimi hain gibi hissediyorum. Dünyada gelmi geçmi en vah i canavarlar n elinde imdi kaderlerine terk edilmi olan arkada lar m dü ünürken korkuya kap l yorum der. T p bilimi, sanatç lar veya fakirler için tek bir kuru ayr lamazken, sava için niye milyonlar harcanmakta? Dünyan n baz bölgelerinde g da da lar çürümeye terk edilirken neden insanlar açl ktan ölüyor? diye sorar. Yedi i çürük patatesler, yatt gizli hücresinin rutubetli yata bile ona fazla gelmektedir. Durmadan okur. Tarih, en sevdi i derstir. Do um gününde en çok, Yunan ve Roma mitolojisi kitab na sevinir. O korkunç artlar alt nda â k olur. Cinsellik üstüne dü ünür, sahte ve tutucu namus kavram na kar direnir. Rezalet mi? Gerçekten de il. Biz buraya kapat ld k, dünyadan tecrit edildik, sürekli korku ve üzüntü içerisindeyiz, özellikle de son zamanlarda. Neden severken birbirimizden uzak dural m? Neden birbirimizle öpü meyelim? Neden uygun ya a gelene kadar bekleyelim? 8 Anne Frank; ancak on be ya na kadar ya ayabilen küçük Yahudi k z, her eyi kaydeder. 1 A ustos 1944 te hat ra defterine son kayd n girer. 4 A ustos ta gizli s naklar bas l r. Ekim ay nda Bergen-Belsen Toplama Kamp nda tifüsten ölür. Kampta son olarak konu tu u arkada, Ayn Anne Frank de ildi. Bitkindi... Çok kötü durumdayd diyor onun için. Art k kimsem kalmad demi. Sonsöz 9 Onun için Nelson Mandela, kendi tutsakl k günlerine göndermede bulunarak, Baz lar m z Anne Frank n hat ra defterini Robben adas nda okuyup cesaretlenmi tir dedi. Onun Hat ra Defteri, birçok ciddi ara t rmadan, tarih anlat s ndan çok yans tt sava n, rkç l n, ayr mc l n vah etini. Dili gasp edilmi, sessizli e hükümlü vah et dönemi çocuklar n n ya ad klar ndan okuyaca z yak n tarihimizi. Birer birer kayda dü en hayatlar ayd nlatacak, cevab n vermekte zorland m z o hayati sorular n karanl n. Hat ra defterlerinizi ihmal etmeyin. RAD KAL-Online t 7 Lees verder

8 Tekst 5 Lazo nun Kö esi Bulmacam n karesi, yok derdimin çaresi!? 1 Bu say da, Ozon tabakas n n incelmesinin, genetik kopyalanm ngiliz koyunlar n n üzerindeki sosyolojik ve psikolojik etkisini yazacakt m ama Ufuk ta yazmaya ba lad mdan beri bana nispet yap l rcas na bütün yaz lar m n Bulmaca kö esinde yay nland n fark edince, art k bu konuya e ilmenin zaman n n geldi ini dü ündüm. Nitekim, ozon tabakas n n incelme sürecinin daha çok zaman alaca n dü ünürsek, o yaz y ba ka bir zamana ertelemek pek de sorun olmayacakt r. 2 Arkada lar! Benim bu bulmaca olay yla ba m çok kötü dertte. Bildi iniz gibi de il. Ne kadar kabul etmesem de, asl nda bu bulmaca i i biraz da yetenek isteyen bir i. 3 Kelin kelli i yetmez, bir de üzerine ç ban ç kar derler ya, sanki tam benim için söylenmi bir söz. Nedense benim bu bulmaca konusunda hiç bir zaman ans m yaver gitmedi. Sanki bulmacay haz rlayanlar s rf bana g c kl k olsun diye dilimin ucunda olup da bir türlü ç kmayan cevaplar n sorular n yerle tiriyorlar bulmacaya. Hal böyle olunca da Çifte rezervasyon kurban turist gibi ba l yorum sözlük kar t rmaya. Kar t rmak bir kenarda dursun gören de açl ktan sözlükleri yiyor san r. Böyle olunca da her zamanki gibi sa elimin parma sayfa çevirmekten telef oluyor. 4 Bulmaca çözmek fiili, beyin jimnasti ine iyi gelirmi. En az ndan bu bulmacay icat edenler öyle söylüyor, bende ise tam bir ortaça i kencesi etkisi yap yor. Bulmacayla u ra t ktan sonra en az 2 saat zombi gibi ortal kta dola yorum. Allahtan günlük gazetelerin bulmacalar yla ha r ne ir de ilim, yoksa iflah olmam. Ben haftal k tak lanlardan m. 5 ahsen bulmacan n tek bir yarar n gördüm, o da bula ktan kurtulmak. Sözlük kar t r rken soyulan parmaklar n suya girmesiyle ortaya ç kan nükleer reaksiyonun nas l bir ey oldu unu merak eden varsa, 20 dakika süreyle i aret parma n bir z mpara ka d na sürttükten sonra içinde bula k deterjan olan bir le ene ellerini sokarak bula k y kamaya çal s n, ne demek istedi im ancak o zaman anla lacakt r. Dolay s yla, hala bir bula k makinemizin olmad ortaya ç k yor. Ama yak n zamanda Ufuk ta kendime bir bula k makinesi kampanyas ba latmay dü ünüyorum. Ufuk ailesi kalabal k, devletin bele e verdi i eurokit leri ( ayet onlar da baz vatanda lar gibi reklam diyerek ka tlar çöpe atmam larsa) bana verirlerse bula k makinesiyle birlikte bir de tost makinesi bile alabilirim. 6 Bulmaca çözme i i ara t rma ister. Ara t rma denilince bende bir huysuzluktur ba lar. Nedense bu i ten çok ürkerim. Zaten bizim oralarda ara t rmac lara iyi gözle bakmazlar. Evden artist olmak için kaç p kötü yola dü en birisiyle ayn kefeye koyarlar ki dü man ba na. Zaten ömrümün ilk 20 y l n hiç bir eye bula madan, merak (ettiysem de belli) etmeden geçirdim. 7 Üniversite mezunu bir arkada la tan t ktan sonra yoldan ç kt m. Ba m çok kötü yakt, beni tam bir bulmacakolik yapt ama bir türlü i in içinden ç kam yorum. 8 Normal insanlar n 5 dakika içinde alt ndan girip üstünden ç kt klar bulmacay (en az 20 ki inin yard m yla) ancak bir haftada çözebiliyorum. Yani benim durumum çok vahim. Ne yapay m, vazgeçemiyorum bir türlü. 9 Hele bulmaca ödüllü ise seyredin cümbü ü. Böyle oldu u zaman sözlükler ve ansiklopediler yetersiz kal yor. Böyle durumlarda en etkili yard m, telefon yard mlar d r. 10 Bulmacay çözene kadar tüm e, dost, akraba, tan d k ve hatta tan mad klar telefonla bir bir ar yorum. Bu tan mad klar gurubu genelde arkada n arkada oluyor. Burada referans veririm, ey, ben falancan n arkada y m, numaran z ondan ald m, sizin için bilir dedi. 5 harften olu an eski bir ulus, üçüncü harfi t, sizce hangisi? Kar taraf neye u rad n anlamadan yapt m bu ataklar bazen çok etkili oluyor. Çünkü cevab biliyorsa, o a k nl kla an nda söyler. Baz uyan klar var, bildi i halde s rf g c k olsun diye söylemez, sinir eder t 8 Lees verder

9 11 Telefon defterinin en son ismine geldi imde, hem bütün arkada lar m aram olur hem de büyük bir ihtimalle bulmacay çözmü olurum. (Telefon faturas n sormay n, sabahtan ak ama kadar UPC nin yard m bürosunu arasam bu kadar fatura gelmez herhalde.) 12 Sanki kendim çözmü üm gibi havalara girer bir yandan da bulmacay kesip itina ile bir zarfa koyar, verilen adrese gönderirim. Verilecek hediyenin yerini bile ayarlar m ama nedense imdiye kadar bir ey kazanamad m. 13 Azmimin ve kararl l m n sonucu olarak bir bulmacay daha çözmü olman n verdi i huzur ile, sürûr içerisinde az sonra ç kacak olan Televole den önce Reha Muhtar la ana haberleri izlemeye koyuluyorum. 14 Belli mi olur bakars n z bir dahaki bulmacada Reha Muhtar n resmi ç kar 15 Olur mu olur Ufuk t 9 Lees verder

10 Tekst 6 Naomi Klein, No Logo da, marka olay n n ard ndaki gerçeklere dikkat çekiyor No Logo GAMZE AKDEM R 1 Kanadal gazeteci/yazar/ara t rmac Naomi Klein n No Logo adl kitab Nalan Uysal n çevirisiyle önümüzdeki günlerde Bilgi Yay nevi nde ç kacak. Kitapta yer alan konular n özellikle Yer Yok, Seçenek Yok, Yok ba l klar alt nda özetlenebilece ini söyleyen Nalan Uysal, irketlerin, pazarlama hedefleri do rultusunda ki ilerin özel hayatlar na, toplumlar n ortak kullan m alanlar na girdiklerinin vurguland n ekliyor. 2 Küreselle menin ba l ca vaatlerinden olan seçeneklerin artaca vaadi ise tam tersine dönmü, irketler finansal güçlerini kullanarak tüketiciye ula an ürün ve hizmetleri kendi amaçlar ve istekleri do rultusunda ekillendirmeye ba lam t r. irket evlilikleri yoluyla da ürün ve hizmet sunan irketler birbiri ile ç kar ili kisi içine girmi tir. irketlerin üretimden çok pazarlamaya yönelmeleri ile Bat da oldukça yüksek maliyetli olan i çi çal t rma modeli terkedilmi, üretim i i Uzakdo u ve 3. Dünya ülkelerine kaym t r. Üretim anlam nda Bat da i ler kaybedilmi, hizmet sektöründe ise ekil de i tirerek yar zamanl ya da geçici i ler haline gelmi tir. hracat i leme bölgeleri 3 Büyük firmalar n, markalar n serbest ticaret bölgeleri nde az para - çok kâr politikas yla ucuza çal t rd insanlar n ya am ko ullar n n da büyüteç alt na al nd kitapta Klein, bu çal ma eklinin Nike, Reebok, Gap, Disney, IBM, General Motors gibi pek çok irket tarafindan benimsendi ini anlat yor. 4 - Kitapta dü ük ücretle çok çal ma sonucu ya am n yitiren i çi k z Carmelita örne iyle çarp c bir ekilde üzerine dikkat çekilen a r çal ma ko ullar nda i çiler ne kadar süreler, ne kadar ücretlerle çal t r lm? UYSAL - Özellikle ihracat i leme bölgeleri nde yo unla an ucuz üretimin, çal anlar n günlük 1-2 dolar ücretle, günde minimum 14 saat çal t klar ko ullarda gerçekle ti i söylenmektedir. Kitapta çe itli örneklerle de aktar ld gibi, bu i yerlerinde fazla mesai uygulamalar zorunlu olup, kimi zaman günde 18 saat, kimi zaman aral ks z 48 saat süren vardiya uygulamalar ndan bahsedilmektedir. Ayr ca fazla mesai ücreti ödenmedi i ve çal anlar için garanti edilen ayl k çal ma saatlerinin de belirlenmedi i belirtilmektedir. 5 - Tüm bu ya ananlara kar dünyada ne gibi örgütlenmelere, eylemlere gidilmi? UYSAL - Ya anan bu olaylara tepkiler, tepki gösteren gruplar n bak aç lar na ve önceliklerine göre farkl l k göstermi tir. Örne in, toplumsal alanlar n yok olu una tepki gösteren bir grup Sokaklar Geri Al hareketi ile koordineli sokak partileri gerçekle tirmi ler, yollar i gal edip parti yapm lard r. Di er yandan Shell kar tlar çe itli gösteriler yap p, Shell istasyonlar n i gal etmi, ifade etmek istedikleri dü üncelerini Ken Saro-Wiwa n n idam edili i olay oda nda dile getirmi lerdir. Ancak tüm gösterilerin ortak özelli i, ça n gere i olarak internetin yayg n kullan m d r. 6 - Klein n önerdi i ve halihaz rda var olanlar de erlendirdi i çözüm önerileri, mücadele biçimleri nas l anlat l yor. UYSAL - Klein hareketin belli bir lidere ihtiyaç duymadan geli ti ini anlatmaktad r. Seattle dan bu yana gösteriler daha çok tepkilerin dile getirilmesi ve dikkatlerin bu t 10 Lees verder

11 konuya çekilmesi amac na yönelik olmu tur. Ancak bundan sonra daha yap c ad mlar at lmas gerekti i vurgulanmaktad r. Bu do rultuda Brezilya da, Porto Alegre de Dünya Sosyal Forumu gerçekle mi tir. Bu forumun slogan Ba ka bir dünya mümkün olmu tur. Küreselle menin kötü ellere dü mü, iyi bir fikir olmad dü ünülmektedir. Kat l mc demokrasinin sa lanmas için çal lmas gerekti i dü üncesi bu yeni eylemcilerde hâkim görünmektedir. 7 - Kitapta dikkat çeken örneklerden biri de Nike n kurucusu ve sahibi Phill Nike n getirdi i ve çok geçmeden di erlerinin de izledi i strateji. Bu stratejiyi özetler misiniz? UYSAL - Nike n öncülü ünü yapt strateji Ürünler de il, markalar olarak adland r lmaktad r. Buna göre irketler fabrikalara sahip olmak, yönetmek, i çi çal t rmak gibi üzerlerinde a rl k yaratan, hantal bir yap ya sahip olmalar na neden olan unsurlar terk etmi lerdir. Ürünler d ar dan tedarik edilebilir. Bu ekilde üretimin zaman nda gerçekle mesi, bunun için çal an i çilerin i saatlerinin düzenlenmesi, i çilere ili kin yasal yükümlülükler tamamen yükleniciye ait olmakta, bu sayede irketler, son derece ucuza mal ettikleri mallar n pazarlanmas ve ürün geli tirme konular na daha fazla yat r m yapabilmektedirler. Bu da ürün de il, imaj ve marka üreten irketlerin olu mas na neden olmu tur. 8 - Klein, kurulan serbest ticaret bölgelerinde ya an lanlar nas l sergiliyor? UYSAL - Klein kitab nda serbest ticaret bölgeleri ile ilgili olarak, hem çe itli uluslararas kurumlar taraf ndan gerçekle tirilmi çal malar n sonuçlar n veriyor hem de yapt ziyaretlerde kendisine anlat lan olaylar örneklerle aktar yor. Hükümet-firma ili kisi 9 - Tüm bu olaylarda hükümetlerfirmalar aras ndaki dan kl dövü nas l incelenmi? UYSAL - Markalar n güçlenme sürecinde irketler ile hükümetler çok çe itli temellerde bir araya gelmi lerdir. Hükümetler, örne in ticarete ili kin yasalar n firmalar lehine gev etilmesinden, çe itli ülkelerde hükümetlerin kendi vatanda lar na kar irketlerin yan nda yer almas na, bu do rultuda kendi vatanda lar na askeri güç uygulamaya, hatta idama varan sertlikte tepkiler göstermelerine, sömürücü i yerlerinde kabul edilebilir ko ullarda çal ma iste i ile grev yapan i çilere askerler yard m yla müdahale edilmesine kadar çok çe itli ekillerde taraf olmu lard r. Baz irketlerin dünyadaki kimi ülkelerin bütçesinden daha büyük bütçelere sahip olmalar, onlara hükümetler üzerinde ekonomik bask yapma gücü sa lam t r. Cumhuriyet t 11 Lees verder

12 Tekst 7 HERZIENE VERSIE B2B sitelerinden seçmeler E-12t1-VW 12 Lees verder

13 Tekst 8 GÖRÜ AHMET T. ORTAÇ Çevre ve Yeni Biny l 5 Haziran 2001 de yüzy l m z n ve yeni biny l n (milenyum) ilk Dünya Çevre Günü nü kutlad k. Yeni bin y lda ilk defa an lan ya da kutlanan her ey önemli, ancak özellikle Dünya Çevre Günü neden bunca önemli? Do an n sadece küçük bir parças olan insan, son 10 y ld r, kendisinin gerçekten do an n bir minicik zerresi oldu unun, do as z ya ayamayaca n n fark na sanki çok az da olsa var yor Bir kere 90 lar n ba nda 45 y l süren So uk Sava bitti. 30 onun yerine baz s cak sava lar ya ad dünyam z ve belki daha ba kalar n da ya ayacak, ama en az ndan iki kutuplu dünyan n sona ermesiyle birlikte her iki blokta var olan birçok k talararas füze söküldü, imha edildi. Bu, do a ad na sevindirici bir olayd. Sonra, o zamanki Var ova Pakt n n ekonomik yönden önde gelen ülkelerinden Çekoslovakya n n 31 General Miroslav Vecek öyle bir aç klamada bulundu: Art k silahl kuvvetler, do al afetlere kar sava m ve çevre koruma alanlar nda kullan lmal d r. Bu aç klama, ony llar boyunca buz gibi geçen Do u-bat ili kilerinin ard ndan, baz kesimlerde ok etkisi yaratm, 32 ise hem a rm, hem de çok sevinmi lerdi. Arkas ndan Körfez Sava patlak vermi ve binlerce ton petrol Basra Körfezine pervas zca ak t lm t. Tabii bu olay da bir ba ka oktu birço umuz için K sacas, insano lu do ay ve çevreyi özellikle son yüzy lda amans zca kirletti, hatta katletti. Tüm bunlar n ba lang c ise sanayi devrimi diye adland rd m z seri halde fabrikalar n kurulmas dönemine uzan yor. 19 uncu yüzy l n ikinci yar s na Bunun ç k noktas nda ngiltere, dolay s yla Avrupa var. Daha sonra halka halka hemen tüm Avrupa ya ve Kuzey Amerika ya yay l yor. 20 nci yüzy lda yo un kirlilik giderek ivme kazan yor, buna iki büyük ve birçok bölgesel sava lar da eklerseniz do a ve çevre yönünden iç karart c bir tablo ç k yor ortaya te böyle bir durumda Mavi Gezegen imiz 3 üncü biny la ve 21 inci yüzy la ad m at yor. Bugün art k Do u-bat diye bir ay r m kalmad! Hem politik, hem de ekonomik yönlerden dünya 33. Geli mekte olan ülkeler zaman zaman do ay ve çevreyi hiçe sayarak ekonomik geli melerini sürdürüyorlar. Pasifik Okyanusu nda bulunan baz ada devletler gelecekte deniz alt nda kalma fobisi ya yorlar. klimdeki de i iklikler böyle sürerse, bir gün kalacaklar! Çevre alan nda daha önce al nmayan birçok önlem yava da olsa son on y lda al n yor. Sanayile mi ülkeler sera gaz emisyonlar konusunda indirim ile ilgili sorumluluklar üstleniyorlar. Ancak bir 34 var: Bu ülkeler gerçekten do a dostu olduklar ndan ve do an n yarar na m bu sorumluluklar üstleniyorlar, yoksa yine t pk ekonomide ve askeri alanda oldu u gibi büyük olduklar n kan tlamak, güç gösterisi yapmak için mi? Bugün Almanya n n motorlu unda dünyan n ikinci süper gücü olmaya soyunan Avrupa Birli i, hemen her alanda oldu u gibi çevre alan nda da liderli e oynamaktad r. Enerjiden tutun da, CFC (Kloroflokarbon) gazlar n n üretiminin yasaklanmas na var ncaya de in Almanya birçok alanda 35. Ancak her alanda de il! Örne in at k su teknolojisinde sveçliler ve Hollandal lar n Almanlar geçti i söylenebilir. Çevre bakanl na ba l Federal Çevre Dairesi yetkilileri Hollanda Çevre Dairesi nin çal ma hacminin büyüklü ünden söz etmektedirler. AB, ba ta üyesi olan ülkelere çevre alan nda hizmet vermek amac yla Kopenhag da bir Avrupa Çevre (Ajans ) Dairesi kurmu tur. Bu kurulu a imdilik 36 üyesi ülkeler aras nda çevre alan nda bilgi toplay p bu bilgileri saklama görevi verilmi tir. Türkiye ye gelince, geli mekte olan bir ülke konumunda henüz yolun ba nda oldu unu görüyoruz de kurulan Çevre Bakanl henüz istedi i gibi geli ip örgütlenememi tir. Henüz daha geçen y l Akkuyu psikozunu imdilik kayd yla atlatan Türkiye nin, mutlaka çevreyi koruyan ve 37 temiz teknolojilere gereksinimi vard r. Oysa çevre alan nda da Türkiye ye en fazla teknik yard mda bulunan Almanya ile ili kileri uykudad r. Y llardan beri bakanlar ve bakanl klar aras görü meler yap lmaktad r. Ku kusuz ki, daha katedilecek çok yolumuz vard r. Hepinizin çevre günü kutlu olsun! Cumhuriyet t 13 Lees verder

14 Tekst 9 Ele tirmenler korkuyor CEM ERC YES 1 STANBUL - Ahmet Altan la her zamanki gibi Göztepe deki evinde bulu tuk. Bana kap y ATV den bir arkada açt. Galiba biraz erken gitmi im. Radikal in Ahmet Altan söyle isini görüntülemeye gelen TRT nin Kent ve Ya am ekibi için k sa bir çekimin ard ndan söyle iye geçebildik. Bu kitab üzerine onunla konu an ilk erkek gazeteci olmak farkl bir heyecan veriyor tabii. Bu nedenle erkek erke e, romandaki Aydan bo verip Haluk ve Cem den konu al m istedim. O kadar yay n n ard ndan Altan la konu acak farkl bir ey bulmak kolay de il tabii. 2 Yine de laf çarçabuk edebiyata getirdik. yi ki de getirmi iz, me er Ahmet Altan epey öfkeliymi. Tan t m, çok satmak gibi konularda sürüp giden tart malardan çok s k lm. Edebiyat üzerine yazd, Sabah gazetesinde yay mlanan yaz lar n okunmamas ya da hiç tepki yaratmamas da onu çok k zd rm. Edebiyat çevresinin art k edebiyat sevmedi ini söylüyor. Edebiyat de il, edebiyat dedikodular n seviyorlar dedi i bu insanlar n okumay s k c hale soktuklar için zararl olduklar na da inan yor. 3 Mesele yaz lar ve yay nlar olunca i in ucu biraz bize de dokundu tabii. Ama ne yapal m biz söyle imizi tamamlad k. Roman n içeri ini ve de erlendirmesini yar n Radikal Kitap ta Nalan Barbaroso lu nun yaz s ndan okuyabilirsiniz. Burada Ahmet Altan n teybimize anlatt klar var... 4 Türkiye de gerçek ele tiri olmad dile getiriliyor son zamanlarda. Siz de bu s k nt y duyuyor musunuz? Edebiyat aç s ndan çok büyük eksiklik. Yani ele tirmenler olmad için biz bu kadar röportaj yapmak zorunda kal yoruz. Onlar i lerini ciddiye alm yor, korkaklar. 5 Bu ele tirmenler kaç ki i ki i lerini ciddiye alm yorlar? Ben hep çok say da ele tirmenin olmas gerekti ini dü ünüyorum. Onlar n bize u lüksü ba lamalar n istiyorum gerçekten: Kitab m yazay m ve seyahate gideyim, kaderimi onlar n ellerine b rakmaya raz y m. Türkiye deki edebiyat çevresi ciddi bir seviye kayb içinde. Art k edebiyatla ya da yaz yla de il, edebiyatç yla ilgileniyorlar. Dedikodular, ta lamalar, alay etmeler... Tamam, bunlar edebiyat n tatl, ho parçalar d r. Ama benim görebildi im kadar yla bizim edebiyat n tümü böyle olmu. Edebiyat yaz lar kitaplarla de il, yazarlar n davran lar yla ilgili. Yazarlar n kitaplar n n tan t m için yapt klar hakk nda ç kan yaz lar, o tan t mlar n objesi olan kitaplar hakk nda ç kmad. Bu tek ba na edebiyat dünyas n n tuhaf bir çarp kl a dü tü ünü göstermeye yeter. Kitaplar için yazm yorlar, çünkü korkuyorlar. 6 Sizce neden korkuyorlar? Fikirlerini aç klamaktan. Be enmezlerse be enenler taraf ndan be enirlerse be enmeyenler taraf ndan ele tirilecekler; hiçbir eyi riske etmek istemiyorlar. Edebiyattan o kadar kopmu lar ki ciddi edebi tart maya girecek zihinsel haz rl klar n da kaybetmi ler. 7 Yazar n kitab n önüne geçmesinde medyan n kabahati de yok mu? Peki edebiyat medyaya bu kadar esir olmak zorunda m? Hadi yazarlar kitaplar ç kt nda röportajlar veriyorlar ve biraz duyurmak istiyorlar, çünkü aradaki köprü y k lm. Ama edebiyat dünyas n n yazar olmay p da o dünyada var olan k sm n n i i ne? Bunu tart mak onlar n i i mi? Reklamc m onlar? Neden kitaplar için yazm yorlar; çünkü korkuyorlar bir, yazarlara kar garip bir k skançl k var iki, bu k skançl n getirdi i sayg s z bir üslup var, üç. 8 Edebiyat n kenar na bula m herkes, bu i i yazarlardan daha iyi bildi ine inanmaya ba lad. Bu benim mesle im, ben hayat m bununla geçiriyorum, ama roman yazmayanlar edebiyat benden daha iyi biliyor. Buna hakikaten inan yorlar. Bu bir de zekâ eksikli ini gösteriyor. Yazarlardan daha iyi edebiyat bilmek mümkün mü? t 14 Lees verder

15 9 Kimi ele tirmenleri tenzih ediyor olmal s n z? Roman benim hayat m oldu u kadar, ele tiri de onun hayat ysa zaten do ru dürüst bir ele tiri yazar. Onun yaz s n n daha birinci sat r nda anla l r bu. Yani kendini göstermek için ele tiri yaz lmaz. Kendine ait edebi ölçütleri, üslubu olmal. Yaz s n okudu um zaman imzas olmasa bile ona ait oldu unu anlamal y m. 10 Bir yandan da tepkisizlik ve sessizlik yok mu? Sabah gazetesinde edebiyatla ilgili dört tane yaz yazd m. Do rusu beni a rtacak kadar düzayak, s radan ve hemen hemen hiç dü ünmeden tepkiler verdiler. Ben onlar yazmak için, dü ünmü üm. Sen buna cevap vereceksen hiç de ilse benim yar m kadar sen de dü ün. Bir büyük gazetede insanlara edebiyat sevdirecek ho bir tart ma yaratma imkân na kavu tuk, ama edebiyatç lar bununla ilgilenmedi. Bu beni a rtt. 11 Bu ilgisizli in ard nda yatan nedir sizce? Bizim edebiyat dünyas, edebiyat n zevkli oldu una inanm yor. Oysa ben geni kitlelerin edebiyatla yak ndan ilgilenece ine inan yorum. Okumak bir zevk ve e lencedir. Ama edebiyat dünyas okuyucuyu neredeyse edebiyattan kovmaya çal yor. Bu bizi kalabal klardan ay racak ve bize kimlik verecek bir i tir e inan yorlar. Mesela bu yüzden herkesin bildi i yazarlardan konu may sevmezler. 12 Kitlelerin edebiyata ilgi duymas mümkün mü gerçekten? Elbette. Kitap insanlara bir hayat ba l yor, bir adam n eline bir hayat vereceksiniz ve o bundan ho lanmayacak. Bu mümkün de il. Adam eline ald kitab n bir hayat oldu una inanm yor, çünkü onu cayd rm lar. Edebiyat n s k c oldu una inand rm lar. Neden? Çünkü edebiyat çevresindeki insanlar n yazd yaz lar s k c. Ben de onlar n yaz lar n n edebiyat oldu una inansam, ben de edebiyata dokunmam, kitaptan nefret ederim. Bu kadar s k c yaz l r m ya. Adam utan r. Çünkü bir ey anlatm yor, kendilerini farkl göstermek istiyorlar. Aldatmak/Ahmet Altan/Can Yay nlar /280 sayfa/8 milyon lira RAD KAL-Online t 15 Lees verder

16 Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. Tekst 10 Hiperaktif çocuklar n sorunlar ön beyinde gizli Hiperaktif çocuklar üzerine dünyada tart malar yap l yor. Alman nörolog Gerald Hüther ile bu konuda yap lan bir söyle iyi sunuyoruz. 1 Dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u (HADE) do u tan m? Baz çocuklar do rudan do ruya hiperaktifli e e ilimli olarak dünyaya geliyor. Beyinlerinin daha sa l kl bir biçimde geli ebilmesi için çok küçük ya tan itibaren güvenilir ili kilere ihtiyaçlar vard r. E er bu çocuklar sorunlar n çözümlerken yeti kinlere güvenebileceklerini bilmiyorlarsa beyinleri sa l kl geli emez. 2 Bu neden böyle? Beyin, ondan ne ekilde yararlan ld na ba l olarak biçimlenen esnek bir organd r. Hiçbir insan özgüven, merak ya da sorunlar çözebilme yetene iyle dünyaya gelmez. Özellikle de frontal korteksteki (ön beyin zar ) sinir telleri insan n benlik duygusuna ve ki ili ine göre i lemekte. Bu bölge, uyar mlar ve duygular harekete geçirerek korku, h rs, öfke ve ku kular n kontrol edilmesine yard mc olmakta. Birçok hiperaktif çocukta bu bölge yeterince geli memi tir. 3 Niçin? Ya amlar n n büyük bölümünü a r hareket ve h rç nl klarla geçirirler. Ve bu davran biçimi i e yarad müddetçe al lmad k durumlar yaratmak için yeni stratejiler denemek zorunda hissetmediklerinden kendilerini ifade etmeyi sa layacak davran türlerini geli tirme duyusunu geli tiremezler, dolay s yla da ortama uygun davranmakta sorunlar ya arlar. Bu durum beyindeki sinir hücrelerinin motiflerine de yans makta. 4 Hiperaktif bir çocu un beyni di erlerine göre daha farkl yani? Hiperaktif çocu un ön beynindeki kan dola m daha zay ft r ve normal çocuk beynine oranla daha az oksijen ve glikozdan yararlan r. Yani hiperaktif çocu un beyninde daha az sinir hücresi etkindir. 5 Bu çok ilginç. Oysa bu tür çocuklar beyinlerini yeni ifade biçimleri için kullan rlar. Bu do ru ama orta beyindeki uyar m sistemi a r geli mi oldu undan sürekli dopamin salg s üreterek yo un dikkat durumu yarat r. Ne var ki ön beyin sürekli uyar mlar nedeniyle do ru i lemez. Sinirsel yap lar devaml yeniden yap lan komutu ald klar için sabitle emiyor. 6 Ve bu süreç Ritalin ilac yla düzeltilmeye çal l yor. lke olarak öyle. Ritalin k sa vadede dopamin ak m n durdurdu u için çocu un konsantrasyon yetisi bir ölçüde düzelir. 7 Bu iyi bir ey mi? Hay r. Gerçi Ritalin sayesinde çocuklar daha iyi konsantre oluyor, daha sakin davran yorlar vb. Ama ara t rma sonuçlar n n da gösterdi i gibi, ilaç ayn zamanda insanlardaki uyar m etkisini de köreltiyor. Buna ra men mucize ilaç olarak sunulan Ritalin e alternatif olabilecek ilaçlar ara t r lm yor. Amerika'daki baz okullar özellikle Ritalin çocuklar n tercih ediyorlar; çünkü ö retmenlere daha fazla zahmet veren çocuklardan 400 dolarl k ek bir ücret talep edilmekte. Almanya'daki doktorlar da önemli ölçüde Ritalin yaz yorlar. 8 E er ilac n etkisi olumluysa, doktorlar n ilac önermelerinde ne gibi sak nca olabilir ki? Beni uzun vadede ortaya ç kan sonuçlar dü ündürüyor daha çok. Farelerle yapt m z deneylerde Ritalin ilac ndaki metilfenidat maddesinin yavrularda daha farkl etkidi ini gördük. Hayvanlara bulu ça ndan önce Ritalin verildi inde beyinleri sa l kl geli miyor t 16 Lees verder

17 Dopamin salg layan hücreler daha az çatalla yor. Oysa ayn madde yeti kin hayvanlar n beyninde yap sal de i imlere neden olmad. 9 Bu deneyler insan için ne ifade edebilir? Geli mekte olan beynin, yeti kin beyinle ayn biçimde tedavi edilemeyece ini gösteriyor. Sonuçta hiç kimse Ritalin in uzun vadede ne gibi sonuçlar do uraca n bilmiyor. Tedavi edilenlerin ço u bugün henüz 20 ya nda. Burada önemli olan dopamin üreten hücrelerdeki çatallar n ileri ya larda inceliyor olmas. Hareketten sorumlu bölgelerde çok fazla inceldi inde Parkinson belirtileri görülebilir. E er Ritalin fare deneylerinde de gördü ümüz gibi sinir sisteminin sa l kl geli imini engelliyorsa, olumsuzluklar 70 de il 40 ya nda ba layabilir. Bu yüzden Parkinson hastalar n n artmas ndan endi eleniyorum. 10 Ritalin e kar ne gibi alternatifler var? Çocuklar, yaln zca ilaçla düzelebileceklerini dü ünmek yerine sorunlar n kendi kendilerine çözebilmeyi ö renmeliler. Beyin ancak bu ekilde yeniden organize olur. Bu duruma gelebilmesi için de terapötik yard ma ihtiyaç vard r; tüm uyar lar, azarlamalar ve ana babalar n sinirlenmeleriyle hiçbir yere gelinmez. Ne yaz k ki bu konu yeterince ara t r lm yor. Dünya çap nda Ritalin in etkisini anlatan yar m milyon rapor yay mland, fakat uygun bir psikoterapi olana yla sadece birkaç bin ki i ilgileniyor. 11 Çocuklar n beyinlerinden en iyi ekilde yararlanmalar ne ekilde ö retilebilir? Her eyden önce yeni davran motiflerini ö renebilmeleri için yo un terapötik bak ma ihtiyaçlar var. Ritalin tek ba na yeterli de il, sadece tedavi ba lang c nda beyinde yeni uyar mlar n olu mas na ve yetersiz geli mi olanlar n sabitle mesine yard mc olur. Hatta ilaç çocuklara belki de yeterli uyar m kontrolüne sahip i levsel bir ön beyin geli tirmelerine yard mc olabilir. Fakat e er ba ar l olamazlarsa, ya amlar boyunca davran bozuklu u sergileyen ki iler olarak toplum d na itilebilirler. Ve bu durum ileride uyu turucu ba ml l na da bir zemin olu turur. 12 Almanya daki duruma bakacak olursak, hiperaktif çocuklar n terapötik tedavi görmeden Ritalin kulland klar ortaya ç k yor. Bu Almanya daki ilaçlar n kontrolsüz yaz ld n gösteriyor. Mesela sveç te oldu u gibi daha kat yasalar n uygulanmas gerekir. Orada sadece baz seçilmi uzman doktorlar yazabiliyor Ritalin i. Üstelik ayr nt l bir tedavi plan yla birlikte her hafta yeni bir ara rapor yazarak gerekti inde yeni reçete düzenlemeleri de zorunlu. 13 Peki, hiperaktif çocuklar n art n, kontrolsüz ilaçlara ba layabilir miyiz? Hay r. Hiperaktif çocuklar her zaman vard. Fakat eskiden din ya da toplumsal s n flar gibi son derece kat sosyalle me ko ullar, ön beyin yap s n ve çocuk ki ili ini biçimlendiriyordu. Bugün bunlar n tümü etkisini yitirdi, e itimde baz de i ikler oldu. Geçmi te hiçbir dönemde, birdenbire bebe iyle ba ba a kalan ve nas l davranaca n bilemeyen güvensiz ebeveynler yoktu. Sonuçta birço u büyük aile yap s ndan gelen genç ana babalar, k smen de olsa karde lerinin bak mlar n üstlendiklerinden ana babal a daha iyi haz rlan yorlard. Ama bugün kendi rollerini bile do ru dürüst yerine getiremeyen ana babalar hiperaktif bir çocukla nas l ba a ç ks nlar? 14 çinde ya ad m z yüzy l içinde yeniden büyük aileye dönü ya anmayaca na göre ne gibi çözümler önerirsiniz? Bizlerin ana baba okullar na gereksinimiz var. Burada davran larla ilgili s n rlamalar ya da çocuklar yeni görevlere haz rlamak gibi ana kurallar ö retilebilir. yi bir anne, çocu unun her zaman yeni sorunlarla kar la mas n sa lay p onlarla nas l ba a ç k labilece ini ö retebilmeli. Ön beyin ancak bu ekilde sa l kl bir biçimde geli ebilir. Der Spiegel (Türkçe: Nilgün Özba aran Dede) t 17 Lees verder

18 Tekst 11 Windows XP için geri say m... Yaz l m devi Microsoft un en yeni ve iddial bilgisayar i letim sistemi Windows-XP, sat a sunuluyor. Ancak program hakk nda halen birçok soru i areti var... Microsoft un en yeni ve iddial bilgisayar i letim sistemi Windows-XP, 25 Ekim de New York ta düzenlenecek büyük bir tan t m kampanyas yla sat a sunulacak. Marriott Marquis tiyatrosundaki törende, Microsoft un kurucusu ve dünyan n en zengin adam Bill Gates in yan s ra kurulu un tüm ileri gelenleri ve bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinin kat laca belirtildi. Gazete, dergi ve internet sayfalar n dolduran yaz ve makaleler, Windows-XP nin göze çarpan yanlar n ön plana ç kart rken, program n yan etkileri de bulunuyor. Program n olumsuz olarak gösterilen yönleri öyle: Lisans ve fiyat: Windows-XP program n evindeki birden fazla bilgisayara yüklemek isteyen bir kullan c, her bilgisayar için ayr bir program sat n almak zorunda. Windows-XP nin ev tipi sürümü 199, profesyonel tipi ise 299 dolardan sat l yor. Eski Windows programlar n XP ye yükseltmek için ise 99 dolarl k harcama gerekiyor. zin alma: Kullan c para ödeyerek Windows-XP yi alsa ve bunu bilgisayar na yüklese bile, Microsoft tan izin almadan bilgisayar n kullanamayacak. zin için ya Microsoft un özel internet sayfas na girerek kay t yapt rmak ya da irkete telefon ederek kay t numaras almak zorunlulu u bulunuyor. Yeni ald bilgisayara Windows-XP program fabrikada yüklenmi olanlar ise izin alma uygulamas ndan muaf tutuluyorlar. Ate duvar -1: Windows-XP ye eklenen video mesaj de i imi ve bilgisayar n bir uzman taraf ndan uzaktan kontrol yöntemiyle onar lmas gibi özelliklerin, beklenen verimlilikte çal mad klar belirlendi. Bu sak ncan n, XP nin, bilgisayarlar internet korsanlar ndan koruyan ve ate duvar (firewall) ad verilen programla çeli mesinden kaynakland bildiriliyor. Ate duvar programlar, özellikle internete sürekli ba l bulunan bilgisayarlarda yayg n olarak kullan l yor. Ate duvar -2: Windows-XP kendi ate duvar program yla birlikte geliyor. Ancak uzmanlar, XP nin ate duvar n n gerekti i kadar koruyucu olmad n vurguluyor. nternette ücretsiz olarak da t lan Zone Alarm adl ate duvar program n n XP den çok daha etkili oldu u bildirildi. Telsiz ba lant : Windows-XP nin, giderek yayg nla an telsiz ba lant yla da gereken verimlilikte çal mad öne sürülüyor. Bunun ise piyasada bulunan donan mlar n henüz Windows-XP ile gereken uyum içinde olmamalar ndan ileri geldi i bildirildi. Bu sorunun belli bir süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Sürücüler: Uzmanlar, piyasadaki sürücülerin henüz Windows-XP ile uyum içinde çal acak özelliklere sahip olmad klar na dikkat çektiler. Sürücüler, bilgisayar n donan m (hardware) ile yaz l m n n (software) birbiriyle uyumlu çal mas n sa l yor. Donan m kapsam na yaz c, taray c, kopya ve faks makineleri giriyor. Program uyumu: Microsoft, piyasada sat lan belli ba l programlar n tamam na yak n n n Windows-XP ile uyum içinde çal aca ndan emin oldu unu aç klad. Bununla birlikte uzmanlar, kullan c lar, özellikle baz eski programlar n, yeni i letim sistemine uyum sa lamayabilece i konusunda uyar yorlar. Microsoft, bir bilgisayarda bulunan programlar n Windows-XP ile çal p çal mayaca n n önceden test edilmesi amac yla ayr bir program haz rlad. Bu program Microsoft'un internet sayfas ndan ücretsiz indirerek denemek mümkün. letim haf zas : Uzmanlar, Windows-XP nin tam verimle çal abilmesi için bilgisayar n RAM kapasitesinin en az 256 MB olmas gerekti ini ifade ediyorlar. Microsoft ise 64 MB RAM kapasitesine sahip bilgisayarlar n Windows-XP yi kullanabileceklerini öne sürüyor. Pasaport: Kullan c lar n Windows-XP yi kullanabilmeleri için Microsoft un pasaport program na kay t olmalar da gerekiyor. Bu kayd yapt rmayan ki iler, yeni program n getirdi i baz avantajlardan yararlanamayacaklar. M3 deste i yok: Windows-XP program n n, internette çok yayg n olarak kullan lan MP3 müzik format n tan mad ve bu formatta müzik dinlemek isteyenlerin, para ödeyerek ba ka firmalar taraf ndan haz rlanm ayr bir program sat n almak zorunda olduklar belirtildi. Einde t 18 Lees verder

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı