Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei uur. Tekstboekje. Begin.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Begin."

Transkript

1 Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei uur Tekstboekje t Begin

2 Tekst 1 Urfa nire, Milano nire demeyin 1 Avrupal olabilecek miyiz? Kopenhag kriterlerini yerine getirebilecek miyiz? Avrupa Birli i nin kurallar çerçevesinde yapmam z gereken yasal de i iklikleri yapabilecek miyiz? O olabilecek mi? Bunu ba arabilecek miyiz? Derken 2 Bir de tabii soka n nabz n tutan farkl çevrelerin yay mlad klar istatistikler var Türk halk n n yüzde u kadar Avrupal olmak istiyor! veya Avrupa Birli i asl nda bir sömürge düzenidir, onun için de Türkler, Avrupa ya girmek istemiyorlar asl nda, onlara dayat l yor bu ya da Bizim Avrupal olmam z ABD istiyor, onun için de olaca z, istesek de istemesek de eklindeki konu malar, tart malar bütün gün duyduklar m z ya da gazetelerde okuduklar m z. Ama tüm bu konu ma ve tart malar sürerken, i adamlar, asl nda Avrupa daki yerini h zla, kimsenin akl na gelemeyecek bir h zla almaya ba lad bile 3 Geçen hafta, M FUR 2000, Milano Kürk ve Deri Fuar n izlemek üzere gittim Milano ya. 4 Fuarda stand olan dört tane Türk deri firmas vard, her birisi dev standlar ile dünyal mü terilerine kap lar açm lard. Mankenleri, moda tasar mlar, tasar mlar yapan tasar mc lar, halkla ili kiler uzmanlar ile gelmi ler ve her pazar n özelliklerine göre sat lar n sürdürüyorlard. 5 Kimisi, bu fuara prestij için geldi ini ve as l pazarlar n n Türkiye deki turizm pazar oldu unu söylüyor, kimisi de, Rusya dan Kanada ya, Avrupa ülkelerinden, Uzakdo u ülkelerine kadar ürünlerini satt klar ndan söz ediyor ve bununla da, hakl olarak övünüyorlard... 6 Bu arada, Türkiye de ham deri i leyenler de fuara gelmi ler ve dünyal mü terilerini ziyaret ediyorlard... 7 Urfa da tabakhane sahibi olan bir i adam m z, elinde üretmekte oldu u derileri ile mü terilerini dola yor, yeni sipari lerini yaz yordu Urfa neresi, Avrupa neresi? diye dü ünmeye gerek kalmam art k, hatta Türkiye deki, Anadolu henüz Avrupa Birli i ne haz r de il dü üncesini de tümüyle yok sayabiliriz. Do u ve Güneydo u dan Avrupa ya, o ya da bu yolla gelmi olan pek çok ba arm insan m z var. Bugün Almanya da, Hollanda da ve bizim Avrupa Birli i ne girmemizdeki en önemli engeli olu turmakta olan skandinav ülkelerinde, ba ar l olmu nice Anadolu insan m z var. Öte yandan bizim insan m z n ku kular, korkular da yok. Dil mi bilmiyor? O zaman dil bilenleri al yor yan na ve ç k yor yabanc mü terisinin kar s na. Amac na ula abilmek için engel tan mayan bir mizac var insanlar m z n 8 Fuar s ras nda, stanbul da deri konfeksiyonu yapan Tornado Deri nin sahiplerinden Selçuk Elmas ile konu tum. Bana anlatt klar, Türkiye nin nerede oldu unu daha iyi anlamam za yard mc oluyor. Bak n, diyordu. biz her i imizi nakit para ile yapmak zorunday z. Çünkü, Türkiye de bugünden yar na ne olur ne biter belli olmaz. Onun için biz her gün kriz ç kacakm gibi çal p önlemi ba tan almak durumunday z... Geriye bakt n zda takvimlerin her gününde an msayaca m z bir s k nt ya am Türkiye. Sonra biz Türkiye nin politik dengelerini falan bekleyemeyiz Avrupal olmak için. Onun için eyleme geçtik bile. Yani Fransa da ma azam z aç yoruz, fuarlardaki yo unlu umuzu art r yoruz. Bu konuda devletin vermekte oldu u destekler elbette çok önemli ve ivme kazand r c rol oynuyor. Ama verseler de vermeseler de biz yolumuzda devam etmek zorunday z. Bir de tabii dünya deri piyasas n n yüzde 60 n sat n alan Rusya var. Onun için orada da bir showroom açt k. Art k Ruslar n aya m za gelmesini bekleyemeyiz, onlara kap lar nda sipari lerini teslim etmek durumunday z. Dönem satma devri de il, servis verme zaman d r. Biz de bu anlay la çal yoruz Bunlar söyleyen erken otuzlar nda genç bir i adam m z. Mesle e küçük ya ta ve mutfakta ba lam. Bugün dünyan n dört bir yan na deri konfeksiyonu sat yor; ham maddesini Urfa dan, talya dan, spanya dan alabiliyor; dan manlar var; yan nda çal anlar n ço u birkaç dil konu uyor Avrupal olmay tart ma dönemimiz bitmi, biz art k Avrupal olmu uz Dünya t 2 Lees verder

3 Tekst 2 Rooie Rat Kitabevi nde bulunan Türkçe kitaplardan seçmeler Alper Tunga Alp ve Çetin Yaman A Kitab n ad : Yüzy l m Yazar : Günter Grass Çeviren : Nihan Tezeren Yay nevi : Genda Kültür sb-nosu : Türü : Roman Almanya n n en ünlü modern yazar ndan yüzy l m z kutlayan, birbiriyle ba l öyküler koleksiyonu. Günter Grass büyük olaylar ve s radan ama kayda de er mevzular hakk nda yaz yor; teknik geli meler ve basit bulu lar, spor ve kültürdeki ba ar lar, megalomani, eziyet ve cinayet, sava ve felaketler ve yeni ba lang çlar hakk nda. Her öyküde bir ba ka anlat c olsa da; öyküler, bütün bir anlat m yarat yor. Merkezinde sekans n katlar aç ld kça, canl ve renkli bir resim ç k yor ortaya. Bütün a aas ve deh etiyle yüzy l n tarihsel bir portresi. B Kitab n ad : Yar lma ( ) Yazar : Gün Zileli Yay nevi : leti im sb-nosu : Türü : An Gün Zileli y llar nda ya ad klar n anlat yor. Bir otobiyografi olan bu an kitap, Zileli nin tan k oldu u bir dönemi bütün canl l ile günümüze aktar yor gençli inin ya ad klar n n ayr nt l bir foto raf n n aktar ld bu kitapta günümüzün bir çok tan nm isminin de o y llardaki öyküsünü bulabilirsiniz. Yar lma tam anlam yla bir 68 kitab. gerçek bir tan kl k. (Oral Cal lar) C Kitab n ad : Maalesef Banalüks Durumlar Yazar : Yekta Bakkalba o lu Yay nevi : Kendi Yay nlar sb-nosu : X Türü : F kra Maalesef Banalüks Durumlar, Anadolu ve dünya f kralar n Banalüks (Benelux) f kralar yla k yaslayarak insan psikolojisini, ya am artlar n ve göçmenlik tarihimizin ironik bir özetini incelemek isteyenler için de erli bir kaynak olacakt r. (Sad k Yemni) D Kitab n ad : Dicle nin Yakar Yazar : Mehmed Uzun Çeviren : Muhsin k z lkaya Yay nevi : Genda sb-nosu : Türü : Roman Dicle nin Yakar sesler üzerine kurulmu bir romand r. Unutulmu lar n, unutulmu sesleri üzerine. Siz istediniz ben de anlataca m. O vakit kandili yak n ve unutulmu lar n sesine kulak verin. Dicle nin Yakar n n kilit cümlesidir belki de bu cümle. Bir gece meclisi kurulmu tur, divanhane a z na kadar doludur. Biro anlat r: Musul, Ninova,Yezidilerin yurdu Lali, Ba dat, stanbul, Girit, am Mezopotamya n n kadim halklar : Süryaniler, Keldaniler, Kürtler,Yakubiler, Yahudiler, Türkmenler... Bu romanda ola anüstü bir tarihiçi gezi var; Bizden önceki medeniyetlerin, Babil in, Ninova n n, Asur un, Medlerin ülkesinden geçiyoruz, ve kitab okuyup bitirdi imizde, Biz nas l da zengin bir kültür yata nda oturuyormu uz da haberimiz yokmu duygusunu ya yoruz. E Kitab n ad : Kukla Yazar : Ahmet Ümit Yay nevi : Om sb-nosu : Türü : Roman Mücadele devam ediyor. Do an n mensubu oldu u çete de kökü kaz namayan gruplardan biri. Epeydir onlar n pe indeyiz. Devletin güvenlik birimlerinden baz ki ilerin i in içinde olma olas l da var. Ama bu ah slar kimdir, nas l bir faaliyet, içindedir, elimizde delil yoktu. Biz delil bulmaya çal rken, duymu sundur, korucuba Bekir ile sevgilisi vuruldu, ard ndan Yüzba R fat ölü bulundu. Çetede bir eyler oluyordu, bu arad m z delili bulmak için bir f rsat olabilirdi. Do an yak n takibe ald k. (Romandan) Umut t 3 Lees verder

4 Tekst 3 Harika bir hata: Pisa Kulesi 1 Toscana Vadisi nin küçük kenti Pisa n n Mucizeler Meydan nda, tam ortada tek ba na dikilmi öyle duruyordu. Görür görmez sevdim onu. Yak nl k duydum, s cakl k duydum, hemen tan d m. Öyküsünü de sevdim. Zengin Pisal lar n dünyaya güçlerini ve kim olduklar n göstermek için yapt klar bir dizi eserin sonuncusu. Katedralin çan kulesi. Pisa Kulesi. Torre Pendente di Pisa, Pisa n n e ri kulesi. Yeryüzünün en sevdi im yap s. Bir mucizeyi bir ütopya y gerçekle tiren yap. Ölümcül bir hatan n üstünde yükselen harika. 2 Pisa, Orta talya da Toscana Bölgesi nde Arno Nehri nin sulad vadinin, küçük kenti. 15. yüzy la kadar da Ligurian Denizi nin k y s nda yer al yor, ancak sonralar Arno Nehri nin kumlar denizi dolduruyor ve kent k y n n 10 km gerisinde kal yor. 3 Pisal lar 11. yüzy lda neredeyse dünya deniz ticaretini ellerinde tutuyorlar. Afrika dan Kartaca ya, spanya dan Fas a kadar neredeyse herkesle ticaret yapan, denizci bir kent devleti Pisa ve Pisal lar n hayatlar ndaki tek gerçek dü manlar 80 km ötedeki kom ular Floransal lar. Tarihleri biraz da Floransa ile olan bitmez tükenmez sava lar n n eseri. Üstelik bütün zamanlar n en büyük bilgini Galilei Galileo da hem ehrileri. Pisal lar n dünyaya, ama özellikle de dü manlar Floransal lara güçlerini göstermek için yapt klar bir mimari kompleks günümüzün en ilgi çeken an tlar ndan biri. Hele de kompleksin son eseri. Yani dünyan n en harika hatas. Pisa Kulesi. Torre Pendente di Pisa, Pisa n n e ri kulesi. Pisal lar 11. yüzy lda muhte em eserlerinin imar na ba larlar. Floransal lara ve bütün dünyaya göstereceklerdir kim olduklar n. 4 Katedral, vaftizhane, kabristan ve hemen yan nda beyaz mermerden yükselecek bir çan kulesi. 5 Gel gelelim, bütün zamanlar n en a k n mimar ailesi Pisanolar da Pisal d r ve kader, Pisa Kulesi ile onlar n harc n ayn kazanda karm t r. 6 Guglielmo Pisano, Bonanno Pisano, Nicola Pisano, Giovanni Pisano. Dört ku ak mimar Pisano ailesi, kule ile bitmez tükenmez bir sava verir ama... 7 Kulenin temeline ilk ta 1173 y l n n 9 A ustos unda Bonano Pisano koyar, yani günümüzden 829 y l önce ve ondan sonra da anss zl klar ne ailenin ne de kulenin yakas n b rak r. 8 Ama bana kal rsa bu anss zl k asl nda çok büyük ans d r da Pisa Kulesi nin. Mucize, bu anss zl n üstünde yükselir çünkü. Floransa ile bitmez tükenmez sava lar yüzünden in aat defalarca yar m kal r, yeniden ba lar, yeniden bekler, yeniden ba lar ve kulenin üçüncü kat bitince as l felaket ortaya ç kar. 9 Kule e ridir. Yan yatm t r güneye do ru. Ama pes etmez Pisanolar. E rili i düzeltmeye, kuleyi dimdik yükseltmeye çal rlar. Üçüncü kattan sonra kulenin kuzey sütunlar n, güney sütunlar ndan k sa yaparlar ki e rilik düzelsin. 10 Mimari hesaplar de i tirirler, u ra rlar da u ra rlar, ama e rilik asla düzelmez de Giovanni Pisano e rili in 1.43 m oldu unu görür de Vassari ölçtü ünde ise 3.79 m ç km t r. 11 Pisa Kulesi yedi katl, beyaz kremal, i lemeli, süslü bir dü ün pastas gibi yükselir, biter ama yine e ridir y l nda resmi olarak tamamlan r, sekiz katl d r, 60 m yüksekliktedir ama e ridir. Dört nesil mimar Pisanolar düzeltmeye çal t kça, kule direnmi ; kuzeyden güneye do ru e ilmeyi sürdürmü tür. Her y l da 1 mm güneye do ru yatmaya devam etmektedir. E rili in sebebi, kulenin üstünde oturdu u balç kl, kumul toprakt r ve topra n nem oran kulenin güney cephesinde daha yo undur, bu yüzden e rilik güneye do rudur t 4 Lees verder

5 de mimar Alessandro Della Ghardesca temeli kazarak, dipteki yer alt sular n n yönünü de i tirerek kuleyi kurtarmaya çal r. Sonralar mimar Burland, kule için projeler geli tirir ve Pisa Kulesi 1990 da ziyaretçilere kapat l r. Çünkü her an y k lma tehlikesi ta maktad r de, kulenin kuzey cephesi temellerine 600 ton kur un a rl klar konur Eylül ünde, kule çelik kablolarla raptedilir. Dev vinçler kulenin çevresini 90 m kaz p temellere 870 ton daha kur un takviyesi yaparlar. 13 Ziyaretçileri, beline çelik kablolar ba lanm, zapturapt alt na al nm Pisa y seyrederler. 14 Bu hali benim de onu ilk görü ümdür ve do rusu görür görmez vuruldu um bir y ld r m a k d r aram zdaki. ubat 1999 da mühendisler e ri kulenin art k e rilmekten vazgeçti i haberini verir. Uzun ya am boyunca ilk kez e ri durmaktan s k lm, o y l e ilmemi tir. Teknolojinin ve yeni bin y l n çeli i, nihayet zapturapt alt na alm t r kambur kuleyi. 5.5 iddetinde bir depreme dayanamayaca çok önceden bilinen, ama yüzy llarca bütün dünyaya meydan okuyarak e ilen e ri kule art k oldu u gibi durmaktad r de ziyarete tekrar aç l r. Ziyaretçileri art k onun 294 merdivenini ç k p, çan odas na kadar t rmanabilirler. imdi 60 m yüksekten ve yüzlerce y ll k bir çaban n üstünden bakabilirsiniz Toscana Vadisi nin k rm z daml evlerine ve ye il toprakta uzay p giden manzaras na. 16 Bugün orada Toscana da, Pisa da, Mucizeler Meydan nda evrensel bir hata olarak durur. Koca boyuyla, bembeyaz yüzüyle, ba n yana e mi öyle durur. Harika bir hata olarak durur. 17 Tabii hata yapar insan, ama bazen mucizeler onlar n üstüne kurulur. 18 Pisa Kulesi gibi... Hatay fark eder düzeltmek isteriz, ama i in içinden bir türlü ç kamay z. Hata hatay do urur, i kar t kça kar r, kule e ildikçe e ilir. Ne kadar insancad r bütün bunlar. 19 Tabii hata yapar insan, sonra unutur, çokça görmezlikten gelir, ço unlukla da inkâr ederiz onu, kabul etmeyiz. 20 Ama bazen de, hatay düzeltmek için can m z di imize tak p öylesine ç rp n r z ki, hata hata olmaktan ç k p ba ka bir eye, bir hayat enerjisine, bir ya ama sebebine, bir s ra d l a dönü ür. Pisa Kulesi gibi... Çi dem Ülker / Ankara t 5 Lees verder

6 Tekst 4 Hat ra defteri Y ld r m Türker 1 O derin bak lar çocuklu umdan beri ruhumu kar t r r. O gözlerde, kurban n ard nda b rakt lanet okunmaz. Hülyal bir merak vard r. Sanki cevab n bizim de tam olarak bilemedi imiz, çok, ama çok hayati bir soru sormu, sab rla beklemektedir. Kimi resimlerinde gözlerinde bir hüzün bulutu görülür. Ya ndan büyük görünür o foto raflarda. Ama ço unluk gamzelerini ça ran o gülümsemesiyle, neredeyse muzip bir bak la durur resimlere. On üç ya ndaki o küçük k z yar m as rd r bize, ta gözlerimizin içine bak yor i te. Küçük kurban. Kelimelerin efkatine s nan küçük Yahudi k z. Anne Frank. 2 Benim gibi biri için hat ra defteri tutmak gerçekten de çok tuhaf bir tecrübe. Bu sadece daha önce yaz yazmad mdan de il. Bana öyle geliyor ki, seneler sonra ben dahil hiç kimse on üç ya nda bir ö renci k z n dü ünce ve hayallerini merak etmeyecek diyordu. Dünyaya ve hayata inanc sonsuzdu. Kendisine on üçüncü ya gününde hediye edilen o k rm z -gri-beyaz ekose hat ra defterinin, o çok eyler bekledi i dünyan n ona sundu u yegâne kimlik olaca n bilmiyordu. ki y l boyunca düzenli olarak tuttu u hat ra defterini dünyan n bütün dillerinden milyonlarca insan okudu. Hat ran n de eri 3 Anne Frank 1929 y l n n haziran ay nda berbat bir Almanya da do ar. 1. Dünya Sava yenilgisinin yaratt, 1923 teki korkunç enflasyonla zirveye ç kan ekonomik bunal m, atmosferi Alman a Alman dan ba ka dost yok duygusunun k k rtt bir nefretle örmü tür. Nasyonal Sosyalist hareket ola anüstü bir h zla serpilir, 1932 seçimlerinde %37 oyla parlamentonun en büyük partisi olarak i e koyulur. Hitler, 1933 te ba a geçmi tir. Hemen o y l, Komünist Parti yasaklanm, komünistler ve sosyal demokratlar n tutuklanmas na ba lanm, meydanlarda co kuyla kitap da lar tutu turulmaya ba lam t r. Ayn y l n ortalar na gelindi inde bütün siyasi partiler yasaklan r. Hitler in ari rk ülküsü, h zla i e koyulur. Yine ayn y l, Yahudilere ait dükkânlar, Yahudi avukat ve doktorlar boykot edilir. Ekonomi de birkaç y l içinde h zla toparlan r. Art k geri dönü yoktur. 4 Karaköy deki Schneidertempel Sanat Evi ndeki Günümüz çin Bir Tarih: Anne Frank sergisi, bu yaz ya vesile oldu. Titiz ve duyarl eller taraf ndan haz rlanm bu çok etkileyici sergideki foto raflardan ikisi, dönemin iklimini anlatmaya yetiyor. Bir tanesi, bir Yahudi gencin, Yahudi olmayan k z arkada ile birlikte halk önünde a a lanmalar n kaydetmi. ki sevgili, askerlerin aras nda sokakta yürütülüyor. Boyunlar na as lm pankartlarda koskocaman, Irk kirletiyorum yaz l. (iki sevgilinin de ba dik) Di erinde ise bir dershanede tahtaya kald r l p s n f n önüne dizilmi birkaç Yahudi çocuk. Ellerini suçlular gibi kavu turmu, boyunlar bükük duruyorlar. Tahtada Yahudi en büyük dü man m zd r! Yahudilere dikkat! yaz l y l nda Otto Frank, ailesini al p Hollanda ya göçer. Nazilerin menzilinden kurtulduklar n sanmaktad r. Oysa sadece on y l kazanm lard r. Hat ra defterine kavu up yazmaya ba lad n n üstünden birkaç hafta geçmi tir. Ablas Margot Frank SS Merkezi ne ça ran bir celp gelir. Aile buna haz rl kl d r ilkbahar ndan beri Otto Frank, ailesi ile birlikte ofis binas n n arkas nda, depo olarak kullan lan gizli mü temilat ta saklanma haz rl içindedir. Bu haz rl ktan birkaç ofis çal an da haberdard r. Celp gelince hemen toparlan rlar. Birkaç Alman dostun yard m yla gizli hayatlar na ilk ad m atarlar. 8 Temmuz 1942 tarihli notunda, Anne, bir ad da takm oldu u defterine unlar yazar: Sevgili Kitty; Pazar günü sabah ndan beri sanki y llar geçmi gibi. Çok ey oldu, öyle ki sanki dünya tersine döndü. Ama Kitty, hâlâ hayatta oldu umu görüyorsun. Babam, bu her eyden önemli diyor t 6 Lees verder

7 Küçük k z n tan kl 6 Sava ta kazand ba ar lar n rüzgâr yla Almanya, göz koydu u bütün Avrupa y temizlemek, ari rk n bayra n dünyada dalgaland rmakta kararl d r. Yahudiler, Komünistler, Çingeneler, e cinseller toplama kamplar na kapat l r. Almanya içinde direni tamam yla k r lm t r. Çok az insan Nazi vah etine, bütün ülkeyi, giderek h zla Avrupa y yutmakta olan rkç l k-ayr mc l k dalgas na kar bir söz üretebilmektedir. Almanya da Die Weisse Rose adl bir ö renci örgütü yeralt direni ini sürdürmeye çal r. Birçok üyesi ölüme mahkûm edilir. Bro ürlerinde, Sessiz kalmayaca z. Sizin vicdan azab n z olaca z. diye seslenmektedirler. Hayatlar n tehlikeye atma pahas na Yahudileri saklayan, onlar n hayat n kurtarmaya çal an bir avuç insan kalm t r. Frank ailesinin iki y l boyunca hayatta kalabilmesi de onlar n yard m ylad r. 7 Anne Frank n hat ra defterini bunca güçlü ve unutulmaz k lan, bir izbede, d dünyadan saklanarak ya yor olmas na ra men, insan kalmak ad na hesapla malar n bir an olsun ihmal etmemi olmas d r. D ar larda bir yerde en de erli arkada lar m bitkinlikten y k l r ya da yerlerde sürüklenirken s cak bir yatakta yatt m için kendimi hain gibi hissediyorum. Dünyada gelmi geçmi en vah i canavarlar n elinde imdi kaderlerine terk edilmi olan arkada lar m dü ünürken korkuya kap l yorum der. T p bilimi, sanatç lar veya fakirler için tek bir kuru ayr lamazken, sava için niye milyonlar harcanmakta? Dünyan n baz bölgelerinde g da da lar çürümeye terk edilirken neden insanlar açl ktan ölüyor? diye sorar. Yedi i çürük patatesler, yatt gizli hücresinin rutubetli yata bile ona fazla gelmektedir. Durmadan okur. Tarih, en sevdi i derstir. Do um gününde en çok, Yunan ve Roma mitolojisi kitab na sevinir. O korkunç artlar alt nda â k olur. Cinsellik üstüne dü ünür, sahte ve tutucu namus kavram na kar direnir. Rezalet mi? Gerçekten de il. Biz buraya kapat ld k, dünyadan tecrit edildik, sürekli korku ve üzüntü içerisindeyiz, özellikle de son zamanlarda. Neden severken birbirimizden uzak dural m? Neden birbirimizle öpü meyelim? Neden uygun ya a gelene kadar bekleyelim? 8 Anne Frank; ancak on be ya na kadar ya ayabilen küçük Yahudi k z, her eyi kaydeder. 1 A ustos 1944 te hat ra defterine son kayd n girer. 4 A ustos ta gizli s naklar bas l r. Ekim ay nda Bergen-Belsen Toplama Kamp nda tifüsten ölür. Kampta son olarak konu tu u arkada, Ayn Anne Frank de ildi. Bitkindi... Çok kötü durumdayd diyor onun için. Art k kimsem kalmad demi. Sonsöz 9 Onun için Nelson Mandela, kendi tutsakl k günlerine göndermede bulunarak, Baz lar m z Anne Frank n hat ra defterini Robben adas nda okuyup cesaretlenmi tir dedi. Onun Hat ra Defteri, birçok ciddi ara t rmadan, tarih anlat s ndan çok yans tt sava n, rkç l n, ayr mc l n vah etini. Dili gasp edilmi, sessizli e hükümlü vah et dönemi çocuklar n n ya ad klar ndan okuyaca z yak n tarihimizi. Birer birer kayda dü en hayatlar ayd nlatacak, cevab n vermekte zorland m z o hayati sorular n karanl n. Hat ra defterlerinizi ihmal etmeyin. RAD KAL-Online t 7 Lees verder

8 Tekst 5 Lazo nun Kö esi Bulmacam n karesi, yok derdimin çaresi!? 1 Bu say da, Ozon tabakas n n incelmesinin, genetik kopyalanm ngiliz koyunlar n n üzerindeki sosyolojik ve psikolojik etkisini yazacakt m ama Ufuk ta yazmaya ba lad mdan beri bana nispet yap l rcas na bütün yaz lar m n Bulmaca kö esinde yay nland n fark edince, art k bu konuya e ilmenin zaman n n geldi ini dü ündüm. Nitekim, ozon tabakas n n incelme sürecinin daha çok zaman alaca n dü ünürsek, o yaz y ba ka bir zamana ertelemek pek de sorun olmayacakt r. 2 Arkada lar! Benim bu bulmaca olay yla ba m çok kötü dertte. Bildi iniz gibi de il. Ne kadar kabul etmesem de, asl nda bu bulmaca i i biraz da yetenek isteyen bir i. 3 Kelin kelli i yetmez, bir de üzerine ç ban ç kar derler ya, sanki tam benim için söylenmi bir söz. Nedense benim bu bulmaca konusunda hiç bir zaman ans m yaver gitmedi. Sanki bulmacay haz rlayanlar s rf bana g c kl k olsun diye dilimin ucunda olup da bir türlü ç kmayan cevaplar n sorular n yerle tiriyorlar bulmacaya. Hal böyle olunca da Çifte rezervasyon kurban turist gibi ba l yorum sözlük kar t rmaya. Kar t rmak bir kenarda dursun gören de açl ktan sözlükleri yiyor san r. Böyle olunca da her zamanki gibi sa elimin parma sayfa çevirmekten telef oluyor. 4 Bulmaca çözmek fiili, beyin jimnasti ine iyi gelirmi. En az ndan bu bulmacay icat edenler öyle söylüyor, bende ise tam bir ortaça i kencesi etkisi yap yor. Bulmacayla u ra t ktan sonra en az 2 saat zombi gibi ortal kta dola yorum. Allahtan günlük gazetelerin bulmacalar yla ha r ne ir de ilim, yoksa iflah olmam. Ben haftal k tak lanlardan m. 5 ahsen bulmacan n tek bir yarar n gördüm, o da bula ktan kurtulmak. Sözlük kar t r rken soyulan parmaklar n suya girmesiyle ortaya ç kan nükleer reaksiyonun nas l bir ey oldu unu merak eden varsa, 20 dakika süreyle i aret parma n bir z mpara ka d na sürttükten sonra içinde bula k deterjan olan bir le ene ellerini sokarak bula k y kamaya çal s n, ne demek istedi im ancak o zaman anla lacakt r. Dolay s yla, hala bir bula k makinemizin olmad ortaya ç k yor. Ama yak n zamanda Ufuk ta kendime bir bula k makinesi kampanyas ba latmay dü ünüyorum. Ufuk ailesi kalabal k, devletin bele e verdi i eurokit leri ( ayet onlar da baz vatanda lar gibi reklam diyerek ka tlar çöpe atmam larsa) bana verirlerse bula k makinesiyle birlikte bir de tost makinesi bile alabilirim. 6 Bulmaca çözme i i ara t rma ister. Ara t rma denilince bende bir huysuzluktur ba lar. Nedense bu i ten çok ürkerim. Zaten bizim oralarda ara t rmac lara iyi gözle bakmazlar. Evden artist olmak için kaç p kötü yola dü en birisiyle ayn kefeye koyarlar ki dü man ba na. Zaten ömrümün ilk 20 y l n hiç bir eye bula madan, merak (ettiysem de belli) etmeden geçirdim. 7 Üniversite mezunu bir arkada la tan t ktan sonra yoldan ç kt m. Ba m çok kötü yakt, beni tam bir bulmacakolik yapt ama bir türlü i in içinden ç kam yorum. 8 Normal insanlar n 5 dakika içinde alt ndan girip üstünden ç kt klar bulmacay (en az 20 ki inin yard m yla) ancak bir haftada çözebiliyorum. Yani benim durumum çok vahim. Ne yapay m, vazgeçemiyorum bir türlü. 9 Hele bulmaca ödüllü ise seyredin cümbü ü. Böyle oldu u zaman sözlükler ve ansiklopediler yetersiz kal yor. Böyle durumlarda en etkili yard m, telefon yard mlar d r. 10 Bulmacay çözene kadar tüm e, dost, akraba, tan d k ve hatta tan mad klar telefonla bir bir ar yorum. Bu tan mad klar gurubu genelde arkada n arkada oluyor. Burada referans veririm, ey, ben falancan n arkada y m, numaran z ondan ald m, sizin için bilir dedi. 5 harften olu an eski bir ulus, üçüncü harfi t, sizce hangisi? Kar taraf neye u rad n anlamadan yapt m bu ataklar bazen çok etkili oluyor. Çünkü cevab biliyorsa, o a k nl kla an nda söyler. Baz uyan klar var, bildi i halde s rf g c k olsun diye söylemez, sinir eder t 8 Lees verder

9 11 Telefon defterinin en son ismine geldi imde, hem bütün arkada lar m aram olur hem de büyük bir ihtimalle bulmacay çözmü olurum. (Telefon faturas n sormay n, sabahtan ak ama kadar UPC nin yard m bürosunu arasam bu kadar fatura gelmez herhalde.) 12 Sanki kendim çözmü üm gibi havalara girer bir yandan da bulmacay kesip itina ile bir zarfa koyar, verilen adrese gönderirim. Verilecek hediyenin yerini bile ayarlar m ama nedense imdiye kadar bir ey kazanamad m. 13 Azmimin ve kararl l m n sonucu olarak bir bulmacay daha çözmü olman n verdi i huzur ile, sürûr içerisinde az sonra ç kacak olan Televole den önce Reha Muhtar la ana haberleri izlemeye koyuluyorum. 14 Belli mi olur bakars n z bir dahaki bulmacada Reha Muhtar n resmi ç kar 15 Olur mu olur Ufuk t 9 Lees verder

10 Tekst 6 Naomi Klein, No Logo da, marka olay n n ard ndaki gerçeklere dikkat çekiyor No Logo GAMZE AKDEM R 1 Kanadal gazeteci/yazar/ara t rmac Naomi Klein n No Logo adl kitab Nalan Uysal n çevirisiyle önümüzdeki günlerde Bilgi Yay nevi nde ç kacak. Kitapta yer alan konular n özellikle Yer Yok, Seçenek Yok, Yok ba l klar alt nda özetlenebilece ini söyleyen Nalan Uysal, irketlerin, pazarlama hedefleri do rultusunda ki ilerin özel hayatlar na, toplumlar n ortak kullan m alanlar na girdiklerinin vurguland n ekliyor. 2 Küreselle menin ba l ca vaatlerinden olan seçeneklerin artaca vaadi ise tam tersine dönmü, irketler finansal güçlerini kullanarak tüketiciye ula an ürün ve hizmetleri kendi amaçlar ve istekleri do rultusunda ekillendirmeye ba lam t r. irket evlilikleri yoluyla da ürün ve hizmet sunan irketler birbiri ile ç kar ili kisi içine girmi tir. irketlerin üretimden çok pazarlamaya yönelmeleri ile Bat da oldukça yüksek maliyetli olan i çi çal t rma modeli terkedilmi, üretim i i Uzakdo u ve 3. Dünya ülkelerine kaym t r. Üretim anlam nda Bat da i ler kaybedilmi, hizmet sektöründe ise ekil de i tirerek yar zamanl ya da geçici i ler haline gelmi tir. hracat i leme bölgeleri 3 Büyük firmalar n, markalar n serbest ticaret bölgeleri nde az para - çok kâr politikas yla ucuza çal t rd insanlar n ya am ko ullar n n da büyüteç alt na al nd kitapta Klein, bu çal ma eklinin Nike, Reebok, Gap, Disney, IBM, General Motors gibi pek çok irket tarafindan benimsendi ini anlat yor. 4 - Kitapta dü ük ücretle çok çal ma sonucu ya am n yitiren i çi k z Carmelita örne iyle çarp c bir ekilde üzerine dikkat çekilen a r çal ma ko ullar nda i çiler ne kadar süreler, ne kadar ücretlerle çal t r lm? UYSAL - Özellikle ihracat i leme bölgeleri nde yo unla an ucuz üretimin, çal anlar n günlük 1-2 dolar ücretle, günde minimum 14 saat çal t klar ko ullarda gerçekle ti i söylenmektedir. Kitapta çe itli örneklerle de aktar ld gibi, bu i yerlerinde fazla mesai uygulamalar zorunlu olup, kimi zaman günde 18 saat, kimi zaman aral ks z 48 saat süren vardiya uygulamalar ndan bahsedilmektedir. Ayr ca fazla mesai ücreti ödenmedi i ve çal anlar için garanti edilen ayl k çal ma saatlerinin de belirlenmedi i belirtilmektedir. 5 - Tüm bu ya ananlara kar dünyada ne gibi örgütlenmelere, eylemlere gidilmi? UYSAL - Ya anan bu olaylara tepkiler, tepki gösteren gruplar n bak aç lar na ve önceliklerine göre farkl l k göstermi tir. Örne in, toplumsal alanlar n yok olu una tepki gösteren bir grup Sokaklar Geri Al hareketi ile koordineli sokak partileri gerçekle tirmi ler, yollar i gal edip parti yapm lard r. Di er yandan Shell kar tlar çe itli gösteriler yap p, Shell istasyonlar n i gal etmi, ifade etmek istedikleri dü üncelerini Ken Saro-Wiwa n n idam edili i olay oda nda dile getirmi lerdir. Ancak tüm gösterilerin ortak özelli i, ça n gere i olarak internetin yayg n kullan m d r. 6 - Klein n önerdi i ve halihaz rda var olanlar de erlendirdi i çözüm önerileri, mücadele biçimleri nas l anlat l yor. UYSAL - Klein hareketin belli bir lidere ihtiyaç duymadan geli ti ini anlatmaktad r. Seattle dan bu yana gösteriler daha çok tepkilerin dile getirilmesi ve dikkatlerin bu t 10 Lees verder

11 konuya çekilmesi amac na yönelik olmu tur. Ancak bundan sonra daha yap c ad mlar at lmas gerekti i vurgulanmaktad r. Bu do rultuda Brezilya da, Porto Alegre de Dünya Sosyal Forumu gerçekle mi tir. Bu forumun slogan Ba ka bir dünya mümkün olmu tur. Küreselle menin kötü ellere dü mü, iyi bir fikir olmad dü ünülmektedir. Kat l mc demokrasinin sa lanmas için çal lmas gerekti i dü üncesi bu yeni eylemcilerde hâkim görünmektedir. 7 - Kitapta dikkat çeken örneklerden biri de Nike n kurucusu ve sahibi Phill Nike n getirdi i ve çok geçmeden di erlerinin de izledi i strateji. Bu stratejiyi özetler misiniz? UYSAL - Nike n öncülü ünü yapt strateji Ürünler de il, markalar olarak adland r lmaktad r. Buna göre irketler fabrikalara sahip olmak, yönetmek, i çi çal t rmak gibi üzerlerinde a rl k yaratan, hantal bir yap ya sahip olmalar na neden olan unsurlar terk etmi lerdir. Ürünler d ar dan tedarik edilebilir. Bu ekilde üretimin zaman nda gerçekle mesi, bunun için çal an i çilerin i saatlerinin düzenlenmesi, i çilere ili kin yasal yükümlülükler tamamen yükleniciye ait olmakta, bu sayede irketler, son derece ucuza mal ettikleri mallar n pazarlanmas ve ürün geli tirme konular na daha fazla yat r m yapabilmektedirler. Bu da ürün de il, imaj ve marka üreten irketlerin olu mas na neden olmu tur. 8 - Klein, kurulan serbest ticaret bölgelerinde ya an lanlar nas l sergiliyor? UYSAL - Klein kitab nda serbest ticaret bölgeleri ile ilgili olarak, hem çe itli uluslararas kurumlar taraf ndan gerçekle tirilmi çal malar n sonuçlar n veriyor hem de yapt ziyaretlerde kendisine anlat lan olaylar örneklerle aktar yor. Hükümet-firma ili kisi 9 - Tüm bu olaylarda hükümetlerfirmalar aras ndaki dan kl dövü nas l incelenmi? UYSAL - Markalar n güçlenme sürecinde irketler ile hükümetler çok çe itli temellerde bir araya gelmi lerdir. Hükümetler, örne in ticarete ili kin yasalar n firmalar lehine gev etilmesinden, çe itli ülkelerde hükümetlerin kendi vatanda lar na kar irketlerin yan nda yer almas na, bu do rultuda kendi vatanda lar na askeri güç uygulamaya, hatta idama varan sertlikte tepkiler göstermelerine, sömürücü i yerlerinde kabul edilebilir ko ullarda çal ma iste i ile grev yapan i çilere askerler yard m yla müdahale edilmesine kadar çok çe itli ekillerde taraf olmu lard r. Baz irketlerin dünyadaki kimi ülkelerin bütçesinden daha büyük bütçelere sahip olmalar, onlara hükümetler üzerinde ekonomik bask yapma gücü sa lam t r. Cumhuriyet t 11 Lees verder

12 Tekst 7 HERZIENE VERSIE B2B sitelerinden seçmeler E-12t1-VW 12 Lees verder

13 Tekst 8 GÖRÜ AHMET T. ORTAÇ Çevre ve Yeni Biny l 5 Haziran 2001 de yüzy l m z n ve yeni biny l n (milenyum) ilk Dünya Çevre Günü nü kutlad k. Yeni bin y lda ilk defa an lan ya da kutlanan her ey önemli, ancak özellikle Dünya Çevre Günü neden bunca önemli? Do an n sadece küçük bir parças olan insan, son 10 y ld r, kendisinin gerçekten do an n bir minicik zerresi oldu unun, do as z ya ayamayaca n n fark na sanki çok az da olsa var yor Bir kere 90 lar n ba nda 45 y l süren So uk Sava bitti. 30 onun yerine baz s cak sava lar ya ad dünyam z ve belki daha ba kalar n da ya ayacak, ama en az ndan iki kutuplu dünyan n sona ermesiyle birlikte her iki blokta var olan birçok k talararas füze söküldü, imha edildi. Bu, do a ad na sevindirici bir olayd. Sonra, o zamanki Var ova Pakt n n ekonomik yönden önde gelen ülkelerinden Çekoslovakya n n 31 General Miroslav Vecek öyle bir aç klamada bulundu: Art k silahl kuvvetler, do al afetlere kar sava m ve çevre koruma alanlar nda kullan lmal d r. Bu aç klama, ony llar boyunca buz gibi geçen Do u-bat ili kilerinin ard ndan, baz kesimlerde ok etkisi yaratm, 32 ise hem a rm, hem de çok sevinmi lerdi. Arkas ndan Körfez Sava patlak vermi ve binlerce ton petrol Basra Körfezine pervas zca ak t lm t. Tabii bu olay da bir ba ka oktu birço umuz için K sacas, insano lu do ay ve çevreyi özellikle son yüzy lda amans zca kirletti, hatta katletti. Tüm bunlar n ba lang c ise sanayi devrimi diye adland rd m z seri halde fabrikalar n kurulmas dönemine uzan yor. 19 uncu yüzy l n ikinci yar s na Bunun ç k noktas nda ngiltere, dolay s yla Avrupa var. Daha sonra halka halka hemen tüm Avrupa ya ve Kuzey Amerika ya yay l yor. 20 nci yüzy lda yo un kirlilik giderek ivme kazan yor, buna iki büyük ve birçok bölgesel sava lar da eklerseniz do a ve çevre yönünden iç karart c bir tablo ç k yor ortaya te böyle bir durumda Mavi Gezegen imiz 3 üncü biny la ve 21 inci yüzy la ad m at yor. Bugün art k Do u-bat diye bir ay r m kalmad! Hem politik, hem de ekonomik yönlerden dünya 33. Geli mekte olan ülkeler zaman zaman do ay ve çevreyi hiçe sayarak ekonomik geli melerini sürdürüyorlar. Pasifik Okyanusu nda bulunan baz ada devletler gelecekte deniz alt nda kalma fobisi ya yorlar. klimdeki de i iklikler böyle sürerse, bir gün kalacaklar! Çevre alan nda daha önce al nmayan birçok önlem yava da olsa son on y lda al n yor. Sanayile mi ülkeler sera gaz emisyonlar konusunda indirim ile ilgili sorumluluklar üstleniyorlar. Ancak bir 34 var: Bu ülkeler gerçekten do a dostu olduklar ndan ve do an n yarar na m bu sorumluluklar üstleniyorlar, yoksa yine t pk ekonomide ve askeri alanda oldu u gibi büyük olduklar n kan tlamak, güç gösterisi yapmak için mi? Bugün Almanya n n motorlu unda dünyan n ikinci süper gücü olmaya soyunan Avrupa Birli i, hemen her alanda oldu u gibi çevre alan nda da liderli e oynamaktad r. Enerjiden tutun da, CFC (Kloroflokarbon) gazlar n n üretiminin yasaklanmas na var ncaya de in Almanya birçok alanda 35. Ancak her alanda de il! Örne in at k su teknolojisinde sveçliler ve Hollandal lar n Almanlar geçti i söylenebilir. Çevre bakanl na ba l Federal Çevre Dairesi yetkilileri Hollanda Çevre Dairesi nin çal ma hacminin büyüklü ünden söz etmektedirler. AB, ba ta üyesi olan ülkelere çevre alan nda hizmet vermek amac yla Kopenhag da bir Avrupa Çevre (Ajans ) Dairesi kurmu tur. Bu kurulu a imdilik 36 üyesi ülkeler aras nda çevre alan nda bilgi toplay p bu bilgileri saklama görevi verilmi tir. Türkiye ye gelince, geli mekte olan bir ülke konumunda henüz yolun ba nda oldu unu görüyoruz de kurulan Çevre Bakanl henüz istedi i gibi geli ip örgütlenememi tir. Henüz daha geçen y l Akkuyu psikozunu imdilik kayd yla atlatan Türkiye nin, mutlaka çevreyi koruyan ve 37 temiz teknolojilere gereksinimi vard r. Oysa çevre alan nda da Türkiye ye en fazla teknik yard mda bulunan Almanya ile ili kileri uykudad r. Y llardan beri bakanlar ve bakanl klar aras görü meler yap lmaktad r. Ku kusuz ki, daha katedilecek çok yolumuz vard r. Hepinizin çevre günü kutlu olsun! Cumhuriyet t 13 Lees verder

14 Tekst 9 Ele tirmenler korkuyor CEM ERC YES 1 STANBUL - Ahmet Altan la her zamanki gibi Göztepe deki evinde bulu tuk. Bana kap y ATV den bir arkada açt. Galiba biraz erken gitmi im. Radikal in Ahmet Altan söyle isini görüntülemeye gelen TRT nin Kent ve Ya am ekibi için k sa bir çekimin ard ndan söyle iye geçebildik. Bu kitab üzerine onunla konu an ilk erkek gazeteci olmak farkl bir heyecan veriyor tabii. Bu nedenle erkek erke e, romandaki Aydan bo verip Haluk ve Cem den konu al m istedim. O kadar yay n n ard ndan Altan la konu acak farkl bir ey bulmak kolay de il tabii. 2 Yine de laf çarçabuk edebiyata getirdik. yi ki de getirmi iz, me er Ahmet Altan epey öfkeliymi. Tan t m, çok satmak gibi konularda sürüp giden tart malardan çok s k lm. Edebiyat üzerine yazd, Sabah gazetesinde yay mlanan yaz lar n okunmamas ya da hiç tepki yaratmamas da onu çok k zd rm. Edebiyat çevresinin art k edebiyat sevmedi ini söylüyor. Edebiyat de il, edebiyat dedikodular n seviyorlar dedi i bu insanlar n okumay s k c hale soktuklar için zararl olduklar na da inan yor. 3 Mesele yaz lar ve yay nlar olunca i in ucu biraz bize de dokundu tabii. Ama ne yapal m biz söyle imizi tamamlad k. Roman n içeri ini ve de erlendirmesini yar n Radikal Kitap ta Nalan Barbaroso lu nun yaz s ndan okuyabilirsiniz. Burada Ahmet Altan n teybimize anlatt klar var... 4 Türkiye de gerçek ele tiri olmad dile getiriliyor son zamanlarda. Siz de bu s k nt y duyuyor musunuz? Edebiyat aç s ndan çok büyük eksiklik. Yani ele tirmenler olmad için biz bu kadar röportaj yapmak zorunda kal yoruz. Onlar i lerini ciddiye alm yor, korkaklar. 5 Bu ele tirmenler kaç ki i ki i lerini ciddiye alm yorlar? Ben hep çok say da ele tirmenin olmas gerekti ini dü ünüyorum. Onlar n bize u lüksü ba lamalar n istiyorum gerçekten: Kitab m yazay m ve seyahate gideyim, kaderimi onlar n ellerine b rakmaya raz y m. Türkiye deki edebiyat çevresi ciddi bir seviye kayb içinde. Art k edebiyatla ya da yaz yla de il, edebiyatç yla ilgileniyorlar. Dedikodular, ta lamalar, alay etmeler... Tamam, bunlar edebiyat n tatl, ho parçalar d r. Ama benim görebildi im kadar yla bizim edebiyat n tümü böyle olmu. Edebiyat yaz lar kitaplarla de il, yazarlar n davran lar yla ilgili. Yazarlar n kitaplar n n tan t m için yapt klar hakk nda ç kan yaz lar, o tan t mlar n objesi olan kitaplar hakk nda ç kmad. Bu tek ba na edebiyat dünyas n n tuhaf bir çarp kl a dü tü ünü göstermeye yeter. Kitaplar için yazm yorlar, çünkü korkuyorlar. 6 Sizce neden korkuyorlar? Fikirlerini aç klamaktan. Be enmezlerse be enenler taraf ndan be enirlerse be enmeyenler taraf ndan ele tirilecekler; hiçbir eyi riske etmek istemiyorlar. Edebiyattan o kadar kopmu lar ki ciddi edebi tart maya girecek zihinsel haz rl klar n da kaybetmi ler. 7 Yazar n kitab n önüne geçmesinde medyan n kabahati de yok mu? Peki edebiyat medyaya bu kadar esir olmak zorunda m? Hadi yazarlar kitaplar ç kt nda röportajlar veriyorlar ve biraz duyurmak istiyorlar, çünkü aradaki köprü y k lm. Ama edebiyat dünyas n n yazar olmay p da o dünyada var olan k sm n n i i ne? Bunu tart mak onlar n i i mi? Reklamc m onlar? Neden kitaplar için yazm yorlar; çünkü korkuyorlar bir, yazarlara kar garip bir k skançl k var iki, bu k skançl n getirdi i sayg s z bir üslup var, üç. 8 Edebiyat n kenar na bula m herkes, bu i i yazarlardan daha iyi bildi ine inanmaya ba lad. Bu benim mesle im, ben hayat m bununla geçiriyorum, ama roman yazmayanlar edebiyat benden daha iyi biliyor. Buna hakikaten inan yorlar. Bu bir de zekâ eksikli ini gösteriyor. Yazarlardan daha iyi edebiyat bilmek mümkün mü? t 14 Lees verder

15 9 Kimi ele tirmenleri tenzih ediyor olmal s n z? Roman benim hayat m oldu u kadar, ele tiri de onun hayat ysa zaten do ru dürüst bir ele tiri yazar. Onun yaz s n n daha birinci sat r nda anla l r bu. Yani kendini göstermek için ele tiri yaz lmaz. Kendine ait edebi ölçütleri, üslubu olmal. Yaz s n okudu um zaman imzas olmasa bile ona ait oldu unu anlamal y m. 10 Bir yandan da tepkisizlik ve sessizlik yok mu? Sabah gazetesinde edebiyatla ilgili dört tane yaz yazd m. Do rusu beni a rtacak kadar düzayak, s radan ve hemen hemen hiç dü ünmeden tepkiler verdiler. Ben onlar yazmak için, dü ünmü üm. Sen buna cevap vereceksen hiç de ilse benim yar m kadar sen de dü ün. Bir büyük gazetede insanlara edebiyat sevdirecek ho bir tart ma yaratma imkân na kavu tuk, ama edebiyatç lar bununla ilgilenmedi. Bu beni a rtt. 11 Bu ilgisizli in ard nda yatan nedir sizce? Bizim edebiyat dünyas, edebiyat n zevkli oldu una inanm yor. Oysa ben geni kitlelerin edebiyatla yak ndan ilgilenece ine inan yorum. Okumak bir zevk ve e lencedir. Ama edebiyat dünyas okuyucuyu neredeyse edebiyattan kovmaya çal yor. Bu bizi kalabal klardan ay racak ve bize kimlik verecek bir i tir e inan yorlar. Mesela bu yüzden herkesin bildi i yazarlardan konu may sevmezler. 12 Kitlelerin edebiyata ilgi duymas mümkün mü gerçekten? Elbette. Kitap insanlara bir hayat ba l yor, bir adam n eline bir hayat vereceksiniz ve o bundan ho lanmayacak. Bu mümkün de il. Adam eline ald kitab n bir hayat oldu una inanm yor, çünkü onu cayd rm lar. Edebiyat n s k c oldu una inand rm lar. Neden? Çünkü edebiyat çevresindeki insanlar n yazd yaz lar s k c. Ben de onlar n yaz lar n n edebiyat oldu una inansam, ben de edebiyata dokunmam, kitaptan nefret ederim. Bu kadar s k c yaz l r m ya. Adam utan r. Çünkü bir ey anlatm yor, kendilerini farkl göstermek istiyorlar. Aldatmak/Ahmet Altan/Can Yay nlar /280 sayfa/8 milyon lira RAD KAL-Online t 15 Lees verder

16 Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. Tekst 10 Hiperaktif çocuklar n sorunlar ön beyinde gizli Hiperaktif çocuklar üzerine dünyada tart malar yap l yor. Alman nörolog Gerald Hüther ile bu konuda yap lan bir söyle iyi sunuyoruz. 1 Dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u (HADE) do u tan m? Baz çocuklar do rudan do ruya hiperaktifli e e ilimli olarak dünyaya geliyor. Beyinlerinin daha sa l kl bir biçimde geli ebilmesi için çok küçük ya tan itibaren güvenilir ili kilere ihtiyaçlar vard r. E er bu çocuklar sorunlar n çözümlerken yeti kinlere güvenebileceklerini bilmiyorlarsa beyinleri sa l kl geli emez. 2 Bu neden böyle? Beyin, ondan ne ekilde yararlan ld na ba l olarak biçimlenen esnek bir organd r. Hiçbir insan özgüven, merak ya da sorunlar çözebilme yetene iyle dünyaya gelmez. Özellikle de frontal korteksteki (ön beyin zar ) sinir telleri insan n benlik duygusuna ve ki ili ine göre i lemekte. Bu bölge, uyar mlar ve duygular harekete geçirerek korku, h rs, öfke ve ku kular n kontrol edilmesine yard mc olmakta. Birçok hiperaktif çocukta bu bölge yeterince geli memi tir. 3 Niçin? Ya amlar n n büyük bölümünü a r hareket ve h rç nl klarla geçirirler. Ve bu davran biçimi i e yarad müddetçe al lmad k durumlar yaratmak için yeni stratejiler denemek zorunda hissetmediklerinden kendilerini ifade etmeyi sa layacak davran türlerini geli tirme duyusunu geli tiremezler, dolay s yla da ortama uygun davranmakta sorunlar ya arlar. Bu durum beyindeki sinir hücrelerinin motiflerine de yans makta. 4 Hiperaktif bir çocu un beyni di erlerine göre daha farkl yani? Hiperaktif çocu un ön beynindeki kan dola m daha zay ft r ve normal çocuk beynine oranla daha az oksijen ve glikozdan yararlan r. Yani hiperaktif çocu un beyninde daha az sinir hücresi etkindir. 5 Bu çok ilginç. Oysa bu tür çocuklar beyinlerini yeni ifade biçimleri için kullan rlar. Bu do ru ama orta beyindeki uyar m sistemi a r geli mi oldu undan sürekli dopamin salg s üreterek yo un dikkat durumu yarat r. Ne var ki ön beyin sürekli uyar mlar nedeniyle do ru i lemez. Sinirsel yap lar devaml yeniden yap lan komutu ald klar için sabitle emiyor. 6 Ve bu süreç Ritalin ilac yla düzeltilmeye çal l yor. lke olarak öyle. Ritalin k sa vadede dopamin ak m n durdurdu u için çocu un konsantrasyon yetisi bir ölçüde düzelir. 7 Bu iyi bir ey mi? Hay r. Gerçi Ritalin sayesinde çocuklar daha iyi konsantre oluyor, daha sakin davran yorlar vb. Ama ara t rma sonuçlar n n da gösterdi i gibi, ilaç ayn zamanda insanlardaki uyar m etkisini de köreltiyor. Buna ra men mucize ilaç olarak sunulan Ritalin e alternatif olabilecek ilaçlar ara t r lm yor. Amerika'daki baz okullar özellikle Ritalin çocuklar n tercih ediyorlar; çünkü ö retmenlere daha fazla zahmet veren çocuklardan 400 dolarl k ek bir ücret talep edilmekte. Almanya'daki doktorlar da önemli ölçüde Ritalin yaz yorlar. 8 E er ilac n etkisi olumluysa, doktorlar n ilac önermelerinde ne gibi sak nca olabilir ki? Beni uzun vadede ortaya ç kan sonuçlar dü ündürüyor daha çok. Farelerle yapt m z deneylerde Ritalin ilac ndaki metilfenidat maddesinin yavrularda daha farkl etkidi ini gördük. Hayvanlara bulu ça ndan önce Ritalin verildi inde beyinleri sa l kl geli miyor t 16 Lees verder

17 Dopamin salg layan hücreler daha az çatalla yor. Oysa ayn madde yeti kin hayvanlar n beyninde yap sal de i imlere neden olmad. 9 Bu deneyler insan için ne ifade edebilir? Geli mekte olan beynin, yeti kin beyinle ayn biçimde tedavi edilemeyece ini gösteriyor. Sonuçta hiç kimse Ritalin in uzun vadede ne gibi sonuçlar do uraca n bilmiyor. Tedavi edilenlerin ço u bugün henüz 20 ya nda. Burada önemli olan dopamin üreten hücrelerdeki çatallar n ileri ya larda inceliyor olmas. Hareketten sorumlu bölgelerde çok fazla inceldi inde Parkinson belirtileri görülebilir. E er Ritalin fare deneylerinde de gördü ümüz gibi sinir sisteminin sa l kl geli imini engelliyorsa, olumsuzluklar 70 de il 40 ya nda ba layabilir. Bu yüzden Parkinson hastalar n n artmas ndan endi eleniyorum. 10 Ritalin e kar ne gibi alternatifler var? Çocuklar, yaln zca ilaçla düzelebileceklerini dü ünmek yerine sorunlar n kendi kendilerine çözebilmeyi ö renmeliler. Beyin ancak bu ekilde yeniden organize olur. Bu duruma gelebilmesi için de terapötik yard ma ihtiyaç vard r; tüm uyar lar, azarlamalar ve ana babalar n sinirlenmeleriyle hiçbir yere gelinmez. Ne yaz k ki bu konu yeterince ara t r lm yor. Dünya çap nda Ritalin in etkisini anlatan yar m milyon rapor yay mland, fakat uygun bir psikoterapi olana yla sadece birkaç bin ki i ilgileniyor. 11 Çocuklar n beyinlerinden en iyi ekilde yararlanmalar ne ekilde ö retilebilir? Her eyden önce yeni davran motiflerini ö renebilmeleri için yo un terapötik bak ma ihtiyaçlar var. Ritalin tek ba na yeterli de il, sadece tedavi ba lang c nda beyinde yeni uyar mlar n olu mas na ve yetersiz geli mi olanlar n sabitle mesine yard mc olur. Hatta ilaç çocuklara belki de yeterli uyar m kontrolüne sahip i levsel bir ön beyin geli tirmelerine yard mc olabilir. Fakat e er ba ar l olamazlarsa, ya amlar boyunca davran bozuklu u sergileyen ki iler olarak toplum d na itilebilirler. Ve bu durum ileride uyu turucu ba ml l na da bir zemin olu turur. 12 Almanya daki duruma bakacak olursak, hiperaktif çocuklar n terapötik tedavi görmeden Ritalin kulland klar ortaya ç k yor. Bu Almanya daki ilaçlar n kontrolsüz yaz ld n gösteriyor. Mesela sveç te oldu u gibi daha kat yasalar n uygulanmas gerekir. Orada sadece baz seçilmi uzman doktorlar yazabiliyor Ritalin i. Üstelik ayr nt l bir tedavi plan yla birlikte her hafta yeni bir ara rapor yazarak gerekti inde yeni reçete düzenlemeleri de zorunlu. 13 Peki, hiperaktif çocuklar n art n, kontrolsüz ilaçlara ba layabilir miyiz? Hay r. Hiperaktif çocuklar her zaman vard. Fakat eskiden din ya da toplumsal s n flar gibi son derece kat sosyalle me ko ullar, ön beyin yap s n ve çocuk ki ili ini biçimlendiriyordu. Bugün bunlar n tümü etkisini yitirdi, e itimde baz de i ikler oldu. Geçmi te hiçbir dönemde, birdenbire bebe iyle ba ba a kalan ve nas l davranaca n bilemeyen güvensiz ebeveynler yoktu. Sonuçta birço u büyük aile yap s ndan gelen genç ana babalar, k smen de olsa karde lerinin bak mlar n üstlendiklerinden ana babal a daha iyi haz rlan yorlard. Ama bugün kendi rollerini bile do ru dürüst yerine getiremeyen ana babalar hiperaktif bir çocukla nas l ba a ç ks nlar? 14 çinde ya ad m z yüzy l içinde yeniden büyük aileye dönü ya anmayaca na göre ne gibi çözümler önerirsiniz? Bizlerin ana baba okullar na gereksinimiz var. Burada davran larla ilgili s n rlamalar ya da çocuklar yeni görevlere haz rlamak gibi ana kurallar ö retilebilir. yi bir anne, çocu unun her zaman yeni sorunlarla kar la mas n sa lay p onlarla nas l ba a ç k labilece ini ö retebilmeli. Ön beyin ancak bu ekilde sa l kl bir biçimde geli ebilir. Der Spiegel (Türkçe: Nilgün Özba aran Dede) t 17 Lees verder

18 Tekst 11 Windows XP için geri say m... Yaz l m devi Microsoft un en yeni ve iddial bilgisayar i letim sistemi Windows-XP, sat a sunuluyor. Ancak program hakk nda halen birçok soru i areti var... Microsoft un en yeni ve iddial bilgisayar i letim sistemi Windows-XP, 25 Ekim de New York ta düzenlenecek büyük bir tan t m kampanyas yla sat a sunulacak. Marriott Marquis tiyatrosundaki törende, Microsoft un kurucusu ve dünyan n en zengin adam Bill Gates in yan s ra kurulu un tüm ileri gelenleri ve bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinin kat laca belirtildi. Gazete, dergi ve internet sayfalar n dolduran yaz ve makaleler, Windows-XP nin göze çarpan yanlar n ön plana ç kart rken, program n yan etkileri de bulunuyor. Program n olumsuz olarak gösterilen yönleri öyle: Lisans ve fiyat: Windows-XP program n evindeki birden fazla bilgisayara yüklemek isteyen bir kullan c, her bilgisayar için ayr bir program sat n almak zorunda. Windows-XP nin ev tipi sürümü 199, profesyonel tipi ise 299 dolardan sat l yor. Eski Windows programlar n XP ye yükseltmek için ise 99 dolarl k harcama gerekiyor. zin alma: Kullan c para ödeyerek Windows-XP yi alsa ve bunu bilgisayar na yüklese bile, Microsoft tan izin almadan bilgisayar n kullanamayacak. zin için ya Microsoft un özel internet sayfas na girerek kay t yapt rmak ya da irkete telefon ederek kay t numaras almak zorunlulu u bulunuyor. Yeni ald bilgisayara Windows-XP program fabrikada yüklenmi olanlar ise izin alma uygulamas ndan muaf tutuluyorlar. Ate duvar -1: Windows-XP ye eklenen video mesaj de i imi ve bilgisayar n bir uzman taraf ndan uzaktan kontrol yöntemiyle onar lmas gibi özelliklerin, beklenen verimlilikte çal mad klar belirlendi. Bu sak ncan n, XP nin, bilgisayarlar internet korsanlar ndan koruyan ve ate duvar (firewall) ad verilen programla çeli mesinden kaynakland bildiriliyor. Ate duvar programlar, özellikle internete sürekli ba l bulunan bilgisayarlarda yayg n olarak kullan l yor. Ate duvar -2: Windows-XP kendi ate duvar program yla birlikte geliyor. Ancak uzmanlar, XP nin ate duvar n n gerekti i kadar koruyucu olmad n vurguluyor. nternette ücretsiz olarak da t lan Zone Alarm adl ate duvar program n n XP den çok daha etkili oldu u bildirildi. Telsiz ba lant : Windows-XP nin, giderek yayg nla an telsiz ba lant yla da gereken verimlilikte çal mad öne sürülüyor. Bunun ise piyasada bulunan donan mlar n henüz Windows-XP ile gereken uyum içinde olmamalar ndan ileri geldi i bildirildi. Bu sorunun belli bir süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Sürücüler: Uzmanlar, piyasadaki sürücülerin henüz Windows-XP ile uyum içinde çal acak özelliklere sahip olmad klar na dikkat çektiler. Sürücüler, bilgisayar n donan m (hardware) ile yaz l m n n (software) birbiriyle uyumlu çal mas n sa l yor. Donan m kapsam na yaz c, taray c, kopya ve faks makineleri giriyor. Program uyumu: Microsoft, piyasada sat lan belli ba l programlar n tamam na yak n n n Windows-XP ile uyum içinde çal aca ndan emin oldu unu aç klad. Bununla birlikte uzmanlar, kullan c lar, özellikle baz eski programlar n, yeni i letim sistemine uyum sa lamayabilece i konusunda uyar yorlar. Microsoft, bir bilgisayarda bulunan programlar n Windows-XP ile çal p çal mayaca n n önceden test edilmesi amac yla ayr bir program haz rlad. Bu program Microsoft'un internet sayfas ndan ücretsiz indirerek denemek mümkün. letim haf zas : Uzmanlar, Windows-XP nin tam verimle çal abilmesi için bilgisayar n RAM kapasitesinin en az 256 MB olmas gerekti ini ifade ediyorlar. Microsoft ise 64 MB RAM kapasitesine sahip bilgisayarlar n Windows-XP yi kullanabileceklerini öne sürüyor. Pasaport: Kullan c lar n Windows-XP yi kullanabilmeleri için Microsoft un pasaport program na kay t olmalar da gerekiyor. Bu kayd yapt rmayan ki iler, yeni program n getirdi i baz avantajlardan yararlanamayacaklar. M3 deste i yok: Windows-XP program n n, internette çok yayg n olarak kullan lan MP3 müzik format n tan mad ve bu formatta müzik dinlemek isteyenlerin, para ödeyerek ba ka firmalar taraf ndan haz rlanm ayr bir program sat n almak zorunda olduklar belirtildi. Einde t 18 Lees verder

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Begin. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Tekstboekje 400014-1-12t Begin Tekst 1 Urfa nire, Milano nire demeyin 1 Avrupalı

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi

Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi GAZETE TASARIM GÜNLER 2010 Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi +1T Gazete Tasar m Günleri nin aç konu mas n Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ekrem Dumanl yapt. 2 de Garcia: Bas l gazete

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Te vikte detaylar belli oldu

Te vikte detaylar belli oldu ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Sorumlu Yaz leri Müdürü Bar YURTSEVER Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

i çi dayan mas Kölelik Bürolar na Hay r! Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i www.uidder.

i çi dayan mas Kölelik Bürolar na Hay r! Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i www.uidder. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni 15 Temmuz 2009 No:16 Kölelik Bürolar na Hay r! çi Karde ler! Kapitalist sömürü düzeni her geçen gün

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı