L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul Ün vers tes Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara Ün vers tes Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul Ün vers tes 1992. Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara Ün vers tes 1995. Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m"

Transkript

1

2

3

4 DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul 1992 Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara 1995 Doktora Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m Marmara 1999 Profesörlük Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m Mustafa Kemal 2012 Kamu Yönet m, Yerel, Kent Pol t kaları, S v l Toplum ÜNVAN Araştırma Görevl s ÜNVANIN ALINDIĞI TARİH BÖLÜM ÜNİVERSİTE Kamu Yönet m Bölümü Kahramanmaraş Sütçü İmam Yardımcı Doçent İİBF/Kamu Yönet m Bölümü/Kentleşme ve Çevre Sosrunları ABD Mustafa Kemal Doçent İİBF/Kamu Yönet m Bölümü/Kentleşme ve Çevre Sosrunları ABD Mustafa Kemal Profesör İİBF Kamu Yönet m Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD Mustafa Kemal

5 YAZARLAR MAKALENİN ADI DERGİ ADI CİLT SAYI, Kosec k, M, Tanıyıcı, Ş HÖzd lek- Bulut NGOs and Mun c pal t es: A Research on Gaz antep Metropol tan Mun c pal ty Representat ve ness and Att tudes of Mun c pal Counc l Members n Turkey: The Case of Erz ncan Prov nce Does urban res dent al populat on affect metal levels n c ty streets?, Turk sh Stud es Journal Local Government Stud es As an Journal Of Chem stry SAYFA ARALIĞI BASIM YILI İNDEX BİLGİSİ Vol:3 No: SSCI Vol:32 No:4 pp Vol:19 No:1 pp SSCI 2007 AHCI YAZARLAR MAKALENİN ADI DERGİ ADI CİLT SAYI, Bakan, İ Bakan, İ, Mahalle Muhtarlığı Üzer ne B r Araştırma Yönet c ler n Eğ t m : Kahramanmaraş t ak Yönet c ler Üzer nde B r Uygulama Türk ye de Bölge Yönet m Arayışları Yönet c ler n Uyguladıkları L derl k Yaklaşımlarına Yönel k Algılamaları: L kert n Yönet m S stemler Yaklaşımı na Dayalı B r Alan Çalışması Çağdaş Yerel Amme İdares Amme İdares İstanbul S yasal B lg ler Fakültes, SAYFA ARALIĞI BASIM YILI C:10 Sayı:3 s İNDEKS BİLGİSİ C:35, Sayı: SSCI C:35 Sayı:4 s SSCI Yıl:36 Sayı: YAZARLAR MAKALENİN ADI DERGİ ADI CİLT SAYI Yıldırım, U,, ve d ğerler Büyük Şeh rlerde Katılımlı Yönet m n Hayata Geç r lmes nde Rol Oynayan Etmenler, Yerel Tems l Açısından Kahramanmaraş Beled ye Mecl s, Gaz antep te Büyük Şeh r Yönet m ne Kentsel Alt Örgütlenmeler n Katılımına İl şk n B r Anal z Muğla Ün vers te Sosyal B l mler Yerel, Çağdaş Yerel SAYFA ARALIĞI BASIM YILI Yıl:1 Sayı:1 s C:9 Sayı: 4 s C:9 Sayı:2 s İNDEKS BİLGİSİ Bulut, Bakan İ - Tanıyıcı, Şaban - Vural, Serdar Yönet c ve Yönet c l k Üzer ne Kahramanmaraş Kent nde B r Araştırma Türk ye de Beled ye Mecl s Üyeler n n Tems l Ed c l ğ : Erz ncan Örneğ Etk n B r Yönet m İç n V zyoner L derl ğ n Önem : Hatay dak Kamu Kurumları Üzer nde B r Uygulama Konya Selçuk İkt sad ve İdar B l mler Fakültes Sosyal ve İkt sad Araştırmalar Dumlupınar Sosyal B l mler Mustafa Kemal Sosyal B l mler C:5 Sayı:2 s C:7 Sayı:21 s C:7 Sayı:13 s

6 - Kara, Mehmet Yıldırım, U,, Tanıyıc, Ş Orhan, DD Veysel E- B Şaban T BULUT- Mehmet KARA Mahalle Muhtarlarının Kent ve Mahalle Güvenl ğ ne İl şk n Yaklaşımları: Antakya Örneğ İl Genel ve Beled ye Mecl s Üyeler n n Yerel Konusunda Avrupa B rl ğ ne İl şk n Yaklaşımları: Hatay Örneğ Türk ye de S yas Part ler n Yerel Özerkl ğe Bakışı BİBER GAZININ İNSAN ÜZERİNDE ETKİLERİ VE İNSAN HAKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİL MESİ: HATAY POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUN DA BİR UYGULAMA Mustafa Kemal Sosyal B l mler MKU Sosyal B l meler MKU Sosyal B l mler Mustafa Kemal Sosyal B l mler C:8 Sayı:15 s C:9 Sayı: YAZARLAR, Öner, Ş, Tanıyıcı, Ş Y, Kahraman, Mehmet ŞTanıyıcı, Y Bulut BİLDİRİNİN ADI Yerel n Teknoloj ye Entegrasyonu Demokrat k Değerler n Hayata Geç r lmes nde B lg ve İlet ş m Teknoloj ler n n (İnternet) Rolü ve Yönet me Etk ler Türk ye de S v l Toplumun S v ll ğ Üzer ne B r Tartışma EU Acess on Process And Democrat zat on In Turkey: A Content Analys s Of Parl amentary Debates BİLDİRİ KİTABININ ADI I Uluslararası Yerel, Ün vers te ve Sanay İşb rl ğ Sempozyumu, Uluslararası Demokras Eğ t m Sempozyumu DERLEYEN Gaz Çanakkale Onsek z Mart SAYFA BASIM YERİ BASIM YILI ARALIĞI s Ankara Çanakkale 2004 S v l Toplum CD YAZARLAR, Yıldırım, U, Şengül, R, BİLDİRİNİN ADI Mahalle Muhtarlarının Beled ye yle İl şk ler : Gaz antep ve Kahramanmaraş Örneğ BİLDİRİ KİTABININ ADI, Yıldırım, U, Şengül, R, DERLEYEN SAYFA ARALIĞI BASIM YERİ BASIM YILI TODAİE s Ankara 2000 Yıldırım, U, Şengül, R, Türk ye İç n Yen B r Öner : Bölge Yönet m Yerel Sempozyum K tabı TODAİE s Ankara 2000

7 , Yıldırım, U, Şengül, R, Mahalle Muhtarlarının Beled ye yle İl şk ler : Gaz antep ve Kahramanmaraş Örneğ TODAİE Yerel Sempozyumu TODAİE YAZARLAR KİTABIN ADI GAP BÖLGESİNDE KENTLEŞME (Sorunlar ve Çözümlere İl şk n Yaklaşımlar) SAYFA SAYISI 249 YAYINEVİ Nobel Yayınev ŞEHİR BASIM YILI Adana 2005 Büyük Şeh rlerde Katılımlı Yönet m n (Yönet ş m) Hayata Geç r lmes nde Rol Oynayan Araçlar Kamu Yönet m nde Kal te Sempozyumu TODAİE s Ankara 2003 Bulut- VEren- SKarakaya -AAydın Kuramdan Uygulamaya Yerel ve Kentsel Pol t kalar 976 Pegem Akadem Yayınları Ankara 2013 Demet D Orhan, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın Bulut-Sed at Karakaya- Abdullah Aydın-Meh met Tamer BULUT-Me hmet KARA Kent Planlanması ve GAP ta Kent Planlamasına İl şk n Yaklaşımlar Toplu Konut Memnun yet Düzey ne Yönel k B r Araştırma: Hatay Örneğ Büyük Şeh r nde Ölçeğ n Yerel Tems l Üzer ndek Etk ler : Hatay da B r Uygulama Köyler n Mahalleye Dönüşmes n n Yansıması Nasıl Olacak? Hatay da B r Uygulama Kentsel Ekonom k Araştırmalar Sempozyumu Kamu Pol t kalarında Dönüşüm KAYFOR-2012 Kuramdan Uygulamaya Yerel ve Kentsel Pol t kalar Kuramdan Uygulamaya Yerel ve Kentsel Pol t kalar Pamukkale s Den zl 2003 Bek r Parlak Ankara 2012 Bulut ve D ğerler Bulut ve D ğerler Ankara Ankara 2013 YAZARLAR KİTAP DERLEYEN- KİTABIN ADI BÖLÜMÜNÜN ADI Bölgesel Planlama ve Kalkınma Projes Olarak GAP ve Yönet m M ll Devlet İlkes Açısından S yasal Part lerle İlg l Yasaklamalar 21 Yüzyıla G rerken Türk ye de Parlamentonun Yasa Faal yet : Sorunlar ve Çözümler S v l Toplum ve Yerel Avrupa B rl ğ İle Bütünleşme Sürec nde Türk ye de Yerel 21Yüzyılın Eş ğ nde Türk ye de S yasal Hayat, 21Yüzyılın Eş ğ nde Türk ye de S yasal Hayat Yerel Üzer ne Güncel Yazılar-I LER SAYFA ARALIĞI Bek r s253- Parlak-Hüs ey n Özgür 284 AKüçük, SBakan, AKaradağ AKüçük, SBakan, AKaradağ s s Hüsey n s235- Özgür ve 252 Muhamme t Kosec k YAYINEVİ ŞEHİR BASIM YILI ALFA İstanbul 2002 Yayınları Aktüel Ankara 2005 Yayınları Aktüel ANKARA 2005 Yayınları Nobel Ankara 2005 Yayınları - B rg l, Berrak Organ k Tarım Uygulamalarınd a Kamu Yönet m n n Rolü ve Önem : Dünya, Avrupa ve Türk ye Sürdürüleb l r Rekabet Avantajı Elde Etmede Organ k Tarım Sektörü, Sektörel Stratej ler ve Uygulamalar İHakkı Eraslan-Fe rhat Şell s URAK İstanbul 2006 Yayınları

8 - Tanıyıcı, Şaban - Tanıyıcı, Şaban Türk ye de Beled ye Mecl s Üyeler n n Tems l Ed c l ğ ve Kent Yönet m ndek Etk s Yerel S yasette Aktörler: Kentler K mler Yönet yor Yerel - ve Tanıyıcı, Ş S v l Toplum Kuruluşları Yerel Üzer ne Güncel Yazılar-II Uygulama Türk ye de Yerel Değ ş k Yönler yle Yerelleşme K tabı Hüsey n s354- Özgür ve 373 Muhamme t Kösec k Recep s317- Bozlağan- 330 Yüksel Dem rkaya Veysel K B lg ç s Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2007 Nobel Ankara 2008 Yayınları Nobel Yay İstanbul 2008 ADI KONUSU FON GÖREVİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ Büyükşeh r Beled yeler n n Yapısı ve Yen den Düzenlenmes S yas Part ler n Polt kaları (Proje No:2000/3-7, ) S yasal Part Yerel Yönet m Pol t kaları -Merkez-Yerel Karşılaştırması: Kahramanmaraş Örneğ, BAP Ün vers te- Endüstr İşb rl ğ Yürütücü/ Yönet c Ortak Yönet c BÜTÇESİ (TL) Korkmaz, Hüsey n 5393 Sayılı Beled ye Yasası Çerçeves nde Antakya Kentsel Alanının İrdelenmes Kamu - Yönet m n n Kahraman İşley ş nde, Mehmet Vatandaş-Yönet m İl şk ler Dönüşen Kentler ve Değ şen Yerel Küreselleşme Sürec nde Kamu Yönet m nde Eğ t m Ve Araştırma FN Genç, A Yılmaz, H Özgür İEthem TAŞ, Ahmet Hamd AYDIN s s Gaz K tabev Ankara 2008 Kahrama Kahrama 2010 nmaraş nmaraş Sütçü İmam Ün vers t es GAP (Proje No:2000/5-3) GAP Bölges n- dek Yerel Yönet c ler n, İlg l Meslek Örgütler n n ve Ün vers tedek M marlık ve Mühend sl k Bölümler ndek Araştırıcıların Çarpık Kent leşme ve Gecekondu Sorunu-nun Çözümüne İl ş- k n Yaklaşımları Ün vers te- Endüstr İşb rl ğ Yürütücü/ Yönet c YAZARLAR BAŞLIK Uğur Yıldırım- BULUT vd S yasal Part Yerel Yönet m Pol t kaları -Merkez-Yerel Karşılaştırması:Kahramanmaraş Örneğ SUNULDUĞU KURULUŞ KSÜ KODU Proje No: 2000/3-7 BASIM YILI 2001 As Havzası ( TUR Kodlu Proje) KOBİ Projes (TR / 285) Aşağı As Nehr Havzası ç n Sürdürüleb l r b r Eko-h droloj k Planın Gel şt r lmes ve Uygulanması KOBİ Personel Destek Merkez 2009 Avrupa B rl ğ Avrupa B rl ğ Yürütücü/ Yönet c Yürütücü/ Yönet c BULUT- Uğur Yıldırım vd Bulut-Ha san Özd lek vd GAP Bölges ndek Yerel Yönet c ler n, İlg l Meslek Örgütler n n ve Ün vers tedek M marlık ve Aşağı As Nehr Havzası ç n Sürdürüleb l r b r Eko-h droloj k Planın Gel şt r lmes ve Uygulanması KSÜ Proje No: 2000/5-3, MKU TUR Kodlu LOCAL SENIOR TRAINERS (REF:LAR2/C1/M 9/LOC) İnsan Kaynakları (TR / 285) Support to Further Implementat on of Local Adm n strat on Reform n Turkey Project Hatay da Etk n İnsan Kaynakları Yönet m Projes Avrupa B rl ğ Avrupa B rl ğ Proje Ek b Proje Ek b

9 BİRİM-KOMİSYON/ KURUL ADI GÖREV TÜRÜ GÖREV DÜZEYİ GÖREVİ İİBF İdar Kamu Yönet m Bölüm Başkan Yardımcılığı BAUM (B lg sayar Araştırma Uygulama Merkez ) Bölüm- Program BAŞLANGIÇ BİTİŞ Merkez Kurul Üyel ğ MKÜ Sosyal B l mler Sosyal B l mler İkt sad ve İdar B l mler Fakültes Sosyal B l mler Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Yönet m Kurulu Üyel ğ 2008 İdar Müdür Yardımcılığı Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Yönet m Kurulu Üyel ğ 2009 İdar Müdürü 2009 İİBF İdar KamuYönet m Bölümü/ Kentleşme ve Çevre Sorunları Anab l m Dalı Başkanı 2007 Tur zm ve Otelc l k Meslek Yüksek Okulu Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Yönet m Kurulu Üyel ğ 2009 İİBF Kamu Yönet m Bölümü Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Stratej k Planlama Kurulu u Başkanı 2007 MKU Rektörlüğü İdar Genel Sekreter Yardımcı Vek l Görev İİBF Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Fakülte Kurul Üyelğ İİBF İdar Kamu Yönet m Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anab l m Dalı Başkanı 2011 Rektörlük Ün vers te Stratej k Planlama Kurulu unda Üyel k 2007 İkt sad ve İdar B l mler Fakültes İdar Dekan 2012 Kent Araştırma ve Uygulama Merkez Bölüm- Program Merkez Yönet m Kurulu Üyel ğ İlah yat Fakültes Fakülte- Enst tü- Yüksekokul İlah yat Fakültes Yönet m ve Fakülte Kurul Üyel ğ 2013 Sağlık Kültür ve Spor Da res İkt sad İşleetmeler Bölüm- Program Yürütme Kurulu Üyel ğ MKÜ İİBF İdar Kamu Yönet m Bölüm Başkanlığı Sosyal B l mler Fakülte- Enst tü- Yüksekokul 2008 Kurulu Üyel ğ 2008 KURULUŞ/KOMİSYON/KURUL ADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ MKU-ÖĞRETDER (Mustafa Kemal Öğret m Elemanları Derneğ ) Kurucu Üyel ğ 2008 Hatay Val l ğ İş Kur Hatay İl İst hdam Kurul Üyel ğ

10 ÖDÜL ADI VEREN KURULUŞUN ADI ÖDÜL ALANI VERİLİŞ TARİHİ Yayın Teşv k Ödülü TUBA 2007 Yayın Teşv k TUBA 2006 Yayın Teşv k Ödülü TUBA 2002 AKADEMİK YIL DÖNEM DERSİN ADI TEORİK UYGULAMA ÖĞRENCİ SAYISI Karşılaştırmalı Kamu Yönet m Kamu Yönet m Yerel Personel Yönet m Bölge Yönet m Yönet m Sosyoloj s Bölge Yönetım Modellerı (YLS) Yerel Temsıl ve Katılımlı Yönetım (YLS) Yönetımı Denetleme Mekanızmaları (YLS) Kamu Yönet m nde Et k (DR) Kent ve S yaset (DR) Yerel de Güncel Meseleler (DR) Yönet ş m ve E-Devlet (DR) 3 0 2

11

12 YÖNETİMSEL SORUNLAR Kurumsal k ml k oluşumunu engelleyen güven ve a d yet sorunu Hukuk sorunların sağlıklı b r çözüme kavuşması bakımından y b r hukuk bürosunun olmayışı Mevcut nsan kaynaklarını etk n ve ver ml b r şek lde sevk ve dare ed lememe sorunu Mezun İzleme ve mezunlar etk leş m n sağlama konusunda herhang b r çalışmanın yapılmamış olması Ün vers tem z n uluslararası tanınırlık ve t bar düzey n yükseltmeye yönel k çalışmalar etk s zd r Sanatsal ve sport f etk nl kler alanında çeş tl l k ve üretkenl k eks kl kler BAP destekler n n sosyal tekn k ve fen b l mler alanında dengel adaletl ve hakkan yetl gerçekleşmemes Ödüllend rmen n, takd r ve talt f n cezalandırmadan daha etk n olduğunun farkında olunamama AKADEMİK PERSONELİN SORUNLARI Akadem k personel n uzmanlık alanlarını d kkate alarak b lg n n ürüne dönüşme mkanının yeter nce sağlanamaması Akadem k teamüller çerçeves nde akadem syenler n deney m ve tecrübeler nden yeter nce yararlanılamaması Akadem k b lg ve gel ş m açısından ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum ve kongreler n yeterl düzeyde olmaması Ün vers ten n f z k, kültürel ve sosyal alanlarından yararlanma mkanlarının sınırlı olması B lg teknoloj ler nden yeter nce yararlanılamaması Uygulamalı eğ t m yapan b r mler n ht yaç duydukları donanımlar konusundak yeters zl kler B r mler n kapalı otopark ve sosyal alan yeters zl kler Ün vers te hastanes nden zaman kaybını önleyeb lecek şek lde b r h zmet alımı mkanının olmayışı İDARİ PERSONELİN SORUNLARI Ün vers te hastanem zden etk n b r sağlık h zmet alınamaması İş yükünün denges z dağılımı sonucunda personel arasında meydana gelen huzursuzluk ve memnun yets zl k sorunu Terf ve talt f s stem n n l yakat ve hakkan yet ölçüler ne göre yapılmadığı duygusunun hak m olması B lg, becer ve deney m n b r mler arası paylaşımının yeters z olması B r mler n f z k mekanlarının ve h zmet ed len k tlen n büyüklüğü d kkate alındığında denges z b r st hdamın görülmes Am r memur l şk ler n n gayr şahs l k lkes çer s nde ve ş tanımlamalarına uygun b r düzeyde olmaması

13 ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI Kütüphane çalışma alanları ve çalışma saatler yeters zl ğ Sosyal ve kültürel alanların yok denecek kadar az olması Yurt ve barınma sorununun sten len düzeyde olmaması Kampüs ç ve dışı ulaşım ve güvenl k alanlarında sorunların yaşanması Burs mkanlarının yeters z kalması Kablosuz nternet ağlarından faydalanılamaması Öğrenc n n f k r ve düşünce gel ş m nde etk l olan öğrenc sempozyumu ve kongreler n n yapılmayışı veya bu bağlamda yapılan etk nl klere katılımlarına l şk n sorunların yaşanması Öğrenc ler n eğ t m alanlarına l şk n tekn k, b lg ve kültürel gez ler n sınırlı olması ALT ve ÜSTYAPI SORUNLARI Çevre düzenlemes ndek eks kl kler, Kongre merkez n n olmaması ve mevcut konferans salonlarının yeters zl ğ neden yle b l msel etk nl kler n düzenlenmes nde sorunların yaşanması Kütüphane h zmetler n n etk l ve ver ml b r şek lde yapılamaması ve yeters z kalması Ün vers te f z k mekanlarında b r ün vers te k ml ğ algısının oluşamaması Ün vers te elektr k ve enerj teçh zatlarının bakımsız ve ver ms z olması Doğalgaz mkanlarının ün vers te kampüs alanlarına get r lememes BİLGİ İŞLEM VE DONANIM SORUNLARI Uzaktan eğ t m ve b lg let ş m teknoloj ler n n eğ t me yansımasında ve kullanılmasında sorunların bulunması Kampüs dışından ün vers te ver tabanı ve b lg s stemler ne ulaşımda sorunların yaşanması Ün vers te web s tes alt yapısı mob l let ş m araçlarıyla uyumlu olmaması BAUM b r m nde yeter nce uzman bulunmaması ve buna bağlı olarak bu b r m n ün vers teye verm ş olduğu h zmet n yeters z kalması Ün vers tem z webma l adres üzer nde sorunların yaşanması ve bunun güven faktörü d kkate adres n n kullanılamaması KURUMSAL İLETİŞİM SORUNLARI Kurumsal let ş m n araç ve ortamları etk n şlememekted r Ün vers tem z n tüm paydaşlar nezd nde olumlu maj gel şt rme konusunda kurumsal let ş m planlaması bulunmamaktadır Kaynak kullanımını ver ml hale get rmek, ortak projeler ve çözümler üreteb lmek ç n ün vers tem z n b r mler arasında ç let ş m ve etk leş m mekan zmaları yeters zd r Ün vers te dışı aktörlerle (stk, merkez ve yerel örgütlenmeler) yeterl l şk ve şb rl ğ yapılamaması ve bu bağlamda ortak projeler üret lememes

14 KENT İLİŞKİLERİ KONUSUNDA SORUNLAR Bölgen n ve özell kle Hatay ölçeğ nde de çok öneml olan bazı b r mler n olmayışı Örneğ n Uluslararası T caret ve Loj st k, Uluslararası İl şk ler Ün vers te le kent n d ğer kurumları, örneğ n beled ye vs arasında şb rl ğ ve l şk noksanlığı ve bunun Hatay ın sosyal ve ekonom k dönüşümüne gerekl katkıyı sağlayamaması Kent genel ndek STK lar, özel şletmeler ve kamu kuruluşları le ün vers te arasında b l msel ve kültürel bağların yeter nce kurulamaması Ün vers tem z n kent n sorunlarını tesp t etme ve çözüm üretme süreçler ne etk n b r şek lde katılamaması sorunu Ün vers te sanay şb rl ğ n n önem n n ve sosyo-ekonom k dönüşümdek katkısının yeter nce algılanamaması

15 ÜNİVERSİTENİN SORUNLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER B l msel etk nl k ve üretkenl k ç n gerekl olan d s pl nler arası şb rl ğ ve ortak çalışmaları hızlandırma ve uluslararası n tel kte yayınlar otaya koymak Güven tes s etme kurumsal a d yet artıma, gerek akadem k gerekse dar personel n huzur ç nde çalıştığı ve memnun yet olduğu b r ortam oluşturmak Çünkü f z k mekanlar ve ekonom k mkanlar ancak moral ve moral te değerlerle anlam kazanab lmekted r Her b r m n yönet c s n d kkate alarak by-pas etmeden ortak çözümler arama yönet m n n ben msend ğ anlayışını hayata geç rme Ün vers te sanay şb rl ğ n sonuç doğuracak şek lde hayata geç rmen n yanı sıra tüm kamu kurumları arasında da gerekl şb rl ğ n sağlamak

16 TASARLADIĞIM PROJELER Türk ye-orta Doğu l şk ler n güçlend recek ve ortak değerler n n tt hadını sağlayacak etk n b r merkez kurmak Çok fonks yonlu b r kongre merkez kurmak Hak ve adalet n hakkıyla sağlanab leceğ y b r hukuk bürosu oluşturmak Öğrenc ler n barınma sorunlarını g dermek amacıyla lg l kamu kurum ve kuruluşları le gerekl olan ş b rl ğ ve koord nasyonu sağlamak Çevre düzenlemes nde kurumsal k ml ğ yansıtacak mot fler kullanmak Kampüs g r ş kapılarının ün vers te k ml ğ n yansıtacak b r görsell ğe kavuşmasını sağlamak Ün vers tem z n bölgedek etk nl ğ n arttıracak teknokentler n f z k yapılaşmalarını hızlandırmak ve hayata geç rmek Ün vers ten n kentsel kültürle bütünleşmes ve bunun dış dünyaya açılmasını sağlamak amacıyla kültür merkez oluşturulması Gençler n sosyoloj k ve ps koloj k sorunlarının çözümü ç n b r gençl k rehab l tasyon merkez n n kurulması

17