L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul Ün vers tes Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara Ün vers tes Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul Ün vers tes 1992. Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara Ün vers tes 1995. Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m"

Transkript

1

2

3

4 DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul 1992 Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara 1995 Doktora Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m Marmara 1999 Profesörlük Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m Mustafa Kemal 2012 Kamu Yönet m, Yerel, Kent Pol t kaları, S v l Toplum ÜNVAN Araştırma Görevl s ÜNVANIN ALINDIĞI TARİH BÖLÜM ÜNİVERSİTE Kamu Yönet m Bölümü Kahramanmaraş Sütçü İmam Yardımcı Doçent İİBF/Kamu Yönet m Bölümü/Kentleşme ve Çevre Sosrunları ABD Mustafa Kemal Doçent İİBF/Kamu Yönet m Bölümü/Kentleşme ve Çevre Sosrunları ABD Mustafa Kemal Profesör İİBF Kamu Yönet m Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD Mustafa Kemal

5 YAZARLAR MAKALENİN ADI DERGİ ADI CİLT SAYI, Kosec k, M, Tanıyıcı, Ş HÖzd lek- Bulut NGOs and Mun c pal t es: A Research on Gaz antep Metropol tan Mun c pal ty Representat ve ness and Att tudes of Mun c pal Counc l Members n Turkey: The Case of Erz ncan Prov nce Does urban res dent al populat on affect metal levels n c ty streets?, Turk sh Stud es Journal Local Government Stud es As an Journal Of Chem stry SAYFA ARALIĞI BASIM YILI İNDEX BİLGİSİ Vol:3 No: SSCI Vol:32 No:4 pp Vol:19 No:1 pp SSCI 2007 AHCI YAZARLAR MAKALENİN ADI DERGİ ADI CİLT SAYI, Bakan, İ Bakan, İ, Mahalle Muhtarlığı Üzer ne B r Araştırma Yönet c ler n Eğ t m : Kahramanmaraş t ak Yönet c ler Üzer nde B r Uygulama Türk ye de Bölge Yönet m Arayışları Yönet c ler n Uyguladıkları L derl k Yaklaşımlarına Yönel k Algılamaları: L kert n Yönet m S stemler Yaklaşımı na Dayalı B r Alan Çalışması Çağdaş Yerel Amme İdares Amme İdares İstanbul S yasal B lg ler Fakültes, SAYFA ARALIĞI BASIM YILI C:10 Sayı:3 s İNDEKS BİLGİSİ C:35, Sayı: SSCI C:35 Sayı:4 s SSCI Yıl:36 Sayı: YAZARLAR MAKALENİN ADI DERGİ ADI CİLT SAYI Yıldırım, U,, ve d ğerler Büyük Şeh rlerde Katılımlı Yönet m n Hayata Geç r lmes nde Rol Oynayan Etmenler, Yerel Tems l Açısından Kahramanmaraş Beled ye Mecl s, Gaz antep te Büyük Şeh r Yönet m ne Kentsel Alt Örgütlenmeler n Katılımına İl şk n B r Anal z Muğla Ün vers te Sosyal B l mler Yerel, Çağdaş Yerel SAYFA ARALIĞI BASIM YILI Yıl:1 Sayı:1 s C:9 Sayı: 4 s C:9 Sayı:2 s İNDEKS BİLGİSİ Bulut, Bakan İ - Tanıyıcı, Şaban - Vural, Serdar Yönet c ve Yönet c l k Üzer ne Kahramanmaraş Kent nde B r Araştırma Türk ye de Beled ye Mecl s Üyeler n n Tems l Ed c l ğ : Erz ncan Örneğ Etk n B r Yönet m İç n V zyoner L derl ğ n Önem : Hatay dak Kamu Kurumları Üzer nde B r Uygulama Konya Selçuk İkt sad ve İdar B l mler Fakültes Sosyal ve İkt sad Araştırmalar Dumlupınar Sosyal B l mler Mustafa Kemal Sosyal B l mler C:5 Sayı:2 s C:7 Sayı:21 s C:7 Sayı:13 s

6 - Kara, Mehmet Yıldırım, U,, Tanıyıc, Ş Orhan, DD Veysel E- B Şaban T BULUT- Mehmet KARA Mahalle Muhtarlarının Kent ve Mahalle Güvenl ğ ne İl şk n Yaklaşımları: Antakya Örneğ İl Genel ve Beled ye Mecl s Üyeler n n Yerel Konusunda Avrupa B rl ğ ne İl şk n Yaklaşımları: Hatay Örneğ Türk ye de S yas Part ler n Yerel Özerkl ğe Bakışı BİBER GAZININ İNSAN ÜZERİNDE ETKİLERİ VE İNSAN HAKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİL MESİ: HATAY POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUN DA BİR UYGULAMA Mustafa Kemal Sosyal B l mler MKU Sosyal B l meler MKU Sosyal B l mler Mustafa Kemal Sosyal B l mler C:8 Sayı:15 s C:9 Sayı: YAZARLAR, Öner, Ş, Tanıyıcı, Ş Y, Kahraman, Mehmet ŞTanıyıcı, Y Bulut BİLDİRİNİN ADI Yerel n Teknoloj ye Entegrasyonu Demokrat k Değerler n Hayata Geç r lmes nde B lg ve İlet ş m Teknoloj ler n n (İnternet) Rolü ve Yönet me Etk ler Türk ye de S v l Toplumun S v ll ğ Üzer ne B r Tartışma EU Acess on Process And Democrat zat on In Turkey: A Content Analys s Of Parl amentary Debates BİLDİRİ KİTABININ ADI I Uluslararası Yerel, Ün vers te ve Sanay İşb rl ğ Sempozyumu, Uluslararası Demokras Eğ t m Sempozyumu DERLEYEN Gaz Çanakkale Onsek z Mart SAYFA BASIM YERİ BASIM YILI ARALIĞI s Ankara Çanakkale 2004 S v l Toplum CD YAZARLAR, Yıldırım, U, Şengül, R, BİLDİRİNİN ADI Mahalle Muhtarlarının Beled ye yle İl şk ler : Gaz antep ve Kahramanmaraş Örneğ BİLDİRİ KİTABININ ADI, Yıldırım, U, Şengül, R, DERLEYEN SAYFA ARALIĞI BASIM YERİ BASIM YILI TODAİE s Ankara 2000 Yıldırım, U, Şengül, R, Türk ye İç n Yen B r Öner : Bölge Yönet m Yerel Sempozyum K tabı TODAİE s Ankara 2000

7 , Yıldırım, U, Şengül, R, Mahalle Muhtarlarının Beled ye yle İl şk ler : Gaz antep ve Kahramanmaraş Örneğ TODAİE Yerel Sempozyumu TODAİE YAZARLAR KİTABIN ADI GAP BÖLGESİNDE KENTLEŞME (Sorunlar ve Çözümlere İl şk n Yaklaşımlar) SAYFA SAYISI 249 YAYINEVİ Nobel Yayınev ŞEHİR BASIM YILI Adana 2005 Büyük Şeh rlerde Katılımlı Yönet m n (Yönet ş m) Hayata Geç r lmes nde Rol Oynayan Araçlar Kamu Yönet m nde Kal te Sempozyumu TODAİE s Ankara 2003 Bulut- VEren- SKarakaya -AAydın Kuramdan Uygulamaya Yerel ve Kentsel Pol t kalar 976 Pegem Akadem Yayınları Ankara 2013 Demet D Orhan, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın Bulut-Sed at Karakaya- Abdullah Aydın-Meh met Tamer BULUT-Me hmet KARA Kent Planlanması ve GAP ta Kent Planlamasına İl şk n Yaklaşımlar Toplu Konut Memnun yet Düzey ne Yönel k B r Araştırma: Hatay Örneğ Büyük Şeh r nde Ölçeğ n Yerel Tems l Üzer ndek Etk ler : Hatay da B r Uygulama Köyler n Mahalleye Dönüşmes n n Yansıması Nasıl Olacak? Hatay da B r Uygulama Kentsel Ekonom k Araştırmalar Sempozyumu Kamu Pol t kalarında Dönüşüm KAYFOR-2012 Kuramdan Uygulamaya Yerel ve Kentsel Pol t kalar Kuramdan Uygulamaya Yerel ve Kentsel Pol t kalar Pamukkale s Den zl 2003 Bek r Parlak Ankara 2012 Bulut ve D ğerler Bulut ve D ğerler Ankara Ankara 2013 YAZARLAR KİTAP DERLEYEN- KİTABIN ADI BÖLÜMÜNÜN ADI Bölgesel Planlama ve Kalkınma Projes Olarak GAP ve Yönet m M ll Devlet İlkes Açısından S yasal Part lerle İlg l Yasaklamalar 21 Yüzyıla G rerken Türk ye de Parlamentonun Yasa Faal yet : Sorunlar ve Çözümler S v l Toplum ve Yerel Avrupa B rl ğ İle Bütünleşme Sürec nde Türk ye de Yerel 21Yüzyılın Eş ğ nde Türk ye de S yasal Hayat, 21Yüzyılın Eş ğ nde Türk ye de S yasal Hayat Yerel Üzer ne Güncel Yazılar-I LER SAYFA ARALIĞI Bek r s253- Parlak-Hüs ey n Özgür 284 AKüçük, SBakan, AKaradağ AKüçük, SBakan, AKaradağ s s Hüsey n s235- Özgür ve 252 Muhamme t Kosec k YAYINEVİ ŞEHİR BASIM YILI ALFA İstanbul 2002 Yayınları Aktüel Ankara 2005 Yayınları Aktüel ANKARA 2005 Yayınları Nobel Ankara 2005 Yayınları - B rg l, Berrak Organ k Tarım Uygulamalarınd a Kamu Yönet m n n Rolü ve Önem : Dünya, Avrupa ve Türk ye Sürdürüleb l r Rekabet Avantajı Elde Etmede Organ k Tarım Sektörü, Sektörel Stratej ler ve Uygulamalar İHakkı Eraslan-Fe rhat Şell s URAK İstanbul 2006 Yayınları

8 - Tanıyıcı, Şaban - Tanıyıcı, Şaban Türk ye de Beled ye Mecl s Üyeler n n Tems l Ed c l ğ ve Kent Yönet m ndek Etk s Yerel S yasette Aktörler: Kentler K mler Yönet yor Yerel - ve Tanıyıcı, Ş S v l Toplum Kuruluşları Yerel Üzer ne Güncel Yazılar-II Uygulama Türk ye de Yerel Değ ş k Yönler yle Yerelleşme K tabı Hüsey n s354- Özgür ve 373 Muhamme t Kösec k Recep s317- Bozlağan- 330 Yüksel Dem rkaya Veysel K B lg ç s Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2007 Nobel Ankara 2008 Yayınları Nobel Yay İstanbul 2008 ADI KONUSU FON GÖREVİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ Büyükşeh r Beled yeler n n Yapısı ve Yen den Düzenlenmes S yas Part ler n Polt kaları (Proje No:2000/3-7, ) S yasal Part Yerel Yönet m Pol t kaları -Merkez-Yerel Karşılaştırması: Kahramanmaraş Örneğ, BAP Ün vers te- Endüstr İşb rl ğ Yürütücü/ Yönet c Ortak Yönet c BÜTÇESİ (TL) Korkmaz, Hüsey n 5393 Sayılı Beled ye Yasası Çerçeves nde Antakya Kentsel Alanının İrdelenmes Kamu - Yönet m n n Kahraman İşley ş nde, Mehmet Vatandaş-Yönet m İl şk ler Dönüşen Kentler ve Değ şen Yerel Küreselleşme Sürec nde Kamu Yönet m nde Eğ t m Ve Araştırma FN Genç, A Yılmaz, H Özgür İEthem TAŞ, Ahmet Hamd AYDIN s s Gaz K tabev Ankara 2008 Kahrama Kahrama 2010 nmaraş nmaraş Sütçü İmam Ün vers t es GAP (Proje No:2000/5-3) GAP Bölges n- dek Yerel Yönet c ler n, İlg l Meslek Örgütler n n ve Ün vers tedek M marlık ve Mühend sl k Bölümler ndek Araştırıcıların Çarpık Kent leşme ve Gecekondu Sorunu-nun Çözümüne İl ş- k n Yaklaşımları Ün vers te- Endüstr İşb rl ğ Yürütücü/ Yönet c YAZARLAR BAŞLIK Uğur Yıldırım- BULUT vd S yasal Part Yerel Yönet m Pol t kaları -Merkez-Yerel Karşılaştırması:Kahramanmaraş Örneğ SUNULDUĞU KURULUŞ KSÜ KODU Proje No: 2000/3-7 BASIM YILI 2001 As Havzası ( TUR Kodlu Proje) KOBİ Projes (TR / 285) Aşağı As Nehr Havzası ç n Sürdürüleb l r b r Eko-h droloj k Planın Gel şt r lmes ve Uygulanması KOBİ Personel Destek Merkez 2009 Avrupa B rl ğ Avrupa B rl ğ Yürütücü/ Yönet c Yürütücü/ Yönet c BULUT- Uğur Yıldırım vd Bulut-Ha san Özd lek vd GAP Bölges ndek Yerel Yönet c ler n, İlg l Meslek Örgütler n n ve Ün vers tedek M marlık ve Aşağı As Nehr Havzası ç n Sürdürüleb l r b r Eko-h droloj k Planın Gel şt r lmes ve Uygulanması KSÜ Proje No: 2000/5-3, MKU TUR Kodlu LOCAL SENIOR TRAINERS (REF:LAR2/C1/M 9/LOC) İnsan Kaynakları (TR / 285) Support to Further Implementat on of Local Adm n strat on Reform n Turkey Project Hatay da Etk n İnsan Kaynakları Yönet m Projes Avrupa B rl ğ Avrupa B rl ğ Proje Ek b Proje Ek b

9 BİRİM-KOMİSYON/ KURUL ADI GÖREV TÜRÜ GÖREV DÜZEYİ GÖREVİ İİBF İdar Kamu Yönet m Bölüm Başkan Yardımcılığı BAUM (B lg sayar Araştırma Uygulama Merkez ) Bölüm- Program BAŞLANGIÇ BİTİŞ Merkez Kurul Üyel ğ MKÜ Sosyal B l mler Sosyal B l mler İkt sad ve İdar B l mler Fakültes Sosyal B l mler Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Yönet m Kurulu Üyel ğ 2008 İdar Müdür Yardımcılığı Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Yönet m Kurulu Üyel ğ 2009 İdar Müdürü 2009 İİBF İdar KamuYönet m Bölümü/ Kentleşme ve Çevre Sorunları Anab l m Dalı Başkanı 2007 Tur zm ve Otelc l k Meslek Yüksek Okulu Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Yönet m Kurulu Üyel ğ 2009 İİBF Kamu Yönet m Bölümü Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Stratej k Planlama Kurulu u Başkanı 2007 MKU Rektörlüğü İdar Genel Sekreter Yardımcı Vek l Görev İİBF Fakülte- Enst tü- Yüksekokul Fakülte Kurul Üyelğ İİBF İdar Kamu Yönet m Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anab l m Dalı Başkanı 2011 Rektörlük Ün vers te Stratej k Planlama Kurulu unda Üyel k 2007 İkt sad ve İdar B l mler Fakültes İdar Dekan 2012 Kent Araştırma ve Uygulama Merkez Bölüm- Program Merkez Yönet m Kurulu Üyel ğ İlah yat Fakültes Fakülte- Enst tü- Yüksekokul İlah yat Fakültes Yönet m ve Fakülte Kurul Üyel ğ 2013 Sağlık Kültür ve Spor Da res İkt sad İşleetmeler Bölüm- Program Yürütme Kurulu Üyel ğ MKÜ İİBF İdar Kamu Yönet m Bölüm Başkanlığı Sosyal B l mler Fakülte- Enst tü- Yüksekokul 2008 Kurulu Üyel ğ 2008 KURULUŞ/KOMİSYON/KURUL ADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ MKU-ÖĞRETDER (Mustafa Kemal Öğret m Elemanları Derneğ ) Kurucu Üyel ğ 2008 Hatay Val l ğ İş Kur Hatay İl İst hdam Kurul Üyel ğ

10 ÖDÜL ADI VEREN KURULUŞUN ADI ÖDÜL ALANI VERİLİŞ TARİHİ Yayın Teşv k Ödülü TUBA 2007 Yayın Teşv k TUBA 2006 Yayın Teşv k Ödülü TUBA 2002 AKADEMİK YIL DÖNEM DERSİN ADI TEORİK UYGULAMA ÖĞRENCİ SAYISI Karşılaştırmalı Kamu Yönet m Kamu Yönet m Yerel Personel Yönet m Bölge Yönet m Yönet m Sosyoloj s Bölge Yönetım Modellerı (YLS) Yerel Temsıl ve Katılımlı Yönetım (YLS) Yönetımı Denetleme Mekanızmaları (YLS) Kamu Yönet m nde Et k (DR) Kent ve S yaset (DR) Yerel de Güncel Meseleler (DR) Yönet ş m ve E-Devlet (DR) 3 0 2

11

12 YÖNETİMSEL SORUNLAR Kurumsal k ml k oluşumunu engelleyen güven ve a d yet sorunu Hukuk sorunların sağlıklı b r çözüme kavuşması bakımından y b r hukuk bürosunun olmayışı Mevcut nsan kaynaklarını etk n ve ver ml b r şek lde sevk ve dare ed lememe sorunu Mezun İzleme ve mezunlar etk leş m n sağlama konusunda herhang b r çalışmanın yapılmamış olması Ün vers tem z n uluslararası tanınırlık ve t bar düzey n yükseltmeye yönel k çalışmalar etk s zd r Sanatsal ve sport f etk nl kler alanında çeş tl l k ve üretkenl k eks kl kler BAP destekler n n sosyal tekn k ve fen b l mler alanında dengel adaletl ve hakkan yetl gerçekleşmemes Ödüllend rmen n, takd r ve talt f n cezalandırmadan daha etk n olduğunun farkında olunamama AKADEMİK PERSONELİN SORUNLARI Akadem k personel n uzmanlık alanlarını d kkate alarak b lg n n ürüne dönüşme mkanının yeter nce sağlanamaması Akadem k teamüller çerçeves nde akadem syenler n deney m ve tecrübeler nden yeter nce yararlanılamaması Akadem k b lg ve gel ş m açısından ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum ve kongreler n yeterl düzeyde olmaması Ün vers ten n f z k, kültürel ve sosyal alanlarından yararlanma mkanlarının sınırlı olması B lg teknoloj ler nden yeter nce yararlanılamaması Uygulamalı eğ t m yapan b r mler n ht yaç duydukları donanımlar konusundak yeters zl kler B r mler n kapalı otopark ve sosyal alan yeters zl kler Ün vers te hastanes nden zaman kaybını önleyeb lecek şek lde b r h zmet alımı mkanının olmayışı İDARİ PERSONELİN SORUNLARI Ün vers te hastanem zden etk n b r sağlık h zmet alınamaması İş yükünün denges z dağılımı sonucunda personel arasında meydana gelen huzursuzluk ve memnun yets zl k sorunu Terf ve talt f s stem n n l yakat ve hakkan yet ölçüler ne göre yapılmadığı duygusunun hak m olması B lg, becer ve deney m n b r mler arası paylaşımının yeters z olması B r mler n f z k mekanlarının ve h zmet ed len k tlen n büyüklüğü d kkate alındığında denges z b r st hdamın görülmes Am r memur l şk ler n n gayr şahs l k lkes çer s nde ve ş tanımlamalarına uygun b r düzeyde olmaması

13 ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI Kütüphane çalışma alanları ve çalışma saatler yeters zl ğ Sosyal ve kültürel alanların yok denecek kadar az olması Yurt ve barınma sorununun sten len düzeyde olmaması Kampüs ç ve dışı ulaşım ve güvenl k alanlarında sorunların yaşanması Burs mkanlarının yeters z kalması Kablosuz nternet ağlarından faydalanılamaması Öğrenc n n f k r ve düşünce gel ş m nde etk l olan öğrenc sempozyumu ve kongreler n n yapılmayışı veya bu bağlamda yapılan etk nl klere katılımlarına l şk n sorunların yaşanması Öğrenc ler n eğ t m alanlarına l şk n tekn k, b lg ve kültürel gez ler n sınırlı olması ALT ve ÜSTYAPI SORUNLARI Çevre düzenlemes ndek eks kl kler, Kongre merkez n n olmaması ve mevcut konferans salonlarının yeters zl ğ neden yle b l msel etk nl kler n düzenlenmes nde sorunların yaşanması Kütüphane h zmetler n n etk l ve ver ml b r şek lde yapılamaması ve yeters z kalması Ün vers te f z k mekanlarında b r ün vers te k ml ğ algısının oluşamaması Ün vers te elektr k ve enerj teçh zatlarının bakımsız ve ver ms z olması Doğalgaz mkanlarının ün vers te kampüs alanlarına get r lememes BİLGİ İŞLEM VE DONANIM SORUNLARI Uzaktan eğ t m ve b lg let ş m teknoloj ler n n eğ t me yansımasında ve kullanılmasında sorunların bulunması Kampüs dışından ün vers te ver tabanı ve b lg s stemler ne ulaşımda sorunların yaşanması Ün vers te web s tes alt yapısı mob l let ş m araçlarıyla uyumlu olmaması BAUM b r m nde yeter nce uzman bulunmaması ve buna bağlı olarak bu b r m n ün vers teye verm ş olduğu h zmet n yeters z kalması Ün vers tem z webma l adres üzer nde sorunların yaşanması ve bunun güven faktörü d kkate adres n n kullanılamaması KURUMSAL İLETİŞİM SORUNLARI Kurumsal let ş m n araç ve ortamları etk n şlememekted r Ün vers tem z n tüm paydaşlar nezd nde olumlu maj gel şt rme konusunda kurumsal let ş m planlaması bulunmamaktadır Kaynak kullanımını ver ml hale get rmek, ortak projeler ve çözümler üreteb lmek ç n ün vers tem z n b r mler arasında ç let ş m ve etk leş m mekan zmaları yeters zd r Ün vers te dışı aktörlerle (stk, merkez ve yerel örgütlenmeler) yeterl l şk ve şb rl ğ yapılamaması ve bu bağlamda ortak projeler üret lememes

14 KENT İLİŞKİLERİ KONUSUNDA SORUNLAR Bölgen n ve özell kle Hatay ölçeğ nde de çok öneml olan bazı b r mler n olmayışı Örneğ n Uluslararası T caret ve Loj st k, Uluslararası İl şk ler Ün vers te le kent n d ğer kurumları, örneğ n beled ye vs arasında şb rl ğ ve l şk noksanlığı ve bunun Hatay ın sosyal ve ekonom k dönüşümüne gerekl katkıyı sağlayamaması Kent genel ndek STK lar, özel şletmeler ve kamu kuruluşları le ün vers te arasında b l msel ve kültürel bağların yeter nce kurulamaması Ün vers tem z n kent n sorunlarını tesp t etme ve çözüm üretme süreçler ne etk n b r şek lde katılamaması sorunu Ün vers te sanay şb rl ğ n n önem n n ve sosyo-ekonom k dönüşümdek katkısının yeter nce algılanamaması

15 ÜNİVERSİTENİN SORUNLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER B l msel etk nl k ve üretkenl k ç n gerekl olan d s pl nler arası şb rl ğ ve ortak çalışmaları hızlandırma ve uluslararası n tel kte yayınlar otaya koymak Güven tes s etme kurumsal a d yet artıma, gerek akadem k gerekse dar personel n huzur ç nde çalıştığı ve memnun yet olduğu b r ortam oluşturmak Çünkü f z k mekanlar ve ekonom k mkanlar ancak moral ve moral te değerlerle anlam kazanab lmekted r Her b r m n yönet c s n d kkate alarak by-pas etmeden ortak çözümler arama yönet m n n ben msend ğ anlayışını hayata geç rme Ün vers te sanay şb rl ğ n sonuç doğuracak şek lde hayata geç rmen n yanı sıra tüm kamu kurumları arasında da gerekl şb rl ğ n sağlamak

16 TASARLADIĞIM PROJELER Türk ye-orta Doğu l şk ler n güçlend recek ve ortak değerler n n tt hadını sağlayacak etk n b r merkez kurmak Çok fonks yonlu b r kongre merkez kurmak Hak ve adalet n hakkıyla sağlanab leceğ y b r hukuk bürosu oluşturmak Öğrenc ler n barınma sorunlarını g dermek amacıyla lg l kamu kurum ve kuruluşları le gerekl olan ş b rl ğ ve koord nasyonu sağlamak Çevre düzenlemes nde kurumsal k ml ğ yansıtacak mot fler kullanmak Kampüs g r ş kapılarının ün vers te k ml ğ n yansıtacak b r görsell ğe kavuşmasını sağlamak Ün vers tem z n bölgedek etk nl ğ n arttıracak teknokentler n f z k yapılaşmalarını hızlandırmak ve hayata geç rmek Ün vers ten n kentsel kültürle bütünleşmes ve bunun dış dünyaya açılmasını sağlamak amacıyla kültür merkez oluşturulması Gençler n sosyoloj k ve ps koloj k sorunlarının çözümü ç n b r gençl k rehab l tasyon merkez n n kurulması

17

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 11 İKTİSAT PROF. DR. H. NEŞE ERİM PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK DO Ç. DR. MURAT TAŞDEMİR DO Ç.

Detaylı

Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır.

Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır. 1 2 3 4 5 8 11 12 13 14 15 Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır. Üniversitenin kurumsal bütünlüğünü korumak

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 15.09.2009 Sayı: 06/10 ANTALYA VALĐSĐ ALAADDĐN YÜKSEK ODAMIZIN KONUĞU OLDU ODAMIZIN KONUĞU OLARAK ĐLÇEMĐZE GELEN ANTALYA

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ www.glk.com.tr GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ S kar a d u m şo u ü k y ' n e l e l r n ek l cı ed ğer e l re m a m ka ı ey l ı m ş ı. G nüm z t k o n ü m a l r nı u l nar k t sar a ı ı e u

Detaylı

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY Doğum Yeri ve Yılı : İzmir-1973 Ünvanı : Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Yerel Yönetimler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Avrupa Birliği Mail Adresi : uluc.cagatay@cbu.edu.tr

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ BORSAMIZIN AYLIK PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ kred te b r borsa olarak AÜyeler m ze daha kal - tel ve standart h zmet vereb l- me adına Bu sürec n sürekl l ğ - n sağlamak

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

Betonu kuşatan sanat... Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42. www.bekakal p.com

Betonu kuşatan sanat... Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42. www.bekakal p.com Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42 www.bekakal p.com Hakkımızda BİZ KİMİZ "S z n prest j n z, b z m ş m zd r" prens b yle s z değerl dostlarımızın, müşter ler n z nezd

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016969 İlanın Çıkılacağı yer GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ >TEKNİK BİLİMLER

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016

GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ NİSAN SAYI 6 UYGULANABİLİR İNOVASYON YARIŞMASI DEMODAY 16 BASIN LANSMANI GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 15 NİSAN 2016 22-23 NİSAN 2016 İnovasyon ve Patent Klübümüz İNOPAK

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU "Bu Proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r" Ç O CUKL ARA ENGEL YOK POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ANTALYA POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ

Detaylı

www.tekagacyap.com.tr ÇALIŞMA ALANLARIMIZ Geotekn k Uygulamaları -Fore Kazık Uygulamaları -Ankraj Uygulamaları -JetGrout ng -Der n Temel Uygulamaları -Zem n İy leşt rme S stemler -Der n Kazı İksa Uygulamaları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

Süre Kurum Ünvan / Görev

Süre Kurum Ünvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde 07(1) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARIMIZ VE ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİMİZİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ orsamızın Trakya Kalkınma BAjansı nın 2015 Yılı Küçük Ölçekl Altyapı Mal Destek

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI BORSAMIZ ÜYESİ EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE orsamız Yönet m Kurulu

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI. 30 N san 2014 Ankara

ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI. 30 N san 2014 Ankara ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI 30 N san 2014 Ankara Düzenleyen Kuruluşlar * Ankara Termal Tur zm Yatırımcılar ve İşletmec ler Derneğ * Ankara Sağlık

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

{yootooltip title=[ ] sticky=[1] display=[block]} {/yootooltip} Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı

{yootooltip title=[ ] sticky=[1] display=[block]} {/yootooltip} Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı {yootooltip title=[ ] sticky=[1] display=[block]} {/yootooltip} Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı 1964 Türkoğlu (K.Maraş) doğumlu olan Adnan ÇELİK, 1981 İstanbul Maliye

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net 7. Sınıf.... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had s. Ün te Adı: MELEK

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

Süre Kurum Unvan / Görev

Süre Kurum Unvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 16.08.2012 tarihinde 12(3) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 8. Sınıf TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 2016-2017 merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimi konu/kazanım dağılım çizelgelerine göre hazırlanmıştır.

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI ORM REKLAM PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL TABELA, TOTEM, PANO VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI ORM REKLAM PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL TABELA, TOTEM, PANO VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI ORM REKLAM PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL TABELA, TOTEM, PANO VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ OGM Kurum K ml ğ n n Özgün B r Şek lde Korunab lmes İç n, Bütün B r mler Tarafından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Haluk PINAR Doğum Tarihi: 22.08.1971 Doğum Yeri: K.Maraş Medeni Hali : Evli, Bir Erkek ve İkiz Kız Çocukları Babasıdır E-mail : ahalukpinar@yahoo.com

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS SAYI 7 UYGULANABİLİR İNOVASYON YARIŞMASI DEMODAY 16 BASIN LANSMANI GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 15 NİSAN 2016 22-23 NİSAN 2016 Gebze Tekn k Ün vers tes (GTÜ) IEEE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALiYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

Detaylı

HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN

HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Sivil Toplum Diyaloğu HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Projesi Engelli Bireylerin İnsan Hakları Sivil Toplum Diyaloğu HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Projesi Engelli Bireylerin İnsan Hakları

Detaylı

2016 YILI - I.DжNEM EЋЉTЉM PROGRAMLARI

2016 YILI - I.DжNEM EЋЉTЉM PROGRAMLARI 2016 YILI - I.DжNEM EЋЉTЉM PROGRAMLARI (OCAK AЋUSTOS 2016) ATSO AKADEMЉ ATSO AKADEMЉ Hayat boyu жлrenmeye 872 43.082 YaКam Boyu жлrenme Davut ЧETЉN ATSO Yіnetim Kurulu BaКkanЙ 3 2016 YILI - I.DжNEM EЋЉTЉM

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Güçlü bir ekonominin temelinde güven ve istikrar kavramı vardır... M.

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU 2015 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii TABLOLAR...iv ŞEKİLLER...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz!

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz! Fırsatlar Dünyası na Hoş Geldiniz! Kısa bir hatırlatma! Para nın gelişimi Kripto Para Para nın bugünkü hali Nakit Para Standartlaştırılmış Madeni Para Mal karşılığı Para Barter Mart 2010 0,01 $ Kasım Mart

Detaylı

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK 1 / 6 13.11.2015 13:46 3 Kasım 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29521 Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından: YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az

Detaylı

Çaycuma Beled ye Başkanı Bülent Kantarcı:

Çaycuma Beled ye Başkanı Bülent Kantarcı: Çaycuma Beled ye Başkanı Bülent Kantarcı: Kentsel meselelere nsan odaklı yaklaşıyoruz Çaycuma Beled ye Başkanı Bülent Kantarcı, bölgede gerçekleşt rd ğ lklerle hem beled yec l k anlamında örnek b r s m

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı