CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9) ( T R.G.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9) (31.12.2014 T. 29222 R.G."

Transkript

1 CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2 de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı, c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını, ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı, d) Kapsam dışı: GTİP olarak ek-2 de belirtilmekle birlikte, ek-1 deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü, e) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri, f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini, g) Risk analizi: Ek-2 de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ğ) TSE: Türk StandardlarıEnstitüsünü, ifade eder. TAREKS ve firma tanımlaması MADDE 4 (1) Ek-1 de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2 de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS te tanımlanması ve firma adına TAREKS te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir. İthalatçının başvurusu MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır. (2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının E-İmza Uygulamaları kısmında yer alan E-İmza Uygulamalarına Giriş bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

2 (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. (4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur. Muafiyetler ve istisnalar MADDE 6 (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. (2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. (3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ek-4 te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. (4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ek-2 de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, AQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda TAREKS e yüklenmesini müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır. (5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir. Kapsam dışı MADDE 7 (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır. Risk analizi MADDE 8 (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir. (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. (3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. (4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır. Fiili denetim MADDE 9 (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ek-3 te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir. (2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir. (3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. (4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS te ilan edilir. Kullanıcıya yapılan bildirimler MADDE 10 (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar. (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) nin 6 ncımaddesi kapsamında yapılan Yetkilendirme Başvuruları uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen

3 elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir. (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir. TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı MADDE 11 (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. (2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır. İthalatçının sorumluluğu MADDE 12 (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ek-1 deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur. (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez. (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz. Yaptırımlar MADDE 13 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. Yetki MADDE 14 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 15 (1) 31/12/2013 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) yürürlükten kaldırılmıştır. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) ne göre sonuçlandırılır. (2) Ek-2 de belirtilen, ancak CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) nin ek-2 sinde belirtilmeyen GTİP ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP ler için uygulanmaz. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

4 Yürütme MADDE 17 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Ek-1 ÜRÜN GRUBU Makinalar İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat YETKİLİ KURULUŞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Elektromanyetik Alan Bilim, Sanayi ve Yaratan ve/veya Bu Teknoloji Bakanlığı Alandan Etkilenen Ürünler Asansör Aksamları Basınçlı Ekipmanlar Basit Basınçlı Kaplar Taşınabilir Ekipmanlar Gaz Yakan Cihazlar Sıcak Su Kazanları Güvenlik Basınçlı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İLGİLİ YÖNETMELİK Makina Emniyeti Yönetmeliği Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik Elektromanyetik Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği Uyumluluk Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik Ek-2 DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ SIRA NO GTİP MADDE ADI Elektrikli battaniyeler Diğerleri Diğerleri 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı,

5 Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar taşınabilir basınçlı Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Gaz yakıtlı olanlar Gaz yakan cihazlar Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı Gaz yakan cihazlar Gaz yakıtlı olanlar Gaz yakan cihazlar Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı Gaz yakan cihazlar Paslanmaz çelikten olanlar Diğerleri Basınçlı, Basınçlı, Kızgın su kazanları Sıcak su kazanları Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Makine,, EMC

6 Vidalı olanlar Pistonlu olanlar Diğerleri Vidalı olanlar Pistonlu olanlar Diğerleri Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Pompalar (taşıtlarda Makine,, EMC Makine,, EMC Makine,, EMC Makine,, EMC Evlerde kullanılanlar (AC için volt aralıklarında, evlerde Evlerde kullanılanlar (AC için volt aralıklarında, evlerde Evlerde kullanılanlar (AC için volt aralıklarında, evlerde Evlerde kullanılanlar (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış Diğerleri Makine Diğerleri Makine Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı, Basınçlı,

7 Diğerleri Makine Diğerleri Makine Diğerleri Makine Diğerleri Makine Diğerleri Makine Diğerleri Makine Diğerleri Makine Tek bir gövde halinde(self contained) Ayrı elemanlı sistemler(split sistem) Makine,, EMC Makine,, EMC Diğerleri Makine,, EMC Diğerleri Makine,, EMC Diğerleri Makine,, EMC Split sistemlerin dış üniteleri Split sistemlerin iç üniteleri, EMC Hacmi 340 litreyi geçenler (AC 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Hacmi 340 litreyi geçenler (AC 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Masa modeli olanlar (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Gömme tip olanlar (AC için volt - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış

8 Hacmi 400 litreyi geçmeyenler volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Hacmi 250 litreyi geçmeyenler volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (AC 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Dondurma makineleri (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Mobilya tipi diğer soğutucular volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (AC için volt - Gaz yakan cihazlar

9 Elektrikli olanlar (AC için volt - Krema ayırıcılar (ekremözler) volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (AC için volt - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (AC için volt - Evlerde kullanılanlar (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (AC için volt - Elektrikli ve elektronik basküller volt aralıklarında, EMC Elektrikli ve elektronik basküller volt aralıklarında, EMC Elektrikli ve elektronik basküller, EMC

10 volt aralıklarında Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için volt -, EMC tasarlanmış Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için volt -, EMC tasarlanmış Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için volt -, EMC tasarlanmış Elektrikli ve elektronik basküller volt aralıklarında, EMC Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için volt -, EMC tasarlanmış Elektrikli ve elektronik basküller volt aralıklarında, EMC Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için volt -, EMC tasarlanmış Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) Motorlu olanlar Makine Diğerleri Makine Motorlu olanlar Makine Diğerleri Makine Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek Makine üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar Diğerleri Makine Diğerleri Makine Basınçlı,

11 Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında Makine kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki Makine sabit kriko sistemleri Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) Makine (taşıtlarda Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar Makine Makine Diğerleri Makine Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler: 1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı 2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar 3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı Asansör hızlanmasına karşı koruma tertibatı 6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar 7-asansörler için hız regülatörü 8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları 9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi) (Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler Yumru dikim makinaları Makine Fide dikim makinaları Makine Fidan dikim makinaları Makine Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar Makine Diğerleri Makine

12 Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler Taş parçalarını sökme, toplama makinaları Makine Makine Diğerleri Makine Elektrik motorlu olanlar Makine Oturacak yeri olanlar Makine Diğerleri Makine Diğerleri Makine Elektrik motorlu olanlar Makine Oturacak yeri olanlar Makine Diğerleri Makine Diğerleri Makine Motorsuz olanlar Makine Motorlu olanlar Makine Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş Makine olanlar Diğerleri Makine Ot hazırlama makina ve cihazları Makine Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (ot ve samanları Makine toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Biçer döverler Makine Sap döver harman makinaları Makine Diğerleri Makine Patates sökme makinaları Makine Patates hasat makinaları Makine Pancar baş kesme makinaları Makine Pancar hasat makinaları Makine Yer fıstığı sökme makinaları Makine Yer fıstığı hasat makinaları Makine Diğerleri Makine Kendinden hareketli olanlar Makine Diğerleri Makine Diğerleri Makine İnk jet tipi yazıcılar (AC için volt - Makine, Matris tipi yazıcılar (AC için volt Lazer tipi yazıcılar (AC için 50-

13 volt - Satır yazıcılar (AC için volt - Diğer yazıcılar (AC için volt - Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar (AC 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar (AC 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Makine Makine Sanayi tipi düz örgü makinaları Makine Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları Makine Çamaşırı önden yüklemeli aralıklarında, evlerde

14 Çamaşırı üstten yüklemeli aralıklarında, Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (AC için volt - aralıklarında, Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı (AC için volt - aralıklarında, evlerde evlerde evlerde Elektrikli olanlar (AC için volt - aralıklarında, evlerde aralıklarında, evlerde Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları Makine,, EMC Kuru temizleme makinaları Makine,, EMC Evlerde kullanılanlar (AC için volt aralıklarında, evlerde Diğerleri Makine,, EMC Diğerleri Makine,, EMC Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil) Presler Makine Ezerek vida dişi açma makinaları Makine Şerit testereler Makine Dairevi testereler Makine Diğerleri Makine Planya makinaları Makine Freze makinaları Makine Keserek kalıplama makinaları Makine

15 Taşlama makinaları Makine Zımparalama makinaları Makine Parlatma makinaları Makine Bükme veya birleştirme makinaları Delik açma veya zıvanalama makinaları Makine Makine Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları Makine Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus Makine makinalar Diğerleri Makine Metal işlemek için olanlar Makine Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli Makine gres tabancaları Diğerleri Makine Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Makine Diğerleri Makine Planyalar Makine Diğerleri Makine Zincirli testereler Makine Termostatik kontrollü valfler Gaz yakan cihazlar Küresel ve konik valfler Gaz yakan cihazlar Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar Jeneratörler (taşıtlarda Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar EMC motorları EMC motorları EMC motorları EMC motorları (Asenkron (Asenkron (Asenkron (Asenkron Çıkış gücü 75 kw.ı geçen fakat EMC (Asenkron 100 kw.dan az olanlar (taşıtlarda motorları Çıkış gücü 100 kw.olanlar (taşıtlarda Çıkış gücü 100 kw.ı geçenler EMC motorları (Asenkron

16 (taşıtlarda EMC (Asenkron motorları Çıkış gücü 735 ila 750 w. EMC (Asenkron Arasında olanlar (taşıtlarda motorları Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar EMC motorları (Asenkron Çıkış gücü 7,5 kw.dan az EMC (Asenkron olanlar (taşıtlarda kullanılanlar motorları Çıkış gücü 7,5 kw. Veya daha fazla olup 150 kw.ı EMC (Asenkron geçmeyenler (taşıtlarda motorları Çıkış gücü 150 kw.ı geçenler (taşıtlarda Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Cer motorları (taşıtlarda Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar EMC motorları EMC motorları EMC motorları EMC motorları EMC motorları EMC motorları EMC motorları EMC motorları (Asenkron (Asenkron (Asenkron (Asenkron (Asenkron (Asenkron (Asenkron (Asenkron EMC (Asenkron

17 Diğerleri Diğerleri motorları Çıkış gücü 100 kva.dan az EMC (Asenkron olanlar (taşıtlarda kullanılanlar motorları EMC EMC Gerilim transformatörler (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda aralıkları Gücü 16 kva.yı geçen fakat 500 kva.yı geçmeyenler (AC için volt - taşıtlarda Gücü 500 kva.yı geçenler (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda Kesintisiz güç kaynakları (AC 1500 volt aralıklarında Diğerleri Diğerleri Diğerleri Kesintisiz güç kaynakları (AC 1500 volt aralıklarında Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar Diğerleri Diğerleri Diğer elektrik süpürgeleri Öğütücüler (AC için volt Mikserler Bilenderler Meyva ve sebze presleri

18 Komple setler tasarlanmış Et kıyma makinaları (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış tasarlanmış Traş makinaıarı (AC için volt - tasarlanmış Saç kesme makinaları (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış Epilasyon cihazları (AC için volt - tasarlanmış Tamamen veya kısmen otomatik olanlar Transformatörlerle birlikte olanlar Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar Diğerleri Ultrasonik kaynak makinaları volt aralıklarında Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar (AC 1500 volt aralıklarında tasarlanmış Ultrasonik kaynak makinaları

19 volt aralıklarında Anında su ısıtıcılar (AC için volt - tasarlanmış Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış tasarlanmış Depolu ısıtıcı radyatörler (AC 1500 volt aralıklarında Sıvıyla doldurulmuş radyatörler volt aralıklarında Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC 1500 volt aralıklarında Isıtmalı hava perdeleri (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış tasarlanmış Kanal tipi ısıtıcı (AC için volt - tasarlanmış Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış tasarlanmış

20 tasarlanmış Saç kıvırma cihazları (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları (AC için volt - tasarlanmış tasarlanmış El kurutma cihazları (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış Buharlı ütüler tasarlanmış Mikro dalgalı fırınlar Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC 1500 volt aralıklarında, evlerde Izgaralar ve kızartma cihazları volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış Gömme fırınlar Tost makinaları tasarlanmış Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar Sadece çay yapmaya mahsus olanlar Gaz yakan cihazlar, Diğerleri Ekmek kızartma makinaları Fritözler Su kaynatma kapları (kettle)

21 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış aralıklarında, evlerde Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (AC için volt - taşıtlarda ve sivil havacılıkta aralıklarında, evlerde Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için volt - taşıtlarda ve sivil havacılıkta Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus aralıkları ve sivil havacılıkta aralıkları ve sivil havacılıkta aralıkları ve sivil havacılıkta Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için volt - taşıtlarda ve sivil havacılıkta Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için volt taşıtlarda ve sivil havacılıkta

22 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için volt - taşıtlarda ve sivil havacılıkta Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için volt taşıtlarda ve sivil havacılıkta Dijital kameralar (AC için volt - taşıtlarda ve sivil havacılıkta Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta aralıkları ve sivil havacılıkta Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için volt taşıtlarda ve sivil havacılıkta aralıkları ve sivil havacılıkta aralıkları ve sivil havacılıkta Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için volt - taşıtlarda ve sivil havacılıkta Renkli olanlar (AC için volt - taşıtlarda ve sivil havacılıkta Video kayıt veya tekrar

23 vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (AC için volt - taşıtlarda ve sivil havacılıkta İçinde resim tüpü olanlar (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için volt taşıtlarda ve sivil havacılıkta Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (AC için volt taşıtlarda ve sivil havacılıkta aralıkları ve sivil havacılıkta Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için volt taşıtlarda ve sivil havacılıkta Karayolları trafiğine mahsus cihazlar (AC için volt - tasarlanmış aralıkları dışındakiler ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar Gaz alarm cihazları (AC için volt - aralıklarında ev ve iş yerlerinde Bıçaklı sigortalar (AC için volt - taşıtlarda D tipi sigortalar (AC için volt -

24 taşıtlarda Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) volt aralıkları Termal sigortalar (AC için volt - taşıtlarda Bıçaklı sigortalar (AC için volt - taşıtlarda D tipi sigortalar (AC için volt - taşıtlarda Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) volt aralıkları Termal sigortalar (AC için volt - taşıtlarda Bıçaklı sigortalar (AC için volt - taşıtlarda D tipi sigortalar (AC için volt - taşıtlarda Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) volt aralıkları Termal sigortalar (AC için volt - taşıtlarda Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için volt - tasarlanmış Ev tipi minyatür devre kesiciler

25 (otomatlar) (AC için volt - tasarlanmış 16 A.i geçmeyen akım için aralıkları 16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda 125 A.i geçen akım için olanlar volt aralıkları Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları ( izole edilmiş tristör AC anahtarları ) (AC için volt taşıtlarda 11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtar (AC için volt - taşıtlarda Kontak akımı 10 A.i geçen rotatif anahtarlar (AC için volt - taşıtlarda Floresans ampuller için komple starterler (AC için volt - tasarlanmış Komütatörler (AC için volt - tasarlanmış Ev tipi anahtarlar (AC için volt -

26 tasarlanmış Kollu şalterler (AC için volt - tasarlanmış Edison ampul duyları (AC için volt taşıtlarda aralıkları aralıkları Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için volt - aralıkları Yarı iletken diskleri test ediciler EMC Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için volt - tasarlanmış Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (AC için volt - taşıtlarda Gerilimi 100 voltu geçenler (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda Gerilimi 100 voltu geçmeyenler volt aralıkları Reflektör ampulleri (AC için volt - taşıtlarda Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda Cam kavanoz çapı 25 mm. veya

27 daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için volt - aralıkları Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (AC için volt - aralıkları Tüp şeklinde flamanlı ampuller volt aralıkları aralıkları Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC 1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için volt - aralıkları aralıkları Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri (AC için volt - taşıtlarda aralıkları Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) volt aralıkları

28 Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller volt aralıkları Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller volt aralıkları Doğrusal olmayan floresans ampuller (AC için volt - aralıkları Simit şeklinde olanlar (AC için, EMC volt taşıtlarda aralıkları, EMC Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için volt - aralıkları Metal halitli ampuller (AC için volt taşıtlarda aralıkları Ark lambaları (AC için volt - taşıtlarda aralıkları Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya, EMC panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) Yükselteçler (yalnız amplifikatörler), EMC Kameralar

29 Projektörler (AC için volt - tasarlanmış Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar Cihazlar (yalnız kavitasyon ve lipoliz cihazları) Mekanoterapi cihazları Psikotekni cihazları Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri Diğerleri (yalnız kavitasyon ve lipoliz cihazları) Elektrikli olanlar (AC için volt - tasarlanmış Elektrikli olanlar (AC için volt - tasarlanmış Gaz sayaçları EMC Sıvı sayaçları (mekanik olanlar EMC Elektronik olanlar EMC Elektronik olanlar EMC Aktif sayaçlar EMC Reaktif sayaçlar EMC Elektronik sayaçlar EMC Elektronik veya elektrikli olanlar volt aralıklarında Elektronik veya elektrikli olanlar volt aralıklarında Elektronik veya elektrikli olanlar volt aralıkları Elektronik veya elektrikli olanlar volt aralıklarında Elektronik basınç kontrol cihazları (AC için volt -

30 aralıkları Elektrikli veya elektronik olanlar volt aralıklarında Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için volt - Seramik maddelerden yapılmış Kristal avizeler (AC için volt - Diğer aydınlatma cihazları (AC 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden Ahşap olanlar (AC için volt Sepetçi eşyası ve luffadan

31 Yontulmaya elverişli taşlardan Adi metallerden olanlar (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden Ahşap olanlar (AC için volt - Sepetçi eşyası ve luffadan Yontulmaya elverişli taşlardan Adi metallerden olanlar (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış

32 Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar Seramik maddelerden olanlar Diğerleri Camdan olanlar (AC için volt - Adi metallerden olanlar (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden Ahşap olanlar (AC için volt - Sepetçi eşyası ve luffadan Yontulmaya elverişli taşlardan Adi metallerden olanlar (AC için volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden Ahşap olanlar (AC için volt -

33 Sepetçi eşyası ve luffadan Yontulmaya elverişli taşlardan Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar volt aralıklarında Projektörler (AC için volt - tasarlanmış Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus tasarlanmış olanlar Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar volt aralıklarında Adi metallerden olanlar (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden tasarlanmış Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için volt - tasarlanmış Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar volt aralıklarında

34 Ahşap olanlar (AC için volt - tasarlanmış Yontulmaya elverişli taşlardan tasarlanmış Seramik maddelerden olanlar volt aralıklarında Camdan olanlar (AC için volt - tasarlanmış tasarlanmış Adi metallerden olanlar (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden tasarlanmış Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için volt - tasarlanmış Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar volt aralıklarında Ahşap olanlar (AC için volt - tasarlanmış Yontulmaya elverişli taşlardan tasarlanmış Seramik maddelerden olanlar

35 volt aralıklarında Camdan olanlar (AC için volt - tasarlanmış tasarlanmış Adi metallerden olanlar (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden tasarlanmış Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için volt - tasarlanmış Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar volt aralıklarında Ahşap olanlar (AC için volt - tasarlanmış Yontulmaya elverişli taşlardan tasarlanmış Seramik maddelerden olanlar volt aralıklarında Camdan olanlar (AC için volt - tasarlanmış tasarlanmış

36 Plastik maddelerden olanlar (AC 1500 volt aralıklarında Adi metallerden olanlar (AC için volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden tasarlanmış Ahşap olanlar (AC için volt - tasarlanmış Seramik maddelerden olanlar volt aralıklarında Camdan olanlar (AC için volt - tasarlanmış tasarlanmış Ek-3 FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*) - Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda) - Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda) - Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.) 2. Fatura veya proforma fatura (*) 3. AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*) * İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur. Ek-4 TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ EKONOMİ BAKANLIĞINA "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9) uyarınca, ithal etmek istediğimiz GTİP'li ve isimli, numaralı

37 ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı Yetkili İmza(lar) Tarih İthalatçının açık unvanı ve adresi : İlgili gümrük idaresi : Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı İthalatçının vergi sicil numarası : İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası İthal konusu ürünün CIF değeri : : : :

Ekonomi Bakanlığından:

Ekonomi Bakanlığından: Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIYAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de sayılan Yönetmelikler kapsamında

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15) 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15) 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Ekonomi Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Amaç ve kapsam (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/11) MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı ek-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta

Detaylı

TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ TELSİZ ve TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 ve EK-2

Detaylı

TEBLİĞ. TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)

TEBLİĞ. TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta 7/6/2011

Detaylı

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 3 Mart 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27863 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 85.01 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] : 8501.10 - Çıkış gücü 37,5 W.ı geçmeyen motorlar:

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik

Detaylı

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ...3 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/1).9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 deki listede

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ 1 İTHALAT YÖNETMELİĞİ...4 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/1)...9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/7) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ esmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28300 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı