KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI"

Transkript

1 KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Merkez ve Taşra Teşkilatı... 3 Kütüphanenin İşlevi ve Görevleri... 4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 5 Kütüphane Açılması ve Kapatılması... 5 Bina... 5 Kitap... 6 Personel... 6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...7 Materyal Seçimi ve Sağlama... 7 Kataloglama ve Sınıflama... 7 Yerleştirme... 8 Ciltleme... 8 BEŞİNCİ BÖLÜM...8 Merkezi Üyelik... 8 Ödünç Verme Hizmeti ve Kuralları... 8 Kütüphaneler Arası Ödünç Verme... 9 Danışma Hizmeti... 9 Gezici Kütüphane Hizmeti... 9 Internet Erişim Hizmeti ve Web Kütüphanelerde Halkla İlişkiler Eğitici ve Kültürel Etkinlikler Kütüphane Haftası Diğer Kullanıcı Hizmetleri ALTINCI BÖLÜM...11 YEDİNCİ BÖLÜM...11 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürütme:... 11

2 HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM (Genel Hükümler) Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk, çocuk, edebiyat müze kütüphaneleri ile Beyazıt Devlet Kütüphanesi nin kuruluş, görev, sorumluluk ve kütüphane hizmetleri ile yönetimine ilişkin esasları düzenler. Kapsam Madde 2- Bu yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk, çocuk, edebiyat müze kütüphaneleri ile Beyazıt Devlet Kütüphanesi nin hizmetlerine ilişkin esasları kapsar. Hukuki Dayanak Madde tarih ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 10. Maddesine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; Bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığını, Genel Müdürlük, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü, Kütüphane, yurttaşların yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verebilme, bilgi, eğitim ve kültürlerini geliştirme, dinlenme ve özgür zamanlarını değerlendirme, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi hiçbir ayırım gözetmeden ve bedelsiz sağlayan birer kültür ve yaygın eğitim kurumu olan Bakanlığa bağlı il, ilçe, şube halk, çocuk ve edebiyat müze kütüphanelerini, İl Halk Kütüphanesi, il merkezinde kurulan ve varsa şube halk, çocuk ile edebiyat müze kütüphanelerinin bağlı olduğu kütüphaneyi, İlçe Halk Kütüphanesi, ilçe merkezinde kurulan ve varsa şube halk, çocuk ile edebiyat müze kütüphanelerinin bağlı olduğu kütüphaneyi, Şube Halk Kütüphanesi, semt, bucak, kasaba ve diğer yerleşim merkezlerinde il veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak hizmet veren kütüphaneyi, Edebiyat Müze Kütüphanesi, il veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak hizmet veren, edebiyat konulu özel koleksiyona sahip uzmanlık kütüphanesini, Çocuk Kütüphanesi, il veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak, 16 yaşına kadar olan çocukların ruhsal gelişimini sağlamak, amacıyla ayrı bir binada hizmet veren kütüphaneyi, Gezici Kütüphane, yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılar için hizmete uygun taşıtlarla yerinde verilen kütüphane hizmetini, Özel Kütüphane, Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren kütüphanelerin dışında, gerçek ve tüzel kişilerce halka açık olarak kurulan özel kütüphaneleri, 2

3 Derleme Kütüphanesi, yürürlükteki derleme kanunu uyarıca, kanun kapsamındaki her türlü fikir ve sanat ürününü koleksiyonunda eksiksiz bulunduran kütüphaneleri, Kütüphaneci, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon) bölümlerinden mezun, geleneksel kütüphanecilik işlemlerinin yanı sıra kütüphaneleri yönetme, bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanabilme ve bu kullanım yöntemlerini kullanıcılara öğretebilme ile toplumda okuma kültürünü geliştirme bilgi ve becerisine sahip Bilgi ve Belge Yöneticilerini, Kullanıcı, kütüphanelerde verilen hizmetleri kullananları, Teknik Hizmetler, kütüphane materyallerinin seçiminden kullanıcıya sunulmasına kadar geçirdiği işlemleri, Kullanıcı Hizmetleri, kullanıcının gereksinim duyduğu bilgiye, istenilen formatta, tam zamanında ve doğru olarak erişimini ve kütüphanenin, çevresi ve kullanıcısı ile olumlu etkileşim kurmasını sağlamak üzere yürütülen hizmetleri, Kütüphane Halkla İlişkileri, bir kütüphanenin, kullanıcı grupları ile kütüphane arasında olumlu etkileşim yaratmak için gerçekleştirdiği her tür çabayı, Eğitici ve Kültürel Etkinlik, kütüphane kullanıcılarının bedensel veya düşünsel belli yetilerini geliştirmek üzere kütüphane içinde veya kütüphane dışında yapılan etkinlikleri, Kataloglama, kütüphane koleksiyonundaki materyalin bibliyografik bilgilerinin hazırlanması işlemini, Sınıflama, kütüphane dermesindeki materyale Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ne göre konu numarası atama işlemini, Kütüphane Materyali, kitap, broşür, dergi, atlas, harita, küre, posta kartı, nota, afiş, pul, para, fotoğraf, tablo, plan, yazma eser, mikrofilm, mikro fiş, film, plak, ses bandı, video kaset, disket, CD, VCD gibi bilgi taşıyıcı, düşünce ve sanat ürünlerini, Derme kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya getirilerek bibliyografik niteleme ve kataloglama vb teknik işlemler sonucu hizmete sunulmuş kütüphane bünyesindeki bilgi kaynaklarının bütününü, ifade eder. Merkez ve Taşra Teşkilatı İKİNCİ BÖLÜM (Kuruluş, Kütüphane İşlevi ve Görevleri) Madde 5- Genel Müdürlük, her ilde bulunan halk kütüphanesi teşkilatının merkez kuruluşudur. Madde 6- Her ilde halk kütüphanesi teşkilatı; il merkezinde bulunan İl Halk Kütüphanesi, ilçelerde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi ile semt, bucak, kasaba ve diğer yerleşim merkezlerinde açılan Şube Halk Kütüphaneleri ile Çocuk Kütüphaneleri ve Edebiyat Müze Kütüphanelerinden oluşur. Gezici Kütüphaneler de halk kütüphanesi teşkilatının bir öğesidir. 3

4 Kütüphanenin İşlevi ve Görevleri Madde 7- Kütüphaneler aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirir: Yurttaşların bilgi edinme gereksinimlerini karşılar. Yurttaşların bireysel ve yaşam boyu eğitim çabalarını destekler. Başta çocuklar olmak üzere, hizmet verilen yöre halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir. Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar. Her düzeyde resmi eğitimi destekler. Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar. Öncelikle bulunduğu yöre olmak üzere toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlar. Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlar. Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler. Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlar. Madde 8- Kütüphaneler aşağıda belirtilen temel görevleri yerine getirir: Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar, kütüphanecilik teknik ve yöntemlerini kullanarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar. Kullanıcılar tarafından aranan ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir. Bulunduğu yörenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel koleksiyon oluşturur ve hizmete sunar. Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara uygun hizmetler sağlar. Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir. Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık kütüphanelerin idari ve teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder. Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler; mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar. Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, sanat-kültür, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar. Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine gezici kütüphane aracı ile hizmet götürür. Engelli kullanıcılar, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunar. Toplumda cinsiyet eşitliğini desteklemek adına özellikle ev kadınlarına yönelik özel hizmetler sunar. Derleme işlerini yürürlükteki Derleme Mevzuatı hükümlerine göre yürütür. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir. 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Kütüphane Açma-Kapatma İşlemleri ve Standartlar) Kütüphane Açılması ve Kapatılması Madde 9- Kütüphaneler, Bakanlıkça gerekli görülen yerlerde veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin teklifi üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı yöntemle kapatılır. Açma işlemlerinde binanın kütüphane hizmetleri açısından amaç ve standartlara uygunluğu Kültür ve Turizm, Bayındırlık ve İskân, Sağlık ile İtfaiye Müdürlüklerinin verecekleri ayrı ayrı raporlarla tespit edilir. Kütüphane olarak açılması uygun görülen binanın kullanım hakkının veya mülkiyetinin Bakanlığa devredilmesi gerekmektedir. Madde 10- Özel kütüphane kurmak isteyenler; kütüphanenin kuruluş amaçlarını ve faaliyet konularını belirten bir yazı ile ilgili Valiliğe başvurur. İl Halk Kütüphanesi tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu başvuru olumlu görüldüğü takdirde, özel kütüphane açma izni Valilikçe verilir. Valiliklerce denetlenecek olan özel kütüphanelere ait kimlik bilgileri, standart bir formla Bakanlığa bildirilir. Madde 11- Her il merkezinde bir il halk kütüphanesi müdürlüğü ile en az bir Çocuk Kütüphanesi; her ilçe ile Büyükşehir sisteminin uygulandığı yerleşim birimlerinde nüfusa bakılmaksızın bir ilçe halk kütüphanesi müdürlüğü kurulur. Nüfusu nin üzerinde bulunan il ve ilçelerde, her kişi için bir şube kütüphanesi kurulur. Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerde ise kişiye kadar bir şube kütüphanesi kurulur. Nüfusu en az olan yerleşim birimlerinde bir şube kütüphanesi kurulur. Bina Madde 12- Bakanlıkça yaptırılacak kütüphane binalarının alan büyüklüğü şube kütüphaneleri için en az 500 m2, merkez kütüphaneler için ise en az m2 olmalıdır. Kütüphane binası, yerleşim bölgesinin merkezinde ya da en fazla 3 km uzaklıkta kolay ulaşılabilir bir yerde bulunmalıdır. Bakanlıkça yaptırılacak kütüphane binalarının yer seçiminde nüfusun en az olması koşulu aranır. Uygulanacak proje seçiminde ise nüfus, iklim koşulları, yörenin tarihi ve mimari dokusu, eğitim ve gelişmişlik düzeyi dikkate alınır. Madde 13- Kütüphane binaları, engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerden tam olarak yararlanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanır. Madde 14- Toplumun değişik kesimleri tarafından kütüphanelere verilecek destek ve katkılar, kütüphanelerin kuruluş amaçları ile hizmet politikalarına uygun olması koşuluyla kabul edilir. Madde 15- Kütüphanelere ad verme ile bağışta bulunanlar adına plaket asılması Bakanlığın iznine tabidir. Kütüphanelere Bakanlıkça ad verilebileceği gibi Valiliklerin (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) görüş ve teklifi üzerine de Bakanlık Onayı ile de ad verilebilir. Madde 16- Kütüphaneye ait alan/alanların, kurum, kuruluş veya şahıs tarafından kiralanma isteği Bakanlığın onayına tabidir. Kiraya verilen alanlara ait gelirler Maliye Bakanlığı nın yetkisindedir. Madde 17- Bakanlığa bağlı halk ve çocuk kütüphanelerine ait taşınmazlar, başka kurum ve kuruluşlara Bakan Onayı ile bir protokol dâhilinde tahsis edilebilir. Tahsis edilen taşınmaza ait her türlü gider (Katılım payı, elektrik, su, ısınma, onarım vb.) tahsis yapılan kurum tarafından karşılanır. Tahsis edilen binalar tahsis amacının ortadan kalkması, tahsis amacı dışında kullanılması veya maliki kamu idaresinin izni olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılması, en az iki yıl boş bırakılması veya hiç kullanılmaması, tahsis amacının ortadan kalkması hallerinde, 5

6 tahsis işlemi Bakanlıkça iptal edilir. Kütüphanelere ait bina ve açık alanlar amaç dışı kullanılamaz. Madde 18- Çeşitli nedenlerle hizmet veremeyen kütüphaneler, hizmetlerini sürdürmesi koşuluyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bir protokol çerçevesinde Bakanlıkça devredilebilir. Devredilen kütüphanelerin izlemesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yapılır. Protokol koşullarının ısrarla yerine getirilmemesi durumunda devredilen kütüphanenin her türlü taşınırı İl içinde ihtiyacı bulunan bir başka kütüphaneye Bakanlık onayı ile devredilir. Madde 19- Çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kütüphanelerin Bakanlığımıza devredilebilmesi için devredilecek kütüphanenin idari ve teknik tüm unsurlarının devir kapsamında olması şartı aranır. Kitap Madde 20- Bir kütüphanenin hizmete açılabilmesi için gerekli olan kitap sayısı yerleşim yerinin nüfusu ölçü alınmak suretiyle belirlenir. Ancak kitap sayısı in altında olamaz. Koleksiyonun en az üçte birini çocuk kitapları oluşturur. Ayrıca kütüphanede en az 10 süreli yayın ve en az 2 gazete bulundurulur. Derme toplam kitap sayısı, nüfusu e kadar olan yerlerde ; nüfusu ile arasında olan yerlerde ; nüfusu ile arasında olan yerlerde ; nüfusu ile arasında olan yerlerde ; nüfusu den fazla olan yerlerde kitaptan oluşur. Personel Madde 21- Kütüphane personeli bireyin bilgi erişim hakkını, hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun tüm bireyleri için savunur ve düşün ve sanat ürünlerine yönelik sansüre karşı çıkar. Kullanıcıların yaptığı araştırmaların, ödünç aldığı ve/veya yararlandıkları bilgi kaynaklarının neler olduğunun gizliliğini garanti eder, onların kişisel bilgilerini yasal gereklilik dışında kimseyle paylaşmaz. Madde 22- Her il ve ilçe halk kütüphanesinde 1 müdür ile en az 1 müdür yardımcısı bulunur. Her kütüphanede en az bir kütüphaneci bulunur. Kütüphanede görevlendirilecek kütüphaneci sayısı toplam personel sayısının 1/3'ü oranında olmalıdır. Her il halk kütüphanesinde en az 1 teknisyen, 1 kaloriferci ve 1 ambar memuru, eğer araç varsa 1 şoför bulunur. Madde 23- Nüfusu e kadar olan yerlerdeki şube halk kütüphaneleri için 1 memur, 1 hizmetli; nüfusu den fazla olan yerleşim birimlerindeki şube halk kütüphaneler için ise her kişi için 1 kütüphaneci, 2 memur, 1 hizmetli görevlendirilir. Madde 24- Yerel yönetimlerle işbirliği sonucu açılan kütüphanelerde, Bakanlıkça personel atanıncaya kadar, yerel yönetimler tarafından tam zamanlı çalışan en az ortaöğretim mezunu bir personel görevlendirilir. Madde 25- Kütüphanelerde göreve yeni başlayan personele, Bakanlıkça merkezi olarak verilecek temel ve hazırlayıcı hizmet içi eğitimin yanı sıra, en yakın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü nde en az on iş günü mesleki eğitim verilir. Madde 26- Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü durumlarda, gönüllü olarak çalışmak isteyen kişilerden de yararlanabilir. Madde 27- İl Halk Kütüphanesi Müdürü; genel yönetim işleri yanında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile beraber, İl sınırı içindeki halk ve çocuk kütüphanelerinin çalışma programlarının genel hizmet politikasına uygun biçimde düzenlenmesi konusunda koordinasyon sağlama görevini yürütür. İl merkezindeki halk kütüphaneleri ile bunlara bağlı 6

7 şube halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri ve Edebiyat Müze Kütüphanelerinin çalışmalarını teknik olarak denetler ve çalışma raporları hazırlar. Madde 28- Kütüphane Müdür Yardımcısı; Müdürün emirlerini uygular ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. İki Müdür Yardımcısının olduğu durumlarda Müdür Yardımcılarından biri idari iş ve hizmetleri, diğeri teknik iş ve hizmetleri yürütür. Madde 29 Kütüphaneci; Müdür ve Müdür Yardımcısından sonra kütüphanenin yetkili ve sorumlu personelidir. Kütüphane hizmetlerine ilişkin bilimsel ve teknik iş ve işlemleri yürütür. Ayrıca kütüphanecilik alanındaki mesleki gelişmeleri izler ve bunların hizmetlere yansıtılması konusunda öncülük eder. Madde 30- Kütüphanede görev yapan diğer personel, idarece verilen iş ve işlemleri kadrolarına uygun biçimde yapar. Madde 31- Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler Müdürlük olan ve kütüphanecisi bulunan kütüphanelerde staj eğitimi yapabilirler. Materyal Seçimi ve Sağlama DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Teknik Hizmetler) Madde 31- Kütüphaneye sağlanacak materyallerin seçimi, hizmet verilen bölgedeki kullanıcıların ilgi, istek ve bilgi gereksinimleri dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği doğrultusunda yapılır. Madde 32- Kütüphanelere aşağıda belirtilen yollarla materyal sağlanır. A. Kütüphane materyali, Bakanlık tarafından gönderilen ödenek ve İl Özel İdareleri ile belediye bütçelerinden sağlanacak kaynaklarla, illerde bulunan Yayın İnceleme Kurulları nca incelendikten sonra kütüphanelerce satın alınır ya da materyal Bakanlıkça satın alınarak kütüphanelere gönderilir. B. Gerçek ve tüzel kişiler kütüphaneye materyal bağışlayabilirler. Bağışlanan materyal Yayın İnceleme Komisyonu tarafından fiziksel ve içerik yönünden değerlendirildikten sonra uygun bulunanlar kabul edilir. Ancak bağışlanacak materyal için bağışlayan tarafından bunların bir arada ve bağışlayanın adını taşıyan bir bölümde bulundurulması ve benzeri şartlar kabul edilmez. İstendiği takdirde bağışlayanın adı, kitabın iç kapağının arka yüzüne yazılabilir. C. Kütüphaneler, resmi kurum ve kuruluşlardan devir ve değişim yoluyla materyal sağlayabilirler. Devredilen materyal, Yayın İnceleme Komisyonu tarafından fiziksel ve içerik açıdan ayıklama işlemine tabi tutulduktan sonra kabul edilebilir. Kataloglama ve Sınıflama Madde 33- Kütüphane materyali Otomasyon programı kullanılarak Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları na göre kataloglanır. Kütüphane koleksiyonunda bulunan materyalin konu numaraları Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre belirlenir. 7

8 Yerleştirme Madde 34- Derleme alan kütüphaneler hariç diğer kütüphanelerde, otomasyon sistemine kaydedilip, teknik işlemleri biten materyal açık raf sisteminde, raflara konularına göre yerleştirilir. Çocuk bölümlerindeki materyal hizmetlerin verimini artırmak ve yararlanmayı kolaylaştırmak amacıyla rafa yaş gruplarına göre yerleştirilebilir. Süreli yayınlar, açık raflarda süreli yayının adına göre alfabetik olarak yerleştirilir. Derleme Kütüphanelerinde derlenen materyal depoda demirbaş numarasına göre yerleştirilir, diğer yöntemlerle sağlanan materyal ise açık raf sistemi ile hizmete sunulur. Ciltleme Madde 35- Kütüphane koleksiyonundaki yıpranmış materyallerin ve cilt birliği sağlanmış süreli yayınların cilt işlemleri kütüphane tarafından hizmet alımı yöntemiyle yaptırılır. Aktif olarak hizmet veren cilt atölyesine sahip kütüphane ciltleme hizmetine devam eder. Merkezi Üyelik BEŞİNCİ BÖLÜM (Kullanıcı Hizmetleri) Madde 37- T.C yurttaşı olan herkes ile en az 6 ay oturma izni almış yabancılar, kütüphanelerin doğal üyesidir ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Madde 38- Ödünç materyal almak isteyen ve T.C. vatandaşı olan kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge ile kütüphanelerden yararlanırlar. Yabancı kullanıcılar ise Yabancı Kimlik Numarasını gösterir belge ile kütüphanelerden yararlanırlar. Kullanıcıdan başka belge talep edilmez. T.C. kimlik numarası üye numarası yerine kullanılır. Madde 39- Kütüphaneler, temel kütüphane hizmetleri dışında, kullanıcılarına çeşitli olanaklar sunabilmek amacıyla kendi kütüphanelerine özgü üyelik sistemleri geliştirebilirler. Ödünç Verme Hizmeti ve Kuralları Madde 40- Kütüphane materyali, kütüphane dışında yararlanılmak üzere kullanıcılara ücretsiz olarak ödünç verilir. Madde 41- Kullanıcılara 5 kitap, 3 kitap dışı materyal olmak üzere en fazla 8 materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için 21 gün, kitap dışı materyal için 14 gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların yazılı başvurusu üzerine kütüphane idaresince artırılabilir ancak azaltılamaz. Madde 42- Ödünç alınmış materyalin iade süresi, kütüphaneye önceden bildirilmek koşuluyla, bir sefere özel, aynı süreyle uzatılır. Ancak başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılan materyallerin süresi uzatılmaz. Madde 43- Aranan kitap veya kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırttırma yaptırılabilir. Madde 44- Yazma eserler, çeşitli özellikleri nedeniyle kaybolması durumunda yerine yenisi konulamayacak nadir eserler, danışma kaynağı (ansiklopedi, sözlük, atlas vb. kaynak kitaplar), okuyucular tarafından çok sık aranan danışma kaynağı niteliğindeki eserler ile süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez. 8

9 Madde 45- Teknik işlemleri tamamlanmış materyaller ile kitap ve dergiler, ciltleme işlemi beklemeksizin ödünç verilebilirler. Madde 46- Ödünç aldığı herhangi bir materyali teslim etmeyen kullanıcıya, materyali iade edinceye kadar başka bir materyal ödünç verilmez. Madde 47- Materyali kullanılamayacak derecede yıpratan veya kaybeden kullanıcıya materyalin yenisi aldırılır. Materyalin sağlanmaması durumunda rayiç bedeli, kullanıcı tarafından Maliye Bakanlığının ilgili birimine ödenir. Ödemeye ilişkin makbuz kütüphaneye teslim edilir. Ödünç aldığı kitabı zamanında getirmeyen kişiye on günlük süreler ile üç anımsatma yazısı yazılır. Materyal bedelini ödemeyen kullanıcılar hakkında Türk Ceza Kanunu nun ilgili maddesine göre işlem yapılır. Madde 48- Ödünç alınan materyalin, materyali ödünç veren kütüphaneye iade edilmesi esastır. Ancak kullanıcı, materyalin ödünç alındığı kütüphanenin bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorsa, bulunduğu ildeki İl Halk Kütüphanesine iade edebilir. İadeyi alan kütüphane, materyali ait olduğu kütüphaneye gönderir ve bu işlemlerden doğan posta giderleri iadeyi alan kütüphane tarafından karşılanır. Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Madde 49- Derleme Kanunu uyarınca derlenen devlet nüshaları ve danışma kaynakları dışında kalan materyal kütüphaneler arası ödünç verilir. Madde 50- Kütüphaneler arası ödünç verme işlemleri, Bakanlığa bağlı halk ve çocuk kütüphaneleri arasında olduğu gibi, karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşlara bağlı kütüphaneler ile de yapılır. Madde 51- Ödünç alınan materyal, kütüphaneye giriş tarihinden itibaren bir ay süreyle ödünç alan kütüphane tarafından kullanıma sunulur. Kullanıcı tarafından süre bitiminden bir hafta önce yapılacak müracaat üzerine, materyalin ait olduğu kütüphanenin görüşü alınarak ödünç verme süresi on beş gün uzatılabilir. Danışma Hizmeti Madde 52- Kütüphaneye gelerek veya telefon, posta, elektronik posta ve benzeri yollarla başvuruda bulunan kişilerin bilgi gereksinimleri; kütüphane kaynaklarından, diğer kurumkuruluşlarla işbirliği yapılarak karşılanır ya da kullanıcı başka bilgi merkezleri ve bilgi kaynaklarına yönlendirilir. Kullanıcı Rehberliği Madde 53- Kullanıcı rehberliği, kullanıcılara gerek yüz yüze gerekse telefon, posta ve çevrim içi yöntemlerle kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanılması gerektiği konusunda verilen rehberlik hizmetidir. Kullanıcılara, kütüphaneden, basılı ve elektronik kaynaklardan bilgisayarlardan ve ağlardan yararlanma konusunda eğitici toplantılar düzenlenir, kütüphane kullanımını ve kaynaklarını tanıtan materyal hazırlanır, duyurular yapılır. Gezici Kütüphane Hizmeti Madde 54- Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılar için hizmete uygun taşıtlarla gezici kütüphane hizmeti verilir. Gezici kütüphane aracı kütüphane hizmetleri dışında kullanılamaz. 9

10 Madde 55- Gezici kütüphane hizmeti götürülecek yerleşim birimlerinin nüfus, kültürel ve sosyal durum ve ulaşım koşulları; hizmeti veren kütüphane ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından incelenerek tespit edilir. Gezici kütüphane duraklarının tespiti ve gezici kütüphane hizmetlerinin daha etkili ve düzenli biçimde ulaştırılabilmesi için yerel yönetimlerle işbirliği yapılır. Madde 56- Gezici kütüphanede en az bir kütüphaneci veya memur ile şoför bulunur. Gezici kütüphanenin koleksiyonu, bağlı olduğu kütüphanenin koleksiyonundan sağlanır ve ödünç verilecek materyal altı ayda bir güncellenir. Internet Erişim Hizmeti ve Web Madde 57- Kütüphaneler, gelişen teknolojilerin ışığında halkın internet üzerindeki bilgilere erişimini kolaylaştırmak ve sağlamak ile halkın bilgi teknolojileri ve bilgi okuryazarlığı konusundaki becerilerini geliştirmek amacıyla İnternet erişim hizmeti sunar. Madde 58- Bütün kütüphaneler, işlevlerini gerçekleştirmek ve sunulan hizmetlerin niteliğini yükseltmek amacıyla web teknolojilerini kullanır. Kütüphanelerde Halkla İlişkiler Madde 59- Halk kütüphaneleri, varoluş nedeni olan kullanıcılarına ulaşabilmek, kullanıcıların desteğini alabilmek ve sunulan hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla kütüphaneler için uygun halkla ilişkiler teknik ve yöntemlerini planlayıp, uygular. Eğitici ve Kültürel Etkinlikler Madde 60- Kütüphanenin toplumsal etkisini ve kullanılma düzeyini artıracak nitelikte kültürel etkinlik gerçekleştirmek, halk kütüphanelerinin temel işlevlerinden biridir. Etkinliklerden herhangi bir maddi kazanç sağlanamaz ve etkinliğe girişler için ücret talep edilemez. Etkinlikler siyasi amaç içeremez. Etkinlik sırasında diğer kütüphane hizmetleri aksatılmaz. Madde 61- Kütüphanelerde her yıl, Mart ayının Pazartesi günü ile başlayan son haftasında Kütüphane Haftası ; Kasım ayının ikinci Pazartesi günü başlayan haftada Dünya Çocuk Kitapları Haftası hafta boyunca kutlanır. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamındaki gün ve bayramlarda, kütüphanelerde bu günlerin anlam ve önemine ilişkin kültürel etkinlikler düzenlenir. Belirli gün ve haftalara ilişkin etkinlikler ilgili tarihlerde gerçekleştirilir. Kütüphane içinde veya kütüphane dışında gerçekleştirilen kültürel etkinlikler bütün bir yıla yayılır. Etkinlikler basın ve yayın organları aracılığı ile çevreye geniş çapta duyurulur. Planlanan ve gerçekleştirilen kültürel etkinliklere ilişkin veriler, gerekli dokümanlar (resim, video, metin) eklenerek zamanında ve doğru olarak elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir. Kütüphane Haftası Madde 62- Her kütüphane, Kütüphane Haftası nda çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirir. Merkezi olarak gerçekleştirilen Kütüphane Haftası etkinlikleri programı Bakanlıkça, başta Türk Kütüphaneciler Derneği olmak üzere mesleki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak hazırlanır. Kütüphane, kütüphaneci, kütüphanecilik ve okuma kültürü konularında sanatsal, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenir. Bu toplantıların uluslararası düzeyde yapılmasına çalışılır. Hafta, Bakan'ın açış konuşması ile başlar. 10

11 Diğer Kullanıcı Hizmetleri Madde 63- İnsanların belirli zamanlarda yoğun olarak bulunduğu dinlenme kampı, gençlik kampı, yayla, kaplıca ve benzeri mekânlara ile hastane, cezaevi, yurt, huzurevi, askeri kurum gibi özel toplulukların bulunduğu yerlere Valiliğin vereceği onayla, geçici koleksiyonlar götürülür. Madde 64- Kütüphaneler engelli kullanıcılar, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler ile toplumda cinsiyet eşitliğini desteklemek üzere özellikle ev kadınlarına yönelik özel hizmetler sunar. Madde 65- Kütüphaneler, verdiği hizmetlere yönelik olarak istatistiksel veriler tutar ve Bakanlığa iletir. ALTINCI BÖLÜM (İdari ve Mali İşler) Madde 66- Kütüphaneler, idari ve mali işlerini güncel mevzuata göre yürütürler. Taşınır Mal Yönetmeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Evrak Dosya Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat YEDİNCİ BÖLÜM (Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlük-Yürütme) Madde 67- Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. 21/09/1981 gün ve sayılı onay ile yürürlüğe giren Kütüphaneler arası Basma Kitapları Ödünç Verme Yönetmeliği, 21/09/1981 gün ve sayılı onay ile yürürlüğe giren Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği, 06/03/1982 gün ve sayılı onay ile yürürlüğe giren "Kütüphane Haftası Kutlama Yönetmeliği" 19/08/1982 gün ve sayılı onay ile yürürlüğe giren Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği 21/09/1981 gün ve sayılı onay ile yürürlüğe giren "Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği 24/03/1983 gün ve 2916 Sayılı Teknik Çalışmalar Yönergesi Yürürlük: Madde 68- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer Yürütme: Madde 69- Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 11

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi Gazete Tarihi: 11.01.2012 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

HALK KÜTÜPHANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 11 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28170 YÖNETMELİK Kültür ve Turizm Bakanlığından: HALK KÜTÜPHANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ (ÇALIŞMA SAATLERİ VE UYULACAK ESASLAR) TÜZÜĞÜ

HALK KÜTÜPHANELERİ (ÇALIŞMA SAATLERİ VE UYULACAK ESASLAR) TÜZÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ (ÇALIŞMA SAATLERİ VE UYULACAK ESASLAR) TÜZÜĞÜ (11.3.1997 - R.G. 27 - EK III - A.E. 196 Sayılı Tüzük) KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI (19/1986 ve 23/1994 Sayılı

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Resmî Gazete : 22.8.2001/24501 Tebliğler Dergisi : EKİM 2001/2529 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik, Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ile bağlı birim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI. Amaç

ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI. Amaç ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI Amaç Kocaeli Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.3.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: ÜYELİK İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, Kütüphaneden yararlanmak isteyen

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği A BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı kütüphanelerin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAZMA ESER KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA, YAZMA VE ESKİ HARFLİ BASMA ESERLERDEN YARARLANMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAZMA ESER KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA, YAZMA VE ESKİ HARFLİ BASMA ESERLERDEN YARARLANMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAZMA ESER KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA, YAZMA VE ESKİ HARFLİ BASMA ESERLERDEN YARARLANMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile merkez ve bağlı

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1. İDARİ HİZMETLER 1.1. Yazışmalar 1.1.1. Gelen evrak Dekanlık Kütüphane Şefi Kütüphane Personeli İlgili yazı e-beyas üzerinden Dekanlık tarafından Kütüphaneye havale

Detaylı

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ 1. İDARİ HİZMETLER : 1.1 Yazışmalar : Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları ve diğer kurumlarla yazışma ve iletişimle ilgili işlerin yapılması sürecidir. 1.1.1. Gelen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite"; Sakarya Üniversitesi'ni,

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite; Sakarya Üniversitesi'ni, Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği ( 28 Kasım 1994 tarih ve 22125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Kütüphane

Detaylı

ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ

ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ Sayfa 1/5 Üyelik İşlemleri: Ödünç verme hizmetinden sadece Yıldız Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri yararlanabilir. Kitap ödünç alabilmek için kütüphaneye üye olmak gereklidir.

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Yönergeler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç Madde 1- Bu yönerge, Beykent Üniversitesi Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı ve birim kütüphanelerinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Y ayım Tarihi ve Sayısı: 22.08.2001 24501 BİRİNC İ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönet meliğin amacı, Türk

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

KÜTÜPHANE / İş Akışı

KÜTÜPHANE / İş Akışı KÜTÜPAN / İş Akışı 1- Üyelik İşlemleri 2- İlişik Kesme 3- Ödünç Verme 4- İade İşlemleri 5- ler Arası Ödünç Verme (ILL) 6- Kataloglama / Sınıflandırma 7- Danışma izmeti 8- ye Satın Alınacak Yayın Listesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE ÖDÜNÇ YAYIN HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE ÖDÜNÇ YAYIN HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE ÖDÜNÇ YAYIN HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Yönergenin amacı Türk-Alman Üniversitesi Kütüphanesi nin idari yapısı ile

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BASILI YAYIN BAĞIŞI İŞLEV İŞLEV SORUMLULAR

BASILI YAYIN BAĞIŞI İŞLEV İŞLEV SORUMLULAR BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? ve Dokümantasyon

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı na bağlı olarak Antalya halkının ve bölgedeki

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesince gerçekleştirilen eğitim öğretim ve

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI SNÜ Merkez Kütüphane Politikaları Politika Sayı No: 2 Yönerge: MADDE 8.2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI Tanımlar: Derme: Kütüphane ya da Bilgi Merkezine önceden belirlenmiş

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERAM BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler -MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/147 NOLU KARAR EKİDİR. -MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2017 TARİH VE 2017/66 NOLU KARARI İLE 6. MADDENİN, 6. FIKRASINA EKLEME YAPILMIŞTIR. T.C. MERAM

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu yönerge Ordu Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, görevlerini, çalışma esaslarını ve görevli personelin görev, yetki

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Gümüşhane Üniversitesi Kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirlemek amacı

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge Gedik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak; yönetim ve örgütlenme

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdürü Elektronik Kütüphane

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

a) Kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi

a) Kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

SENATO 2012/6-VIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

SENATO 2012/6-VIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNERGESİ 28.05.2012 SENATO 2012/6-VIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Bitlis

Detaylı

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkan V. Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Elektronik Kütüphane

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİTAPLIK VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİTAPLIK VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİTAPLIK VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, kamu hizmetlerinin verimli etkili biçimde yerine getirilmesinde yardımcı

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1 a)yönerge, Mevlana Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı`nın örgütlenme, yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek, b)kullanıcıların, kütüphane kaynaklarından

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi tarafından sunulan hizmetleri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNERGESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönerge; Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI MATERYAL ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI MATERYAL ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI MATERYAL ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Milli Kütüphane koleksiyonundaki materyallerin kütüphanecilik,

Detaylı