Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1"

Transkript

1 Sayıştay Başkanlığı Risk Yönetimi Rehberi Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1

2 BELGE ADI: PROJE ADI: EŞLEŞTİRME NO: VERSİYON NO: 2 VERSİYON TARİHİ Risk Yönetimi Rehberi Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Tr03-F1-02 Sayıştay da bir Risk Yönetimi altyapısının oluşturulmasını hedefleyen çalışmalar, Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi çerçevesinde İngiltere Sayıştayının danışmanlık desteği ile hazırlanmıştır yılının Nisan ayında başlayan çalışmalarla, risk yönetiminin Sayıştay da yürütülebilmesi için bir metodoloji tasarlanmış ve kurumsal riskler belirlenmiştir. Başkanlık tarafından risk yönetimiyle görevlendirilen Sayıştay mensuplarına söz konusu metodolojinin tatbiki ile ilgili eğitim verilmiş, odak grubu çalışmararıyla belirlenmiş olan kurumsal riskler gözden geçirilerek güncellenmiş ve bu risklerin yönetimi amacıyla ihdas edilmesi gereken kontroller saptanmıştır tarih ve EMGG 2006/271 sayılı Başkanlık onayı ile, Sayıştayda bu belgede belirtilen Risk Yönetimi esas ve usullerinin uygulanması kabul edilmiştir. Risk yönetimi rehberiyle ile ilgili görüş ve öneriler adresine iletilebilir. 2 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

3 İÇİNDEKİLER Giriş 5 Bölüm 1: Risklerin Tanımlanması ve Belirlenmesi Risk ve Risk Türleri Risk Yönetimi Risk Yönetiminin Önemi Riskleri Belirleme Süreci 7 Bölüm 2: Risklerin Değerlendirilmesi 10 Bölüm 3: Risklerin Yönetilmesi Risk Kütüğü Riskleri Karşılama Yöntemleri Görev ve Sorumluluklar Kontrol Faaliyetleri İletişim 16 Bölüm 4: İzleme ve Değerlendirme Gözden Geçirme ve Raporlama Kalite Güvencesi 17 Ekler 18 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 3

4 4 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

5 GİRİŞ Çağdaş kamu yönetimi anlayışı kurumların, amaçlarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için yöneticilerin hesap verme sorumluluğunu ön plana çıkarmıştır. Bu anlayışın bir gereği olarak kamu kurumları, görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri muhtemel risklerini bilmek, bunları değerlendirmek, risklere karşı mücadele etmek, gelişmeleri izlemek, yani risk yönetimini, etkin yönetim anlayışının bir unsuru olarak benimsemek ve uygulamak durumundadır. Kamu yönetimi anlayışındaki bu değişiklik, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda karşılığını bulmuştur. Kanunun İç Denetim başlıklı 63. maddesinde, iç denetim faaliyetinin, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Aynı kanunun 55. maddesine dayanılarak çıkarılan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin 6. maddesi b bendinde, iç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanların dikkate alınacağı belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin, 7. maddesinde, risk değerlendirmesi, iç kontrol unsurları arasında sayılmıştır. Bahsedilen kanun ve yönetmelik hükümleri ile uluslararası yönetim standartları ve uygulamaları göz önüne alındığında, risk yönetiminin, kamu kurumları için vazgeçilmez bir yönetim anlayışı haline geldiği görülmektedir. Bu kapsamda, Sayıştay Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde kurumumuzda risk yönetiminin kurulması amacıyla risk yönetimi rehberi ve risk kütüğü hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 5

6 BÖLÜM 1: RİSKLERİN TANIMLANMASI VE BELİRLENMESİ 1.1. Risk ve Risk Türleri Risk, kurumun, amacına ulaşma yolunda ortaya çıkabilecek tehditler yada başarıyı arttırabilecek fırsatlardır. Diğer bir ifadeyle risk, başarıyı engelleyen olumsuzluklar veya kolaylaştıran fırsatlardır Toplam Risk/Artık Risk Bir kurumun karşı karşıya olduğu riskler, Toplam Risk ve Artık Risk olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. Toplam Risk: Kurumun varlığından dolayı karşı karşıya olduğu risklerin tamamını ifade eder. Bu, risklerin ortadan kaldırılması için hiçbir şeyin yapılmamış olması demektir ki kurumsal yönetimin olduğu her yerde, risk yönetimi olarak nitelendirilmemiş olsa da mutlaka bir takım kontroller olacağından, toplam risk tamamen teorik bir durumu ifade eder. Artık Risk: Artık risk, belli bir riski ortadan kaldırmak için gerekli görülen kontrol faaliyetleri uyguladıktan sonra arta kalan risktir Göze Alınan Risk Herhangi bir zamanda, kurum yönetiminin göze alabileceği, diğer bir ifade ile ciddi bir sorun olarak görmediği ve kabul edebileceği risk düzeyidir. Bir riskin hangi seviyede olursa kurumun amaçları için ciddi bir tehdit oluşturmayacağına karar verilir. Karar verilen bu düzey göze alınan risk düzeyidir Risk Yönetimi Risk yönetimi; riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, sorumlulukların tayinini, riskleri önceden tahmin edip etkilerini azaltmak için tedbir almayı ve bu işlemleri gözden geçirmeyi ve izlemeyi kapsayan bütün süreçlerdir Risk Yönetiminin Önemi Kurumlar problemler oluşmadan çok daha erken aşamalarda problemleri öngörmeli ve önlem almalıdırlar. Kurumların başarıları problemleri oluşmadan önleyebilme yetenekleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kurumsal başarıya ulaşmada etkin bir risk yönetimi sisteminin oluşturulması büyük önem taşır. Zira Risk yönetimi uygulaması; Kuruma, karşı karşıya olduğu riskleri makul seviyelerde tutarak onların olumsuz etkilerinden korunma imkanı sağlar, Yönetimin hızlı ve etkili karar almasına yardımcı olur, Kaynak israfını önler, Sürpriz ve kayıpları en aza indirir, Zaman tasarrufu sağlar ve Personeli, yeniliklere açık olma hususunda cesaretlendirir. 6 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

7 1.4. Riskleri Belirleme Süreci Risklerin belirlenmesi, kurumun, vizyon, misyon ve değerleri ile stratejik hedeflerinden yola çıkarak, amaçlarına ulaşma yolunda karşılaşabileceği muhtemel tehditler ve fırsatların tespit edilmesidir Vizyon, Misyon ve Değerler Risklerin belirlenmesi için öncelikle kurumun amaç ve hedeflerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu amaç doğrultusunda, strateji bildiriminde yer verilmiş olan vizyon, misyon ve değerler temelinde, kurumun amaçlarına ulaşmasını tehdit edebilecek veya başarısını arttırabilecek unsurların ortaya konması mümkün olabilecektir. Sayıştay ın Strateji Bildiriminde yer verdiği; vizyon, misyon ve değerleri aşağıdaki gibidir: Vizyon: Sayıştay, kamu yönetiminin Türk halkının refah ve mutluluğuna daha fazla hizmet edecek şekilde yenilenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Misyon: İnceleme, denetleme ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama işleriyle görevli bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak Sayıştay; denetimine tabi kurumlar ve kuruluşların gelir, gider ve mallarının denetimi ile sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama, TBMM'nce yapılacak kontroller için sağlam bir zemin oluşturma, kamu kaynaklarının hukuka uygun, verimli, tutumlu ve etkin kullanılmasına yardımcı olma, kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verme sorumluluğunun yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunma, amaçlarıyla, güvenilir bilgiler ve öneriler içeren raporlar hazırlar ve hükümler tesis eder. Değerler ve İlkeler: Sayıştayın faaliyetlerini yönlendiren temel değerler ve ilkeler şunlardır: Bağımsızlık Tarafsızlık Mesleki Yetkinlik Mükemmellik Vaktindelik İhtiyaçlara ve Beklentilere Duyarlılık Yeniliğe Açıklık İç ve Dış Koşullar/Risk Evreni İç ve dış koşullar, kurumun faaliyetlerini sürdürdüğü veya bu faaliyetler esnasında etkileşim içerisinde olduğu fiziki olan veya olmayan bütün unsurlardır. Bu unsurlar, risklerin kaynağını oluşturur, riskleri tetikler veya risklerin etkilerini belirler. Riskin gerçekleşme ihtimali ve eğer gerçekleşirse nasıl bir etki göstereceğinin tahmininde iç ve dış ortamın bilinmesi gereklidir. SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 7

8 Sayıştay da yürütülen odak grubu çalışmaları sonucunda iç ve dış çalışma koşulları aşağıda gibi belirlenmiştir. İç Koşullar: Denetim yaklaşımı ve metodu konusunda standart yok Etik değerlere ait standartlar yüksek Bilgi ve deneyim paylaşımı zayıf Bireysel deneyimler zengin Personelin sevk ve idare yeteneği yüksek Personel görüşlerinin karar alma sürecine yansımadığına dair inanç Personel arasındaki iletişim yetersiz Değişime karşı direnç yüksek Çalışanların En Değerli Varlık Olarak Kabulü Dış Koşullar: Kamuoyunun Sayıştay dan beklentilerindeki artış Yasal değişikliklerdeki yoğunluk Kamu hizmetlerindeki değişiklikler İşsizlik, enflasyon, iç ve dış borçlar gibi ekonomik şartlardaki olumsuzluklar AB ye giriş süreci ve kriterleri karşılama çabaları Risk evreni ise, kurumun karşılaşabileceği tüm risklerin kaynağı olabilecek faaliyet ve ilişkilerin bir tabloda gösterilmesi, diğer bir ifade ile kurumun bir fotoğrafıdır. Risk evreni, muhtemel risklerin neler olabileceğinin daha sistematik olarak görülmesine yardımcı olur (Ek 2) Risklerin Tespiti Risklerin belirlenmesinde iki aşama söz konusudur. Birincisi; risklerin ilk defa belirlenmesi diğeri ise; risklerin sürekli olarak belirlenmesi aşamalarıdır. Risklerin ilk defa belirlenmesi: Bir kurumda risk yönetimi ilk defa kurgulanırken kurumun karşı karşıya olduğu bütün riskler tespit edilir. Risklerin sürekli olarak belirlenmesi: Risk yönetim sürecinde mevcut risklerdeki değişiklikler izlenerek risk kütüğünde yer alıp da artık risk olmaktan çıkan riskler ile yeni ortaya çıkan riskler tespit edilir ve buna göre risk kütüğü sürekli olarak güncellenir. İç ve dış koşullarımızın, risk evrenimizin ve risklerin belirlenmesinde farklı bilgi toplama ve değerlendirme teknikleri kullanmak mümkündür. En yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları aşağıda yer almaktadır. Mülakatlar ve Atölye Çalışmaları: Kurum içinden veya dışından, yönetici ve personelin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanmayı amaçlar. Olay Envanteri: Aynı alanda yer alan kurumlarda gözlemlenen olayların ayrıntılı listesinin oluşturulmasını kapsar. Dahili Analiz: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir. 8 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

9 Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır. İşlem Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktılar bir süreç olarak ele alınıp incelenir. Uyarıcı Gösterge: Daha önce belirlenmiş olan ve aşılması halinde yönetimi harekete geçirecek, sayısal olan yada olmayan eşik değerlerdir. SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 9

10 BÖLÜM 2: RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Risklerin değerlendirilmesi, muhtemel risklerin gerçekleşme ihtimalini, gerçekleşmesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve bu riskler hakkında yönetimin riski göze alma düzeyinin belirlenmesini içeren süreçtir. Riskleri önceliklendirmek, zaman olarak gerçekleşme aralığı ve kurumun başarısına etkisi açısından riskleri sıralamayı ifade eder. Etki ve ihtimal düzeyleri, risklerin önemlilik düzeylerinin göstergesidir. Risklerin ihtimal ve etkileri değerlendirilirken aşağıdaki kriterler kullanılabilir. Risklerin gerçekleşme ihtimali değerlendirilirken; Yüksek (3): Bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. Göstergeler: o Gelecek on yıl içinde bir çok defa gerçekleşme potansiyeli o Son iki yıl içinde gerçekleşmiş olması o Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması Orta (2): On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. Göstergeler: o Gelecek on yıl içinde birden fazla gerçekleşme potansiyeli o Dış etkenler nedeniyle kontrol güçlüğü çekilmesi o Faaliyetle ilgili geçmiş deneyimler Düşük (1): On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmamasıdır. Göstergeler: o Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş olması o Gerçekleşmesi halinde büyük şaşkınlık yaratacak olması. Risklerin etki düzeyleri değerlendirilirken; Yüksek (3) Göstergeler: o Kamuoyunun son derece duyarlı olması o Kurumun temel hedefleri üzerinde hayati etkilerinin söz konusu olması o Mali sonuçlarının çok büyük boyutta olması Orta (2): Göstergeler: o Kamuoyunun önemli derecede duyarlılık göstermesi o Kurumun temel hedefleri üzerinde önemli etkilerinin olması o Mali sonuçlarının kaygı verici boyutta olması Düşük(1): 10 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

11 Göstergeler: o Kurumun temel hedeflerine az derecede etkili olması o Kamuoyu duyarlığının düşük derecede olması o Mali sonuçlarının tolere edilebilir seviyede olması Bu yöntem dışında risklerin değerlendirilmesinde farklı istatistiki yöntemlerde kullanılabilir. Bu rehberde esas alınan modelde, bir 3x3 matriks kullanılmıştır. Bu uygulamada, her riskin matriks üzerindeki etki ve ihtimali yukarıda belirtilen hususlar ışığında, sayısal olarak 1 ile 3 arasında tespit edilir. Örneğin; denetim alanı veya konularının belirlenmesinde önceliklendirme hataları yapılabilir riski için; ihtimal: 2, etki: 3 değerlendirmesi ile bu riskin önemlilik düzeyi (2x3=) 6 olarak hesaplanmıştır. Bu tahminde halihazırda denetim alanı ve konularının belirlenmesine yönelik prosedürlerin varlığı nedeniyle belirlenen risk düzeyi, artık risk düzeyidir. Göze alınan risk düzeyi ise Başkanlıkça kabul edilen(risk kütüğünde) (1x1=) 1 düzeyidir. Bu yöntemde şekilde görüldüğü gibi riskler, matriks üzerinde bulundukları noktalara göre (1x1 =) 1 den (3x3=) 9 a kadar puanlanır ve sıralanır. Şekil 1: Risklerin Önceliklendirilmesi İhtimal 3 Yüksek 2 Orta 1 Düşük Etki Yüksek: Önemlilik düzeyi 6-9 arasında yer alanlar koyu (kırmızı) alanda yer alır. Artık risk seviyesinin göze alınabilen risk seviyesinden oldukça yüksek olduğu anlamına gelir. Bu, riske karşı ciddi tedbir alınmasının zorunlu olduğu durumdur. Orta: Önemlilik düzeyi 3-5 arasında olanlar orta (sarı) alanda yer alır, SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 11

12 Artık risk seviyesinin göze alınabilen risk seviyesinden biraz yüksek olduğu durumdur. Düşük: Önemlilik düzeyi 1-2 arasında olanlar açık (yeşil) alanda yer alır. Risk için önemlilik düzeyinin düşük olması; artık risk ile göze alınabilen risk seviyesinin aynı veya yakın olduğu anlamına gelir. 12 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

13 BÖLÜM 3: RİSKLERİN YÖNETİLMESİ Riskleri yönetmek, risklerle mücadele etmek için temel yaklaşımları belirlemeyi, risk sorumlularını tayin etmeyi ve gerekli kontrol faaliyetlerini belirleyerek bunları hayata geçirmeyi kapsar Risk Kütüğü Risk kütüğü, kurumun temel riskleri, bu risklerin ihtimal ve etki düzeyleri (önemlilik düzeyleri), risk yetkilileri ve sorumluları, risklerin kabul edilebilir sınırlara çekilebilmesi için yürütülecek kontrol faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda mevcut durum hakkındaki değerlendirmelerin yer aldığı bir belgedir. (Ek 1) Risk kütüğünün içeriği sabit ve değişmez olmayıp ihtiyaca göre geliştirilebilen dinamik bir yapıya sahiptir. Risk kütüğü Başkan tarafından onaylanır. Bu belge, Başkanlığın kabul edeceği bir zaman aralığı esasında (en az üç ayda bir) sürekli güncellenir ve güncellenmiş hali de yine Başkan tarafından onaylanır. Bu yönleriyle risk kütüğü, kurumun, risk yönetimi açısından temel resmi belgesidir. Risk yönetiminin amacı, tanımlanmış, ihtimal ve etki düzeyleri belirlenmiş ve sorumluları tayin edilmiş her bir riskin, göze alınabilen seviyelere çekilmesidir. Bunun için kurum yönetimi, gerekli kontrol faaliyetlerini belirler ve uygulanmasını sağlar Riskleri Karşılama Yöntemleri Risklerin yönetilmesinde, riskin özelliği ve kurumun stratejik hedeflerine göre, aşağıda yer alan belli yaklaşımlar takip edilir. Azaltma (Riskle Mücadele Etme); Risk yönetiminde en yaygın olarak izlenen yöntemdir. Bu yöntemde, her risk için belirlenmiş ve risk kütüğünde yer verilmiş olan kontrol faaliyetlerinin uygulanması suretiyle risklerin kabul edilebilir seviyelerde tutulması amaçlanır. Kaçınma (Faaliyetten Vazgeçme); Bazı risklerin olumsuz etkilerinden, o risklerin ilgili olduğu faaliyet alanlarından vazgeçmek suretiyle korunmuş olunur. Transfer Etme (Paylaşma); Bir kısım riskler, tamamen veya kısmen başka kurum veya kuruluşlara transfer edilebilir. Kabullenme (Göze Alma); Riskin etkisinin göze alınabilir düzeyde olması durumunda, bu risk için herhangi bir kontrol faaliyeti yürütülmeyebilir. Riskin göze alınabilir düzeyin üzerinde olması halinde ise ya risk için yapılabilecekler çok sınırlıdır ya da kontrol faaliyetlerinin maliyeti, sağlayacağı faydadan yüksektir. Bu gibi durumlarda herhangi bir faaliyet yapılmayıp risk olduğu gibi kabullenilir. Fırsatları Değerlendirme; Bu seçenek diğerlerinin alternatifi olmamakla birlikte, azaltma, transfer etme veya kabullenme seçenekleri ile bir arada uygulanabilir. Riski tamamen ortadan SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 13

14 kaldırmak mümkün olmasa da, olumsuz etkilerini azaltmak için bazı fırsatları değerlendirebiliriz. Diğer yandan, zaman zaman faaliyetleriyle ilgili alanlarda kurumun başarısını arttıracak fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu tür fırsatların değerlendirilmesine ilişkin kurumun önceden bir stratejiye sahip olması ve bu doğrultuda eylemde bulunması, bu fırsatlardan azami ölçüde faydalanmasını mümkün kılar Görev ve Sorumluluklar Risk yönetimi Sayıştayın mevcut organizasyon yapısı içinde işlerlik kazanır, ayrı bir organizasyonu gerektirmemektedir. Kurumumuzda Risk yönetiminin işleyişi şekilde görüldüğü gibidir. Şekil 2: Risk Yönetim Yapısı Başkan Risk Yöneticisi Risk Yetkilileri Risk Sorumluları Personel Başkan Sayıştay Başkanı Risk Yöneticisini, Risk Yetkililerini ve Risk Sorumlularını belirler. Risk yönetiminin genel işleyişine yön verir Risk Yöneticisi Risk yöneticisi, risk yönetiminin işleyişinden sorumlu Genel Sekreterdir. Risk yöneticisi aşağıdaki görevleri yerine getirir. Risk yetkililerinin; o risklerin durumu, o risklerin önceliklerindeki değişimleri, o yeni riskler ve risk kaydından çıkan riskler ile, o kontrol faaliyetleri, konularındaki değerlendirmelerini inceler ve atılması gereken adımları belirler. Risk kaydının 3 ayda bir güncellenmesi için gerekli koordinasyonu sağlar. Gerekli gördüğünde Başkanı bilgilendirir Risk Yetkilileri 14 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

15 Risk yetkilisi, kendi görev alanlarıyla ilgili risklerin yönetilmesinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısıdır. Risk kütüğünde yer alan dört farklı kategorideki risklerden; Denetime ilişkin risklerle, bilişim sistemine ilişkin riskler denetimden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Yönetime ilişkin olan riskler yönetimden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Stratejik ilişkilerle ilgili riskler eğitim ve dış ilişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının yetki alanındadır. Risk yetkilisi aşağıdaki görevleri yerine getirir: Risk sorumlularının; o tayin edilmesi, o koordine edilmesi, o değerlendirmelerinin incelenmesi, o mücadele yöntemlerinin izlenmesi, o raporlarının incelenerek müzakere edilmesi, o sonuçların risk yöneticisine rapor edilmesi, işlerini yapar. Risk sorumlularının yeni riskler hakkındaki önerilerini değerlendirir. Kontrol hatalarını araştırır. Risk kaydının 3 ayda bir güncellenmesi faaliyetlerini yürütür Risk Sorumluları Risk sorumlusu, belirli bir faaliyet alanındaki risklerin yönetilmesinden sorumlu kişidir. Başkan tarafından atanan risk sorumlusu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. Risklerin durumunu sürekli olarak değerlendirir (İhtimal ve etkileri açısından), Riskleri azaltmak için risk yetkilisi ile birlikte gerekli kontrol faaliyetlerine karar verir ve bunları uygular, Kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını izler, Personelle iletişim kurarak yeni riskleri belirler, 3 ayda bir risk yetkilisine, risklerin durumunu rapor eder, Önemli kontrol aksaklıklarını risk yetkilisine iletir, Risklerin nasıl yönetildiği hususunda yıllık rapor hazırlar, Personelin faaliyetlerini risk yönetimi açısından izler ve değerlendirir Kontrol Faaliyetleri Risklerle mücadele etmek için; önleyici, düzeltici, yönlendirici ve denetleyici kontrol olmak üzere dört grup kontrol faaliyeti geliştirilebilir. 1. Önleyici kontroller: İstenilmeyen sonuçların gerçekleşme ihtimalini azaltmak için geliştirilen önlemlerdir. 2. Düzeltici kontroller: Ortaya çıkmış olan istenilmeyen sonuçların düzeltilmesini SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 15

16 sağlamak için geliştirilen önlemlerdir. Acil eylem planları düzenleyici önlemlerin önemli bir unsurudur. 3. Yönlendirici kontrol: Belirli bir sonuca ulaşmayı garantilemek için geliştirilen önlemlerdir. 4. Denetleyici kontrol: Ortaya çıkmış olan istenilmeyen sonuçların sebeplerini belirlemek için geliştirilen önlemlerdir İletişim Risk yönetiminin işleyişinde risk yetkilileri ve sorumluları, kendi birimleri ve diğer birimlerden edindikleri bilgileri değerlendirerek gerekli gördüklerini raporlarına alırlar. Risk yöneticisi, risk yetkilileri ve risk sorumluları üç ayda bir risk kütüğünün güncellenmesi için toplantılar yaparlar. Kurum içinde, etkili bir iletişim sağlanabilmesi için personelin risk yönetimine ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini paylaşılabilecekleri ortamlar (İntranet, forum v.s.) oluşturulabilir. Bütün personel, risk kütüğü ve güncellemeler ile risk yönetimiyle ilgili gelişmelerden, haber bülteni, intranet ve gibi kanallar aracılığı ile haberdar edilebilir. Burada bahsedilen iletişim tek yönlü olmayıp çok yönlü bir iletişim ağını öngörürür. 16 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

17 BÖLÜM 4: İZLEME VE DEĞERLENDİRME Riskleri inceleme ve değerlendirme, risklerdeki değişimleri ve kontrol faaliyetlerindeki gelişmeleri raporlamayı, gerektiğinde bütün süreci ilk kurulumda olduğu gibi yenileyerek risk yönetim sürecinin işleyişini gözden geçirmeyi ve etkinliğinin ölçümünü kapsar. 4.1 Gözden Geçirme ve Raporlama Yönetim, risk kütüğünde ne tür değişimler meydana geldiğinden ve risk yönetiminin ne ölçüde etkili olduğundan emin olmak için gözden geçirme ve raporlama sürecini işletir. Bu süreçte; risklerin hala var olup olmadığı, yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı, risklerin önemlilik düzeylerinde değişiklik olup olmadığı, kontrol faaliyetlerinin yeterliliği, yeni kontrol faaliyetlerinin gerekli olup olmadığı, iç ve dış şartlardaki değişiklikler ve risk sorumluları ile ilgili son duruma ilişkin bilgilere risk kütüğünün değerlendirmeler bölümünde yer verilir. Raporlar, risk yöneticisinin koordinasyonunda, risk kütüğünün güncellenmesi sağlamak üzere risk yetkilileri ve risk sorumluları tarafından her üç ayda bir düzenlenir. Risk kütüğünün güncellenmiş hali risk yöneticisi tarafından Başkanın onayına sunulur. Başkan yıl sonu faaliyet raporunda, risk yönetimi hakkında değerlendirmelere yer verir. 4.2 Kalite Güvencesi Risk yönetimi dinamik bir yapıya sahiptir. Bir zamanlar etkin olan riskleri karşılama yöntemi etkinliğini kaybedebilir; kontrol faaliyetleri daha az etkili, yada artık uygulanamaz duruma gelebilir; hedeflerimiz değişebilir. Bu tür değişimlerle karşılaşıldığında, yönetimin kendisini yeni şartlara uyarlaması gerekir. İzleme iki şekilde yapılabilir: Sürekli izleme ve münferit izleme. Risk yönetiminin dinamik yapısı gereği bütün riskler sürekli olarak izlenebileceği gibi, duruma göre belli bir riskin tekil olarak ele alınması şeklinde münferit izleme de yapılabilir. Risk yönetiminin kalite güvencesi, kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan sağlanabilir. Kalite güvencesi, kurum içinde yapılacak mülakatlar, odak grubu çalışmaları ve raporlarla sağlanabileceği gibi, kurum dışından profesyonel anlamda kalite güvencesi verebilecek kuruluşlardan da hizmet sağlanabilir. Kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan izleme ve değerlendirmelerin yanı sıra, iki yılda bir, risk yönetim yapısının ilk kurulumunda olduğu gibi iç ve dış koşullarımız yeniden gözden geçirilerek risk kütüğü tamamen güncellenir. SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 17

18 EKLER EK 1: SAYIŞTAY RİSK KÜTÜĞÜ FORMATI SAYIŞTAY RİSK KÜTÜĞÜ (ÖRNEK) Mevcut Durum TEMEL RİSKLER İhtimal Etki Önem Düzeyi 1. Denetim ve Raporlamaya İlişkin Riskler 1.1. Denetim alanı veya konularının belirlenmesinde önceliklendirme hataları yapılabilir Risk Sorumluları Risk Yetkilisi : Denetimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Denetim Grup Şefleri/ Denetim Pl. ve Rp. Gr. Şf. Kontrol Faaliyetleri 1-Denetim alanı ve konularının belirlenmesi için politika oluşturulması 2-Önceliklendirmeye ilişkin kriterlerin belirlenmesi Yönetime İlişkin Riskler Risk Yetkilisi : Yönetimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 2.1. Yönetimin, karar ve uygulamalarında personel desteğini sağlayamama ihtimali Yönetimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 1-Üst yönetimin şeffaf ve iletişime açık olması 2-Görevlendirmelerde birimin ve personelin görüşünün alınması Stratejik Konulara İlişkin Riskler 3.1. Parlamentoya, zamanında ve planlanan miktarda rapor sunamama ihtimali Risk Yetkilisi : Genel Sekreter Yardımcısı Denetim Grup Şefleri/ Den. Pl. ve Raporlama Gr. Şefi 1-İş gücü ve zamanı iyi planlama ve izleme Bilişim Sistemine İlişkin Riskler 4.1. Uygun bilişim sistemi teknolojilerinin kullanılmama ihtimali Risk Yetkilisi : Yönetimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı EBİM Grup Şefi/ Satınalma Kom. Bşk/ Mali İşl. Md. 1-Teknolojik bağımlılık yaratmayacak, değişik seçenekleri mümkün kılan teknolojiyi temin etmek 2-Denetim ve yazışmalarda bilişim sisteminin yaygınlaştırılması Değerlendirme 18 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ

19 EK 2: SAYIŞTAY RİSK EVRENİ Tanıtım Bilgilendirme ECOSAI ASOSAI INTOSAI Denetim Rehberi Raporlama Yeni Denetim Alanları Yerinde Denetim Medya AB Sayıştayı Denetim Süreci Yasal Değişiklik Mesleki Etik Kamuoyu Diğer Ülke Sayıştayları Planlama Denetçiler ve ekipler Görev ve Yetkiler Sorumlular Basın ve Halkla İlişkiler Dış İlişkiler Raporların Görüşülmesi Gruplar Mevzuat Denetlenen Kurumlar Meclis Talepleri Yargılama Süreci TBMM ile İlişkiler İlam Planlama Daireler Denetim ve Raporlama Stratejik İlişkiler Diğer Kurumlar Sivil Toplum Örgütleri Üniversiteler Hesaplar Arşiv Veri Tabanı Yönetim Bilişim Sistemi Çoklu yedekleme Güvenlik Dağıtım İzleme Sosyal Donatılar Güvenlik İnsan Liyakat ve Kaynakları Kariyer Maddi Kaynaklar Ağ Sistemi Tabiplik Bilgisayar Donanım Yazılım Donanım Yemekhane Mali İşler Binalar Sunucular Lisans Kantin Kafeterya Bütçe ve Tahakkuk Atama ve Personel Alımı Araçlar Kesintisiz Güç Kaynağı Programlar Spor Tesisi Satın alma Yönetmelik Mefruşat Motivasyon Eğitim Bilgilendirme Diğerleri İntranet 19 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ