TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007"

Transkript

1 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007

2 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi Kimyasallar REACH sistemi İklim değişikliği Tüketicinin ve Sağlığının Korunması

3 Standartlar ve CE İşaretlemesi CE işareti iliştirilmesindeki temel amaç, ürünün temel gereklere uygunluğunu sağlayarak, insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ve çevreye zarar vermeyeceğine dair sorumluluğun gösterilmesidir. Ürünlerin AB üyesi ülkelere ihracatı ve piyasaya arzı için CE işareti taşımaları yasal bir gerekliliktir. 89/106/AET sayılı Yapı Malzemeleri Yönergesi

4 Standartlar ve CE İşaretlemesi AB - Yapı Malzemelerine İlişkin Uyumlandırılmış Standartlar: Uyumlaştırılmış standart: Uygulama başlangıç tarihi Zorunlu uygulama tarihi EN 12764: 2004 Sağlık gereçleri CEN EN 14296: 2005 Sağlık gereçleri CEN EN 13310: 2003 Mutfak eviyeleri CEN EN 14411: 2003 Seramik kaplamalar

5 Standartlar ve CE İşaretlemesi Türkiye nin Mevcut Uyumu ve Uyum Öngörüleri: AB Yapı Malzemeleri yönergesi, Türkiye de sayılı ve 8 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştır. Türkiye içerisinde piyasaya sunulan ürünlerde de CE işareti şartı getirilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 2007 Şubat ayından itibaren, diğer bazı yönetmeliklerde dahil olmak üzere Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (sadece çimento, alçı, hidrolik bağlayıcılar, beton, harç, v.b. konularda, seramikler ve bunların dışındakiler hariç) Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş olarak tayin edilmiştir.

6 İş Sağlığı ve Güvenliği Seramik Sektörü: Yapı Seramikleri Dekoratif Seramikler Teknik Seramikler Ortak Riskler Makinelerin kullanımı esnasında yaşanan sakatlanmalar Vardiyalar, işin hızı vb. gibi düzenlemelerden kaynaklanan sağlık problemleri Zararlı tozlar ve zehirli kimyasalların solunumuyla alakalı riskler

7 AB Konsey Yönergeleri: İş Sağlığı ve Güvenliği İş yerlerindeki sağlık ve güvenliğe yönelik iyileştirilmiş tedbirlerin alınmasının teşvikine ilişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı çerçeve Konsey Yönergesi. Kimyasal maddelerle ilgili risklerden korunmaya ilişkin 7 Nisan 1998 tarihli ve 98/24/EC sayılı Konsey Yönergesi. İşçilerin işyerinde kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riskinden korunmasına ilişkin 29 Nisan 2004 tarihli, 2004/37/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi. Gürültüye bağlı olarak çalışanların maruz kaldığı risklere ilişkin asgari sağlık ve güvenlik gereklilikleri, 6 Şubat 2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi. İş esnasında kullanılan ekipmanlar çerçevesinde, iş araç gereçlerinin işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari güvenlik ve sağlık gerekleri, 30 Kasım 1989 tarihli ve 89/655/EEC sayılı Konsey Yönergesi. Kişisel koruyucu ekipmanların çalışanlar tarafından işyerinde kullanılması için asgari güvenlik ve sağlık gerekleri, 30 Kasım 1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Konsey Yönergesi. Seramik sektörü özelinde bir değerlendirme yapıldığı takdirde, AB düzeyinde hali hazırda, solunabilir kristalin silikat maddesine ilişkin bir üst düzey seviyesi bulunmamaktadır ve ulusal değerler değişiklik göstermektedir.

8 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkiye nin Mevcut Uyumu ve Uyum Öngörüleri: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Türkiye de geçerli olan Kanun, tarihli ve 4857 sayılıiş Kanunu dur. AB düzenlemelerine uyum önemli ölçüde sağlanmıştır. Ancak, AB mevzuatının dinamik yapısı göz önünde bulundurularak, Türk mevzuatının düzenli olarak güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Temel AB mevzuatına uyum durumu ve bu mevzuatın muadili Türk Ulusal Mevzuatı, AB ye uyum çerçevesinde 2013 yılına kadar müktesebat uyum paketi hedefleri temelinde planlanmıştır.

9 İş Hukuku AB de Çalışma Süreleri 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren yürürlülüğe girmiş olan 2003/88/EC sayılı Konsey Yönergesi ile düzenlenmektedir. Buna göre yönergede çalışma ve dinlenme süreleri ve geçe işinin koşulları belirlenmiştir. Türkiye nin Mevcut Uyumu ve Uyum Öngörüleri: Tam uyum yılları arasında planlanmaktadır.

10 Çevre Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Yönetimi Yönerge: 1996/61/AET sayılı Entegre Kirlilik önlenmesi ve korunması. Yönerge çerçevesinde izin sisteminin etkinliğinin sağlanması üzere, aşağıdaki hususlar, temel gereklilik olarak belirlenmektedir; Kurulacak ulusal izin sisteminin, Yönerge nin ekinde yer alan bütün tesisleri kapsaması, İzin başvurusu sırasında sağlanan bilginin yeterliliği, İzin sürecine katılan kurumlar arasında eşgüdümün sağlanması, İzin koşullarının bütün önemli çevresel etkileri kapsaması, Temel izin koşulu olarak mevcut en iyi tekniklerin (BAT) kullanılması, Çevresel kalite standartlarına uyumluluk, İznin verilmesi sonrasında yeterli düzeyde uygunluk izlemesi, İzinlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, İzin prosedürüne halkın katılımı ve yargıya başvuru imkânı. AB de mevcut tesislerin, bahsi geçen Yönerge nin gerekliliklerine uygun şekilde işler hale getirilebilmesi için bir geçiş dönemi (30 Ekim Ekim 2007) verilmiştir.

11 Çevre Yönerge de atıfta bulunulan ve her sektör için çevrenin bir bütün olarak korunmasına yönelik uygulanması gereken en uygun mevcut teknikler (BEST AVAILABLE TECHNIQUES/BAT) endüstriyel tesislere izin verilmesinde temel alınmaktadır. İlgili Yönerge de yer alan tüm endüstrilerin çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları gereken en uygun mevcut teknikleri belirlemek ve Üye Devletlere yol göstermek amacıyla kurulan Avrupa Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü Bürosu tarafından en etkin mevcut tekniklere referans oluşturacak olan BREF belgeleri hazırlanmaktadır.

12 Çevre Seramik sektörüne ilişkin en uygun mevcut teknikler referans belgesi Aralık 2006 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 258 sayfadan oluşan referans belgesinde Seramik sektörüne yönelik mevcut en uygun tekniklerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar olarak : - enerji kullanımının azaltılması, - toz ve gazlı bileşenlerin (VOC, N0x, S0x, vs..) emisyonu, - atık konuları ele alınmakta, ayrıca seramik sektörü için - çevre yönetim sistemleri, - enerji tüketimi, - toz ve gazlı bileşenlerin havaya emisyonu, - atık su ve katı atık - çamur atıklarını içeren en uygun mevcut teknikler detaylandırılmaktadır.

13 Çevre Türkiye nin Mevcut Uyumu ve Uyum Öngörüleri: Türkiye de henüz bahse konu AB mevzuatına karşılık gelen bir düzenleme bulunmamaktadır. Türkiye nin AB müktesebatına uyumu çerçevesinde 2013 yılına kadar planlanan uyum programı içerisinde ilgili mevzuatın üstlenilmesi 2008 yılında öngörülmektedir. Üretim tesislerinde maliyetli bir dönüşüm ihtiyacının ortaya çıkması beklenmektedir.

14 Çevre Kimyasallar REACH sistemi AB düzeyinde 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere 2006/1907/EC sayılı Yönetmelik ile REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) sistemi benimsenmiştir. Yılda 1 tondan fazla üretilen ya da ithal edilen maddeler söz konusu olduğunda, üreticilerin ve ithalatçıların Avrupa Kimyasallar Ajansı na (AKA) her bir madde için kayıt yaptırma yükümlülüğü getirilmektedir. Seramik sektörü özelinde değerlendirmeler çerçevesinde ise, doğrudan etkilenme ihracatlar çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Türkiye nin Mevcut Uyumu ve Uyum Öngörüleri: Türkiye, üyelik tarihi itibariyle bahse konu sisteme dahil olacaktır, ancak ihracatlar çerçevesinde sistemin AB de başlaması ile Türk kimya sanayi ve üretim aşamasında kimyasal kullanıcılarına yansımaları kaçınılmazdır. Bu çerçevede, İstanbul Sanayi Odası bünyesinde ve Türk Kimya sanayicileri derneği nezdinde bilgilendirme çalışmaları mevcuttur.

15 Çevre İklim Değişikliği İklim Değişikliği başlığı altında Türkiye nin aşağıda sıralanan mevzuata uyumu gerekmektedir: Topluluk sera gazı salımı ve Kyoto Protokolü nün uygulanması için bir kontrol mekanizması oluşturulmasına ilişkin 280/2004/AT sayılı Karar; 96/61/AT sayılı Konsey Direktifi ni Değiştiren ve Topluluk ta sera gazı emisyonlarının ticaretine yönelik bir plan oluşturan 2003/87/AT sayılı Yönerge ve Sera gazı emisyonlarının Topluluk içinde ticaretine yönelik bir plan oluşturan 2003/87/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ni tadil eden, Kyoto Protokolü proje mekanizmalarına uyumlu 2004/101/AT sayılı Yönerge. Türkiye nin Mevcut Uyumu ve Uyum Öngörüleri: Topluluk mevzuatına uyumun Türk sanayisinin büyümesine olumsuz etkiler yaratması beklenmektedir. Bu nedenle, bu başlık altında yer alan mevzuat Türkiye nin Çevre müktesebatına uyumunda en çok zorlanacağı başlıktır. Türkiye de bu sistem mevcut olmayıp, bir ölçüm mekanizmasının oluşturularak standart bir işleyiş elde edilmesi sektöre ek yatırım gerektirecektir. Türkiye nin uyum planı olarak belirlenmiştir.

16 Tüketicinin ve Sağlığının Korunması 15 Ekim 1984 tarih ve 84/500/EEC sayılı Konsey Yönergesi Gıda Maddeleri ile temas edecek seramik ürünleri için uyum ve analitik metod performans kriterlerinin duyurulmasına ilişkin 29 Nisan 2005 tarih ve 2005/31/AT sayılı Komisyon Yönergesi ile 84/500/EEC sayılı gıda maddeleri ile temas edecek seramik ürünleri Yönergesine bazı yeni hükümler eklenmiştir. Buna göre; gıda maddeleri ile temas edecek seramik ürünlerinin satışında, ürün (kurşun ve kadmiyum üst değerleri ile) uyum durumunu bildiren bir uyarı taşımalıdır. Özellikle gıda muhafaza kabı olarak piyasaya sürülen ürünler, ürün içerisinde bulunan kurşun ve kadmiyum bileşenlerinin en üst seviye değerlerini aşmadığını garanti eden, üretici ve ihracatçının kimliği ve adresini ve seramik ürün kimliğini belirten ve bildiri tarihi gibi bilgilerin ilan edildiği bir bildiri taşımalıdır. Türkiye nin Mevcut Uyumu ve Uyum Öngörüleri: Türkiye bahse konu Yönerge ye 2001/38 sayılı Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebliği ile uyum sağlamıştır. Ancak, AB düzeyinde yapılan revizyonların da Türk mevzuatı kapsamında alınması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

17 Teşekkürler

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sanayii

Deri ve Deri Ürünleri Sanayii Deri ve Deri Ürünleri Sanayii II.1 HAYVANSAL YAN-ÜRÜNLERE İLİŞKİN AB MEVZUATI 6. HAYVANSAL YAN-ÜRÜNLER NASIL DÜZENLENİYOR? Deri ve deri mamulleri sanayiinin temel girdilerinden olan hayvan derisi ve postlarının

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

PLASTİK ve KAUÇUK ÜRÜNLERİ SANAYİİ

PLASTİK ve KAUÇUK ÜRÜNLERİ SANAYİİ AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE SEKTÖR REHBERLERİ PLASTİK ve KAUÇUK ÜRÜNLERİ SANAYİİ Bu çalışma Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında İstanbul Sanayi Odası için Eurohorizons Danışmanlık tarafından

Detaylı

Düzenleme uyarınca üreticiler, dört farklı tip onayı prosedüründen birini izleyebiliyor:

Düzenleme uyarınca üreticiler, dört farklı tip onayı prosedüründen birini izleyebiliyor: OTOMOTİV SANAYİİ II.1. OTOMOTİV SANAYİİNE İLİŞKİN TEMEL TEKNİK DÜZENLEMELER 6. AB NİN ARAÇ TİP ONAYI SİSTEMİ NE GETİRİYOR? AB de motorlu taşıt araçlarının tâbi oldukları teknik standartlara uygunlukları,

Detaylı

76/768/EEC sayılı, Üye devletlerin kozmetik ürünlere yönelik yasalarının yakınlaştırılmasına ilişkin Direktif

76/768/EEC sayılı, Üye devletlerin kozmetik ürünlere yönelik yasalarının yakınlaştırılmasına ilişkin Direktif KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ II.1. KOZMETİK ÜRÜNLER NASIL DÜZENLENİYOR? 7. KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER NELER? Avrupa Birliği, kozmetik ürünlerini, 1976 dan beri aynı Direktif

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde Eurohorizons Danışmanlık firmasına hazırlatılmıştır. Bu broşürde yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 TAKDİM 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI 9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI Türkiye nin ana ulaştırma alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin bir program, öncelikle, sorumluğunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bayındırlık ve İskan lığı, İçişleri lığı, Enerji

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TASLAĞI (2014-2017) BAKAN SUNUŞU

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 08-09 OCAK 2009 Ankara, Türkiye KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

Detaylı

Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar

Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar Soru 1: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) ne amaçla çıkarılmıştır ve neleri düzenlemektedir? Cevap 1:

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı