Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu Ocak 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Doç. Dr. Metin Kapan Mide kanserleri halen önemli bir sa l k problemi ve cerrahi sorun olarak karfl m za ç kmaya devam etmektedir. Longmire taraf ndan, 1930 dan beri Birleflik Devletler de mide kanseri insidans nda h zl bir düflüfl bafllad ve 1984 ten beri de mide kanserine ba l ölümlerin bir plato oluflturdu u bildirilmifltir. Mide kanserlerinin ülkemizdeki durumuna bak l rsa; 1990 y l nda yap lan bir araflt rmaya göre mide kanserleri erkek kanserlerinin %7.5 ini, kad n kanserlerinin ise %6.7 sini oluflturmaktad r. Birleflik Devletler ve ngiltere de gastrik karsinom insidans düflmekle birlikte, tümör yerlefliminin proksimale do ru kayd ve kardiya adenokarsinomlar n n insidans n n artt ortaya konmufltur. NS DANS VE EP DEM YOLOJ Mide kanseri insidans ülkeler aras nda de ifliklik göstermektedir. Japonlarda hastal k epidemik boyutlardad r ve görülme s kl 70/ dir. 75 yafl s n r nda bu oran %11 seviyelerine ç kmaktad r. Buna karfl l k hastal k insidans Uganda gibi baz Orta Afrika ülkelerinde belirgin olarak düflüktür. Birleflik Devletler de yafla ba l olarak, hastal ktan ölüm oranlar, erkekte; 1935 te 28, 1967 de 9.7 ve 1986 da 8.2 olarak saptanm flt r. Bu düflüfl, tüm rklarda ve her iki cinste de görülmektedir ve bu erken tan dan, daha iyi tedaviden veya tan mlamadaki de iflikliklerden ba ms z olarak gerçekleflmifltir. Birçok ülkede hastal k insidans düflmekle birlikte Polonya da ve Japon erkeklerinde hastal k insidans azalmam flt r. Mide kanseri yafl ile s k iliflkilidir. S kl kla 5. ve 7. dekatlar aras nda ve düflük sosyoekonomik gruplarda ortaya ç kar. Hastal n insidans n n yüksek oldu u ülkelerde hastal k daha erken yafllarda pik yapar ve daha düflük risk alanlar nda da görülür. Genel olarak erkeklerde kad nlara göre çok daha s k görülür. 253

2 Metin Kapan ETYOLOJ K FAKTÖRLER Hastal n ailevi oldu una dair deliller vard r, ancak hastalar n yaln zca %4 ünde aile öyküsü vard r te Aird, A kan grubu ile mide kanseri aras ndaki iliflkiyi tan mlam flt r. A grubunda, 0 grubu hastalara göre relatif risk 1-2 kat daha fazlad r. Hastal n etyolojisinde birçok g da maddesi rol oynamaktad r, özellikle süt, hayvansal protein ve vitaminlerden fakir, niflastadan zengin düflük kaliteli diyetler hastal k gelifliminden sorumlu tutulmufltur. leri derecede tuzlu salamuralar, tütsülenmifl et ve bal klar hastal k oluflumundan sorumlu tutulmufltur. Tütsülenmifl etler hastal k etyolojisinde rol oynayabilecek benzopiren gibi polisiklik hidrokarbonlar içermektedir. Nitrosaminlerin de gastrik mukoza için karsinojenik oldu u gösterilmifltir. Yüksek protein diyetleri ile, g da koruyucu olarak veya su ile al nan nitrat ve nitritler, gastrointestinal bakteriler ile nitrozaminlere dönüflebilir. Atrofik gastrit ve buna efllik eden aklorhidri nitrozamin oluflumuna predispozisyon sa lar. Ayr ca sigara içimi, içilen sudaki çinko ve kurflun ile atmosferdeki talk ve asbestoz da hastal n etyolojisinde rol oynamaktad r. Yak n zamanda gastrik karsinomun Helicobacter pylori enfeksiyonu ile birlikte görüldü ü saptanm flt r. Bu mikroorganizma antral inflamasyon ve gastrit tablosuna yol açar. EGF (epidermal growth factor) ile iliflkili olarak gastrik mukoza üzerinde onkojenik aktivite gösterebilir. ntestinal tip gastrik kanser ile H.pylori enfeksiyonu aras nda muhtemel bir iliflki oldu unu savunulmaktad r. Kronik atrofik gastrit de mide kanseri için predispozand r. Kronik atrofik gastritte mukozadaki glandüler morfoloji parsiyel veya komplet olarak ortadan kalkar ve yerini ba dokusu al r. ntestinal metaplazide gastrik glandüler mukozan n yerini barsak mukozas na benzer bir mukoza al r. Gastrik mukozan n intestinal metaplazisi gastrik kanser ile s kl kla birliktedir, epidemiyolojik çal flmalarda gastrik kanser insidans n n yüksek oldu u popülasyonlarda, intestinal metaplazi insidans - n n da yüksek oldu u saptanm flt r. Ancak, mukozal atrofi ve intestinal metaplaziler çok yayg n fenomenlerdir, insidanslar yaflla birlikte artar ve özellikle yafll popülasyonda s k görülür. ntestinal tip gastrik kanserler; gastrik mukozan n bir dizi mutasyonu ile oluflmaktad r ve histopatolojik de ifliklikler daha hayat n ilk dekad nda bafllamaktad r. lk lezyon atrofik gastrittir, bunu mukozan n progressif intestinalizasyonu ile oluflan intestinal metaplazi, daha sonra displazi ve sonuçta da karsinom basamaklar izler. Tubulovillöz ya da villöz yap daki adenomatöz polipler de premaligndir. Malign de ifliklik s kl poliplerin büyüklü ü ve çoklu u ile do ru orant l - d r, s kl kla 2 cm den büyük poliplerde risk yüksektir. Gastrik Ca için ç kar lm fl piyeslerin %34 ünde adenomatöz polipler, ç kart lan poliplerin %20 sinde ise ciddi displazi ile beraber insitu karsinom saptanmaktad r. Benign peptik ülser nedeniyle yap lan ameliyattan sonra da bakiye midede kanser geliflti i bildirilmifltir. Bu tümörlere Güdük Karsinomu da denir, çünkü bu kanserler Billroth I ve II gastrektomilerden sonra daha s k geliflirler. Geçen süreye ba l 254

3 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi olarak risk artar, 25 y l sonra olgularda riskin 6 kat artt saptanm flt r. Genel olarak, gastrektomilerden sonra uzun dönemlerde gastrik Ca geliflme riski, yaklafl k %3-10 aras nda de iflen oranlarda görülmektedir. Menetrier hastal - nda da gastrik Ca riskinin artt öne sürülmektedir. PATOLOJ Tümörün Yerleflimi Kardia adenokarsinomlar n n insidans n n giderek artt ortaya konmufltur, ancak hala en s k antral ve prepilorik tümörler görülür ve bunlar korpus ve fundus tümörleri izler. Fundus tümörlerinin, histolojik tipten ba ms z olarak daha agresif oldu- u ve submukozaya invaze olmaya daha e ilimli oldu u gösterilmifltir. Bu durum, bu bölgenin anatomik özelliklerinden olabilece i gibi, tümörün tan konuldu unda daha ileri evrelerde olmas ndan da kaynaklanabilir. Makroskopik Görünüm lerlemifl gastrik kanserlerin yaklafl k %10 u yüzeyi ülsere polipoid tümörlerdir. Bu grup kanserlerin ço unlu u iyi differansiye adenokarsinomlard r ve prognozlar rölatif olarak daha iyidir. Olgular n %50 sinde ise kanser ülseratif ya da penetran tiptedir. Daha seyrek olarak da yaklafl k olgular n %5 inde yüzeyel yay lan karsinomlar görülür, bu tümörler belirgin olarak mukoza ve submukozaya s n rl olmakla birlikte genifl bir alan kaplarlar ve ço u erken evrede perigastrik lenf nodüllerine metastaz yapar. Bir di er subgrup, diffüz infiltratif kanserdir (linitis plastica). Karakteristik olarak tümör submukoza ve muskularis tabakalar n ileri derecede infiltre eder. Bu tümörün endoskopik olarak tan nmas güçtür ve mukozan n yüzeyel biyopsisi sonuçsuz kal r. lerlediklerinde tümör tüm mideyi tutar ve prognozlar kötüdür. Funnel Tip Colunm Tip Mountain Tip a a a b b b b/a< <b/a< <b/a fiekil 1. lerlemifl mide kanserinin kesit yüzeyindeki kanser invazyonunun volumetrik tipleri 255

4 Metin Kapan lerlemifl gastrik kanserler morfolojik olarak 3 morfovolümetrik tipe ayr - labilir, burada etkilenen mukozaya göre, adele invazyonunun oran dikkate al n r (fiekil 1). 1. Funnel tip (mukoza tutulumu adeleye göre fazlad r, oran 0.75 ten küçüktür). 2. Column tip (adele ve mukoza eflit oranda tutulmufltur, oran aras ndad r). 3. Mountain tip (adele tutulumu mukozal tutuluma göre fazlad r ve oran 1.25 ten fazlad r). Erken Gastrik Kanser lerlemifl Gastrik Kanser Mukoza Submukoza Musküler Serozal S n r Serozal Yüzey Seroza Muskularis Muskularis mukoza fiekil 2. Erken ve ilerlemifl mide kanserinde invazyon derinliklerine göre olan farklar Prognoz aç s ndan en iyi form funnel tip ve en kötü form ise mountain tiptir. Erken gastrik kanser, gastrik mukoza ve submukozaya s n rl tümörlerdir, bunlarda nodal tutulum belirsizdir ve mikroskopik incelemedeki invazyon derinli i ile postoperatif survi aras nda s k bir korelasyon vard r. fiekil 2 de erken ve ilerlemifl gastrik kanserin invazyon derinlikleri aras ndaki farklar flematik olarak gösterilmifltir. Erken gastrik kanserin endoskopik görünümü dikkate al narak ayr bir klasifikasyon gelifltirilmifltir. Buna göre erken gastrik karsinom üç ana gruba ayr l r. Tip I (protruding tip) kabar k tip, Tip II (superficial) yüzeyel tip, ve Tip III (excavated) çökük tip. Ayr ca Tip II 3 ayr subgruba ayr l r; a) elevated, b) flat ve c) depressed olmak üzere. Erken gastrik kanser tipleri flematik olarak fiekil 3 te gösterilmifltir. Erken mide kanserinde lenf nodülü metastaz yoksa 5 y ll k survi bu olgularda %99 dur, buna karfl lenf dokusu metastaz varsa bu oran %73 e düfler. 256

5 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Tip I Protrüze Tip Tip II Superfisiyal Tip Tip III Excave Tip Temel Tipler a. Elave tip b. Flat tip c. Deprese tip IIa+IIc (III) IIc+IIa IIb+IIc IIc+III III+IIc Kombine Tipler fiekil 3. Erken mide kanseri tipleri Mikroskopik Görünüm Gastrik kanserlerin büyük bölümü adenokanserdir ve di er tümörler nadirdir. Klasifikasyonlar güçtür çünkü bir tümör kitlesinde de iflik histolojik özellikler birarada bulunabilir. Morfolojik özelliklerine göre gastrik kanserler WHO klasifikasyonuna göre 5 tipe ayr l r, bunlar; adenokarsinom, adenosquamöz karsinom, squamoz hücreli karsinom, indifferansiye karsinom ve s n fland r lamayan karsinomlard r. Adenokarsinomlar diferansiyasyon derecelerine papiller, tübüler, müsünöz ve tafll yüzük hücreli tümörler olarak 4 ayr paterne ayr l r. Ayn tümör içinde de iflik derecelerde diferansiyasyon gösteren kar fl k bir yap saptan r ve hakim olan yap ya göre s n fland rma yap l r. Lauren taraf ndan daha basit bir s n fland rma yap lm flt r, buna göre mide kanserleri intestinal tip ve difüz tip olarak ikiye ayr l rlar. ntestinal tip, selüler yap s yla tan mlan rken, difüz tip büyüme paterni ile tan mlan r, buna göre polipoid ve süperfisyal karsinomlar intestinal tipe, linitis plastika ise difüz tipe girer. Ülseratif tümörler ise her iki tipe de girebilir. ntestinal tipin prognozu daha iyidir ve hastal k insidans n n yüksek oldu u alanlarda daha s k görülür. Erken mide kanserinin mikroskopik görünümü, makroskopik görünüm (Lauren s n fland rmas ) ile korelasyon gösterir. Tip I ve IIa intestinal tipe, tip IIc ve III difüz tipe uyar. HASTALI IN DO AL SEYR Mide kanserlerinin gastrik duvardaki derinli i prognoz üzerinde çok belirgin olarak etkilidir. Gastrik seroza tutulmuflsa tedavi sonras prognoz belirgin biçimde kötüleflir. Serozan n tutulmad olgularda lenf ganglionu metastaz %18 oran nda olur ve bu olgularda rezeksiyonu takiben 5 y ll k yaflam oran %50 nin üzerindedir. Seroza tutuldu unda lenf ganglionu metastaz oran %80 e ç kar ve prognoz bunlarda oldukça kötüdür. Tümör serozaya ulaflt - nda dökülen hücrelerle implantasyon metastazlar ortaya ç kar. Serozadaki infiltre alan 10 cm 2 den az ise, serbest intraperitoneal malign hücre bulunma 257

6 Metin Kapan fiekil 4. Mide lenfatiklerine ait lenf nodu istasyonlar oran %22 dir. Tutulan alan 20 cm 2 den büyükse bu oran %72 ye yükselir. Bu hücrelerin implantasyonu karakteristik olarak overe (Krukenberg tümörü) ve pelvis içine (Blummer raf ) olur. Gastrik serozaya penetrasyon en önemli prognostik faktör olarak kabul edilebilir. Gastrik tümörler direkt invazyon ile karaci er, dalak ve pankreas gibi komflu yap lara da yay l rlar. Lenfatik Drenaj ve Lenf Nodülü Tutulumu Gastrik kanserler için lenf nodülü tutulumu ve yay l m paterni çok önemlidir. Bat serilerinde rezeksiyona giden gastrik tümörlerin %70 inde bir çeflit lenf ganglionu tutulumu saptanm flt r. Japon serilerinde ise mukozal kanserlerin %3 ünde lenf ganglionu metastaz oldu u bildirilmifltir, tümör submukozay tutarsa bu oran n %15 e ç kt saptanm flt r. Mide lenfatikleri 4 grup olarak incelenmektedir. Buna göre; Grup I (NI): Perigastrik lenf ganglionlar. Grup II (N2): Majör damarlar boyunca ve onlar n köklerinde yer alan ganglionlar. Grup III (N3): Süperior mezenterik arter kökünde, hepatoduodenal ligaman içinde ve pankreas arkas nda yer alan lenf ganglionlar. Grup IV (N4): Uzak lenf ganglionlar d r. Ancak onkolojik prensipler çerçevesinde bunu tan mlamak cerrahi planlama için yeterli de ildir. Antrumdaki bir perigastrik lenf ganglionu (N1), tümörün kardiada olmas halinde uzak lenf ganglionu (N4) olarak kabul edilir. Bu nedenle lenf ganglionlar na istasyon numaralar verilmifltir, primer tümörün yerine, lenf ganglionu 258

7 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Tablo 1. Gastrik ve üst abdominal lenf nodülü istasyonlar n n numaraland r lmas stasyon Numaras Anatomik Lokalizasyon 1, 2 Kardiaya komflu (Perigastrik) 3, 4 Küçük ve büyük kurvatura komflu 5 Suprapilorik (Sa Gastrik Arter) 6 nfrapilorik 7 Sol Gastrik Arter 8 Kommon Hepatik Arter 9 Çölyak Arter 10 Dalak Hilusu 11 Splenik Arter 12 Hepatikoduodenal Ligaman 13Pankreas Bafl Arkas 14 Mezenter Kökü (Superior Mezenterik Arter) 15 Orta Kolik Arter 16 Paraaortik istasyonlar na ve ganglionlar n durumuna göre cerrahi rezeksiyon planlan r. Lenf ganglionlar n n istasyon numaralar fiekil 4 ve Tablo 1 de görülmektedir. Büyük ve küçük kurvatürde paralel yerleflimli lenf nodlar (lenf nodu istasyonu -LN - 1-6) kompartman 1 olarak de erlendirilir. Büyük damarlar n ve çölyak aks s ras ndaki santral lenf nodlar (LN 7-12) kompartman 2 olarak de erlendirilir. Çölyak aks d fl na taflan lenfatik metastazlar sistemik metastaz olarak de erlendirilir. Kompartman 3 te lenf nodu metastaz olan hastalarla uzak organ metastaz olan hastalar n prognozunun eflde er oldu u kabul edilir. Genelde, lenf nodüllerinin herhangi birinin tutulumu kötü prognoz iflaretidir, ancak tutulan nodül say s da önemlidir. 4 ya da daha fazla ganglionun tutulmufl olmas, daha az say daki tutuluma oranla daha flanss z bir durumdur. Uzak metastazlar n en s k görüldü ü yerler karaci er (%49), akci er (%33), overler (%14), kemikler (%11) ile servikal ve supraklaviküler (Virchow) (%8) nodüllerdir. Uzak metastaz olan hastalar n prognozu kötüdür, primer kanser dikkate al nmaks z n, karaci er metastaz olan hastalar 1 y l içinde ölürler. GASTR K KARS NOMUN EVRELEND RMES Tüm neoplazilerde oldu u gibi mide kanserleri içinde üniform nitelikte ve tedavi sonuçlar n karfl laflt rmaya müsait bir evrelendirme sistemi gereklidir. Bu amaçla en s k TNM s n fland rmas kullan lmaktad r (Tablo 2). 259

8 Metin Kapan Tablo 2. Mide kanserinde TNM s n fland rmas Primer Tümör Tis Karsinoma in situ T1 Lamina propria veya submukoza invazyonu T2 Muskularis propria invazyonu T3Seroza penetrasyonu T4 Komflu yap lar n invazyonu Bölgesel Lenf Nodu Metastaz N0 N1 N2 Yok Primer tümörün kenar na 3 cm uzakl ktaki perigastrik lenf nodlar na metastaz Primer tümör kenar na 3 cm den daha uzak perigastrik lenf nodlar ile beraber gastrik, kommon hepatik, splenik veya çölyak arterlere metastaz Evre 0 I II III IV Tis N0 T1 T2 N0-1 N0 T1 T2 T3 N2 N1 N0 T2 T3 T4 N2 N1-2 N0-1 T4 T1-4 N2 N1-2 M1 KL N K TABLO Gastrik karsinom belirtileri s kl kla silik ve nonspesifiktir. Kesin semptomlar, tümör lümeni t kayacak kadar büyüdü ünde, gastrik fonksiyonlar bozacak kadar büyük bir segmenti tutan duvar invazyonu yapt nda ya da kanamaya yol açt nda ortaya ç karlar. Hastalar n %70 inde daha bafllang çta üst abdominal-epigastrik a r veya rahats zl k hissi gibi yak nmalar vard r, daha sonra kilo kayb, bulant, kusma, hematemez, melena, ileri ifltahs zl k ve fliflkinlik yak nmalar ortaya ç kar. Kardia tümörlerinde disfaji yak nmalar olabilir. Erken gastrik kanser, dispeptik yak nmalarla ortaya ç kar. Dispeptik yak nmalar olan hastalarda displastik de ifliklikler saptan rsa, düzenli olarak 260

9 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi endoskopik incelemeler gerekli hale gelir. Erken gastrik kanserli olgularda çok az fizik muayene bulgusu vard r; hastalar n %10 unda epigastrik hassasiyet vard r ve di er olgular n fizik muayenesi normaldir. Hastal a spesifik bir semptom yoktur ve hiçbir semptom hastal n yayg nl k derecesi ile korelasyon göstermez. lerlemifl hastal kta, Sister Joseph nodülü, palpabl supraklaviküler lenf ganglionlar, assit, sar l k, palpabl abdominal veya pelvik kitleler saptanabilir. M DE KANSER NDE TANI YÖNTEMLER Hematolojik tetkiklerde s kl kla hipokrom, mikrositer tipte bir anemi saptan r. Erken gastrik kanserli olgular n %20 sinde de anemi tespit edilebilir. D flk da gizli kan (+) olabilir. Hastalar n yaklafl k 2/3 ünde aklorhidri saptan rsa da bunun tan sal aç dan de eri çok azd r. lerlemifl hastal olan olgular n %30 unda CEA serum seviyeleri yükselir. Üst gastrointestinal sistemin kontrastl grafileri önemli tan yöntemleridir. Çift kontrast teknikle mukozal de ifliklikler tüm detay yla görülür. Teknik yüksek dansiteli baryum, CO2, simethicone ve glukagon verilerek gelifltirilebilir, dijital yöntemlerle çok iyi sonuçlar al nabilir. Metastazlar belirlemede bilgisayarl tomografi (BT), ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans incelemeler (MRI) çok yard mc d r. Bu metodlar büyümüfl lenf ganglionlar n ve tümör depositlerini ortaya koyar. Preoperatif dönemde, lenf ganglionu tutulumunu saptama oran n ve do rulu unu artt rmak, lokalizasyonunu saptamak için monoklonal iflaretli izotoplar, endoskopik lenfografi, endolüminal ultrasonografi ve dinamik BT gibi yöntemlerde günümüzde uygulanabilmektedir. Endoskopik US ile 3 mm çap ndan büyük perigastrik lenf ganglionlar saptanabilmektedir. Kontrast maddenin submukozal injeksiyonundan sonra yap lan endoskopik lenfografi ile tutuluma u ram fl lenf ganglionlar ndaki metastatik dolum defektleri ortaya konulabilir. Endoskopi günümüzde en önemli tan arac d r. Her lezyondan 10 ve daha çok say da biyopsi al nmas ile tan sal do ruluk oran %100 e ulaflabilir. Biyopsilerin do ruluk oranlar n n do rudan do ruya al nan biyopsi say s na ba l - d r. lerlemifl gastrik kanser olgular nda, gastrik aspirasyon ile elde edilen eksfoliye malign hücrelerin sitolojik incelemesi mümkündür, ancak do ruluk oranlar %40-90 aras nda de iflmektedir. fiüpheli lezyonlar n f rçalanmas ile al nan örneklerin sitolojik analizi ile de tan konulabilir, yöntemin do ruluk oran %80 civar ndad r. Hem sitolojinin, hem de biyopsinin do ru sonuçlanmas n engelleyen temel neden yeterli materyalin al namamas d r. Ayr ca ülser çevresindeki rejenerasyon alanlar ndaki atipik hücrelere ba l olarak yorumlama problemleri ç kabilir. 261

10 Metin Kapan Laparoskopi de gastrik kanser tan s için, cerrahi giriflimin bafllang c nda yararl olabilir, hastal n yayg nl ve varsa metastazlar (karaci er, over, periton) de erlendirilebilir. Japonya da laparatomi bafllang c nda peritoneal lavaj ve sitolojik inceleme yap l r, ayr ca lenf ganglionlar ndan örnekler al narak frozen section ile de erlendirilir, bundan sonra olgunun küratif rezeksiyon için uygunlu una karar verilmektedir. Mide kanseri tan s nda popülasyon taramalar da kullan labilir, ancak saptanan gastrik lezyonun endoskopik görünümü veya biyopsi-sitoloji materyali malignite aç s ndan flüpheli ise, iyileflme tamamlanana kadar takip endoskopisi yap lmas ; ilk muayenede ülser selim görünümlü ise ve biyopsi-sitoloji (-) ise seri endoskopik takiplerin maliyet ile iliflkili olarak çok az yarar sa lad vurgulanmaktad r. TEDAV VE SONUÇLAR Billroth un ilk rezeksiyonundan beri, gastrektomi hastal n temel tedavisi olmufltur. Ancak optimal cerrahi giriflim flekli hala tart flmal d r. Farkl görüfller vard r; flöyle ki Bat daki inan fla göre hastal n patolojik evresi prognozu etkileyen temel faktörken, Do u da yayg n olan görüfle göre, hastal n sonuçlar n etkileyen temel faktörler, rezeksiyonun tabiat ve geniflli i ile kombine edilen adjuvan tedavilerdir. Tümör lokalizasyonu, özellikle serozal ve nodal tutulumun yayg nl gibi önceden saptanabilen faktörler surviyi etkiler, ancak rezeksiyonun yap labilmesi prognoz üzerinde çok anlaml rol oynar. Günümüzde tüm dünyada erken tan n n önemi kabül edilmektedir, ayr - ca uzak metastazlar n olmad hallerde karsinomun agressif rezeksiyonuda kabül görmektedir. Cerrahinin Amaçlar Gastrik kanserde yap lacak cerrahi yaklafl m n amac, operasyon sonunda residü tümör kalmayacak biçimde tam rezeksiyon olmal d r. Bu durum Kansere Karfl Uluslararas Birlik taraf ndan belirlenen R0 kategorisine girer. Buna göre primer tümör, rezeksiyon s n rlar nda ve tümör yata nda residü tümör kalmadan ç kart lmal ayr ca perifer ve s n r lenf nodlar nda rezidü tümör kalmamal d r. Tümör yeterli güvenilir s n rlarda ç kart lmal d r. Bu güvenli s n - r n geniflli i, tümörün büyüme paternine ba l d r. Mide kanserinin karakteristik özelli i, lenfatik kanallar yoluyla tümörün intramural olarak yay lmaya e ilim göstermesidir. Bu nedenle de cerrahi rezeksiyon s n rlar palpe edilen tümör kitlesinin uza ndan geçmelidir. ntramural yay l m n uzunlu u tümörün invazyon derinli i ile iliflkilidir. Muskülaris propriaya uzanm fl tümörlerde, lateral yay l m 3 cm den fazla de ildir, fakat önemli bir miktar tümör bu tabakaya penetre olmuflsa, lateral yay l m 3 cm den daha öteye gider, ancak hiçbir zaman 6 cm yi geçmez. Laurén klasifikasyonuna göre diffüz tip, intestinal tipe göre daha genifl proksimal ve distal güvenlik s n rlar gerektirir. Bu 262

11 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi ayn zamanda rezeksiyonun "3. boyutu" denen tümör yata için de geçerlidir. Güvenlik s n r lenfatik drenaj alan nda da gözönüne al nmal d r. Ç kart lan lenf nodu say s, rutin muayenede tesbit edilen belirgin olarak etkilenmifl lenf nodu say s ndan fazla olmal d r. Tam tümör rezeksiyonunun sa lanamad cerrahi giriflimler hastan n prognozunu düzeltmez ve palyatif rezeksiyon olarak kabul edilir. Tümörün durumunu tan mlamak genifl preoperatif diyagnostik de erlendirme ve evrelendirme gereklidir. Primer tümörün duvar penetrasyon derinli i ile lenf nodu metastazlar n n yayg nl aras nda iyi bir korelasyon vard r. Midenin lenfatikleri sadece submukozaya kadar gelir. Bu nedenle tümör ancak submukoza invazyonundan sonra lenf nodlar na atlar. Bu klinik durum da gösteriyor ki mukozaya s n rl tümörlerde (T1A) lenf nodu metastaz çok nadirken (%5 ten az) submukozaya ilerlemifl hastalarda (T1B) bu oran %20 ye ç kar. Tümör penetrasyonunun derinli i artt kça lenf nodu metastaz da artar. Serozaya tümör infiltrasyonu olmas halinde (T3) periton bofllu unda serbest tümör hücreleri görülür ve bu durumla iliflkili olarak karsinomatozis peritonei olas l artar. Difüz tip tümörler intestinal tipten daha s k olarak karsinomatosis peritonei tablosuna yol açarlar. Uzak metaztaz olas l primer tümörün damar invazyonu derecesiyle belirlenir. Uzak metaztazlar s kl kla portal ven yoluyla olur. Cerrahiye Karar Verirken Önkoflul Olarak Preoperatif Evrelendirme Gastrik kanserli hastalarda preoperatif evrelendirme tan sal olarak önemli rol oynar. Bu evrelendirme belirli bir cerrahi yaklafl m sa lamas n n yan s ra primer cerrahi tedaviden fayda görmeyecek hastalar n belirlenmesini de sa lar. Preoperatif evrelendirmenin esas amac tümörün evresini (TNM) belirlemektir. Bu arada iliflkili ek faktörler de de erlendirilip terapiye yönelik karar vermede gözönüne al nmal d r. Endoskopik US T kategorisi için tahminlerde %85 do ruluk gösterirken N kategorisinde %65-75 aras do rulukta de erler gösterir. Cerrahi laparoskopi peritoneal karsinomatosis için kesin tan y sa larken, direk laparoskopik US yard m yla endosonografik olarak T kategorisinin de erlendirilmesini sa lar. Ek olarak, çölyak aks dahil muhtelif lenf nodlar ndan biyopsi al nmas na olanak sa lar. Bu da preoperatif N kategorisi evrelendirmesinde endoluminal US kesinli ini art r r. Sonuçta, karaci er metaztazlar laparoskopik US ve biyopsi sayesinde ekarte edilir ya da kan tlan r. Cerrahi Endikasyonlar Yukar da belirtilen evrelendirme modaliteleri yard m yla tümörün evresi %80-85 kesinlikle tahmin edilebilir. Cerrahi tedavi endikasyonlar tümörün evresi ve cerrahi prosedür ile elde edilecek tam tümör rezeksiyon flans n n rehberli inde konulur. Hastaya ba l risk faktörleri de göz önüne al nmal d r. 263

12 Metin Kapan Cerrahi rezeksiyonla tümörün tam olarak ç kart lmas bekleniyorsa cerrahi endikasyon konmufl demektir. Ancak halen bu durumda preoperatif ya da postoperatif adjuvan tedavinin cerrahinin sonuçlar n iyilefltirip iyilefltirmedi- i aç kl k kazanmam flt r. Preoperatif evrelendirmeye dayanarak, cerrahi rezeksiyonla tam tümör ç kar lamayacaksa, preoperatif kemoterapi ile evre küçültülmesi düflünülmelidir. Terapi öncesi evrelendirmeye dayanarak, terapötik yaklafl mda 3 esas durum ay rdedilmelidir. 1. Stage IA gastrik Ca - mukozal kanser: Bu grup erken gastrik kanserli hastalar lenfatik metastaz ihtimali %5 ten az oldu u için lokal eksizyon ile tedavi edilebilirler. Di er yandan, endoskopik US yard m yla bile tümörün mukozaya s n rl olup olmad n anlamak mümkün de ildir. Bu yüzden tüm hastalarda histolojik olarak mukozal Ca tan s n koyabilmek için gerekli materyali sa layacak genifllikte tüm gastrik duvar içine alacak flekilde eksizyon yapmak gerekir. 2. Stage IB (submukozal Ca) II ve IIIA tümörler: Bu hastalarda lenf nodu metaztaz daha fazlad r. Bas l yay nlara göre bu hastalar sistemik lenfadenektomi gibi radikal cerrahiden en fazla yarar görenlerdir. Bu hastalarda yeterli cerrahi teknik uyguland nda primer tümör alan n n yan s ra lenfatik drenaj bölgesinde de R0 rezeksiyon (makroskopik ve mikroskopik olarak cerrahi s - n rlarda hiç tümör kalmamas ) imkan mevcuttur. 3. Stage IIIB ve IV tümörler: Yani uzak metaztaz da olabilen lokal ileri gastrik tümörleri içerir. Bunlarda cerrahi rezeksiyonla tam bir tümör ç kart lmas sa lanamaz. Buna karfl n rezeksiyon sonras mikroskopik (R1) veya makroskopik (R2) rezidü tümör kal r. Giriflim sadece palyatiftir ve hastan n prognozunu düzeltmez. Sonuçta bu grup hastalar için neoadjuvan teropötik yaklafl mlar araflt r lmaktad r. Özet olarak; tümör stage IB, II ve IIIA da primer cerrahi rezeksiyon ve lenfadenektomi endikasyonu vard r. Stage IIIB ve IV de cerrahi öncesi neoadjuvan modaliteler uygulanmal d r. Bu hastalarda palyatif cerrahi prosedürleri de uygulanabilir. Bu ilkeler herhangi bir yerde yerleflimli gastrik kanserler için geçerlidir. Giriflim Seçimi Gastrik kanserli hastalarda cerrahi prosedür seçimi esas olarak tümörün lokalizasyonuna göre ayarlan r. Mide üç parçaya bölünerek de erlendirme yap l r. Bu 3 parçan n s n rlar kesin olarak tan mlanmasa da bu ayr m n rezeksiyon geniflli inin kararlaflt r lmas ndaki yarar kan tlanm flt r. Rezeksiyonun geniflli inde bir di er faktör de tümörün büyüme paternidir. Diffüz tip infiltratif büyüyen tümörler non infiltratif intestinal tipten ay rdedilmelidir. Yukar da daha önce de belirtildi i gibi büyüme paterni gerekli minimum güvenlik s n r n belirler. Rezeksiyonun s n rlar çizilirken gözönüne al nmas gereken son parametre de olas lenf nodu metastazlar n n yerleflimleridir. 264

13 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Distal 1/3 kanserler: Büyüme paternine göre subtotal (intestinal tip) veya total (diffüz tip) gastrektomi uygulanmal d r. Di er yerleflimli gastrik kanserler gibi D2 lenf nodu diseksiyonu uygulanmas gereken metottur. D2 rezeksiyonu lenf nodu istasyonlar ndan 1-6 (kompartman 1) ve 7-11 (kompartman 2) i içerir. Her istasyonda bulunan lenf nodülü say s de iflkendir. E er 1 den 11 e kadarki istasyonlar ç kart l rsa (D2 Lenfadenektomi), ortalama olarak 27 lenf ganglionu ç kart l r. E er 1 den 16 ya kadarki istasyonlar ç kart l rsa (D3 Lenfadenektomi), ortalama olarak ç kart lan lenf ganglionu say s 43 e ç kar. Çok distal yerleflimli tümörlerde, lenf nodu diseksiyonu 12 (hepatoduodenal), 13 (retroduodenal) ve 16 (sa paraaortik) nolu lenf nodu istasyonlar na kadar geniflletilmelidir. Orta 1/3 kanserler: Daima total gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu gerektirir. Proksimal 1/3 kanserler: Genellikle distal özofagusu da kapsayan geniflletilmifl gastrektomiyi gerektirir. Distal özofajektomi s n rlar n kesin olarak belirlemek için rezeksiyon s n r ndan operasyon s ras nda frozen yap lmas gerekmektedir. Proksimal 1/3 kanserler için de D2 lenf nodu diseksiyonu standart prosedürdür. Ek olarak lenf nodu istasyonlar ndan 11 ve 12 nin lenfadenektomisi de uygulanmal d r. Bu da en iyi pankreas koruyucu splenektomi ile sa lan r. Fundusun arka duvar ndan ve kardiadan sol adrenale ve böbrek hilusuna olan retroperitoneal lenfatik drenaj kontrol etmek için retroperitoneal paraaortik lenfadenektomi (LN 16) yap lmas esast r. Subtotal gastrektomi: Midenin yaklafl k %80 i ç kart l r. Küçük kurvatürde rezeksiyon anatomik kardian n yaklafl k 2 cm afla s na kadar olmal d r. Büyük kurvatürde ise sa ve sol gastroepiploik arterin arkas na kadar olmal d r. Gastrik rezeksiyon ve lenfadenektomi de total gastrektomi kadar radikal olmal d r. K s tlamalar sadece LN 2 için (kardian n solunda) geçerli olabilir. Kompartman 1 ve 2 ye ek olarak LN dan 13 ve sa paraaortik ve parakaval nodlar n (LN 16) disseksiyonu da subtotal gastrektomi ile beraber uygulanmal d r. Barsak pasaj n n rekonstruksiyonunda önce gastrik güdü ün küçük kurvatürü taraf ndan rezeksiyon hatt k smen kapat l r. Rezeksiyon hatt n n büyük kurvatüre do ru sadece küçük bir k sm anastomoz için kullan l r. Sindirim sisteminin devaml l için rekonstrüksiyon izoperistaltik yönde gastroenterostomi ile retrokolik veya antekolik jejunal loop ile sa lan r ve yan-yana Braun jejunojejunostomisi de ilave edilir. Ancak bu tip rekonstrüksiyon ile birçok olguda özefagusa alkalen reflü olmaktad r, bu nedenle de rekonstrüksiyonun Roux-en-Y fleklinde olmas önerilmektedir. Total gastrektomi: Total gastrektomi daima kompartman 1 ve 2 nin sistematik lenfadenektomisi ile beraber uygulan r. Daha önce de tart fl ld gibi tümörün lokalizasyonuna göre lenf nodu diseksiyonu geniflletilmesi gerekli olabilir. 265

14 Metin Kapan Total gastrektomi sonras yaflam kalitesini artt rmak üzere rekonstrüksiyonun pofl oluflturularak yap lmas gerekmektedir. Ancak pofl rekonstrüksiyonu yap lan hastalarda görülen avantajlar özellikle uzun dönemde ortaya ç kt için, rekonstruksiyon tipi belirlenirken hastan n prognozu da gözönüne al nmal d r. Ancak prognoz iyiyse pofl önerilir. Geniflletilmifl gastrektomi: Gastrektomi midedeki tümörün yerleflim yeri ve yayg nl na göre; proksimalde distal özefagusun çeflitli bölümlerine kadar, ve distalde ise duodenum ve pankreas bafl n rezeke edecek flekilde geniflletilebilir. Palyatif cerrahi giriflimler: Bat da erken gastrik kanser çok az say da hastada saptanabilmektedir. Tüm mide kanserli hastalar n yaklafl k %55 i laparotomi için ve sadece %21 i küratif rezeksiyon için uygun olmaktad r. Geri kalan olgular n %15 ine hiçbir fley yap lamaz, %10 una palyatif rezeksiyon ve %9 una da by-pass ifllemi uygulanabilir. Ancak laparotomi ve palyatif cerrahi giriflimler anlaml ölçüde mortalite (%10-30) ve morbidite riski tafl maktad r, bu nedenle palyatif rezeksiyona giriflmeden önce, bu tarz bir ameliyat n hedeflerinin belirlenmesi çok önemlidir. Disfaji, kusma ve obstrüktif a r gibi obstrüksiyona ba l semptomlar cerrahi rezeksiyon ya da by-pass ile düzeltilebilir. Kanama rezeksiyon ile düzeltilebilir. Laparotomide küratif rezeksiyon yapmak imkans zsa, di er seçenekler; palyatif rezeksiyon, by-pass ya da hiçbir fley yapmamakt r. Palyatif by-pass ifllemleri yaln zca obstrüksiyonu olan vakalarda endikedir. MORB D TE VE MORTAL TE Ameliyat n mortalite ve morbiditesi, rezeksiyonun natürüne ba l d r; en emniyetliden en kötüye do ru s ras yla; distal parsiyel gastrektomi, subtotal gastrektomi ve total gastrektomi say labilir. Postoperatif komplikasyonlarla anlaml biçimde iliflkili faktörler, ameliyat iflleminden ayr olarak, yafl, cins ve splenektomidir. Erkek hastalar ve ileri yafltakiler komplikasyon geliflimine daha yatk nd rlar, ayr ca splenektomi yap lanlarda da durum ayn d r. Mide kanserinin cerrahi rezeksiyonuna ba l mortalite oranlar Bat ülkelerinde giderek düflmektedir lerde %10 un alt nda iken, 1990 larda %2 olarak saptanm fl ve Japonya da elde edilen sonuçlara yaklaflm flt r. Erken postoperatif komplikasyonlar s kl kla anastomoz kaça na ba l d r. Gastroenterostomi ye göre özeofagoenterostomiler kaçak bak m ndan daha risklidir. Gastrik kanser cerrahisinde duodenal güdük kaçaklar nadir görülür. Lenfadenektomi ifllemine ba l olarak lenfatik fistül ya da bu esnada meydana gelen pankreatik kapsül yaralanmas ile pankreatik fistül geliflebilir. Bütün bu durumlar sonuçta cerrahi alanda enfeksiyona neden olur ve septik komplikasyon olarak de erlendirilir. Ancak revizyon için ikinci bir cerrahi giriflime nadiren gerek duyulur. S v toplanmas BT eflli inde kolayca tesbit edilip, perkütan olarak drene edilebilir. 266

15 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Gastrik kanser için tarif edilen prosedürlerin mortalitesi, özelleflmifl merkezlerde %5 in alt ndad r. Geç postoperatif komplikasyonlar; Roux en Y tipi rekonstrüksiyon uygulanmaya bafllanmas ile geç komplikasyonlardan alkalen reflü özofajit görülme s kl çok azalm flt r. Subtotal rezeksiyonla karfl laflt r ld nda total gastrektomi sonras Dumping sendromu daha az görülür. Gastrektomi sonras yaflam kalitesi ile ilgili yap lan analizler hastalar n ço- unun de iflen durumlara adapte olduklar n göstermifltir. Hastalar n gastrektomi sonras vücut a rl klar hesaplanan ideal kilodan %10-15 az olmakla beraber genellikle ayn kal r. Gastrektomi geçiren tüm hastalar aras nda pofl rekonstrüksiyonu uygulananlarda yaflam kalitesi en iyidir. Bunu subtotal gastrektomi takip eder. Anastomozu gö üs içinde olan basit özofagojejunostomi uygulanan hastalarda yaflam kalitesi en kötüdür. Postoperatif komplikasyonlar n prognoz aç s ndan da önemi büyüktür. Çeflitli analizler göstermifltir ki gastrik kanserli hastalar n uzun süreli sürvisinde postoperatif komplikasyonlar n ba ms z negatif etkisi vard r. Preoperatif kemoterapi: Lokal yay l ml kanserlerde preoperatif kemoterapinin faydal oldu u gösterilmifltir ancak bunun için do ru evrelendirme flartt r. Kemoterapi perigastrik ve gastrik yap larda fibroz oluflumunu indükler. Buna ra men, bu cerrahi prosedürde risk ya da zorlu a yol açmaz. Ayn zamanda postoperatif kanama ve enfeksiyon riski de artmaz. Rezeksiyonun geniflli i preoperatif kemoterapi sonras azalt lmamal d r, hatta primer rezeksiyon uygulanan hastalardaki gibi kompartman 1 ve 2 nin sistematik lenf nodu diseksiyonu bu olgularda da gereklidir. Bu durumda rezeksiyonun geniflli i kemoterapi öncesi primer tümöre ba l d r. Kemoterapi ile tam remisyon olsa da rezeksiyon s n rlar neoadjuvan tedavi öncesi tümörün lokalizasyonu ve büyüklü üne ba l d r. Ayn fley lenfadenektomi için de geçerlidir. Yap lan çal flmalar, preoperatif kemoterapinin postoperatif morbidite ve mortaliteyi artt rmad n aç kça göstermektedir. Buna ra men preoperatif kemoterapi sonras septik komplikasyonlar daha uzun süreli olur. UZUN DÖNEM SONUÇLARI Befl y ll k yaflama oranlar : Do uda ve Bat da evre 2 ve 3A l kanserlerde belirgin fark gösterir. ABD gastrik kanserli hastalarda evre 2 ve 3A da 5 y ll k yaflama flans s ras yla %30 ve %15 iken, Almanya'da %45 ve %30, Japonya'da %75 ve %60 aras ndad r. Almanya ve ABD aras nda epidemiyolojik fark olmamas nedeniyle Almanya'daki daha üstün sonuçlar n nedeni bu ülkede rutin olarak daha radikal cerrahi uygulanmas ve yeterli lenfadenektomi yap lmas - d r. Japonya'n n sonuçlar n n fark ise buradaki yaklafl m n çok daha fazla ra- 267

16 Metin Kapan dikal olmas d r. Tümörün distribüsyonu, hastalar n yafl ve tümörün büyüme paterni Japonya ve Bat 'da oldukça farkl d r. Dahas, evre 2 ve 3 deki hastalarda postoperatif kemoterapi Japonya'da standart olarak uygulan rken, Almanya ve ABD de nadiren uygulan r. Sonuçta, Japonya'daki merkezlerden ç kan sürvi e rileri di er nedenlerle olan postoperatif mortalite ve ölümleri içermez, sadece tümörle ilgili ölümleri kapsar. Bu gözlem süresince olan tüm ölümleri kapsayan Bat merkezlerindeki sürvi e rileri ile belirgin tezat gösterir. Çal flmalar son bir prognostik faktör tan mlam flt r ki bu da cerrah n bireysel tecrübesi ve çal flt merkezdir. Çünkü görülmüfltür ki tecrübeli merkezlerde daha yüksek RO rezeksiyon oran, daha genifl lenfadenektomi ve daha az komplikasyon izlenmektedir. Bu veriler, mide kanserinin tedavisinin tecrübeli merkezlerde daha yo un uygulanmas n destekler. KAYNAKLAR 1. Abe S, Shiraishi M, Nagoka S, Yashimura H, Dhar DK, Nakamura T. Serozal invasion as the single prognostic indicator in stage IIA gastric cancer. Surgery 1991; 109: Alcobendes F, Milla A, Estape J, Curto J, Pera C. Mitomycin C as an adjuvant in resected gastric cancer. Ann Surg 1983; 198: Bailey E, Dungal N. Polcyclic hydrocarbons in Iceland s smoked food. Br J Cancer 1958; 12: Barr H, Greenall MJ. Carcinoma of the stomach. "Oxford Textbook of Surgery" Ed. Peter J Morris, Ronald A Malt. Oxford Med. Publ. 1994; Vol:1,s: Boku T ve ark. Prognostic significance of serozal invasion and free intraperitoneal cancer cells in gastric cancer. Br J Surg 1990; 77: Bringaze WL III, Chappuis CW, Cohn I Jr, Correa P. Early gastric cancer. 21-Year experience. Ann Surg 1986; 204: Buruk F, Berbero lu U, Pak, Aksaz E, Celen O. Gastric cancer and Helicobacter pylori infection. Br J Surg 1993; 80: Dent DM, Madden MV, Price SK. Randomized comparison of R1 aand R gastrectomy for gastric carcinoma. Br J Surg 1988; 75: Fujimoto S, Takahashi M, Ohkubo H, Mutou T, Kure M, Masaoka H, Kobayashi. Comparative clinicopathologic features of early gastric cancer in young and older patients. Surgery 1994; 115: Furukawa H, Iwanaga T, Hiratsuka M, Imaoka S, Iskihawa O, Kabuto T, Sasaki Y, Kameyama M. Gastric remnant cancer as a metachronous multiple lesion. Br J Surg 1993; 80: Gazzola LM, Saegesser F. Cancer of the gastric stump following operations for benign gastric and duodenal ulcers. J Surg Oncol 1975; 7: Geçio lu A. Güncel mide kanseri. Ça dafl Cerrahi Dergisi 1997; 11:3 13. Green PHR, O Toole KM, Weinberg LM, Goldfarb JP. Early gastric cancer. Gastroenterology 1981; 81: Gupta JP, Jain AK, Agrawal BK, Gupta S. Gastroscopic cytology and biopsies in diagnosis of gastric malignancies. J Surg Oncol 1983; 22: Haenzel W, Correa P. Developments in the epidemiology of stomach cancer over the past decade. Cancer Res 1975; 35: Higgins GA, Amadeo JH, Smith DE, Humphrey EW, Keehn RJ. Efficacy of prolonged intermittent therapy with combined 5-FU and methyl-ccnu following resection for gastric carcinoma. Cancer 1983; 52: Hioki K, Nakame Y, Yamamoto M. Surgical strategy for early gastric cancer. Br J Surg 1990; 77: Husemann B. Cardia carcinoma considered as a distinct clinical entity. Br J Surg 1989; 76: Inokuchi K, Hattori T, Taguchi T, Abe O, Ogawa N. Postoperative adjuvant chemotherapy for gastric carcinoma. Analysis of data on 1805 patients followed for 5 years. Cancer 1984; 53: Kampschoer GMH, Nakajima T, Van de Velde CJH. Changing patterns in gastric cancer. Br J Surgery 1989; 76: Kapan M, Pekmezci S, fiahin DA, Durgun V, Ak H, Geçio lu A. Mide kanserleri: 664 olgunun analizi. Kocaeli Üniversitesi T p Dergisi 1997; 2:

17 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi 22. Kurita A, Takashima S, Doihara H, Yokayama N, Saga H, Takiyama W. Limeted surgery to early gastric cancer. Nippon Geka Gekkai Zasshi 1993 (abstr); 94: Lawrence M, Shiu MH. Early gastric cancer: twenty-eight year experience. Ann Surg 1991; 213: Laxen F, Sipponen P, Ihamaki T, Hakkiluoto A, Dortscheva Z. Gastric polyps; their morphological and endoscopical characteristics and relation to gastric carcinoma. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 1982; 90A: Longmire WP Jr. A current view of gastric cancer in the US. Ann Surg 1993; 218: Mac Donald JS, Wooley PV, Smythe T, et al. 5-Fluorouracil, adriamycin and mitomycin C (FAM) treatment of advanced gastric cancer. Cancer 1979; 44: Nichols JC. Stump cancer following gastric surgery. World J Surg 1979; 3: Okamura T, Tsujitani S, Korenaga D, et al. Lymphadenectomy for cure in patients with early gastric cancer and lymph node metastasis. Am J Surg 1988; 155: Papachristou DN, Fortner JG. Local recurrence of gastric adenocarcinoma after gastrectomy. J Surg Oncol 1981; 18: Papp JP, Joseph JI. Adenocarcinoma occurring in a hyperplastic gastric polyp. Removal by electosurgical polypectomy. Gastrointest Endosc 1976; 23: Paterson IM, Easton DF, Cobishley CM, Gazet JC. Changing distribution of adenocarcinoma of the stomach. Br J Surg 1987; 74: Pincton TD, Owen Da, MacDonald WC. Comparison of esophagocardiac and more distal gastric cancer in patients with prior ulcer surgery. Cancer 1993; 71: Pruitt RE, Truss CD. Endoscopy, gastic ulcer, and gastric cancer. Dig Dis Sci 1993; 38: Rollag A. Jacobsen CD. Gastric ulcer and risk of cancer. Acta Med Scand 1984; 216: Saegesser F, James D. Cancer of the gastric stump after partial gastrectomy (Billroth II principle) for ulcer. Cancer 1972; 29: Schlay P, Bockler R, Peter M. Nitrite and nitrosamines in gastric juice; risk factors for gastric cancer? Scand J Gastroenterol 1982; 17: Scott HW, Adkins RB, Sawyers JL. Results of an aggressive surgical approach to gastric carcinoma during a twenty-three-year period. Surgery 1985; 97: Stalsberg H, Taksdal S. Stomach cancer following gastric surgery for benign conditions. Lancet 1971; 2: Tedesco FJ, Best WR, Littman A. Rubin CE, Sturdevant RA, Vennes JA. Role of gastroscopy in gastric ulcer patients. Planning a prospective study. Gastroenterology 1977; 73: Tomasulo J. Gastric polyps: histologic types and their relationship to malignancy. Cancer 1971; 27: Weisburger J, Raineri R. Assesment of human exposure and response to N-nitroso compounds. A new view on the etiology of digestive tract cancers. Toxicol Appl Pharmacol 1975; 31: Yan C-J. Brooks JR. A surgical management of gastric adenocarcinoma. Am J Surg 1985; 149: You W, Blot WJ, Chang Y, Jin M, Kneller R, Zhang L, Han Z, Zeng X, Liu W, Zhao L, Correa P, Fraumeni JF Jr. Precancerous gastric lesions in a popülation at high risk of stomach cancer. Cancer Res 1993; 53:

MIDE KANSERİ. Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

MIDE KANSERİ. Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI MIDE KANSERİ Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI GENEL BİLGİLER %95 adenokarsinom Hastaların %80 i ileri evrelerde müracaat eder, metastaz nedeniyle kaybedilir 20.000 yeni vaka 30 yıl öncesine

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Cerrahi İlkeler ve Türkiye de Durum Dr. Dursun Buğra Mide Tümörleri Sempozyumu 17-18 Aralık 2004, İstanbul TNM Sınıflaması 2002 T Tümör Tis Karsinoma in situ (lamina

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus Tümörleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus tümörleri Benign / iyi huylu tümörler Malign / kötü huylu tümörler daha fazla! Skuamöz /yassı hücreli karsinom (SCC) Dünyada en çok görülen özofagus

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014

MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 AMAÇ Mide kanserini en erken aşamada yakalamak Cerrahi tedavisini erken gerçekleştirip, topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak YÖNTEM

Detaylı

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Dünya üzerinde kanserden ölümler içinde en sık rastlananlardan Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde sık Metastatik potansiyellerine göre benign veya

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi, öncelikle tümörün evre ve lokalizasyonu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya kemo/radyoterapinin

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Mide kanserleri: On beş yıllık deneyimlerimiz

Mide kanserleri: On beş yıllık deneyimlerimiz Mide kanserleri: On beş yıllık deneyimlerimiz Mehmet Erikoğlu, Serdar Yol, Şakir Tavlı, Metin Belviranlı, Şükrü Özer, Ceyhun Pekin, Adnan Kaynak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Özofagus Kanseri. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Özofagus Kanseri. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Özofagus Kanseri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasında 6. sırada yer almaktadır ve %1,5-2 oranında görülmektedir. Gastrointestinal

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

igog toplantıları 23.şubat 2011

igog toplantıları 23.şubat 2011 igog toplantıları 23.şubat 2011 PUCCINI MADAM BUTTERFLY OPERA III PERDE ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ Medikal Onkoloji vaka sunumu M.B 54 yaşında kadın hasta ilk başvuru tarihi: 6/5/2010 Öykü: 6 hafta önce başlayan

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi

Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi Doç. Dr. Şahin Çoban Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Gastrik polipler Menetrier hastalığı Parsiyel

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 87-91 Prof. Dr. Mehmet Ferahman Tümör evreleme sistemleri kiflinin kanserinin yay l

Detaylı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik Öngörü Tedavi Stratejisi Belirleme Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik faktörlerin idantifikasyonu ve analizi Primer tumor; BRESLOW Tumor kalınlığı Mitoz oranı Ulserasyon CLARK seviyesi Anatomik

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

ERKEN EVRE VE LOKAL İLERİ MİDE KANSERİNDE PTEN, mtor EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ

ERKEN EVRE VE LOKAL İLERİ MİDE KANSERİNDE PTEN, mtor EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI ERKEN EVRE VE LOKAL İLERİ MİDE KANSERİNDE PTEN, mtor EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ Dr. Akın Öztürk

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Endometrial Kanser Kadınlardaki kanserlerde 4. Jinekolojik

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Şuayib Yalçın Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bilim Dalı Antalya, Ulusal Kanser Kongresi 2007 MİDE KANSERİ

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK HASTA SUNUMU 47 yaşında erkek hasta; midede yanma, ekşime, bulantı, kusma, geğirme hissi ve epigastrik rahatsızlık hissi.. Progresif olarak katı gıdaları yemede güçlük İki defa olan

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ Gastrik Plikasyon; Sleeve Ameliyatına Rakip Olur mu? Rıza KUTANİŞ İstanbul Bağcılar

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

YENİ TANI KONULMUŞ MİDE KANSERLİ HASTALARIN PRİMER EVRELEMESİNDE 18F- FDG PET/BT NİN ROLÜ. Dr. Mustafa FİLİK NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

YENİ TANI KONULMUŞ MİDE KANSERLİ HASTALARIN PRİMER EVRELEMESİNDE 18F- FDG PET/BT NİN ROLÜ. Dr. Mustafa FİLİK NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ TANI KONULMUŞ MİDE KANSERLİ HASTALARIN PRİMER EVRELEMESİNDE 18F- FDG PET/BT NİN ROLÜ Dr. Mustafa FİLİK NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MİDE KANSERİNDE YENİDEN EVRELEMEDE PET/BT NİN YERİ

MİDE KANSERİNDE YENİDEN EVRELEMEDE PET/BT NİN YERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI MİDE KANSERİNDE YENİDEN EVRELEMEDE PET/BT NİN YERİ Dr. HAKAN CAYVARLI UZMANLIK TEZİ İZMİR - 2012 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir?

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Prof.Dr.Sümer Yamaner İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Lokal tümör eksizyonu nedir? Lokal Tümör Eksizyonu Transanal

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Mide Karsinomal Hastalarda Mikroskopik Rezeksiyon S n r Tutulumunun Prognostik Önemi

Mide Karsinomal Hastalarda Mikroskopik Rezeksiyon S n r Tutulumunun Prognostik Önemi Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(2): 45-52 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Mide Karsinomal Hastalarda Mikroskopik Rezeksiyon S n r Tutulumunun Prognostik Önemi Nüvit Duraker 1 1 S.B. Okmeydan E itim ve Araflt

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Abant MedicalJournal. Mide Kanserinde Cerrahi: 504 Olgu. Surgery in the Gastric Cancer: 504 Cases

Abant MedicalJournal. Mide Kanserinde Cerrahi: 504 Olgu. Surgery in the Gastric Cancer: 504 Cases doi: 10.5505/abantmedj.2014.40326 Abant MedicalJournal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 Mide Kanserinde Cerrahi: 504 Olgu Surgery in the Gastric Cancer: 504 Cases

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Billroth II rezeksiyonlu hastalarda gastrik stump kanseri

Billroth II rezeksiyonlu hastalarda gastrik stump kanseri Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(2):61-66 doi: 10.5505/tjoncol.2011.204 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Billroth II rezeksiyonlu hastalarda gastrik stump kanseri Carcinoma of the gastric stump following Billroth

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi 2016 by American Society of Clinical Oncology Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi Servikal kanserin tedavisi hastalığın evresine göre belirlenmektedir. Tedavi konizasyon,,

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler

Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi 22. Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya Bu konuşmada

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

Erken Evre Over Kanserine Yaklaşım. Prof. Dr. Turhan Uslu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

Erken Evre Over Kanserine Yaklaşım. Prof. Dr. Turhan Uslu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Erken Evre Over Kanserine Yaklaşım Prof. Dr. Turhan Uslu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir 1 Over Tümörleri Tanı aşamasında BOT un %70-80 i, EOK lerinin %25 Stage 1 de 2 Epitelial Over kanseri

Detaylı

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 1 Cilt: Sayı: 1-6 MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCE OF GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER Mefaret ŞAHİN, Yusuf TANRIKULU, Serap EREL, Kenan BAYRAKTAR,

Detaylı

Mide Karsinomal Hastalarda Metastazl Lenf Nodüllerinin Oran n n Prognostik De eri

Mide Karsinomal Hastalarda Metastazl Lenf Nodüllerinin Oran n n Prognostik De eri Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(1): 7-14 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Mide Karsinomal Hastalarda Metastazl Lenf Nodüllerinin Oran n n Prognostik De eri Nüvit Duraker 1 1 S.B. Okmeydan E itim ve Araflt rma

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK

Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK 1 Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK KOLOREKTAL KANSERLER GİS in en çok rastlanan tümörleridir. Dünyada erkeklerde KRK lar AC Ca'lardan, kadınlarda meme Ca'lardan sonra 2. sıklıkta görülürler. Ülkemizde ise KRK malign

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Lokal İleri Evre Mide Kanserinde Kombine Rezeksiyonlar

Lokal İleri Evre Mide Kanserinde Kombine Rezeksiyonlar Derici ve ark. Kadın Hastalıkları ve Doğum Lokal İleri Evre Mide Kanserinde Kombine Rezeksiyonlar ORİJİNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. COMBINED RESECTION FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER Dr. Hayrullah

Detaylı

Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014

Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014 Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014 BENİGN TÜMÖRLERİ : Gastroskopide %2-5 oranındadır. Polip, adenom, leiomyom, nörofibrom, lipom, vasküler tümörler. Mide polipleri:50-60 yaşlarında

Detaylı