Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu Ocak 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Doç. Dr. Metin Kapan Mide kanserleri halen önemli bir sa l k problemi ve cerrahi sorun olarak karfl m za ç kmaya devam etmektedir. Longmire taraf ndan, 1930 dan beri Birleflik Devletler de mide kanseri insidans nda h zl bir düflüfl bafllad ve 1984 ten beri de mide kanserine ba l ölümlerin bir plato oluflturdu u bildirilmifltir. Mide kanserlerinin ülkemizdeki durumuna bak l rsa; 1990 y l nda yap lan bir araflt rmaya göre mide kanserleri erkek kanserlerinin %7.5 ini, kad n kanserlerinin ise %6.7 sini oluflturmaktad r. Birleflik Devletler ve ngiltere de gastrik karsinom insidans düflmekle birlikte, tümör yerlefliminin proksimale do ru kayd ve kardiya adenokarsinomlar n n insidans n n artt ortaya konmufltur. NS DANS VE EP DEM YOLOJ Mide kanseri insidans ülkeler aras nda de ifliklik göstermektedir. Japonlarda hastal k epidemik boyutlardad r ve görülme s kl 70/ dir. 75 yafl s n r nda bu oran %11 seviyelerine ç kmaktad r. Buna karfl l k hastal k insidans Uganda gibi baz Orta Afrika ülkelerinde belirgin olarak düflüktür. Birleflik Devletler de yafla ba l olarak, hastal ktan ölüm oranlar, erkekte; 1935 te 28, 1967 de 9.7 ve 1986 da 8.2 olarak saptanm flt r. Bu düflüfl, tüm rklarda ve her iki cinste de görülmektedir ve bu erken tan dan, daha iyi tedaviden veya tan mlamadaki de iflikliklerden ba ms z olarak gerçekleflmifltir. Birçok ülkede hastal k insidans düflmekle birlikte Polonya da ve Japon erkeklerinde hastal k insidans azalmam flt r. Mide kanseri yafl ile s k iliflkilidir. S kl kla 5. ve 7. dekatlar aras nda ve düflük sosyoekonomik gruplarda ortaya ç kar. Hastal n insidans n n yüksek oldu u ülkelerde hastal k daha erken yafllarda pik yapar ve daha düflük risk alanlar nda da görülür. Genel olarak erkeklerde kad nlara göre çok daha s k görülür. 253

2 Metin Kapan ETYOLOJ K FAKTÖRLER Hastal n ailevi oldu una dair deliller vard r, ancak hastalar n yaln zca %4 ünde aile öyküsü vard r te Aird, A kan grubu ile mide kanseri aras ndaki iliflkiyi tan mlam flt r. A grubunda, 0 grubu hastalara göre relatif risk 1-2 kat daha fazlad r. Hastal n etyolojisinde birçok g da maddesi rol oynamaktad r, özellikle süt, hayvansal protein ve vitaminlerden fakir, niflastadan zengin düflük kaliteli diyetler hastal k gelifliminden sorumlu tutulmufltur. leri derecede tuzlu salamuralar, tütsülenmifl et ve bal klar hastal k oluflumundan sorumlu tutulmufltur. Tütsülenmifl etler hastal k etyolojisinde rol oynayabilecek benzopiren gibi polisiklik hidrokarbonlar içermektedir. Nitrosaminlerin de gastrik mukoza için karsinojenik oldu u gösterilmifltir. Yüksek protein diyetleri ile, g da koruyucu olarak veya su ile al nan nitrat ve nitritler, gastrointestinal bakteriler ile nitrozaminlere dönüflebilir. Atrofik gastrit ve buna efllik eden aklorhidri nitrozamin oluflumuna predispozisyon sa lar. Ayr ca sigara içimi, içilen sudaki çinko ve kurflun ile atmosferdeki talk ve asbestoz da hastal n etyolojisinde rol oynamaktad r. Yak n zamanda gastrik karsinomun Helicobacter pylori enfeksiyonu ile birlikte görüldü ü saptanm flt r. Bu mikroorganizma antral inflamasyon ve gastrit tablosuna yol açar. EGF (epidermal growth factor) ile iliflkili olarak gastrik mukoza üzerinde onkojenik aktivite gösterebilir. ntestinal tip gastrik kanser ile H.pylori enfeksiyonu aras nda muhtemel bir iliflki oldu unu savunulmaktad r. Kronik atrofik gastrit de mide kanseri için predispozand r. Kronik atrofik gastritte mukozadaki glandüler morfoloji parsiyel veya komplet olarak ortadan kalkar ve yerini ba dokusu al r. ntestinal metaplazide gastrik glandüler mukozan n yerini barsak mukozas na benzer bir mukoza al r. Gastrik mukozan n intestinal metaplazisi gastrik kanser ile s kl kla birliktedir, epidemiyolojik çal flmalarda gastrik kanser insidans n n yüksek oldu u popülasyonlarda, intestinal metaplazi insidans - n n da yüksek oldu u saptanm flt r. Ancak, mukozal atrofi ve intestinal metaplaziler çok yayg n fenomenlerdir, insidanslar yaflla birlikte artar ve özellikle yafll popülasyonda s k görülür. ntestinal tip gastrik kanserler; gastrik mukozan n bir dizi mutasyonu ile oluflmaktad r ve histopatolojik de ifliklikler daha hayat n ilk dekad nda bafllamaktad r. lk lezyon atrofik gastrittir, bunu mukozan n progressif intestinalizasyonu ile oluflan intestinal metaplazi, daha sonra displazi ve sonuçta da karsinom basamaklar izler. Tubulovillöz ya da villöz yap daki adenomatöz polipler de premaligndir. Malign de ifliklik s kl poliplerin büyüklü ü ve çoklu u ile do ru orant l - d r, s kl kla 2 cm den büyük poliplerde risk yüksektir. Gastrik Ca için ç kar lm fl piyeslerin %34 ünde adenomatöz polipler, ç kart lan poliplerin %20 sinde ise ciddi displazi ile beraber insitu karsinom saptanmaktad r. Benign peptik ülser nedeniyle yap lan ameliyattan sonra da bakiye midede kanser geliflti i bildirilmifltir. Bu tümörlere Güdük Karsinomu da denir, çünkü bu kanserler Billroth I ve II gastrektomilerden sonra daha s k geliflirler. Geçen süreye ba l 254

3 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi olarak risk artar, 25 y l sonra olgularda riskin 6 kat artt saptanm flt r. Genel olarak, gastrektomilerden sonra uzun dönemlerde gastrik Ca geliflme riski, yaklafl k %3-10 aras nda de iflen oranlarda görülmektedir. Menetrier hastal - nda da gastrik Ca riskinin artt öne sürülmektedir. PATOLOJ Tümörün Yerleflimi Kardia adenokarsinomlar n n insidans n n giderek artt ortaya konmufltur, ancak hala en s k antral ve prepilorik tümörler görülür ve bunlar korpus ve fundus tümörleri izler. Fundus tümörlerinin, histolojik tipten ba ms z olarak daha agresif oldu- u ve submukozaya invaze olmaya daha e ilimli oldu u gösterilmifltir. Bu durum, bu bölgenin anatomik özelliklerinden olabilece i gibi, tümörün tan konuldu unda daha ileri evrelerde olmas ndan da kaynaklanabilir. Makroskopik Görünüm lerlemifl gastrik kanserlerin yaklafl k %10 u yüzeyi ülsere polipoid tümörlerdir. Bu grup kanserlerin ço unlu u iyi differansiye adenokarsinomlard r ve prognozlar rölatif olarak daha iyidir. Olgular n %50 sinde ise kanser ülseratif ya da penetran tiptedir. Daha seyrek olarak da yaklafl k olgular n %5 inde yüzeyel yay lan karsinomlar görülür, bu tümörler belirgin olarak mukoza ve submukozaya s n rl olmakla birlikte genifl bir alan kaplarlar ve ço u erken evrede perigastrik lenf nodüllerine metastaz yapar. Bir di er subgrup, diffüz infiltratif kanserdir (linitis plastica). Karakteristik olarak tümör submukoza ve muskularis tabakalar n ileri derecede infiltre eder. Bu tümörün endoskopik olarak tan nmas güçtür ve mukozan n yüzeyel biyopsisi sonuçsuz kal r. lerlediklerinde tümör tüm mideyi tutar ve prognozlar kötüdür. Funnel Tip Colunm Tip Mountain Tip a a a b b b b/a< <b/a< <b/a fiekil 1. lerlemifl mide kanserinin kesit yüzeyindeki kanser invazyonunun volumetrik tipleri 255

4 Metin Kapan lerlemifl gastrik kanserler morfolojik olarak 3 morfovolümetrik tipe ayr - labilir, burada etkilenen mukozaya göre, adele invazyonunun oran dikkate al n r (fiekil 1). 1. Funnel tip (mukoza tutulumu adeleye göre fazlad r, oran 0.75 ten küçüktür). 2. Column tip (adele ve mukoza eflit oranda tutulmufltur, oran aras ndad r). 3. Mountain tip (adele tutulumu mukozal tutuluma göre fazlad r ve oran 1.25 ten fazlad r). Erken Gastrik Kanser lerlemifl Gastrik Kanser Mukoza Submukoza Musküler Serozal S n r Serozal Yüzey Seroza Muskularis Muskularis mukoza fiekil 2. Erken ve ilerlemifl mide kanserinde invazyon derinliklerine göre olan farklar Prognoz aç s ndan en iyi form funnel tip ve en kötü form ise mountain tiptir. Erken gastrik kanser, gastrik mukoza ve submukozaya s n rl tümörlerdir, bunlarda nodal tutulum belirsizdir ve mikroskopik incelemedeki invazyon derinli i ile postoperatif survi aras nda s k bir korelasyon vard r. fiekil 2 de erken ve ilerlemifl gastrik kanserin invazyon derinlikleri aras ndaki farklar flematik olarak gösterilmifltir. Erken gastrik kanserin endoskopik görünümü dikkate al narak ayr bir klasifikasyon gelifltirilmifltir. Buna göre erken gastrik karsinom üç ana gruba ayr l r. Tip I (protruding tip) kabar k tip, Tip II (superficial) yüzeyel tip, ve Tip III (excavated) çökük tip. Ayr ca Tip II 3 ayr subgruba ayr l r; a) elevated, b) flat ve c) depressed olmak üzere. Erken gastrik kanser tipleri flematik olarak fiekil 3 te gösterilmifltir. Erken mide kanserinde lenf nodülü metastaz yoksa 5 y ll k survi bu olgularda %99 dur, buna karfl lenf dokusu metastaz varsa bu oran %73 e düfler. 256

5 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Tip I Protrüze Tip Tip II Superfisiyal Tip Tip III Excave Tip Temel Tipler a. Elave tip b. Flat tip c. Deprese tip IIa+IIc (III) IIc+IIa IIb+IIc IIc+III III+IIc Kombine Tipler fiekil 3. Erken mide kanseri tipleri Mikroskopik Görünüm Gastrik kanserlerin büyük bölümü adenokanserdir ve di er tümörler nadirdir. Klasifikasyonlar güçtür çünkü bir tümör kitlesinde de iflik histolojik özellikler birarada bulunabilir. Morfolojik özelliklerine göre gastrik kanserler WHO klasifikasyonuna göre 5 tipe ayr l r, bunlar; adenokarsinom, adenosquamöz karsinom, squamoz hücreli karsinom, indifferansiye karsinom ve s n fland r lamayan karsinomlard r. Adenokarsinomlar diferansiyasyon derecelerine papiller, tübüler, müsünöz ve tafll yüzük hücreli tümörler olarak 4 ayr paterne ayr l r. Ayn tümör içinde de iflik derecelerde diferansiyasyon gösteren kar fl k bir yap saptan r ve hakim olan yap ya göre s n fland rma yap l r. Lauren taraf ndan daha basit bir s n fland rma yap lm flt r, buna göre mide kanserleri intestinal tip ve difüz tip olarak ikiye ayr l rlar. ntestinal tip, selüler yap s yla tan mlan rken, difüz tip büyüme paterni ile tan mlan r, buna göre polipoid ve süperfisyal karsinomlar intestinal tipe, linitis plastika ise difüz tipe girer. Ülseratif tümörler ise her iki tipe de girebilir. ntestinal tipin prognozu daha iyidir ve hastal k insidans n n yüksek oldu u alanlarda daha s k görülür. Erken mide kanserinin mikroskopik görünümü, makroskopik görünüm (Lauren s n fland rmas ) ile korelasyon gösterir. Tip I ve IIa intestinal tipe, tip IIc ve III difüz tipe uyar. HASTALI IN DO AL SEYR Mide kanserlerinin gastrik duvardaki derinli i prognoz üzerinde çok belirgin olarak etkilidir. Gastrik seroza tutulmuflsa tedavi sonras prognoz belirgin biçimde kötüleflir. Serozan n tutulmad olgularda lenf ganglionu metastaz %18 oran nda olur ve bu olgularda rezeksiyonu takiben 5 y ll k yaflam oran %50 nin üzerindedir. Seroza tutuldu unda lenf ganglionu metastaz oran %80 e ç kar ve prognoz bunlarda oldukça kötüdür. Tümör serozaya ulaflt - nda dökülen hücrelerle implantasyon metastazlar ortaya ç kar. Serozadaki infiltre alan 10 cm 2 den az ise, serbest intraperitoneal malign hücre bulunma 257

6 Metin Kapan fiekil 4. Mide lenfatiklerine ait lenf nodu istasyonlar oran %22 dir. Tutulan alan 20 cm 2 den büyükse bu oran %72 ye yükselir. Bu hücrelerin implantasyonu karakteristik olarak overe (Krukenberg tümörü) ve pelvis içine (Blummer raf ) olur. Gastrik serozaya penetrasyon en önemli prognostik faktör olarak kabul edilebilir. Gastrik tümörler direkt invazyon ile karaci er, dalak ve pankreas gibi komflu yap lara da yay l rlar. Lenfatik Drenaj ve Lenf Nodülü Tutulumu Gastrik kanserler için lenf nodülü tutulumu ve yay l m paterni çok önemlidir. Bat serilerinde rezeksiyona giden gastrik tümörlerin %70 inde bir çeflit lenf ganglionu tutulumu saptanm flt r. Japon serilerinde ise mukozal kanserlerin %3 ünde lenf ganglionu metastaz oldu u bildirilmifltir, tümör submukozay tutarsa bu oran n %15 e ç kt saptanm flt r. Mide lenfatikleri 4 grup olarak incelenmektedir. Buna göre; Grup I (NI): Perigastrik lenf ganglionlar. Grup II (N2): Majör damarlar boyunca ve onlar n köklerinde yer alan ganglionlar. Grup III (N3): Süperior mezenterik arter kökünde, hepatoduodenal ligaman içinde ve pankreas arkas nda yer alan lenf ganglionlar. Grup IV (N4): Uzak lenf ganglionlar d r. Ancak onkolojik prensipler çerçevesinde bunu tan mlamak cerrahi planlama için yeterli de ildir. Antrumdaki bir perigastrik lenf ganglionu (N1), tümörün kardiada olmas halinde uzak lenf ganglionu (N4) olarak kabul edilir. Bu nedenle lenf ganglionlar na istasyon numaralar verilmifltir, primer tümörün yerine, lenf ganglionu 258

7 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Tablo 1. Gastrik ve üst abdominal lenf nodülü istasyonlar n n numaraland r lmas stasyon Numaras Anatomik Lokalizasyon 1, 2 Kardiaya komflu (Perigastrik) 3, 4 Küçük ve büyük kurvatura komflu 5 Suprapilorik (Sa Gastrik Arter) 6 nfrapilorik 7 Sol Gastrik Arter 8 Kommon Hepatik Arter 9 Çölyak Arter 10 Dalak Hilusu 11 Splenik Arter 12 Hepatikoduodenal Ligaman 13Pankreas Bafl Arkas 14 Mezenter Kökü (Superior Mezenterik Arter) 15 Orta Kolik Arter 16 Paraaortik istasyonlar na ve ganglionlar n durumuna göre cerrahi rezeksiyon planlan r. Lenf ganglionlar n n istasyon numaralar fiekil 4 ve Tablo 1 de görülmektedir. Büyük ve küçük kurvatürde paralel yerleflimli lenf nodlar (lenf nodu istasyonu -LN - 1-6) kompartman 1 olarak de erlendirilir. Büyük damarlar n ve çölyak aks s ras ndaki santral lenf nodlar (LN 7-12) kompartman 2 olarak de erlendirilir. Çölyak aks d fl na taflan lenfatik metastazlar sistemik metastaz olarak de erlendirilir. Kompartman 3 te lenf nodu metastaz olan hastalarla uzak organ metastaz olan hastalar n prognozunun eflde er oldu u kabul edilir. Genelde, lenf nodüllerinin herhangi birinin tutulumu kötü prognoz iflaretidir, ancak tutulan nodül say s da önemlidir. 4 ya da daha fazla ganglionun tutulmufl olmas, daha az say daki tutuluma oranla daha flanss z bir durumdur. Uzak metastazlar n en s k görüldü ü yerler karaci er (%49), akci er (%33), overler (%14), kemikler (%11) ile servikal ve supraklaviküler (Virchow) (%8) nodüllerdir. Uzak metastaz olan hastalar n prognozu kötüdür, primer kanser dikkate al nmaks z n, karaci er metastaz olan hastalar 1 y l içinde ölürler. GASTR K KARS NOMUN EVRELEND RMES Tüm neoplazilerde oldu u gibi mide kanserleri içinde üniform nitelikte ve tedavi sonuçlar n karfl laflt rmaya müsait bir evrelendirme sistemi gereklidir. Bu amaçla en s k TNM s n fland rmas kullan lmaktad r (Tablo 2). 259

8 Metin Kapan Tablo 2. Mide kanserinde TNM s n fland rmas Primer Tümör Tis Karsinoma in situ T1 Lamina propria veya submukoza invazyonu T2 Muskularis propria invazyonu T3Seroza penetrasyonu T4 Komflu yap lar n invazyonu Bölgesel Lenf Nodu Metastaz N0 N1 N2 Yok Primer tümörün kenar na 3 cm uzakl ktaki perigastrik lenf nodlar na metastaz Primer tümör kenar na 3 cm den daha uzak perigastrik lenf nodlar ile beraber gastrik, kommon hepatik, splenik veya çölyak arterlere metastaz Evre 0 I II III IV Tis N0 T1 T2 N0-1 N0 T1 T2 T3 N2 N1 N0 T2 T3 T4 N2 N1-2 N0-1 T4 T1-4 N2 N1-2 M1 KL N K TABLO Gastrik karsinom belirtileri s kl kla silik ve nonspesifiktir. Kesin semptomlar, tümör lümeni t kayacak kadar büyüdü ünde, gastrik fonksiyonlar bozacak kadar büyük bir segmenti tutan duvar invazyonu yapt nda ya da kanamaya yol açt nda ortaya ç karlar. Hastalar n %70 inde daha bafllang çta üst abdominal-epigastrik a r veya rahats zl k hissi gibi yak nmalar vard r, daha sonra kilo kayb, bulant, kusma, hematemez, melena, ileri ifltahs zl k ve fliflkinlik yak nmalar ortaya ç kar. Kardia tümörlerinde disfaji yak nmalar olabilir. Erken gastrik kanser, dispeptik yak nmalarla ortaya ç kar. Dispeptik yak nmalar olan hastalarda displastik de ifliklikler saptan rsa, düzenli olarak 260

9 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi endoskopik incelemeler gerekli hale gelir. Erken gastrik kanserli olgularda çok az fizik muayene bulgusu vard r; hastalar n %10 unda epigastrik hassasiyet vard r ve di er olgular n fizik muayenesi normaldir. Hastal a spesifik bir semptom yoktur ve hiçbir semptom hastal n yayg nl k derecesi ile korelasyon göstermez. lerlemifl hastal kta, Sister Joseph nodülü, palpabl supraklaviküler lenf ganglionlar, assit, sar l k, palpabl abdominal veya pelvik kitleler saptanabilir. M DE KANSER NDE TANI YÖNTEMLER Hematolojik tetkiklerde s kl kla hipokrom, mikrositer tipte bir anemi saptan r. Erken gastrik kanserli olgular n %20 sinde de anemi tespit edilebilir. D flk da gizli kan (+) olabilir. Hastalar n yaklafl k 2/3 ünde aklorhidri saptan rsa da bunun tan sal aç dan de eri çok azd r. lerlemifl hastal olan olgular n %30 unda CEA serum seviyeleri yükselir. Üst gastrointestinal sistemin kontrastl grafileri önemli tan yöntemleridir. Çift kontrast teknikle mukozal de ifliklikler tüm detay yla görülür. Teknik yüksek dansiteli baryum, CO2, simethicone ve glukagon verilerek gelifltirilebilir, dijital yöntemlerle çok iyi sonuçlar al nabilir. Metastazlar belirlemede bilgisayarl tomografi (BT), ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans incelemeler (MRI) çok yard mc d r. Bu metodlar büyümüfl lenf ganglionlar n ve tümör depositlerini ortaya koyar. Preoperatif dönemde, lenf ganglionu tutulumunu saptama oran n ve do rulu unu artt rmak, lokalizasyonunu saptamak için monoklonal iflaretli izotoplar, endoskopik lenfografi, endolüminal ultrasonografi ve dinamik BT gibi yöntemlerde günümüzde uygulanabilmektedir. Endoskopik US ile 3 mm çap ndan büyük perigastrik lenf ganglionlar saptanabilmektedir. Kontrast maddenin submukozal injeksiyonundan sonra yap lan endoskopik lenfografi ile tutuluma u ram fl lenf ganglionlar ndaki metastatik dolum defektleri ortaya konulabilir. Endoskopi günümüzde en önemli tan arac d r. Her lezyondan 10 ve daha çok say da biyopsi al nmas ile tan sal do ruluk oran %100 e ulaflabilir. Biyopsilerin do ruluk oranlar n n do rudan do ruya al nan biyopsi say s na ba l - d r. lerlemifl gastrik kanser olgular nda, gastrik aspirasyon ile elde edilen eksfoliye malign hücrelerin sitolojik incelemesi mümkündür, ancak do ruluk oranlar %40-90 aras nda de iflmektedir. fiüpheli lezyonlar n f rçalanmas ile al nan örneklerin sitolojik analizi ile de tan konulabilir, yöntemin do ruluk oran %80 civar ndad r. Hem sitolojinin, hem de biyopsinin do ru sonuçlanmas n engelleyen temel neden yeterli materyalin al namamas d r. Ayr ca ülser çevresindeki rejenerasyon alanlar ndaki atipik hücrelere ba l olarak yorumlama problemleri ç kabilir. 261

10 Metin Kapan Laparoskopi de gastrik kanser tan s için, cerrahi giriflimin bafllang c nda yararl olabilir, hastal n yayg nl ve varsa metastazlar (karaci er, over, periton) de erlendirilebilir. Japonya da laparatomi bafllang c nda peritoneal lavaj ve sitolojik inceleme yap l r, ayr ca lenf ganglionlar ndan örnekler al narak frozen section ile de erlendirilir, bundan sonra olgunun küratif rezeksiyon için uygunlu una karar verilmektedir. Mide kanseri tan s nda popülasyon taramalar da kullan labilir, ancak saptanan gastrik lezyonun endoskopik görünümü veya biyopsi-sitoloji materyali malignite aç s ndan flüpheli ise, iyileflme tamamlanana kadar takip endoskopisi yap lmas ; ilk muayenede ülser selim görünümlü ise ve biyopsi-sitoloji (-) ise seri endoskopik takiplerin maliyet ile iliflkili olarak çok az yarar sa lad vurgulanmaktad r. TEDAV VE SONUÇLAR Billroth un ilk rezeksiyonundan beri, gastrektomi hastal n temel tedavisi olmufltur. Ancak optimal cerrahi giriflim flekli hala tart flmal d r. Farkl görüfller vard r; flöyle ki Bat daki inan fla göre hastal n patolojik evresi prognozu etkileyen temel faktörken, Do u da yayg n olan görüfle göre, hastal n sonuçlar n etkileyen temel faktörler, rezeksiyonun tabiat ve geniflli i ile kombine edilen adjuvan tedavilerdir. Tümör lokalizasyonu, özellikle serozal ve nodal tutulumun yayg nl gibi önceden saptanabilen faktörler surviyi etkiler, ancak rezeksiyonun yap labilmesi prognoz üzerinde çok anlaml rol oynar. Günümüzde tüm dünyada erken tan n n önemi kabül edilmektedir, ayr - ca uzak metastazlar n olmad hallerde karsinomun agressif rezeksiyonuda kabül görmektedir. Cerrahinin Amaçlar Gastrik kanserde yap lacak cerrahi yaklafl m n amac, operasyon sonunda residü tümör kalmayacak biçimde tam rezeksiyon olmal d r. Bu durum Kansere Karfl Uluslararas Birlik taraf ndan belirlenen R0 kategorisine girer. Buna göre primer tümör, rezeksiyon s n rlar nda ve tümör yata nda residü tümör kalmadan ç kart lmal ayr ca perifer ve s n r lenf nodlar nda rezidü tümör kalmamal d r. Tümör yeterli güvenilir s n rlarda ç kart lmal d r. Bu güvenli s n - r n geniflli i, tümörün büyüme paternine ba l d r. Mide kanserinin karakteristik özelli i, lenfatik kanallar yoluyla tümörün intramural olarak yay lmaya e ilim göstermesidir. Bu nedenle de cerrahi rezeksiyon s n rlar palpe edilen tümör kitlesinin uza ndan geçmelidir. ntramural yay l m n uzunlu u tümörün invazyon derinli i ile iliflkilidir. Muskülaris propriaya uzanm fl tümörlerde, lateral yay l m 3 cm den fazla de ildir, fakat önemli bir miktar tümör bu tabakaya penetre olmuflsa, lateral yay l m 3 cm den daha öteye gider, ancak hiçbir zaman 6 cm yi geçmez. Laurén klasifikasyonuna göre diffüz tip, intestinal tipe göre daha genifl proksimal ve distal güvenlik s n rlar gerektirir. Bu 262

11 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi ayn zamanda rezeksiyonun "3. boyutu" denen tümör yata için de geçerlidir. Güvenlik s n r lenfatik drenaj alan nda da gözönüne al nmal d r. Ç kart lan lenf nodu say s, rutin muayenede tesbit edilen belirgin olarak etkilenmifl lenf nodu say s ndan fazla olmal d r. Tam tümör rezeksiyonunun sa lanamad cerrahi giriflimler hastan n prognozunu düzeltmez ve palyatif rezeksiyon olarak kabul edilir. Tümörün durumunu tan mlamak genifl preoperatif diyagnostik de erlendirme ve evrelendirme gereklidir. Primer tümörün duvar penetrasyon derinli i ile lenf nodu metastazlar n n yayg nl aras nda iyi bir korelasyon vard r. Midenin lenfatikleri sadece submukozaya kadar gelir. Bu nedenle tümör ancak submukoza invazyonundan sonra lenf nodlar na atlar. Bu klinik durum da gösteriyor ki mukozaya s n rl tümörlerde (T1A) lenf nodu metastaz çok nadirken (%5 ten az) submukozaya ilerlemifl hastalarda (T1B) bu oran %20 ye ç kar. Tümör penetrasyonunun derinli i artt kça lenf nodu metastaz da artar. Serozaya tümör infiltrasyonu olmas halinde (T3) periton bofllu unda serbest tümör hücreleri görülür ve bu durumla iliflkili olarak karsinomatozis peritonei olas l artar. Difüz tip tümörler intestinal tipten daha s k olarak karsinomatosis peritonei tablosuna yol açarlar. Uzak metaztaz olas l primer tümörün damar invazyonu derecesiyle belirlenir. Uzak metaztazlar s kl kla portal ven yoluyla olur. Cerrahiye Karar Verirken Önkoflul Olarak Preoperatif Evrelendirme Gastrik kanserli hastalarda preoperatif evrelendirme tan sal olarak önemli rol oynar. Bu evrelendirme belirli bir cerrahi yaklafl m sa lamas n n yan s ra primer cerrahi tedaviden fayda görmeyecek hastalar n belirlenmesini de sa lar. Preoperatif evrelendirmenin esas amac tümörün evresini (TNM) belirlemektir. Bu arada iliflkili ek faktörler de de erlendirilip terapiye yönelik karar vermede gözönüne al nmal d r. Endoskopik US T kategorisi için tahminlerde %85 do ruluk gösterirken N kategorisinde %65-75 aras do rulukta de erler gösterir. Cerrahi laparoskopi peritoneal karsinomatosis için kesin tan y sa larken, direk laparoskopik US yard m yla endosonografik olarak T kategorisinin de erlendirilmesini sa lar. Ek olarak, çölyak aks dahil muhtelif lenf nodlar ndan biyopsi al nmas na olanak sa lar. Bu da preoperatif N kategorisi evrelendirmesinde endoluminal US kesinli ini art r r. Sonuçta, karaci er metaztazlar laparoskopik US ve biyopsi sayesinde ekarte edilir ya da kan tlan r. Cerrahi Endikasyonlar Yukar da belirtilen evrelendirme modaliteleri yard m yla tümörün evresi %80-85 kesinlikle tahmin edilebilir. Cerrahi tedavi endikasyonlar tümörün evresi ve cerrahi prosedür ile elde edilecek tam tümör rezeksiyon flans n n rehberli inde konulur. Hastaya ba l risk faktörleri de göz önüne al nmal d r. 263

12 Metin Kapan Cerrahi rezeksiyonla tümörün tam olarak ç kart lmas bekleniyorsa cerrahi endikasyon konmufl demektir. Ancak halen bu durumda preoperatif ya da postoperatif adjuvan tedavinin cerrahinin sonuçlar n iyilefltirip iyilefltirmedi- i aç kl k kazanmam flt r. Preoperatif evrelendirmeye dayanarak, cerrahi rezeksiyonla tam tümör ç kar lamayacaksa, preoperatif kemoterapi ile evre küçültülmesi düflünülmelidir. Terapi öncesi evrelendirmeye dayanarak, terapötik yaklafl mda 3 esas durum ay rdedilmelidir. 1. Stage IA gastrik Ca - mukozal kanser: Bu grup erken gastrik kanserli hastalar lenfatik metastaz ihtimali %5 ten az oldu u için lokal eksizyon ile tedavi edilebilirler. Di er yandan, endoskopik US yard m yla bile tümörün mukozaya s n rl olup olmad n anlamak mümkün de ildir. Bu yüzden tüm hastalarda histolojik olarak mukozal Ca tan s n koyabilmek için gerekli materyali sa layacak genifllikte tüm gastrik duvar içine alacak flekilde eksizyon yapmak gerekir. 2. Stage IB (submukozal Ca) II ve IIIA tümörler: Bu hastalarda lenf nodu metaztaz daha fazlad r. Bas l yay nlara göre bu hastalar sistemik lenfadenektomi gibi radikal cerrahiden en fazla yarar görenlerdir. Bu hastalarda yeterli cerrahi teknik uyguland nda primer tümör alan n n yan s ra lenfatik drenaj bölgesinde de R0 rezeksiyon (makroskopik ve mikroskopik olarak cerrahi s - n rlarda hiç tümör kalmamas ) imkan mevcuttur. 3. Stage IIIB ve IV tümörler: Yani uzak metaztaz da olabilen lokal ileri gastrik tümörleri içerir. Bunlarda cerrahi rezeksiyonla tam bir tümör ç kart lmas sa lanamaz. Buna karfl n rezeksiyon sonras mikroskopik (R1) veya makroskopik (R2) rezidü tümör kal r. Giriflim sadece palyatiftir ve hastan n prognozunu düzeltmez. Sonuçta bu grup hastalar için neoadjuvan teropötik yaklafl mlar araflt r lmaktad r. Özet olarak; tümör stage IB, II ve IIIA da primer cerrahi rezeksiyon ve lenfadenektomi endikasyonu vard r. Stage IIIB ve IV de cerrahi öncesi neoadjuvan modaliteler uygulanmal d r. Bu hastalarda palyatif cerrahi prosedürleri de uygulanabilir. Bu ilkeler herhangi bir yerde yerleflimli gastrik kanserler için geçerlidir. Giriflim Seçimi Gastrik kanserli hastalarda cerrahi prosedür seçimi esas olarak tümörün lokalizasyonuna göre ayarlan r. Mide üç parçaya bölünerek de erlendirme yap l r. Bu 3 parçan n s n rlar kesin olarak tan mlanmasa da bu ayr m n rezeksiyon geniflli inin kararlaflt r lmas ndaki yarar kan tlanm flt r. Rezeksiyonun geniflli inde bir di er faktör de tümörün büyüme paternidir. Diffüz tip infiltratif büyüyen tümörler non infiltratif intestinal tipten ay rdedilmelidir. Yukar da daha önce de belirtildi i gibi büyüme paterni gerekli minimum güvenlik s n r n belirler. Rezeksiyonun s n rlar çizilirken gözönüne al nmas gereken son parametre de olas lenf nodu metastazlar n n yerleflimleridir. 264

13 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Distal 1/3 kanserler: Büyüme paternine göre subtotal (intestinal tip) veya total (diffüz tip) gastrektomi uygulanmal d r. Di er yerleflimli gastrik kanserler gibi D2 lenf nodu diseksiyonu uygulanmas gereken metottur. D2 rezeksiyonu lenf nodu istasyonlar ndan 1-6 (kompartman 1) ve 7-11 (kompartman 2) i içerir. Her istasyonda bulunan lenf nodülü say s de iflkendir. E er 1 den 11 e kadarki istasyonlar ç kart l rsa (D2 Lenfadenektomi), ortalama olarak 27 lenf ganglionu ç kart l r. E er 1 den 16 ya kadarki istasyonlar ç kart l rsa (D3 Lenfadenektomi), ortalama olarak ç kart lan lenf ganglionu say s 43 e ç kar. Çok distal yerleflimli tümörlerde, lenf nodu diseksiyonu 12 (hepatoduodenal), 13 (retroduodenal) ve 16 (sa paraaortik) nolu lenf nodu istasyonlar na kadar geniflletilmelidir. Orta 1/3 kanserler: Daima total gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu gerektirir. Proksimal 1/3 kanserler: Genellikle distal özofagusu da kapsayan geniflletilmifl gastrektomiyi gerektirir. Distal özofajektomi s n rlar n kesin olarak belirlemek için rezeksiyon s n r ndan operasyon s ras nda frozen yap lmas gerekmektedir. Proksimal 1/3 kanserler için de D2 lenf nodu diseksiyonu standart prosedürdür. Ek olarak lenf nodu istasyonlar ndan 11 ve 12 nin lenfadenektomisi de uygulanmal d r. Bu da en iyi pankreas koruyucu splenektomi ile sa lan r. Fundusun arka duvar ndan ve kardiadan sol adrenale ve böbrek hilusuna olan retroperitoneal lenfatik drenaj kontrol etmek için retroperitoneal paraaortik lenfadenektomi (LN 16) yap lmas esast r. Subtotal gastrektomi: Midenin yaklafl k %80 i ç kart l r. Küçük kurvatürde rezeksiyon anatomik kardian n yaklafl k 2 cm afla s na kadar olmal d r. Büyük kurvatürde ise sa ve sol gastroepiploik arterin arkas na kadar olmal d r. Gastrik rezeksiyon ve lenfadenektomi de total gastrektomi kadar radikal olmal d r. K s tlamalar sadece LN 2 için (kardian n solunda) geçerli olabilir. Kompartman 1 ve 2 ye ek olarak LN dan 13 ve sa paraaortik ve parakaval nodlar n (LN 16) disseksiyonu da subtotal gastrektomi ile beraber uygulanmal d r. Barsak pasaj n n rekonstruksiyonunda önce gastrik güdü ün küçük kurvatürü taraf ndan rezeksiyon hatt k smen kapat l r. Rezeksiyon hatt n n büyük kurvatüre do ru sadece küçük bir k sm anastomoz için kullan l r. Sindirim sisteminin devaml l için rekonstrüksiyon izoperistaltik yönde gastroenterostomi ile retrokolik veya antekolik jejunal loop ile sa lan r ve yan-yana Braun jejunojejunostomisi de ilave edilir. Ancak bu tip rekonstrüksiyon ile birçok olguda özefagusa alkalen reflü olmaktad r, bu nedenle de rekonstrüksiyonun Roux-en-Y fleklinde olmas önerilmektedir. Total gastrektomi: Total gastrektomi daima kompartman 1 ve 2 nin sistematik lenfadenektomisi ile beraber uygulan r. Daha önce de tart fl ld gibi tümörün lokalizasyonuna göre lenf nodu diseksiyonu geniflletilmesi gerekli olabilir. 265

14 Metin Kapan Total gastrektomi sonras yaflam kalitesini artt rmak üzere rekonstrüksiyonun pofl oluflturularak yap lmas gerekmektedir. Ancak pofl rekonstrüksiyonu yap lan hastalarda görülen avantajlar özellikle uzun dönemde ortaya ç kt için, rekonstruksiyon tipi belirlenirken hastan n prognozu da gözönüne al nmal d r. Ancak prognoz iyiyse pofl önerilir. Geniflletilmifl gastrektomi: Gastrektomi midedeki tümörün yerleflim yeri ve yayg nl na göre; proksimalde distal özefagusun çeflitli bölümlerine kadar, ve distalde ise duodenum ve pankreas bafl n rezeke edecek flekilde geniflletilebilir. Palyatif cerrahi giriflimler: Bat da erken gastrik kanser çok az say da hastada saptanabilmektedir. Tüm mide kanserli hastalar n yaklafl k %55 i laparotomi için ve sadece %21 i küratif rezeksiyon için uygun olmaktad r. Geri kalan olgular n %15 ine hiçbir fley yap lamaz, %10 una palyatif rezeksiyon ve %9 una da by-pass ifllemi uygulanabilir. Ancak laparotomi ve palyatif cerrahi giriflimler anlaml ölçüde mortalite (%10-30) ve morbidite riski tafl maktad r, bu nedenle palyatif rezeksiyona giriflmeden önce, bu tarz bir ameliyat n hedeflerinin belirlenmesi çok önemlidir. Disfaji, kusma ve obstrüktif a r gibi obstrüksiyona ba l semptomlar cerrahi rezeksiyon ya da by-pass ile düzeltilebilir. Kanama rezeksiyon ile düzeltilebilir. Laparotomide küratif rezeksiyon yapmak imkans zsa, di er seçenekler; palyatif rezeksiyon, by-pass ya da hiçbir fley yapmamakt r. Palyatif by-pass ifllemleri yaln zca obstrüksiyonu olan vakalarda endikedir. MORB D TE VE MORTAL TE Ameliyat n mortalite ve morbiditesi, rezeksiyonun natürüne ba l d r; en emniyetliden en kötüye do ru s ras yla; distal parsiyel gastrektomi, subtotal gastrektomi ve total gastrektomi say labilir. Postoperatif komplikasyonlarla anlaml biçimde iliflkili faktörler, ameliyat iflleminden ayr olarak, yafl, cins ve splenektomidir. Erkek hastalar ve ileri yafltakiler komplikasyon geliflimine daha yatk nd rlar, ayr ca splenektomi yap lanlarda da durum ayn d r. Mide kanserinin cerrahi rezeksiyonuna ba l mortalite oranlar Bat ülkelerinde giderek düflmektedir lerde %10 un alt nda iken, 1990 larda %2 olarak saptanm fl ve Japonya da elde edilen sonuçlara yaklaflm flt r. Erken postoperatif komplikasyonlar s kl kla anastomoz kaça na ba l d r. Gastroenterostomi ye göre özeofagoenterostomiler kaçak bak m ndan daha risklidir. Gastrik kanser cerrahisinde duodenal güdük kaçaklar nadir görülür. Lenfadenektomi ifllemine ba l olarak lenfatik fistül ya da bu esnada meydana gelen pankreatik kapsül yaralanmas ile pankreatik fistül geliflebilir. Bütün bu durumlar sonuçta cerrahi alanda enfeksiyona neden olur ve septik komplikasyon olarak de erlendirilir. Ancak revizyon için ikinci bir cerrahi giriflime nadiren gerek duyulur. S v toplanmas BT eflli inde kolayca tesbit edilip, perkütan olarak drene edilebilir. 266

15 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Gastrik kanser için tarif edilen prosedürlerin mortalitesi, özelleflmifl merkezlerde %5 in alt ndad r. Geç postoperatif komplikasyonlar; Roux en Y tipi rekonstrüksiyon uygulanmaya bafllanmas ile geç komplikasyonlardan alkalen reflü özofajit görülme s kl çok azalm flt r. Subtotal rezeksiyonla karfl laflt r ld nda total gastrektomi sonras Dumping sendromu daha az görülür. Gastrektomi sonras yaflam kalitesi ile ilgili yap lan analizler hastalar n ço- unun de iflen durumlara adapte olduklar n göstermifltir. Hastalar n gastrektomi sonras vücut a rl klar hesaplanan ideal kilodan %10-15 az olmakla beraber genellikle ayn kal r. Gastrektomi geçiren tüm hastalar aras nda pofl rekonstrüksiyonu uygulananlarda yaflam kalitesi en iyidir. Bunu subtotal gastrektomi takip eder. Anastomozu gö üs içinde olan basit özofagojejunostomi uygulanan hastalarda yaflam kalitesi en kötüdür. Postoperatif komplikasyonlar n prognoz aç s ndan da önemi büyüktür. Çeflitli analizler göstermifltir ki gastrik kanserli hastalar n uzun süreli sürvisinde postoperatif komplikasyonlar n ba ms z negatif etkisi vard r. Preoperatif kemoterapi: Lokal yay l ml kanserlerde preoperatif kemoterapinin faydal oldu u gösterilmifltir ancak bunun için do ru evrelendirme flartt r. Kemoterapi perigastrik ve gastrik yap larda fibroz oluflumunu indükler. Buna ra men, bu cerrahi prosedürde risk ya da zorlu a yol açmaz. Ayn zamanda postoperatif kanama ve enfeksiyon riski de artmaz. Rezeksiyonun geniflli i preoperatif kemoterapi sonras azalt lmamal d r, hatta primer rezeksiyon uygulanan hastalardaki gibi kompartman 1 ve 2 nin sistematik lenf nodu diseksiyonu bu olgularda da gereklidir. Bu durumda rezeksiyonun geniflli i kemoterapi öncesi primer tümöre ba l d r. Kemoterapi ile tam remisyon olsa da rezeksiyon s n rlar neoadjuvan tedavi öncesi tümörün lokalizasyonu ve büyüklü üne ba l d r. Ayn fley lenfadenektomi için de geçerlidir. Yap lan çal flmalar, preoperatif kemoterapinin postoperatif morbidite ve mortaliteyi artt rmad n aç kça göstermektedir. Buna ra men preoperatif kemoterapi sonras septik komplikasyonlar daha uzun süreli olur. UZUN DÖNEM SONUÇLARI Befl y ll k yaflama oranlar : Do uda ve Bat da evre 2 ve 3A l kanserlerde belirgin fark gösterir. ABD gastrik kanserli hastalarda evre 2 ve 3A da 5 y ll k yaflama flans s ras yla %30 ve %15 iken, Almanya'da %45 ve %30, Japonya'da %75 ve %60 aras ndad r. Almanya ve ABD aras nda epidemiyolojik fark olmamas nedeniyle Almanya'daki daha üstün sonuçlar n nedeni bu ülkede rutin olarak daha radikal cerrahi uygulanmas ve yeterli lenfadenektomi yap lmas - d r. Japonya'n n sonuçlar n n fark ise buradaki yaklafl m n çok daha fazla ra- 267

16 Metin Kapan dikal olmas d r. Tümörün distribüsyonu, hastalar n yafl ve tümörün büyüme paterni Japonya ve Bat 'da oldukça farkl d r. Dahas, evre 2 ve 3 deki hastalarda postoperatif kemoterapi Japonya'da standart olarak uygulan rken, Almanya ve ABD de nadiren uygulan r. Sonuçta, Japonya'daki merkezlerden ç kan sürvi e rileri di er nedenlerle olan postoperatif mortalite ve ölümleri içermez, sadece tümörle ilgili ölümleri kapsar. Bu gözlem süresince olan tüm ölümleri kapsayan Bat merkezlerindeki sürvi e rileri ile belirgin tezat gösterir. Çal flmalar son bir prognostik faktör tan mlam flt r ki bu da cerrah n bireysel tecrübesi ve çal flt merkezdir. Çünkü görülmüfltür ki tecrübeli merkezlerde daha yüksek RO rezeksiyon oran, daha genifl lenfadenektomi ve daha az komplikasyon izlenmektedir. Bu veriler, mide kanserinin tedavisinin tecrübeli merkezlerde daha yo un uygulanmas n destekler. KAYNAKLAR 1. Abe S, Shiraishi M, Nagoka S, Yashimura H, Dhar DK, Nakamura T. Serozal invasion as the single prognostic indicator in stage IIA gastric cancer. Surgery 1991; 109: Alcobendes F, Milla A, Estape J, Curto J, Pera C. Mitomycin C as an adjuvant in resected gastric cancer. Ann Surg 1983; 198: Bailey E, Dungal N. Polcyclic hydrocarbons in Iceland s smoked food. Br J Cancer 1958; 12: Barr H, Greenall MJ. Carcinoma of the stomach. "Oxford Textbook of Surgery" Ed. Peter J Morris, Ronald A Malt. Oxford Med. Publ. 1994; Vol:1,s: Boku T ve ark. Prognostic significance of serozal invasion and free intraperitoneal cancer cells in gastric cancer. Br J Surg 1990; 77: Bringaze WL III, Chappuis CW, Cohn I Jr, Correa P. Early gastric cancer. 21-Year experience. Ann Surg 1986; 204: Buruk F, Berbero lu U, Pak, Aksaz E, Celen O. Gastric cancer and Helicobacter pylori infection. Br J Surg 1993; 80: Dent DM, Madden MV, Price SK. Randomized comparison of R1 aand R gastrectomy for gastric carcinoma. Br J Surg 1988; 75: Fujimoto S, Takahashi M, Ohkubo H, Mutou T, Kure M, Masaoka H, Kobayashi. Comparative clinicopathologic features of early gastric cancer in young and older patients. Surgery 1994; 115: Furukawa H, Iwanaga T, Hiratsuka M, Imaoka S, Iskihawa O, Kabuto T, Sasaki Y, Kameyama M. Gastric remnant cancer as a metachronous multiple lesion. Br J Surg 1993; 80: Gazzola LM, Saegesser F. Cancer of the gastric stump following operations for benign gastric and duodenal ulcers. J Surg Oncol 1975; 7: Geçio lu A. Güncel mide kanseri. Ça dafl Cerrahi Dergisi 1997; 11:3 13. Green PHR, O Toole KM, Weinberg LM, Goldfarb JP. Early gastric cancer. Gastroenterology 1981; 81: Gupta JP, Jain AK, Agrawal BK, Gupta S. Gastroscopic cytology and biopsies in diagnosis of gastric malignancies. J Surg Oncol 1983; 22: Haenzel W, Correa P. Developments in the epidemiology of stomach cancer over the past decade. Cancer Res 1975; 35: Higgins GA, Amadeo JH, Smith DE, Humphrey EW, Keehn RJ. Efficacy of prolonged intermittent therapy with combined 5-FU and methyl-ccnu following resection for gastric carcinoma. Cancer 1983; 52: Hioki K, Nakame Y, Yamamoto M. Surgical strategy for early gastric cancer. Br J Surg 1990; 77: Husemann B. Cardia carcinoma considered as a distinct clinical entity. Br J Surg 1989; 76: Inokuchi K, Hattori T, Taguchi T, Abe O, Ogawa N. Postoperative adjuvant chemotherapy for gastric carcinoma. Analysis of data on 1805 patients followed for 5 years. Cancer 1984; 53: Kampschoer GMH, Nakajima T, Van de Velde CJH. Changing patterns in gastric cancer. Br J Surgery 1989; 76: Kapan M, Pekmezci S, fiahin DA, Durgun V, Ak H, Geçio lu A. Mide kanserleri: 664 olgunun analizi. Kocaeli Üniversitesi T p Dergisi 1997; 2:

17 Mide Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi 22. Kurita A, Takashima S, Doihara H, Yokayama N, Saga H, Takiyama W. Limeted surgery to early gastric cancer. Nippon Geka Gekkai Zasshi 1993 (abstr); 94: Lawrence M, Shiu MH. Early gastric cancer: twenty-eight year experience. Ann Surg 1991; 213: Laxen F, Sipponen P, Ihamaki T, Hakkiluoto A, Dortscheva Z. Gastric polyps; their morphological and endoscopical characteristics and relation to gastric carcinoma. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 1982; 90A: Longmire WP Jr. A current view of gastric cancer in the US. Ann Surg 1993; 218: Mac Donald JS, Wooley PV, Smythe T, et al. 5-Fluorouracil, adriamycin and mitomycin C (FAM) treatment of advanced gastric cancer. Cancer 1979; 44: Nichols JC. Stump cancer following gastric surgery. World J Surg 1979; 3: Okamura T, Tsujitani S, Korenaga D, et al. Lymphadenectomy for cure in patients with early gastric cancer and lymph node metastasis. Am J Surg 1988; 155: Papachristou DN, Fortner JG. Local recurrence of gastric adenocarcinoma after gastrectomy. J Surg Oncol 1981; 18: Papp JP, Joseph JI. Adenocarcinoma occurring in a hyperplastic gastric polyp. Removal by electosurgical polypectomy. Gastrointest Endosc 1976; 23: Paterson IM, Easton DF, Cobishley CM, Gazet JC. Changing distribution of adenocarcinoma of the stomach. Br J Surg 1987; 74: Pincton TD, Owen Da, MacDonald WC. Comparison of esophagocardiac and more distal gastric cancer in patients with prior ulcer surgery. Cancer 1993; 71: Pruitt RE, Truss CD. Endoscopy, gastic ulcer, and gastric cancer. Dig Dis Sci 1993; 38: Rollag A. Jacobsen CD. Gastric ulcer and risk of cancer. Acta Med Scand 1984; 216: Saegesser F, James D. Cancer of the gastric stump after partial gastrectomy (Billroth II principle) for ulcer. Cancer 1972; 29: Schlay P, Bockler R, Peter M. Nitrite and nitrosamines in gastric juice; risk factors for gastric cancer? Scand J Gastroenterol 1982; 17: Scott HW, Adkins RB, Sawyers JL. Results of an aggressive surgical approach to gastric carcinoma during a twenty-three-year period. Surgery 1985; 97: Stalsberg H, Taksdal S. Stomach cancer following gastric surgery for benign conditions. Lancet 1971; 2: Tedesco FJ, Best WR, Littman A. Rubin CE, Sturdevant RA, Vennes JA. Role of gastroscopy in gastric ulcer patients. Planning a prospective study. Gastroenterology 1977; 73: Tomasulo J. Gastric polyps: histologic types and their relationship to malignancy. Cancer 1971; 27: Weisburger J, Raineri R. Assesment of human exposure and response to N-nitroso compounds. A new view on the etiology of digestive tract cancers. Toxicol Appl Pharmacol 1975; 31: Yan C-J. Brooks JR. A surgical management of gastric adenocarcinoma. Am J Surg 1985; 149: You W, Blot WJ, Chang Y, Jin M, Kneller R, Zhang L, Han Z, Zeng X, Liu W, Zhao L, Correa P, Fraumeni JF Jr. Precancerous gastric lesions in a popülation at high risk of stomach cancer. Cancer Res 1993; 53:

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 119-131 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi

Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 271-279 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar

Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 105-112 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

KARIN TRAVMALARI. Abdullah Ömer BRAH M* D- Disability: Nörolojik durum E- Exposure: Elbiselerin ç kart lmas F- Foley sonda

KARIN TRAVMALARI. Abdullah Ömer BRAH M* D- Disability: Nörolojik durum E- Exposure: Elbiselerin ç kart lmas F- Foley sonda KARIN TRAVMALARI Abdullah Ömer BRAH M* Girifl: Kar n travmalar n n de erlendirilmesi, de iflik yaralanmalar n bulunma olas l klar n n fazlal ve bunlar n belirtilerinin de farkl olmas nedeni ile kolay de

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi

ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi AKC ER DERNE 19-22 Haziran 2008 www. torasikonkoloji2008.org www.akad.org.tr Sungate Port Royal De Luxe Hotel Beldibi-Antalya AKC ER DERNE De erli Meslektafllar m z, Akci er kanserlerinde multidisipliner

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Bölüm 1 Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Girifl %5 asetik asit (VIA) ve/veya Lugol solüsyonu (VILI) uygulad ktan sonra serviksin gözle muayenesi,

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 0 PR MER D SMENOREDE ORTALAMA TROMBOS T HACM Nermin Akdemir, Süleyman Akarsu, Sevgi Türe Ankara Keçiören E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

1. Kar n A r s... 1 Kalyanakrishnan Ramakrishnan, MD Çeviri: Dr. Turan Set

1. Kar n A r s... 1 Kalyanakrishnan Ramakrishnan, MD Çeviri: Dr. Turan Set çindekiler Yazarlar............................................................... xi Çeviriye Katk da Bulunanlar............................................... xix Önsöz..................................................................

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi

Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi 30 Derleme / Review Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi Breast Cancer Related Lymphedema and Conservative Therapies Sibel BAfiARAN, Erkan KOZANO LU Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Crohn Hastal n n Patolojik Özellikleri

Crohn Hastal n n Patolojik Özellikleri Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(3): 103-120 ISSN: 1300-5227 DERLEME Crohn Hastal n n Patolojik Özellikleri Süha Göksel Ac badem Hastanesi (Maslak) Patoloji Bölümü, stanbul Özet Crohn hastal patolojik

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 1 Cilt: Sayı: 1-6 MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCE OF GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER Mefaret ŞAHİN, Yusuf TANRIKULU, Serap EREL, Kenan BAYRAKTAR,

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı