YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU"

Transkript

1 YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi Bankam z n Kurumsal Yönetiflim lkeleri nin saptanmas hususunda görevlendirilmifllerdir. Görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri çal flmalar n tamamlayarak raporunu Yönetim Kurulu na sunmufl ve Yönetim Kurulu nun tarih, 61/51 No. lu toplant s nda Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay mlanan Kurumsal Yönetim lkeleri nin prensip olarak kabul edilmesi kararlaflt r lm flt r. Ancak 2005 y l nda yasalaflmas beklenen Finansal Kurumlar Yasa Tasla nda bankalar için kurumsal yönetim ilkelerine iliflkin hükümler yer almakta ve ayr ca T. Bankalar Birli i nezdinde de tüm bankalara tasviye edilecek Kurumsal Yönetim lkeleri üzerinde çal flmalar devam etmektedir. Bu çal flmalar n tamamlanmas ve Finansal Kurumlar Yasa Tasla n n yasalaflmas na paralel olarak Bankam z Kurumsal Yönetim lkeleri ne yönelik çal flmalar 2005 y l içinde tamamlanacakt r. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Bankam z halka aç k ilk özel banka olarak 1944 y l nda kurulmufltur. Kuruluflundan bu yana pay sahipleri ile iliflkileri düzenleyen Hissedarlar Yönetimi ad alt nda bir birim mevcuttur. Bu birimin yap s ve organizasyonu SPK n n Kurumsal Yönetim lkeleri paralelinde de ifltirilmifl olup, 2005 y l ndan itibaren Pay Sahipleri le liflkiler Yönetimi ad alt nda görev yapacakt r. Ahmet ERTÜZ Bölüm Yönetmeni (212) Mehmet ÇAKICI Birim Yönetmeni (212) Muharrem BULUT Servis Yönetmeni (212) Hasan SAD Uzman (212) Canan KARAKAYA Yetkili (212) Nüket ÖZDEM R Yetkili (212) fiensin ÖCAL Yetkili (212) Pay sahipleri ile iliflkiler yönetimi özet olarak; Pay sahipli i haklar n n kullan m için faaliyet göstermek ve yönetim kurulu ile pay sahipleri aras ndaki iletiflimi sa lamak, Pay sahiplerine iliflkin kay tlar n sa l kl, güvenli ve güncel olarak tutulmas n sa lamak, Banka ile ilgili kamuya aç klanmam fl, ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Banka ile ilgili yaz l bilgi taleplerini yan tlamak, Sermaye art r m ifllemlerini yapmak, Eski tertip hisse senetlerinin de iflim ifllemleri ve karfl l olan yeni hisse senetlerinin teslim ifllemlerini gerçeklefltirmek, Genel Kurul toplant s n n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye uygun olarak yap lmas n sa lamak, Genel Kurul a ifltirak edecek hissedarlara girifl kart vermek, Ortaklar ve Haz r Bulunanlar listelerini haz rlamak. Girifl kart alan hissedarlar ad na oy pusulalar haz rlamak, Genel Kurul Toplant Tutana n haz rlay p, tescil ve ilan ifllemlerini yapmak, dökümanlar ilgili makamlara göndermek. Mevzuat ve Bankan n bilgilendirme politikas dahil, kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, gibi ifllemleri yerine getirir.

3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Bankam z n periyodik mali tablolar ve faaliyet raporlar, özel durum aç klamalar, genel kurul tutanaklar web sitesinde tüm pay sahiplerinin kullan m na sunulmaktad r. Ayr ca Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VIII No:39 say l tebli i gere ince kamuya yap lan duyurular MKB arac l ile medya kurulufllar na gönderilmekte ve pay sahiplerinin bilgi sahibi olmas sa lanmaktad r. Ayr ca Bankam z n web sitesinde; Ticaret sicil bilgileri, Ortakl k yap s, Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve komiteler Esas sözleflme, Son iki y ll k faaliyet raporlar, Özel durum aç klamalar, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Son iki y l içinde yap lan genel kurul toplant lar na iliflkin kat lanlar cetveli ve toplant tutanaklar, Periyodik mali tablo ve ba ms z denetim raporlar, Genel kurul toplant gündemi, Vekâleten oy kullanma formu, S kça sorulan sorular bölümü, yer almaktad r. Bankam z ana sözleflmesinde özel denetçi atanmas bireysel bir hak olarak düzenlenmemifl olup, Türk Ticaret Kanunu nun 348. maddesi ve Sermaye Piyasas Kanunu nun 11. maddesi çerçevesinde pay sahipleri bu haklar n kullanabilmektedir. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmam fllard r. 4. Genel Kurul Bilgileri Bankam z n son Genel Kurul u tarihinde yap lm fl olan ola an Genel Kurul toplant s d r. Bu toplant ya pay sahipleri %60,10 ço unlukla kat lm fl, menfaat sahipleri ve medya bu toplant ya kat lmam flt r. Toplant ya davet kanun ve anasözleflmede öngörüldü ü gibi tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde, Sabah ve Akflam Gazeteleri nde toplant gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ilan edilmifltir. Pay sahiplerinin toplant ya kat labilmeleri için toplant tarihinden 1 hafta önce Pay Sahipleri ile liflkiler Yönetimi ne baflvurararak girifl kart almalar gerekmektedir. Pay sahipleri genel kurulda gündem maddeleri ile ilgili olarak soru sorma haklar n kullanm fl ve bu sorulara cevap verilmifltir. Önemli tutarda mal varl sat m, al m, kiralanmas gibi önemli nitelikte kararlar n genel kurul taraf ndan al nmas konusunda anasözleflmemizde bir hüküm bulunmamaktad r. Ancak faaliyet raporunda ve mali tablolarda bu hususlar ile ilgili pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Pay sahiplerinin genel kurula kat lmalar n kolaylaflt rmak amac yla gerek MKB gerekse medya arac l ile pay sahipleri bilgilendirilmekte ve flubelerimiz arac l ile genel kurul gün ve gündemini de içeren faaliyet raporu, Bilanço, Kâr / Zarar ve Denetçi Raporlar toplant tarihinden 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktad r. 1 > 2

4 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Bankam z hisse senetlerinde imtiyazl pay bulunmamaktad r. Az nl k paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Bankalar Kanunu nun 12. maddesinin b ve c bentleri gere ince Banka ve ifltirakleri aras nda karfl l kl ifltirak iliflkisinin olmas yasaklanm flt r. Bankam z anasözleflmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. 6. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman Bankam z hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad r. Bankam z kuruluflundan bu yana halka aç k bir banka olmas nedeniyle pay sahipli inin ayr lmaz bir parças olan kârpay hakk n n kullan m na gerekli özen her zaman gösterilmifltir. Bankam z n kâr da t m na iliflkin esaslar anasözleflmenin 78. maddesinde düzenlenmifltir. Kâr da t m na iliflkin anasözleflmede yer alan düzenleme d fl nda bir politika oluflturulmam flt r. 7. Paylar n Devri Bankam z anasözleflmesinde pay devirlerini k s tlay c herhangi bir hüküm bulunmamaktad r. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas Bankam zca kamuya aç klanacak bilgiler aç klamadan yararlanacak kifli ve kurulufllar n karar vermelerinde yard mc olacak flekilde, zaman nda, do ru ve eksiksiz, anlafl labilir, yorumlanabilir, düflük maliyetle kolay eriflilebilir ve eflit biçimde kamunun kullan m na sunulur. Hukuk Bafl Müflavir Vekili Cengiz Yamaner ve Genel Müdür Yard mc s Zeynep Nazan Somer kamunun ayd nlat lmas nda yap lacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz kifliler olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenmifltir. Ayr ca pay sahipleri ile iliflkiler yönetiminden Ahmet Ertüz ve Mehmet Çak c münhas ran kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmifltir. Yat r mc lar ve benzeri kesimlerin her türlü soru ve talepleri de bu görevliler taraf ndan yerine getirilmektedir. 9. Özel Durum Aç klamalar Y l içinde SPK düzenlemeleri uyar nca 60 adet özel durum aç klamas yap lm flt r. Yap lan özel durum aç klamalar ndan 8 adedi için SPK veya MKB taraf ndan ek aç klama istenmifltir. Çukurova Grubu nun borçlar n n yeniden yap land r lmas ve Bankam zdaki ortakl k haklar ile ilgili olarak , , ve tarihlerinde BDDK ve TMSF ile yürüttü ü görüflmelerle ilgili bas nda ç kan habere iliflkin olarak do rulama yükümlülü ünün Bankam zca yerine getirilmedi i düflüncesiyle Sermaye Piyasas Kurulu nun tarihli karar ile YTL idari para cezas uygulanmas na karar verilmifl, Bankam zca bu ifllemin iptali için SPK aleyhine dava aç lm flt r. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i Bankam z n web sitesinde Kurumsal Yönetim lkeleri nin II. Bölüm te say lan bilgilere yer verilmektedir. 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç klanmas Bankam z n ortakl k yap s na internet sitesinde yer verilmektedir. Bankam z n %42 sinin halka aç k olmas ve halka aç k olmayan k s mdaki paylar n da çok say da tüzel kifliden oluflmas nedeniyle pay sahiplerinin dolayl ve karfl l kl ifltirak iliflkilerinden

5 ar nd r larak kamuya aç klanmas mümkün olamamaktad r. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas Bankam z n faaliyetlerini genel müdürlük bünyesinde çok say da ve farkl departmanlar arac l ile yerine getirmesi nedeniyle hangi kiflilerin içeriden ö renebilecekler olarak de erlendirilmesi mümkün bulunmamaktad r. Ancak Bankam z n üst kademelerinde yer alan görevlilerle ilgili bilgilere internet sitemizde yer verilmifltir. BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Bankam z çal flanlar n n Bankam z faaliyetlerine iliflkin bilgilendirilmeleri Bankam z iletiflim sistemleri içerisinde Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yard mc lar taraf ndan gerekti inde yap lmaktad r. Ayr ca Banka Genel Müdürlük ve fiubelerindeki Yönetmenler (ki yaklafl k kifli) düzenlenen toplant lar ile bilgilendirilmektedirler. Bu toplant lar; 2004 y l nda 6 ve 7 Aral k ta stanbul ve Ankara da yap lm flt r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Bankam z bir anonim flirket olup, organlar taraf ndan yönetilmektedir. Bu organlar n karar almalar n gerektirecek hususlar öncelikle ilgili yönetimler taraf ndan de erlendirilmekte, incelenmekte ve ilgili karar organ n n onay na sunulmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas Yap Kredi ye yeni kat lan arkadafllar m z dahil olmak üzere tüm çal flanlar m z n Yap Kredi nin insan kaynaklar politika ve uygulamalar n n tamam n n çok detayl olarak yer ald nsan Kaynaklar Uygulamalar El Kitab na hem bas l kopyas ndan hem de online olarak kurum içi elektronik iletiflim sistemimiz üzerinden kolayl kla ulaflabilmeleri sa lanm flt r. AÇIKLIK-KATILIM-PAYLAfiMA yönetim politikalar m z do rultusunda, Bankam z faaliyetlerinin en iyi flekilde gerçeklefltirilebilmesi ve geliflimi için en önemli unsurunun insan kayna oldu u bilincinden hareketle, nsan Kaynaklar politika ve uygulamalar afla da özetlenen ilkelere dayanmaktad r: a) flin özelli ine uygun nitelikte insan seçimi ve görevlendirilmesini gerçeklefltirmek. b) Tüm Banka çal flanlar na yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve gelifltirebilecekleri çal flma ortam n sa lamak. c) Banka çal flanlar na mesleki geliflmelerini sa layacak, baflar lar n art racak ve daha üst görevlere haz rlayacak Banka içi ve Banka d fl e itim olanaklar n kariyer yönetimi çerçevesinde yaratmak. d) Karfl l kl sayg, güven, anlay fl ve etkin bir iletiflim içinde yeni fikirlerin oluflmas na ve önerilmesine zemin haz rlamak ve sorunlara çözüm getirmek. e) Baflar y teflvik eden ve ödüllendiren sistemler gelifltirmek ve uygulamak. f) Yukar daki tüm uygulamalarda, f rsat eflitli inin, istisnas z uygulanmas n sa lamak. Yap Kredi "kendi yöneticisini kendi yetifltirme" anlay fl n benimsemifltir. "Performans", "motivasyon" ve "kararl l k", Yap Kredi'de yükselmek için gerekli olan ana unsurlard r. Aç k, objektif ve paylafl mc performans de erlendirme sistemi ve e itimin bir gider de il, yat r m olarak düflünüldü ü bir e itim sistemi bulunmaktad r. 3 > 4

6 Bankam z n kurulufluyla birlikte temelleri at lan ve Bankam z n büyümesiyle geliflen kurumsal ilke ve de erlerimiz dün oldu u gibi bugün de çal flmalar m zda yol göstermeye devam etmektedir. Kurumlar n belirlenen yönde tutarl bir flekilde ilerleyebilmesi, tüm çal flanlar n ayn ilkeler ve de erler do rultusunda hareket etmeleriyle mümkündür. Ortak nanç ve De erlerimiz de tüm Yap Kredi çal flanlar na yol göstermektedir. nsan Kaynaklar Uygulamalar El Kitab d fl nda Yap Kredi çal flanlar özlük bilgileri, sosyal haklar, emeklilik, atamalar, oryantasyon, kariyer planlama ve özel konularda da iç müflteri odakl oluflturulmufl nsan Kaynaklar tak mlar na her zaman mesaj, telefon veya yüzyüze görüflme olana ile ulaflabilmektedirler. Sendikal çal flanlar m z ayr ca flubelerinde veya yönetimlerinde çal flma arkadafllar m z aras ndan kendileri temsilci seçmektedirler. Banka-Sigorta flçileri Sendikas Temsilci El Kitab nda da belirtildi i gibi; sendika temsilcilerinin görevleri; iflyerindeki iflçilerin sorunlar n dinlemek, flikayetleri çözümlemek, iflçi ve iflveren aras ndaki iflbirli i ve çal flma ahengi ile çal flma bar fl n devam ettirmek, iflçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek ve ifl kanunlar ve toplu ifl sözleflmelerinde öngörülen çal flma flartlar n n uygulanmas na yard mc olmakt r. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Müflteri memnuniyetini sa lamak, Yap Kredi nin kuruluflundan bugüne hizmette s n r yoktur söylemiyle desteklenen temel hizmet anlay fl n oluflturur. Hizmet kalitesinin müflteri beklentileri do rultusunda sürekli gelifltirilmesi hedeflenir ve bu do rultuda Bankan n tüm ekiplerinin katk s yla çal flmalar yürütülür. Müflteri memnuniyeti ve beklentileri verilen hizmet ile karfl laflt r larak ölçülür. Hizmet zincirinde tüm ekiplerin birbirlerine verdikleri deste in etkin ve sa l kl hale getirilmesi ve müflteri memnuniyeti odakl anlay fl n çal flma al flkanl klar na dönüfltürülmesi için e itimler düzenlenir, performans sürekli takip edilir y l ndan beri flubelerimizde, 2001 y l ndan beri de ça r merkezimizde verilen hizmet gizli müflteri araflt rmalar yla denetlenmektedir. Ayr ca farkl müflteri gruplar na yönelik beklenti ve memnuniyet araflt rmalar dönemsel olarak yap lmaktad r. Müflterilerden gelen flubelerimiz ve Bankam zla ilgili genel flikayet, teflekkür, öneri ve bilgi istekleri D fl Müflteri liflkileri Yönetimince karfl lan r ve konular n müflterilerimizle iletiflimin olumlu yönde sürdürülebilece i flekilde sonuçland r lmas hedeflenir. Sorunlar n tekrarlanmamas ve müflteri hizmetindeki aksakl klar n giderilmesi için gerekli tedbirler al n r. Müflteri flikayetleri iyilefltirme çal flmalar na veri oluflturmak amac yla raporlan r. 17. Sosyal Sorumluluk Y llar önce Bankam z n kurucusu Sn. Kaz m TAfiKENT Bizim gibi büyük kurulufllar n iki görevi vard r. Biri, kendi ifltigal konular ile ilgili görevleri, ikincisi ise, topluma karfl olan görevleridir. Biz kültür ve sanat seçtik. O yüzden Biz, Kültür ve Sanat Bankas y z diyerek, Bankam z n sosyal sorumlulu unu özetlemifltir. Bu paralelde kaybolmaya yüz tutmufl kültürel de erlerin gün fl na ç kar lmas, var olan kültür ve sanat birikiminin gelifltirilerek gelecek kuflaklara aktar lmas, kültür ve sanat n desteklenmesi amac yla Yap Kredi Kültür Sanat Yay nc l k Ticaret ve Sanayi A.fi. kurulmufltur. fiirket 2004 y l içindeki etkinlikleriyle, bu y l da ülkemizin kültür-sanat gündemini yönlendiren öncü kurum olmaya devam etmifltir y l nda genifl bir yazar yelpazesinde 185 kitap yay mlanm fl olup, flirketin kuruluflundan bu yana yay mlanan kitaplar n say s e ulaflm flt r. Y l içinde Yap Kredi Kültür Merkezi nde 17, Dolmabahçe de 1, YKB Ba larbafl Köflkünde 1, Anadolu da 3, çeflitli üniversitelerde 5 sergi olmak üzere ayr ca 3 meydan sergisi ve talya da 1 sergi gerçeklefltirmifltir. Di er etkinlikler kapsam nda Müzikli Dinleti, Tiyatro, Sinema, Düflünce Toplant lar ve Yerel Etkinlikler olmak üzere y l boyunca 304 gösteri ve dinleti etkinli i düzenlenmifltir. Bu etkinliklerde yurt içi ve yurt d fl ndan de erli misafirleri konuk etmifltir.

7 Ayr ca y l içinde e itim ve çevre konusunda faaliyet gösteren çeflitli vak f ve derneklere yard mda bulunulmufltur. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Mehmet ÇEK NMEZ Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Selçuk TAMER Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ömer Kemal GÜRER Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa ÜNAL Üye Semih ÇA LAR Üye H. Güzin ÜÇIfiIK Üye Sedat ALTUNAY Üye Osman Reha YOLALAN Genel Müdür Yönetim kurulu üyeleri Bankam z n tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul toplant s nda TMSF (Çukurova Holding A.fi. ve S nai ve Mali Yat r mlar Holding A.fi. ortakl k haklar için) taraf ndan aday gösterilmifl ve genel kurulca seçilmifltir. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan düzenlenen Kurumsal Yönetim lkeleri nin IV. Bölüm maddesine göre Bankam z n 4 yönetim kurulu üyesi Ba ms z Üye kapsam na girmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ayr ca Bankam z ifltiraklerinin de yönetim kurulu üyesi olabilmektedir. Bu ifllemlerin tümü yönetim kurulunun iradesi ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyeli i do as gere i dönemsel ve genel kurul iradesi ile oluflan bir organ oldu undan üyelerinin Bankam z d fl nda baflka görev veya görevler almas yaz l belirli kurallara ba lanmam fl ve s n rland r lmam flt r. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Bankam z yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler gerek anasözleflmemizin 22. maddesinde ve gerekse Bankalar Kanunu nda belirlenmifltir. Bu nitelikler SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflmektedir. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Misyon: Yap Kredi nin özkaynak de erinin ençoklanarak yat r mc lar için cazip hale getirilmesi. Vizyon: Yap Kredi yi dünya standartlar nda finansal hizmet veren Türkiye nin lider bankas yapmak. Stratejik Hedefler: Bireysel alanda büyümeye öncelik vermek, Ticari alanda yayg nl n art rmak ve büyümek, Kurumsal alanda seçilmifl segmentlerde büyümek, Operasyonal verimlili i art rmak, Bilanço verimlili ini sa lamak, Kurumsal yönetiflim yap s n yayg nlaflt rmak, Performans oda n özkayna ençoklamaya endekslemek. 5 > 6

8 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas Ç KONTROL MERKEZ BAfiKANLI I ç Kontrol Merkezi Bankam zda do rudan Yönetim Kurulu'na ba l olarak görev yapmaktad r. Bankam zdaki iç kontrol faaliyetlerini tasarlamak, idare etmek ve eflgüdümü sa lamak üzere kurulmufl bulunan ç Kontrol Merkezi nin Bankalar Kanunu ve bankac l kla ilgili di er mevzuatla tesis edilmifl yasal yükümlülüklere, s n rlamalara, bankada tesis edilmifl politikalara ve uygulama usullerine uyulup uyulmad n kontrol etme görevi bulunmaktad r. ç kontrol sisteminde ortaya ç kan zay fl klar n giderilmesi, hata ve eksikliklerin düzeltilmesi için iç kontrol sürecinin etkinli inin gözden geçirilmesi de ç Kontrol Merkezi nin kurulufl amaçlar aras nda yer almaktad r. ç Kontrol Merkezi baflkan dahil 16 kifliden oluflmaktad r. Bankam zda Krediler, Hazine, Kredi Kartlar, Mali ve dari fller ve Operasyonlar / fiubeler olmak üzere 5 temel kontrol alanlar saptanm flt r. ç Kontrol Merkezi bu temel kontrol alanlar nda ifl programlar çerçevesinde yerinde ve merkezi olarak günlük, haftal k, ayl k ve devresel denetimler yapmaktad r. ç Kontrol Merkezi'ne ait birimlerin görevleri afla da özet olarak belirtilmifltir. ç Kontrol Krediler Yönetimi, Genel Müdürlük Krediler ve Bireysel Krediler Yönetimleri taraf ndan tahsis edilen kredilerin yasal mevzuat ve Bankam z plasman ilkeleri do rultusunda uygunluk kontrolünü yapmaktad r. ç Kontrol Mali ve dari fller Yönetimi, nflaat, dari fller, Ücret, E itim, Genel Muhasebe, Finansal Muhasebe ve Sat n Alma yönetimlerinde kontroller yapmaktad r. Bu çerçevede mali tablolar n ve giderler / ödemelerin yasal mevzuata ve Bankam z politika ve prensiplerine uygunlu unu kontrol etmektedir. ç Kontrol Kredi Kartlar Yönetimi, Kredi Kartlar sürecinde yeralan De erlendirme ve Kart Gönderim, Müflteri Hizmetleri ve Operasyonlar, Müflteri tirazlar ve Güvenlik fllemleri, Üye flyeri Operasyonlar ve Risk zleme ve Yasal Takip fllemleri'ni kontrol etmektedir. ç Kontrol Operasyonlar / fiubeler Yönetimi, D fl fllemler ve Krediler fiube Operasyonlar Yönetimi'nin gerçeklefltirdi i ifllem ve çal flmalar kontrol etmektedir. Bu çerçevede stanbul Operasyon Merkezi'ne ba l flubeler taraf ndan kulland r lan kredilerin, yasal takip ifllemlerinin ve gerçeklefltirdi i ithalat, ihracat ifllemlerinin yasal mevzuata ve Bankam z politika ve prensiplerine uygunlu unu kontrol etmektedir. ç Kontrol Hazine Yönetimi, Hazine ve TL YP Hazine Operasyonlar sürecinde yer alan Para ve Döviz Piyasalar, Sabit getirili Menkul K ymetler, Mevduat, Yat r m Fonlar ve Yat r m Ürünleri Koordinasyon, Hazine Pazarlama, fiubeler Pazarlama ve Destek, Hazine ve Bankac l k Projeleri, Hisse Senetleri Operasyonlar faaliyetleri, gerek gerçekleflme aflamas nda gerekse gerçeklefltikten çok k sa bir süre sonra yerinde veya uzaktan eriflilerek kontrol etmektedir. Kontroller sonucunda tespit edilen tüm bulgular ilgili yöneticilere ve personele zaman nda iletilerek takibi yap lmakta ve eksikliklerin giderilmesi sa lanmaktad r. Yukar da belirtilen faaliyetlerin yan s ra, ilgili yönetimler taraf ndan iç kontrol sistemine yönelik oluflturulan düzenlemelerde görülen aksakl k veya eksikliklerle ilgili olarak bu yönetimlere önerilerde bulunulmaktad r. Ayr ca, Bankam zda yeni bir ürün,

9 yeni bir hizmet gelifltirilmesi ve sunulmas ndan önce söz konusu ürün ve hizmetin banka kurallar na, mevzuata ve yasal yükümlülüklere uygunluk aç s ndan kontrollerini de kapsayan çal flmalar yap lmaktad r. Ayn zamanda mali ifltiraklerimizin iç denetim birimleriyle iletiflime geçilerek iç kontrol çal flmalar na destek verilmesine ve deneyimlerin paylafl lmas yoluyla sinerji yarat lmas na çal fl lmaktad r. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar Bankam z yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar na esas sözleflmede detayl bir flekilde yer verilmifltir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar Bankam z anasözleflmesinin 35. maddesi hükmü gere ince; Banka yönetim kurulu Banka iflleri lüzum gösterdikçe Baflkan n daveti üzerine toplan r y l içinde 53 adet yönetim kurulu toplant s yap lm flt r. Toplant ya kat l m ve toplant ya ça r yöntemlerini ve süreçlerini, yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletiflimini sa lamak üzere Yönetim Kurulu Sekreterli i bulunmaktad r. Yönetim Kurulu toplant lar nda farkl görüfl aç klanan konulara iliflkin makul ve ayr nt l karfl oy gerekçeleri karar zapt na geçirilmektedir. Toplant ya Bankam z denetim kurul üyeleri de ço u zaman kat lmakta ve toplant larda al nan kararlar da yaz l olarak flirket denetçilerine iletilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yer alan konular da dahil olmak üzere yönetim kurulu toplant lar fiilen ve genifl kat l ml yap lmakta, toplant esnas nda yönetim kurulu üyesi taraf ndan yöneltilen sorular karar zapt na geçirilmektedir. Bankam z anasözleflmesinde yönetim kurulu üyelerine a rl kl oy hakk ve / veya olumsuz veto hakk tan nmam flt r. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul toplant s nda; Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinde ifllem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmifltir. 25. Etik Kurallar 1. Genel lkeler Bankam z çal flanlar ; 1.1. Görevlerini yerine getirirken, temel ahlaki ve insani de erler çerçevesinde ve Banka stratejileri do rultusunda hareket ederler Tüm faaliyetlerinde Bankan n kârl l n sa laman n yan s ra, toplumsal yarar n gözetilmesi ve çevreye sayg ilkeleri do rultusunda çal flmaya özen gösterirler Kurum genelinde duyurulmufl olan Ortak nanç ve De erler e uygun davran fl ve ifl ahlak sergiler, sorumluluklar n Çal flma lkeleri do rultusunda yerine getirirler Bankalar Kanunu, di er mevzuat ve kamu otoritelerinin düzenlemeleri do rultusunda faaliyetlerini sürdürürler Kamuya aç klanan bilgilerde fleffafl k ilkesini gözetir, denetim amac yla istenen bilgi, belge ve kay tlar do ru, eksiksiz flekilde ve zaman nda iletmeye özen gösterirler Uluslararas normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, karaparan n aklanmas, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda yetkili mercilerle iflbirli i yaparlar. 2. Müflterilerle liflkiler Bankam z çal flanlar ; 2.1. Müflterilerin ihtiyaçlar n anlamak ve en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterir, müflterilerle iliflkilerinde her zaman 7 > 8

10 olumlu ve tutarl bir tav r sergiler, kifliler aras iliflkilerde ve ifl iliflkilerinde önyarg s z, tarafs z, nazik ve sayg l davran rlar Müflterileri, ürün ve hizmetler hakk nda aç k ve net biçimde bilgilendirir, tüketici haklar n n korunmas na özen gösterirler Müflterilere ve tedarikçilere ait özel bilgileri korur ve yaln zca yasalar çerçevesinde yetkili k l nan mercilerle paylafl rlar Müflteri yak nmalar n makul bir süre içinde titizlikle inceler, sonuçland r r ve tekrarlanmamas için gereken önlemleri al rlar. 3. Kamuoyu le liflkiler Bankam z çal flanlar ; 3.1. Bas nla iliflkilerinde kurumla ilgili, herhangi bir spekülasyona, olumsuz de erlendirmeye yol açabilecek durumlardan ve Bankam z veya sektörün güven, itibar ve istikrar na zarar verebilecek ya da haks z rekabet oluflturabilecek uygulama ve davran fllardan kaç n rlar Ürün ve hizmetlerinin tan t m ve pazarlamas nda adil rekabet koflullar do rultusunda dürüst ve gerçekçi davran rlar. 4. Ç kar Çat flmalar Bankam z çal flanlar ; 4.1. Kendileri veya yak nlar lehine ç kar çat flmas ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaç n r, kendilerinin veya yak nlar n n menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar Müflteriler ve tedarikçilerle kiflisel hiç bir finansal iliflkiye girmez, ifl iliflkilerini kullanarak kiflisel ç kar sa lamazlar Kendi karar ve r zalar n etkileyecek veya ç kar çat flmas yaratabilecek hediye veya ç kar tekliflerine izin vermezler Bankan n varl k ve kaynaklar n verimli bir flekilde yaln zca kurumun ç kar ve faydas için kullan rlar Zaman ve eme ini kurum için kullan r, ç kar çat flmas yaratacak baflka bir sorumluluk üstlenmez, kâr amaçl faaliyetlerde bulunmaz ve Banka d fl nda bir baflka gerçek veya tüzel kifli nezdinde çal flmazlar Kamu kurum ve kurulufllar ile iliflkilerinde, dürüstlük ve saydaml k ilkeleri do rultusunda hareket eder, mesafeyi ve tarafs z iliflkiyi korurlar Bankac l k s rlar n korur, rekabet avantaj sa layan ve kuruma özel bilgileri kurum d fl na ç karmazlar Görevleri gere i elde etmifl olduklar bilgileri haks z kazanca yol açacak flekilde kullanmaz, Banka ve di er kurulufllar n menkul k ymetlerinin al m sat m nda mevzuata ve kamu otoritelerinin düzenlemelerine uygun davran rlar. 26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl Bankam z Yönetim Kurulu taraf ndan, kredi komitesi, denetimden sorumlu komite ve üst düzey risk komitesi kurulmufltur. Bu komiteler kanun, anasözleflme ve ilgili yönetim kurulu karar nda belirtildi i esaslar dahilinde ifl ve ifllemlerin gerektirdi i zamanlarda toplan r. Komite üyeleri icrada görevli olmayan üyelerden oluflmakta olup, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almamas na özen gösterilmektedir. Kredi Komitesi Mehmet ÇEK NMEZ Mustafa Selçuk TAMER Osman Reha YOLALAN (Genel Müdür) Denetimden Sorumlu Komite Semih ÇA LAR Mustafa Ünal (Ba ms z Üye)

11 Üst Düzey Risk Komitesi Semih ÇA LAR (Baflkan) Mehmet ÇEK NMEZ smail Reha UZ Osman Reha YOLALAN (Genel Müdür) Ahmet Mesut GÜRAYLI 27. Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar Bankam z yönetim kurulu üyelerine anasözleflmenin 78. maddesi gere ince ayr lacak kârpay ndan baflka ifltirak ettikleri her toplant günü için, miktar Genel Kurul taraf ndan tayin ve tespit edilecek ücret verilmektedir. Bankam zca herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine verilecek borç, kredi vb. unsurlara iliflkin hususlar Bankalar Kanunu nda düzenlenmifltir. 9 > 10

12