YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU"

Transkript

1 YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi Bankam z n Kurumsal Yönetiflim lkeleri nin saptanmas hususunda görevlendirilmifllerdir. Görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri çal flmalar n tamamlayarak raporunu Yönetim Kurulu na sunmufl ve Yönetim Kurulu nun tarih, 61/51 No. lu toplant s nda Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay mlanan Kurumsal Yönetim lkeleri nin prensip olarak kabul edilmesi kararlaflt r lm flt r. Ancak 2005 y l nda yasalaflmas beklenen Finansal Kurumlar Yasa Tasla nda bankalar için kurumsal yönetim ilkelerine iliflkin hükümler yer almakta ve ayr ca T. Bankalar Birli i nezdinde de tüm bankalara tasviye edilecek Kurumsal Yönetim lkeleri üzerinde çal flmalar devam etmektedir. Bu çal flmalar n tamamlanmas ve Finansal Kurumlar Yasa Tasla n n yasalaflmas na paralel olarak Bankam z Kurumsal Yönetim lkeleri ne yönelik çal flmalar 2005 y l içinde tamamlanacakt r. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Bankam z halka aç k ilk özel banka olarak 1944 y l nda kurulmufltur. Kuruluflundan bu yana pay sahipleri ile iliflkileri düzenleyen Hissedarlar Yönetimi ad alt nda bir birim mevcuttur. Bu birimin yap s ve organizasyonu SPK n n Kurumsal Yönetim lkeleri paralelinde de ifltirilmifl olup, 2005 y l ndan itibaren Pay Sahipleri le liflkiler Yönetimi ad alt nda görev yapacakt r. Ahmet ERTÜZ Bölüm Yönetmeni (212) Mehmet ÇAKICI Birim Yönetmeni (212) Muharrem BULUT Servis Yönetmeni (212) Hasan SAD Uzman (212) Canan KARAKAYA Yetkili (212) Nüket ÖZDEM R Yetkili (212) fiensin ÖCAL Yetkili (212) Pay sahipleri ile iliflkiler yönetimi özet olarak; Pay sahipli i haklar n n kullan m için faaliyet göstermek ve yönetim kurulu ile pay sahipleri aras ndaki iletiflimi sa lamak, Pay sahiplerine iliflkin kay tlar n sa l kl, güvenli ve güncel olarak tutulmas n sa lamak, Banka ile ilgili kamuya aç klanmam fl, ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Banka ile ilgili yaz l bilgi taleplerini yan tlamak, Sermaye art r m ifllemlerini yapmak, Eski tertip hisse senetlerinin de iflim ifllemleri ve karfl l olan yeni hisse senetlerinin teslim ifllemlerini gerçeklefltirmek, Genel Kurul toplant s n n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye uygun olarak yap lmas n sa lamak, Genel Kurul a ifltirak edecek hissedarlara girifl kart vermek, Ortaklar ve Haz r Bulunanlar listelerini haz rlamak. Girifl kart alan hissedarlar ad na oy pusulalar haz rlamak, Genel Kurul Toplant Tutana n haz rlay p, tescil ve ilan ifllemlerini yapmak, dökümanlar ilgili makamlara göndermek. Mevzuat ve Bankan n bilgilendirme politikas dahil, kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, gibi ifllemleri yerine getirir.

3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Bankam z n periyodik mali tablolar ve faaliyet raporlar, özel durum aç klamalar, genel kurul tutanaklar web sitesinde tüm pay sahiplerinin kullan m na sunulmaktad r. Ayr ca Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VIII No:39 say l tebli i gere ince kamuya yap lan duyurular MKB arac l ile medya kurulufllar na gönderilmekte ve pay sahiplerinin bilgi sahibi olmas sa lanmaktad r. Ayr ca Bankam z n web sitesinde; Ticaret sicil bilgileri, Ortakl k yap s, Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve komiteler Esas sözleflme, Son iki y ll k faaliyet raporlar, Özel durum aç klamalar, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Son iki y l içinde yap lan genel kurul toplant lar na iliflkin kat lanlar cetveli ve toplant tutanaklar, Periyodik mali tablo ve ba ms z denetim raporlar, Genel kurul toplant gündemi, Vekâleten oy kullanma formu, S kça sorulan sorular bölümü, yer almaktad r. Bankam z ana sözleflmesinde özel denetçi atanmas bireysel bir hak olarak düzenlenmemifl olup, Türk Ticaret Kanunu nun 348. maddesi ve Sermaye Piyasas Kanunu nun 11. maddesi çerçevesinde pay sahipleri bu haklar n kullanabilmektedir. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmam fllard r. 4. Genel Kurul Bilgileri Bankam z n son Genel Kurul u tarihinde yap lm fl olan ola an Genel Kurul toplant s d r. Bu toplant ya pay sahipleri %60,10 ço unlukla kat lm fl, menfaat sahipleri ve medya bu toplant ya kat lmam flt r. Toplant ya davet kanun ve anasözleflmede öngörüldü ü gibi tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde, Sabah ve Akflam Gazeteleri nde toplant gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ilan edilmifltir. Pay sahiplerinin toplant ya kat labilmeleri için toplant tarihinden 1 hafta önce Pay Sahipleri ile liflkiler Yönetimi ne baflvurararak girifl kart almalar gerekmektedir. Pay sahipleri genel kurulda gündem maddeleri ile ilgili olarak soru sorma haklar n kullanm fl ve bu sorulara cevap verilmifltir. Önemli tutarda mal varl sat m, al m, kiralanmas gibi önemli nitelikte kararlar n genel kurul taraf ndan al nmas konusunda anasözleflmemizde bir hüküm bulunmamaktad r. Ancak faaliyet raporunda ve mali tablolarda bu hususlar ile ilgili pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Pay sahiplerinin genel kurula kat lmalar n kolaylaflt rmak amac yla gerek MKB gerekse medya arac l ile pay sahipleri bilgilendirilmekte ve flubelerimiz arac l ile genel kurul gün ve gündemini de içeren faaliyet raporu, Bilanço, Kâr / Zarar ve Denetçi Raporlar toplant tarihinden 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktad r. 1 > 2

4 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Bankam z hisse senetlerinde imtiyazl pay bulunmamaktad r. Az nl k paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Bankalar Kanunu nun 12. maddesinin b ve c bentleri gere ince Banka ve ifltirakleri aras nda karfl l kl ifltirak iliflkisinin olmas yasaklanm flt r. Bankam z anasözleflmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. 6. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman Bankam z hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad r. Bankam z kuruluflundan bu yana halka aç k bir banka olmas nedeniyle pay sahipli inin ayr lmaz bir parças olan kârpay hakk n n kullan m na gerekli özen her zaman gösterilmifltir. Bankam z n kâr da t m na iliflkin esaslar anasözleflmenin 78. maddesinde düzenlenmifltir. Kâr da t m na iliflkin anasözleflmede yer alan düzenleme d fl nda bir politika oluflturulmam flt r. 7. Paylar n Devri Bankam z anasözleflmesinde pay devirlerini k s tlay c herhangi bir hüküm bulunmamaktad r. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas Bankam zca kamuya aç klanacak bilgiler aç klamadan yararlanacak kifli ve kurulufllar n karar vermelerinde yard mc olacak flekilde, zaman nda, do ru ve eksiksiz, anlafl labilir, yorumlanabilir, düflük maliyetle kolay eriflilebilir ve eflit biçimde kamunun kullan m na sunulur. Hukuk Bafl Müflavir Vekili Cengiz Yamaner ve Genel Müdür Yard mc s Zeynep Nazan Somer kamunun ayd nlat lmas nda yap lacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz kifliler olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenmifltir. Ayr ca pay sahipleri ile iliflkiler yönetiminden Ahmet Ertüz ve Mehmet Çak c münhas ran kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmifltir. Yat r mc lar ve benzeri kesimlerin her türlü soru ve talepleri de bu görevliler taraf ndan yerine getirilmektedir. 9. Özel Durum Aç klamalar Y l içinde SPK düzenlemeleri uyar nca 60 adet özel durum aç klamas yap lm flt r. Yap lan özel durum aç klamalar ndan 8 adedi için SPK veya MKB taraf ndan ek aç klama istenmifltir. Çukurova Grubu nun borçlar n n yeniden yap land r lmas ve Bankam zdaki ortakl k haklar ile ilgili olarak , , ve tarihlerinde BDDK ve TMSF ile yürüttü ü görüflmelerle ilgili bas nda ç kan habere iliflkin olarak do rulama yükümlülü ünün Bankam zca yerine getirilmedi i düflüncesiyle Sermaye Piyasas Kurulu nun tarihli karar ile YTL idari para cezas uygulanmas na karar verilmifl, Bankam zca bu ifllemin iptali için SPK aleyhine dava aç lm flt r. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i Bankam z n web sitesinde Kurumsal Yönetim lkeleri nin II. Bölüm te say lan bilgilere yer verilmektedir. 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç klanmas Bankam z n ortakl k yap s na internet sitesinde yer verilmektedir. Bankam z n %42 sinin halka aç k olmas ve halka aç k olmayan k s mdaki paylar n da çok say da tüzel kifliden oluflmas nedeniyle pay sahiplerinin dolayl ve karfl l kl ifltirak iliflkilerinden

5 ar nd r larak kamuya aç klanmas mümkün olamamaktad r. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas Bankam z n faaliyetlerini genel müdürlük bünyesinde çok say da ve farkl departmanlar arac l ile yerine getirmesi nedeniyle hangi kiflilerin içeriden ö renebilecekler olarak de erlendirilmesi mümkün bulunmamaktad r. Ancak Bankam z n üst kademelerinde yer alan görevlilerle ilgili bilgilere internet sitemizde yer verilmifltir. BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Bankam z çal flanlar n n Bankam z faaliyetlerine iliflkin bilgilendirilmeleri Bankam z iletiflim sistemleri içerisinde Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yard mc lar taraf ndan gerekti inde yap lmaktad r. Ayr ca Banka Genel Müdürlük ve fiubelerindeki Yönetmenler (ki yaklafl k kifli) düzenlenen toplant lar ile bilgilendirilmektedirler. Bu toplant lar; 2004 y l nda 6 ve 7 Aral k ta stanbul ve Ankara da yap lm flt r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Bankam z bir anonim flirket olup, organlar taraf ndan yönetilmektedir. Bu organlar n karar almalar n gerektirecek hususlar öncelikle ilgili yönetimler taraf ndan de erlendirilmekte, incelenmekte ve ilgili karar organ n n onay na sunulmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas Yap Kredi ye yeni kat lan arkadafllar m z dahil olmak üzere tüm çal flanlar m z n Yap Kredi nin insan kaynaklar politika ve uygulamalar n n tamam n n çok detayl olarak yer ald nsan Kaynaklar Uygulamalar El Kitab na hem bas l kopyas ndan hem de online olarak kurum içi elektronik iletiflim sistemimiz üzerinden kolayl kla ulaflabilmeleri sa lanm flt r. AÇIKLIK-KATILIM-PAYLAfiMA yönetim politikalar m z do rultusunda, Bankam z faaliyetlerinin en iyi flekilde gerçeklefltirilebilmesi ve geliflimi için en önemli unsurunun insan kayna oldu u bilincinden hareketle, nsan Kaynaklar politika ve uygulamalar afla da özetlenen ilkelere dayanmaktad r: a) flin özelli ine uygun nitelikte insan seçimi ve görevlendirilmesini gerçeklefltirmek. b) Tüm Banka çal flanlar na yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve gelifltirebilecekleri çal flma ortam n sa lamak. c) Banka çal flanlar na mesleki geliflmelerini sa layacak, baflar lar n art racak ve daha üst görevlere haz rlayacak Banka içi ve Banka d fl e itim olanaklar n kariyer yönetimi çerçevesinde yaratmak. d) Karfl l kl sayg, güven, anlay fl ve etkin bir iletiflim içinde yeni fikirlerin oluflmas na ve önerilmesine zemin haz rlamak ve sorunlara çözüm getirmek. e) Baflar y teflvik eden ve ödüllendiren sistemler gelifltirmek ve uygulamak. f) Yukar daki tüm uygulamalarda, f rsat eflitli inin, istisnas z uygulanmas n sa lamak. Yap Kredi "kendi yöneticisini kendi yetifltirme" anlay fl n benimsemifltir. "Performans", "motivasyon" ve "kararl l k", Yap Kredi'de yükselmek için gerekli olan ana unsurlard r. Aç k, objektif ve paylafl mc performans de erlendirme sistemi ve e itimin bir gider de il, yat r m olarak düflünüldü ü bir e itim sistemi bulunmaktad r. 3 > 4

6 Bankam z n kurulufluyla birlikte temelleri at lan ve Bankam z n büyümesiyle geliflen kurumsal ilke ve de erlerimiz dün oldu u gibi bugün de çal flmalar m zda yol göstermeye devam etmektedir. Kurumlar n belirlenen yönde tutarl bir flekilde ilerleyebilmesi, tüm çal flanlar n ayn ilkeler ve de erler do rultusunda hareket etmeleriyle mümkündür. Ortak nanç ve De erlerimiz de tüm Yap Kredi çal flanlar na yol göstermektedir. nsan Kaynaklar Uygulamalar El Kitab d fl nda Yap Kredi çal flanlar özlük bilgileri, sosyal haklar, emeklilik, atamalar, oryantasyon, kariyer planlama ve özel konularda da iç müflteri odakl oluflturulmufl nsan Kaynaklar tak mlar na her zaman mesaj, telefon veya yüzyüze görüflme olana ile ulaflabilmektedirler. Sendikal çal flanlar m z ayr ca flubelerinde veya yönetimlerinde çal flma arkadafllar m z aras ndan kendileri temsilci seçmektedirler. Banka-Sigorta flçileri Sendikas Temsilci El Kitab nda da belirtildi i gibi; sendika temsilcilerinin görevleri; iflyerindeki iflçilerin sorunlar n dinlemek, flikayetleri çözümlemek, iflçi ve iflveren aras ndaki iflbirli i ve çal flma ahengi ile çal flma bar fl n devam ettirmek, iflçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek ve ifl kanunlar ve toplu ifl sözleflmelerinde öngörülen çal flma flartlar n n uygulanmas na yard mc olmakt r. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Müflteri memnuniyetini sa lamak, Yap Kredi nin kuruluflundan bugüne hizmette s n r yoktur söylemiyle desteklenen temel hizmet anlay fl n oluflturur. Hizmet kalitesinin müflteri beklentileri do rultusunda sürekli gelifltirilmesi hedeflenir ve bu do rultuda Bankan n tüm ekiplerinin katk s yla çal flmalar yürütülür. Müflteri memnuniyeti ve beklentileri verilen hizmet ile karfl laflt r larak ölçülür. Hizmet zincirinde tüm ekiplerin birbirlerine verdikleri deste in etkin ve sa l kl hale getirilmesi ve müflteri memnuniyeti odakl anlay fl n çal flma al flkanl klar na dönüfltürülmesi için e itimler düzenlenir, performans sürekli takip edilir y l ndan beri flubelerimizde, 2001 y l ndan beri de ça r merkezimizde verilen hizmet gizli müflteri araflt rmalar yla denetlenmektedir. Ayr ca farkl müflteri gruplar na yönelik beklenti ve memnuniyet araflt rmalar dönemsel olarak yap lmaktad r. Müflterilerden gelen flubelerimiz ve Bankam zla ilgili genel flikayet, teflekkür, öneri ve bilgi istekleri D fl Müflteri liflkileri Yönetimince karfl lan r ve konular n müflterilerimizle iletiflimin olumlu yönde sürdürülebilece i flekilde sonuçland r lmas hedeflenir. Sorunlar n tekrarlanmamas ve müflteri hizmetindeki aksakl klar n giderilmesi için gerekli tedbirler al n r. Müflteri flikayetleri iyilefltirme çal flmalar na veri oluflturmak amac yla raporlan r. 17. Sosyal Sorumluluk Y llar önce Bankam z n kurucusu Sn. Kaz m TAfiKENT Bizim gibi büyük kurulufllar n iki görevi vard r. Biri, kendi ifltigal konular ile ilgili görevleri, ikincisi ise, topluma karfl olan görevleridir. Biz kültür ve sanat seçtik. O yüzden Biz, Kültür ve Sanat Bankas y z diyerek, Bankam z n sosyal sorumlulu unu özetlemifltir. Bu paralelde kaybolmaya yüz tutmufl kültürel de erlerin gün fl na ç kar lmas, var olan kültür ve sanat birikiminin gelifltirilerek gelecek kuflaklara aktar lmas, kültür ve sanat n desteklenmesi amac yla Yap Kredi Kültür Sanat Yay nc l k Ticaret ve Sanayi A.fi. kurulmufltur. fiirket 2004 y l içindeki etkinlikleriyle, bu y l da ülkemizin kültür-sanat gündemini yönlendiren öncü kurum olmaya devam etmifltir y l nda genifl bir yazar yelpazesinde 185 kitap yay mlanm fl olup, flirketin kuruluflundan bu yana yay mlanan kitaplar n say s e ulaflm flt r. Y l içinde Yap Kredi Kültür Merkezi nde 17, Dolmabahçe de 1, YKB Ba larbafl Köflkünde 1, Anadolu da 3, çeflitli üniversitelerde 5 sergi olmak üzere ayr ca 3 meydan sergisi ve talya da 1 sergi gerçeklefltirmifltir. Di er etkinlikler kapsam nda Müzikli Dinleti, Tiyatro, Sinema, Düflünce Toplant lar ve Yerel Etkinlikler olmak üzere y l boyunca 304 gösteri ve dinleti etkinli i düzenlenmifltir. Bu etkinliklerde yurt içi ve yurt d fl ndan de erli misafirleri konuk etmifltir.

7 Ayr ca y l içinde e itim ve çevre konusunda faaliyet gösteren çeflitli vak f ve derneklere yard mda bulunulmufltur. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Mehmet ÇEK NMEZ Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Selçuk TAMER Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ömer Kemal GÜRER Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa ÜNAL Üye Semih ÇA LAR Üye H. Güzin ÜÇIfiIK Üye Sedat ALTUNAY Üye Osman Reha YOLALAN Genel Müdür Yönetim kurulu üyeleri Bankam z n tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul toplant s nda TMSF (Çukurova Holding A.fi. ve S nai ve Mali Yat r mlar Holding A.fi. ortakl k haklar için) taraf ndan aday gösterilmifl ve genel kurulca seçilmifltir. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan düzenlenen Kurumsal Yönetim lkeleri nin IV. Bölüm maddesine göre Bankam z n 4 yönetim kurulu üyesi Ba ms z Üye kapsam na girmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ayr ca Bankam z ifltiraklerinin de yönetim kurulu üyesi olabilmektedir. Bu ifllemlerin tümü yönetim kurulunun iradesi ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyeli i do as gere i dönemsel ve genel kurul iradesi ile oluflan bir organ oldu undan üyelerinin Bankam z d fl nda baflka görev veya görevler almas yaz l belirli kurallara ba lanmam fl ve s n rland r lmam flt r. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Bankam z yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler gerek anasözleflmemizin 22. maddesinde ve gerekse Bankalar Kanunu nda belirlenmifltir. Bu nitelikler SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflmektedir. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Misyon: Yap Kredi nin özkaynak de erinin ençoklanarak yat r mc lar için cazip hale getirilmesi. Vizyon: Yap Kredi yi dünya standartlar nda finansal hizmet veren Türkiye nin lider bankas yapmak. Stratejik Hedefler: Bireysel alanda büyümeye öncelik vermek, Ticari alanda yayg nl n art rmak ve büyümek, Kurumsal alanda seçilmifl segmentlerde büyümek, Operasyonal verimlili i art rmak, Bilanço verimlili ini sa lamak, Kurumsal yönetiflim yap s n yayg nlaflt rmak, Performans oda n özkayna ençoklamaya endekslemek. 5 > 6

8 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas Ç KONTROL MERKEZ BAfiKANLI I ç Kontrol Merkezi Bankam zda do rudan Yönetim Kurulu'na ba l olarak görev yapmaktad r. Bankam zdaki iç kontrol faaliyetlerini tasarlamak, idare etmek ve eflgüdümü sa lamak üzere kurulmufl bulunan ç Kontrol Merkezi nin Bankalar Kanunu ve bankac l kla ilgili di er mevzuatla tesis edilmifl yasal yükümlülüklere, s n rlamalara, bankada tesis edilmifl politikalara ve uygulama usullerine uyulup uyulmad n kontrol etme görevi bulunmaktad r. ç kontrol sisteminde ortaya ç kan zay fl klar n giderilmesi, hata ve eksikliklerin düzeltilmesi için iç kontrol sürecinin etkinli inin gözden geçirilmesi de ç Kontrol Merkezi nin kurulufl amaçlar aras nda yer almaktad r. ç Kontrol Merkezi baflkan dahil 16 kifliden oluflmaktad r. Bankam zda Krediler, Hazine, Kredi Kartlar, Mali ve dari fller ve Operasyonlar / fiubeler olmak üzere 5 temel kontrol alanlar saptanm flt r. ç Kontrol Merkezi bu temel kontrol alanlar nda ifl programlar çerçevesinde yerinde ve merkezi olarak günlük, haftal k, ayl k ve devresel denetimler yapmaktad r. ç Kontrol Merkezi'ne ait birimlerin görevleri afla da özet olarak belirtilmifltir. ç Kontrol Krediler Yönetimi, Genel Müdürlük Krediler ve Bireysel Krediler Yönetimleri taraf ndan tahsis edilen kredilerin yasal mevzuat ve Bankam z plasman ilkeleri do rultusunda uygunluk kontrolünü yapmaktad r. ç Kontrol Mali ve dari fller Yönetimi, nflaat, dari fller, Ücret, E itim, Genel Muhasebe, Finansal Muhasebe ve Sat n Alma yönetimlerinde kontroller yapmaktad r. Bu çerçevede mali tablolar n ve giderler / ödemelerin yasal mevzuata ve Bankam z politika ve prensiplerine uygunlu unu kontrol etmektedir. ç Kontrol Kredi Kartlar Yönetimi, Kredi Kartlar sürecinde yeralan De erlendirme ve Kart Gönderim, Müflteri Hizmetleri ve Operasyonlar, Müflteri tirazlar ve Güvenlik fllemleri, Üye flyeri Operasyonlar ve Risk zleme ve Yasal Takip fllemleri'ni kontrol etmektedir. ç Kontrol Operasyonlar / fiubeler Yönetimi, D fl fllemler ve Krediler fiube Operasyonlar Yönetimi'nin gerçeklefltirdi i ifllem ve çal flmalar kontrol etmektedir. Bu çerçevede stanbul Operasyon Merkezi'ne ba l flubeler taraf ndan kulland r lan kredilerin, yasal takip ifllemlerinin ve gerçeklefltirdi i ithalat, ihracat ifllemlerinin yasal mevzuata ve Bankam z politika ve prensiplerine uygunlu unu kontrol etmektedir. ç Kontrol Hazine Yönetimi, Hazine ve TL YP Hazine Operasyonlar sürecinde yer alan Para ve Döviz Piyasalar, Sabit getirili Menkul K ymetler, Mevduat, Yat r m Fonlar ve Yat r m Ürünleri Koordinasyon, Hazine Pazarlama, fiubeler Pazarlama ve Destek, Hazine ve Bankac l k Projeleri, Hisse Senetleri Operasyonlar faaliyetleri, gerek gerçekleflme aflamas nda gerekse gerçeklefltikten çok k sa bir süre sonra yerinde veya uzaktan eriflilerek kontrol etmektedir. Kontroller sonucunda tespit edilen tüm bulgular ilgili yöneticilere ve personele zaman nda iletilerek takibi yap lmakta ve eksikliklerin giderilmesi sa lanmaktad r. Yukar da belirtilen faaliyetlerin yan s ra, ilgili yönetimler taraf ndan iç kontrol sistemine yönelik oluflturulan düzenlemelerde görülen aksakl k veya eksikliklerle ilgili olarak bu yönetimlere önerilerde bulunulmaktad r. Ayr ca, Bankam zda yeni bir ürün,

9 yeni bir hizmet gelifltirilmesi ve sunulmas ndan önce söz konusu ürün ve hizmetin banka kurallar na, mevzuata ve yasal yükümlülüklere uygunluk aç s ndan kontrollerini de kapsayan çal flmalar yap lmaktad r. Ayn zamanda mali ifltiraklerimizin iç denetim birimleriyle iletiflime geçilerek iç kontrol çal flmalar na destek verilmesine ve deneyimlerin paylafl lmas yoluyla sinerji yarat lmas na çal fl lmaktad r. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar Bankam z yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar na esas sözleflmede detayl bir flekilde yer verilmifltir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar Bankam z anasözleflmesinin 35. maddesi hükmü gere ince; Banka yönetim kurulu Banka iflleri lüzum gösterdikçe Baflkan n daveti üzerine toplan r y l içinde 53 adet yönetim kurulu toplant s yap lm flt r. Toplant ya kat l m ve toplant ya ça r yöntemlerini ve süreçlerini, yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletiflimini sa lamak üzere Yönetim Kurulu Sekreterli i bulunmaktad r. Yönetim Kurulu toplant lar nda farkl görüfl aç klanan konulara iliflkin makul ve ayr nt l karfl oy gerekçeleri karar zapt na geçirilmektedir. Toplant ya Bankam z denetim kurul üyeleri de ço u zaman kat lmakta ve toplant larda al nan kararlar da yaz l olarak flirket denetçilerine iletilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yer alan konular da dahil olmak üzere yönetim kurulu toplant lar fiilen ve genifl kat l ml yap lmakta, toplant esnas nda yönetim kurulu üyesi taraf ndan yöneltilen sorular karar zapt na geçirilmektedir. Bankam z anasözleflmesinde yönetim kurulu üyelerine a rl kl oy hakk ve / veya olumsuz veto hakk tan nmam flt r. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul toplant s nda; Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinde ifllem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmifltir. 25. Etik Kurallar 1. Genel lkeler Bankam z çal flanlar ; 1.1. Görevlerini yerine getirirken, temel ahlaki ve insani de erler çerçevesinde ve Banka stratejileri do rultusunda hareket ederler Tüm faaliyetlerinde Bankan n kârl l n sa laman n yan s ra, toplumsal yarar n gözetilmesi ve çevreye sayg ilkeleri do rultusunda çal flmaya özen gösterirler Kurum genelinde duyurulmufl olan Ortak nanç ve De erler e uygun davran fl ve ifl ahlak sergiler, sorumluluklar n Çal flma lkeleri do rultusunda yerine getirirler Bankalar Kanunu, di er mevzuat ve kamu otoritelerinin düzenlemeleri do rultusunda faaliyetlerini sürdürürler Kamuya aç klanan bilgilerde fleffafl k ilkesini gözetir, denetim amac yla istenen bilgi, belge ve kay tlar do ru, eksiksiz flekilde ve zaman nda iletmeye özen gösterirler Uluslararas normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, karaparan n aklanmas, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda yetkili mercilerle iflbirli i yaparlar. 2. Müflterilerle liflkiler Bankam z çal flanlar ; 2.1. Müflterilerin ihtiyaçlar n anlamak ve en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterir, müflterilerle iliflkilerinde her zaman 7 > 8

10 olumlu ve tutarl bir tav r sergiler, kifliler aras iliflkilerde ve ifl iliflkilerinde önyarg s z, tarafs z, nazik ve sayg l davran rlar Müflterileri, ürün ve hizmetler hakk nda aç k ve net biçimde bilgilendirir, tüketici haklar n n korunmas na özen gösterirler Müflterilere ve tedarikçilere ait özel bilgileri korur ve yaln zca yasalar çerçevesinde yetkili k l nan mercilerle paylafl rlar Müflteri yak nmalar n makul bir süre içinde titizlikle inceler, sonuçland r r ve tekrarlanmamas için gereken önlemleri al rlar. 3. Kamuoyu le liflkiler Bankam z çal flanlar ; 3.1. Bas nla iliflkilerinde kurumla ilgili, herhangi bir spekülasyona, olumsuz de erlendirmeye yol açabilecek durumlardan ve Bankam z veya sektörün güven, itibar ve istikrar na zarar verebilecek ya da haks z rekabet oluflturabilecek uygulama ve davran fllardan kaç n rlar Ürün ve hizmetlerinin tan t m ve pazarlamas nda adil rekabet koflullar do rultusunda dürüst ve gerçekçi davran rlar. 4. Ç kar Çat flmalar Bankam z çal flanlar ; 4.1. Kendileri veya yak nlar lehine ç kar çat flmas ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaç n r, kendilerinin veya yak nlar n n menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar Müflteriler ve tedarikçilerle kiflisel hiç bir finansal iliflkiye girmez, ifl iliflkilerini kullanarak kiflisel ç kar sa lamazlar Kendi karar ve r zalar n etkileyecek veya ç kar çat flmas yaratabilecek hediye veya ç kar tekliflerine izin vermezler Bankan n varl k ve kaynaklar n verimli bir flekilde yaln zca kurumun ç kar ve faydas için kullan rlar Zaman ve eme ini kurum için kullan r, ç kar çat flmas yaratacak baflka bir sorumluluk üstlenmez, kâr amaçl faaliyetlerde bulunmaz ve Banka d fl nda bir baflka gerçek veya tüzel kifli nezdinde çal flmazlar Kamu kurum ve kurulufllar ile iliflkilerinde, dürüstlük ve saydaml k ilkeleri do rultusunda hareket eder, mesafeyi ve tarafs z iliflkiyi korurlar Bankac l k s rlar n korur, rekabet avantaj sa layan ve kuruma özel bilgileri kurum d fl na ç karmazlar Görevleri gere i elde etmifl olduklar bilgileri haks z kazanca yol açacak flekilde kullanmaz, Banka ve di er kurulufllar n menkul k ymetlerinin al m sat m nda mevzuata ve kamu otoritelerinin düzenlemelerine uygun davran rlar. 26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl Bankam z Yönetim Kurulu taraf ndan, kredi komitesi, denetimden sorumlu komite ve üst düzey risk komitesi kurulmufltur. Bu komiteler kanun, anasözleflme ve ilgili yönetim kurulu karar nda belirtildi i esaslar dahilinde ifl ve ifllemlerin gerektirdi i zamanlarda toplan r. Komite üyeleri icrada görevli olmayan üyelerden oluflmakta olup, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almamas na özen gösterilmektedir. Kredi Komitesi Mehmet ÇEK NMEZ Mustafa Selçuk TAMER Osman Reha YOLALAN (Genel Müdür) Denetimden Sorumlu Komite Semih ÇA LAR Mustafa Ünal (Ba ms z Üye)

11 Üst Düzey Risk Komitesi Semih ÇA LAR (Baflkan) Mehmet ÇEK NMEZ smail Reha UZ Osman Reha YOLALAN (Genel Müdür) Ahmet Mesut GÜRAYLI 27. Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar Bankam z yönetim kurulu üyelerine anasözleflmenin 78. maddesi gere ince ayr lacak kârpay ndan baflka ifltirak ettikleri her toplant günü için, miktar Genel Kurul taraf ndan tayin ve tespit edilecek ücret verilmektedir. Bankam zca herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine verilecek borç, kredi vb. unsurlara iliflkin hususlar Bankalar Kanunu nda düzenlenmifltir. 9 > 10

12

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu fl Yat r m, baflta pay sahipleri olmak üzere, çal flanlar, müflterileri ve ilgili bütün taraflar ile aras ndaki hak ve sorumluluklar n, kurumsal yönetim anlay fl n

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Halkbank 2008 Faaliyet Raporu 71 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bankam z May s 2007 tarihinde yap lan halka arz sonras nda Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanm fl olan "Kurumsal Yönetim

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu

DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 1.3. Genel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

Denizbank A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Denizbank A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Denizbank A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu DEN ZBANK KURUMSAL YÖNET M BEYANI DenizBank A.fi. Kurumsal Yönetim Beyan, Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan Kurumsal

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 22 1. ne Uyum Beyan fiirketimiz Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan 'nde yer alan prensiplerin uygulanmas için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup, eksikliklerin giderilmesi hususunda çal

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır ESKİ METİN MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI Şirket

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M LKELER BEYANI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNET M LKELER BEYANI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNET M LKELER BEYANI SPK n n 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say l toplant karar gere ince, MKB de ifllem gören flirketlerin Faaliyet Raporlar nda ve nternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim lkeleri

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

M GROS TÜRK T CARET ANON M fi RKET KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

M GROS TÜRK T CARET ANON M fi RKET KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te ilk olarak kamuya aç klanan Kurumsal Yönetim lkeleri ni prensip

Detaylı

TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Kurumsal Yönetim Komitesi nce de erlendirilen 2013 dönemine ait Kurumsal Yönetim lkeleri

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Sermaye Piyasas Kurulu SPK taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

DenizBank Kurumsal Yönetim Raporu

DenizBank Kurumsal Yönetim Raporu A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, uluslararası ilkeler ve sektör uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004 Sayfa 52 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Hürriyet Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan Temmuz 2003 te yay nlanan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri ( lkeler) ne uyum sa lama yönünde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

2007 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

2007 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2007 1 1. Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Beyan Yap Kredi Yönetim Kurulu 09.12.2004 tarih, 61/51 No lu toplant s nda, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan Kurumsal Yönetim lkeleri nin prensipte

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11 1) Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Beyan : ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR ST K TES SLER A.fi. ( fiirket ) 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, afla da belirtilen

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİ TARAFINDAN 2005 YILINDA YAYINLANAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

İMKB ŞİRKETLERİ TARAFINDAN 2005 YILINDA YAYINLANAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME İMKB ŞİRKETLERİ TARAFINDAN 2005 YILINDA YAYINLANAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME SERMAYE PİYASASI KURULU 1- KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU HAZIRLANMASI Kurulumuzun 2004/51

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Pınar Su Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ndan Yönetim 2011 Yılında Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler 1) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı: PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 31 Aralık 2011

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

fl Finansal Kiralama A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 31.12.2005

fl Finansal Kiralama A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 31.12.2005 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI En az finansal performans kadar önemli oldu una inand m z Kurumsal Yönetim lkeleri nin hayata geçirilmesinde, gerek ulusal

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar

Detaylı