TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP"

Transkript

1 I TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI Dr. Seyfi TOP

2 II Yay n No : 2050 Hukuk Dizisi : Bas fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul(0-212) Kapak : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Varl klar yaflam kayna m olan sevgili eflim Ayfle, k z m Yeflim Burcu, o lum Ahmet Burak a...

4 IV

5 V SUNUfi Fakültemizin de erli Ö retim Üyelerinden Dr. Seyfi TOP bana flimdi elinizde bulunan Toplam Kalite Yönetimi Ba lam nda Sürekli yilefltirme Anlay fl isimli kitab na bir sunufl yaz s yazmam rica etti i zaman gerçekten gurur duydum. Bugüne kadar birçok k ymetli çal flmalar ve yay nlar olan de erli arkadafl m n bu kez ele ald konu Toplam Kalite Yönetimi Ba lam nda Sürekli yilefltirme Anlay fl ad n tafl yordu. Bu anlay fl, bence yönetimin temel unsuru olmal yd. Temelleri taa 1891 y l na dayanan kalite yönetimi günümüzde P MS araflt rmalar n n ana konular ndan birini oluflturmufl ve toplam aktif karl l n do rudan etkileyen birincil ana faktör olarak ortaya ç km flt r. Daha sonraki Edward Deming, Tom Peters, Philip Crosby, Genichi Taguchi nin çal flma ve araflt rmalar nda kalitenin önemi tart flma götürmez bir biçimde ortaya ç km flt r. Yukar da ad geçen çal flmalar ve bu konuda yap lm fl olan tüm araflt rmalar kalitenin satt rd n, kalitesizli in de firmalar iflasa sürükledi ini ortaya koymaktad r. Üzerinde önemle durulmas gereken bir konu da kalitenin sadece ekonomik amaçl kurulufllar aç s ndan önemli olmad n ayr - ca, aileden devlete kadar tüm kurumlarda, derneklerde ve siyasi partilerin yönetimlerinde de ortaya koyduklar çal flmalar n ya da hizmetlerin kalitesinin bu kurum ve kurulufllar n yaflamlar n etkiledi ini ve ömürlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynad n aç klayabiliriz. Bu nedenle mal veya hizmet üretsin, ekonomik, sosyo-kültürel yada politik amaçl olsun tüm kurum ve kurulufllar için kaliteye birinci planda yer verilmesi esas olmaktad r. De erli meslektafl m Dr. Seyfi TOP un bu k ymetli eseri yukar da ifade etmeye çal flt m düflünceler aç s ndan de erlendirilmelidir. Fakültemizin bu tecrübeli bilim adam n bu kadar önemli olan bir konuda flimdi elinizde bulunan bu kitab haz rlay p bast rd için candan kutluyorum. Tüm yöneticilerimizin yapt klar çal flmalar n ve yaflamlar n n kaliteli olmas için bu eseri okumalar n hararetle tavsiye ediyorum. Prof. Dr. Erol EREN Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan

6 VI

7 VII TEfiEKKÜR Bu eserin kaleme al nmas nda da srarc l n sürdürerek, önemli konular üzerinde de erli görüfllerine baflvurdu um ve deneyimlerini paylaflt m ve pek çok hususlar tart flt m çok k ymetli say n hocam Prof. Dr. Mümin ERTÜK e; eserin son halini gözden geçirip de erli görüfllerini ald m çok k ymetli dekan m ve hocam Say n Prof. Dr. Erol EREN e; stanbul dan uzakta olmas na karfl n k ymetli görüfllerinden yararland m çok k ymetli hocam Say n Prof. Dr. Tamer MÜFTÜO LU na en içten flükranlar m ve teflekkürlerimi sunmay bir borç bilirim. Yine kitab n gözden geçirilmesinde ve okunmas nda ve düzeltmelerde k ymetli yard mlar n ve zamanlar n esirgemeyen de erli meslektafllar m ve kardefllerim Say n Yar. Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKO LU na ve Say n Özhan GÖRÇÜN e; kitaptaki flekilleri önemli ölçüde düzelten ve çizilmesinde yard mc olan ve teknik destek veren o lum, Ahmet Burak TOP a teflekkürlerimi sunmay bir borç bilirim.

8 VIII

9 IX Ç NDEK LER SUNUfi...V TEfiEKKÜR...VII G R fi TOPLAM KAL TE YÖNET M ANLAYIfiI Tarihi Geliflim Aç s ndan Kalite Kalitenin Farkl Boyutlardan Tan m Kalite Ne De ildir? Kalite Nas l fade Edilmelidir? Kalitenin Boyutlar Kaliteyi Oluflturan Temel Unsurlar Tasar m Kalitesi Uygunluk Kalitesi Kalite Kontrolü Muayene Aflamas statistiksel Kalite Kontrolü Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Yönetimi Avrupa n n Seçti i Yol A.B.D nin Seçti i Yol Japonya n n Seçti i Yol (Kalite Kontrolünün Özellikleri) TOPLAM KAL TE YÖNET M AKIMININ ÖNCÜLER Walter A. SHEWHART ( ) W. Edwards DEMING ( ) Deming ve 14 Kalite Basama (Nokta) Deming Prensipleri Philip B. CROSBY ( ) Crosby ve 14 Kalite Basama (Nokta)...50

10 X Crosby nin Kalite Prensipleri Deming- Crosby in 14 Noktas n n Karfl laflt r lmas Joseph JURAN Juran n Kalite Felsefesi Juran Kalite Esaslar Kaoro ISHIKAWA Ishakawa ve Kalite Özellikleri G. Armand V. FEIGENBAUM Tom PETERS H. Genichi TAGUCHI TOPLAM KAL TE YÖNET M NDE MÜfiTER TATM N YAKLAfiIMI Tatminin Tan m Müflteri Tatmini Niçin Gerekli? Kalitede Tüketici Araflt rmalar Tatmin Teorisi Kalite Anlay fl nda Tatmin Olgusu Müflteriyi Anlamak Müflteriyi Anlamada Kano Analizi Müflterilerin Sesini Dinlemek Müflterilerin Gerçekten Ne Söylediklerini Anlama Seçilen Müflteri htiyaçlar çin Bir Yap Gelifltirme Kano nun Tatmin Sorgulama Yöntemleri Kano nun Önerdi i Önem Hiyerarflisi Yap land r lan fieyleri Ürün Ve Hizmete Dönüfltürmek Genel Bir Müflteri Tatmin Modeli Müflteri Sadakati ve Kalite Müflteriye Sa lanan Yararlar Müflteriye Gösterilen lgi Müflteriye De er Teklifi Sunma Genel Müflteri Ölçüleri Müflteri De er Tekliflerinin Ölçülmesi Ürün ve Hizmet Nitelikleri (Kalite Boyutu) Müflteri liflkisi Boyutu maj ve Ün Boyutu...110

11 XI 3.5. Ulusal Müflteri Tatmin Endeksi Amerikan Müflteri Tatmin Endeksi ve Tatmin Ölçümü KAL TE ÇEMBERLER Japon Versiyonu Kalite Çemberleri Bat Versiyonu Ça dafl Tak mlar Kalite Çemberlerinin Amaçlar Kalite Çemberleri Oluflturma lkeleri Kalite Çemberlerinin Kullan m Alanlar Kalite Çemberleri Program Aflamalar Kalite Çemberlerinde Çal flma Metotlar Beyin F rt nas Pareto Diyagram (Pareto Analizi) Bal k K lç (Kök Neden Analizi) Niçin- Niçin Tekni i Befl N Bir K Tekni i Veri Toplama Teknikleri Kalite Çemberlerinin Organize Edilmesi Kalite Çemberlerinin Yap s Kalite Çemberlerinin flleyifli KAL TE MAL YETLER Kaliteyi Oluflturan Temel Unsurlar Tasar m Ve Uygunluk Kalitesi Maliyetleri Klasik Yönetimde Kalite Maliyetleri Anlay fl TKY de Kalite Maliyeti Yaklafl m TKY de Kalite Maliyetleri Anlay fl Kalite Maliyet Türleri Kalitesizli i Önleme Maliyetleri Ölçme Ve De erleme Maliyetleri Firma çi Kalitesizlik(Baflar s zl k) Maliyeti Firma D fl Kalitesizlik (Baflar s zl k) Maliyeti Toplam Kalite Felsefesinde Maliyet Yönetimi Kalite Muhasebe Bilgi Sistemleri Tasar m Faaliyet Tabanl Maliyetleme Sistemi Kaizen Maliyetleme Sistemi Hedef Maliyetleme TKY de Baflar Ölçümü...197

12 XII 6. TKY de YAPILANMA ve YÖNET M ANLAYIfiI Yönetim Kültürü Olarak Toplam Kalite Stratejik Bak fl Aç s yla Kalite Yay lma Süreci Stratejik Kalite Plan Koordinasyon Mekanizmalar Olarak Ekipler Yeni Yap lar n Gereklili i Toplam Kalite Yönetim Yap s Kabul Edilmifl Merkezi De erler Tepe Yönetiminin Liderli i Toplam Kalite Görüflü Oluflturmak Paylafl lan Vizyon Toplam Kalite Yönetim Amaçlar Kalite Amaçlar n n Çal flanlara Benimsetilmesi Stratejik Kalite Yönetim Planlamas Örgütsel Uygunluk Profili (Organizational Fitness Profiling) Sessiz Yönetim Bariyerlerinin Üstesinden Gelme Tepe Yönetimin Rolü Alt Birim Yöneticilerinin Rolü Uygunluk Testi Görev Gücü Oluflturmak Toplam Kalite Organizasyonunda nformel Yap lar Toplam Kalite Yönetim Anlay fl nda Çal flanlar n Güçlendirilmesi Kalite Anlay fl nda Güçlendirme Kavram ve Tan m Güçlendirmenin Kilometre Tafllar Çal flanlar Aras nda Temas Aç ve Zor nsanlar Çal flanlar flten Ne Beklerler Çal flanlar n Güçlendirilmesi Tipik Bir Bireysel Güçlendirme Formülü Ekiplerin Güçlendirilmesi Güçlendirmede Liderli in Gereklili i: Dönüfltürücü Liderlik (Transformational Leadership) Dönüflümcü Liderlik Strateji ve Vizyon Dönüflümcü Liderlikte Bireysel Özellikler Dönüflümlü Liderlik Kararlara Kat l m Örgüt Kültürü ve Güçlendirme...277

13 XIII 7. TOPLAM KAL TE YÖNET M NDE SÜREKL Y LEfiT RME Sürekli yilefltirme Kavram yilefltirmeye Süreç ve Sonuç Öncelikli Bak fl Sürekli yilefltirme Anlay fl Kalitenin Korunmas Anlay fl Kalitenin yilefltirilmesi Anlay fl Sürekli yilefltirmede Bilgi Ak fl Yal n Düflünce ve Sürekli yilefltirme Yal n Düflünce Tan m Japon Üretim Anlay fl (Yal n Üretim) Tam Zaman nda Üretim (TZÜ) Yal n Düflünce Yal n Düflüncenin Dili sraf ve Firelere Odaklanma Yal n Anlay flta De er Oluflturma yilefltirme Ekipleri Yal n Alt Sigma Yal n Alt Sigma lkeleri Yal n Alt Sigma yilefltirme Ekip Formasyonu Sürekli yilefltirme ve K s tlar Teorisi (Theory of Constraints) K s t Kavram K s t Yaklafl m çinde Sistem Kavram Darbo az Alt nda Etkinlik (Sistem Optimizasyonu) K s t Yaklafl m n n Sistemle lgili Öngörüsü K s tlar n Genel Ba lamda S n fland r lmas K s tlar Teorisinin Geliflimi K s t Kald rma Süreci K s t Teorisinin yilefltirme Süreçlerine Uygulanmas Düflünce Süreci Ne De iflecek? Çekirdek Problem veya Çat flman n Tan m Çekirdek Sorunu Tan mlamak Arzu Edilmeyen Etkileri Tan mlamak (AEE) Buharlaflan Bulutlar (Çat flma Çözüm Diyagramlar ) Güncel Gerçeklik A ac (Current Reality Trees (CRT)...352

14 XIV Çekirdek Sorunu Kabul Etmek (Onaylamak) Ne Neye De iflecek? Komple Çözümü nfla Etmek Çekirdek Çat flmalar K racak Bir Yol Bulmak Arzu Edilen Etkileri ve Sratejik Hedefleri Tan mlamak Tüm AAE Yeniden Çözümleyecek Tam Bir Çözümü nfla etmek Yeni Olumsuz Etkiler Yaratmamak Gelecek Gerçeklik A ac Neden Nas l De iflecek (Çözümün Uygulan fl ) Ön Koflul A ac (Prerequisite Tree) Geçifl A ac (Transition Tree) Alt Sigma yilefltirme Süreci Alt Sigma Kavram Alt Sigma Tan m Alt Sigma Süreci Süreç Sapmalar Bütün Olarak Alt Sigma Alt Sigma-Sürekli yilefltirme Yap sal Metodoloji Olarak Alt Sigma Problem Çözme Arac Olarak Alt Sigma Tan mlama Analiz Etme Ölçme yilefltirme Aflamas Kontrol Alt Sigma Ekipleri dareci Üst Liderler ve Yönlendirme Komiteleri fiampiyonlar n Rolü (Birincilerin Rolü) Usta Kara Kuflaklar Kara Kuflaklar Yeflil Kuflaklar Ekip Üyeleri (Sar kuflaklar) Alt Sigma Yal n Düflünce ve K s t Yaklafl m n n Karfl laflt r lmas Sürekli yilefltirmenin Ana Engelleri...419

15 XV fiekiller: fiekil:1.1. Kalitenin Genel Anlam...18 fiekil:1.2. Toplam Kalite Kontrol Faaliyetleri...24 fiekil:1.3. Toplam Kalite Yönetiminin Evrimi...26 fiekil:1.4. ISS nin Avrupa Kalite Ödülü Modeline Uygun Geliflme Modeli...31 fiekil:1.5. Toplam Kalite Yönetimi Temel Anlay fl...32 fiekil:2.1. Shewhart n Kontrol fiemas...44 fiekil:2.2. Deming in PUKÖ Döngüsü...48 fiekil:2.3. Deming ve Crosby nin Kalite ile lgili lkeleri...52 fiekil:2.4. Deming ve Crosby nin 14 Nokta Karfl laflt rmas...53 fiekil:2.5. Juran n n Kalite Felsefe Süreci...56 fiekil:2.6. Juran n n Kalite Geliflim Sarmal...59 fiekil:2.7. Ishikawa n n Toplam Kalite Yönetim Felsefesi...63 fiekil:2.8. Feigenbaum un Kalite Kontrol S n fland rmas...67 fiekil:3.1. Deming in Tatminle lgili Düflünceleri...78 fiekil:3.2. Juran n Müflteri Memnuniyet Anketlerindeki Sorulmas n stedi i Sorular...79 fiekil:3.3. Müflteri Sesinin Analizi...83 fiekil:3.4. Seçenekli Müflteri Veri Toplama...85 fiekil:3.5. Kano nun Üç Kalit90 Tan m...89 fiekil:3.6. Kalite Evi...90 fiekil:3.7. Kalitede yi Hizmet Çevrimi...92 fiekil:3.8. Müflteri Tatmin Modeli...95 fiekil:3.9. Müflteri Tatmin Fonksiyonu...97 fiekil:3.10. Müflteri Sadakati ile Müflteri Tatmini Aras ndaki liflki fiekil:3.11. Müflteriye Sunulan Yararlar fiekil:3.12. Müflterilerin Önem De erlendirilmesi (Örümcek A ) fiekil:3.13. Müflteri Temel Ölçütleri fiekil:3.14. Basit Bir Müflteri De er Teklifi fiekil:3.15. Sürekli yilefltirmede Operasyonel Model fiekil:3.16. Tipik Bir Ulusal Tatmin Endeksi fiekil:3.17. Amerikan Müflteri Tatmin Endeksine Uygun Tatmin Modeli fiekil:4.1. Pareto Analizi Aflamalar fiekil:4.2. Pareto Analizinde Basit Bir Diyagram n Çizilmesi fiekil:4.3. Pareto Analizinde Sonuç Gösterilmesi fiekil:4.4. Pareto Analizinde %80- %20 Kural fiekil:4.5. Bir flletme çin Basit Bir Genel Neden Sonuç Tekni i fiekil:4.6. Örnek Kök Neden (Bal k K lç ) fiemas Temel Yap s...140

16 XVI fiekil:4.7. Ishikawa n n Kalite Kontrol Rehberi (Bal k K lç ) fiekil:4.8. Niçin Niçin Diyagram fiekil:4.9. Hata Bölgelerini Gösteren fiemalara Bir Örnek fiekil:4.10. Panel (a) Sütun Yüzde Grafi i, ve Panel (b) Dairesel Yüzde Grafi i fiekil:4.11. Bir Hizmet flletmesinde Bulafl khanedeki Bardak K r lmalar fiekil:4.12. Histogram Çeflitleri fiekil:4.13. Basit Bir Kalite Çember Yap s fiekil:4.14. Kalite Çemberlerinin flletme çindeki Kesiti fiekil:4.15. Kalite Çemberlerinin flleyifli fiekil:5.1. Tasar m Kalitesinde Maliyetler fiekil:5.2. Uygunluk Kalitesini Etkileyen Maliyetler fiekil:5.3. Klasik Yönetim Anlay fl nda Kalite Maliyet liflkisi fiekil:5.4. Toplam Kalite Yönetiminde Kalite-Maliyet liflkisi fiekil:5.5. Kalite Maliyet Türleri fiekil:5.6. Kalite Maliyetleri fiekil:5.7. Basit Dört Konumlu Maliyet Azaltmas Matrisi fiekil:5.8. Rekabet Gücü Faktörleri liflkisi fiekil:5.9. Muhasebe Bilgi Sistemleri Tasar m fiekil:5.10. Daihatsu (Japon) Firmas n n Kaizen Maliyet fiemas fiekil:5.11. Kaizen Maliyetleme fiekil:5.12. Kaizen Anlay fl nda Tekrarlara Karfl Maliyet Sorumlulu u fiekil:5.13. Panel (a) ve Panel (b) Hata yilefltirme Yar Yaflam Süreleri fiekil:5.14. IBM, Firmas nda Hatalar n yilefltirilmesinde Yar m Yaflam fiekil:5.15. Kaizen - Üretim Verimlili i- Paylafl m liflkisi fiekil:5.16. TKY de Hedef ve Kaizen Maliyetleme Algoritmas fiekil:5.17. Toplam Kalitede Baflar Ölçümü fiekil:6.1. Stratejik Kalite Yönetim Plan fiekil:6.2. Piyasalar n flletmelere Sundu u Özgür rade fiekil:6.3. Yönetim Kalitesinin Dinamikleri fiekil:6.4. Birim, Birim Proses De iflimi fiekil:6.5. flletmelerde nsanlar Aras ndaki Temas Aç fiekil:6.6. Liderlik Davran fl n n Uzay Zaman Boyutu fiekil:6.7. Güçlendirmede Döngüsel Yap fiekil:6.8. Çal flanlar Güçlendirme Tayf fiekil:7.1. Süreç ve Sonuç Öncelikli Kriterler fiekil:7.2. yilefltirmede Teori ve Deneyim Aras ndaki Dönüflüm fiekil:7.3. Sürekli yilefltirme Süreci fiekil:7.4. Problem Çözme Metodolojisi...296

17 XVII fiekil:7.5. Kalite Yaklafl m nda Genel Problem Çözme Yolu fiekil:7.6. Japon ve Bat Ülkelerinin yilefltirme Boyutlar n Alg lama Düzeyleri fiekil:7.7. Yenilik ve Kaizen fiekil:7.8. Nokia Mobile Phones da Kilit yilefltirme Süreçleri fiekil:7.9. Baflar l bir yilefltirme çin Araçlar n Üç Tipi fiekil:7.10. Yal n Üretimin Elemanlar fiekil:7.11. sraf n Olas Çeflitleri fiekil:7.12. nsan Unsuru Etkinli i fiekil:7.13. Yal n Düflünce le Alt Sigma n n Sentezi fiekil:7.14. K s t Yaklafl m Evrim Süreci (Yönetimi) fiekil:7.15. K s t Kald rma Süreç Ad mlar fiekil:7.16. K s t Kald rma Algoritmas fiekil:7.17 (a). Sürekli yilefltirme Düflünce Sürecinde Yararlan lan Befl Ad m fiekil:7.17. (b) K s t Süreç yilefltirmede Befl A aç, (Befl Araç) fiekil:7.18. Arzu Edilmeyen Etkiler (AEE) fiekil:7.19. Buharlaflan Bulut Diyagram fiekil:7.20. Güncel Gerçeklik A ac fiekil:7.21. Çekirdek Çat flmay K racak Enjeksiyonlar fiekil:7.22. Gelecek Gerçeklik A ac fiekil:7.23. Olumsuz Dal Çekinceleri fiekil:7.24. (a) Ön koflul A ac fiekil:7.24. (b) Ön Koflul A ac Aç l m fiekil:7.25. Geçifl A ac (Transition Tree) fiekil:7.26. Genifl Sapmalarla Oluflan Yüksek Hata Düzeyi fiekil:7.27. Kalitenin Sigma Tan m fiekil:7.28. Uzun Vadeli Alt Sigma Yetene i fiekil:7.29. Alt Sigma S kl k Da l m fiemas fiekil:7.30. Alt Sigma Kalite Programlar fiekil:7.31. Sürekli yilefltirme Bileflenleri fiekil:7.32. Sürekli yilefltirme Programlar -Roller-Projeler ve Altyap fiekil:7.33. Alt Sigma da Ayarlar fiekil:7.34. T-Ö-A. -K Döngüsü fiekil:7.35. Temel Neden Hipotezleri Çevrimi fiekil:7.36. Ölçüm Uygulama Aflamalar fiekil:7.37. Kontrol Aflamas Ad mlar fiekil:7.38. Fonksiyonel Aç dan Alt Sigma Rol Uygulamas fiekil:7.39. Sürekli yilefltirme - Tasar m ve Gelifltirme...419

18 XVIII

19 XIX Tablolar: Tablo:1.1. TKY nin Elemanlar...27 Tablo:1.2. Avrupa Kalite Ödülünün Dokuz Kriteri...30 Tablo:2.1. Deming ve Crosby nin Kaliteye Bak fllar...54 Tablo:2.2. Juran n Kalite Yönetiminde Evrensel Süreçler...57 Tablo:2.3. Deming ve Juran n n Kalite Yaklafl m ndaki Temel Öngörüleri...60 Tablo:3.1. Kano nun Çift Tarafl Sorgulama Matrisi...86 Tablo:3.2. Kano nun Önem Türleri...88 Tablo:3.3. Hedef Müflteri Kesimleri ve Müflteri Karl l Tablo:3.4. Perakende Bankac l k Sektöründe Müflteri De er Teklifi Tablo:4.1. Kalite Çemberlerinin Amaçlar Tablo:4.2. Pareto Analizinde Verilerin S n fland r lmas Tablo:4.3. Befl N Bir K Tekni i Tablo:4.4. Tek Giriflli Veri Toplama Tablosu Tablo:4.5. Çift Giriflli Veri Toplama Tablosu Tablo:4.6. Çok De iflkenli Kontrol Föyleri Tablo:4.7. Verilerin Puantaj Föyü Üzerine Dökümü Tablo:4.8. Örnek Bir Kalite Kontrol Etkinliklerinin De erlendirilmesi Tablo:5.1. Kalite Maliyet Türleri Tablo:6.1. Organizasyon Yap lar n n Karfl laflt r lmas Tablo:6.2. TKY nin Temel Kültürel Varsay mlar Tablo:6.3. Organizasyonlarda De iflim kilemi Tablo:6.4. Toplam Kalite Yönetiminin Merkezi De erleri Tablo:6.5. Güçlendirmenin Yararlar Tablo:7.1. Kaizen (Art r msal Yenilik) ve Teknolojik Yenilik Tablo:7.2. Canon ve Toyota n n Tan mlanm fl Hata biçimleri Tablo:7.3. Yal n Üretim ve Alt Sigma n n Sinerjisi Tablo:7.4. Düflünce Süreci ve Araçlar Tablo:7.5. Kalite Düzeyi ve Hata Karfl l klar Tablo:7.6. Sorun fade Yap s n n Elemanlar Tablo:7.7. Süreç Diyagram (TGSÇM ) Modeli veya Haritas Tablo:7.8. Tan mlamada Yap lacaklar ve Yap lmayacaklar Tablo:7.9. Ölçüleri Seçme Kriterleri Tablo:7.10. Alt Sigma E itim Sertifika Seviyeleri Tablo:7.11. yilefltirme Programlar...418

20 XX

21 XXI KISALTMALAR EQQC : Avrupa Kalite Kontrol Birli i TKK : Toplam Kalite Kontrolü TKY : Toplam Kalite Yönetimi K.Ç : Kalite Çemberleri JUSE : Japon Bilim Adamlar ve Mühendisleri Derne i KYK : Kalite Yönetim Kurulu SKP : Stratejik Kalite Plan Ar-Ge : Araflt rma ve Gelifltirme J.I.T : Tam Zaman nda Üretim TZÜ : Tam Zaman nda Üretim S : Sürekli yilefltirme PUKÖ : Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al CAD : Bilgisayar Destekli Tasar m CAM : Bilgisayar Destekli Üretim MRP : Malzeme htiyaç Programlama GGA : Güncel Gerçeklik A ac BB : Buharlaflan Bulut GelGA : Gelecek Gerçek A ac, ÖKA : Ön Koflul A ac, GA : Geçifl A ac ÇÇD : Çat flma Çözüm Diyagram AEE : Arzu Edilmeyen Etkiler ODÇ : Olumsuz Dal Çekinceleri MÇL : Meflru Çekinceler Listesi MHB : Milyonda Bir Hata BBH : Birim Bafl na Hata ÜÖS : Üst Özellik S n r AÖS : Alt Özellik S n r Cp : Kapasite Endeksi Cpk : Süreç Kapasite Endeksi CTQs : Kritik Kalite Özellikleri TÖA K : Tan m, Ölçme, Analiz etme, yilefltir (Gelifltirme) ve Kontrol AS T : Alt Sigma çin Tasar m ISO : Uluslararas Standartlar Organizasyonu

22 XXII A.B.D. KFY MTÖ OVA AEdE MÇL : Amerika Birleflik Devletleri : Kalite Fonksiyon Yay l m : Müflteri Tatmin Ölçütü : (IO Intermediate Object =) Orta Vadeli Amaçlar : Arzu Edilebilir Etkiler : Meflru Çekinceler Listesi

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Dr. Seyfi TOP. İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ

Dr. Seyfi TOP. İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ Dr. Seyfi TOP İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ Yay n No : 1995 flletme-ekonomi Dizisi : 269 1. Bask Haziran 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-892 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL SÜREÇ 15 1. Toplam Kalite Yönetimi'nin Tarihçesi 15 2. TKY Nedir? 17 3. Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Yanlış Düşünceler 19 4.

Detaylı

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi MARKA OLMAK I T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK 2. BASKI * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi e-mail: serdil@marmara.edu.tr e-mail: yuzun@hotmail.com II MARKA OLMAK Yay n No :

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL SU KAYNAKLARI MÜHEND SL Prof. Dr. Cevat ERKEK Prof. Dr. Necati A IRAL O LU YED NC BASKI Yay n No : 2968 Teknik Dizisi : 160 7. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-993 - 3 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri Editörler Doç.Dr. E. Mennan Yıldırım / Yrd.Doç.Dr. M. Emin Merter Kalite Yönetim Sistemleri Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Cemal İnce Yrd. Doç. Dr. Ediz Güripek Dr.Selin Çavuşoğlu Dr.Nebahat Aral Ayca Özceylan Erkan

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Yay n No : 2592 Teknik Dizisi : 151. 2. Bask - Kas m 2011 - STANBUL

Yay n No : 2592 Teknik Dizisi : 151. 2. Bask - Kas m 2011 - STANBUL Prof. Dr. YALÇIN YÜKSEL Deniz Mühendisli i Serisi - No 2 DEN Z TABANI H DROD NAM ve KIYI MORFOLOJ S (PLANLAMA ve TASARIM) Yay n No : 2592 Teknik Dizisi : 151 2. Bask - Kas m 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

ÇA DAfi YÖNET M B L M

ÇA DAfi YÖNET M B L M Dr. fiadi Can SARUHAN Dr. Müge Leyla YILDIZ Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dal Ö retim Üyeleri ÇA DAfi YÖNET M B L M Aral k 2009

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI. 2. Bask dan (T pk 3. Bas m)

Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI. 2. Bask dan (T pk 3. Bas m) I Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI 2. Bask dan (T pk 3. Bas m) II Yay n No : 2075 flletme-ekonomi Dizisi : 294 1. Bas - Kas m 2005 - STANBUL 2. Bas - Aral k 2008 - STANBUL 2. Bask

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yay n No : 2999 İşletme-Ekonomi : 625 1. Baskı Kasım 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-024 - 0 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

Doç. Dr. FAZIL SA LAM. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar

Doç. Dr. FAZIL SA LAM. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar I Doç. Dr. FAZIL SA LAM Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar II Yay n No : 904 Hukuk Dizisi : 362 1. Bas - Temmuz 1999 - STANBUL ISBN 975-486 - 804-3 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı