Lezzetin Duraðý Çorum Mutfaðý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lezzetin Duraðý Çorum Mutfaðý"

Transkript

1 Çocuklarýmýz ýmýz suçun öznesi olmayacak Emniyet Müdürü Necmettin Emre, teþkilat olarak verdikleri her hizmette insaný merkez aldýklarýný söyledi. Emre, çocuklarý suçun öznesi olmaktan çýkaracaklarýný belirtti. * HABERÝ 6 DA Necmettin Emre, Polis Haftasý nedeniyle çalýþmalarýný özetledi. Polis Ormaný na 500 fidan Çorum Emniyet personeli, Polis Haftasý etkinlikleri çerçevesi nde dün fidan dikti. * HABERÝ 10 DA Polis Haftasý nedeniyle dün fidan dikimi etkinliði düzenlendi. ÝKRAM AKARYAKIT OTOGAZDA A ÞOK KAMPK AMPANYA 8 NÝSAN 2011 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:4173) 2.05 Yenilenen Yüzümüzle Hizmetinizdeyiz LPG TL Adres: Ankara Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Fax: Lezzetin Duraðý Çorum Mutfaðý Vali Nurullah Çakýr, dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek Çorum'un ulusal ve uluslar arasý alanda tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla Hitiller'den Günümüze Çorum Mutfaðý Yemek Yarýþmasý adý altýnda bir yarýþma düzenleyeceklerini açýkladý. * HABERÝ 5 DE Kafkas liste dýþý kalabilir iddiasý Týmetürk adlý internet sitesinde yer alan haberde, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Teþkilât Baþkan Yardýmcýsý Agah Agah Kafkas Kafkas ýn ismi, liste dýþý kalabilecek isimler arasýnda yer aldý. * HABERÝ 3 DE Vali Nurullah Çakýr programda Çorum un saðlýk durumu hakkýnda bilgiler TRT canlý yayýn yaptý TRT Anadolu televizyonu, Saðlýk Anadolu adlý programý ile Çorum dan canlý yayýn yaptý. * HABERÝ 5 DE * SAYFA 12 DE Bakan dan ÖDES müjdesi Özürlüler Destek Programý kapsamýnda olan Çorum da yapýlacak uygulamalarla engellilik alanýnda farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýlacak. Proje özürlülerin en yoðun bulunduðu Orta ve Doðu Karadeniz Bölgesi illeri arasýnda yer alan Çorum da uygulanacak. * HABERÝ 7 DE Vali Nurullah Çakýr, dün bir basýn toplantýsý düzenledi. Baþkan Çorum u tanýttý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT Anadolu kanalýnda yayýnlanan ''Anadolu Gündemi'' programýnýn Çorum'dan yaptýðý canlý baðlantýya katýlarak ilimizin ekonomik ve kültürel deðerlerini anlattý. * HABERÝ 14 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT Anadolu nun programýna konuk oldu. Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna nýn NBÞ ya yönelik açýklamalarý dikkat çekti. NBÞ nin saðlýða zararý yok! Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, yapay tatlandýrýcý olarak adlandýrýlan niþasta bazlý þekerin, (NBÞ) saðlýk açýsýndan her hangi bir zararýnýn olmadýðýný öne sürdü. * HABERÝ 5 DE Üroloji Kongresi Çorum da Devlet Hastanesi Üroloji Uzmaný Dr. Ýsmail Þirin, Türk Üroloji Derneði ne baðlý Batý Karadeniz Üroloji Temsilciliði nin organize ettiði Üroloji Kongresi nin Çorum da gerçekleþtirileceðini bildirdi. * HABERÝ 7 DE Yemen devrimi týkandý Yemen'de Sana Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü nün konuk Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, Yemen'de devrimin týkandýðýný ve ülkede karamsar bir tablo oluþtuðunu söyledi. * HABERÝ 4 DE Abdulkadir Ozulu ya Saygý Paneli bugün Kýsa adý ÇEKVA olan Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan düzenlenen 'Emekli Öðretmen-Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu'ya Saygý Paneli', bugün gerçekleþecek. * HABERÝ 3 DE

2 2 CUMA 8 NÝSAN 2011 Ne olacak bu huzurevinin hali? hayýr duasýný almasý temenni edilirken, eksikleri tamamlanalý uzun bir süre geçmesine raðmen bugüne kadar herhangi bir somut adým görülemedi. Okurlara tekrar hatýrlatmakta fayda var; huzurevinin asansör, elektrik tesisatý ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasý bir kaç kez ihale yapýldý, sonra iptal edildi, süreç uzayabildiðince uzadý, son olarak geçtiðimiz yýl temmuz ayýnda Belediye tarafýndan bir ihale daha yapýldý, ilgili firma çalýþmalara baþladý. Süresinden önce noksanlarý tamamlanarak belediyeye teslim edilen huzurevinde asansör, mutfak tesisatý, çamaþýrhane, bulaþýkhane, elektrik tesisatý, çevre aydýnlatmasý ve boya iþi yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yine geçtiðimiz yýlýn sonunda Vali Atýl Üzelgün Huzurevi'nde yaþlýlarý ziyaret etmiþ, yeni yaþamevinin SHÇEK'e devredilebileceði bilgisini vermiþti Nisan ayýna geldik, gerek binanýn kullanýma açýlmasý gerekse devirle ilgili bir geliþme olduðuna þahit olamadýk. Uzun lafýn kýsasý huzurevi henüz barýnmaya açýlmadý. Hayýr sahibi Ahmet Akdað aradý. Huzurevinin açýlamamasýndan duyduðu rahatsýzlýðý dile getirip ekledi:"fakir-fukara, garip çok sayýda maðdur insan beni arýyor, yalvaranlar oluyor. Yiyecek ekmeði, yatacak yeri olmayanlar var. 2 yýl oldu huzurevi açýlmadý. Týrnaklarýmýzla biriktirdiklerimizle ihtiyaç sahiplerine bir yuva yaptýk. Belediye çalýþtýrmýyor, Sosyal Hizmetler'e de devredilmedi. Daha neyi bekliyorlar?" Yayladan YEDAÞ a mektup var Çorum'un merkeze en uzak ilçeleri arasýnda yolmasýna raðmen doðal güzellikleri ile dikkat çeken Kargý'dan bir talep geldi. Sinop ve Kastamonu sýnýrlarýna yakýn olan Çobanlar Kalaycýoðlu Dekorasyon Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Sýva-alçý-boya-þap-stropiyer-asma tavan-dýþ cephe kaplamasý (ýsý yalýtýmý) daire içerisi onarým, tamirat, dekorasyon iþleri, ahþap cila iþleri itina ile yapýlýr. Tel: Ayhan Recep (Ç.HAK:768) web: (Ç.HAK:948) Farký bizimle yaþayýn 1970 ten beri gelen tecrübemizle hizmetinizdeyiz Adres: Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Merkezi No: 27/25 Köyü yaylasý elektriksiz. Hayvancýlýkla geçinen köy sakinleri alt yapý olmayýnca köylerini býrakýp göç etmek zorunda kalýyor. Onlarý yaylalarýna geri döndürmek YEDAÞ'a baðlý gibi görünüyor. Köye elektrik verilirse yaylalarda hayvancýlýk yaparak ekonomiye katký vereceklerini düþünüyorlar. Ýþte Kargý'nýn o tertemiz havalý, yemyeþil, yaylalarýndan bize gönderilen bilgi notu: "Kargý ilçesinin dað köylerinden Çobanlar Köyü sakiniyim. Köyümüz Sinop ve Kastamonu sýnýrlarý kenarýndadýr. Köyümüzün ihtiyaçlarýný genelde köy derneðimizle karþýlamaktayýz. Yaylamýz 70 hane olup elektriksiz, sessiz ve karanlýkta. Bürokratik iþlemleri yaptýk ve YEDAÞ'a teslim ettik ve yatýrýmlarýný bekliyoruz. Yaylamýz hayvancýlýk yapmaya elveriþli fakat elektrik olmadýðýndan ikamet edenler kýsa zaman kalýyorlar. Yaylamýza elektriðin gelmesi ile hayvancýlýðýn artacaðý ve ülkemize faydalý olacaðýna eminiz. Yaylaya elektrik gelmesi ilçemizin daha da kalkýnmasýný saðlayacaktýr. Yöremiz en fazla göç veren bölgedir." Hayýrsever iþadamý Ahmet Akdað bir huzurevi yaptý, belediye eksiklerini giderdi, ama bir türlü barýnmaya açýlamadý. Yani huzurevinin durumu pehlivan tefrikasýna döndü... CHP, örgütünü dikkate alýrsa... Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimle milletvekili adaylarýnýn sýralamasý belli oldu. Tufan Köse'nin bir çýktýðý listede ikinci sýrayý Muharrem Bozdoðan, üçüncü sýrayý Cengiz Atlas, dördüncü sýrayý Haydar Kýlýç aldý. Çorum ile birlikte 29 ilde ön seçim yapan CHP Genel Merkezi 2. sýrayý kontenjan atayacaðýný ilan etmiþti. Öðrendiðime göre, CHP Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilâtlarý Çorum'da liste sýralamasýnýn ön seçim sonucuna göre belirlenmesi yönünde görüþ belirtti. Örgütün talebinin genel merkez tarafýndan dikkate alýnarak deðerlendirileceði düþünülürken, ön seçimden çýkan sonuca raðmen ikinci sýraya farklý bir ismin kontenjan olarak atanmasýnýn hatalý olacaðý konuþuluyor. BOL-KAR TARIM GIDA HAYVANCILIK OTOMOTÝV ÝNÞAAT TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. HER TÜRLÜ FÝDAN VE CÝVCÝV SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR. Civciv çeþitleri: Broiler, hindi, ördek, yumurta civcivi, býldýrcýn. (Ç.HAK:4243) Hayýrsever iþadamý hemþehrimiz Ahmet Akdað tarafýndan yaptýrýlan Akdað Huzurevi açýlýþýnýn pehlivan tefrikasýna döndüðünü daha önce yazmýþtým. Yazdýk, çizdik ama o günden bugüne deðiþen bir þey olmadý. Türkiye genelinde örnek bir hayýr olarak yýllarca Çorumlular'a hizmet edecek olan huzurevinde 250 kiþi barýnacak. Tüm detaylarýyla insanlarýn huzuru için projelendirilen bu hayýr kapýsýnýn sonsuza dek açýk kalýp, insanlarýn Fidan Çeþitleri: Ayva, Armut, Badem, Ceviz, Karadut, Beyazdut, Elma, Erik, Ýncir, Ýðde, Kayýsý, Kiraz, Muþmula, Þeftali, Viþne, Trabzon hurmasý, Kestane, Ihlamur, Nar, Çýnar. Kunduzhan Mah. Kiremitçiler Sokak No:25 (Tez Kantar karþýsý) Tel: Hüseyin Bolatçý Ýmalattan Halka Tüm kredi kartlarýna 12 ay taksit imkaný Cam Balkon m TL Montaj Dahil Üçtutlar Mah. Albayrak Cad. No: 36/C Çelik Kapý TL Montaj Hariç (Ç.HAK:931) MHP GELÝÞMÝÞ, ÝLKELÝ, MÝLLÝYETÇÝ, ÝRADELÝ BÝR ÝL ÝÇÝN ÇORUM ÝÇÝN... ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI HAYDAR KURÞUN

3 CUMA 8 NÝSAN Kafkas liste dýþý kalabilir iddiasý Agah Kafkas Týmetürk adlý internet sitesinde yer alan haberde, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Teþkilât Baþkan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn ismi, liste dýþý kalabilecek isimler arasýnda yer aldý. Týmetürk sitesinde yer alan bilgilere göre, Baþbakan Tayyip Erdoðan, önceki günkü AKP grup toplantýsýnýn basýna kapalý bölümünde, liste dýþý kalacak ve seçim bölgelerinden deðil baþka yerlerden aday gösterilecek milletvekilleri ile ilgili öyle bir tarif yaptý ki, kafalar iyice karýþtý. Erdoðan ýn açýklamalarýna göre, Bazý abi ler kendi seçim bölgelerinden deðil baþka yerlerden aday gösterilecek, iki dönemdir Ak Parti den milletvekili olan bazý isimler de partinin geleceði için aday yapýlmayacak. Erdoðan ýn hem Týmtürk adlý internet sitesinde yer alan haberde, baþbakan ýn önceki gün grup toplantýsýnda yaptýðý konuþma Agah Kafkas ýn liste dýþý kalabileceði yorumuna neden oldu. abi hem de iki dönemdir Meclis te olan milletvekili tarifine uyan çok sayýda aðýr top var. Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, Salih Kapusuz, Necati Çetinkaya, Bülent Arýnç, Mehmet Ali Þahin, Hüseyin Çelik, Dengir Mir Mehmet Fýrat ve Faruk Çelik bu isimlerden sadece birkaçý. Erdoðan ýn öne çýkan genç vekillerinin baþýnda Ömer Çelik, Bekir Bozdað ve Suat Kýlýç geliyor. Üçü de iki dönemdir AKP den milletvekili. AK Parti nin tüzüðüne göre üç dönem üst üste parlamentoya giren milletvekilinin, dördüncü dönemde ara vermesi gerekiyor. Erdoðan ýn partinin geleceði için bazý vekillerin ve gençlerin liste dýþý býrakýlabileceðini söylemesi, iki dönemdir AKP den Meclis te olan 170 milletvekilinin aklýný karýþtýrdý. Bu milletvekillerinden bazýlarý þunlar: Köksal Toptan, Ali Er, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, Zeki Ergezen, Salih Kapusuz, Süleyman Çelebi, Osman Pepe, Zülfükar Ýzol, Necati Çetinkaya, Avni Doðan, Bülent Arýnç, Ýsmail Özgün, Kemalettin Göktaþ, Mehmet Ali Þahin, Mehmet Altan Karapaþaoðlu, Abdullah Veli Seyda, Hüseyin Çelik, Ahmet Edip Uður, Dengir Mir Mehmet Fýrat, Ahmet Ýyima- ya, Faruk Çelik, Mehmet Saðlam, Vecdi Gönül, Zeki Karabayýr, Sadýk Yakut, Ali Babacan, Atilla Koç, Beþir Atalay, Binali Yýldýrým, Mustafa Ataþ, Burhan Kuzu, Agah Kafkas, Bülent Gedikli, Nevzat Pakdil, Nihat Ergün, Nimet Çubukçu, Sami Güçlü, Cemal Kaya, Recep Akdað, Nurettin Canikli, Egemen Baðýþ, Alaattin Büyükkaya, Faruk Koca, Faruk Nafýz Özak, Hilmi Güler, Mehdi Eker, Nükhet Hotar, Hüsrev Kutlu, Mevlüt Çavuþoðlu, Mustafa Demir, Güldal Akþit, Mustafa Elitaþ, Halide Ýncekara, Haluk Ýpek, Said Yazýcýoðlu, Murat Mercan, Hayati Yazýcý, Mehmet Aydýn, Hüse- Mehmet Akif programý bugün Çorum Belediyesi ile Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Ýman ve Ýstiklal Þairi Mehmet Akif" konulu konferans bugün gerçekleþecek. Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Fatih Andý, Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Akay ve Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Yýlmaz Daþçýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaklarý program, bugün saat da Belediye Konferans salonunda yapýlacak. Çelik: Bayrak devredilebilir Konu AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik e de soruldu. Çelik, þöyle konuþtu: Kimin nereden aday olacaðýný pazartesi saat da listeler YSK ya verildikten sonra herkes görecek. Bana da, diðer arkadaþlarýma da nerede ihtiyaç olursa, biz orada gider çalýþýrýz. Daha önce grup baþkanvekiliydim, ardýndan Kültür Bakaný ydým, ardýndan Mili Eðitim Bakaný ydým, þimdi Genel Baþkan Yardýmcýsý yým. Yarýn bir baþka görev, baþka bir mekân olursa orada da var olmaya devam ederiz. Bazý arkadaþlarýmýz bayraðý devredebilir. Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði yöneticileri iþadamý Erdem Çenesiz i kutladý. HÝTÝTSÝAD Çenesiz i kutladý Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) yönetim kurulu, TÜRKONFED Baþkaný seçilen Erdem Çenesiz'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete HÝTÝTSÝAD yönetim kurulu baþkaný Ahmet Benli, Yönetim Kurul Baþkan Yardýmcýlarý Mustafa Gülþen ve Hakký Yalçýn katýldý. HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, TÜRKONFED Baþkaný Erdem Çenesiz'i tebrik ettikten sonra TÜRKONFED gibi önemli bir STK'nýn baþýnda Çorumlu ve deðerli bir hemþerile- rinin olmasýndan mutlu olduklarýný bildirdi. Türk ekonomisinin büyümesi için TUSKON gibi TÜRKONFED gibi kurumlarýn daha fazla çalýþmasý gerektiði belirtildi. Çenesiz ise TÜRKONFED'de yapacaðý baþkanlýðýn sorumluluklarýnýn olduðunu belirti. Ülke ve Çorum ekonomisi için faydalý olmak adýna vazifeyi üstlendiklerini belirten Çenesiz, "TÜRKONFED olarak KOBÝ'lerimizin finans problemlerini çözmek için çalýþmalar yapacaðýz." dedi. Abdulkadir Ozulu ya Saygý Paneli bugün Kýsa adý ÇEKVA olan Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan düzenlenen 'Emekli ÖðretmenEðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu'ya Saygý Paneli', bugün gerçekleþecek. Oturum baþkanlýðýný Atilla Laçin'in yapacaðý panelde; Muzaffer Gündoðar, 'Çorum Gazetesi Çevirileri'; Bahri Güven, 'Ozulu'nun Sanatçý Kiþiliði'; Ethem Erkoç, 'Kent Kültürü Abdulkadir Ozulu ve Kentin Meþhur Simalarýyla Söyleþi'; Mehmet Tatlýsu ise, 'Anýlarýmdaki Ozulu' konulu sunumlarýný yapacaklar. Gazetemiz Hakimiyet yazarlarýndan eðitimci yazar Abdulkadir Ozulu'ya Saygý Paneli, bugün saat 15.00'de, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye konferans salonunda yapýlacak. Konuyla ilgili bilgi veren ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, panelin tüm Çorum halkýnýn katýlýmýna açýk olduðunu bildirdi. TEOMET KURUMSAL BÝLGÝSAYAR ELEKTRONÝK YAZILIM ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ IBM Yazarkasa (POS) Yetkili Servisi Notebook Yetkili Servisi Printer Yetkili Servisi Logo Yazýlým Yetkili Satýcýsý (Ç.HAK:1005) yin Tanrýverdi, Ömer Çelik, Ýdris Naim Þahin, Sadullah Ergin, Suat Kýlýç, Þaban Diþli, Þükrü Ayalan, Yaþar Yakýþ, Kemal Unakýtan, Taner Yýldýz, Vahit Erdem, Vahit Kiler, Kürþad Tüzmen, Lokman Ayva, Vahit Kiriþçi. Cemil Çiçek, Bülent Arýnç, Hüseyin Çelik, Bekir Bozdað, Beþir Atalay ve Burhan Kuzu nun seçim bölgelerinin de deðiþebileceði konuþuluyor. Son kararý Erdoðan verecek. Server, Firewall, Network Kurumsal Danýþmanlýk Hizmetleri Benderli Ýþ Merkezi Kat: 2 No: 16 Tel: (Ç.HAK:3439) (Ç.HAK:768) TUZCU OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km Tuzcu Hyundai Plaza ÇORUM Tel: (Pbx) Fax:

4 4 CUMA 8 NÝSAN 2011 Yemen devrimi týkandý Hayrettin Karaman Yemen'de Sana Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü nün konuk Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, Yemen'de devrimin týkandýðýný ve ülkede karamsar bir tablo oluþtuðunu' söyledi. Uyanýk, 32 yýldýr iktidarda bulunan Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih aleyhine baþlayan protestolarýn seyrini AA muhabirine deðerlendirdi. Dünyanýn önemli stratejik merkezlerinden biri olan Yemen'in bölgedeki diðer Arap ülkelerinden farklý olarak kendi kendine yetebilecek kaynaklara sahip olmasý nedeniyle önem arz ettiðini ifade eden Uyanýk, buna raðmen Yemen halkýnýn ''yoksulluk ve yolsuzluk'' ile karþý karþýya olduðuna iþaret etti. Hayat standartlarýnýn çok düþük olduðu ve bir kiþinin ortalama maaþýnýn 100 ile 150 dolar arasýnda deðiþtiðini kaydeden Uyanýk, Yemen halkýný, ''çok temiz, mütedeyyin ve Ortadoðu coðrafyasýnda Türkiye ve Türklere karþý en yakýn millet'' diye tanýmladý. Yemen'de Osmanlý dönemini anýmsatan Uyanýk, ''yýkýlmakta olan bir devlet ile yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'nin neden buraya önem verdiðini ve 7. Kolordunun neden burada tutulduðunu anlamak için buranýn stratejik öneminin iyi anlaþýlmasý gerektiðini'' söyledi. ''YEMEN BÝR SERHAT ÞEHRÝYDÝ'' Kendisini ''Hadim-ül Harameyn'' (kutsal topraklarýn hizmetçisi) olarak adlandýran Osmanlý'nýn dönemin küresel güçlerine karþý Yemen'i güvende tutarak Hicaz bölgesini güvende tutacaðýna, Hicaz'ý güvende tutarak kutsal topraklarý ve Suriye'yi güvende tutacaðýna ve dolayýsýyla Anadolu'yu güvende tutacaðýna inandýðýný belirten Uyanýk, ''Yemen Osmanlý için bir serhat þehri olmuþtur'' dedi. ''Yemen'de cereyan eden olaylarý ele alacak olursak, Arap dünyasýnýn aþiret yapýsýný iyi analiz etmemiz lazým'' diyen Uyanýk, Ýslam peygamberinin bu aþiret anlayýþýný kaldýrmak için uðraþtýðýný, bunun Muaviye dönemi ile tekrar ihsas edildiðini, ama Osmanlý döneminde bölgenin ''Yemen Beylerbeyliði'' diye adlandýrýlmasý nedeniyle aþiret yapýsýnýn uzun bir süre hissedilmediði görüþünü savundu. Osmanlý'nýn bölgeden çekilmesi ile Fransa, Ýngiltere ve Ýtalya'nýn bölgeyi yeniden þekillendirdiðini ve aþiret reislerinin idare ettiði MEVLÝDE DAVET ONKO-SAV DERNEÐÝ VEFAT EDEN HASTALARI ÝÇÝN PAZAR GÜNÜ ÖÐLE NAMAZINDAN SONRA ULU CAMÝ DE MEVLÝD OKUTACAKTIR. AÞAÐIDA ÝSÝMLERÝNÝ BELÝRTTÝÐÝMÝZ HAYATINI KAYBEDEN HASTALARIMIZIN YAKINLARINI DA MEVLÝDÝMÝZE BEKLÝYORUZ. AYRICA BÜTÜN ÇORUM HALKI MEVLÝDÝMÝZE DAVETLÝDÝR. ÖLEN HASTALARIMIZ; 1. EMÝNE KARACA 2. HAYRETTÝN ÇOBAN 3. SELVER ÇANAK 4. MECÝD BALCI 5. ABDULLAH YILMAZ 6. RECEP KAYA 7. MURAT UZUN 8. AHMET GÜLER 9. FATMA MERTOÐLU 10. ÞABAN ÞAHÝN 11. HASAN ÞERAMET 12. ELÝF ÖZTÜRK 13. DUDU ATEÞ 14. OSMAN GÜNEÞ 15. AVNÝ TÜTER 16. REFÝYE ÖLÇER 17. MÜSED KAYA 18. MEMDUH KAYA 19. MUSTAFA KURT 20. HÜLYA BERÇÝN 21. GÜRSUN BALCI 22. GÝZEM ALTUN 23. BÝLAL ÞAHÝN 24. ZEYNEP SARIASLAN 25. OSMAN ÝPEK 26. ARSLAN AYDIN 27. NÝGAR ALAÇ 28. HALÝL DÖNEK 29. MERVE ÖZAYDIN 30. MUHARREM ÇEMBER 31. HATÝCE YILMAZ 32. VEYSEL ÞERAMET 33. MUSTAFA DAL 34. EMÝNE YAÐLI 35. ERKAN BENLÝ 36. GÜLTEN NALCACI 37. ALÝ UYGUN 38. SAÝM ÇAÐLAR 39. HANÝFE AYDIN 40. ÝSMAÝL ATAK 41. ARAP YILDIRIM 42. MUSTAFA ÞAHÝN 43. NEVZAT AYTAÞ 44. AHMET GAYRETLÝ Prof.Dr. Mevlüt Uyanýk, Yemen in siyasi durumunu deðerlendirdi. Sinpaþ GYO'nun Muhteþem Yüzyýl dizisinde ''Valide Sultan'' karakterini canlandýran Nebahat Çehre'nin tanýtým yüzü olduðu ''Ýstanbul Saraylarý'' projesinde Hisar Residence bölümünün satýþý baþlatýldý. Sinpaþ GYO Ýcra Kurulu Baþkaný Ömer Faruk Çelik, satýþ kampanyasýna iliþkin Les Ottoman's Oteli'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda, 2011 sezonunun baþladýðýný ve ilk satýþ kampanyasýný hazýrlarken reklam yüzünü ''Hisar Residence'a Valide Sultan yakýþýr'' dediklerini, Nebahat Çehre'nin de kendilerini kýrmayarak reklam tekliflerini kabul ettiðini belirtti. 4 yeni proje daha geliyor Çelik, Sinpaþ GYO'nun 6 bin 700'e yakýn konut ürettiðini, ancak 14 bin 700 konutluk arazi stokunun mevcut olduðunu belirtti. Söz konusu konutlarýn bilançolarýna yansýmadýðýný, bu yýldan itibaren yansýmaya baþlayacaðýný dile getiren Çelik, þu bilgileri verdi: ''Bu yýl yaklaþýk 1500'e yakýn konut teslim edeceðiz. 500 milyon liranýn üzerinde satýþ faturasý keseceðiz. Buradan da 200 milyon liranýn üzerinde bilançomuza kar gelecek. Sinpaþ GYO'nun önümüzdeki yýl bilançosu da belli. Buna yakýn sayýda daire 2012'de teslim edeceðiz. Buna yakýn bir sayý da bilançomuza düþecek. Bunun nedeni ve 2010'da sattýðýmýz evleri bu yýldan itibaren teslime baþladýðýmýz için gerçekleþecek. Bu yýl 4 yeni proje hayata geçireceðiz; Bomonti, Samandýra'daki Troya ve Ankara'daki projeleri... Geçen yýlki ciromuzun yüzde 35'ini ilk 3 ayda yaptýk. Borsaya açýkladýðýmýzda resmi veri olarak gelecek. Bu yýl ciromuzu 500 milyon liranýn üzerine getirerek, 'daki ciromuzda 2011 için yüzde 20 büyüme öngörüyoruz. 2012'de de yüzde 20 büyüme öngörüyoruz. 2010'da bilançomuza kar düþmediði için bu yýl yüzde 100 kar etmiþ olacaðýz. Ama 2011 yýlý karý da 2010 yýlý karýna göre yüzde 80, yüzde 100 kadar 2012'de büyüyecek. Böylece yüzde 49'u halka açýk þirket olan Sinpaþ GYO hem yatýrýmcýsýna hem konut alýcýsýna hem de Türk ekonomisine bir deðer üretiyor. Onun için bizim hedeflerimiz ve beklentilerimiz büyük. Hisar Residence'taki beklentimiz büyük. Her þey muhteþem olacak.'' Sinpaþ GYO Satýþ Koordinatörü Özkan Öztürk de, Ýstanbul Saraylarý projesinde saray olgusunu projeye yansýttýklarýný ve sadece mimari anlamda deðil, diðer özellikler verilen hizmetler, saray semtleri, mahalle- küçük ''sultanlýklar'' oluþturduðunu kaydeden Uyanýk, ''Araplar Osmanlý hakimiyeti bittikten sonra oldukça demokratik ve özgür bir yapýya kavuþacaklarýný sanýrken daha sert bir sarmalýn içine düþtüler'' dedi. ''DEVRÝM TIKANDI'' ''Yemen devrimi týkandý ve ülkede karamsar bir tablo oluþtu'' diyen Uyanýk, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Burada Kuzey ve Güney problemi var. 1990'da bunlar birleþtiler, ama 94'te Güney Yemen baðýmsýzlýðýný ilan etti ve çok sert bir þekilde bastýrýldý. Eðer bu gerçek kaçýrýlýrsa, bugün sosyalist yapýya sahip güney illerinde cereyan eden hadislerde önemli bir noktayý atlamýþ oluruz. Çünkü Güney Yemen, Kuzey Yemen'i besliyor. Buna raðmen Güney, Kuzeyin kendisine adaletli daðýtým yapmadýðýndan þikayetçi. Devrimin neden bu kadar uzadýðý meselesinde þunu söylemek gerekir ki, Yemen, diðer Arap ülkelerinde olduðu gibi bastýrýlmýþ ve sindirilmiþ bir muhalefete deðil de, daha rahat, organize ve özgür bir muhalefet sistemine sahip. Burada ana muhalefet partisi mecliste temsil ediliyor ve her birinin yayýn organlarý var. Dolayýsýyla nispi bir temsil var burada. Fakat 32 yýllýk bir tecrübesi olan Salih'in buradaki muhalif hareketlerin belli bir çýkmaza girdiðini gördükten sonra soðukkanlý bir reel politik ile süreci uzattýðýný ve insanlarý kötümserliðe ittiðini gördük. Ana caddeler trafiðe kapatýldý, esnaflar dükkanlarýný açamadý, tüp gaz sýkýntýsý baþ gösterdi ve bir yýldýrma politikasý sisteme sokuldu. Kýsacasý buradaki durum hükümet lehine devam ediyor ve kilitlendi.'' HUSÝ MESELESÝ Prof. Dr. Uyanýk, Kuzey-Güney sorununun dýþýnda bir de Husi meselesinin olduðuna iþaret ederek, Suudi Arabistan sýnýrýnda 2004'ten itibaren Husiler ile yönetim arasýnda altý tane önemli çatýþmanýn olduðunu ve çatýþmalarýn ara sýra devam ettiðini söyledi. Husilerin Ýran'daki Þii yapýsý ile karýþtýrýldýðýný ifade eden Uyanýk, bu kavramlarý þöyle tarif etti: ''Aslýnda yönetimin mensup olduðu 'Zeydilik' mezhebi Þiiliðin bir koludur ve Husiliðin temelinde ise kendilerinden olmayan bir kabileden gelen devlet otoritesine karþý olunmasý gerçeði yatar. Bu iþin teolojik temelidir. Ýkincisi mevcut yönetimin yoksulluk getirdiðini ve yolsuzluða battýðýný söyleyen Husiler, þu anda dýþarýda devam eden gösterilerde muhalefet arasýnda 'Hizb-ül Hak', yani 'Hak Partisi' olarak yerlerini alýyorlar. Burada Sana Üniversitesinde görevli öðretim üyesi zeydi dostum Üstat Murtaza ile yaptýðým görüþmede, 'Biz Þia'ya, yani Ýsna Aþara'ya (On Ýki Ýmama) uzaðýz, hatta Türkiye'deki Sünni Müslümanlýða daha yakýnýz' ifadesini özellikle vurguladý.'' Ülkenin aþiret yapýsýna da deðinen Uyanýk, devrim hareketinin kilitlenme nedeninin burada yattýðý fikrinde. Cumhurbaþkaný Ali Abdullah Salih'in çok zekice davrandýðýný belirten Uyanýk, ''Salih üç ayrý kabileden eþ alarak her þeye raðmen bu aþiretlerin desteðini saðlamýþ oluyor'' dedi. Prof. Dr. Uyanýk, Salih'in diyalog çaðrýlarýnýn muhalefet tarafýndan ''Yine siyasi manevra yapýyor'' diyerek çevrildiðini, bununla birlikte muhalefetin çözüm önerilerini ortaya koyamadýðýný belirtti. Muhalefetin ''Salih gitsin sonrasýna bakarýz'' havasýnda olduðunu kaydeden Uyanýk, Salih'in ise mevcut dengeleri gözetebildiði için iktidarýný koruyabildiðine inanýyor. Uyanýk, ''Bu yüzden Salih sonrasý için Yemen'in Somali olabileceði ihtimalleri telaffuz ediliyor'' dedi. ''YEMEN'DE EL KAÝDE VAR MI?'' ''Gerçekten El Kaide Yemen'de sanýldýðý kadar etkili mi?'' sorusuna net bir cevap veremeyeceðini bildiren Uyanýk, halkýn El Kaide'nin izlediði terör ve þiddet politikasýna sýcak bakmadýðýný ifade etti. Bu görüþünü, 18 Martta göstericilerin kampýnda düzenlenen kanlý saldýrýya þiddet yoluyla karþýlýk verilmediðine iþaret eden Uyanýk, dün Sana'da ve evvelki gün Taiz'de cereyan eden þiddet olaylarýna da bir misilleme yapýlmamasýnýn temelinde ''din adamlarýnýn ve muhalif kalemlerin barýþ ve kardeþ kaný dökülmemesi'' çaðrýsýnýn yattýðýný söyledi. Dünyada oluþan El Kaide algýsý hakkýnda ise Uyanýk, ''Usame bin Ladin'in babasý Yemenli ve terörü en çok besleyen etken yoksulluk. Fakat buna raðmen halk El Kaide faaliyetlerine çok prim vermiyor. El Kaide yapýlanmasýnýn Yemen'de yaygýn olduðu izlenimini dünyaya yayan en önemli unsur, bu topraklarda meþhur bir karakter olan Ýman Üniversitesi Rektörü Abdülmecid Zindani'nin 'El Kaide'ye yapýlacak Batý menþeli saldýrý bize yapýlmýþ bir saldýrýdýr' açýklamasý olmuþtur'' dedi. El Kaide'nin Yemen'de ''çok parçalý, daðýnýk'' bir yapýya sahip olduðunu kaydeden Uyanýk, ''Bu parçalarýn arasýnda güç savaþý var. Bunu da Ali Abdullah Salih çok iyi kullanýyor. Mesela bundan birkaç gün önce güneyde, Abyan kentinde bir mühimmat fabrikasýnda patlama oldu ve 150'ye yakýn kiþi hayatýný kaybetti. Bu patlama kara propaganda ve buradaki giriftar yapýya iyi bir örnektir'' dedi. Bu patlamayý yönetimin El Kaide'nin yaðmalama olayý olarak lanse ettiðini hatýrlatan Uyanýk, muhalefetin ise olaðanüstü hale ve her yerde sýký güvenlik önlemlerine iþaret ederek oradaki yaðmalamadan devleti sorumlu tuttuðuna iþaret etti. (AA) Sinpaþ ýn reklam yüzü Nebahat Çehre oldu Sinpaþ GYO Ýcra Kurulu Baþkaný Ömer Faruk Çelik, bilgi verdi. ler, meydanlar, bitki örtüsü, Boðaz'da bulunan çam ve erguvan aðaçlarýnýn dahi projeye yansýdýðýný belirtti. Projede Çýraðan, Yýldýz, Dolmabahçe, Fethipaþa, Sultantepe gibi ''semtlerin'' yer alacaðýný, Yýldýz semtinde Yýldýz Korusu'nun, Dolmabahçe'de Saat Kulesi'nin, Boðaz'da ise manzara haricinde sandallarla gezme imkaný, kafe ve bahçelerin yer alacaðýný anlatan Öztürk, projeye iliþkin þu bilgileri verdi: ''Projemizde toplam daire var. 75 metrekareden 426 metrekareye kadar, 1 1'den 6 1'e kadar 62 deðiþik daire tipi var. Fiyat aralýðý olarak da 240 bin lira ile 1 milyon 300 bin TL arasýnda fiyatlar deðiþiyor. Yüksek fiyatlý yalýlardan elimizde kalmadý, kýsa sürede tükendi. Hisar Residence bölümü mimari olarak muhteþem bölüm. Burasý 24 katlý blok. Her kattan direkt Boðaz manzarasý görülebiliyor. Her katta kat bahçeleri sayesinde bahçe keyfi sunabiliyoruz. Burada 184 ev satýþa açýlacak. 129 ile 170 metrekare arasýnda deðiþen alternatifler var. Fiyat olarak da 400 bin ile 560 bin lira arasýnda deðiþiyor. Deðiþik ödeme alternatifleri var. Kredi imkaný ve Sinpaþ bünyesinde ve peþin ödeme alternatifleri var.'' Saraylardan 450 milyon TL bekleniyor Öztürk, Hisar Residence'taki 184 dairenin brüt 25 bin metrekare alaný olduðunu dile getirerek, bu bölümden 90 milyon lira, Ýstanbul Saraylarý'nýn toplamýndan ise 450 milyon lira gelir beklediklerini bildirdi. Projenin tanýtým yüzü olan Nebahat Çehre de, proje kendisine geldiðinde yabancýlýk çekmediðini, 1997'de Sinpaþ'ýn Sarýyer'deki dairelerinden iki tane aldýðýný belirtti. Çehre, bir soru üzerine, Ýstanbul Saraylarý projesinden de ev almak istediðini, ancak o kadar para kazanmadýðýný, ileride daha fazla kazanmasý halinde ''saray'' olmasa da daha küçük bir dairenin kendisine yeteceðini söyledi. Toplantýda Nebahat Çehre'nin oynadýðý rek- Bir açýklama 18 Mart Cuma günü çýkan köþe yazýmda þu satýrlar yer almýþtý: "Hadis okuyanlar, bu âyet gelince mescitte bulunan Ensar kadýnlarýnýn -ilâhî emri geciktirmeden yerine getirmek üzere- etekliklerini yýrtarak baþlarýný, boyun ve gerdanlarýný bununla baðladýklarýný; keza Hz. Peygamber'in (s.a.) "Ergenlik çaðýna gelmiþ bir kadýn baþörtüsü giymedikçe Allah onun namazýný kabul etmez" buyurduðunu da bilirler. Bunlarý bilmeyenlerin fetva verme haklarý yoktur" Burada geçen ""Ergenlik çaðýna gelmiþ bir kadýn baþörtüsü giymedikçe Allah onun namazýný kabul etmez" mealindeki hadisten maksat (çýkan hüküm) "kadýnlarýn namaz kýlarken baþlarýný da örtmeleri farzdýr" þeklinde iken bazý okuyucularým "namazýn farzlarýndan biri de kadýnýn genel olarak tesettüre riayet etmesi ve bu arada baþýný örtmesidir" diye anlamýþlar. Bu yüzden çeþitli sebeplerle namahreme karþý baþýný örtemeyen/örtmeyen hanýmlar, "namazda baþýmýzý örttüðümüz halde bizim namazýmýz kabul edilmiyor mu" diye soruyorlar, hatta sormakla kalmýyor öfkeleniyorlar, beni "tesettüre riayet etmediði halde beþ vakit namazýný kýlan hanýmlarý namazdan soðutmakla" itham ediyorlar. Yukarýda ifade ettiðim gibi o hadisten maksat namazda baþörtüsüdür. Genel olarak örtünme konusundaki yazýma o hadisi almaktan maksadým da "Ýslam'da baþörtüsü yoktur" diyenlere baþörtüsünün olduðunu gösteren delil ve örneklerden birini daha sunmaktýr. Tesettüre riayet edemediði veya baþka bir günahý iþlemekte olduðu halde beþ vakit namazý veya Cuma namazýný kýlan bir müminin, kadýn olsun erkek olsun bu namazlarýnýn kabul edilmeyeceðini Allah ve Peygamberi söylemediði için- hiçbir kimse söyleyemez. Namazýn iç ve dýþ farzlarýný yerine getiren bir kulun bu ibadetinin kabulü, diðer bütün ibadetlerde olduðu gibi Allah'a ait bir husustur. Günahlarýn, ibadetlerin kabulüne mani olmasýndan deðil, ibadetlerin ve salih amelin bir kýsým günahlarýn baðýþlanmasýna vesile olacaðýndan söz etmek doðrudur. Rabbimiz þöyle buyuruyor: "Gündüzün iki tarafýnda namaz kýl, gecenin de gündüze yakýn saatlerinde; iyilikler gerçekten kötülükleri giderir; bu öðrenmek isteyenlere bir hatýrlatmadýr" (Hud:11/124) Bu vesile ile bir daha hatýrlatmakta fayda görüyorum: Ýslam'da tesettür vardýr, buna kadýnlarýn baþlarýný örtmeleri de dahildir, ama Müslümanlýk tesettürden ibaret deðildir. Ayrýca tesettürde þekil yanýnda ruh, maksat, þekil-anlam bütünlüðü ve tutarlýlýðý da önemlidir. "Nice örtünen açýklar vardýr" hadisi, yalnýzca þeffaf veya hatlarý belli eden giyinmeyi deðil, örtündüðü halde davranýþlarýyla açýlmayý da içine almakta ve kýnamaktadýr. Birçok günahkârýn bir güzel amel yüzünden affedilebileceðini ve cennete girebileceðini müjdeleyen hadisler de vardýr. Hiçbir kul, bir günahým, bir kusurum var diye hem yapabildiði ibadetlerini terk etmemeli, hem de Allah'tan ümit kesmemelidir. 31 Mart Çarþamba yazýmda bir yanlýþ var: "Ýslam'dan çýkmamak þartýyla fiilen dine aykýrý bir yol izleyen, halka zulmeden, açýkça günaha giren yönetime karþý isyan konusuna gelince, "sabretmek, nasihat ve dua etmek gerekir, isyan edilemez" diyen bir azýnlýk dýþýnda hemen bütün Ehl-i sünnet alim ve müctehidleri, "isyanýn faydasý, zararýndan büyük olmamak þartýyla bu durumda da yönetime isyan ederek deðiþtirmek dinen gereklidir" demiþlerdir." Burada geçen "zararýndan büyük olmamak þartýyla" ifadesinin doðrusu "büyük olmak þartýyla" olacak. Alkollü sürücü kaza yaptý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan Caddesi üzerinde seyreden alkollü sürücü kaza yaptý. S.Þ. araçla giderken park halindeki araçlara çarptý. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduðu belirlendi. Ýfadesi alýnan sürücü daha sonra serbest býrakýldý. Osmancýk ta alkollü þekilde trafiðe çýkan motosiklet sürücüsü M.A. Esentepe Mahallesi nde kaza yaptý. Plakasýz motosiklet sürücüsü kazada yaralandý. Aidat kavgasý Ulukavak Mahallesi Söðütlüevler 10. Sokak ta apartman aidatý yüzünden kavga çýktý. Apartman yöneticisi M.B. ile B.Ö. arasýnda apartman aidatý yüzünden tartýþma çýktý. B.Ö. nün yöneticiye tehditte bulunmasý sonucu da tartýþma kavgaya dönüþtü. Kavga sonrasý apartman yöneticisi B.Ö. den þikayetçi oldu.

5 NBÞ nin saðlýða zararý yok! Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, yapay tatlandýrýcý olarak adlandýrýlan niþasta bazlý þekerin, (NBÞ) saðlýk açýsýndan her hangi bir zararýnýn olmadýðýný öne sürdü. Kamuoyunda sýkça tartýþýlmaya baþlamasý ve Þeker Ýþ Sendikasý nca üretim ve tüketiminin Türkiye de yasaklanmasý yönünde kampanyalarýn baþlatýlmasýnýn ardýndan Ýl Genel Meclisi ndeki önerge teklifi üzerine Çevre ve Saðlýk Komisyonu nca bir rapor hazýrlandý. NBÞ yi tüm yönleri ile ele alan rapor, dün Komisyon Baþkaný Ahmet Tuna tarafýndan meclis üyelerine aktarýldý. CHPMecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem'in verdiði önerge üzerine Çorum'da geniþ kapsamlý bir 'NBÞ' araþtýrmasý yapan Çevre ve Saðlýk Komisyonu, NBÞ'nin günlük toplam kalori ihtiyacýnýn %10'unu geçmemek kaydýyla kullanýlmasýnýn insan saðlýðýna olumsuz herhangi bir zararýnýn bulunmadýðýný tespit etti. Komisyon Baþkaný Ahmet Tuna, yaptýklarý araþtýrmalarda NBÞ nin insan saðlýðýna her hangi bir zararýnýn olmadýðýný tespit ettiklerini söyledi. Tuna, Çorum'da NBÞ kullaným oranýnýn %10'lar seviyesinde Ýl Genel Meclisi nin dünkü toplantýsýnda AKP Alaca Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Kellegöz tarafýndan Çorum merkez ve ilçelerde bulunan baraj ve göletlerin hizmet götürme birliklerine devredilerek bu birlikler tarafýndan iþletilmesiyle ilgili olarak verdiði önergeyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþüldü. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Çýrakoðlu, 'baraj özelleþtirmesi' anlamýna gelen Çorum merkez ve ilçelerdeki baraj ve göletlerin Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda Alaca ilçesinde mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait bulunan toplam 17 adet iþyeri ve lojmanýn ayrý ayrý satýþý konusunda Encümene yetki verildi. Alaca Ýlçesinde mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait bulunan ve Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna nýn NBÞ ya yönelik açýklamalarý dikkat çekti. hizmet götürme birliklerine devredilmesinin Ýl Özel Ýdaresine mali olarak belirli katkýlar getireceðini ancak, devir konusunda bir takým hukuki sorunlar olduðunu kaydetti. Konuyla ilgili olarak Saðlýk Ýl, tatlý satýcýlarý ile Tarým Ýl Gýda Kontrol Þube Müdürlükleri ni kapsayacak þekilde geniþ bir araþtýrma yaptýklarýný anlatan Tuna, yetkililerden aldýklarý ortak bilginin 'NBÞ'nin insan saðlýðýný olumsuz yönde etkilediði konusunda herhangi bir bilimsel bir kanýt olmadýðý' yönünde olduðunu açýkladý. Kamuoyunda NBÞ'nin insan saðlýðýný olumsuz yönde etkilediði, þeker baþta olmak üzere obezite ve birçok organ kanserine neden olduðu yönünde bir kaný bulunduðunu ancak bunun bilimsel olarak kanýtlanmadýðýný dile getiren Ahmet Tuna, yetkililerden aldýklarý bilginin günlük toplam kalori ihtiyacýnýn %10'unu geçmemek kaydýyla kullanýlmasý halinde NBÞ'nin insan saðlýðýna olumsuz herhangi bir zararýnýn bulunmadýðý yönünde olduðunu bildirdi. Tuna, NBÞ nin tartýþýldýðý dönemlerde Tarým Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý nýn fikir ayrýlýðýna düþtüðünü ancak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan kurulan bilim kurulunun gerekli araþtýrmalarý yaptýktan sonra tartýþmalara son noktayý saðlýða zararý yok þeklindeki açýklamasý ile koyduðunu sözlerine ekledi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþüldü. yaþanabileceðini vurguladý. Çýrakoðlu, devir konusunda yaþanmasý muhtemel hukuki sorunlarýn daha kapsamlý araþtýrýlmasý bodrum katta 2 adet depo, zemin katta 12 adet dükkan, 1. katta 1 adet lojman ve 1 adet büro, 2. katta ise 1 adet lojman olmak üzere toplam 17 adet baðýmsýz bölümden oluþan hizmet binasýnýn blok halinde satýlmasý konusunda mecliste daha önce karar alýnmýþtý. bakýmýndan bu teklifin 2012 çalýþma döneminde karara baðlanmasýnýn uygun olacaðýný kaydetti. Komisyon kararý oy birliðiyle kabul edildi. Alaca Hizmet Binasý nýn iþyerleri ayrý ayrý satýlacak Hizmet Binasýnýn blok halinde satýþý konusunda yapýlan ihalede alýcý çýkmayýnca bu kez 17 baðýmsýz bölümün ayrý ayrý satýþý gündeme geldi. Dün Meclis te yapýlan görüþmede, mülklerin parçalar halinde ihale ile satýlmasý konusunda my birliði ile encümene yetki verildi. Tarýmsal desteklerle köylerin taþý topraðý altýn olacak Pehrül Soysal Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Pehrül Soysal, Meclis ün dünkü toplantýsýnda meclis üyelerini tarýmsal desteklemeler hakkýnda bilgilendirdi. Tarýmsal desteklemeler konusunda 9 sayfalýk bir komisyon raporu hazýrlayan Pehrül Soysal, raporunda devletin teþvik verdiði bitkiler ve hangi bitkiye ne kadar teþvik verdiðini yýllara göre sýralayarak meclis üyelerine aktardý. Tarýmsal ürünlerdeki devlet teþviklerini araþtýrmak için Tarým Ýl, Ziraat Bankalarý ve Tarým Kredi Kooperatifi ile görüþtüklerini belirten Soysal, yaptýklarý araþtýrma sonucunda çiftçilerin alýn terlerinin karþýlýðýný layýkýyla aldýklarýný tespit ettiklerini aktardý. Bir kaç yýl önce yürürlüðe giren desteklemelerin, her yýl arttýðýný belirten Soysal, Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu olarak tarým ve hayvancýlýðýn modern ve iyi þartlarda yapýldýðý taktirde öncelikle köylerimizde göçler olmayacaðý, hatta evini barkýný terk ederek mecburen büyük þehirlere göç eden insanlarýn bu destekleme imkanlarý dahilinde köylerine geri dönecekleri kanaatindeyiz. Yanmayan ocaklar yeniden yanacak, tütmeyen bacalar yeniden tütecektir. Artýk büyük þehirlerle beraber köylerin de taþý topraðý altýn olacaktýr þeklinde konuþtu. Vali Nurullah Çakýr, dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek Çorum'un ulusal ve uluslar arasý alanda tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla Hitiller'den Günümüze Çorum Mutfaðý Yemek Yarýþmasý adý altýnda bir yarýþma düzenleyeceklerini açýkladý. Vali Nurullah Çakýr ayrýca yarýþmanýn kitaplaþtýrýlacaðýný, dolayýsýyla Hititlerden bu yana Çorum yemeklerinin yemek kitabý haline getirileceðini aktardý. Yarýþmalara isteyen herkesin katýlabileceðini belirten Vali Nurullah Çakýr, katýlmak isteyenlerin Anadolu Turizm Otelcilik ve Aþçýlýk Meslek Lisesi, Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ve Velipaþa Konaðý'ndan form temin edebileceðini bildirdi. Vali Nurullah Çakýr'ýn verdiði bilgilere göre 7 kategoride gerçekleþtirilecek yarýþmanýn kategori birincilerine Cumhuriyet Altýný, ikincilere yarým altýn, üçüncülere de çeyrek altýn hediye edilecek. Yarýþmanýn; þekerleme, yöresel çorbalar ve aþlar, yöresel sebze yemekleri, yöresel et yemekleri ve kebaplar, yöresel hamur iþleri, yöresel tatlýlar ve deneysel Hitit Mutfaðý yemekleri kategorilerinden oluþacaðýný belirten Vali Nurullah Çakýr, "Lezzetin TRT Anadolu televizyonu, Saðlýk Anadolu adlý programý ile Çorum dan canlý yayýn yaptý. Belediye Turgut Özal Ýþ Merkezi kofenras salonundan naklen yayýnlanan program, saat da baþladý. TRT Genel, Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliði (YBTB) ve Saðlýk Bakanlýðý arasýnda gerçekleþtirilen iþbirliði çerçevesinde TRT Anadolu kanalýnda " Saðlýk Anadolu" isimli canlý programýnda Çorum un saðlýk alanýndaki çalýþmalarý aktarýldý. Programa Vali Nurullah Çakýr, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Mehmet Ýlker Çitil ve program yapýmcý ve sunucularý katýldý. Vali Nurullah Çakýr programda Çorum un saðlýk durumu hakkýnda bilgiler verdi. Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Çitil ise, saðlýk alaný ile ilgili istatistiksel veriler aktardý. Çorum dan çeþitli röportajlarýn da aktarýldýðý programýn ilerleyen bölümünde konuþmacý olarak katýlan, Op.Dr. Ümit Ekþioðlu, Diyabet, Göz Hastalýklarý, Prof.Dr Hakan Þatýroðlu Kadýn Duraðý, Çorum Mutfaðý sloganý ile baþlatýlan ve 14 Mayýs 2011 Cumartesi günü yedi kategoride gerçekleþtirilecek olan yemek yarýþmasýnda, her kategori yemek ve gastronomi dalýnda ulusal ve uluslararasý düzeyde ün yapmýþ gurme, yazar, þef ve televizyon programcýlarýndan Prof. Dr. Artun Unsal, (Posta Gazetesi), Mehmet Yasin, (Hürriyet, CNN TÜRK) Nedim Atilla, (Akþam, Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Tüp Bebek Nedir?, Tüp Bebek Tedavileri, Tüp Bebek Öncesi yapýlacaklar, Genel Cerrahi Uzmaný Op.Dr. Alptekin Memiþ Meme Kanseri Nedir?, Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?, Meme Kanseri Irsi midir?, Meme Kanseri Belirtileri ve Önlemleri nelerdir?, Meme Kanserinde Tedavi yöntemleri Nelerdir?, Deri ve Zührevi Hastalýklarý Uzmaný Dr. Þemsettin Oruk ise Aþýrý Tüylenme Nedir?, Lazer Epilasyon Nedir? Aþýrý Tüylenme genetik midir? Aþýrý Tüylenme Sebepleri Nelerdir?, Aþýrý Tüylenmedeki tedavi yöntemleri nelerdir? Konularý hakkýnda bilgiler verdiler. (Ç.HAK:1041) Yarýþma için baþvuru formu alýnacak. SKY TV), Aylin Öney Tan (Cumhuriyet), Ayþe Nilhan Araþ (Metro Gastro), Dr. Nevin Halýcý (Zaman), Ayþe Tüter, Sahrap Soysal, Gülhan Kara (Chef s), Vedat Baþaran, Gabriel Sponza, Eyüp Kemal Sevinç, (Digiturk, TürkMax) ve Dr. Ahmet Uhri'den oluþan özel jüriler tarafýndan deðerlendirilecektir." dedi. Vali Çakýr ayrýca Ýz TV'de yemek programý yapýmcýsý Coþkun Aral ile de görüþmelerin devam ettiðini kaydetti. Vali Nurullah Çakýr'ýn verdiði bilgilere göre yemek yarýþmalarý, 14 Mayýs 2011 Cumartesi günü saat 10.00'da tarihi Veli Paþa Konaðýnda Kadýn-Kültür ve Sanat Merkezi sorumluluðunda düzenlenecek olan yaþ gurubu Çorumlu genç kýzlar "þekerleme" kategorisi yarýþmasýyla baþlatýlacak. Ayný gün saat CUMA 8 NÝSAN Valilik ten Çorum yemekleri yarýþmasý Vali Nurullah Çakýr, dün bir basýn toplantýsý düzenledi 'den itibaren Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde "Yöresel Çorbalar /Aþlar", "Yöresel Sebze Yemekleri", "Yöresel Et Yemekleri ve Kebaplar", "Yöresel Hamur Ýþleri", "Yöresel Tatlýlar" ve" Deneysel Hitit Mutfaðý" kategorilerinde yemek yarýþmalarý sonuçlandýrýlacak. Yarýþmada dereceye girenlere, ayný gün saat 20.00'de Anitta Otel'de davetli ve misafirlere sunulacak geleneksel "Çorum Beþlisi" yemeðinde ödülleri bir törenle takdim edilecek. Gerçekleþtirilecek proje ile eski çaðlardan günümüze kadar gelmiþ olan mahalli lezzetleri ortaya çýkarmak suretiyle lezzet yönünden Çorum'un tanýtýmýna katkýda bulunmak ve Çorum'un mutfak ürünlerinin tescillenmesini saðlamak amaçlanýyor. Yemek yarýþmasý sonucunda; yarýþmaya katýlacak yemek ve reçetelerinden "Hititlerden Günümüze Çorum Mutfaðý Yemek Kitabý" yazýlacak. Vali Çakýr, baþta tüm Çorumlular olmak üzere; kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, sivil toplum örgütlerinin ilgili yiyecek-içecek ve gýda sektörünün ve özellikle mahalli basýn-yayýn organlarýnýn gerekli destek ve katkýlarýný beklediklerini sözlerine ekledi. TRT Çorum dan canlý yayýn yaptý TRT Anadolu televizyonu, Saðlýk Anadolu adlý programla canlý yayýn yaptý. Vali Nurullah Çakýr programda Çorum un saðlýk durumu hakkýnda bilgiler verdi. Can ve mal güvenliðimizin teminatý Emniyet Teþkilatýmýzýn 166. yýlýný kutlar, görevlerinde baþarýlar dileriz. Arya Tavukçuluk

6 6 CUMA 8 NÝSAN 2011 Çocuklarýmýz suçun öznesi olmayacak Emniyet Müdürü Necmettin Emre, teþkilat olarak verdikleri her hizmette insaný merkez aldýklarýný belirterek, "Görevimizi yaparken hukukun üstünlüðü, kiþi hak ve hürriyetleri, insan haklarý ve insan olma erdemini hep üst noktada tutuyoruz. Toplum destekli projeleri hayata geçirerek polishalk kaynaþmasýný saðlýyoruz. Halkýn içindeyiz, halkla beraberiz" dedi. Çorum Ýhlas Haber Ajansý nýn verdiði bilgilere göre, Çorum Emniyet yaptýðý çalýþmalar ve hayata geçirdiði projelerle örnek oluyor. Halkýn huzur ve güvenliðini saðlamak amacýyla gece-gündüz demeden çalýþan polis ekipleri suçlulara yönelik yaptýðý titiz çalýþmalarla da Çorum'un Türkiye genelinde en huzurlu ilk 5 ili arasýnda yer almasýný saðladý. Emniyet Müdürü Necmettin Emre döneminde özellikle düzenlenen seri operasyonlarla çetelere göz açtýrýlmazken baþta asayiþ þubesi olmak üzere Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi, Terörle Mücadele Þubesi, Trafik Þubesi, Toplum Destekli Büro Amirliði ve Çocuk polisinin baþarýlý çalýþmalarý büyük takdir topluyor. Adil, dürüst ve disiplinli bir çalýþmayý prensip edinen Çorum polisi, geçmiþ yýllarda iþlenen faili meçhul olaylarýn da üzerine giderek yaptýklarý özverili çalýþmalar sonucu faili meçhul olan cinayetleri kýsa sürede çözerken, çok sayýda asayiþ olayýný da aydýnlattý. Öðrencilerin güvenliði için okul önlerinde önlem alan polis, il genelindeki okullarda adeta kuþ uçurtmuyor. Çorum'daki okullarda herhangi bir olumsuzluðun yaþanmamasý için okullar polis tarafýndan gözetim altýnda tutuluyor. Tüm okullarda görev alan Çorum Emniyet ekipleri, öðrenci ve velileri uyarýyor. Çorum Emniyet ekipleri okul önlerindeki güvenlik tedbirlerinin yaný sýra kentteki park ve bahçelere de özel bir önem gösteriyor. Þehir merkezindeki park ve bahçelerde güvenlik tedbirlerini artýran Çorum polisi, parklarda alkol alarak çevreyi rahatsýz eden þahýslara da göz açtýrmýyor. ÇORUM EMNÝ- YET MÜDÜRLÜ- ÐÜ'NDEKÝ YENÝLÝK- LER Polis Haftasý nedeniyle Ýhlas Haber Ajansý'na (ÝHA) açýklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Necmettin Emre, polis teþkilatý olarak polis-halk iþbirliðine önem verdiklerini belirterek, verilen hizmetleri halka raðmen yerine halkla birlikte gerçekleþtirdiklerini söyledi. Suç ve suçlularla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarýný kullandýklarýný dile getiren Emre, teþkilat olarak dünyadaki teknolojik geliþmeleri yakýndan ta- Necmettin Emre, Polis Haftasý nedeniyle çalýþmalarýný özetledi. Çorum'un Türkiye genelinde en huzurlu ilk 5 il arasýnda yer aldýðý belirtildi. kip ettiklerini ifade etti. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn talimatlarý doðrultusunda polis merkezlerinde düzenlemeler yapýldýðýný dile getiren Emre, "Polis merkezlerimiz yeniden dizayn edildi. Teþkilatýmýzýn ve personelimizin güven ve güler yüzünü halka yansýtmak amacýyla buralara yüksekokul mezunu nitelikli personeller görevlendirildi. Çarþý polis merkezinde personelimizin spor yapmasý için her türlü spor aletlerinin bulunduðu bir spor salonu oluþturuldu. Personelimizin deneyim tecrübelerinin artýrýlmasý için yurt içinde ve yurt dýþýnda düzenlenen toplantýlara katýlýmlarýný saðlýyoruz. Personellerimizi yaptýklarý çalýþmalarda verdiðimiz takdir belgeleriyle çalýþma motivasyonlarýný artýrýyoruz" diye konuþtu. Çarþý Polis Merkezi üst katýnda hizmet veren Çevik Kuvvet Þube 'nün önümüzdeki günlerde Samsun yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Þube yanýndaki yeni binasýna taþýnacaðýný açýklayan Emre, Trafik Tescil ve Denetleme Þube 'nde yapýlan düzenleme ile ikiye ayrýldýðýný, bundan sonra denetleme ve tescil iþlemlerinin ayrý ayrý verileceðini bildirdi. Müdürlük bünyesinde Yýldýrým ekipler amirliði kurulduðunu hatýrlatan Emre, "Kenti 11 bölgeye ayýrdýk. Her bölgede özel ekipler MOBES nin önemine deðinildi. oluþturuldu. Daha önce Önleyici Hizmetler Þube 'nde görev yapan personelimiz Yýldýrým ekiplerde görev yapýyor. Asayiþ Þube ekipleri ile koordineli hareket eden yeni ekipleri birlikte baþarýlý çalýþmalara imza attýlar" ifadelerini kullandý. "ÇOCUKLARI- MIZI SUÇUN ÖZNESÝ OLMAKTAN UZAK TUTUYORUZ" Çocuk Polisi'nin suça itilen çocuklarla ilgili çalýþma yaparak çeþitli projeleri hayata geçirdiðine dikkat çeken Emre, 30 yakýn alanda çalýþma yapan çocuk polisinin tüm çalýþmalarýný kitaplaþtýrýldýðýný ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanýtýlacaðýný kaydetti. Güvenlik ve asayiþ hizmetlerinin yaný sýra çocuklara özel önem verdiklerinin altýný çizen Emre, "Çocuklarýmýz bizim ve bu ülkenin geleceði. Çocuklarýmýzýn suçun öznesi olmasýný istemiyoruz. Onlarý yapabilecekleri veya onlarý yanlýþ yola itecek olumsuzluklara karþý uyararak kolluyoruz. Hiç kimse çocuðunun baþýna kötü bir þey gelmesini istemez. Bizde yavrularýmýzýn olumsuzluklarýn dýþýnda tutmaya çalýþarak doðru yolda ilerlemeleri için gayret gösteriyoruz" diye konuþtu. TRAFÝKTEKÝ DÜZENLEMELER Çorum'da trafik düzenli saðlanmasý ve saðlýklý iþlemesi adýna yaptýklarý düzenleme ile emniyet kemeri uygulamasýndan da bahseden Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, "Hem yayalarýmýz hem de sürücülerimizin trafikte daha rahat hareket edebilmesi ve yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi için gayret gösteriyoruz. Yoðun araç ve yaya trafiðinin bulunduðu Gazi ve Ýnönü caddesinde vatandaþlardan gelen yoðun þikayetler üzerine bisiklet ve motosikletle girilmesi yasaklandý. Bazý bisiklet ve motosiklet sürücülerimiz bu bölgelerde seyir halinde iken hem kendi, hem yaya, hem de sürücülerin canlarýný tehlikeye atabiliyor. Bu konuyla ilgili geçtiðimiz günlerde Mobese görüntülerini ve kamuoyuyla paylaþtýk. Ana arterlerimizde getirilen bu yasakla ilgili þuanda çok sayýda olumlu tepki alýyoruz. Diðer taraftan emniyet kemeri kullanýmý artýk kentte alýþkanlýk haline geldi. Kullaným oraný arttý. Bu çalýþmamýz çok sayýda ilimize de örnek oldu" þeklinde açýklamalarda bulundu. 7 BÝN ÖÐRENCÝ- YE TERÖR ANLA- TILDI Gençlerin suç ve suç örgütlerine karþý bilgilendirilmeleri amacýyla Çorum Emniyet tarafýndan lise öðrencilerine yönelik olarak "Bu Vatan Hepimizin" adýyla baþlatýlan eðitim seminerleri düzenlendiðini dile getiren Emre, geçtiðimiz yýl seminerler kapsamýnda il merkezinde 22, ilçelerde ise 37 olmak üzere toplam 59 lisede 7 bin civarýnda öðrenciye ulaþýldýðýný bildirdi. Emre, konferanslarda öðrencilere terör ve terörizmin taným ve özellikleri, terör örgütlerinin ana kaynaklarý, gelir kaynaklarý, terör eylemleri þekil ve amaçlarý, terör örgütlerinin eleman kazanma yol ve yöntemleri ile bunlara karþý alýnmasý gereken tedbirlerin anlatýldýðýný kaydetti. Çorum Emniyet 'nün sosyal polis yönünü ön plana çýkaran ve 'toplumun melekleri' olarak tabir edilen Toplum Destekli Polis ekipleri ise, yaptýklarý ev, esnaf, okul ziyaretleri ile vatandaþlarý hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, oto hýrsýzlýðý, otodan hýrsýzlýk, kapkaç, yankesicilik gibi her türü asayiþ olaylarýna karþý vatandaþlarý bilgilendiriyor. Motorize olarak çalýþan ekipler bilgilendirmelerin yaný sýra belirli periyotlarda mahalle muhtarlarý ile de bir araya gelerek muhtarlardan mahallelerinde yaþananlar sorunlar hakkýnda bilgi alýyor. Toplum hayatýnýn her alanýnda görev yapan Toplum Destekli polisler kendilerine iletilen sorunlarý sadece dinlemekle kalmayýp bunlarýn üzerine titizlikle eðiliyorlar. "ÇORUM'A PRESTÝJ, HÝZMET KAZANDIRACAÐIZ" Çorum'a prestij kazandýracak yeni bir Emniyet hizmet binasý kazandýracaklarýný anlatan Emre, "Yeni bina konusunda son hazýrlýk aþamasýna gelindi. Mevcut binamýz fiziki olarak vatandaþlar ve personelimizin yeteri kadar ihtiyaçlarýný karþýlamýyor. Otoparký bulunmayan bir binada hizmet veriyoruz. Çok kýsa süren bir iþlem için müdürlüðümüze gelen insanlar araçlarýný park noktasýnda büyük sorunlar yaþayabiliyor. Yeni binamýzla bu sorun ortadan kalkacak. Yeni hizmet binamýz dýþ mimarisinden hizmet birimlerine kadar örnek olacak. Çorum güzel bir eser kazandýracaðýz" ifadelerini kullandý. Çorum Emniyet Müdürü Necmettin Emre döneminde altyapýsý tamamlanarak hayata geçirilen ve Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay tarafýndan hizmete açýlan Modern Kent Bilgisi ve Güvenlik Sistemi (MO- BESE) ile suç ve suçlularla mücadelede yeni bir dönem baþladý. Çorum'da 42 noktaya 36 hareketli 9 sabit, 10 plaka tanýma sistemi olmak üzere kurulan toplam 55 kamera, þehir MOBESE merkezinde izlenerek kayýt altýna alýnýyor. Sistemle birlikte þehir giriþlerindeki 'plaka tanýma sistemi' sayesinde çalýntý araçlara geçit verilmiyor. MO- BESE sistemi sayesinde 6 çalýntý araç, 30 trafikten men, 199 çalýntý plaka, 224 yakalama ve hacizli araç ile çeþitli operasyonlara konu olan 52 görüntü tespit edildi. (ÝHA) TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlköðretim Okulu Polis Haftasý ný kutladý. Kardeþ kuruma sürpriz TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlköðretim Okulu, Polis Haftasý dolayýsýyla, kardeþ kurumu olan Ýl Emniyet için sürpriz bir program düzenledi. Çorum Valiliði nin talimatýyla yürütülen Kardeþ Kurum- Kardeþ Okul Projesi kapsamýnda Ýl Emniyet ile Kardeþ Okul olan TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlköðretim Okulu öðrencileri, Polis Haftasý münasebetiyle etkinlik düzenlediler. Ýl Emniyet personelinin tam kadro katýldýðý etkinlik, büyük beðeni topladý. Program Ýngilizce öðretmeni Tuðba Eyvaz yönetiminde hazýrlanan ve okul öðrencileri tarafýndan sunulan Ege Yöresi halk oyunlarý ile baþladý. Türk Polisi Atatürk ilke ve Ýnkýlâplarýnýn Yýlmaz Savunusudur' konulu slayt gösterisinin ardýndan; sýnýf öðretmeni Özge Yetkin'in yönetiminde Öðrenciler Polis Haftasý münasebetiyle etkinlik düzenlediler. oynanan skeç, büyük beðeni kazandý. Programýn ardýndan okulda Polis Haftasý etkinlikleri kapsamýnda yapýlan yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, öðrencilere çeþitli hediyeler vererek, gösterdikleri performanstan ötürü hepsine ayrý ayrý teþekkür etti, bu anlamlý günlerinde sevinçlerinin paylaþýlmasýndan duyduðu mutluluðu dile getirerek, bütün hazýrlanan ve birinci sýnýf öðrencileri tarafýndan sunulan Âþýk ile Maþuk adlý gösteri yapýldý. Sýnýf öðretmeni Sevgi Bozkurt yönetiminde hazýrlanan Kahraman Türk Polisi adlý oratoryo, emniyet mensuplarý tarafýndan ayakta alkýþlanýrken; gözyaþlarýný tutamayan polislere duygusal anlar yaþattý. Müdür yardýmcýsý Erdal Hatipoðlu ve Görsel Sanatlar Öðretmeni Nezaket Kýlýç tarafýndan hazýrlanan ve sekizinci sýnýf öðrencileri tarafýndan emniyet mensuplarý adýna baþta okul müdürü Ayhan Geylani olmak üzere okul yönetimine, öðretmenlere ve öðrencilere teþekkür etti. Ýl Emniyet Müdür Necmettin Emre okulun çeþitli birimlerinde incelemeler yaptýktan sonra okul bahçesinde Emniyet koordinesinde yapýmý devam eden Trafik Eðitim ve Uygulama Parký'nýn inþaat çalýþmalarýný da Karþýlýklý iyi dilek temennisi ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile yönetim kurulu dün Polis Haftasý çerçevesinde Emniyet Müdürü Necmettin Emre ye makamýnda ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum da huzur ve güvenin tesisinde polisin önemli bir görev üstlendiðini belirterek, Emniyet Müdürü Necmettin Emre nin þahsýnda teþkilât mensuplarýna teþekkür etti. Emniyet Müdürü Necmettin ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile bazý oda baþkanlarý Türk Polis Teþkilatý'nýn 166. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda Çorum Emniyet bahçesinde açýlan Polis Sergisi'ni gezdi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Emniyet bünyesindeki her birimin ayrý ayrý yaptýðý çalýþmalarýn ve malzemelerinin tanýtýldýðý sergiyi Emre ise, Emniyet Teþkilâtýnýn görev ve hizmet aþkýný gezen ve emniyet görevlilerinden sergi hakkýnda bilgi alan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile bazý oda baþkanlarý, Çorumlu dan aldýðýný, yaptýklarý iyi hizmetlerin polisin son teknoloji malzemelerini ilgiyle incelediler. Çorum Polisi" isimli fotoðraf sergisini de ziyaret artarak devam etmesine gayret edeceklerini söyledi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile yönetim kurulu Necmettin Emre yi ziyaret etti. Polis Sergisi ni gezdiler eden ÇESOB heyeti, Çorum polisi ile her zaman gurur duyduklarýný ifade ettiler. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile bazý oda baþkanlarý Polis Sergisi ni gezdi.

7 Ýsmail Þirin Üroloji Kongresi Çorum da Türk Üroloji Derneði ne baðlý Batý Karadeniz Üroloji Temsilciliði nin organize ettiði Üroloji Kongresi Çorum da gerçekleþtirilecek. Devlet Hastanesi Üroloji Uzmaný Dr. Ýsmail Þirin den aldýðýmýz bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi nde bulunan kentlerde görev yapan ürologlarýn yaný sýra Samsun OMÜ öðretim üyesi profesörlerin katýlacaðý bilimsel kongre Çorum açýsýndan bir ilk Çorum da ÖDES baþlayacak Selma Aliye Kavaf olacak. 9 Nisan 2011 Cumartesi günü saat da Anitat Otel de baþlayacak olan bilimsel toplantýnýn ardýndan Devlet Hastanesi nde ürologlarýn katýlýmýyla profesörler nezaretinde iki ayrý ameliyat gerçekleþtirilecek. Konuk hekimler pazar günü Alaccahöyük ve Boðazkale de örenyerlerini ziyaret edecek. Özürlüler Destek Programý kapsamýnda olan Çorum da yapýlacak uygulamalarla engellilik alanýnda farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýlacak. Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, özürlülük alanýnda gerçekleþtirilecek en büyük bütçeli ilk destek programý olan ''Özürlüler Destek Programý(ÖDES)'' ile özürlülük konusunda yerel sahiplenmenin saðlanmasýný amaçladýklarýný belirtti. Kavaf, Baþbakanlýk Toplantý Salonu'nda ÖDES tanýtýmýný yaptý. Yaþamýn her alanýnda özürlülere yönelen ön yargýlar, incitici uygulamalarla cinsiyet ve yaþ temelli ayrýmcý davranýþlarla mücadele etmek için toplumda farkýndalýk oluþturmaya yönelik çalýþmalarýn yapýlmasýný zorunlu gördüklerini belirten Kavaf, bu kapsamda bugün itibariyle ÖDES'i uygulamaya baþlattýklarýný söyledi. Devlet Planlama Teþkilatýnýn baþarýlý bir uygulamasý olan Sosyal Destek Projesi'nin deneyimlerinden yararlanarak hazýrladýklarý ÖDES'in özürlüler için bir destek programý olduðunu ifade eden Kavaf, programýn, valiliklere aktarýlacak kaynakla özürlülük alanýnda gerçekleþtirilecek en büyük bütçeli ilk destek programý olduðunu dile getirdi. Programýn ilk etapta 2002 TÜÝK verilerine göre özürlülerin en yoðun bulunduðu Orta ve Doðu Karadeniz Bölgesi'nde baþlayacaðýný bildiren Kavaf, Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüþhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon'da uygulanmaya baþlanacak programla engellilik alanýnda farkýndalýk yaratýlmasýnýn amaçlandýðýný kaydetti. Program kapsamýnda özürlülük nedenlerinin tespit edilerek, özürlülükte erken taný, erken müdahale ve koruyucu hizmetler konusunda toplumun sürekli bilgilendirilmesi ve toplumsal bilincin arttýrýlmasýna yönelik eðitimlerin verileceðini anlatan Kavaf, doðumdan önce engelli olduðu tespit edilen bebeklerin annelerinin engellilik konusunda bilinçlendirilmesi ve dünyaya gelen engellilerin hayata en iyi þekilde hazýrlanmasýný amaçladýklarýný belirtti. Bakan Kavaf, ÖDES programýndan özürlüler ve özürlülükle ilgili farkýndalýk oluþmasý, özürlülerin ve ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, baðýmsýz yaþam eðitimleriyle özürlülerin sosyal yaþama katýlýmýnýn artýrýlmasý ve evde özürlü bireyin bakýmýný üstlenen kiþilerin eðitilmesini amaçladýklarýný kaydetti. Programla ayrýca engellilik nedenlerinin tespiti, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliþtirilmesi, özürlülük oranýnýn azaltýlmasý ve özürlülüðün etkilerinin en aza indirilmesine katkýda bulunmayý hedeflediklerini dile getiren Kavaf, programýn valilikler için çok önemli bir imkan olduðunu vurguladý. Kavaf, valililere seslenerek, ''Programda önceliðimiz, projelerin hazýrlanmasý ve uygulanmasý sürecinde yerel dinamiklerin harekete geçirilerek özürlülük konusunda yerel sahiplenmenin saðlanmasýdýr. Bunu programýn baþarýsý açýsýndan çok önemli buluyoruz. Dolayýsýyla bu imkaný ne kadar iyi kullanýrsanýz ve projeleriniz ne kadar baþarýlý olursa bu programa ayrýlacak bütçe de o oranda artacak'' diye konuþtu. ElitPark a yeni Ortopedi Uzmaný Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op.Dr. Göksel Çakar, Özel Elitpark Hastanesi'nde Çorumlulara hizmet vermeye baþladý. Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde görev yapmaya baþlayan Op.Dr. Göksel Çakar, "1990 Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinden mezun oldum. Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasýmý 1997 yýlýnda Ankara Numune Hastanesinde tamamladým.14 yýllýk uzmanlýk hayatýmda uzun yýllar Yozgat'ta, Ankara'da, çalýþtým. Çorum'un güçlü ve güvenli hastanesi Özel Elitpark'tan teklif aldýðýmda hiç düþünmeden kabul ettim ve sizlere hizmet etmek için buraya geldim. Özellikle diz ve kalça protezleri (ortroplasti), Özel Elitpark Hastanesi, Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerine yönelik olarak Temel Ýlk Yardým' konulu eðitim semineri düzenledi. Ýnönü Anadolu Lisesi'nin talebini kabul eden Özel Elitpark Hastanesi yönetimi, öðrencilere temel ilk yardým eðitim verdi. Elitpark Hastanesi tarafýndan düzenlenen Temel Ýlk Yardým Uygulamalarý konulu seminer, Ýnönü Anadolu Lisesi yöneticileri, öðretmen ve öðrencileri katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Temel Ýlk Yardým Eðitimini hazýrlayýp sunan Özel Elitpark Hastanesi Acil Hekimi Dr. Özgür Koçkar; "Kiþi ve toplum saðlýðý açýsýndan ilk yardým eðitiminin önemi hakkýnda bilgi verdi; Ýlk yardým temel uygulamalarý, yanýklar, bayýlma, havale ve zehirlenmeler de genel ilk yardým uygulamalarýnýn anlatýldýðý eðitim de öðrenciler ilk yardým konusunda uygulamalý olarak bilgilendirilmiþtir." artroskopi (omuz ve diz cerrahisi), çocuk ortopedisi (kalça çýkýklýðý vs) konusunda kendimi geliþtirdim. Bunlarýn dýþýnda el cerrahisi, mikro cerrahi, omurga cerrahisi, onkolojik ortopedi, kýrýk ve çýkýklar hususundaki tecrübelerim ile hastalarýmýzýn derdine derman olmaya çalýþacaðým" dedi. Baþhekim Op. Dr. Ziya Boyacýoðlu ise; "Bu kadar deneyimli bir hekimi memleketimize kazandýrmanýn gururunu yaþýyoruz. Ne sebeple olursa olsun ameliyat olacak ya da tedavi görecek ortopedi hastalarý en hýzlý, en iyi ve en uygun bir birimde hastanemizde saðlýklarýna kavuþabilecek diðer saðlýk hususlarýnda çekinmekte olduklarý sýkýntýlardan bu Göksel Çakar sayede kurtulacaklardýr. Hepimiz için hayýrlý uðurlu olsun" diye konuþtu. Ýnönü Anadolu da ilk yardým eðitimi dedi. Programda kýsa bir konuþma yapan Ýnönü Anadolu Lisesi Müdür'ü Ahmet Güngör de, "Hazýrlanan bu programdan dolayý baþta hastane yönetimine, Baþhekim Op. Dr. Ziya Boyacýoðlu'na ve bu güzel sunumu yapan Dr. Özgür Koçkar'a teþekkürlerimi iletiyorum. Amacýmýz lise çaðýndaki gençlere saðlýklý bir yaþam sürmeleri için temelden ilk yardým bilgi ve bilincinin kazandýrýlmasýdýr " diye konuþtu. Özel Elitpark Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Ziya Boyacýoðlu ise konuyla ilgili verdiði mesajda; "Okullarýmýzda yapýlan saðlýk etkinliklerinin gençleri bilinçlendirme ve yarýnlara hazýrlama konusunda çok büyük önem taþýmaktadýr, saðlýk adýna yapýlmýþ en özenli bilgi aþýlama yöntemi, uygulamalý eðitim seminerleridir. Merzifon-Çorum yolunda çalýþmalar sürüyor Merzifon-Çorum yolunun 0-4. kilometreleri arasýndaki (Merzifon þehir geçiþi dahil) yol yapým çalýþmalarý sürüyor. Çalýþmalar nedeniyle ulaþým Merzifon-Çorum istikametinde iki yönlü olarak gerçekleþtiriliyor. (belirtilen kilometreler arasýnda bulunan Çorum-Samsun ve Çorum-Ýstanbul baðlantýsýný saðlayan kavþak kollarý trafiðe kapatýlarak ulaþým Merzifon þehir merkezinden gerçekleþtiriliyor.) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum 1. Sýra Milletvekili Adayý Avukat Tufan Köse, Mecitözü nü ziyaret etti. Pazar günün yapýlan ön seçimlerden sonra CHP Çorum Milletvekili Adayý Tufan Köse, Mecitözü nde kendisine destek veren partililerle bir araya geldi. Mecitözü Eðitim Bir-Sen Yönetim Kurulu, 6 Nisan 2011 Çarþamba günü Mecitözü'nde yemek düzenledi. Tanýþma, kaynaþma ve tanýtým amacýyla düzenlenen yemeðe Çorum Eðitim Bir-Sen Baþkan Vekili Mesut Karaca ile Çorum Eðitim-Birsen Hukuk Sekreteri Tekin Çýnar, özel misafir olarak katýldýlar. Yaklaþýk 50 üyenin katýldýðý programýn açýþ konuþmasýný, Mecitözü Eðitim-Bir-Sen Ýlçe Baþkaný Hamza Kalýnsazlýoðlu yaptý. Daha sonra söz alan Mesut Karaca ve Tekin Çýnar, Memur-Sen ile Eðitim Bir-Sen'in yetkiyi aldýktan sonra memurlarýn birçok kazaným elde ettiklerini ifade ettiler. Çorum ve Mecitözü'nde en çok üyeye sahip olan Eðitim Bir-Sen Baþkaný Mesut Karaca, hedefin tam yetki ile toplu sözleþme masasýna oturmak olduðunu belirtti. Hizmet çatýsý altýnda herkesi kuþatan ve toplumun hak ve özgürlükleri noktasýnda "Ortak Akýl Hareketi", "Gazze Mitingi", "Baþörtüsü Eylemleri" "Evet Platformu" gibi çok büyük projelere imza attýklarýný belirten Karaca, "STK olarak amaçlarýnýn memurlarýn haklarýný korumak ve birçok alanda, hizmetli, memur, öðretmen, idarecilerin özlük haklarýnda iyileþtirme CUMA 8 NÝSAN Tufan Köse den teþekkür ziyareti CHP Ýlçe Baþkaný Sadýk Kolukýsa ve partililer ile birlikte ilçe halkýný ve esnafý gezen Köse; "Bu yarýþta bana destek veren ve baþýndan sonuna kadar kendisini yalnýz býrakmayan partililere ve ilçe halkýna teþekkürü bir borç bilirim." dedi. Fatihan ATÝK / Mecitözü Eðitim Bir-Sen'den kaynaþma yemeði Mecitözü Eðitim Bir-Sen Yönetim Kurulu kaynaþma yemeði düzenledi. Programa çok sayýda sendika üyesi katýldý. saðlamaktýr." dedi. Yemekten sonra okullarý ziyaret eden Karaca ve ekibi, Mecitözü'nün güçlü bir potansiyele sahip olduðunu ifade ederek, sendikal çalýþmalarýna devam ettiler. Mecitözü Eðitim-Bir- Sen Ýlçe yönetimine çalýþmalarýndan dolayý teþekkür eden heyet, daha sonra ilçeden ayrýldý. Yöresel ürünler YÖREX te Yöresel Ürünler Fuarý'nýn yurt genelindeki tanýtým toplantýlarý devam ediyor. Antalya Ticaret Borsasý öncülüðünde 28 Nisan-1 Mayýs tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarý'nýn (YÖREX) tanýtým toplantýsý Samsun'da yapýldý. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'nda düzenlenen toplantýya Samsun TSO Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu'nun yaný sýra Bafra, Çarþamba, Terme, Vezirköprü ilçeleri, Ordu, Çorum ve Amasya illeri ile ilçelerin oda ve borsalarýndan temsilciler katýldý. Salih Zeki Murzioðlu, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da fuara katýlarak, kentin yöresel ürünlerini en iyi þekilde tanýtacaklarýný söyledi. Antalya Ticaret Borsasý Tarým Danýþmaný Sedat Kolcuoðlu, sinevizyon eþliðinde yaptýðý sunumla YÖREX hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendir- Yöresel Ürünler Fuarý'nýn yurt genelindeki tanýtým toplantýlarý devam ediyor. di. YÖREX'in kültürel yafetlerle yürüyüþ korteji Fuarýn fýrsatlar düzenlenecek. Bu sunduðunu söyleyen deðerler açýsýndan tam bir tanýtým organizasyonu olduðunu kayde- yüzde 90 doluluk ora- yýlki fuar için þu anda Antalya Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Ahmet Erol Köksalan ise den, fuara 81 ilin katýlýmýný nýna ulaþtýk. Çok az "Fuarda, coðrafi iþaret beklediklerini söyleyen Sedat Kolcuoðlu, yerimiz kaldý. Esnafýn, oda ve borsa üyeleri- almýþ ya da henüz almamýþ olan, yöresinin "Bu yýlki fuarýnin de fuara taþýnmasý- adýyla anýlan ya da yö- resinin adýyla anýlmasý mýz geçen yýla göre nýn çok faydalý olacaðýna inanýyoruz. Bi- deðer kazanmýþ ürün- istenen, bu adla ticari çok daha farklý olacak. Fuar kapsamýnda kültürel etkinlikler düzenleyeceðiz. zim bu fuardaki bir baþka amacýmýz ise, leri tanýtmak istiyoruz. Ürünlerin pazarlarýný Halk müzi- ürünlerin markalaþma- geliþtirmek ve yeni pazim zarlar meydana getirmek isteyen, ticaret ðimizin deðerli sanatçýsý Sümer Ezgü fuarýn ve yurt dýþýyla baðlan- deðerlerini artýrmak sýný saðlamak; yurt içi açýlýþýnda konser verecek. Fuara katýlan illerin tý yapmalarýna vesile olmaktýr. Bunu geçen isteyenlere düzenlediðimiz fuar ile fýrsatlar halk oyunlarý gös- yýl büyük oranda ya- sunuyoruz" detý di.(ýha) terileri ile yöresel kýkaladýk" diye konuþtu.

8 8 CUMA 8 NÝSAN 2011 Oy pusulasýndaki sýralama belli oldu 12 Haziran'da yapýlacak milletvekili genel seçiminde kullanýlacak birleþik oy pusulasýnýn 1. sýrasýnda AK Parti, 4. sýrasýnda CHP, 12. sýrasýnda MHP yer alacak. Siyasi partilerin birleþik oy pusulasýndaki yerlerini belirlemek için Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu konferans salonunda kura çekimi yapýldý. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Ali Em, 12 Haziran'da yapýlacak milletvekili genel seçiminin vatana millete hayýrlý olmasýný ve esenlikler getirmesini temenni etti. YSK üyeleri ve Baþkan Em, kura çekiminde ilk olarak siyasi partilerin isimlerini belirledi. Siyasi parti temsilcileri de kurayla oy pusulasýndaki numaralarýný çektiler. Buna göre, 12 Haziran'da yapýlacak milletvekili genel seçiminde kullanýlacak birleþik oy pusulasýnýn 1. sýrasýnda AK Parti, 4. sýrasýnda CHP, 12. sýrasýnda MHP yer alacak. Oy pusulasýndaki diðer partilerin sýrasý þöyle: 1- Adalet ve Kalkýnma Partisi 2- Demokrat Parti 3- Eþitlik ve Demokrasi Partisi 4- Cumhuriyet Halk Partisi 5- Emek Partisi 6- Millet Partisi 7- Liberal Demokrat Parti Velilere eðitim semineri Anne Çocuk Eðitim Vakfý (AÇEV) ve Türkiye Vodafone Vakfý'nýn ortaklaþa yürüttüðü ''Ýlkadým Projesi" kapsamýnda Çorum'un Mecitözü ilçesi Figani Köyü Ýlköðretim Okulu'nda velilere yönelik seminer düzenlendi. AÇEV yetkilisi Yar. Doç. Dr. Asuman Demircioðlu'nun da katýldýðý eðitim seminerine öðrenci velilerinin ilgisi yoðun oldu. Seminerde konuþan Figani Ýlköðretim Okulu ana sýnýfý öðretmeni Yelda Kýlýçarslan, velilerden çocuklara cesaret kýrýcý davranýþlar yerine destekleyici yaklaþýmlarda bulunmalarýný istedi. Kýlýçarslan, bu eðitimin anne-babalarýn çocuklarýna yönelik tutumlarýnýn saðlýklý olmasý, onlarýn kendileriyle barýþýk, kendilerine güvenli, huzurlu ve birbirlerine karþý sevgi ve saygýlý olmalarýna olanak tanýdýðýný söyledi. Çocuðun psikolojik ve sosyal geliþiminde Danýþtay 5. Dairesi, Saðlýk Bakanlýðýnýn ''Tam Gün Kanunu'' ile ilgili iþleminin, ''Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarýna'' iliþkin bölümünü iptal etti. Daire iþlemin, ''Kamuda görevli hekimlerin özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadýðýna'' iliþkin bölümünün iptal istemini ise reddetti. Türk Tabipleri Bir- anne-baba tutumlarýnýn etkisinin büyük olduðunun altýný çizen Kýlýçarslan, "Kiþilik geliþimi her ne kadar insanýn yaþamý boyunca süregelse de, kiþilik geliþiminin temelinin çocukluk döneminde atýldýðý gerçeði geçerliliðini korumaktadýr. Annebabanýn ve ailenin diðer bireylerinin çocukla olan etkileþimi, çocuðun aile içindeki yerini belirlemektedir" dedi. Çocuk geliþiminde demokratik anne-baba tutumu hakkýnda da liði, Saðlýk Bakanlýðý'nýn internet sitesinde 16 Temmuz 2010'da yayýmlanan ''Tam Gün Kanunu ile Ýlgili Basýn Açýklamasý'' ile, 5947 sayýlý Yasa ve bu Yasa hakkýndaki Anayasa Mahkemesi kararýna göre, üniversite öðretim üyeleri dýþýnda kamuda çalýþan tüm doktorlarýn muayenehane açmalarý ve özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadý- açýklamalarda bulunan Kýlýçarslan, "Demokratik bir tutum benimseyen bir aile içinde yetiþen çocuklar, rahat, baðýmsýz, kendini ifade edebilen, temel güven duygularý geliþmiþ, fikirlerini söyleyebilen, giriþimci, sorumluluk alabilen, kendisine ve çevresine karþý saygýlý, kendilerini geliþtirebilen bireyler olarak yetiþirler. Kiþilik yapýsý olarak da, genellikle aktif, dýþa dönük, yaratýcý özellikler görülür. Arkadaþlýk iliþkilerinde ðý ve bu uygulamanýn 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren baþlayacaðýnýn duyurulmasýna iliþkin iþlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle Danýþtayda dava açmýþtý. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danýþtay Nöbetçi 5. Dairesi, iþlemin yürütmesini durdurmuþtu. Davalý Saðlýk Bakanlýðý, bu karar itiraz 8- Saadet Partisi 9- Hak ve Eþitlik Partisi 10- Halkýn Sesi Partisi 11- Alternatif Parti 12- Milliyetçi Hareket Partisi 13- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi 14- Halkýn Yükseliþi Partisi 15- Yurt Parti 16- Doðru Yol Partisi 17- Türkiye Partisi 18- Genç Parti 19- Baðýmsýz Türkiye Partisi 20- Hak ve Özgürlükler Partisi 21- Türkiye Komünist Partisi 22- Milliyetçi Muhafazakar Parti 23- Büyük Birlik Partisi 24- Demokratik Sol Parti Seçime katýlmasýna karar verilen Ýþçi Partisi, Yeni Parti ve Barýþ Demokrasi Partisi seçime katýlmayacaklarýný bildirdikleri için oy pusulasýnda yer almadýlar. Böylelikle seçime 24 siyasi parti katýlacak. (AA) genelde sýkýntý yaþamazlar" diye konuþtu. Çocuklarýn geliþim özelliklerini bilmenin onlarýn daha iyi tanýnmasýna ve iletiþimin kolaylaþmasýna katkýda bulunacaðýnýn altýný çizen Kýlýçarslan, seminere katýlan velilere þu tavsiyelerde bulundu: "Çocuklarýmýzýn gerçekçi ve baþarabilecekleri amaçlar edinmelerine rehberlik edelim, fýrsatlar verelim. Baþarýsýzlýk yaþadýklarýnda onlarý, ''Ýlkadým Projesi" kapsamýnda Çorum'un Mecitözü ilçesi Figani Köyü Ýlköðretim Okulu'nda seminer düzenlendi. baþarýyý tadabilecekleri alanlara yönlendirelim. Ne yapacaklarýný söylemek yerine onlara mümkün olduðunca seçenekler vermeye ve seçimlerine rehberlik etmeye çalýþalým. Her çocuðun baþarý duygusu yaþamasýna fýrsat hazýrlayalým. Çocuklarýmýzýn kendi baþlarýna yapmak için çabaladýklarý iþlerde ufak tefek hatalarýna karþý hoþgörülü olalým. Çocuklar, bu dönemde yaptýklarý iyi iþlerin sonunda beðenilmek ve takdir edilmek isterler. Çocuklarýmýza cesaret kýrýcý deðil, destekleyici yaklaþýmlarda bulunalým. Kendi kararlarýný vermelerine ve sorumluluk almalarýna fýrsatlar tanýyalým. Çocuklarýmýzýn duygusal geliþimlerine, duygularýný dile getirmelerine fýrsatlar tanýyarak yardýmcý olalým. Çocuklarýmýzý fiziksel özellikleri ile deðerlendirmeyelim. Çocuðumuzun fiziksel özelliklerinin kiþisel geliþimlerini olumsuz etkilememesine dikkat edelim. Düzenli ve saðlýklý beslenmelerine özen gösterelim." AÇEV yetkilisi Yar. Doç. Dr. Asuman Demircioðlu da, velilere proje hakkýnda bilgi verdi. Projeye gösterilen ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getiren Demircioðlu, Okul Müdürü Þevket Topaktaþ ve ana sýnýfý öðretmeni Yelda Kýlýçarslan'a teþekkür etti. (ÝHA) Kamuda çalýþan doktorlar muayenehane açabilecek ederek kararýn kaldýrýlmasýný istemiþ, itirazý görüþen Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, Saðlýk Bakanlýðýnýn itirazýný kabul etmiþ ve üniversite öðretim üyeleri dýþýnda kamuda çalýþan tüm doktorlarýn muayenehane açamayacaklarý ve özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþamayacaklarýna iliþkin iþlemi, hukuka uygun bulmuþtu. Edinilen bilgiye göre, davayý esastan görüþen Danýþtay 5. Dairesi, Saðlýk Bakanlýðýnýn ilgili iþleminin, ''Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarýna'' iliþkin bölümünü iptal etti. Daire iþlemin, ''Kamuda görevli hekimlerin özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadýðýna'' iliþkin bölümünün iptal istemini ise reddetti. (AA) Sungurlu MEM binasý açýldý Vali Nurullah Çakýr, Sungurlu ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ýlk olarak adliye binasýnda Sungurlu Aðýr Ceza Reisi Mithat Akgün ile görüþen Vali Nurullah Çakýr, daha sonra Ýlçe Milli Eðitim tarafýndan düzenlenen "Masallarla Büyüyoruz" yarýþmasýnýn finallerine katýldý. Özel Ýdare Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Vali Nurullah Çakýr'ýn yaný sýra Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Kývanç Saðlam, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Hakan Tosun, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler hazýr bulundu. Yarýþmanýn finalinde birbirinden güzel masallar anlatan minik öðrenciler, dereceye girebilmek için bütün hünerlerini sergilediler. Yarýþma sonunda Fevzi Çakmak Ýlköðretim Okulu Öðrencisi Eray Þaðban 387 puan alarak birinci olurken, Þehit Mahmut Peþmen Ýlköðretim Okulu Öðrencisi Aysu Çýrakoðlu 367 puanla ikinci, Atatürk Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, bu yýl da üst üste iki konser verecek. Konserler 11 ve 12 Nisan tarihlerinde gerçekleþecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, bugüne kadar verdiði konserlerle Çorumlularýn büyük beðenisini kazanan Belediye Türk Halk Müziði Vali Nurullah Çakýr, Sungurlu ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ýlköðretim Okulu öðrencisi Kadriye Nur Þentürk ise 336 puanla üçüncü oldu. Dereceye giren öðrencilere ödülleri, Vali Nurullah Çakýr ve protokol üyeleri tarafýndan verildi. Konferans Salonu'ndaki programýn ardýndan Vali Çakýr bir süre önce yeni binasýna taþýnan Ýlçe Milli Eðitim binasýnýn açýlýþýný yaptý. Vali Nurullah Çakýr ve protokol üyelerinin birlikte kurdele kestiði açýlýþa daha sonra Çorum Garnizon Komutaný Yarbay Hakan Saraç ve Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre'de katýldý. Açýlýþta Ýlçe Milli Eðitim binasýnýn modern bir görünüme kavuþtuðunu söyleyen Vali Çakýr'a kokteyl eþliðinde brifing verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, eski hizmet binasýnýn fiziki durumunun yeterli olmamasý nedeniyle buranýn tamir ve tadilatý tamamlanarak Ýlçe Korosu'nun, 11 ve 12 Nisan 2011 tarihlerinde 'Türkünâme Bahar Konserleri' adý altýnda konserler vereceðini söyledi. Türk Halk Müziði Korosu tarafýndan Devlet Tiyatro Salonu'nda verilecek her iki konserlerin de baþlama saatini Sungurlu MEM binasýnýn açýlýþý yapýldý. Milli Eðitim 'ne tahsis edildiðini söyledi. Vali Çakýr, daha sonra Ocak ayýnda çalýþmalarýna baþlanan MOBESE binasýna geçerek çalýþmalar hakkýnda Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Emniyet Müdürü Ýsmail Maden ve MOBESE sistemini kuran firmanýn sahibi Adnan Bulgurcu'dan bilgi aldý. Sistemin Sungurlu'nun Huzurunu Destekleme Derneði öncülüðünde Özel Ýdare, Belediye ve halktan saðlanan maddi katkýlarla hayata geçirildiðini ifade eden Kaymakam Hulusi Þahin, alt yapý iþlemlerinin bittiðini, sistemin test edilmeye baþlandýðýný ve 18 Nisan'da tamamen faaliyete geçeceðini söyledi. 3 ay önce baþladýklarý çalýþmalarda son aþamaya geldiklerini söyleyen firmanýn olarak açýklayan Zeki Gül, Halk Müziði Korosu'nun Çorumlulara yine Anadolu türkülerinden oluþan konser ziyafeti çekeceðini kaydetti. Gül, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu'nun icra sahibi Adnan Bulgurcu ise, ilçeye 36 sabit, 1 hareketli ve 8 plaka tanýmalý olmak üzere 45 kameranýn yerleþtirildiðini, alt yapý iþlemlerinin tamamlandýðýný, elektronik cihazlarýn ise kurulumuna devam edildiðini belirtti. Türkiye'de ilk defa bir ilçede IP kameralarla kablosuz WMAX sistemiyle MOBESE sisteminin kurulduðunu söyleyen Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Maden de, sistemin faaliyete geçmesiyle Sungurlu'nun Türkiye'de MOBESE olan 26. ilçe olacaðýný bildirdi. Maden ayrýca 2 polis aracýna da kamera yerleþtireceklerini sözlerine ekledi. MOBESE'nin kurulmasýnda emeði geçen herkese teþekkür eden Vali Çakýr, bir süre önce ameliyat olan iþadamý Halil Baklan'ý ziyaret ettikten sonra ilçeden 'Türkünâme Bahar Konserleri' Zeki Gül Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu konser verecek. edeceði konserlerin Kemal Kan ve Kazým Mercan yönetiminde verileceðini belirterek, 11 Nisan akþamý yapýlacak konserin davetiyeli ancak 12 Nisan'da ki konserin halka açýk olacaðýný bildirdi. Zeki Gül, ayrýca tüm Çorumlularý konsere davet etti.

9 Polis demokratik düzenin teminatý Ak Parti Çorum Milletvekili Agâh Kafkas'ýn, Türk Polis Teþkilâtý'nýn 166. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladý. "Devletin temel amaç ve görevlerinin yerine getirilmesinde önemli sorumluluk üstlenen Emniyet Teþkilâtý'nýn 166. kuruluþ yýldönümünü tebrik ediyorum. diyen Milletvekili Kafkas, þöyle konuþtu: Baþarýlý bir geçmiþe sahip Polis Teþkilatýnýn 166. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýnlayan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 166. hizmet yýlýna ulaþmanýn haklý gururunu yaþayan Emniyet Teþkilatýmýzýn tüm çalýþanlarýný caný gönülden kutluyor, görevleri sýrasýnda þehit olan polislerimizi saygý ve gönül borcuyla anýyor, Emniyet çalýþanlarýna görevlerinde baþarýlar diliyorum. dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, dün yazýlý bir açýklama Türk Ekonomi Bankasý (TEB) Çorum Þubesi nden yapýlan yazýlý açýklamada bankanýn yeni bir kredi kampanyasýna baþladýðý, kefilsiz, formalitesiz kredi imkanýnýn özellikle ev ve otomobil almak isteyenler için önemli bir fýrsat olduðu bildiridi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre TEB in yani kredi kampanyasýnda 10 bin lira ile 100 bin lira nakit kredi, 24 aydan 120 aya kadar vade seçenekleri ile müþterilere sunuluyor. Yazýlý açýklamada gönderilen örnek ödeme planýna göre; 2 bin 500 lira masraflý, yüzde Emniyet Teþkilâtýmýz, kiþi hak ve özgürlüklerinin korunmasý, kamu düzeni ile halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý konusunda takdire þayan bir çaba içindedir. Yetkilerini yasalardan, desteðini halkýmýzdan alan Emniyet Teþkilâtýmýz ve polisimiz, demokratik düzenin en önemli teminatlarýndan birini oluþturmaktadýr. Türk polisi, her yerde ve her þartta fedakârca AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý: yaparak, Polis Teþkilatýnýn 166. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Emniyet Teþkilatýnýn, yasalarýn uygulanmasý, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasý, toplumun barýþ ve huzur içinde yaþamasýnýn saðlanmasý gibi devlet adýna üstlendiði önemli görevleri, baþarýyla yerine getirdiðini belirten Milletvekili Cahit Baðcý, Gücünü yasalardan, desteðini halktan alan, ülkede dirlik ve düzenin sürekli Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Ahmet Sözüdoðru, 27 Mart 2011 tarihinde yapýlan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'nda görev alan öðretmenlere hâlâ ödeme yapýlmadýðýný ifade ederek, "Sýnav sürecinde görevlilere layýk görülen uygulamalar ve sonrasýnda yaþanan aksaklýklar devam ettiði takdirde gelecek yýllarda sýnav yapacak görevli bulunmasý güçleþebilir." dedi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Türk Eðitim- Sen Þube Sekreteri Ahmet Sözüdoðru, 27 Mart'ta yapýlan YGS'den sonra ortaya çýkan þifre iddialarýnýn sýnavýn güvenilirliðini tartýþýlýr hâle getirdiðini hatýrlatarak, "Sýnavda görev alan ve adeta KPS Sýnavýnýn zanlýlarý olarak muamele görüp parmaðýndaki alyansýna varýncaya kadar çýkarttýrýlan salon görevlisi öðretmenler ve diðer hizmetler için görevlendirilen yardýmcý personelin sýnav ücretleri halen ödenmemiþtir. Geçmiþte sýnav sonunda peþin ödenen ücretler sýnav öncesinde yapýlan toplantýlarda pazartesi günü banka hesabýna yatýrýlacaðý duyurulmasýna raðmen aradan 10 günden fazla zaman geçmesine raðmen ödeme yapýlmamýþtýr. Evinin içerisindeki hýrsýzý bulamayan sistem suçluyu sýnav Agah Kafkas çalýþmýþ, üstlendiði kutsal görevini, büyük bir hizmet aþkýyla caný pahasýna ifa etmiþtir. kýlýnmasý için gece gündüz demeden, tüm gücüyle çalýþan Emniyet Teþkilatý, geçmiþi tarihi derinliklere dayanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarýndandýr. diye konuþtu. Baðcý, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Bugün uluslararasý deðiþikliklere kolaylýkla uyum saðlayan Emniyet Teþkilatýmýz, kiþi hak ve özgürlüklerinin korunmasý, kamu düzeni ile halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý konusunda yoðun bir 0,82 lik faiz oraný ile 100 bin liralýk bir konuk kredisine aylýk lira ödeme tutarý, ile 120 ay vade imkaný tanýnýyor. 576 lira masraflý, yüzde 0,89 faizli, 10 bin lira tutarýndaki taþýt kredisi için aylýk 268 lira Emniyet Teþkilâtýmýzýn ve polisimizin baþarýlý çalýþmalarýnýn gerisinde halkýmýzýn desteði ve güveni yatmaktadýr. Bu güveni korumak ve halkýn güvenlik hizmetleri konusundaki memnuniyetini yüksek tutmak için emniyet mensuplarýmýzýn her zaman hassasiyetle hareket edeceklerine inanýyorum. Emniyet Teþkilâtýmýzýn ve polisimizin, topluma çaba içerisindedir. Türk polisi, her yerde ve her þartta fedakârca çalýþmýþ, üstlendiði kutsal görevini, büyük bir vazife aþkýyla caný pahasýna yerine getirmiþtir. Vatandaþlarýmýzý teþkilattan memnuniyeti her gün giderek artmaktadýr hizmet yýlýna ulaþmanýn haklý gururunu yaþayan Emniyet Teþkilatýmýzýn tüm çalýþanlarýný caný gönülden kutluyor, görevleri sýrasýnda þehit ödeme bedeli ile 48 ay vade imkaný sunuluyor. 165 lira masraflý, yüzde 0,89 faizli, 10 bin lira tutarýndaki ihtiyaç Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Ahmet Sözüdoðru: güven veren hizmetlerini yüksek bir þuurla ve halkýmýzla bütünleþerek en iyi þekilde devam ettireceðine inancým tamdýr. Türk Polis Teþkilâtý'nýn kuruluþ yýldönümünde, þehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkýmýzýn huzuru ve güvenliði için gece gündüz demeden çalýþan tüm polislerimize þükranlarýmý sunuyor, selâm ve sevgilerimi iletiyorum." Polis gücünü halktan alýyor Cahit Baðcý olan polislerimizi saygý ve gönül borcuyla anýyor, Emniyet çalýþanlarýna görevlerinde baþarýlar diliyorum. TEB den yeni kredi kampanyasý Türk Ekonomi Bankasý yeni kredi kampanyasý baþlattý. kredisi için de 475 lira aylýk ödeme miktarý ile 24 ay vade imkaný sunuluyor. TEB Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada Düþlerinizdeki evi veya otomobili almak için, ya da eðitim, saðlýk, tatil gibi ertelediðiniz nakit ihtiyaçlarýnýz için þimdi cazip faizli, size özel limitli, kefilsiz, formalitesiz kredileriniz TEB'de! Kefilsiz, formalitesiz, size özel kredi imkanýndan faydalanmak için evraklarýnýzla birlikte þubenizi ziyaret edebilir, müþterilerimize sunduðumuz bu finansal kolaylýktan hemen ya- Öðretmenler de YGS maðduru Ahmet Sözüdoðru salonlarýnda aramayý düþününce, sýnav sürecinde görevlendirilen personele ödeme yapýlmasýný da sýnav güvenliðini etkileyen sebep olarak görmüþ ve ödemeleri banka sistemine kaydýrmýþ böylelikle ödemeleri de þifreye baðlamýþtýr. Ücretlerin zamanýnda ödenmemesi acaba ÖSYM ye ne kadar ek gelir getirecek, ödeme sürecinde geçen zamanda oluþan nema görevlilere yansýtýlacak mý? Yoksa beklediðimizle kalacak mýyýz? Allah resulünün 'Çalýþanýn emeðinin karþýlýðýný alnýnýn teri kurumadan veriniz' emri size hiç anlam ifade etmiyor mu?" diye konuþtu. "Yýllarca sýnava giren öðrenciler ve ailelerinin olduðu kadar, sýnavda görev alanlarýn da güvenini kazanan emeðimizin karþýlýðýný hemen alabildiðimiz tek sýnav organizasyonu olan ÖSYM sýnavlarýn da sýnav güvenliði kadar sýnav görevlilerinin güveni de sarsýlmýþtýr." diyen Sözüdoðru, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Sýnav sürecinde görevlilere layýk görülen uygulamalar vs sonrasýnda yaþanan aksaklýklar devam ettiði takdirde gelecek yýllarda sýnav yapacak görevli bulunmasý güçleþebilir. Temennimiz aksaklýklarýn bir an önce ortadan kaldýrýlmasý ve sýnavlarýn huzurlu ve güvenli bir þekilde yapýlmasý saðlanmalýdýr." Fen Lisesi öðrencileri, Polis Haftasý münasebetiyle Necmettin Emre yi ziyaret etti. Çorum Fen Lisesi öðrencileri, Polis Haftasý münasebetiyle, Çorum Emniyet Müdürü Necmettin Emre'yi makamýnda ziyaret ettiler. Çorum Fen Lisesi idareci, öðretmen ve öðrencilerinden oluþan bir grup, Polis Haftasý nedeniyle, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasýnda açýlan sergiyi de gezen öðrenciler, gösterilen ilgiden çok memnun kaldýlar. Ayný zamanda Çorum Mobese merkezini de gezme Çorum Sungurlu Ýlçe Emniyet, Türk Polis Teþkilatý'nýn 166. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda þehit polis ve güvenlik görevlileri için mevlit okutuldu. Öðle namazý öncesi Ulu Camii'nde okutulan mevlide Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Maden, Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan, polisler ve vatandaþlar katýldý. Din görevlileri tarafýndan okunan Mevlid-i Þerif'e vatandaþlar yoðun ilgi gösterirken, mevlitte okunan Kuran-ý Kerim, Mevlid-i Þerif ve dualar þehitlerin ruhlarýna hediye edildi. Camiye gelen vatandaþlara polisler tarafýndan çikolata ve gül suyu ikram edildi. (ÝHA) CUMA 8 NÝSAN Fen Lisesi nden Emniyet ziyareti Þehit polislere mevlid Kargalara havai fiþekli mücadele Çorum'un Sungurlu Belediyesi, Þehir Parkýndaki aðaçlara konarak hem çevre, hem de gürültü kirliliði oluþturan kargalarý, havai fiþek atarak kaçýrýyor. Ýlçede vatandaþlar, þehir parkýndaki aðaçlara konarak, çevreyi ve yoldan geçenleri kirleten, çýkardýklarý seslerle de çevre sakinlerini rahatsýz eden kargalar nedeniyle sorun yaþýyor. Kargalarýn þehir merkezine eylül ayý sonunda geldiðini, mart ayý sonunda göç ettiklerini belirten belediye yetkilileri, kargalarýn neden olduðu kirliliði önlemek için aðaçlara konmalarýný engellemeye çalýþtýklarýný, bunu saðlamak için ise böyle bir yöntem ve inceleme imkâný bulan öðrencilere bu konuda kýsa bir bilgilendirme de yapýldý. Okul Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Emniyet Müdürü Necmettin Emre'yi Polis haftasý kapsamýnda ziyaret ettiklerini belirterek, Çorum'da saðlanan güvenlik ortamýndan dolayý teþekkür etti ve kendilerini Çorum Fen Lisesi nde aðýrlamaktan büyük onur duyacaklarýný belirtti. Emniyet Müdürü Necmettin Emre de bu davete olumlu cevap verdi ve en kýsa zamanda buna icabet edeceðini ifade etti. Camiye gelen vatandaþlara polisler tarafýndan çikolata ve gül suyu ikram edildi Sungurlu Ýlçe Emniyet mevlid okuttu. geliþtirdiklerini kaydettiler. Kargalarýn özellikle akþam saatlerinde geceyi geçirmek amacýyla aðaçlara konduðunu ifade eden yetkililer, yapýlan uygulama sonunda þehir parkýndaki kargalarý kovduklarýný kaydettiler. Sungurlu Belediyesi kargalarý, havai fiþek atarak kaçýrýyor.

10 10 CUMA 8 NÝSAN 2011 Polis Ormaný na 500 fidan Polis Haftasý nedeniyle dün fidan dikimi etkinliði düzenlendi. Mahmut Temel öðrencilere fidan dikimini anlattý. Toplum Destekli Polisler de öðrencilerle fidan dikti. Binevler semtindeki hatýra ormanýna 500 adet fidan dikildi. Çorum Emniyet personeli, Polis Haftasý etkinlikleri çerçevesinde dün fidan dikti. Türk Polis Teþkilatý nýn 166. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle düzenlenen program dün Binevler semtindeki Emniyet Hatýra Ormaný nda gerçekleþti. Çevre ve Orman Ýl nün katkýlarý ile düzenlenen programda Emniyet Müdür Yardýmcýlarý Zeynel Kizir, Adem Yüce ve Kamil Kuyucu ile Trafik Þube Müdürü Metin Balta, Personel Þube Müdürü Muharrem Çaycý, Eðitim Þube Müdürü Ömür Ceylan, Koruma Þube Müdürü Süleyman Yetikcan, Güvenlik Þube Müdürü Mustafa Beyhan Veyseloðlu, Bilgi Ýþlem Þube Müdürü Bahadýr Taþkesti, Çevik Kuvvet Þube Müdürü Temel Tanýþ, Bölge Trafik Þube Müdürü Abdurrahim Esmek, Toplum Destekli Polislik Büro Amiri H. Celal Bozkurt, Çarþý Polis Merkezi Amiri Dursun Yumuþak ve çok sayýda polis memuru katýldý. Çevre ve Orman Ýl Müdürü Ziya Çöpür ün de hazýr bulunduðu programda Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürü Mahmut Temel tarafýndan katýlýmcýlara fidan dikimi hakkýnda bilgiler verildi. Bahçelievler Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin de katýldýðý etkinlikte 500 adet çam fidaný toprakla buluþtu. Renkli görüntülerin oluþtuðu programa katýlan öðrencilere Emniyet tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. Emniyet bahçesinde açýlan polis sergisini gezen öðrenciler Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce ye çiçek verdi. Bahçelievler öðrencileri polis sergisini gezdi Bahçelievler Ýlköðretim Okulu öðrencileri dün Emniyet bahçesinde açýlan polis sergisini gezdi. Sýnýf Öðretmeni Müjgan Þentürk le birlikte sergiye gelen öðrencileri Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce karþýladý. Türk Polis Teþkilatý nýn 166. kuruluþ yýl dönümünü kutlayan öðrenciler, Adem Yüce ye çiçek verdiler. Daha sonra Emniyet çatýsý altýnda faali- Sergiyi gezen öðrencilere polis memurlarý tarafýndan bilgiler verildi. Öðrenciler sergiyi büyük ilgiyle gezdi. yet gösteren birimlerin tanýtýldýðý sergiyi gezen öðrencilere polis memurlarý tarafýndan bilgi verildi. Polislerin kullandýðý silah ve cihazlarý büyük bir ilgiyle inceleyen öðrencilere, Emniyet tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. Renkli görüntülerin yaþandýðý sergi sýrasýnda polis köpeðiyle fotoðraf çektiren öðrenciler için özel bir gösteri sunuldu. Polis köpeðiyle fotoðraf çekinen öðrenciler, programda eðlenceli anlar yaþadý.

11 CUMA 8 NÝSAN Buharaevler Anaokulu miniklerinden büyük baþarý Monami tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Pastel Boya Resim Yarýþmasý sonuçlandý. Türkiye çapýnda 3 bin okuldan 100 bin eserin katýldýðý yarýþmada dereceye girenler belirlendi. Yarýþmaya Çorum dan katýlan Buharaevler Anaokulu öðrencileri, eserleri ile büyük bir baþarýya imza attýlar. Konuyla ilgili bilgi veren Buharaevler Anaokulu Müdürü Semiha Ateþ, yarýþmaya katýlan 14 Buharaevler Anaokulu öðrencileri, büyük bir baþarýya imza attýlar. öðrencilerinin madalya ve baþarý belgesi aldýðýný söyledi. Geçtiðimiz günlerde düzenlenen ödül töreninde Mert Yaþar Þahin, Yaðmur Nisa Okumuþ, Alperen Çetin, Semih Ceylan, Sude Naz Doðrusöz, Berke Þahin, Kerem Kovancý, Sudenaz Sýla Boruç, Yusuf Güler, Ahmet Berk, Ümit Yýlmaz, Eren Polat, Sýla Yýldýrým ve Enes Özden isimli öðrencilerin baþarý belgesi aldýðýný anlatan Semiha Ateþ, ipek Laçin ve Eren Polat isimli öðrencilerinin ise madalya aldýðýný kaydetti. Duygusal anlarýn yaþandýðý ödül töreninde öðrencileriyle gurur duyduðunu ifade ederek kutlayan Ateþ, baþarýda emeði geçen öðretmenlere ise teþekkür etti. Ateþ, ödül töreninin mini kokteyl ile sona erdiðini sözlerine ekledi. Monami Pastel Boya Resim Yarýþmasý nýn sonuçlarýna göre Buharaevler Anaokulu ndan 14 öðrenci ödül kazandý. Fatih öðrencilerinden kütüphane ziyareti Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu öðrencileri, Ýl Halk Kütüphanesi ni ziyaret ettiler. 47. Kütüphane Haftasý çerçevesinde geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen ziyarete Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinden E. Mukaddes Özer ve Arzu Baðçývan ile çok sayýda öðrenci katýldý. Ýl Halk Kütüphanesi yetkililerinin evsahipliðindeki ziyarete Öðrenciler, öðretmenleri ile birlikte kütüphanedeki kitaplarý incelediler. Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu öðrencileri, Ýl Halk Kütüphanesi ni ziyaret ettiler. katýlan öðrenciler, kütüphane ve kütüphanecilik konusunda bilgi aldýlar. Kitap okuma alýþkanlýðýnýn öneminin de anlatýldýðý etkinlikte öðrencilerin sorularýný cevaplayan kütüphaneciler, Ýl Halk Kütüphanesi nin bölümlerini tanýttýlar. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði ziyaret, günün anýsýna hatýra fotoðrafý çektirilmesinin ardýndan sona erdi. ÝHL Okul Aile Birliði hatýra ormanýna geçtiðimiz günlerde 200 adet fidan dikildi. ÝHL Okul Aile Birliði ormanýna 200 fidan Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Okul Aile Birliði hatýra ormanýna geçtiðimiz Salý günü 200 adet fidan dikildi. Burunçiftlik Kavþaðý yanýnda yer alan hatýra ormanýnda düzenlenen aðaçlandýrma etkinliðine ÝHL Müdürü Salim Altunay, Müdür Baþyardýmcýsý Muttalip Baltacý, Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Celal Alegöz, bazý öðretmenler ile öðrenciler katýldý. Geçtiðimiz günlerde düzenlenen etkinlikte; aðaç dikmenin anlam ve önemi vurgulanýrken Okul Aile Birliði nin katkýlarý ile temin edilen fidanlar toprakla buluþtu. Merkeze baðlý Kuruçay Köyü ve Elvançelebi Beldesi nde de ÝHL hatýra ormanlarýnýn bulunduðunu hatýrlatan Okul Müdürü Salim Altunay, Burunçiftlik Kavþaðý yanýnda hayata geçirilen hatýra ormanýndaki fidan sayýsýnýn her geçen yýl daha da arttýðýný söyledi. Gelecek nesillere yeþil bir Çorum býrakmayý amaçladýklarýný anlatan Salim Altunay, Okul Müdürü Salim Altunay, Celal Alegöz le birlikte fidan dikti. Müdür Baþyardýmcýsý Muttalip Baltacý ve öðretmenler de etkinliðe katýldý. aðaçlandýrma çalýþmalarýna destek verenleri kutladý. Aðaçlandýrmanýn Ýslâm dinindeki yeri ve öneminden de bahseden Altunay, çalýþmalarda görev alan öðretmen, öðrenci ve velilere teþekkür etti. Hatýra ormanýndaki dikimlerin yaný sýra daha önce toprakla buluþan fidanlarýn bakýmlarýnýn da yapýldýðýný belirten Altunay, aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn süreceðini sözlerine ekledi. Mustafa Çevik vefat etti Milli Gençlik Vakfý ve Saadet Partisi eski Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Çevik hayatýný kaybetti. Þeyh Hamza Köyü nden gelme emekli öðretmen Mustafa Çevik, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Öðretmen Rýdvan ve Ýrfan Çevik in babasý, Hüseyin Çevik in kar- Mustafa Çevik deþi olan Mustafa Çevik in cenazesi dün evinden alýnarak Ulucamii ye getirildi. Merhumun cenazesi öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarý nda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Mustafa Çevik e Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Accent Blue tanýtýmý yarýn Hyundai Accent Blue, yarýn Çorum da görücüye çýkýyor. Pazar günü de devam edecek olan Accent Blue tanýtým ve test sürüþü etkinliði, Hyundai yetkili satýcýsý Tuzcu Otomotiv in ev sahipliðinde Çorum da düzenlenecek. Etkinlik hakkýnda bilgi veren Tuzcu Otomotiv Satýþ Müdürü Murat Akman, Yepyeni Bir Mavi sloganý ile düzenlenen tanýtým etkinliðinde çeþitli sürprizlerin yer alacaðýný bildirdi. Akman, Yarýn saat de baþlayacak tanýtým etkinliðimize katýlmak isteyen tüm otomotiv tutkunlarýný Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Tuzcu Hyundai Plaza ya davet ediyoruz. diye konuþtu. Hyundai Accent Blue tanýtým ve test sürüþü etkinliði 9-10 Nisan da Çorum da

12 12 CUMA 8 NÝSAN 2011 BEN DE YENÝ GELDÝM Temel, apartmanýn onikinci katýndan düþmüþ. Arkadaþlarý hemen gelip sormuþlar: "Ne oldu la Temel" demiþler. Temel de:"vallaha ben de yeni geldim" demiþ. SAATÝNÝ KURDUN MU? Delinin birisi saatini hastane bahçesindeki havuza atmýþ. Bunu gören arkadaþý yanýna yanaþmýþ ve konuþmaya baþlamýþlar: - "Niye attin saati havuza?" - "Nasil yüzdüðünü görmek için." - "Peki, kurdun mu?" - "Hayýr." - "Enayi, hiç kurmadan yüzer mi?"

13 ÇARÞAMBA 6 NÝSAN C Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 5 - CEMÂZÝL-EVVEL: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 26 Mart Kasým: 152 NÝSAN CUMA Bir kimse, kabristandan geçerken, 11 defa ihlâs sûresini okuyup sevabýný meyyitlere hediye ederse, kendisine ölüler adedince sevap verilir. Hadîs-i þerîf Alerjik rinitli hastalar da astým olabilir Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Uzmanlar, alerjik hastalýklarýn en önemlilerinden birinin 'saman nezlesi' olarak bilinen Alerjik Rinit olduðuna dikkat çekti. Doruk Saðlýk Grubu Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Serap Ket Alkan, hastalýðýn baþlama yaþýnýn çocukluk evreleri olduðunu söyledi. Endüstriyel geliþmiþ ülkelerde çevre kirliliðinin artmasý nedeniyle giderek sýklýðý artmakta olan alerjik rinit hastalýðýnýn astým hastalýðý ile birlikte gözlenebileceðini belirten Dr. Serap Ket Alkan, saman nezlesinin toplumun ortalama yüzde 10'unda görüldüðünü kaydetti. Dr. Alkan, "Hastalýk alerjik konjonktivit (göz nezlesi) ve astýmla birliktelik gösterebilir. Alerjik rinitli hastalarýn yüzde 20 yüzde 40 ýnda astým birlikteliði görülmektedir. Hastanýn þikayetlerinin ortaya çýkabilmesi için en azýndan sorumlu alerjenle daha önceden bir kez karþýlaþýlmýþ ve ona duyarlý hale gelinmiþ olmasý gerektiði, alerjenle karþýlaþtýktan sonra dakikalar içerisinde hapþýrma, burunda kaþýnma, burun akmasý ve/veya burun týkanýklýðý olabilir. Bu kiþilerde devamlý bir burun çekme, burun kaþýma nedeni ile özel mimikler geliþir. Bu hastalarda genelde alerjik konjonktivit (göz nezlesi) de eþlik ettiði için gözlerde yanma, batma, kaþýnma, sulanma gibi bulgular da görülebilir. Yine bu hastalarda geniz akmasý, baþ aðrýsý, gece gelen öksürük nöbetleri olabilir. Astýmýn da birlikte görüldüðü hastalarda, nefes darlýðý, hýrýltýlý solunum, göðüste sýkýþma hissi, öksürük gibi bulgular olabilir. dedi. Alerjik rinitli hastalarýn uzun süre grip zannedilip yanlýþ ve eksik tedaviler uygulanmýþ olabileceðini de söyleyen Dr. Serap Ket Alkan, sabah erken saatlerde, kuru ve sýcak havalarda dýþarýya çýkmamak polenlerden kaçýnmanýn da çözüm olabileceðini söyledi. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl VEFAT EDENLER 1- Kazýklý Kaya Köyü nden gelme, Ali ve Erdal DÝNÇ"in anneleri Emine DÝNÇ. 2- Köy Hizmetleri nden emekli, Zeki KARA- GÖZ ve Milli eðitim personeli Erol KARAGÖZ"ün annesi, Kamyoncu esnafýndan Mustafa ÖZKILIÇ"ýn kayýnvalidesi Suade KARAGÖZ. 3- Þeyh Hamza Köyü nden gelme, emekli öðretmen eski Milli Gençlik vakfý baþkaný, öðretmen Rýdvan ve Ýrfan ÇEVÝK"in babalarý, Hüseyin ÇE- VÝK"in kardeþi Mustafa ÇEVÝK. 4- Çorum Þoförler ve Nakliyeciler odasý baþkaný Recep KAYIKÇI"nýn amcasýnýn oðlu, Ümit, Hacý ve Ömer KAYIKÇI"nýn babalarý Arif KAYIKÇI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. "Türk Modernleþmesi Sürecinde ÝKTÝDAR ve DÝN" Çorum Ýlahiyat Fakültemizin deðerli öðretim üyelerinden Hadis Anabilim Dalý hocasý net zikretmiþtir. Mustafa Naki, meþruti rejimi savun- Ethem ERKOÇ Hadis yahut ilmihal-i Siyasi ve Ýctimai" adlý eserini Doç. Dr. Kadir Gürler, 2010 yýlý Aralýk ayýnda mak ve Osmanlý moderleþmesini dini bir temele "Türk Modernleþmesi Sürecinde ÝKTÝDAR ve oturtmak amacýyla bu eseri yazmýþtýr. Ýttihat ve Terakki döneminde "Bugün Müslümanlýðý himaye DÝN" adlý bir eser yayýnladý. Ayný tarihlerde imzalayarak bir adet de bana lütfetti. Kendisine teþekkür ediyorum. edecek, Osmanlýlýktan baþka çare yoktur" tezinden hareketle ümmeti tefrikadan sakýndýran, ittifak ve Sayýn Kadir Gürler, 1969 Terme doðumludur. Babasý, Çorum Ýmam Hatip Okulu'nda okuda yorumlamýþtýr. itaati teþvik eden 60 hadisi ele almýþ ve bu doðrultumuþ olduðu için Çorum hatýralarýyla büyümüþtür. Görev yeri olarak 1974 yýlýnda Çorum'u seç- yöntem olarak karþýmýza çýkan hadislerle meþrulaþ- Dinin siyasete alet edilmesinde bilimsel bir mesinde bunun büyük etkisi olmuþtur. týrma yolu, Ýslâm tarihi boyunca farklý þekillerde ortaya çýkmýþtýr. Kitabýnda din-siyaset-iktidar iliþkilerini enine boyuna incelemiþ, bu noktada ta dört halife devrinden beri iktidarý meþrulaþtýrmak ya da eleþtirmek için Hz. Peygamber (sav)in hadislerinden delerle meþrulaþtýrma çabalarýna tarihsel bir bakýþ vardýr. Modernleþ- Kadir Gürler'in kitabýnýnda özellikle siyaset arenasýnda hadislil getirme yönüne sürekli iþaret etmiþtir. Emeviler döneminde hýlafetin saltanata dönüþtürüldüðü için eleþtirenler de Muaviyenin sinusunda, þura ve meþveretin meþruti idareye gerekçe olarak gösteme taraftarlýðý ve karþýtlýðýnda, yönetime ve yöneticilere itaat koyasal iktidarýna meþruluk kazandýrmaya çalýþanlar da hadise sarýlmýþlardýr. herkesçe bilinen Ýttihat ve Terakki Partisi'nin bile icraatlarýný halka rilmesinde hep hadislere dayanýlmaya çalýþýlmýþtýr. Gürler, çizgisi Bu durum, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlýlar döneminde benimsetebilmek için hadislerle meþrulaþtýrma yoluna girdiðini de sürmüþtür. Hükümdarýn icraatlarýna þer'i kýlýf bulma çabasý olarak da hep farklý hadislere dayanýldýðý görülmüþtür. Özellikle emi- Gerek hilafet ve saltanatýn savunulmasýnda, halife ve hüküm- zikretmektedir. rül müminine itaat konusu; her devirde tekrarlanarak hükümdarlara itaat biçiminde yorumlanmýþtýr. beraberlik ruhuyla sabýr tavsiyesinde hep dini ögelerden yararlanýldara itaat konusunda, icraatlarýnýn sonucunu alabilmek için birlik Kadir Gürler, çalýþmasýnda bu durumu pek çok örnekle gözler önüne sererek bizleri asýrlar ötesine götürüp oradan günümüze larýnda yapýlan ýslahatlarýn / reformlarýn meþru olduðunu savunmýþtýr. Modernleþme sürecinde askeri, idari, teknik ve eðitim alan- ayna tutmaktadýr. mak için ayet ve hadise baþvurulmuþtur. Meþrutiyet döneminde gayrimüslimlere eþit haklar tanýnýrken de dini deliller sýralanmaya Osmanlý döneminde batý tipi ýslahatlara giriþildiði sýrada ortaya çýkan tepkileri azaltabilmek ulemanýn hadislerle meþrulaþtýrma çalýþýlmýþtýr. giriþimleri gözden kaçmamaktadýr. Eserden çýkan sonuç, hadislerin zaman zaman ideolojik okunarak politik yapýnýn meþrulaþtýrýlmasýnda araç olarak kullanýlmýþ Sayýn Gürler bu konuda dört örnek çalýþmayý ele almýþtýr. olmasýdýr. Burada hedef; zamanýn iktidarýnýn varlýðýnýn, güvenliðinin ve sürekliliðinin teminat altýna alýnmasýdýr. Yapmýþ olduðu ýslahatlar ve icraatlarla halk arasýnda Gavur Padiþah diye anýlan II. Mahmut'un ýslahatlarýný halka meþru göstermek için devrin þeyhülislamý Yasincizâde Abdülvehhap Efendi "Hulasa-u'l-Burhan fi-ýtaati's-sultan" adlý bir eser hazýrlayarak 25 hadisi lar nakledelim: Sayýn Kadir Gürler'in son deðerlendirmelerinden bazý alýntý- konusuna delil göstermiþ ve onlarý mevzuya uygun biçimde yorumlamýþtýr. geçirilmesi istenilen deðerleri haklý göstermek için izlenen bir yol- "Meþrulaþtýrma, uygun görülen ve bundan ötüsü de hayata 1876 yýlýnda Mithat Paþa ve arkadaþlarýnca hazýrlanýp II. Abdülhamit Han tarafýndan imzalanarak yürürlüðe konulan Kanun-i Hadislerle muþrulaþtýrma biçimi de, kendisini hemen hemen dur. Esasi'nin halka meþru gösterebilmesi için devrin âlimlerinden neredeyse modernleþme karþýsýnda sergilenen olumlu ya da olumsuz tavýrlarýn yaný sýra, toplumsal kaynaklý problemlerde de göster- Ömer Ziyaeddin Daðýstani, "Mirât-i Kanun-i Esasi" adlý bir eser kaleme almýþtýr. Bu eserde Kanun-i Esasi'nin toplam 117 maddesini tek tek ele alarak her maddesi için Kur'an'dan hadisten, fýkýh kilamda göz önünde bulundurulmamýþ ve hiç de önemsenmemiþtir. mektedir. Bu baðlamda hadislerin sahih olup olmadýklarý ciddi antaplarýndan deliller sýralamaya çabalamýþtýr. Hadisler, bazen aþýrý biçimde yorumlanarak bazen de çarpýtýlarak, Ömer Ziyaeddin Daðýstani, II. Abdülhamit Han'ýn Panislamizm politikalarýný savunur tarzda ve hilafet kurumuna ve onu lerdir. Bu türden bir okuma, toplumsal deðiþimi ya da dönüþümü aykýrý ya da muhalif eðilimleri kýracak tarzda dizgeselleþtirilmiþ- temsil eden kutsal þahsiyete tam bir itaati teþvik eden bir üslupla engelleyici veya yavaþlatýcý bir sonuca götürebileceði gibi, destekleyici bir þekilde de tezahür edebilir" "Hadis-i Erbain Fi-Hukuki's-Selatin" adlý bir eser telif etmiþtir. Burada konuya uygun gelecek kýrk hadis sýralayarak onlarý þartlara Konuyu akadamik bir düzeyde 406 sayfalýk bir kitapla bizlere takdin eden Doç.Dr. Kadir Gürler'i tebrik eder, gayretlerinin de- uygun biçimde yorumlamýþtýr. Kadir Gürler, dördüncü örnek olarak Mustafa Naki'nin "Kýrk vamýný dilerim. Çocukluk çaðý ishalleri ölümcül olabilir Uzmanlar, geliþmekte olan ülkelerdeki hastaneye yatýþlarýn yüzde 30'unun ishalli hastalýklardan kaynaklandýðýný belirterek, çocuklarda ise yüksek oranda ''ölüme'' neden olabileceðinin altýný çiziyor. Koru Hastanesi Çocuk Saðlýðý Uzmaný Dr. Gülcan Yýldýz Çelik, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, Dünya Saðlýk Örgütü'nün tanýmýna göre günde üçten fazla sulu dýþkýlamanýn, sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde ise her zamankinden daha sýk ve sulu dýþkýlamanýn ''ishal'' olarak tanýmlandýðýný söyledi. Yenidoðanda günde 3-5 defa dýþkýlamanýn sulu olmamasý koþuluyla normal kabul edildiðini, bunun günlerde 8-10'a çýkabildiðini belirten Çelik, anne sütü alan bebeklerde bazen günde 7'ye kadar gayta görülebildiðini, birinci yýlýn sonunda günlük gayta sayýsýnýn 2-3 olduðunu ifade etti. -''VAKALARIN ÇOÐUNDAN VÝRÜS KAYNAKLI MÝKROPLAR SORUMLU''- Çelik, çocukluk çaðýnda ishalin özellikle yaz aylarýnda sýk görüldüðünü ve genellikle mide ve baðýrsaklarý etkileyen mikroplar ile meydana geldiðini anlattý. Ýshal vakalarýnýn çoðundan virüs kaynaklý mikroplarýn sorumlu olduðunu belirten Çelik, virütik ishalin ani baþladýðýný, ishalle birlikte kramp þeklinde karýn aðrýsý, iþtahsýzlýk kusma ve hafif ateþ bulgularýnýn görüldüðünü dile getirdi. Çelik, bu tür ishallerin 3-6 gün içinde kendiliðinden düzeldiðini söyledi. Ýshalin, özellikle az geliþmiþ ülkelerde yaygýn olarak görülen ve ''çocuklarda yüksek oranda ölüme neden olan'' bir hastalýk olduðunu ifade eden Çelik, ''Geliþmiþ ülkelerdeki hastaneye yatýþlarýn yüzde 10'u, geliþmekte olan ülkelerdeki hastaneye yatýþlarýn yüzde 30'u ishalli hastalýklardan olmaktadýr. Ýshalli hastalýklar sadece ciddi sývý kaybý ve ölüme yol açmakla kalmaz, ayný zamanda beslenme bozukluðu, büyüme geriliði ve gereksiz ilaç kullanýmýna da neden olur'' diye konuþtu. Koru Hastanesi Çocuk Saðlýðý Uzmaný Dr. Çelik, þiddetli ve kanlý ishalin oldukça tehlikeli ve ''E. Coli'', ''Salmonella'', ''Campylobacter'', ''Þigella'' gibi antibiotik tedavisi gerektiren ishaller olduðuna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: ''Altý aydan küçük çocuklarda görülen her türlü ishal önemlidir ve bu çocuk en kýsa sürede hekim tarafýndan görülmelidir. Ýshaldeki en büyük tehlike sývý kaybýdýr. Ýshal olan çocuðun gözleri ve býngýldaðý çöker, dudaklarý ve aðzý kurur, daha seyrek ve koyu idrar yapmaya baþlar, aðlarken gözyaþý akmaz ve uykuya eðilimi olmaya baþlarsa önemli derecede sývý açýðý var demektir. Bu durumdaki çocuklarýn acilen hekime götürülmesi gerekir.'' -''ANNE SÜTÜ ÝSHALE KARÞI 14 KAT KORUYOR''- Yapýlan çalýþmalarda anne sütü almayan bebeklerin ishale yakalanma riskinin, anne sütü alanlara göre ''14 kat daha fazla'' bulunduðunu vurgulayan Çelik, biberon ve emzik kullanan çocuklarýn çabuk kontaminasyon nedeniyle daha sýk ishale yakalandýklarýný dile getirdi. Çelik, piþmiþ yiyeceklerin oda ýsýsýnda bekletilmesi, içme sularýnýn temiz olmamasý, tuvalet sonrasý el yýkama alýþkanlýðýnýn kazanýlmamasý, kanalizasyon sisteminin bulunmamasýnýn ishal riskini artýrdýðýný ifade ederek, ishalin ek gýdaya baþlandýðý için anneden gelen antikorlarýn azalmasýna baðlý olarak en sýk 6-11 aylar arasýnda görüldüðünü söyledi. Kadir Yüktaþýr com Seçiminiz? 1 Çaðýn en önemli idari biçimi Tefekkür Demokrasi Dünyamýz Diktatörlükler, Baskýlar, Krallýklar, Ýhtilal despotistleri Uzayýp giden yönetim biçimleri.. Bediüzzaman hazretleri, zamanýmýza "mülkiyet ve serbestiyet" adýný koymuþtur. Raþit Yücel Ýnsan fýtraten mükerrem dir. corumhakimiyet. net Ýnsaniyete layýk bir þekilde yaþamak ister. Ýþ ister, Aþ ister, Eþ ister. Baský ve kýsýtlamaða razý deðildir. Meþru tarzdaki hayatýný yaþamak ister. Tarih bunun nice acý örneklerini yaþamýþtýr. Ýki cihan savaþlarý elli milyon dan fazla insanýn hayatýna mal olmuþtur. Masum halk öldürülmüþ, Çocuklar katledilmiþtir. Asrý en önemli gaddar idaresi kominizm ile ortaya çýkmýþtýr. Hürriyetleri alt-üst etmiþ, Ýnanç hürriyetini ortadan kaldýrmýþtýr. Ne oldu? Ýþte bu baský ve zulüm devam etmedi ve sonun da onlar da Dünyaya ayak uydurdular. Ýþte ülkemiz? Hala tam demokrasiye sahip olamadýk. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: NÝSAN 2011 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ESER OSMANCIK CAD. NO:44/C (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASIN- DA) Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) YASEMÝN G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/A Y.GÖÐÜS H.H.POL.KARÞISI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 CUMA 8 NÝSAN 2011 Çorum u anlattý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT Anadolu kanalýnda yayýnlanan ''Anadolu Gündemi'' programýnýn Çorum'dan yaptýðý canlý baðlantýya katýlarak ilimizin ekonomik ve kültürel deðerlerini anlattý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, hafta içi her gün TRT Anadolu ekranlarýnda yayýnlanan, ''Anadolu Gündemi'' programýnda bu hafta Çorum ele alýndý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Lapassi Pastanesi Halkla Ýliþkiler Müdürü Gönül Erçel, Turgut Özal Ýþ Merkezi önünden yapýlan canlý yayýnda Çorum gündemiyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Program sunucusu Ayþegül Saçlý'nýn kentin gündemine iliþkin sorularýný yanýtlayan Külcü, kentin sanayi Emekli-Sen Çorum Þubesi, eksik ödenen aylýklar için imza kampanyasý baþlatýyor: 'Bizi daha fazla maðdur etmeyin' Jandarma Genel Komutanlýðý, 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B maddesine göre sözleþmeli 3 uzman personel alacak. Jandarma Genel Komutanlýðýnýn bugünkü gazetelerde yer alan duyurusuna göre, KPSSP03 veya KPSSP10 sýnavlarýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT Anadolu nun programýna konuk oldu. alanýndaki geliþmiþliði ve tarihsel geliþimiyle ilgili bilgiler verdi. Külcü, Çorum'un Hititlerden bu yana birçok medeniyete ev sahipliði yaptýðýný ve birçok deðeri baðrýnda barýndýrdýðýný dile getirdi. Çorum'un dýþarýdan göç almadýðýný ancak dýþarýya da göç vermediðini anlatan Külcü, "Ýlimizde Çorumluluk yani hemþehrilik kültürünü en az 50 puan almýþ, fakültelerin Ýtalyan ve Ýspanyol Dili ve Edebiyatý bölümlerinden mezun, öðretim tekniði bilgisine sahip, pedagoji eðitimi almýþ 3 uzman alýnacak. Uzman olarak alýnacak sözleþmeli personel, Jandarma Okullar Komutanlýðýnda eðitim ve öðretim oluþturmuþ bir il. Güzel bir Anadolu kenti. Nüfus sayýmýz büyürken refah seviyemiz de yükseliyor. Anadolu Kaplaný diye tabir edilen bir il burasý. Ve ben bu ilde belediye baþkanlýðý yapmaktan büyük onur duyuyorum. Ýlimizin Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 yýl önce iþletmelerde çalýþan kiþi sayýsý 1250 iken bugün bu rakam 4860'a DÝSK'e baðlý Emekli-Sen, emeklilerin aylýklarýna 2002 ve 2006 yýllarýnda eksik artýrým yapýldýðýný, her emeklinin TL alacaklý olduðunu bildirerek, hükümetin emeklileri daha fazla maðdur etmeden ve olay mahkemeye taþýnmadan haklarýnýn karþýlýðýný vermesini istedi. Emekli-Sen Çorum Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru, emeklilerin geçmiþ yýllardan gelen alacaklarýnýn bir an önce ödenmesi için imza kampanyasý baþlattýklarýný bildirdi. Yarýn saat 12.00'den sonra Gazi Caddesi Eðitim- Sen binasý önünde, 16 Nisan Cumartesi günü ise Bahabey Caddesi Özdoðanlar Sinemasý önünde imza stantlarý açacaklarýný duyuran Ömer Sözüdoðru, tüm emek- Jandarma uzman personel alacak hizmeti ile ilgili görevleri yürütecek. Yazýlý sýnav notu olarak KPSS'de alýnan notlar esas alýnacaðýndan, adaylarda 2010 yýlýnda yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavýna (2010 KPSS) girmiþ ve belirtilen puan türlerinden, en az 50 puan almýþ olmalarý þartý aranacak. Baþvurular, 19 ulaþmýþ durumda. Görülüyor ki istihdamý 4 katýna çýkarmýþýz. Büyüyen Türkiye'ye ayak uydurarak biz de büyüyen Çorum olmuþuz. Sanayici ve iþadamlarýmýz ilimizde kazandýðýný yine ilimize yatýrým yapýyor. Ben bu kente hizmet etmekten mutluyum" diye konuþtu. "LEBLEBÝ ZÝM!" Nisan 2011 tarihinde saat 10.00'da baþlayacak ve 17.00'de sona erecek. Adaylar baþvurularýný, Jandarma Genel Komutanlýðý Personel Dairesi Baþkanlýðý Personel Temin Þube ne yapacaklar. Ýþ talep formu, OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI S.S.ÇORUM KIRKLAR KONUT YAPI KOOP. Kooperatifimiz 2010 yýlý Olaðan Genel Kurul toplantýsý 14/05/2011 Tarihinde saat 14.00'te Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan 7.cad Kýrklar Sitesi N:17 ÇORUM Adresinde aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde toplantý bir hafta sonra 21/05/2011 tarihinde saat 14.00'te ayný adreste yapýlacaktýr. GÜNDEM MADDELERÝ l - Açýlýþ ve Yoklama 2- Divan Heyetinin teþekkülü 3- Bilanço ve tahmini bütçenin görüþülmesi 4- Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu faaliyet Raporlarýnýn Okunmasý müzakeresi, oylanmasý ve ibrasý 5- Kooperatif yönetim ve Denetim kurullarýnýn seçimi 6- Kooperatif tasfiyesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi 7- Dilek ve Temenniler 8- Kapanýþ (Basýn: 304) BÝ- Kütahya'nýn Tavþanlý ilçesinin leblebiye sahip çýkmaya çalýþtýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Tavþanlý nohutu yetiþtiriyor ama onu iþleyen, bu kývama getiren biziz. Buna ne kadar sahip çýkmaya çalýþsalar da leblebi deyince Çorum akla geliyor. Biz leblebimizle anýlmaktan memnunuz" dedi. Konuþmasýnda Baþbakan Erdoðan'ýn leblebiyle ilgili bir anýsýný da anlatan Baþkan Külcü, "Baþbakanýmýzýn Tayyip Erdoðan Kütahya'ya gittiðinde sýcak leblebi ikram etmiþler. O da "Çorum leblebisi ha. Bu leblebiyi Çorum'dan ne zaman getirdiniz?' diye sormuþtu" diye konuþtu. Halkla Ýliþkiler Müdürü Erçel ise Çorum'un meþhur leblebisinin yapým süreci ve çeþitleriyle ilgili bilgileri izleyenlerle paylaþtý. Ömer Sözüdoðru internet adresinden temin edilebilecek. Deðerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri ile nerede deðerlendirmeye tabi tutulacaklarý, 22 Nisan 2011 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanlýðý internet adresinde (www.jandarma.tsk.tr) yayýmlanacak. Deðerlendirme, meslek bilgisi ve mülakat sýnavý þeklinde, 28 Nisan 2011 tarihinde Ankara'da Anýttepe Korgeneral Naci Týnaz Jandarma Kýþlasýnda gerçekleþtirilecek. Buna göre deðerlendirme sonuçlarý, internet adresinden duyurulacak. Sunrgurlu THK da seçim Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) Sungurlu Þubesi olaðan genel kurul toplantýsý yapýldý. Tek liste halinde girilen seçimlerde mevcut baþkan Hacý Mehmet Dölkeleþ üç yýllýðýna tekrar baþkan seçildi. THK Sungurlu Þube Baþkaný Hacý Mehmet Dölkeleþ, "Her Zaman olduðu gibi manevi desteklerini esirgemeyen baþta ilçe Kaymakamýmýz Hulusi Þahin olmak üzere ilçe ve belde jandarma teþkilatýmýza, belediye baþkanlarýmýza, kamu kurum ve kuruluþlarý ile tüm mahalle ve köy muhtarlarýna ve hayýrsever Sungurlu halkýna minnet ve þükranlarýmý su- Anadolu Lisesi'nden Baþkan Külcü'ye ziyaret Çorum Anadolu Lisesi Coðrafya Öðretmeni Sönmez Yanardað ve Ýngilizce Öðretmeni Þeyda Sanlý'nýn hazýrladýðý "Temiz Denizler Ýçin Temiz Nehirler" konulu proje çalýþmasýna katýlan öðrenciler ve öðretmenler, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Proje öðretmenlerinden Çorum Anadolu Lisesi Coðrafya Öðretmeni Sönmez Yanardað, Proje hakkýnda Baþkan Muzaffer Külcü'ye bilgiler verirken, Türk asýllý Kubrat Belediye Baþkaný Remzi Halilov'un Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye gönderdiði plaketini takdim etti. Çorum Anadolu Lisesi proje grubu, Avrupa Birliði Hayatboyu Öðrenme/ Comenius proje gezileri kapsamýnda gittiði Bulgaristan'ýn Razgrad Bölgesi SGK diyalog kuruyor bilgilendirme yapýyor Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü M. Ayhan Yürüyen ve Ýl Müdür Yardýmcýlarý Mehmet Bekar, Ali Þahan ve Enver Yýldýz, Yeniden Yapýlandýrma Kanunu kapsamýnda Kuruma borcu olan iþverenler ile sigortalýlarýn borçlarýnýn tasfiyesi amacýyla, uygun koþullarda kredi kullandýrýlmasý için Ziraat Bankasý Çorum Þube Müdürü Ýbrahim Enver Yumuk'u ziyaret ettiler. 28 Mart 2011 tarihinde Ýl hizmet binasýnda açýlan Ziraat Bankasý standý aracýlýðý ile yapýlandýrma için baþvuruda bulunan sigortalýlara bankaya gitmeden borçlarýný yapýlandýrma imkâný sunulduðu ve ayný anda tahsis taleplerinin de alýnarak iþlemlerinin daha etkin ve daha hýzlý bir þekilde tamamlandýðý ifade edilen ziyarette, bundan sonra ne yolda iþlem yapýlacaðý konusunda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. SGK'dan Ziraat Odasý'na ziyaret Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü M. Ayhan Yürüyen ve Ýl Müdür Yardýmcýlarý, yeni göreve atanan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ýl Müdürü M. Ayhan Yürüyen, özellikle 6111 sayýlý Kanunun uygulanmasý ile ilgili 2926 sayýlý Kanuna tabi sigortalýlar konusunda dayanýþma içerisinde olunmasý üzerinde durdu. Ýlgili Kanunun büyük bir imkân ve fýrsat oluþturduðunu ifade eden Yürüyen, tüm Çorum Anadolu Lisesi öðreten ve öðrencileri Baþkan Külcü yü ziyaret etti. SGK Servisi yeniden yapýlandýrma sürecinde vatandaþa yardýmcý oluyor. muhtarlara duyuru metninin koþullarda emekli olabilme olanaðý Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet ulaþtýrýlmasýný, bulunduðunu Saylan da, oda olarak özellikle 4/b belirterek; "Ýstiyoruz ki üzerlerine düþen her kapsamýnda, tarým hiç kimse ben tevkifatý ile geriye duymadým, türlü görevi severek dönük hizmet satýnalma ve çok uygun bilmiyordum demesin" þeklinde görüþ bildirdi. yerine getirmeye hazýr olduklarýný bildirdi. Kubrat þehrinin Türk asýllý Belediye Baþkaný Remzi Halilov u ziyaret etmiþlerdi. Çorum Anadolu Lisesi Coðrafya Öðretmeni Sönmez Yanardað, proje kapsamýnda ziyaret ettikleri ülkelerde Çorum'u en iyi þekilde temsil ederek tanýtýmýna katkýlar sunduklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, Türkiye'de artýk eðitimin bilimsel verilere ve uygulamalara dayanýlarak yapýldýðýný belirterek, "Öðrenci ve öðretmenlerimizin hazýrladýklarý projeler ülkemiz açýsýndan son derece sevindirici. Eðitim alanýnda yapýlan çalýþmalarýn öðrencilere olumlu yönde katký yaptýðý görülmekte. Gençlerimizin diðer ülkelere giderek oralardaki uygulamalarý görmeleri izlemeleri hem kendileri açýsýndan hem de ülkemiz açýsýndan Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü M. Ayhan Yürüyen ve Ýl Müdür Yardýmcýlarý Ziraat Odasý ný ziyaret etti. SGK diyalog ve bilgilendirme çalýþmasý yapýyor. Onko-Sav merhum üyeler için mevlid Onko-Sav Derneði, vefat eden hastalarý için mevlid okutacak. Hastalarýn ailelerinin de katýlacaðý mevlid programý, 10 Nisan Pazar günü öðle namazýndan sonra Ulu Cami de gerçekleþecek. Onko-Sav dan yapýlan açýklamada, tüm Çorum halkýnýn mevlide davetli olduðu bildirildi.

15 Ýskilip EML öðrencileri CNC tezgahý ürettiler Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik ve Makine Teknolojileri Alaný öðrencileri öðretmenlerinin desteði ile okullarýnýn ihtiyacý olan CNC tezgahýný kendileri yapmayý baþardýlar. Ayný zamanda yapmýþ olduklarý tezgah ile teknik okullar arasýnda yapýlan proje yarýþmasýna üretim ve teknoloji alanýnda katýlarak Çorum Ýl birincisi olan ekip, Samsun da yapýlan bölge yarýþmasýnda da mansiyon ödülü aldý. Samsun Atakum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nde yapýlan bölge yarýþmasýnda, Ýskilip Teknik ve Endüstri Bayat alt yapý için çalýþýyor Çorum'un Bayat Belediyesi tarafýndan baþlatýlan alt yapý sefrberliði kapsamýnda ilçede bu alanda yaþanan sorunlar tek tek çözüme kavuþturuluyor. Bayat Belediyesi ve Özel Ýdare 'nün ortaklaþa yaptýðý çalýþma ile 50 yýldýr yapýlmayan Pancarlýk mahallesi Koru mezrasýndaki 5 kilometrelik yol açma çalýþmalarýna baþlandý. Belediye Meclis Üyesi Bayram Çakýn ile birlikte çalýþmalarý yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Pancarlýk Mahallesi Muhtarý Arif Cantemür'den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Mahalle sakinleri ile sohbet ederek Sungurlu da Polis Haftasý kutlanýyor Türk Polis Teþkilatý'nýn 166. kuruluþ yýldönümü ve Polis Haftasý Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlanmaya baþladý. Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Maden, Çarþý Polis Karakolu Amiri Ahmet Çelik ve beraberindeki polislerle, kutlamalar kapsamýnda Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin'i makamýnda ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Emniyet Müdürü Ýsmail Maden, emniyet Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önemli bir baþarýya imza attý. Meslek Lisesi Elektrik- Elektronik ve Makine Teknolojileri Alaný öðrencilerinin yapmýþ olduklarý CNC tezgahý çok büyük ilgi gördü. Piyasa deðeri 35 bin TLolan CNC tezgahýný 10 bin TL'ye mal ederek çok ucuz bir sýkýntýlarýný dinleyen Baþkan Ünlü, ihtiyaç duyulan tüm alanlara müdahale edeceklerini, halkýn desteðiyle çalýþmalarý daha da ileriye taþýyacaklarýný ifade ederek, "Belediyemiz ve Özel Ýdare tarafýndan baþlatýlan yol çalýþmalarýna devam ediyoruz. Gece gündüz demen halkýmýzýn huzuru ve rahatý için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diye konuþtu. Bayat belediyesi yaptýðý bir diðer çalýþma ile Kayabaþý mahallesindeki Ilýca tatlý su çeþmesi atýl durumdan kurtarýldý. Yapýlan onarým çalýþmalarýyla yeniden halkýn hizmetine açýlan çeþme yeni bir teþkilatýnýn, asayiþi saðlama konusunda ülkede önemli bir yeri olduðunu söyledi. Türkiye'de Çorum'un Osmancýk ilçesinde eþi minibüs þoförlüðü yapan Fadime Demir isimli kadýn, 52 yaþýnda "E" sýnýfý ehliyet aldý. Ýlçede faaliyet gösteren Kýzýlýrmak Sürücü Kursu'nda direksiyon eðitimini tamamladýktan sonra aðýr vasýta direksiyon sýnavýný geçmeyi baþaran Fadime Demir'e, sürücü sertifikasý teslim edildi. Demir, yufkacýlýk iþinde çalýþtýðýný, iþyerindeki araçlarýn aðýr vasýta sýnýfýnda olduðunu, bu yüzden "E" sýnýfý ehliyet aldýðýný kaydetti. Demir'e sertifikasýný teslim eden Kurs Müdürü Erhan Aygör, ilçede kadýnlarýn araç kullanma eðiliminin arttýðýný kaydetti. Sürücü belgesi almak isteyenlerin yüzde 80'inin kadýnlardan oluþtuðunu belirten Aygör, "Son zamanlarda kadýn ve yaþlý kursiyer sayýmýz artýþ gösterdi. Ýlçede kadýnlar ve yaþlýlar araç kullanma yönünde eðilim göstermeye baþladý. Biz de bu duruma göre hazýrlýk yaparak þehir içerisinde trafik eðitimi vermeye baþladýk. Derslerimizi de müfredat dýþýna çýkmadan daha anlaþýlýr hale getirdik. Kursiyerimiz Fadime Demir'in eþi minibüs fiyata okullarýna tezgah kazandýran öðrenciler, ülke ekonomisine de büyük bir katkýda bulunmuþ oldular. Makine teknolojileri CNC dalýnda eðitim görecek öðrenciler bundan böyle kendi yaptýklarý tezgahlarda görünüme kavuþtu. Diðer yandan Ilýca bölgesinde bulunan üç çeþmenin daha tadilat iþlerinin devam ettiði öðrenildi. Bayat belediyesi, Tepebayat mahallesindeki kanalizasyon sorununu da çözüme kavuþturdu. Polis Haftasý sungurlu da kutlanýyor. polislerin, vatandaþlarýn asayiþini ve huzurunu saðlamak adýna büyük fedakarlýklar yaparak çalýþtýðýný söyleyen Kaymakam Þahin ise, þoförlüðü yapýyor. Çalýþtýðý iþyerindeki araçlar da aðýr vasýta sýnýfýnda eðitim görme zevkini tadacaklar. Meslek lisesinde düzenlenen ödül törenine Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Çorum Bayat Belediyesi alt yapý sorunlarýný çözmeye çalýþýyor. Bölgedeki alt yapý çalýþmasýyla yýllardýr kanalizasyon sýkýntýsý yaþayan vatandaþlarýn maðduriyetleri de giderilmiþ oldu. Kanalizasyonun ana hatta akýtýlabilmesi için bölgeye ikinci etap çalýþmalarý olarak 200 metre 100'lük atýk su "Bayramlarda, özel günlerde her zaman yanýmýzda polislerimizi görürüz. Vatandaþlarýmýzýn özel günlerini rahat ve Ýskilip'ten esnaf odalarý baþkanlarý, esnaflar, okul öðretmenleri ve öðrencileri katýldýlar. Programda kýsa bir konuþma yapan Müdür Vekili Hasan Kula; Proje çalýþmalarý esnasýnda ekip çalýþmasý çok önemli, bu proje de elektronik ve makine bölümlerinin ortak çalýþmasý sonucu ortaya çýkmýþtýr. Proje de emeði geçen öðretmen, öðrencilere ve programa katýlan herkese teþekkür etti. Program sonunda proje hazýrlanmasýnda bulunan öðrencilere esnaf odalarý baþkanlarý kendi hediyelerini takdim ettiler. borusu döþeme çalýþmalarý tamamlandý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Gece gündüz demeden imkanlarýmýz ölçüsünde su, yol, kanalizasyon ve çevre temizliði gibi hayati hizmetleri devamlý takip ediyoruz" dedi. (ÝHA) içerisinde geçirmelerini saðlayan polislerimizin sadece yýlýn bir gününde deðil, her gününde hatýrlanmasý gerekir" diye konuþtu. Emniyet Müdürü Ýsmail Maden Kaymakam Hulusi Þahin ile görüþtükten sonra Sungurlu Vergi Dairesi 'nü ziyaret etti. Ziyarette Sungurlu Malmüdürü Türkay Odabaþ, Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn ve Müdür Yardýmcýsý Doðan Öztürk ile görüþen Maden, burada da çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. (ÝHA) 52 yaþýnda aðýr vasýta ehliyeti aldý Fadime Demir isimli kadýn, 52 yaþýnda "E" sýnýfý ehliyet aldý. yer alýyor. Ýlgi çekici bir baþarý örneði olduðunu düþünüyorum ve kendisini tebrik ediyorum" dedi. (ÝHA) Çorum'un Ýskilip ilçesinde Meslek Yüksek Okulu tarafýndan oluþturulan hatýra ormanýna 500 çam fidaný dikildi. Fidan dikim törenine Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan, daire müdürleri, öðretim üyeleri ile öðrenciler katýldý. Belediye Baþkaný Sezer, yeþil alan ve aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn ilçenin görünümüne ayrý bir güzellik katacaðýný belirterek, hatýra ormanýnýn oluþturulmasýnda CUMA 8 NÝSAN Ýskilip Esnaf Odasý kardeþ kurum skilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ni ödüllendirdi. Kardeþ kurumdan kardeþ okula ödül Torba Yasa ile ilgili olarak, Ticaret ve Sanayi Odasý ile Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý üyelerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. Sosyal Güvenlik Ýl nce düzenlenen toplantý, 12 Nisan Salý günü gerçekleþecek. Konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6111 Sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun Ýskilip MYO fidan dikti Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, iletiþim fakültesi mezunlarýnýn kamuda istihdamýyla ilgili olarak, ''Ýþsiz gazetecileri, iletiþim mezunlarýný da buraya ekleyerek bir bilgi bankasýný insanlarýn hizmetine sunabiliriz'' dedi. Atalay, Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dekanlýðýnýn ev sahipliðinde düzenlenen 19. Ýletiþim Fakülteleri Dekanlar Toplantýsý'na katýlmak üzere geldiði Kayseri'de, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, iletiþim fakültesi mezunlarýnýn kamu kurumlarýnda istihdamýyla ilgili bir çalýþma baþlatacaklarýný söyledi. Ülkede demokrasi olduðunu, kimseyi bu konuda zorlayamayacaklarýný vurgulayan Atalay, kendilerinin ancak yol gösterici rol üst- Esnaf ve sanatkarlar ile meslek okullarý arasýndaki iþbirliðini artýrmak amacýyla Ýskilip Esnaf Odasý ve Kardeþ Kurum olduklarý Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (ÝEML) ile bir program düzenlediler. ÝEML'de düzenlenen programa Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ýskilip Esnaf Sanatkarlar Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu, Ýskilip Bakkallar Odasý Baþkaný Ali Çorumlu, Marangozlar Odasý Baþkaný Mehmet Keskin, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Bölüm Baþkaný Selma Daþdemir ve Ýskilip sanayinden esnaflar katýldý. Okulu gezen misafirlere her bölümün öðrencileri yaptýklarý projeleri ve bu güne kadar elde ettikleri baþarýlarý anlattýlar. Bu yýl gerçekleþtirilen yarýþmalarda Çorum da birincilik, Samsun bölge yarýþmasýnda mansiyon ödülü alan CNC tezgahýnda öðrenciler Türkiye Haritasýný çizerek ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a hediye ettiler. Gördükleri baþarýlardan dolayý çok mutlu olduðunu ve çok þaþýrdýðýný söyleyen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Kurum olarak böylesi baþarýlý bir okulu her zaman desteklemeye hazýrýz. Çorum esnafýna düþen her konuda sizlere yardýmcý olacaðýma burada söz veriyorum ve sizleri tebrik ediyorum. dedi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, öðrencilere gösterdikleri baþarýdan dolayý gömlek ve kravat hediye etti. Ýskilip Esnaf ve Sanatkarlar odasý Baþkaný Ýsmet Uslu ise, odalarýný temsilen her öðrenci için aldýklarý takým çantalarýný hediye etti ve Böylesi baþarýlara imza atan öðrencilerin alýnlarýndan öpülmesi gerekir. diyerek her öðrenciyi alnýndan öptü. Uslu, Kardeþ kurumumuz olan ÝEML'nin baþarýlarý bizleri çok mutlu etti ve göðsümüzü kabarttý. Bizler böylesi bir kardeþ okulumuz olduðu için gurur duyuyorum. Maddi ve manevi olarak Kardeþ kurumumuzun her zaman yanýndayýz ve destekçisiyiz. Buradan bu kadar büyük baþarýlara imza atan okul idarecilerimizi, öðretmenlerimizi ve öðrencilerimizi tebrik ediyorum. diye konuþtu. Gerçekleþtirilen ödül töreninde Kaymakam Mehmet Yýlmaz Okul Müdür Vekili Hasan Kulaya plaket, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer öðrencilere madalya, Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi Alan Þefleri Abdullah Yurtoðlu, Hamit Külahcý, Hacý Recep Seyis ve Sinan Güleç'e teþekkür belgesi verdiler. Projede ödüllendirilen öðrencilerin isimleri þöyle: Ali Sefe, Hüseyin Buyruk, Mahmut Tunç, Ömer Cebeci, Fuat Kuzay, Mustafa Küser, Zekeriya Körpeþ, Sefa Coþtu ve Hüseyin Ceylan. TSO ve SMMMO ya Torba Yasa semineri Ýskilip MYO Hatýra Ormaný na 500 çam fidaný dikildi. emeði geçen herkese teþekkür etti. Hatýra ormanýnýn bakýmý Ýskilip Meslek Yüksek Okulu leneceklerini ifade etti. Bu konudaki düþüncelerini sürekli gündemde tutarak, kamuoyu oluþturacaklarýný belirten Atalay, þöyle konuþtu: ''Eðitimini almýþ bir insanýn yapacaðý habercilik, çekeceði fotoðraf, onlarýn kuracaðý iletiþimi baþkalarý yapamaz. Bir havuz oluþturmayý düþünüyoruz. Bir program geliþtiriyoruz. Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun un, 25 Þubat 2011 tarih ve Sayýlý Mükerrer Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdiði belirtilerek, Vergi ve sigorta primi baþta olmak üzere amme alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý gibi iþ dünyasýný ve üyelerimizi yakýndan ilgilendiren konularýn yaný sýra mükelleflerin borçlarýný ödemelerine kolaylýk saðlanabilmesi için SGK ile Ziraat Bankasý arasýnda yapýlan protokol hakkýnda Ticaret ve Sanayi Odasý ile Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý üyelerinin bilgilendirilmesi amacýyla 12 Nisan 2011 Salý günü saat 14.00'de Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonunda bilgilendirme toplantýsý düzenlenecektir. denildi. Açýklamada, TSO ve SMMMO üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl tarafýndan yapýlacak olan bilgilendirme toplantýsýna katýlma çaðrýsý yapýldý. tarafýndan yapýlýrken, diðer hizmetleri ise Ýskilip Belediyesi tarafýndan yapýlacak. (ÝHA) Ýletiþim mezunlarý için bilgi bankasý Bu programda, iþsiz gazetecileri, iletiþim mezunlarýný da buraya ekleyerek bir bilgi bankasýný insanlarýn hizmetine sunabiliriz. Hangi iletiþim mezunu nerede oturuyor, hangi ilde kimler var, özelikleri neler... Ýhtiyacý olanlar o havuzdan yararlanabilecek. Bu hem hizmeti kolaylaþtýracak hem de istihdamý azami düzeye çýkaracaktýr diye düþünüyoruz.''

16 16 ÇARÞAMBA 6 NÝSAN 2011 BENDE YAÞAYANLAR/TANIDIÐIM ÞAÝRLER MODERN TÜRK ÞÝÝRÝNÝN VE DÜÞÜNCE HAYATIMIZIN YAÞAYAN ZÝRVE ÝSMÝ: SEZAÝ KARAKOÇ 3 Mehmet TATLISU Celal Bayar Üniversitesi Em. Öðr. Görevlisi Gsm: hotmail.com.tr SEZAÝ KARAKOÇ'UN MESLEK HAYATIMDAKÝ YERÝ ve ONU KEÞFEDÝÞÝM Yýl 1969 Çorum Ýmam Hatip Lisesinin dördüncü sýnýfýnda okuyorum. Dünyaya bütünüyle edebiyatýn, özellikle de þiirin gözlüðüyle bakan edebiyat karasevdalýsý yeni yetme bir idealist genç. Dünyayý bu yolla kurtarmaya azmi-cezmi kasdeylemiþ bir Anadolu çocuðu. Ders kitaplarý dýþýnda elimden düþürmediðim, sürekli okuduðum kitap; Ýnkýlâp ve Aka Kitabevi tarafýndan basýlmýþ olan Mehmet Akif ERSOY'un 607 sayfalýk ünlü SAFAHAT'ý. Safahat'la oturup, Safahat'la kalktýðým yýllar Okuduklarým beni öylesine etkiliyor ki, Kuran-ý Kerim'i ezberliyor gibi habire SAFAHAT'ý ezberliyorum. Evde, sokakta, sýnýfta, koridorda, çarþýda, pazarda, bahçede, tarlada Safahat düþünüyor, Safahat yaþýyorum. Yemek saatlerinde bile aile büyüklerim beni çalýþma odamdan çaðýrarak zorla sofraya oturtuyorlar. Bu yüzden birkaç kez Fazlý Aðabeyimden aðýr azarlar iþittiðimi bugün gibi hatýrlýyorum. O günlere kadar hiçbir kitap beni böylesine etkilemiþ deðil. Aðabeyimin itirazý da buna yönelik. Ona göre okuduðum nihayet bir " þiir " kitabý. "Nasýl oluyor da bir insan bir þiir kitabýna kendisini böylesine kaptýrýyor. Anlamak mümkün deðil. Böylesine bir etkilenme ancak Yüce Kitabýmýz için geçerli olabilir" Oysa ben o günlerde insanlara söylemeyi, haykýrmayý istediðim her þeyi, SAFAHAT'ta buluyorum. Her þiir, her dize o kadar akýcý, o kadar çarpýcý, o kadar sade ve açýk söylenmiþ ki, büyülenmiþ gibiyim. Yüreði Safahat'la çarpýyor adeta Safahat'la nefes alýp veriyorum. Gerçek sanat eseri bu olsa gerek diyorum. Dolayýsýyla Mehmet Akif en çok sevdiðim en çok hayran olduðum þair. Onunla ilgili her kitabý alýyor, her yazýyý büyük bir merak ilgi ve coþkuyla okuyorum. Mithat Cemal'in " Mehmet AKÝF"i ile Faruk Kadri TÝMURTAÞ'ýn Mehmet Akif ve Cemiyetimiz" adlý kitaplarýný Üstad Akif'le ilgili bilgilerimi artýrmak amacýyla adeta içerek okuyorum. O yýllarda, günümüzde de hizmet veren Paþa Hamamý yakýnýnda sýnýf arkadaþlarýmýzdan birinin çalýþtýrdýðý mütevazý bir kitapçý dükkâný vardý. Daha çok dini- milli kitaplarýn satýldýðý ve Ýmam-Hatip Okulu Öðrencilerinin uðrak yeri olan bir dükkân O dükkânda bulunduðum bir gün, üzerinde MEHMETAKÝF yazan, toplam 56 sayfadan ibaret küçük boy bir kitap gözüme çarptý. Sezai KARAKOÇ imzalý 1968 tarihli Yaðmur Yayýnevi tarafýndan basýlmýþ olan ve 2,5 TLfiyatla satýlan bu kitabý hemen satýn aldým. Sezai KARAKOç ismi ile ilk kez bu kitap vasýtasýyla tanýþýyordum. O güne kadar Sezai Karakoç adýný hiç duymamýþtým. Dolayýsýyla hakkýnda da hiçbir bilgiye sahip deðildim. Kitapta KARAKOÇ'la ilgili tek satýrlýk da olsa her hangi bilgiye yer verilmemiþti. Eve gelince ilk iþim, büyük bir merakla bu küçük kitabý okumak oldu. Kitabýn hacmi küçük, ancak içeriði çok zengindi. Eser o güne kadar okuduðum kitaplardan çok farklý bir üslup ve içerikte yazýlmýþtý. Okuyucuya yepyeni ve orijinal bilgiler sunuyordu. Sezai KARAKOÇ'un " Mehmet AKÝF" adlý bu eserinden aldýðým bazý ilginç cümleleri buraya aktarmayý uygun buluyorum. " Türk edebiyatýnda, AKÝF kadar, hayatý þiire ve þiiri hayata sokmuþ þair yoktur. Akif'in þiiri bir nevi günlük (Jurnal) tür, bütün bir toplumun günlüðü Necit Çöllerinden Medine'ye þiiri Akif'in en güçlü þiirlerinden biridir. Çölü bütün yakýcýlýðý ile þiirine sokmuþ, ufak bir kaydýrmayla tabiat serabýný sosyal seraba ustaca çevirebilmiþtir. Akif, þiirle düþünmeyi edebiyatýmýza sokan hemen hemen tek þairdir. Edebiyatýmýzdaki yeri, þiirinin özellikleri göz önünde tutulursa bu durum kolayca fark edilecektir. Nazým Hikmet'in þiirlerinde, Akif'in doðu ülkeleri ve memleketimizin sefaletini anlatan þiir parçalarýna çok benzeyen taraflara rastlanýr. Yalnýz bu realite tablolarýný o komünizm hesabýna iþlemiþtir." Sezai KARAKOÇ'u bu kitabýyla keþfettiðimi söyleyebilirim. Daha sonra "SESLER" kitabýný edindim. Kitaptaki þiirler o güne kadar okuduðum þiirlere hiç benzemiyordu. Bu þiirlerde vezin-kafiye ve hece sayýsý gibi alýþýk olduðumuz þekil unsurlarý yoktu. Hepsi de serbest tarzda yazýlmýþtý. Anlam yok denecek kadar kapalýydý. Tekrar tekrar okumama karþýlýk hiçbir þey anlayamýyordum. Bu durum uzun yýllar devam etti diyebilirim. Daha sonraki yýllarda KARAKOÇ'un " YUNUS EMRE" adlý inceleme kitabýný okudum. Bu kitabý da çok sevdim. Yunus Emre'nin tüm zamanlarýn en büyük þairi olduðunu bu kitapla keþfettim 'li yýllarda Fatih Yayýnevi etiketli YAZILAR ( Ýslam- Farklar- Diriliþin Çevresinde) ile, Ötüken Yayýnlarýnca basýlan "Ýslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü" ve " Ýslamýn Diriliþi" kitaplarýný peþ peþe okudum. Bu kitaplarýn her birinde fikirler adeta fýþkýrýyordu. Ýçi boþ ve kof, tek bir kelime dahi yoktu. Sezai Bey, bütün eserlerinde mükemmel bir Türkçe kullanýyordu yýlýndan itibaren Erzurum'da Üniversite öðrencisi olduðum yýllarda DÝRÝLÝÞ Dergisi ile Karakoç'un kendi yayýnevi tarafýndan peþpeþe yayýmlanan diðer kitaplarýyla tanýþtým. Okuduðum her kitabýndan çok þey öðrendiðimi, ufkumun geniþlediðini söylemem gerekir. Meslek hayatým boyunca Sezai Beyin eserlerine olan ilgim her geçen gün artarak devam etti. Yeni yayýnlanan her kitabýyla gazete ve dergilerde çýkan onunla ilgili ulaþabildiðim bütün yazýlarý büyük bir merakla izlemeye çalýþtým. Hakkýnda yayýnlanan ilk baðýmsýz kitap olma özelliði taþýyan ve Piran Yayýnlarýnca basýlan 1980 tarihli Þakir Diclehan'a ait "Sanat ve Düþünce Dünyasýnda Sezai Karakoç" adlý kitabý biran evvel edinme konusunda nasýl sabýrsýzlandýðýmý unutmam mümkün deðildir. Çok daha eski tarihlerde yayýnlandýðý halde ancak bir arkadaþýmýn aracýlýðý ile 1979 yýlýnda Tokat'ta elde ettiðim teksir halinde yayýnlanmýþ olan ünlü MONNAROZAadlý uzun þiiri, yýllarca yanýmda taþýdýðým baþucu eserlerden biri oldu. Özellikle Üniversite de çalýþtýðým yýllar boyunca düzenlenen sayýsýz þiir dinletilerinde bu unutulmaz þiiri istek üzerine öðrencilere sayýsýný hatýrlayamayacaðým kadar çok okuduðumu hatýrlýyorum. Bu þiir þairi tarafýndan 1998 yýlýnda DÝRÝLÝÞ YAYINLARI'nca baðýmsýz bir kitap olarak yayýnlanmýþtýr, TANIÞMA MACERASI Sezai KARAKOÇ'a farklý tarihlerde 4 ya da 5 kez mektup yazdým. Hiç birine cevap alamadým. Bir baþka ilginç nokta ise Sezai Beyin hiçbir yayýn organýnda tek kare fotoðrafýný dahi görmemiþtim. Beni bu ölçüde etkilemiþ olan, böylesine ünlü bir þair-yazar ve düþünürü doðrusu çok merak ediyordum. Boyu-bosu, yüzü-gözü nasýl bir insandý? Kendisini sevenlerinden uzak tutup gizlenmesinin özel bir nedeni olabilir miydi? Herhalde sanatçý tavrý olmalýydý. Onun büyük sanatçýlara has çok farklý bir yapýda olduðu muhakkaktý. Nihayet Sezai Beyin, basýnda yayýnlanan ilk fotoðrafýný, DÝRÝLÝÞ PARTÝSÝni kurduðu 1990 yýlýnda Fehmi Koru'nun Zaman gazetesinde yayýnlanan röportajý aracýlýðý ile gördüm. Yaz tatili dolayýsýyla 1991 yýlýnda memleketim Çorum'a gelmiþtim. Bir gazetede Sezai Karakoç'un Sakarya'da konferans vereceðini öðrendim. Bu durumu kendim için bulunmaz bir fýrsat saydým. Özel olarak gittiðim Adapazarý'nda (Sakarya) 17 Aðustos 1991'de GAR MEYDANINDA, kendisini mütevazý bir topluluða karþý yaptýðý "YÜCE DEVLET GERÇEÐÝ" adlý meydan konuþmasý sýrasýnda ilk kez yakýndan görme; tanýþýp, sohbet etme þansým oldu. Þu anda YÖK Üyesi olan Prof. Dr. Durmuþ GÜNAY'ýn da hazýr bulunduðu sofrada Sakarya Üniversitesinde görevli çok sayýda akademisyenle birlikte Sezai beyle yemek yedik, karþýlýklý konuþtuk. Sezai Beyin fotoðraf çektirmek, kitap imzalamak ve benzeri adetlerinin olmadýðýný da o zaman öðrendim. Israrlý ricalarýmý kýramayarak "ÞÝÝRLER 4 ZAMANAADANMIÞ SÖZLER" adlý þiir kitabýný adýma imzalamak nezaketini gösterdi. Yakýndan tanýyanlar bu durumun çok istisnai olduðunu ve þaþýrdýklarýný söylediler. Bu tanýþmadan sonra geçen yýllar içinde, farklý tarihlerde Sezai Beyle telefonla 3-5 kez konuþtum. Bu konuþmalarýn hemen hepsi hal-hatýr sormak þeklinde gerçekleþti. Þunu anladým; Üstad fazla konuþmayý sevmiyordu. Kendisinden söz edilmesini hele hele övülmesinden hiç hoþlanmýyordu. ÇOK FARKLI BÝR SANAT ADAMI Sezai Karakoç'u gerek yaþam biçimiyle, gerekse kültürümüze yaptýðý büyük katkýlar nedeniyle ve özellikle de yaþam biçimi ile Necip FAZIL'dan ziyade Mehmet AKÝF'e benzetiyorum. Necip Fazýl'ýn çok ünlü bir aristokrat aileye mensup olduðunu hep aristokrat yaþadýðýný unutmayalým. Üstad KARAKOÇ'un bugüne kadar roman dýþýnda edebiyatýn hemen bütün türlerinde 60 civarýnda özgün eseri yayýnlandý. Hiç evlenmemiþ olan KARAKOÇ yaþamýný Türk kültür ve sanatýna adadý. Mona Roza, Balkon, Þehrazat, Kapalý Çarþý, Köþe, Sürgün Ülkeden Baþkentler Baþkentine, Çatý gibi edebiyatýmýza unutulmaz þiirler kazandýrdý. Yakýn dostlarýnýn ýsrarlarýyla, yakýn tarihlerde alabildiði 60 metrekarelik çok mütevazý evinden baþka maddi denebilecek hiçbir þeye sahip olmayan ve adeta münzevi bir derviþ hayatý yaþayan KARAKOÇ'un en büyük hayali DÝRÝLÝÞ DERGÝSÝ'ni son kez yayýnlamaktýr. Yaklaþýk 20 yýldýr, hiçbir yayýn organýnda görülmeyen KARAKOÇ'un yayýna hazýr çok önemli þiir ve yazýlarýnýn olduðu tahmin ediliyor. 50 küsur yýldýr çok sevdiði Ýstanbul'da oturan Sezai Bey, emeklilik maaþý ve kitaplarýnýn geliriyle yaþamýný çok mütevazý biçimde sürdürüyor yýlýnda ikinci kez kurduðu Yüce Diriliþ Partisi Genel Baþkaný olarak yaptýðý çalýþmalarýn dýþýnda baskýsý tükenen kitaplarýný yeniden okuyucu ile buluþturuyor. Kendisine saðlýklý uzun ömürler diliyorum. KARAKOÇ'LA ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR: Bugüne kadar Hayatý-Sanatý ve Eserleri hakkýnda farklý illerimizde paneller, sempozyumlar düzenlenen Sezai KARAKOÇ'un hayatý ve dava adamlýðý belgesellere konu oldu. Onunla ilgili birçok TV programlarý hazýrlandý. Ancak kendisi hiçbir TV. Programýna çýkmadý. Þu an itibarýyla Sezai KARAKOÇ'u anlatan onbir kitap yayýnlanmýþ olup, okuyucularýmýzý bilgilendirmek amacýyla bu kitaplarýn adlarýný kronolojik sýrayla yazýyorum. 1- Sanat ve Düþünce Dünyasýnda Sezai Karakoç: Þakir Diclehan 318 sf.piran Yayýnlarý-Ýstanbul Sezai Karakoç'un Þiiri: Ebubekir Eroðlu 86 sf.bürde Yayýnlarý Ýstanbul 3- Doðunun Yedinci Oðlu Sezai Karakoç- Prof. Turan Karataþ- Kaknüs Yayýnlarý-1998 Ýstanbul 604 sf. 4- Medeniyet ve Diriliþ - Muhittin Bilge- Hece Yayýnlarý Ankara-141 Sf. 5- Leyla Ýle Mecnunun Ýki Þairi Fuzulî ve Sezai Karakoç. Prof. Ýlhan Genç-Þule Yayýnlarý-2005-Ýstanbul. 352 sf. 6- Kahramanmaraþ'ta Sezai Karakoç'la Kýrk Saat- Sempozyum Bildirileri- Kahramanmaraþ Belediyesi sf. 7- Eleðimsaðmalarda Gökanýtý- Ali Haydar Haksal, Ýnsan Yayýnlarý Ýst.152 sf. 8- Diriliþ Taþlarý- Sezai Karakoç'un Düþünce ve Sanatýnda Temel Kavramlar- Münire Kevser Baþ- Lotus Yayýnlarý-Ankara. 487 sf. 9- Sezai Karakoç- Komisyon- Editörler- Mehmet Çelik,Yakup Çelik- Kültür ve Turizm Bak. Yay Ankara 549 sf.-prestij Kitap. 10- Sezai Karakoç- Sempozyum bildirileri - Fatih Belediyesi Ýstanbul Sezai Karakoç'un Poetikasý - Prof. Ali Ýhsan Kolcu- Salkým Söðüt Yayýnlarý DERGÝ ÖZEL YAYINLARI 1- Üstad Sezai Karakoç'a- Yedi Ýklim Dergisi sf. 2- Kendisi Olabilen ve Kendisi kalabilen Bir Düþünür Sezai Karakoç- Kitap Dergisi sf. 3- Sezai Karakoç- Ludingirra- Üç Aylýk Þiir Dergisi- Ýst sf. 4- Diriliþ Neslinden Sezai Karakoç'a Armaðan- Biat Dergisi sayfa- Ýstanbul. 5- Bir Uygarlýk Tasarýmý Olarak DÝRÝLÝÞ- Hece Dergisi sf. Ankara. 6- Sezai Karakoç- Yoktur Gölgesi Türkiye'de- Yolcu Dergisi- Sýddýk Akbayýr-2007-Samsun. Bunlarýn dýþýnda çok sayýda edebiyat dergisi KARAKOÇ'la ilgili ÖZEL BÖLÜMLER yayýnlamýþtýr. Ayrýca 2006 yýlýnda Kahramanmaraþ Belediyesi Kültür A.Þ. tarafýndan Cemal Reþit REY Salonunda, 2008 yýlýnda Diyarbakýr Ergani Kaymakamlýðý tarafýndan, ayný yýl Fatih Belediyesi tarafýndan Sezai Karakoç sempozyumlarý düzenlendi. Çeþitli Özel radyo ve TV kanallarýnda Sezai Karakoç programlarý yayýnlandý. SEZAÝ KARAKOÇ'UN ESERLERÝ ÞÝÝR KÝTAPLARI: 1-Körfez 2- Þahdamar 3- Sesler 4- Hýzýrla Kýrk Saat 5- Taha'nýn Kitabý 6- Gül Muþtusu 7- Zaman Adanmýþ Sözler 8- Ayinler-Çeþmeler 9- Leyla Ýle Mecnun 10- Ateþ Dansý 11- Alýnyazýsý Saati 12- Monna Roza 2000 yýlýnda Bütün Þiirleri " Gün Doðmadan" adlý bir kitapta toplandý. (2010 yýlýnda 8. baskýsý yayýnlandý) HÝKÂYE KÝTAPLARI: 1- Meydan Ortaya Çýktýðýnda 2- Portreler PÝYES: Armaðan -I- ÇEVÝRÝ-ÞÝÝR: 1-Batý Þiirlerinden 2- Ýslamýn Þiir Anýtlarýndan (Sürecek)

17 ÇARÞAMBA 6 NÝSAN DED Fakülteler arasý futbol turnuvasýnda þampiyon Tarcan FC EN lere özel ödüller Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de turnuvanýn EN leri seçilenlere ödül töreni sonunda baklava ikram etti En centilmen takým seçilen Türkler Ýlköðretim in kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Aytekin Girgin verdi Emniyet ile Gençlik ve Spor Ýl tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Kurumlar Voleybol turnuvasýnda Tertip Komitesi tarafýndan belirlenen EN lere özel ödülleri verildi. Ödül töreni sýrasýnda En iyi smaçörler olarak Jandarmaspor dan Emre Ermiþ ve Osmancýk Milli Eðitim den Barýþ Boyar, En iyi pasör Þekerspor dan Kenan Gözübüyük, en iyi savunma oyuncusu olarak Bayar Orman Ürünleri nden Erdal Bayar ve Devlet Hastanesi nden Hakan Karatekelioðlu, en iyi servis atan oyuncu Ortaköy Belediyespor dan Halil Kýlýç, en iyi blok yapan oyuncu Gençlikspor dan Dilaver Çöp, Güner Gýda dan Nurullah Saðlamkaya, en iyi plase yapan oyuncu Hak-Göz den selim Kurtaran, en iyi manþet alan oyuncu, Gençlikspor dan Ýsmail Þahan ve Alaca Belediyespor dan Beytullah Atýlgan, en teknik oyuncu Osmancýk Milli Eðitim den Barýþ Aydýn, en deðerli oyuncu 19 Mayýs Ýlköðretim den Yunus Gayretli, en centilmen oyuncu Adiþspor dan Ali Haydar Sarýkaya, en iyi libero Jandarmaspor dan Ýbrahim Eryýlmaz, en skorer oyuncu Þekerspor dan Emircan Karataþ ve HakGözspor dan Ömür Þentürk, en baþarýlý koç Jandarma dan Ünal Yaðmurkaya, en gayretli koç Özel Kalem Seval Demirel, en sempatik oyuncu Güner Gýda dan Ersoy Aksoy, en teknik takým Güner Gýda, en centilmen takým ise Türkler Ýlköðretim olarak ödüle layýk görüldüler. Dil ve Edebiyat Derneði DED organizesinde Fakültelerde kurulan takýmlar arasýnda düzenlenen futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Tarcan FC kazandý. 16 takýmýn katýlýmý ile baþlayan turnuvanýn final maçýnda önceki akþam Somali ile Tarcan FC takýmlarý karþý karþýya geldiler. Tarcan FC takýmý Onur, Umut, Yücel, Ufuk, Ersoy, Onur, Samet, Ýbrahim; Osman, Mustafa, Batuhan ve Samet li kadosuyla mücadele ederken Somali takýmýnda ise Okan, Serhat, Muhittin, Hasan, Rasim, Yenal, Gökay, Alper, Ege, Yunus, Ahmet, Semih ve Koray forma giydi. 2 nolu sentetik çim sahada oynanan final maçýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa EkerBelediye Baþkan Yardýmcýsý DED Baþkaný Turan Candan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile çok sayýda davetli katýldý. Hitit Üniversitesine baðlý fakültelerde öðrenim gören öðrencilerin oluþturduðu futbol turnuvasý final maçýnda rakibini 3-1 yenen Tarcan FC takýmý þampiyonluðu kazanýrken Somali takýmý ise ikinciliði kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle finalde mücadele eden iki takýma kupalarýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü verdi. Tören sýrasýnda þampiyon takýmý bir cumhuriyet altýný verildiði ikinciye ödül verilmediðinden sitem eden öðrencilere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ikinci takýmada kendi namýna bir altýn alýnarak verilmesi talimatýný verdi. Öðrencilerde bu jest üzerine Külcü ye alkýþlarla moral verdiler. Ödül töreninin sona ermesinin ardýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü turnuvada mücadele eden takýmlarýn sporcularýna ve misafirlerine baklava ikram etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külca þampiyon takýma altýn hediye etti ikinciye olmadýðýný öðrenince onada altýn sözü verdi Turnuvada final oynayan iki takýmýn kupasýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan verdiler Ýlköðretimli Yýldýzlar Basketbol Yarý Final Grubunda mücadele baþladý Ýlköðretimli Yýldýzlar Yarý Final Grup birinciliðinde mücadele dün oynanan yedi maçla baþladý. Grupta ikinci maçlar bugün oynanacak. Günün programý þöyle: Saat Özel Antalya Koleji Nevþehir Özel Altýnyýldýz (K). Saat Ankara TED Koleji - Iðdýr Hürriyet Ýlköðretim (K). Saat Ýstanbul Þehit Öðretmen - Zonguldak Ereðli Cumhuriyet (K). Saat Elazýð Namýk Kemal Bursa TED Koleji (E). Saat Ýstanbul Özel Bilfen Yeniþehir - Iðdýr Halfeti 75. Yýl Ýlköðretim. Saat Ankara Aykan Ýlköðretim - Samsun TED Koleji. Saat Kocaeli Darýca Çýraðan Ýlköðretim - Ýzmir Efes Koleji. Ýstanbul Bilfen: 86 - Kocaeli Darýca: 65 ÝLKÖÐRETÝM: SALON: Atatürk. Demet Gökmen, HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun. ÝSTANBUL ÖZEL BÝLFEN YENÝÞEHÝR ÝLKÖÐRETÝM: Berkan, Turnuvanýn EN baþarýlý isimleri olarak belirlenenlere belgelerini Haþim Eðer verirken Can, Sarp, Barýþ, Kerem, Altuð, Kaya, Doðancan, Tayfun, Canberk. KOCAELÝ DARICA ÇIRAÐAN Taha, Yusuf, Furkan Bulut, Mesut, Fatih, Muhammed, Mahsum, Furkan Esen, Ensar. PERÝYOTLAR: Periyot: (Ýstanbul) Periyot: (Ýstanbul). Periyot: (Ýstanbul). Periyot: (Kocaeli). Antalya Koleji gruptaki en güçlü rakibi Ankara Ted i yenerek iyi baþlangýç yaptý 23 Nisan Ankara TED e maðlup oldu SALON: Atatürk. HAKEMLER: Demet Hakan Kaya. Muðla da dün baþlayan Basketbol Yarý Final Grubunda 23 Nisan erkek takýmý ilk maçýnda TED Ankara Ýlköðretim e maðlup oldu. Ýlköðretimli Yýldýzlar Basketbol Yarý Final Grup heyecaný Muðla etabýnda mücadele eden 23 Nisan erkek takýmý ilk maçýnda Ankara TED e 7751 maðlup oldu. 23 Nisan Ýlköðretim A grubunda Bornova Özel Ege Ýlköðretim, Ankara TED Ýlköðretim ve Barbaros Ýlköðretim ile ayný grupta yer aldý. Diðer grupta ise Özel Çaðlayan, Esenkent Özel Okyanus, Özel Toros Ýlköðretim ve Özel Bilsen Ýlköðretim okullarý yer aldý. Dün grubundaki ilk maçýnda TED Ankara Ýlköðretim ile karþýlaþan 23 Nisan erkek takýmý güçlü rakibi önünde lik maðlubiyetle ayrýlarak gruba kötü baþladý. 23 Nisan Ýlköðretim bugün ikinci maçýnda saat da Bornova Özel Ege Ýlköðretim ile karþýlaþacak. Grubundaki son maçýnda ise yarýn de Barbaros Ýlköðretim ile maç yapacak olan temsilcimiz iki maçýda kazanarak yarý finale maçý oynamayý amaçlýyor. Gökmen, ANTALYA KOLEJÝ: Mihriban, Naz, Ezgi, Dilara Demirbaþ, Ýrde, Ceyda, Sýla, Dilara Turan, Aleyna, Zeynep, Fatma. ANKARA TED KOLEJÝ: Naz Ak- SALON: Atatürk. HAKEMLER: Sinan Bursa TED Koleji gruptaki ilk maçýnda Samsun u yenerek iddiasýný ortaya koydu Ankara Özel Aykan: 127-Elazýð N. Kemal: 14 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Sinan Tacettin. Ateþ, Alper ANKARA ÖZEL AYKAN ÝLKÖÐRETÝM: Göktuð, Canberk, Yaðýz, Egecan, Atahan, Berke, Batuhan Dikmen, Burak, Emre, Eren, Taha, Batuhan Güner. SALON: Atatürk. HAKEMLER: Murat Hakan Kaya. Ateþ, Ýbra- him Coþkun. BURSA TED KOLEJÝ: Alp, Kerem, Ege, Deniz, Sarp, Oðuzhan, Göktürk, Oðul, Sedat. SAMSUN TED KOLEJÝ: Oðulcan, Tarkan, Koray, Berk, Ege Bakan, soy, Ýdil, Çaðla, Mine, Selin, Derin, Nur, Naz Gültan, Sevim, Helin. PERÝYOTLAR: Periyot: (Antalya). Periyot: 11-7 (Antalya). Periyot: (Antalya). Periyot: (Antalya). Cem, Ahmet, Ege Berber, Mustafa, Hüseyin, Zekai, Yiðit. PERÝYOTLAR: Periyot: (Bursa). Periyot: (Samsun). Periyot: (Berabere). Periyot: (Bursa). ELAZIÐ NAMIK KEMAL ÝLKÖÐRETÝM : Emre, Oktay, Çaðrý, Berkan, Erdi, Ýbrahim, Serhat, Hakan, Yunus, Burak. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 40-0 (Ankara). 2. Periyot: 30-7 (Ankara). 3. Periyot: 29-0 (Ankara). Barýþ. Karamanlý, ÝZMÝR ÖZEL EFES KOLEJÝ: Ber- kan, Umut, Arco, Tunç, Mert, Efe, Ege. IÐDIR HALFETÝ 75. YIL ÝMKB: Ömer, Nihat, Nurhat, Mehmet, Emrah, PERÝYOTLAR: Periyot: 30-3, (Ýzmir). Periyot: 35-4 (Ýzmir). Periyot: (Ýzmir). Periyot: 34-2 (Ýzmir). Samsun TED Koleji ilk maçýnda Bursa temsilcisine yenilmekten kurtulamadý

18 18 Þampiyon Jandarma ÇARÞAMBA 6 NÝSAN 2011 Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþ yýldönümü adýna düzenlenen Kurumlar Voleybol turnuvasýnda þampiyon Jandarma oldu. Osmancýk Milli Eðitim ile Jandarma arasýndaki final maçý nefesleri kesti. Final maçý ve sonrasýndaki renkli görüntüler salonu dolduran yaklaþýk takýmýn mücadele ettiði kurumlar voleybol turnuvasý final maçýnda Jandarma civarýndaki taraftar ve davetliler ile Osmancýk Milli Eðitim arasýndaki karþýlaþma büyük bir mücadeleye sahne turnuvanýn amacýna uygun bir gece oldu. Zorlu maçta setlerin son bölümünde rakibini hataya zorlayan Jandarma yaþamanýn mutluluðu içinde salondan hücumda da Emre nin etkili oyunu ile maçtan 3-1 lik galibiyetle ayrýlarak bu yýlki ayrýldýlar. turnuvanýn þampiyonluðunu kazandý. SALON: Atatürk. HAKEMLER: Mahmut Uysal, Hasan Öztürk. JANDARMA: Kadir, Tunay, Hüseyin, Abdullah, Rüstem, Yasin, Emre, Ýbrahim, Serdar, Cihan, Ünal, Mustafa. OSMANCIK MÝLLÝ EÐÝTÝM: Barýþ Boyar, Emre, Þamil, Yasin, Barýþ Aydýn, Kubilay, Ýsmail, Ümit, Özcan. SETLER : 1. Set: 25-22, 3. Set: 25-21, 4. Set: 2624 (Jandarma). 2. Set: (Osmancýk Milli Eðitim). Türk Polis Teþkilatý nýn kuruluþunun 166. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle Ýl Emniyet ile Gençlik ve Spor Ýl tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Kurumlararasý Voleybol Turnuvasý muhteþem bir final ve muhteþem bir ödül töreni ile sona erdi. Jandarma final maçýnda Osmancýk Milli Eðitim i 31 yenerek bu yýlki turnuvanýn þampiyonluðu- nu kazandý. Önceki akþam Atatürk Spor Salonu son dönemde görülmemiþ bir protokol ve taraftarýn izlediði spor müsabakasýna ev sahipliði yaptý. Kurumlar Voleybol Turnuvasýnýn final maçýný Vali Nurullah Çakýr, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ile çok sayýda davetli ile yaklaþýk 700 civarýnda spor sever izledi. Final maçý beklendiði gibi büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Karþýlaþmada iki takýmda savunmada etkili olarak rakibini hataya zorlarken Jandarma da Emre Osmancýk Milli Eðitim de ise Barýþ Boyar ýn hücumlarý ile ra- kibini üstünlük kurmaya çalýþtý ve ilk seti kazanan Jandarma maçta 1-0 öne geçti. Ýkinci set de mücadele oldukça yüksek geçti. Ancak set sayýsý oldukça ortamý gerdi önde bulunan Osmancýk Milli Eðitim maç sayýsý atmadan Jandarma mola aldý. Mola dönüþünde hata tesbit eden maçýn hakemi Jandarma kaptanýný yanýna çaðýrarak sarý kart gösterdi ve bir sayý Osmancýk Milli Eðitim e geçinde seti Osmancýk kazandý. Bunun üzerine Garnizon Komutaný Hakan Saraç bulunduðu protokol tribününden inerek yapýlan bu hareket konusunda hakem masasýndan ve yardýmcý hakemden bilgi aldý. Üçüncü sette hücumda etkili olan ve iyi savunma yapan Jandarma 2521 lik skorla önde geçince maçta 2-1 lik üstünlüðü yakaladý. Maçýn dördüncü seti ise kelimenin tam anlamýyla nefes kesti. Jandarma þampiyonluk kupasýný kaldýrmak için, Osmancýk Milli Eðitim ise taybreak setine taþýmak için masa asýldý. Karþýlýklý sayýlarla geçen sette uzatmada lük skorla galip ayrýlan Jandarma takýmý maçý 3-1 kazandý ve þampiyonluk kupasýnýn bu yýlki sahibi oldu. Karþýlaþmanýn bitimiyle birlikte Jandarma takýmýnda sporcu ve taraftarlarýnda þampiyonluk sevinci Osmancýk Milli Eðitim de ise kaybetmenin üzüntüsü vardý. Jandarma taraftarlarý yanlarýnda getirdikleri komfetileri patlatýnca ortaya oldukça renkli görüntüler çýktý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Jandarma takýmýnýn maçý kazandýðý andaki sevinci görülmeye deðerdi Þampiyon olan Jandarma nýn kupasýný Vali Nurullah Çakýr verdi Ýkinci olan Osmancýk Milli Eðitim in kupasýný Garnizon Komutaný Hakan Saraç verdi Jandarma takýmý oyuncularý þampiyonluk sevincini taraftarlarýyla böyle paylaþtýlar Gençlikspor, Güner i 3-1 yenerek üçüncü oldu SALON : Atatürk. HAKEMLER : Turgut Yýldýrým, Hüseyin Kamber. GENÇLÝKSPOR : Murat, Selim, Þaban, Ömer, Sadýk, Ýsmail, Mustafa Çýplak, Mustafa Sarý. GÜNER Üçüncü olan Gençlikspor un kupasýný Celal hoca salona döndü Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan uzun bir aranýn ardýndan salona döndü. Geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve spor müsabakalarýna gelemeyen Celal Pekcan önceki akþam oynanan Jandarma-Osmancýk Milli Eðitim kurumlar voleybol final maçýný hakem masasýndan izledi. Haþim Eðer e plaket katkýda bulunanlara teþekkür belgesi Þampiyonluðu kazanan Jandarma takýmý kupa töreni sonrasýnda protokol üyeleriyle birlikte toplu halde GIDA: Erkan, Murat, Burhan, Merdan, Atakan, Okan, Ersoy, Ruhi. SETLER : 1. Set: 2513, 3. Set: 25-20, 4. Set: (Gençlikspor). 2. Set: (Güner Gýda). Osmancýk Milli Eðitim in kaybetme üzüntüsünü böyle yaþadý Ödül töreninde Celal Pekcan a ilimiz voleybolüne verdiði katkýlardan dolayý teþekkür belgesi verildi. Uzun bir aranýn ardýndan spor salonunda olmaktan son derece mutlu görünün Celal Pekcan organizede katkýsý bulunan herkese teþekkür etti. Merdan Özkeçeli ye salon sporlarýna hizmet ödülü Kurumlar Voleybol Turnuvasý ödül töreninde ilimiz salon sporlarýna yaptýðý katký nedeniyle emekli Beden Eðitimi Öðretmeni Merdan Özkeçe liye anlamlý ödül. Emniyet tarafýndan Merdan Hoca ya ilimiz salon sporlarýna verdiði katký nedeniyle hazýrlanan þilti Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi. Emniyet Kurumlararasý Voleybol turnuvasýna katkýlarýndan dolayý Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e plaket verirken turnuva tertip komitesi üyeleri Celal Pekcan, Metin Küçükakman, Ýhsan Kýlýçarslan, Ömür Ceylan ile turnuvaya katýlan takýmlarýn temsilcileri Jandarma adýna Ünal Yaðmurkaya, Devlet Hastanesi adýna Baþhekim Y. Harun Doðmuþ, Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý adýna Ýhsan Malatyalý, Türk Telekom adýna Okan Sezer, Seydim Belediye adýna Alaattin Köksal, Alaca Belediyespor adýna Beytullah Atýlgan, Ýtfaiyespor adýna Yakup Fýndýklý, Þekerspor adýna Arif Þener, Hak-Gözspor adýna Mustafa Alagöz, Gençlikspor adýna Ýsmail Þahan, Valilik Özel Kalem adýna Seval Demirel, Tarým Ýl adýna Þeref Kara, Osmancýk Milli Eðitim adýna Atilla Çaðlar, Bahçelievler adýna Hasan Bal, Türkler Ýlköðretim adýna Önder Baran, Mehmet Akif Ersoy adýna Hasan Ölmez, Ortaköy Cumhuriyet adýna Halil Kýlýç, 19 Mayýs Ýlköðretim adýna Yunus Gayretli, Güner Gýda adýna Okan Hergün, Bayar Orman Ürünleri adýnada Erdal Bayar a teþekkür belgeleri verildi. Necmettin Emre, Haþim Eðer e katkýsý nedeniyle plaket verdi Turnuvaya katkýda bulunanlara teþekkür belgesini Emniyet Müdürü Necmettin Emre verdi

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 8 NÝSAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Çorum Merkez ve ilçelerine baðlý 10 köyde 2 grup kilit parke yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan mah. Ýnönü Cad. No. 179 Çorum Saat: * 11 NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý 23 kalem yazlýk sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Kereste alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý * 12 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2. Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan 176,72 m2 alanlý bahçeli ahþap ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adiyesi Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Yemek piþirme, bulaþýk yýkama ve garsonluk hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km. Çorum Tapu ve Kadastro Genel Kadastro Dairesi Baþkanlýðý Çorum Ýli 22 A-1. Grup TKMP kapsamýnda mekansal bilgi sisteminin altyapýsýna yönelik harita yapým iþi danýþmanlýk hizmet iþi için yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif veremk üzere ön yeterlik baþvurusu. Yer: Tapu ve Kadastro Genel Ýhale Salonu Saat: * 13 NÝSAN Çorum 2. Ýcra Volkswagen marka, LT353.5TDI109HP tipli, 2007 model kirli beyaz renkli kapalý kasa aracýn satýþý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýstilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký- Çorum Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Osmancýk Ýlçe Emniyet hizmet binasý muhtelif onarýmlarý yapým iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. Emniyet Sk. No: 1 Saat: Çorum Ýl Tarým Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Tarým Saat: * 14 NÝSAN Çorum 3. Ýcra Tümosan marka, 2006 model, kýrmýzý renkli traktörün satýþý iþi. Çorum 1. Ýcra Mazda marka, 1994 model, kýrmýzý renkli, kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. saat: NÝSAN Karayollarý 7. Bölge Çorum þube ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Saat: Karayollarý 7. Bölge Sungurlu ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini, nakli ve serme sýkýþtýrma yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Saat: Karayollarý 7. Bölge Osmancýk þube ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Karayollarý 7. Bölge Ýskilip ve çevre yolarý için gerekli malzemenin Bayat dere ocaðýndan temini ve nakli iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 6 kalem temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: * 17 NÝSAN Çorum 3. Ýcra Çorum Merkeze baðlý Palabýyýk Köyünde bulunan deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 9 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: * 18 NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: Çorum 1. Ýcra Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 7 katlý binanýn 5. katýndaki 144 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Trafik ve sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Çorum merkez Eþençay 1. kýsým barajdan pompajla toplu damla sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi- YÝTÝK Oðuzlar Kaymakamlýðýndan almýþ olduðum Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ergün CÜCE Ýbrahim oðlu 1973 Oðuzlar Cevizli Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1042) Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: Çorum Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Devlet Hastanesi Týbbi cihaz (Eforlu EKG ve Otoskop Oflatmaskop) alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: * 19 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 712,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan 7 katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 alanýndaki dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 85 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 117 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. * 25 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Ýhale Servisi * 26 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Uðurludað a baðlý Yeniyapan Köyü nde bulunan deðiþim büyüklük ve vasýflardaki 17 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Saat: * * 28 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý * 29 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Hdpe Koruge Boru alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý * 2 MAYIS Sorumluluk "Sahipleri" aranýyor: Bilsar Tekstil, Moda dünyasýnda çalýþmak isteyen; Bilgi iþlem departmaný için, Üniversitelerin bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerinden mezun, Üniversitelerin diðer bölümlerinden mezun olup kendine "bu sektörde ilermeyi" hedef olarak belirlemiþ, M.Y.O. Bilgisayar programcýlýðý, Bilgisayar Teknolojileri yada dengi bölümlerden mezun, Lise mezunu olup sektörde en az 5 yýl tecrübeye sahip, Ýyi derecede Word,Excel,Access ve diðer office programlarýný kullanabilen, Perakende maðazacýlýk bilgi iþlemi konusunda deneyimli, Veritabaný çalýþmasý ve yönetimi bilgisine sahip, Microsoft Server (ailesi) kullanýmý ve bilgisine sahip, Network topolojileri ve bilgisayar donanýmý bilgilerine sahip, Bilgisayar ve biliþim teknolojileri ingilizcesini anlayabilen, Öðrenmeye ve analitik düþünceye açýk, Dinamik, Ýnsan iliþkilerin de ve Grup çalýþmasýn da uyumlu, Seyahat engeli olmayan, Askerlik görevini tamamlamýþ yada en az 2 yýl tecil ettirmiþ Sorumluluk "sahibi" eleman aranýyor. Sigara kullanmayanlar tercih nedenidir. Baþvuruda bulunacak adaylarýn CV'lerini adresine göndermeleri rica olunur. Çorum 1. Ýcra Buharaevler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 135 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: ** 4 MAYIS Çorum 3. Ýcra 2003 model Serin marka, beyaz renkli yarý römork çcinsinde aracýn satýýþý iþi. Yer: Ankara Yolu 7. Km. Hizmetgaz Dolum Tesisi- Çorum 20 MAYIS Çorum 3. Ýcra Çorum Merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan bodrum kat dairenin satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Çorum Merkeze baðlý Uðrak Köyü nde, deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 5 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey (Ç.HAK:961) Mahallesinde bulunan 475 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: * 23 MAYIS Çorum 3. Ýcra Tepecik Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn bodrum katýndaki 100 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su (Ç.HAK:988) SATILIK DÜKKAN Yeniyol 16. Gazi Sok. 3 de bulunan Eylül Ýþ Merkezi giriþindeki asma katlý bodrumlu toplam alaný 93 m2 olan dükkan (Ç.HAK:997) (Ç.HAK:1011) (Ç.HAK:1014) sahibinden acele satýlýktýr. Mür. Tel: KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Un makinalarý, kalorifer kazaný ve çelik çatý imalat ve montajý için kaynakçýlar alýnacaktýr. (Gaz altý-elektrik-oksijen kaynakçýlarý) Maaþ-SSK-Servis-Yemek Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. K.S.Sitesi 21. Cad. No: 50 Tel: (Ç.HAK:1024) Eleman Aranýyor Ýþletmemizde çalýþtýrýlmak üzere AÞÇI YARDIMCISI TABAKÇI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn 30 yaþýný geçmemiþ ve þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM SATILIK BÜRO Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 4. Kat No: 46 da 200 m2 alanlý büro satýlýktýr. Mür. Tel: Kiralýk Villa Binevler Çavdar Sitesi nde kiralýk villa. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Makinacý Bay-Bayan elemanlar alýnacaktýr. Dolgun maaþ+sigorta+yemek+servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýmka Tekstil Ýml. San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Çepni Mah. 12. Sk. Ýskilip Yolu Hýdýrlýk mevki karþýsý (Tarým Ýl Karþýsý) (Ç.HAK:1029) Tel: Eleman Aranýyor Meslek Lisesi (Makina ya da metal bölümü) veya yüksek okul mezunu, askerlikten muaf, CNC makinasý kullanabilecek, yetiþtirilmek üzere Makina Operatörü Alýnacaktýr. Ýki-El Makina Ýnþ. Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti. Organize San. Böl. 12. Cad. No: 12 ÇORUM (Ç.HAK:964) (Ç.HAK:973) (Ç.HAK:863) KÝRALIK DAÝRE Bahçelievler 1. Cadde de 2+1, 3. kat daire kiralýktýr Elemanlar Alýnacak Firmamýzda görevlendirilmek üzere Tornacý, Kaynakçý, Borvekci, Makina Teknik Ressam, Metalurji Mühendisi ve Makina Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Gazi 14. Sok. 3/C (Ç.HAK:788) (Çözüm Dersanesi Altý) ÇORUM (Ç.HAK:962) ÝSTANBUL-ÇORUM HATTINDA ÇORUM LOJÝSTÝK Murat AYDAR-Soner AYDAR Çepni Mh. Hýdýrlýk Cd. No: 34 ÇORUM Tel: ÝSTANBUL: Nak. Sit. 2. Blk. No: 220 Tel: ÞUBE: Nak. Sit. 5. Blok No: Tel: KARTAL: GEBZE: (Ç.HAK:981) Tel: Fax: ELEMAN ARANIYOR Taþlamacý, Kaynakçý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm (Ç.HAK:993) Ankara Yolu 8. Km. ÇORUM Tel: Elemanlar Alýnacak Pvc imalat ve montaj iþinde çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Zirvem Plastik Egepen Deceunink Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Ýnþaat Mühendisi * Mimar * Ýnþaat Teknikeri Askerliðini yapmýþ, tercihen sürücü belgesine sahip (ide mimar, ide statik programlarý kullanabilen) proje deneyimi olan bay eleman alýnacaktýr. Adres: Tayþi Ýþ Merkezi 33/11 ÇORUM Tel: Sahibinden Satýlýk Daire ve Dükkan * Bahçelievler Metropol civarýnda 3+1 içerisi sýfýr, masrafsýz lüks daire. * 2. Kubbeli Sokakta 12 m2 köþebaþý (Ç.HAK:992) ÞOFÖR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý sürücü belgeli, ticari taþýt (SRC belgeli) Küçük Otobüs Sürücüleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Anatolia Turizm Taþýmacýlýk Ýrtibat Telefon: (Adliye Sarayý Arkasý) (Ç.HAK:1019) dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1038) (Ç.HAK:1033) (Ç.HAK:883) CUMA 8 NÝSAN Keyinci Emlak * TOKÝ altýnda satýlýk tarla m2 * Ankara Yolu Ýnönü Caddesinde Satýlýk Arsalar (Ç.HAK:989) SATILIK TOPLU BAÐ PARSELLERÝ Yukarý Ilýca Baðlarý, Mühendislik Fakültesi yanýnda þehir manzaralý 6 Adet bað parseli toplu olarak satýlýktýr. Müracat Tel: SATILIK Ortaköy yolu Üyük Köyü mevkii 7. km. 13. dönüm üstünde tam otomatik saðýmhanesi açýk besi 6 tane mandýra 75'er baþlýk kapalý bir adet açýk besi (75x6= 450) Büyükbaþ hayvan kapasiteli 6 adet samanlýk, 6 adet bakýcý evi, elektriði suyu mevcut dublex villa satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:984) Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ön muhasebe konusunda deneyimi olan eleman alýnacaktýr. Müracatarýn aþaðýda belirtmiþ olduðumuz telefon numarasýndan akþam 16:30 dan sonra ulaþarak þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Müracat Tel: (Ç.HAK:923) Devren Satýlýk Bay-Bayan Giyim Maðazasý Yeniyol Mah. Sel Sokakta bulunan maðaza devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:986) Mür. Tel: KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde 25. caddede 1. kat 170 m2+2. kat 60 m2+3. kat 60 m2 toplam 290 (Ç.HAK:1021) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR MAKÝNE MÜHENDÝSLERÝ MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ VE TEKNÝSYENLERÝ Adaylarýn Talaþlý Ýmalat konusunda deneyimli ve askerlik görevlerini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur KARADAYI MAKÝNA SAN. VE TÝC. A.Þ Organize San. Böl. 7. Cad. No:21 ÇORUM Tel: Elemanlar Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan müþteri iliþkileri iyi Bay-Bayan elemanlar alýnacaktýr. Efe Aksesuar ve Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1044) Adres: K.S.S. 5. Sk. No: 6 Tel: Aþçý Aranýyor FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILACAK BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR ÖZENCLER OTOGAZ TEL: m2 kullaným alaný var. Tel:

20 ÇARÞAMBA 6 NÝSAN 2011 Çorumspor da ilk yönetim çalýþmasý Yusuf Ahlatçý ve Ýbrahim Eceviþ dün Çorumspor Kulüp Müdürü nden mevcut kadronun alacaklarý ve kulübün borçlarý hakkýnda bilgi aldý. Selahattin Karakaþ, Okan Hergün, Halil Ýbrahim Kaya gibi isimlerinde Çorumspor u sahipsiz býrakmamak adýna bu çalýþmanýn içinde olduðu öðrenildi. Oluþmasý muhtemel Çorumspor Yönetimi nin mevcut futbolcularýn bu sezonki alacaklarýnýn ödenmesini istediði bu gerçekleþmesi halinde Olaðanüstü Genel Kurul da göreve talip olacaklarýný öðrenildi. Çorumspor da geçtiðimiz yýllarda bir kaç kez yönetimde görev alan Selahattin Karakaþ, göreve talip olup olmadýðý yolundaki soruya Çorumspor baþkansýz kalmaz diyerek cevapladý Çorumspor Taraftar Derneði pazar günü oynanacak Beypazarý Þekerspor maçýna tüm Çorumspor taraftarlarýný davet etti. Dün kýrmýzý siyahlý takýmýn çift kalesi öncesinde kulüp binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyüklü, ilk olarak tüm olumsuz þartlara raðmen sahada onurlu mücadelelerini sürdüren kýrmýzý siyahlý takýmýn futbolcularýný kutladý. Gözübüyüklü, ligde son beþ hafta maçlarý öncesinde puan sralamasýna bakýldýðý zaman ilk beþ þanslarýnýn oldukça yükseldiðini belirterek Pazar günü sahamýzda oynayacaðýmýz Beypazarý Þekerspor maçý bu hedef için oldukça büyük önem taþýyor. Sezon baþýndan buyana sahada onurlu mücadelelerini sürdüren futbolculara Çorum olarak gerçek anlamda sahip çýkýlmadý. Bu hafta sonunda bugüne kadar gelmeyen Çorumspor taraftarlarýnýda tribünde görmek istiyoruz. Çorumspor Olaðanüstü Genel Kurul u öncesinde kulislerde hareketlenme baþladý. Kýrmýzý Siyahlý kulüpte yeni yönetim oluþturmak için Selahattin Karakaþ, Yusuf Ahlatçý, Ýbrahim Eceviþ, Okan Hergün, Halil Ýbrahim Kaya gibi isimlerin çalýþma yaptýklarý öðrenildi. Geçtiðimiz yýllarda da Çorumspor da deðiþik dönemlerde görev yapmýþ olan bu isimlerin kulübün ekonomik yapýsýný ortaya çýkarmak için çalýþma ve görüþmeler yaptýklarý bu doðrultuda da dün mevcut kadronun hakediþ ve diðer alacaklarýnýn listesini incelediði öðrenildi. Çorumspor un yeni bir tüzüðe kavuþturulmasý için geçtiðimiz yýllarda kapsamlý bir çalýþma yapan Avukat Yusuf Ahlatçý nýn kulübün mali yapýsýný çýkarmak için çalýþma yaptýðý ve bu çalýþma sonunda yönetimde olmasý muhtemel isimlerle bir toplantý yaparak son Pazar günü oynayacaðýmýz Beypazarý Þekerspor maçýnda taraftar sayýsýný 3 bine, bir sonraki hafta iç sahada oynayacaðýmýz Yeni Malatyaspor maçýnda ise bu sayýyý 5 bine çýkarmayý hedefliyoruz. Beypazarý Þekerspor maçý için esnaflarý gezerek taraftar sayýmýzý artýrmak ve hasýlatý artýrmak istiyoruz. Çorumspor Yönetimi nden de Beypazarý Þekerspor maçýnýn hasýlatýný futbolculara harçlýk olarak daðýtmasýnýn doðru olacaðýna inanýyoruz. Son olarakta Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü nün Çorumspor u býraktýðýna inanmýyorum. Geçtiðimiz günlerde kendisiyle görüþtüðümüzde Çorumspor a kýrgýn olduðunu söyledi. Ancak biz onun Çorumspor u sahipsiz býrakmayacaðýna ve Olaðanüstü Genel Kurul da belirsizliðe bir çare bularak sorunu çözeceðine inanýyoruz. Kendisini pazar günü oynanacak Beypazarý maçýna gelerek takýmlarýna destek vermesini istiyoruz dedi. Yukarý Zeytin Köyü Derneði Baþkaný Mustafa Urhan dan örnek çaðrý Çorumlu sivil toplum örgütleri Çorumspor a destek versinler Gebzespor maçýnda takýmlarýný yalnýz býrakmayan Yukarý Zeytin Köyü Derneði yöneticileri kararýn verilmesi bekleniyor. Bu çalýþmalardan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nünde haberi olduðu ve Çorumspor un içinde bulunduðu sýkýntýlý konumdan çýkmasý için güçlü bir yönetim oluþturulmasýný istediði öðrenildi. Yönetime talip olan Selahattin Karakaþ ve ekibinin mevcut kadronun alacaklarýnýn ödenmesi halinde yönetime talip olmayý bu sorunun aþýlmasý içinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve siyasilerin yapacaðý bir çalýþma ile çözüme kavuþturulmasý halinde diðer borçlarý kýsa sürede yapýlandýrarak önümüzdeki sezon baþýnda TFF ve Ýddaa gelirleriyle kulübe kendi ayaklarý üzerinde durur hale getirmeyi amaçladýðý öðrenildi. Yeni yönetimin oluþturulmasý aþamasýndaki çalýþmalarýn önümüzdeki günlerde de devam edeceði ve ikili görüþmeler sonucunda kesin kararýn verileceði belirtildi. Sahadaki onurlu mücadeleye bizde taraftar desteði verelim Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün kýrgýn olduðunu ancak tüm olumsuzluða raðmen Çorumspor a sahipsiz býrakmayarak genel kurulda bir yönetim oluþturacaðýna inandýðýný belirten Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyüklü Futbolcu kardeþlerimizin sahadaki onurlu mücadelesine bizde tüm taraftarlarý pazar günü stada gelerek destek vermelerini istiyoruz dedi. Beypazarý na iki maç seyircisiz cezasý Çorumspor un bu hafta sonu konuk edeceði Beypazarý Þekerspor a geçen hafta sahasýnda oynadýðý Bandýrmaspor maçýnda çýkan olaylar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama cezasý verildi. Kurul ayrýca maçtan sonra çýkan kavgaya karýþtýklarý gerekçesiyle Ýsmail Atalay Baydur ve Serkan Sevinç e 3 er maça oynamama cezasý verdi. Bu iki futbolcuyla birlikte maç sýrasýnda kýrmýzý kart gören Serol Demirhan pazar günü Çorumspor a karþý forma giyemeyecekler. Gebzespor maçýnda takýmlarýný yalnýz býrakmayan Yukarý Zeytin Köyü Derneði Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri Çorum dýþýndaki sivil toplum örgütlerini Çorumspor a sahip çýkmaya çaðýrdýlar. Osmancýk Yukarý Zeytin Köyü Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkaný Mustafa Urhan, Çorum dýþýndaki tüm sivil toplum örgütlerini Çorumspor a desteðe davet etti. Geçtiðimiz hafta sonunda Gebze de oynanan Gebzespor-Çorumspor maçýný dernek yönetimi olarak izlediklerini ve takýmlarýna destek verdiklerini belirten Baþkan Mustafa Urhan Çorumspor un gittiði þehirde bulunan Çorumlu vatandaþlarýn ve sivil toplum örgütlerinin maçlarda taraftar olarak takýmýmýza detek vermesi gerekir. Gebzespor maçýný yönetim kurulu üyesi arkadaþlarýn Ahmet Temir, Hüseyin Canat, Yaþar Urhan, Mutlu Þeker, Harun Cengiz Urhan ve Ferzan Aký ile birlikte izledik. Bir kez daha gördükki sahip çýkýldýðý ve destek verildiði zaman Çorumspor Türkiyenin yýldýz takýmlarýndan birisi olacak. Memleketimizin futbolcularýný yaþadýðýmýz þehrin arenasýnda görmek onlarla birlikte sevinmek gerçekten heyecan verici. Çok güzel bir galibiyet oldu ve futbolcularýmýzla birlikte bu mutluluðu yaþadýk. Çorumlu sivil toplum örgütlerinin bu maçlara gelerek takýmlarýna destek vermesi çok önemli dedi. Futbolcular gergin ancak hýrslýlar Pazar günü sahasýnda Beypazarý Þekerspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor bu zorlu maçýn provasýný dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptý. Teknik Direktör Gürses Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý süren Erol ve Cemal dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sýnavda olduðu için izinli olan Ceyhun çalýþmanýn ikinci yarýsýna yetiþti ve forma giydi. Çift kalede mavi takýmda Emrah (Ozan), Mustafa, Ömür, Sefa, Volkan, Vedat, Abdullah, Veysi, Ali Köse, Eren ve Özkan a forma verirken diðer takýmda ise Hamdi Tevfik, Hasan Ali, Fatih, Orhan, Oðuz, Emrah, Muhammed Bayýr, Muhammed Topuz, Ferdi ve Þaban mücadele etti. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn çift kalede mücadele anlamýnda ortaya koyduðu performans yüzleri güldürürken gol yýllarýndaki sýkýntýnýn devam ettiði gözlendi. Çift kalede tek gol atýlmasý ise zorlu Beypazarý Þekerspor maçý öncesinde tek olumsuzluk olarak öne çýktý. Çorumspor, Beypazarý Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. Veysi korkuttu! Çorumspor un dün yapýlan çift kalesi sýrasýnda Eren ile girdiði ikili mücadelede dizinden sakatlanan Veysi korkuttu. Sezon baþý hazýrlýk döneminde geçirdiði aðýr sakatlýk sonrasýnda 6 ay forma giyemeyen Veysi nin ayný dizinden sakatlanmasý yürekleri aðza getirdi. Hemen buz tedavisi yapýlan Veysi akþam yaptýðýmýz görüþmede sadece diz kapaðýný çarptýðýný ve ciddi bir þey olmadýðýný belirterek rahatlattý. Baklava yla moral! Ekonomik olarak büyük sýkýntý içindeki Çorumspor lu futbolcularý Taraftarlar Derneði ve Ali Usta baklava ile biraz olsun moral vermeye çalýþtý. Yönetimin istifa etmesinin ardýndan tamamen sahipsiz kalan kýrmýzý siyahlý futbolcular bu olumsuz þartlar altýnda hazýrlýklarýný sürdürüyorlar. Dün yapýlan çift kalenin ardýndan Çorumspor Taraftarlar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyüklü ve Meþhur Diyarbakýr Baklava Salonlarý sahibi Ali Usta birlikte futbolculara baklava ikram ederek biraz olsun onlara moral vermeye çalýþtýlar. Eti, Giresun Ýl Özel Ýdare ile baþlýyor Tokat ta bugün baþlayacak olan Bölgesel Bayanlar Final Grubunda Eti Lisesi Gençlikspor ilk maçýnda bugün saat de Giresun Ýl Özel Ýdarespor ile karþýlaþacak. Sekiz takýmýn iki grupta yapacaðý müsabakalarda Eti Lisesi A grubunda yer alýyor. Tokat Hüseyin Akbaþ Spor Salonu nda oynanacak maçlarda Eti Lisesi ikinci maçýnda yarýn saat da Sivas Ýl Özel Ýdarespor ile karþýlaþacak son maçýnda ise pazar günü saat da Ankara Kazan Belediyespor ile karþýlaþacak. Eti Lisesi bu maçlarý kazanarak birinci olmasý durumunda ayný gün saat da diðer grubun birincisi ile 3. lige yükselmek için karþý karþýya gelecek. Þampiyon Jandarma Türk Polis Teþkilatýnýn 169. yýlý kutlamalarý arasýnda geleneksel olarak düzenlenen Kurumlararasý Voleybol turnuvasýnda þampiyonluðu final maçýnda Osmancýk Milli Eðitim i zorlu bir mücadele sonunda 3-1 yenen Jandarma takýmý kazandý. Haberi ve fotoðraflarý 18. sayfamýzda Voleybol Turnuvasýnda dereceye giren takýmlar kupa töreni sonrasýnda protokol üyeleriyle birlikte toplu halde

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.04.2015 Karar Sayısı: 84516765-301-05/36 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı