1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA"

Transkript

1 Muzaffer SENCER * 1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA GİRİş Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeizlediği siyasal ve yönet~el süreç dar anlamıyıa: bir Anayasal süreçtir. Toplumdaki siyasalde~ ğişme ve gelişmeler son yansımasını Anayasa'da bulmuş ve Turkiye tarihinin belli başlı dönemeçleri ayrı Anayaşal dönemler olarak belirmiştir" Türkiye Cumhuriyeti'ni önceleyen Kurtuluş Savaşı koşullarının ürünü olan 1921 Anayasası'ndan başlayarak 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları, aralarında derin ayrımlar bulunan toplumsal dönemlenn anlatımıdır. Yeni Türkiye'nin kuruluş dönemini düzenleyen 1924 Anayasası, laik Cumhuriyet rejimini temel kurumlarıyla birlikte gerçekleştirmeyi amaçlayan ve yola çıktığı halk egemenliği ilkesi uyarınca bu egemenliği kullanan biricik organ olarak yasama (Meclis) üstünlüğüne dayanan bir Anayasadır. Tek parti rejimine olduğu kadar çok partili yaşama da uyarlanabilen 1924 Anayasası, değişik siyasal iktidatlara tanık olmak La birlikte Cumhuriyet'in oluşum koşullarına uygun düştüğü için 1960'lara kadar 36 yıl yaşayabilmiştir. Ancak yasamaya tanıdığı tartışma"sız üstünlükle"bir Parlamento egemenliğine yol açtığı gibi, ekonomik ve toplumsal haklarla yasama ve yürütmenin yargı denetimine yer vermediği iç~n t()plumda giderek yoğunlaşan «demokratik ve sosyal hukuk deyleti» istem" lerine yanıt verememiş, bu nedenle yerini yeni bir Anayasa'ya bırakmıştır,,~ Dr.) TODAİE Öğretim Üyesi..

2 4 İNSAN HAKLARI YILLlCı Yeni toplumsal istemleri karşılamak üzere 1960 Devrimi'yle başlayan dönemin başlıca ürünü, yasama ve yasamanın bir türevi olan yürütme karşısında denetleyici bir organ olarak yargıya tanıdığı ağırlıkla güçler dengesini sağlamak isteyen 1961 Anayasası'dır. Böylece yargıyı güçlendiren yeni Anayasa, demokratik ve toplumsal beklentilere karşılık olarak, temel hak ve özgürlükleri tam bir güvence altına alırken, Türk yurttaşlarına çağdaş Anayasalar' da yer bulan ekonomik ve toplum'sal hak ve özgürlükleri de kapsamlı olarak tanımıştır. 1961'i izleyen dönemde geniş hak ve özgürlüklerden yararlanan çeşitli toplum kesimlerinin giderek etkinleşen örgütlü istem ve muhalefeti karşısında Anayasanın öngördüğü ilkeleri gerçekleştirmeyen siyasal iktidarlar, bu ortamda boyatan toplumsal ve siyasal kargaşadan Anayasayı sorumlu saymaya başlamıştır ara rejimiyle 1961 Anayasası iki kez önemli değişmelere uğramış; temel hak ve özgürlüklere kimi sınırlamalar, Anayasal kuruluşlara kimi kurallarnalar getirilirken, yürütmeye daha geniş bir eylem özgürlüğü tanıyan değişikliklere gidilnıiştir ve 1973 Anayasa değişikliklerine karşın, toplumun yapısal sorunları çözümlenemediği için 12 Mart'ı izleyen yıllarda da toplumsal barış ve gönenç sağlanamamıştır. Bunda, rejimi giderek yıpratan siyasal çekişmelerin yanında 1977'de başlayan ekonomik bunalımın varolan sorunları daha da ağırlaştırmasının önemli bir rolü olmuştur. Güçlü, kararlı ve sürekli iktidarlara elvermeyen koalisyon hüküınetleriyle sorunların üzerine gidilemediği gibi, siyasal iktidarlarca bunalımın kökeni toplumsal ve ekonomik yapıda bulunacak yerde Anayasada aranınıştır. Anayasanın güçlü bir yürütmeye olanak tanımadığı, yargının yasama ve yürütme yerine geçtiği savları iktidarların başarısızlıkları için ileri sürdükleri başlıca gerekçeler olmuştur. Siyasal iktidarların bu anlayışla ekonomik sorunlara çözüm bulmak şöyle dursun, toplum'sal dirlik ve güvenliği bile sağlayamadığı bir ortamda toplumsal kargaşanın 1978'den sonra anarşi ve teröre dönüşerek hızla tırmanmasıyla Türkiye'de yeni bir siyasal ve Anayasal dönemin koşulları hazırlanmıştır.

3 1%1 ANAYASASıNDAN 1~2 ANAYASASıNA 5 Böylelikle, kamu düzenini yeniden sağlamak amacının ön aldığı ve 1961 Anayasası'nın yürütmeyi öteki organlar karşısında güçlendiren yeni bir Anayasa'ya yerini bıraktığı 1980 rejimi'ne geçilmiştifo 1980 REJİMİ Bu gelişmeler sonucu 12 Eylül 1980 tarihinde «ülkenin ve milletin bütünlüğünü korumak... can ve mal güvenliğini sağlamak... ve Devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek» amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri «emir ve komuta zinciri içinde bir hareket»le «yönetime el koymak zorun emirle gerçekleştirdiği da kalmıştır». «Demokratik özgürlükçü parlamenter sisteme inancını» belirten hareket, sistemin,«dejenere edilmesine ve tıkanmasına mani olucu ve Türk toplumuna yaraşır bir Anayasa, seçim kanunu ile partiler kanununu hazırlamayı ve paralel düzenlemeler yapmayı müteakip», «özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal hukuk kurallanna dayalı bir yönetime ülke idaresini devretrnek» amacındadır. Bu hazırlıklar tamamlanıncaya kadar «her türlü siyasi faaliyetler» -ilerde izin verilmek üzere- «her kademede -zorunlu olarakdurdurulmuştur.» Parlamento üyeleri -«vaktiyle suç işlediği saptananlar» dışında - «siyasi faaliyetlerinden dolayı suçlanmayacak», «can güvenliklerinin sağlanması amacı ile... belli yerlerde ikamete olan parti liderleri «durum müsait olunca serbest tabi tutulmuş» bırakılacaktır». «Harekatı gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlan, yeni hükümet ve yasama organı kuruluncaya -kadar muvakkat bir zaman için yasama ve yürütme yetkilerini kullanmak üzere», Milli Güvenlik Konseyi (M.G.K.) olarak örgütlenmiştir. Devlet, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nca açıklandığı gibi, «harekat»ın amaçlan, «milli birliği korumak; anarşi ve terörü önleyerek, can ve mal güvenliğini tesis etmek; devlet otoritesini hakim kılmak ve korumak; sosyal banşı, milli anlayış ve beraberliği sağlamak; sosyal adalete, ferdi hak ve hüriyetlere, İnsan haklanna dayalı Laik Cumhuriyet rejimini işler hale getirmek

4 6 1:\SAN HAKLARI YILLlCı ve nihayet nıakul bir sürede yasal düzenlemeleri tamamladıktan sonra sivil i~areyi yenide~ tesis etmek»tir rejimi, kamu düzeninin yeniden kurulması yolund~ki amaçlarına ulaşana değin yürürlükte olacak hukuksal düzeni' 'belirlemek üzere tarih ve 2324 sayılı bir yasayla 2 yeni Anayasal düzeninin esaslarını koymuştur. Buna göre, sayılan ayrıkhklar (istisnalar) dışında «yeni bir Anayasa kabul edilip yürürlüğe girinceye kadar» ı961 Anayasası yürürlükte sayılmıştır. Anılan ayrıklıklara gelince, bunlar, «Anayasada. TBMM'ne, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'na ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler»in 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren geçici olarak Milli Güvenlik Konseyi'nce ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinin de,milli, Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı'nca yerine getirilip kullanılmasıdır. Yasa' da, taşıdığı yetkilerle «Milli Güvenlik Konsey'ince kabul edilerek yayımlanan bildiri ve karar hükümleriyle yayımlanan ve yayımlanacak' olan kanunların Anayasaya ay kırılığı iddiasının ileri sürülemeyeceği» belirtilerek Konsey' in kararları ve yasalarının Anayasa'ya uygun düşmediği durumlarda Anayasa hükmü yerine geçeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükümleyasama işlevini geçici olarak yargı denetimine kapayan yasa, Milli Güvenlik Konseyi'nin bildiri ve kararlarındaki hükümlerle kararnamelerin, yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemlerine izin vermeyerek yürütmeyi de bir süre için yargı denetiminin dışına almıştır. Bunq.n gibi, kamu personeline ilişkin işlem ve kararların yürütülmesinin' durdurulması istemine de İzİn verilmeyerek memur güvenliğine ilişkin hükümler yeni bir statüye bağlanmıştır. Son olarak ilk maddede örtük olarak belirtilen hükümlere açıklık getirilerek Milli Güvenlik Konseyi' nin bildiri ve kararlarındaki hükümlerle Konsey' ce kabul edilerek yayımlanan ve yayımlanacak i Devlet, Genelkurmay. ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 12 Eylül 198Q tarihli Radyo-Televizyon Konuşması ile 16 Eylül 1980 tarihli ilk basın toplantısı, Bkz. 12 Eylül Öncesi ve Sonrası, 's.' «Anayasa Düzeni Hakkında Kanun», Resmı Gazete,

5 1961 A,NAYASASINDAN1982 ANAYASASıNA olan yasaların «Anayasa hükümlerine uymayanlan»nın An:aya5fl değişikliği, yasalara uymayanlarınınsa yasa değişikliği olarak yürürlüğe gireceği vurgulanmıştır. «Anayasa düzeni» kurulu:rken yineaynı. tarihte kabul edilen bir yasayla 3 çalışmaları durdurulan siyasal partilere «kayyim tayini» öngörülmüş; ancak 16 Ekim 1981 tarihli bir yasayla 4 siyasal partiler kapatılmış (feshedilmiş)tir. Buna göre, «12 Eylül 19BO tarihine kadar kurulmuş olan bütün siyası partiler;. tüm merkez, il, ilçe ve diğer şube teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ve her türlü yardımcı kuruluş ve yan organları ile birlikte feshedilmiştir.» Tüm malları Hazineye geçen siyasal partilerden CHıp'nin Atatürk'ün vasiyetnamesine göre sahip olduğu mal varlığının yönetiminin Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğince yerine getirilmesi öngörülmüştür. Bu yasayla, o tarihe değin yürürlükte olan64b sayılı Siyasi Partiler Kanunu yürürlükten kaldınlmıştır. 12 Eylül rejimi, yeni Anaya sal düzeni belirledikten sonra 12 Aralık 1980 tarihlimilli Güvenlik Konseyi'ne ilişkin bir düzenlemeyle s yasama yetkisinin yanısırakısa bir süre için yürütme yetkisini -de kullanan Konsey'in yapısıyla -Başkan ve üyelerinin adlannı, görev ve yetkilerinin süresini göstermiştir: İlgili yasada Millı GüvenHk Konseyi'nin, aynı zamanda Devlet Başkanı ve Konsey Başkanı olan Genelkurmay Başkanıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluştuğu belirti! dikten sonra «yeni 'DBMM'nin fiilen görevine başlamasına kadar Başkan ve üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının rütbe ve hizmet süreleriyle yaş hadlerine bakılmaksızın süregeleceği» hükme bağlanmıştır. Aynı yasada TBMM'nin oluşmasından önce halkoyuna sunula.. cak olan yeni Anayasa'yı hazırlayacak bir Kurucu Meclis'in oluşturulması öngörülmüştür sayılı «Faaliyetleri Durdurulan Siyasi Parti, Demek, Federasyon ve Konfederasyonlara Kayyım Tayini Hakkında Kanun», R.G sayılı «SiyaSİ Partilerin Feshine Dair Kanun., R.G sayılı «Millı Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun», R.G (Mük.)

6 8 İNSAN HAKLARI YILııGI.21 Eylül 1980 tarihinde' kurulan BakanlarKurulu'nun yürütme sorwnluluğunu,:'üstlenmesinden. sonra'yasama,yetkisiyle birlik~e Başkanı eliyle-cumhurbaşkanının yetkisini kullanan' Milli Güvenlik Konseyi, yasama işlevini yerine getirecek bir organ olarakkurucu!\1eciis'i oıuş~urm~ştur: '. 29 Haziran 1981 tarihli bir yasayla 6 bu yasada verilen görevleri yerine getirmek üzere, Kurucu Meclis,kurulmuştur. Kurucu Meclis, ilgili yasa hükümleri dışındaklkonularda Anayasa Düzeni Hakkınd;ıki Kanun,uyarınca 'TBMM'ne ait görevleri yerine getirerek yetkilerini kullanacak. olanmilli Güvenlik KQns~yi'yle, üyeleri Kon sey tarafından seçilecek b.ir Danışma Meclisi'nden oluşmuştur. Kurucu Meclis'in bir kanadını, oluşturan Danışma Meclisi'nin, 120 üyesi-otuz yaşını bitirmiş yüksek öğreniıpli olm;ık ve ı ı Eylül ı980 tarihinde bir siyasal partinin üyesi 'bulunmamak koşuluyla-her ilin sc;ı,ptayıp öj;lerdiği isteidi adaylar arasından illerin nüfusuna gö:e, 40'iysa-y~ksek öğrenim koşulu aranmaksızın Milli Güvenlik Konseyi'ne başvuranlar arasından-doğrudan doğruya Konsey tarafından seçilerek çalışması sağlanmıştır? ' Adıgeçen yasa hükümlerine göre, Kurucu Meclis'in başlıca görevleri; yeni Anayasa'yı. ve Anayasa'mn halkoyuna sunulmuş yasasını hazırlamak; halkoyuna sunularak ulusca kabul edilince kesinleşerek yürürlüğe girecek olan Anayasanın ilkelerine uygun (olarak) Siyasi Partiler Kanunu'yla her iki düzenlemeyi gözönünde tutarak Seçim Kanunu'nu hazırlamak ve Milli Güvenlik Kon'seyi'nce kararlaştırılacak tarihte.yapılacak Genel Seçimlerle TBMM kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar yasa koyma, değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini yerine getinnektir. «Türk milleti adına görev yapacak» olan Danışma Meclisi üyelerine dokunulmazlık tanındığı gibi, «üyelik sıfatlarını yitirme durumları dışında görevlerineson verilemeyeceğb hükmüyle üyelik güvencesi sağlanmış ve kamu kurum ve kuruluşlannda çalışanlara izinli sayılrna, ötekilere görevlerini aksatmamak 'koşuyla mesleksel çalışmalannı sürdürme izni verilmiştir , sayılı «Kurucu Meclis Hakkında Kaniın», R.G , (Mük.) 7 Mesleklerine göre,. Danışma Meclisi üyelerinin 4S'i hukukçu, 29'u öğretim üyesi. 23'ü emekli asker, 14'üyse eski parlamenterdir.

7 1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA DanışmaMeclisi üyeliğinin düşmesi; istifa yada seçilmeye en gel bir suçtan kesin hüküm giyme yada kısıtlanma, Meclis çalışmalarına özürsüz olarak bir ay içinde toplam beş gitn katılmama ve üyelikle bağdaşmayan işlerden birini kabul etme koşuluna bağ~ lanmıştır. Kurucu Meclis' de yasaların yapılmasına gelince, yasa önerme yetkisi Milli Güvenlik Konseyi üyeleriyle Bakanlar Kurulu ve en az 10 üyenin imzasını taşımak koşuluyla Danışma Meclisi üyelerine verilmiştir. Danışma Meclisi Başkanlığı'na yapılacak olan yasa öne1 rilerinden Hükümetce gönderilen tasarılarla üyelerden gelenler Genel Kurul'da görüşülüp «aynen veya değiştirilerek kabul veya reddedilen»ler Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderilmektedir. Konsey'in Danışma Meclisi'nden gelen «kanun tasarı ve tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya reddetme» yetkisi v2.rdır. Bu düzenlemeye göre, nanışma Meclisinde reddedilmiş olan bir yasayı bile «aynen kabul etme» yetkisine sahip olan Milli Güvenlik Konseyi, yasama işlevinde son sözü söyleyen organdır. Kurucu Meclis yasası, Anayasa'nın kabulü, halkoyuna sunulması ve kesinleşmesine ilişkin hükümler de koymuştur. Buna göre, Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanarak Genel Kurul'ca kabul edilecek olan Anayasa metni, Milli Güvenlik Konseyi'nce «aynen veya değiştirilerek kabul edildikten» sonra, bu amaçla çıkarılacak yasa hükümlerine göre halkoyuna sunulacak ve bu oylama sonucu kabul edilen Anayasa kesinlik kazanacaktır. Kurucu Meclis' ce hazırlanan Anayasa'nın halkoyuna sunulmasına ilişkin düzenlemelerle,s oylamaya katılma yeterliğiyle halkoylaması tarihi (7 Kasım 1982) belirtildikten sonra, Anayasa'nın halka tanıtılması konusunda özel hükümler getirilmiştir. Buna göre, Anayasa halka tanıtılırken, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un propaganda serbestliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına izin verilmemiş; Anaya 8 1 Temmuz 1982 tarih ve 2687 sayılı «2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme KütUklerinİn Düzenlenmesine Dair Kanun», R.G Eylül 1982 tarih ve 2707 sayılı «Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun», R.G

8 10 İNSAN HAKLARI yılllc-ı sa metninin Resmi Gazete'de yayınlanmasını izleyen günden (20 Ekim 1982) başlayarak Milli Güvenlik Konseyi'nin ilgili (70 sayılı) Kararı hükümleri çerçevesinde 25 Ekim'e kadar açıklanması ve tanıtılması serbest bırakılırken, bu tarihten başlayarak { son iki hafta süresince) tanıtma ve açıklama etkinliklerinin Konsey'ce belirlenecek esaslara göre yapılması hükme bağlanmıştır. Aynı yasa, geçerli oyların yarıdan çoğunun «kabul» oyu olması durumunda Anayasa'yı Türk ulusu tarafından kabul edilmiş saya.. rak, oy kullanma yeterliği olduğu halde bu oylamaya katılmayanlar için yaptırımlar getirmiştir: «Hukuki ve fiili bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleriyle mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.» Yapılan bu düzenlemeler uyarınca yeni Anayasa -öngörüldüğü gibi- 7 Kasım 1982'de halkoyuna sunulmuş % 91.4 oranında kabul oyu alarak 2709 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, 21 yıl yürürlükte kalan 1961 Anayasası yerini yeni T.C. AnayasaSl' na bırakmıştır ANAYASASı 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çeşitli çevrelerce yeni bir Anayasa olarak nitelenmekle birlikte, gerçekte hemen her maddesiyle 1961 Anayasası'nı değiştiren bir Anayasa değişikliğidir. Bu değişiklikler ülkeyi 1980' e getiren etmenler arasında sayılan 1961 Anayasası'nın tanıdığı geniş özgürlük ve yasalgüvenceyle kapsamlı yargı denetimine karşı bir tepki niteliğindedir. T.C. Anayasası, kimi ayrımlarına karşın, 1961 Anayasası'nın sistematiğini benimsemiş, ancak, dönemin gerekleri ve rejinıin amaçları doğrultusunda temel tüm maddelerinde önemli değişikliklere gitmiştir. Bu değişikliklerin genel doğrultusu, temel hak ve özgürlüklerin. özellikle olağanüstü durumlarda- sınırlarını belirlemek ve yasamayla yargı 'karşısında -başta Cumhurbaşkanı olmak üzere- yürütmeyi engellerinden arındırarak güçlendirmektir. Genel yaklaşımıyla 1961 Anayasası'ndan ayrılan 1982 Anayasası kimibiçimsel özellikleriyle de ayrımlar göstermektedir. Herşeyden önce, 177 madde ve 16 geçici maddesiyle 1961 Anayasası'ndan

9 1961 A~AYASASI~DAN 1982 ANAYASASI.\:A 11 daha uzun bir mehndir. Yine 1961 Anayasası'nda olduğu gibi Anayasa metninden sayılmakla birlikte, içerikce değişik bir «Başlangıç» bölümü vardır. Dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten «Başlangıç» bölümünde «12 Eylül 1980 Harekatı»nın gerekçesi açıklandıktan sonra Anayasa'nın «Atatürk inkılap ve ilkeleri doğrultusunda»1 Türkiye Cumhuriyetinin «çağdaş ınedeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde» «Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu mijlet adına kullanmaya yetkili olanların... hukuk düzeni dışına çıkamayacağı», «kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip... bir işbölümü ve işbirliği niteliğinde olduğu», «hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin... karşısında korunıa göremeyeceği», «her Türk vatandaşının (sayılan) temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanacağı» ve «Türk vatandaşlarının... millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu» biçiminde anlaşılması öngörülmüştür. Başlangıç metniyle 1961 nıetninden ayrılan yeni Anayasa, değişmeye elverişlilik bakımından da değişik bir yapıdadır Anayasası, Anayasa değişikliği için TıBlM'M üyelerinin üçte birinin önerisi ve üçte ikisinin kabulünü yeterli sayarken, 1982 metninde aynı koşullar korunduğu gibi, Cumhurbaşkanı'na Anayasa değişikliklerini de TBMM'ne geri gönderme-ve geri gönderilen yasanın Meclis'ce aynen kabul edhnıesi durumunda - bu değişiklik yasasını halkoyuna sunabilme yetkisi tanınmıştır. Anayasa, değişiklikleri denetlernek üzere bu kurallamalarla yetinmeyerek Geçici 9. maddesiyle ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM'nin Başkanlık Divanı' nı oluşturduktan sonraki 6 yıllık bir süre için özel bir düzenleme getirmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından TiBM'M'ne geri gönderilen Anayasa değişikliklerinin aynen kabul edilip tekrar Cumhurbaşkanı'na gönderilebilmesi içinüye tam sayısının dörtte üç çoğunluğunun oyu gerekli görülmüştür. Değişikliğe karşı korunaklı olan 1982 Anayasası, «Genel Esaslar» başlığı altındaki maddeleriyle ilkeee 1961 hükümlerini yinelemiştir : Genel Esaslar'da (Mad. 1-2), Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma nitelikleri korunurken, millilik ilkesiı sapma yorumlara yervermemek amacıyla «Atatürk

10 12 İNSAN HAKLARI YILLlGı Milliyetçiliği» olarak düzenlenmiş ve bu bağlamda «toplumun huzuru,milli dayanışma ve adalet anlayışı» Cumhuriyetin niteliklerine eklenmiştir. Ancak «Cumhuriyetin nitelikleri» başlıklı maddede Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına «dayalı» oln1ak yerine «saygılı» olduğu belirtilerek anlamlı bir anlatım değişikliğine gidilmiştir. Devletin bütünlüğü, resmi dili ve başkentini belirten maddeye (Mad. 3) bayrağı ve milli marşı eklenerek, bu madde hükümleri, «Devletin şekli» ve «Cumhuriyetin nitelikleri» nin yanısıra «Değiştirilemeyecek Hükümler (Mad. 4)}} başlığı altında değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi önerilemeyecek hükümler kapsamına alınmıştır Anayasası, 1961'de «Temel Haklar ve Ödevler» - «Temel hakların niteliği ve korunması» başlığı altında düzenlenmiş kimi ilkeleri de kapsayacak biçimde bu kısımda «Devletin temel amaç ve görevleri»ne (Mad. 5) yer vermiştir: 9 Bu maddede devletin amaç ve görevlerinin başına ulusun bağımsızlık ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhı:ıriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak amaç ve görevleri eklenmiştir. Egemenlik maddesini (Mad. 6) olduğu gibi koruyan yeni Anayasa, erklerin kullanılmasına ilişkin düzenlemelerinde (Mad. 7-9), «Yasama»nın TIHMM'ne ait, «yargı»nın bağımsız mahkemelerce kullanılan birer yetki olduğunu yinelerken, 1961 Anayasası'nda bir görev sayılmış olan «yürütme»nin aynı zamanda bir yetki olduğunu belirtmiş; böylelikle yürütme organını yasama ve yargıyla eş düzeyde ele almıştır Anayasası'nın yine «Temel Haklar ve Ödevler» kısmında yer verdiği «ıkanun önünde eşitlik» ilkesinigenel Esaslar'a alan Anayasa (Mad. 10), herkesin «dil, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep» bakımından olduğu gibi «renk» bakımından da ayrım gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğunu belirtirken, Anayasası, devlete «kişinin temel hak ve hürriyetlerini... sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırmak» ve «İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekji şartları hazırlamak» ödevi yüklerken, 1981 Anayasası devleti sözü geçen koşulları «hazırlamaya çalışmak»la yükümlü saymıştır.

11 1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASİNA 13 devlet organları ve idareyi tüm işlemlerinde bu ilkeye uygun davranmakla yükümlü saymıştır. Temel Haklar ve Ödevler 1982 Anayasası'nda en geniş kapsamlı değişikliklerin yapıldığı <ı.kısım» «Temel Haklar ve Ödevler (ikinci Kısım)>> dir: Genel Hükümler başlığını taşıyan Birinci Bölümde, herşeyden önce «temel hak ve hürriyetlerin niteliği (Mad. 12)>> belirtilirken bu hak ve özgürlüklerin «kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklan»nı da kapsadığı eklenerek toplumsal bir sorumluluk içerdiği vurgulanmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin herkes için varlığını tanıyan Anayasa, bunların sınırsız olmadığı, çeşitli amaç ve gerekçelerle sınırlanabileceği ilkesini benimsemiştir. Sınırlama maddesinde (ımad. 13), 1961 Anayasası'nın «temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamayacağı»na ilişkin hükmüne yer verilmezken, hak ve özgürlüklerin sıl1ırlan.ına nedenlerine, 1961 Anayasası'nda sayılan «Devletin ilkesi ve mitietiyle (bölünmez) bütünlüğü»nün, «Cumhuriyetin», «milli güvenliğin», «kamu düzeninin», «kamu yararının», «genel ahlakın» ve «genel sağlığın» korunması gerekçelerinin yanısıra «milli egemenlik» ve «genel asa~ yış»'ln korunmasıyla Anayasa'nın ilgili maddelerinde öngörülen özel nedenler eklenerek hükmün kapsamı genişletilmiştir. Sınırlama maddesi, saydığı sınırlama nedenlerinin temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerli olduğunu belirterek genel bir düzenleme hükmü getirmiştir ~ Ancak aynı maddede sınırlayıcı düzenlemenin, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağı gibi, öngörüldüğü amaç dışında kullanılamayacağı belirtilmiştir Anayasası, «Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanıln1aması»nı, sınırlanmasına ilişkin hükümden ayırarak ayrıca düzenlemiştir (Mad. 14). Bu madde, Anayasa'da yer alan hak ve özgürlüklerin yıkıcı ve aykırı amaçlarla kullanılamayacağını hükme bağlamıştır. Maddeye göre hak ve özgürlüklerin kötüye kullanıldığı durumlar; «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, tenıel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya

12 14 İNSAN HAKLARI YILLIGI zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenüğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşleredayanan bir devlet düzenini kurmak»tır. Kötüye kullanma hükmünün 1961 düzenlemesinden ayrıldığı önemli noktalar, kapsamının genişletilmesi yanında, türk Ceza..Kanunu'nunda yer alan bir hükmeto yer vermesidir.1961 Anayasası'nın ilgili maddesinde dil, ırk, din ve mezhep ayrımı gibi, genelolarak sınıf ayrımına dayanma yasağı, nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacına bağlanmışken, 1982 Anayasası, sınıf ayrımına dayalı bir devlet düzeni kurma yasağını, sı1)ıf egemenliği sağlama amacına bağlayarak özel bir hükümle düzeiılemiştir. Aynı madde, bu yasaklara aykırı hareket edenlerin yanısıra, «başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler» için de yaptırımlar öngörmüştür. Son olarak bu maddede, Anayasa'nın hiçbir hükmü nün «Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde» yorwnlanamayacağı hük~ me bağlanmıştır Anayasası,temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ve kötüye kullanılmama'sına ilişkin düzenlemeden sonra yeni bir maddeyle (Mad. 15), «savaş, seferberlik sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde», temel hak ve özgürlüklerin «kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulması veya bunlar için Anayasada öngörülen gü. vencelere aykırı tedbirler alınabilmesi»ne olanak tanımıştır. Ancak bu durumlarda da, kişinin yaşama hakkı ve maddi ve manevi varlığının bütünlüğü,korunduğu gibi; din, vicdan, düşünce ve kanı özgürlüğütyle suç ve cezalara ilişkin temel ilkelerin gözetil~ mesi öngörülmüştür. Anayasamız İkinci Kısmın İkinci Bölümü'nde düzenlediği «Kişinin Hakları ve Ödevleri» konusunda da önemli değişiklikler yapmıştır. Bunlardan başta' geleni, kişi dokunulmazlığıdır. ' lo Anayasa'daki bu hükmün, 1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza ~_ nunu'nun 141/1. ve 142/1. maddelerinin «Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye» yönelik örgüt kurma ve propaganda yapmayı yasaklayan hükmünden kaynaklandığı açıktır. Ancak bu maddelerde geçen «tahakküm» sözü:ıaün «egemenlik» le karşılanması yanıltıcıdır. Egemenlik, Anayasanın öteki maddelerinde olduğu gibi, «tahakküm(zorbalık»} değil. «hakimiyet» anlamına gelir.

13 1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASINA 15 {{Kişi dokunulmazlığı, maddı ve manevi varlığı»na ilişkin mad dede (Mad. 17) 1961 Anayasası'nda aynı başlık altında yer alan «kişi hürriyeti» ayrıca düzenlenmek üzere ayrık tutulurken, «kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun açıkca gösterdiği hallerde verilmiş hakim kararı olmadıkça kayıtlanamaz» hükmü maddeden çı.karılmıştır. Bunakarşılık, «mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilme'si, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili mercinin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiillerh, kişinin «yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı» na aykırı sayılmamıştır. Aynı maddede kişinin «vücut bütünlüğüne» dokunulmazlık tanınırken, işkence ve eziyeii yasaklayan fıkrada «kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulması»na da izin verilmemiştir Anayasası'nda «Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler» kapsamında ele alınarak «çalışma ile ilgili hükümler» arasında yer verilen çalışma özgürlüğü ilkesi, 1982 düzenlemesinde «Zorla çalıştırmayasağı» başlığı al~ında (Mad. 18) {(ikişinin Hakları ve Ödevleri» bölümünde yer almıştır. Buna göre, karşılıksız çalıştırma anlamındaki «angarya» gibi, isteğe bağlı olmayan «zorla çalıştırma» da yasaktır., Ancak, ülke gereksinmesinin zorunlu kıldığı alanlarda yurttaşlık ödevi niteliğindeki çalışmalara ek olarak ~hükümlülük veya tutukluluk s~releri içindeki çalıştırmalar» ve «olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler» zorla ça1ıştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Öte yandan zorla çalıştırma sayılınayan çalıştırma ve hizmetlerin biçim ve koşullarının yasayla düzenlerimesi ön göıülürken, 1961 Anayasası'ndaki «demokratik esaslara uygun olma» koşuluna yerverilmemiştir. Kişi dokunulmazlığından ayrik, tutulan «kişi hürriyeti», 1961 Anayasası'nda «Haklarınkorunmasıyla ilgili hükümler»in başında yer alan «Kişi güvenliği»yle birleştirilerek KKişi hürriyeti ve güvenliği» başlığı altında (Mad. 19) yeniden düzenlenmiştir.

14 16 İNSAN HAKLARİ YILU(tf Bu madde, «herkese kişi hürriyeti ve güvenliği» tanımakla birlikte, biçim ve koşulları yasada gösterilmek üzere kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği durun1lan saymıştır: Bu durumlardan başlıcaları, mahkemelerce verilen özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi, bir mahkeme kararının yada bir yükümlülük gereği ilgilinin yakalanması yada tutuklanması, bir küçüğün ıslahı yada (akıl hastası, uyuşturucu madde yada alkol tutkunu, bir serseri yada hastalık yayabilecek biri gibi) toplum için tehlike oluşturanların tedavi, eğitim yada fslahıdıf. Kişi özgürlüğünün kısıtlanabileceği durumları belirten aynı ınadde 1961'deki düzenlemeye koşut olarak «suçluiuğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişilerin» belli koşul ve durumlarda yargıç kararıyla tutuklanabilmesine izin verirken, suçüstü yada gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda koşulları yasada gösterilmek üzere yargıç kararı olmadan yakalanmasına olanak tanımıştır. 1961'den değişik bir yaklaşımla, yakalanan yada tutuklanan kişilere bunun «sebepleri ve haklarındaki iddialan>1n herhalde yazılı» olarak, «bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak» derhal, «toplu suçlarda en geç hakim önüne çıkarılıncaya kadar bildirilmesi» kuralını benimsemiştir. Aynı madde yakalanan yada tutuklanan kişinin-1961'de olduğu gibi- en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde yargıç önüne çıkarılması öngörmüş, ancak «bu sürelerin olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabil mesini» hükme bağlamıştır. Yakalanan yada tutuklanan kişinin durumunun yakınlarına bildirilmesi, soruşturmanın açığa çıkmasının sakıncalı olmaması koşuluna bağlanmış, tutuklanan kişilere makul süre içinde yargılanmayı ve serbest bırakılmayı isteme hakkı verilmekle birlikte, serbest bırakılmanın yargılama ve hükmün yerine getirilmesini sağlayıcı bir güvenceye bağlanabilmesi öngörülmllştür Anayasası, 1961 Anayasa'sı gibi öteki klasik hak ve özgürlükleri de sayıp tanımakla birlikte, bunların düzenlenmesinde önemli değişikliklere gitmiştir. «Özel hayatın gizliliği» hükmü (Mad. 20) aile yaşamını ve saygınlığını içerecek biçimde düzenlenmiş, «haberleşme hürriyethnin

15 1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA 17 (Mad. 22) yargıç kararının yanısıra «gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan merdin emri»yle kısıtlanabilcceği belirtilmiş, «ye::-leşme hi:irriyeti»nin 1961 sınırlamalarına ve genel sınırlama nedenlerine ek olarak suç işlenmesini önlemek, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek; «seyahat hürriyeti»ninse suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlabilmesine izin verilmiştir (Mad. 23). «Din ve vicdan hürriyeti (Mad. 24)>> konusunda bir yenilik olarak din kültürü ve ahlak öğretimini ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasına sokan 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'nda «Düşünce Hürriyeti» bağlığı altında birlikte düzenlenen «düşünce ve düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü»nü birbirinden ~yırarak ayrı ayrı düzenlemiştir. «Düşünce ve kanaat hürriyeti (Mad. 25)>>nde ek bir hükümle kimsenin düşünce ve kanıları nedeniyle kınanıp suçlanamayacağı belirtilirken, «Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (Mad. 26)»nde bu özgürlük, «resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak yada vermek serbestliği»ni kapsayacak biçimde düzenlenmiştir. Ancak «bu hürriyetlerin kullanılması»nın suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırn olarak belirtilmiş bilgilerin açıklanman1ası» vb. gibi amaçlarla sınırlanabilmesi öngörülmüş, yine aynı maddede düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında yasayla yasaklanmış olan herhangi bir dilin kullanılmasına izin vermemiştir. «Bilim ve sanat hürriyeti»ne ilişkin madde O\1ad. 27) de bu özgürlüğün «Devletin şekli», «Cumhuriyetin nitelikleri»yle «Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti»ni beli:-ten maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamayacağı gibi, yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının yasayla düzenlenmesine engelolmayacağı belirtilmiştir. Basın ve yayımla ilgili hüküınlerde de çeşitli sınırlamalar getiren Anayasa, «Basın hürriyeti (!Mad. 28)>> alanında «düşünceyi açıklama ve yayma hürriyethyle «bilim ve sanat hürriyethne ilişkin sınırlamaları koruduğu gibi, ek kısıtlamalar da getirmiştir. Herşeyden önce, yasayla yasaklanmış olan bir dilde yayın yapılmasını (.nlemiş ve suç niteliği taşıyan «her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynıamaçla basanlar, başkasına \'crcnler:>: i sorumlu saymıştır. İlgili madde süreli yada süresiz yayınların da

16 18 İNSAN HAKLARI. YILııGI ğıtımının önlenmesi, toplatılması ve kapatılması önlemlerini ayrı ayrı düzenlemiştir. Buna göre, sayılan nedenlerle yayınların dağıtımının önlenmesi ve toplatılması, yargıç kararıyla yada gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda yetkili merciin emriyle olabilmektedir. Yine süreli yada süresiz yayınların, suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle genel hükümler uyarınca «zapt ve müsaadesi»ne olanak tanıyan Anayasa, belli suçlardan mahkum olmaları durumunda süreli yayınların mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilmesini hükme bağlayarak kapatılan yayının açıkca devamı niteliğinde olan her türlü yayım yasaklamıştıry Suç niteliği içeren yayınlar için dağıtımın önlenmesi gibi yeni bir önlem getiren Anayasa, «Süreli ve süresiz yayın hakkı»nda, (imad. 29), süreli yayın çıkarabilrnek için gerekli bilgi ve belgelerin yasaya aykırılığı durumunda yayının durdurulmasına olanak tanımıştır. Öte yandan, «Basın araçlarının ko:-unması»na ilişkin n1adde (Mad. 30) de, belli suçlardan mahkum olunması durumunda, basımevlerinin «zapt ve müsadere)}sine ve işletilmekten alıkonuhnasına izin vermiştir Anayasası'nda yeni düzenleme sayılabilecek kadar geniş kapsamlı değişikliğe uğrayan alanlardan biri de «Toplantı hak ve hürriyetleri»dir. «Dernek kurma hürriyeti (Mad. 33)>>nde 1961 Anayasası'ndaki sınırlamalar korunduğu gibi yeni kısıtlamalara da yer verilnıiştir. Buna göre, kuruluş için yetkili mercie verilmesi gerekli bilgilerin yasaya aykırılığının saptanması halinde ilgili merciin, «derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvurması» öngörülürken; kurulmuş derneklerin genel sınırlamalara aykın davranamayacakları belirtildiği gibi, siyasal amaç gütmeleri, siyasal etkinlikte bulunmaları, siyasal partilerden destek görmeleri ve onlara destek olmalan, sendikalarla, kamu kurumu niteliğinde- II Dağıtımın önlenmesi; «Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle böiünmez bütünıüğünü tehdit eden veya suç işlemeye yada ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilerle ilişkin bulunan» yayımlar için söz konusudur. Toplatılma, «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahii'lkın korunması ve suçların önlenmesi» amacıyla olabilmektedir. Kapatmaysa «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünıüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı yayımlardan mahkum olma» koşuluna bağlanmıştır.

17 1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA 19 ki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket etmeleri yasaklanmıştır Anayasası/nda salt silahsız,ve saldırısız olması öngörülen ve ancak kamu düzeninin korunması amacıyla yasayla sınırlanabileceği belirtilen «Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı»nda (Mad. 34), 1982 Anayasası önemli değişikliklere gitmiştir. Kamu düzenini ciddi biçimde bozacak olayların çıkması ve ulusal güvenlik gereklerine aykırı yada Cumhuriyetin ana niteliklerini yoketmeamacını güden fiillerin işlenmesi olasılığının çok yüksek olduğu durumlarda, yetkili mercie toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilıne yada iki ayı aşmamak üzere erteleyebilme yetkisini tanımıştır. Ayrıca, dernek, vakıf, sendika ve kamu kurumu niteliğindeki n1eslek kuruluşlarının, kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri yasaklanmıştır Anayasası'nda «Sosyal ve iktisadi Haklar ve Ödevler» arasında sayılan «mülkiyet hakkı», 1982 Anayasası'nda, mülkiyetin korunınasının, özgürlüğü de güvence altına alacağı g~rekçesiyle «Kişinin Hakları ve Ödev]erİ» başlığı altında yer almış (Mad. 35), böyle likle mülkiyet toplumsal bir hak olmaktan çok, bireysel bir hak olarak anlaşılmıştır. Bu bölümde hakların korunmasıyla ilgili 1961 hükümlerini genel olarak koruyan 1982 Anayasası, «Kanuni yargı yolu» başlıldı maddeyi «Kanuni hakim güvencesi (Mad. 37)>> biçiminde değiştirirken, «Suç ve cezalara ilişkin esaslar (Mad. 38)} da daha ayrıntılı düzenlemeye gitmiştir. Bu alanda, «cezaların kanuniliği ve şahsiliği» ile «zorlama yasağı»nı yineleyen ilgili madde, ayrıca kimseye suçu işlediği zaman yasada o suç için konulmuş olandan daha ağır bir ceza verilerneyeceği ve «suçluiuğu hükmen sabit oluncaya kadar» kimsenin suçlu sayılamayacağı ilkelerini belirterek, yönetimin kişi özgürlüğünü kısıtlayacak biryaptırım uygulamayacağını ve yurttaşın suç nedeniyle yabancı bir ülkeye geri verilemej'cceğini hükme bağlamıştır Anayasası'nın genel eğilimi, Üçüncü Bölümü oluşturan «Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler»de de yahsımalarını bulmuştur: «Ailenin Korunması (J\llad. 41)»na ilişkin maddede, devlete ailenin «huzur ve refahbnı, aile planlamasının öğretimiyle uygulan

18 20 ınsan HAKLARI YILııGı masını sağlam~k konusunda ge.:-ekli önlemleri alma görevi yüklemiş, 1961 Anayasası'nda, ayrı bölümlerde «Bilim ve sanat hürriyeti» yle «Öğrenirnin sağlanması» maddelerinde düzenlenmiş olan «Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi (Mad. 42)»ni tek bir maddede toplayarak ayrıntılı biçimde düzenlemiştir. Bu maddede, «kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı» temel hükmünden yola çıkılarak eğitimin «Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda» ve «Devletin gözetim ve denetimi altında» (1961'in «se:best» olduğu hükmüne yer verilmeksizin) yapılması öngörülmüştür. Maddeye yapılan eklerde, «eğitim ve öğretim hürriyeti»nin «Anayasa'ya sadakat borcunu ortadan kaldıramayacağı»belirtilerek eğitim ve öğretim kurumlarının ancak amaçlarıyla ilgili çalışmalarda bulunabileceği ve yine bu kurunılarda Türkçeden başka hiçbir dilin Türk yurttaşlarına a~1a dilleri olarak okutulup öğretilemeyeceği hükmü getirilmiştir. ~Kamu yararı» genel başlığı altında, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, tarımda çalışanların korunması, kanıulaştırma ve devletleştirme konuları düzenlenmiştir. «Kıyılardan yararlanma (Mad. 43)>> konusunda, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükme bağlanarak «sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmesi» öngörülmüştür. «Toprak mülkiyeti» alt başlığını taşıyan madde (Mad. 44) de, çiftçiyi topraklandırma amacıyla dağıtılan toprakların bölünüp devredilmesini engelleyici hüküm konarak, toprağın dağıtım yapılan çiftçilerle mirascıları tarafından işletilmemesi durumunda devletçe geri alınması istenmiştir. 1961'de «Tarımın ve çiftçinin korunması» başlıklı madde, 1982 Anayasası'nda «Tarım, hayvancıhk ve bu üretim dallarında çalışanların korunması (Mad. 45)>> biçimini almış ve devlete tarımsal toprakların amaç dışı kullanılmasını önleme k ve tarımsalgirdilerin emeğini değerlendirmek», «tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerin üreticinin eline geçmesi için gerekli önlemleri almak» yükümü getirmiştir. sağlanmasl.tl1 kolaylaştırmak görevi yükle:ken, «tarımla uğraşanların «Kamulaştırma» maddesi (Mad. 46), kamu yararının gerektirdiği durumlarda özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, karşı

19 1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA 21 lığı peşin ödenmek koşuluyla, «tamamı veya bir kısmı» kamulaştınitınlırken, «kanıulaştırma bedelinin tespiti»nde 1961 'de temel ölçü alınan «vergi beyanı»nın yanısıra, «kıymet takdirlerb, «taşınmaz malların birim fiyatları», «maliyet hesaplan» vb. gibi nesnel ölçülerin dikkate alınmasını ve bu bedelle vergi beyanı arasındaki farkın yasa uyarınca vergilendirilmesini öngörmüştür. Kamulaştırma bedelinin «nakden ve peşin olarak ödenmesi» ilkesini benimseyen ınadde, ancak tarım reformunun uygulanması, büyük enerji, sulama ve İskan projeleriyle orman yetiştirme, kıyıları koruma ve turiznı amaçlı kamulaştırmalarda toprak bedelinin ödenme biçiminin yasayla gösterilmesine olanak tanımış, bununla birlikte, yasanın taksitle ödemeyi öngörebileceği b'u durumlarda, (1961'de 20 yada 10 yılolan) taksitlendirme süre'sini beş yıla indirdiği gibi, taksitlerin eşit olarak ödenmesini ve takside bağlanan kısım için devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddinin uygulanmasını istemiştir. Kamulaştırma hükmünü bir ölçüde yumuşatan Anayasa, devletleştirme konusunda da aynı yaklaşımı izlemiştir. İlgilİ madde (Mad. 47), «kamu yararının zorunlu kıldığı (1961 metninde «gerektirdiği») hallerde kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilebilmesi»ne olanak tanırken, 1961 'in elverdiği taksitle ödemeye izin vermeyerek gerçek karşılığının (rayiç bedehnin, taksitsiz, nakden ve peşin olarak) ödenmesini öngörmüştür. Aynı bölümde, «çalışma ve sözleşme hürriyeti (Mad. 48)>>ni düzenleyen Anayasa, herkese «dilediği alanda çalışma ve sözleşme özgürlüğü ve özel teşebbüsler kurma serbestliği» tanırken, 1961' den değişik olarak bu özgürlüklerin ancak kamu yararı amacıyla yasayla sınırlanabileceği hükmüne yer vermemiştir Anayasası'nın bu bölümde «tktisadi ve sosyal hayatın düzeni» başlığı altında düzenlediği ve «iktisadi ve sosyal hayat»ın «adalet, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenmesi» ve «iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma»nın «demokratik yollarla gerçekleştirilmesi»ne ilişkin hükümleri yeni Anayasa'da yer bulmamıştır. Çalışma ilişkileri, 1982 düzenlenmesinde önemli değişiklikiere uğrayan konulardan biridir.

20 22 İNSAN HAKLARI YILııGI «çalışmayla ilgili hükümler» genel başlığı ve «çalışma hakkı ve ödevi» alt başlığı altında (ımd. 49) değişik bir bir anlatım benimsenıniş ve devlete çalışanlar konusunda yüklenen görevler, «çalışanların insanca yaşaması»nı sağlamak yerine «hayat seviyesini yükseltmek», «işsizliği önleyici» önlemler almak yerine «işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için» gerekli önlemleri almak biçiminde dile getirilmiştir. Yine aynı alanda, «işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştıncı ve koruyucu tedbirler almak» devlete ödev olarak yüklenmiştir Anayasası'nda «çalışma şartları» ve «Dinlenme hakkı» başlıklarıyla ayrı ayrı düzenlenen haklar, ı 982 metninde tek madde (Mad. 50) biçiminde birleştirilnıiş ve madde metnine, küçükler ve kadınların yanısıra «bedeni ve ruhi yetersizliği olanlanan «çalışma 'Şartları bakımındanözel olarak korunmaları» hükmü eklenmiştir. «Sendika kurma hakkı (Mad. 51)>> daha ayrıntılı bir biçimde düzenlenerek işçi ve işverenlerin sendika kurmaları, «çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,) amacına bağlanmıştır. Dernekler konusunda olduğu gibi, sendikalar ve üst kuruluşlarının, çalışmaya başlayabilmek için yetkili merde vermeleri gereken bilgi ve belgelerin yasaya ay kırılığının saptanması durumunda, bu ınerciin mahkemeye başvurusu üzerine «faaliyetinin durdurulması veya kapatılması» öngörülmüştür. Aynı maddeye yapılan eklernelerle, işçiler ve işverenlerin aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamayacakları, bir işyerinde çalışmanın işçi sendikasına üye olmak yada olmamak koşuluna bağlanamayacağı, işçi sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olabilmek için en az on yıl «bilfiil» işçi olarak çalışmış olma koşulu aranacağı hükme bağlanmıştır Anayasası, yeni ve ayrı bir maddeyle (Mad. 52), «Sendikal faaliyeti» de düzenlemiştir. Buna göre, sendikaların genel sınırlamalara ek olarak siyasal amaç gütmeleri, siyasal etkinlikte bulunmaları, siyasal partilerden destek görmeleri ve onlara destek alınaları, derneklerle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçlarla ortak hareket etmeleri yasaklanmıştır. Aynı madde, «sendikal faaliyette bulunma»nın «o iş yerinde çalışmamayı hakkı göstermeyeceğini» hükme bağladıktan sonra, sendikalar üzerinde devletin «idari ve mali» denetimiyle «üye aidatı»nın

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Lex specialis derogat legi generali

Lex specialis derogat legi generali 1 Lex specialis derogat legi generali Madde 91 devamı: Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/6627 Karar No : 2015/4677

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/6627 Karar No : 2015/4677 Anahtar Sözcükler: Sendikal örgütlenme, disiplin cezası, ifade özgürlüğü Özeti: Sendikal örgütlenmelerin; özellikle üyelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yada haklarının korunması yada elde edilmesine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) 1921 Anayasası yla kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. b) 1924 Anayasası yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun -870-7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 26.7.1995 Sayı: 22355) Kanun No Kabul Tarihi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE EŞİTLİKÇİ BİR ANAYASA İÇİN; ANAYASA KADIN PLATFORMU NUN TALEPLERİ

DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE EŞİTLİKÇİ BİR ANAYASA İÇİN; ANAYASA KADIN PLATFORMU NUN TALEPLERİ DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE EŞİTLİKÇİ BİR ANAYASA İÇİN; ANAYASA KADIN PLATFORMU NUN TALEPLERİ Anayasa, sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil, Avrupa Sosyal Şartı, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

SAĞLIK MEVZUATI VE. HEMġIRELIK HAFTA 9. 1982 Anayasası Kapsamında ÇalıĢanların Hakları. HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

SAĞLIK MEVZUATI VE. HEMġIRELIK HAFTA 9. 1982 Anayasası Kapsamında ÇalıĢanların Hakları. HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 1982 Anayasası Kapsamında ÇalıĢanların Hakları SAĞLIK MEVZUATI VE HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; HEMġIRELIK 1982 Anayasasında düzenlenen çalışan haklarına ilişkin bilgi edinecek 1982 Anayasasındaki

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

BDP KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA PAKETİ TASLAĞI

BDP KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA PAKETİ TASLAĞI MEVCUT ANAYASA METNİ BDP NİN EK MADDE ÖNERİLERİ BAŞLANGIÇ (Değişik: 23.7.1995 4121/1 md.) Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME (ŞEF-MEMUR) SINAVINA YÖNELİK 21/01/2016 TARİHİNDE YAPILAN DUYURUYA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR GYS 2016 Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 22 Eylül 2010 İKV DEĞERLENDİRME NOTU Anayasa Değişikliği Paketinin Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumuna Etkisi Melih Özsöz, M. Özgür Bozçağa İKTİSADİ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr Anayasa

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME; - MÜDÜRLÜK

2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME; - MÜDÜRLÜK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME; - MÜDÜRLÜK - MÜDÜR YARDIMCILIĞI - ŞEFLİK - İDARİ HİZMETLER SINAVINA YÖNELİK 05.02.2016 TARİHİNDE YAPILAN DUYURUYA UYGUN OLARAK

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2.

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2. Ulusal Düzeyde Çocuk Hukuku Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Çocuk Hukuku Hukukun çocuklara özgü, çocuk haklarını düzenleyen dalıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk ve uluslararası hukukta

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU :

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 24 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26736 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı Karar Günü İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 1 / 13 I - OLAY

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Maliye Bakanlığında görevli Maliye Uzmanlarının kurmuş olduğu Maliye Uzmanları Derneği olarak Komisyonunuzun devam ettirdiği anayasa hazırlık çalışmalarına katkıda

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 18.07.2004/25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Onuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU: 6.10.1983

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Nisan 2016 Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanundaki

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin

Tüm Kamu Personeli İçin Tüm Kamu Personeli İçin Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KIG126 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 GİRİŞ Bilindiği üzere çalışanlar açısından 2 temel risk söz konusudur;

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAYI : B.01.0.KKB.01-18/A-14-2005-611 22 / 07 / 2005 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. Türkiye Büyük

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık en son değişikliklerle Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Kılavuzunda duyurulan 19.10.2014 tarihli sınava uygun olarak hazırlanmıştır. maliye 2014 Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. (Bazı hükümleri alınmıştır)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. (Bazı hükümleri alınmıştır) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kanun Numarası: 2709 Resmi Gazete Tarih: 9.11.1982 ; Sayı:17863 Mükerrer (Bazı hükümleri alınmıştır) II. Cumhuriyetin nitelikleri MADDE 2 (1) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun

Detaylı