YÖNET M ORGAN ZASYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNET M ORGAN ZASYON"

Transkript

1 TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl BERBERO LU (Ünite 7, 9, 11, 12) Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 6, 8) Editör Prof.Dr. Celil KOPARAL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2003 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Yard.Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yard.Doç.Dr. Hasan Çal flkan Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. T. Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Televizyon Programlar Yöneticisi Prof.Dr. Dursun Gökda Dil ve Yaz m Dan flmanlar Yard.Doç.Dr. Hülya Pilanc Okt. Necip Hatipo lu Okt. Meral Aflkar Ölçme De erlendirme Sorumlular Ö r.gör. Bülent Atmacan Kitap Koordinasyon Birimi Yard.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. T. Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Yönetim Organizasyon ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Eylül 2004

3 çindekiler iii çindekiler Sunufl... Kullan m K lavuzu... xi xii Yönetim Kavram... 1 G R fi... 3 YÖNET M NEDEN Ö RENMEL Y Z?... 3 Yönetimin Önemi... 3 Yönetim Faaliyetinin Tan m... 3 Baflkalar yla Birlikte Çal flma... 4 Organizasyon Amaçlar n n Gerçekleflmesi... 4 Etkilili e Karfl Etkenlik... 5 YÖNET M FONKS YONLARI... 7 Dar Anlamda Yönetim Fonksiyonlar... 8 Planlama... 8 Örgütleme... 8 Yönetltme... 8 Denetim... 9 Genifl Anlamda Yönetim Fonksiyonlar Söz Konusu Oldu unda Etkili Olabilecek Yönetim Fonksiyonlar... 9 Karar Verme... 9 Kadrolama... 9 Güdüleme... 9 letiflim... 9 YÖNET C L K Yöneticilerin Yapt klar fller Yöneticilerin S n fland r lmas Yöneticilerin Sorumluluklar Aç s ndan S n fland r lmas Yöneticilerin Dikey S n fland r lmas (Hiyerarflik Yap ya Göre) Yöneticilerin Temel Yetenekleri Kavrama Yetene i Teknik Yetenek nsan liflkileri Yetene i Yöneticinin Rolleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Klasik Yönetim Yaklafl m G R fi KLAS K YÖNET ME NASIL GEL ND? Yönetim Teorisini Belirleyen Güçler Ekonomik Güçler Sosyal Güçler Politik Güçler Teknolojik Güçler Global Güçler ÜN TE 1 ÜN TE 2

4 iv çindekiler Klasik Yönetim Öncesi Geliflmeler Endüstri Devrimi KLAS K YÖNET M Bilimsel Yönetim Frederick Taylor Frank ve Lillian Gilbreth Henry Gantt Yönetim Süreci Yaklafl m Henri Fayol Bürokrasi Yaklafl m Weber in Yetki Kavram Weber in Bürokrasi Görüflü Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar ÜN TE 3 Davran flsal Yönetim Yaklafl m G R fi DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMIN TANIMI DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMIN TEMEL KAVRAMLARI DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMIN VARSAYIMLARI VE ÖRGÜT MODEL Davran flsal Yaklafl m n Metodolojik Özellikleri Davran flsal Yaklafl m n Varsay mlar Psikolojiden Al nan Varsay mlar Sosyolojiden Al nan Varsay mlar Sosyal Psikolojiden Al nan Varsay mlar Davran flsal Yaklafl m n Dayand Örgüt Modeli DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMIN DO UfiUNDA YAPILAN ARAfiTIRMALAR Hawthorne Araflt rmalar Ifl kland rma Deneyleri Röle Montaj Odas Deneyleri Tek Sarma Gözlem Odas Deneyi Hawthorne Araflt rmalar n n Sonuçlar Di er Araflt rmalar Harwood Araflt rmalar Tavistock Enstitüsü Araflt rmalar DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMA KATKIDA BULUNANLAR Elton Mayo George Homans Mary Parker Follet Chester Barnard Douglas McGregor Chris Argyris ve Olgunlaflma Teorisi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar... 54

5 çindekiler v Sistem Yaklafl m G R fi MODERN YÖNET M YAKLIfiIMI S STEM YAKLAfiIMI Sistem Kavram Sistem Türleri Do al ve Yapay Sistemler Aç k ve Kapal Sistemler Üst ve Alt Sistemler Di er Sistem Türleri Sistemin Çevresi Sistemin S n rlar (Büyüklü ü) Sistem Bozulmas (Entropi) Sistem De iflkenleri ve De iflmezleri (Parametreleri) Aç k Sistemlerde Dinamik Denge filetme YÖNET M NDE S STEM YAKLAfiIMI S STEM YAKLAfiIMININ YÖNET M B L MEN KATKILARI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Durumsall k Yaklafl m G R fi DURUMSALLIK YAKLAfiIMI DURUMSALLIK MODELLER flletme Büyüklü ü Woodward Araflt rmas Perrow Araflt rmas Çevre Burns ve Stalker Lawrence Ve Lorch Çal flmas DURUMSALLIK YAKLAfiIMININ DE ERLEND R LMES Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Planlama G R fi PLANLAMA KAVRAMI VE filetmeler AÇISINDAN ÖNEM Plan ve Planlama Yöneticilerin Planlamaya Gereken Önemi Vermemelerinini Nedenleri PLANLAMANIN YARARLARI PLANLAMANIN ÖZELL KLER PLANLAMA SÜREC flletmenin Misyon ve Vizyonunun Aç klanmas Amaçlar n Belirlenmesi ÜN TE 4 ÜN TE 5 ÜN TE 6

6 vi çindekiler Varsay mlar n Belirlenmesi Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Aras nda Seçim Yap lmas PLAN ÇEfi TLER Politikalar Prosedürler (Yöntemler) Programlar Projeler Bütçeler Stratejik Planlar Y B R PLANIN ÖZELL KLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar ÜN TE 7 ÜN TE 8 Örgütleme G R fi ÖRGÜTLEME KAVRAMI VE YÖNET M SÜREC Ç NDEK YER Planlama ve Örgütleme Aras ndaki liflki Örgütleme fllevinin Yönetim Süreci çindeki Yeri ÖRGÜTLEME SÜREC Plan ve Amaçlar n ncelenmesi Amaçlara Ulaflt racak Faaliyetlerin Belirlenmesi Faaliyetlerin Grupland r lmas Müflteri Temeline Göre Bölümlendirme Zamana Dayal Bölümlendirme Karma Bölümlendirme Faaliyetleri Gerçeklefltirecek flgücünün Belirlenmesi Yetki ve Sorumluklar n Düzenlenmesi Yer, Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi ÖRGÜTLEME SÜREC N N SONUÇLARI ÖRGÜT LKELER Amaç Birli i Yönetim (Denetim) Alan Yetki ve Sorumluluklar (Aç kl k) Komuta (Kumanda) Birli i Yönetim Birli i Yetki ve Sorumluluk Dengesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Kadrolama G R fi KADROLAMA filev N N ANLAMI VE KAPSAMI KADROLAMA filev NDEN SORUMLU ORGANLAR NSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

7 Sunufl vii flgücü Hareketlerinin Tahmini flgücü Arz n n Tahmini Organizasyon fiemas fl gücü Envanteri fl gücü htiyac n n Saptanmas fl gücü htiyac n Tahmin Yöntemleri Sezgisel Yöntemler Say sal Yöntemler PERSONEL BULMA Personel Bulma Süreci PERSONEL SEÇME Personel Seçme Süreci Ön Kabul fle Alma Testleri Seçim Görüflmeleri Referanslar n Kontrolü Sa l k Kontrolü Yönetici ile Görüflme ve Karar fie YERLEfiT RME Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Yetki, Güç ve Liderlik G R fi YETK KAVRAMI YETK N N KAYNAKLARI Biçimsel Yetki Teorisi Kabul Teorisi Bilgisel Yetki Teorisi YETK GÖÇER M GÜÇ VE ETK LER YETK VE GÜÇ KAVRAMLARININ KARfiILAfiTIRILMASI L DERL K SÜREC VE AÇIKLAYICI TEOR LER Yöneticilik ve Liderlik Süreçlerinin Karfl laflt rmas Liderlik Teorileri Dönüflümcü Liderlik Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Denetim G R fi DENET M DENET M SÜREC Düzeltici Faaliyetleri Gerçeklefltirmek ÜN TE 9 ÜN TE 10

8 viii çindekiler Performans n Ödüllendirilmesi Standart ve Ölçümleri De ifltirmek DENET M TÜRLER Önleyici Denetim Düzeltici Denetim DENET M KAYNAKLARI ETK L DENET M S STEM NDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELL KLER Arzulanan Amaçlarla lgili Olmak Objektiflik Bütünlük Tam Zamanl l k Kabul Edilebilirlik Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece imiz Kaynaklar ÜN TE 11 ÜN TE 12 Yetki liflkileri ve Organizasyon Yap lar G R fi Yetki Türleri ve Yetki liflkileri Komuta Yetki liflkileri Kurmay Yetki liflkileri Fonksiyonel Yetki liflkileri KOMUTA, KURMAY VE FONKS YONEL YETK L fik LER N N KARfiILAfiTIRILMASI VE SINIRLILIKLARI Komuta Yetkisinin Kullan m nda S n rl l klar Kurmay Yetkinin Kullan m nda S n rl l klar Fonksiyonel Yetkinin Kullan m nda S n rl l klar ORGAN ZE YAPILARI VE ÖZELL KLER Komuta Organizasyon Yap s Komuta-Kurmay Organizasyon Yap s Fonksiyonel organizasyon Yap s Proje Organizasyon Saf Proje Organizasyonu Matriks Organizasyon Yap s Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece imiz Kaynaklar Örgüt Kültürü G R fi ÖRGÜT KÜLTÜRÜ-TANIMI VE ÌfiLETMELER ÌÇÌN ÖNEMÌ Örgüt Kültürü Kavram Örgüt Kültürünün Ìflletmeler Aç s ndan Önemi Güçlü ve Zay f Örgüt Kültürü ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OLUfiUMUNU ETKÌLEYEN UNSURLAR Örgüt Kültürünü Etkileyen Ìç Çevre Unsurlar Örgüt Kültürünü Etkileyen D fl Çevre Unsurlar

9 çindekiler ix ÖRGÜTSEL TOPLUMSALLAfiMA Örgütsel Toplumsallaflman n Sonuçlar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Toplam Kalite Yönetimi G R fi TOPLAM KAL TE YÖNET M KAL TEN N TANIMI KAL TEN N ÖZELL KLER KAL TEN N TAR HSEL GEL fi M TOPLAM KAL TE YÖNET M Toplam Kalite Yönetiminin Tan m Toplam Kalite Yönetiminin Temel unsurlar Müflteri Odakl Yönetim Kalite Liderli i Çal flanlar n Kat l m Sürekli Geliflme Personel E itimi Toplam Kalite Yönetiminin Uygulamaya Konmas Toplam Kalite Yönetiminin Yararlar Toplam Kalite Yönetiminde Baflar çin Gerekli Olan Temel Faktörler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece imiz Kaynaklar Yeniden Yap lanma G R fi YEN DEN YAPILANMA KAVRAMI Yeniden yap lanman n Tan m Yeniden Yap lanmada Temel Faktörler Temelden Yeniden Düflünme Köklü Tasar m Süreç Çarp c Sonuçlar YEN DEN YAPILANMANIN LKELER Aç k Bir Stratejik Vizyon Müflteri Odakl Olmak Örgütsel Ö renmeyi Sürekli K lmak Yatay Yap Üzerinde Yo unlaflmak Çal flmalar Güçlendirmek Örgütsel De iflimi Sa lamak Yeniden Yap lanmada Yenilikçi Olmak YEN DEN YAPILANMADA AfiAMALAR YEN DEN YAPILANMANIN BOYUTLARI YEN DEN YAPILANMADA BAfiARI FAKTÖRLER ÜN TE 13 ÜN TE 14

10 x çindekiler YEN DEN YAPILANMADA EK PLER Yeniden Yap lanma Ekiplerinde Görev Yapan Yöneticiler ve Yapt klar fller Yeniden Yap lanmaya Destek Olan Üst Yönetim Temsilcisi Proje Yöneticisi Proje Grup Liderleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar ÜN TE 15 Kriz Yönetimi G R fi KR Z KAVRAMI Krizin Tan m flletmelerle lgili Önemli Krizler KR Z N NEDENLER flletme D fl Faktörler Ekonomik Faktörler Hukuki ve Politik Düzenlemeler Teknolojik Geliflmeler Sosyo-Kültürel Faktörlerdeki De iflmeler Rekabet Koflullar ndaki De ifllik Do al Felaketler Di er Faktörler flletme çi Faktörler Tepe Yöneticilerinin Yetersizli i flletmenin Yap s ndan Kaynaklanan Sorunlar flletmenin Tarihi Geliflimi ve Tecrübeleri flletmenin Hayat Seyri KR Z N AfiAMALARI Krizin Oluflma Aflamas Hareketsizlik ve Krizi Yalanlama Aflamas Hatal Karar ve Faaliyetler Kriz Aflamas Da lma Aflamas KR Z YÖNET M Kriz Yönetiminin Tan m Kriz Yönetimi Yaklafl mlar Krizden Kaçma Yaklafl m Krizi Çözme Yaklafl m Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Kaynakça Sözlük Dizin

11 Sunufl xi Sunufl H zla de iflen dünyada iflletmelerin baflar l olabilmeleri, günümüzde gerçekleflen ve gelecekte meydana gelmesi muhtemel de iflmelere uyum sa layabilmelerine ba l d r. Bu baflar n n kilit unsuru ise yönetim ve yöneticilerdir. Yöneticiler bu de iflmeleri ne denli yak ndan izler ve iflletmelerine uyarlayabilirlerse, iflletmelerinin ömrü o denli uzun olmaktad r. Bu yaklafl m do rultusunda, bir önceki bask da yer alan yönetim-organizasyon ile ilgili yeni kavram ve tekniklerin temel üniteler haline getirilmesi ihtiyac, kitab n yeniden yaz lmas na neden olmufltur. Bu sayede ö rencilerin yönetimorganizasyon ile ilgili güncel yaklafl mlar izleme ve ö renmelerinin sa lanmas amaçlanm flt r. Kitab n yaz m ve bas m aflamas ndaki de erli katk lar nedeniyle Ö retim Tasar mc s Yard.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN a ve Uzaktan Ö retim Tasar m Birimine teflekkür ederim. Editör Prof.Dr. Celil KOPARAL

12 xii Kullan m K lavuzu Kendi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere yarar sa layacakt r. Temel Kavramlar: Çal fl rken sizlere yol göstermeleri amac yla ünitede s kça kullan - lan temel kavramlar ünite bafl nda s ralanmaktad r. Örnek Olay: Her ünitenin bafl nda bir örnek olay yer almaktad r. Bu örnek olayda, içerikle ilgili somut bir çerçeve çizilerek, ünitenin daha iyi kavranmas amaçlanm flt r. Ünite içinde yeri geldikçe, size sorular sorulmakta ve yan tlaman za yard mc olmak için örnek olaya göndermeler yap lmaktad r. AMAÇ X Amaç: Amaçlar m z bölümünde s ralanan yeterlikleri kazanman z sa layacak bilgi ve becerileri içeren konular göstermektedir. Amaçlar m z: Amaçlar m z bölümünde, okudu unuz ünite sonunda kazanaca n z bilgi ve beceriler verilmektedir. Yana Ç kma: Metin içinde vurgulanmas gereken baz tan m ve aç klamalar sayfa yan boflluklar nda yinelenmektedir. Dikkat: Dikkat bölümlerinde, üniteyi çal flmaya bafllamadan önce bilgi sahibi olman z gereken konular, kavramlar ya da haz rl klarla ilgili uyar yap lmaktad r. Bu uyar ayr ca, ünite içinde herhangi bir konuya dikkatinizi çekmek ya da ek bilgi vermek için de kullan lmaktad r. Düflünelim: Anlat lan konuya iliflkin düflünmenizi, düflüncelerinizi belirli bir konuya yo unlaflt rman z sa lamak amac yla sorulan sorular ya da yapman z beklenen davran fllard r. S ra Sizde: fllenen konular n kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmak için metin içinde yer verilen sorular ya da uygulamalard r.

13 Kullan m K lavuzu xiii Özet: Özet bölümünde ünitede ö rendi iniz temel kavram ve konular k saca yinelenerek, temel kavramlar bir daha tekrar edilmektedir. stedi iniz bir konuya tekrar kolayca ulaflabilmeniz için yanlar nda ilgili sayfa numaralar verilmifltir. Kendimizi S nayal m: Her ünite sonunda ifllenen konularla ilgili çoktan seçmeli sorular yer al r. S navlarda karfl laflabilece iniz türdeki bu sorular, ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenize yard mc olur. Yaflam n çinden: Ünitede anlat lan konularla ilgili olarak, ünitenin bafl nda oldu u gibi Biraz ünite sonunda da gerçek hayattan al nm fl örnekler yer almaktad r. Bu örneklerin sonundaki sorular, üniteyi kavray p kavramad n z konusunda size bilgi verecektir. Daha Düflünelim: Amaçlar m z bölümünde üniteleri tamamlad ktan sonra kazanaca n z bilgi ve beceriler belirtilmekteydi. Bu bölüm, do rudan o bilgi ve becerileri test eden aç k uçlu sorulardan oluflmaktad r. Yan t Anahtar : Kendimizi S nayal m bölümünde yan tlad - n z çoktan seçmeli sorular n yan tlar n ve ilgili geribildirimleri bu bölümde bulabilirsiniz. Baflvurabilece iniz Kaynaklar: Ünitelerde çal flt n z konularla ilgili baflvurabilece iniz kaynaklar bu bölümde yer almaktad r.

14

15 Yönetim Kavram 1 1 Temel Kavramlar Yönetim Yönetim Fonksiyonlar Yönetici Yöneticinin Rolleri

16 2 Yönetim Kavram YÖNETMEK Ç N B LG YE HT YAÇ VAR CoreTech ve Microsoft iflbirli iyle düzenlenen Teoriden Prati e konulu toplant 12 Haziran Sal günü yap ld. Toplant ya konuflmac olarak Arge Dan flmanl k A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Y lmaz Argüden, Tefal Group SEB Genel Müdürü Semih fieftali, Türkiye nin ilk elektronik talep toplay c s ortak-pazar.net"den Hakan Erdinç ve Türkiye deki ürünlerinin sat fl n CoreTech in gerçeklefltirdi i ProClarity firmas n n EMEA, Asya, Avusturya ve Güney Amerika Bölgeleri Yöneticisi Johan Pellicaan kat ld lar. Kurumlar n vizyon ve stratejilerinin uygulamaya dönüfltürülmesini sa layan bir araç olan Balanced Scorecards" hakk nda bilgi veren Arge Dan flmanl k A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Y lmaz Argüden, Türkiye de hala strateji üretme konusunda bir eksikli in bulundu u, dünyadaki genel eksikli in ise üretilen stratejilerin uygulamaya dönüfltürülememesi oldu unu söyledi. Fortune Dergisi nin yapt bir araflt rmaya göre, do ru olarak gelifltirilmifl stratejilerin yüzde 10 undan daha az n n tam olarak uygulamaya konulabildi ine de inen Dr. Argüden, Sorun stratejik hedeflerin yoklu u de il, bunlar n uygulamaya geçirilememesi. flte Balanced Scorecards bu noktada devreye giriyor. Balanced Scorecards kurumun vizyon ve stratejilerinin uygulamaya dönüfltürülmesini sa layan bir araç. Bu kavram ilk olarak 1992 y l nda Harvard Business Review de Robert Kaplan ve David Norton taraf ndan yay nlanan raporda kullan ld ve son y llarda en çok yayg nlaflan yönetim organizasyonu haline geldi dedi. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad m zda; Yönetim bilimine olan ihtiyac aç klamak, Yönetim bilimini neden ö renmek ihtiyac duydu umuzu irdelemek, Yönetim fonksiyonlar n aç klamak, Yöneticilik kavram n tan mlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca z. D KKAT Bu ünite birinci ünitedir. Bu konuyu çok iyi anlayabilirsek di er ünitelerde baflar flans - m z artacakt r.

17 Girifl - Yönetimi Neden Ö renmeliyiz? 3 G R fi Yönetim insanl k tarihi kadar eskidir. Ancak bilim olarak geliflmesi 18.yy da bafllam flt r. Yönetim kavram dedi imizde yönetim faaliyeti ile yönetici konusu önem kazanmaktad r. yi bir yönetim sistemi kurulmufl, fakat yöneticiler yetersiz ise baflar s zl k söz konusu olabilir. YÖNET M NEDEN Ö RENMEL Y Z? AMAÇ Yönetim Ö renme Nedenini rdelemek 1 Yönetim faaliyeti ile her yerde karfl laflmam z ve yöneticilerle iliflkide olmam z veya yöneticilik yapmam z yönetimin önemini vurgulamaktad r. Her birey kendi hayat nda yönetim becerilerini kullanabilir. Birço umuz bir organizasyonda görev yapmaktay z veya ileride çal flaca z. Yöneticilik görevi yapm yorsan z doktorluk, hemflirelik, mühendislik, sat fl elemanl, bilgisayar programc l yap yorsan z, yönetici olabilirsiniz. Örne in doktor baflhekim, hemflire, baflhemflire, mühendis üretim flefi veya müdürü, sat fl eleman bölge yöneticisi, bilgisayar programc s program flefi olabilir. nsanlar n çeflitli biyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerinin olmas, bunlar n karfl lanmas nda yard ma gerek duyarak di er insanlarla iflbirli ine girmesi zorunlulu unu getirmektedir. Bu durumda organize edilmifl gruplara ve iflletmelere baflvurulur. Sanayi iflletmeleri, ticaret iflletmeleri ve hizmet iflletmeleri çeflitli ihtiyaçlar m z karfl larlar. Hastalanan kiflileri tedavi eden hastaneler, e itim veren okullar, endüstri ve tüketim mallar üreten fabrikalar ve en son tüketicilere mal satan büyük ma azalar ile kredi veren kurulufllar n en belirgin örne i olan bankalar ilerlemifl bir yönetim sisteminin sonucunda faaliyet gösterebilmektedir. Yönetimin Önemi Yönetim faaliyetinin çeflitli çevrelerde ve bu çevrelerdeki de iflmelerin bask lar alt nda yürütülmesi yönetim faaliyetini zorlaflt rmaktad r. Yönetim ve yönetim ifllevini yerine getirecek yöneticiler çeflitli flekillerde baflar ya ulaflmak için iflletmelere katk da bulunur. Yönetim faaliyeti bir taraftan baflkalar ile birlikte çal flmay gerektirirken di er taraftan amaçlara ulaflmay, k t kaynaklardan en fazla yararlanmay, verimlilik ve etkinlik sa lamay, de iflen çevrelerde faaliyet göstermeyi gerektirir. Yönetim sosyal bir faaliyettir. Hangi ortak amaç için bir araya gelirse gelsin yöneticiler uygun elemanlarla uygun zamanda, do ru iflleri yapmakla mükelleftir. flletmelerde baflar yönetime ait oldu u gibi baflar s zl k da yönetime ve yöneticilere aittir. Yönetim Faaliyetinin Tan m Her yöneticinin ifli, befleri ve fiziki kaynaklar en yüksek performans sa layacak flekilde temel sorumlulu una almas d r. Bu sonucun elde edilmesi yönetim süreci ile sa lanabilir. Yönetim faaliyetinin tan m n yapmak, yönetimin gereklili ini ve yönetimini ortaya koymak aç s ndan önemlidir. Yönetim yüzy ld r bir disiplin olmas na karfl n uygulamac lar ve uzmanlar n ortak bir görüfle vard klar bir tan m bulmak zordur. Herkesin yönetim hakk nda bir düflüncesi vard r ve yönetimin Yönetimin Do uflu: Yönetim insanlar n birlikte çal flma ihtiyac ve gereksinimi zorunlulu undan do mufltur. Yönetim faaliyetinin çeflitli çevrelerde ve bu çevrelerin de iflmeleri ile bask lar alt nda yürütülmesi yönetim faaliyetini zorlaflt rmaktad r. Her yöneticinin ifli befleri ve fiziki kaynaklar en yüksek performans sa layacak flekilde temel sorumlulu u almas d r.

18 4 Yönetimi Neden Ö renmeliyiz? günlük ifllerden farkl bir ifl oldu u bilincindedir. Yönetim faaliyetinin baflar l bir flekilde yürütülmesi için yap lmas nda gerekli olanlar n ötesinde baz yeteneklere de ihtiyaç vard r. Bir kifli çok iyi bir mühendis veya muhasebeci olabilir, fakat bir iflletmeyi yönetecek yeteneklere sahip olmayabilir. flletme baflar s zl klar n n ço u iflletmenin sahibinin konusunda yetersiz olmas ndan dolay de il, kötü bir yönetici olmas ndand r. Thomas Edison kurdu u iflletmeyi baflar l bir flekilde yürütememifltir. Biz yönetimi insanlar n amaçlar n etkin bir flekilde baflaracaklar bir ortam n yarat lmas olarak ele almaktay z. Bu ortam, amaçlara ulaflmak için befleri, finansal ve do al kaynaklar n kullan lmas n gerekli k lar. Endüstriyel toplumlarda yönetim farkl ve lider bir gruptur. Yönetim ile ilgili çeflitli tan mlar vard r. Bunlar bir tabloda görelim: Tablo 1.1: Yönetimin çeflitli tan mlar Yönetim, herhangi bir organizasyona uygulanabilir. Yönetim, baflkalar vas tas yla ifl görmektir. Biçimsel organizasyon gruplar nda faaliyet gösteren insanlar için etkin bir ortam yaratmakt r. Yönetim, insanlar n iflbirli ini sa lama ve onlar bir amaca do ru yürütme ifl ve çabalar n n toplam d r. Yönetim, di er insanlarla çal flarak ve örgütsel kaynaklar kullanarak örgütsel amaçlara ulaflmakt r. Yönetimin tan m n yaparak tan mda yer alan kavramlar ve birbirleriyle iliflkisini inceleyelim. Yönetim, de iflen çevrede s n rl kaynaklar etkili bir flekilde kullanarak organizasyon amaçlar na etken bir flekilde ulaflmak için baflkalar yla ve birlikte çal flmakt r. Bu tan mda befl k s mdan söz edebiliriz. Bunlar flekil üzerinde görelim daha sonra her bir k sm inceleyelim. fiekilde görülen befl k sm ayr nt l olarak görelim. De iflen çevre Etkililik ve etkenlik aras nda denge kurmak Baflkalar yla ve birlikte çal flma Organizasyon amaçlar n n gerçeklefltirilmesi S n rl kaynaklardan en fazla yararlanma De iflen çevre Baflkalar yla Birlikte Çal flma Organizasyonun çal flmas nda di er bir ifadeyle yönetim faaliyeti, bir grup insanla baflar l r. Ekmek fabrikalar n n, hastanenin, e itim kurulufllar n n, sigorta ve banka iflletmelerinin çal flmas insanlar n ortak çabalar yla mümkündür. nsanlar n baflar lar veya baflar s zl klar yönetimi etkilemektedir. Yöneticiler ifllerin yürümesinden sorumludur, zamanlar n n ço unu insanlar ifle alma, yerlefltirme, e itme ve güdüleme ile geçirirler. fiekil 1.1: Yönetim faaliyetinin temel görüntüsü (Kreitner, s.8, 1983.) Organizasyon Amaçlar n n Gerçekleflmesi nsanlar gibi organizasyonlar n da amaçlar vard r. Baflar l olabilmek için gerçekçi amaçlar ortaya koyup, bunlar gerçeklefltirecek kadroyu oluflturmak gerekir. Yönetim sürecine yol gösteren organizasyon amaçlar d r. Bu amaçlar n ortaya konmas ndan sonra bütün çal flanlar n bu amac gerçeklefltirmek için çaba harcamalar gereklidir. Büyük bilgisayar iflletmelerinin her eve bir bilgisayar amac veya McDonalds n her müflteriye bir dakika hizmet etme amac organizasyondaki insanlar n yard m yla sa lanabilir.

19 Yönetimi Neden Ö renmeliyiz? 5 Etkilili e Karfl Etkenlik Etkililik, kayna ak ll bir flekilde kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamakt r. Etkililik ayn zamanda daha az girdi (insan ve para olarak) ile istenilen ç kt y elde etmektir. Bir ç kt y elde etmek için harcanan girdi ile sonuçta elde edilen ç kt y karfl laflt rd m zda elde edilen sonuç etkililik olarak kabul edilebilir. Etkenlik ise do ru iflleri yaparak istenen amaçlara ulaflmakt r. Bir iflletmede etkililik söz konusu olabilir ancak etkenlik söz konusu olmayabilir. Bu iki terim farkl anlam tafl makla birlikte, birbirleriyle yak ndan ilgilidir. Di er bir deyiflle yöneticiler bu iki kavram faaliyetleri sonucunda dengelemek zorundad rlar. Afla daki flekilde etkililik ve etkenlik aras ndaki iliflki görülmektedir. Etkililik kayna ak ll bir flekilde kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamakt r. Etkenlik ise do ru iflleri yaparak istenen amaçlara ulaflmakt r. Etkenli e Çok Fazla Önem Vermek Etkililik Etkenlik fller iyi bir flekilde yap lmakta fakat... S n rl kaynaklar ziyan edilmektedir. Etkilili e Çok Fazla Önem Vermek Etkenlik Etkililik fller iyi bir flekilde yap lmamakta fakat... Kaynaklar çok iyi bir flekilde kullan lmaktad r. Etken ve Etkililik Aras nda Denge Kurmak Etken Etkililik fller yerine getirilmekte ve... S n rl kaynaklar ziyan edilmemektedir. fiekil 1.2: Etkenlik ve etkilili i dengelemek (Kreitner, s.10, 1983) Etkililik ve etkenlik aras nda denge kurmak suretiyle organizasyonlarda yönetimin amaçlar na ulaflmak mümkün olur.

20 6 Yönetimi Neden Ö renmeliyiz? Planlama ve karar verme Yönetim Süreci Organize etme Yöneltme Denetim Befleri Kaynaklar fiekil 1.3: Organizasyonlarda yönetimin flematik görüntüsü (Robbins ve Di erleri, s.7, 1998) Çevreden Al nan Girdiler Finansal Kaynaklar Fiziki Kaynaklar Bilgi Kaynaklar Amac n baflar lmas S n rl Kaynaklar nsan ihtiyaçlar sonsuzdur ve kaynaklar k tt r. Bir bak ma k tl k dünyas nda yafl - yoruz. Kaynaklar n k tl aç s ndan ekonomi ile yönetim bilimi aras nda ortak bir odak noktas bulunmaktad r. Ekonomi bilimi kaynaklar n ihtiyaç aras nda nas l en verimli da laca üzerinde dururken, iflletme yöneticili i iflletmenin kaynaklar ile ihtiyaçlar aras nda denge kurmaya çal fl rlar. De iflen Çevre flletmenin iç çevresi de iflir ayn zamanda d fl çevre daha çabuk de iflmekte ve d fl çevredeki her de iflim olumlu veya olumsuz olarak iflletme yöneticilerini etkilemektedir. DÜfiÜNEL M D fl çevredeki de iflimin bir iflletmeyi nas l etkileyebilece ini düflünelim. Alvin Toffler gelece i düflünen bir yazar olarak Üçüncü Dalga isimli kitab nda befl çeflit de iflim kayna ndan söz etmektedir. Bunlar bir flekil üzerinde görelim. Fiziki Çevre Etik Çevre flletme Yönetimi fiekil 1.4: flletme yönetimini etkileyen befl çevre Sosyal Çevre Politik Çevre Bilgi Çevresi

21 Yönetim Fonksiyonlar 7 Yönetim faaliyetini inceledi imizde bir organizasyon bir kifliden olufltu u gibi General Motors gibi kifliden de oluflabilir. Yönetim dört bafll k itibariyle incelenebilir. Afla daki flekilde dört bafll k yer almaktad r. Süreç olarak yönetim Disiplin olarak yönetim YÖNET M nsanlar olarak yönetim Kariyer olarak yönetim fiekil 1.5: Yönetimin dört bafll k alt nda toplanmas Süreç olarak yönetim: Yönetimi bir süreç olarak ele ald m zda devaml süren bir faaliyet olarak görebiliriz. Yönetim faaliyeti çeflitli süreçlerin baflar l olmas yla hedefine ulafl r, bu hedefi yakalayan yöneticiler de baflar l kabul edilir. Çeflitli zamanlarda flu sözleri duyabiliriz: Bu iflletme çok baflar l. Yönetim tamamen baflar s z. Amac m z en baflar l on iflletme aras na girmek. Yönetim her fleyin üzerindedir. Buradan elde edilen sonucu yorumlamak gerekirse iki durum söz konusudur. Yönetim bir ifl olarak görülmektedir. Baz yönetimler baflar l olmakta, di erleri ise baflar s zd r. Disiplin olarak yönetim: Yönetimin bir disiplin olarak görülmesi bilgi birikiminin olmas ve bunun organizasyon taraf ndan ö renilmesidir. Yönetim ilkeler, kavramlar ve teorilerle ilgilenir. nsan toplulu u olarak yönetim: Yönetim insan grubuyla baflar ya ulaflaca- ndan yönetim bir grup insan n bir amaç do rultusunda bir araya gelmesidir. Yönetim, yönetici olanlar ile iflleri görenlerle gerçekleflir. leri teknolojiye ra men ifller makinelerle de il insanlarla gerçeklefltirildi inden yönetime insan olarak bakmak zorunludur. Kariyer olarak yönetim: Yönetimde yükselmek kariyer yapmakla gerçekleflebilir. Yönetim disiplinini yükseltmek bu konuda devaml e itim görmek ve uygulamada çal flmakla olur. YÖNET M FONKS YONLARI AMAÇ Yönetim fonksiyonlar n aç klamak 2 Yönetim faaliyeti tan mlardan da gördü ümüz gibi organizasyonlarda söz konusudur. Organizasyon ise belli bir amaca ulaflabilmek için bir grup bireyin birlikte çal flmas d r. Organizasyon kâr amac için faaliyet gösterebilir. Örnek olarak Sabanc Holding, Migros, Tofafl vb. iflletmeler verilebilir. Bazen kâr amac yoktur.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Proje Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Geribildirim Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İçerik Yönetim düşüncesinin gelişimi Yönetim üzerine yapılan çalışmalar Klasik Yönetim Neoklasik Yönetim Modern Yönetim Düşüncesi Çağdaş

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Örgüt Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yönetimin kullandığı bir araçtır (Başaran, 2000, 28). Örgüt Toplumsal gereksinmelerin bir kesimini karşılamak üzere, önceden belirlenmiş

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Görev Devretmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı