YÖNET M ORGAN ZASYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNET M ORGAN ZASYON"

Transkript

1 TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl BERBERO LU (Ünite 7, 9, 11, 12) Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 6, 8) Editör Prof.Dr. Celil KOPARAL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2003 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Yard.Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yard.Doç.Dr. Hasan Çal flkan Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. T. Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Televizyon Programlar Yöneticisi Prof.Dr. Dursun Gökda Dil ve Yaz m Dan flmanlar Yard.Doç.Dr. Hülya Pilanc Okt. Necip Hatipo lu Okt. Meral Aflkar Ölçme De erlendirme Sorumlular Ö r.gör. Bülent Atmacan Kitap Koordinasyon Birimi Yard.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. T. Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Yönetim Organizasyon ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Eylül 2004

3 çindekiler iii çindekiler Sunufl... Kullan m K lavuzu... xi xii Yönetim Kavram... 1 G R fi... 3 YÖNET M NEDEN Ö RENMEL Y Z?... 3 Yönetimin Önemi... 3 Yönetim Faaliyetinin Tan m... 3 Baflkalar yla Birlikte Çal flma... 4 Organizasyon Amaçlar n n Gerçekleflmesi... 4 Etkilili e Karfl Etkenlik... 5 YÖNET M FONKS YONLARI... 7 Dar Anlamda Yönetim Fonksiyonlar... 8 Planlama... 8 Örgütleme... 8 Yönetltme... 8 Denetim... 9 Genifl Anlamda Yönetim Fonksiyonlar Söz Konusu Oldu unda Etkili Olabilecek Yönetim Fonksiyonlar... 9 Karar Verme... 9 Kadrolama... 9 Güdüleme... 9 letiflim... 9 YÖNET C L K Yöneticilerin Yapt klar fller Yöneticilerin S n fland r lmas Yöneticilerin Sorumluluklar Aç s ndan S n fland r lmas Yöneticilerin Dikey S n fland r lmas (Hiyerarflik Yap ya Göre) Yöneticilerin Temel Yetenekleri Kavrama Yetene i Teknik Yetenek nsan liflkileri Yetene i Yöneticinin Rolleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Klasik Yönetim Yaklafl m G R fi KLAS K YÖNET ME NASIL GEL ND? Yönetim Teorisini Belirleyen Güçler Ekonomik Güçler Sosyal Güçler Politik Güçler Teknolojik Güçler Global Güçler ÜN TE 1 ÜN TE 2

4 iv çindekiler Klasik Yönetim Öncesi Geliflmeler Endüstri Devrimi KLAS K YÖNET M Bilimsel Yönetim Frederick Taylor Frank ve Lillian Gilbreth Henry Gantt Yönetim Süreci Yaklafl m Henri Fayol Bürokrasi Yaklafl m Weber in Yetki Kavram Weber in Bürokrasi Görüflü Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar ÜN TE 3 Davran flsal Yönetim Yaklafl m G R fi DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMIN TANIMI DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMIN TEMEL KAVRAMLARI DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMIN VARSAYIMLARI VE ÖRGÜT MODEL Davran flsal Yaklafl m n Metodolojik Özellikleri Davran flsal Yaklafl m n Varsay mlar Psikolojiden Al nan Varsay mlar Sosyolojiden Al nan Varsay mlar Sosyal Psikolojiden Al nan Varsay mlar Davran flsal Yaklafl m n Dayand Örgüt Modeli DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMIN DO UfiUNDA YAPILAN ARAfiTIRMALAR Hawthorne Araflt rmalar Ifl kland rma Deneyleri Röle Montaj Odas Deneyleri Tek Sarma Gözlem Odas Deneyi Hawthorne Araflt rmalar n n Sonuçlar Di er Araflt rmalar Harwood Araflt rmalar Tavistock Enstitüsü Araflt rmalar DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMA KATKIDA BULUNANLAR Elton Mayo George Homans Mary Parker Follet Chester Barnard Douglas McGregor Chris Argyris ve Olgunlaflma Teorisi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar... 54

5 çindekiler v Sistem Yaklafl m G R fi MODERN YÖNET M YAKLIfiIMI S STEM YAKLAfiIMI Sistem Kavram Sistem Türleri Do al ve Yapay Sistemler Aç k ve Kapal Sistemler Üst ve Alt Sistemler Di er Sistem Türleri Sistemin Çevresi Sistemin S n rlar (Büyüklü ü) Sistem Bozulmas (Entropi) Sistem De iflkenleri ve De iflmezleri (Parametreleri) Aç k Sistemlerde Dinamik Denge filetme YÖNET M NDE S STEM YAKLAfiIMI S STEM YAKLAfiIMININ YÖNET M B L MEN KATKILARI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Durumsall k Yaklafl m G R fi DURUMSALLIK YAKLAfiIMI DURUMSALLIK MODELLER flletme Büyüklü ü Woodward Araflt rmas Perrow Araflt rmas Çevre Burns ve Stalker Lawrence Ve Lorch Çal flmas DURUMSALLIK YAKLAfiIMININ DE ERLEND R LMES Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Planlama G R fi PLANLAMA KAVRAMI VE filetmeler AÇISINDAN ÖNEM Plan ve Planlama Yöneticilerin Planlamaya Gereken Önemi Vermemelerinini Nedenleri PLANLAMANIN YARARLARI PLANLAMANIN ÖZELL KLER PLANLAMA SÜREC flletmenin Misyon ve Vizyonunun Aç klanmas Amaçlar n Belirlenmesi ÜN TE 4 ÜN TE 5 ÜN TE 6

6 vi çindekiler Varsay mlar n Belirlenmesi Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Aras nda Seçim Yap lmas PLAN ÇEfi TLER Politikalar Prosedürler (Yöntemler) Programlar Projeler Bütçeler Stratejik Planlar Y B R PLANIN ÖZELL KLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar ÜN TE 7 ÜN TE 8 Örgütleme G R fi ÖRGÜTLEME KAVRAMI VE YÖNET M SÜREC Ç NDEK YER Planlama ve Örgütleme Aras ndaki liflki Örgütleme fllevinin Yönetim Süreci çindeki Yeri ÖRGÜTLEME SÜREC Plan ve Amaçlar n ncelenmesi Amaçlara Ulaflt racak Faaliyetlerin Belirlenmesi Faaliyetlerin Grupland r lmas Müflteri Temeline Göre Bölümlendirme Zamana Dayal Bölümlendirme Karma Bölümlendirme Faaliyetleri Gerçeklefltirecek flgücünün Belirlenmesi Yetki ve Sorumluklar n Düzenlenmesi Yer, Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi ÖRGÜTLEME SÜREC N N SONUÇLARI ÖRGÜT LKELER Amaç Birli i Yönetim (Denetim) Alan Yetki ve Sorumluluklar (Aç kl k) Komuta (Kumanda) Birli i Yönetim Birli i Yetki ve Sorumluluk Dengesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Kadrolama G R fi KADROLAMA filev N N ANLAMI VE KAPSAMI KADROLAMA filev NDEN SORUMLU ORGANLAR NSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

7 Sunufl vii flgücü Hareketlerinin Tahmini flgücü Arz n n Tahmini Organizasyon fiemas fl gücü Envanteri fl gücü htiyac n n Saptanmas fl gücü htiyac n Tahmin Yöntemleri Sezgisel Yöntemler Say sal Yöntemler PERSONEL BULMA Personel Bulma Süreci PERSONEL SEÇME Personel Seçme Süreci Ön Kabul fle Alma Testleri Seçim Görüflmeleri Referanslar n Kontrolü Sa l k Kontrolü Yönetici ile Görüflme ve Karar fie YERLEfiT RME Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Yetki, Güç ve Liderlik G R fi YETK KAVRAMI YETK N N KAYNAKLARI Biçimsel Yetki Teorisi Kabul Teorisi Bilgisel Yetki Teorisi YETK GÖÇER M GÜÇ VE ETK LER YETK VE GÜÇ KAVRAMLARININ KARfiILAfiTIRILMASI L DERL K SÜREC VE AÇIKLAYICI TEOR LER Yöneticilik ve Liderlik Süreçlerinin Karfl laflt rmas Liderlik Teorileri Dönüflümcü Liderlik Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Denetim G R fi DENET M DENET M SÜREC Düzeltici Faaliyetleri Gerçeklefltirmek ÜN TE 9 ÜN TE 10

8 viii çindekiler Performans n Ödüllendirilmesi Standart ve Ölçümleri De ifltirmek DENET M TÜRLER Önleyici Denetim Düzeltici Denetim DENET M KAYNAKLARI ETK L DENET M S STEM NDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELL KLER Arzulanan Amaçlarla lgili Olmak Objektiflik Bütünlük Tam Zamanl l k Kabul Edilebilirlik Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece imiz Kaynaklar ÜN TE 11 ÜN TE 12 Yetki liflkileri ve Organizasyon Yap lar G R fi Yetki Türleri ve Yetki liflkileri Komuta Yetki liflkileri Kurmay Yetki liflkileri Fonksiyonel Yetki liflkileri KOMUTA, KURMAY VE FONKS YONEL YETK L fik LER N N KARfiILAfiTIRILMASI VE SINIRLILIKLARI Komuta Yetkisinin Kullan m nda S n rl l klar Kurmay Yetkinin Kullan m nda S n rl l klar Fonksiyonel Yetkinin Kullan m nda S n rl l klar ORGAN ZE YAPILARI VE ÖZELL KLER Komuta Organizasyon Yap s Komuta-Kurmay Organizasyon Yap s Fonksiyonel organizasyon Yap s Proje Organizasyon Saf Proje Organizasyonu Matriks Organizasyon Yap s Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece imiz Kaynaklar Örgüt Kültürü G R fi ÖRGÜT KÜLTÜRÜ-TANIMI VE ÌfiLETMELER ÌÇÌN ÖNEMÌ Örgüt Kültürü Kavram Örgüt Kültürünün Ìflletmeler Aç s ndan Önemi Güçlü ve Zay f Örgüt Kültürü ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OLUfiUMUNU ETKÌLEYEN UNSURLAR Örgüt Kültürünü Etkileyen Ìç Çevre Unsurlar Örgüt Kültürünü Etkileyen D fl Çevre Unsurlar

9 çindekiler ix ÖRGÜTSEL TOPLUMSALLAfiMA Örgütsel Toplumsallaflman n Sonuçlar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Toplam Kalite Yönetimi G R fi TOPLAM KAL TE YÖNET M KAL TEN N TANIMI KAL TEN N ÖZELL KLER KAL TEN N TAR HSEL GEL fi M TOPLAM KAL TE YÖNET M Toplam Kalite Yönetiminin Tan m Toplam Kalite Yönetiminin Temel unsurlar Müflteri Odakl Yönetim Kalite Liderli i Çal flanlar n Kat l m Sürekli Geliflme Personel E itimi Toplam Kalite Yönetiminin Uygulamaya Konmas Toplam Kalite Yönetiminin Yararlar Toplam Kalite Yönetiminde Baflar çin Gerekli Olan Temel Faktörler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece imiz Kaynaklar Yeniden Yap lanma G R fi YEN DEN YAPILANMA KAVRAMI Yeniden yap lanman n Tan m Yeniden Yap lanmada Temel Faktörler Temelden Yeniden Düflünme Köklü Tasar m Süreç Çarp c Sonuçlar YEN DEN YAPILANMANIN LKELER Aç k Bir Stratejik Vizyon Müflteri Odakl Olmak Örgütsel Ö renmeyi Sürekli K lmak Yatay Yap Üzerinde Yo unlaflmak Çal flmalar Güçlendirmek Örgütsel De iflimi Sa lamak Yeniden Yap lanmada Yenilikçi Olmak YEN DEN YAPILANMADA AfiAMALAR YEN DEN YAPILANMANIN BOYUTLARI YEN DEN YAPILANMADA BAfiARI FAKTÖRLER ÜN TE 13 ÜN TE 14

10 x çindekiler YEN DEN YAPILANMADA EK PLER Yeniden Yap lanma Ekiplerinde Görev Yapan Yöneticiler ve Yapt klar fller Yeniden Yap lanmaya Destek Olan Üst Yönetim Temsilcisi Proje Yöneticisi Proje Grup Liderleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar ÜN TE 15 Kriz Yönetimi G R fi KR Z KAVRAMI Krizin Tan m flletmelerle lgili Önemli Krizler KR Z N NEDENLER flletme D fl Faktörler Ekonomik Faktörler Hukuki ve Politik Düzenlemeler Teknolojik Geliflmeler Sosyo-Kültürel Faktörlerdeki De iflmeler Rekabet Koflullar ndaki De ifllik Do al Felaketler Di er Faktörler flletme çi Faktörler Tepe Yöneticilerinin Yetersizli i flletmenin Yap s ndan Kaynaklanan Sorunlar flletmenin Tarihi Geliflimi ve Tecrübeleri flletmenin Hayat Seyri KR Z N AfiAMALARI Krizin Oluflma Aflamas Hareketsizlik ve Krizi Yalanlama Aflamas Hatal Karar ve Faaliyetler Kriz Aflamas Da lma Aflamas KR Z YÖNET M Kriz Yönetiminin Tan m Kriz Yönetimi Yaklafl mlar Krizden Kaçma Yaklafl m Krizi Çözme Yaklafl m Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Biraz Daha Düflünelim Yan t Anahtar Baflvurabilece iniz Kaynaklar Kaynakça Sözlük Dizin

11 Sunufl xi Sunufl H zla de iflen dünyada iflletmelerin baflar l olabilmeleri, günümüzde gerçekleflen ve gelecekte meydana gelmesi muhtemel de iflmelere uyum sa layabilmelerine ba l d r. Bu baflar n n kilit unsuru ise yönetim ve yöneticilerdir. Yöneticiler bu de iflmeleri ne denli yak ndan izler ve iflletmelerine uyarlayabilirlerse, iflletmelerinin ömrü o denli uzun olmaktad r. Bu yaklafl m do rultusunda, bir önceki bask da yer alan yönetim-organizasyon ile ilgili yeni kavram ve tekniklerin temel üniteler haline getirilmesi ihtiyac, kitab n yeniden yaz lmas na neden olmufltur. Bu sayede ö rencilerin yönetimorganizasyon ile ilgili güncel yaklafl mlar izleme ve ö renmelerinin sa lanmas amaçlanm flt r. Kitab n yaz m ve bas m aflamas ndaki de erli katk lar nedeniyle Ö retim Tasar mc s Yard.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN a ve Uzaktan Ö retim Tasar m Birimine teflekkür ederim. Editör Prof.Dr. Celil KOPARAL

12 xii Kullan m K lavuzu Kendi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere yarar sa layacakt r. Temel Kavramlar: Çal fl rken sizlere yol göstermeleri amac yla ünitede s kça kullan - lan temel kavramlar ünite bafl nda s ralanmaktad r. Örnek Olay: Her ünitenin bafl nda bir örnek olay yer almaktad r. Bu örnek olayda, içerikle ilgili somut bir çerçeve çizilerek, ünitenin daha iyi kavranmas amaçlanm flt r. Ünite içinde yeri geldikçe, size sorular sorulmakta ve yan tlaman za yard mc olmak için örnek olaya göndermeler yap lmaktad r. AMAÇ X Amaç: Amaçlar m z bölümünde s ralanan yeterlikleri kazanman z sa layacak bilgi ve becerileri içeren konular göstermektedir. Amaçlar m z: Amaçlar m z bölümünde, okudu unuz ünite sonunda kazanaca n z bilgi ve beceriler verilmektedir. Yana Ç kma: Metin içinde vurgulanmas gereken baz tan m ve aç klamalar sayfa yan boflluklar nda yinelenmektedir. Dikkat: Dikkat bölümlerinde, üniteyi çal flmaya bafllamadan önce bilgi sahibi olman z gereken konular, kavramlar ya da haz rl klarla ilgili uyar yap lmaktad r. Bu uyar ayr ca, ünite içinde herhangi bir konuya dikkatinizi çekmek ya da ek bilgi vermek için de kullan lmaktad r. Düflünelim: Anlat lan konuya iliflkin düflünmenizi, düflüncelerinizi belirli bir konuya yo unlaflt rman z sa lamak amac yla sorulan sorular ya da yapman z beklenen davran fllard r. S ra Sizde: fllenen konular n kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmak için metin içinde yer verilen sorular ya da uygulamalard r.

13 Kullan m K lavuzu xiii Özet: Özet bölümünde ünitede ö rendi iniz temel kavram ve konular k saca yinelenerek, temel kavramlar bir daha tekrar edilmektedir. stedi iniz bir konuya tekrar kolayca ulaflabilmeniz için yanlar nda ilgili sayfa numaralar verilmifltir. Kendimizi S nayal m: Her ünite sonunda ifllenen konularla ilgili çoktan seçmeli sorular yer al r. S navlarda karfl laflabilece iniz türdeki bu sorular, ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenize yard mc olur. Yaflam n çinden: Ünitede anlat lan konularla ilgili olarak, ünitenin bafl nda oldu u gibi Biraz ünite sonunda da gerçek hayattan al nm fl örnekler yer almaktad r. Bu örneklerin sonundaki sorular, üniteyi kavray p kavramad n z konusunda size bilgi verecektir. Daha Düflünelim: Amaçlar m z bölümünde üniteleri tamamlad ktan sonra kazanaca n z bilgi ve beceriler belirtilmekteydi. Bu bölüm, do rudan o bilgi ve becerileri test eden aç k uçlu sorulardan oluflmaktad r. Yan t Anahtar : Kendimizi S nayal m bölümünde yan tlad - n z çoktan seçmeli sorular n yan tlar n ve ilgili geribildirimleri bu bölümde bulabilirsiniz. Baflvurabilece iniz Kaynaklar: Ünitelerde çal flt n z konularla ilgili baflvurabilece iniz kaynaklar bu bölümde yer almaktad r.

14

15 Yönetim Kavram 1 1 Temel Kavramlar Yönetim Yönetim Fonksiyonlar Yönetici Yöneticinin Rolleri

16 2 Yönetim Kavram YÖNETMEK Ç N B LG YE HT YAÇ VAR CoreTech ve Microsoft iflbirli iyle düzenlenen Teoriden Prati e konulu toplant 12 Haziran Sal günü yap ld. Toplant ya konuflmac olarak Arge Dan flmanl k A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Y lmaz Argüden, Tefal Group SEB Genel Müdürü Semih fieftali, Türkiye nin ilk elektronik talep toplay c s ortak-pazar.net"den Hakan Erdinç ve Türkiye deki ürünlerinin sat fl n CoreTech in gerçeklefltirdi i ProClarity firmas n n EMEA, Asya, Avusturya ve Güney Amerika Bölgeleri Yöneticisi Johan Pellicaan kat ld lar. Kurumlar n vizyon ve stratejilerinin uygulamaya dönüfltürülmesini sa layan bir araç olan Balanced Scorecards" hakk nda bilgi veren Arge Dan flmanl k A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Y lmaz Argüden, Türkiye de hala strateji üretme konusunda bir eksikli in bulundu u, dünyadaki genel eksikli in ise üretilen stratejilerin uygulamaya dönüfltürülememesi oldu unu söyledi. Fortune Dergisi nin yapt bir araflt rmaya göre, do ru olarak gelifltirilmifl stratejilerin yüzde 10 undan daha az n n tam olarak uygulamaya konulabildi ine de inen Dr. Argüden, Sorun stratejik hedeflerin yoklu u de il, bunlar n uygulamaya geçirilememesi. flte Balanced Scorecards bu noktada devreye giriyor. Balanced Scorecards kurumun vizyon ve stratejilerinin uygulamaya dönüfltürülmesini sa layan bir araç. Bu kavram ilk olarak 1992 y l nda Harvard Business Review de Robert Kaplan ve David Norton taraf ndan yay nlanan raporda kullan ld ve son y llarda en çok yayg nlaflan yönetim organizasyonu haline geldi dedi. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad m zda; Yönetim bilimine olan ihtiyac aç klamak, Yönetim bilimini neden ö renmek ihtiyac duydu umuzu irdelemek, Yönetim fonksiyonlar n aç klamak, Yöneticilik kavram n tan mlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca z. D KKAT Bu ünite birinci ünitedir. Bu konuyu çok iyi anlayabilirsek di er ünitelerde baflar flans - m z artacakt r.

17 Girifl - Yönetimi Neden Ö renmeliyiz? 3 G R fi Yönetim insanl k tarihi kadar eskidir. Ancak bilim olarak geliflmesi 18.yy da bafllam flt r. Yönetim kavram dedi imizde yönetim faaliyeti ile yönetici konusu önem kazanmaktad r. yi bir yönetim sistemi kurulmufl, fakat yöneticiler yetersiz ise baflar s zl k söz konusu olabilir. YÖNET M NEDEN Ö RENMEL Y Z? AMAÇ Yönetim Ö renme Nedenini rdelemek 1 Yönetim faaliyeti ile her yerde karfl laflmam z ve yöneticilerle iliflkide olmam z veya yöneticilik yapmam z yönetimin önemini vurgulamaktad r. Her birey kendi hayat nda yönetim becerilerini kullanabilir. Birço umuz bir organizasyonda görev yapmaktay z veya ileride çal flaca z. Yöneticilik görevi yapm yorsan z doktorluk, hemflirelik, mühendislik, sat fl elemanl, bilgisayar programc l yap yorsan z, yönetici olabilirsiniz. Örne in doktor baflhekim, hemflire, baflhemflire, mühendis üretim flefi veya müdürü, sat fl eleman bölge yöneticisi, bilgisayar programc s program flefi olabilir. nsanlar n çeflitli biyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerinin olmas, bunlar n karfl lanmas nda yard ma gerek duyarak di er insanlarla iflbirli ine girmesi zorunlulu unu getirmektedir. Bu durumda organize edilmifl gruplara ve iflletmelere baflvurulur. Sanayi iflletmeleri, ticaret iflletmeleri ve hizmet iflletmeleri çeflitli ihtiyaçlar m z karfl larlar. Hastalanan kiflileri tedavi eden hastaneler, e itim veren okullar, endüstri ve tüketim mallar üreten fabrikalar ve en son tüketicilere mal satan büyük ma azalar ile kredi veren kurulufllar n en belirgin örne i olan bankalar ilerlemifl bir yönetim sisteminin sonucunda faaliyet gösterebilmektedir. Yönetimin Önemi Yönetim faaliyetinin çeflitli çevrelerde ve bu çevrelerdeki de iflmelerin bask lar alt nda yürütülmesi yönetim faaliyetini zorlaflt rmaktad r. Yönetim ve yönetim ifllevini yerine getirecek yöneticiler çeflitli flekillerde baflar ya ulaflmak için iflletmelere katk da bulunur. Yönetim faaliyeti bir taraftan baflkalar ile birlikte çal flmay gerektirirken di er taraftan amaçlara ulaflmay, k t kaynaklardan en fazla yararlanmay, verimlilik ve etkinlik sa lamay, de iflen çevrelerde faaliyet göstermeyi gerektirir. Yönetim sosyal bir faaliyettir. Hangi ortak amaç için bir araya gelirse gelsin yöneticiler uygun elemanlarla uygun zamanda, do ru iflleri yapmakla mükelleftir. flletmelerde baflar yönetime ait oldu u gibi baflar s zl k da yönetime ve yöneticilere aittir. Yönetim Faaliyetinin Tan m Her yöneticinin ifli, befleri ve fiziki kaynaklar en yüksek performans sa layacak flekilde temel sorumlulu una almas d r. Bu sonucun elde edilmesi yönetim süreci ile sa lanabilir. Yönetim faaliyetinin tan m n yapmak, yönetimin gereklili ini ve yönetimini ortaya koymak aç s ndan önemlidir. Yönetim yüzy ld r bir disiplin olmas na karfl n uygulamac lar ve uzmanlar n ortak bir görüfle vard klar bir tan m bulmak zordur. Herkesin yönetim hakk nda bir düflüncesi vard r ve yönetimin Yönetimin Do uflu: Yönetim insanlar n birlikte çal flma ihtiyac ve gereksinimi zorunlulu undan do mufltur. Yönetim faaliyetinin çeflitli çevrelerde ve bu çevrelerin de iflmeleri ile bask lar alt nda yürütülmesi yönetim faaliyetini zorlaflt rmaktad r. Her yöneticinin ifli befleri ve fiziki kaynaklar en yüksek performans sa layacak flekilde temel sorumlulu u almas d r.

18 4 Yönetimi Neden Ö renmeliyiz? günlük ifllerden farkl bir ifl oldu u bilincindedir. Yönetim faaliyetinin baflar l bir flekilde yürütülmesi için yap lmas nda gerekli olanlar n ötesinde baz yeteneklere de ihtiyaç vard r. Bir kifli çok iyi bir mühendis veya muhasebeci olabilir, fakat bir iflletmeyi yönetecek yeteneklere sahip olmayabilir. flletme baflar s zl klar n n ço u iflletmenin sahibinin konusunda yetersiz olmas ndan dolay de il, kötü bir yönetici olmas ndand r. Thomas Edison kurdu u iflletmeyi baflar l bir flekilde yürütememifltir. Biz yönetimi insanlar n amaçlar n etkin bir flekilde baflaracaklar bir ortam n yarat lmas olarak ele almaktay z. Bu ortam, amaçlara ulaflmak için befleri, finansal ve do al kaynaklar n kullan lmas n gerekli k lar. Endüstriyel toplumlarda yönetim farkl ve lider bir gruptur. Yönetim ile ilgili çeflitli tan mlar vard r. Bunlar bir tabloda görelim: Tablo 1.1: Yönetimin çeflitli tan mlar Yönetim, herhangi bir organizasyona uygulanabilir. Yönetim, baflkalar vas tas yla ifl görmektir. Biçimsel organizasyon gruplar nda faaliyet gösteren insanlar için etkin bir ortam yaratmakt r. Yönetim, insanlar n iflbirli ini sa lama ve onlar bir amaca do ru yürütme ifl ve çabalar n n toplam d r. Yönetim, di er insanlarla çal flarak ve örgütsel kaynaklar kullanarak örgütsel amaçlara ulaflmakt r. Yönetimin tan m n yaparak tan mda yer alan kavramlar ve birbirleriyle iliflkisini inceleyelim. Yönetim, de iflen çevrede s n rl kaynaklar etkili bir flekilde kullanarak organizasyon amaçlar na etken bir flekilde ulaflmak için baflkalar yla ve birlikte çal flmakt r. Bu tan mda befl k s mdan söz edebiliriz. Bunlar flekil üzerinde görelim daha sonra her bir k sm inceleyelim. fiekilde görülen befl k sm ayr nt l olarak görelim. De iflen çevre Etkililik ve etkenlik aras nda denge kurmak Baflkalar yla ve birlikte çal flma Organizasyon amaçlar n n gerçeklefltirilmesi S n rl kaynaklardan en fazla yararlanma De iflen çevre Baflkalar yla Birlikte Çal flma Organizasyonun çal flmas nda di er bir ifadeyle yönetim faaliyeti, bir grup insanla baflar l r. Ekmek fabrikalar n n, hastanenin, e itim kurulufllar n n, sigorta ve banka iflletmelerinin çal flmas insanlar n ortak çabalar yla mümkündür. nsanlar n baflar lar veya baflar s zl klar yönetimi etkilemektedir. Yöneticiler ifllerin yürümesinden sorumludur, zamanlar n n ço unu insanlar ifle alma, yerlefltirme, e itme ve güdüleme ile geçirirler. fiekil 1.1: Yönetim faaliyetinin temel görüntüsü (Kreitner, s.8, 1983.) Organizasyon Amaçlar n n Gerçekleflmesi nsanlar gibi organizasyonlar n da amaçlar vard r. Baflar l olabilmek için gerçekçi amaçlar ortaya koyup, bunlar gerçeklefltirecek kadroyu oluflturmak gerekir. Yönetim sürecine yol gösteren organizasyon amaçlar d r. Bu amaçlar n ortaya konmas ndan sonra bütün çal flanlar n bu amac gerçeklefltirmek için çaba harcamalar gereklidir. Büyük bilgisayar iflletmelerinin her eve bir bilgisayar amac veya McDonalds n her müflteriye bir dakika hizmet etme amac organizasyondaki insanlar n yard m yla sa lanabilir.

19 Yönetimi Neden Ö renmeliyiz? 5 Etkilili e Karfl Etkenlik Etkililik, kayna ak ll bir flekilde kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamakt r. Etkililik ayn zamanda daha az girdi (insan ve para olarak) ile istenilen ç kt y elde etmektir. Bir ç kt y elde etmek için harcanan girdi ile sonuçta elde edilen ç kt y karfl laflt rd m zda elde edilen sonuç etkililik olarak kabul edilebilir. Etkenlik ise do ru iflleri yaparak istenen amaçlara ulaflmakt r. Bir iflletmede etkililik söz konusu olabilir ancak etkenlik söz konusu olmayabilir. Bu iki terim farkl anlam tafl makla birlikte, birbirleriyle yak ndan ilgilidir. Di er bir deyiflle yöneticiler bu iki kavram faaliyetleri sonucunda dengelemek zorundad rlar. Afla daki flekilde etkililik ve etkenlik aras ndaki iliflki görülmektedir. Etkililik kayna ak ll bir flekilde kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamakt r. Etkenlik ise do ru iflleri yaparak istenen amaçlara ulaflmakt r. Etkenli e Çok Fazla Önem Vermek Etkililik Etkenlik fller iyi bir flekilde yap lmakta fakat... S n rl kaynaklar ziyan edilmektedir. Etkilili e Çok Fazla Önem Vermek Etkenlik Etkililik fller iyi bir flekilde yap lmamakta fakat... Kaynaklar çok iyi bir flekilde kullan lmaktad r. Etken ve Etkililik Aras nda Denge Kurmak Etken Etkililik fller yerine getirilmekte ve... S n rl kaynaklar ziyan edilmemektedir. fiekil 1.2: Etkenlik ve etkilili i dengelemek (Kreitner, s.10, 1983) Etkililik ve etkenlik aras nda denge kurmak suretiyle organizasyonlarda yönetimin amaçlar na ulaflmak mümkün olur.

20 6 Yönetimi Neden Ö renmeliyiz? Planlama ve karar verme Yönetim Süreci Organize etme Yöneltme Denetim Befleri Kaynaklar fiekil 1.3: Organizasyonlarda yönetimin flematik görüntüsü (Robbins ve Di erleri, s.7, 1998) Çevreden Al nan Girdiler Finansal Kaynaklar Fiziki Kaynaklar Bilgi Kaynaklar Amac n baflar lmas S n rl Kaynaklar nsan ihtiyaçlar sonsuzdur ve kaynaklar k tt r. Bir bak ma k tl k dünyas nda yafl - yoruz. Kaynaklar n k tl aç s ndan ekonomi ile yönetim bilimi aras nda ortak bir odak noktas bulunmaktad r. Ekonomi bilimi kaynaklar n ihtiyaç aras nda nas l en verimli da laca üzerinde dururken, iflletme yöneticili i iflletmenin kaynaklar ile ihtiyaçlar aras nda denge kurmaya çal fl rlar. De iflen Çevre flletmenin iç çevresi de iflir ayn zamanda d fl çevre daha çabuk de iflmekte ve d fl çevredeki her de iflim olumlu veya olumsuz olarak iflletme yöneticilerini etkilemektedir. DÜfiÜNEL M D fl çevredeki de iflimin bir iflletmeyi nas l etkileyebilece ini düflünelim. Alvin Toffler gelece i düflünen bir yazar olarak Üçüncü Dalga isimli kitab nda befl çeflit de iflim kayna ndan söz etmektedir. Bunlar bir flekil üzerinde görelim. Fiziki Çevre Etik Çevre flletme Yönetimi fiekil 1.4: flletme yönetimini etkileyen befl çevre Sosyal Çevre Politik Çevre Bilgi Çevresi

21 Yönetim Fonksiyonlar 7 Yönetim faaliyetini inceledi imizde bir organizasyon bir kifliden olufltu u gibi General Motors gibi kifliden de oluflabilir. Yönetim dört bafll k itibariyle incelenebilir. Afla daki flekilde dört bafll k yer almaktad r. Süreç olarak yönetim Disiplin olarak yönetim YÖNET M nsanlar olarak yönetim Kariyer olarak yönetim fiekil 1.5: Yönetimin dört bafll k alt nda toplanmas Süreç olarak yönetim: Yönetimi bir süreç olarak ele ald m zda devaml süren bir faaliyet olarak görebiliriz. Yönetim faaliyeti çeflitli süreçlerin baflar l olmas yla hedefine ulafl r, bu hedefi yakalayan yöneticiler de baflar l kabul edilir. Çeflitli zamanlarda flu sözleri duyabiliriz: Bu iflletme çok baflar l. Yönetim tamamen baflar s z. Amac m z en baflar l on iflletme aras na girmek. Yönetim her fleyin üzerindedir. Buradan elde edilen sonucu yorumlamak gerekirse iki durum söz konusudur. Yönetim bir ifl olarak görülmektedir. Baz yönetimler baflar l olmakta, di erleri ise baflar s zd r. Disiplin olarak yönetim: Yönetimin bir disiplin olarak görülmesi bilgi birikiminin olmas ve bunun organizasyon taraf ndan ö renilmesidir. Yönetim ilkeler, kavramlar ve teorilerle ilgilenir. nsan toplulu u olarak yönetim: Yönetim insan grubuyla baflar ya ulaflaca- ndan yönetim bir grup insan n bir amaç do rultusunda bir araya gelmesidir. Yönetim, yönetici olanlar ile iflleri görenlerle gerçekleflir. leri teknolojiye ra men ifller makinelerle de il insanlarla gerçeklefltirildi inden yönetime insan olarak bakmak zorunludur. Kariyer olarak yönetim: Yönetimde yükselmek kariyer yapmakla gerçekleflebilir. Yönetim disiplinini yükseltmek bu konuda devaml e itim görmek ve uygulamada çal flmakla olur. YÖNET M FONKS YONLARI AMAÇ Yönetim fonksiyonlar n aç klamak 2 Yönetim faaliyeti tan mlardan da gördü ümüz gibi organizasyonlarda söz konusudur. Organizasyon ise belli bir amaca ulaflabilmek için bir grup bireyin birlikte çal flmas d r. Organizasyon kâr amac için faaliyet gösterebilir. Örnek olarak Sabanc Holding, Migros, Tofafl vb. iflletmeler verilebilir. Bazen kâr amac yoktur.