Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi, Eylül 1996, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir HAYVANCILIKTA KİMİ MAJOR GENLERİN AKTARIMI VE KULLANIMI OLANAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir HAYVANCILIKTA KİMİ MAJOR GENLERİN AKTARIMI VE KULLANIMI OLANAKLARI"

Transkript

1 HAYVANCILIKTA KİMİ MAJOR GENLERİN AKTARIMI VE KULLANIMI OLANAKLARI Doç.Dr. Orhan Karaca Arş.Gör. İbrahim Cemal Arş.Gör. Okan Atay Özet Bu çalışmada, verim özelliklerine etkili bazı major genler tanımlanmıştır. Farklı yetiştirme sistemlerinde major genlerin transfer yolları ve bu genlerin kullanımı ile Türkiye hayvan populasyonlarının genetik ıslahı bakımından bu genlerin önemi irdelenmiştir. Summary In this study, some major genes affecting on commercial traits are described. The ways of major gene transfer and utilization of these genes in different breeding systems and the importance of these genes for genetic improvement of animal populations in Turkey are evaluated. 1. Giriş Kantitatif karakterler çok sayıda genin etkilerine göre şekillenir. Yani, kalıtımı poligeniktir. Bu tür karakterlere etkili genlerin sayısı ve etki düzeylerinin bilinmesinin olanaksızlığı kantitatif teorinin özgün yapısıyla ortaya çıkmasının temel nedenidir. Kantitatif karekterin kalıtımı, etkili genlerin etkileri toplamları ile açıklanmıştır. Çiftlik hayvanlarında verimlerin geliştirilmesi anlamında yapılan Islah çalışmalarında genlerin toplamlı etkilerine dayalı bilgileri esas alan programlar geliştirilerek yaşama geçirilmiştir. Yüksek verimli Irk, soy ve hatların oluşumunda anılan yaklaşım sözkonusu olmuştur. Son yıllarda çiftlik hayvanları verim özelliklerinde "major gen" diye anılan kimi büyük etkili genler belirlenmiştir. Poligenik kalıtım esas olmakla birlikte kimi major gen etkilerinin de (poligenler + major gen) söz konusu olduğuna ilişkin bilgiler ilgi çekici boyutlara ulaşmıştır(16,4). Major genlerin belirlenmesi ve kullanımı genetik ilerleme oranının artırılması için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır(27). Major genler bir çift allel tarafından determine edilmekte ve basit mendel kalıtımı izlemektedirler. Dolayısıyla bu genlere dayalı Islah programalarında başarı klasik programların çok üzerinde olacaktır. Bu çalışmada, tanımlanan başlıca major genler ve kullanımlarıyla ilgili bilgiler verildikten sonra Türkiye çiftlik hayvanı populasyonları anlamında kimi öneriler sunulacaktır. 2. Çiftlik Hayvanlarında Tanımlanan Başlıca Major Genler Çiftlik hayvanlarında verimler ile ilgili tanımlanan başlıca major genler konusunda, koyunlarda döl verimi öne çıkmış durumdadır. Döl verimi üzerine etkili ilk major gen Piper ve Bindon (24) tarafından detaylı ve uzun incelemeler sonucunda Avusturalya Merinosu'nun Booroola soyunda belirlenen Booroola (Fec B ) genidir. Bu genin belirlenmesi evcil hayvanlarda verim karakterlerine etkili major genlerin belirlenmesine ilişkin araştırmaların artmasında büyük bir rol oynamıştır. Son yıllarda Booroola dışında döl verimi üzerinde büyük etkiye sahip birkaç gen çeşitli Irklarda belirlenmiş veya varsayılmıştır. Bunlar; İzlanda koyunu (Thoka geni; 13,14,15), Cambridge koyunu(11,23), Javanese koyunu(3), Olkuska Koyunu(19), Belclare koyunu(11) ve Creole koyunudur(20). Bütün bu anılan major döl verimi genleri Booroola gibi otozomal kalıtım izlemektedirler. Bunlardan başka, Yeni Zelanda Romney'lerinde cinsiyete bağlı kalıtım izleyen Inverdale döl verim geni de (FecX I ) belirlenmiştir(6,9). 728

2 Koyunlarda et verimi ile ilgili Callipyge geni(5, 29), sığırlarda Çift Kas geni(1) ve Weaver gen(12), keçilerde süt verimi ile ilgili bir gen(26) yanında domuzlarda(30) ve tavuklarda(22) kimi major gen etkilerine ilişkin bilgiler giderek gelişmektedir. 3. Major Genlerin Belirlenmesi Major genlerin belirlenmesi olduka güçtür. Çevresel etmenlerden önemli ölçüde etkilenen poligenik karakterlerde, diğer gen etkileri yanında bir ilave değer ortaya koyan major genlerin tanımlanabilmesi, etki büyüklükleri ile orantılı olarak kolaylaşabilir. Major genlerin ve genotiplerinin tanımlanmasına ilişkin çalışmalar çoğunluk Booroola geni ile ilgilidir. Ancak verim özelliklerinde major genlerin varolabilme olasılığı, kantitatif teoriyi esas alan Islah modellerinin yeniden gözden geçirilme zorunluluğunu doğurmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar küçümsenemeyecek bir yoğunlaktadır. Major gen ve genotiplerin belirlenmesinde yararlanılabilecek bir çok yöntem vardır. Uygun yöntem seçimi ya da yeni yöntemlerin ortaya konması, üzerinde durulan tür ve ilgili verimin biyolojisi ile ilgili özgünlüklere de uygun olmalıdır. Konuyla ilgili temel bazı yaklaşım ve yöntemler aşağıda sıralanmıştır. - Sürekli variyasyon gösteren verim özelliklerinde normal dağılıştan uzaklaşma, eşikli verim özellikleri de dahil genel olarak tüm özelliklerde, beklenenden büyük kalıtım derecesi ve tekrarlama derecesi tahminleri major gen etkilerinin varolabileceğine ilişkin temel göstergelerdir. Ancak major gen varlığını kanıtlayamazlar. Major gen ve genotiplerinin tanımında başta Segregasyon analizi olmak üzere bir çok matematik-istatistik yöntemden yararlanılabilmek-tedir(10,17,18). - Verimlerin fizyolojisine ilişkin bilgiler giderek gelişmektedir. Doğrudan verim yerine, ilgili kimi hormon veya enzim parametreleri, major gen ve genotiplerin tanımında kolaylık sağlayabilir. Çoğunlukla Booroola koyununda olmak üzere erkek ve dişi hayvanların doğumdan ergenliğe kadarki hormonal değişimlerini ortaya koyan araştırmalarda genotiplerin tam doğru bir şekilde tayinine şimdilik olanak tanımamaktadır(2,25). Ancak Yine Booroola koyunlarında genotip tayini için dişi kuzuların ergenlik öncesi ovulasyonal tepkilerini ölçmek için PMSG hormonu uygulanmış ve ovulasyon oranı ayrım kriterlerine göre, kuzuların erken yaşta genotiplerinin tanımlanması için yararlı bir yöntem olduğu belirtilmiştir(8). - Bilinen genler ile Major genler arası bağlantılar ya da çeşitli moleküler genetik yöntemlerden yararlanmak sözkonusu olabilir. Major genotiplerin belirlenmesi için çeşitli moleküler genetik yöntemlere dayalı çalışmalar birçok ülkede sürdürülmektedir (28). Umut verici gelişmeler sözkonusudur(5). 4. Bilinen Major Genlerin Transferi ve Kullanımı Başlangıçta, major gen homozigot taşıyıcı erkek hayvanlar, aktarım yapılacak Irkın dişileri ile çiftleştirilir. Daha sonra major gen homozigot taşıyıcı Irk devreden çıkarılır. Heterozigot taşıyıcı duruma gelen bireyler belirli bir çiftleşme programına göre çiftleştirilerek major gen taşıyıcısı yabancı Irkın kanı arzulanan düzeylere kadar düşürülebilir. Melezleme yoluyla gen aktarımı (introgression) yapılan Irkın kan düzeyi %87.5 olması için üç melezlemeye ihtiyaç duyulur. Baz Irk organizasyonları veya yetiştiriciler kan düzeyinin %94-97 gibi daha yüksek oranlara ulaşması için ek melezlemelere gereksinim duyabilirler(21). Ancak akrabalı yetiştirmeye dikkat edilmeli ve major genler bakımından genotiplerin tanımı yapılabilmelidir. 729

3 Major genlerin kullanımı bakımından temel yakalaşım biçimi ve yöntem, üretim sistemine (entansif veya ekstansif), yetiştirme yapısına (saf veya melez yetiştirme) göre şekillenecektir. En iyi bilinen ve kullanılan Booroola geni birçok ülkede klasik melezleme ile kullanılmıştır. Lokal koyun Irklarının ovulasyon oranlarının ortalama olarak 1.57'den 2.56'ya, batın genişliklerinin 1.28'den 1.98'e ve çiftleşen koyun başına sütten kesilen kuzu sayısının 1.12'den 1.45'e yükseldiği bildirilmektedir (7). Genin direk olarak transfer edilmesiyle transgenik hayvanların oluşturulması yöntemi, çiftlik hayvanlarında verimliliğe genetik müdahale bakımından ilgi çekici imkanlar sunmaktadır. Eğer uygun genler belirlenip, izole edilip ve klonlanabilirse geleneksel melezleme proğramları kullanıldığı zaman daima bir risk olan arzu edilmeyen genlerin katılımı olmadan, gen bir generasyonda transfer edilebilecektir. Şu anda gen transferi çalışmaları araştırma safhasında ve maliyeti çok yüksektir(4). 5. Tartışma ve Sonuç Türkiye hayvan populasyonları için major gen etkileri konusunda sağlıklı değerlendirme yapmak zor görünmektedir. Çünkü populasyonların iyi tanımlandığını kabul etmek çok iyimser yaklaşımlarla bile olası değildir. Kamu kuruluşlarında bulunan sınırlı sayıdaki sürülerin populasyonları hangi düzeylerde temsil ettiği ve temsil gücü tartışmalıdır. Dolayısıyla yerli hayvan populasyonlarımızın düşük verimli oldukları gerçeği dışında basit genetik variyasyonlar hatta yöresel tip ve formlar hakkında bile sağlıklı değerlendirmeler yapılamaz. Ancak günümüze değin yerli hayvan populasyonlarımızda hiçbir çağdaş ve etkin seleksiyon programının devreye sokulamaması, melezlemeler ile karışmış olanlar hariç, genetik yapının önemli ölçüde korunduğunu gösterir. Bu da varolabilecek major gen etkilerinin tanımlama gücünü artırır. Varlığı halinde ise seleksiyon programlarından çok daha hızlı sonuç alınması şansı doğar. Türkiye hayvancılığı varolan görüntüsü, major gen etkileri konusunda temel yaklaşım biçiminin ortaya konmasına engel değildir. Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik etkinlikler çerçevesinde, konuyla ilgili bazı öneriler yaplabilir. 1. Türkiye hayvan populasyonlarına ilişkin etkin genetik çalışmalar yapmaya taban oluşturacak hayvan yetiştirme organizasyonlarının oluşturulması için gerekli çalışmalar hızla yapılmalıdır. 2. Koyunlarda döl verimine etkili major genler içinde en iyi bilinen Booroola geni özellikle koyunculukta entansif üretime uygunluk gösteren Batı Anadolu'da koşulları uygun işletmelere aktarılmak üzere taşıyıcı koyun üretimine yönelik calişmalara angaje olunmalıdır. Bu çalışmalarda Booroola koyunlarının doğrudan devreye sokularak varolan karışıklığın daha da arttırılmasına neden olunulmamalıdır. Yaygın ırklara aktarım sağlanarak kullanıma sunulmalıdır. 3. Döl veriminin yüksekliği ile bilinen Sakız koyunları ve Sakız melezi sürülerde döl veriminin genetiğine ilişkin duyarlı araştırmalara angaje olunmalıdır. Döl verimi yüksek bir çok Irkta major döl verim genlerinin tanımlanmış olması umut vericidir. 4. Türkiye yerli hayvan populasyonlarında verimlerin fizyoloji ve genetiklerine ilişkin araştırmalara hız verilmelidir. Özellikle koyunlarda adaptasyon sorunu daha üst seviyelerde olduğunu için doğrudan kültür Irkı kullanımının olanaksızlığı yanında melezleme çalışmalarında küçümsenemeyecek sorunlar yaşanmaktadır. Islah sorunlarının çözümüne yönelik etkin alternetiflerin ortaya konmasında zorunluluk vardır. 730

4 Kaynaklar 1. Berg, R.T., Butterfield, R.M., New and Improved types of meat animals. In: Ralston Lawrie (Ed.), Development in meat science-3, p. 1-23, Elsevier, London and New York. 2. Bindon, B.M., Piper, L.R., Cummins, L.J., O'Shea, T., Hillard, M.A., Findlay, J.K., Robertson, D.M., Reproductive endocrinology of prolific sheep: studies of Booroola Merino. In: R.B. Land and D.W. Robinson (Ed.), Genetics of Reproduction in Sheep, p , Butterworth, London. 3. Bradford, G.E., Inounu, I., Iniguez, L.C., Tiessnamurti, B., Thomas, D.L., The prolificacy gene of Javanese sheep. In: J.M. Elsen, L. Bodin and J. Thimonier (Ed.), Major Genes for Reproduction in Sheep, p.67-73, INRA, Paris. 4. Cemal, İ Çiftlik hayvanlarında major genler: Bunların belirlenmesi, transferi ve endüstriyel kullanımı. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). 5. Cockett, N.E., Jackson, S.P., Green, R.D., Shay, T.L., George, M Identification of genetic markers for and the location of a gene (callipyge) causing muscle hypertrophy in sheep. Texas Tech. Univ. Agric. Sci. Tech. Rep. T-5-327, Davis, G.H., Dodds, K.G., McEwan, J.C., Fennessy, P.F., Liveweight, fleece weight and prolificacy of Romney ewes carrying the Inverdale prolificacy gene (FecXI) located on the X-chromosome. Livestock Production Science, 34, Davis, G.H., Elsen, J.M., Bodin, L., Fahmy, M.H., Castonguay, F., Gootwine, E., Bor, E., Braw-Tal, R., Greef, J.C., Langyel, A., Paszthy, G., Cummins, L., A comparison of the production from Booroola and local breed sheep in different countries. In: J.M. Elsen, L. Bodin and J. Thimonier (Ed.), Major Genes for Reproduction in Sheep, p , INRA, Paris. 8. Davis, G.H., Johnstone, P.D., Ovulation response to pregnant mares' serum gonadotrophin in prepubertal ewe lambs at different Booroola genotypes. Anim. Rep. Sci.9, Davis, G.H., McEwan, J.C., Fennessy, P.F., Dodds, K.G., Farquhar, P.A., Evidence for the presence of a major gene influencing ovulation rate on the X chromosome of sheep. Biology of Reproduction, 44, Elsen, J.M., Vu Tien Khang, J., LeRoy P., A statistical model for genotype determination at a major locus in a progeny test design. Gen. Sel. Evol., 20, Hanrahan, J.P., Evidence for single gene effect on ovulation rate in the Cambridge and Belclare breeds. In: J.M. Elsen, L. Bodin and J. Thimonier (Ed.), Major Genes for Reproduction in Sheep, p , INRA, Paris. 12. Hoeschele, I., Meinert, T.R Associations of genetic defect with yield and type traits: The weaver locus effect on yield. J. Dairy Sci., 73, Jónmundsson, J.V., Adalsteinsson, S., Single genes for fecundity in Icelandic sheep. In: R.B. Land and D.W. Robinson (Ed.), Genetics of Reproduction in Sheep, p , Butterworth, London. 14. Jónmundsson J.V., Adalsteinsson, S., Selection for lambing rate: The discovery of the Thoka gene. In: Reproduction, Growth and Nutrition in Sheep, p Jónmundsson, J.V., Adalsteinsson, S., Dyrmundsson, O.R., Thorgeirson, S., The possible utilization of the Thoka gene in Icelandic sheep flock. In: J.M. Elsen, L. 731

5 Bodin and J. Thimonier (Ed.), Major Genes for Reproduction in Sheep, p , INRA, Paris. 16. Karaca, O., Kaymakçı M., Vanlı, Y., Koyunlarda döl veriminin genetiği ve yeni yaklaşımlar. Y.Y. Ü. Zir. Fak. Der., 2(1) Knott, S.A., Haley, C.S., Thompson, R., Approximations to segregation analysis for the detection of major genes. In: W.G. Hill, R. Thompson and J.A. Woolliams (Ed.), Proc. 4th World Congr. Genet. Appl. Livest. Prod., Vol:13, p , Edinburgh, UK. 18. Le Roy, P., Methodes de Detection de Genes Majeurs Application aux Animaux Domestiques. Thèse de I'Université Paris XI Orsay, 229p. 19. Martyniuk, E., Radomska, M.J., A single gene for prolificacy in Olkuska sheep. In: J.M. Elsen, L. Bodin and J. Thimonier(Ed.), Major Genes for Reproduction in Sheep, p.85-92, INRA, Paris. 20. Mahieu, M., Jego, Y., Driancourt, M.A., Chemineau, P., Reproductive performances of Creole and Black-Belly ewes inthe West Indies. A new major gene controlling ovulation rate. Animal Reproduction Science, 19, McNatty, K.P., Henderson, K.M., Fleming, J.S., Clarke, I.J., Bindon B.M., Piper, L.R., O'shea, T., Hillard, M.A., Findlay, J.K., The physiology of the Booroola ewe. In: J.M. Elsen, L. Bodin and J. Thimonier (Ed.), Major Genes for Reproduction in Sheep, p , INRA, Paris. 22. Merat, P., Pleiotropic and associated effects of major genes. In: R.D. Crawford (ed.). Poultry Breeding and Genetics., , Elsever, Amsterdam. 23. Owen, J.B., Ap-Dewi, I. (1988) The Cambridge sheep - its exploitation for increased efficiency of lamb production. Journal of Agricultural Science in Finland, 60, Piper, L.R., Bindon, B.M., Genetic segregation for fecundity in Booroola Merino sheep. In: R.A. Barton and D.W. Robinson (Ed.), Proceedings of the World Congress on Sheep and Beef Cattle Breeding, Vol. 1, p , The Dunmore Press Ltd., New Zealand. 25. Piper, L.R., Bindon, B.M., The genetics and endocrinology of the Booroola sheep F gene. In: B.S. Weir, E.J. Eijen, M.M. Goodman and G. Namkoong (ed.), Proc. 2nd Int. Conf. Quant. Genet., Ricordeau, G., Bouillon, J., Le Roy, P., Elsen, J.M., Mise en evidence d'un gene a effet majeur sur le debit de traite des chevres. In: 4th International symposium on machine milking of small ruminants, September 13-19, Tel Aviv, Israel, Smith, C., Utilization of major genes. In: R.B. Land and D.W. Robinson (Ed.), Genetics of Reproduction in Sheep, p , Butterworth, London. 28. Thimonier, J., Davis, G.H., Fahmy, M.H., Castonguay, F., Fernandez Abella, D., Greef, J.C., Hofmeyr, J.H., Gootwine, E., Bor, A., Braw-Tal, R., Haley, C.S., Klewiec, J., Gabryszuka, M., Slowak, M., Piper, L.R., Bindon, B.M., Veres, L., Langyel, G., Paszthy, G., Horn, P., Visscher, A.H., Wassmuth, R., Young, L.D The F gene in the world: use and research objectives. In: J.M. Elsen, L. Bodin and J. Thimonier (Ed.), Major Genes for Reproduction in Sheep, p.3-13,inra, Paris. 29. Thomas, D.L., Potential role of a gene for extreme muscling in U.S. sheep industry. The Shepherd, 39, 6, Webb, A.J., Imlah, P., Carden A.E., Succinylcholine and halothane as a field test for the heterozygote at the halothane locus in pigs. Anim. Prod. 42,

Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları

Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, Cilt 23, Sayı 2, 43-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları Reşit Sönmez 1, Mustafa Kaymakçı 1, Ayhan Eliçin 2,

Detaylı

Tel-Fax : 0 276 227 86 55

Tel-Fax : 0 276 227 86 55 1 Adres: İslice Mahallesi Eski Garaj Içi No: 11 UŞAK Tel-Fax : 0 276 227 86 55 2 MERKEZ: Davraz Mah. 3984 Sok. No:7/1-A Tel: 0(246)2323356 Yalvaç Şube: Pazaryukarı Mah. Yeşilçinar Sok. Belediye Sarayı

Detaylı

DERLEME. Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil.

DERLEME. Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil. DERLEME F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil.org Murad GÜRSES 1 Metin BAYRAKTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Karya Koyunlarda Mikrosatellit İşaretleyicilerle Babalık Testi [1] Paternity Analysis with Microsatellite Markers in Karya Sheep

Karya Koyunlarda Mikrosatellit İşaretleyicilerle Babalık Testi [1] Paternity Analysis with Microsatellite Markers in Karya Sheep Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (5): 807-813, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2012.6512 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE Karya Koyunlarda

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

Koyunculukta Yeni Üretim Teknikleri

Koyunculukta Yeni Üretim Teknikleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, Cilt 23, Sayı 2, 33-42 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Koyunculukta Yeni Üretim Teknikleri Ebru Emsen 1, Nedim Koşum 2 1 Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ

HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ TUFAN ALTIN 1 ORHAN KARACA 2 İBRAHİM CEMAL 3 ÖZET Yapağılar dokuma sanayinde halı ve kumaş tipi yapağılar olmak üzere ikiye ayrılır. Halı dokumacılığında

Detaylı

Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Hayvansal Üretim 49(1): 57-61, 2008 Derleme Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Duygu İnce*, Veysel Ayhan Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Detaylı

Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları

Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları Hayvansal Üretim 49(2): 43-51, 2008 Derleme Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları Mustafa Kaymakçı*, Turgay Taşkın Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 35100 Bornova-İzmir *e-posta:mustafa.kaymakci@ege.edu.tr,

Detaylı

YENİ TEKLİF PROJELER

YENİ TEKLİF PROJELER 1. YENİ TEKLİF PROJELER 1.1. Büyükbaş Hayvancılık İÇİNDEKİLER 1.1.1.Boz Irk Sığırlarda Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Et Kalitesinin Belirlenmesi... 6 1.2. Küçükbaş Hayvancılık 1.2.1.Eşme Kıvırcığı

Detaylı

Türkiye de Kanatlı Islah Stratejilerine Bakış

Türkiye de Kanatlı Islah Stratejilerine Bakış Türkiye de Kanatlı Islah Stratejilerine Bakış Musa Sarıca 1, Ömer Camcı 2, Cengizhan Mızrak 3, Rüveyde Akbay 4, Mesut Türkoğlu 5, Umut S. Yamak 1 1OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Samsun 2MKÜ Ziraat

Detaylı

Memeli Çiftlik Hayvanlarında İmmünolojik Yöntemlerin Üreme Amaçlı Kullanımı. Özet

Memeli Çiftlik Hayvanlarında İmmünolojik Yöntemlerin Üreme Amaçlı Kullanımı. Özet Memeli Çiftlik Hayvanlarında İmmünolojik Yöntemlerin Üreme Amaçlı Kullanımı Prof.Dr. Fatin CEDDEN (Başkan): Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Üye: Prof Dr Gürsel DELLAL : Ankara Üniversitesi

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliğinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Örgütlenme

Türkiye ve Avrupa Birliğinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Örgütlenme U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, Cilt 23, Sayı 2, 79-95 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye ve Avrupa Birliğinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Örgütlenme Oktay Gürsoy

Detaylı

Hayvansal Biyoteknoloji Uygulamalarında Güncel Gelişmeler

Hayvansal Biyoteknoloji Uygulamalarında Güncel Gelişmeler KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-2005 89 KSU. Journal of Science and Engineering 8(2)-2005 Hayvansal Biyoteknoloji Uygulamalarında Güncel Gelişmeler Mehmet Sait EKİNCİ, İsmail AKYOL, Mesut KARAMAN,

Detaylı

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu 2. Keçi yetiştiriciliğinin önemi 2.1. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Durumu

Detaylı

Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri

Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri T. Sezenler A. Ceyhan Y. Yaman M. Küçükkebabçı M.A. Yüksel Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandırma Bu çalışmanın

Detaylı

ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE TÜRKİYE DE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE TÜRKİYE DE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2013; 19(1): 27-34 ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE TÜRKİYE DE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Hülya HANOĞLU¹ Özet Endüstriyel hayvancılıkta kullanılan yem ve yem katkı

Detaylı

SÜT KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜT KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı SÜT KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEP Proje No.: 5.3.2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU SEKTÖRÜNDE YETİŞTİRİLEN KÜÇÜK RUMİNANTLARIN

Detaylı

ASMADA QTL (KANTİTATİF KARAKTER LOKUS) ANALİZİ. Burçak İŞÇİ. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bornova-İzmir/TURKEY

ASMADA QTL (KANTİTATİF KARAKTER LOKUS) ANALİZİ. Burçak İŞÇİ. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bornova-İzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 18 (2) 2008, 11 37 MARA ASMADA QTL (KANTİTATİF KARAKTER LOKUS) ANALİZİ Burçak İŞÇİ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bornova-İzmir/TURKEY ÖZ: Son yıllarda, DNA

Detaylı

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020)

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) ANKARA - 2014 TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal

Detaylı

Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini

Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 34 (4), 327-332, 2003 Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini Galip BAKIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Hayvancılık işletmelerinde teknik ve finansal verilerin tutulmasına ve değerlendirilmesine yönelik bir bilgisayar yazılımı *

Hayvancılık işletmelerinde teknik ve finansal verilerin tutulmasına ve değerlendirilmesine yönelik bir bilgisayar yazılımı * Hayvancılık işletmelerinde teknik ve finansal verilerin tutulmasına ve değerlendirilmesine yönelik bir bilgisayar yazılımı * İzzet AYDIN **, Aytekin GÜNLÜ *** Öz: Bu çalışmada hayvansal üretimde işletmelerin

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Selim GÜRGEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Selim GÜRGEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOKAT YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KARAYAKA KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ VE BAZI FİZİKSEL YAPAĞI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Selim GÜRGEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Hayvancılık Raporu

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Hayvancılık Raporu Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Hayvancılık Raporu ARALIK 2014 - YIL:2 SAYI:2 / ISSN:2148-1962. DÜNYA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

Detaylı

HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ

HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. GİRİŞ 2. TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNİN YAPISI 3. TÜRKİYE DE HAYVAN VARLIĞI 4. TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÜRETİM

Detaylı

Yasemin ÖNER * Murat PULLU * Oya AKIN ** Cengiz ELMACI *

Yasemin ÖNER * Murat PULLU * Oya AKIN ** Cengiz ELMACI * Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (3): 371-376, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.3501 RESEARCH ARTICLE Bursa Bölgesinde Yetiştirilen İsviçre Esmeri ve Siyah Alaca Irkı Sığırlarda Beta Laktoglobulin (β-lg) ve Büyüme

Detaylı

KOP BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞINDA GENETİK İLERLEMENİN SAĞLANMASI

KOP BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞINDA GENETİK İLERLEMENİN SAĞLANMASI KOP BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞINDA GENETİK İLERLEMENİN SAĞLANMASI Şükrü DURSUN Fatih ÖZDEMİR Oktay OKUR N. Kürşat AKBULUT ÖZET Türkiye, Suni Tohumlama uygulamasına 1926 da Rusya dan sonra ikinci başlayan

Detaylı

Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma

Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma Deniz ALIÇ URAL* Kocatepe

Detaylı

Türkiye de tarım işletmelerinin % 99,77 si, toplam arazinin ise % 97,672 si tek bir hane halkı tarafından işletilmektedir (DİE, 2001).

Türkiye de tarım işletmelerinin % 99,77 si, toplam arazinin ise % 97,672 si tek bir hane halkı tarafından işletilmektedir (DİE, 2001). 1 1. GİRİŞ Hayvancılık binlerce yıllık geçmişi içersinde, insan toplumlarının sosyo ekonomik yaşamında, kültür ve geleneklerinde önemli bir yere sahip olmuştur. Başlangıçta karın doyurmak ve örtünmek için

Detaylı

Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri*

Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri* Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri* Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU**, Bengi ÇINAR KUL***, Bilal AKYÜZ****, Emel ÖZKAN*****, Okan ERTUĞRUL******,

Detaylı