SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz."

Transkript

1 3. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRK ÇE, MA TE MA TÝK, FEN BÝLÝMLERÝ VE SOSYAL BÝLGÝLER testleri için dört ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖR NEK KOD LA MA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 20, MATEMATÝK testin de 20 ve FEN BÝLÝMLERÝ tes tin de 20, SOSYAL BÝLGÝ- LER testinde 20 ol mak üze re top lam 80 so ru bu lunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 100 dakikadýr. 2. Her sorunun üç seçeneði vardýr. Üç seçenekten sadece bir tanesi doðru cevaptýr. Doðru bulduðunuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn ikide biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ. NOT: Açýk la ma lar MEB ki tap çý ðýn dan alýn mýþ týr.

2

3 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý TÜRKÇE TES TÝ 1. Beni gördü ama... Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz? A) hâlimi, hatırımı sormadı. B) selam vermeden yanımdan geçip gitti. koşarak yanıma gelip boynuma sarıldı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde armağan kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır? A) Yarışmada birinci olan çocuğa bilgisayar verdiler. B) Dayımın hediyesini büyük bir heyecanla açtım. Bu kırmızı kazağı doğum günümde babam aldı. 2. Sevim teyzemi durakta yarım saat bekledim. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? A) Ne zaman? B) Kimde? Kimi? 5. Buraya gelen uzun boylu, kırk yaşlarında bir adam mıydı ( ) cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) Soru işareti (? ) B) Virgül (, ) Nokta (. ) 3. Yağlı yemekler bana dokunur. cümlesindeki altı çizili sözcük aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmıştır? A) Değmek, temas etmek B) Sağlığını bozmak İlgili olmak 3 6. Bulut kelimesiyle aşağıdakilerden hangisi aynı kavram alanına girmez? A) Yağmur B) Gökyüzü Pamuk

4 Dışarıda soğuk bir rüzgâr esiyordu. Altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? A) Oda serin olduğu için üzerime battaniye aldım. B) Sıcak bir yaz günü Antalya ya gittik. Hasta adama ılık süt içirdiler. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 9. Ayten teyze elinize sağlık, yemekler çok güzel olmuş. diyen Demet e, Ayten teyze aşağıdaki cevaplardan hangisini vermelidir? A) Güle güle git. B) Afiyet olsun. Rica ederim. 8. Biz insanlar, mevsimlere göre giyiniriz. Eğer mevsim yazsa başka bir ifadeyle hava sıcaksa bizi bunaltmayacak ve sıcak tutmayacak giysileri tercih ederiz. Bunlar da genellikle kısa kollu ve ince elbiselerdir. Kış mevsiminde ise hava soğuk olduğu için kalın ve uzun kollu giysileri tercih ederiz. Bunlarla birlikte çok soğuk kış aylarında montumuzu giymeden dışarıya çıkmayız. Çünkü soğuk veya sıcak havalarda giyimimize dikkat etmezsek hastalanırız. 10. Kamp yaptığımız yer çok güzeldi. Bir yanımız masmavi denizle, diğer yanımız da yemyeşil ormanlarla kaplıydı. Çadır kurduğumuz yerin birkaç metre ilerisinde küçük bir su kuyusu vardı. Bu su kuyusundan günlük ihtiyacımız kadar suyu kovalarla çekip bidonlara doldurur, gün içinde de kullanırdık. Kuyunun suyu buz gibiydi. Bu yüzden birçok arkadaşımız kuyudan çektiğimiz suyu hemen içemezdi. Kamp kurduğumuz alanda sürekli dolaşıp duran, hiç sesini duymadığımız uzun kulakları olan bir köpek vardı. Bu köpek âdeta kampımızın maskotu olmuştu. Bu köpeğe Rolf adını vermiştik. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kasım ayında montumuzu giymeden dışarı çıkmayız. B) Sıcak havalarda ince elbiseler giyeriz. Soğuk ve sıcak havalarda giyimimize dikkat etmezsek hastalanırız. 4 Bu parçada anlatılanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kampın maskotu uzun kuyruklu bir köpektir. B) Kampın etrafında ormanlar ve deniz vardır. Kamp yerindeki kuyunun suyu çok soğuktur.

5 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 11. Bir gece Zarif ve ince Hayal merdiveniyle Göğe tırmandım gizlice Yıldızları toplayıp Bir bir saydım Heybeme koydum Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi sözcük türeten ek almıştır? A) Gökyüzündeki bulut sürekli yer değiştiriyordu. B) Annem kışlık kıyafetlerimizi dolaptan çıkardı. Bahçedeki iri kirazlardan bir sepet topladım. A) Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olay anlatılmıştır. B) Çocuklar arasında oynanan bir oyundan bahsedilmiştir. Yaşlı bir teyzenin anılarına yer verilmiştir. 12. Alet kullanan tek canlının insan olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Doğada birçok canlı türü alet kullanır. Örneğin kargalar, ağaçların kabukları arasında yaşayan böcek larvalarını çıkarmak için küçük dal parçaları kullanır. Karga önce uygun boyutlarda bir dal parçası bulur. Sonra da bu dalın ucunu gagasıyla çengel gibi büker. Bükülü dalı gagasıyla tutup bununla ağaç kabuğunun arasındaki larvaları bulunduğu yerden çıkarır ve yer. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Kargalar böcek larvalarını çıkarmak için kanatlarını kullanır. B) İnsan dışında da alet kullanan canlılar vardır. Kargalar böcek yemeyi, ot yemekten daha çok sever. 14. Yeşil gömleği dayısı için mağazadan almış. cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir varlığın özelliğini bildirmiştir? A) Mağazadan B) Dayısı çiğnenmeden 2. hiçbir 3. lokma 4. yutulmaz Yeşil Numaralandırılmış kelimelerle bir cümle oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) B)

6 Futbol - spor sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kâğıt - kalem B) Tiyatro - sanat Top - kale Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 19. Meğer ne marifetleri varmış! cümlesindeki altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A) hünerleri B) düşünceleri oyunları Adam, başını kaldırdı ve sesin geldiği tarafa doğru baktı. 2. Amca, sakın o ağacı kesme! 3. Adam, elindeki baltayı ağacın gövdesine indirecekti ki bir ses duydu: 4. Tam karşısında sinirli bir şekilde duran küçük çocuğu fark etti. Numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 20. Deniz bugün dalgalı. cümlesindeki kelimeler sözlük (alfabetik) sırasına göre dizilmek istense hangi cümle oluşur? A) Bugün dalgalı deniz. B) Dalgalı deniz bugün. Deniz dalgalı bugün. A) B) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismin yerine kullanılmıştır? A) Yediğim baklava çok lezzetliydi. B) Bahçedeki kediler yerlerinde duramıyor. Kırmızı elbise ona çok yakıştı. 6

7 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý MATEMATİK TES TÝ Aşağıdaki cisimlerden hangisinin üç yüzü vardır? A) B) Yukarıdaki şeklin, verilen doğruya göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 4. Elif Bu hafta Beş yüz altmış iki soru çözdüm. Elif in söylediği sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 6 B) Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu çizilemez? A) B) 5. 2 yüzlük ve 7 birlikten oluşan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) İki yüz yedi B) İki yüz yetmiş bir İki yüz yetmiş 7

8 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 6. 6, 2 ve 0 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek 200 den büyük en küçük sayı kaçtır? 9. A) 602 B) TL 299 TL Bir mağazadan yukarıdaki iki ürünü alan İhsan Bey toplam kaç lira öder? A) 534 B) < 746 Yukarıdaki karşılaştırmada yerine kaç farklı rakam yazılabilir? A) 5 B) Grafik: En sevilen meyveler Elma Muz Öðrenci sayýsý Portakal Çilek Meyveler Not: Her, 3 öğrenciyi göstermektedir o5 368 D 43 Yukarıdaki işleme göre, + ifadesinin değeri kaçtır? A) 15 B) Bir grup öğrenciye sorulan En sevdiğiniz meyve hangisidir? sorusuna verilen cevaplarla yukarıdaki grafik oluşturulmuştur. Grafiğe göre, sorulan soruya portakal cevabını verenlerin sayısı, elma cevabını verenlerin sayısından kaç fazladır? A) 1 B) 3 6 8

9 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 11. Bir kitaplıkta 364 hikâye kitabı vardır. Bu kitaplıktaki masal kitaplarının sayısı, hikâye kitaplarının sayısından 174 fazla olduğuna göre kitaplıkta bu iki kitaptan toplam kaç tane vardır? Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki doğru, paralel doğrulara örnek olarak gösterilebilir? A) B) A) 902 B) Tablo: En sevilen renkler Mavi Kırmızı 14. 8, 15,, 29, 36 Yukarıdaki örüntüde yerine hangi sayı gelmelidir? A) 20 B) Yeşil Pembe Yukarıdaki çetele tablosunda bir sınıftaki öğrencilerin en sevdikleri renkler verilmiştir. Tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En sevdiği renk mavi olanların sayısı diğerlerinin her birinden fazladır. B) En sevdiği renk yeşil olanların sayısı kırmızı olanların sayısından 3 fazladır. En sevdiği renk pembe olanların sayısı 8 dir Yasemin iki sayıyı zihinden toplarken aşağıdaki işlemleri yapmıştır: = = 93 Buna göre, Yasemin in yaptığı toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B)

10 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý Yukarıdaki çıkarma işleminde çıkan sayı kaçtır? A) 305 B) Yukarıdaki süslemeyi örüntüye göre tamamlamak için kaç tane daha üçgen kullanılır? A) 6 B) Parasının 175 lirasını harcayan Zeynep, 75 lira daha harcarsa 280 lirası kalacaktır. Buna göre, Zeynep in başlangıçtaki parası kaç liradır? A) 475 B) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı hesaplama doğrudur? A) 2 tane 50 Kr 1 TL eder. Yusuf B) 5 tane 25 Kr 1 TL eder. 18. Üç basamaklı en küçük tek sayı ile iki basamaklı en büyük çift sayının farkı kaçtır? Batuhan 5 tane 10 Kr 1 TL eder. A) 2 B) Nazan

11 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý FEN BİLİMLERİ TES TÝ Öðretmen Koku alma duyumuz bizi tehlikelere karþý uyarabilir mi? 3. Uzun süre güneş ışığı altında kalmamalıyız. Aşırı sıcak ve soğuk içecekleri tüketmemeliyiz. Yukarıda verilenler arasında aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisinin sağlığını korumak ile ilgili bir bilgi yoktur? Evet. Örneðin bir þey yandýðý zaman kokusunu alýr ve önlemimizi alýrýz. Cemil A) B) Cemil in verdiği cevap ve örnek ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? A) Cevap ve örnek doğrudur. B) Cevap ve örnek yanlıştır. Cevap doğru, örnek yanlıştır. Dil Deri Burun 2. Normal / Yüksek sesli ortamlarda 1 2 bulunmak kulak sağlığımıza zarar vermez. Patlama sesi gibi şiddetli seslerin olduğu ortamda kulak zarımızın zarar görmemesi için ağzımızı açmalıyız. / kapatmalıyız. 3 4 Yukarıdaki ifadelerin doğru olabilmesi için altı çizili kelimelerden hangileri seçilmelidir? 4. Aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisinin doğuştan itibaren görev yapmaması durumunda işitme ve konuşma engelli oluruz? A) B) A) 1 ve 4 B) 2 ve 3 1 ve 3 11

12 I. Bitkiler II. Hayvanlar III. İnsanlar Yukarıdaki canlı varlıklardan hangileri hareketlidir? A) Yalnız I B) II ve III I, II ve III Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 7. Kuvvet uygulanan cisim için; I. Hızlanabilir. II. Yavaşlayabilir. III. Hareket yönü değişebilir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız II B) I ve III I, II ve III 6. Lunaparka giden Caner aşağıda verilen araçlara binmiştir Gondol Dönme dolap 3 Baba ve oğlu resimdeki gibi arabalara kuvvet uygulamaktadır. Atlıkarınca Buna göre Caner in bindiği araçlardan hangileri sallanma hareketi yapar? A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 1 ve 2 Buna göre baba ve oğlunun uyguladığı kuvvetin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Baba Oğlu A) İtme Çekme B) İtme İtme Çekme Çekme 12

13 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 9. Ayla, temizlik maddesinin kokusuna baktı. Murat, temizlik maddesinin tadına baktı. Oya, temizlik maddesini kullanmadan önce plastik eldiven taktı Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli bir şekli vardır? A) B) Bazı kişilerin faaliyetleri yukarıda verilmiştir. Buna göre hangi kişinin yaptığı davranış doğrudur? Cam bardak Süt A) Yalnız Ayla B) Yalnız Oya Murat ve Oya Su buharı T O Z Y Þ 1 S Ü N G E R N K E 12. Aşağıdaki kartlardan hangisinde yazılı olan maddelerin her ikisi de aynı hâldedir? Bir bulmacanın cevapları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu bulmacanın sorusu olamaz? A) 1. Esnek bir madde B) 2. Yumuşak bir madde 3. Kokulu bir madde R A) B) Meyve suyu Taþ Tencere Tuz Hava Dolu tanesi 13

14 Aşağıdaki varlıklardan hangisi kendi ışığıyla aydınlanır? A) B) Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 15. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? A) Dünya Ay B) Şimşek Güneş Yıldızlar 14. Aşağıdaki öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur? Lamba Eda Suat Gündüzleri güneþin ýþýðý çevremizi aydýnlatýr. Iþýk kaynaðý olmayan cisimler ýþýk kaynaðýndan aldýðý ýþýkla aydýnlanýr. Mete A) Eda ve Suat B) Eda ve Mete Suat ve Mete Iþýk kaynaðý olan cisimler gece görülmez. 16. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) İnsanlar bütün sesleri duyar. B) Ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır. Köpek ve yarasanın duyabileceği sesler aynıdır. 14

15 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 17. Şiddetli seslerin olduğu ortamlarda çalışmak durumunda olan insanlar ne yapmalıdır? A) Gözlük takmalıdır. B) Kulaklık takmalıdır. Eldiven takmalıdır İstemediğimiz ve bizi rahatsız eden seslere ne ad verilir? A) Ses kaynağı B) Gürültü Sessizlik 18. Tarkan 1 m 3 m 2 m Deniz Mahir Tarkan, Deniz ve Mahir çalan saatin sesini duyuyor. Buna göre hangi öğrenci saatin sesini en şiddetli duyar? A) Tarkan B) Deniz Mahir Dalga Kedi Yukarıdaki görseller hangi tür ses kaynaklarına örnektir? 1 2 A) Doğal Yapay B) Doğal Doğal Yapay Yapay 15

16 SOSYAL BİLGİLER TES TÝ 3. Sýnýftaki eþyalara zarar veren arkadaþýmý uyarýrým. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 1. I. Derslere hazırlıksız gidildiğinde dersler daha iyi anlaşılır. II. Ödevler zamanında yapılırsa derslerdeki başarı artar. III. Okul çantasına gerekli malzemeler ders programına uygun bir şekilde konulmalıdır. Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II II ve III Ýhtiyacý olan arkadaþýma yardým ederim. Verdiği bilgilere göre Zeynep için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Derslerinde başarılı olduğu B) Bilinçli bir tüketici olduğu Duyarlı olduğu Zeynep Arkadaþlarýmýn üzüntüsünü paylaþýrým. 4. Seçim Özgürlük 2. Fatih, arkadaşları tarafından çok sevilmektedir. Maç yaptıklarında herkes Fatih in oynadığı takıma girmeye çalışmaktadır. Verilen bilgiye göre Fatih için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Paylaşımcı olduğu B) Bencil olduğu Dürüst olduğu Demokrasi...?......?... Şemada? ile boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur? A) Katılım B) Baskı Eşitlik 16

17 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 5. Pelin, o gece rüyasında sınıf kitaplığından ödünç aldığı ve özensiz kullandığı için bazı sayfaları yırtılan kitabı görmüş ve kitap ona yanlış davrandığını söylemiştir. Aşağıdakilerden hangisi kitabın, Pelin e söylediklerinden biri olabilir? A) Neden özensiz kullanarak benim yırtılmama neden oldun? Kim bilir kaç kişiyle daha içimdeki bilgileri paylaşacaktım. B) Beni özensiz kullanıp yırtılmama neden olduğun için sana teşekkür ederim. Bana zarar verdin. Bu davranışını nasıl takdir edeceğimi bilemiyorum Bugünde erken kalkılır, güzel elbiseler giyilir, yöresel yemekler yapılır ve büyüklerin elleri öpülür. Bugünde dost ve akrabalar bir araya gelir, gelin ve damada hediyeler takılır. Verilen bilgiler aşağıdaki hangi özel gün ile ilişkilendirilemez? A) Düğün B) Doğum günü Bayram Ağustosta... Bayramı nı kutluyoruz. Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur? A) Zafer B) Cumhuriyet Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor 6. Nevzat, okulda yediği yiyeceklerin ambalajlarını ve meyvelerin kabuklarını çöp kutusuna değil de yere atardı. Bir gün koridorda yürürken bir muz kabuğuna basıp kayarak düştü ve kolu incindi. Nevzat, o günden sonra artık çöplerini çöp kutusuna attı. 9. Verilen bilgiye göre Nevzat ın aşağıdakilerden hangisinin önemini anladığı söylenebilir? A) Koridorlarda koşulmaması gerektiğinin B) Çöplerin çöp kutusuna atılması gerektiğinin Meyvelerin yıkanmadan yenilmemesi gerektiğinin Verilen görsele bakarak Atatürk ün aşağıdaki hangi alanda yenilik yaptığı söylenebilir? A) Ekonomi B) Hukuk Eğitim 17

18 Mustafa Kemal Atatürk, Askerî İdadiyi (Askerî lise) aşağıdaki kentlerden hangisinde okumuştur? A) Selanik B) İstanbul Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 12. Trafik iþareti Anlamý I. Bisiklet giremez Manastır II. Yaya geçidi III. Yol çalýþmasý Trafik işareti ve anlamı ile ilgili yapılan yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) I B) II III 11. Öðretmenimiz dersi anlatýrken bize konuyla ilgili resim, görsel ve þemalar gösterdiðinde dersi daha iyi anlýyorum. 13. Dürüst Davranýþlar Verdiði sözü tutmak Yalan söylememek...? Verdiği bilgiye göre Merve ye uygun olan öğrenme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Görsel B) Okuyup - yazma Uygulamacı Verilen şemada? ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) Hatalı olduğunu kabullenmek B) Başkalarının eşyalarını izinsiz almak Haksızlığa uğrayanları savunmak 18

19 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 14. Aşağıdakilerden hangisi kuzey yönünü göstermez? A) Ağaçların yosunsuz kısımları B) Karınca yuvalarının topraklı kısımları Kutup Yıldızı Selçuk Bey yeni bir ev aldı. Ev eşyalarını aldı. Mutfağına da bir eşya dolabı yaptırmak istiyor. Buna göre Selçuk Bey aşağıdaki meslek çalışanlarının hangisinden yardım almalıdır? A) 15. Sarý saçlý ve uzun boyluyum. Hakan Şoför Mavi gözlüyüm. B) Seher Murat Esmer tenliyim. Öğrencilerin aşağıdaki hangi özellikleriyle ilgili bilgi verdikleri söylenebilir? Marangoz A) Fiziksel B) Duygusal Yetenekleri Terzi 16. Türkiye nin ilk kadın heykeltıraşıdır. Sara ve beyin tümörlerinin tedavisi için yeni yöntemler bulmuştur. Verilen bilgiler ait olduğu kişiyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? A) Cahit Arf B) Sabiha Bengütaş Semahat Demir 19

20 Aşağıdakilerden hangisi beden dili ile yapılan iletişim yollarından değildir? A) Öğretmenin, öğrencilerini susturmak için işaret parmağını dudağının üstüne koyması B) Öğretmenin, ilk derse girdiğinde öğrencilere Günaydın demesi Öğretmenin, derste arkasına dönen öğrenciyi uyarmak için öğrencinin gözlerine bakarak kaşlarını yukarı kaldırması Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 20. Geniş aile anne, baba, çocuklar ve bazı yakın akrabalardan oluşan ailedir. Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisinin geniş bir ailede yaşadığı söylenemez? A) B) Ben; annem, babam ve 7 kardeþimle yaþýyorum. Ben; annem, babam, kardeþim, dedem ve ninemle yaþýyorum. Ben; annem, babam, kardeþim, amcam ve halamla yaþýyorum. 19. Siz salonda televizyon izlerken mutfakta yemek yapan anneniz sizden yardım istedi. Annenize aşağıdakilerden hangisini söylerseniz yanlış bir iletişim kurmuş olursunuz? A) Tamam anne, hemen geliyorum. B) Anneciğim sana yardım edebilirsem çok mutlu olurum. Anne, kendi işlerini bana yaptırmaya çalışma! 20

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 6. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 7. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

BDudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde Nu: 12

BDudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde Nu: 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4.sınıf ENEME SINAVI 4 Kitapçığı AÇIKLAMALAR 1. u kitapçıkta Türkçe (20 soru) - Matematik (20 soru) Fen ve Teknoloji (20 soru) - Sosyal ilgiler (20 soru) olmak üzere dört bölüm

Detaylı

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi - Dizgi ve Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A KİTAPÇIK TÜRÜ VEHBİ KOÇ VAKFI, KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU SEVİYE TESPİT SINAVI ( ten 5 e Geçenler) 08

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih GÜNLÜK PLAN-168.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN PMA A2:K7,10 SDA A6:K10,11 DA A5:K1,2 BA

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü

HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü ADI SOYADI: 13 Aralık 2012 2-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA SORULARI HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü Atatürk eğitime büyük önem verirdi. Herkesin okuma yazma öğrenmesini istiyordu. Bu amaçla yurdun her yerine

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYLAR ARALIK OKUL ADI: TARİH: Aralık YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

3-C SINIFI BİLGİLERİMİZİ HATIRLAYALIM AĞUSTOS AYI SINAVI ADI, SOYADI:..

3-C SINIFI BİLGİLERİMİZİ HATIRLAYALIM AĞUSTOS AYI SINAVI ADI, SOYADI:.. ADI, SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ TESTİ NUMARASI: 1. 1881 yılı size neyi ifade eder? a) Atatürk ün vefat ettiği yıl b) Atatürk ün doğduğu yıl c) Kurtuluş Savaşının başladığı yıl 2. İnsan Hakları ile ilgili

Detaylı

OVACIK KABAKOZ İMRENLI AYAZMA AĞLAYAN KAYA AĞVA KURFALLI KUMBABA

OVACIK KABAKOZ İMRENLI AYAZMA AĞLAYAN KAYA AĞVA KURFALLI KUMBABA şağıdaki tabloya Şile nin bazı yerleşim yerlerinin isimleri gizlenmiş. Bakalım kaç tanesini bulabileceksin? Ğ L Y N K Y İ K Y B E Y V C Ğ G S Y U Z R E K I D E K M M Ğ D O Z İ L N Ş N B K V Y O M L M İ

Detaylı

HİKÂYELER 1-4-2014. Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği) Yaş Grubu: 48 + KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME

HİKÂYELER 1-4-2014. Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği) Yaş Grubu: 48 + KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME HİKÂYELER 1-4-2014 Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği) Sosyal Duygusal Gelişim: Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20.12.2010 ta rih ve 317 sa yı lı

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR NİSAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR MART MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: MART YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ Ders Kitabı Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 5762 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1565 12.?.Y.0002.4268 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3 GÜNLÜK PLAN-11.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN SDA A6:K2 DA A2:K3 BA A2:K1 BA A9:K1,3 BA

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 2013 ETKİNLİK

Detaylı