ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)"

Transkript

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 100 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 T.C. ANAYASASI 1. T.C. Anayasası na göre grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda oluşabilecek uyuşmazlık, aşağıdakilerin hangisi tarafından çözülür? A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) Uyuşmazlık Mahkemesi C) Yüksek Hakem Kurulu D) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi için TBMM üye tamsayısının en az beşte biri kadar milletvekilinin imzası şarttır? A) Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilmesi B) Tatil sırasında toplanan TBMM Başkanından Meclisi toplantıya çağırmasının istemi C) Anayasa değişikliği teklif edilmesi D) Meclis soruşturması açılmasının istenmesi 4. İdarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) TBMM Başkanlığına B) Cumhurbaşkanlığına C) Başbakanlığa D) İçişleri Bakanlığına Anayasası na göre cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir? A) 10 B) 15 C) 20 D) T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi para basılmasına karar verme yetkisine sahiptir? A) Bakanlar Kurulu B) Merkez Bankası C) Maliye Bakanlığı D) TBMM 3. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin parlamento kararına karşı ne kadar süre içinde aşağıdaki mahkemelerden hangisine dava açılabilir? A) 30 gün içinde Danıştaya B) 1 ay içinde Yargıtaya C) 15 gün içinde Anayasa Mahkemesine D) 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 7. Memurların görev içinde en yüksek derecelere yükselme imkanına sahip olmalarına verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarışma sınavı B) Kariyer C) Liyakat D) Sınıflandırma 1

3 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticari mümessil veya ticari vekil olabilirler. B) Memurların özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı çalışmalar, bu yasaklamanın dışındadır. C) Memurların kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri yasaklamanın dışındadır. D) Ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. 9. Disiplin kurulları ve amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz süresi, kararın tebliğinden itibaren kaç gündür? A) 7 B) 15 C) 60 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre amirine ve mahiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak fiili, aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? A) Kınama B) Aylıktan kesme C) Devlet memurluğundan çıkarma D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 11. Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan ve görevden çekilme talebinde bulunan memur, yerine atanan kişi gelip işe başlamadan önce görevinden ayrılırsa ne kadar süre ile devlet memurluğuna alınamaz? A) 6 ay geçmeden alınamaz. B) 1 yıl geçmeden alınamaz. C) 3 yıl geçmeden alınamaz. D) Hiçbir surette alınamaz. 12. Devir teslimle yükümlü olup bu işlemi tamamlamadan görevinden çekilen bir memurun yeniden memuriyete atanabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1 yıl geçmeden atanamaz. B) 2 yıl geçmeden atanamaz. C) 3 yıl geçmeden atanamaz. D) Hiçbir şekilde atanamaz. 13. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir? A) İkamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz terk etmek B) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek C) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek D) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak 2

4 14. Meslek yüksekokulu mezunu olarak ilk defa memuriyete başlayacak olan orman muhafaza memuru adayının başlangıç derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? 15. A) 9/3 B) 9/2 C) 10/3 D) 10/2 I. İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak II. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak III. Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki fiil ve haller aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesini durdurma sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları ilk defa göreve atanırken aşağıdaki hangi derece ve kademeden göreve başlar? A) 10/2 B) 11/2 C) 12/2 D) 13/ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre karı kocanın her ikisi de devlet memuru ise herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu ödenek yalnızca kocaya verilir. B) Bu ödenek yalnızca kadına verilir. C) Bu ödenek her iki eşe de ayrı ayrı verilir. D) Bu ödenek 1/4 oranında kadına, 3/4 oranında erkeğe verilir. 18. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre sağlık izni verilir? A) 7 gün B) 10 gün C) 20 gün D) 1 ay sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Bakanlar Kurulu geçici personelin çalıştırılması ile ilgili olarak çalıştırılacak görevli sayısını ve ücretlerini aşağıdaki kurumlardan hangilerinin görüşüne dayanarak belirler? A) Başbakanlık - Devlet Personel Başkanlığı B) Maliye Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı C) Devlet Personel Başkanlığı - Maliye Bakanlığı D) Devlet Planlama Teşkilatı - Devlet Personel Başkanlığı 3

5 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memurluktan çekilme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 21. A) Devlet memuru, bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. B) Devlet memuru, kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 1 ay devam etmesi halinde, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. C) Çekilmek isteyen memur, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. D) Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. I. Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır. II. Başka bir yerdeki göreve atananların bir ay içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamaları gerekir. III. Memurların yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre devlet memurlarının atamaları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 22. Ölüm yardımı ödeneğinin ödenmesinde esas alınan aylık kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A) En yüksek devlet memuru aylığı B) Memurun kazanılmış hak aylığı C) 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar D) Aylık ve ek gösterge tutarı sayılı Kanun a göre kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı kimin aleyhine dava açabilir? A) İlgili kurum B) İlgili kişi C) Daire amiri D) Bakan sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre belirtilen sürede mal bildiriminde bulunmayan memurlara aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? A) Uyarma B) Kınama C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesini durdurulması sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezalarında yapılan itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 4

6 26. Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne kaç hafta eklenir? A) 1 B) 2 C) 3 D) SAYILI OGM TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanuni ve kazai yollardan temin edilmiş bütün taşınmaz mallar hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaksızın aşağıdakilerden hangisi adına tescil işlemi görür? A) Maliye Hazinesi B) Orman Bölge Müdürlüğü C) Orman Genel Müdürlüğü D) Orman İşletme Müdürlüğü 28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ormanların muhafazası ile ilgili gerekli çalışmalar, Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. B) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işleri, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontrolüne ait iş ve işlemler, İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığınca yürütülür. C) Çölleşme ile mücadele çalışmaları, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığınca yürütülür. D) Makinaların dağıtım, transfer ve işletilmesinin sağlanması, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığınca yürütülür sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek, aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görev alanına girmektedir? A) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı B) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı C) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı D) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre aşağıdaki birimlerden hangisi Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatının ana hizmet birimleri içerisinde yer alır? A) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı B) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı D) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, aşağıdaki birimlerden hangisinin görevleri arasına girmektedir? A) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı B) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı C) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı D) Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 5

7 32. I. Teftiş Kurulu Başkanlığı II. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı III. Hukuk Müşavirliği IV. Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre yukarıdakilerden hangileri danışma ve denetim birimlerindendir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV 34. Ormancılıkla ilgili her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, ormancılıkla ilgili konulardaki fikir ve sanat eserlerini takip etmek görevi aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görevleri arasındadır? A) Strateji Dairesi Başkanlığı B) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı D) Dış ilişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından; şefliklerin ve memurlukların kurulmasında, kaldırılmasında ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlük B) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık C) Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu D) Genel Müdür Yardımcısının teklifi üzerine Genel Müdürlük sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini aşağıdakilerden hangisi yürütür? A) Harcama yetkilisi B) Gerçekleştirme görevlisi C) Mali kontrol yetkilisi D) Muhasebe yetkilisi sayılı Kanun a göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz? A) İdari sorumluluk B) Mali ve cezai sorumluluk C) Mali sorumluluk D) Cezai sorumluluk 6

8 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu na göre kendisine kamu idaresi bütçesinden ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhasebe Birimi B) Harcama Birimi C) Mali Hizmetler Birimi D) Destek Hizmetleri Birimi sayılı Kanun a göre kamu idarelerinin nakit mevcutlarının tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler hangi sıraya göre ödenir? A) Muhasebe yetkilisine geliş sırasına göre B) Muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre C) Tutar itibariyle büyüklük sırasına göre D) Hak sahiplerinin başvuru sırasına göre 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU sayılı Harcırah Kanunu na göre geçici görev ile başka bir yere görevlendirilenler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler, bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. B) İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında gündelik ödenir. C) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. D) Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 1/3 oranında gündelik ödenir sayılı Harcırah Kanunu na göre yurt içinde verilecek gündeliklerin miktarı aşağıdakilerin hangisi ile belirlenir? A) Maliye Bakanlığınca B) Bakanlar Kurulunca C) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanca D) Bütçe Kanunu ile sayılı Kanun a göre belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeye verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe B) Gelir Gider Yıllık Bilançosu C) Gelir Gider Tablosu D) Harcama Talimatı sayılı Harcırah Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurları arasında sayılmamıştır? A) Yol masrafı B) Yemek masrafı C) Yevmiye (Gündelik) D) Aile masrafı 7

9 43. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Kanuna göre sürekli görev harcırahının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak dikkate alınacak yerlerden biri değildir? A) İlk defa veya yeniden memuriyete atanma halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu yer B) Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yeri C) Geçici görevle başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, geçici görev yeri D) Vekâleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yeri 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU sayılı Devlet İhale Kanunu na göre bu kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Bakanlar Kurulu B) TBMM C) Başbakanlık D) Maliye Bakanlığı 46. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilen işlerdendir? A) Taşınmazın kiraya verilmesi B) Temizlik hizmeti alımı C) Demirbaş alımı D) Danışmanlık hizmeti alımı sayılı Harcırah Kanunu na göre sürekli görev yolluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı olarak hesaplanır. B) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı olarak hesaplanır (Bu miktar yurt içi gündeliğinin kırk katını aşamaz). C) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır. D) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin binde beşi olarak hesaplanır sayılı Devlet İhale Kanunu na göre uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayisi ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri için hangi usulle ihale yapılabilir? A) Kapalı teklif usulü B) Açık teklif usulü C) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü D) Serbest piyasa usulü 8

10 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin yüzde kaçı oranında geçici teminat alınır? A) % 2 B) % 3 C) % 4 D) % Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nda sıralanan tebligat yöntemlerinden biri değildir? A) Faksla yapılan tebligat B) Kargo ile yapılan tebligat C) Elektronik ortamda yapılan tebligat D) İmza karşılığı elden yapılan tebligat 49. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre bir ihale usulü değildir? A) Kapalı teklif usulü B) Açık teklif usulü C) Pazarlık usulü D) Belli istekliler arasında açık teklif usulü 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 50. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri değildir? A) Tedavüldeki Türk parası ve banka çekleri B) Yabancı para C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri yerine düzenlenen belgeler 51. Aşağıdakilerden hangisi bütün isteklilerin teklif verebildiği bir ihale usulüdür? A) Kapalı teklif B) Belli istekliler arasında kapalı teklif C) Yarışma usulü D) Açık ihale usulü 53. Aşağıdaki idarelerden hangisinin mal veya hizmet alımları ile yapım işi ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir? A) Özel Bütçeli İdareler B) Belediyeler C) Mesleki Kuruluşlar D) İl Özel İdareleri sayılı Kanun a göre ihale komisyonunun üye sayısı ve görevlendirmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İhale komisyonu üyelerinin yedek üyesi olamaz. B) İhale komisyonu en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur. C) İhale komisyonu üyeleri, muayene ve kabul komisyonunda üye olamaz. D) İhale komisyonu üyeleri, Kamu İhale Kurumu Başkanı tarafından görevlendirilir. 9

11 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 55. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerden biri değildir? A) Doğal afetler B) Kanuni grev C) Genel salgın hastalık D) Olağanüstü hal ilânı 56. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapım işlerinde; niteliği itibariyle iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda yapılır? A) Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme B) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme C) Karma sözleşme D) Münferit sözleşme 57. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre sözleşmede yer alması zorunlu hususlardan biri değildir? A) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı B) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi C) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği D) İş yerlerinin ve çalışanlarının sigortalanmasına ilişkin şartlar sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin izni ile sözleşme bir başkasına devredilebilir? A) İhale Komisyonu B) Maliye Bakanlığı C) İhale Yetkilisi D) Kamu İhale Kurulu sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı, Resmi Gazete de yayımlanmak üzere kaç gün içinde gönderilir? A) 10 B) 15 C) 20 D) SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre hazırlık soruşturması sırasında, hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? A) Yargıtayın İlgili Ceza Dairesine B) Bölge İdare Mahkemesine C) İl Asliye Ceza Mahkemesine D) Anayasa Mahkemesine 10

12 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Bölge Müdürü B) Teşkilatların Görev Yaptıkları İlin Valisi C) Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcısı D) Teşkilatın En Üst Amiri sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilir? A) 7 B) 10 C) 15 D) SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre istenen bilgi veya belgeye erişimi öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, aşağıdakilerden hangisine itirazda bulunabilir? A) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna B) Kurum ve Kuruluşlara C) Cumhuriyet Başsavcılığına D) Ombudsmana 64. Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun ilkelerinden biri değildir? A) Eşitlik B) Güvenilirlik C) Tarafsızlık D) Açıklık sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekretarya görevini aşağıdakilerden hangisi yürütür? A) Başbakanlık B) Bakanlar Kurulu C) Yargıtay D) Danıştay 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendileri ya da kamu kuruluşları ile ilgili dilek ve şikayetleri için aşağıdakilerden hangisine başvurabilir? A) Derneklere B) Vakıflara C) Sendikalara D) TBMM veya yetkili makama sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre dilekçe, konusuyla ilgili olmayan makama verilirse idari makam bu dilekçe ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? A) Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir. B) Dilekçe sahibine geri gönderilir. C) İşlem yapılmaz. D) Dilekçe TBMM ye gönderilir. 11

13 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sayılan sigortalılardan, bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, aşağıdaki durumların hangisinde dikkate alınır? A) Prim ödeme gün sayıların hesabında B) Emekli ikramiyesinin hesabında C) Emeklilik yaşının hesabında D) Sigortalılık süresinin başlangıcında sayılı Kanun da Kısa Vadeli Sigorta Kolları tanımı, aşağıdaki sigorta kollarından hangisini ihtiva etmez? A) Meslek hastalığı sigortası B) Hastalık ve analık sigortası C) İş kazası sigortası D) Malûllük sigortası 4857 SAYILI İŞ KANUNU sayılı İş Kanunu na göre ücret ve ücretin ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ücret, en geç ayda bir ödenir. B) İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. C) Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi on yıldır. D) Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır sayılı İş Kanunu na göre, herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, işe girmek istemeleri ve aranan şartlar bulunduğu halde işveren, iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye kaç aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür? A) 1 B) 2 C) 3 D) sayılı İş Kanunu na göre işveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde kaç zamlı öder? A) % 50 B) % 75 C) % 80 D) % SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenin iş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak görevlendireceği çalışan temsilcisi sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İki ile elli arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde bir B) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde iki C) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde üç D) Beş yüz bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde dört

14 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) Başbakanlık C) Bakanlar Kurulu D) Sağlık Bakanlığı 77. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar, hangi Bakanlığın uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir? A) Sağlık Bakanlığı B) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı C) Maliye Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı RESMİ YAZIŞMA KURALLARI sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, aşağıda belirtilen durumların hangisinde inceleme yaparak rapor düzenlemekle yükümlü değildir? A) İş yerinde meydana gelen tartışma B) Çalışan, iş yeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylar C) İş kazası meslek hastalığı D) Yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olay sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre.. ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) 20 B) 30 C) 40 D) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, resmi yazıların imza bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. B) Metnin bitiminden itibaren bir-üç aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazılır. C) Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun imza yetkileri yönergesi ne uyularak seçilir. D) İmza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır. 79. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre, resmi yazışmalarda kullanılan A4 kağıdının boyutu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

15 80. Kural olarak önem sırasına göre gizlilik dereceleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Özel, Hizmete Özel, Çok Gizli, Gizli B) Çok Gizli, Hizmete Özel, Gizli, Özel C) Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel D) Hizmete Özel, Özel, Çok Gizli, Gizli TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

16 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 15

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: 10.00 ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı