ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)"

Transkript

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 100 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 T.C. ANAYASASI 1. T.C. Anayasası na göre grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda oluşabilecek uyuşmazlık, aşağıdakilerin hangisi tarafından çözülür? A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) Uyuşmazlık Mahkemesi C) Yüksek Hakem Kurulu D) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi için TBMM üye tamsayısının en az beşte biri kadar milletvekilinin imzası şarttır? A) Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilmesi B) Tatil sırasında toplanan TBMM Başkanından Meclisi toplantıya çağırmasının istemi C) Anayasa değişikliği teklif edilmesi D) Meclis soruşturması açılmasının istenmesi 4. İdarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) TBMM Başkanlığına B) Cumhurbaşkanlığına C) Başbakanlığa D) İçişleri Bakanlığına Anayasası na göre cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir? A) 10 B) 15 C) 20 D) T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi para basılmasına karar verme yetkisine sahiptir? A) Bakanlar Kurulu B) Merkez Bankası C) Maliye Bakanlığı D) TBMM 3. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin parlamento kararına karşı ne kadar süre içinde aşağıdaki mahkemelerden hangisine dava açılabilir? A) 30 gün içinde Danıştaya B) 1 ay içinde Yargıtaya C) 15 gün içinde Anayasa Mahkemesine D) 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 7. Memurların görev içinde en yüksek derecelere yükselme imkanına sahip olmalarına verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarışma sınavı B) Kariyer C) Liyakat D) Sınıflandırma 1

3 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticari mümessil veya ticari vekil olabilirler. B) Memurların özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı çalışmalar, bu yasaklamanın dışındadır. C) Memurların kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri yasaklamanın dışındadır. D) Ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. 9. Disiplin kurulları ve amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz süresi, kararın tebliğinden itibaren kaç gündür? A) 7 B) 15 C) 60 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre amirine ve mahiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak fiili, aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? A) Kınama B) Aylıktan kesme C) Devlet memurluğundan çıkarma D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 11. Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan ve görevden çekilme talebinde bulunan memur, yerine atanan kişi gelip işe başlamadan önce görevinden ayrılırsa ne kadar süre ile devlet memurluğuna alınamaz? A) 6 ay geçmeden alınamaz. B) 1 yıl geçmeden alınamaz. C) 3 yıl geçmeden alınamaz. D) Hiçbir surette alınamaz. 12. Devir teslimle yükümlü olup bu işlemi tamamlamadan görevinden çekilen bir memurun yeniden memuriyete atanabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1 yıl geçmeden atanamaz. B) 2 yıl geçmeden atanamaz. C) 3 yıl geçmeden atanamaz. D) Hiçbir şekilde atanamaz. 13. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir? A) İkamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz terk etmek B) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek C) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek D) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak 2

4 14. Meslek yüksekokulu mezunu olarak ilk defa memuriyete başlayacak olan orman muhafaza memuru adayının başlangıç derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? 15. A) 9/3 B) 9/2 C) 10/3 D) 10/2 I. İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak II. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak III. Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki fiil ve haller aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? A) Kınama B) Uyarma C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesini durdurma sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları ilk defa göreve atanırken aşağıdaki hangi derece ve kademeden göreve başlar? A) 10/2 B) 11/2 C) 12/2 D) 13/ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre karı kocanın her ikisi de devlet memuru ise herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu ödenek yalnızca kocaya verilir. B) Bu ödenek yalnızca kadına verilir. C) Bu ödenek her iki eşe de ayrı ayrı verilir. D) Bu ödenek 1/4 oranında kadına, 3/4 oranında erkeğe verilir. 18. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre sağlık izni verilir? A) 7 gün B) 10 gün C) 20 gün D) 1 ay sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Bakanlar Kurulu geçici personelin çalıştırılması ile ilgili olarak çalıştırılacak görevli sayısını ve ücretlerini aşağıdaki kurumlardan hangilerinin görüşüne dayanarak belirler? A) Başbakanlık - Devlet Personel Başkanlığı B) Maliye Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı C) Devlet Personel Başkanlığı - Maliye Bakanlığı D) Devlet Planlama Teşkilatı - Devlet Personel Başkanlığı 3

5 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memurluktan çekilme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 21. A) Devlet memuru, bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. B) Devlet memuru, kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 1 ay devam etmesi halinde, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. C) Çekilmek isteyen memur, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. D) Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. I. Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır. II. Başka bir yerdeki göreve atananların bir ay içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamaları gerekir. III. Memurların yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre devlet memurlarının atamaları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 22. Ölüm yardımı ödeneğinin ödenmesinde esas alınan aylık kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A) En yüksek devlet memuru aylığı B) Memurun kazanılmış hak aylığı C) 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar D) Aylık ve ek gösterge tutarı sayılı Kanun a göre kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı kimin aleyhine dava açabilir? A) İlgili kurum B) İlgili kişi C) Daire amiri D) Bakan sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre belirtilen sürede mal bildiriminde bulunmayan memurlara aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? A) Uyarma B) Kınama C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesini durdurulması sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezalarında yapılan itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 4

6 26. Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne kaç hafta eklenir? A) 1 B) 2 C) 3 D) SAYILI OGM TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanuni ve kazai yollardan temin edilmiş bütün taşınmaz mallar hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaksızın aşağıdakilerden hangisi adına tescil işlemi görür? A) Maliye Hazinesi B) Orman Bölge Müdürlüğü C) Orman Genel Müdürlüğü D) Orman İşletme Müdürlüğü 28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ormanların muhafazası ile ilgili gerekli çalışmalar, Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. B) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işleri, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontrolüne ait iş ve işlemler, İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığınca yürütülür. C) Çölleşme ile mücadele çalışmaları, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığınca yürütülür. D) Makinaların dağıtım, transfer ve işletilmesinin sağlanması, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığınca yürütülür sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek, aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görev alanına girmektedir? A) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı B) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı C) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı D) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre aşağıdaki birimlerden hangisi Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatının ana hizmet birimleri içerisinde yer alır? A) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı B) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı D) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, aşağıdaki birimlerden hangisinin görevleri arasına girmektedir? A) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı B) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı C) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı D) Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 5

7 32. I. Teftiş Kurulu Başkanlığı II. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı III. Hukuk Müşavirliği IV. Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre yukarıdakilerden hangileri danışma ve denetim birimlerindendir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV 34. Ormancılıkla ilgili her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, ormancılıkla ilgili konulardaki fikir ve sanat eserlerini takip etmek görevi aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görevleri arasındadır? A) Strateji Dairesi Başkanlığı B) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı D) Dış ilişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından; şefliklerin ve memurlukların kurulmasında, kaldırılmasında ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlük B) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık C) Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu D) Genel Müdür Yardımcısının teklifi üzerine Genel Müdürlük sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini aşağıdakilerden hangisi yürütür? A) Harcama yetkilisi B) Gerçekleştirme görevlisi C) Mali kontrol yetkilisi D) Muhasebe yetkilisi sayılı Kanun a göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz? A) İdari sorumluluk B) Mali ve cezai sorumluluk C) Mali sorumluluk D) Cezai sorumluluk 6

8 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu na göre kendisine kamu idaresi bütçesinden ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhasebe Birimi B) Harcama Birimi C) Mali Hizmetler Birimi D) Destek Hizmetleri Birimi sayılı Kanun a göre kamu idarelerinin nakit mevcutlarının tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler hangi sıraya göre ödenir? A) Muhasebe yetkilisine geliş sırasına göre B) Muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre C) Tutar itibariyle büyüklük sırasına göre D) Hak sahiplerinin başvuru sırasına göre 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU sayılı Harcırah Kanunu na göre geçici görev ile başka bir yere görevlendirilenler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler, bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. B) İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında gündelik ödenir. C) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. D) Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 1/3 oranında gündelik ödenir sayılı Harcırah Kanunu na göre yurt içinde verilecek gündeliklerin miktarı aşağıdakilerin hangisi ile belirlenir? A) Maliye Bakanlığınca B) Bakanlar Kurulunca C) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanca D) Bütçe Kanunu ile sayılı Kanun a göre belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeye verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe B) Gelir Gider Yıllık Bilançosu C) Gelir Gider Tablosu D) Harcama Talimatı sayılı Harcırah Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurları arasında sayılmamıştır? A) Yol masrafı B) Yemek masrafı C) Yevmiye (Gündelik) D) Aile masrafı 7

9 43. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Kanuna göre sürekli görev harcırahının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak dikkate alınacak yerlerden biri değildir? A) İlk defa veya yeniden memuriyete atanma halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu yer B) Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yeri C) Geçici görevle başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, geçici görev yeri D) Vekâleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yeri 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU sayılı Devlet İhale Kanunu na göre bu kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Bakanlar Kurulu B) TBMM C) Başbakanlık D) Maliye Bakanlığı 46. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilen işlerdendir? A) Taşınmazın kiraya verilmesi B) Temizlik hizmeti alımı C) Demirbaş alımı D) Danışmanlık hizmeti alımı sayılı Harcırah Kanunu na göre sürekli görev yolluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı olarak hesaplanır. B) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı olarak hesaplanır (Bu miktar yurt içi gündeliğinin kırk katını aşamaz). C) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır. D) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin binde beşi olarak hesaplanır sayılı Devlet İhale Kanunu na göre uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayisi ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri için hangi usulle ihale yapılabilir? A) Kapalı teklif usulü B) Açık teklif usulü C) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü D) Serbest piyasa usulü 8

10 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin yüzde kaçı oranında geçici teminat alınır? A) % 2 B) % 3 C) % 4 D) % Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nda sıralanan tebligat yöntemlerinden biri değildir? A) Faksla yapılan tebligat B) Kargo ile yapılan tebligat C) Elektronik ortamda yapılan tebligat D) İmza karşılığı elden yapılan tebligat 49. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre bir ihale usulü değildir? A) Kapalı teklif usulü B) Açık teklif usulü C) Pazarlık usulü D) Belli istekliler arasında açık teklif usulü 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 50. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri değildir? A) Tedavüldeki Türk parası ve banka çekleri B) Yabancı para C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri yerine düzenlenen belgeler 51. Aşağıdakilerden hangisi bütün isteklilerin teklif verebildiği bir ihale usulüdür? A) Kapalı teklif B) Belli istekliler arasında kapalı teklif C) Yarışma usulü D) Açık ihale usulü 53. Aşağıdaki idarelerden hangisinin mal veya hizmet alımları ile yapım işi ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir? A) Özel Bütçeli İdareler B) Belediyeler C) Mesleki Kuruluşlar D) İl Özel İdareleri sayılı Kanun a göre ihale komisyonunun üye sayısı ve görevlendirmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İhale komisyonu üyelerinin yedek üyesi olamaz. B) İhale komisyonu en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur. C) İhale komisyonu üyeleri, muayene ve kabul komisyonunda üye olamaz. D) İhale komisyonu üyeleri, Kamu İhale Kurumu Başkanı tarafından görevlendirilir. 9

11 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 55. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerden biri değildir? A) Doğal afetler B) Kanuni grev C) Genel salgın hastalık D) Olağanüstü hal ilânı 56. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapım işlerinde; niteliği itibariyle iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda yapılır? A) Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme B) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme C) Karma sözleşme D) Münferit sözleşme 57. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre sözleşmede yer alması zorunlu hususlardan biri değildir? A) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı B) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi C) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği D) İş yerlerinin ve çalışanlarının sigortalanmasına ilişkin şartlar sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin izni ile sözleşme bir başkasına devredilebilir? A) İhale Komisyonu B) Maliye Bakanlığı C) İhale Yetkilisi D) Kamu İhale Kurulu sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı, Resmi Gazete de yayımlanmak üzere kaç gün içinde gönderilir? A) 10 B) 15 C) 20 D) SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre hazırlık soruşturması sırasında, hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? A) Yargıtayın İlgili Ceza Dairesine B) Bölge İdare Mahkemesine C) İl Asliye Ceza Mahkemesine D) Anayasa Mahkemesine 10

12 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Bölge Müdürü B) Teşkilatların Görev Yaptıkları İlin Valisi C) Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcısı D) Teşkilatın En Üst Amiri sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilir? A) 7 B) 10 C) 15 D) SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre istenen bilgi veya belgeye erişimi öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, aşağıdakilerden hangisine itirazda bulunabilir? A) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna B) Kurum ve Kuruluşlara C) Cumhuriyet Başsavcılığına D) Ombudsmana 64. Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun ilkelerinden biri değildir? A) Eşitlik B) Güvenilirlik C) Tarafsızlık D) Açıklık sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekretarya görevini aşağıdakilerden hangisi yürütür? A) Başbakanlık B) Bakanlar Kurulu C) Yargıtay D) Danıştay 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendileri ya da kamu kuruluşları ile ilgili dilek ve şikayetleri için aşağıdakilerden hangisine başvurabilir? A) Derneklere B) Vakıflara C) Sendikalara D) TBMM veya yetkili makama sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre dilekçe, konusuyla ilgili olmayan makama verilirse idari makam bu dilekçe ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? A) Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir. B) Dilekçe sahibine geri gönderilir. C) İşlem yapılmaz. D) Dilekçe TBMM ye gönderilir. 11

13 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sayılan sigortalılardan, bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, aşağıdaki durumların hangisinde dikkate alınır? A) Prim ödeme gün sayıların hesabında B) Emekli ikramiyesinin hesabında C) Emeklilik yaşının hesabında D) Sigortalılık süresinin başlangıcında sayılı Kanun da Kısa Vadeli Sigorta Kolları tanımı, aşağıdaki sigorta kollarından hangisini ihtiva etmez? A) Meslek hastalığı sigortası B) Hastalık ve analık sigortası C) İş kazası sigortası D) Malûllük sigortası 4857 SAYILI İŞ KANUNU sayılı İş Kanunu na göre ücret ve ücretin ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ücret, en geç ayda bir ödenir. B) İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. C) Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi on yıldır. D) Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır sayılı İş Kanunu na göre, herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, işe girmek istemeleri ve aranan şartlar bulunduğu halde işveren, iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye kaç aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür? A) 1 B) 2 C) 3 D) sayılı İş Kanunu na göre işveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde kaç zamlı öder? A) % 50 B) % 75 C) % 80 D) % SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenin iş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak görevlendireceği çalışan temsilcisi sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İki ile elli arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde bir B) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde iki C) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde üç D) Beş yüz bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde dört

14 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) Başbakanlık C) Bakanlar Kurulu D) Sağlık Bakanlığı 77. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar, hangi Bakanlığın uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir? A) Sağlık Bakanlığı B) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı C) Maliye Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı RESMİ YAZIŞMA KURALLARI sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, aşağıda belirtilen durumların hangisinde inceleme yaparak rapor düzenlemekle yükümlü değildir? A) İş yerinde meydana gelen tartışma B) Çalışan, iş yeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylar C) İş kazası meslek hastalığı D) Yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olay sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre.. ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) 20 B) 30 C) 40 D) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, resmi yazıların imza bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. B) Metnin bitiminden itibaren bir-üç aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazılır. C) Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun imza yetkileri yönergesi ne uyularak seçilir. D) İmza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır. 79. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre, resmi yazışmalarda kullanılan A4 kağıdının boyutu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

15 80. Kural olarak önem sırasına göre gizlilik dereceleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Özel, Hizmete Özel, Çok Gizli, Gizli B) Çok Gizli, Hizmete Özel, Gizli, Özel C) Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel D) Hizmete Özel, Özel, Çok Gizli, Gizli TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

16 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 15

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 SAYMAN A T.C.KİMLİK NUMARASI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 SAYMAN A T.C.KİMLİK NUMARASI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 SAYMAN A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO :... :..... :... :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 SAYMAN B T.C.KİMLİK NUMARASI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 SAYMAN B T.C.KİMLİK NUMARASI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 SAYMAN B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO :... :..... :... :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

FİDANLIK MÜDÜR YARDIMCISI

FİDANLIK MÜDÜR YARDIMCISI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 FİDANLIK MÜDÜR YARDIMCISI A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2015 ŞEF

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2015 ŞEF ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2015 ŞEF ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2015 MEMUR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2015 MEMUR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2015 MEMUR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1.1. Öğrenci İşleri Faaliyetleri İş Akış Şemaları Yeni Kayıt İşlemi Kayıt Yenileme İşlemi Kayıt Silme İşlemi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI OCAK-2017 MEMUR ADI :... SOYADI :... T.C.KİMLİK NUMARASI :...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI OCAK-2017 MEMUR ADI :... SOYADI :... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI OCAK-2017 MEMUR A ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK)

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde)

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde) GİH SINIFI ŞEF UNVANLI KADRO İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında, genel idare hizmetleri sınıfında münhal bulunan (00) adet şef unvanlı

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı