SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır"

Transkript

1 SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: KAYSERİ MELİKGAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDE GEBE KADINLARIN GEBELİKTE BESLENME KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE BESLENME DURUMU THE NUTRITIONAL KNOWLEDGE LEVEL AND NUTRITION STATUS OF PREGNANT WOMEN ON PREGNANCY IN KAYSERİ MELİKGAZİ EDUCATION RESEARCH HEALTH GROUP CENTER AREA 1 Kayseri Asker Hastanesi, Kayseri Serap YAVUZ 1 Mualla AYKUT 2 2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri ÖZET: Kayseri Melikgazi Eg itim ve Araştırma Sag lık Grup Başkanlıg ı Bo lgesi nde gebe kadınların gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve beslenme durumunu saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmaya, gebeliklerin II. trimesterinde ( aylarında) olan 375 gebe alınmıştır. Veriler gebe kadınların gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve beslenme durumunu saptamaya yo nelik olarak hazırlanan, 54 soru içeren anket formu ile toplanmıştır. Gebelerin yaş ortalaması 27.16± 5.4 yıl, %85.3 u ev kadını, %71.2 si çekirdek aileye sahiptir. Kendi deg erlendirmelerine go re, % 56.3 u nu n ekonomik durumu orta, %58.7 si SSK lı, %96.8 i gebe izlemi almıştır, %99.2 si doktor kontrolu nden geçmiştir. Gebelerin %13.1 i gebelikten o nce folik asit kullanmış, %95.5 i gebelikte vitamin-mineral desteg i almıştır. Gebelerin besin gruplarından gebelik o ncesine go re et, yumurta, kurubaklagil, su t ve su t u ru nleri, sebze-meyve gruplarının daha fazla miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilme oranları sırasıyla, %85.1, % 92.5, %93.6 olarak yu ksek, ancak tahıllar ve yag -şeker gruplarının aynı miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla %18.7 ve %5.9 olarak du şu k bulunmuştur. Besin grupları tu ketim durumları incelendig inde yetersiz tu ketim, et, yumurta, kurubaklagiller grubunda en yu ksektir (%86.7), bunu su t ve su t u ru nleri izlemektedir (%48.8), fazla tu ketim ise sebze ve meyve grubunda en yu ksek (%50.4) bulunmuştur, tahıllar (%43.7) bunu izlemektedir. Gebelerin yarısından fazlasında (%55.4) ag ırlık kazanımının normal ve u zerinde oldug u saptanmıştır. Gebelik o ncesi beden ku tle indeksine fazla kilolu ve obez olanlarda normal ve u zerinde ag ırlık kazananların oranı, zayıf ve normal ag ırlıkta olan gebelere go re yu ksek bulunmuştur. Tahılları fazla tu ketenlerin (%64) yarısından fazlası normal ve u zerinde ag ırlık kazanmışlardır. Sonuç olarak; gebe kadınların gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve ag ırlık kazanımlarındaki yetersizlik dikkati çekmiştir. Anahtar kelimeler: Beslenme, bilgi, gebelik, ag ırlık kazanımı ABSTRACT: This study was conducted to determine the level of nutritional knowledge level and nutritional status of pregnant women in the second trimester (4-5-6th months) (n=375) in Melikgazi Health Group Area. The data was obtained by a structured questionnaire consisting of 54 items. Mean age was 27.16±5.4 years, 85.3% were housewives, 71.2% had nuclear family. According to their self-reports; 56.3% represent moderate socio-economic level and 58.7% have health insurance, 96.8% were followed up by midwives. 99.2% were followed up by physicians. 13.1% used folic acid before pregnancy and 95.5% used vitamin-mineral supplements during pregnancy. The true knowledge of pregnant women on food groups to be increased during pregnancy was high as 85.1%, 92.5%, and 93.6%, respectively for meat-egg-legumes, milk and milk products, vegetable-fruit group; however the true knowledge on cereals and fat-sugar groups were low, 18.7% and 5.9%, respectively. The highest inadequate consumption was for meat-egg-legumes (86.7%), milk and milk products (48.8%), the highest adequate consumption was for vegetablefruit (50.4%), cereals group (43.7%). More than half of the pregnant women (55.4%) gained normal and above weight. The weight gain status according to prepregnancy body mass index (BMI) is as follows; the proportion of the women who were overweight and obese in prepregnancy gained normal and above weight compared to the women who were underweight and normal. More than half of the women who consumed cereals in high amounts (64%) gained normal and above weight. In conclusion, the knowledge status of pregnant women on pronounced. Key words: Nutrition, knowledge, pregnancy, weight gain Makale Geliş Tarihi : Makale Kabul Tarihi: Corresponding Author: Serap YAVUZ Kayseri Asker Hastanesi Diyetisyen. Kayseri Asker Hastanesi Diyetisyeni, Kayseri, Tel: +90 (352) / 2413 E-posta: K YE 10

2 Yavuz S, Aykut M GİRİŞ Gebelik beslenmenin çok o nemli oldug u do nemlerden biridir. Gebelikte fetu s, annenin aldıg ı besin o g elerinin plasenta yoluyla fetu se taşınması ile bu yu r. Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme, hem bebek hem de anne sag lıg ı açısından o nem taşır. Gebe kadının yetersiz ve dengesiz beslenmesi bebekte; o lu, prematu re dog ugelişimde geriliklere yol açmaktadır. Gebe kadılama veya aşırı kilo alma, diş çu ru kleri, anemi, osteomalasi gibi beslenme yetersizlig i hastalıklarına yol açmaktadır. Gebe kadının beslenmesinin, dog an çocug un sag lıg ı u zerinde etkisini inceleyen bir araştırma yeterli ve dengeli beslenen kadınlardan dog an çocukların, % 94 u nu n sag lık durumunun iyi, % 3 u nu n orta ve % 3 u nu n de ko tu oldug u go ru l- mu ştu r. Bunun yanında yetersiz ve dengesiz beslenen kadın grubundan dog an çocukların % 67 sinin ko tu, % 25 inin orta ve % 8 inin iyi sag lık koşullarında oldug u saptanmıştır. Beslenme durumu iyi ile orta arasında olan kadınların çocukları arasında, iyi olanların oranı % 50, orta olanların % 44, ko tu olanların oranı ise % 5 olarak bulunmuştur (1). Gebe kadınların beslenme bilgi du zeyleri ve beslenme durumları, gebelerin yeterli ve dengeli beslenmesi, anne sag lıg ı ve bebek sag lıg ı açısından o nem taşımaktadır. Bu çalışmada Kayseri Melikgazi Eg itim Araştırma Sag lık Grup Başkanlıg ı Bo lgesi nde gebe kadınların, gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve beslenme durumlarının saptanması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Kurulu nun onayı alınmıştır. (Karar No : 09/258). Bir çalışmada gebe kadınların gu nlu k besin tu ketim miktarları o nerilen miktarlarla karşılaştırıldıg ında; su t ve su t u ru nlerini % 60.6, et ve et u ru n- lerini % 84.5, kurubaklagilleri % 76.8, taze sebzeleri % 79.9, taze meyveleri % 56.4 oranında eksik aldıkları belirlenmiştir (2). Bu oranlar esas alınıp % 95 gu ven du zeyinde o rneklem sayıları hesaplandıktan sonra; en yu ksek o rneklem sayısını veren en du şu k yu zde kullanılarak en az alınması gereken gebe sayısı 347 olarak hesaplanmış ve 375 gebe araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışma, nu fusu kapsayan Kayseri Melikgazi Eg itim Araştırma Sag lık Grup Başkanlıg ı Bo lgesi nde yu ru tu lmu ştu r. Bo lgede 18 sag lık ocag ı hizmet vermektedir. Bu sag lık ocaklarından u ç sag lık ocag ı rastgele seçilerek, araştırma Bu nyamin Somyu rek, Latif Başkal ve Yıldırım Beyazıt Sag lık Ocag ı bo lgelerinde yapılmıştır. Melikgazi Eg itim ve Araştırma Sag lık Grup Başkanlıg ı Ocak 2007 verilerine go re gebe sayısı; araştırmanın yu ru tu ldu g u Bu nyamin Somyu rek Sag lık Ocag ı Bo lgesi nde 2518, Latif Başkal Sag lık Ocag ı Bo lgesi nde 2647, Yıldırım Beyazıt Sag lık Ocag ı Bo lgesi nde 3311 olmak u zere toplam gebe sayısı 8476 dır. Araştırma kapsamına alınması planlanan 375 gebenin ku me o rnekleme yolu ile; her ku meden 25 gebe olmak u zere toplam 15 ku - meden alınması kararlaştırıldı. Araştırma bo lgesi olarak seçilen sag lık ocag ı bo lgelerindeki gebe sayıları dikkate alınarak, orantı yoluyla her sag lık ocag ı bo lgesindeki ku me sayıları; Bu nyamin Somyu rek Sag lık Ocag ı için 4.45, Latif Başkal Sag lık Ocag ı için 4.6 ve Yıldırım Beyazıt Sag lık Ocag ı için 5.8 olarak hesaplandı. Bunlar virgu lden sonra 5 ve u zeri olanlar bir u st rakama tamamlanarak her sag lık ocag ı için sırası ile 4, 5 ve 6 ku me olarak belirlendi. Sag lık ocaklarındaki her ebe bo lgesi bir ku me olarak kabul edilip, ebelerin gebe listelerinden faydalanılarak gebelig inin II. trimesterinde olan ilk 25 kadın ve adresleri belirlendi. Bu gebeler evlerinde ziyaret edilerek araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış, gebeye ait tanımlayıcı bilgileri, gebenin beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve besin tu ketim sıklıg ı ile besin grupları tu ketimine ait bilgilerini sorgulayan 54 sorudan oluşan anket formu yu z yu ze go ru şme yoluyla araştırmacı tarafından dolduruldu. Evde bulunamayanlara telefonla ulaşılıp, randevu kadınların tamamı araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Gebelere, Gebelik o ncesiyle karşılaştırıldıg ında, besin gruplarından tu ketim durumu nasıl olmalı? sorusu sorulmuştur. Et, yumurta, kurubaklagil, su t ve su t u ru nlerini ve sebze-meyveyi daha çok, tahıllar ile yag ve şeker grupları içinde aynı şeklinde ifade edenler biliyor bunun dışındaki ifadelerde bilmiyor olarak deg erlendirilmiştir (1,3). Gebe kadınların beslenme durumu deg erlendirilirken, Tablo 1 de go sterilen gebe kadınlar için gu nlu k alınması gereken porsiyonlar esas alınarak, o nerilen miktarda gu nlu k alınması gereken porsiyonu alanlar yeterli, eksik alanlar yetersiz, o nerilen porsiyondan fazla tu ketenlerin ise besin grupları tu ketim miktarları fazla olarak deg erlendirilmiştir (1). 11

3 Tablo 1. Normal Ag ırlıkta Normal Faaliyette Gebeler için Gerekli Gu nlu k Besin Tu r ve Miktarları Besin grupları Normal Gebelik için ek 1. Et, kuru baklagil, yumurta (Her çeşit et, tavuk, balık, fasu lye, nohut, mercimek, bo ru l- ce, vb) veya kurubaklagil yemeg i veya 2 etli sebze yemeg i 1 porsiyondur) 1 yumurta veya onun kadar et veya 1 porsiyon dig erleri 2. Taze sebze ve meyveler 5-6 porsiyon mu mku nse bir porsiyonu yeşil yapraklı sebzelerden, 1 i turunçgillerden veya domatesten 1-2 porsiyon 3.Su t ve tu revleri (Su t, yog urt, peynir) 1-2 porsiyon (1 su bardag ı su t veya yog urt 1 porsiyondur. 2 kibrit kutusu kadar peynir veya ço kelek 1 porsiyondur) 1 porsiyon 4. Tahıllar 3 6 dilim Hiç veya 1 dilim Ekmek, pirinç, bulgur, makarna, bo rek, tatlı Hiç veya 1 porsiyon Hiç Gebelerin ag ırlık o lçu mleri 100 gr hassaslıkta o lçebilen dijital basku l ile yapılmıştır. Kadının gebelik su resinde uygun ag ırlık kazanımının belirlenmesinde, gebe kalmadan o nceki ag ırlık durumu (beden ku tle indeksi) temel alınmıştır. Gebelerin ifade ettikleri gebelikten o nceki ag ırlıkları ve o lçu len boy deg erleri kullanılarak (m 2 ) formu lu nden yararlanılarak hesaplanmıştır olanlar normal, olanlar fazla kilolu, 30 ve u zeri olanlar obez olarak deg erlendirildi (4). Gebelerin ag ırlık kazanımları, gebe kalmadan o nceki ag ırlık ve şu andaki ag ırlık farkından yaralanılarak hesaplanmıştır. Tablo 2 de gebe o nerilen ag ırlık kazanımları go ru lmektedir (4). Tablo 2. BKi ye göre ağırlık kategorileri Toplam ağırlık kazanımı (kg) 1. trimesterde artış (kg) 2. ve 3.trimesterde haftalık artış (kg) <20.0) Normal -24.9) Fazla kilolu (BKI ) Obez En az

4 Yavuz S, Aykut M ayına go re o nerilen ag ırlık kazanımları Tablo 2 esas alınarak hesaplandı. Ayrıca gebelerin araştırma sırasında saptanan ag ırlık deg eri ile kadının ifade ettig i gebelik o ncesi ag ırlık deg eri arasındaki fark hesaplanarak gebelikteki ag ırlık kazanımları bulundu. BULGULAR Araştırmaya alınan gebelerin bazı o zelliklerine go re dag ılımı Tablo 3 te sunulmuştur. Tablo 3. Özellikler Sayı % Yaş grupları 19 yaş ve altı yaş yaş ve u zeri Meslek Memur Sigortalı işçi Serbest meslek sahibi Ev kadını Aile tipi Çekirdek aile Geleneksel aile Kendi değerlendirmelerine göre ekonomik durum Orta Ko tu Sosyal güvence SSK Emekli Sandıg ı Bag -Kur Yeşil Kart Yok Ebe izlemi Yapılan Yapılmayan Doktor kontrolünden geçme n=375 Evet Folik asit kullanma durumu Evet Hayır Vitamin-mineral desteği alma durumu Evet Hayır TOPLAM

5 Araştırma kapsamına alınan gebelerin besin gruplarından gebelik o ncesine go re tu ketime ilişkin bilgi du zeyleri Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 5 te gebelerin besin gruplarını tu ketim durumlarını o nerilen miktarlara go re deg erlendirme sonuçları go ru lmektedir. Tablo 4. Besin Grupları Biliyor Bilmiyor Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Et, yumurta, kurubaklagiller Su t ve su t u ru nleri Sebze ve meyve Tahıllar Yag ve şeker Gebelerden, et, yumurta, kurubaklagiller, su t ve su t u ru nleri ve sebze-meyvenin gebelik o ncesine go re daha fazla tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla %85.1, %92.5 ve %93.6 olarak yu ksek oranlarda bulunmuştur, ancak tahıllar ve yag -şeker gruplarının aynı miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla % 18.7 ve %5.9 olarak du şu k bulunmuştur. Yetersiz tu ketim; et, yumurta, kuru baklagiller grubunda en yu ksektir (%86.7). Bunu su t ve su t u ru nleri izlemektedir (%48.8). Fazla tu ketim ise, sebze ve meyve grubunda en yu k- sek (%50.4) bulunmuştur, tahıllar (%43.7) bunu izlemektedir. Tablo 5. Araştırma Kapsamına Alınan Gebelerin Besin Gruplarını Tu ketim Durumları Besin Grupları Yetersiz Yeterli Fazla Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Et,yumurta, kurubaklagiller Su t ve su t u ru nleri Sebze ve meyve Tahıllar

6 Yavuz S, Aykut M Tablo 6. Araştırma Kapsamına Alınan Gebelerin Gebelik Ayına Go re Ag ırlıklarındaki Deg işimin Deg erlendirilmesi Ağırlık Değişimi Sayı % Ag ırlık kaybı Yetersiz ag ırlık kazanımı Normal ve u zerinde ag ırlık kazanımı Toplam Tablo 6 da go ru ldu g u gibi, gebelerin % 55.4 u nu n ag ırlık kazanımlarının normal ve u zerinde, % 41.1 inin yetersiz oldug u, % 3.5 inin de ag ırlık kaybettig i saptanmıştır. kazanım durumları incelendig inde, fazla kilolu ve obez olanlardan normal ve u zerinde ag ırlık kazananların oranı zayıf ve normal ag ırlıkta olan gebelere go re anlamlı olarak yu ksek bulunmuştur. Tablo 7. Ağırlık Kazanım Durumu Özellikler Yaş grupları n Ağırlık kaybı Yetersiz ağırlık kazanımı Normal ve üzerinde ağırlık kazanımı Sayı % Sayı % Sayı % 19 yaş ve altı yaş yaş ve u zeri X 2 p >0.05 Eğitim düzeyi ilkokul >0.05 Ortaokul ve lise Meslek Çalışan >0.05 Ev kadını Tablo 7 de gebelerin çeşitli o zelliklerine go re ag ırlık kazanım durumları go ru lmektedir. Yaş, eg itim, meslek ve aylık gelirlerine go re ag ırlık kazanım durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 15

7 Tablo 7 nin devamı Özellikler Aylık gelir (TL) n Ağırlık kaybı Ağırlık Kazanım Durumu Yetersiz ağırlık kazanımı Normal ve üzerinde ağırlık kazanımı Sayı % Sayı % Sayı % Asgari u cretin altında ve u stu Gebelik öncesi BKİ (normal) (fazla X 2 p P> P< Tablo 8. Araştırma Kapsamına Alınan Gebelerin Ag ırlık Kazanımlarına Go re Besin Grupları Tu ketim Durumlarına Go re Dag ılımı Ağırlık Kazanım Durumu Besin Grupları n Ağırlık kaybı Normal ve Yetersiz üzerinde ağırlık kazanımı ağırlık kazanımı Sayı % Sayı % Sayı % Süt ve süt ürünleri Yetersiz Yeterli Fazla Et, yumurta, kurubaklagil Yetersiz Yeterli Fazla Sebze ve meyve Yetersiz Yeterli Fazla Tahıllar Yetersiz Yeterli Fazla X 2 p P > P > P > P <

8 Yavuz S, Aykut M Tablo 8 de go ru ldu g u gibi gebelerin su t ve su t u ru nleri, et-yumurta-kurubaklagil ve sebze -meyve grubundan yetersiz, yeterli ya da fazla tu ketim durumlarına go re, ag ırlık kazanımları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tahılları yetersiz tu ketenlerin % 46.7 si normal ve u zerinde ag ırlık kazanırken, fazla tu ketenlerin % 64 u normal ve u zerinde ag ırlık kazanmışlardır. Tahıl tu ketimi arttıkça normal ve u zerinde ag ırlık kazanımı da artmaktadır. Gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. TARTIŞMA Araştırma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalaması 27.16±5.47 yıldır. Gebelerin % 80 inin yaş grubunda oldug u belirlenmiştir.tu rkiye Nu fus Sag lık Araştırması (TNSA) 2003 sonuçlarında, Tu rkiye de kadınlar ilk dog urganlık deneyimini 20 li yaşlarda yaşamakta, bir kadının 25 yaşında ortalama bir çocug a, 30 yaşında iki çocug a sahip oldug u saptanmıştır (5). Yine gebe beslenmesine ilişkin bir çalışmada, yaş grubu dog urganlıg ın en yu ksek oldug u yaş grubu olarak vurgulanmıştır (6). Araştırmamızda gebelerin % 85.3 u ev kadını iken, % 8.3 u nu n memur, % 5.1 inin sigortalı işçi, %1.3 u nu n ise serbest meslek sahibi oldug u belirlenmiştir. Çalışan gebe oranı % 14.7 dir. Arslan ve arkadaşlarının (2), Ankara da yaptıkları çalışmada ev hanımı gebe oranı % 85.5 iken, çalışan gebe oranı % 14.5 bulunmuştur. Bu çalışmadaki bulgular, araştırmamızdaki bulgulara oldukça benzerdir TNSA da kadınların %42 sinin araştırmadan o n- ceki 12 aylık su re içerisinde çalışmış, % 27 sinin araştırma esnasında çalışıyor oldug u belirlenmiştir (5). Çalışmamızda gebelerin % 13.1 inin gebelikten o nce folik asit, % 95.5 inin multivitaminve ark. (7), Malatya da yaptıkları çalışmada kadınların % 46.5 inin gebeliklerinde vitamin-mineral desteg i aldıg ını, % 20.3 u nu n demir ve vitamin preparatını birlikte kullandıg ını saptamışlardır. Kılıç ve ark. (8), gebelerin % 67 sinin vitamin ve mineral aldıg ını bulmuştur. Gebelikte artan vitamin ve mineral ihtiyacını diyetle karşılamak mu mku n olmadıg ından, gebe kadınlara multivitamin ve demir desteg i verilmesi o nerilmektedir o nerdig i beslenme tarzı demir-folik asit destekli beslenmedir (10). Tokso z ve ark. (11) ado lesan gebelerle yaptıkları çalışmada; % 28.8 inin demir, % 25.6 sının vitamin preparatı kullandıkları belirlenmiştir. So zeri ve ark. (12) yaptıg ı çalışmada, olguların % 61 inin gebelik su resince demir, % 71.6 sının vitamin preparatı kullandıg ı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri nde gebelerde demir ve çinko kullanım oranı % 56.5 olarak bulunmuştur Birinci veya ikinci trimesterde başlanılan vitamin mineral desteg inin preterm dog um riskini ve du şu k dog um tartılı bebek olasılıg ını 2 kat azalttıg ı bazı go zlemsel çalışmalarda ortaya konmuştur (13). Vitamin ve mineral desteklerinin alınması besin o g esi alımına o nemli katkılarda bulunmaktadır (14). Londra nın dog usunda yaşayan 402 gebe kadın u zerinde yapılan çalışmada, gebelerin % 12 sinin gebelik o ncesi do nemde folik asit kullandıkları bulunmuştur (15). Tu rkiye de yapılan bir araştırmada, gebelerin % 8 inin gebelik o ncesi do nemde folik asit almaya başladıg ı bulunmuştur (16). Yine Tu rkiye de yapılan başka bir araştırmada, hamileliklerin yarıdan fazlası planlanmış olmasına rag men, gebelerin sadece % 10 u gebe kalmadan folik asit almaya başlamışlardır (16). Araştırmamızda da bu oran du şu k (% 13.1) bulunmuştur. Folik asit gibi vitaminlerin alımının gebelik için istenen du - zeyde olmayışı, çog u kadının vitamin alımının o nemini bilmemesi ya da bilmelerine rag men yeterli motivasyona sahip olmamalarından kaynaklanabilir. Annenin diyeti gebelik gidişatını belirleyen o nemli fakto rlerdendir. Gebelikteki malnu t- risyon uzun vadede toplum sag lıg ını da olumsuz etkiler (6). Gebelerin et-yumurta-kurubaklagiller, su t ve su t u ru nleri ve sebze meyveyi gebelik o ncesine go re daha fazla tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla % 85.1, % 92.5, % 93.6 olarak yu ksek bulunmuştur. Ancak tahıllar ve yag -şeker gruplarının aynı miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla % 18.7 ve % 5.9 olarak du şu k bulunmuştur (Tablo 4). Baysal ve ark. (17) tarafından yapılan çalışmada, gebe kadınların; % 38.1 i su t ve su t u ru nlerinin, % 31.1 i et-yumurta-kurubaklagillerin, % 10.2 si sebzelerin, % 10.4 u meyvelerin, % 4.9 u tahılların tu ketilmesi gerektig ini ifade etmişlerdir. Tu r- kiye deki kadınların genel olarak beslenme ve o zellikle de gebelik su resinde beslenme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıg ına ilişkin bilgiler mevcuttur (16). Bu sonuçlardan gebelerin besin gruplarını gebelik o ncesine go re tu ketimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu bilgi yetersizlig ine etki eden birçok fakto r olabilir. Bunların başında, besinlerle ilgili ku ltu rel inançlar, ebe tarafından yapılan izlem sayısı, izlemde beslenme eg itimi ve ayrıca ebe tarafından yapılan izlemde verilen beslenme eg i- timinin nitelig i de o nem taşımaktadır. Gebelikte beslenme, gebelik su recini ve sonuçlarını etkileyen o nemli bir sag lık belirleyici- 17

9 sidir. Arslan ve ark. (2) çalışmasında, gebelerin su t ve su t u ru nlerini % 64, et, yumurta, kurubaklagilleri % 72, tahılları % 58, taze sebzeyi % 79.9, taze meyveyi % 56.4 oranında yetersiz tu kettikleri saptanmıştır. Aykut ve ark. (6), gebelerdeki beslenme eg itiminin dog um ag ırlıg ına etkisini belirlemek amacıyla Kayseri de yaptıkları çalışmada, gebe kadınların % 16.4 u nu n su t ve su t u ru nlerini, % 62.7 sinin et,yumurta,kuru baklagilleri, % 32.8 inin sebze ve meyveyi yetersiz tu kettikleri, tahıllar ve yag -şeker grubunu da yetersiz tu keten gebe olmadıg ını saptamışlardır. Garipayan bir grup gebe kadının beslenme durumunun deg erlendirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, gebelerin beslenme ile aldıkları ortalama gu nlu k enerji ve besin o g elerinin yetersiz oldug u tespit edilmiştir. Tokso z ve ark. (11), Diyarbakır da yaptıkları bir çalışmada, gebelerin % 13.6 sının su t ve su t u ru nlerini, % 56 sının et, yumurta, kurubaklagilleri, % 22.4 u nu n sebzeyi, % 40 ının da meyveyi yeterli tu kettikleri saptanmıştır. Araştırmamızda gebelerin besin gruplarını tu ketim du zeyleri o nerilen miktarlar ile karşılaştırıldıg ında % 5.3 u et, yumurta, kuru baklagilleri, % 16.5 i su t ve su t u ru nlerini, % 12.8 i sebze ve meyveyi, % 8.3 u tahılları yeterli ancak bu besin gruplarını sırasıyla % 86.7, % 48.8, % 36.8 ve % 48.0 oranında yetersiz tu kettikleri saptanmıştır (Tablo 5). Bu oranların gebe kadınların gereksinmeleri için yeterli olmadıg ı go ru lmektedir. Kadanalı ve ark. (19), dog um kilosunu etkileyen fakto rleri inceleyen çalışmasında, gebelikte ek olarak besin alanların almayanlarla kıyaslandıg ında daha ag ır (+148 g) bebek dog urdukları ve kadınların gebelikte en sık su t tu ketimini artırdıkları saptanmıştır. Fowles ve ark. (20), tarafından yapılan çalışmada bu tu n gebeler, et, yumurta, kurubaklagilleri, tahılları yeterli alırken; meyveyi, su t ve su t u ru nlerini yetersiz aldıkları saptanmıştır. Baysal ve ark. (17), yaptıkları çalışmada da, gebelerin enerjilerini genellikle ekmek, bulgur, un, şeker gibi bol karbonhidratlı besinlerden sag ladıg ı ve et, yumurta su t ve su t u ru nlerinin tu ketiminin bizim çalışmamızla da uyumlu olarak, o nerilenin çok altında oldug u tespit edilmiştir. Bunun yanında tahılları, taze sebze-meyveyi ise yeterli du zeyde tu kettikleri belirlenmiştir. Garipag aog lu belerin yeterli ve dengeli beslenmedikleri belirlenmiştir. Bizim araştırmamız da bu sonuçlarla benzerlik go stermektedir. Araştırmamızda, gebelerin yarısından fazlasının (% 55.4) gebelikteki ag ırlık kazanımı fazla bulunmuştur (Tablo 6). Kadının gebelikteki ag rılık artışı bebeg in dog um ag ırlıg ını ve sag lıg ını etkiler (18). Gebelikte yetersiz ag ırlık artışı, intrauterin gelişme gerilig i ve du şu k dog um ag ırlıklı bebekle sonuçlanmakta, aşırı ag ırlık artışı ise zor dog um ve buna bag lı komplikasyonları ortaya çıkarmaktadır (2). ABD Tıp Enstitu su 1990 da gebelikte ag ırlık kazanımı ile ilgili var olan bilgileri ele alıp Nutrition During Pregnancy adlı kapsamlı bir deg erlendirme yayınladı. Bu raporda gebelikte kazanılan ag ırlık miktarının anne adayılirtildi. Johnson ve arkadaşları (21), gebelikte kao lçu mlerinin izlenmesinin, diyeti ile tu kettiklerinin saptanmasından daha iyi bir go sterge oldug unu ileri su rmekle beraber, kadının besin tu ketiminin saptanarak aldıg ı enerji ve besin o g elerinin miktarlarının belirlenmesi risklerini daha iyi ortaya koymaktadır. Portekizli araştırmacılar, gebeliklerinde, 16 kg dan fazla ag ırlık kazanan kadınların çocuklarının, gebeliklerinde 9 kg dan daha az ag ırlık kazanan kadınların çocuklarına go re daha obez olduklarını go stermişlerdir (21). Annenin gebelik do nemindeki, aşırı kilo alımının engellenmesinin çocukluk çag ı obezitesinin engellenmesinde o nemli bir rol oynadıg ı ortaya koyulmuştur (21). Lir ve ark. (22), tarafından yapılan bir çalışmada gebelerin % 31 i o nerilenden daha az ve % 42.5 i daha fazla ag ırlık kazanmıştır. Amerikalı kadında yapılan kontrollu bir çalışmada da gebelikte aşırı ag ırlık kazanım deneyimi yaşayan kadınlar arasında, bebek makrosomiasının riskinde u ç kat artış bulunmuştur. Bunun yanı sıra, gebelikte aşırı ag ırlık kazanımı, kadınlarda obezite için bir risk fakto ru olan postpartum do nemindeki ag ırlık kaybedememe ile bag lantılıdır (22). Gebelikte daha fazla ag ırlık kazanan kadınlar, daha uzun su re kilolu kalmaya ve daha az ag ırlık kazanan kadınlara go re, hayatları boyunca daha yu ksek bir ag ırlık du zeyinde gitmeye yatkındırlar. Gebelikteki ag ırlık kazanımının, çocug un gelecekteki obezite riskine etkileri oldug u go sterilmiştir (23). Araştırmamızda, gebelerin yaş grupları, eg itim du zeyi, meslek, gebelik o ncesi ag ırlık kazanımı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Dig er o zellikleriyle ag ırlık kazanım durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 7). Olson ve ark. (10), yaptıg ı çalışmada sında o nemli bir etkileşim bulunmuştur. Araştırma sonuçlarımız bu çalışmayla uyum go stermektedir Araştırmamızda besin grupları alım durumuna go re ag ırlık kazanım durumları incelen- 18

10 Yavuz S, Aykut M miş ve su t ve su t u ru nleri, et-yumurtakurubaklagil, sebze meyve tu ketimi ile ag ırlık kazanımı durumu arasında anlamlı bir fark bulunmazken, tahılları yetersiz tu ketenlerin % 46.7 si normal ve u zerinde ag ırlık kazanırken, fazla tu ketenlerin % 64 u normal ve u zerinde ag ırlık kazanmışlardır (Tablo 8). Fazla ag ırlık kazanımı olanların, tahılları fazla tu kettig i go ru l- mektedir. Tahıl grubunu fazla tu ketenlerde fazla ag ırlık kazanımı olmasının nedeni, tahıl grubundaki besinlerin enerji deg erinin yu ksek olmasından kaynaklanabilir. Yapılan çeşitli araştırmalarda gebe kadınların enerjilerini genellikle ekmek, bulgur, un gibi enerji deg eri yu ksek tahıllardan sag ladıkları belirlenmiştir (16,21). SONUÇ VE ÖNERİLER Gebe kadınların gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve beslenme durumunu saptamak amacıyla yapılan araştırma sonuçlarına go re; 1. Araştırma kapsamındaki gebelerin yaş ortalaması 27.16±4.5 yıldır. Gebelerin çog unlug u ev kadınıdır (% 85.3), % 71.2 sinin aile yapısı çekirdek aile olup, gebelerin yarısından fazlası (% 56.3) ekonomik durumlarının orta oldug unu ifade etmişlerdir. 2. Gebelik nedeniyle vitamin-mineral desteg i alma oranı (% 95.5) yu ksek iken, gebelik o ncesi folik asit kullanım oranı ise (% 13.1) du şu ktu r. 3. Araştırma kapsamına alınan gebelerin, et - yumurta-kurubaklagiller, su t ve su t u ru nleri, meyve ve sebzeyi gebelik o ncesine go re daha fazla tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı yu ksektir (sırasıyla % 85.1, % 92.5 ve % 93.6), ancak tahıllar ve yag -şeker gruplarının aynı miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı (sırasıyla % 18.7, % 5.9) du şu ktu r. 4. Besin gruplarından tu ketim durumları incelendig inde yetersiz tu ketim; etyumurta-kuru baklagiller grubunda (% 86.7), fazla tu ketim ise sebze ve meyve grubunda (% 50.4) en yu ksektir Gebelik su resinde ag ırlık kazanımı, gebelerin yarısından fazlasında (% 55.4) normal ve u zerindedir. nım durumları, gebelik o ncesi fazla kilolu ve obez olanlarda, normal ve u zerinde ag ırlık kazananların oranı, zayıf ve normal ag ırlıkta olan gebelere go re daha yu ksektir. 7. Tahılları fazla tu ketenlerin (% 64) yarısından fazlası normal ve u zerinde ag ırlık kazanmışlardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara go re; Kadınlar, gebelik o ncesi do nemde folik asit kullanımı konusunda bilgilendirilmelidir. Gebelik do neminde besin gruplarından tu ketim miktarları konusunda bilgilendirilmelidir. Yetersiz tu ketimin en fazla oldug u et, yumurta ve kurubaklagiller grubunun gebelikte beslenme açısından o nemi vurgulanmalıdır. Gebe kadınların, gebelik su resince ag ırlık kazanımları ve beslenme durumları ile beslenme bilgi du zeyleri saptanarak, onların ekonomik, sosyal ve ku ltu rel du zeylerine go re gerekli o neriler ve genel beslenme eg itimi verilmelidir. Bir kadının sag lıklı beslenme durumu, hem kişisel, hem de ulusal du zeyde bir iyilik ve gelişmişlik go stergesidir. Çu n- ku kadının sag lıg ı ve beslenmesi ile ilgili sorunlar çocukları aracılıg ı ile gelecek kuşakları etkilemektedir. Bu nedenle beslenme sorunlarının ço zu - mu nde sag lık personelinin duyarlılıg ı- nın artırılmasını sag layacak hizmet içi eg itimlerin verilmesi, halk eg itimleri yolu ile toplumsal duyarlılıg ın artırılması gerekmektedir. lendirilmesinin yapılması ve ag ırlık artışının bu dog rultuda du zenlenmesi gereklidir. Gebelerin yeterli ve dengeli beslenmesini sag lamak için, ebelerin nitelikli ve yeterli sayıda gebe izlemi konusunda motive edilip, beslenme konularında 19

11 KAYNAKLAR bilgileri artırılarak gebe eg itimine ag ırlık verilmelidir. 1. Baysal A. Beslenme, 10. Baskı, Hatipog lu Yayınevi, Ankara, 2000, ss Gebe kadınlara yapılan beslenme eg itiminin gebelerin beslenme ve genel sag lık durumları u zerine etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1992; 21: Ko ksal G, Go kmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatipog lu Yayınları, Ankara 2000: ss Berzy D, Erfft J, Jacobsen N, et al. Life Cycle Nutrition Pregnancy. Manual of Clinical Dietetics, Sixth Edition, Chicago, USA, 2000, pp Sag lık Bakanlıg ı, Hacettepe Nu fus Etu tleri Enstitu su ve Macro International Inc: Tu rkiye Nu fus ve Sag lık Araştırması beslenme eg itiminin dog um ag ırlıg ına etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1990; 19 : beslenmenin deg erlendirilmesi. STED 2005; 14: zelbahçe Sag lık Ocag ı Bo lgesindeki gebe kadınlarda anemi prevalansı. 1. Ulusal Ana-Çocuk Sag lıg ı Kongresi. Ankara 2001, ss Yu zbir N, Şen C. Gebelikte ve su t verme do neminde beslenme. Perinatoloji Dergisi 2001; 9: Olson C, Strawderman M, Dennison B. Maternal weight gain during pregnancy and child weight at age 3 years. Matern Child Health J 2009; 13: Gebelerin Gebelik, Dog um, Beslenme Sorunları ve Bunların Yenidog ana Etkileri, Tıp Faku ltesi Halk Sag lıg ı Anabilim Dalı, Diyarbakır, So zer C, Cevahir R, Şahin S, ve ark. Gebelerin gebelik su reci ile ilgili bilgi ve davranışları. Fırat Sag lık Hizmetleri Dergisi 2006; 1: kilo alımı ve egzersiz. Perinatoloji Dergisi 2005; 13: Haugen M, Brantsaeter A, Alexander J, et al. Dietary supplements contribute substiantially to the total nutrient intake in pregnant Norwegian women. Ann Nutr Metab 2008; 52: Brogh L, Rees G, Crawford M, et al. Social and ethinc differences in folic acid use during preconception and early pregnancy in the UK: Effect on maternal folate status. J Human Nutr & Dietetics 2009; 22: antenatal health behaviour: Findings from one maternity unit in Turkey. Midwifery 2008; 11: Baysal A, Karaag aog lu N, Taşçı N, ve ark. Gebe ve emzikli kadınların beslenme alışkanlıkları ve bunun anne sag lıg ı ve çocuk o lu mu ile ilişkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1985; 14: Garipag aog lu M, Budak N, Elmacıog lu F, 19. kadının beslenme durumunun deg erlendirilmesi. Tu rk Aile Hekimlig i Dergisi 2007; 11: kilosunu etkileyen fakto rler. Perinatoloji Dergisi 1994; 2: Fowles E, Murphey C. Nutrition and mental health in early pregnancy: A pilot study. J Midwifery Women s Health 2009; 54: Position of the American Dietetic Association and American Society for Nutrition: Obesity, Reproduction and Pregnancy Outcomes. J Am Diet Assoc 2009; 109: Lir Jewel S. Grummer L. Maternal obesity and breast-feeding practices. Am J Nutr 2003; 77: de Vader SR, Neeley HL, Myles TD, et al. Evaluation of gestational weight gain guidelines for women with normal pregnancy body mass index. Obstet Gynecol 2007; 110:

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC 01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC ŞİRKET PROFİLİ 2010 Yılından itibaren DOĞ ALĞAZ SEKTO RU NDE o nemli kuruluşlardan biri olan RVC DOĞ ALĞAZ YAPI MARKET I MALAT SAN.TI C. KALI TELI U RETI

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE EKİP Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmeli Hemşire-Ebe BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE HİZMETLER Kayıtlı

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ İÇİNDEKİLER TABLOSU I çindekiler Ön Bilgilendirme 1 Katılımcı Profili 2 Gençlik Alanında Çalışan Bir STK ya daha önce bağış yaptınız mı ya da yapmayı düşünür müsünüz? 3 Faaliyet

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

BENİM ANNEM GÜZEL ANNEM KARNINDA GÜZEL BESLE BENİ

BENİM ANNEM GÜZEL ANNEM KARNINDA GÜZEL BESLE BENİ BENİM ANNEM GÜZEL ANNEM KARNINDA GÜZEL BESLE BENİ Merhabalar, Uzun zamandır bilgi birikimimi yazıya dökme isteğim vardı. Bunun için de dolan bardağın taşmasını bekliyordum. İlk ne yazsam, neyi paylaşsam

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Özlem Banu Tulmaç, Zeynep Özcan Dağ, Yüksel Işık, Cemile Dayangan Sayan, Funda Erdoğan, Nevin Sağsöz Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Üniversite Öğrencilerinin Vitamin ve Mineral Desteği Kullanım Durumları SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı

Detaylı

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri ÜYELERİMİZ 2008 yılının Kasım ayında kurulan C ag rı Merkezleri Derneg i, bugu n bu nyesinde bulundurdug u 54 u ye ile sektöru n yu zde 90 ını temsil ediyor!

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 4. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI 2017 1. CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR-GE ŞUBESİ Şubat, 2017 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi...1 2. Bursa İli Dış Ticaret Verileri...2 3. Bursa

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 2. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yo nergenin amacı, MEF U5 niversitesi nde, lisans du zeyinde verilen eg itimo g retimin nitelig ini

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1 YETERLİ ve DENGELİ BESLENME PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ OKUL ÇAĞINDA BESLENME Okul çağı dönemi, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, besin

Detaylı

SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU

SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Sporcunun Kişisel Bilgileri Aileye ait bilgi Siklet Sporları *Diğer Sporlar Tıbbi Öykü Sigara Alkol? ( Vitamin C? ) Kullanılan farmakolojik

Detaylı

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amac MADDE 1 - (1) Bu Yo nerge, I stanbul Medipol U

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ GEBELİK VE EMZİKLİKTE BESLENME BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience MENTOR EĞİTİM DANIŞMANLIĞI MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience Y A Ş A Y A R A K Ö Ğ R E N M E N I N E N K E Y I F L I V E E T K I L I Y O L U L I V E I T L E A R N I T Amerika Liselerinde

Detaylı

Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA BESLENME YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Karın doyurmak yada açlık duygusunu bastırmak değildir. Sevilen

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Beslenme Sorunlarıyla Mücadele: Gizli Açlık, Hidden Hunger

Beslenme Sorunlarıyla Mücadele: Gizli Açlık, Hidden Hunger Beslenme Sorunlarıyla Mücadele: Gizli Açlık, Hidden Hunger Prof Dr Halit Tanju Besler Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Gazimağusa, KKTC G İ Z L İ A Ç L

Detaylı

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü OBEZİTE VE GEBELİK Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık

Detaylı

Çocukluk ve Ergenlikte Beslenme. Prof.Dr.Muazzez garipağaoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi

Çocukluk ve Ergenlikte Beslenme. Prof.Dr.Muazzez garipağaoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi Çocukluk ve Ergenlikte Beslenme Prof.Dr.Muazzez garipağaoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi İkisi de mutlu!!!! Malnütrisyon ve Obezite Günümüzde tüm dünyada çocuk sağlığını, dolayısıyla halk sağlığını tehdit

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 2. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI NİSAN 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü

Detaylı

MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME

MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME Züleyha KAPLAN Beslenme ve Diyet Uzmanı GEBELİKTE BESLENME SA Ğ LIKLI BEBEKLER = SA Ğ LIKLI NES İ LLER B İ R ANNEN

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

Beslenme: Yeterli ve dengeli beslenme: Besin: hayvansal kaynaklı besinlerdir. bitkisel kaynaklı besinlerdir. Besin öğesi:

Beslenme: Yeterli ve dengeli beslenme: Besin: hayvansal kaynaklı besinlerdir. bitkisel kaynaklı besinlerdir. Besin öğesi: Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması ve yaşam kalitesini artırması için gerekli olan besinleri vücuduna alıp kullanmasıdır. Beslenme, ne karın doyurmak veya

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 3. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu ven Endeksi & REIDIN Tu rkiye

Detaylı

ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI. Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI. Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Fetal Hayattan Çocukluğa Ġlk 1000 gün boyunca anne beslenmesi özellikle 2 evrede bebek

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ Dr. Dyt. Cemile İdiz Ne yemeliyim? DİYABET Tatlı meyve yeme!! Limon şekeri düşürür

Detaylı

GEBELİK & EMZİKLİLİK DÖNEMLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME

GEBELİK & EMZİKLİLİK DÖNEMLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME GEBELİK & EMZİKLİLİK DÖNEMLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME BESLENME NEDİR? Beslenme, yaşam zincirinin içinde yer alan, sağlık ve gelişimi kapsayan temel bir unsurdur. Her insanın yaşamının sonuna kadar sağlıklı

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslen!

Yeterli ve Dengeli Beslen! Yeterli ve Dengeli Beslen! Hareketli Ol, Egzersiz Yap! Kişisel Bakımına ve Günlük Hijyenine Özen Göster! Uyku Düzenine Dikkat Et! Stresten Uzak Dur! Yeterli ve dengeli beslenme «4 Yapraklı Yonca» içerisindeki

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 GÜVENLİ ANNELİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 Bu sunum; Arş. Gör. Dr. Tuğçe Şanver, Arş. Gör. Dr. Can Keskin ve Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Diyet Önerileri ve Etkisi

Diyet Önerileri ve Etkisi Akılcı Hipertansiyon Tedavisi Diyet Önerileri ve Etkisi Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç ç Hastalıkları Anabilim Dalı 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-26 Nisan

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU KUMLUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ REHBERLİ K VE PSİ KOLOJİ K DANİŞMA Hİ ZMETLERİ BO LÜ MÜ 2016 Bu araştırma Kumluca ilçesindeki MEB e bağlı resmi ortaokul ve

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

BESLENME. Doç. Dr. Emel ĐRGĐL

BESLENME. Doç. Dr. Emel ĐRGĐL BESLENME Doç. Dr. Emel ĐRGĐL Oktay ın Yemek Duası Beslenme Fetal gelişimin en başından itibaren, bebeklik, çocukluk, adölesan dönemlerden erişkin döneme kadar yaşamın her döneminde; Yeterli gıda, Đyi beslenme,

Detaylı

Bilindiği üzere beslenme; anne karnında başlayarak yaşamın sonlandığı ana kadar devam eden yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır

Bilindiği üzere beslenme; anne karnında başlayarak yaşamın sonlandığı ana kadar devam eden yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır OBEZİTE Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İSİM Gülşah KANER. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir. Eğitim

ÖZGEÇMİŞ. İSİM Gülşah KANER. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir. Eğitim İSİM Gülşah KANER ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir Eğitim 1991-1999...İzzet Gökçimen İlköğretim Okulu, İzmir 1999-2003...Karşıyaka Şemikler Süper Lisesi, İzmir 2003-2007...Erciyes

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebek beslenmesinde 0-3 yaş arası kritik bir dönemdir. Bu dönemde annelerin her konuda olduğu gibi beslenme konusunda bebekleri için mümkün olan en 1 / 7 iyi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü OBEZİTE VE GEBELİK Hazırlayan Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık Bakanlığı Yayın

Detaylı

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? Gebe ve emziren annede yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. 1 Tüm annelerin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılamaları Kendi vücut besin depolarını dengede

Detaylı

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein,

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, karbonhidrat, yağ ve enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. * Bu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1 / 29 Tanım Tamamlayıcı beslenme DSÖ tamamlayıcı beslenmeyi; 6. aydan sonra anne sütü yanında diğer Sadece anne

Detaylı

BESLENME. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ

BESLENME. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ BESLENME Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ 2 SAĞLIKLI BESLENME O Beslenme, O Yeterli ve dengeli beslenme O Besin O Besin öğeleri 3 İnsanlar neden yemek yer? Beslenme; İnsanın büyümesi, gelişmesi,

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: 1-9 HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU

EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU Hikmet Barutçugil Hikmet Barutçugil EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU ISBN: 978-605-83558-9-7 Sergi Kataloğu - 8 Genel Koordinatör Hikmet YILDIRIM Yayına Hazırlayanlar Servet GÜNGÖR Abdullah ÖZKAN Tasarım

Detaylı

İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları

İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 76-81 Orijinal Makale İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Kevser

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

SAĞLIKLI BESLENME. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 SAĞLIKLI BESLENME Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Zehra Gökkaya Kılıç, Arş. Gör. Dr. Müsenna Arslanyılmaz

Detaylı

Doğum Sonrası Dönemdeki Annelerin Sağlıklı Kilo Vermek Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Sorgulanması

Doğum Sonrası Dönemdeki Annelerin Sağlıklı Kilo Vermek Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Sorgulanması Ankara Med J, 24, 4(4): 44-5 DOI:.9/amj.2239 Araştırma / Research Doğum Sonrası Dönemdeki Annelerin Sağlıklı Kilo Vermek Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Sorgulanması Questioning the Knowledge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma Ilgaz (Çelik) 2. Doğum Tarihi : 17/07/1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 IFLA ve UNESCO IFLA (Uluslararası Ku tu phane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) UNESCO (Birles mis Milletler Eg itim, Bilim ve Ku ltu

Detaylı

21 OCAK 2015. 21.01.2015 Prof. Dr. A. Emel Önal

21 OCAK 2015. 21.01.2015 Prof. Dr. A. Emel Önal Prof. Dr. A. Emel Önal 21 OCAK 2015 21.01.2015 Prof. Dr. A. Emel Önal 1 Doğru beslenme çocukların normal büyüme ve gelişmesini sağlar ve daha sonra da yaşamı sağlıklı sürdürmek için gereklidir. Protein,

Detaylı

AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU

AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl): / / Cinsiyeti: K E Uyruğu: KKTC TC Diğer: Kimlik No: Sosyal Güvencesi: Ücretli Hasta Devlet Sevkli

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ December/Aralık 0 GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nalan Hakime Noğay ÖZET Bu çalışmanın amacı, yaşları arasında u birinci trimestır, i ikinci trimestır ve 0 u üçüncü trimestırda

Detaylı

HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ Hiperlipidemi; kanda çeşitli yağların yüksekliğini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu çeşitli yağ tipleri kolesterol, trigliserid, LDL-kolestroldür.

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması Erhan Erkut, Temmuz 2015 İncelenen program: Makine Mu hendislig i Karşılaştırılan grup: İstanbul vakıf u niversiteleri O

Detaylı

GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Aile Hekimliği sisteminde ilk 1000 gündeki beslenmeye yaklaşım nasıl olmalı? Doktor, Hemşire, Ebenin rolü GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Maternal,

Detaylı

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi Araş. Gör. Gizem Aytekin, Araş. Gör. Hülya Yılmaz Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

İçindekiler. http://d-nb.info/1033563838

İçindekiler. http://d-nb.info/1033563838 İçindekiler Bu Kitap kimin için yazıldı? 11 Önsöz 12 Diyabet üzerine bilmeniz gereken konular 15 Glukagon nedir? 17 Tip-1 -Diyabet 23 Kan şekerinin aşırı düşmesi neden olur? (Hipoglisemi) 25 Kan şekerinin

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ 1 YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin

Detaylı

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır.

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 1- Canlılar neden beslenmeye ihtiyaç duyarlar? Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 2- İnsanlar ve hayvanlar hangi şekilde hareket ederler? İnsanlar ve hayvanlar yer

Detaylı

Kocaeli İlinde Obezite ve Bir Tedavi Alternatifi Olan Obezite Cerrahisi Farkındalığının Değerlendirilmesi

Kocaeli İlinde Obezite ve Bir Tedavi Alternatifi Olan Obezite Cerrahisi Farkındalığının Değerlendirilmesi Kocaeli İlinde Obezite ve Bir Tedavi Alternatifi Olan Obezite Cerrahisi Farkındalığının Değerlendirilmesi Sertaç Ata Güler, Sertaç Kırnaz, Ezgi Uçar Taş, Oktay Yirmibeşoğlu, Tonguç Utku Yılmaz, Nihat Zafer

Detaylı

AĠLEM VE BEN BESLENME (TEMEL BESĠN GRUPLARI) YAZAN: MERAL ġahġn

AĠLEM VE BEN BESLENME (TEMEL BESĠN GRUPLARI) YAZAN: MERAL ġahġn AĠLEM VE BEN BESLENME (TEMEL BESĠN GRUPLARI) YAZAN: MERAL ġahġn Geçen sayıda beslenme konusuna genel bir giriş yaparak besin öğeleri hakkında bilgiler vermiştim. Bu sayıda ise temel besin grupları ve doğru

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ GEÇİREN KİŞİLERDE KİLO VERMEK BEYNİ İŞTE BÖYLE ETKİLİYOR!

OBEZİTE CERRAHİSİ GEÇİREN KİŞİLERDE KİLO VERMEK BEYNİ İŞTE BÖYLE ETKİLİYOR! OBEZİTE CERRAHİSİ GEÇİREN KİŞİLERDE KİLO VERMEK BEYNİ İŞTE BÖYLE ETKİLİYOR! Yeni araştırmalar, kilo kaybı ameliyatının vücut yağlarının beyin üzerindeki olumsuz etkilerini tersine çevirdiğini gösteriyor.

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZĠTESĠ VE BESLENME. Dyt.Seyran Seçil KURAL

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZĠTESĠ VE BESLENME. Dyt.Seyran Seçil KURAL ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZĠTESĠ VE BESLENME Dyt.Seyran Seçil KURAL Ana Hedef Sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Amaç Örgün ve yaygın eğitimde obezite ile mücadele konusunda, okul öncesi

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME BESİN ÖGELERİ

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME BESİN ÖGELERİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME Doğumdan itibaren büyüme ve gelişme, sağlıklı ve uzun bir yaşam için vücudumuza gerekli olan bütün maddeleri besinlerle alırız. Besin; yenilebilen ve yenildiğinde

Detaylı

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Nedir? Bir yerin haritasını veya planını yapabilmek için o yer ku çu ltu lerek bir du zlem u zerine çizilebilir. C u nku, haritası veya planı çizilecek yerin bu yu

Detaylı