SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır"

Transkript

1 SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: KAYSERİ MELİKGAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDE GEBE KADINLARIN GEBELİKTE BESLENME KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE BESLENME DURUMU THE NUTRITIONAL KNOWLEDGE LEVEL AND NUTRITION STATUS OF PREGNANT WOMEN ON PREGNANCY IN KAYSERİ MELİKGAZİ EDUCATION RESEARCH HEALTH GROUP CENTER AREA 1 Kayseri Asker Hastanesi, Kayseri Serap YAVUZ 1 Mualla AYKUT 2 2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri ÖZET: Kayseri Melikgazi Eg itim ve Araştırma Sag lık Grup Başkanlıg ı Bo lgesi nde gebe kadınların gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve beslenme durumunu saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmaya, gebeliklerin II. trimesterinde ( aylarında) olan 375 gebe alınmıştır. Veriler gebe kadınların gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve beslenme durumunu saptamaya yo nelik olarak hazırlanan, 54 soru içeren anket formu ile toplanmıştır. Gebelerin yaş ortalaması 27.16± 5.4 yıl, %85.3 u ev kadını, %71.2 si çekirdek aileye sahiptir. Kendi deg erlendirmelerine go re, % 56.3 u nu n ekonomik durumu orta, %58.7 si SSK lı, %96.8 i gebe izlemi almıştır, %99.2 si doktor kontrolu nden geçmiştir. Gebelerin %13.1 i gebelikten o nce folik asit kullanmış, %95.5 i gebelikte vitamin-mineral desteg i almıştır. Gebelerin besin gruplarından gebelik o ncesine go re et, yumurta, kurubaklagil, su t ve su t u ru nleri, sebze-meyve gruplarının daha fazla miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilme oranları sırasıyla, %85.1, % 92.5, %93.6 olarak yu ksek, ancak tahıllar ve yag -şeker gruplarının aynı miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla %18.7 ve %5.9 olarak du şu k bulunmuştur. Besin grupları tu ketim durumları incelendig inde yetersiz tu ketim, et, yumurta, kurubaklagiller grubunda en yu ksektir (%86.7), bunu su t ve su t u ru nleri izlemektedir (%48.8), fazla tu ketim ise sebze ve meyve grubunda en yu ksek (%50.4) bulunmuştur, tahıllar (%43.7) bunu izlemektedir. Gebelerin yarısından fazlasında (%55.4) ag ırlık kazanımının normal ve u zerinde oldug u saptanmıştır. Gebelik o ncesi beden ku tle indeksine fazla kilolu ve obez olanlarda normal ve u zerinde ag ırlık kazananların oranı, zayıf ve normal ag ırlıkta olan gebelere go re yu ksek bulunmuştur. Tahılları fazla tu ketenlerin (%64) yarısından fazlası normal ve u zerinde ag ırlık kazanmışlardır. Sonuç olarak; gebe kadınların gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve ag ırlık kazanımlarındaki yetersizlik dikkati çekmiştir. Anahtar kelimeler: Beslenme, bilgi, gebelik, ag ırlık kazanımı ABSTRACT: This study was conducted to determine the level of nutritional knowledge level and nutritional status of pregnant women in the second trimester (4-5-6th months) (n=375) in Melikgazi Health Group Area. The data was obtained by a structured questionnaire consisting of 54 items. Mean age was 27.16±5.4 years, 85.3% were housewives, 71.2% had nuclear family. According to their self-reports; 56.3% represent moderate socio-economic level and 58.7% have health insurance, 96.8% were followed up by midwives. 99.2% were followed up by physicians. 13.1% used folic acid before pregnancy and 95.5% used vitamin-mineral supplements during pregnancy. The true knowledge of pregnant women on food groups to be increased during pregnancy was high as 85.1%, 92.5%, and 93.6%, respectively for meat-egg-legumes, milk and milk products, vegetable-fruit group; however the true knowledge on cereals and fat-sugar groups were low, 18.7% and 5.9%, respectively. The highest inadequate consumption was for meat-egg-legumes (86.7%), milk and milk products (48.8%), the highest adequate consumption was for vegetablefruit (50.4%), cereals group (43.7%). More than half of the pregnant women (55.4%) gained normal and above weight. The weight gain status according to prepregnancy body mass index (BMI) is as follows; the proportion of the women who were overweight and obese in prepregnancy gained normal and above weight compared to the women who were underweight and normal. More than half of the women who consumed cereals in high amounts (64%) gained normal and above weight. In conclusion, the knowledge status of pregnant women on pronounced. Key words: Nutrition, knowledge, pregnancy, weight gain Makale Geliş Tarihi : Makale Kabul Tarihi: Corresponding Author: Serap YAVUZ Kayseri Asker Hastanesi Diyetisyen. Kayseri Asker Hastanesi Diyetisyeni, Kayseri, Tel: +90 (352) / 2413 E-posta: K YE 10

2 Yavuz S, Aykut M GİRİŞ Gebelik beslenmenin çok o nemli oldug u do nemlerden biridir. Gebelikte fetu s, annenin aldıg ı besin o g elerinin plasenta yoluyla fetu se taşınması ile bu yu r. Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme, hem bebek hem de anne sag lıg ı açısından o nem taşır. Gebe kadının yetersiz ve dengesiz beslenmesi bebekte; o lu, prematu re dog ugelişimde geriliklere yol açmaktadır. Gebe kadılama veya aşırı kilo alma, diş çu ru kleri, anemi, osteomalasi gibi beslenme yetersizlig i hastalıklarına yol açmaktadır. Gebe kadının beslenmesinin, dog an çocug un sag lıg ı u zerinde etkisini inceleyen bir araştırma yeterli ve dengeli beslenen kadınlardan dog an çocukların, % 94 u nu n sag lık durumunun iyi, % 3 u nu n orta ve % 3 u nu n de ko tu oldug u go ru l- mu ştu r. Bunun yanında yetersiz ve dengesiz beslenen kadın grubundan dog an çocukların % 67 sinin ko tu, % 25 inin orta ve % 8 inin iyi sag lık koşullarında oldug u saptanmıştır. Beslenme durumu iyi ile orta arasında olan kadınların çocukları arasında, iyi olanların oranı % 50, orta olanların % 44, ko tu olanların oranı ise % 5 olarak bulunmuştur (1). Gebe kadınların beslenme bilgi du zeyleri ve beslenme durumları, gebelerin yeterli ve dengeli beslenmesi, anne sag lıg ı ve bebek sag lıg ı açısından o nem taşımaktadır. Bu çalışmada Kayseri Melikgazi Eg itim Araştırma Sag lık Grup Başkanlıg ı Bo lgesi nde gebe kadınların, gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve beslenme durumlarının saptanması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Kurulu nun onayı alınmıştır. (Karar No : 09/258). Bir çalışmada gebe kadınların gu nlu k besin tu ketim miktarları o nerilen miktarlarla karşılaştırıldıg ında; su t ve su t u ru nlerini % 60.6, et ve et u ru n- lerini % 84.5, kurubaklagilleri % 76.8, taze sebzeleri % 79.9, taze meyveleri % 56.4 oranında eksik aldıkları belirlenmiştir (2). Bu oranlar esas alınıp % 95 gu ven du zeyinde o rneklem sayıları hesaplandıktan sonra; en yu ksek o rneklem sayısını veren en du şu k yu zde kullanılarak en az alınması gereken gebe sayısı 347 olarak hesaplanmış ve 375 gebe araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışma, nu fusu kapsayan Kayseri Melikgazi Eg itim Araştırma Sag lık Grup Başkanlıg ı Bo lgesi nde yu ru tu lmu ştu r. Bo lgede 18 sag lık ocag ı hizmet vermektedir. Bu sag lık ocaklarından u ç sag lık ocag ı rastgele seçilerek, araştırma Bu nyamin Somyu rek, Latif Başkal ve Yıldırım Beyazıt Sag lık Ocag ı bo lgelerinde yapılmıştır. Melikgazi Eg itim ve Araştırma Sag lık Grup Başkanlıg ı Ocak 2007 verilerine go re gebe sayısı; araştırmanın yu ru tu ldu g u Bu nyamin Somyu rek Sag lık Ocag ı Bo lgesi nde 2518, Latif Başkal Sag lık Ocag ı Bo lgesi nde 2647, Yıldırım Beyazıt Sag lık Ocag ı Bo lgesi nde 3311 olmak u zere toplam gebe sayısı 8476 dır. Araştırma kapsamına alınması planlanan 375 gebenin ku me o rnekleme yolu ile; her ku meden 25 gebe olmak u zere toplam 15 ku - meden alınması kararlaştırıldı. Araştırma bo lgesi olarak seçilen sag lık ocag ı bo lgelerindeki gebe sayıları dikkate alınarak, orantı yoluyla her sag lık ocag ı bo lgesindeki ku me sayıları; Bu nyamin Somyu rek Sag lık Ocag ı için 4.45, Latif Başkal Sag lık Ocag ı için 4.6 ve Yıldırım Beyazıt Sag lık Ocag ı için 5.8 olarak hesaplandı. Bunlar virgu lden sonra 5 ve u zeri olanlar bir u st rakama tamamlanarak her sag lık ocag ı için sırası ile 4, 5 ve 6 ku me olarak belirlendi. Sag lık ocaklarındaki her ebe bo lgesi bir ku me olarak kabul edilip, ebelerin gebe listelerinden faydalanılarak gebelig inin II. trimesterinde olan ilk 25 kadın ve adresleri belirlendi. Bu gebeler evlerinde ziyaret edilerek araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış, gebeye ait tanımlayıcı bilgileri, gebenin beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve besin tu ketim sıklıg ı ile besin grupları tu ketimine ait bilgilerini sorgulayan 54 sorudan oluşan anket formu yu z yu ze go ru şme yoluyla araştırmacı tarafından dolduruldu. Evde bulunamayanlara telefonla ulaşılıp, randevu kadınların tamamı araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Gebelere, Gebelik o ncesiyle karşılaştırıldıg ında, besin gruplarından tu ketim durumu nasıl olmalı? sorusu sorulmuştur. Et, yumurta, kurubaklagil, su t ve su t u ru nlerini ve sebze-meyveyi daha çok, tahıllar ile yag ve şeker grupları içinde aynı şeklinde ifade edenler biliyor bunun dışındaki ifadelerde bilmiyor olarak deg erlendirilmiştir (1,3). Gebe kadınların beslenme durumu deg erlendirilirken, Tablo 1 de go sterilen gebe kadınlar için gu nlu k alınması gereken porsiyonlar esas alınarak, o nerilen miktarda gu nlu k alınması gereken porsiyonu alanlar yeterli, eksik alanlar yetersiz, o nerilen porsiyondan fazla tu ketenlerin ise besin grupları tu ketim miktarları fazla olarak deg erlendirilmiştir (1). 11

3 Tablo 1. Normal Ag ırlıkta Normal Faaliyette Gebeler için Gerekli Gu nlu k Besin Tu r ve Miktarları Besin grupları Normal Gebelik için ek 1. Et, kuru baklagil, yumurta (Her çeşit et, tavuk, balık, fasu lye, nohut, mercimek, bo ru l- ce, vb) veya kurubaklagil yemeg i veya 2 etli sebze yemeg i 1 porsiyondur) 1 yumurta veya onun kadar et veya 1 porsiyon dig erleri 2. Taze sebze ve meyveler 5-6 porsiyon mu mku nse bir porsiyonu yeşil yapraklı sebzelerden, 1 i turunçgillerden veya domatesten 1-2 porsiyon 3.Su t ve tu revleri (Su t, yog urt, peynir) 1-2 porsiyon (1 su bardag ı su t veya yog urt 1 porsiyondur. 2 kibrit kutusu kadar peynir veya ço kelek 1 porsiyondur) 1 porsiyon 4. Tahıllar 3 6 dilim Hiç veya 1 dilim Ekmek, pirinç, bulgur, makarna, bo rek, tatlı Hiç veya 1 porsiyon Hiç Gebelerin ag ırlık o lçu mleri 100 gr hassaslıkta o lçebilen dijital basku l ile yapılmıştır. Kadının gebelik su resinde uygun ag ırlık kazanımının belirlenmesinde, gebe kalmadan o nceki ag ırlık durumu (beden ku tle indeksi) temel alınmıştır. Gebelerin ifade ettikleri gebelikten o nceki ag ırlıkları ve o lçu len boy deg erleri kullanılarak (m 2 ) formu lu nden yararlanılarak hesaplanmıştır olanlar normal, olanlar fazla kilolu, 30 ve u zeri olanlar obez olarak deg erlendirildi (4). Gebelerin ag ırlık kazanımları, gebe kalmadan o nceki ag ırlık ve şu andaki ag ırlık farkından yaralanılarak hesaplanmıştır. Tablo 2 de gebe o nerilen ag ırlık kazanımları go ru lmektedir (4). Tablo 2. BKi ye göre ağırlık kategorileri Toplam ağırlık kazanımı (kg) 1. trimesterde artış (kg) 2. ve 3.trimesterde haftalık artış (kg) <20.0) Normal -24.9) Fazla kilolu (BKI ) Obez En az

4 Yavuz S, Aykut M ayına go re o nerilen ag ırlık kazanımları Tablo 2 esas alınarak hesaplandı. Ayrıca gebelerin araştırma sırasında saptanan ag ırlık deg eri ile kadının ifade ettig i gebelik o ncesi ag ırlık deg eri arasındaki fark hesaplanarak gebelikteki ag ırlık kazanımları bulundu. BULGULAR Araştırmaya alınan gebelerin bazı o zelliklerine go re dag ılımı Tablo 3 te sunulmuştur. Tablo 3. Özellikler Sayı % Yaş grupları 19 yaş ve altı yaş yaş ve u zeri Meslek Memur Sigortalı işçi Serbest meslek sahibi Ev kadını Aile tipi Çekirdek aile Geleneksel aile Kendi değerlendirmelerine göre ekonomik durum Orta Ko tu Sosyal güvence SSK Emekli Sandıg ı Bag -Kur Yeşil Kart Yok Ebe izlemi Yapılan Yapılmayan Doktor kontrolünden geçme n=375 Evet Folik asit kullanma durumu Evet Hayır Vitamin-mineral desteği alma durumu Evet Hayır TOPLAM

5 Araştırma kapsamına alınan gebelerin besin gruplarından gebelik o ncesine go re tu ketime ilişkin bilgi du zeyleri Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 5 te gebelerin besin gruplarını tu ketim durumlarını o nerilen miktarlara go re deg erlendirme sonuçları go ru lmektedir. Tablo 4. Besin Grupları Biliyor Bilmiyor Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Et, yumurta, kurubaklagiller Su t ve su t u ru nleri Sebze ve meyve Tahıllar Yag ve şeker Gebelerden, et, yumurta, kurubaklagiller, su t ve su t u ru nleri ve sebze-meyvenin gebelik o ncesine go re daha fazla tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla %85.1, %92.5 ve %93.6 olarak yu ksek oranlarda bulunmuştur, ancak tahıllar ve yag -şeker gruplarının aynı miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla % 18.7 ve %5.9 olarak du şu k bulunmuştur. Yetersiz tu ketim; et, yumurta, kuru baklagiller grubunda en yu ksektir (%86.7). Bunu su t ve su t u ru nleri izlemektedir (%48.8). Fazla tu ketim ise, sebze ve meyve grubunda en yu k- sek (%50.4) bulunmuştur, tahıllar (%43.7) bunu izlemektedir. Tablo 5. Araştırma Kapsamına Alınan Gebelerin Besin Gruplarını Tu ketim Durumları Besin Grupları Yetersiz Yeterli Fazla Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Et,yumurta, kurubaklagiller Su t ve su t u ru nleri Sebze ve meyve Tahıllar

6 Yavuz S, Aykut M Tablo 6. Araştırma Kapsamına Alınan Gebelerin Gebelik Ayına Go re Ag ırlıklarındaki Deg işimin Deg erlendirilmesi Ağırlık Değişimi Sayı % Ag ırlık kaybı Yetersiz ag ırlık kazanımı Normal ve u zerinde ag ırlık kazanımı Toplam Tablo 6 da go ru ldu g u gibi, gebelerin % 55.4 u nu n ag ırlık kazanımlarının normal ve u zerinde, % 41.1 inin yetersiz oldug u, % 3.5 inin de ag ırlık kaybettig i saptanmıştır. kazanım durumları incelendig inde, fazla kilolu ve obez olanlardan normal ve u zerinde ag ırlık kazananların oranı zayıf ve normal ag ırlıkta olan gebelere go re anlamlı olarak yu ksek bulunmuştur. Tablo 7. Ağırlık Kazanım Durumu Özellikler Yaş grupları n Ağırlık kaybı Yetersiz ağırlık kazanımı Normal ve üzerinde ağırlık kazanımı Sayı % Sayı % Sayı % 19 yaş ve altı yaş yaş ve u zeri X 2 p >0.05 Eğitim düzeyi ilkokul >0.05 Ortaokul ve lise Meslek Çalışan >0.05 Ev kadını Tablo 7 de gebelerin çeşitli o zelliklerine go re ag ırlık kazanım durumları go ru lmektedir. Yaş, eg itim, meslek ve aylık gelirlerine go re ag ırlık kazanım durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 15

7 Tablo 7 nin devamı Özellikler Aylık gelir (TL) n Ağırlık kaybı Ağırlık Kazanım Durumu Yetersiz ağırlık kazanımı Normal ve üzerinde ağırlık kazanımı Sayı % Sayı % Sayı % Asgari u cretin altında ve u stu Gebelik öncesi BKİ (normal) (fazla X 2 p P> P< Tablo 8. Araştırma Kapsamına Alınan Gebelerin Ag ırlık Kazanımlarına Go re Besin Grupları Tu ketim Durumlarına Go re Dag ılımı Ağırlık Kazanım Durumu Besin Grupları n Ağırlık kaybı Normal ve Yetersiz üzerinde ağırlık kazanımı ağırlık kazanımı Sayı % Sayı % Sayı % Süt ve süt ürünleri Yetersiz Yeterli Fazla Et, yumurta, kurubaklagil Yetersiz Yeterli Fazla Sebze ve meyve Yetersiz Yeterli Fazla Tahıllar Yetersiz Yeterli Fazla X 2 p P > P > P > P <

8 Yavuz S, Aykut M Tablo 8 de go ru ldu g u gibi gebelerin su t ve su t u ru nleri, et-yumurta-kurubaklagil ve sebze -meyve grubundan yetersiz, yeterli ya da fazla tu ketim durumlarına go re, ag ırlık kazanımları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tahılları yetersiz tu ketenlerin % 46.7 si normal ve u zerinde ag ırlık kazanırken, fazla tu ketenlerin % 64 u normal ve u zerinde ag ırlık kazanmışlardır. Tahıl tu ketimi arttıkça normal ve u zerinde ag ırlık kazanımı da artmaktadır. Gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. TARTIŞMA Araştırma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalaması 27.16±5.47 yıldır. Gebelerin % 80 inin yaş grubunda oldug u belirlenmiştir.tu rkiye Nu fus Sag lık Araştırması (TNSA) 2003 sonuçlarında, Tu rkiye de kadınlar ilk dog urganlık deneyimini 20 li yaşlarda yaşamakta, bir kadının 25 yaşında ortalama bir çocug a, 30 yaşında iki çocug a sahip oldug u saptanmıştır (5). Yine gebe beslenmesine ilişkin bir çalışmada, yaş grubu dog urganlıg ın en yu ksek oldug u yaş grubu olarak vurgulanmıştır (6). Araştırmamızda gebelerin % 85.3 u ev kadını iken, % 8.3 u nu n memur, % 5.1 inin sigortalı işçi, %1.3 u nu n ise serbest meslek sahibi oldug u belirlenmiştir. Çalışan gebe oranı % 14.7 dir. Arslan ve arkadaşlarının (2), Ankara da yaptıkları çalışmada ev hanımı gebe oranı % 85.5 iken, çalışan gebe oranı % 14.5 bulunmuştur. Bu çalışmadaki bulgular, araştırmamızdaki bulgulara oldukça benzerdir TNSA da kadınların %42 sinin araştırmadan o n- ceki 12 aylık su re içerisinde çalışmış, % 27 sinin araştırma esnasında çalışıyor oldug u belirlenmiştir (5). Çalışmamızda gebelerin % 13.1 inin gebelikten o nce folik asit, % 95.5 inin multivitaminve ark. (7), Malatya da yaptıkları çalışmada kadınların % 46.5 inin gebeliklerinde vitamin-mineral desteg i aldıg ını, % 20.3 u nu n demir ve vitamin preparatını birlikte kullandıg ını saptamışlardır. Kılıç ve ark. (8), gebelerin % 67 sinin vitamin ve mineral aldıg ını bulmuştur. Gebelikte artan vitamin ve mineral ihtiyacını diyetle karşılamak mu mku n olmadıg ından, gebe kadınlara multivitamin ve demir desteg i verilmesi o nerilmektedir o nerdig i beslenme tarzı demir-folik asit destekli beslenmedir (10). Tokso z ve ark. (11) ado lesan gebelerle yaptıkları çalışmada; % 28.8 inin demir, % 25.6 sının vitamin preparatı kullandıkları belirlenmiştir. So zeri ve ark. (12) yaptıg ı çalışmada, olguların % 61 inin gebelik su resince demir, % 71.6 sının vitamin preparatı kullandıg ı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri nde gebelerde demir ve çinko kullanım oranı % 56.5 olarak bulunmuştur Birinci veya ikinci trimesterde başlanılan vitamin mineral desteg inin preterm dog um riskini ve du şu k dog um tartılı bebek olasılıg ını 2 kat azalttıg ı bazı go zlemsel çalışmalarda ortaya konmuştur (13). Vitamin ve mineral desteklerinin alınması besin o g esi alımına o nemli katkılarda bulunmaktadır (14). Londra nın dog usunda yaşayan 402 gebe kadın u zerinde yapılan çalışmada, gebelerin % 12 sinin gebelik o ncesi do nemde folik asit kullandıkları bulunmuştur (15). Tu rkiye de yapılan bir araştırmada, gebelerin % 8 inin gebelik o ncesi do nemde folik asit almaya başladıg ı bulunmuştur (16). Yine Tu rkiye de yapılan başka bir araştırmada, hamileliklerin yarıdan fazlası planlanmış olmasına rag men, gebelerin sadece % 10 u gebe kalmadan folik asit almaya başlamışlardır (16). Araştırmamızda da bu oran du şu k (% 13.1) bulunmuştur. Folik asit gibi vitaminlerin alımının gebelik için istenen du - zeyde olmayışı, çog u kadının vitamin alımının o nemini bilmemesi ya da bilmelerine rag men yeterli motivasyona sahip olmamalarından kaynaklanabilir. Annenin diyeti gebelik gidişatını belirleyen o nemli fakto rlerdendir. Gebelikteki malnu t- risyon uzun vadede toplum sag lıg ını da olumsuz etkiler (6). Gebelerin et-yumurta-kurubaklagiller, su t ve su t u ru nleri ve sebze meyveyi gebelik o ncesine go re daha fazla tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla % 85.1, % 92.5, % 93.6 olarak yu ksek bulunmuştur. Ancak tahıllar ve yag -şeker gruplarının aynı miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı sırasıyla % 18.7 ve % 5.9 olarak du şu k bulunmuştur (Tablo 4). Baysal ve ark. (17) tarafından yapılan çalışmada, gebe kadınların; % 38.1 i su t ve su t u ru nlerinin, % 31.1 i et-yumurta-kurubaklagillerin, % 10.2 si sebzelerin, % 10.4 u meyvelerin, % 4.9 u tahılların tu ketilmesi gerektig ini ifade etmişlerdir. Tu r- kiye deki kadınların genel olarak beslenme ve o zellikle de gebelik su resinde beslenme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıg ına ilişkin bilgiler mevcuttur (16). Bu sonuçlardan gebelerin besin gruplarını gebelik o ncesine go re tu ketimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu bilgi yetersizlig ine etki eden birçok fakto r olabilir. Bunların başında, besinlerle ilgili ku ltu rel inançlar, ebe tarafından yapılan izlem sayısı, izlemde beslenme eg itimi ve ayrıca ebe tarafından yapılan izlemde verilen beslenme eg i- timinin nitelig i de o nem taşımaktadır. Gebelikte beslenme, gebelik su recini ve sonuçlarını etkileyen o nemli bir sag lık belirleyici- 17

9 sidir. Arslan ve ark. (2) çalışmasında, gebelerin su t ve su t u ru nlerini % 64, et, yumurta, kurubaklagilleri % 72, tahılları % 58, taze sebzeyi % 79.9, taze meyveyi % 56.4 oranında yetersiz tu kettikleri saptanmıştır. Aykut ve ark. (6), gebelerdeki beslenme eg itiminin dog um ag ırlıg ına etkisini belirlemek amacıyla Kayseri de yaptıkları çalışmada, gebe kadınların % 16.4 u nu n su t ve su t u ru nlerini, % 62.7 sinin et,yumurta,kuru baklagilleri, % 32.8 inin sebze ve meyveyi yetersiz tu kettikleri, tahıllar ve yag -şeker grubunu da yetersiz tu keten gebe olmadıg ını saptamışlardır. Garipayan bir grup gebe kadının beslenme durumunun deg erlendirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, gebelerin beslenme ile aldıkları ortalama gu nlu k enerji ve besin o g elerinin yetersiz oldug u tespit edilmiştir. Tokso z ve ark. (11), Diyarbakır da yaptıkları bir çalışmada, gebelerin % 13.6 sının su t ve su t u ru nlerini, % 56 sının et, yumurta, kurubaklagilleri, % 22.4 u nu n sebzeyi, % 40 ının da meyveyi yeterli tu kettikleri saptanmıştır. Araştırmamızda gebelerin besin gruplarını tu ketim du zeyleri o nerilen miktarlar ile karşılaştırıldıg ında % 5.3 u et, yumurta, kuru baklagilleri, % 16.5 i su t ve su t u ru nlerini, % 12.8 i sebze ve meyveyi, % 8.3 u tahılları yeterli ancak bu besin gruplarını sırasıyla % 86.7, % 48.8, % 36.8 ve % 48.0 oranında yetersiz tu kettikleri saptanmıştır (Tablo 5). Bu oranların gebe kadınların gereksinmeleri için yeterli olmadıg ı go ru lmektedir. Kadanalı ve ark. (19), dog um kilosunu etkileyen fakto rleri inceleyen çalışmasında, gebelikte ek olarak besin alanların almayanlarla kıyaslandıg ında daha ag ır (+148 g) bebek dog urdukları ve kadınların gebelikte en sık su t tu ketimini artırdıkları saptanmıştır. Fowles ve ark. (20), tarafından yapılan çalışmada bu tu n gebeler, et, yumurta, kurubaklagilleri, tahılları yeterli alırken; meyveyi, su t ve su t u ru nlerini yetersiz aldıkları saptanmıştır. Baysal ve ark. (17), yaptıkları çalışmada da, gebelerin enerjilerini genellikle ekmek, bulgur, un, şeker gibi bol karbonhidratlı besinlerden sag ladıg ı ve et, yumurta su t ve su t u ru nlerinin tu ketiminin bizim çalışmamızla da uyumlu olarak, o nerilenin çok altında oldug u tespit edilmiştir. Bunun yanında tahılları, taze sebze-meyveyi ise yeterli du zeyde tu kettikleri belirlenmiştir. Garipag aog lu belerin yeterli ve dengeli beslenmedikleri belirlenmiştir. Bizim araştırmamız da bu sonuçlarla benzerlik go stermektedir. Araştırmamızda, gebelerin yarısından fazlasının (% 55.4) gebelikteki ag ırlık kazanımı fazla bulunmuştur (Tablo 6). Kadının gebelikteki ag rılık artışı bebeg in dog um ag ırlıg ını ve sag lıg ını etkiler (18). Gebelikte yetersiz ag ırlık artışı, intrauterin gelişme gerilig i ve du şu k dog um ag ırlıklı bebekle sonuçlanmakta, aşırı ag ırlık artışı ise zor dog um ve buna bag lı komplikasyonları ortaya çıkarmaktadır (2). ABD Tıp Enstitu su 1990 da gebelikte ag ırlık kazanımı ile ilgili var olan bilgileri ele alıp Nutrition During Pregnancy adlı kapsamlı bir deg erlendirme yayınladı. Bu raporda gebelikte kazanılan ag ırlık miktarının anne adayılirtildi. Johnson ve arkadaşları (21), gebelikte kao lçu mlerinin izlenmesinin, diyeti ile tu kettiklerinin saptanmasından daha iyi bir go sterge oldug unu ileri su rmekle beraber, kadının besin tu ketiminin saptanarak aldıg ı enerji ve besin o g elerinin miktarlarının belirlenmesi risklerini daha iyi ortaya koymaktadır. Portekizli araştırmacılar, gebeliklerinde, 16 kg dan fazla ag ırlık kazanan kadınların çocuklarının, gebeliklerinde 9 kg dan daha az ag ırlık kazanan kadınların çocuklarına go re daha obez olduklarını go stermişlerdir (21). Annenin gebelik do nemindeki, aşırı kilo alımının engellenmesinin çocukluk çag ı obezitesinin engellenmesinde o nemli bir rol oynadıg ı ortaya koyulmuştur (21). Lir ve ark. (22), tarafından yapılan bir çalışmada gebelerin % 31 i o nerilenden daha az ve % 42.5 i daha fazla ag ırlık kazanmıştır. Amerikalı kadında yapılan kontrollu bir çalışmada da gebelikte aşırı ag ırlık kazanım deneyimi yaşayan kadınlar arasında, bebek makrosomiasının riskinde u ç kat artış bulunmuştur. Bunun yanı sıra, gebelikte aşırı ag ırlık kazanımı, kadınlarda obezite için bir risk fakto ru olan postpartum do nemindeki ag ırlık kaybedememe ile bag lantılıdır (22). Gebelikte daha fazla ag ırlık kazanan kadınlar, daha uzun su re kilolu kalmaya ve daha az ag ırlık kazanan kadınlara go re, hayatları boyunca daha yu ksek bir ag ırlık du zeyinde gitmeye yatkındırlar. Gebelikteki ag ırlık kazanımının, çocug un gelecekteki obezite riskine etkileri oldug u go sterilmiştir (23). Araştırmamızda, gebelerin yaş grupları, eg itim du zeyi, meslek, gebelik o ncesi ag ırlık kazanımı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Dig er o zellikleriyle ag ırlık kazanım durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 7). Olson ve ark. (10), yaptıg ı çalışmada sında o nemli bir etkileşim bulunmuştur. Araştırma sonuçlarımız bu çalışmayla uyum go stermektedir Araştırmamızda besin grupları alım durumuna go re ag ırlık kazanım durumları incelen- 18

10 Yavuz S, Aykut M miş ve su t ve su t u ru nleri, et-yumurtakurubaklagil, sebze meyve tu ketimi ile ag ırlık kazanımı durumu arasında anlamlı bir fark bulunmazken, tahılları yetersiz tu ketenlerin % 46.7 si normal ve u zerinde ag ırlık kazanırken, fazla tu ketenlerin % 64 u normal ve u zerinde ag ırlık kazanmışlardır (Tablo 8). Fazla ag ırlık kazanımı olanların, tahılları fazla tu kettig i go ru l- mektedir. Tahıl grubunu fazla tu ketenlerde fazla ag ırlık kazanımı olmasının nedeni, tahıl grubundaki besinlerin enerji deg erinin yu ksek olmasından kaynaklanabilir. Yapılan çeşitli araştırmalarda gebe kadınların enerjilerini genellikle ekmek, bulgur, un gibi enerji deg eri yu ksek tahıllardan sag ladıkları belirlenmiştir (16,21). SONUÇ VE ÖNERİLER Gebe kadınların gebelikte beslenme konusundaki bilgi du zeyleri ve beslenme durumunu saptamak amacıyla yapılan araştırma sonuçlarına go re; 1. Araştırma kapsamındaki gebelerin yaş ortalaması 27.16±4.5 yıldır. Gebelerin çog unlug u ev kadınıdır (% 85.3), % 71.2 sinin aile yapısı çekirdek aile olup, gebelerin yarısından fazlası (% 56.3) ekonomik durumlarının orta oldug unu ifade etmişlerdir. 2. Gebelik nedeniyle vitamin-mineral desteg i alma oranı (% 95.5) yu ksek iken, gebelik o ncesi folik asit kullanım oranı ise (% 13.1) du şu ktu r. 3. Araştırma kapsamına alınan gebelerin, et - yumurta-kurubaklagiller, su t ve su t u ru nleri, meyve ve sebzeyi gebelik o ncesine go re daha fazla tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı yu ksektir (sırasıyla % 85.1, % 92.5 ve % 93.6), ancak tahıllar ve yag -şeker gruplarının aynı miktarda tu ketilmesi gerektig ini bilenlerin oranı (sırasıyla % 18.7, % 5.9) du şu ktu r. 4. Besin gruplarından tu ketim durumları incelendig inde yetersiz tu ketim; etyumurta-kuru baklagiller grubunda (% 86.7), fazla tu ketim ise sebze ve meyve grubunda (% 50.4) en yu ksektir Gebelik su resinde ag ırlık kazanımı, gebelerin yarısından fazlasında (% 55.4) normal ve u zerindedir. nım durumları, gebelik o ncesi fazla kilolu ve obez olanlarda, normal ve u zerinde ag ırlık kazananların oranı, zayıf ve normal ag ırlıkta olan gebelere go re daha yu ksektir. 7. Tahılları fazla tu ketenlerin (% 64) yarısından fazlası normal ve u zerinde ag ırlık kazanmışlardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara go re; Kadınlar, gebelik o ncesi do nemde folik asit kullanımı konusunda bilgilendirilmelidir. Gebelik do neminde besin gruplarından tu ketim miktarları konusunda bilgilendirilmelidir. Yetersiz tu ketimin en fazla oldug u et, yumurta ve kurubaklagiller grubunun gebelikte beslenme açısından o nemi vurgulanmalıdır. Gebe kadınların, gebelik su resince ag ırlık kazanımları ve beslenme durumları ile beslenme bilgi du zeyleri saptanarak, onların ekonomik, sosyal ve ku ltu rel du zeylerine go re gerekli o neriler ve genel beslenme eg itimi verilmelidir. Bir kadının sag lıklı beslenme durumu, hem kişisel, hem de ulusal du zeyde bir iyilik ve gelişmişlik go stergesidir. Çu n- ku kadının sag lıg ı ve beslenmesi ile ilgili sorunlar çocukları aracılıg ı ile gelecek kuşakları etkilemektedir. Bu nedenle beslenme sorunlarının ço zu - mu nde sag lık personelinin duyarlılıg ı- nın artırılmasını sag layacak hizmet içi eg itimlerin verilmesi, halk eg itimleri yolu ile toplumsal duyarlılıg ın artırılması gerekmektedir. lendirilmesinin yapılması ve ag ırlık artışının bu dog rultuda du zenlenmesi gereklidir. Gebelerin yeterli ve dengeli beslenmesini sag lamak için, ebelerin nitelikli ve yeterli sayıda gebe izlemi konusunda motive edilip, beslenme konularında 19

11 KAYNAKLAR bilgileri artırılarak gebe eg itimine ag ırlık verilmelidir. 1. Baysal A. Beslenme, 10. Baskı, Hatipog lu Yayınevi, Ankara, 2000, ss Gebe kadınlara yapılan beslenme eg itiminin gebelerin beslenme ve genel sag lık durumları u zerine etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1992; 21: Ko ksal G, Go kmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatipog lu Yayınları, Ankara 2000: ss Berzy D, Erfft J, Jacobsen N, et al. Life Cycle Nutrition Pregnancy. Manual of Clinical Dietetics, Sixth Edition, Chicago, USA, 2000, pp Sag lık Bakanlıg ı, Hacettepe Nu fus Etu tleri Enstitu su ve Macro International Inc: Tu rkiye Nu fus ve Sag lık Araştırması beslenme eg itiminin dog um ag ırlıg ına etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1990; 19 : beslenmenin deg erlendirilmesi. STED 2005; 14: zelbahçe Sag lık Ocag ı Bo lgesindeki gebe kadınlarda anemi prevalansı. 1. Ulusal Ana-Çocuk Sag lıg ı Kongresi. Ankara 2001, ss Yu zbir N, Şen C. Gebelikte ve su t verme do neminde beslenme. Perinatoloji Dergisi 2001; 9: Olson C, Strawderman M, Dennison B. Maternal weight gain during pregnancy and child weight at age 3 years. Matern Child Health J 2009; 13: Gebelerin Gebelik, Dog um, Beslenme Sorunları ve Bunların Yenidog ana Etkileri, Tıp Faku ltesi Halk Sag lıg ı Anabilim Dalı, Diyarbakır, So zer C, Cevahir R, Şahin S, ve ark. Gebelerin gebelik su reci ile ilgili bilgi ve davranışları. Fırat Sag lık Hizmetleri Dergisi 2006; 1: kilo alımı ve egzersiz. Perinatoloji Dergisi 2005; 13: Haugen M, Brantsaeter A, Alexander J, et al. Dietary supplements contribute substiantially to the total nutrient intake in pregnant Norwegian women. Ann Nutr Metab 2008; 52: Brogh L, Rees G, Crawford M, et al. Social and ethinc differences in folic acid use during preconception and early pregnancy in the UK: Effect on maternal folate status. J Human Nutr & Dietetics 2009; 22: antenatal health behaviour: Findings from one maternity unit in Turkey. Midwifery 2008; 11: Baysal A, Karaag aog lu N, Taşçı N, ve ark. Gebe ve emzikli kadınların beslenme alışkanlıkları ve bunun anne sag lıg ı ve çocuk o lu mu ile ilişkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1985; 14: Garipag aog lu M, Budak N, Elmacıog lu F, 19. kadının beslenme durumunun deg erlendirilmesi. Tu rk Aile Hekimlig i Dergisi 2007; 11: kilosunu etkileyen fakto rler. Perinatoloji Dergisi 1994; 2: Fowles E, Murphey C. Nutrition and mental health in early pregnancy: A pilot study. J Midwifery Women s Health 2009; 54: Position of the American Dietetic Association and American Society for Nutrition: Obesity, Reproduction and Pregnancy Outcomes. J Am Diet Assoc 2009; 109: Lir Jewel S. Grummer L. Maternal obesity and breast-feeding practices. Am J Nutr 2003; 77: de Vader SR, Neeley HL, Myles TD, et al. Evaluation of gestational weight gain guidelines for women with normal pregnancy body mass index. Obstet Gynecol 2007; 110:

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Üniversite Öğrencilerinin Vitamin ve Mineral Desteği Kullanım Durumları SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı

Detaylı

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Breastfeeding and nutrition patterns of babies in Burdur Binali Çatak*,

Detaylı

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü OBEZİTE VE GEBELİK Hazırlayan Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık Bakanlığı Yayın

Detaylı

Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara

Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi nde Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(4)247-252 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler + Feray Çetin*,

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ*

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ* ARAŞTIRMA (Research Garibağaoğlu Report) M, Budak N, Öner N, Sağlam Ö, Nişli K ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ* The Evaluation

Detaylı

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü OBEZİTE VE GEBELİK Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Koyun Çiçeği Ve Bulaşıcı Ektima (Orf) Enfeksiyonu Tanısı Konulmuş Koyunlara Ait Deri Lezyonlarında Matriks Metalloproteinaz Ve Vasküler Endoteliyal Gelişme Faktörünün SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF

Detaylı

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2C0037 Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted:

Detaylı

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 E-ISSN 2148-5348 ISSN 1300-0853 SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ JOURNAL OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINI THE PUBLICATION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION MART NİSAN 2015 CİLT 24

Detaylı

Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma

Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 21 Sayý : 5 Eylül Ekim 2012 ISSN 1300-0853 Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma 264 Konya daki Gebe Kadýnlarýn Saðlýklý

Detaylı

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3 Araştırma Makalesi/Original Article ISPARTA İLİ NDEKİ SAĞLIK OCAKLARINDA KULLANILAN GEBE-LOHUSA İZLEM FİŞLERİNİN KAYIT YETERLİLİK DURUMU VE VERİLEN HİZMET YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Registration

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ 11 İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ Elif DUMAN OCAK 2012 DENİZLİ 11 iii İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI,

Detaylı

DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2

DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2 ÖZET DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2 Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş

Detaylı

Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları*

Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 39-44 / Mayıs 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları*

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 2-9 TAHUD 2015 Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01002 İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri 2Araştırma Obesity frequency

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Araştırma/Research Article Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Serhat Vançelik 1*, Sema Gürsel Önal 2, Asuman Güraksın 1, Ercüment Beyhun 1 1 Atatürk Üniv.

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN BESLENME ALıŞKANLıKLARı Nutritional habits of the university hostel students...ı."ı. 2 Turgut ŞAIDNOZ, Saime ŞAHINOZ, Fevziye ÇETINKAYA,

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Araştırma Yazısı Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Levels of Health Care Utilization in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Hamit Acemoğlu 1, Melikşah

Detaylı