Simplex 2xx-3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý. Felis - D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Simplex 2xx-3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý. Felis - D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý"

Transkript

1

2 Ýçindekiler Hakkýmýzda Çözümler PBS xxx Hidrostatik Seviye Sensörleri UB xx Uç Bulma Sensörleri Simplex 0x Yarý Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex 2xx3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex 4xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Felis D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý Felis D 3 Tam Otomatik Tekstil Kurutma Makinesi Bilgisayarý Felis W Tam Otomatik Endüstriyel Tip Çamaþýr Yýkama Makinesi Bilgisayarý Felis CW Tam Otomatik Endüstriyel Tip Çamaþýr Yýkama Makinesi Bilgisayarý Felis T Tam Otomatik Parça Boyama, Kot Taþlama, Yýkama Makinesi Bilgisayarý Focus, Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý SPM (Proje Geliþtirme Yazýlýmý) Mekatronik Çözümler (Profix) Mekatronik Sistem Þemasý Profix C Kimyasal Otomasyon Çözümleri Profix S Tuz Soda Sülfat Otomasyonu Not: ENMOS, bu ürünlerin özelliklerinde haber vermeden deðiþiklik yapabilir.

3 2

4 Çözümler Kontrol Cihazlarý Özellikle Tekstil Terbiye Sektörü için kontrol cihazlarý üreten firmamýz, müþterilerimizin taleplerine göre özel çözümler de tasarlamaktadýr. Ürünlerimizdeki yüksek kalite kontrol cihazý tasarým ve üretimi konusundaki uzmanlýðýmýzdan gelmektedir. Tasarým ve üretimini yaptýðýmýz kontrol cihazlarýmýzý aþaðýdaki þekilde sýralayabiliriz. Tekstil Boyama Kontrol Cihazlarý (Boyama Bilgisayarý) Laboratuar Kontrol Cihazlarý Kurutma Makinasý Kontrol Cihazlarý Yýkama Makinasý Kontrol Cihazlarý Parça Boyama Makinasý Kontrol Cihazlarý Otomasyon Sistemleri Kontrol cihazý tasarým ve üretim konusundaki uzmanlýðýmýz bu ürünlerin entegre bir þekilde çalýþabilmesini saðlayan otomasyon sistemlerini de tasarlayýp, kurmamýza yardýmcý oluyor. Anahtar teslim proje olarak ta adlandýrdýðýmýz otomasyon sistemlerimizi aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz. Boyahane Otomasyon Sistemleri Yýkamahane Otomasyon Sistemleri Veri Toplama Sistemleri Ýklimlendirme Sistemleri Yazýlýmlar Otomasyon Sistemlerimizin en önemli birimlerinden biri olan amaca yönelik geliþtirdiðimiz yazýlýmlarýmýz, yazýlým teknolojilerindeki en son yenilikleri kalite ve kullaným kolaylýðý ile beraber sunmaktadýr. Tasarým ve geliþtirmesini yaptýðýmýz yazýlýmlarýmýzý aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz Boyahane Yönetim ve Ýzleme Yazýlýmlarý Yýkamahane Yönetim ve Ýzleme Yazýlýmlarý Veri Toplama Sistemi Yazýlýmlarý ÜRÜN SEÇÝM TABLOSU Seviye Ölçümü Kumaþ Uç Bulma Etüv / Seramik Cam Fýrýný Numune Boyama (tüplü) Numune Boyama (Ýnfrared) Kumaþ Boyama Parça Boyama Bobin / Çile Boyama Çamaþýr Yýkama Parça Yýkama Taþlama Kurutma Tekstil Kurutma PBS xxx Ubxx Simplex 0 Simplex 02 Simplex 03 Simplex 0 Simplex 2 Simplex 40 Simplex 40P Simplex 220 Simplex 220P Simplex 230 Simplex 330 Simplex 340 Simplex 40 Felis D Felis D3 Felis W Felis CW Felis T 3

5 Sensörler PBS xxx HÝDROSTATÝK SEVÝYE SENSÖRLERÝ Enmos un yeni nesil PBSXXX seviye sensörleri, sývý basýncýný 420 ma e çevirir. PBSXXX serisi sensörler elektrik panosuna kolayca monte edilebilir. PBS00 (000 mbar) (Hava Yalýtýmlý) PBS50 (050 mbar) (Hava Yalýtýmlý) PBS200 (0200 mbar) (Hava Yalýtýmlý) PBS300 (0300 mbar) (Hava Yalýtýmlý) Çalýþma Voltajý Doðrusallýk Çalýþma Basýncý Aralýðý PBS00 PBS50 PBS200 PBS300 Maksimum Yük Çalýþma Sýcaklýðý Depolama Sýcaklýðý Yalýtým 24 V DC (830 V DC) < % 000 mbar 050 mbar 0200 mbar 0300 mbar 500 Ohm 24 V DC 0 60 o C o C Hava %085 (Yoðunlaþmayan) UBxx KUMAÞ UÇ BULMA SENSÖRÜ UBxx Kumaþ boyama makinelerinde kumaþ ucunu bulmak için tasarlanmýþ yüksek hassasiyete sahip bir sensördür. Sistem kumaþýn ucuna baðlanan mýknatýsýn sensörün önünden geçerken sinyal vermesini saðlamasý esasýna dayanýr. Yüksek sýcaklýklarda da algýlama özelliðini muhafaza eden sensör özellikle tur zamaný esasý ile çalýþýlan prosesleri hatasýz destekler. UB30 30 cm algýlama uzaklýðý UB40 40 cm algýlama uzaklýðý Besleme Gerilimi Mýknatýs Tipi Yük Akýmý Çalýþma Sýcaklýðý Ýndikasyon Kablo Uzunluðu 830 v DC AlNiCo 250mA (24v DC de) 090 o C Besleme Yeþil Led, Sinyal Kýrmýzý Led 2mt. %090 (Yoðunlaþmayan) 4

6 Boyama Grubu simplex 0, 02, 03 YARI OTOMATÝK BOYAMA BÝLGÝSAYARLARI Simplex ailesi, 0,02, 03 boyama bilgisayarlarý, Sýcaklýk Kontrol, Bekle ve Uyarý komutlarý ile çeþitli tipteki makinalarý yarý otomatik olarak çalýþtýrabilir. Yüksek güvenilirlik ve performansý ile hassas bir kontrol saðlar, izleme ve raporlama imkaný sunar. Dinamik PID parametreleri ile proseste optimizasyon saðlayarak iþlem sürelerini kýsaltýr. Simplex 03 te bulunan 4. çýkýþ basýnç þalteri, pompa çýkýþý veya kondens çýkýþý olarak 3 ayrý þekilde programlanabilmektedir. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným 3 Seviyeli parola korumasý 2 Bölgeli PID kontrol Parola korumalý sistem parametreleri Simplex Komutlar Sýcaklýk Kontrol Gradyanlý veya Ani Isýtma/Soðutma(*) Bekle Verilen süre boyunca bekleme Uyarý Operatör Çaðrýsý (*) Soðutma desteði Simplex 02 ve 03 modellerimizde mevcuttur. Giriþler / Çýkýþlar Analog Giriþ Pt00 ( C) veya TC J/K/T/E (0200 C) Sayýsal Çýkýþ 250 V AC A Röle NA (Isýtma, Soðutma, Alarm, Programlanabilir 4. Çýkýþ) Programlama Program Kapasitesi Maksimum Adým Sayýsý Çalýþma Voltajý 220 V AC (+/ %20) Güç Tüketimi Maks. 2 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 6 tuþlu 45 x 30 mm özel tasarlanmýþ LCD 00 x 00 x 40 mm 5

7 Boyama Grubu simplex 0, 2, 40, 40P TAM OTOMATÝK BOYAMA BÝLGÝSAYARLARI Simplex Ailesi, xx model boyama bilgisayarlarý, Sýcaklýk Kontrol, Dozaj, Bekleme ve Uyarý komutlarý ile çesitli büyüklükteki makinalarý tam otomatik olarak çalýþtýrabilir. Yüksek güvenilirlik ve performansý ile hassas bir kontrol saðlar, izleme ve raporlama imkaný sunar. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Fonksiyonel kýsayol tuþlarý alt menülere hýzlý eriþim saðlar. Dinamik PID parametreleri ile proseste optimizasyon saðlayarak iþlem sürelerini kýsaltýr. Paralel komut çalýþtýrma yeteneði ile ayný anda birden fazla iþlem yapabilir ve bu sayede proses sürelerinde iyileþtirme saðlar. Standart olarak sunulan haberleþme portu sayesinde Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegre çalýþýr. Bu sayede proses ile ilgili bilgileri gerçek zamanlý olarak bilgisayar ortamýna taþýr ve arþivler. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý En son oluþan 0 alarmý saklayabilme Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegrasyon Dinamik PID parametreleri seçebilme Soketli klemensler ile kolay montaj Programýn baþlama zamanýný ayarlayabilme Servis test ekraný Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Parola korumalý komut, alarm ve sistem parametresi tanýmlayabilme Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Simplex Komutlar 40P Sýcaklýk Kontrol Gradyanlý veya Ani Isýtma/Soðutma Dozaj Progresif / Regresif oransal dozaj Bekle Verilen süre boyunca bekleme Uyarý Operatör Çaðrýsý Pompa / Kule / Tambur Pompa / Kule / Tambur için Su Alma Makina Oransal Su Alma Boþaltma Makina Tahliye Dönüþ Verilen Süre Boyunca Yýkama Giriþler / Çýkýþlar Analog Giriþ Pt00 ( C) 0/420 ma (giriþ direnci 0 ohm) Analog Çýkýþ 0/420 ma (yük direnci maks. 250 ohm) 2 2 Sayýsal Giriþ 524 V DC/AC Sayýsal Çýkýþ 250 V AC A Röle NA Haberleþme Portu RS 485 Programlama Program Kapasitesi Maksimum Adým Sayýsý Paralel Komut Sýralý Program Çalýþma Voltajý 220 V AC (+/ %20) Güç Tüketimi Maks. 4 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 9 tuþlu 80 x 50 mm özel tasarlanmýþ LCD 00 x 00 x 72 mm 6

8 Boyama Grubu simplex 220P, 220, 230, 330, 340 TAM OTOMATÝK BOYAMA BÝLGÝSAYARLARI Simplex Ailesi, 2xx ve 3xx model boyama bilgisayarlarý, iþe özel komutlarý ile çeþitli büyüklükteki makinalarý tam otomatik olarak çalýþtýrabilir. Özel komutlarý ile makinaya özel çözümleri destekler. Yüksek güvenilirlik ve performansý ile hassas bir kontrol saðlar, izleme ve raporlama imkaný sunar. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Fonksiyonel kýsayol tuþlarý alt menülere hýzlý eriþim saðlar. Paralel komut çalýþtýrma yeteneði ile ayný anda birden fazla iþlem yapabilir ve bu sayede proses sürelerinde iyileþtirme saðlar. Standart olarak sunulan haberleþme portu sayesinde Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegre çalýþýr. Bu sayede proses ile ilgili bilgileri gerçek zamanlý olarak bilgisayar ortamýna taþýr ve arþivler. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý En son oluþan 0 alarmý saklayabilme Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegrasyon SPM (Simplex Project Manager) ile kolay projelendirme Soketli klemensler ile kolay montaj Servis test ekraný 5 adet özel tuþ ile manüel iþlemleri tanýmlayabilme Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Parola korumalý komut, alarm ve sistem parametresi tanýmlayabilme Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Simplex Komutlar 220P Sýcaklýk Kontrol Gradyanlý veya Ani Isýtma/Soðutma Dozaj Progresif / Regresif oransal dozaj Bekle Verilen süre boyunca bekleme Uyarý Operatör çaðrýsý Su Alma Tank su alma Boþaltma Tank boþaltma Transfer AT & ÝT arasý transfer Sirkülasyon AT & ÝT arasý sirkülasyon Taþar AT taþar yýkama Pompa / Kule / Tambur Pompa / Kule / Tambur için Dönüþ Verilen süre boyunca yýkama Kýsaltmalar: AT: Ana Tank, ÝT: Ýlave Tanký Giriþler / Çýkýþlar Analog Giriþ Pt00 ( C) /420 ma (giriþ direnci 0 ohm) Analog Çýkýþ 0/420 ma ( yük direnci maks. 250 ohm) Sayýsal Giriþ 524 V DC Sayaç Giriþi 524 V DC/AC KHz Sayýsal Çýkýþ 250 V AC A Röle NA Haberleþme Portu RS 485 Programlama Program Kapasitesi Maksimum Adým Sayýsý Paralel Komut Sýralý Program Çalýþma Voltajý 220 V AC (+/ %20) Güç Tüketimi Maks. 0 W (330 için 5 W) Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 20, 220, 230 Boyutlar 330, V sayýsal 24 tuþlu (330 için 26 tuþlu) 80 x 50 mm özel tasarlanmýþ LCD 54 x 00 x 72 mm 220 x 00 x 72 mm 7

9 Boyama Grubu simplex 4XX TAM OTOMATÝK BOYAMA BÝLGÝSAYARLARI Simplex Ailesi, 4xx model boyama bilgisayarlarý, iþe özel komutlarý ile çeþitli büyüklükteki makinalarý tam otomatik olarak çalýþtýrabilir. Ýki parçadan (HMI ve PIO) oluþan yapýsý sayesinde, kurulumda rahatlýk ve esneklik saðlar. Komut yapýsýnýn karakteristiði ve kontrol döngülerinin (PPL) yetenekleri sayesinde, kolay ve hýzlý bir þekilde projelendirilir. Kullanýcýnýn kolayca kullanabilmesi için tasarlanan grafik LCD ekraný; komutlara ve menülere özgü ikonlarý destekler, görüntüleme ve kullaným için rahatlýk saðlar. ÇokluDil Desteði sayesinde, bir çok dilde kullanýlabilir. Fonksiyonel kýsayol tuþlarý alt menülere hýzlý eriþim saðlar. Bu yapý, tasarlama ve kurulum iþlemlerinde rahatlýk saðlarken, düþük kurulum maliyeti avantajýný da beraberinde getirir. Yüksek güvenilirliði ve performansý sayesinde hassas kontrol saðlar. Paralel komut çalýþtýrma yeteneði sayesinde ayný anda birden fazla iþlem yapabilir ve bu sayede proses sürelerinde iyileþtirme saðlar. Kullanýcýyý birçok ilave iþlemden koruyarak, iþlem sýrasýnda yapýlacak ve zaman kaybýna neden olacak hatalarýn önlenmesini saðlar. Standart olarak sunulan haberleþme portu sayesinde Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegre çalýþýr. Proses ile ilgili bilgileri gerçek zamanlý olarak bilgisayar ortamýna taþýr ve arþivler. 240 x 28 Grafik LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve alt menülere hýzlý eriþim Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý Oluþan alarmlarýn raporu Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegrasyon Soketli klemensler ile kolay montaj Manuel kontrol yeteneði SPM (Simplex Project Manager) ile kolay projelendirme 7 adet özel tuþ ile manüel iþlemleri tanýmlayabilme Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Program kopyalama özelliði Parola korumalý komut, alarm ve sistem parametresi tanýmlayabilme Program ve parametreler bazýnda yedekleme Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Sýcaklýk Zaman grafiði Tüketim raporlarý Simplex 40 Komutlar Açýklama Komutlar Açýklama Sýcaklýk Kontrol Dozaj Sirkülasyonlu Dozaj Bekle Uyarý Su Alma Normal Boþaltma Hýzlý Boþaltma Transfer Gradyanlý veya Aný Isýtma Soðutma Progresif / Regresif Oransal Dozaj (ÝT, ÝT 2) ÝT den ÝT 2 ye dozaj Verilen süre boyunca bekleme Mal Gir, Mal Çýk, Tuz Ver, Soda Ver, Kimyasal Ver AT, RT (Litreli, Oransal veya Boya Suyu Alma), ÝT, ÝT 2 AT, ÝT, ÝT 2, RT AK Pompalý Boþaltma AT, ÝT, ÝT 2, RT arasý transferler Sirkülasyon Taþar Pompa/Kule Kimyasal Ýstek Fark Basýnç Isýtma Mikser PH Kontrol Cycle Kontrol AT ÝT, AT ÝT 2 AT Taþar Yýkama Pompa ve Kule iþlemleri Sývý Kimyasal Mutfaðý için Fark basýnç fonksiyonu ÝT Isýtma, ÝT 2 Isýtma, RT Isýtma ÝT Mikser, ÝT 2 Mikser, RT Mikser AT Otomatik PH Kontrol Otomatik Kule Hýz Kontrolü PIO Giriþler / Çýkýþlar Temel Maks. Analog Giriþ Pt00 ( C) 2 8 0/420 ma (giriþ direnci 0 ohm) 2 8 Analog Çýkýþ 0/420 ma (Yük direnci maks. 250 ohm) 4 6 Sayýsal Giriþ 524 V DC 6 28 Sayaç Giriþi 524 V DC/AC KHz 2 2 Sayýsal Çýkýþ 250 V AC A Röle NA Haberleþme Portu RS RS 232 Programlama Program Kapasitesi 00 Maksimum Adým Sayýsý 00 Paralel Komut 4 Sýralý Program 3 40 Çalýþma Voltajý 85 ~ 265 V AC 5060 Hz Güç Tüketimi Maks. 40 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 39 tuþlu 240 x 28 Grafik LCD 200 x 300 x 70 mm 8

10 Yýkama Kurutma Grubu felis D TAM OTOMATÝK ENDÜSTRÝYEL TÝP KURUTMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI Felis D model çamaþýr kurutma makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip kurutma makinalarý için tasarlanmýþtýr. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 5 otomatik, manüel program 3 Seviyeli parola korumasý Soketli klemensler ile kolay montaj Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Giriþler / Çýkýþlar FelisD Açýklama Analog Giriþ Sayýsal Giriþ Sayýsal Çýkýþ 4 4 Sýcaklýk Giriþi (Kapak, faz sýrasý, termik, filtre) (Isýtma, saða dönüþ, sola dönüþ, fan) Çalýþma Voltajý 2 V AC Güç Tüketimi Maks. 4 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 8 tuþlu 45 x 30 mm özel tasarlanmýþ LCD x 27 x 30 mm felis D3, D3+ TAM OTOMATÝK ENDÜSTRÝYEL TÝP KURUTMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI Felis D3, D3+ model kurutma makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip tekstil kurutma makinalarý için tasarlanmýþtýr. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Ayarlanabilir silikonlama baþlama ve çalýþma süresi Ayarlanabilir buharlama baþlama ve çalýþma süresi Kolay mal boþaltabilmek için devrilme desteði Ayarlanabilir tambur devri ve dönüþ süresi 9 adet program kapasitesi kontrol Gazlý kurutma makinalarýna tam uyumluluk Sýcaklýk veya nem bazlý kontrol desteði Ýstenildiði takdirde hýzlý veya gradyanlý ýsýtma desteði Sýcaklýk veya süre bazlý ayarlanabilir cool down desteði Giyotin kapak desteði Ayarlanabilir tambur devri Giriþler / Çýkýþlar FelisD3 FelisD3+ Açýklama Analog Giriþ Analog Giriþ Analog Giriþ Sayýsal Giriþ Sayýsal Çýkýþ Sýcaklýk Sensörü Giriþi (LM C) Sýcaklýk Sensörü Giriþi (PT C) Sensörü Giriþi (420 ma) 524 V DC 250 V AC A Çalýþma Voltajý 2 V AC Güç Tüketimi Maks. 4 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 7 tuþlu 80 x 50 mm özel tasarlanmýþ LCD 90 x 40 x 30 mm 9

11 Yýkama Kurutma Grubu felis W TAM OTOMATÝK ENDÜSTRÝYEL TÝP ÇAMAÞIR YIKAMA SIKMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI Felis W model yýkama sýkma makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip çamaþýr yýkama ve sýkma makinalarý için tasarlanmýþtýr. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý Soketli klemensler ile kolay montaj Servis test ekraný 5 adet özel hafýza tuþu ile hýzlý program baþlatma Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Program kopyalama özelliði Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Boya mutfaðýna baðlanabilme özelliði Devrilmeli makine desteði Ara sýkma yapabilme özelliði Ayarlanabilen sýkma devirleri 6 Standart, 24 Boþ Program Giriþler / Çýkýþlar Adet Açýklama Analog Giriþ Analog Çýkýþ Sayýsal Giriþ Sayaç Giriþi Sayýsal Çýkýþ Haberleþme Portu Sýcaklýk Giriþi 0 C 00 C Dahili Seviye Sensörü Inverter Referans 00 V 5 24 V DC 5 24 V DC 500 Hz 250 V AC A Röle NA RS485 Çalýþma Voltajý 2 V AC (+/ %20) Güç Tüketimi Maks. 0 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) felis CW TAM OTOMATÝK ENDÜSTRÝYEL TÝP ÇAMAÞIR YIKAMA SIKMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI Felis CW model yýkama sýkma makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip çamaþýr yýkama ve sýkma makinalarý için tasarlanmýþtýr. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 6 tuþlu 30 x 62 mm özel tasarlanmýþ LCD 30 x 256 x 35 mm Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným 3 Seviyeli parola korumasý Soketli klemensler ile kolay montaj 6 standart, 0 kullanýcý programý Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Servis test ekraný Giriþler / Çýkýþlar Analog Giriþ Analog Giriþ Sayýsal Giriþ Sayýsal Çýkýþ Adet 8 3 Açýklama Sýcaklýk Sensörü Giriþi (LM C) Dahili seviye sensörü 524 V DC 250 V AC A Çalýþma Voltajý Güç Tüketimi Çalýþma Sýcaklýðý 2 V AC Maks 6W 060 C %0~85(Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V Sayýsal 7 Tuþlu 45X30 mm özel tasarlanmýþ LCD 40 x 90 x 30 mm. 0

12 Yýkama Kurutma Grubu felis T TAM OTOMATÝK PARÇA BOYAMA, TAÞLAMA, YIKAMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI FelisT model boyama ve yýkama makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip boyama ve yýkama makinalarý için tasarlanmýþtýr. Grafik LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Standart olarak sunulan haberleþme portu sayesinde Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegre çalýþýr. Bu sayede proses ile ilgili bilgileri gerçek zamanlý olarak bilgisayar ortamýna taþýr ve arþivler. 240 x 28 Grafik LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý En son oluþan 0 alarmý saklayabilme Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegrasyon Soketli klemensler ile kolay montaj Manüel kontrol yeteneði Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Program kopyalama özelliði Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Boya mutfaðýna baðlanabilme özelliði Devrilmeli makine desteði Ayarlanabilen sýkma devirleri Komutlar Makina Ýlave Tanký Ýlave Tanký 2 Ýlave Tanký 3 PH Kontrol Su Alma Boþaltma Transfer Çalýþma Zamaný Sirkülasyon Direkt Isýtma Ýndirekt Isýtma Ýndirekt Soðutma Operatör Uyarý Dozaj Sýkma Tank 3 e Makinaya Makinaya Makinaya Giriþler / Çýkýþlar Minimum Maksimum Açýklama Analog Giriþ Analog Çýkýþ Sayýsal Giriþ Sayaç Giriþi Sayýsal Çýkýþ Haberleþme Portu Programlama Program Kapasitesi 00 Adým Sayýsý Sýcaklýk Giriþi 0 C 00 C Dahili Seviye, Ýlave Tanký Seviye, Ýlave Tanký Sýcaklýk ve PH Sensörleri Inverter Referans 00 V 5 24 V DC 5 24 V DC 500 Hz 250 V AC A Röle NA RS485 RS232 Çalýþma Voltajý 85 ~ 265 V AC 5060 Hz Güç Tüketimi Maks. 40 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 39 tuþlu 240 x 28 mm Grafik LCD 200 x 300 x 70 mm

13 Yazýlýmlar Focus ENMOS MERKEZÝ ÝZLEME YAZILIMI Focus, client/server mimarisi ile geliþtirilmiþ çok kullanýcýlý güvenli bir veri saklama sistemine sahip, boyahaneniz için entegre bir çözümdür. Fabrikanýzdaki diðer sistemler ile çok kolay bir þekilde entegre olabilir ve uzaktan servis desteði sayesinde servis zamanýný ve maliyetini minimuma indirir. Kimyasal otomasyon sistemi baðlantýsý ile makinalarýnýzýn gerçek zamanlý kimyasal taleplerinin hýzlý bir þekilde yerine getirilmesini saðlar. Tüketim Modülü Tamamlanmýþ bir reçete hakkýnda tüketim bilgilerine ulaþabilirsiniz. Böylece seçilen reçete için kimyasal, buhar, elektrik, su vb. gibi tüketimlerin detaylý bir þekilde raporunu alabilir ve maliyet analizinizi çok daha net hesaplayabilirsiniz. Planlama Editörü Makinalarýnýzýn çalýþmasýný önceden planlayabilir ve bu sayede verimliliðinizi arttýrabilirsiniz. Gerçek zamanlý baðlantý sayesinde çalýþan programlarýn o anki durumuna göre planlama otomatik olarak deðiþir ve bu deðiþim farklý bir renk ile ifade edilir. Planlama yatay çubuk grafik þeklinde zaman eksenine göre yapýldýðýndan planlamanýn anlaþýlabilirliði ve olasý sapmalarý rahat bir þekilde izleyebilir ve sebebini öðrenebilirsiniz. % Su Al KK Dozaj Çalýþan Ýþlem Bekle Planlanan Biten 2

14 Yazýlýmlar Focus ENMOS MERKEZÝ ÝZLEME YAZILIMI Program Editörü Makinalarýn ve reçetenin özelliklerine göre boyama programlarýnýzý yazabilir, programlarýn tanýmlý bilgisayarlar arasýnda transfer edilmesini saðlayabilirsiniz. Bu özellik ayný programý tüm bilgisayarlar için ayrý ayrý yazmanýza gerek kalmadan uzaktan kolay bir þekilde yapabilmenize olanak tanýr. Raporlama Modülü Yapýlan iþlemler ile ilgili isteðinize uygun raporlarý kolay bir þekilde alabilirsiniz. Makinalarýn doluluk ve kapasite raporlarý, operatör raporlarý, alarm raporlarý, tüketim raporlarý, maliyet raporlarý vb. gibi raporlarý amacýnýza yönelik olarak özelleþtirebilir veya yeni rapor formatlarý belirleyebilirsiniz. Reçete Modülü Boyama için gereken kimyasallarý ve diðer malzemeleri belirleyebilir, reçetenin raporunu alabilirsiniz. Reçete modülü ayný zamanda kimyasal otomasyon sistemi ile entegre çalýþabildiðinden sisteme baðlý makinalarýn otomatik kimyasal taleplerinin hýzlý bir þekilde karþýlanmasýný saðlar. Kullanýcý Modülü Çeþitli seviyelerde yetkiye sahip kullanýcýlar tanýmlayabilir, kullanýcýlarýn yetkisini modül bazýnda belirleyebilirsiniz. Sýcaklýk ( o C) :38 :39 :40 :4 :42 Zaman (dk) :43 :44 :45 :46 :47 Ýzleme Modülü Tanýmlý makinalarýnýzý gerçek zamanlý olarak ayný anda izleyebilirsiniz Ýstenildiði takdirde seçilen makinadaki çalýþan veya tamamlanmýþ reçetenin detaylý izlenmesi mümkündür. Makinadaki alarmlarý, manüel kullanýmlarý, sýcaklýk/zaman grafiðini izleme editörü aracýlýðý ile detaylý bir þekilde izleyebilirsiniz. 3

15 Yazýlýmlar SPM (Simplex Project Manager) SPM (Simplex Project Manager) Enmos un yeni nesil proje geliþtirme aracý olup Simplex serisi bilgisayarlarýn projelendirilmesi için kullanýlýr. SPM aracýlýðý ile makinenize uygun projeyi grafik kullanýcý arabirimi ile rahatlýkla hazýrlayabilir ve izleme modülü sayesinde projenizi test edebilirsiniz. Parametrelerin dinamik yapýsý sayesinde manüel kullanýmý ve güvenlik önlemlerini dilediginiz þekilde düzenleyebilirsiniz. Komutlarýn dinamik giriþ çýkýþ yapýsý farklý makinelere uygun çözüm geliþtirmenize ve kullanýcýya özel çözümler sunmanýza yardýmcý olmaktadýr. PPL (Programlanabilir Parametrik Limitler) Komut, Sistem Parametrelerini düzenleme Makine ve manüel parametreleri hazýrlama Manüel çalýþma ekranýný hazýrlama Makinede çalýþacak komutlarý belirleme Hazýrlanan projeyi test etme ekraný Komutlarýn giriþ çýkýþ baðlantýlarýný deðiþtirme Projenin detaylý raporunu alma Parametreleri PPL lere baðlayabilme Þablon projeler ile hýzlý proje geliþtirme Çok dil destekli IO TANIMLAMA MANÜEL EKRAN Makinede kullanýlan giriþ çýkýþlarý IO tanýmlama ekraný ile tanýmlayabilir ve bunlarý komutlara, PPL lere ve teçhizatlara baðlayabiliriniz. KOMUT TANIMLAMA Makinenizdeki mevcut teçhizatlara görünmesini istediðiniz deðerlere uygun ekraný tanýmlayabilir, mevcut teçhizat ikonlarýný tanýmlayarak kullaným kolaylýðýný arttýrabilirsiniz. Makinenizin teçhizatýna uygun komutlarý seçebilir ve bunlarýn giriþ çýkýþlarýný rahatlýkla deðiþtirebilirsiniz. Tanýmlý olan boþ komutlarý amacýnýza uygun düzenleyebilir ve isteðiniz uygun komut hazýrlayabilirsiniz. PARAMETRELER PPL TANIMLAMA Makineye uygun parametreleri ayarlayabilir ve bu parametreleri PPL lere baðlayarak kullanýcýya özel bir çözüm sunabilirsiniz. Makineniz için gerekli olan manüel kumandalarý ve güvenlik önlemlerini PPL ler ile tanýmlayabilir ve izleme ekraný aracýlýðý ile test edebilirsiniz. 4

16 Mekatronik Çözümler Profix KÝMYASAL OTOMASYON ÇÖZÜMLERÝ Üretim hacmini artýrmak isteyen bir boyahanenin izleyebileceði iki yol bulunmaktadýr. boyahane otomasyon kullanmýyorsa yeni personel ve makine alma yoluna gidebilir. Ancak bu firma için ciddi bir maliyet anlamýna gelmektedir. Sývý kimyasal otomasyonu kullanarak ayný sayýda personel ve makinayla eski üretim hacminize kýyasla daha yüksek üretim kapasitelerine ulaþacak, eski makinalarýnýzý da otomasyon sisteminden faydalandýracak, bunlarla birlikte boya ve proses kalitenizi de artýrmýþ olacaksýnýz. Bir otomasyon sisteminin fiyatý ortalama,5 makina fiyatýna karþýlýk gelmektedir. Bir boyahanenin ortalama 520 makinelik bir parký olduðu düþünülürse, bu 78 ton boyama kapasitesi demektir. Boyahaneniz 24 saat içinde 2 ayrý boya yapýyorsa Profix C ile %020 arasýnda zaman tasarrufu saðlarken, üretim hacminizi 8 tondan 0 tona çýkarmýþ olacaksýnýz. ton boya için ortalama kg. tuzun taþýnmasý gerekmektedir. Bu durum, tuzun aðýrlýðý sebebiyle yüksek iþgücü gerektiren bir iþlemdir. Profix S ile / tuz soda sülfat otomasyonunda kullanýlan pompa ve flowmetre ile çok yüksek miktarlardaki çözeltiler minumum zamanda ilgili makinaya otomatik olarak gönderilmektedir. Optimize edilmiþ temizlik sistemi sayesinde tüm bu iþlemler minumum su sarfiyatýyla gerçekleþtirilmektedir. Çözeltilerin Ýlgili Makinaya Aktarýmý Büyük makinalar için manuel olarak / insan gücüyle / otomasyonsuz: saat, Büyük makinalar için otomasyonla / Profix S ile: 0 dk. 5

17 Mekatronik Çözümler S 2xx Profix C Profix S S 5xx S 4xx S 3xx S 2xx Focus 6 7

18 Mekatronik Çözümler Profix C KÝMYASAL OTOMASYONU Prosesiniz için gerekli olan kimyasalý istenilen zaman ve miktarda istenilen noktaya gönderebilen yüksek hassasiyetli bir sistemdir. Sistem parçalarý 24 saat çalýþma esasýna seçilerek dizayn tamamlanmýþtýr. Kontrol cihazlarý ve yazýlýmlarý ile eþ zamanlý çalýþarak tam otomatik olarak kimyasallarý istediðiniz tartým miktarlarýnda makinalarýnýza göndermenizi saðlar. Operatör hatalarýný minimuma indirerek giderlerinizi minimize etmenizi saðlar. Dokunmatik büyük ekran ve kullanýcý dostu yazýlým sayesinde tüm iþlemleri on line izlemenize ve rapor almanýza olanak tanýr. Profix C kimyasal tartým ve gönderimini bitirdikten sonra otomatik olarak sýradaki kimyasal göndermeye hazýr durumda olacaktýr. Kullanýlan kontrol cihazýndan baðýmsýz olarak sistem hýzýndan kayýp olmaksýzýn yüksek hassasiyet ile iþlemler tamamlanýr. Profix C ile üretimin tüm aþamasýný takip edebilir, geçmiþe dönük üretiminiz ile ilgili detaylý raporlar alabilirsiniz. Bu raporlar sayesinde giderlerinizi / tüketimlerinizi kontrol altýna alabilirsiniz. Montaj kolaylýðý Yapýsý sayesinde minimum servis ve bakým Detaylý rapor alma Vana kaçaðý test sistemi Uzaktan eriþim ve yazýlým güncelleme Dokunmatik ekran Detaylý rapor ve analiz yazýlýmlarý Opsiyonel Özellikler Vana pozisyoneri Tank çiftliði Numune makina dozajlama Kontinü makina dozajlama Otomatik dolum Online tank miktarlarýný izleme Maksimum Kimyasal Baðlantýsý 50 Kollektör 0 lu Maksimum 5 Adet Daðýtým Tipi Tek Veya Çok Hatlý Ölçüm Hassasiyeti %0,5 Flowmetre Tipi Manyetik Veya Diþli Tartým Miktarlarý 0, Kg. (Yazýlým Ýle Sýnýrlandýrýlmýþtýr.) Pompa Diþli Sürücü Kontrol Yýkama Çift Yýkama Emniyeti Su giriþ Çapý ¾, Kollektör Çapý Makine Çýkýþ Çapý /2 8

19 Mekatronik Çözümler Profix S TUZ SODA SÜLFAT OTOMASYONU Prosesiniz için gerekli olan tuz soda ve sülfatý istenilen zaman ve miktarda istenilen noktaya gönderebilen yüksek hassasiyetli bir sistemdir. Sistem parçalarý 24 saat çalýþma esasýna seçilerek dizayn tamamlanmýþtýr. Kontrol cihazlarý ve yazýlýmlarý ile eþ zamanlý çalýþarak tam otomatik olarak kimyasallarý istediðiniz tartým miktarlarýnda makinalarýnýza göndermenizi saðlar. Operatör hatalarýný minimuma indirerek giderlerinizi minimize etmenizi saðlar. Çözelti hazýrlama sistemi ile senkron çalýþarak zamandan tasarruf saðlar. Dokunmatik büyük ekran ve kullanýcý dostu yazýlým sayesinde tüm iþlemleri online izlemenize ve rapor almanýza olanak tanýr. Montaj kolaylýðý Yapýsý sayesinde minimum servis ve bakým Detaylý rapor alma Vana kaçaðý test sistemi Uzaktan eriþim ve yazýlým güncelleme Dokunmatik ekran Detaylý rapor ve analiz yazýlýmlarý Opsiyonel Özellikler Vana pozisyoneri Tank çiftliði Numune makina dozajlama Kontinü makina dozajlama Otomatik dolum Online tank miktarlarýný izleme Maksimum Kimyasal Baðlantýsý 0 Kollektör 0 lu Maksimum Adet Daðýtým Tipi Tek Veya Çok Hatlý Ölçüm Hassasiyeti %0,5 Flowmetre Tipi Manyetik Veya Diþli Tartým Miktarlarý 000 Kg. (Yazýlým Ýle Sýnýrlandýrýlmýþtýr.) Pompa Santrifüj Sürücü Kontrol Yýkama Çift Yýkama Emniyeti Su giriþ Çapý ½ 2 Kollektör Çapý ½ 2 Makine Çýkýþ Çapý /2 9

20 Notlar 20

21

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

siskon endüstriyel otomasyon sistemleri

siskon endüstriyel otomasyon sistemleri Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti., fabrikalar ve makineler için otomasyon sistemleri kurmak, endüstriyel otomasyon yazýlýmlarý geliþtirmek ve mühendislik hizmetleri vermek

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks.

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks. ES Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktaýr. Sývý seviyesine göre tüp oyunca hareket een þamanýra içineki mýknatýsýn manyetik alaný, ree sensörün hizasýna çeliðine elektrik evresini

Detaylı

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi...

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi... uykunun sessiz nefesi... HAKKIMIZDA; Medicraft Medikal Sistemler Ar-Ge Üretim Ticaret Limited Þirketi; 2010 yýlýnda kurulmuþtur. Elektronik ve yazýlým alanýnda yaptýðý Ar-Ge çalýþmalarýný, üretim ve pazarlama

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ ECASm seviye þalteri iletken sývýlarda, düþük iletkenlikli sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince

Detaylı

ELG ELG. Model : ELGu ( Maks. 16 bar )

ELG ELG. Model : ELGu ( Maks. 16 bar ) manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

ECAS KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECAS KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Elektrod

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

TEKSTİL BOYAHANE ÇÖZÜMLERİ Apre için Sıvı Kimyasal Dağıtım

TEKSTİL BOYAHANE ÇÖZÜMLERİ Apre için Sıvı Kimyasal Dağıtım TEKSTİL BOYAHANE ÇÖZÜMLERİ Apre için Sıvı Kimyasal Dağıtım SIVI KİMYASAL DAĞITIM ÇÖZÜMLERİ Apre için İÇİNDEKİLER Sistemler SLD - Apre Apre daireleri ve kontinü sistemler için tam otomatik sıvı kimyasal

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

SLD MR Toz Kimyasal Çözme ve Dağıtım Sistemi

SLD MR Toz Kimyasal Çözme ve Dağıtım Sistemi SLD MR Toz Kimyasal Çözme ve Dağıtım Sistemi Toz Kimyasal Dağıtım Çözümleri Bir boyahane için tüketilen en kritik hammaddenin boyanın kendisi olduğu bir gerçek. Ancak boyanın etkili olabilmesi için ciddi

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Özellikleri : MODE ESy K0 Tx ESy P0 Tx ESy P0 Tx Þamanýra Malzemesi Poliüretan Poliüretan Poliüretan Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tip

Özellikleri : MODE ESy K0 Tx ESy P0 Tx ESy P0 Tx Þamanýra Malzemesi Poliüretan Poliüretan Poliüretan Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tip ESy Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktaýr. Sývý seviyesine göre tüp oyunca hareket een þamanýra içineki mýknatýsýn manyetik alaný, ree sensörün hizasýna çekiliðine elektrik evresini

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama Güvenilirlik İleri teknoloji ürünü BAYKON Otomatik Kontrol Terazileri, en zorlu koşullarda yıllarca sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmış,

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Felis-D3 KULLANIM KILAVUZU

Felis-D3 KULLANIM KILAVUZU Felis-D3 KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Özellikler......3 Önyüz Görünümü... 3 Tuş Takımı Kullanımı... 3 Program Seçme Ekranı... 3 Parola Ekranı... 4 Program Yazma... 4 Program Çalıştırma... 5 Sistem Parametreleri

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Teknik Özellikleri : Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. Muhafaza Malzemesi

Teknik Özellikleri : Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. Muhafaza Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, düþük iletkenlikli sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Dolum miktarı optimizasyonu

Dolum miktarı optimizasyonu RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 kontrol ve veri toplama BAYKON,25 yıllık deneyime sahip mühendislik alt yapısı ile, Otomatik Kontrol Terazileri ve dinamik tartım çözümleri konusunda sağlıklı çözümler

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı