Simplex 2xx-3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý. Felis - D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Simplex 2xx-3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý. Felis - D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý"

Transkript

1

2 Ýçindekiler Hakkýmýzda Çözümler PBS xxx Hidrostatik Seviye Sensörleri UB xx Uç Bulma Sensörleri Simplex 0x Yarý Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex 2xx3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex 4xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Felis D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý Felis D 3 Tam Otomatik Tekstil Kurutma Makinesi Bilgisayarý Felis W Tam Otomatik Endüstriyel Tip Çamaþýr Yýkama Makinesi Bilgisayarý Felis CW Tam Otomatik Endüstriyel Tip Çamaþýr Yýkama Makinesi Bilgisayarý Felis T Tam Otomatik Parça Boyama, Kot Taþlama, Yýkama Makinesi Bilgisayarý Focus, Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý SPM (Proje Geliþtirme Yazýlýmý) Mekatronik Çözümler (Profix) Mekatronik Sistem Þemasý Profix C Kimyasal Otomasyon Çözümleri Profix S Tuz Soda Sülfat Otomasyonu Not: ENMOS, bu ürünlerin özelliklerinde haber vermeden deðiþiklik yapabilir.

3 2

4 Çözümler Kontrol Cihazlarý Özellikle Tekstil Terbiye Sektörü için kontrol cihazlarý üreten firmamýz, müþterilerimizin taleplerine göre özel çözümler de tasarlamaktadýr. Ürünlerimizdeki yüksek kalite kontrol cihazý tasarým ve üretimi konusundaki uzmanlýðýmýzdan gelmektedir. Tasarým ve üretimini yaptýðýmýz kontrol cihazlarýmýzý aþaðýdaki þekilde sýralayabiliriz. Tekstil Boyama Kontrol Cihazlarý (Boyama Bilgisayarý) Laboratuar Kontrol Cihazlarý Kurutma Makinasý Kontrol Cihazlarý Yýkama Makinasý Kontrol Cihazlarý Parça Boyama Makinasý Kontrol Cihazlarý Otomasyon Sistemleri Kontrol cihazý tasarým ve üretim konusundaki uzmanlýðýmýz bu ürünlerin entegre bir þekilde çalýþabilmesini saðlayan otomasyon sistemlerini de tasarlayýp, kurmamýza yardýmcý oluyor. Anahtar teslim proje olarak ta adlandýrdýðýmýz otomasyon sistemlerimizi aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz. Boyahane Otomasyon Sistemleri Yýkamahane Otomasyon Sistemleri Veri Toplama Sistemleri Ýklimlendirme Sistemleri Yazýlýmlar Otomasyon Sistemlerimizin en önemli birimlerinden biri olan amaca yönelik geliþtirdiðimiz yazýlýmlarýmýz, yazýlým teknolojilerindeki en son yenilikleri kalite ve kullaným kolaylýðý ile beraber sunmaktadýr. Tasarým ve geliþtirmesini yaptýðýmýz yazýlýmlarýmýzý aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz Boyahane Yönetim ve Ýzleme Yazýlýmlarý Yýkamahane Yönetim ve Ýzleme Yazýlýmlarý Veri Toplama Sistemi Yazýlýmlarý ÜRÜN SEÇÝM TABLOSU Seviye Ölçümü Kumaþ Uç Bulma Etüv / Seramik Cam Fýrýný Numune Boyama (tüplü) Numune Boyama (Ýnfrared) Kumaþ Boyama Parça Boyama Bobin / Çile Boyama Çamaþýr Yýkama Parça Yýkama Taþlama Kurutma Tekstil Kurutma PBS xxx Ubxx Simplex 0 Simplex 02 Simplex 03 Simplex 0 Simplex 2 Simplex 40 Simplex 40P Simplex 220 Simplex 220P Simplex 230 Simplex 330 Simplex 340 Simplex 40 Felis D Felis D3 Felis W Felis CW Felis T 3

5 Sensörler PBS xxx HÝDROSTATÝK SEVÝYE SENSÖRLERÝ Enmos un yeni nesil PBSXXX seviye sensörleri, sývý basýncýný 420 ma e çevirir. PBSXXX serisi sensörler elektrik panosuna kolayca monte edilebilir. PBS00 (000 mbar) (Hava Yalýtýmlý) PBS50 (050 mbar) (Hava Yalýtýmlý) PBS200 (0200 mbar) (Hava Yalýtýmlý) PBS300 (0300 mbar) (Hava Yalýtýmlý) Çalýþma Voltajý Doðrusallýk Çalýþma Basýncý Aralýðý PBS00 PBS50 PBS200 PBS300 Maksimum Yük Çalýþma Sýcaklýðý Depolama Sýcaklýðý Yalýtým 24 V DC (830 V DC) < % 000 mbar 050 mbar 0200 mbar 0300 mbar 500 Ohm 24 V DC 0 60 o C o C Hava %085 (Yoðunlaþmayan) UBxx KUMAÞ UÇ BULMA SENSÖRÜ UBxx Kumaþ boyama makinelerinde kumaþ ucunu bulmak için tasarlanmýþ yüksek hassasiyete sahip bir sensördür. Sistem kumaþýn ucuna baðlanan mýknatýsýn sensörün önünden geçerken sinyal vermesini saðlamasý esasýna dayanýr. Yüksek sýcaklýklarda da algýlama özelliðini muhafaza eden sensör özellikle tur zamaný esasý ile çalýþýlan prosesleri hatasýz destekler. UB30 30 cm algýlama uzaklýðý UB40 40 cm algýlama uzaklýðý Besleme Gerilimi Mýknatýs Tipi Yük Akýmý Çalýþma Sýcaklýðý Ýndikasyon Kablo Uzunluðu 830 v DC AlNiCo 250mA (24v DC de) 090 o C Besleme Yeþil Led, Sinyal Kýrmýzý Led 2mt. %090 (Yoðunlaþmayan) 4

6 Boyama Grubu simplex 0, 02, 03 YARI OTOMATÝK BOYAMA BÝLGÝSAYARLARI Simplex ailesi, 0,02, 03 boyama bilgisayarlarý, Sýcaklýk Kontrol, Bekle ve Uyarý komutlarý ile çeþitli tipteki makinalarý yarý otomatik olarak çalýþtýrabilir. Yüksek güvenilirlik ve performansý ile hassas bir kontrol saðlar, izleme ve raporlama imkaný sunar. Dinamik PID parametreleri ile proseste optimizasyon saðlayarak iþlem sürelerini kýsaltýr. Simplex 03 te bulunan 4. çýkýþ basýnç þalteri, pompa çýkýþý veya kondens çýkýþý olarak 3 ayrý þekilde programlanabilmektedir. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným 3 Seviyeli parola korumasý 2 Bölgeli PID kontrol Parola korumalý sistem parametreleri Simplex Komutlar Sýcaklýk Kontrol Gradyanlý veya Ani Isýtma/Soðutma(*) Bekle Verilen süre boyunca bekleme Uyarý Operatör Çaðrýsý (*) Soðutma desteði Simplex 02 ve 03 modellerimizde mevcuttur. Giriþler / Çýkýþlar Analog Giriþ Pt00 ( C) veya TC J/K/T/E (0200 C) Sayýsal Çýkýþ 250 V AC A Röle NA (Isýtma, Soðutma, Alarm, Programlanabilir 4. Çýkýþ) Programlama Program Kapasitesi Maksimum Adým Sayýsý Çalýþma Voltajý 220 V AC (+/ %20) Güç Tüketimi Maks. 2 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 6 tuþlu 45 x 30 mm özel tasarlanmýþ LCD 00 x 00 x 40 mm 5

7 Boyama Grubu simplex 0, 2, 40, 40P TAM OTOMATÝK BOYAMA BÝLGÝSAYARLARI Simplex Ailesi, xx model boyama bilgisayarlarý, Sýcaklýk Kontrol, Dozaj, Bekleme ve Uyarý komutlarý ile çesitli büyüklükteki makinalarý tam otomatik olarak çalýþtýrabilir. Yüksek güvenilirlik ve performansý ile hassas bir kontrol saðlar, izleme ve raporlama imkaný sunar. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Fonksiyonel kýsayol tuþlarý alt menülere hýzlý eriþim saðlar. Dinamik PID parametreleri ile proseste optimizasyon saðlayarak iþlem sürelerini kýsaltýr. Paralel komut çalýþtýrma yeteneði ile ayný anda birden fazla iþlem yapabilir ve bu sayede proses sürelerinde iyileþtirme saðlar. Standart olarak sunulan haberleþme portu sayesinde Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegre çalýþýr. Bu sayede proses ile ilgili bilgileri gerçek zamanlý olarak bilgisayar ortamýna taþýr ve arþivler. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý En son oluþan 0 alarmý saklayabilme Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegrasyon Dinamik PID parametreleri seçebilme Soketli klemensler ile kolay montaj Programýn baþlama zamanýný ayarlayabilme Servis test ekraný Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Parola korumalý komut, alarm ve sistem parametresi tanýmlayabilme Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Simplex Komutlar 40P Sýcaklýk Kontrol Gradyanlý veya Ani Isýtma/Soðutma Dozaj Progresif / Regresif oransal dozaj Bekle Verilen süre boyunca bekleme Uyarý Operatör Çaðrýsý Pompa / Kule / Tambur Pompa / Kule / Tambur için Su Alma Makina Oransal Su Alma Boþaltma Makina Tahliye Dönüþ Verilen Süre Boyunca Yýkama Giriþler / Çýkýþlar Analog Giriþ Pt00 ( C) 0/420 ma (giriþ direnci 0 ohm) Analog Çýkýþ 0/420 ma (yük direnci maks. 250 ohm) 2 2 Sayýsal Giriþ 524 V DC/AC Sayýsal Çýkýþ 250 V AC A Röle NA Haberleþme Portu RS 485 Programlama Program Kapasitesi Maksimum Adým Sayýsý Paralel Komut Sýralý Program Çalýþma Voltajý 220 V AC (+/ %20) Güç Tüketimi Maks. 4 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 9 tuþlu 80 x 50 mm özel tasarlanmýþ LCD 00 x 00 x 72 mm 6

8 Boyama Grubu simplex 220P, 220, 230, 330, 340 TAM OTOMATÝK BOYAMA BÝLGÝSAYARLARI Simplex Ailesi, 2xx ve 3xx model boyama bilgisayarlarý, iþe özel komutlarý ile çeþitli büyüklükteki makinalarý tam otomatik olarak çalýþtýrabilir. Özel komutlarý ile makinaya özel çözümleri destekler. Yüksek güvenilirlik ve performansý ile hassas bir kontrol saðlar, izleme ve raporlama imkaný sunar. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Fonksiyonel kýsayol tuþlarý alt menülere hýzlý eriþim saðlar. Paralel komut çalýþtýrma yeteneði ile ayný anda birden fazla iþlem yapabilir ve bu sayede proses sürelerinde iyileþtirme saðlar. Standart olarak sunulan haberleþme portu sayesinde Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegre çalýþýr. Bu sayede proses ile ilgili bilgileri gerçek zamanlý olarak bilgisayar ortamýna taþýr ve arþivler. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý En son oluþan 0 alarmý saklayabilme Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegrasyon SPM (Simplex Project Manager) ile kolay projelendirme Soketli klemensler ile kolay montaj Servis test ekraný 5 adet özel tuþ ile manüel iþlemleri tanýmlayabilme Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Parola korumalý komut, alarm ve sistem parametresi tanýmlayabilme Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Simplex Komutlar 220P Sýcaklýk Kontrol Gradyanlý veya Ani Isýtma/Soðutma Dozaj Progresif / Regresif oransal dozaj Bekle Verilen süre boyunca bekleme Uyarý Operatör çaðrýsý Su Alma Tank su alma Boþaltma Tank boþaltma Transfer AT & ÝT arasý transfer Sirkülasyon AT & ÝT arasý sirkülasyon Taþar AT taþar yýkama Pompa / Kule / Tambur Pompa / Kule / Tambur için Dönüþ Verilen süre boyunca yýkama Kýsaltmalar: AT: Ana Tank, ÝT: Ýlave Tanký Giriþler / Çýkýþlar Analog Giriþ Pt00 ( C) /420 ma (giriþ direnci 0 ohm) Analog Çýkýþ 0/420 ma ( yük direnci maks. 250 ohm) Sayýsal Giriþ 524 V DC Sayaç Giriþi 524 V DC/AC KHz Sayýsal Çýkýþ 250 V AC A Röle NA Haberleþme Portu RS 485 Programlama Program Kapasitesi Maksimum Adým Sayýsý Paralel Komut Sýralý Program Çalýþma Voltajý 220 V AC (+/ %20) Güç Tüketimi Maks. 0 W (330 için 5 W) Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 20, 220, 230 Boyutlar 330, V sayýsal 24 tuþlu (330 için 26 tuþlu) 80 x 50 mm özel tasarlanmýþ LCD 54 x 00 x 72 mm 220 x 00 x 72 mm 7

9 Boyama Grubu simplex 4XX TAM OTOMATÝK BOYAMA BÝLGÝSAYARLARI Simplex Ailesi, 4xx model boyama bilgisayarlarý, iþe özel komutlarý ile çeþitli büyüklükteki makinalarý tam otomatik olarak çalýþtýrabilir. Ýki parçadan (HMI ve PIO) oluþan yapýsý sayesinde, kurulumda rahatlýk ve esneklik saðlar. Komut yapýsýnýn karakteristiði ve kontrol döngülerinin (PPL) yetenekleri sayesinde, kolay ve hýzlý bir þekilde projelendirilir. Kullanýcýnýn kolayca kullanabilmesi için tasarlanan grafik LCD ekraný; komutlara ve menülere özgü ikonlarý destekler, görüntüleme ve kullaným için rahatlýk saðlar. ÇokluDil Desteði sayesinde, bir çok dilde kullanýlabilir. Fonksiyonel kýsayol tuþlarý alt menülere hýzlý eriþim saðlar. Bu yapý, tasarlama ve kurulum iþlemlerinde rahatlýk saðlarken, düþük kurulum maliyeti avantajýný da beraberinde getirir. Yüksek güvenilirliði ve performansý sayesinde hassas kontrol saðlar. Paralel komut çalýþtýrma yeteneði sayesinde ayný anda birden fazla iþlem yapabilir ve bu sayede proses sürelerinde iyileþtirme saðlar. Kullanýcýyý birçok ilave iþlemden koruyarak, iþlem sýrasýnda yapýlacak ve zaman kaybýna neden olacak hatalarýn önlenmesini saðlar. Standart olarak sunulan haberleþme portu sayesinde Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegre çalýþýr. Proses ile ilgili bilgileri gerçek zamanlý olarak bilgisayar ortamýna taþýr ve arþivler. 240 x 28 Grafik LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve alt menülere hýzlý eriþim Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý Oluþan alarmlarýn raporu Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegrasyon Soketli klemensler ile kolay montaj Manuel kontrol yeteneði SPM (Simplex Project Manager) ile kolay projelendirme 7 adet özel tuþ ile manüel iþlemleri tanýmlayabilme Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Program kopyalama özelliði Parola korumalý komut, alarm ve sistem parametresi tanýmlayabilme Program ve parametreler bazýnda yedekleme Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Sýcaklýk Zaman grafiði Tüketim raporlarý Simplex 40 Komutlar Açýklama Komutlar Açýklama Sýcaklýk Kontrol Dozaj Sirkülasyonlu Dozaj Bekle Uyarý Su Alma Normal Boþaltma Hýzlý Boþaltma Transfer Gradyanlý veya Aný Isýtma Soðutma Progresif / Regresif Oransal Dozaj (ÝT, ÝT 2) ÝT den ÝT 2 ye dozaj Verilen süre boyunca bekleme Mal Gir, Mal Çýk, Tuz Ver, Soda Ver, Kimyasal Ver AT, RT (Litreli, Oransal veya Boya Suyu Alma), ÝT, ÝT 2 AT, ÝT, ÝT 2, RT AK Pompalý Boþaltma AT, ÝT, ÝT 2, RT arasý transferler Sirkülasyon Taþar Pompa/Kule Kimyasal Ýstek Fark Basýnç Isýtma Mikser PH Kontrol Cycle Kontrol AT ÝT, AT ÝT 2 AT Taþar Yýkama Pompa ve Kule iþlemleri Sývý Kimyasal Mutfaðý için Fark basýnç fonksiyonu ÝT Isýtma, ÝT 2 Isýtma, RT Isýtma ÝT Mikser, ÝT 2 Mikser, RT Mikser AT Otomatik PH Kontrol Otomatik Kule Hýz Kontrolü PIO Giriþler / Çýkýþlar Temel Maks. Analog Giriþ Pt00 ( C) 2 8 0/420 ma (giriþ direnci 0 ohm) 2 8 Analog Çýkýþ 0/420 ma (Yük direnci maks. 250 ohm) 4 6 Sayýsal Giriþ 524 V DC 6 28 Sayaç Giriþi 524 V DC/AC KHz 2 2 Sayýsal Çýkýþ 250 V AC A Röle NA Haberleþme Portu RS RS 232 Programlama Program Kapasitesi 00 Maksimum Adým Sayýsý 00 Paralel Komut 4 Sýralý Program 3 40 Çalýþma Voltajý 85 ~ 265 V AC 5060 Hz Güç Tüketimi Maks. 40 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 39 tuþlu 240 x 28 Grafik LCD 200 x 300 x 70 mm 8

10 Yýkama Kurutma Grubu felis D TAM OTOMATÝK ENDÜSTRÝYEL TÝP KURUTMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI Felis D model çamaþýr kurutma makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip kurutma makinalarý için tasarlanmýþtýr. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 5 otomatik, manüel program 3 Seviyeli parola korumasý Soketli klemensler ile kolay montaj Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Giriþler / Çýkýþlar FelisD Açýklama Analog Giriþ Sayýsal Giriþ Sayýsal Çýkýþ 4 4 Sýcaklýk Giriþi (Kapak, faz sýrasý, termik, filtre) (Isýtma, saða dönüþ, sola dönüþ, fan) Çalýþma Voltajý 2 V AC Güç Tüketimi Maks. 4 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 8 tuþlu 45 x 30 mm özel tasarlanmýþ LCD x 27 x 30 mm felis D3, D3+ TAM OTOMATÝK ENDÜSTRÝYEL TÝP KURUTMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI Felis D3, D3+ model kurutma makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip tekstil kurutma makinalarý için tasarlanmýþtýr. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Ayarlanabilir silikonlama baþlama ve çalýþma süresi Ayarlanabilir buharlama baþlama ve çalýþma süresi Kolay mal boþaltabilmek için devrilme desteði Ayarlanabilir tambur devri ve dönüþ süresi 9 adet program kapasitesi kontrol Gazlý kurutma makinalarýna tam uyumluluk Sýcaklýk veya nem bazlý kontrol desteði Ýstenildiði takdirde hýzlý veya gradyanlý ýsýtma desteði Sýcaklýk veya süre bazlý ayarlanabilir cool down desteði Giyotin kapak desteði Ayarlanabilir tambur devri Giriþler / Çýkýþlar FelisD3 FelisD3+ Açýklama Analog Giriþ Analog Giriþ Analog Giriþ Sayýsal Giriþ Sayýsal Çýkýþ Sýcaklýk Sensörü Giriþi (LM C) Sýcaklýk Sensörü Giriþi (PT C) Sensörü Giriþi (420 ma) 524 V DC 250 V AC A Çalýþma Voltajý 2 V AC Güç Tüketimi Maks. 4 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 7 tuþlu 80 x 50 mm özel tasarlanmýþ LCD 90 x 40 x 30 mm 9

11 Yýkama Kurutma Grubu felis W TAM OTOMATÝK ENDÜSTRÝYEL TÝP ÇAMAÞIR YIKAMA SIKMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI Felis W model yýkama sýkma makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip çamaþýr yýkama ve sýkma makinalarý için tasarlanmýþtýr. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý Soketli klemensler ile kolay montaj Servis test ekraný 5 adet özel hafýza tuþu ile hýzlý program baþlatma Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Program kopyalama özelliði Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Boya mutfaðýna baðlanabilme özelliði Devrilmeli makine desteði Ara sýkma yapabilme özelliði Ayarlanabilen sýkma devirleri 6 Standart, 24 Boþ Program Giriþler / Çýkýþlar Adet Açýklama Analog Giriþ Analog Çýkýþ Sayýsal Giriþ Sayaç Giriþi Sayýsal Çýkýþ Haberleþme Portu Sýcaklýk Giriþi 0 C 00 C Dahili Seviye Sensörü Inverter Referans 00 V 5 24 V DC 5 24 V DC 500 Hz 250 V AC A Röle NA RS485 Çalýþma Voltajý 2 V AC (+/ %20) Güç Tüketimi Maks. 0 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) felis CW TAM OTOMATÝK ENDÜSTRÝYEL TÝP ÇAMAÞIR YIKAMA SIKMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI Felis CW model yýkama sýkma makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip çamaþýr yýkama ve sýkma makinalarý için tasarlanmýþtýr. Özel tasarlanmýþ LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 6 tuþlu 30 x 62 mm özel tasarlanmýþ LCD 30 x 256 x 35 mm Özel tasarlanmýþ LCD ekran ile kolay kullaným 3 Seviyeli parola korumasý Soketli klemensler ile kolay montaj 6 standart, 0 kullanýcý programý Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Servis test ekraný Giriþler / Çýkýþlar Analog Giriþ Analog Giriþ Sayýsal Giriþ Sayýsal Çýkýþ Adet 8 3 Açýklama Sýcaklýk Sensörü Giriþi (LM C) Dahili seviye sensörü 524 V DC 250 V AC A Çalýþma Voltajý Güç Tüketimi Çalýþma Sýcaklýðý 2 V AC Maks 6W 060 C %0~85(Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V Sayýsal 7 Tuþlu 45X30 mm özel tasarlanmýþ LCD 40 x 90 x 30 mm. 0

12 Yýkama Kurutma Grubu felis T TAM OTOMATÝK PARÇA BOYAMA, TAÞLAMA, YIKAMA MAKÝNASI BÝLGÝSAYARI FelisT model boyama ve yýkama makinasý bilgisayarý, endüstriyel tip boyama ve yýkama makinalarý için tasarlanmýþtýr. Grafik LCD ekraný komutlara ve menülere özel ikonlarý destekler, bu sayede izleme ve kullaným kolaylýðý saðlar. Kýsayol program tuþlarý ile kolay ve hýzlý çalýþtýrýlma imkaný sunar. Standart olarak sunulan haberleþme portu sayesinde Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegre çalýþýr. Bu sayede proses ile ilgili bilgileri gerçek zamanlý olarak bilgisayar ortamýna taþýr ve arþivler. 240 x 28 Grafik LCD ekran ile kolay kullaným Komutlara ve menülere özel ikonlar ile izleme kolaylýðý Kýsayol tuþlarý ile hýzlý iþlem yapabilme 3 Seviyeli parola korumasý En son oluþan 0 alarmý saklayabilme Focus (Enmos Merkezi Ýzleme Yazýlýmý) ile tam entegrasyon Soketli klemensler ile kolay montaj Manüel kontrol yeteneði Programlanabilir parametrik güvenlik sýnýrlamalarý Program kopyalama özelliði Çok noktadan kalibrasyon yapabilme Boya mutfaðýna baðlanabilme özelliði Devrilmeli makine desteði Ayarlanabilen sýkma devirleri Komutlar Makina Ýlave Tanký Ýlave Tanký 2 Ýlave Tanký 3 PH Kontrol Su Alma Boþaltma Transfer Çalýþma Zamaný Sirkülasyon Direkt Isýtma Ýndirekt Isýtma Ýndirekt Soðutma Operatör Uyarý Dozaj Sýkma Tank 3 e Makinaya Makinaya Makinaya Giriþler / Çýkýþlar Minimum Maksimum Açýklama Analog Giriþ Analog Çýkýþ Sayýsal Giriþ Sayaç Giriþi Sayýsal Çýkýþ Haberleþme Portu Programlama Program Kapasitesi 00 Adým Sayýsý Sýcaklýk Giriþi 0 C 00 C Dahili Seviye, Ýlave Tanký Seviye, Ýlave Tanký Sýcaklýk ve PH Sensörleri Inverter Referans 00 V 5 24 V DC 5 24 V DC 500 Hz 250 V AC A Röle NA RS485 RS232 Çalýþma Voltajý 85 ~ 265 V AC 5060 Hz Güç Tüketimi Maks. 40 W Çalýþma Sýcaklýðý 060 C %085 (Yoðunlaþmayan) Yalýtým Klavye Ekran Boyutlar 2000 V sayýsal 39 tuþlu 240 x 28 mm Grafik LCD 200 x 300 x 70 mm

13 Yazýlýmlar Focus ENMOS MERKEZÝ ÝZLEME YAZILIMI Focus, client/server mimarisi ile geliþtirilmiþ çok kullanýcýlý güvenli bir veri saklama sistemine sahip, boyahaneniz için entegre bir çözümdür. Fabrikanýzdaki diðer sistemler ile çok kolay bir þekilde entegre olabilir ve uzaktan servis desteði sayesinde servis zamanýný ve maliyetini minimuma indirir. Kimyasal otomasyon sistemi baðlantýsý ile makinalarýnýzýn gerçek zamanlý kimyasal taleplerinin hýzlý bir þekilde yerine getirilmesini saðlar. Tüketim Modülü Tamamlanmýþ bir reçete hakkýnda tüketim bilgilerine ulaþabilirsiniz. Böylece seçilen reçete için kimyasal, buhar, elektrik, su vb. gibi tüketimlerin detaylý bir þekilde raporunu alabilir ve maliyet analizinizi çok daha net hesaplayabilirsiniz. Planlama Editörü Makinalarýnýzýn çalýþmasýný önceden planlayabilir ve bu sayede verimliliðinizi arttýrabilirsiniz. Gerçek zamanlý baðlantý sayesinde çalýþan programlarýn o anki durumuna göre planlama otomatik olarak deðiþir ve bu deðiþim farklý bir renk ile ifade edilir. Planlama yatay çubuk grafik þeklinde zaman eksenine göre yapýldýðýndan planlamanýn anlaþýlabilirliði ve olasý sapmalarý rahat bir þekilde izleyebilir ve sebebini öðrenebilirsiniz. % Su Al KK Dozaj Çalýþan Ýþlem Bekle Planlanan Biten 2

14 Yazýlýmlar Focus ENMOS MERKEZÝ ÝZLEME YAZILIMI Program Editörü Makinalarýn ve reçetenin özelliklerine göre boyama programlarýnýzý yazabilir, programlarýn tanýmlý bilgisayarlar arasýnda transfer edilmesini saðlayabilirsiniz. Bu özellik ayný programý tüm bilgisayarlar için ayrý ayrý yazmanýza gerek kalmadan uzaktan kolay bir þekilde yapabilmenize olanak tanýr. Raporlama Modülü Yapýlan iþlemler ile ilgili isteðinize uygun raporlarý kolay bir þekilde alabilirsiniz. Makinalarýn doluluk ve kapasite raporlarý, operatör raporlarý, alarm raporlarý, tüketim raporlarý, maliyet raporlarý vb. gibi raporlarý amacýnýza yönelik olarak özelleþtirebilir veya yeni rapor formatlarý belirleyebilirsiniz. Reçete Modülü Boyama için gereken kimyasallarý ve diðer malzemeleri belirleyebilir, reçetenin raporunu alabilirsiniz. Reçete modülü ayný zamanda kimyasal otomasyon sistemi ile entegre çalýþabildiðinden sisteme baðlý makinalarýn otomatik kimyasal taleplerinin hýzlý bir þekilde karþýlanmasýný saðlar. Kullanýcý Modülü Çeþitli seviyelerde yetkiye sahip kullanýcýlar tanýmlayabilir, kullanýcýlarýn yetkisini modül bazýnda belirleyebilirsiniz. Sýcaklýk ( o C) :38 :39 :40 :4 :42 Zaman (dk) :43 :44 :45 :46 :47 Ýzleme Modülü Tanýmlý makinalarýnýzý gerçek zamanlý olarak ayný anda izleyebilirsiniz Ýstenildiði takdirde seçilen makinadaki çalýþan veya tamamlanmýþ reçetenin detaylý izlenmesi mümkündür. Makinadaki alarmlarý, manüel kullanýmlarý, sýcaklýk/zaman grafiðini izleme editörü aracýlýðý ile detaylý bir þekilde izleyebilirsiniz. 3

15 Yazýlýmlar SPM (Simplex Project Manager) SPM (Simplex Project Manager) Enmos un yeni nesil proje geliþtirme aracý olup Simplex serisi bilgisayarlarýn projelendirilmesi için kullanýlýr. SPM aracýlýðý ile makinenize uygun projeyi grafik kullanýcý arabirimi ile rahatlýkla hazýrlayabilir ve izleme modülü sayesinde projenizi test edebilirsiniz. Parametrelerin dinamik yapýsý sayesinde manüel kullanýmý ve güvenlik önlemlerini dilediginiz þekilde düzenleyebilirsiniz. Komutlarýn dinamik giriþ çýkýþ yapýsý farklý makinelere uygun çözüm geliþtirmenize ve kullanýcýya özel çözümler sunmanýza yardýmcý olmaktadýr. PPL (Programlanabilir Parametrik Limitler) Komut, Sistem Parametrelerini düzenleme Makine ve manüel parametreleri hazýrlama Manüel çalýþma ekranýný hazýrlama Makinede çalýþacak komutlarý belirleme Hazýrlanan projeyi test etme ekraný Komutlarýn giriþ çýkýþ baðlantýlarýný deðiþtirme Projenin detaylý raporunu alma Parametreleri PPL lere baðlayabilme Þablon projeler ile hýzlý proje geliþtirme Çok dil destekli IO TANIMLAMA MANÜEL EKRAN Makinede kullanýlan giriþ çýkýþlarý IO tanýmlama ekraný ile tanýmlayabilir ve bunlarý komutlara, PPL lere ve teçhizatlara baðlayabiliriniz. KOMUT TANIMLAMA Makinenizdeki mevcut teçhizatlara görünmesini istediðiniz deðerlere uygun ekraný tanýmlayabilir, mevcut teçhizat ikonlarýný tanýmlayarak kullaným kolaylýðýný arttýrabilirsiniz. Makinenizin teçhizatýna uygun komutlarý seçebilir ve bunlarýn giriþ çýkýþlarýný rahatlýkla deðiþtirebilirsiniz. Tanýmlý olan boþ komutlarý amacýnýza uygun düzenleyebilir ve isteðiniz uygun komut hazýrlayabilirsiniz. PARAMETRELER PPL TANIMLAMA Makineye uygun parametreleri ayarlayabilir ve bu parametreleri PPL lere baðlayarak kullanýcýya özel bir çözüm sunabilirsiniz. Makineniz için gerekli olan manüel kumandalarý ve güvenlik önlemlerini PPL ler ile tanýmlayabilir ve izleme ekraný aracýlýðý ile test edebilirsiniz. 4

16 Mekatronik Çözümler Profix KÝMYASAL OTOMASYON ÇÖZÜMLERÝ Üretim hacmini artýrmak isteyen bir boyahanenin izleyebileceði iki yol bulunmaktadýr. boyahane otomasyon kullanmýyorsa yeni personel ve makine alma yoluna gidebilir. Ancak bu firma için ciddi bir maliyet anlamýna gelmektedir. Sývý kimyasal otomasyonu kullanarak ayný sayýda personel ve makinayla eski üretim hacminize kýyasla daha yüksek üretim kapasitelerine ulaþacak, eski makinalarýnýzý da otomasyon sisteminden faydalandýracak, bunlarla birlikte boya ve proses kalitenizi de artýrmýþ olacaksýnýz. Bir otomasyon sisteminin fiyatý ortalama,5 makina fiyatýna karþýlýk gelmektedir. Bir boyahanenin ortalama 520 makinelik bir parký olduðu düþünülürse, bu 78 ton boyama kapasitesi demektir. Boyahaneniz 24 saat içinde 2 ayrý boya yapýyorsa Profix C ile %020 arasýnda zaman tasarrufu saðlarken, üretim hacminizi 8 tondan 0 tona çýkarmýþ olacaksýnýz. ton boya için ortalama kg. tuzun taþýnmasý gerekmektedir. Bu durum, tuzun aðýrlýðý sebebiyle yüksek iþgücü gerektiren bir iþlemdir. Profix S ile / tuz soda sülfat otomasyonunda kullanýlan pompa ve flowmetre ile çok yüksek miktarlardaki çözeltiler minumum zamanda ilgili makinaya otomatik olarak gönderilmektedir. Optimize edilmiþ temizlik sistemi sayesinde tüm bu iþlemler minumum su sarfiyatýyla gerçekleþtirilmektedir. Çözeltilerin Ýlgili Makinaya Aktarýmý Büyük makinalar için manuel olarak / insan gücüyle / otomasyonsuz: saat, Büyük makinalar için otomasyonla / Profix S ile: 0 dk. 5

17 Mekatronik Çözümler S 2xx Profix C Profix S S 5xx S 4xx S 3xx S 2xx Focus 6 7

18 Mekatronik Çözümler Profix C KÝMYASAL OTOMASYONU Prosesiniz için gerekli olan kimyasalý istenilen zaman ve miktarda istenilen noktaya gönderebilen yüksek hassasiyetli bir sistemdir. Sistem parçalarý 24 saat çalýþma esasýna seçilerek dizayn tamamlanmýþtýr. Kontrol cihazlarý ve yazýlýmlarý ile eþ zamanlý çalýþarak tam otomatik olarak kimyasallarý istediðiniz tartým miktarlarýnda makinalarýnýza göndermenizi saðlar. Operatör hatalarýný minimuma indirerek giderlerinizi minimize etmenizi saðlar. Dokunmatik büyük ekran ve kullanýcý dostu yazýlým sayesinde tüm iþlemleri on line izlemenize ve rapor almanýza olanak tanýr. Profix C kimyasal tartým ve gönderimini bitirdikten sonra otomatik olarak sýradaki kimyasal göndermeye hazýr durumda olacaktýr. Kullanýlan kontrol cihazýndan baðýmsýz olarak sistem hýzýndan kayýp olmaksýzýn yüksek hassasiyet ile iþlemler tamamlanýr. Profix C ile üretimin tüm aþamasýný takip edebilir, geçmiþe dönük üretiminiz ile ilgili detaylý raporlar alabilirsiniz. Bu raporlar sayesinde giderlerinizi / tüketimlerinizi kontrol altýna alabilirsiniz. Montaj kolaylýðý Yapýsý sayesinde minimum servis ve bakým Detaylý rapor alma Vana kaçaðý test sistemi Uzaktan eriþim ve yazýlým güncelleme Dokunmatik ekran Detaylý rapor ve analiz yazýlýmlarý Opsiyonel Özellikler Vana pozisyoneri Tank çiftliði Numune makina dozajlama Kontinü makina dozajlama Otomatik dolum Online tank miktarlarýný izleme Maksimum Kimyasal Baðlantýsý 50 Kollektör 0 lu Maksimum 5 Adet Daðýtým Tipi Tek Veya Çok Hatlý Ölçüm Hassasiyeti %0,5 Flowmetre Tipi Manyetik Veya Diþli Tartým Miktarlarý 0, Kg. (Yazýlým Ýle Sýnýrlandýrýlmýþtýr.) Pompa Diþli Sürücü Kontrol Yýkama Çift Yýkama Emniyeti Su giriþ Çapý ¾, Kollektör Çapý Makine Çýkýþ Çapý /2 8

19 Mekatronik Çözümler Profix S TUZ SODA SÜLFAT OTOMASYONU Prosesiniz için gerekli olan tuz soda ve sülfatý istenilen zaman ve miktarda istenilen noktaya gönderebilen yüksek hassasiyetli bir sistemdir. Sistem parçalarý 24 saat çalýþma esasýna seçilerek dizayn tamamlanmýþtýr. Kontrol cihazlarý ve yazýlýmlarý ile eþ zamanlý çalýþarak tam otomatik olarak kimyasallarý istediðiniz tartým miktarlarýnda makinalarýnýza göndermenizi saðlar. Operatör hatalarýný minimuma indirerek giderlerinizi minimize etmenizi saðlar. Çözelti hazýrlama sistemi ile senkron çalýþarak zamandan tasarruf saðlar. Dokunmatik büyük ekran ve kullanýcý dostu yazýlým sayesinde tüm iþlemleri online izlemenize ve rapor almanýza olanak tanýr. Montaj kolaylýðý Yapýsý sayesinde minimum servis ve bakým Detaylý rapor alma Vana kaçaðý test sistemi Uzaktan eriþim ve yazýlým güncelleme Dokunmatik ekran Detaylý rapor ve analiz yazýlýmlarý Opsiyonel Özellikler Vana pozisyoneri Tank çiftliði Numune makina dozajlama Kontinü makina dozajlama Otomatik dolum Online tank miktarlarýný izleme Maksimum Kimyasal Baðlantýsý 0 Kollektör 0 lu Maksimum Adet Daðýtým Tipi Tek Veya Çok Hatlý Ölçüm Hassasiyeti %0,5 Flowmetre Tipi Manyetik Veya Diþli Tartým Miktarlarý 000 Kg. (Yazýlým Ýle Sýnýrlandýrýlmýþtýr.) Pompa Santrifüj Sürücü Kontrol Yýkama Çift Yýkama Emniyeti Su giriþ Çapý ½ 2 Kollektör Çapý ½ 2 Makine Çýkýþ Çapý /2 9

20 Notlar 20

21

siskon endüstriyel otomasyon sistemleri

siskon endüstriyel otomasyon sistemleri Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti., fabrikalar ve makineler için otomasyon sistemleri kurmak, endüstriyel otomasyon yazýlýmlarý geliþtirmek ve mühendislik hizmetleri vermek

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz...

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Anahtar Teslim Projeler... Hangi sektörde, hangi üretimi yaparsanýz yapýn. Eðer mamülünüz bir

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝÇÝNDEKÝLER 2-3-4 5-6 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER AMICO SERÝSÝ MODELLER 7 8-9-10

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu

E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝER Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu Üretici Firma / Yetkili Servis Elektronik Ýmalat ve Kontrol td. Þti.. Cadde. Sokak No: Emek- Ankara / TÜRKÝYE Telefon: + Fax: + www.elimko.com.tr e-mail:elimko@

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

GÜÇLÜ, ÇEVÝK, RAKÝPSÝZ! Ýþletmeleri Liderliðe Taþýyacak Güç: TIGER2! Tiger2, rekabetçi firmalar için ERP kavramýný yeniden yorumlayarak farklý bir açýlým saðlýyor. Günümüzde verimlilik ve þirket içi süreçlerin

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı