T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ"

Transkript

1 T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YILI DERS PROGRAMI KĐTAPÇIĞI 1

2 2

3 3

4 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. Đstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, Đstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Đstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! Đşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk Đstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 4

5 Hekimlik Andı Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda hayatımı insanlık yolunda adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum, Hocalarıma, saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma, Sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime, Hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma, Benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma, Hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime, Meslektaşlarımı kardeş bileceğime, Din, Milliyet, Irk, Siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, Đnsan hayatına, kesinlikle saygı göstereceğime, Baskı altında kalsam bile, tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma, Açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim. 5

6 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ... 7 YÖNETĐM... 8 GENEL BĐLGĐLER ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PROGRAM ÇIKTILARI KOORDĐNATÖRLER TIP FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELERĐ VE ÖĞRETĐM GÖREVLĐLERĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI AKADEMĐK TAKVĐMĐ KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI (KDTU) PROBLEME DAYALI TARTIŞMA (PDT) CLASS I (FIRST YEAR) DÖNEM I (TÜRKÇE) CLASS II (SECOND YEAR) DÖNEM II (TÜRKÇE) DÖNEM III DÖNEM IV DÖNEM V DÖNEM 5 TEORĐK EĞĐTĐM PROGRAMI DÖNEM IV...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ĐNÖNÜ Ü. TIP FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ ĐNÖNÜ Ü. TIP FAKÜLTESĐ ĐNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESĐ ĐNTÖRN BECERĐ LĐSTESĐ

7 ÖNSÖZ Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrencilerimiz; Ülkemizin sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi alanında öncü kuruluşlarından biri olmaya aday olan ve vizyonunu Tüm dünyada öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen lider bir eğitim ve araştırma kurumu olmak şeklinde belirleyen fakültemiz yeni bir öğretim yılına daha başlıyor. Fakültemizin temel amacı güncel bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünen, bilgiyi yorumlayan, araştırmacı, kendini yenileyebilen, iyi iletişim kurabilen ve insani değerlere sahip üstün nitelikli hekimler yetiştirmektir. Bu amaçlara uygun olarak müfredatımız yeniden şekillendirildi, tüm öğretim üyelerimize eğitici eğitimleri yaptırıldı ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni eğitim ve öğretim yılında temel amacımız yeniden yapılandırdığımız eğitim sistemimizin oturmasını sağlamaktır. Bunun için iki yıldan uzun süredir öğretim üyelerimiz ile birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Eğitim faaliyetlerimizin otomasyon sistemi üzerinden monitörizasyonu, ders amaç-hedeflerinin ve amaç-hedeflere uygun soruların otomasyon sistemine kaydedilmesi, elektronik sınav alt yapısının hazırlanması, objektif yapılandırılmış sınavlarla sınav çeşitliliği sağlandı. Yeni programımızla ilk 3 yıl yatay ve dikey entegrasyonu sağlanmış yoğun teorik temel tıp bilgilerini klinik ile ilişkilendirecek olan öğrencilerimiz 4 ve 5. sınıflarda alacağı klinik stajlar ile hasta başı eğitimi, örnek vaka çözümlemeleri, kılavuzlar eşliğinde muayene ve beceriler ile klinik uygulamayı tamamlayarak intörn olmaya hak kazanacaklardır eğitim ve öğretim yılı için hazırlanan bu ders programının oluşturulmasında görev alan tüm mezuniyet öncesi eğitim komisyonu üyelerine ve eğitim gönüllüsü tüm öğretim üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni başlangıçların bir takım öngörülmeyen sonuçlara da yol açabileceğinin farkındayız. Bu açıdan kendimizi düzeltmeye yönelik her türlü olumlu ve olumsuz geri bildirimleriniz bizim için çok değerlidir eğitim ve öğretim yılında aramıza katılan yeni öğrencilerimize Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine hoş geldiniz diyor, tüm öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN Dekan 7

8 YÖNETĐM Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Dekanlığı Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri FAKÜLTE KURULU Başkan Üyeler Raportör (Fak. Sek.) : Prof. Dr. Cemil ÇELĐK : Prof. Dr. Yusuf TÜRKÖZ : Prof. Dr. Đsmail ÖZDEMĐR : Prof. Dr. Asım KÜNKÜL : Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN : Prof. Dr. Hamza KARABĐBER : Prof. Dr. Turgut YILMAZ : Güngör GÖKÇEK : Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN : Prof. Dr. Saim YOLOĞLU : Prof. Dr. Mehmet DEMĐRCAN : Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ : Prof. Dr. Erol SELĐMOĞLU : Prof. Dr. Hülya TAŞKAPAN : Prof. Dr. Ayşe Çıkım SERTKAYA : Doç. Dr. Neşe KARADAĞ : Doç. Dr. Alaadin POLAT : Yrd. Doç. Dr. M. Namık ÖZTANIR : Güngör GÖKÇEK YÖNETĐM KURULU Başkan : Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN Üyeler : Prof. Dr. Đrfan KUKU : Prof. Dr. Turgut YILMAZ : Prof. Dr. Hasan PEKDEMĐR : Doç. Dr. M. Arif ALADAĞ : Yrd. Doç. Dr. Engin Burak SELÇUK Raportör (Fak. Sek.) : Güngör GÖKÇEK MEZUNĐYET ÖNCESĐ MÜFREDAT KOMĐSYONU Prof. Dr. Hamza KARABĐBER Prof. Dr. Ayşe ÇIKIM SERTKAYA Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP Prof. Dr. Davut ÖZBAĞ Prof. Dr. Nigar VARDI Prof. Dr. Sedat YILDIZ Prof. Dr. Suheyla ÜNAL Prof.Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR Doç.Dr. Ahmet KARADAĞ Doç.Dr. Đbrahim TEKEDERELĐ Yrd. Doç.Dr. Engin Burak SELÇUK 8

9 EĞĐTĐM KOORDĐNASYON KURULU Prof. Dr. Hamza KARABĐBER Prof. Dr. Abdul Cemal ÖZCAN Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP Prof. Dr. Davut ÖZBAĞ Prof. Dr. Emin Tamer ELKIRAN Prof. Dr. Mehmet DEMĐRCAN Prof. Dr. Nigar VARDI Prof. Dr. Osman CELBĐŞ Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ Prof. Dr. Saim YOLOĞLU Prof. Dr. Selami Çağatay ÖNAL Prof. Dr. Suheyla ÜNAL Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ Prof.Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR Doç. Dr. Ahmet KARADAĞ Doç. Dr. Alaaddin POLAT Doç. Dr. Cemal TAŞDEMĐR Doç. Dr. Ergül ALÇĐN Doç. Dr. Ferat ÇATAL Doç. Dr. Đbrahim TEKEDERELĐ Doç. Dr. llgın TÜRKÇÜOĞLU Doç. Dr. M.Gökhan TURTAY Doç. Dr. Süleyman SANDAL Doç. Dr. Yusuf YAKUPOĞULLARI Dr. Eda KAYHAN (Ar. Gör.) Dr. Ökkeş Hakan MĐNĐKSAR (Ar. Gör.) Dr. Cihat UÇAR (Ar. Gör.) Dr. Selma Aydın FELEK (Pratisyen) Đnt. Dr. M. Fatih DURSUN Öğrenci Büşra ŞĐMŞEK STRATEJĐK PLAN KOORDĐNASYON BĐRĐMĐ Başkan: Yrd. Doç. Dr. Engin Burak SELÇUK Sekreter: Derya YILMAZ ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONU Prof. Dr. Süheyla ÜNAL Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ Prof. Dr. Saim YOLOĞLU Doç. Dr. Ferat ÇATAL Doç. Dr. Süleyman SANDAL Doç. Dr. Abdullah KARAER 9

10 GENEL BĐLGĐLER ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Haziran 1987 de kuruluş kanunu çıkan Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Akademik Yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır Yılında mevcut Đngilizce tıp eğitimi programının yanında Türkçe eğitim programı da açılmıştır. Tıp Doktoru unvanının kazanılması ile sonuçlanan tıp eğitimi, fakültemiz Türkçe programında 6 yıl, Đngilizce programında bir yıl süreli Đngilizce Hazırlık Dönemi dahil toplam 7 yıldır. Fakültemizde tıp eğitiminin her yılı bir dönemi oluşturmaktadır. Halen öğrencilerimiz Đngilizce Hazırlık, Dönem 1 Đngilizce, Dönem 1 Türkçe, Dönem 2 Đngilizce, Dönem 2 Türkçe, Dönem 3 Đngilizce, Dönem 4 Đngilizce, Dönem 5 Đngilizce, Dönem 6 Đngilizce sınıflarında eğitimlerine devam etmektedir. Đdari faaliyetlerini tarihinden itibaren tahsis edilen kendi binasında sürdürmekte olan Fakültemizde, Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini Fakültemize bağlı Amfi Bloğunda yürütmektedirler. Söz konusu dönem öğrencilerinin yararlanabileceği Multidisipliner I, Multidisipliner II, Eğitim Becerileri, Bilgisayar Laboratuvarı ve Anatomi Laboratuvarları bulunmaktadır Eğitim ve öğretim yılından itibaren Karma Eğitim Modeli seçilerek, eğitim müfredatı ve ölçme değerlendirme konularında değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulmuştur. Müfredatta yatay ve dikey entegrasyon sağlanarak, probleme dayalı öğrenme, vaka çözümleme toplantıları ve kanıta dayalı tıp uygulamaları ile eğitim modelleri çeşitlendirilmiştir Eğitim müfredatının oluşturulması ve takibi bir otomasyon programı üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Objektif ölçme ve değerlendirme yapabilmek için beceri gerektiren sınavlar yeni oluşturulan Objektif Yapılandırılmış Klinik Muayene-OSCE salonlarında yapılacaktır. VĐZYONUMUZ Tüm dünyada öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen lider bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. MĐSYONUMUZ Eğitim ve araştırma öncelikli sağlık hizmetine önem veren ve uluslar arası işbirliğine açık bir kurum olarak, güncel bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünen, bilgiyi yorumlayan, araştırmacı, kendini yenileyebilen, iyi iletişim kurabilen ve insani değerlere sahip hekimler yetiştirmektir. 10

11 ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PROGRAM ÇIKTILARI ve HEDEFLENEN HEKĐM ROLLERĐ TIP UZMANI PROFESYONEL YÖNETİCİ SAĞLIK KORUYUCUSU HEKİM EKİP ÜYESİ ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN İLETİŞİM KURAN A. TIP UZMANI 1. Hekimlik rollerinin tümünü entegre ederek optimal, etik ve hasta-merkezli tıbbi bakım sağlar 1.1. Başka bir sağlık profesyoneli tarafından talep edilen detaylı değerlendirmeleri ve önerileri yazılı ve/veya sözel olarak iletmek de buna dahildir Hekimlik yetkinliklerini etkin bir şekilde kullanır Hasta bakımıyla ilgili etik sorunları bilir ve ona uygun davranır Çok sayıda hasta ve sorunla karşılaştığında profesyonel görevlerini etkin ve uygun bir şekilde önceliklendirir Şefkatli ve hasta odaklı bakım yapar Tıbbi kararlar alırken etik ilkeleri gözetir Gerektiğinde bilirkişilik yapar 2. Klinik uygulamasına uygun bilgi, beceri ve tutumlarını oluşturur ve sürdürür 2.1. Đlgili temel biyomedikal, sosyal-davranışsal ve klinik bilgileri kendi klinik uygulamasına uyarlar 2.2. Alanıyla ilgili yetkinlikleri kullanır 2.3. Mesleki yetkinliklerini güncel tutmak ve geliştirmek için yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür 2.4. En iyi kanıtları ve en iyi uygulamaları edinerek bakım kalitesinin ve hasta güvenliğinin artmasına katkı yapar 3. Hastanın muayenesini tam ve uygun bir şekilde yapar 3.1. Hastanın içinde bulunduğu durumu ve tercihlerini de göz önüne alarak, hasta görüşmesinde tespit edilen konuları etkili bir biçimde tanımlar ve araştırır 3.2. Hastalıktan korunma, sağlığın geliştirilmesi, tanı ve tedavi amacıyla hastanın içinde bulunduğu durum ve tercihlerini dikkate alarak, kısa ve doğru bir hikaye alır 3.3. Hastalıktan korunma, sağlığın geliştirilmesi, tanı ve tedavi amacıyla semptoma odaklanmış tam bir fizik muayene yapar 11

12 3.4. Kaynakları etkin kullanarak, etik kurallar çerçevesinde uygun teşhis yöntemlerini seçer 3.5. Hastanın problemini tanımlamak için, etkili klinik problem çözme ve yorumlama becerisini kullanır 4. Önleyici ve tedavi edici girişimleri etkili bir şekilde kullanır 4.1. Hasta ve yakınlarıyla işbirliği içinde etkin bir tanı ve tedavi yönetimini yapar 4.2. Klinik uygulamasıyla ilgili hastalığı önlemeye ve tedavi etmeye yönelik girişimleri zamanında, uygun ve etkili şekilde kullanır 4.3. Uygulanacak tedaviler için hastadan bilgilendirilmiş onam alır 4.4. Son dönem hastaların uygun destek tedavisi almalarını sağlar 5. Tanı ve tedavi sürecindeki tıbbi uygulama becerilerini yeterli ve uygun bir şekilde sergiler 5.1. Klinik uygulamasıyla ilgili tanısal işlemleri zamanında, uygun ve etkili şekilde kullanır 5.2. Klinik uygulamasıyla ilgili tedaviye yönelik işlemleri zamanında, uygun ve etkili şekilde kullanır 5.3. Yapılacak işlemler için hastadan bilgilendirilmiş onam alır 5.4. Yaptığı işlemler ve sonuçlarıyla ilgili bilgileri belgelendirir ve gerektiğinde sunar 5.5. Yaptığı işlemlerin yeterli ve uygun takibini planlar 6. Kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının uzmanlık alanlarının sınırlarını bilir ve uygun danışma hizmeti talep eder 6.1. Özdeğerlendirme yaparak kendisi ve diğer sağlık çalışanlarının sınırlarını idrak eder 6.2. Hasta bakımının en iyi şekilde uygulanabilmesi için, ihtiyaç duyulduğunda diğer sağlık çalışanlarına etkin, uygun ve zamanında danışmanlık hizmeti verir 6.3. Hasta ve yakınları için, uygun hasta takibi hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. B. ĐYĐ ĐLETĐŞĐM KURAN HEKĐM 1. Tanı ve tedavi süreçlerinde hasta ve yakınları ile uyumlu, güvene dayalı, etik bir ilişki geliştirir 1.1. Hekimliğin gerektirdiği temel klinik becerileri iyi iletişim kurarak uygular 1.2. Tanı tedavi sürecinde hasta ve yakınlarına anlayış, güven, saygı ve empati ile yaklaşır 1.3. Hasta mahremiyetine ve tercihlerine saygı gösterir 1.4. Etkin, eleştirel ve empatik bir şekilde dinler 1.5. Sözel olmayan ipuçlarının farkında olur ve uygun tepkiler verir 1.6. Bir klinik görüşmeyi kurallarına göre yönlendirir 2. Hasta ve yakınlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının hastalık süreci ile ilgili bilgi ve bakış açılarını net olarak elde eder ve değerlendirir 2.1. Hastanın hastalığına yönelik inanışları, endişeleri, beklentileri ve deneyimleri konusunda bilgi toplar 2.2. Hastaya bakanlardan, yakınlarından ve diğer sağlık çalışanlarından da durumla ilgili bilgi alır ve değerlendirir 3. Hasta ve yakınlarına, meslektaşlara ve diğer sağlık çalışanlarına sürece ait uygun açıklamayı yapar ve bilgilendirir 3.1. Hasta ve yakınlarına, meslektaşlarına ve diğer sağlık çalışanlarına insanca bir tutumla ve anlaşılabilir şekilde bilgi aktarır, 3.2. Hasta ve yakınlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının süreci müzakere etmesini ve karara katılmasını cesaretlendirir. 4. Hasta ve yakınları, meslektaşlar ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte tedavi planını oluşturur ve ilgili konularda ortak bir anlayış geliştirir 4.1. Hasta ile yaptığı görüşmede hastanın durumunu, tepkilerini, kaygılarını ve tercihlerini de içeren sorunları etkili bir şekilde araştırır ve belirler Karar sürecini etkileyen cinsiyet, din, kültürel değerleri de içeren tüm farklılıklara saygı duyar 4.3. Görüşme sırasında hastayı soru sormaya, tartışmaya, etkileşimde bulunmaya cesaretlendirir 4.4. Hastayı, yakınlarını ve ilgili sağlık personelini karar verme süreçlerine dahil ederek tedavi planını geliştirir 4.5. Bilgilendirilmiş onamı uygun şekilde alır 4.6. Kötü haberi uygun şekilde verir 4.7. Saldırganlık, kararsızlık ve yanlış anlaşılma gibi iletişim sorunlarıyla etkili bir şekilde başa çıkar 5. Tıbbi durumlar hakkında yazılı ya da sözlü olarak etkili bilgilendirme yapar 5.1. Klinik durumların ve tanı-tedavi süreçlerinin yazılı ve/veya elektronik kaydını anlaşılır, doğru ve uygun bir şekilde tutar 5.2. Klinik durumları ve tanı-tedavi süreçlerini sözel olarak etkili bir şekilde sunar 5.3. Gerektiğinde tıbbi bir durum hakkında topluma veya medyaya etkili şekilde bilgi sunar 12

13 C. EKĐP ÜYESĐ OLARAK HEKĐM 1. Sağlık hizmeti ekiplerine uygun ve etkili bir şekilde katılır. 1.1 Kendi görev ve sorumluluklarını diğer sağlık çalışanlarına net bir şekilde açıklar. 1.2 Sağlık hizmeti ekibindeki diğer çalışanların görev ve sorumluluklarını öğrenir. 1.3 Diğer sağlık çalışanlarının yeterlilik, sorumluluk ve üstlendikleri görevleri kabul eder ve saygı duyar. 1.4 Hastalara ve topluma verilecek hizmeti diğer sağlık çalışanları ile birlikte planlar ve tamamlar. 1.5 Gerektiğinde, sağlık hizmeti dışındaki akademik ve idari işlerde diğer muhatapları ile birlikte çalışır. 1.6 Meslekler arası toplantılara etkili bir şekilde katılır 1.7 Kaliteli hizmetin sağlanması için diğer meslek grupları ile uyum içinde çalışır. 1.8 Ekip oluşumu ve işlevi sırasında kendi rolünün belirlenmesi sürecine uyar 1.9 Profesyonellik, kaynak dağılımı, gizlilik de dahil olmak üzere ekip etiğine saygı duyar Gerekli olduğunda bir sağlık ekibine liderlik yapar. 2. Meslekler arası çatışmaları önlemek, müzakere etmek ve çözmek için ekip içinde etkili bir şekilde çalışır. 2.1 Çatışma sürecinde ekipte yer alan farklı meslek sahiplerine ve meslektaşlarına karşı saygılı bir tutum sergiler 2.2 Çatışmaları önlemek için diğer meslek sahipleri ile birlikte çalışır 2.3 Çatışmaları çözmek için müzakereyi tüm ekip ile birlikte gerçekleştirir 2.4 Diğer meslek üyelerinin farklılıklarına ve sınırlılıklarına saygı duyar 2.5 Çatışma sürecinde özeleştiri yapar ve buna uygun davranır 2.6 Çatışma çözümünde ekip işlevini önceler D. YÖNETĐCĐ ROLÜYLE HEKĐM 1. Đnsan yönetimi 1.1. Görev yerlerinde diğer sağlık çalışanlarının görev tanımlarına uygun olarak çalışmasını organize eder Komisyon ve toplantıları uygun şekilde yönetir ya da katılır Etkileşimde olduğu kurum ve kişilerle ilişkilerini yönetir Hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmeti içindeki davranışlarını yönetir Ekibinin kariyer planlamasını etkin yönetir. 2. Kaynak yönetimi 2.1. Sağlık hizmeti kaynaklarını etkili ve dengeli kullanır Hasta bakımını maliyet etkin şekilde düzenler. 3. Zaman yönetimi 3.1. Hekimlik ve kişisel rolleri arasındaki zaman dengesini kurar Zamanı bilimsel ölçütlere göre en uygun planlar. 4. Süreç yönetimi 4.1. Kariyerini etkin yönetir Hekimlik pratiği süreçlerini etkin yönetir Kurumunun kalite yönetiminde etkin rol alır. 5. Sağlık sistemi yönetimi 5.1. Sağlık sisteminin her düzeyini göz önüne alarak işlevsel konumunu yönetir Sağlık sisteminin her düzeyini göz önüne alarak finansal konumunu yönetir. E. SAĞLIK KORUYUCUSU OLARAK HEKĐM 1. Sağlık bakımının bir parçası olarak her bir bireyin sağlık gereksinimine ve sorularına cevap verir 1.1 Her bir bireyin sağlık gereksinimini belirler 1.2 Hizmet verdikleri kişilerle birlikte sağlığı geliştirme fırsatlarını belirler 1.3 Hizmet verdikleri kişilerle birlikte koruyucu hekimlik fırsatlarını belirler 1.4 Hizmet verilen kişiler için yasal ve sosyal hakları tanımlar ve hedef kitleyi bilgilendirir 1.5 Toplum içindeki savunmasız ve ihtiyaç sahibi bireyleri belirler ve uygun çözümler üretir 13

14 2. Hizmet sundukları bölge insanının sağlık gereksinimine cevap verir 2.1 Hekimlik hizmetlerinden daha fazla faydalanmalarını sağlamak için kendi mesleki yetkinlikleri konusunda bölge insanını bilgilendirir. 2.2 Hizmet verdiği kişilerle birlikte sağlığı geliştirme fırsatlarını belirler ve uygun çözümler üretir 2.3 Hizmet verdiği kişilerle birlikte koruyucu hekimlik fırsatlarını belirler ve uygun çözümler üretir 2.3 Sağlık hizmeti sunumunda bölgesel farklılıklara saygı gösterir 2.4 Toplumun genel sağlığını tehdit eden durumları tespit eder ve uygun çözümler üretir 2.5 Bölgesinde sıklığı artan hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturur 3. Hizmet sundukları ülkenin sağlık göstergelerinin saptanmasında görev alır 3.1 Ülke insanının sağlık hizmetlerine erişimindeki sosyal, fiziksel ve ekonomik engelleri belirler 3.2 Ülke içindeki savunmasız veya ötekileştirilmiş grupları belirler ve uygun çözümler üretir 3.3 Toplum sağlığına yönelik muhtemel tehditleri önceden tanımlar ve uygun çözümler üretir 4. Toplumun ve her bir hastanın sağlığını geliştirir 4.1 Hizmet sunduğu toplumun sağlık göstergelerini düzeltecek davranışlar sergiler 4.2 Kamu politikalarının ülke insanının sağlığı üzerindeki etkilerini göz önüne alarak hizmet verir 4.3 Sağlık hizmetlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerinin toplum ve birey sağlığına etkisini bilerek görev yapar 4.4 Koruyucu hekimlik uygulamasında fedakârlık, sosyal adalet, özerklik, dürüstlük ve idealistliği de kapsayan mesleki sorumluluk üstlenir. 4.5 Sağlık yöneticisi rolünün, koruyucu hekimlik rolünün önüne geçmeyecek şekilde davranır 4.6 Koruyucu hekimlik uygulamalarında hekimlerin üstlendiği kurumsal mesleki sorumluluğa katkı verir F. ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN HEKĐM 1. Sürekli öğrenme yoluyla mesleki faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek 1.1. Mesleki yetkinliğin sürdürülebilirlik ilkelerine uyar 1.2. Kişisel gelişim dosyasını ilke ve stratejilerine uygun olarak kullanır 1.3. Klinik uygulama sırasında öğrenim gereksinimlerini fark eder ve tamamlar 1.4. Klinik uygulamasında öz değerlendirme yapar 1.5. Kendisi için doğru öğrenim hedefi koyar 1.6. Konuyla ilgili kanıtlara erişir ve yorumlar 1.7. Yeni kazanımlarını pratiğe sokar 1.8 Yeni kazanımların uygulamadaki etkisini değerlendirir 1.9 Öğrenme sürecini belgelendirir 2. Tıbbi bilgi ve kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirerek pratiğe uygun şekilde aktarır 2.1. Eleştirel değerlendirme ilkelerini kullanır 2.2. Klinik problemi çözmek için eldeki kanıtları eleştirel değerlendirir 2.3. Eleştirel yaklaşımla elde edilen bilgileri klinik kullanıma aktarır 3.Sağlık çalışanları dahil tüm toplumun öğrenmesini kolaylaştırır 3.1. Tıp eğitimi ilkelerine uyarak eğitim yapar 3.2. Öğrenme ihtiyaçlarını ve arzu edilen öğrenme çıktılarını hedef kitlenin işbirliği ile belirler 3.3. Başkalarının öğrenmelerini kolaylaştırıcı içerik ve etkili öğretim stratejileri seçer 3.4. Etkili ders veya sunum yapar 3.5. Öğretme sürecinde çıkarımda bulunur ve değerlendirir 3.6. Etkili geri bildirim sağlar 3.7. Etik ilkelere uygun eğitim yapar 4. Mesleki yenilikleri oluşturur, yaygınlaştırır ve uygular 4.1. Bilimsel sorgulama ve araştırma ilkelerine uyar 4.2. Araştırma etiği ilkelerine uyar 4.3. Bilimsel hipotez oluşturur 4.4. Kanıta yönelik sistematik bir araştırma yürütür 4.5. Hipotezi sınamak için uygun yöntemleri seçer ve uygular 4.6. Bir çalışmanın bulgularını uygun şekilde duyurur 14

15 PROFESYONEL 1.Hastalarına, diğer sağlık çalışanlarına ve topluma etik klinik uygulama taahhüdünde bulunur 1.1 Uygulamada dürüstlük, tutarlılık, bağlılık, şefkat, saygı ve özveri gibi değerler dahil uygun mesleki davranışlar gösterir 1.2 Yetkinliğini koruyacağına ve yüksek kalitede sağlık hizmeti vereceğine dair taahhüdüne uyar 1.3 Uygulamada karşılaştığı etik durumları tanır ve uygun davranış sergiler 1.4 Mesleki bilgi ve konumunu kişisel çıkarları için kullanmaz 1.5 Mesleki ve hukuki kurallarla belirlenmiş olan hasta mahremiyeti sınırlarına ve ilkelerine uyar 1.6 Hastalarıyla ilişkilerini mesleki ilkelere uygun şekilde sürdürür 2. Hastalarına, diğer sağlık çalışanlarına ve topluma verdiği mesleki kurallara uygun davranacağı taahhüdüne uyar 2.1 Uygulama sırasında mesleki, yasal ve etik kurallara uyar 2.2 Güncel uygulamanın gerektirdiği yasal ve idari zorunlulukları yerine getirir 2.3 Mesleki idari kurumların gözetimine açıktır 2.4 Uygulamada diğerlerinin profesyonel olmayan davranışlarını fark eder ve tepki gösterir 2.5 Akran değerlendirmesinde yer alır 3. Sağlığını koruyarak sağlık hizmetinin devamlılığını taahhüt eder 3.1. Kişisel ve mesleki öncelikleri arasında denge oluşturarak kendi sağlığını korur ve hizmetinin devamlılığını sağlar 3.2. Kişisel ve mesleki farkındalığını ve içgörüsünü arttırmaya çaba gösterir Sağlığı açısından yardım gereksinimi olan sağlık çalışanlarını belirler ve uygun şekilde davranır 15

16 16

17 KOORDĐNATÖRLER Baş Koordinatör Prof. Dr. Hamza KARABĐBER Dönem 1 Koordinatör Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ergül ALÇĐN Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Harika G. GÖZÜKARA BAĞ Koordinatör Yardımcısı Okutman Emek GÜLDOĞAN Dönem 2 Koordinatör Doç. Dr. Süleyman SANDAL Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Aslı Çetin Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hilal Irmak SAPMAZ Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Onur ÖZTÜRK Dönem 3 Koordinatör Prof. Dr. Đbrahim ŞAHĐN Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erdem Topal Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Öztun TEMELLĐ Dönem 4 Koordinatör Prof. Dr. Yılmaz TABEL Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ebru ÇELĐK Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Hilal ERMĐŞ Dönem 5 Koordinatör Doç. Dr. Üner KAYABAŞ Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Özden KAMIŞLI Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Soner DEMĐREL Dönem 6 Koordinatör Doç. Dr. Neslihan YÜCEL Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Derya DOĞAN Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Talat KILIÇ Sınav Değerlendirme Birimi Prof. Dr. Okutman Saim YOLOĞLU Emek GÜLDOĞAN 17

18 TIP FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELERĐ VE ÖĞRETĐM GÖREVLĐLERĐ CERRAHĐ TIP BĐLĐMLERĐ Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr. M. Gökhan TURTAY Doç.Dr. Hakan OĞUZTÜRK Doç.Dr. Neslihan YÜCEL Yrd.Doç.Dr. M. Ediz SARIHAN Yrd.Doç.Dr. Şükrü GÜRBÜZ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Prof.Dr. Mahmut DURMUŞ Anabilim Dalı Prof.Dr. M.Özcan ERSOY Prof.Dr. Türkan TOĞAL Prof.Dr. Nurçin GÜLHAŞ Prof.Dr. Hüseyin Đlksen TOPRAK Doç.Dr. Zekine ÖZPOLAT BEGEÇ Doç.Dr. Feray AKGÜL ERDĐL Doç.Dr. Aytaç YÜCEL Doç.Dr. Gülay ERDOĞAN KAYHAN Doç.Dr. M. Said AYDOĞAN Doç.Dr. Mehmet Ali ERDOĞAN Yrd.Doç.Dr. Ülkü ÖZGÜL Yrd.Doç.Dr. Mukadder ŞANLI Yrd.Doç.Dr. Ahmet Selim ÖZKAN Yrd.Doç.Dr. Muharrem UÇAR Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Prof.Dr. S. Çağatay ÖNAL Dalı Prof.Dr. Arif ÖNDER Prof.Dr. Ayhan KOÇAK Doç.Dr M. Arif ALADAĞ Yrd.Doç.Dr. Mustafa Namık ÖZTANIR Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif DURAK Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof.Dr. Mehmet DEMĐRCAN Prof.Dr. Sema UĞURALP Prof.Dr. Canan Ceran ÖZCAN Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr. Sezai YILMAZ Prof.Dr. Cüneyt KAYAALP Prof.Dr. Cengiz ARA Doç.Dr. Burak IŞIK Doç.Dr. Mehmet YILMAZ Doç.Dr. Bülent ÜNAL Doç.Dr. Cemalettin AYDIN Doç.Dr. Abuzer DĐRĐCAN Doç.Dr. Turgut PĐŞKĐN Doç.Dr. Mustafa ATEŞ Doç.Dr. Dinçer ÖZGÖR Yrd.Doç.Dr. Fatih ÖZDEMĐR Yrd.Doç.Dr. Emrah OTAN Yrd.Doç.Dr. Volkan ĐNCE Yrd.Doç.Dr. Veysel ERSAN Yrd.Doç.Dr. Cemalettin KOÇ Yrd.Doç.Dr. Ahmet Sami AKBULUT Yrd.Doç.Dr. Sait Murat DOĞAN 18

19 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof.Dr. Akın KUZUCU Yrd.Doç.Dr. Muhammet Reha ÇELĐK Yrd.Doç.Dr. Hakkı ULUTAŞ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Turgut YILMAZ Doç.Dr. Tongabay CUMURCU Doç.Dr. Soner DEMĐREL Doç.Dr. Penpe Gül FIRAT Yrd.Doç.Dr Abuzer GÜNDÜZ Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan GENÇ Yrd.Doç.Dr. Nihat POLAT Yrd.Doç.Dr. Seyhan DĐKCĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Doç.Dr. Ilgın TÜRKÇÜOĞLU Anabilim Dalı Doç.Dr. Abdullah KARAER Doç.Dr. Ömer Yavuz ŞĐMŞEK Doç.Dr. Ebru ÇELĐK Yrd.Doç.Dr. Ercan YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Görkem TUNCAY Öğr.Gör.Dr. Ebru ĐNCĐ COŞKUN Öğr.Gör.Dr. Işıl KÖLELĐ Öğr.Gör.Dr. Rauf MELEKOĞLU Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Prof.Dr. Bektaş BATTALOĞLU Dalı Prof.Dr. Hasan Berat CĐHAN Prof.Dr. Nevzat ERDĐL Doç.Dr. M. Cengiz ÇOLAK Yrd.Doç.Dr. Olcay Murat DĐŞLĐ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Prof.Dr. Ahmet KIZILAY Anabilim Dalı Prof.Dr. Erol SELĐMOĞLU Prof.Dr. Erkan KARATAŞ Doç.Dr. Tuba BAYINDIR Yrd.Doç.Dr. Yüksel TOPLU Ortopedi ve Travmatoloji Prof.Dr. Kadir ERTEM Anabilim Dalı Prof.Dr. A. Ahmet HARMA Yrd.Doç.Dr. Mustafa KARAKAPLAN Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih KORKMAZ Yrd.Doç.Dr. Gökay GÖRMELĐ Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fethi CEYLAN Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Prof.Dr. Bilge Türk BĐLEN Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr. Hıdır KILINÇ Prof.Dr. Yusuf Kenan ÇOBAN Doç.Dr. Cemal FIRAT Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Nusret AKPOLAT Doç.Dr. Neşe KARADAĞ Doç.Dr. Emine ŞAMDANCI Yrd.Doç.Dr. Nurhan ŞAHĐN Yrd.Doç.Dr. Ayşe Nur AKATLI Üroloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ali GÜNEŞ Doç.Dr. Ali BEYTUR Doç.Dr. Cemal TAŞDEMĐR Doç.Dr. Fatih OĞUZ Doç.Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇELĐK 19

20 DAHĐLĐ TIP BĐLĐMLERĐ Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. Osman CELBĐŞ Doç.Dr. Bora ÖZDEMĐR Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Engin Burak SELÇUK Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Doç.Dr. Özlem ÖZEL ÖZCAN Yrd.Doç.Dr. Nusret SOYLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr. Hamza KARABĐBER Anabilim Dalı Prof.Dr. M. Cengiz YAKINCI Prof.Dr. Ayşehan AKINCI Prof.Dr. M. Ayşe SELĐMOĞLU Prof.Dr. Ünsal ÖZGEN Prof.Dr. Serdal GÜNGÖR Prof.Dr. Yılmaz TABEL Doç.Dr. Cemşit KARAKURT Doç.Dr. Ferat ÇATAL Doç.Dr. Ahmet KARADAĞ Doç.Dr. Derya DOĞAN Doç.Dr. Özlem ELKIRAN Doç.Dr. Ramazan ÖZDEMĐR Yrd.Doç.Dr. Mehmet ASLAN Yrd.Doç.Dr. Erdem TOPAL Yrd.Doç.Dr. Arzu AKYAY Yrd.Doç.Dr. Ayşe KARTAL Dermatoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Yelda KAPICIOĞLU Doç.Dr. Hamdi ÖZCAN Doç.Dr. Serpil ŞENER Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Prof.Dr. Yaşar BAYINDIR Dalı Prof.Dr. Yasemin ERSOY Doç.Dr. Üner KAYABAŞ Doç.Dr. Funda YETKĐN Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof.Dr. Yüksel ERSOY Anabilim Dalı Prof.Dr. Zühal ALTAY Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR Prof.Dr. S. Savaş HACIEVLĐYAGĐL Doç.Dr. Özkan YETKĐN Doç.Dr. Gazi GÜLBAŞ Doç.Dr. Hilal ERMĐŞ Yrd.Doç.Dr. Talat KILIÇ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof.Dr. Erkan PEHLĐVAN Prof.Dr. Metin Fikret GENÇ Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ Doç.Dr. Ali ÖZER 20

21 Đç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Hülya TAŞKAPAN Prof.Dr. Melih KARINCAOĞLU Prof.Dr. Murat ALADAĞ Prof.Dr. Đdris ŞAHĐN Prof.Dr. Đrfan KUKU Prof.Dr. Đbrahim ŞAHĐN Prof.Dr. Emin Tamer ELKIRAN Prof.Dr. Ayşe ÇIKIM SERTKAYA Prof.Dr. M. Murat HARPUTLUOĞLU Prof.Dr. Emin KAYA Doç.Dr. Hakan HARPUTLUOĞLU Doç.Dr. Yüksel SEÇKĐN Doç.Dr. Mehmet Ali ERKURT Yrd.Doç.Dr. Recep BENTLĐ Yrd.Doç.Dr. Mustafa DĐKĐLĐTAŞ Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BĐLGĐÇ Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ramazan ÖZDEMĐR Prof.Dr. Hasan PEKDEMĐR Doç.Dr. Necip ERMĐŞ Doç.Dr. Nusret AÇIKGÖZ Doç.Dr. Mehmet CANSEL Doç.Dr. Jülide YAĞMUR Nöroloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Cemal ÖZCAN Prof.Dr. Sibel ALTINAYAR Doç.Dr. Yüksel KABLAN Doç.Dr. Özden KAMIŞLI Doç.Dr. Suat KAMIŞLI Nükleer Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Ersoy KEKĐLLĐ Psikiyatri Anabilim Dalı Prof.Dr. Süheyla ÜNAL Prof.Dr. Rıfat KARLIDAĞ Doç.Dr. H. Birgül CUMURCU Doç.Dr. Şükrü KARTALCI Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Kemal EKĐCĐ Şimay GÜROCAK Yrd.Doç.Dr Öztun TEMELLĐ Radyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Kaya SARAÇ Prof.Dr. Tamer BAYSAL Prof.Dr. Ramazan KUTLU Prof.Dr. Ahmet SIĞIRCI Prof.Dr. Gülnur ERDEM Doç.Dr. Metin DOĞAN Yrd.Doç.Dr. Ayşegül KAHRAMAN Yrd.Doç.Dr. Zeynep ÖZDEMĐR Yrd.Doç.Dr. Cemile Ayşe GÖRMELĐ Yrd.Doç.Dr. Đsmail Okan YILDIRIM Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ahmet ACET Doç.Dr. Hakan PARLAKPINAR Doç.Dr. Seda TAŞDEMĐR Doç.Dr. Osman ÇĐFTÇĐ 21