>>> SAYI 11. EVRAK ÇANTASI EVDEN fie DOSYALARI GÜVENL B R fiek LDE TAfiIMAK PAINT LE Ç Z MLER PAINT Ç NDE KULLANILAN BAZI BAS T ARAÇLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 11. EVRAK ÇANTASI EVDEN fie DOSYALARI GÜVENL B R fiek LDE TAfiIMAK PAINT LE Ç Z MLER PAINT Ç NDE KULLANILAN BAZI BAS T ARAÇLAR"

Transkript

1

2 SAYI 11 TEMEL B LG LER EV N ZDEK B LG SAYARLAR B LG SAYARLAR LE EV filer DAHA KOLAYLAfiIYOR PC VE E LENCE B LG SAYARLARI OYUN VE E LENCE AMAÇLI KULLANMAK DOSYALARI AÇMAK ÇALIfiTI INIZ BELGELERE FARKLI fiek LLERDE ULAfiIN WINDOWS EVRAK ÇANTASI EVDEN fie DOSYALARI GÜVENL B R fiek LDE TAfiIMAK PAINT LE Ç Z MLER PAINT Ç NDE KULLANILAN BAZI BAS T ARAÇLAR PROJELER S MGELER DE fit RMEK OLUfiTURDU UNUZ S MGELER N UYGUN B R B Ç MDE KULLANILMASI INTERNET INTERNET VE F LM INTERNET ÜZER NDEK LG NÇ F LM S TELER INTERNET TEN KOLAY DOSYA TRANSFER : FTP EN KOLAY FTP PROGRAMI CUTEFTP N N TANITIMI B R B LG SAYARDA ÇOK E-MA L B LG SAYARDA B RDEN FAZLA POSTA HESABI TANIMLAMAK MULTIMEDIA VE E LENCE B LG SAYARDA SES B LG SAYARDAN SES DUYMAK Ç N GEREKENLER 12. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER B LG HAKKINDA B LG ALMAK BELGELER KAYDETMEK WINDOWS FAREN Z HASTALANDI I ZAMAN PROJELER BOfi D SK ALANININ TESP T D SKET N KISA YOLUNU OLUfiTURMAK MASAÜSTÜNE NOT ALMAK INTERNET INTERNET ÜZER NDE ALIfiVER fi PROFESYONEL POSTACINIZ: OUTLOOK INTERNET EXPLORER MULTIMEDIA VE E LENCE SESLER KAYDETMEK SÖZLÜK P-R HARFLER 25 Temmuz da Bayilerde Kaç rmay n! SÖZLÜK 0-P <OCR - PLUG AND PLAY> B LG SAYAR TER MLER N N SÖZLÜK ANLAMLARI Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Reklam Koordinatörü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Nebi Danac, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi., Vogel Ankara Temsilcisi: Dilek Özgen Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ankara Büro Menevifl Sokak No: 26/ A. Ayranc -ANKARA Tel: (312) Faks: (312)

3 EV N ZDEK B LG SAYAR TEMEL B LG LER EV N ZDEK B LG SAYAR Zamanla ilerleyen teknoloji ve düflen fiyatlar, bilgisayarlar n gittikçe daha yayg nlaflmas n sa lad. Günümüzde art k sadece iflyerlerinde de il, evlerde de bilgisayarlar n kullan m gittikçe artmaktad r. Ö RENMEN N SONU YOKTUR Yeni bir fleyler ö renmek eskiden beri zaman ve para alan bir ifl olmufltur, andir. Yani evinizdeki bilgisayar ö retmen, yard mc ve oyun arkadafl n z olabilir. EVE fi GÖTÜRÜR MÜSÜNÜZ? Bilgisayarlar n ifl ortam nda kullan lmas art k al fl lm fl bir olgu haline gelmifltir. Peki ya evde çal flman z gerekirse? fl yerindeki bilgisayar n zda kulland n z özel yaz l mlar ev bilgisayar n zda da çal flt rabilirsiniz. Bunun sonucunda ifl yerinde üzerinde çal flmakta oldu unuz dosyalar evinize götürmek ve orada da çal flman za devam etmek mümkündür. T pk ifl yerindeki bilgisayar n zda oldu- u gibi, evdekinde de çeflitli metin editörleri yard m yla metin belgeleri oluflturabilir, hesap tablosu yaz l mlar vas tas yla tablolar haz rlayabilirsiniz. E er Internet ba lant n z varsa e-posta al p, gönderebilir ve baflka yerlerdeki ifl arkadafllar - n zla veri transferi gerçeklefltirebilirsiniz. Ayr ca ifl yaz l mlar n evle ilgili konularda da kullanabilirsiniz, mesela metin editörleriyle dostlar n za mektuplar yazabilir ve bunlar yaz c da bast rabilirsiniz. Ya da hesap tablosu yaz - l mlar yla ev bütçesini dü- Bir bilgisayardan evinizde ne flekilde faydalanabilirsiniz? Gerçekten de bilgisayar n ev kullan m nda olas l klar son derece fazlad r ve üstelik sadece evine ifl götürenlere de hitap etmezler. Mesela yeni birfleyler ö renmek ve kendini gelifltirmek isteyenler için de bilgisayar son derece yararl bir araçt r. Günümüz insan eskiye oranla biraz daha fazla bofl vakte sahiptir, yorucu gündelik ifllerin ço unun makineler taraf ndan yap lmas bu sonucu do urmufltur. Bilgisayarlar bu bofl vakitleri de erlendirmekte, biraz rahatlamak ve e lenmekte de insanlara bir hayli yard mc olabilmektedirler. Herhalde bilgisayar oyunlar ndan bahsedildi ini duymayan pek az kimse vard r, en basitinden en geliflmifline bu oyunlara bilgisayar dünyas nda hemen her ad mda rastlamak mümkündür. Windows iflletim sistemi içinde bile basit ama e lenceli birkaç küçük oyun bulunmaktad r. Bu oyunlar çal flma aralar nda size rahatlaman zda yard mc olmak amac n tafl rlar. Bunlar n haricinde bilgisayarlar n gittikçe ön plana ç kan bir di er özellikleri de, geliflen teknoloji sayesinde gün geçtikçe daha çok say da elektronik cihaz n ifllevini üstlenebilmeleridir. yi donanm fl bir bilgisayar radyo, televizyon, müzik seti gibi pek çok farkl cihaz n özelliklerini mükemmel bir biçimde bünyesinde toplayabilmektezenleyebilirsiniz, seçenekleriniz gerçekten de oldukça fazlad r. * < PUCU> Evde bilgisayar kullan m kullan c ya oldukça fazla seçenek sunmaktad r, mesela uygun donan m edinerek evinizde de çal - flabilmenizi sa layacak küçük bir ofis oluflturabilirsiniz. Bunun için tüm ihtiyac n z olan bir yaz c, bir taray c ve bir de modemdir. Oldukça makul bir bedel karfl l nda kuraca n z bu ofis ifl hayat n z olumlu biçimde etkileyebilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 57

4 <<< TEMEL B LG LER EV N ZDEK B LG SAYAR cak bilgisayarlar bu konuya da yenilik getirmektedir. Mesela yeni bir dil ö renmek eskiden oldu undan çok daha kolay ve zevkli bir hale gelmifltir. Bilgisayar sayesinde art k bir sürü ders kitab n n ve tozlu s n flar n kullan ld eski e itim yöntemlerine mahkum de iliz. Aksine, bilgisayar sayesinde evimizin konforu içinde diledi imiz gibi çal flabilir, seçti imiz konu hakk nda bilgi edinebiliriz. Multimedya bilgisayarlar bu konuda gerçekten de oldukça yeteneklidirler, özel haz rlanm fl yaz l mlar n kullan m yla e itimi çok kolay ve zevkli bir hale getirebilirler. Mesela yabanc dil e itimi için haz rlanm fl yaz l mlar size sadece dilbilgisi ve yaz m konusunda de il, ö rendi iniz dilin telaffuzu konusunda da yard mc olabilirler. Bir mikrofon yard m yla kaydetti iniz konuflmalar sistem taraf ndan kontrol edilebilir ve program yanl fllar - n z hakk nda sizi uyarabilir. Di er konularda da multimedya özellikler oldukça ön plana ç kar, video görüntüler, ses kay tlar ve bilgisayar animasyonlar sayesinde normalde ö renilmesi oldukça güç konular çabucak kavramak mümkündür. Mesela ansiklopedik bilgiler içeren yaz - l mlar bu yöntemle haz rlan r, örne in az bulunan bir hayvan türünün basit bir resmi yerine video görüntülerini seyretmek her zaman için bilginin haf zada daha kal c yer etmesini sa lar. * < PUCU> Özellikle geliflmifl ve detayl yaz l mlar n ücretsiz olmad n biliyorsunuz, ancak korsan kullan c durumuna düflmemek için dikkat etmeniz gereken bir fley daha var. Bilgisayar yaz l mlar sat l rken genellikle tek bir kullan m için sat l r, yani paras n verip alm fl olman z o yaz l m herm ev, hem de ifl biligsayar n zda rahatl kla kullanabilece- iniz, ya da dostlar n zla paylaflabilece iniz anlam na gelmez. Ço u profesyonel yaz l - m birden fazla sistemde kullanmak istiyorsan z o zaman her defas için ayr ca sat n alman z gerekecektir. Küçüklerin e itiminde karfl lafl lan en büyük sorun onlar n çabuk s k labilmeleri ve sonuç olarak da dikkatlerinin da lmas d r. Ö retmenler, s n flar ve özellikle uzun ders saatleri miniklerin çabucak s - k lmas na sebep olabilmektedir. Ancak bilgisayarlar bu konuda oldukça renkli çözümler sunabilmektedir. Çeflitli yafl gruplar na yönelik olarak haz rlanm fl e itim programlar oyun ve e itimi sa l kl bir biçimde birlefltirebilmekte, böylece çocuklar n ilgisini uzun müddet canl tutabilmeyi baflarmaktad r. Ayr ca bilgisayarla çal fl rken önceden saptanm fl ders saatlerine uyma zorunlulu u da yoktur, ilgi da lmaya bafllad nda ya da ihtiyaç duyuldu unda "ö retmeni" k zd rmadan rahatl kla bir ara verilebilir. EV filer NDEK YARDIMCINIZ Günümüzde bilgisayarlar ev ifllerinde kullan c ya oldukça yard mc olabilirler. Özellikle Internet ba lant s sayesinde bir bilgisayar n d fl dünyaya aç lan kap haline gelmesi mümkün olmaktad r. Peki bilgisayardan ev ifllerinde nas l faydalanabilirsiniz? Öncelikle Internet vas tas yla büyük miktarda bilgiye ulaflabilece inizi unutmay n, bu bilgiler sadece ifl ya da e lence üzerine olmak zorunda de ildir. Pek çok web sitesi yemek tariflerinden tutun da, günlük ifllerde karfl laflt n z sorunlar n çözümüne kadar pek çok konuda size faydal olabilecek bilgiler içerir. Ayr ca benzer konularda haz rlanm fl pek çok etkileflimli CD-ROM u da piyasada bulmak mümkündür. Büyük firmalar n kendilerini tan tt klar sitelerin yan s ra, Internet üzerinde perakende sat fl yapan pek çok "sanal ma aza" bulmak da mümkündür. Bu sanal ma azalar pek çok ihtiyac n z evinizden ç kmadan karfl layabilmenize imkan tan r. Al flverifllerinizi bilgisayar yard m yla Internet üzerinde yapabilir ve siparifllerinizin kap n za teslim edilmesini sa layabilirsiniz. Ayr ca son zamanlarda iyice yayg nlaflan Internet bankac l sayesinde, fatura ya da kira ödemek gibi ifller için veznelerin önünde kuyru a girmekten kurtulabilirsiniz, bunlar hep günlük hayat kolaylaflt ran geliflmelerdir. Gerçekten de neler yapabilece inizin s - n rlar n biraz hayalgücünüz ve biraz da teknik geliflmeler belirlemektedir. Ev kullan m için pek çok bilgisayar yaz l m mevcuttur, mesela iç dekorasyon konusunda haz rlanm fl bir yaz l m size büyük kolayl k sa layabilir. Bu tür yaz l mlar evinizin içinde ve d fl nda yapaca n z yenilikleri ekranda tasarlayabilmenize, böylece bir plan oluflturman za imkan tan rlar. Böylelikle pahal de ifliklikler yapmadan önce kafan zdaki fikirlerin uygulamada nas l sonuçlar verece ini görme imkan n z olacakt r. GELECE N AKILLI EVLER Bilgisayarlar her geçen gün daha da geliflmektedirler, sonuç olarak önce fabrika ve iflyerlerinde bafllayan otomasyon sürecinin evlerimize de yans mas kaç n lmazd r. Günümüzde özellikle bat l ülkelerde gittikçe artan say da evde bilgisayar bu yönde kullan lmaktad r. Tabii burada otomasyondan kast m z herfleyi kendi bafl na halleden bir ev de ildir, ancak devaml kontrol edilmesi gereken pek çok unsurun takibinde bilgisayara bafl vurulmaktad r. Mesela s tma,ayd nlatma ve güvenlik sistemlerinin kontrolünü bilgisayarlar n yapt evlerin say s her geçen gün artmaktad r. 58 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 PC VE E LENCE TEMEL B LG LER PC VE E LENCE Zaman geçtikçe bilgisayarlar daha güçlü ve marifetli sistemler haline gelmektedir. Yak n gelecekte bu ayg tlar evimizdeki bilinen tüm e lence araçlar n n yerini alacak, günlük yaflam m z n merkezine yerlefleceklerdir. MÜZ K Kaliteli bir müzik seti hemen her insan n hayallerini süsler, do rusu müzik dinlemeyi herkes sever ve bunu iyi bir ayg t kullanarak yapman n keyfine doyum olmaz. Bilgisayarlar gün geçtikçe bu konuda daha marifetli bir hâle gelmektedir. Geliflmifl CD ve DVD-ROM sürücülerin piyasada yayg nlaflmas, ayr ca fiyatlar n her kullan c n n edinebilece i seviyelere inmesi sayesinde, bugün bu ayg tlar standart bir bilgisayar n temel parçalar haline gelmifllerdir. Bunun d - fl nda geliflmifl yeni nesil ses kartlar eski modellerden çok daha genifl kapasitelidirler. Bu kartlar özellikle ses sentezleme konusunda çok geliflmifllerdir, hatta Dolby ve Surround ses kapasitesine sahip olanlar da bulunmaktad r. Bu kartlar özellikle uygun yaz l mlarla kullan ld klar nda iyi bir müzik setini aratmayacak kalitede ses ve müzik üretebilirler. Ses kartlar n n yan s ra, bilgisayar n zda radyo dinlemenize de imkan tan yan radyo kartlar mevcuttur. Bunun haricinde bilgisayarlar n iyi müzik üretebilmesindeki en önemli etkenlerden biri de geliflmifl hoparlör setleridir. Art k her ihtiyaca cevap verebilen, özellikle bilgisayarlar için tasarlanm fl kaliteli hoparlör setleri bulabilmek mümkündür. TV VE V DEO Yo un geçen bir günün akflam nda oturup biraz televizyon seyretmek genellikle dinlendirici olabilir. Peki televizyonu bilgisayar n zda seyretmek hem daha e lenceli, hem de ekonomik olmaz m? Sonuçta bilgisayar n z gereken ekrana sahiptir, tüm yapman z gereken onun televizyon yay nlar n alabilmesini sa layacak bir yöntem bulmakt r. Bunu yapman n yolu çok basittir, televizyon yay nlar n alabilen özel bir kart bilgisayar - n za takman z ve anteni ba laman z yeterlidir. Bu tür kartlar ayr olarak sat ld klar gibi, baz grafik kartlar ayn zamanda televizyon yay nlar n alabilme ve iflleyebilme kapasitesine de sahip olarak tasarlan rlar. Bu kartlar beraberlerinde özel yaz l mlarla gelirler ve sadece yay nlar izlemenize de il, ayn zamanda yay ndan resim ya da bir bölüm de kaydedebilmenize imkan tan rlar. Yak n zamana dek bir görüntü kaydetmenin ve kaydedilmifl görüntüleri seyretmenin en temel yöntemi video oynat c cihazlar kullanmakt. Ne var ki bu tür ayg tlarda en büyük sorun her tekrar seyrediflte video kasetin y pranmas ve görüntü kalitesinin nispeten düflmesidir. Ancak günümüzde bu ifl için gittikçe artan bir biçimde Video CD ve DVD ler kullan lmaktad r. Bu ortamlar üzerine yap lan kay tlar hem çok yüksek kaliteli olmakta, hem de herhangi bir afl nma problemi bulunmad ndan zaman içinde götüntü kalitesinde düflme olmamaktad r. Yeni nesil bilgisayarlar donan m aç s ndan bu ortamlara kaydedilmifl filmleri gösterebilecek kapasitededirler. Fazladan bir miktar harcama yap larak bu ortamlar üzerine kay t yapabilen özel yaz c lar da edinmek ve genel amaçl olarak kullanabilmek mümkündür. Böylelikle bilgisayarlar televizyon ve video ayg tlar n n ayr ayr yapt iflleri de baflar l bir biçimde bünyesinde toplayabilirler. * < PUCU> Günümüzde bir bilgisayar n kapasitesinden tam anlam yla faydalanabilmek için Internet eriflimine sahip olmak flartt r. Internet sayesinde evinizin konforunda pek çok farkl uygulamadan faydalanabilir, yerinizden kalkmadan al flverifl edip dostlar n zla görüflebilirsiniz. Ak ll ca kullan ld nda Internet uzun vadede oldukça büyük para tasarrufunda bulunman z sa layabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 59

6 <<< TEMEL B LG LER PC VE E LENCE HIZLI VE GÜVENL ALIfiVER fi Genellikle bir ma aza vitrinlerine bak - narak ve gezerek al flverifl etmenin kendine has bir zevki vard r, ancak bazen arad n z birfleyi bulmak ve sat n almak oldukça zor olabilir. Gezintiye ay racak zaman n z olmad nda ya da arad n z özel bir ürünü bir türlü bulamad n zda al flverifl bir zevk olmaktan çabucak ç - kar. Bu gibi durumlarda yerinizden k - m ldamadan arad klar n z bulabilmek ve * < PUCU> Kaliteli ve uygun bir oyun bulmak oldukça zor olabilir, çünkü piyasada gerçekten de çok seçenek bulunmaktad r. Ne var ki oyun seçerken dan flabilece iniz dergiler de mevcuttur, bu tür oyun dergileri popüler oyunlar inceler ve okuyucuya detayl bilgi vermeyi amaçlarlar. Hatta ço u zaman dergiyle beraber verilen CD-ROM lar üzerinde oyunlar tan t m versiyonlar n da bulabilmek mümkündür. Ülkemizde bu tür dergilere verilebilecek iyi örneklerden biri de Level dergisidir. istedi iniz ürünün kap n za dek getirilmesini sa lamak flüphesiz çok hofl olur. Peki bu bir hayal mi? Hay r, hiç de de- il, daha flimdiden Internet üzerinde sat fl yapan ve bulunmas zor ürünleri kap - n za dek getiren pek çok firma mevcuttur. Buralardan al flverifl yapabilmek için genellikle tüm ihtiyac n z olan fley bir Internet ba lant s ve bir de kredi kart - d r, baz durumlarda kredi kart da gerekmeyebilir. fiimdilik bu firmalar n ço u kitap, CD, parfüm ve benzeri nispeten küçük çapl ürünleri satsa da, günlük al flveriflinizi yapabilece iniz sitelerin say s da gittikçe artmaktad r. OYUNLAR Bir bilgisayar edinirken esas amac n z ne olursa olsun, sonuçta birgün bilgisayar oyunlar yla tan flma ve bunlarla ilgilenme olas l n z oldukça büyüktür. Gerçekten de günümüzde bilgisayar oyunlar sektörü bafll bafl na bir endüstri haline gelmifltir ve her yafltan insana hitap eden çok çeflitli türlerde oyunlar bulmak mümkündür. Öncelikle küçük yafl gruplar için haz rlanm fl oyunlardan bolca bulunur. Bunlar hem miniklerin bilgisayarla tan flmalar - n sa lamay, hem de oyun ve e itimi birlefltirmeyi hedefleyen yaz l mlard r. Bu gibi yaz l mlar ansiklopedik bilgileri hofl ve nefleli bir kal ba sokarak ö renme sürecinin normalden çok daha h zl ilerlemesini sa layabilmektedirler. Bir di er tür ise genellikle basit ama e lenceli masaüstü oyunlar - d r. Solitaire gibi küçük çapl ama zeka ve beceri gerektiren bu oyunlar n amac, genellikle kullan c lar n çal flmaya mola verdiklerinde biraz dinlenebilmelerini sa lamakt r. Yap lan araflt rmalar belli konularda uzun süre yo unlaflmaya çal flmak yerine, belirli aral klarla dikkati baflka alanlara kayd rman n verimi daha da art rd n göstermektedir. Bu yüzden ço u bilgisayar kullan c s bu tür oyunlara ilgi duyar ve s k s k da oynar. Bir de bilgisayar oyunlar n nispeten ciddiye alan büyük bir kitleye hitap eden oyunlar vard r. Bunlar kendi içlerinde çok farkl alt gruplara ayr l rlar, her türün genel yap s ve oyun amaçlar de ifliktir. Böyle oyunlar yap - sal olarak çok büyük ve karmafl kt rlar, genellikle profesyonel grup çal flmas sonucunda oluflturulur ve belli bir ücret karfl l nda temin edilirler. Araba yar fllar ndan tutun da askeri stratejiye dek çok farkl türlerde olabilen bu oyunlar n merakl lar belirli bir yafl grubuna dahil de- ildir, yediden yetmifle herkes bunlar oynayabilir. Bu gibi oyunlar n en önemli özelli i, oyunculara normalde yapamayacaklar fleyleri yapma ya da gidemeyecekleri yerlere gitme f rsat n sanal da olsa tan malar d r. Özellikle son gruptaki oyunlarda zaman zaman bir miktar fliddet unsuruna rastlamak mümkündür. Bu yüzden özellikle küçük yafl gruplar ndaki kullan c lar için seçilen oyunlar n dikkatle incelenmesi gerekmektedir. yi bir oyun, zeka gelifliminde ve yeni becerilerin kazan lmas nda çok olumlu etkiler sa layabilir. 60 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 DOSYALARI AÇMAK TEMEL B LG LER DOSYALARI AÇMAK Bilgisayarla çal fl rken farkl verileri bünyesinde toplayan veri paketleri oluflturulur, bunlara genel olarak "dosya" ad verilmektedir. Zaman zaman bu veri paketlerini açmam z gerekecektir. Bilgisayar üzerinde çeflitli uygulamalarla çal fl rken oluflturulan veri paketlerine genel olarak "sonuç belgeleri" denebilir. Mesela bir metin editörü kullanarak yazd n z mektup, asl nda ekranda harflerden ibaretmifl gibi görünse de, bilgisayar için bir dizi veriden oluflan bir belgedir. Bu belgeler sabit disk üzerinde kaydedildi inde, bilgisayar n seçti i formatlarda depolan rlar. Bu formatlar çok farkl türlerde olabilir, ancak genel olarak hepsine "dosya" ad verilir. Zaman zaman içindekilere eriflmek ve de ifliklik yapmak için bu dosyalar "açmam z" gerekir, bunun da farkl yöntemleri vard r. PROGRAM Ç NDEN AÇMAK Farkl türde yaz l mlar n çal fl rken meydana getirdikleri veri dosyalar n de iflik formatlarda kaydettiklerini söylemifltik. Genellikle her uygulama en az bir tür dosya format kullan r, ço u uygulama ise de iflik formatlarda haz rlanm fl dosyalar açabilme yetene ine sahiptir. Burada çal flmam za örnek olarak Microsoft Word metin editörü uygulamas n gösterece iz. fiimdi diyelim ki Word ile daha önceden haz rlanm fl bir metin dosyas n açmak istiyoruz, bu herhangi bir mektup ya da benzeri belge olabilir. Öncelikle yapmam z gereken Word uygulamas n n kendisini uygun biçimde çal flt rmakt r. Word çal flma penceresi ekrana geldi inde, ekran n üst k sm ndaki araç çubu undan "Dosya" seçene- ine t klayarak alt menüye ulafl n. Burada "Aç..." fl kk na t klayarak ilgili diyalog pencere- Dosyalar açman n bir di er yolu da "Bafllat" tuflundan "Belgeler" seçene ini kullanmakt r. Fare imleciyle "Bafllat" tufluna t klad ktan sonra imleci "Belgeler" seçene i üzerinde tutarsan z, o zaman son zamanlarda üzerinde çal flt n z dosyalar n bir listesini görebilirsiniz. E er arad n z dosyan n ad buradaysa tüm yapman z gereken üzerine t klamakt r. E er ilgili uygulama çal fl r durumdaysa, belge derhal çal flma penceresi içinde aç lacakt r. E er de ilse, o zaman önce uygulama çal flt r lacak, ard ndan da belge aç lacakt r. Word ve benzeri baz yaz l mlar "Dosya" seçene i içinde en son üzerinde çal flmakta oldu unuz dört dosyan n ad n saklarlar. T pk "Belgeler" seçene inde oldu u gibi, ayn flekilde istedi iniz dosya ad n buradan bulup üzerine t klayarak açmak da mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 61

8 <<< TEMEL B LG LER DOSYALARI AÇMAK sini harekete geçirin. Ekrana gelen diyalog penceresinin amac açmak istedi iniz dosyay bulabilmenize ve açabilmenize yard mc olmakt r. Diyalog kutusu genellikle ilk olarak "Belgelerim" klasörünün içini gösterecek flekilde ayarl d r, e er açmak istedi iniz dosya burada bulunuyorsa tüm yapman z gereken listede görülen simgesine çift t klamakt r. Ancak belgeniz burada de ilse o zaman onu araman z gerekecektir. Bu diyalog kutusu sabit disk üzerinde arad n z dosyay bulabilmenize yard mc olacak flekilde tasarlanm flt r. Öncelikle kutunun üst k sm ndaki "Bak:" seçene ine ve yan ndaki pencerede görüntülenen isimlere de inelim. Bu seçenek belirli bir klasör ya da farkl bir disk üzerindeki dosyalar görebilmenizi sa lar. Buraya t klad n zda eriflilebilecek durumdaki çeflitli diskler ve bunlar n üzerlerindeki klasörlerin listeleri görüntülenir, yapman z gereken birini seçip üzerine t klamakt r. Böylelikle o konumun içindeki uygun formattaki veri dosyalar n n bir listesini görebilirsiniz. Word ile çal flt n z ve bir Word belgesi arad n z için, sistem kafan z kar flt rmamak amac yla sadece uygun formattaki dosyalar görüntüleyecektir. Bu sayede pek çok farkl tür dosya aras nda bir de uygun formatta olan seçmekle u raflmayacak, sadece dosya ad na bakarak araflt rman z yapabileceksiniz. Bu diyalog kutusunun liste k sm nda arad n z dosyan n ad n gördü ünüzde tüm yapman z gereken üzerine çift t klamakt r, dosya derhal aç lacak ve içeri i ana çal flma penceresinde görüntülenecektir. E er arad n z dosyay bulmakta zorlan yorsan z, o zaman diyalog penceresinde bulunan "Geliflmifl..." seçene ine baflvurabilirsiniz. Bu tufla t klad n zda yeni bir diyalog penceresi aç - lacakt r. Buradan arad n z metin belgesinin özelliklerini detayl olarak tarif ederek genifl çapl bir araflt rma yapt rabilirsiniz. Ancak e er belgeleriniz kaydederken belirli bir düzene uyuyorsan z, o zaman arad n z bulmak çok kolaylaflacakt r ve fazladan zaman harcaman z gerekmeyecektir. * < PUCU> DOSYALARI GEZG N YARDIMIYLA AÇMAK Herhangi bir veri dosyas n Windows Gezgini yard m yla bulabilir ve açabilirsiniz. Bunun en büyük avantaj dosyay açmak için öncelikle ilgili uygulamay çal flt rmak zorunda olmaman zd r. Diyelim ki bilgisayar n zdaki klasörlerden birinin içinde bulunan bir Word belgesini açmak istiyorsunuz. Öncelikle hat rlaman z gereken, farkl tür belgelerin de iflik simgelerle temsil edildi idir, Word belgesini temsil eden simge flu flekilde görünecektir: Simgenin alt nda ayr ca belgenin de ad yeralmaktad r, Gezgin ile uygun klasörü bulduktan sonra arad n z dosyay tepit etmeniz gerekmektedir. Bundan sonra tüm yapman z gereken dosyan n üzerine çift t klamakt r. E er Word uygulamas çal fl yorsa belge onun içinde aç lacak, de ilse uygulama otomatik olarak bafllat lacak ve belge ondan sonra aç lacakt r. 62 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

9 EVRAK ÇANTAM WINDOWS EVRAK ÇANTASI Windows iflletim sisteminin standart özelliklerinden biri olan "Evrak Çantam" uygulamas, oldukça geliflmifl özelliklerine ra men pek az kullan l r. Belki de bunun sebebi ço u kullan c n n bu özelliklerden haberdar olmamas d r. "EVRAK ÇANTAM" NED R, NE fie YARAR? E er hem evinizde hem de iflyerinizde çal flmak için bilgisayar kullan yorsan z, o zaman s k s k dosyalar n z bu iki sistem aras nda tafl man z gerekmektedir. Ayr ca bilgisayarlar n bir network yard m yla birbirine ba lanmad ifl yerlerinde de dosyalar n paylafl lmas esnas nda baz s k nt lar yaflanabilir. Mesela çal flma arkadafl n za iletti iniz belgenin do ru olup olmad ndan defalarca kontrol etmeye gerek duymadan nas l emin olabilirsiniz? flte "Evrak Çantam" uygulamas dosyalar n z belli bir düzen içinde saklamak ve bu tür aktarma ifllemlerini kolaylaflt rmak amac yla haz rlanm fl bir uygulamad r. "EVRAK ÇANTAM" KLASÖRÜNE DOSYALARI YERLEfiT RMEK "Evrak Çantam" uygulamas her zaman için Windows masaüstünde eriflime haz r bir biçimde bulunur. çine bir dosya aktarmak son derece kolayd r, t pk herhangi bir klasöre dosya aktar rken yapt n z gibi sürükle-b rak yöntemiyle bunu yapabilirsiniz. Bunun haricinde üzerinde çal flt n z bir belgeyi do rudan buraya kaydedebilirsiniz. Ya da göndermek istedi iniz belgeye sa tuflla t klay p, aç lan menüden "Gönder" seçene ine eriflebilir, buradan da "Evrak Çantam" fl kk na t klayarak dosyay oraya aktarabilirsiniz. "EVRAK ÇANTAM" LE ÇALIfiMAK Bu uygulama ile çal flmak son derece kolayd r. Öncelikle baflka bir yere tafl mak istedi iniz belgeleri buraya aktar rs n z. Uygulama otomatik olarak içeri ini kontrol eder ve yap lan de ifliklikleri kaydeder. Bu kay tlar sayesinde aktarmak istedi iniz dosyalar n güncel olup olmad n anlayabilir ve bir tufla basarak dosya güncellemesini otomatik olarak yapabilmenizi sa lar. Veri aktar m yapmadan önce tüm yapman z HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 33

10 <<< WINDOWS EVRAK ÇANTAM cellemek istiyorsan z, o zaman araç çubu undaki "Hepsini Güncellefltir" tufluna t klaman z yeterlidir. Uygulama klasör içindeki dosyalar n en son hallerini bulacak ve güncelemme ifllemini yapacakt r. E er sadece belirli dosyalar güncellemek istiyorsan z, o zaman onlar n üzerine sol tuflla bir kez t klay n ve araç çubu undan "Seçimi Güncellefltir" tufluna t klay n. E er buradaki bir dosya hakk nda detayl bilgi gereken klasörün içindeki dosyalar n güncel olup olmad ndan emin olmak, ard ndan da bunlar n istedi iniz disket üzerine aktar lmas n sa lamakt r. Oldukça basit, flimdi de uygulamal olarak kendimiz bir deneyelim. fiimdi "Evrak Çantam" uygulamas - n n nas l kullan ld n görece iz. Burada "Evrak Çantam" klasörünün içi görülmekte, baz dosyalar güncel, baz lar de il. E er klasörün içindeki dosyalar gün- edinmek istiyorsan z, o zaman dosya üzerine sa tuflla t klay n ve aç lan menüden "Özellikler" fl kk - na t klay n. Özellikle "Güncellefltirme Durumu" k sm nda pek çok detayl ayar bulabilirsiniz. Mesela buradan ayarlayarak dosyan n özgün kopyadan ayr tutulmas n sa layabilirsiniz. "Özgününü Bul" tuflu ise bir Gezgin penceresi açar ve dosyan n özgün kopyas n bulman z sa lar. Buradaki dosyalar diskete göndermek için ise, tüm yapman z gereken üzerlerine sa tuflla t klamak ve aç lan menüden "Gönder" fl kk n seçerek disket üzerine kopyalanmalar n sa lamakt r. 34 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 PAINT ARAÇLARI WINDOWS PAINT LE Ç Z MLER Geçen bölümde Paint hakk nda genel bilgilere yer vermifltik. fiimdi ise Paint ile neler yapabilece inze bir bakaca z. Paint uygulamas n çal flt rd n zda, ekran n sol taraf nda bulunan araç çubu u, çal flma için gereken ayg tlar içermektedir. Buradan istedi iniz çizim arac n seçmek için tüm yapman z gereken üzerine sol fare tufluyla t klamakt r. Seçilen araçla çizim alan üzerinde çal flmak için ise, çizim esnas nda sol fare tuflunu bas l tutman z yeterlidir. Sa fare tufluna bas l tutarak çizim yaparsan z, arka plan için seçilen rengi kullanm fl olursunuz. E er her iki tuflu da bas l tutarsan z, o zaman iflaret imleci ortaya ç kar. ARAÇLAR VE RENK SEÇ M Çal flmaya bafllamadan önce, kullanmak istedi- iniz renkleri belirlemeniz gereklidir. Bunu ekran n alt ndaki renk paletinden yapabilirsiniz. Seçilen rengin üzerine sol tuflla t klarsan z çizim için kullan lacak olan rengi, sa tuflla t klarsan z arka plan için, yani silme iflleminde kullan lacak rengi seçmifl olursunuz. Hangi ifl için hangi rengi seçti- inizi ise renk paletinin yan ndaki üst üste iki kare fleklinde tasarlanm fl göstergeden görebilirsiniz. Üstte olan kare çizim rengini, altta olan ise arka plan rengini göstermektedir. Kalem "Kalem" ad ve simgesiyle gösterilmifl olan bu araç düz çizgiler çizebilmenizi sa lar. Ancak çizimde fareyi çok iyi kontrol etmeniz gerekir, yoksa çizgiler düzensiz olacakt r. Bu yüzden bu arac genellikle yak n plan çal flmalarda kullanman z tavsiye ederiz. F rça kinci çizim arac "F rça" ad ve simgesiyle gösterilmifltir. Kalemden farkl olarak, bu araçla çizim yaparken birkaç farkl çizim tasla ndan birini kullanabilirsiniz. Bu taslaklar "F rça" seçene ine t klad n zda araç panelinde belirirler ve yapt klar ifl esasen çeflitli f rça darbelerinin ka t üzerinde b rakt izleri taklit etmekten ibarettir. SilgiRenkle Doldurma Araçlar panelinde bir boya kutusu fleklinde gösterilmifl olan "Renkle Doldur" adl araç iflinizi kolaylaflt rmak için haz rlanm flt r. Bu araç belirli s n rlar olan bir alan seçili renkle düzgün bir biçimde kaplar. Mesela içini doldurmak istedi iniz bir daireyi bu araç yard m yla boyamak, f rçay kullanmaktan daha kolay ve h zl d r. Tüm yapman z gereken arac ve ard ndan uygun rengi seç- HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 35

12 <<< WINDOWS PAINT ARAÇLARI mek, sonra da doldurulacak alan n üzerine sol tuflla t klamakt r. Renk Seçme Araç panelindeki damlal k fleklinde tan mlanm fl olan "Renk Seç" komutu, daha önce resmin baflka bir bölümünde kulland n z bir renge yeniden ihtiyaç duydu unuzda çok ifle yarar. Tüm yapman z gereken bu arac seçtikten sonra renk örne ini almak istedi- iniz bölgeye fareyle t klamakt r. E er t klarken sol tuflu kullan rsan z çizim rengini, sa tuflu kullan rsan z ise arka plan rengini belirlemifl olursunuz. alan ndaki izi istedi iniz gibi ayarlayabilirsiniz. Di er çizim araçlar ndan fark, rengi alana da - n k bir biçimde uygulamas d r, arac belirli bir alan üzerinde tutarak izi yo unlaflt rabilirsiniz. Püskürtme Kab Sprey boya kutusu fleklinde resmedilmifl olan "Püskürtme Kab " adl araç, t pk bir boya tabancas gibi resime boya püskürtmenize imkan tan r. Farkl boya taslaklar ndan birini seçerek çizim Büyüteç Araç panelinde "Büyüteç" ad yla ve flekliyle tan mlanm fl olan bu arac n temel ifllevi resmi yak nlaflt rmak ve uazaklaflt rmakt r. Bunu iki flekilde yapabilirsiniz, öncelikle büyüteç simgesine t klay p sonra resim üzerine t klayabilirsiniz. Ya da büyüteci seçtikten sonra alt nda beliren göstergeden yak nlaflt rma oran n ayarlayabilirsiniz. Özellikle ince detaylar üzerinde çal fl rken kullan lmas faydal bir araçt r. Bu araç "Silgi" ad ve simgesiyle gösterilir, yapt ifl çizilmifl olan resmin istenen parçalar n silmektir. T pk f rçada oldu u gibi, bu arac n da büyüklü ünü ayarlayabilirsiniz. Ancak unutmay n ki silgi sadece küçük alanlar silerken ifle yarar. E er tüm resmi silmek istiyorsan z, o zaman bunu ekran n üstündeki "Resim" seçene inin "Resmi Temizle" fl kk n kullanarak yapabilirsiniz. 36 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

13 S MGEY DE fit RMEK PROJELER S MGELER DE fit RMEK Geçen bölümde bir simgeyi Paint ile nas l oluflturabilece imizi görmüfltük. fiimdi bu simgeyi uygun bir biçimde kullanaca z. 1. Öncelikle de ifltirmek istedi iniz simge üzerine sa tuflla t klay n z. Aç lan alt menüden "Özellikler" seçene ine t klay n z. 2. Aç lan diyalog penceresinde, üst taraftaki "K - sayol" dü mesine basarak ilgili bölüme geçiniz. Burada k sayol özelliklerini belirten bir pencere aç lacakt r, "Simge De ifltir" dü mesine bas n z. E er bir program n simgesini de ifltirmek istiyorsan z, ancak program baflka simge seçenekleri sunmuyorsa, o zaman iki seçene iniz var demektir. Öncelikle daha önce gösterdi imiz flekilde kendiniz bir simge oluflturabilir ve bunu kullanabilirsiniz. Ya da Windows içinde bulunan farkl simgelerden birini kullanmay tercih edebilirsiniz. Windows klasörünün içindeki System adl alt klasörde "shell32.dll" ve "pifmgr.dll" dosyalar nda bol miktarda simge bulunmaktad r. Ayr ca yine Windows klasörünün içinde "moricons.dll" ve "explorer.exe" adl daha fazla simge içeren iki dosya daha mevcuttur. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 33

14 <<< PROJELER S MGEY DE fit RMEK 3. Aç lan pencerede birçok de iflik simge göreceksiniz, birini seçmek ve "Tamam" tufluna basmak yeterlidir. Ancak siz onun yerine "Gözat" tufluna t klamal s n z. 5. Girdi iniz klasörün içinde simgenizi bulacaks - n z, üzerine t klayarak aç lan önizleme yard m yla do ru olup olmad n kontrol edin. Do ru simge ise "Tamam" tufluna t klay n. 4. Windows Gezgini türünde bir arama penceresi aç lacakt r, buradan kendi haz rlad n z simgenin kaydedildi i klasörü bulunuz ve içine giriniz. 6. fiimdi aç lan pencerede seçti iniz simge dosyas n ve atand dosyan n ad n göreceksiniz. "Tamam" tufluna t klayarak ifllemi tamamlay n. * < PUCU> Asl nda herhangi bir resimden simge oluflturmak mümkündür. Sadece Adobe Photoshop ya da benzeri bir programla boyutlar n ayarlay n ve.bmp ekiyle resmi kaydedin. Bundan sonra da tüm yapman z gereken dosya ekini.ico olarak de ifltirmek ve anlat lan flekilde simgeyi kullanmakt r. 34 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET VE F LM INTERNET INTERNET VE F LM Sinema tutkunlar için Internet gerçek bir bilgi kayna d r. Burada baz popüler sitelere örnekler verdik. Hollywood Reporter adl popüler derginin Internet versiyonu olan bu site, sinema dünyas nda olup bitenlerle ilgili haberler verir. Yeni televizyon ve sinema yap mlar hakk nda bilgiler, aktör ve aktrisler hakk nda haberler, yönetmenlerle röportajlar ve benzeri birçok yenili- in yerald site, sinema dünyas n n perde arkas n merak edenlere tavsiye edilir. E er sinema dünyas n n en son dedikodular ndan haberdar olmak istiyorsan z, o zaman bu siteyi s k s k ziyaret edeceksiniz demektir. Amerikan sinema endüstrisinden en son haberler, yeni filmler, olaylar ve hatta film müziklerini dahi bu sitede bulabilirsiniz. Merak etti iniz aktör ve aktrislerin özel yaflamlar na dair haberleri de burada bulman z mümkün olacakt r. Tabii ki yüzy l m z n en büyük film üreticilerinden Fox 20th Century firmas n n web sitesini gözard edemezdik. Bu büyük firma sadece sinema alan nda de il, ayn zamanda televizyon ve müzik yap mlar konular nda da oldukça iddial eserlere imza atmaktad r. Bu sayfada firman n yap mlar hakk nda detayl bilgiler bulabilece iniz gibi, kimi zaman ünlü y ld zlarla düzenlenen canl sohbet programlar na da kat labilirsiniz. Internet üzerinde ne türden bilgi ararsan z aray n, ilk yapman z gereken Yahoo arama sitesini ziyaret etmek olmal - d r. Burada adresine girerek sinema ile ilgili hemen her tür siteye ulaflabilirsiniz. Sinema konulu özel bir arama seçene i iflinizi kolaylaflt r rken, ayn zamanda film listelerine yer veren ve DVD-ROM üzerinde filmler satan baflka sitelere olan linkler de erifliminizi beklemektedir. Sinemalara yeni filmler geliyor, ama siz hangisini seyretmeye de ece inden emin de ilsiniz. flte paran z ve zaman - n z bofla harcamamak için ziyaret etmeniz gereken bir site, burada öncelikli olarak yeni filmlerin elefltirilerine yer verilmektedir. Eski filmler hakk ndaki elefltirileri görmek isterseniz o zaman bu ifl için haz rlanm fl arama seçene i ve arflivden faydalanabilirsiniz. Yap mc lar filmlerini çekmeye bafllad klar andan itibaren çeflitli fragmanlar yay nlayarak ilgiyi canl tutmaya çal fl rlar. Bu fragmanlarda çekimlerden bölümlere ve genellikle filmlerin en heyecanl sahnelerine yer verilir. E er yap lmakta olan filmlerle ilgili olan "Trailer" ad verilen bu fragmanlar seyretmek istiyorsan z, o zaman bu site tam size göre. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 61

16 <<< INTERNET INTERNET VE F LM Beyaz Perde Tasar m olarak en iyi sinema sitelerinden biri olan Beyaz Perdenin içeri i de bir o kadar baflar l ve güncel. Ana sayfadan vizyondaki ve yeni gelecek filmlere ulafl - labilece i gibi haberlerin okunmas da mümkün. Editörden yorumlar n da yer ald sayfada sinemasal bafll alt nda de iflik filmler için yap lan yorumlar da yer al yor. TV de sinema, DVD Video gibi sinema ile ilgili bölümlerin d fl nda müzik ve kitap tan t mlar n n yap ld Vitrin adl bölümler ise siteye ayr bir renk kat yor. SineLine Türkiye Film Veri Ambar çerik olarak di erlerinden daha farkl olan sitede standart olarak gösterimde olan ve yak n zamanda gösterime girecek olan film aç klamalar n n d fl nda sinema haberleri de yer al yor. Bunun yan nda veri taban oldukça güçlü siteden yap m y l na göre en iyi ve en kötü 100 filme ulafl labilece i gibi en çok aranan filmlerin listesine de ulafl labiliyor. Say lar bafll alt nda ise yönetmen, senaryo, oyuncu, müzik, kostüm, özel efekt, yap mc ve da t mc firma gibi bafll klar alt ndan detayl istatistiklerin elde edilmesi de mümkün. Suleyman Sinema Sitesi Vizyondaki tüm güncel sinema filmlerinin genifl flekilde yer ald sitede di er eski filmler de veri taban nda bulunuyor ve herhangi bir film ismine t kland nda oyuncular ve konu gibi tüm detaylar karfl n za geliyor. Sitede ayr ca Oscar ve Alt n Küre ile ilgili ba lant lar da bulunuyor. Oyuncular ve yönetmenler bölümü Eylül 1997'den itibaren Türkiye'de gösterime giren filmlerden seçilerek haz rlanm fl. sterseniz filmler hakk nda kiflisel yorumlar n z da siteye göndermeniz mümkün oluyor. Daha sonra bunlar, ilgili filmlerin alt na ekleniyor. Türkiye nin ilk ve tek korku sitesi Özellikle korku filmlerine merakl iseniz iflte size mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir site. Filmler, yap mc lar, senaryolar gibi korku filmleri ile ilgili hemen her konuyu içeren sitede ana bafll klar aras nda yer alan galeri bölümü ile ünlü korku filmlerinden en çarp c sahnelere de ulaflabiliyorsunuz. Sitede Gore Galery ad yla yer alan bölüm ise filmlerden oldukça vahflet içeren sahnelere yer veriyor. E er bu tür fleylerden olumsuz etkileniyorsan z bu bölüme pek girmemeniz tavsiye olunur. Netbul Üzerinde Sinema Her zaman arad n z adresi yazarak bulmak çok da kolay olmayacakt r. Bunun için yerel bir arama motorunu kullanmak yerel siteleri bulmak için en iyi yöntem olabilir. Sinema üzerine hizmet veren siteleri bulmak için günümüz popüler arama motorlar ndan Netbul da sinema anahtar kelimesi kullan larak yap lan arama sonucunda Sinema ana bafll n n yan nda Oyuncu ve Yönetmenler, Sinema Endüstrisi,Film Arflivi, Sinema ve Tiyatrolar ve Sinema Tarihi gibi bafll klar alt ndaki sitelere de rahatl kla ulafl labilir. Oscar Gen Tr Sinema üzerine sadece Oscar konusunda hizmet veren bu site de tasar m olarak oldukça fl k haz rlanm fl. Beyaz Perde sinema sayfas n haz rlayan ekibin bir baflka ürünü olan bu siteden tüm kategorilerde ödül alm fl adaylara ulaflmak mümkün oluyor. Ayr ca oyuncular bafll alt ndan da ödüllü oyuncular ile ilgili bilgi al nabiliyor. Tüm bunlar n yan nda ödül alamam fl adaylara, Oscar sonuçlar na, Oscar tarihi üzerine bilgilere de yine site üzerinden ulafl labiliyor. 62 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 NTERNETTEN KOLAY DOSYA TRANSFER :FTP INTERNET NTERNETTEN KOLAY DOSYA TRANSFER : FTP Geçen bölümde FTP türü programlara genel olarak de inmifltik. fiimdi de CuteFTP adl yaz l m sizlere tan taca z. * < PUCU> Bu program n en önemli özelli i tamamen ücretsiz bir yaz l m olmas d r, yani kurmak ve kullanmak için herhangi bir ödeme yapman za gerek yoktur. Bu program Internet üzerinde bulabilece- iniz gibi, bilgisayar dergileriyle verilen CD lerden de temin edebilirsiniz. < < Burada CuteFTP program n n genel çal flma penceresi görülüyor. Program bulduktan ve sisteminize kurduktan sonra masaüstüne kendi özel simgesinin eklendi- ini göreceksiniz, buna çift t klayarak yaz l m çal flt rabilirsiniz. Program ilk çal flt anda karfl n za "Site Manager" penceresi ç kacakt r, flimdilik bununla bir iflimiz olmayaca ndan "Exit" tufluna t klay n ve pencereyi kapat n. fiimdi program n çal flma penceresine genel olarak bir bak n. Çal flma penceresi üç ana böüme ayr lm flt r, en üst k s mda ise çeflitli komutlar vermenizi sa layan tufllar bulunur. Bunlardan k rm z renkli "Stop" tuflu verilen tüm emirleri iptal eder ve ifllemleri durdurur. Aç k bir kitap fleklinde olan "Site Manager" tuflu ba lant lar n z düzenlemeye yarar. Di er önemli tufl ise "Quick Her ne kadar burada öncelikle CuteFTP Connect" ad yla belirtilmifltir ve program n n kullan m n anlat yor olsak da, ba lant için gereken ayarlar n yap ld diyalog kutusunu açar. farkl de ildir. Görünüm ve kullan m seçe- di er ço u benzer yaz l m temelde bundan T pk Internet sitelerinde oldu u neklerinde de ifliklikler olabilir, ancak ana gibi, FTP sitelerinin de elektronik ifllevler hemen hemen ayn d r. adresleri vard r. Bunlar harflerden (mesela ftp.microsoft.com) ya da rakamlardan (mesela ) oluflabilir. Aç lan diyalog penceresinde "Host Address" k sm na ba lanmak istedi iniz FTP sitesine ait adresi girmeniz gerekmektedir. Bunun alt nda kullan c ad ve flifresi bölümü bulunur, buray doldurmak genellikle gerekmeyebilir, çünkü ço u FT sitesi "Anonymous" tarz isimsiz ba lant lara izin verir. Bu penceredeki di er tüm bölümleri bofl b rak n ve "OK" tufluna t klay n, e er Internet ba lant n z kuruluysa, seçti iniz adrese otomatik olarak ba lant gerçeklefltirilecektir. Burada baflta adres olmak üzere belirli bölümleri uygun biçimde doldurman z gerekli. < < HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 63

18 <<< INTERNET NTERNETTEN KOLAY DOSYA TRANSFER : FTP I < INFO> FTP sitelerine "Anonymous" ba lanmak demek, özel bir kullan c ad ve flifresine ihtiyaç duyulmad anlam na gelir. Ço u FTP sitesi bu flekil balant ve veri transferlerine izin vermektedir. Ne var ki baz sitelerin sadece belirli kiflilere eriflim imkan tan yaca, bunun için de özel bir kullan c ad ve flifre gerekece i unutulmamal d r. * < PUCU> yi bir FTP program özellikle büyük çapl dosyalar n indirilmesinde size para tasarrufu sa layacakt r. FTP ba lant h z genellikle browser türü yaz l mlarla sa lanandan çok daha h zl d r. Ayr ca FTP yaz - l mlar ba lant n n kopmas halinde daha sonra dosyalar n kald yerden indirmeye devam edebilir. fiimdi de program n detaylar na bir bakal m, öncelikle üst pencerede çal flma durumuyla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Burada verilen komutlar ve sonuçlar listelenmektedir. Sol alt pencerede sabit diskinizin içeri ini görebilirsiniz, sa alt pencerede ise FTP sunucusunun içeri i görüntülenmektedir. Buradan istedi iniz dosyay tutup sol pencereye sürükleyerek indirme ifllemini bafllatabilirsiniz, temelde bu iki pencere Windows Gezgini gibi çal fl rlar. Sa alt pencerenin alt nda ise durum çubu u yeralmaktad r, burada ba lant durum ve ba lant h z görülebilir. Ba lant h z dosyalar n aktar lma süratini göstermektedir, yüksek rakamlar n olmas iyidir. Ayr ca yine burada indirmekte oldu- unuz dosyalar n ne kadar n n al nd n anlaman z sa layan bir gösterge de bulunur. Baz programlar buna ek olarak yaklafl k kalan süreyi de gösterebilmektedirler. Yükleme s ras nda geçen zaman Yüklemenin bitmesine kalan zaman Yükleme h z 64 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 B R B LG SAYARDA ÇOK INTERNET B R B LG SAYARDA ÇOK E er evinizdeki bilgisayar birden fazla kifli kullan yorsa, o zaman çok say da e-posta adresine ihtiyac n z olacakt r. E er evinizi ve bilgisayar n z baflkalar yla paylafl yorsan z, o zaman ayn bilgisayarda çok say da e-posta adresi kullanman z gerekecektir. Bu durum özellikle mesajlar n güvenli i aç s ndan can s k c durumlara yolaçabilir. Bunu çözmenin iki yolu vard r. Öncelikle web sayfas fleklindeki e- posta servislerinden faydalanabilirsiniz, ancak bu tarz servislerin baz eksiklikleri oldu unu daha önce de anlatm flt k. Di er çözüm ise do rudan Outlook Express uygulamas n n içinde sakl d r ve çok daha kolayd r. Outlook Express farkl kullan c lar için de iflik "kimlikler" oluflturma yetene ine sahiptir. Bu kimliklerin herbiri farkl kullan c lara ait olabilir ve içerikleri bir flifre ile korunabilir. fiifre olmadan o kimli- i açmak mümkün olmayaca ndan, o kimlikle herhangi bir ifllem gerçeklefltirmek de imkans z olacakt r. Peki bunu nas l ayarlayacaks n z? Afla daki ad mlar takip etmeniz yeterlidir: 1. Outlook Express çal flma penceresinin üst k sm ndaki "Dosya" seçene ine t klay n, aç - lan alt menüden "Kimlik De ifltir" fl kk na t klay n. 2. Aç lan pencerede tüm kimlikleri görebilirsiniz. Yeni bir kimlik oluflturmak için önce "Kimlikleri Yönet" ve ard ndan da "Yeni" tufllar na t klay n. 3. Yeni kimlik için gereken ad girin ve "Parola Sor" fl kk - n iflaretlemeyi de unutmay n. Ard ndan da "Tamam" tufluna t klay n. * < PUCU> Burada bahsedilen " leti Kurallar " özellikle çok miktarda mesaj almay bekliyorsan z size hayli yard mc olabilir. Bu kurallar kullanarak nispeten öenmli buldu unuz mesajlar kendinize ay rabilir, di erlerini ise cevapland racak baflka birine iletebilirsiniz. Burada önemli nokta mesajlar n gelir gelmez s n fland r lmas d r, böylece her defas nda mesaj kutusunu düzenlenmifl bir biçimde bulabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 65

20 <<< INTERNET B R B LG SAYARDA ÇOK 4. Art k Outlook Express kullan rken kolayl kla farkl kimliklere geçebilirsiniz. Böylelikle siz iflinizi bitirdikten sonra bilgisayar baflkas da rahatl kla kullanabilir ve güvenlik sorunlar da yaflanmaz. Outlook Express uygulamas n n en ilginç özelliklerinden biri de gelen mesajlar istekleriniz do rultusunda düzenleyebilmesidir. Bu ifllev " leti Kurallar " ad yla bilinir ve "Araçlar" seçene inden ulafl labilir. " leti Kurallar " kullan larak gelen mesajlar belirli bir flekilde düzenlemek mümkündür, mesela beirli bir kifliden gelenleri ayr bir klasöre koyabilir, belirli konulardaki mesajlar do rudan silebilir ve benzeri pek çok ifllemin otomatik gerçeklefltirilmesini ayarlayabilirsiniz. Ayr ca bu flekilde düzenlenmifl mektuplarla çal flmak da nispeten daha kolay olacakt r.! < D KKAT> E er ifl ya da evde bilgisayar n z kimseyle paylaflm yorsan z, o zaman farkl kimlikler oluflturman z gerekmeyebilir. Ancak flifreyle korunmayan bir kimli in istismar edilmesinin çok kolay olaca n da unutmay n. Bu arada gerçekten mesajlar - n z görmek isteyen usta bir kullan c y durdurmak istiyorsan z, sadece flifreyle yetinmemeli, mesajlar n içeriklerini de kodlamal s n z. Internet üzerinde bu konuda pek çok yaz l m bulabilirsiniz. Mesajlar n hangi kurala göre s ralanaca bu bölümde ayarlanabilir Bu bölümde s ralanm fl mesajlar üzerine yap lacak ifllemleri tan mlayabilirsiniz Tüm tan mlanm fl kurallar bu bölümde listelenecektir Bu bölüme kural n ismini yazabilirsiniz 66 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

21 B LG SAYARDA SES MULTIMEDIA VE E LENCE B LG SAYARDA SES Bilgisayar n zda seslerle çal flmak istiyorsan z nelere ihtiyac n z olaca n z burada bulabilirsiniz. Bilgisayar n zda ses kay tlar yapabilmenin d fl nda, mikrofon ve benzeri d fl kaynaklardan al nan sesleri de çalabilir, onlar n üzerinde de ifliklikler yapabilirsiniz. Sesleri de ifltirmek, farkl formatlarda kaydetmek ve benzeri pek çok de iflik ifllemi gerçeklefltirmek elinizdedir. NELER GEREKL? Öncelikle bir ses kart na ihtiyac n z olacak. Piyasadaki modern ses kartlar n n hemen hepsi stereo özelli ine sahiptir, bu gerekli bir özelliktir. Baz bilgisayarlarda ayr ca bir ses kart bulunmaz, gereken ses ifllemcileri anakart üzerine tak - l d r. Bu durum temel ifllevler aç s ndan bir sorun teflkil etmez. Ses kart haricinde genel olarak sisteminiz ne denli h zl ve haf za kapasitesi geniflse, çal flmalar n z o denli kolaylaflacakt r, bunu unutmay n. Sesleri kaydetmek ve duyabilmek için de araçlara ihtiyac n z vard r. Basit bir hoparlör seti ve ucuz bir mikrofon temel ihtiyac görecektir, çok profesyonel çal flmalar yapmayacaksan z afl r pahal malzemeler edinmenize pek gerek yoktur. Bunlar n d fl nda bir de çeflitli yaz l mlara ihtiyac n z olacakt r. Windows iflletim sistemi gereken temel yaz l mlara sahiptir. Bunlar n bafll calar Ses Denetimi, Ses Kaydedicisi ve CD Okuyucusu olmaktad r. Ayr ca Windows Media Player yaz l m da oldukça iflinize yarayacakt r. I < INFO> T pk di er dosya türlerinde oldu u gibi, ses dosyalar n n da kendilerine has ekleri SES DENET M vard r. Bu ekler dosyan n türünü belirler, Windows görev çubu unda küçük sar renkli bir hoparlör mesela.wav ekli dosyalar en eski türlerden biridir. simgesi bulunur. Buna çift t klad n zda Ses Denetimi paneli ekrana gelecektir. Bu panel bilgisayar n zdaki tüm ayg tlar n ses düzeyi ayarlar n yapabilmenizi sa lar. Ayn anda birden fazla kaynaktan gelen ses sinyallerini düzenleyebilme yetene ine sahip olan bu uygulama sayesinde hangi sesin ne denli yüksek ç kaca n ayarlayabilirsiniz. Burada bulunan alan eflit sütunlar halinde parçalara bölünmüfltür, her sütunda farkl bri kayna- n ayar çubu u bulunur. Yatay ayar çubuklar ise hoparlörler aras ndaki ses da l m n yapmaya yarar. Ayr ca "Sessiz" kutusunu iflaretleyerek o ayg t tamamen devred fl b rakabilmek de mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 21

22 <<< MULTIMEDIA VE E LENCE B LG SAYARDA SES "stereo" yapmay seçerseniz, o zaman ses kalitesi yüksek olacakt r, ancak dosya büyüklü ü de bir hayli artacakt r. "Mono" kay t yaparsan z ise tam tersi bir durum söz konusudur. Windows alt nda yap lan ses kay tlar ".wav" format nda kaydedildi- inden hemen her zaman için kaplad klar yer oldukça büyüktür. Ancak bunlar daha sonra MP3 format na dönüfltürerek yerden tasarruf edebilirsiniz. Bu panelde görüntülenen sütunlardan baz - lar n açmak ya da kapatmak isterseniz, o zaman tüm yapman z gereken "Seçenekler" menüsünden "Özellikler" fl kk na t klamak, aç lan diyalog kutusunun alt k sm ndaki bölümden de istediklerinizi iflaretlemektir. Ayr ca kay ttan çalarken ve kaydederken kullan lacak araçlar yine buradan ayr ayr seçebilirsiniz. Her sütunun üzerinde hangi ayg ta ait oldu u belirtilmifltir, bunlar de ifltirerek genel ses düzeylerini ayarlayabilirsiniz. Burada bulunan "Geliflmifl" tuflu ise bas ve tiz ayarlar n yapabilmenizi sa lar. Baz ses kartlar n n 3D ses özelli ini ve baflka ek özelliklerini ayarlamak için de buraya girmeniz gerekebilir. Ses kayd yaparken gözününde tutman z gereken önemli bir unsur vard r. E er kayd I < INFO> MIDI MIDI oldukça eski bir ses dosyas format - d r, art k günümüzde pek az kullan lmaktad r. Bu tür dosyalar n boyutlar oldukça küçüktür ve çalmak için de çok az sistem kayna ay rmak yeterlidir. Ne var ki ses kalitesi de pek yüksek de ildir. Bu tür ses dosyalar na genellikle oyunlarda rastlan r, ancak art k MIDI nin yerini MP3 format al - yor gibi görünmektedir. 22 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

>>> SAYI 7 8. SAYIDA NELER VAR? OF STE GÜVENL K B LG SAYARINIZI VE VER LER N Z NASIL KORUYAB L RS N Z. YEN WORD BELGES OLUfiTURMAK

>>> SAYI 7 8. SAYIDA NELER VAR? OF STE GÜVENL K B LG SAYARINIZI VE VER LER N Z NASIL KORUYAB L RS N Z. YEN WORD BELGES OLUfiTURMAK SAYI 7 TEMEL B LG LER OF STE GÜVENL K B LG SAYARINIZI VE VER LER N Z NASIL KORUYAB L RS N Z YEN WORD BELGES OLUfiTURMAK YEN B R BELGE OLUfiTURMANIN NCEL KLER WINDOWS DOSYALARI S LMEK SAB T D SK N ZDEK

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

>>> SAYI 12. FARE ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINKLAVYE LE KONTROL ED LMES

>>> SAYI 12. FARE ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINKLAVYE LE KONTROL ED LMES SAYI 12 TEMEL B LG LER B LG HAKKINDA B LG ED NMEK HER GEÇEN GÜN HIZLA ARTAN B LG YE ULAfiMANIN YOLU BELGELER KAYDETMEK B LG SAYARINIZDA HAZIRLADI INIZ filer N KAYDED LMES WINDOWS FARE ÇALIfiMADI INDA B

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler ROUNDCUBE Roundcube Nedir? Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

>>> SAYI 10. NOTEPAD NASIL KULLANILIR? MET N DOSYASI OLUfiTURMAK VE OKUMAK. PAINT LE ÇALIfiMAK B LG SAYARDA RES M YAPMANIN PÜF NOKTALARI.

>>> SAYI 10. NOTEPAD NASIL KULLANILIR? MET N DOSYASI OLUfiTURMAK VE OKUMAK. PAINT LE ÇALIfiMAK B LG SAYARDA RES M YAPMANIN PÜF NOKTALARI. SAYI 10 TEMEL B LG LER V RÜSLERLE SAVAfiMAK V RÜSLER KÜÇÜMSEMEY N, ÖNLEM N Z ALIN. NEREYE KAYDETMEL? DOSYA KAYDEDERKEN D KKAT ETMEN Z GEREKENLER. HOPARLÖRLER KAL TEL SES NASIL ELDE ED L R? WINDOWS NOTEPAD

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER SAYI 9 TEMEL B LG LER B LG SAYAR ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINIZ SORUN ÇIKARDI INDA NE YAPMALISINIZ? V RÜSLER V RÜS GERÇEKTE NED R, NASIL ÇALIfiIR? FONTLARI KULLANMAK B R MET NDE DE fi K HARFLER NASIL KULLANILIR?

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR?

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? SAYI 8 TEMEL B LG LER OF S PROGRAMLARI ÇALIfiMA ORTAMINDAK YEN YARDIMCILARINIZ. MON TÖRLER MON TÖR NED R, NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? PROJELER

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR? SAYI 16 TEMEL B LG LER PC LE NOTEBOOK ARASINDAK FARKLAR HANG S NE fie YARAR, AVANTAJLARI VE ZAYIF YÖNLER YAZICI SATIN ALMAK YEN YAZICI ALIRKEN NELERE D KKAT ETMEL? BASIM ORTAMLARI YAZICILARDA KULLANILAN

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

>>> SAYI 15. VEKTÖR GRAF KLER VEKTÖR GRAF KLER N ÇEfi TL ÖZELL KLER MET NDE BLOK SEÇ M B R MET N PARÇASININ TAMAMEN SEÇ LMES

>>> SAYI 15. VEKTÖR GRAF KLER VEKTÖR GRAF KLER N ÇEfi TL ÖZELL KLER MET NDE BLOK SEÇ M B R MET N PARÇASININ TAMAMEN SEÇ LMES SAYI 15 TEMEL B LG LER VEKTÖR GRAF KLER VEKTÖR GRAF KLER N ÇEfi TL ÖZELL KLER MET NDE BLOK SEÇ M B R MET N PARÇASININ TAMAMEN SEÇ LMES WINDOWS WINDOWS SESLER WINDOWS TA SESL UYARILARI AYARLAMAK PROJELER

Detaylı