T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI. AR-GE ve PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI. AR-GE ve PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI AR-GE ve PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ OCAK 2012

2 T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI Yazı Ġşleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK /01/2012 Konu : Ar-ge ve Proje Koordinasyon Birimi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi ERBAA KAYMAKAMLIK MAKAMINA 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu, Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Erbaa Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi hükümleri uyarınca; Erbaa ilçesinin ülkemizde ve uluslar arası platformda model ilçe olması yolunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ülkemizin AB ye adaylık sürecinde AB müktesebatına uygun Ġl Strateji Planı ve Ulusal Kalkınma Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak; kamu, sivil ve özel kesim ile eşgüdümlü gerçekleştirilecek çalışmalarla belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretmek ve bu projelerle ulusal ve uluslar arası fon ve hibelerden kaynak oluşturma çalışmalarında bulunmak, Erbaa ilçesinde yürütülen projeleri destekleyerek il genelinde koordinasyonu sağlamak üzere Arge ve Proje Koordinasyon Birimi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi hazırlanmıştır. Yukarıda açıklanan gerekçe ve amaçlardan dolayı Arge ve Proje Koordinasyon Birimi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi ekte sunulmuştur. Makamınızca da uygun görülmesi halinde yönergenin onaylanarak yürürlüğe konulmasını; Olurlarınıza arz ederim. Erkan YAZICI Yazı Ġşleri Müdürü O L U R 02/01/2012 EK : Yönerge (1 adet) Erdal ÇAKIR Kaymakam Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E ĠMZA ile imzalanmıştır.

3 T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI AR-GE ve PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Erbaa ilçesinin Ülkemizde ve Uluslararası platformda model ilçe olması konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, Ülkemizin Avrupa Birliği ne adaylık sürecinde, Avrupa Birliği Müktesebatına uygun, Ġl Strateji Planı ve Ulusal Kalkınma Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak, kamu, sivil ve özel kesim ile eşgüdümlü gerçekleştirilecek çalışmalarla belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretmek ve bu projelere ulusal ve uluslar arası fon ve hibelerden kaynak yaratma çalışmalarında bulunmak, Erbaa ilçesinde yürütülmekte olan projeleri destekleyerek il genelinde koordinasyonu sağlamak. Kapsam Madde 2- Bu yönerge, Erbaa Ġlçesi ve Erbaa da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki Meslek kuruluşlarını, Üniversiteler ve bünyelerinde bulunan AR- GE merkezleri, AB birimleri ve Proje Koordinasyon Merkezleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarına sunulacak hizmetleri ve bu kapsamda çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarının koordinasyonunu kapsar. Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık ve ilgili bakanlıklarca kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen veya üst makamlarca AB mevzuatı gereği emredilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelerine engel teşkil etmez. Hukuki Dayanak Madde3- Bu yönerge, 1. 10/06/1949 tarih ve 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 9 uncu maddesi, 2. 08/06/2011 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kaymakamlık ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 3. Erbaa Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi 10 uncu maddesi. Sorumluluk Madde 4- Bu Yönergenin uygulanmasından; Ġlçe Koordinatörü Kaymakama karşı, Ofis sorumlusu Ġlçe Koordinatörüne karşı sorumludurlar. Ayrıca; Bu yönergenin uygulanması aşamasında; yönergenin amaçları çerçevesinde ve yürütülecek hizmetler doğrultusunda talep edilecek bilgi belge ve personelle ilgili olarak, ilgili kurum amirleri Kaymakama karşı sorumludur.

4 Tanımlar Madde5-Bu yönergede yer alan, Kaymakam: Erbaa Kaymakamını, Kaymakamlık: Erbaa Kaymakamlığını, Proje Koordinasyon Birimi: Erbaa Kaymakamlığı Ar-Ge ve Proje Koordinasyon Birimini, İlçe Koordinatörü: Kaymakam tarafından atanan, Ġlçe Proje koordinasyonundan sorumlu olan üst düzey yöneticiyi, Proje Birimi Yetkilisi: Kaymakam tarafından atanan, Erbaa Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi koordinasyonundan sorumlu olan görevliyi, Yönerge: Erbaa Kaymakamlığı, Ar-Ge ve Proje Koordinasyon Birimi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesini, Proje Sorumlusu: Erbaa Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Biriminde görevlendirilenleri ifade eder. Madde 6- Yürütülecek hizmetler; İKİNCİ BÖLÜM YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Ar-Ge merkezleri arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak başta olmak üzere; 1. Erbaa ilçesinin Proje Haritasını çıkartmak ve ihtiyaç analizini gerçekleştirmek ve ihtiyaç analizi doğrultusunda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirerek yol haritasını belirlemek, 2. Erbaa Kaymakamlığı bünyesinde kurumsal kapasitenin artırılması için AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek, 3. AB müktesebatına ve Ulusal kalkınma planlarına uygun, Kaymakamlık ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek, 4. Ġlgili kuruluşlarca ilan edilen ulusal ve uluslararası proje teklif çağrılarını ilçe genelinde ilgili kurumlara duyurmak, 5. Erbaa ilçesinde bulunan Kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların, ilçenin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve sosyal dengelerin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla projeler üretebilmesini teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak, 6. Gerektiğinde diğer kurumlar adına proje liderliği ve kolaylaştırıcılığı görevlerini yerine getirmek, 7. Erbaa Kaymakamlığının iç ve dış paydaşlarıyla birlikte proje hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak, 8. Kaymakamlık adına yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturmak, 9. Ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirilecek; Birimin çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde organize etmek,

5 10. Potansiyel yararlanıcı kitlesi için, Erbaa Kaymakamlığı proje koordinasyon Birimi personelinin bilgi, deneyim ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için ulusal ve uluslar arası düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak, 11. Kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlar tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak, 12. Ulusal ve Uluslar arası tüm fon kaynakları konusunda literatür taraması yapmak, 13. Erbaa Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Biriminde, ilçe proje haritası, projeler için personel havuzu ve projelerin teknik detayların yer aldığı bilgi tabanın oluşturulmasını sağlamak, 14. Başbakanlık ve AB Genel Sekreterliği, AB Türkiye Temsilciliği ve Ġçişleri Bakanlığı Dış Ġlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile doğrudan işbirliği ve koordinasyon sağlamak, 15. Gerekli görülen hallerde Erbaa Kaymakamı başkanlığında Erbaa ilçesinin rekabet avantaj ve önceliklerini, kalkınma dinamiklerini tespit ve bunların projelendirilme potansiyelini değerlendirmek amacıyla oluşturulabilecek bir Danışma Üst Kurulu na sekretarya görevini yapmak, 16. Ġlçe Kaymakamı ve Proje Koordinatörü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Madde 7- Erbaa Kaymakamlığı Ar-Ge ve Proje Koordinasyon Birimi; 1. Ġlçemizin ve Ülkemizin ekonomik potansiyeli ve kaynak profili esas alınarak; Özel sektörün rekabet gücünü artıran, bölgesel istihdam ve kalkınmayı sağlayan, çevre sağlığı ve sosyal dengeyi koruyan bir anlayış içinde çalışmalar yapılarak gerektiğinde projelendirir. 2. Proje üretme sürecinde ilin ve ülkenin öncelikleri ve imkânları dikkate alınarak bütüncül bir strateji anlayışı içinde yönlendirme yapabilir. 3. Projeler için elektronik ortamda yararlanan teklif çağrılarda izlenecek usul ve esaslarda hiyerarşik yapıya dikkat edilir. 4. Ġlçe koordinatörünün başkanlığında en az ayda bir defa değerlendirme toplantıları yapar ve toplantı sonucunda alınan kararları raporlayarak uygulamaya esas teşkil eden ilkeler haline getirir. 5. Hazırlanacak projelerde son başvuru tarihi dikkate alınarak belirtilen sürede tamamlanıp ilgili kuruma sunulması gereken acil durumlarda ofis görevlilerinden mesai saati dışında çalışması da talep edebilir. 6. Ġlçe koordinatörü Proje Birimi görevlileri arasında iş bölümü ve görevlendirme yaparken onların eğitim, kariyer ve özel yeteneklerini dikkate alır. 7. Çalışmalarında ilçemizdeki tüm resmi kurumları özellikle eğitim-öğretim kurumlarını, sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri, özel sektör işletmelerini hedef kitle kabul ederek eğitici, yönlendirici ve bu bağlamda bilinç oluşturmaya dönük her türlü aktivite içinde yer alabilir. 8. Proje faaliyetlerini ve bu faaliyetlere alt yapı teşkil edecek her türlü bilgi ve çalışmaları Kaymakamlık web sayfasında ilgili tüm kurumlara ve vatandaşlara duyurur. 9. Erbaa Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi adına alınacak bir elektronik posta adresini iletişimde kullanır. (Alınmaması durumunda Erbaa Kaymakamlığının resmi mail adresini kullanır) 10. Yukarıdaki maddelere ilave olarak Proje Birimi çalışma usul ve esaslarına faaliyet alanlarındaki değişim çerçevesinde gerekli güncelleştirmeler yapar.

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Proje Koordinasyon Birimi Görev ve Sorumlulukları, Teşkilat, Birimde Çalışacakların Vasıfları, Göreve Atanmaları, Yerleşim ve Bütçe Madde 8: Merkez Ofisinin Görev ve Sorumlulukları İlçe Koordinatörü: Erbaa Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Biriminde görev yapanlardan birini Proje Koordinatörü olarak görevlendirir, 1. Erbaa Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi uzmanları arasında görevlilerin eğitim, kariyer ve özel yeteneklerini dikkate alarak, iş bölümü ve görevlendirme yapar, 2. Projelerin niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistikî tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep edebilir, 3. Gerekli duyduğu hallerde proje ilgililerini toplantıya çağırabilir, 4. Gerek kamu gerekse özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile projelerin teknik detay ve alt yapıları ile ilgili olarak Kaymakam adına yazışmalar yapabilir, 5. Teklif çağrıları yayınlanan projeler ile Ülkemizin istifade edebileceği her türlü ulusal ve uluslar arası program ve fonlarla ilgili olarak, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek amacıyla Kaymakam adına toplantı, seminer vb. etkinlikler düzenleyebilir, 6. Koordinatör veya ortak olarak Erbaa Kaymakamlığı adına yapılacak projelerde paraf ve imza yetkisine sahiptir, 7. Kaymakam adına oluşturulacak Proje çalışma gurubuna başkanlık eder, Ofis Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları 1. Birim yetkilisi ilçe koordinatörünün talimatları doğrultusunda ofisin etkili ve verimli çalışması için gerekli önlemleri alır, 2. Proje biriminde görevlendirilenler ile diğer görevlilerin çalışma, işbölümü ve ofisin düzeninden ilçe Koordinatörüne karşı sorumludur, 3. Proje Biriminin işleyişi ile ilgili konularda ilçe koordinatörü tarafından yetkilendirilebilir, Teşkilat Madde 9- Proje Ofisi; bu yönergede belirtilen çalışmaları yapmak üzere; ilgili mevzuatlardaki belirtilen görevleri daha etkin ve verimli olarak yerine getirmek amacıyla, Kaymakamlık Makamının tarihli ve 2 numaralı olur larına istinaden kurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır, bu nitelikte eleman bulunamadığı takdirde sivil toplum kuruluşlarından gönüllü eleman çalıştırılabilir. Ġyi derece Ġngilizce bilen ve daha önce bu alanlarda proje faaliyetlerine katılmış olanlar arasından Ġlçe koordinatörü tarafından seçilir. Ġlçe Koordinatörünün sevk ve idaresinde yeteri kadar görevli ile bu hizmetler yürütülür. Daha fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, Ġlçe koordinatörünün teklifi ve Kaymakamın onayı ile ek personel görevlendirilmesi yapılabilir. Merkezde Çalışacakların Vasıfları ve Göreve Atanmaları Madde 10- Erbaa Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Biriminde görevlendirilecek olan Uzman ve diğer görevliler; Daha önce AB projeleri veya benzeri alanlarda uluslararası proje yapma deneyimi olanlar (Kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları) ve başta Ġngilizce olmak üzere

7 yabancı dil bilgisinde gereken yeterliliğe sahip (KPDS, IELTS, TOEFL, DELF, DALF ve diğer dillere ait derece ve başarı belgesi ) olanlar öncelikli olarak seçilecektir. Yerleşim Madde 11- Proje ofisi faaliyetlerini Ġlçe Kaymakamı veya Ġlçe Koordinatörünün uygun gördüğü bir mekânda sürdürür. Bütçe Madde 12- Proje ofisi görev ve sorumluklarını yerine getirmek için mal ve hizmet alımı yapabilir. Bu çalışmaların yürütebilmesi için gerekli olan harcamalar, Erbaa Kaymakamlığın uygun göreceği birimlerce karşılanır. Ayrıca, Proje yapmak isteyen kurumların ( Kamu, Özel sektör ve Sivil Toplum kuruluşları) katkısına başvurulabilir. Yürürlük, Yürütme BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük Madde 13- Bu Yönerge hükümleri Erbaa Kaymakamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14- Bu Yönerge hükümleri Erbaa Kaymakamı tarafından yürütülür.

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2014 TARİH VE 2014/211 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar.

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar. İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; İncesu Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10545 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5978 Kabul Tarihi : 24/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 6/4/2010 Sayı : 27544 Yayımlandığı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Mayıs 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29367 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz ARSLAN. Balıkesir Valisi (GMKA Yönetim Kurulu Başkanı)

SUNUŞ. Yılmaz ARSLAN. Balıkesir Valisi (GMKA Yönetim Kurulu Başkanı) 1 SUNUŞ Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olmak vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Ekim 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Ekim 2014 69471265-305-8719

Detaylı