T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ. (Bal-PKM) KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ. (Bal-PKM) KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ (Bal-PKM) KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Nitelikler, Teşkilatlanma, Sorumluluk AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Balıkesir İlinin kalkınması ile Ülkemizde ve Uluslararası alanlarda Model İl olması konusunda araştırma- geliştirme çalışmaları ile Ülkemizin Avrupa Birliği ne adaylık sürecinde Uyum Programlarına ve Avrupa Birliği Müktesebatına uygun, İl Strateji Planı ve Ulusal Kalkınma Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktır. Balıkesir İlinde proje yapabilme kapasitesini geliştirmek, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kesimler arasında eşgüdümü, koordinasyonu ve bilgi akışını, AB ve diğer uluslararası fonlardan etkin ve sürdürülebilir faydayı sağlamak ve İçişleri Bakanlığı DİAB Daire Başkanlığı nın 2010/6 nolu genelgesindeki esasları ilimiz düzeyinde uygulamak amacıyla hazırlanmıştır. KAPSAM Madde 2- Bu yönerge; Balıkesir İl genelinde Kaymakamlıklar, Kamu Kurum- Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları (Odalar, Dernekler, Vakıflar ), Üniversite ve diğer özel ve tüzel kesimler ile bu kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan AR-GE Merkezleri, Avrupa Birliği Birimleri, Proje Koordinasyon Merkezleri ve benzeri birimler arasında, Avrupa Birliği ve Uluslararası projeler çerçevesinde, birimlere sunulacak hizmetleri ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasına ilişkin; Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) nin ve bu kapsamda çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul-esaslarını kapsar. Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık ve ilgili bakanlıklarca kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen veya üst makamlarca AB mevzuatı gereği emredilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelerine engel teşkil etmez. HUKUKİ DAYANAK Madde 3- Bu Yönergenin hukuki dayanakları; a) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, b) 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

2 c) 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, d) 17 Aralık 2001 Tarihli Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair (IPA) Çerçeve Tüzük, e) 04 Şubat 2003 Tarihli Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kuruluşuna İlişkin Avrupa Birliği İle İmzalanan Anlaşma, f) 22 Aralık 2003 Tarih ve 2003/61 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla Kabul Edilmiş Olan Ön Ulusal Kalkınma Planı. g) 2004/52 sayılı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile ilgili genelge, h) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun ilgili maddeleri, i) 5018 Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu nun ilgili maddeleri, j) tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, k) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün tarih ve 137/141 sayılı yazıları, l) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün tarih ve 30/1416 sayılı yazıları, m) tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. uncu maddesi n) tarih ve /11380 sayılı Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi nin kurulmasına dair Valilik Makamı onayı. o) tarih ve /11381 sayılı Bal-PKM Yönerge Hazırlama Komisyonunun oluşturulmasına dair Valilik Makamı onayı. p) İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının tarih ve 2010/6 sayılı genelgesi. TANIMLAR ve KISALTMALAR Madde 4- Bu yönergede yer alan tanımlar ve kısaltmalar; Vali : Balıkesir Valisini, Valilik : Balıkesir Valiliğini, İl Genel Koordinatörü : İl genelinde projeler koordinasyonundan sorumlu olan Vali Yardımcısını, Bal-PKM : Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezini, Bal-PKM Koordinatörü : Bal-PKM ofisinin genel işleyişinden sorumlu Proje Uzmanı Koordinatörü, Projeler Koordinasyon Kurulu : Balıkesir İlindeki tüm Kamu Kurum-Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversite ve STK yetkililerinden veya kurumları adına yetkili temsilcilerden oluşan, AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulunu, İlçe Ofis (İPO) Sorumlusu : İlçe Projeler Ofisinden Sorumlu Proje Uzmanı Koordinatörünü, İlçe Projeler Ofisi (İPO) : Kaymakamlık İlçe Projeler Ofisini Kurum Proje Ofisi (KPO) : İl ve İlçelerde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Yerel Yönetimlerde, Üniversitede faaliyet gösteren proje ofislerini, Proje Uzmanı : Bal-PKM, İlçe Proje Ofisleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Yerel Yönetimlerde, Üniversitede ve STK larda görevli proje uzmanını (PDY Uzmanı), 2

3 Mali İşler Uzmanı : Bal-PKM, İl ve ilçe Proje (İPO ve KPO vs.) Ofislerinde mali işleri takip eden ve sorumlu olan personeli, Destek Personeli : Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi nde sekretarya hizmetlerini ve üst yöneticilerin verdiği görevleri yerine getiren personeli, Yönerge : Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) nin, Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesini, AB : Avrupa Birliğini, ABGS : Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini MFİB veya CFCU : Merkezi Finans İhale birimini UA : Türkiye Ulusal Ajansını STK : Sivil Toplum Kuruluşlarını (Odalar, Dernekler, Vakıflar ) PDY veya PCM : Açılımı Proje Döngüsü Yönetimi olup, AB ve Uluslarası projelerin her aşamasının yönetimini, DPT : Devlet Planlama Teşkilatını, Fon : AB ve Uluslararası mali yardımları, hibeleri, destekleri veya kredilerini, DİAB : İçişleri Bakanlığı AB Dairesi Başkanlığını İfade eder. NİTELİKLER Madde 5- Bu yönergede tanımlanan personele ait nitelikler; Bal-PKM Koordinatörü: Balıkesir projeler il genel koordinatörü (Vali Yardımcısı) tarafından teklif edilir ve Balıkesir Valisinin onayıyla atanır. En az 4 yıllık (lisans düzeyinde) fakülte veya yüksek okul mezunu ve PDY/PCM eğitimi almış olmalıdır. Yabancı dil (öncelikle İngilizce) bilgisi (en az KPDS veya ÜDS 70 puan veya eşdeğeri uluslararası geçerliliği olan belge) tercih nedenidir. İlçe Ofis Sorumlusu: İlçe Kaymakamı tarafından atanır. En az 4 yıllık (lisans düzeyinde) fakülte veya yüksek okul mezunu ve PDY/PCM eğitimi almış olmalıdır. Proje Uzmanı: En az 4 yıllık (lisans düzeyinde) fakülte veya yüksekokul mezunu ve PDY/PCM eğitimi almış olmalıdır. Bal-PKM de görevli proje uzmanlarından en az bir personelin Yabancı dil (öncelikle İngilizce) bilgisi (en az KPDS veya ÜDS 70 puan veya eşdeğeri uluslararası geçerliliği olan belge ya da yabancı dil öğretmeni) olması gerekir. Mali İşler Uzmanı: En az 4 yıllık (lisans düzeyinde) fakülte veya yüksekokulun maliye, ekonomi veya muhasebe v.b. bölümlerinden mezun veya mali işler konularında kurs veya seminerlere katılmış, deneyimli ve PDY/PCM eğitimi almış olmalıdır. Destek personeli: Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi nde sekretarya hizmetlerini ve üst yöneticilerin verdiği görevleri yerine getiren personel olup, En az 2 yıllık (önlisans düzeyinde) yüksek okul mezunu ve PDY/PCM eğitimi almış olmalıdır. İyi derecede bilgisayar işletmeni ve ofis programları (MS 3

4 Office, Star Office, Open Office v.s.) kullanıcısı olmalıdır. Veri toplama, istatistiksel yaklaşım oluşturma, arşivleme, envanter oluşturma, sunum hazırlama ve yazışma konularında deneyimli olmalıdır. Özel durumlar, diğer nitelikler ve açıklamalar: İstisna olarak; en az 4 yıllık (lisans düzeyinde) fakülte veya yüksekokul mezunu personelin proje uzmanı olarak görevlendirilemediği zorunlu hallerde, proje uzmanı niteliklerini taşıyan 2 yıllık (önlisans düzeyinde) yüksek okul mezunu personel görevlendirilebilir. Bu istisnai durum mali işler uzmanı nitelikleri ve görevlendirmeleri için de geçerlidir. Aynı şekilde, 2 yıllık (önlisans düzeyinde) yüksek okul mezunu personelin görevlendirilemediği zorunlu hallerde, destek personeli niteliklerini taşıyan lise mezunu personeller destek personeli olarak görevlendirilebilir. Nitelikler başlığı altında belirtilen tüm personelin; yurt içinde veya yurt dışında seyahat etmeye mani herhangi bir durumu olmamalıdır. Yeterli derecede bilgisayar ve ofis programları kullanabilmelidirler (destek personeli için iyi derecede). PDY/PCM eğitimi almamış (belgesi olmayan) personel, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde PDY/PCM eğitimlerine katılarak belgelerini ibraz etmelidirler. TEŞKİLATLANMA Madde 6- AB ve Uluslararası projelerin koordinasyonunu yapmak üzere; Balıkesir il geneli ve merkez ilçe adına il merkezinde Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM), her bir ilçede Kaymakamlık İlçe Projeler Ofisi (İPO) ve kamu kurum ve kuruluşlarında da Kurum Proje Ofisi (KPO) yapılandırılır. Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM): Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal- PKM); bu yönergede belirtilen çalışmaları yapmak üzere; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri daha etkin ve verimli olarak yerine getirmek amacıyla, Valilik makamının olur larına istinaden kurulmuştur. Bu nedenle, bu birimin tüm harcamaları İl Özel İdaresince veya gerektiğinde Balıkesir Valisinin uygun göreceği birimlerden ve ödenek fasıllarından karşılanır. Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi(Bal-PKM); İl Genel Koordinatörü, Bal-PKM Koordinatörü, 7 (yedi) adet Proje Uzmanı (yabancı dil bilen en az bir proje uzmanı dâhil), 1 (bir) adet Mali İşler Uzmanı, en az 1(bir) adet Destek Personelinden oluşur. Vali Yardımcısının (İl Genel Koordinatörü) sorumluluğunda ve Merkez Koordinatörün (Bal-PKM Koordinatörü) sevk ve idaresinde en az 7 Proje Uzmanı ve ihtiyaç duyulan sayıda (en az 1 adet) destek personeli ile hizmetler yürütülür. Daha fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, Merkez Koordinatörün talebi, ilgili Vali Yardımcısının teklifi ve Vali nin onayı ile ek personel görevlendirilmesi yapılabilir. Görevden ayrılmalarında da aynı yöntem uygulanır. Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi(Bal-PKM) nin yürüteceği hizmetlerde öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır, bu nitelikte eleman bulunamadığı takdirde üniversite, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü eleman çalıştırılabilir. Projeler Koordinasyon Kurulu: Kurulun başkanı Vali dir. Vali nin katılamadığı hallerde, İl Genel Koordinatörü Vali Yardımcısı kurulun başkanıdır. Kurul; Vali, İl Genel Koordinatörü, Bal-PKM Koordinatörü, Kurul Sekretaryası Proje Uzmanı, Kamu Kurum- Kuruluşları Yetkilileri, Yerel Yönetim (İl Özel İdaresi ve Belediye) Yetkilisi, Üniversite Yetkilisi, STK lar ve Kaymakamlardan oluşur. Kurul üç ayda bir toplanır. 4

5 Kurulda yer alan kurumsal yetkililer, katılımcı kurumun en üst düzey amiridir. Amirin katılamadığı hallerde, amir tarafından önceden tayin edilen ve bildirilen kurum mensubu kurul temsilcisidir. Tüm kamu kurum- kuruluşları kurulun doğal üyesidir. Kurul üyeleri Vali tarafından oluşturulur ve değiştirilir. Kurulu oluşturan bazı kurumlar daimi üye olarak görev alır. Daimi üyeler projelerin özelliklerine ve yoğunluğuna göre Vali veya İl Genel Koordinatörü tarafından tayin edilerek, her yılın ocak ayında ilgili kurumlara bildirilir. İhtiyaca göre kurul daimi üyelerine diğer doğal üyelerden de eklenebilinir. Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kurul daimi üyeleri; Balıkesir Valisi, İl Genel Koordinatörü, Bal-PKM Koordinatörü, Kaymakamlar; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Balıkesir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörü, Balıkesir Belediye Başkanı veya görevlendirdiği başkan yardımcısı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü veya görevlendirdiği rektör yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Dernekler Müdürü, Tarım İl Müdürü, İŞ-KUR Balıkesir İl Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, İl Çevre ve Orman Müdürü, seçilmiş STK ların temsilcileri, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Başkanlarından veya temsilcilerinden oluşmaktadır. İhtiyaca göre, daimi üyelere ilave olarak diğer kurum yetkilileri de kurula katılırlar. İlçe Proje Ofisi (İPO): İPO Sorumlusu, 2 (iki) adet Proje Uzmanı, 1 (bir) adet Mali İşler Uzmanı, 1 (bir) adet Destek Personelinden oluşur. İlçelerde iyi derece (KPDS 70 puan veya eşdeğeri dil düzeyi) yabancı dil (tercihan İngilizce) bilen ve daha önce bu alanlarda proje faaliyetlerine katılmış (PDY Uzmanı) olanların arasından Kaymakamlıkça Projeler İlçe Sorumlusu belirlenebilir. İlçe sorumluları Kaymakamın sevk ve idaresinde Merkezin ilçe düzeyindeki faaliyetlerini yerine getirir ve bu yönergenin hükümlerine göre İl projeler koordinasyonunda yer alır. İlçelerde; Kaymakam onayı ile Projeler İlçe Sorumlusunun başkanlığında İlçe Proje Ofisleri (İPO) kurulabilir. Bu merkez Yönergenin ikinci bölümünde belirtilen Yürütülecek hizmetler ile üçüncü bölümünde belirtilen çalışma usul ve esaslarına tabidir. Kurum Proje Ofisi (KPO): En az 1 (bir) adet Proje Uzmanından oluşur. Bu yönergenin ilgili maddelerine göre Kurumun Amiri tarafından yapılandırılır. Kurum Proje Ofisleri (KPO); bu yönergenin hükümlerine göre, yönergede belirtilen hizmetleri yerine getirmek üzere, yönerge usul ve esasları doğrultusunda İl projeler koordinasyonunda yer alır. Uzmanlar ve Destek Personelleri kapasiteye ve ihtiyaca göre artırılabilir. SORUMLULUK ve HİYERARŞİ (Kurumsal) Madde 7- Bu Yönergenin uygulanmasından Balıkesir Valisi; hizmetlerin yerine getirilmesinden Valinin genel yönetim ve denetimi altında İl Genel Koordinatörü olarak merkezin (Bal-PKM) ilgili olduğu Vali Yardımcısı; Bal-PKM Koordinatörü, İlçe Kaymakamları, ilçe proje ofisi (İPO) sorumluları, Projeler Koordinasyon Kurulu; ilgili kamu kurum ve kuruluşların en üst yetkilileri ve bu kurumların proje ofisi (KPO) görevlileri sorumludurlar. 5

6 Bu yönergenin uygulaması ve koordinasyonların gerçekleşmesi aşamasında; İl Genel Koordinatörü (Vali Yardımcısı) Vali ye karşı; Bal-PKM Koordinatörü İl Genel Koordinatörü ne karşı; İPO Sorumluları ve Merkez İlçe KPO Sorumluları Bal-PKM Koordinatörü ne karşı; İlçe KPO sorumluları da İPO koordinatörüne karşı sorumludurlar. Bu yönergenin uygulanması aşamasında; yönergenin amaçları çerçevesinde ve yürütülecek hizmetler doğrultusunda talep edilecek bilgi belge ve personelle ilgili olarak, ilgili kurum amirleri de Valiye karşı sorumludur. İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde 8- Balıkesir Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde tarih ve /11380 sayılı olur ile Balıkesir Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER Madde 9- Bu yönerge ile birimlerin yürüteceği hizmetler; a) Bal-PKM tarafından yürütülecek hizmetler; 1. İl düzeyinde ilçe proje ofisleri (İPO) nin ve kurumsal proje ofisleri (KPO) nin kurulmalarını teşvik ve organize etmek, 2. İl düzeyinde İPO ların ve KPO ların proje amaçlı koordinasyonlarını sağlamak, 3. Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak, 4. AB veya diğer Uluslararası kaynaklı fonların kullanımında il ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak, 5. İlgili mercilerce ilan edilen AB veya diğer Uluslararası kaynaklı fonların ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların il içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak, 6. Balıkesir ilinde 5449 Sayılı Yasaya göre kurulan Kalkınma Ajansının Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak ve ihtiyaç duyulan konularda birlikte çalışmak, 7. Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak, AB Komisyonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Ulusal Ajans (UA), Merkezi Finans İhale Birimi (MFİB), DİAB, ilgili Bakanlıklar ve ilgili mercilere sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesine yardımcı olmak ve ön değerlendirmelerini yapmak, 8. Üye ülkeler, Aday ülkeler, AB Komisyonu, ABGS, UA, MFİB, ilgili Bakanlıklar ve ilgili merciler ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek ve gerektiğinde doğrudan temas kurmak, 6

7 9. Kamu kuruluşlarınca, bu yönergenin yayınlanmasından önce AB fonları kullanarak oluşturulan, AB Komisyonu, ABGS, UA, MFİB, ilgili Bakanlıklar ve ilgili mercilere gönderilen projelerin birer örneğini bu merkezde bulundurmak, 10. Oluşturulacak bir proje bankası, arşiv ve envanter ile ileride yapılması planlanan yeni projelere ışık tutmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerinin yararlanmasını sağlamak, 11. Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek, 12. Projelerin başarıya ulaşması için AB Komisyonu, ABGS, UA, MFİB, ilgili Bakanlıklar ve ilgili mercilerin yayınlarını takip etmek ve ildeki projeleri ilgilendiren konuları merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek, 13. Merkez Bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için UA, ABGS, MFİB, ilgili Bakanlıklara, DPT, diğer ülkelerin AB merkezlerine ya da AB Komisyonu merkezine eğitim amaçlı göndermek, 14. İlimizde yapılan Avrupa Birliği ve Uluslar arası projeleri için, diğer ülkelerin ortak arayanlar bölümündeki projeleri taramak ve sınıflandırmak; bunlara uygun ortak olabilecek potansiyel kamu kurum-kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, okullar, STK lar veya özel firmalara, bu teklifleri yönlendirmek; ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara yurtiçi ve yurtdışından uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak, 15. Ülkemizin yararlanabileceği diğer uluslararası fonlar, hibeler ve tüm programların il içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak, projeler yapılmasını teşvik etmek, 16. İlimizin proje kapasitesini arttırmaya yönelik, tüm projelerle ilgili eğitim, bilgilendirme semineri, çalıştay, toplantı vb. organizasyonları düzenlemek, proje web grupları oluşturmak, 17. Bal-PKM uygulama ve koordinasyon görevlerini, yönergede belirtilen sorumluluk ve yetkilerine istinaden gerçekleştirmek. 18. İl Valisi tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek. 19. Proje Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) il proje kapasitesini artırmaya yönelik olarak gerektiğinde İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü ile birlikte çalışmak. b) Projeler Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülecek hizmetler; 1. Gerçekleştirilen AB uyum mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili mevzuat değişikliği de dâhil çözüm önerilerini tespit ederek DİAB ve ABGS ye bildirmek. 2. AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek, gerekli desteği sağlamak, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak ve ortaya çıkan tıkanıklıkları çözmek, il düzeyinde çözüm bulunamayanları üst mercilere bildirmek. 3. Proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek. 4. AB ye üyelik sürecimizle ilgili olarak, AB İletişim Stratejisi çerçevesinde, sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak. 5. İhtiyaç duyulması halinde Kurulun görevleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bu çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendirmek. 6. AB ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında DİAB ve ABGS (Sivil Toplum İletişlim ve Kültür Başkanlığı) ile iletişim içinde olmak, değerlendirme ve önerileri de içeren faaliyet raporunu ocak ve temmuz aylarında DİAB ve ABGS ye göndermek. c) İPO tarafından yürütülecek hizmetler; 1. İlçe Proje Ofisleri (İPO) Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) ile işbirliği içerisinde çalışır, 2. İlçelerde yer alan KPO ların proje amaçlı koordinasyonlarını sağlamak, 3. İlçede kamu kurum- kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, yüksek okulda, STK larda kurumsal proje ofislerinin (KPO) kurulmasını teşvik ve organize etmek, 4. İlçe Proje ofisleri ilçenin ihtiyaç analizini gerçekleştirmek ve ihtiyaç analizi doğrultusunda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirerek yol haritasını belirlemek. 7

8 5. Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla; proje hazırlayan kurumlar ve bu kurumların personeline danışmanlık ve eğitmenlik faaliyetlerini gerçekleştirmek. 6. İlgili kuruluşlarca ilan edilen ulusal ve uluslararası proje teklif çağrılarını için proje hazırlamak. 7. Kurum adına yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturmak, 8. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek; merkezin çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde organize etmek, 9. Potansiyel yararlanıcı kitlesi için, ilçe proje ofisi (İPO) personelinin bilgi, deneyim ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak, 10. İlçe düzeyinde proje haritası, projeler için personel havuzu ve projelerin teknik detayların yer aldığı bilgi tabanın oluşturulmasını sağlamak; ilçe bilgi bankasını ve envanterlerini oluşturmak, 11.İl Valisi ve İlçe Kaymakamı tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek. d) KPO tarafından yürütülecek hizmetler; 1. Kurum proje ofisleri (KPO), il merkezinde Bal-PKM ile, ilçelerde İPO ile koordinasyon içerisinde çalışır, 2. Kendi kurumunun görev alanında, ihtiyaç analizini gerçekleştirmek ve ihtiyaç analizi doğrultusunda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirerek yol haritasını belirlemek, 3. Kurum bünyesinde kurumsal kapasitenin artırılması için Proje hazırlayan kurum personeline danışmanlık ve eğitmenlik faaliyetlerini gerçekleştirmek, 4. İlgili kuruluşlarca ilan edilen ulusal ve uluslararası proje teklif çağrılarını için proje hazırlamak, 5. Kurum adına yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturmak, 6. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek; merkezin çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde organize etmek, 7. Potansiyel yararlanıcı kitlesi için, kurum proje ofisi (KPO) personelinin bilgi, deneyim ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak, 8. Kurumunda kurumsal proje haritası, projeler için personel havuzu ve projelerin teknik detayların yer aldığı bilgi tabanın oluşturulmasını sağlamak, 9. Kurumsal bilgi bankası, arşiv ve envanter oluşturmak, 10. İl Valisi, İlçe Kaymakamı ve Kurum Amiri tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 10- Bu yönergeyle belirlenen, Bal-PKM ve kurumsal bileşenlerinin çalışma usul ve esasları; a) Bal-PKM nin çalışma usul ve esasları; 1. İlimizin ekonomik potansiyeli ve kaynak profili esas alınarak; Özel sektörün rekabet gücünü artıran, bölgesel istihdam ve kalkınmayı sağlayan, çevre sağlığı ve sosyal dengeyi koruyan bir anlayış içinde çalışmalar yaparak projelendirir. 2. Balıkesir İlinin de içinde yer aldığı Bölgesel Programların, izleme, denetleme ve Koordinasyonu yapar ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışır. 3. Proje üretme sürecinde ilin öncelikleri ve imkânları dikkate alınarak bütüncül bir strateji anlayışı içinde yönlendirme yapabilir. 8

9 4. Balıkesir İl Genel Koordinatörü, hazırlanacak projelerde son başvuru tarihi dikkate alınarak belirtilen sürede tamamlanıp ilgili kuruma sunulması gereken acil durumlarda ofis görevlilerinin mesai saati dışında da çalışmasını sağlar. 5. Bal-PKM Koordinatörü merkezde görevli personel arasında iş bölümü ve görevlendirme yaparken onların eğitim, kariyer ve özel yeteneklerini dikkate alır. 6. Çalışmalarında ilimizdeki tüm resmi kurumları özellikle eğitim-öğretim kurumlarını, yerel yönetimlerini, sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri, özel sektör işletmelerini hedef kitle kabul ederek eğitici, yönlendirici ve bu bağlamda bilinç oluşturmaya dönük her türlü aktivite içinde yer alabilir. 7. Proje faaliyetlerini ve bu faaliyetlere alt yapı teşkil edecek her türlü bilgi ve çalışmaları Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) web sayfasında ilgili tüm kurumlara ve vatandaşlara duyurur. 8. Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) adına alınacak bir elektronik posta adresini iletişimde kullanır. 9. Yukarıdaki maddelere ilave olarak, Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) çalışma usul ve esaslarına faaliyet alanlarındaki değişim çerçevesinde gerekli güncelleştirmeleri yapar. b) Projeler Koordinasyon Kurulu nun çalışma usul ve esasları; 1. Vali nin veya İl Genel Koordinatörünün başkanlığında muayyen zamanlarda toplanır. 2. Kurul yılda dört (4) defa; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında toplanır. 3. Toplantıların sekretaryasını Bal-PKM yapar. 4. Kurul, proje fikirleri üretir, proje fikirlerini ve uygulamalarını değerlendirir ve yürütmeyi kolaylaştırıcı önlemler alır ve proje sonuçlarını değerlendirir. 5. Her kurul üyesi temsil ettiği kurumunda proje çalışmalarına gerekli desteği verir. 6. Toplantı kararlarının uygulamasına bütün kurul üyeleri tam katılım sağlar. c) İPO nin çalışma usul ve esasları; 1. İlçe bazında, İlimizin ve Ülkemizin ekonomik potansiyeli ve kaynak profili esas alınarak; Özel sektörün rekabet gücünü artıran, bölgesel istihdam ve kalkınmayı sağlayan, çevre sağlığı ve sosyal dengeyi koruyan bir anlayış içinde çalışmalar yaparak gerektiğinde projelendirir. 2. Bal-PKM ile işbirliği çerisinde çalışır. 3. Proje üretme sürecinde Kurumunun, ilin ve ülkenin öncelikleri ve imkânları dikkate alınarak bütüncül bir strateji anlayışı içinde yönlendirme yapabilir. 4. Projeler için elektronik ortamda yararlanan teklif çağrılarda izlenecek usul ve esaslarda hiyerarşik yapıya dikkat edilir. 5. İlçe Kaymakamı başkanlığında en az ayda bir defa değerlendirme toplantıları yapar ve toplantı sonucunda alınan kararları raporlayarak uygulamaya esas teşkil eden ilkeler haline getirir. Bu ilkeleri İl merkez proje ofisine(bal-pkm) bildirir. Kaymakam, hazırlanacak projelerde son başvuru tarihi dikkate alınarak belirtilen sürede tamamlanıp ilgili kuruma sunulması gereken acil durumlarda ofis görevlilerinin mesai saati dışında da çalışmasını sağlar. İPO koordinatörü ofis görevlileri arasında iş bölümü ve görevlendirme yaparken onların eğitim, kariyer ve özel yeteneklerini dikkate alır. d) KPO nin çalışma usul ve esasları; 1. Kurumsal olarak İlimizin ekonomik potansiyeli ve kaynak profili esas alınarak; özel sektörün rekabet gücünü artıran, bölgesel istihdam ve kalkınmayı sağlayan, çevre sağlığı ve sosyal dengeyi koruyan bir anlayış içinde çalışmalar yaparak projelendirir. 2. İl merkezinde Bal-PKM ve ilçede İPO ile işbirliği içerisinde çalışır. 3. Proje üretme sürecinde Kurumunun, ilin ve ülkenin öncelikleri ve imkânları dikkate alınarak bütüncül bir strateji anlayışı içinde yönlendirme yapabilir. 9

10 4. Projeler için elektronik ortamda yararlanan teklif çağrılarda izlenecek usul ve esaslarda hiyerarşik yapıya dikkat edilir. 5. Kurum Amirinin başkanlığında en az ayda bir defa değerlendirme toplantıları yapar ve toplantı sonucunda alınan kararları raporlayarak uygulamaya esas teşkil eden ilkeler haline getirir. Bu ilkeleri il merkezinde Bal-PKM ne ve ilçede İPO ne bildirir. 6. Kurum Amiri, hazırlanacak projelerde son başvuru tarihi dikkate alınarak belirtilen sürede tamamlanıp ilgili kuruma sunulması gereken acil durumlarda ofis görevlilerinin mesai saati dışında da çalışmasını sağlar. 7. Kurum Amiri ofis görevlileri arasında iş bölümü ve görevlendirme yaparken onların eğitim, kariyer ve özel yeteneklerini dikkate alır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Madde 11- Bu yönergeyle belirlenen, Bal-PKM ve kurumsal bileşenlerine ait yöneticilerin ve personellerin görev ve sorumlulukları; a) İl Genel Koordinatörü (Vali Yardımcısı) nün görev ve sorumlulukları; 1. İl genelindeki bütün proje ofislerinin Vali adına Genel Koordinatörüdür. 2. Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) ofisinde görev yapanlardan bir proje uzmanını Koordinatör olarak görevlendirir. 3. Balıkesir Valiliği Bal-PKM, İPO ve KPO proje uzmanlarının eğitim, kariyer ve özel yeteneklerini dikkate alarak, iş bölümü ve görevlendirme yapılmalarını sağlar. 4. Projelerin niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistikî tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan Vali adına talep edebilir. 5. Gerek duyduğu hallerde proje ilgililerini toplantıya çağırabilir. 6. Gerek kamu gerekse özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile projelerin teknik detay ve alt yapıları ile ilgili olarak Vali adına yazışmalar yapabilir. 7. Teklif çağrıları yayınlanan projeler ile ülkemizin istifade edebileceği her türlü ulusal ve uluslararası program ve fonlarla ilgili olarak, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek amacıyla Vali adına toplantı, seminer vb. etkinlikler düzenleyebilir. 8. Koordinatör veya ortak olarak Balıkesir Valiliği adına yapılacak projelerde paraf ve imza yetkisine sahiptir. 9. Vali adına oluşturulacak Proje çalışma ve/veya koordinasyon grubuna/kuruluna başkanlık eder. 10. İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının tarih ve 2010/6 sayılı genelgesinin hükümlerini yerine getirmek. b) Bal-PKM Koordinatörünün görev ve sorumlulukları; 1. İl genelinde, Genel Koordinatör adına projeler koordinasyonunu sağlar. 2. Projeler Koordinasyon Merkezi nin kapsamındaki projelerin, nitelikleri gereği, belli bir sürede tamamlanıp, ilgili kuruma sunulması gerektiğinden, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de çalışılmasını sağlar, 3. Balıkesir ilinde ilgili proje detaylarının yer aldığı Proje Bankası oluşturulmasını sağlar, 10

11 4. Proje faaliyetlerini, ilgili kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve tüm vatandaşlara Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) ne ait web sitesi aracılığıyla duyurur ve bu siteyi Valilik web sitesinde yer almasını (link vererek) sağlar. 5. Bal-PKM toplantılarının yapılacağı gün ve saatlerin katılımcılara duyurusunu yapar, toplantı gündemini hazırlar, toplantı sonrası toplantı tutanağını düzenleyerek imzaya sunar, toplantıda alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunur, 6. Koordinatör, Bal-PKM den sorumlu Vali Yardımcısının talimatları doğrultusunda ofisin etkili ve verimli çalışması için gerekli önlemleri alır. 7. Projeler Koordinasyon Merkez Ofisi(Bal-PKM) nin işleyişi ile ilgili konularda İl Gene Koordinatörü Vali Yardımcısı tarafından yetkilendirilebilir. c) İlçe proje ofisi (İPO) Koordinatörünün görev ve sorumlulukları; 1. İlçe Kaymakamı tarafından atanır, 2. İlçe genelinde projelerin koordinasyonunu sağlar, 3. Bal-PKM ile koordinasyon halinde çalışır, 4. Yönergede belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesini temin ve organize eder. 5. Yönergede yer alan ilgili hükümlerden sorumludur. d) Proje Uzmanının görev ve sorumlulukları; 1. Koordinatörünün talimatları doğrultusunda ofisin etkili ve verimli çalışması için gerekli önlemleri alır. 2. Sorumlu olduğu alanlarda proje hazırlar, proje süreçlerini takip eder, sonuçlarını izler ve yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütür, 3. Projelerin takibini yaparak projelerin ilgili kurum ve kuruluşlara göre yönlendirilmesini sağlar, 4. İl genelinde proje fikirlerinin oluşturulması amacıyla proje bankası ve proje bilgi tabanı çalışmalarında bulunur ve verilen görevleri yerine getirir, 5. Projeler Koordinasyon Merkezi(Bal-PKM) nde sorumlu olduğu alanlarla ilgili gelişmeleri takip eder, yeni fikirler üretir, 6. Ofisin işleyişi ile ilgili konularda Koordinatör tarafından yetkilendirilebilir. 7. Koordinatörünün verdiği görevleri yerine getirir. 8. (Madde 10/c) deki esaslar, Bal-PKM, İPO ve KPO lerinde görevli tüm proje uzmanları için geçerlidir. e) Mali İşler Uzmanın görev ve sorumlulukları; 1. Bal-PKM ve/veya İPO ofislerine maliye ve muhasebe işlerinin takip ve tanziminden sorumludur, 2. Yapılan projelerin maliye ve muhasebe işlerini; AB, Uluslararası ve Türkiye maliye ve muhasebat kanun, yönetmelik ve kurallarına göre takip ve tanzim eder, 3. Ofis bütçesinin oluşturulmasında ve proje fonlarının tanziminde koordinatörün verdiği görevleri yerine getirir, 4. Koordinatörün verdiği yetkiyle, Ofisin diğer kurumlarla olan mali ve muhasebe ilişkilerini ve işlerini takip eder, 5. Gerek görüldüğünde, koordinatörün talimatıyla İPO ve KPO ofislerinin mali işlerini takip ve yardımcı olur, 6. Üst yöneticilerinin verdiği görevleri yerine getirir. f) Destek Personelinin görev ve sorumlulukları; 1. Projeler Koordinasyon Merkezi nde sekreterya hizmetlerini yürütür, 2. Üst yöneticilerinin verdiği görevleri yerine getirir. 11

12 BEŞİNCİ BÖLÜM Bütçe- Personelin Görevlendirilmeleri ve Özlük Hakları- Yerleşim BÜTÇE Madde 12- Merkez ofisi (Bal-PKM) görev ve sorumluklarını yerine getirmek için mal ve hizmet alımı yapabilir. Bu çalışmaların yürütebilmesi için gerekli olan harcamalar, İl Özel İdaresi veya Balıkesir Valilisinin uygun göreceği birimlerce karşılanır. Ayrıca, gerektiği ve uygun görüldüğü takdirde; Proje yapmak isteyen Kamu, Özel sektör ve Sivil Toplum kuruluşlarının da katkısına başvurulabilir. Diğer yasal kaynakları da ilgili yasalar çerçevesinde kullanır. Projelere ait bütçe ve planlamaları; fon kaynaklarına ve dayandığı maliye, bütçe ve muhasebat kurallarına göre yapılır. GÖREVLENDİRME ve ÖZLÜK HAKLAR Madde 13- Bal-PKM için, Koordinatör ve Merkezde görev yapacak personeller daha önce AB projeleri ya da benzeri alanlarda uluslararası proje yapma deneyimi (PDY Uzmanı) olan kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları mensupları içinden seçilerek görevlendirilir. Görevlendirme yapılırken en az bir personelin çok iyi düzeyde İngilizce bilmesi, gereğine dikkat edilir. Uzman personelin görevlendirilmesinde yüksek lisans, doktora, bileşim teknolojileri yeterliliği ve proje deneyimi tercih sebebi olacaktır. Görevlendirilen personeller esnek çalışma prensibine göre çalışırlar. Bu personeller görevlendirildikleri tarihten itibaren kadrolarının bulunduğu kurumlarda görevleri devam edeceğinden, her türlü özlük, mali hak ve ek ödemelerini kapsayan müktesep hakları aynen devam eder. Görevlendirilen personelin mücavir alan dışında yapacağı görevlerde yolluk, yevmiye, iaşe, ibate giderleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Bu görevliler projenin niteliği gerektirdiği takdirde proje yöneticisi ya da herhangi bir ad altında proje bütçesinden sağlanabilecek harcırah ve diğer mali katkılardan yararlanırlar. Bu maddede geçen hükümler, İPO ve KPO personellerinin Amirleri tarafından görevlendirilmelerinde esas alınacaktır. YERLEŞİM Madde 14- Merkez (Bal-PKM) hizmetlerini, Valilik binasında veya Balıkesir Valisinin uygun gördüğü başka bir binada, yeterli miktarda, uygun görülen fiziki özelliğe ve çalışma ortamına sahip bir alanda sürdürür. Büronun donatımı Valilikçe sağlanır. 12

13 ALTINCI BÖLÜM YÜRÜRLÜK Madde 15- Bu yönerge hükümleri Balıkesir Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 16- Bu Yönerge hükümleri Balıkesir Valisi tarafından yürütülür. İş bu yönerge 6 (altı) bölüm ve 16 (onaltı) maddeden ibarettir. EKLERİ: 1. Bal-PKM Organizasyon Şeması 2. Balıkesir İli Projeler Koordinasyon Şeması YÖNERGE HAZIRLAMA KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE Mustafa Kemal ÖZGÜN Mustafa KARADUMAN Mesut KARABULUT Vali Yardımcısı Ziraat Mühendisi Öğretmen ONAY / /2010 Yılmaz ARSLAN Balıkesir Valisi 13

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2014 TARİH VE 2014/211 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI *Metni yazın+ *Metni yazın+ *Metni yazın+ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Dört yılı aşkın bir süredir Çukurova Bölgemizde yerel kalkınma faaliyetlerinin

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz ARSLAN. Balıkesir Valisi (GMKA Yönetim Kurulu Başkanı)

SUNUŞ. Yılmaz ARSLAN. Balıkesir Valisi (GMKA Yönetim Kurulu Başkanı) 1 SUNUŞ Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olmak vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. 2011 yılı

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ Amaç Madde 1- Bu protokolün amacı, tanımlanan taraflar arasında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde iş birliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Şubat 2013 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Şubat 2013 69471265-305-1484

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10085 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5648 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/5/2007 Sayı : 26526 Yayımlandığı

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2011 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10545 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5978 Kabul Tarihi : 24/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 6/4/2010 Sayı : 27544 Yayımlandığı

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Temmuz 2015 69471265-305-7988

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29459 6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı