Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz!"

Transkript

1 Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz! Ev Đşçileri Đçin Đnsana Yakışır Đş ILO Ev Đşçileri Sözleşmesi, No Kabul tarihi: 16 Haziran yılının Haziran ayında düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı nın 100. toplantısında, ev işçilerine insana yakışır iş olanaklarının sağlanması ve çalışma haklarının korunması için 189 sayılı Ev Đşçileri Sözleşmesi ve 201 sayılı Tavsiye Kararı, toplantıya katılan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin ezici çoğunluğu ile kabul edildi. 189 sayılı sözleşme, uluslararası sözleşme niteliği ile bağlayıcı hükümleri içerirken, 201 sayılı tavsiye kararında ise sözleşmenin uygulanmasına yönelik yol gösterici hükümler yer almaktadır sayılı sözleşmenin kabul edilmesi ile birlikte, ev işçiliğinin ekonomik ve sosyal değeri görünür kılınmış ve dünyada çalışan 100 milyonu aşkın ev işçisinin çalışma ve sosyal haklarının güvence altına alınması için yasal zemin oluşturulmuştur. Bugüne kadar yürütülen araştırmalar göstermiştir ki, dünyada ev işlerini üstlenenler ağırlıklı olarak kadınlar ve göçmen işçilerdir. Bu nedenledir ki, ev işçileri sözleşmesinin kapsamı aynı zamanda kadınlar ve göçmenler için özel önemler içeren diğer ILO sözleşmeleri ve tavsiye kararları ile birlikte değerlendirilmelidir: 97 sayılı Đstihdam için Göç Sözleşmesi (1949) 143 sayılı Göçmen Đşçiler Sözleşmesi (Ek Hükümler) (1975) 156 sayılı Aile Sorumlulukları Olan Đşçiler Sözleşmesi (1981) 181 sayılı Özel Đstihdam Büroları Sözleşmesi (1997) 198 sayılı Đstihdam Đlişkileri Tavsiye Kararı (2006) SÖZLEŞMENĐN KAPSAMI Ev işi nedir? Ev işçisi kimdir? (Madde 1) Ev işi, evin belirli bir üyesi veya tüm aile fertleri için evde veya aile fertleri için icra edilen her tür iştir 3. Bu işler arasında, çocuk, hasta ve özürlü bakımı, ev temizliği, yemek yapma, ütü 1 Bu bilgi notu, 189 sayılı Ev Đşçileri Sözleşmesi metni ve ILO tarafından hazırlanan (ama henüz basılmamış olan) el kılavuzu dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2 Bu bilgi notu, sadece 189 sayılı Ev Đşçileri Sözleşmesinin hükümlerine yer verilmektedir. Bağlayıcı olmayan ama sözleşme hükümlerinin uygulanmasına yönelik üye devletlere yol gösterici bilgiler içeren 201 sayılı Tavsiye Kararının hükümleri bu metinde ele alınmamıştır. 3 Ev işçisinin kendi evinde yaptığı işlere ilişkin güvence altına alınan haklar ILO nun 177 sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi (1996) tarafından güvence altına alınmıştır. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamamıştır. 1

2 yapma, çamaşır yıkama, bahçe bakımı, evin güvenliğini sağlama ve ailenin şoförlüğünü yapma gibi çok çeşitli işler yer alır. Ev işçisi, istihdam ilişkisi içinde ev işlerini yapan kişidir. Buna göre ev işçisi tanımı, yarı zamanlı (part-time) ev işleri yapan; bir veya birden fazla işveren için çalışan; ülke vatandaşı olan veya olmayan; evde yaşayan veya yaşmayan ev işçilerini kapsar. Ev işçisinin işvereni ev işinin sağlanacağı aile fertlerinin bir üyesi olabileceği gibi, ev hizmetlerini sunmak üzere ev işçilerini istihdam eden istihdam bürosu veya özel işletme de olabilir. Sözleşme kimleri ev işçisi olarak görmez? (Kimler sözleşmenin kapsamı dışındadır?) (Madde 1) Ev işi ile ara sıra ya da gelişigüzel meşgul olan ve ev işini bir meslek olarak icra etmeyen kişiler ev işçisi değildir. Ancak, ev işini geçici ya da düzensiz olsa da meslek olarak icra eden ve karşılığında ücret alan kişiler ev işçisi kategorisi altında sayılmaktadır. SÖZLEŞMEDE GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKLAR Đnsan Haklarının Korunması ve Teşvik Edilmesi (Giriş bölümü) Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve temel insan haklarını konu edinen diğer Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde güvence altına alınan haklar ev işçileri için de güvence altına alınmalıdır. Bunun için üye devletler insan haklarının teşvik edilmesi ve korunmasına ilişkin her tür tedbiri almakla yükümlüdür. Temel Çalışma Haklarının Güvence Altına Alınması Ev işçileri de, tıpkı diğer işçiler gibi, ILO nun sekiz temel sözleşmesinde yer alan çalışma standartlarından yararlanma hakkına sahiptir. Her üye devlet, aşağıda belirtilen çalışma koşularının ve haklarının sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Buna göre: Ev işçilerinin örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi imzalama hakkı vardır (Madde 3): Ev işçilerinin sendikalarda örgütlenme hakkı güvence altına alınmalı ve ev işçilerinin kendi seçtikleri sendikalara, federasyonlara ve konfederasyonlara katılabilmesi için olanak yaratılmalıdır. Çocukların ev işçisi olarak çalış(tırıl)ması engellenmelidir (Madde 4): ILO standartlarına uygun olarak ev işçileri için asgari yaş sınırı belirlenmeli ve çocuk işçiliği önlenmelidir. Ayrıca, 18 yaşın altındaki ve asgari istihdam yaşının üzerindeki ev işçilerin zorunlu eğitimden mahrum kalmamaları için gerekli önlemler alınmalıdır. Her tür zorla çalış(tır)ma tasfiye edilmelidir (Madde 3). 2

3 Her tür ayrımcılıkla mücadele edilmeli, kadın ve erkek işçilere eşit olanaklar sağlamalıdır (Madde 11) 4 : Kadın ve erkekler arasında eşit işe eşit ücret verilmesi için gerekli önemler alınmalıdır. Đstismar, Taciz ve Şiddetin Önlenmesi (Madde 5) Ev işçileri, her türden istismar, taciz ve şiddete karşı etkin bir biçimde korunmalı ve bunun için üye devletler gerekli tedbirleri almalıdır. Đnsana Yakışır Đş ve Yaşam Koşullarının Sağlanması Ev işçileri için adil istihdam şartları ve insana yakışır çalışma koşulları sağlanmalıdır (Madde 6). Her üye devlet, aşağıda belirtilen çalışma koşularının ve haklarının sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Buna göre: Bilgilendirme Hakkı (Madde 7): Ev işçileri, istihdam şartları ve çalışma koşulları hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir. Burada şu bilgilere yer verilmelidir: o Đşçi ve işverenin adı ve adresi o Đş sözleşmesinin başlama tarihi ve süresi o Yapılacak işini türü o Ücretlerin hesaplanması ve ödeme şekli o Đş saatleri o Yıllık izinler, günlük ve haftalık dinlenme saatleri o Mevcut olduğu durumlarda, yiyecek ve barınma hakkının temini o Mevcut olduğu durumlarda, staj ve deneme süresi o Göçmen işçiler için işçinin ülkesine gönderilmesine ilişkin şartlar o Đşin sona ermesine ilişkin hüküm ve koşullar Çalışma Saatleri (Madde 10): Ev işçileri, yasalarda düzenlenen veya toplu iş sözleşmelerinde yer alan çalışma saatleri, fazla mesai, günlük ve haftalık dinlenme saatleri ve yıllık izin konusunda diğer işçilerle aynı haklardan yararlanır. Buna göre: o Haftalık dinlenme süresi aralıksız en az 24 saat olmalıdır. o Özellikle çalıştığı evde yaşayan ev işçilerinin, çalışma saatleri dışında olup da ailenin isteklerine cevap vermek zorunda kaldıkları ve var olan zamanı kendi istekleri doğrultusunda harcayamadıkları saatlerin çalışma saati kapsamında sayılıp sayılmayacağı ulusal yasalara ve toplu iş sözleşmelerine göre değerlendirilir. Ücretlendirme (Madde 11, 12 ve 15): o Ev işçileri, en az asgari ücret düzeyinde ücretlendirilmelidir. o Eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalı ve kadın ve erkek ev işçileri arasında eşit işe eşit ücret ödenmelidir. o Ev işçilerine, ayda en az bir kez olmak üzere, düzenli aralıklarla ücret ödenmelidir. o Ücretler, üçüncü bir aracıya değil, doğrudan ev işçilerine ödenmelidir. 4 Bu hüküm, ILO nun 100 sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi (1951) ile uyumlu olarak düzenlenmiştir. 100 sayılı sözleşme, ILO nun temel haklara ilişkin kabul ettiği sekiz sözleşmesi arasında yer alır. Dolayısıyla, ILO nun üyesi olan bütün devletler, bu sözleşmesi onaylamamış olsalar dahi, bu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Türkiye bu sözleşmeyi 1966 yılında onaylamıştır. 3

4 o Ücretler peşin olarak ödenmelidir. Ancak ev işçisinin rızası olması durumunda ulusal yaslara ve toplu iş sözleşmelerine uygun olarak ücretler, banka transferi, banka veya posta çeki, havale ve diğer yollarla yapılabilir. o Ulusal yasalar, toplu iş sözleşmeleri veya hakem kararları doğrultusunda ücretlerin bir kısmı ayni olarak verilebilir. Ancak ayni ödemenin düzeyi diğer işçiler için öngörülen düzeyden daha az ya da fazla olamaz ve ayni ödeme işçinin rızası olmadan yapılamaz. o Özel istihdam büroları tarafından belirlenen ücretler ev işçilerinin ücretlerinden kesilemez 5. Đş Sağlığı ve Güvenliği (Madde 13): Her ev işçisi güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkına sahiptir. Ev işçiliğinin özgül koşulları dikkate alınarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmalıdır. Sosyal Güvenlik (Madde 14): Ev işçileri, diğer işçilerden daha az olmamak kaydıyla, analık hakkının da dâhil olduğu tüm sosyal güvenlik haklarından yararlanmalıdır. Ev işçiliğinin özgül koşulları dikkate alınarak ev işçilerinin sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Sosyal Diyalog ve Sendikal Temsil Sözleşme, ev işçilerine gerekli güvenceleri sağlamak için üye ülkeler tarafından gerekli düzenlemeler yapılırken, mevcut olduğu yerlerde, ev işçilerinin ve işverenlerinin örgütlerine danışılmasını öngörür (örneğin madde 13, 14 ve 15). Belirli Kategorideki Ev Đşçileri Đçin Özel Düzenlemeler Çocuk işçiler, göçmen işçiler gibi özel politikaların izlenmesini gerektiren gruplar için, her üye devlet, aşağıda belirtilen çalışma koşularının ve haklarının sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Çocuk Ev Đşçileri 6 (Madde 4): Çocuk işçiliğine karşı mücadele edilmesi gerektiğinin vurgulandığı sözleşmede, 18 yaşın altında ve istihdam için belirlenen asgari yaşın üstündeki çocukların ihtiyaçları için özel hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, yaş aralığında istihdam edilen çocuk ev işçilerinin zorunlu eğitimden uzak kalmamaları ve gerekli olan mesleki ve diğer eğitim olanaklarından yararlanmaları için gerekli önlemler alınmalıdır. 5 Sözleşmede özel istihdam büroları tarafından işçilerden herhangi bir ücretin/harcın kesilip kesilemeyeceği belirtilmemiş. Ancak, ILO nun 181 sayılı Özel Đstihdam Büroları Sözleşmesi nin (1997) 7. maddesi, özel istihdam bürolarının işçilerden, doğrudan ya da dolaylı, kısmen ya da tamamen, ücret/harç kesemeyeceğini belirtir. Türkiye 181 sayılı sözleşmeyi onaylamamıştır. 6 ILO nun 138 sayılı Đstihdama Kabulde Asgari Yaşa Đlişkin Sözleşmesi nin (1973) 2. maddesine göre, asgari yaş sınırı, zorunlu öğrenim yaşının bittiği yaşın altında ve her halükarda 15 yaşın altında olamaz. Yine aynı sözleşmenin 3. maddesine göre, doğası veya yapıldığı koşullar bakımından genç kişilerin sağlığını, güvenliğini veya ahlakını tehlikeye düşürebilecek her türlü tehlikeli istihdam veya çalışmaya kabul için asgari yaş 18'in altında olmaz. Çocuk işçiliği ile ilgili bir diğer ILO sözleşmesi 182 sayılı Kötü Şartlardaki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi dir (1999). 138 ve 182 sayılı sözleşmeler de ILO nun temel haklara ilişkin kabul ettiği sekiz sözleşmesi arasında yer alır. Dolayısıyla, ILO nun üyesi olan bütün devletler, bu sözleşmesi onaylamamış olsalar dahi bu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Türkiye 138 sayılı sözleşmeyi 1998 ve 182 sayılı sözleşmeyi ise 2001 yılında onaylamıştır. 4

5 Çalıştıkları Evde Yaşayan Ev Đşçileri (Madde 6 ve 9): o Ev işçilerinin özel hayatlarına saygı gösterilmelidir. o Her ev işçisi, çalıştığı evde ikamet etme ya da etmeme konusunda işvereni ile anlaşma yapma özgürlüğüne sahiptir. o Ev işçileri, yıllık izinlerinde, günlük veya haftalık dinlenme sürelerinde evde kalmaya veya aile fertleri ile birlikte olmaya zorlanamaz. o Ev işçileri, kimlik ve seyahat belgelerini kendi ellerinde bulundurma hakkına sahiptir. Göçmen Ev Đşçileri (Madde 8) 7 : o Sözleşme hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanması için göçmen işçi gönderen ülkeler ile işbirliği yapılmalıdır. o Göçmen ev işçilerine, istihdam edilecekleri ülkeye göç etmeden önce ulusal mevzuata uygun olarak yazılı iş teklifi veya iş sözleşmesi gönderilmelidir. Sözleşmede veya iş teklifi metninde, bu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen (bkz. sf. 3) çalışma koşularının ve istihdam şartlarının açık olarak belirtilmesi gerekir. o Đş sözleşmesinin sona ermesi durumunda göçmen işçilerin ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin koşulları belirleyen yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Özel Đstihdam Büroları (Madde 15) Ev işçilerinin istihdamında özel istihdam büroları önemli bir yere sahiptir. Özel istihdam büroları tarafından kötüye kullanılabilecek uygulamalara karşı ev işçilerini korumak için üye devletler aşağıda belirtilen gerekli önlemleri almakla yükümlüdür: o Özel istihdam bürolarının işe alma ve yerleştirme faaliyetlerinin koşulları belirlenmelidir. o Ev işçileri tarafından iletilecek şikâyetlerin incelenebilmesi için gerekli izleme ve denetim mekanizmaları kurulmalıdır. o Özel istihdam bürolarının ev işçilerine yönelik suiistimallerini önlemek için, gerektiği durumlarda diğer üye ülkeler ile işbirliği halinde, gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler kapsamında, özel istihdam bürolarının ve ev sahiplerinin (işverenlerin) sorumlulukları belirlenmeli ve dolandırıcılık yapmış ve hakları kötüye kullanmış özel istihdam bürolarını yasaklayan kimi cezai önlemler alınmalıdır. o Bir başka ülkede çalışmak üzere istihdam edilen ev işçilerinin haklarının korunması ve suiistimallerin önlenmesi için ikili, bölgesel veya çoktaraflı anlaşmaların yapılması dikkate alınmalıdır. o Özel istihdam büroları tarafından belirlenen ücretler ev işçilerinin ücretlerinden kesilemez. Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması (Madde 16 ve 17) Ev işçilerinin haklarını arayabilmesi için üye devletler gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür: 7 Güvence altına alınan göçmen işçilerinin hakları için ILO nun 97 sayılı Đstihdam için Göç Sözleşmesi ne (1949) ve 143 sayılı Göçmen Đşçiler Sözleşmesi ne (Ek Hükümler) (1975) bakılabilir. Türkiye her iki sözleşmeyi de onaylamamıştır. 5

6 o Ev işçileri, haklarını aramak için, ister bizzat isterse temsilcileri aracılığıyla, tüm diğer işçi grupları ile yanı haklara sahip olarak, mahkemelere veya diğer ihtilaf çözücü mekanizmalara başvurabilme hakkına ve koşullarına sahip olmalıdır. o Ev işçilerinin başvurabileceği etkin ve erişilebilir şikâyet mekanizmaları kurulmalıdır. o Ev işçiliğinin özel niteliklerine cevap verecek şekilde, uygun iş denetimi yöntemleri, yaptırımlar ve cezai yöntemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 6

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

Performans Standardı 8:

Performans Standardı 8: Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartlarına Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya

Detaylı

İSTİHDAMDA GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR

İSTİHDAMDA GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR İSTİHDAMDA GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR STANDART Yüklenici; hapishane işçiliği, senet karşılığı çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma ya da diğer zorla çalıştırma biçimlerini kullanamaz. Yüklenici, istihdam ücretleri

Detaylı

M. Bülent ALPAR Kamu-Đş Uzmanı

M. Bülent ALPAR Kamu-Đş Uzmanı KÖTÜ ŞARTLARDAKĐ ÇOCUK ĐŞÇĐLĐĞĐNĐN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN ACĐL ÖNLEMLER HAKKINDA 182 SAYILI ILO SÖZLEŞMESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA HAYATI MEVZUATI M. Bülent ALPAR Kamu-Đş Uzmanı I- GĐRĐŞ

Detaylı

Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır.

Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır. Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır. Avrupa Sosyal Şartı... 1 Avrupa Sosyal Şartı'na Ek Protokol... 15 Avrupa Sosyal Şartını Değiştiren Protokol... 21 Avrupa Sosyal Şartına Kollektif

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) 391 Avrupa Sosyal Şartı AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) Sözleşme 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961

Detaylı

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Dağıtım: Genel 23 Şubat 2011 Özgün dil: İngilizce CMW/C/GC/1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile

Detaylı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI El Kitabı Nisan, 2015 I DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9 06030 Ulus/Ankara E-posta: bilgi@genel-is.org.tr www.genel-is.org.tr Tel: 0.312 309

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 1. - İnsanlık onuru İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Madde 2. - Yaşama hakkı 1. Herkes, yaşama hakkına sahiptir. 2. Hiç kimse, ölüm

Detaylı

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI 1 KAPSAM VE TEMEL PRENSİPLER 1.1. GİRİŞ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ( Yapı Kredi ), tüm operasyonlarını İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 1.GİRİŞ Elif CANBOLAT Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkeler, tarıma dayalı ekonomiyi terk edip, sanayileşmeye

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey E/C.12/GC/19 4 Şubat 2008. 19 No lu Genel Yorum 1 Sosyal güvenlik hakkı (9. Madde)

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey E/C.12/GC/19 4 Şubat 2008. 19 No lu Genel Yorum 1 Sosyal güvenlik hakkı (9. Madde) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey E/C.12/GC/19 4 Şubat 2008 EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR KOMİTESİ Otuz dokuzuncu oturum 5-23 Kasım 2007 19 No lu Genel Yorum 1 Sosyal güvenlik hakkı (9.

Detaylı

ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ VE ÇALIŞMA ORTAMI HAKKINDA 155 SAYILI ILO SÖZLEŞMESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA HAYATI MEVZUATI

ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ VE ÇALIŞMA ORTAMI HAKKINDA 155 SAYILI ILO SÖZLEŞMESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA HAYATI MEVZUATI ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ VE ÇALIŞMA ORTAMI HAKKINDA 155 SAYILI ILO SÖZLEŞMESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA HAYATI MEVZUATI I- GĐRĐŞ M. Bülent ALPAR * Uluslar arası Çalışma Teşkilatı (ILO) nın 22 Haziran 1981

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI

BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI ORTA ÖLÇEKLİ ÇİFTLİKLER İÇİN SÜREKLİ İLERLEME PLANI ÖRNEĞİ 2014 HARMAN SEZONUNDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR ORYANTASYON Orta ölçekli çiftlikler Better Cotton Performans Ölçeği

Detaylı

İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL BOYUTU ATÖLYE NOTLARI

İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL BOYUTU ATÖLYE NOTLARI İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL BOYUTU ATÖLYE NOTLARI 8-9 Aralık 2012 İstanbul KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİMİ PLATFORMU 8-9 Aralık 2012 İstanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 6 Giriş...2 Uluslararası

Detaylı

FLA İşyeri Davranış Kuralları ve Uygunluk Göstergeleri

FLA İşyeri Davranış Kuralları ve Uygunluk Göstergeleri FLA İşyeri Davranış Kuralları ve Uygunluk Göstergeleri Gözden geçiriliş tarihi 5 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 FLA İŞYERİ DAVRANIŞ KURALLARI... 4 FLA İŞYERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGUNLUK GÖSTERGELERİ...

Detaylı

Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık

Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık Bülent GÜLÇUBUK Özet: Çocuk işçiliği önemli bir sorun alanını oluşturmaktadır. Çalışan çocuklar arasında tarımda çalışan çocuklar içinde bulunduğu koşullardan

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER

ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER Amaç İSG alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanı düzenleyen sözleşmeleri öğrenmek. Öğrenim hedefleri Ülkemizde İSG alanında

Detaylı