Sunan:YeĢim TIRAVOĞLU DEMĠRTAġ Manavgat Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunan:YeĢim TIRAVOĞLU DEMĠRTAġ Manavgat Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2012 Mali Yılı Yurt DıĢı Geçici Görevlendirme Eğitim Konusu:Hayvanlardan Ġnsanlara Geçen Hastalıkların Takibi ve Mücadelesi Sunan:YeĢim TIRAVOĞLU DEMĠRTAġ Manavgat Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2 ĠÇERĠK Eğitim yeri hakkında bilgi Oryantasyon eğitimi Geziler Sonuç ve Öneriler

3 EĞĠTĠM YERĠ

4 ENSTĠTÜ HAKKINDA BĠLGĠ FLI, 1910 yılında Riems adasında dünyanın ilk viroloji araģtırma laboratuarı olarak kurulmuģtur. Günümüzde ihbari mecburi ve raporlanan hayvan hastalıkları için 50 ye yakın ulusal referans laboratuarına sahiptir. Uluslararası düzeyde FLI avian influenza, enzootik bovine leukaemia, newcastle, bovine herpes virus 1, brucellosis, klamaidyosis, anthrax ve kuduz icin OIE nin referans laboratuarı olarak çalıģmaktadır. Aynı zamanda zoonozlar konusunda Avrupa da OIE nin ve kuduz icin WHO nun merkezi olarak çalıģmaktadır.

5 Friedrich Loeffler Enstitüsüne Bağlı Laboratuarlar Riem Adası Institute of Molecular Biology Institute of Infectology Institute of Diagnostic Virology Institute of Novel and Emerging Diseases Institute of Immunology *onceden tubingendeydi Wusterhausen Institute of Epidemiology Braunschweig Institute of Animal Nutrition Jena Institute for Bacterial Infections and Zoonoses Institute for Molecular Pathogenesis Mariensee Institute of Farm Animal Genetics Celle Institute for Animal Welfare and Livestock Husbandry Olmak uzere 6 değiģik bölgede toplam 11 enstitüden oluģmaktadir.

6 BAKTERiYAL ENFEKSiYONLAR ve ZOONOZLAR ENSTiTÜSÜ National Reference Laboratory for Salmonellosis in Cattle OIE and National Reference Laboratory for Glanders OIE and National Reference Laboratory for Bovine, Porcine, Ovine and Caprine Brucellosis National Reference Laboratory for ovine Epididymitis National Reference Laboratory for Anthrax National Reference Laboratory for Tick-borne Diseases National Reference Laboratory for Blackleg National Reference Laboratory for Bovine Genital Campylobacteriosis (BGC) National Reference Laboratory for Campylobacteriosis National Reference Laboratory for Contagious Equine Metritis National Reference Laboratory for Tularemia

7 Enstitüye kaydım yapıldı ve tarafıma kimlik kartı düzenlendi. İnternet erişimi, kütüphane erişimine olanak sağlandı. Çalışma ofisi tahsis edildi. Enstitü hakkında bilgi verildi. Bir çalışma programı düzenlenerek, 6 tane çalışma grubunu içeren oryantasyon eğitimine alındım.

8 ORYANTASYON EĞİTİMİ L-3 ÇalıĢma grubu Kene Kaynaklı Hastalıklar ÇalıĢma Grubu Clostridium ÇalıĢma Grubu Mikobakteri ÇalıĢma Grubu Camphylobacter ÇalıĢma Grubu Tularemi ÇalıĢma Grubu

9 L3 ÇALIŞMA GRUBU Güvenlik seviyesi 3 te Brucella spp., Burkholderia spp., Bacillus spp gibi S3 Ģartları altında kültive edilmesi gereken bakteriler bakteriler üzerine tanı ve araģtırmalar Molekular biyolojik çalıģma Serolojik tanı Spesifik diagnostiklerin kontrolü ve üretimi OIE Brucella Referans Laboratuarı OIE Ruam Referans Laboratuarı Metodların geliģtirilmesi ve onaylanması Ulusal Referans Laboratuarlar ;Brucellosis, Anthrax, Ruam

10 Brusella laboratuarında yapılan çalıģmalar Bu çalıģma grubunda öncelikle S3 laboratuarları ve bu laboratuarlarda uyulması gereken kurallar, acil durumlarda yapılması gerekenler, kiģisel koruyucu ekipman kullanımı ayrıntılı olarak anlatılmıģ, ancak bu eğitimden sonra S3 laboratuarına girme imkanı sağlanmıģtır S3 laboratuarında çeģitli organ örneklerinden ve swaplardan kültivasyon yapıldı.

11 Brusella Ģüpheli hayvanlardan alınan serum örnekleriyle Rose- Bengal, Komplement fikzasyon gibi serolojik testler yapıldı. Brusella Ģüpheli örneklerden DNA ekstraksiyonu Konvansiyonel PCR AMOS PCR Real-Time PCR yapıldı.

12 Almanyada Bruselloz Almanya sığır, koyun ve keçilerin brusellası açısından resmi olarak ari (2003/467/EG und 1993/52/EWG). Fakat henüz domuz brusellası açısından ari hale gelememiģtir. Ülkede insanlarda hastalık genellikle Türklerde ve Türkiye ye tatile gelen insanlarda görüldüğü belirtildi. AĢılama yasaklanmıģtır ve tavsiye edilmiyor.

13 Ġzleme ÇalıĢmaları 24 aylıktan büyük tüm sığırlar Serum :3 yıl arayla serolojik olarak incelenir. Süt :5-7 ay arayla (ELISA) 12 aylıktan büyük koyun ve keçiler Serum :Tüm sürüler incelenmez. Epidemiyolojistlerin belirlediği sayıda ve bölgedeki hayvanlar incelenir. Domuzlarda herhangi bir monotoring çalıģması yapılmamakta. Fakat domuz brusellasından ari olmadıkları için gerek nakiller öncesinde gerekse de suni tohumlama öncesinde (erkek hayvanlara) serolojik test yaptırma zorunluluğu var.

14 Kene Kaynaklı Hastalıklar ÇalıĢma Grubu Kenelerin biyolojisi, yaģam koģulları, iklim değiģikliğine bağlı olarak kenelerin yaģam alanlarında oluģan değiģiklikler Kenelerin bulaģtırdığı TBE (Tick-borne encephalitis) ve Lyme Borelliosis hastalığı hakkında teorik bilgiler verildi. Bu hastalığın ülkedeki durumu ve bunlarla ilgili yapılan saha tarama testleri hakkında bilgi verildi.

15 Riskli bölgeler belirleniyor Ġnsanlar bu bölgelere gitmemeleri veya Gideceklerse gerekli önlemleri (aģılama, kene ilacı) almaları konusunda uyarılıyor

16 Clostridium Çalışma Grubu Almanya için önemli olan 3 Clostridium türü hakkında teorik bilgi verildi Clostridium botulinum Clostridium chauvoei Clostridium difficile Bu etkenlerin kültivasyonu ve kullanılan besi yerleri ve Clostridiumları boyamada kullanılan immun florasan boyama metodu uygulamalı olarak anlatıldı. Cl botulinumla ilgili projede Fare Inokulasyonu uygulaması yapıldı. Halihazırda yürütülmekte olan iki proje ile ilgili bilgi verildi.

17 Bu amaçla alınan örnekler 3 Ģekilde: Sadece bufferla karıģtırılarak Tripsin eklenerek Isı iģlemi uygulanarak 3 değiģik Ģekilde laboratuar farelerine intraperitoneal olarak enjekte ediliyor. 4 gün gözleniyor Ġlk belirti solunum güçlüğü, sonra karın kısmında incelme ve hareketlerde azalma gözleniyor. 4. günün sonunda tüm hayvanlar öldürülerek. Toksin geni yönünden PCR analizi yapılıyor.

18 Mikobakteri ÇalıĢma Grubu Almanya da tüberkülozun günümüzdeki durumu hakkında bilgi verildi. GeçmiĢte yapılan eradikasyon çalısmaları anlatıldı. ġu anda teģhiste yararlanılan testler hakkında bilgi verildi. (Sahada tüberkülin testi, Laboratuarda gamainterferon testi ve PCR)

19 Günümüzde 1 Ocak 1997den beri Almanya sığır tüberkülozundan resmi olarak aridir (EU Decision 97/76/EG). Bavyera bölgesinde tek tük vakalar halinde görülmekte, bunun da vahģi geyiklerin sınırlar arası hareketinden kaynaklandığı düģünülmektedir. Yaygın bir tarama yapılmamakta olup mezbahada Ģüphe edilen örnekler PCR ile incelenmektedir. Hastalık çıkan sürülere tüberkülin testi uygulanmakta olup pozitif olanlar direkt ötenazi ve komple imha yoluyla ortadan kaldırılmaktadır.

20 Geçmişte Yapılan Eradikasyon Çalışmaları Ġkinci Dünya savaģından sonra, 1950 li yıllarda % 60 lara varan oranda Tüberküloz hastalığı Ülke çapında tüberkülin testi taraması Hasta ve Sağlıklı olanların birbirinden ayrılması ve zamanla hasta olanların elden çıkarılması

21 Tüberküloz Laboratuarında Yapılan ÇalıĢmalar Mikobakterial Kültür için doku hazırlandı ve ekimler yapıldı. Dokulardan hazırlanan prepatlar 2 tür boyamayla (Kinyoun ve Acridine Orange) boyandı. Dokulardan DNA ekstraksiyonu yapıldı. Real-Time PCR yapıldı. Kültürden DNA ekstraksiyonu Konvansiyonel PCR yapıldı.

22 Campylobacter ve Tularemi ÇalıĢma Grubu Bu çalıģma grubunda hastalıkların etiyolojisi, klinik belirtileri hakkında bilgi verildi ve bu hastalıkların Almanya daki durumu anlatıldı. Laboratuarda rutin olarak PCR uygulanmakta, bunun haricinde etkenlerle ilgili genetik analizler yapılmakta Uygulama olarak yürütülmekte olan bir projedeki flow-through PCR, stational PCR uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca konvansiyonel ve realtime PCR uygulaması yapıldı.

23 GEZİLER

24 Rendering Tesisi Domuz Mezbahası Thüringian Ministry of Social Affairs, Health and Family Suni Tohumlama Ġstasyonu Tierseuchenkasse (TSK) Domuz ve Sığır mezbahalarına

25 Rendering Tesisi Özel bir Ģirket (10 yıllığına) % 65 ini devlet % 35 ini hayvan sahibi (zorunlu) Kesimhane artıkları Ölen hayvanlar Hastalık nedeniyle itlafına karar verilen hayvanlar

26 Deri Yüzme Kurutma Yağın Santrifuju Büyük Parçalama Sterilizasyon Presleme Metallerin Ayrılması Küçük Parçalama YAĞ VE KATI ATIK

27 Tesisin Girişi

28

29

30

31

32 Ġzleme Amaçlı Atlardan kan alınıyor Equine Anemi kontrolü için 72 aydan büyük sığırlardan beyin örneği BSE kontrolü için

33 Suni Tohumlama Ġstasyonu Resmi veteriner hekimle beraber Erfurt ta bulunan suni tohumlama istasyonuna gidildi. Burada suni tohumların hazırlanıģı hakkında bilgi verildi. Yılda iki defa Bruselloz, Tuberkuloz, BVD, BHV-1 taraması yapılması zorunlu. Resmi veteriner hekim gelerek iģletmeyi kontrol ediyor.

34

35

36 Domuz ve Sığır Mezbahaları Thüringen eyalatinde bulunan Nohra (domuz) ve Altenburg (domuz ve sığır) mezbahalarına gidildi. Kesimler izlendi. Altenburg ta bulunan mezbaha büyük bir mezbaha. Saatte yaklaģık 60 büyükbaģ hayvan, 300 de domuz kesilmekte Bu mezbahanede kesim ve parçalamada çalıģan insanlar haricinde toplam 4 veteriner hekim ve 30 adet et gözlemcisi çalıģıyor.

37

38

39

40

41

42

43 Domuzlarda Salmonella; Random Sampling (ELĠSA) TriĢinella ; Her bir domuzdan 1 gr örnek Eryspiella Tüberküloz Antibiyotik taraması;random Sampling %0,5 oranında

44 Sığırlarda BSE ; 72 aylıktan büyük tüm hayvanlardan beyin örneği alınıyor Tüberküloz açısından gözlemleniyor. Ġç organlar inceleniyor Karaciğer fasciola Akciğerler Pneumoni, yabancı cisim, parazitler Yanak kasları sistiserk Antibiyotik kontrolü Ve en sonda Kalite Kontrol Uzmanı tarafından karkas sınıflandırılıyor.

45 Tierseuchenkasse (TSK) TSK finansmanının %60 ı devlet, %40 ı çiftçiler tarafından yapılan bağımsız bir kuruluş. Çiftçiler hayvan başına Koyunlarda 1.6 euro, Keçilerde 2,6 euro, BHV den ari sürülerde inek için 5,0 euro, genç hayvanlar için 4,0 euro BHV den ari olmayan sürülerde inek için 8,0 euro, genç hayvanlar için 7,0 euro gibi yıllık ödemeler yapıyor

46 Kurumda toplam her biri bir konuda özelleģmiģ 10 veteriner hekim bulunuyor. 3 ü sığır, 2 si domuz, 1 i koyun, 1 i at ve 1 i kanatlı konusunda ve 2 si laboratuarda uzmanlaģmıģlar. Ayrıca laboratuarda 1 biyolog, 1 kimyager ve teknisyenler bulunmakta. Gereken durumlarda çiftçilerden 3-4 temsilci, bakanlıktan 2 temsilci ve bu kurumdan bir temsilci bir araya gelerek problemi tartıģıp ortak çözüm bulmaya çalıģıyorlar. Kurumun veterinerleri resmi aģılamaları yapabiliyor. Örnek;tüberkülin taraması Bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına göre sağlık koruma programları uygulaması. Hastalıktan dolayı itlaf edilen hayvanlara tazminat ödüyor (% 50 devlet, % 50 TSK) BVD %100 TSK

47 Aşılama Örnekler alıp hastalık taramaları (BVD, Salmonella, Paratuberkuloz) Hayvanların metabolik durumlarını kontrol edip önerilerde bulunmak Mastitis kontrolü ve antibiyogram Hijyen kontrolü (süt tankları) Yem tahlili

48 SONUÇ ve ÖNERİLER

49 1.Eğitimler 2.Laboratuar bulaşma çok yaygın olduğu için S3 laboratuarlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması 3.Özellikle tuberkuloz açısından ülke çapında yaygın taramaların yapılması 4.Yabani hayvanlar 5.Hayvan nakillerinde tuberkulin ve brusella testi istenmesi 6.FLI Enstitüsü ile ortak çalışmalar

50

51 TEŞEKKÜRLER

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05 Sayı : B.12.0.KKG.0.02.01-325.01.[56]-1448 10/5/2011 019440 Konu : Ari ĠĢletmeler ve Onaylı Çiftlikler DOSYA Genelge No: 2011 / 09 Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Esasları gereğince

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.19/108-01- Konu: Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 01.02.2010 03379 GENELGE 2010/02 Artık Dünya da hayvan sağlığı ve halk sağlığının birlikte ele alınması, oluģturulacak yeni

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AVİAN İNFLUENZA HASTALIĞI ACİL EYLEM PLANI İSTANBUL 2015 1 İÇİNDEKİLER 1-Yasal Yetki... 5 1.1. AI İhbarı...

Detaylı

ET VE CANLI HAYVAN ĐTHALATI ÜLKEMĐZ ĐÇĐN BSE (DELĐ ĐNEK HASTALIĞI) AÇISINDAN NE DERECE RĐSK OLUŞTURMAKTADIR?

ET VE CANLI HAYVAN ĐTHALATI ÜLKEMĐZ ĐÇĐN BSE (DELĐ ĐNEK HASTALIĞI) AÇISINDAN NE DERECE RĐSK OLUŞTURMAKTADIR? ET VE CANLI HAYVAN ĐTHALATI ÜLKEMĐZ ĐÇĐN BSE (DELĐ ĐNEK HASTALIĞI) AÇISINDAN NE DERECE RĐSK OLUŞTURMAKTADIR? ( Tarım Gündem Dergisinin Ocak - Şubat 2012,Yıl:1,Sayı:6 da Yayınlanmıstır ) Adnan SERPEN Veteriner

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA, 2014

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 71037622-010.06.02-2663 20.01.2014 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2014/01 Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişten günümüze önemli ve değişmez

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

Tarama Raporu. Türkiye

Tarama Raporu. Türkiye 8 Şubat 2007 Tarama Raporu Türkiye 12. Fasıl- Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası Tarama toplantıları tarihleri: Tanıtıcı toplantı:9-10&13-15 Mart 2006 Ayrıntılı toplantı: 24-28 Nisan 2006

Detaylı

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI Öncelik 12.1 Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ETLERİN TEFTİŞ TALİMATI

ETLERİN TEFTİŞ TALİMATI ETLERİN TEFTİŞ TALİMATI KESİM ÖNCESİ (ANTE MORTEM) SAĞLIK MUAYENESİ Madde 1- Hayvanlar mezbahalara ve kombinalara, Veteriner Sağlık Raporu veya Menşe Şahadetnamesi ve Büyükbaş hayvan kimlik kartı ile getirilmelidir.

Detaylı

EĞİTİME VE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK

EĞİTİME VE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK YIL: 1 SAYI: 1 51.5 Krş! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2009 www.tusedad.org TÜSEDAD büyümeye devam ediyor Sektörün ilk ve tek sivil toplum örgütü olan TÜSEDAD, kuruldu u günden beri çalı malarıyla

Detaylı

Avıan Influenza ve Newcastle Hastalığı: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Kanatlı Hastalıkları Kontrol Programı

Avıan Influenza ve Newcastle Hastalığı: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Kanatlı Hastalıkları Kontrol Programı Avıan Influenza ve Newcastle Hastalığı: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol Kanatlı Hastalıkları Kontrol Programı Türkiye de Avıan Influenza Hastalığı ve İzleme Çalışmaları Türkiye de Newcastle Hastalığı

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 07 11 MART 2011 ANTALYA YENİ TEKLİF ARAŞTIRMA PROJELERİ AFA: Büyükbaş

Detaylı

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 3- Tüketicilerin Güvenilir Gıda ile BuluĢmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı. AB Uzmanlık Tezi. AyĢe AYDIN AB Uzman Yardımcısı

T.C. TARIM ve KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı. AB Uzmanlık Tezi. AyĢe AYDIN AB Uzman Yardımcısı T.C. TARIM ve KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı AVRUPA BĠRLĠĞĠ ve TÜRKĠYE DE HAYVANLARIN KĠMLĠKLENDĠRĠLMESĠ ve KAYIT ALTINA ALINMASININ GÖRECELĠ KARġILAġTIRMASI,

Detaylı

BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUNUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUNUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUNUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK (27.11.2013 R.G.189 EK III A.E.618 Sayılı Tüzük) HAYVAN SAĞLIĞI YASASI (41/2012 Sayılı Yasa) Madde 13(2)(A) Altında Yapılan Tüzük

Detaylı

4.1.1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI

4.1.1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI 4.1.1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program : Süt Sığırı Yetiştiriciliği Büyükbaş hayvancılık alanında yapılan en önemli araştırma projelerinin başında Anadolu Alacası ve Anadolu

Detaylı

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı Avian Influenza facebook.com/tavder twitter.com/tavder Eriyip Gidiyor-Tav/Vet(21x29)-ORJ.indd 1 04.10.2013

Detaylı

Yem Fabrikalarında Hijyen Sorunu ve Zoonoz Hastalıklar. The Hygiene Problems in Feed Factory and Zoonosis Disease

Yem Fabrikalarında Hijyen Sorunu ve Zoonoz Hastalıklar. The Hygiene Problems in Feed Factory and Zoonosis Disease Derleme / Review Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 141-154, 2011 Yem Fabrikalarında Hijyen Sorunu ve Zoonoz Hastalıklar Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

1.Veteriner Hekimlik akımlar 2. Halk Sağlığı Akımlar 3. Tahmin etme I. Başlık II. Seriler ISBN 92 4 120907 0 (NLM sınıflama: SF 740) ISSN 0512 3054

1.Veteriner Hekimlik akımlar 2. Halk Sağlığı Akımlar 3. Tahmin etme I. Başlık II. Seriler ISBN 92 4 120907 0 (NLM sınıflama: SF 740) ISSN 0512 3054 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), uluslararası sağlık sorunları ve halk sağlığı için otoriteleri yönetme ve koordine etme vazifesini gören Birleşmiş Milletlerin özel bir ajansı olarak 1948 yılında kurulmuştur.

Detaylı

ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE TÜRKİYE DE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE TÜRKİYE DE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2013; 19(1): 27-34 ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE TÜRKİYE DE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Hülya HANOĞLU¹ Özet Endüstriyel hayvancılıkta kullanılan yem ve yem katkı

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI-TUTANAK

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI-TUTANAK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI-TUTANAK 09-13 Şubat 2015 ANTALYA HAYVAN SAĞLIĞI

Detaylı

*AB Uyum Sürecinde Türkiye'de Gıda Güvenliği sorunu Prof.Dr.Mustafa TAYAR U.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Dünya nüfusundaki hızlı artışla birlikte gıda maddelerine duyulan

Detaylı

açık mektup... Sayın Başbakanımız 25.01.2015 tarihinde yapmış olduğunuz konuşmanızda biz süt Ülkemizin kalkınmasına gönül verenlere

açık mektup... Sayın Başbakanımız 25.01.2015 tarihinde yapmış olduğunuz konuşmanızda biz süt Ülkemizin kalkınmasına gönül verenlere Bu bizim kaderimiz olmamalıdır 1 $ = 2,60 TL www.tusedad.org YIL: 5 SAYI: 28 1.15 TL! Ocak - Şubat - Mart 2015 Ülkemizin kalkınmasına gönül verenlere SİZİN DERGİNİZ Tüsedad üyelerine... Tüsedad Üyelerinin

Detaylı

UZMAN GÖZÜYLE AB DE 2013 YILINDA GÖRÜLEN BAŞLICA HAYVAN HASTALIKLARI. ABDGM AB Uyum Dairesi Başkanlığı. Bu Sayıda:

UZMAN GÖZÜYLE AB DE 2013 YILINDA GÖRÜLEN BAŞLICA HAYVAN HASTALIKLARI. ABDGM AB Uyum Dairesi Başkanlığı. Bu Sayıda: UZMAN GÖZÜYLE Aylık Avrupa Birliği Bülteni Bu Sayıda: Haberler 3 AB de Mevcut Bitki 7 Sağlığı Rejiminin Sorunları Güncel Mevzuat ve 8 TAIEX Faaliyetleri İnceleme 9 İstatistikler 14 Ülke Tanıtımı 15 Biliyor

Detaylı

FRANSA ÇALIŞMA ZİYARETİ SONUÇ RAPORU

FRANSA ÇALIŞMA ZİYARETİ SONUÇ RAPORU Buğdaylı Mah. Zübeyde Hanım Cad. No.1 Merzifon Tel: 0 358 513 42 82 Fax: 0 358 513 20 02 http://www.amasyadsyb.org/ 27 EYLÜL- 04 EKİM 2013 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FRANSA ÇALIŞMA ZİYARETİ SONUÇ

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge Tarihi: 16/03/2012 Genelge No : 09 I. AMAÇ Bu genelgenin amacı; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler

Detaylı