T.C SÜLEYMAN ġah ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SÜLEYMAN ġah ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 T.C SÜLEYMAN ġah ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu yönerge öğrencilerin ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla Üniversite bünyesinde kurulacak öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişi usül ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu yönerge 2547 sayılı YÖK Kanunu nun 47. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu yönergede geçen; (a) Kulüp: Süleyman Şah Üniversitesi bünyesindeki kulübü, (b) Kulüpler Ofisi: Süleyman Şah Üniversitesi bünyesindeki kulüpler ofisini, (c) Kulüpler Ofisi Sorumlusu: Süleyman Şah Üniversitesi bünyesindeki kulüpler ofisi sorumlusunu, (ç) Öğrenci: Süleyman Şah Üniversitesi öğrencisini, (d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Süleyman Şah Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını, (e) Rektör: Süleyman Şah Üniversitesi Rektörünü, (f) Rektörlük: Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünü, (g) Satın alma Müdürlüğü: Süleyman Şah Üniversitesi Satın alma Müdürlüğünü, (h) Üniversite: Süleyman Şah Üniversitesini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Yürütme Kurulu, Kulüplerin KuruluĢu ve Kulüplerin Faaliyetleri Yürütme Kurulu MADDE 4 (1) Yürütme Kurulu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı başkanlığında, bir Öğretim Üyesi, Kulüpler Sorumlusu ve Öğrenci Konseyi nin görevlendireceği bir Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Yürütme Kurulu nun görevleri: (2) Kulüp faaliyetlerine ilişkin Genel Kuralları belirler. (3) Yeni kulüp kurma başvurularını inceler ve açılıp, açılmayacağı konusunda karar verir. (4) Mevcut kulüplerin faaliyetlerini denetler, gerekirse kapatılmalarına karar verir. Kulüplerin KuruluĢu MADDE 5 (1) En az 7 öğrenci, kurmak istedikleri kulübün tüzük taslağı ve bir akademik veya idari personelin, kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belge ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bağlı Kulüpler Ofisi ne başvurur. Önerilen kulübün faaliyet alanı daha önce kurulmuş faal bir kulübünki ile benzer olmamalıdır. Başvuru Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından incelenir ve uygun görülürse önce bir yıl süreli bir Aday Kulüp kurulur. Aday Kulüp ün kuruluşunu takiben en geç 15 gün içinde ilk Genel Kurulunu yapması ve kuruluşun gerçekleştiği akademik yıl sonuna kadar geçerli olacak organlarını seçmesi gerekir. Aday kulüpler diğer kulüpler ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Aday kulüplerin kuruluş amaçları ile uyumlu faaliyetlerde bulunmaları, üye sayılarını artırmaları beklenir. Adaylık dönemi 1

2 sonunda, yapılan faaliyetler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucuna göre adaylık süresi kaldırılarak kulüp aslen kurulur veya fesh edilir. Kulüplerin Faaliyetleri MADDE 6 - (1) Kulüpler Madde 1 de belirtilen temel amaçlar çerçevesinde tüzüklerinde tanımlanan faaliyet alanlarına uygun etkinliklerin yanı sıra bu etkinliklerin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla gelir getirici faaliyetlerde ve/veya faaliyet alanı içinde olmak kaydıyla tanıtım çalışmalarında bulunabilirler. Tüm kulüp faaliyetleri Yürütme Kurulu nun belirlediği Genel Kurallar çerçevesinde yürütülür. (2) Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde Kulüpler Ofisi ne teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında esas, giderlerin kulüp faaliyet alanı ile tutarlılık göstermesi, gelirlerin ise öngörülen giderleri karşılamak amacına yönelik olmasıdır. Akademik yılın sonunda gerçekleştirilen faaliyetlerin Kulüp Denetleme Kurulu nca onaylanmış ayrıntılı dökümü ve mali bilançosu istenildiği takdirde Kulüpler Ofisi ne teslim edilmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyete başlayamazlar. (3) Yasa, tüzük, yönetmelik ve benzerlerinde aksi öngörülmedikçe kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve bu faaliyetlerin Üniversite içinde veya dışındaki tanıtımı, duyurusu, reklamı ve benzeri çalışmalar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı onayı ile yapılır. (4) Kulüplerin, Etkinlik Talep Formunu her faaliyet için doldurup Kulüpler Ofisi ne onaylatmaları gerekir. (5) Kulüpler, Üniversite nin fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını aksatacak faaliyetlerde bulunamazlar. (6) Kulüpler kendi faaliyet alanlarının dışına çıkmamaya ve özellikle diğer kulüplerin alanlarına girmemeye özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda karar mercii Kulüpler Ofisi, çözülemezse Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı dır. (7) Kulüplerin yayın ve diğer faaliyetlerinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı gerekli gördüğü hallerde kulüp danışmanının görüşünü alır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üyelik, Tüzük, Organlar ve Belgeler Üyelik MADDE 7 - (1) Kulüp üyeliği sadece öğrencilere açıktır. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir. (2) Üyelik, her akademik yarıyılın başında yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. Üyelik, Genel Kurul tarafından akademik yılın başında saptanmış ve Kulüpler Ofisi tarafından onaylanmış yıllık ve/veya yarıyıllık aidatın kayıt sırasında ödenmesi ve Üyelik Kulüp Listesi ne yapılacak kayıt ile gerçekleşir. Kulüpler, Yönetim Kurulu nun önerisi ve Kulüpler Ofisi nin onayı ile öğrencileri üyelik aidatı ödemekten muaf tutabilirler. Üyelik her akademik yılın başında yenilenir. (3) Üyelikten çıkarılma, Kulüp Yönetim Kurulu nun gerekçeli ve Kulüpler Ofisi tarafından onaylanmış teklifinin Kulüp Genel Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulüyle gerçekleşir. (4) Üyelik konusundaki tüm anlaşmazlıklar için üye adayları, üyeler ve kulüpler, Kulüpler Ofisi ne başvurur. Tüzük MADDE 8 (1) Kulüplerin Tüzükleri bu yönerge hükümlerine göre hazırlanır. Tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif, Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi Yürütme Kurulu nun onayı ile kesinleşir. 2

3 Organlar MADDE 9 (1) Genel Kurul ve Görevleri: Kulübün genel karar organıdır. (a) Kulübün üyelerinden oluşur. (b) Yönetim Kurulu nun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu, kulüp üyelerinin üye tam sayısının en az üçte birinin imzası ile istendiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı takdirde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı kulüp faaliyetlerini dondurma yetkisine sahiptir. (c) Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Aksi belirtilmedikçe kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. (2) Genel Kurul un Görevleri: (a) Her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçer. (b) Üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar. (c) Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar. (ç) Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar. (d) Tüzük değişikliklerini oylar. (e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu nu görevden alır. (3) Yönetim Kurulu ve Görevleri: Yönetim Kurulu kulübün yürütme organıdır. (a) Her akademik yılın başında, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, başkan yardımcısı, sayman, yazman ve en az bir üyeden oluşur. Yeni yönetim kurulu seçildikten sonra görevi bir yıllığına devralır. Seçilen başkan en fazla iki akademik yıl başkanlık yapabilir, ayrıca yüksek lisans öğrencisi kulüp başkanlığı yapamaz. (b) Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken her üye için ayrıca en az bir yedek üye seçilir. Asil üyenin süresinden önce ayrılması durumunda yerine seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak yedek üyeler getirilirler. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak karar ve imza yetkileri yoktur. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri Kulüpler Ofisi ne bildirilir. (c) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine kulüp üyesi olup başka bir kulübün Yönetim Kurulu nda yer almayan adaylar seçilebilir. Üniversite de, hazırlık dönemi hariç 8 yarıyılını doldurmuş olan öğrenciler Yönetim Kurulu na üye olamazlar. (ç) Yönetim Kurulu, danışman, çalıştırıcı veya fahri üye konumundaki kişileri toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur. (d) Yönetim Kurulu, üye (Genel Kurul) tam sayısının üçte iki çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir. (e) Yönetim Kurulu, çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir ve giderleriyle, demirbaş malzemelerinden Genel Kurul a ve Kulüpler Ofisi ne karşı sorumludur. (f) Akademik yılın başında kulübün tahmini bütçesini ve öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilânçoyu Kulüpler Ofisi ne sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler, Kulüpler Ofisi tarafından istendiği takdirde ibraz eder. (4) Denetleme Kurulu ve Görevleri: Genel Kurul adına Yönetim Kurulu nu ve kulüp faaliyetlerini denetler. (a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından akademik yılbaşında bir yıl için seçilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi olmayan üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. (b) Denetleme Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu üyeliği şartları geçerlidir. (c) Denetleme Kurulu, kulübün yıllık faaliyet raporunu, evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyalarının durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, 3

4 bütçe taslağına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Satın alınan demirbaş eşyanın Satınalma Müdürlüğü ne kaydettirilmesinin takibinden sorumludur. Gereğinde Yönetim Kurulu na, Genel Kurul a ve Kulüpler Ofisi ne bilgi verir. Belgeler MADDE 10 - (1) Üye Kayıt Listesi: Üyelerin isimleri, öğrenci numaraları, irtibat bilgileri ve üyelik kayıt tarihini içeren yazılı bir listenin kulüp arşivinde bulunması ve her akademik yılın başında Kulüpler Ofisi ne verilmesi gerekir. Bu liste her dönem başında güncellenir. (2) Üye Aidat Makbuzları: Kulüpler Ofisi ne sunulacak aidat makbuzlarında ve koçanlarında kulüp adı, üye adı, öğrenci numarası, ödeme tarihi, aidat tutarı, kulüp mührü ve yetkili üye imzası bulunmak zorundadır. (3) Üye Toplantı Tutanakları: Üyelik kriteri sayılan faaliyetlere katılan üyeler, isimlerini faaliyet raporu ile birlikte istendiğinde Kulüpler Ofisi ne sunmak zorundadırlar. (4) Yönetim Kurulu Tutanakları (5) Genel Kurul Tutanakları (6) Demirbaş Kayıtları: Üniversite tarafından verilen ofis malzemeleri, Satınalma Müdürlüğü tarafından kulüp başkanına zimmetlenir. Yeni satın alınan eşyanın, teslim alma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde kulüp tarafından Satınalma Müdürlüğü ne bildirilmesi ve demirbaş eşya numarası alınarak bu deftere kaydedilmesi zorunludur. Demirbaş eşya kulüp dışı etkinliklerde kullanılamaz. (7) Kulübün yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş ve imzalı makbuz, sözleşme ve belgeler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hususlar, Fesih ve Kapatma, Kulüp BaĢkanlığı ve BaĢkanlık Seçimi Mali Hususlar MADDE 11 - (1) Kulüpler günlük harcamalarını karşılamak amacıyla küçük kasa hesabı tutarlar. (2) Faaliyetlerin bütün gelir ve giderleri, faaliyet sonunda belgelenmek ve yılsonu faaliyet raporu ile birlikte Kulüpler Ofisi ne teslim edilmek zorundadır. (3) Kulüpler sponsorluk sözleşmelerini ilgili faaliyetten bir hafta önce Kulüpler Ofisi ne onaylatmak zorundadır. Kulüpler Ofisi gerekli gördüğü durumlarda sponsorluk sözleşmesi hakkında hukuki görüş alarak değerlendirme yapar. Fesih ve Kapatma MADDE 12 - (1) Her kulüp Genel Kurul kararıyla kendini feshedebilir. Yürütme Kurulu nca belirlenmiş Genel Kurallara uymayan kulüpler Yürütme Kurulu kararı ile de kapatılabilir. Fesih kararı alan kulüp bu durumu yazılı olarak Kulüpler Ofisi ne bildirir. Fesh olunan veya kapatılan kulüp, bilanço, evrak vb. dokümanları Kulüpler Ofisi ne, demirbaşları da Satın alma Müdürlüğü ne teslim eder. (2) Üye sayısı iki yarıyıl üst üste 15 in altında kalan kulüplerin faaliyetlerine son verilir. (3) Dönem içinde en az bir (1) etkinlik/faaliyet yapmayan veya bu etkinlik/faaliyetleri bu maddeye istinaden sadece kulübün kapanmaması için niteliksiz olarak yapan kulüpler dönem sonunda Kulüpler Ofisi tarafından yazılı olarak ihtar edilir; devam eden dönemde de belirtilen şekilde hiç bir etkinlik/faaliyet yapmazsa kulüp Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı nın kararı ile kapatılır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı bu yönergede öngörülen yükümlülüklerin ihlali durumunda uyarma, benzeri faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini dondurma ve kapatma dahil ihlalin ağırlığı ile orantılı olarak uygun göreceği önlemleri alır ve yaptırımları uygular. 4

5 Kulüp BaĢkanlığı ve BaĢkanlık Seçimi MADDE 13 (1) Kulüp ilk kurulduğunda 7 kişilik yönetim kurulu içinden kulüp danışmanının da onayı olan bir isim başkan olarak atanır. Bu başkanlık Kulüpler Ofisi tarafından onaylanır ve Kulüpler Ofisine gerekli kayıtlar yaptırılır. (2) Kulüp kurulduktan sonraki ilk akademik yılda eğer bir seçim talebi olursa seçim yapılır, yoksa eski başkan Kulüpler Ofisinde bilgilerini güncelleyerek başkanlığa devam eder. (3) Başkanlık seçimi sırasında sadece bir önceki akademik dönemde Kulüpler Ofisi ne sunulan listedeki isimler oy kullanabilir. (4) Başkanlık için sadece bir önceki dönemin üye listesinde adı geçen üyeler aday olabilir. (5) Bir akademik yılın başında seçim yapılması talep edilirse akademik yılın ilk ayının sonuna kadar seçim yapılır. (6) Bir başkanın her hangi bir sebeple başkanlık görevinin sona ermesi durumunda; (a) Eğer bir aday var ise doğrudan başkan olur ve Kulüpler Ofisi ne başkanlığını onaylatarak gerekli kayıtları yaptırır. (b) Eğer iki aday çıkarsa seçim yapılır. Seçimin yürütülmesi kulüp danışmanı ve Kulüpler Ofisi nin ortak çalışması ile sağlanır. (c) Seçilen başkan Kulüpler Ofisi tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yaptırılır. (ç) Üye listenin Kulüpler Ofisi ne sunulmadığı durumda Kulüp Danışman ı ve Kulüpler Ofisi nin kararıyla belirlenen seçim yürütmesi devreye girer. (d) Bir kulüp başkanının; üniversiteden atılma, eğitimini dondurma, mezun olma, üniversiteyi bırakma ve herhangi bir disiplin cezası alması durumunda başkanlığı resmen iptal olur. (e) Bir kulüp başkanının dört yarıyıl eğitiminin uzatması durumunda başkanlığı düşer. (f) Bir kulüp başkanı, kulüpte başkanlık görevi devam ederken başka bir kulübe başkanlık yapamaz. Ancak başka bir kulübün yönetim kurulunda görev alabilir. BEġĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yürürlük MADDE 14 (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu nun 06/09/2011 tarih ve 6 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yürütme MADDE 16 (1)Bu yönergeyi Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür. 5

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ġstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerinin ders dıģı sosyal,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ Kulübün Adı: Tiyatro Kulübü dür Gedik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak İlgili Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Yönergenin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu esasların amacı Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ Öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Hacettepe Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Doğa ve Kış Sporları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-TOPLULUK AMACI: Kültür ve Sanat Topluluk üyelerinin; a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal

Detaylı

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi (06.11.2008 tarih ve S-2008-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; TOBB Ekonomi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KULÜBÜN ADI VE KURULUŞ YERİ MADDE 1. Kulübün adı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ dür. Kısa adı, KÜDOSK dur. Yeri; KARABÜK ÜNİVERSİTESİ /KARABÜK

Detaylı

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU Amaç MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğu nun amacı, Tarih ile uğraşan ve bu bölüme ilgi duyan öğrencilerin

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı