YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin kabul ve kayıt iģlemleri, öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kabulü ve kaydı, eğitim ve öğretim programları, sınav ve değerlendirmeler, diploma, unvanlar, devamlı ve geçici ayrılma iģlemlerine iliģkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik danıģman: Bir öğrenciye Üniversiteye giriģinden itibaren Üniversite ile iliģiğini kesene kadar geçen süre içerisinde, eğitim ve öğretim çalıģmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini, b) BaĢkoordinatör ve koordinatör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi yıllık eğitim programlarının hazırlanması ve sınavların organize edilmesinden sorumlu öğretim üyelerini, c) Dekan/Dekanlık: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekanlığını, ç) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda; bir organ, sistem veya konunun birbirleriyle bağlantılı olarak tüm tıp alanlarınıbütünleģtiren bir düzen içerisinde, öğrenciye verilen teorik öğretim ve pratik uygulamaları, d) Ders kurulu koordinatörü: Fakültede her ders kurulunda verilecek derslerin, uygulamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu fakülte yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, e) Dönem koordinatörü: Fakültede her yıl verilecek derslerin, uygulamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu fakülte yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, f) Fakülte: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini, g) Fakülte kurulu/fakülte yönetim kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu/Fakülte Yönetim Kurulunu, ğ) Öğrenci: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi, h) PDÖ: Probleme dayalı öğretimi,

2 ı) Rektör/Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü, i) Seçmeli ders: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanıdikkate alınarak seçilen ve baģarmak zorunda olunan dersi, j) Seçmeli staj: BeĢinci sınıfta öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından seçerek aldığı stajı ve aile hekimliği dönemi öğrencilerinin bir aylık süre için seçmiģ olduğu bir anabilim dalında yaptığı pratik uygulamaları, k) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu, l) Staj: Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak belirlenen bir süre ile anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalıģmaları, m) TEBB: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimini, n) Tıp dıģı zorunlu ders: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak ve baģarmak zorunda olduğu dersleri, o) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini, ö) Üniversite yönetim kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu ifade eder. ĠKĠNCĠBÖLÜM Öğrenci Kabul ve Kayıt ġartları, Kayıt Yenileme ve Yatay GeçiĢler Öğrenci kabulü MADDE 5 (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için; a) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleģtirilmiģ olmak, b) Yatay geçiģ ile Fakülteye kabul edilmiģ olmak, c) Ġlgili mevzuat hükümlerine göre yerleģtirilmesine karar verilmiģ yabancı uyruklu öğrenci olmak gerekir. Fakülteye kayıt MADDE 6 (1) Kayıt iģlemleri Rektörlükçe belirlenen günlerde bizzat baģvurularak yapılır. Zamanında baģvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına iliģkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak iģlem yapılır. Kayıt yenileme MADDE 7 (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim, öğretiminin sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için her öğretim yılının baģında ilan edilen tarihler arasında öğrenci bilgi formunu doldurması ve katkı payını yatırdığınıbelgelemesi zorunludur.

3 (2) Aile hekimliği dönemine geç baģlayan ve bir sonraki eğitim öğretim yılında o yılın katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler bir önceki yılın yıllık katkı payı ücretinin yarısı kadar miktarı yatırmak zorundadır. (3) Katkı payı taksitini yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuar ve stajlara devam edemez. Aile hekimliği dönemi çalıģmalarına katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt silme MADDE 8 (1) AĢağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin kaydısilinir: a) Öğrencinin kendi isteğiyle Fakülteden ayrılmayıistediğine dair yazılı baģvuruda bulunması. b) 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almıģ olması. Yatay geçişler MADDE 9 (1) Benzer öğretim kurumlarından yatay geçiģ iģlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Senatonun kararlarına göre yürütülür. Yatay geçiģler Senato tarafından belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak iģlemleri Senato tarafından yapılır. Ders uyum ve muafiyetleri MADDE 10 (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlara girerek yeniden kayıt hakkıkazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri bir yükseköğretim programında baģarılı oldukları derslerden muaf olmaları ve diğer yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre muaf (MU) olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile baģvurmaları gerekir. BaĢvurular, öğrencinin ders kaydınıyaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği Senato tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Akademik danışman MADDE 11 (1) Öğrencilerin eğitim-öğretimine veya diğer sorunlarının çözümüne iliģkin konularda yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı baģlamadan önce bölüm baģkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danıģmanlar görevlendirilir. DanıĢmanların görev ve sorumluluklarına iliģkin esaslar Senato tarafından belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi Öğrenim dili MADDE 12 (1) Fakültede öğrenim dili Ġngilizce dir. Eğitim ve öğretime başlama tarihi MADDE 13 (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı toplam en az yirmisekiz hafta olup, ondört haftalık iki yarıyıldan oluģur. Birinci yarıyıl bitiminde iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli öğretim yapılan beģ ve altıncı sınıflarda bu ara tatil yapılmaz. Yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin

4 dıģındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değiģiklik ve düzenlemeler yapabilir. Eğitim süresi ve kredi değeri MADDE 14 (1) Tıp doktorluğu eğitimi ve öğrenim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen üç dönemden oluģur. Bunlardan; a) Temel tıp bilimleri ön lisans dönemi; birinci ve ikinci sınıfları, b) Klinik bilimleri lisans dönemi; üçüncü, dördüncü ve beģinci sınıfları, c) Aile hekimliği (Ġntörnlük) dönemi, altıncı sınıfı kapsar. (2) Altı yıllık tıp eğitim programının azami eğitim süresi dokuz yıldır. Bu sürede eğitimini tamamlayamayanlar 2547 sayılı Kanundaki ilgili hükümleri yerine getirerek eğitimine devam eder. (3) Tıp doktorluğu programının tamamlanabilmesi için 360 AKTS kredisi alınması gerekir. Devam zorunluluğu MADDE 15 (1) Tıp Fakültesi eğitimi tam zamanlı ve devam zorunluluğu olan bir eğitimdir. Öğrenciler, tüm sınıflardaki teorik dersler ve laboratuar, uygulama, mesleki beceriler, probleme dayalı öğretim oturumları gibi pratik dersler ile stajlarda yapılan vizit, tartıģma, seminer, klinik ve poliklinik çalıģması, saha çalıģması ve aile hekimliği dönemi uygulamalarının en az % 80 ine katılmadıkları takdirde o ders, kurul veya stajın teorik ve pratik sınavlarına alınmazlar. Öğrencinin devam durumu, ilgili ders kurulunda veya staj süresi sonunda düzenlenen devam belgesinde belirlenir, teorik ve pratik derslerin devam durumu ayrı ayrı değerlendirilir ve devamsız öğrencinin durumu Dekanlıkça ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. (2) Kurul sistemi uygulanan sınıflarda, bir eğitim öğretim yılı içinde teorik %30 ve pratik ders devamsızlığı % 20 yi aģan öğrenciler yıl sonu final ve bütünleme sınavlarına alınmazlar. Mazeretler MADDE 16 (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcıbelgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beģ iģgünü içinde Dekanlığa verilmiģ olması gerekir. Zamanında yapılmayan baģvurular kabul edilmez. (2) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alınmasıgerekir. Ancak, ayakta tedaviye iliģkin beģ günden az sağlık raporuna dayalımazeretler kabul edilmez. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez. Bu durumda girmiģ oldukları derslerin yoklamaları ve sınavlardaki notları geçersiz sayılır. (3) Yıl içi sınavlarında tabii afet, anne, baba, kardeģ,eģ veya çocuğunun ölümü veya bunların hastalığı halinde bakacak baģka bir kimsenin bulunmaması, kendisinin sağlık problemi olması gibi mazeretler geçerli mazeretlerdir. (4) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin baģvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl için öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

5 Mazeretlerin kabulü MADDE 17 (1) Ġlgili yönetim kurulunca mazeretlerin kabulü halinde aģağıdaki esaslar uygulanır: a) Haklı ve geçerli sebeplerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur. b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, sağlık raporu ile sağlık mazeretini belgeleyen öğrencinin devamsızlığı, devamsızlıkta geçen süreden sayılmaz. c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır. ç) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavıhakkı verilir. İzin ve görevlendirme MADDE 18 (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dıģı burs, staj, araģtırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Ġzinden yararlanabilmek için öğrencinin, derslerin baģladığı haftanın son günü mesai bitimine kadar Dekanlığa ilgili belgeleri ile birlikte yazılı baģvurmasıgerekir. (2) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile yurt içinde ve yurt dıģında müsabakalara ve bunların hazırlık çalıģmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır. (3) Birimleri ile ilgili kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. (4) Ġzin kullanan öğrencilere Üniversiteye dönüģlerinde aģağıdaki iģlemler uygulanır: a) YurtdıĢında belirli bir süre öğrenim görmek amacıile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. b) Diğer sebeplerle izin almıģ olan öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. c) Hastalık sebebiyle izin almıģ olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını yeniden alacakları sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadır. Sınıf geçme MADDE 19 (1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılı, bir sonraki yılın ön Ģartıdır. Bu nedenle ön koģullu olmadığıtespit edilen tıp dıģı zorunlu dersler dıģında, bir sınıfın bütün dersleri ve uygulamaları, stajları baģarılmadan bir üst sınıfa geçilemez. (2) Tıp dıģı zorunlu dersler ile seçmeli dersler Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde okutulur. Bu derslerin sınavlarının dördüncü sınıfın sonuna kadar baģarılması zorunludur. Bu dersleri baģaramayan öğrenciler beģinci sınıfa baģlayamaz. Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi

6 MADDE 20 (1) Fakültede eğitim ve öğretim programı; Fakülte Kurulunca görevlendirilen TEBB ve alt kurulları tarafından düzenlenir, Fakülte Kurulu ve Senatonun onayıile uygulamaya konulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınav ve Değerlendirme Esasları Sınavlar MADDE 21 (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar Ģunlardır: a) Ders kurulu uygulaması olan sınıflarda; ders kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı,varsa probleme dayalı öğrenim değerlendirmesi. b) Dördüncü, beģinci ve altıncı sınıflarda, staj sınavıve staj bütünleme sınavı. (2) Sınavlar; klasik, test usulü ve karıģık yazılı, sözlü, uygulamalı veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır. (3) KarıĢık yazılı sınavlar test ağırlıklı sınavlardır. Derslerin özellikleri dikkate alınarak çoktan seçmeli, boģluk doldurma, tanım, cümle tamamlama gibi sorulara yer verilerek yapılır. (4) Milli ve dini bayramlar dıģında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. (5) Kurul sistemi olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda tüm sınav tarihleri Senato tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir. (6) Herhangi bir nedenle ertelenen veya öne alınmasıgereken sınav tarihi Dekanlıkça duyurulur. Sınavların değerlendirilmesi MADDE 22 (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ders kurulu sınavı, ders kurulu mazeret sınavı, yıl sonu genel ve yıl sonu genel bütünleme sınav notları virgülden sonra iki basamaklı olarak ilan edilir. BaĢarı notu hesaplamasında, virgülden sonraki kesir 50 ve 50 nin üzerinde ise not bir üst nota yükseltilir, 50 nin altında ise bir alt nota indirilir. Staj sınıflarında sınav sonuçları tam not olarak ilan edilir. (2) BaĢarı notu, harf notu, baģarı derecesi ve katsayılarıaģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: a) BaĢarı Derecesi BaĢarı Notu Katsayı Puanı Pekiyi AA İyi-Pekiyi BA İyi BB Orta-İyi CB Orta CC Zayıf-Orta DC Zayıf DD Başarısız FF ve aģağı Yeterli YT Yetersiz YZ Muaf MU Devamsız DZ

7 Sınava Girmeme GR b) Bunlardan; 1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi baģarmıģ sayılır. 2) Tıp dıģı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden alınan DC ve DD notları bu dersin Ģartlı olarak baģarıldığını belirtir. 3) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. 4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalıģmalarına bakılmadan GR notu verilir. 5) DZ ve GR notları, FF notu gibi iģlem görür ve ağırlıklıgenel not ortalamasına katılır. 6) YT notu, diğer üniversitelerden alınmıģ ve baģarılmıģderslerin baģarı notu olarak verilir. 7) MU notu, ders planından kaldırılan dersler ile muafiyet sınavı uygulanan derslerden baģarılı olan öğrencilere verilir. 8) FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar. 9) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara da (MU) notu verilir. 10) DZ notu, AGNO hesabında FF notu iģlemi görür. DZ notu ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır. Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 23 (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçların ilanından itibaren yedi gün içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir, ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. BaĢka herhangi bir nedenle not değiģtirilmez. BEġĠNCĠBÖLÜM Birinci,Ġkinci ve Üçüncü Sınıflar ile Ġlgili Esaslar Sınavlar, hesaplanması ve yıl tekrarı MADDE 24 (1) Fakültede yapılan sınavlara iliģkin esaslar Ģunlardır: a) Ders kurulu ve sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dersler, ders kurulları Ģeklinde verilir ve her ders kurulunun sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Bu sınavda alınan nota ders kurulu notu denir. Öğrencinin ders kurulu sınavlarında elde ettiği ağırlıklı notların toplamının o sınıfın ders kurulları sayısına bölünmesiyle hesaplanan rakam ders kurulları ağırlıklıortalama notu adını alır. Öğrenci, her bir kurul notu en az 80 (BA) olduğu takdirde yıl sonu genel sınavından muaf tutulur. Ders kurulu sınavına katılmayan öğrencinin sınav notu (0) sıfırdır. Ders kurulu sınav sonuçları en geç on gün içinde ilan edilir. b) Öğretim üyeleri arasından her ders kurulu için baģkan ve yardımcısı Fakülte Kurulu tarafından atanır. Ders kurulu baģkanı, ders kurulu sınavlarının yapılması ile ilgili koordinasyonu ve

8 dönem koordinatörü ile birlikte sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. Yıl sonu genel ve bütünleme sınavlarını dönem koordinatörünün baģkanlığında ders kurulu baģkanları yapar. c) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anabilim ve bilim dallarından elde edilen puanların toplamı ve varsa PDÖ değerlendirme notlarının toplamı o ders kurulu sınav notunu belirler. O ders kurullarında yer alan anabilim, bilim dalları öğretimde kendilerine düģen pay oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ayrıca Fakülte Kurulu her yılın baģında PDÖ değerlendirme notunun ders kurulu sınav notu içerisindeki ağırlığını belirler. Ders kurulu sınavı, yıl sonu genel sınavı ya da yıl sonu bütünleme sınavlarında her ders için %50 baraj kuralı uygulanır. Öğrenci, derslerden bir veya birkaçından % 50'nin altında puan alırsa o dersten aldığı puan ile o dersin toplam puanının % 50'si arasında kalan fark sınav toplam puanından düģülür. ç) Yıl sonu genel sınavı: Ders kurulları ağırlıklıortalama notu, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yıl sonu genel sınavımuafiyet notunun altında olan öğrenciler, yıl sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken onbeģ gün sonra tüm ders kurullarını kapsayan ve adına yıl sonu genel sınavı denilen sınava katılmak zorundadır. Muafiyet hakkı kazanan öğrenciler bu sınava girmek zorunda değildir. d) Yıl sonu genel bütünleme sınavı: Bu sınav yıl sonu genel sınavının bitiminden en erken onbeģ gün sonra yapılır. Yıl sonu bütünleme sınavına yıl sonu baģarı notu 60 (CC) ın altında olan veya sınav hakkı kazandığıhalde yıl sonu genel sınavına Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler katılır. Yıl sonu genel sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciler yıl sonu genel bütünleme sınavına katılamazlar. e) Yıl sonu baģarı notu; yıl sonu genel sınavından muaf olan öğrencilerin baģarı notu muafiyet notlarıdır. Muafiyet kazanamayan öğrenciler ile muaf olduğu halde yıl sonu sınavına giren öğrencilerin yıl sonu baģarınotu; ders kurulları ağırlıklı ortalama notunun % 60'ı ile yıl sonu genel sınavında alınan notun % 40'ının toplamının verdiği rakama karģılık olan nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin yıl sonu baģarı notu hesaplanırken, yıl sonu genel sınavından alınan not yerine yıl sonu bütünleme sınavından alınan not esas kabul edilir. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için yıl sonu baģarı notunun en az 60 (CC) olması Ģarttır. f) Yıl sonu bütünleme sınavı sonunda yıl sonu baģarınotu CC nin altında olan öğrenciler, o yılın tüm ders kurulu programlarını bir kez daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler. Muafiyeti olmadığı halde yıl sonu genel sınavına girmeyen öğrenci, yıl sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl sınıfta kalır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalamasıdikkate alınmaz. g) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavlarında, hangi kurul sınavı ise o kurulda öğrencinin kurul içerisinde almıģ olduğu PDÖ notu varsa mazeret sınav değerlendirmesine aynı Ģekilde yansır. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Bütünleme sınavları, staj genel ve bütünleme sınavlarıiçin mazeret sınavı açılmaz. ALTINCI BÖLÜM Dördüncü ve BeĢinci Sınıflar ile Ġlgili Esaslar Stajlar MADDE 25 (1) Dördüncü ve beģinci sınıflarda eğitim staj grupları halinde yapılır. Stajlara devam zorunludur. Mazeretli ya da mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler devamsız olduğu süreyi tamamlamak zorundadır. BeĢinci sınıflarda stajın son günü, dördüncü sınıflarda stajın son haftası teorik ve uygulamalı sınav yapılır. Teorik ve uygulamalı sınavlar; yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılır. Öğrencinin staj baģarı notunun belirlenmesinde staj süresindeki çalıģma ve baģarısı da göz önüne alınır. Dördüncü ve beģinci sınıftaki stajlardan bir veya daha fazlasından baģarısız olan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavlarına o sınıf programında yer alan tüm stajlarını

9 tamamlamadan giremezler. Bütünleme sınavları öğrencinin son stajının bitiminden en az on iģgünü sonra yapılır. (2) Bütünleme sınavlarında baģarılı olamayan öğrencilere, bu stajlarını bir sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır. Öğrenci tekrar ettiği staj sonunda sınava alınır. BaĢarısız olan öğrenci, aynı stajın bir sonraki staj sonu sınavı gününde bütünleme sınavına alınır. Staj bütünleme sınavından baģarısız olan öğrenci bir sonraki staj programında stajına devam eder. (3) Dördüncü ve beģinci sınıflarda o sınıf programında yer alan tüm stajlar baģarı ile tamamlanmadan bir üst sınıfa kayıt yapılmaz. Tekrarlanan staj veya stajları baģarı ile tamamlayan öğrenci yeni ders yılınıbeklemeden uygun bir tarihte bir üst yılın programına kayıt yaptırabilir. Stajlarda devam durumu ilgili anabilim dalı tarafından takip edilir ve staj sonunda anabilim dalı baģkanlığınca Dekanlığa bildirilir. Stajlarda baģarı notu 100 tam not üzerinden 60 dır. BaĢarı durumu değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki notlar uygulanır. YEDĠNCĠBÖLÜM AltıncıSınıf Aile Hekimliği Dönemi ile Ġlgili Esaslar Aile hekimliği dönemi eğitim esasları MADDE 26 (1) Tıp eğitiminin altıncı yılındaki aile hekimliği dönemi eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayınıhekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. (2) Aile hekimliği dönemi eğitimiyle ilgili esaslar Ģunlardır: a) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalıģmalarında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalıģır. b) Aile hekimliği öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının Ģartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalıģması,vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır. c) Bu dönemde öğrencinin baģarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalıģma sonunda; hasta ve hasta sahipleri ile iliģkisi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, iģbirliği yeteneği, iģe ilgisi, devamı,toplantılara katılımı ve ilgisi gözönünde tutularak bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki notlar üzerinden değerlendirilir. ç) Aile hekimliği dönemi kesintisiz bir dönemdir. Bu dönem Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilim ve sürelerde yapılır. d) Aile hekimliği dönemi Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli dilim Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dıģında eğitim veren tıp fakültesi hastanelerinde de yapılabilir. Kurum dıģında yapılan stajların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Seçmeli dilim çalıģması aile hekimliği döneminde zorunlu olarak yapılan klinik dallarda uygulanmaz. Seçmeli staj alanları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini programın baģlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden biri veya bir kaçını Fakültede yapabilir. e) Aile hekimliği döneminde baģarılı olmak için bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerde bilfiil çalıģmıģ olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalan çalıģmalarını da baģarıyla tamamlamaları gerekir. BaĢarısız olmaları halinde öğrenciler, bu

10 dilimleri tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli dilimlerde baģarısız olan öğrenciler, baģarısız oldukları dilimleri değiģtirmek isterlerse yeni dilime tam süre devam eder. SEKĠZĠNCĠBÖLÜM Öğrenci DeğiĢim Programları Erasmus programı MADDE 27 (1) Erasmus öğrenci değiģim programı, Fakülte ile yabancı bir tıp fakültesi arasında yapılan ikili anlaģma çerçevesinde gerçekleģir. Bir veya daha fazla yarıyıllık süreyi kapsar. Öğrencinin yurtdıģındaki üniversiteden almıģ olduğu tüm dersler ve notlar transkriptinde yer alacağından yükümlü olduğu derslerin yerine sayılır. Bu program kapsamında öğrencinin yurtdıģındaki üniversitede almıģolduğu eğitim ve değerlendirmelerin denkliği Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Farabi değişim programı MADDE 28 (1) Yükseköğretim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen ve yurtiçi ve yurtdıģıyükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değiģimini amaçlayan Farabi değiģim programına Fakültenin kayıtlı öğrencileri katılabilir. Öğrenci değiģimi süresi, bir veya daha fazla yarıyılı kapsar. Hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler Farabi değiģim programından yararlanamazlar. Farabi değiģim programı ile diğer tıp fakültelerine gönderilecek öğrenci sayısı, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. DOKUZUNCU BÖLÜM Mezuniyet Belgesi, Diploma ve ĠliĢik Kesme ĠĢlemleri Mezuniyet derecesi MADDE 29 (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır. Mezunların baģarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, meslek derslerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır. Ortak ve zorunlu dersler ile seçmeli dersler baģarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Mezuniyet belgesi MADDE 30 (1) Tıp eğitimini baģarıyla tamamlayarak tıp doktoru ünvanını alan öğrencilere, diploma hazırlanıp Sağlık Bakanlığınca tasdik edilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir. Diplomalar MADDE 31 (1) Fakültede aģağıdaki diplomalar verilir: a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Birinci ve ikinci sınıfı baģarı ile tamamlayanlara Fakülteden ayrıldıkları takdirde temel tıp bilimleri önlisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koģullarla alanlar, herhangi bir yolla tekrar programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadır. b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini baģarıyla tamamlayanlara tıp doktoru diplomasıverilir. ONUNCU BÖLÜM

11 ÇeĢitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 32 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato tarafından onaylanan Fakülte Kurulu kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 33 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 34 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.