Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 91-97, (1), 91-97, 2006 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi Necati KULOĞLU 1, Baha Vural KÖK 1 ve Bumin DURMAZ 2 1 Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh.Böl.23169, Elazığ, 2 Adalet Bakanlığı İnşaat Daire Başkanlığı 06700, Ankara (Geliş/Received: , Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada, farklı temeller üzerindeki beton asfalt kaplamanın, serbest basınç dayanımları incelenmiştir. Bu amaçla, asfalt betonu ve temellerin fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. İlk olarak asfalt betonunda kullanılacak agrega malzemesine; elek analizi, aşınma, özgül ağırlık, hava tesirlerine karşı dayanıklılık (Na 2 SO 4 ), kil oranı tayini, bitüm üzerinde ise; penetrasyon, düktilite deneyleri yapılmıştır. Daha sonra bitümlü sıcak karışıma Marshall deneyi uygulanarak; özgül ağırlık, boşluk oranı, stabilite, akma, bitüm ile dolu boşluk, agregalar arasındaki boşluk oranı değerleri bulunarak asfalt betonunun fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Temel malzemeleri üzerinde ise; elek analizi, aşınma, hava tesirlerine karşı dayanıklılık (Na 2 SO 4 ), Proktor ve CBR deneyleri yapılarak temel malzemelerinin fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. Temel tabakaları, optimum su muhtevasında 20x20x15 cm ebadındaki çelik kalıplarda hazırlanmıştır. Marshall briketleri hazırlanan bu temel tabakaları üzerinde, pres altında kırılarak, serbest basınç dayanımları ve Poisson oranları bulunmuştur. Sonuç olarak, iri tane dağılımına sahip temeller üzerinde kırılan Marshall briketlerinin kırılma yükü, ince tane dağılımına sahip temeller üzerinde kırılan Marshall briketlerinin kırılma yükünden daha düşük çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Asfalt Betonu, Marshall Stabilitesi, Temel Tabakası, Basınç Dayanımı. Change of Compressive Strength Value of Asphalt Concrete Resting on Different Base Layers Abstract: In this study, compressive strength of asphalt concrete resting on the different base layers have been investigated. For this purpose the physical properties of asphalt concrete and base materials have been determined. At first sieve analysis, abrasion, unit weight, Na 2 SO 4, clay content experiments have been applied to aggregate used in asphalt concrete. Penetration, ductility experiments have been applied to bitumen material. Than Marshall experiment was carried out and the properties of unit weight, air voids, stability, flow and voids filled with asphalt, voids with mineral aggregate have been determined. For the base layer sieve analysis, abrasion, Na 2 SO 4, Proctor Compaction and CBR experiments have been applied. So that physical properties of base layers have been determined. Base layer granular materials have been compacted in the moulds having dimensions of 20x20x15 cm with the optimum moisture content. Manufactured Marshall specimens on the compacted base layers have been tested by the compressive testing machine and compressive strength and poison ratios have been determined. Finally, the fracture load of Marshall specimens broken on base layer with course gradation have been lower than that of the specimens broken on the base with fine gradation. Key Words: Asphalt Concrete, Marshall Stability, Base Layer, Compressive Strength 1.Giriş Günümüz Türkiye sinde ekonomik kalkınmanın ve refahın gelişmesinde büyük önemi olan karayolu taşımacılığının, ulaştırma sektörü içindeki payı giderek artan bir eğilim göstermektedir. Bu nedenle, en önemli altyapı yatırımlarından biri olan karayollarımız, gün geçtikçe artan bir trafik yükü altında bulunmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye de karayolu taşımacılığının payı, 1970 de yük taşımacılığında %61, yolcu taşımacılığında

2 N. Kuloğlu, B. V. Kök ve B. Durmaz %91 iken, 2003 yılında bu değerler sırasıyla %92 ve %95 olmuştur [1]. Karayollarında yaygın olarak uygulanan esnek üstyapıların kaplama tabakalarında kullanılan bitümlü karışımlar, yol inşaatında önemli bir yer tutmakta ve maliyeti büyük ölçüde etkilemektedir. Yol kaplamalarında, sıcak karışımlar içinde en çok kullanılan asfalt betonu kaplamalardır. Asfalt betonu kaplama, kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin belirli tane dağılımı limitleri arasında işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile bir plentte karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak serilip sıkıştırılarak elde edilen bir yol kaplamasıdır. Asfalt betonu kaplama genel olarak aşınma tabakası ve binder tabakası olarak iki tabaka halinde yapılır [2]. Bu kaplama tipi şehirlerarası yollarda, havaalanlarında ve şehir içi yollarda kullanılmaktadır. Asfalt betonunun istenilen özelliklerde yapılması yanında, temel ve alttemel tabakalarının da fiziksel özellikleri ve öngörülen şartlarda yapılması halinde, kaplamanın daha uzun süre hizmet etmesini sağlar. Temel tabakası, kaplama tabakasından gelen yükleri ve meydana gelen ilave gerilmeleri karşılamaktadır. Bu özelliğinden dolayı temel tabakaları yol üstyapısına gelen yüklerin dağılımında, önemli rol oynamaktadır. Asfalt betonu kaplama, üzerine oturduğu temel tabakasının özelliklerinden önemli ölçüde etkilenir. Bu yüzden, temel tabakalarında kullanılacak malzemelerin fiziksel özelliklerinin çok iyi belirlenmesi gerekir. Ayrıca temel tabakalarının yapımında, agrega tane dağılımının uygun seçilmemesi ve sıkışmanın yetersiz olması durumlarında, trafik yükleri diğer tabakalara üniform olarak aktarılamayacağından bölgesel çökmeler ve sökülmeler meydana gelmektedir. Esnek üstyapı tabakalarının tasarımı ve uygulaması, bilgi birikimi, deneyim ve özen istemektedir. Belirli kriterlerin sağlanmaması halinde, yollardan beklenen hizmet ömrü kısalmakta, bakım masrafları artmakta ve çok yüksek ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. 2. Karayolu Üstyapısı Yol üstyapısını oluşturan tabakalar; kaplama, temel ve alttemel tabakalarıdır. Kaplamalar rijit ve esnek olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Rijit yol üstyapılarında bağlayıcı malzeme olarak portlant çimentosu (PÇ), esnek yol kaplamalarında ise asfalt çimentosu (AC) kullanılmaktadır [3]. Yol üstyapı dizaynının amacı az maliyetle uzun ömürlü olarak, arzu edilen hizmeti veren değişik kalınlıktaki tabaka ve malzemelerin kombinasyonunu seçmektir [4].Yol üstyapısını oluşturan tabakalar ve bu tabakaların çeşitleri şematik olarak Şekil 1 de gösterilmiştir [5] Alttemel tabakası Alttemel, taban yüzeyi ile temel tabakası arasına yerleştirilen sıkıştırılmış daneli malzeme ve/veya uygun bir bağlayıcı malzeme ile stabilize edilmiş bir tabakadır[6]. Alttemel tabakasının, don kabarması, şişme ve büzülme gibi hacim değişimlerine karşı koymak, kaplama altında gerekli drenajı sağlamak, kaplamanın taşıma gücünü arttırmak gibi görevleri vardır. Alttemel tabakası üstteki tabakalara nazaran daha az gerilmelere maruz kaldığından daha düşük kaliteli fakat yeraltı suyunu uzaklaştırma yeteneği yüksek ve yeterince kararlı olan granüler malzemelerden yapılmaktadır [7]. Alttemel tabakası yol üstyapısında üniform ve kararlı dayanıklılık sağladığından dolayı hem serbestçe suyu süzer hem de erozyona karşı direnir. Aksi halde pompaj olayı meydana gelir. Erozyon ve pompaj olayından sonra çatlak veya derz yerleri altında malzeme kaybı oluşabilir ve yol üstyapısını oluşturan tabakalarda boşluk meydana getirir. Bu olay daha fazla çatlak oluşmasına derz yerlerinin bozulmasına neden olup, yol üstyapısının dayanıklılığını kaybetmesine yol açar [8]. 92

3 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi 2.2.Temel tabakası Temel tabakası, üstyapının ana yapısal elemanlarından biri olup, alttemel ve tabana gelen basınç gerilmelerini kabul edilebilir düzeye düşürmesi ve belirli bir esneklik sağlayarak kaplamanın kırılmasını önlemesi gibi işlevleri vardır [9]. Temel tabakası, kaplama tabakasından gelen yükleri ve meydana gelebilecek ilave gerilmeleri karşılamaktadır. Bu özelliğinden dolayı yol üstyapısına gelen yüklerin dağılımında önemli rol oynar [10]. Bu bakımdan temel tabakası belirli özellikleri sağlayan iyi kaliteli malzemeden teşkil edilmelidir. Temel tabakası olarak, kırmataş, plentmiks kırmataş, penetrasyon makadam, asfaltlı makadam, sıcak karışım bitümlü temel veya çimentolu bitümlü temel tiplerinden biri kullanılabilir Şekil 1. Yol üstyapısını oluşturan tabakalar ve tabakaların çeşitleri. 2.3.Kaplama tabakası Kaplama tabakası, üstyapının trafik yüklerine doğrudan maruz kalan en üst tabakasıdır.trafik yükleri nedeniyle oluşan basınç ve çekme gerilmelerinin en yüksek seviyede olması nedeniyle kaplama tabakası, üstyapının diğer tabakalarına göre daha yüksek elastisite modülüne sahip olmalıdır. Kaplama tabakasının; trafiğin aşındırma etkisine karşı koymak, temel tabakasına iletilen basınç ve kayma gerilmelerini azaltmak, yüzey sularının temel tabakasına geçmesini önlemek, düzgün ve emniyetli bir sürüş sağlamak, yolu kalıcı deformasyonlara karşı korumak gibi işlevleri vardır. Bu işlevleri yerine getiren en iyi kaplama cinsi asfalt betonu kaplamalardır. Bu tür kaplamalar, üstte aşınma ve altta binder olmak üzere iki tabaka halinde inşa edilirler [11]. 3.Deneysel Çalışma Bu çalışmada, Elazığ Hanpınar mevkisinde bulunan, Elazığ Belediyesine ait asfalt şantiyesindeki plentte üretilen, beton asfalt karışımı kullanılarak, Marshall briketleri hazırlanmıştır. Belediyenin asfalt betonu üretiminde kullandığı, kırılmış ve elenmiş kalker malzemesi üzerinde, elek analizi, aşınma, özgül ağırlık, hava tesirlerine karşı dayanıklılık (Na 2 SO 4 ), kil oranı tayini ile asfalt çimentosu üzerinde, penetrasyon, düktilite deneyleri yapılmıştır. Hazırlanan Marshall numunelerinin özgül ağırlık, boşluk oranı, stabilite, akma, bitüm ile dolu boşluk, agregalar arasındaki boşluk oranı değerleri bulunarak asfalt betonunun fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. Elazığ-Malatya yolu Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü yol yapım şantiyesinden temin edilen, temel malzemeleri üzerinde, elek analizi, likit limit, plastik limit, aşınma, hava tesirlerine 93

4 N. Kuloğlu, B. V. Kök ve B. Durmaz karşı dayanıklılık (Na 2 SO 4 ), Proctor (Zemin Sıkıştırma Deneyi) ve CBR (Kaliforniya Taşıma Oranı) deneyleri yapılarak malzemelerinin fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Deneylerde yükleme cihazının alt tablası (rijit yüzey) alttemel tabakası olarak kabul edilmiştir. Fiziksel özellikleri belirlenen temel malzemeleri, optimum su muhtevasında 20x20x15 cm ebadındaki kalıplarda sıkıştırılarak temel tabakaları oluşturulmuştur. Hazırlanan Marshall briketleri bu kalıplar içindeki temeller üzerine yerleştirilip, pres altında kırılarak, kırılma yükleri ve Poisson oranları bulunmuştur. Deney düzeneği Şekil 2 de verilmiştir. 3.1.Deneysel sonuçlar Şekil 2. Deney düzeneği. Asfalt betonunda kullanılan agrega malzemesi üzerinde yapılan elek analizi, aşınma, özgül ağırlık, hava tesirlerine karşı dayanıklılık, kil oranı deney sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 1. Asfalt betonunda kullanılan agrega malzemesinin elek analizi. aşınma Elek çapı Deneyde kullanılan tabakası Tip-2 (mm) , , , , , , , Tablo 2. Asfalt betonunda kullanılan agrega malzemesinin fiziksel özellikleri. Los Angeles aşınma kaybı (%) 32 Hava tesirlerine karşı dayanıklılık, Na 2 SO 4 (%) 9,2 Kil oranı (%) 5,4 Kaba agrega özgül ağırlığı (gr/cm 3 ) 2,695 İnce agrega özgül ağırlığı (gr/cm 3 ) 2,721 Filler özgül ağırlığı (gr/cm 3 ) 2,752 Deney sonuçlarına göre asfalt betonunda kullanılan agrega tane dağılımının Karayolları Fenni sinde, aşınma tabakası Tip-2 için verilen sınırlar içinde kaldığı, aşınma ve donma kayıplarının şartname limitleri içinde olduğu, kil oranının ise yüksek olduğu ve malzemenin yıkanmadan kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Asfalt çimentosunun penetrasyon deneyi, TS 118 deki esaslara uygun olarak yapılıp değeri , düktilite deneyi TS 119 daki esaslara uygun yapılıp değeri 100, özgül ağırlık deneyi TS 120 ye göre yapılıp değeri 1,02 gr/cm 3, asfalt betonu karışımının bitüm yüzdesi, TS 131 deki asfalt bağlayıcının geri kazanılması (Abson Metodu) yoluyla yapılıp değeri %5,3 olarak bulunmuştur. Sıkıştırılmamış asfalt betonu karışımı laboratuvarda Marshall kalıplarına yerleştirilip her iki yüzüne 75 darbe vurularak sıkıştırılmıştır. Bütün numuneler hazırlandıktan sonra her bir numunenin yüksekliği üç farklı yerinden kompasla ölçülmüş, havadaki ağırlıkları(w), doygun yüzey ağırlıkları (W1) ve su içindeki ağırlıkları (W2), pratik özgül ağırlıkları (Dp), teorik maksimum özgül ağırlıkları (Dt), boşluk oranı (Vh), agregalar arasındaki boşluk oranı (Vma) ve asfaltla dolu boşluk oranları (Vf) belirlenmiştir. Hazırlanan 1,2,3 nolu numuneler Marshall test cihazında kırılarak akma ve stabilite değerleri tespit edilmiştir. Tablo 3 de Marshall test cihazında kırılan numunelerin, Tablo 4 de ise, farklı temeller üzerinde serbest basınç dayanımlarının inceleneceği Marshall numunelerinin, fiziksel özellikleri verilmiştir. Boşluk oranları %3 değerinden çok farklı olan numuneler kullanılmamış, toplam 27 numune deneye tabi tutulmuştur. 94

5 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi Tablo 3. Marshall test cihazında kırılan numunelerin fiziksel özellikleri W (gr) 1264, , ,00 W1 (gr) 1266, , ,26 W2 (gr) 742,94 746,27 743,35 Dp (gr/cm 3 ) 2,41 2,42 2,42 Dt (gr/cm 3 ) 2,50 2,50 2,50 Vh (%) 3,437 3,197 3,157 Vma (%) 15,33 15,12 15,08 Vf (%) 77,58 78,86 79,07 Akma (mm) 3,40 3,60 3,25 Stab. (kg) Deneylerde Elazığ-Malatya yolu Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü yol yapım şantiyesinden alınan farklı tane dağılımı ve fiziksel özelliklere sahip 4 değişik granüler temel kullanılmıştır. Temel-1 dere malzemesinden, temel-2,3 kalkerden, temel-4 ise bazalttan oluşmaktadır. Temel malzemeleri üzerinde elek analizi yapılarak Karayolları Fenni sinin hangi tipine uygun olduğu tespit edilmiştir. Tablo 5 de temel malzemelerinin elek analizi sonuçları Tablo 6 da ise diğer fiziksel özellikleri verilmiştir. Temel-1, şartname tane dağılım limitlerinden A tipi, temel-2-3 ise C tipine uymaktadır. Temel-4 ün tane dağılımı, şartname tane dağılım limitlerinden D tipine uyacak şekilde ayarlanmıştır. Hazırlanan temeller üzerine, 12 saat oda sıcaklığında bekletilen Marshall deney numuneleri yerleştirilerek, 10 kn/dk yükleme hızında statik yük uygulanmıştır. Sonuçta, Marshall briketlerinin kırılma yükü, düşey ve yanal şekil değiştirmeleri ölçülmüştür. Bu deney, 4 farklı temel, beton yüzey ve cihazın rijit tablası üzerinde yapılmıştır. Temel-1 üzerinde 4,5,8 nolu, temel-2 de 9,10,12 nolu, temel-3 de 14,15,18 nolu, temel-4 de 20,21,23 nolu, beton yüzeyde 24,25,27 nolu, rijit yüzeyde ise 28,29,30 nolu Marshall briketleri kırılarak, ortalama kırılma yükleri bulunmuştur. 6,7,11,13,16,17,19,22,26 nolu Marshall briketleri, deney esnasında yanlış yükleme sonucunda özelliğini kaybettiğinden kullanılmamıştır. Temel , beton ve rijit yüzeye karşılık gelen ortalama kırılma yükleri grafiksel olarak Şekil 3 de verilmiştir. Tablo 4. Farklı temeller üzerinde serbest basınç dayanımlarının incelendiği Marshall numunelerinin fiziksel özellikleri. No W W1 W2 Dp Dt Vh Vma Vf (gr) (gr) (gr) (gr/cm 3 ) (gr/cm 3 ) (%) (%) (%) , ,92 744,47 2,402 2,502 3,997 15,824 74, , ,72 739,21 2,415 2,502 3,477 15,368 77, , ,34 743,38 2,419 2,502 3,317 15,228 78, , ,78 743,68 2,414 2,502 3,517 15,403 77, , ,26 739,24 2,424 2,502 3,118 15,053 79, , ,11 745,26 2,410 2,502 3,677 15,543 76, , ,35 742,54 2,414 2,502 3,517 15,403 77, , ,31 744,54 2,426 2,502 3,038 14,983 79, , ,47 742,46 2,424 2,502 3,118 15,053 79, , ,64 743,11 2,427 2,502 2,998 14,948 79, , ,98 742,98 2,428 2,502 2,958 14,912 80, , ,66 741,45 2,425 2,502 3,078 15,018 79, , ,55 741,46 2,426 2,502 3,038 14,983 79, , ,46 743,22 2,428 2,502 2,958 14,912 80, , ,57 742,14 2,426 2,502 3,038 14,983 79, , ,53 742,54 2,413 2,502 3,557 15,438 76, , ,13 744,45 2,427 2,502 2,998 14,948 79, , ,74 742,64 2,424 2,502 3,118 15,053 79, , ,29 743,74 2,403 2,502 3,957 15,789 74, , ,27 739,24 2,418 2,502 3,357 15,263 78, , ,43 745,26 2,427 2,502 2,998 14,948 79, , ,42 742,54 2,414 2,502 3,517 15,403 77, , ,36 744,54 2,416 2,502 3,437 45,333 77, , ,62 742,46 2,418 2,502 3,357 15,263 78, , ,87 743,86 2,415 2,502 3,477 15,368 77, , ,21 744,62 2,406 2,502 3,837 15,683 75, , ,62 739,42 2,424 2,502 3,118 15,053 79,287 95

6 N. Kuloğlu, B. V. Kök ve B. Durmaz Temel-1 Tablo 5. Temel malzemelerinin elek analizi ve şartname limitleri. Temel-2 Temel-3 Tip-C Tip-A Tip-C Temel-4 Tip-D ,5 92, , , , ,5 54, , , ,75 30, , , , ,00 20, , ,425 10, , , , ,075 4, , , Tablo 6. Temel malzemelerinin fiziksel özellikleri. Temel -1 Temel -2 Temel -3 Temel -4 Los Angeles aşınma kaybı (%) (TS 3694) ,60 Donma kaybı (%) (TS 706) 7,90 9,64 10,21 4,13 Max kuru birim ağırlık (gr/cm 3 ) (TS 1900) 2,47 1,92 2,02 2,01 Optimum su muhtevası (%) (TS 1900) 6,98 4,16 5,21 4,88 CBR (%) (TS 1900) İncelik modülü 4,02 3,19 3,55 2,69 Ortalama Kırılma Yükleri Temel-1- Temel-2- Temel-3- Temel-4- Beton Rijit Şekil 3. Farklı temeller üzerindeki Marshall numunelerinin ortalama kırılma yükleri. Şekil 3 deki grafik incelendiğinde, kırılma yükündeki artışın temel tane dağılımı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Daha iri tane dağılımına sahip temel-1 de tane dağılımındaki iri danelerin üniform bir gerilme dağılışına olanak sağlamaması nedeni ile kırılma yükü en düşük çıkmıştır. Temel de ise sırasıyla tane dağılım yoğunluğunun artması, üniform bir gerilme dağılışı oluşturarak kırılma yükünü arttırmıştır. Serbest basınç deneyinde Marshall briketlerinin, Temel , beton ve rijit yüzey üzerinde kırılma yükü tespit edildikten sonra, yatay ve düşey birim şekil değiştirmeleri ölçülerek Poisson oranları tespit edilmiştir. Marshall briketlerinin, düşey ve yatay birim şekil değiştirmeleri ile Poisson oranı sonuçları Tablo 7 de, düşey ve yatay birim şekil değiştirmelerini gösteren grafik ise Şekil 4 de verilmiştir. Tablo 7. Farklı temeller üzerinde kırılan Marshall briketlerinin Poisson oranları. ε x ε y µ=ε x / ε y Temel-1 0,0475 0,0742 0,640 Temel-2 0,0485 0,0845 0,574 Temel-3 0,0490 0,0994 0,493 Temel-4 0,0590 0,1475 0,400 Beton Yüzey 0,0680 0,1916 0,355 Rijit Yüzey 0,0690 0,1960 0,352 Şekil 4 deki grafik incelendiğinde, kırılma yükü yüksek çıkan numunelerin yatay ve düşey yöndeki birim şekil değiştirmeleri, kırılma yükü düşük çıkan numunelerden daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, yüksek kırılma yüküne sahip numunelerin, tane dağılım yoğunluğunun artması ve dolayısıyla üniform bir gerilme dağılışından dolayı daha fazla deforme olduktan sonra kırılmasıdır. Numunelerin üzerinde kırıldığı temeller, yük artışı esnasında az da olsa düşey deformasyon yaparak numunelerin düşey birim şekil değiştirmelerinin fazla olmasına ve dolayısıyla Şekil 4 deki ε x, ε y doğrularının paralelliğin bozulmasına sebep olmuştur. 96

7 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi εx, εy 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 y = 0,028x + 0,0344 R 2 = 0,94 y = 0,005x + 0,0392 R 2 = 0,8934 Temel-1 Temel-2 Temel-3 Temel-4 Beton Rijit Şekil 4.Marshall briketlerinin yatay ve düşey birim şekil değiştirmeleri. 4.Sonuç Yapılan deneyler sonucunda, Marshall briketlerinin ortalama kırılma yükleri; rijit yüzey üzerinde 3865 kg, beton yüzey üzerinde 3860 kg, temel-4 üzerinde 3764 kg, temel-3 üzerinde 3513 kg, temel-2 üzerinde 3396 kg, temel-1 üzerinde 2981 kg olarak bulunmuştur. Aynı cins malzeme olan, temel-2 nin CBR ı %95, temel-3 ün CBR ı %90 çıkmış olmasına rağmen, temel-3 e göre daha iri tane dağılımına sahip temel-2 üzerindeki Marshall briketlerinin kırılma yükü daha düşük çıkmıştır. Temeller içinde en iri tane dağılımına sahip temel-1 üzerindeki Marshall briketlerinin kırılma yükleri, temel e göre daha düşük çıkmıştır. Temel- εy εx de ise sırasıyla tane dağılım yoğunluğunun artmasıyla, üniform bir gerilme dağılışı oluşarak, kırılma yükleri yine sırasıyla artış göstermiştir. Kırılma yükleri düşük çıkan numunelerin Poisson oranları, kırılma yükleri yüksek çıkan numunelere göre daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni ise düşük kırılma yüküne sahip numunelerin, üniform bir gerilmeye maruz kalmamasıdır. Yüksek kırılma yüküne sahip numuneler ise, tane dağılım yoğunluğunun artması ve dolayısıyla üniform bir gerilme dağılışından dolayı daha fazla deforme olduktan sonra kırılmıştır. Bu nedenle Poisson oranları, kırılma yükü düşük olan numunelerden, yüksek olan numunelere doğru düşüş göstermiştir. Temel-4 ise yoğun tane dağılımına sahip olup, tane dağılımı, şartname tane dağılımı D tipinin alt ve üst limitleri ortasından geçecek şekilde ayarlanmıştır. Temel-4 üzerinde kırılan Marshall briketlerinin kırılma yükü ve Poisson oranları, beton ve rijit yüzey üzerinde kırılan Marshall briketleri sonuçlarına yakın çıkmıştır. Sonuç olarak, farklı temeller üzerindeki asfalt betonunun serbest basınç ve deformasyon ilişkilerini etkileyen faktörün, temelde kullanılan malzemenin granülometrisi olduğu tespit edilmiştir. 5. Kaynaklar Karayolları Genel Müdürlüğü. (1994). Yollar Fenni si, No:170/2, Ankara, 435s. 3. Babkov, V,F. (1983). Highway Engineering. New York, 157s 4. Clarkson, O,H. Hics, G,R. (1982). Highway Engineering. New York, 730s. 5. Croney, P. Croney, D. (1998). The Design and Performance of Road Pavements. New York, 508s. 6. Hatipoğlu, S. (1998) Yasal Dingil Yükünün Yol Ömrüne Etkisi. İnşaat Mühendisleri Odası IV. Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Denizli, Tunç, A. (2001) Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, Ankara, 840s. 8. Dallas, L,N. (1995). Handbook For Stabilization of Pavement Subgrades and Base Courses with Lime. Texas, 219s. 9. Umar, F. Ağar, E. (1991). Yol Üstyapısı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 339s. 10. Salter, J,R. (1988). Highway Design and Construction. London, 285s. 11. Karayolları Genel Müdürlüğü. (1995). Karayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi, Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, 93s. 97

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (3), 463-469, 2005 17 (3), 463-469, 2005 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Erkut SAYIN ve Bekir YILDIRIM Fırat

Detaylı

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, 2006 18 (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner

Detaylı

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 225-234, 2006 18 (2), 225-234, 2006 Ereğli Demir Çelik Fabrikası unun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Taner ALATAŞ,

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1-2) - (2) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN - ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-2 VE AASHTO- YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI Yüksek Lisans Tezi Salih AYÇİÇEK İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli

Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 127-134, 2008 20(1), 127-134, 2008 Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli Kürşat YILDIZ

Detaylı

DETERMINING THE BITUMEN PERCENT OF BINDER LAYER OF ASPHALTIC CONCRETE WITH STATISTICAL METHOD

DETERMINING THE BITUMEN PERCENT OF BINDER LAYER OF ASPHALTIC CONCRETE WITH STATISTICAL METHOD ISSN:130-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume:, Number: 1, Article Number: 2A0002 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: January 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article THE EFFECT OF CARBON BLACK ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ASPHALT MIXTURES

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article THE EFFECT OF CARBON BLACK ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ASPHALT MIXTURES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article THE EFFECT OF CARBON BLACK ON THE MECHANICAL PROPERTIES

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Başak Burcu GEZER MERSİN İLİ ÇELEBİLİ KÖYÜ İÇMELER MEVKİİNDE YÜZEYLEYEN KİREÇTAŞLARININ BETON VE ASFALT AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1 3 Ekim 2009, KTÜ, Trabzon Türkiye 14 th National Clay Symposium,1 3 October 2009, KTU, Trabzon TR KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU Stabilization

Detaylı

Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini

Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. (4), 693-698, 25 (4), 693-698, 25 Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Remzi NAMLI Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

Beton Yollarda Buz Çözücü Tuz Etkisine Su-Çimento Oranının Etkileri

Beton Yollarda Buz Çözücü Tuz Etkisine Su-Çimento Oranının Etkileri Beton Yollarda Buz Çözücü Tuz Etkisine Su-Çimento Oranının Etkileri 1 Şenol Berberoğlu, * 2 Mehmet Sarıbıyık ve 2 Yunus Ekiz 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kampüs, ADAPAZARI 2 Sakarya

Detaylı

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Karayolları Genel Müdürlüğü BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Hazırlayan Fatma ORHAN ĠnĢaat Yük. Müh. AraĢtırma GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Üstyapı GeliĢtirme ġubesi Müdürlüğü Ankara 2012 1-

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 37-42 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Afyonkarahisar Bölgesinden Elde Edilen Bir Volkanik Agreganın Aşınma

Detaylı

KARAYOLU YOL ÜST YAPISI

KARAYOLU YOL ÜST YAPISI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KARAYOLU YOL ÜST YAPISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YRD.DOÇ.DR. AHMET ŞENOL SİVAS, 2010 1 KARAYOLUNUN TARİHÇESİ İlk Yollar

Detaylı

FARKLI PENETRASYON DERECELERİNE SAHİP ASFALT ÇİMENTOLARININ KALICI DEFORMASYONA KARŞI DAYANIMLARININ VE İŞLENEBİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ

FARKLI PENETRASYON DERECELERİNE SAHİP ASFALT ÇİMENTOLARININ KALICI DEFORMASYONA KARŞI DAYANIMLARININ VE İŞLENEBİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ FARKLI PENETRASYON DERECELERİNE SAHİP ASFALT ÇİMENTOLARININ KALICI DEFORMASYONA KARŞI DAYANIMLARININ VE İŞLENEBİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ Necati KULOĞLU Mehmet YILMAZ Baha Vural KÖK Özet: Ülkemizde esnek

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

KOCAELİ ŞEHİRİÇİ YOL BOZUKLUKLARININ ARAŞTIRILMASI

KOCAELİ ŞEHİRİÇİ YOL BOZUKLUKLARININ ARAŞTIRILMASI KOCAELİ ŞEHİRİÇİ YOL BOZUKLUKLARININ ARAŞTIRILMASI Salih Taner YILDIRIM 1 *, Tijen BAYER 1 1 Kocaeli Universitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar styildirim@kou.edu.tr,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI MALZEME, YAPIM, KONTROL ve BAKIM ONARIM TEKNİK ESASLARI SONUÇ RAPORU ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat YELKEN BELEN TOPBOĞAZI (HATAY) ARASI YOL YAPIM ÇALIŞMALARI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması * 1 Metin İPEK, 2 Kemalettin YILMAZ, 3 Barış GÖKÇEK, 2 Hüseyin ULUGÖL, 1 Kutalmış Recep AKÇA 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ A.Gürkan GÜNGÖR 1 Fatma ORHAN 1 Serdar KAŞAK 1 ÖZET Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğunda yer alan

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272)2281311/345 unal@aku.edu.tr Mehmet Uyan

Detaylı

İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. Dr. İbrahim SÖNMEZ

İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. Dr. İbrahim SÖNMEZ İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI Dr. İbrahim SÖNMEZ 1. GİRİŞ Atıkların hammadde gibi kullanılarak yeni bir maddeye dönüştürülmesine geri dönüşüm denir. Ekonomik zorluklarla

Detaylı