Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 91-97, (1), 91-97, 2006 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi Necati KULOĞLU 1, Baha Vural KÖK 1 ve Bumin DURMAZ 2 1 Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh.Böl.23169, Elazığ, 2 Adalet Bakanlığı İnşaat Daire Başkanlığı 06700, Ankara (Geliş/Received: , Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada, farklı temeller üzerindeki beton asfalt kaplamanın, serbest basınç dayanımları incelenmiştir. Bu amaçla, asfalt betonu ve temellerin fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. İlk olarak asfalt betonunda kullanılacak agrega malzemesine; elek analizi, aşınma, özgül ağırlık, hava tesirlerine karşı dayanıklılık (Na 2 SO 4 ), kil oranı tayini, bitüm üzerinde ise; penetrasyon, düktilite deneyleri yapılmıştır. Daha sonra bitümlü sıcak karışıma Marshall deneyi uygulanarak; özgül ağırlık, boşluk oranı, stabilite, akma, bitüm ile dolu boşluk, agregalar arasındaki boşluk oranı değerleri bulunarak asfalt betonunun fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Temel malzemeleri üzerinde ise; elek analizi, aşınma, hava tesirlerine karşı dayanıklılık (Na 2 SO 4 ), Proktor ve CBR deneyleri yapılarak temel malzemelerinin fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. Temel tabakaları, optimum su muhtevasında 20x20x15 cm ebadındaki çelik kalıplarda hazırlanmıştır. Marshall briketleri hazırlanan bu temel tabakaları üzerinde, pres altında kırılarak, serbest basınç dayanımları ve Poisson oranları bulunmuştur. Sonuç olarak, iri tane dağılımına sahip temeller üzerinde kırılan Marshall briketlerinin kırılma yükü, ince tane dağılımına sahip temeller üzerinde kırılan Marshall briketlerinin kırılma yükünden daha düşük çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Asfalt Betonu, Marshall Stabilitesi, Temel Tabakası, Basınç Dayanımı. Change of Compressive Strength Value of Asphalt Concrete Resting on Different Base Layers Abstract: In this study, compressive strength of asphalt concrete resting on the different base layers have been investigated. For this purpose the physical properties of asphalt concrete and base materials have been determined. At first sieve analysis, abrasion, unit weight, Na 2 SO 4, clay content experiments have been applied to aggregate used in asphalt concrete. Penetration, ductility experiments have been applied to bitumen material. Than Marshall experiment was carried out and the properties of unit weight, air voids, stability, flow and voids filled with asphalt, voids with mineral aggregate have been determined. For the base layer sieve analysis, abrasion, Na 2 SO 4, Proctor Compaction and CBR experiments have been applied. So that physical properties of base layers have been determined. Base layer granular materials have been compacted in the moulds having dimensions of 20x20x15 cm with the optimum moisture content. Manufactured Marshall specimens on the compacted base layers have been tested by the compressive testing machine and compressive strength and poison ratios have been determined. Finally, the fracture load of Marshall specimens broken on base layer with course gradation have been lower than that of the specimens broken on the base with fine gradation. Key Words: Asphalt Concrete, Marshall Stability, Base Layer, Compressive Strength 1.Giriş Günümüz Türkiye sinde ekonomik kalkınmanın ve refahın gelişmesinde büyük önemi olan karayolu taşımacılığının, ulaştırma sektörü içindeki payı giderek artan bir eğilim göstermektedir. Bu nedenle, en önemli altyapı yatırımlarından biri olan karayollarımız, gün geçtikçe artan bir trafik yükü altında bulunmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye de karayolu taşımacılığının payı, 1970 de yük taşımacılığında %61, yolcu taşımacılığında

2 N. Kuloğlu, B. V. Kök ve B. Durmaz %91 iken, 2003 yılında bu değerler sırasıyla %92 ve %95 olmuştur [1]. Karayollarında yaygın olarak uygulanan esnek üstyapıların kaplama tabakalarında kullanılan bitümlü karışımlar, yol inşaatında önemli bir yer tutmakta ve maliyeti büyük ölçüde etkilemektedir. Yol kaplamalarında, sıcak karışımlar içinde en çok kullanılan asfalt betonu kaplamalardır. Asfalt betonu kaplama, kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin belirli tane dağılımı limitleri arasında işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile bir plentte karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak serilip sıkıştırılarak elde edilen bir yol kaplamasıdır. Asfalt betonu kaplama genel olarak aşınma tabakası ve binder tabakası olarak iki tabaka halinde yapılır [2]. Bu kaplama tipi şehirlerarası yollarda, havaalanlarında ve şehir içi yollarda kullanılmaktadır. Asfalt betonunun istenilen özelliklerde yapılması yanında, temel ve alttemel tabakalarının da fiziksel özellikleri ve öngörülen şartlarda yapılması halinde, kaplamanın daha uzun süre hizmet etmesini sağlar. Temel tabakası, kaplama tabakasından gelen yükleri ve meydana gelen ilave gerilmeleri karşılamaktadır. Bu özelliğinden dolayı temel tabakaları yol üstyapısına gelen yüklerin dağılımında, önemli rol oynamaktadır. Asfalt betonu kaplama, üzerine oturduğu temel tabakasının özelliklerinden önemli ölçüde etkilenir. Bu yüzden, temel tabakalarında kullanılacak malzemelerin fiziksel özelliklerinin çok iyi belirlenmesi gerekir. Ayrıca temel tabakalarının yapımında, agrega tane dağılımının uygun seçilmemesi ve sıkışmanın yetersiz olması durumlarında, trafik yükleri diğer tabakalara üniform olarak aktarılamayacağından bölgesel çökmeler ve sökülmeler meydana gelmektedir. Esnek üstyapı tabakalarının tasarımı ve uygulaması, bilgi birikimi, deneyim ve özen istemektedir. Belirli kriterlerin sağlanmaması halinde, yollardan beklenen hizmet ömrü kısalmakta, bakım masrafları artmakta ve çok yüksek ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. 2. Karayolu Üstyapısı Yol üstyapısını oluşturan tabakalar; kaplama, temel ve alttemel tabakalarıdır. Kaplamalar rijit ve esnek olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Rijit yol üstyapılarında bağlayıcı malzeme olarak portlant çimentosu (PÇ), esnek yol kaplamalarında ise asfalt çimentosu (AC) kullanılmaktadır [3]. Yol üstyapı dizaynının amacı az maliyetle uzun ömürlü olarak, arzu edilen hizmeti veren değişik kalınlıktaki tabaka ve malzemelerin kombinasyonunu seçmektir [4].Yol üstyapısını oluşturan tabakalar ve bu tabakaların çeşitleri şematik olarak Şekil 1 de gösterilmiştir [5] Alttemel tabakası Alttemel, taban yüzeyi ile temel tabakası arasına yerleştirilen sıkıştırılmış daneli malzeme ve/veya uygun bir bağlayıcı malzeme ile stabilize edilmiş bir tabakadır[6]. Alttemel tabakasının, don kabarması, şişme ve büzülme gibi hacim değişimlerine karşı koymak, kaplama altında gerekli drenajı sağlamak, kaplamanın taşıma gücünü arttırmak gibi görevleri vardır. Alttemel tabakası üstteki tabakalara nazaran daha az gerilmelere maruz kaldığından daha düşük kaliteli fakat yeraltı suyunu uzaklaştırma yeteneği yüksek ve yeterince kararlı olan granüler malzemelerden yapılmaktadır [7]. Alttemel tabakası yol üstyapısında üniform ve kararlı dayanıklılık sağladığından dolayı hem serbestçe suyu süzer hem de erozyona karşı direnir. Aksi halde pompaj olayı meydana gelir. Erozyon ve pompaj olayından sonra çatlak veya derz yerleri altında malzeme kaybı oluşabilir ve yol üstyapısını oluşturan tabakalarda boşluk meydana getirir. Bu olay daha fazla çatlak oluşmasına derz yerlerinin bozulmasına neden olup, yol üstyapısının dayanıklılığını kaybetmesine yol açar [8]. 92

3 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi 2.2.Temel tabakası Temel tabakası, üstyapının ana yapısal elemanlarından biri olup, alttemel ve tabana gelen basınç gerilmelerini kabul edilebilir düzeye düşürmesi ve belirli bir esneklik sağlayarak kaplamanın kırılmasını önlemesi gibi işlevleri vardır [9]. Temel tabakası, kaplama tabakasından gelen yükleri ve meydana gelebilecek ilave gerilmeleri karşılamaktadır. Bu özelliğinden dolayı yol üstyapısına gelen yüklerin dağılımında önemli rol oynar [10]. Bu bakımdan temel tabakası belirli özellikleri sağlayan iyi kaliteli malzemeden teşkil edilmelidir. Temel tabakası olarak, kırmataş, plentmiks kırmataş, penetrasyon makadam, asfaltlı makadam, sıcak karışım bitümlü temel veya çimentolu bitümlü temel tiplerinden biri kullanılabilir Şekil 1. Yol üstyapısını oluşturan tabakalar ve tabakaların çeşitleri. 2.3.Kaplama tabakası Kaplama tabakası, üstyapının trafik yüklerine doğrudan maruz kalan en üst tabakasıdır.trafik yükleri nedeniyle oluşan basınç ve çekme gerilmelerinin en yüksek seviyede olması nedeniyle kaplama tabakası, üstyapının diğer tabakalarına göre daha yüksek elastisite modülüne sahip olmalıdır. Kaplama tabakasının; trafiğin aşındırma etkisine karşı koymak, temel tabakasına iletilen basınç ve kayma gerilmelerini azaltmak, yüzey sularının temel tabakasına geçmesini önlemek, düzgün ve emniyetli bir sürüş sağlamak, yolu kalıcı deformasyonlara karşı korumak gibi işlevleri vardır. Bu işlevleri yerine getiren en iyi kaplama cinsi asfalt betonu kaplamalardır. Bu tür kaplamalar, üstte aşınma ve altta binder olmak üzere iki tabaka halinde inşa edilirler [11]. 3.Deneysel Çalışma Bu çalışmada, Elazığ Hanpınar mevkisinde bulunan, Elazığ Belediyesine ait asfalt şantiyesindeki plentte üretilen, beton asfalt karışımı kullanılarak, Marshall briketleri hazırlanmıştır. Belediyenin asfalt betonu üretiminde kullandığı, kırılmış ve elenmiş kalker malzemesi üzerinde, elek analizi, aşınma, özgül ağırlık, hava tesirlerine karşı dayanıklılık (Na 2 SO 4 ), kil oranı tayini ile asfalt çimentosu üzerinde, penetrasyon, düktilite deneyleri yapılmıştır. Hazırlanan Marshall numunelerinin özgül ağırlık, boşluk oranı, stabilite, akma, bitüm ile dolu boşluk, agregalar arasındaki boşluk oranı değerleri bulunarak asfalt betonunun fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. Elazığ-Malatya yolu Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü yol yapım şantiyesinden temin edilen, temel malzemeleri üzerinde, elek analizi, likit limit, plastik limit, aşınma, hava tesirlerine 93

4 N. Kuloğlu, B. V. Kök ve B. Durmaz karşı dayanıklılık (Na 2 SO 4 ), Proctor (Zemin Sıkıştırma Deneyi) ve CBR (Kaliforniya Taşıma Oranı) deneyleri yapılarak malzemelerinin fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Deneylerde yükleme cihazının alt tablası (rijit yüzey) alttemel tabakası olarak kabul edilmiştir. Fiziksel özellikleri belirlenen temel malzemeleri, optimum su muhtevasında 20x20x15 cm ebadındaki kalıplarda sıkıştırılarak temel tabakaları oluşturulmuştur. Hazırlanan Marshall briketleri bu kalıplar içindeki temeller üzerine yerleştirilip, pres altında kırılarak, kırılma yükleri ve Poisson oranları bulunmuştur. Deney düzeneği Şekil 2 de verilmiştir. 3.1.Deneysel sonuçlar Şekil 2. Deney düzeneği. Asfalt betonunda kullanılan agrega malzemesi üzerinde yapılan elek analizi, aşınma, özgül ağırlık, hava tesirlerine karşı dayanıklılık, kil oranı deney sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 1. Asfalt betonunda kullanılan agrega malzemesinin elek analizi. aşınma Elek çapı Deneyde kullanılan tabakası Tip-2 (mm) , , , , , , , Tablo 2. Asfalt betonunda kullanılan agrega malzemesinin fiziksel özellikleri. Los Angeles aşınma kaybı (%) 32 Hava tesirlerine karşı dayanıklılık, Na 2 SO 4 (%) 9,2 Kil oranı (%) 5,4 Kaba agrega özgül ağırlığı (gr/cm 3 ) 2,695 İnce agrega özgül ağırlığı (gr/cm 3 ) 2,721 Filler özgül ağırlığı (gr/cm 3 ) 2,752 Deney sonuçlarına göre asfalt betonunda kullanılan agrega tane dağılımının Karayolları Fenni sinde, aşınma tabakası Tip-2 için verilen sınırlar içinde kaldığı, aşınma ve donma kayıplarının şartname limitleri içinde olduğu, kil oranının ise yüksek olduğu ve malzemenin yıkanmadan kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Asfalt çimentosunun penetrasyon deneyi, TS 118 deki esaslara uygun olarak yapılıp değeri , düktilite deneyi TS 119 daki esaslara uygun yapılıp değeri 100, özgül ağırlık deneyi TS 120 ye göre yapılıp değeri 1,02 gr/cm 3, asfalt betonu karışımının bitüm yüzdesi, TS 131 deki asfalt bağlayıcının geri kazanılması (Abson Metodu) yoluyla yapılıp değeri %5,3 olarak bulunmuştur. Sıkıştırılmamış asfalt betonu karışımı laboratuvarda Marshall kalıplarına yerleştirilip her iki yüzüne 75 darbe vurularak sıkıştırılmıştır. Bütün numuneler hazırlandıktan sonra her bir numunenin yüksekliği üç farklı yerinden kompasla ölçülmüş, havadaki ağırlıkları(w), doygun yüzey ağırlıkları (W1) ve su içindeki ağırlıkları (W2), pratik özgül ağırlıkları (Dp), teorik maksimum özgül ağırlıkları (Dt), boşluk oranı (Vh), agregalar arasındaki boşluk oranı (Vma) ve asfaltla dolu boşluk oranları (Vf) belirlenmiştir. Hazırlanan 1,2,3 nolu numuneler Marshall test cihazında kırılarak akma ve stabilite değerleri tespit edilmiştir. Tablo 3 de Marshall test cihazında kırılan numunelerin, Tablo 4 de ise, farklı temeller üzerinde serbest basınç dayanımlarının inceleneceği Marshall numunelerinin, fiziksel özellikleri verilmiştir. Boşluk oranları %3 değerinden çok farklı olan numuneler kullanılmamış, toplam 27 numune deneye tabi tutulmuştur. 94

5 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi Tablo 3. Marshall test cihazında kırılan numunelerin fiziksel özellikleri W (gr) 1264, , ,00 W1 (gr) 1266, , ,26 W2 (gr) 742,94 746,27 743,35 Dp (gr/cm 3 ) 2,41 2,42 2,42 Dt (gr/cm 3 ) 2,50 2,50 2,50 Vh (%) 3,437 3,197 3,157 Vma (%) 15,33 15,12 15,08 Vf (%) 77,58 78,86 79,07 Akma (mm) 3,40 3,60 3,25 Stab. (kg) Deneylerde Elazığ-Malatya yolu Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü yol yapım şantiyesinden alınan farklı tane dağılımı ve fiziksel özelliklere sahip 4 değişik granüler temel kullanılmıştır. Temel-1 dere malzemesinden, temel-2,3 kalkerden, temel-4 ise bazalttan oluşmaktadır. Temel malzemeleri üzerinde elek analizi yapılarak Karayolları Fenni sinin hangi tipine uygun olduğu tespit edilmiştir. Tablo 5 de temel malzemelerinin elek analizi sonuçları Tablo 6 da ise diğer fiziksel özellikleri verilmiştir. Temel-1, şartname tane dağılım limitlerinden A tipi, temel-2-3 ise C tipine uymaktadır. Temel-4 ün tane dağılımı, şartname tane dağılım limitlerinden D tipine uyacak şekilde ayarlanmıştır. Hazırlanan temeller üzerine, 12 saat oda sıcaklığında bekletilen Marshall deney numuneleri yerleştirilerek, 10 kn/dk yükleme hızında statik yük uygulanmıştır. Sonuçta, Marshall briketlerinin kırılma yükü, düşey ve yanal şekil değiştirmeleri ölçülmüştür. Bu deney, 4 farklı temel, beton yüzey ve cihazın rijit tablası üzerinde yapılmıştır. Temel-1 üzerinde 4,5,8 nolu, temel-2 de 9,10,12 nolu, temel-3 de 14,15,18 nolu, temel-4 de 20,21,23 nolu, beton yüzeyde 24,25,27 nolu, rijit yüzeyde ise 28,29,30 nolu Marshall briketleri kırılarak, ortalama kırılma yükleri bulunmuştur. 6,7,11,13,16,17,19,22,26 nolu Marshall briketleri, deney esnasında yanlış yükleme sonucunda özelliğini kaybettiğinden kullanılmamıştır. Temel , beton ve rijit yüzeye karşılık gelen ortalama kırılma yükleri grafiksel olarak Şekil 3 de verilmiştir. Tablo 4. Farklı temeller üzerinde serbest basınç dayanımlarının incelendiği Marshall numunelerinin fiziksel özellikleri. No W W1 W2 Dp Dt Vh Vma Vf (gr) (gr) (gr) (gr/cm 3 ) (gr/cm 3 ) (%) (%) (%) , ,92 744,47 2,402 2,502 3,997 15,824 74, , ,72 739,21 2,415 2,502 3,477 15,368 77, , ,34 743,38 2,419 2,502 3,317 15,228 78, , ,78 743,68 2,414 2,502 3,517 15,403 77, , ,26 739,24 2,424 2,502 3,118 15,053 79, , ,11 745,26 2,410 2,502 3,677 15,543 76, , ,35 742,54 2,414 2,502 3,517 15,403 77, , ,31 744,54 2,426 2,502 3,038 14,983 79, , ,47 742,46 2,424 2,502 3,118 15,053 79, , ,64 743,11 2,427 2,502 2,998 14,948 79, , ,98 742,98 2,428 2,502 2,958 14,912 80, , ,66 741,45 2,425 2,502 3,078 15,018 79, , ,55 741,46 2,426 2,502 3,038 14,983 79, , ,46 743,22 2,428 2,502 2,958 14,912 80, , ,57 742,14 2,426 2,502 3,038 14,983 79, , ,53 742,54 2,413 2,502 3,557 15,438 76, , ,13 744,45 2,427 2,502 2,998 14,948 79, , ,74 742,64 2,424 2,502 3,118 15,053 79, , ,29 743,74 2,403 2,502 3,957 15,789 74, , ,27 739,24 2,418 2,502 3,357 15,263 78, , ,43 745,26 2,427 2,502 2,998 14,948 79, , ,42 742,54 2,414 2,502 3,517 15,403 77, , ,36 744,54 2,416 2,502 3,437 45,333 77, , ,62 742,46 2,418 2,502 3,357 15,263 78, , ,87 743,86 2,415 2,502 3,477 15,368 77, , ,21 744,62 2,406 2,502 3,837 15,683 75, , ,62 739,42 2,424 2,502 3,118 15,053 79,287 95

6 N. Kuloğlu, B. V. Kök ve B. Durmaz Temel-1 Tablo 5. Temel malzemelerinin elek analizi ve şartname limitleri. Temel-2 Temel-3 Tip-C Tip-A Tip-C Temel-4 Tip-D ,5 92, , , , ,5 54, , , ,75 30, , , , ,00 20, , ,425 10, , , , ,075 4, , , Tablo 6. Temel malzemelerinin fiziksel özellikleri. Temel -1 Temel -2 Temel -3 Temel -4 Los Angeles aşınma kaybı (%) (TS 3694) ,60 Donma kaybı (%) (TS 706) 7,90 9,64 10,21 4,13 Max kuru birim ağırlık (gr/cm 3 ) (TS 1900) 2,47 1,92 2,02 2,01 Optimum su muhtevası (%) (TS 1900) 6,98 4,16 5,21 4,88 CBR (%) (TS 1900) İncelik modülü 4,02 3,19 3,55 2,69 Ortalama Kırılma Yükleri Temel-1- Temel-2- Temel-3- Temel-4- Beton Rijit Şekil 3. Farklı temeller üzerindeki Marshall numunelerinin ortalama kırılma yükleri. Şekil 3 deki grafik incelendiğinde, kırılma yükündeki artışın temel tane dağılımı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Daha iri tane dağılımına sahip temel-1 de tane dağılımındaki iri danelerin üniform bir gerilme dağılışına olanak sağlamaması nedeni ile kırılma yükü en düşük çıkmıştır. Temel de ise sırasıyla tane dağılım yoğunluğunun artması, üniform bir gerilme dağılışı oluşturarak kırılma yükünü arttırmıştır. Serbest basınç deneyinde Marshall briketlerinin, Temel , beton ve rijit yüzey üzerinde kırılma yükü tespit edildikten sonra, yatay ve düşey birim şekil değiştirmeleri ölçülerek Poisson oranları tespit edilmiştir. Marshall briketlerinin, düşey ve yatay birim şekil değiştirmeleri ile Poisson oranı sonuçları Tablo 7 de, düşey ve yatay birim şekil değiştirmelerini gösteren grafik ise Şekil 4 de verilmiştir. Tablo 7. Farklı temeller üzerinde kırılan Marshall briketlerinin Poisson oranları. ε x ε y µ=ε x / ε y Temel-1 0,0475 0,0742 0,640 Temel-2 0,0485 0,0845 0,574 Temel-3 0,0490 0,0994 0,493 Temel-4 0,0590 0,1475 0,400 Beton Yüzey 0,0680 0,1916 0,355 Rijit Yüzey 0,0690 0,1960 0,352 Şekil 4 deki grafik incelendiğinde, kırılma yükü yüksek çıkan numunelerin yatay ve düşey yöndeki birim şekil değiştirmeleri, kırılma yükü düşük çıkan numunelerden daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, yüksek kırılma yüküne sahip numunelerin, tane dağılım yoğunluğunun artması ve dolayısıyla üniform bir gerilme dağılışından dolayı daha fazla deforme olduktan sonra kırılmasıdır. Numunelerin üzerinde kırıldığı temeller, yük artışı esnasında az da olsa düşey deformasyon yaparak numunelerin düşey birim şekil değiştirmelerinin fazla olmasına ve dolayısıyla Şekil 4 deki ε x, ε y doğrularının paralelliğin bozulmasına sebep olmuştur. 96

7 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi εx, εy 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 y = 0,028x + 0,0344 R 2 = 0,94 y = 0,005x + 0,0392 R 2 = 0,8934 Temel-1 Temel-2 Temel-3 Temel-4 Beton Rijit Şekil 4.Marshall briketlerinin yatay ve düşey birim şekil değiştirmeleri. 4.Sonuç Yapılan deneyler sonucunda, Marshall briketlerinin ortalama kırılma yükleri; rijit yüzey üzerinde 3865 kg, beton yüzey üzerinde 3860 kg, temel-4 üzerinde 3764 kg, temel-3 üzerinde 3513 kg, temel-2 üzerinde 3396 kg, temel-1 üzerinde 2981 kg olarak bulunmuştur. Aynı cins malzeme olan, temel-2 nin CBR ı %95, temel-3 ün CBR ı %90 çıkmış olmasına rağmen, temel-3 e göre daha iri tane dağılımına sahip temel-2 üzerindeki Marshall briketlerinin kırılma yükü daha düşük çıkmıştır. Temeller içinde en iri tane dağılımına sahip temel-1 üzerindeki Marshall briketlerinin kırılma yükleri, temel e göre daha düşük çıkmıştır. Temel- εy εx de ise sırasıyla tane dağılım yoğunluğunun artmasıyla, üniform bir gerilme dağılışı oluşarak, kırılma yükleri yine sırasıyla artış göstermiştir. Kırılma yükleri düşük çıkan numunelerin Poisson oranları, kırılma yükleri yüksek çıkan numunelere göre daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni ise düşük kırılma yüküne sahip numunelerin, üniform bir gerilmeye maruz kalmamasıdır. Yüksek kırılma yüküne sahip numuneler ise, tane dağılım yoğunluğunun artması ve dolayısıyla üniform bir gerilme dağılışından dolayı daha fazla deforme olduktan sonra kırılmıştır. Bu nedenle Poisson oranları, kırılma yükü düşük olan numunelerden, yüksek olan numunelere doğru düşüş göstermiştir. Temel-4 ise yoğun tane dağılımına sahip olup, tane dağılımı, şartname tane dağılımı D tipinin alt ve üst limitleri ortasından geçecek şekilde ayarlanmıştır. Temel-4 üzerinde kırılan Marshall briketlerinin kırılma yükü ve Poisson oranları, beton ve rijit yüzey üzerinde kırılan Marshall briketleri sonuçlarına yakın çıkmıştır. Sonuç olarak, farklı temeller üzerindeki asfalt betonunun serbest basınç ve deformasyon ilişkilerini etkileyen faktörün, temelde kullanılan malzemenin granülometrisi olduğu tespit edilmiştir. 5. Kaynaklar Karayolları Genel Müdürlüğü. (1994). Yollar Fenni si, No:170/2, Ankara, 435s. 3. Babkov, V,F. (1983). Highway Engineering. New York, 157s 4. Clarkson, O,H. Hics, G,R. (1982). Highway Engineering. New York, 730s. 5. Croney, P. Croney, D. (1998). The Design and Performance of Road Pavements. New York, 508s. 6. Hatipoğlu, S. (1998) Yasal Dingil Yükünün Yol Ömrüne Etkisi. İnşaat Mühendisleri Odası IV. Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Denizli, Tunç, A. (2001) Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, Ankara, 840s. 8. Dallas, L,N. (1995). Handbook For Stabilization of Pavement Subgrades and Base Courses with Lime. Texas, 219s. 9. Umar, F. Ağar, E. (1991). Yol Üstyapısı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 339s. 10. Salter, J,R. (1988). Highway Design and Construction. London, 285s. 11. Karayolları Genel Müdürlüğü. (1995). Karayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi, Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, 93s. 97

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (3), 463-469, 2005 17 (3), 463-469, 2005 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Erkut SAYIN ve Bekir YILDIRIM Fırat

Detaylı

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, 2006 18 (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Asfalt Betonun Fiziksel Özelliklerinde Darbeli Sıkıştırmanın Etkisi

Asfalt Betonun Fiziksel Özelliklerinde Darbeli Sıkıştırmanın Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Asfalt Betonun Fiziksel Özelliklerinde Darbeli Sıkıştırmanın Etkisi A.S. Karakaş 1, B. Sayın 2, B. Yıldızlar

Detaylı

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN What is pavement? Bir karayolu üstyapısı, doğal zemin veya dolgu üzerine (taban zemini) üzerine, taşıt yüklerini dağıtma amacıyla yapılan

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Bitümlü Karışımlar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Bitümlü Karışımlar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bitümlü Karışımlar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bitümlü Sıcak Karışımlar (BSK) Belli orandaki, Bitüm ve aggrega, asfalt plentinde belli bir sıcaklıkta karıştırılarak elde edilir. BSK: - Aşınma tabakası -

Detaylı

Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli

Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 127-134, 2008 20(1), 127-134, 2008 Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli Kürşat YILDIZ

Detaylı

DETERMINING THE BITUMEN PERCENT OF BINDER LAYER OF ASPHALTIC CONCRETE WITH STATISTICAL METHOD

DETERMINING THE BITUMEN PERCENT OF BINDER LAYER OF ASPHALTIC CONCRETE WITH STATISTICAL METHOD ISSN:130-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume:, Number: 1, Article Number: 2A0002 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: January 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı -

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı - BÖLÜM 5. ESNEK ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ Yeni bir yol üstyapısının projelendirilmesindeki amaç; proje süresi boyunca, üzerinden geçecek trafiği, büyük deformasyonlara ve çatlamalara maruz kalmadan,

Detaylı

Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini

Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. (4), 693-698, 25 (4), 693-698, 25 Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Remzi NAMLI Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER. 1.1 Giriş

BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER. 1.1 Giriş BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER 1.1 Giriş Bir yol üstyapısı, değişik elemanlardan oluşur. Bu elemanlar üstyapının proje ömrü boyunca emniyetli bir şekilde ve her türlü iklim koşulları altında hizmet verebilmesini

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

SHINGLE ATIKLARININ ASFALT BETONU KAPLAMALAR İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

SHINGLE ATIKLARININ ASFALT BETONU KAPLAMALAR İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0241 Bekir Aktaş 1 Mustafa Karaşahin 2 Ercan Akkoç 3 Cahit Gürer 4 Volkan Emre Uz 5 ENGINEERING SCIENCES

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ

ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ Arzu OKUCU* ve Ayşe TURABİ* *Balıkesir Üniversitesi Müh. Mim. Fak.,İnşaat Müh. Böl., Balıkesir ÖZET İnşaat mühendisliğinde

Detaylı

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ Dr. Süreyya TAYFUR 1 Dr. Halit ÖZEN 2 B. Kadri EREN 3 ABSTRACT In our country, there are big differences between the regions in terms

Detaylı

Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü İncelenmesi

Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü İncelenmesi E. Özgan 1, S. Serin 2,

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması * 1 Metin İPEK, 2 Kemalettin YILMAZ, 3 Barış GÖKÇEK, 2 Hüseyin ULUGÖL, 1 Kutalmış Recep AKÇA 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Superpave ve Marshall Yöntemlerinin Deneysel Karşılaştırılması *

Superpave ve Marshall Yöntemlerinin Deneysel Karşılaştırılması * İMO Teknik Dergi, 2007 4103-4118, Yazı 270 Superpave ve Yöntemlerinin Deneysel Karşılaştırılması * Remzi NAMLI* Necati KULOĞLU** ÖZ Bu çalışmada, asfalt beton numuneleri Superpave ve yöntemlerine göre

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Farklı Tasarım Yöntemlerine Göre Hazırlanmış Asfalt Beton Numunelerinin Rijitliği

Farklı Tasarım Yöntemlerine Göre Hazırlanmış Asfalt Beton Numunelerinin Rijitliği Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 235-241, 2006 18 (2), 235-241, 2006 Farklı Tasarım Yöntemlerine Göre Hazırlanmış Asfalt Beton lerinin Rijitliği Remzi NAMLI ve

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

Asfalt Karışımlarının Dönel Presle Sıkıştırılması 1

Asfalt Karışımlarının Dönel Presle Sıkıştırılması 1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 487-497, 2005 17 (3), 487-497, 2005 Asfalt Karışımlarının Dönel Presle Sıkıştırılması 1 Necati KULOĞLU ve Remzi NAMLI Fırat

Detaylı

AASHTO-86 Yöntemine Göre Üstyapı Tabakalarının Ekonomik Analizi *

AASHTO-86 Yöntemine Göre Üstyapı Tabakalarının Ekonomik Analizi * İMO Teknik Dergi, 2007 4257-4270, Yazı 281 AASHTO-86 Yöntemine Göre Üstyapı Tabakalarının Ekonomik Analizi * Baha Vural KÖK* Necati KULOĞLU** ÖZ AASHTO-86 tasarım yönteminde, üst yapı sayısı (SN) taban

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ

KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ Ercan ÖZGAN 1, Sercan SERĐN 1, Şebnem SARGIN 1,

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI

ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI Bekir YILDIRIM Taner ALATA eref DA DELEN FÜ. Mühendislik Fak. n aat Müh. Böl. ELAZI F.Ü. Mühendislik Fak. n

Detaylı

Yararlanılacak Kaynaklar

Yararlanılacak Kaynaklar T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM DENEYLERİ Konu 1: Giriş Yrd.Doç.Dr. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 1 Yararlanılacak Kaynaklar Asfalt

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

Üstyapı Tasarımını Etkileyen Faktörler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Üstyapı Tasarımını Etkileyen Faktörler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Üstyapı Tasarımını Etkileyen Faktörler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Üstyapı Tasarımını Etkileyen Faktörler Trafik ve yüklemesi Yapısal modeller Malzeme özellikleri Çevre Trafik ve Yüklemesi Trafik, üstyapı

Detaylı

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 225-234, 2006 18 (2), 225-234, 2006 Ereğli Demir Çelik Fabrikası unun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Taner ALATAŞ,

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No ÖZET ABSTRACT TEŞEKKÜR SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ. iii iv v vi vii ix x ŞEKİLLER DİZİNİ RESİMLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ

İÇİNDEKİLER. Sayfa No ÖZET ABSTRACT TEŞEKKÜR SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ. iii iv v vi vii ix x ŞEKİLLER DİZİNİ RESİMLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT TEŞEKKÜR SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ RESİMLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No iii iv v vi vii ix x 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1 Esnek Yol Üstyapı Tabakaları

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi

Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi Doç.Dr. Muhammet Vefa AKPINAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Trafik yükünü taşımak üzere yapılan ve kaplama, temel, alttemel tabakalarını içine alan yol yapısıdır.

Trafik yükünü taşımak üzere yapılan ve kaplama, temel, alttemel tabakalarını içine alan yol yapısıdır. Yol Üstyapısı Trafik yükünü taşımak üzere yapılan ve kaplama, temel, alttemel tabakalarını içine alan yol yapısıdır. Üstyapı Tipleri 1- Esnek Üstyapı Tesviye yüzeyi ile sıkı bir temas sağlayan ve yükleri

Detaylı

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplamalar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplama Mevcut BSK kaplama üzerine veya granüler temel tabaka üzerine astar tabakası ve yapıştırma tabakası seriminden sonra, uygun oranda kübik şekle yakın

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1-2) - (2) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN - ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-2 VE AASHTO- YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Bituminous Mixes. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Bituminous Mixes. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bituminous Mixes Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hot Mix Asphalt (HMA) (Bitümlü Sıcak Karışımlar (BSK)), Both bitumen and gregates are heated up to certain temperature and mixed in certain amounts inside the

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

DİATOMİT İN TAŞ MASTİK ASFALT KARIŞIMINDA KULLANILMASI

DİATOMİT İN TAŞ MASTİK ASFALT KARIŞIMINDA KULLANILMASI DİATOMİT İN TAŞ MASTİK ASFALT KARIŞIMINDA KULLANILMASI A.Gürkan GÜNGÖR 1, Fatma ORHAN 1, Serdar KAŞAK 1, M.Kürşat ÇUBUK 2 ÖZET Ülkemizde yolcu taşımacılığının % 95 i ve yük taşımacılığının yaklaşık % 90

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

KUMLARIN BETON ÜRETİMİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ BENEFICIATION OF SANDS FOR CONCRETE PRODUCTION

KUMLARIN BETON ÜRETİMİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ BENEFICIATION OF SANDS FOR CONCRETE PRODUCTION 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, lstanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 KUMLARIN BETON ÜRETİMİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ BENEFICIATION OF SANDS FOR CONCRETE PRODUCTION Ara. Gör. M. Faruk ESKİBALCf,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E.

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Cell phone: 05558267119 School: +0904623774011 mvakpinar@yahoo.com Desteklenen Araştırma Projeleri Proje adı: Karayolu Alttemel Dolguların Güçlendirilmesinde

Detaylı

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE ««KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE (KTŞ) YER ALAN PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASI VE BU UYGULAMADA ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ»» Karayolları

Detaylı

Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi

Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:11, Sayı:1, 15-27 Temmuz 2009 Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi Fatma Nur ÜSTÜNKOL 1, Ayşe TURABİ 2,* 1 Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Balıkesir.

Detaylı

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi AGREGALAR Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi Betonun teknik özelliklerini etkileyen en önemli birleşim parametresi su/çimento oranıdır. Su miktarını etkileyen faktör ise betonun işlenebilir

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

ZEMİN İYİLEŞTİRMEDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN DAYANIMA ETKİSİ THE STRENGHT EFFECT OF THE INDUSTRIAL WASTE ON SOIL STABILIZATION

ZEMİN İYİLEŞTİRMEDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN DAYANIMA ETKİSİ THE STRENGHT EFFECT OF THE INDUSTRIAL WASTE ON SOIL STABILIZATION Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (16) Özel Sayı (244-248) AKU J. Sci. Eng.16 (16) Özel Sayı (244-248)

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği dirençtir. Kayaç malzemesinin darbe ve aşınma gibi etkilere karşı dayanıklılığının

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL ATIK MALZEMELERİN KARAYOLLARINDA KULLANIMI. Gürel Afife ÇAĞLAR

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL ATIK MALZEMELERİN KARAYOLLARINDA KULLANIMI. Gürel Afife ÇAĞLAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL ATIK MALZEMELERİN KARAYOLLARINDA KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Gürel Afife ÇAĞLAR Anabilim Dalı: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Programı: ULAŞTIRMA

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI

BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI i BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI CİLT 2 Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu ii Yayın No : 2487 Teknik Dizisi : 148 2. Baskı - Ağustos 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-509 6 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ

FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ PREDICTION

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ - 2007

TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ - 2007 TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ - 2007 Türkiye de asfaltın ana kullanım alanı tüm dünyada olduğu gibi yollardır Asfalt içerdiği ana bileşeni bitüm ve bitümlü bağlayıcılardan çeşitli katkılara, soğuk karışımlardan,

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz 1 İçerik 1. Beton yol lokasyonu 2. Beton yol özellikleri 2.1) Beton tabaka kalınlığı 2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi 3. Mevcut beton karışım dizaynı 4. Beton yol yapım

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1 3 Ekim 2009, KTÜ, Trabzon Türkiye 14 th National Clay Symposium,1 3 October 2009, KTU, Trabzon TR KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU Stabilization

Detaylı

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA KADEMELİ İNŞAAT

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA KADEMELİ İNŞAAT BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA KADEMELİ İNŞAAT A.Gürkan GÜNGÖR 1 Mücahit ARMAN 2 Murat ÖZBEN 3 Müge KAHRAMANGİL 4 Ahmet SAĞLIK 5 ÖZET Ulaşım sistemlerinin gelişmişliği ve bu sistemlerin birbiri ile olan entegrasyonu,

Detaylı