DERİNCE. Çal fl nca oluyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERİNCE. Çal fl nca oluyor."

Transkript

1 DERİNCE Çal fl nca oluyor.

2

3 Aziz hemflerilerim; Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. Geçti imiz 4 y la bakt m zda, Kocaeli nin her köflesindeki büyük de iflimi görüyoruz. Bu de iflimin en güzel örneklerinden biri de; güzel ilçemiz Derince. Derince, Cumhuriyet'in kurulmas yla birlikte ortaya ç km fl bir yerleflim bölgesi. Derin sular na gemilerin yanaflt, flifal Çenesuyu fliirlere konu olmufl berrak bir yer. Büyük sanayi tesislerini bünyesinde bar nd r yor. Sürekli gelifliyor, de ifliyor, güçleniyor. Biz de Büyükflehir Belediyesi olarak Derince'nin öteden beri süren bu do al serpilifline tüm gücümüzle katk da bulunuyoruz. Kocaeli'nin en genç yöresi olan Derince'mize flevkle, sevinçle hizmet etmeye devam edece iz. Yeni projeler ve yat r mlarla Derince'nin ayd nl k ufkuna do ru h zla yol alaca z

4 Alt tünel üstü park Derince D-100 Tünel Geçifli D-100 Karayolu'nun ikiye böldü ü Derince'de yap lan tünel geçifli; ilçenin iki yakas n bir araya getirdi. Trafikte, transit geçifllerde büyük rahatl k, yayalara D-100'ü güvenli bir flekilde geçebilme imkan sa lad. Tünelin üstü ise park olarak yap land r ld. 2

5 Her ad mda yenilik Yenilenen Caddeler Derince'de muhtelif caddelerin yap m tamamland. Toplam 33 kilometre yol yap ld. Yenilenen caddeler, Derince'de ulafl m kolaylaflt r yor, trafi i rahatlat yor. 3

6 Derince'nin de iflen yüzü 4 Denizciler Caddesi Altyap ve Üstyap Düzenlemesi Derince'nin en merkezi, yo un ve önemli caddesi olan Denizciler Caddesi, bafltan sona yenilendi. Altyap eksiklikleri de giderilen 2,1 kilometre uzunlu undaki cadde, üstyap düzenlemeleriyle ilçeye güzellik katt.

7 Kesintisiz ulafl m Derince Ro-Ro Yolu Buz Sporlar Salonu Köprüsü ve Ro-Ro Kavfla aras na infla edilen yeni yol ile, kent içi tafl t trafi i ana arterden ayr ld. D-100 Karayolu transit geçifli kesintiye u ram yor. Çal flmalar s ras nda, 6,6 kilometre bordür ve 3 bin 124 metrekare parke döflenerek, 4 bin 218 ton asfalt döküldü. 5

8 40 kilometrelik alternatif yol Vatan Caddesi Körfez, Derince ve zmit' i birbirine ba layacak 40 kilometrelik alternatif yolun ilk etab tamamland. Vatan Caddesi D-100 Yenikent Ba lant yolu altyap ve üstyap çal flmalar n n ard ndan örnek bir cadde haline getirildi. 8

9 Derince'ye Yenikent Evleri Yenikent Konutlar Yenikent Konutlar ile; Derince'ye 3 kilometre, flehir merkezine 12 kilometre mesafede, 5 blok 120 daireden oluflan yeni yaflam alanlar oluflturuluyor. 9

10

11 Bütün enerjimizi insana verdi imiz de erden al yoruz.

12 Do algaz Derince nin her yerinde Do algaz Çal flmalar Son 4 y lda gerçeklefltirilen, 82 kilometre polietilen boru hatt ve 194 kilometre servis hatt çal flmalar ile Derince nin tamam na do algaz ulaflt r ld. 10

13 Dereler tehlike de il Dere Islahlar Toplam uzunlu u 7 bin 544 metreyi bulan Çene, Ç narl, Kaflkal ve C mb z Dereleri slah edildi. 4 derede yap lan çal flmalarla; sel ve taflk n tehlikesinin önüne geçildi, çevre ve insan sa l güvence alt na al nd. 11

14 Altyap sa l kl Derince çmesuyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt Derince'de; toplam 10,2 kilometre içme suyu, 12,2 kilometre uzunlu unda kanalizasyon ve 1,26 kilometre ya mur suyu flebekesi yap ld. 14

15 Denizciler Caddesi Kanalizasyon ve Ya mur Suyu Kolektör Hatt Caddeye sa l k Denizciler Caddesi kanalizasyon ve ya mur suyu hatlar yenilendi. 2,1 kilometre ya mur suyu, 1,2 kilometre kanalizasyon hatt döflendi. Çal flmarla cadde, sa l kl ve sorunsuz altyap ya kavufltu. 15

16

17 Yak n gelecekte, Kocaeli'nin en uzak ülkelerden bile görünen bir dünya kenti olaca na inan yorum.

18 Kavflaklarla trafik rahat Kavflak Düzenlemeleri Trafi i rahatlatmak amac yla Yenikent, Derince Kavflak, Sopal Çiftlik ve Stadyum bölgesine toplam 4 ayr hemzemin kavflak düzenlemeleri yap ld.trafi i rahatlatan kavflaklar trafik kazalar n büyük oranda önlüyor. 2

19 Yayalar güvende Derince Genelinde stinat Duvar Çal flmalar Çevre Yolu 44 Evler K sm Güneyi, Yenikent Mahallesi, nönü Caddesi ve 44 Evler Mahallesi nde toplam 2,1 kilometre tafl istinat duvar yap larak bölge güvenli hale getirildi. 3

20 Nefes alan yollar Derince'de Çevre Düzenlemesi Derince içinden geçen D-100 karayolu çevresi çimlendirildi. Çeflitli a aç ve bitkiler dikilerek toplam 50 dönüm alan yemyeflil oldu. 2

21 Ata sporumuza hizmet Taflköprü Gürefl Sahas shakç lar Köyü'nde düzenlenen ve çevre köylerden de yo un ilgi gören ya l gürefller, art k do al çim saha üzerinde yap l yor, 450 koltuk kapasiteli tribünlerden rahatça izlenebiliyor. Güreflseverler, ata sporumuzun keyfini yafl yor. 3

22

23 Tüm Kocaeli, hep birlikte yazd m z bir hizmet destan d r.

24 35 köye sa l kl ulafl m Derince Toylar Yolu 14,4 kilometre uzunlu undaki Derince - Toylar Yolu na 21 ton asfaltla dökülerek 35 köyün ulafl m sorunu çözüldü. Ayr ca ilçedeki köy yollar nda 67 kilometre stabilize yol çal flmas yap ld. 2

25 Modern köy yollar Köy Yollar 7 köy yoluna toplam 1,5 milyon metrekare parke döflendi. Yol kenarlar 388 kilometre bordürle düzenlendi. Derince köyleri modern ve temiz yollar kazand. 3

26 Köylerin altyap s Köylerde Altyap Çal flmalar Derince'ye ba l 14 ayr köye, 19,2 kilometre içme suyu, 5,3 kilometre kanalizasyon hatt döflendi. Köylerin yaflad altyap problemleri tarihe kar fl yor. 2

27 Tar ma destek shakç lar Göleti Sulama Kanal Derince'deki 7 köyün sulama yapabilmesi için 23 kilometre uzunlu unda sulama kanal yap ld. Tar ma ve çiftçiye destek verildi. 3

28 Daha güzel köyler için Köylere nflaat Malzemesi Yard m 4 ayr köyde konak, 3 köyde ise konak onar m ve çeflitli çevre düzenlemeleri çal flmalar nda kullan lmak üzere demirden çimentoya, kumdan parkeye kadar 221 bin 148 YTL tutar nda inflaat malzemesi yard m nda bulunuldu. 2

29 Tarlalara kolay ulafl m Derince Köylerine Tarla Yolu Aç lmas Toplam 7 köye 103 kilometre tarla yolu aç larak, tar mla u raflan köy halk n n tarlalar na rahat ulafl m sa land. Ayr ca çal flmalar dahilinde 45 kilometre uzunlu undaki yola da stabilize bak m yap ld. 3

30 Di er hizmetler Derince tfaiye Binas do algaz dönüflümü Derince genelinde e itim kurumlar na yap lan katk lar Çenesuyu Kavfla manuel sulama sistemi Çenedere Mesire Alan diri örtü temizli i Shell Kavfla - Kaflkaldere aras temizlik ve toprak yayma Derince Genelinde Çevre Düzenlemeleri Sokak ve caddelerde parke bordür ile asfalt afl nma-binder tabakas yap m Yenikent Mahallesi nönü Caddesi tafl duvar, tretuvar yap m Derince Hastanesi kuzeyindeki 17 imar yollar nda kullan lmak üzere parke tafl al m 18

31 Kaflkaldere Emniyet Müdürlü ü Hizmet Binas önü çevre düzenlemesi D-100 alt geçit bordürlerinin boyanmas Emniyet Müdürlü ü Kapal spor salonu çat onar m Kocaelispor tesisleri çat onar m ve idare binas n n boyanmas Kocaeli E itim Vakf Tesisleri çat yal t m, kapal spor salonu ve basketbol sahas boyanmas Derince Karayolu alt geçit kenar korkulu u yap m S rr Pafla Mahallesi trafik iflaretleri ile yaya geçitleri çizilmesi Köy Yollar nda Asfalt Çal flmalar Derince Denizciler caddesi yol çizgi iflaretlerinin yap lmas D-100 Karayolu üzeri (Sabanc Anadolu Lisesi Güneyi) yaya köprüsü onar m, nakliye dahil yap m Derince spor tesisleri üstü tafl istinat duvar yap lmas Derince Köprülü Kavfla bahçe tipi çelik halatl oto korkuluk, Kuruçeflme beldesi E-5 kenar otokorkuluk montaj demontaj yap lmas 19

32

33 fiehrimizin yükselifli hepimizin yükseliflidir.

34 Ayinesi iştir kişinin... ADALET KÖPRÜSÜ BARBAROS HAYRETTiN PAŞA PARKI ESKiHiSAR TÜNEL GEÇiŞi DENiZ ULAŞIMI

35 Ayinesi iştir kişinin... BAŞiSKELE SAHiL PARKI GAZANFER BiLGE BULVARI DÜZENLi DEPOLAMA KÜLTÜR MERKEZLERi

36 Ayinesi iştir kişinin... BÜYÜKŞEHiR HiZMET BiNASI KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVLANA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI GÖLCÜK SANAT GALERiSi

37 Ayinesi iştir kişinin... UMUTTEPE DUBLE YOLU KÖRFEZ HAYAT YOLU ARSLANBEY TAÇYAPRAK EVLERi KAVŞAK DÜZENLEMELERi

38 Ayinesi iştir kişinin... AĞAÇLANDIRMA DERiNCE TÜNEL GEÇiŞi TREKKING PARKURLARI KANDIRA ve EREĞLi YE DOĞALGAZ

39 Ayinesi iştir kişinin... YÜRÜYÜŞ YOLLARI SEKAPARK YENi SU KAYNAKLARI İÇME SUYU YATIRIMI

40 Ayinesi iştir kişinin... KiRAZLIYALI SAHiL PARKI GEBZE TATLIKUYU KAVŞAĞI ŞEHiT RAFET KARACAN BULVARI DENiZ DENETiMi

41 Ayinesi iştir kişinin... DOĞALGAZ YATIRIMLARI GEBZE EŞREF BiTLiS PARKI DOĞU KIŞLA GENÇLiK PARKI SEKA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

42 Ayinesi iştir kişinin... KARTEPE YE DOĞALGAZ ESKiHiSAR KALESi OYUN GRUPLARI ŞEHiR DERiNCE imar RO-RO PLANLARI YOLU

43 Ayinesi iştir kişinin... KÖYLERE HiZMET TURAN GÜNEŞ CADDESi KARAMÜRSEL YELKEN iskelesi DELiVELi-AKÇAOVA YOLU

44 Bu şehirde hayat var! KÜLTÜR YAYINLARI AMATÖR KULÜPLERE DESTEK TIR TiYATROSU SAHiL GÜVENLiK

45 Bu şehirde hayat var! KO-MEK SEVGiDE BULUŞALIM LALE FESTiVALi UÇURTMA ŞENLiĞi

46 Bu şehirde hayat var! SEVGi MAĞAZALARI YAZ SPOR OKULLARI KAĞITSPOR EVDE BAKIM

47 Bu şehirde hayat var! ANNELERE SÜT İFTAR ÇADIRI EĞiTiME %100 DESTEK RESTORASYONLAR

48 Hizmetlerimiz sürecek, flehrimiz yükselecek. Ve biz, Kocaeli için canla baflla çal flmaya devam edece iz.

16 Ayda. Gerçeklesen Hizmetlerden. A ustos 2015. www.elazig.bel.tr

16 Ayda. Gerçeklesen Hizmetlerden. A ustos 2015. www.elazig.bel.tr 16 Ayda Gerçeklesen Hizmetlerden Bazılarının Konu Baslıkları,, Sayg de er hem ehrilerim; Göreve geldi imiz tarihten bugüne 16 ay geride b rakt k. 5 y ll k görev süremizin 16 ay gibi k sa bir zaman diliminde

Detaylı

Gölcük e Buz Pateni pisti

Gölcük e Buz Pateni pisti Gölcük Belediyesi nin Ayl k Bültenidir. Ücretsizdir. Aral k 2011 Say :32 Yat r mlar bir bir gerçeklefltiriliyor Gölcük e Buz Pateni pisti Gölcük Belediye Baflkan Mehmet Ellibefl, Tüm Gölcük halk n heyecanland

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Ç NDEK LER. Editörden...2. Başkan dan...3. Bakan dan...4. TCDD den...8. Sektör den...12. Üyelerimizden...14. Üyelerimizden...18

Ç NDEK LER. Editörden...2. Başkan dan...3. Bakan dan...4. TCDD den...8. Sektör den...12. Üyelerimizden...14. Üyelerimizden...18 Ç NDEK LER Editörden...2 Teknik Müflavirlik Sektöründe Dün, Bugün, Yar n ISSN 1303 2585 mtiyaz Sahibi Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i ad na Yönetim Kurulu Baflkan Cemal AKÇA Yaz flleri Müdürü

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

BANDIRMA ERDEK GÖNEN

BANDIRMA ERDEK GÖNEN Band rmaerdekgönen BANDIRMA ERDEK GÖNEN Güney Marmara destinasyonu Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birleflti i, dünyan n eflsiz do a parças ve klimas Marmara Bölgesi stanbul'a 1saat 45 dakika uzakl kta,

Detaylı

Hayallerin yaşam alanı

Hayallerin yaşam alanı Hayallerin yaşam alanı Huzur, güven ve konforun kollarında her gün aşık olmak hayata yeniden... İstediğin an yudum yudum dostluğu paylaşmak bir fincan kahvede, istediğinde rüzgarın müziğini dinleyip, yapraklarla

Detaylı

Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN- Teflekkür ederim Say n Özmen.

Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN- Teflekkür ederim Say n Özmen. Sonuç olarak projemiz hakk nda bir fley söylemek gerekirse, Marmaray Projesi - nin tamamlanmas yla ülkemiz her bölgesini Avrupa ve Asya ya demiryoluyla kesintisiz ba layan ve stanbul ulafl m n n ana omurgalar

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Güvenilir, Verimli, Teknolojik...

Güvenilir, Verimli, Teknolojik... ADANA Ç MENTO SANAY T.A.fi. Ceyhan Yolu Üzeri 12. km. 01321 Adana Tel : (322) 332 99 50 Faks : (322) 332 97 32 bilgi@adanacimento.com.tr MARD N Ç MENTO SANAY ve T C. A.fi. Savur Yolu 6. km. 47019 Mardin

Detaylı

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette...

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette... DUYURU YELKEN OKULU Belediyesi Yelken Okulu kay tlar devam ediyor... Ayr nt l bilgi için: Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Belediyesi Gençlik Merkezi letiflim Merkezi Say : 6 - Ocak 2010 Baflbakan

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z. Limak Holding

Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z. Limak Holding çindekiler Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl tüm hedeflerimize ulaflt k 12 Grup fiirketlerimiz, fltiraklerimiz, Ba l Ortakl klar

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

FAAL YET 20 RAPORU06. ENKA Nfi AAT VE SANAY A.fi.

FAAL YET 20 RAPORU06. ENKA Nfi AAT VE SANAY A.fi. FAAL YET 20 RAPORU06 06 ENKA Nfi AAT VE SANAY A.fi. 2 fiirketler fiirketler nflaat ve Taahhüt Enerji Enka nflaat ve Sanayi A.fi. Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. Cimtas Mechanical Contracting

Detaylı

SAHTE ILACA CEP KONTROL

SAHTE ILACA CEP KONTROL Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat

Detaylı

A. Haydar BULUT / Belediye Başkanı

A. Haydar BULUT / Belediye Başkanı A. Haydar BULUT / Belediye Başkanı KIYMETL HEMfiEHR LER M Biz; büyümek, büyük düşünmekle başlar diyerek işe başladık Ve birlikte 5 altın yıl geçirdik. Bugün Derincemizin geldiği nokta gözler önünde. Derince

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu

SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu www.isu.gov.tr Bunlar Biliyor Muydunuz? Alo SU 185 hatt n n, haftan n 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdi ini ve bu servisi kulanarak telefonun tufllar yla ar

Detaylı

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI? 13:33 N bag b1 fiubat 2011 S: 25 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr Ulaflt rma ve letiflim Dergisi ULAfiTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?» Emre K nay, di doktorlar

Detaylı

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 47 N SAN 2007 6 16 24 38 Milletimizin yolundan ayr lmayaca z AK PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

84 > 93. Altyap > SK

84 > 93. Altyap > SK 84 > 93 Altyap > SK > Altyap SK 2005 te de H z Kesmedi ÇMESUYU YATIRIMLARI Terkos - kitelli çmesuyu sale Hatt : Terkos- kitelli aras nda isale hatt, Terkos Terfi Merkezi, denge bacas ; Malkoço lu nda 20.000

Detaylı

Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler

Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler 2 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu çindekiler 3 Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl 2010 da Hedef 2,5 Milyar Dolar 12 Grup

Detaylı