ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL BAġBAKANLIK ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ADÜAġ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, ĠSMETPAġA MAHALLESĠ 735 ADA 5 PARSEL TANITIM DOKÜMANI Nisan 2015, Ankara 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNEMLĠ NOT 3 1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.1. Genel Özellikler Tapu Kaydı TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı 6 2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ 2.1.Bilecik Ġli UlaĢım Ağındaki Yeri Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları 9 3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI 3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı Su Kaynakları Toprak Kabiliyeti EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI 4.1. Ekonomik Yapı Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU 5.1. Tapu Kayıt Bilgileri Parsel Üzerindeki Takyidatlar Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu ĠMAR DURUMU / Ölçekli Çevre Düzeni Planı /5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı /1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı HUKUKĠ DURUM EKLER Ek-1: Tapu Kaydı 18 Ek-2: 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı 19 Ek-3: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı 20 Ek-4: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı 21 Ek-5: Fotoğraflar 22 2

3 ÖNEMLĠ NOT Özelleştirme kapsam ve programına alınarak satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen Bilecik ili, Merkez ilçesi, ĠsmetpaĢa Mahallesi, 735 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) nın tarih ve 5402 sayılı yazısı ile yetki verilmiştir. Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) tarafından, Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 735 ada 5 parseldeki Arsa vasfındaki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı) için hazırlanmıştır. Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3. kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Bu Tanıtım Dokümanı, Bilecik Belediyesi, Bilecik Valiliği Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan Tapu Takyidat Durumu ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile ÖİB den temin edilen dokümanlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat i ya da tam olmaması nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez. Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı, Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA Tel : (312) * Faks: (312)

4 1 TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.1. Genel Özellikler Konu taşınmaz Bilecik il merkezinde 735 ada 5 no lu parselde arsa niteliğinde ve yüzölçümü 610,00 m 2 dir. Bölgenin önemli arterlerinden olan Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şelale Parkı yakınında, Yayla Sokak a cepheli, Osmanlı Camisi ile Maliye Lojmanları arasındaki parseldir. ŞELALE PARKI OSMANLI CAMİ MALİYE LOJMANLARI KONU TAŞINMAZ 4

5 Taşınmazın ana niteliği, Arsa olup arsa üzerinde herhangi bir kullanım bulunmamaktadır. Taşınmaz, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 5(Beş) Kat Konut alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları ise TAKS=0.40, KAKS=2,00 şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu bölge şehir merkezine yakın konumda olup otobüs ve dolmuşlarında güzergâhı olan Atatürk bulvarına yaklaşık 250 m yürüme mesafesindedir. Taşınmazın yakınında bir kısım yeni yapılaşmalar bulunmakta olup alt yapı ve ulaşımı tamamlanmış durumdadır. Ayrıca bölge sosyal donatı alanlarından, rekreasyon alanlarından ve kamu hizmetlerinden istifade etmektedir Tapu Kaydı Ana Gayrimenkul Bağımsız Bölüm Ġli Bilecik Pafta No - Blok No - Ġlçesi Merkez Ada No 735 Kat No - Bucağı - Parsel No 5 Bağ. Böl. No - Köyü - Niteliği Arsa Niteliği - Mahallesi İsmetpaşa Sokağı - Eklentiler - Mevkii Devedağı Parsel Alanı 610,00 m 2 Malik Maliye Hazinesi Edinme Sebebi ve Tarihi-Yev. Tesis Kadastrosu-İmar(TSM) Tapunun Türü Kat Mülkiyeti Kat İrtifakı Arsa Takyidat Bilgisi Bilecik Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan incelemede konu taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat olmadığı öğrenilmiştir. 5

6 1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı Konu taşınmaz Bilecik İli Merkez İlçesinin kuzeyinde bulunan İsmetpaşa Mahallesinde konumlanmaktadır. Bölgenin ana arteri olan Atatürk Bulvarında güney yönde ilerlerken Şelale Parkının yanından sağa doğru ayrılan Futbol Sokağa girilerek bir müddet ilerledikten sonra 2.sağdan Mustafa Kemal Sokak tan ardından yol bitiminden tekrar sağdan Hamzabey Sokak tan devam edilir. Bu sokakta da kuzey yönde Osmanlı Cami ye gelmeden bu sefer sola dönüldüğünde konu taşınmazın bulunduğu Yayla Sokak a ulaşmış oluruz. Konu parsel Yayla Sokak a cepheli, Maliye Lojmanları ile Osmanlı Camisi arasındaki parselde yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Maliye Lojmanları, Şelale Parkı ve Osmanlı Camii bulunmaktadır. 6

7 2 BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ 2.1. Bilecik Ġli Bilecik, Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu topraklardır. Sakarya nehrinin etrafında toprakları olan şehir antik çağlardan günümüze değin tarihin her döneminden izler almıştır. Zengin dereleri, gölleri, ormanları ve maden ocakları ile ayrı bir özellik taşır. Şehir en eski bilinen adları Agrilion ve Belekomadır. Bilecik, Türkiye nin 4 tane coğrafi bölgesinde toprakları olan tek ilimizdir. Marmara bölgesine bağlı olmasına rağmen Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde de toprakları vardır. Bilecik, Sakarya ırmağının etrafına kurulmuştur. Göletleri ve derelerinin çokluğu ile bereketli toprakları vardır. Bilecik merkez hariç 7 tane ilçesi, 7 tane beldesi ve 243 tane köyü bulunmaktadır UlaĢım Ağındaki Yeri Karayolu: Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına giren Bilecik ilinin 211 km si devlet yolu, 248 km'si il yolu olup toplam şebeke uzunluğu 459 km dir. 7

8 BĠLECĠK ASFALT YOLLAR ASFALT SATHĠ BETONU KAPLAMA SATIH CĠNSLERĠNE GÖRE YOL AĞI (KM) PARKE STABĠLĠZE TOPRAK TOPLAM DĠĞER YOLLAR ġebeke UZUNL. Devlet Yolu İl Yolu Toplam (Karayolları, 14. Bölge Müdürlüğü Verileri) Bilecik ilinin, konumu açısından 3 farklı coğrafi bölgeye komşu olması, ulaşım ve lojistik sektörleri açısından oldukça önemli bir pozisyona sahip olduğunu göstermektedir. Gerek Batı Marmara nın İç Anadolu ya açılımı gerekse Kuzey Marmara nın Güney Anadolu ya erişimi Bilecik üzerinden sağlanmaktadır. Bilecik toprakları üzerinden kuzeyden güneye geçen ve birbirini oldukça yakından izleyen karayolu ile demiryolu hattı İstanbul'un tüm Anadolu ile ilişkisini sağlamaktadır. İldeki en önemli karayolu D650 Devlet Yolu dur. İstanbul-Eskişehir yolu olarak da bilinen bu devlet yolunun yanı sıra Eskişehir-Bursa karayolu da Bilecik sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri ni birbirine bağlayan 25 numaralı devlet karayolu Bilecik İli nin Bozüyük İlçesi nden geçmektedir. Denizyolu: Bilecik e en yakın denizyolu ulaşım noktası Gemlik Limanı dır. Ayrıca; Karadeniz deki Karasu, İzmit Körfezi ndeki ve İstanbul daki limanlara kara ve demiryolu ile erişim imkânı bulunmaktadır. Havayolu: Havaalanı bulunmayan Bilecik e en yakın havaalanı il merkezine 47 km mesafedeki Bursa-Yenişehir Havalimanı dır. Yenişehir Bilecik arası karayolu bağlantılarının güçlendirilmesi ile Yenişehir Havalimanı lojistik açıdan önemli bir olanak yaratacaktır. Demiryolu: İstanbul-Ankara demiryolu hattı Bilecik ilinden geçmektedir. Bilecik, İstanbul- Ankara demiryolunun İstanbul (Haydarpaşa) yönünden 233. Ankara yönünden ise 345. km. sinde yer almaktadır. Bilecik ili sınırları dâhilinde 86 km. demiryolu hattı bulunmakta olup demiryolu işletmesi Osmaneli, Vezirhan, Karaköy İstasyon Şeflikleri, Bozüyük Gar Şefliği ve Bilecik Gar Müdürlüğü olmak üzere 4 ilçede teşkilatlanmıştır. Şehirlerarası seyahatlerde, özellikle İstanbul, Eskişehir ve Ankara ya yapılan seyahatlerde demiryolu kullanımı yaygındır. Bilecik Türkiye nin en yoğun kullanılan ve tren sıklığı en fazla olan demiryolu garlarından birisine sahiptir. Türkiye de işletmede bulunan ana hat ekspreslerinin % 50 si Bilecik ilini kat etmektedir. Haydarpaşa (İstanbul) Ankara hattı Türkiye de yolcu taşımacılığının en fazla yapıldığı hat olmaktadır yılında Türkiye deki ana hat ekspresi yolcularının % 51,5 i yukarıda adı geçen hat üzerinde seyahat etmektedirler. Öte yandan, Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattının etabı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Etapların tamamlanması ile birlikte demiryolu ulaşımı 8

9 yönünden yıllardan beri ülke ölçeğinde önemli bir merkez olan Eskişehir in aktaracağı tüm yolcu ve yük trafiği Bilecik üzerinden İstanbul a ulaşacak; İstanbul - Haydarpaşa çıkışlı yolcu trafiği de Bilecik üzerinden ülkeye dağılacaktır. Bilecik Ġline ulaģım: İlin Bursa, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere yakın olması ve ulaşım hattı üzerinde yer almasından dolayı, ulaşım açısından çok rahat bir konumdadır. 315 km: Ankara Eskişehir - Bilecik 250 km: İstanbul - İzmit Adapazarı - Bilecik 95 km: Bursa Bilecik 2.3. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması nda 2003 yılında yapılan çalışmada SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58 adet değişken kullanılmıştır. Yeni teşvik sistemine de dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu yıllarına ait 61 değişken kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge ve veri teminine ilişkin süreklilik hususları gözetilmiştir. SEGE-2011 verilerine göre Bilecik gelişmişlik sıralamasında 27. Sıradadır. 9

10 3 COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI 3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü Marmara ile İç Anadolu iklimi karışık haldedir. İklim geçit tipi özelliği gösterir. Güney ve doğusunda İç Anadolu'nun yayla iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı, diğer bölgelerde ise kışlar ılık geçer. Isı -12,3 C ile +37 C arasında seyreder. Senelik yağış miktarı metrekareye 430 milimetredir. Yağmurlar daha çok ilkbahar ve sonbaharda yağar. Bilecik ili topraklarının yarısına yakın bir kısmı ormanlıktır. Ağaçların çoğunluğu karaçam, kızılçam, sarıçam, köknar, kayın, meşe ve kestanedir. Ovaları az ise de akarsuları bol olduğundan her çeşit ürün yetişir 3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı Bilecik ili toprakları tepelik alanlar, dik ve derin vadilerle yarılmış aşınım düzlükleridir. Kuzey Anadolu kenar dağları, yani, Karadeniz dağlarının başlangıç merkezi, İç Anadolu platolarının başlangıç yeri, Marmara Bölgesinin ise kıyı ve akarsu çanak tabak ovalarının sona erdiği alanlarının tamamı ilin sınırları içerisindedir. Kuzey Anadolu dağlarının denizden içeriye doğru ikinci serisi olan Köroğlu Dağları ilin topraklarında başladığından arazinin batıdan doğuya doğru birden yükselmesine neden olur. Bu yükselti güneye doğru inildikçe dalgalı bir görünüm alır. Bozüyük Ovası ve Sakarya ırmağı ile kuzey-güney yönünde iki bölüme ayırır. Dağlar bu ırmağın her iki yakasında devam eder. Bilecik ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 500 metredir. Güneydoğuya Karasu vadisine gidildikçe yükseklik azalmaktadır. Nitekim bu vadide kurulu İstasyon Mahallesinin denizden yüksekliği 200 metreye kadar iner. Dağlar il topraklarının % 32 sine yakın bir bölümünü kaplar. Bu yükseltiler daha çok tepe görünümündedir. İlin en yüksek noktası Bozüyük ilçesinin batı ve güneybatısında yer alan yükseltiler üzerindeki Kala Dağı dır (1906 m).diğer önemli yükseltiler Yirce Dağı (1790 ), Metristepe (1300 m), Göldağı (1284 m), Kızılcaviran (1250 m), Osmaniye (1210 m), Ahi Dağı (1100 m), Dokuz Öküz Tepesi (1150 m), Ballıkaya (1050 m), Kızıltepe (990 m), Avdan Dağları (926 m), Paşa Dağları (922 m), Kurudağ (805 m) dır. Genellikle Sakarya Irmağı boyunca uzanan çok geniş olmayan düzlükler şeklinde ovalar il topraklarının % 7 lik bir bölümünü kaplar. Ovalar akarsuların dar ve derin vadilerden akarken parçaladıkları arazilerden taşıdıkları verimli alüvyonları son bölgelerinde biriktirmelerinden oluşan ovalarıdır. Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri Ovaları başlıca düzlük alanlardır. İlde yayla tanımı içerisine sokulabilecek düzlükler çok azdır. Bu tür yeryüzü şekilleri il topraklarının yalnızca % 0,5 ini oluşturmaktadır. İl topraklarının büyük bir bölümü (% 59,9) aşınım düzlükleri durumundadır. Tepelik alanlarda tümsekleşip tipik V biçimli vadilerle parçalanan bu düzlükler, il topraklarının engebeli bir görünüm almasına neden olmuştur. İl topraklarındaki vadiler genellikle dik ve derin yarıklar biçimindedir. Bunların en önemlisi Sakarya Vadisidir. Göksu Vadisi, Göynük Vadisi ve Karasu Vadisi de önemli vadilerdir. 10

11 3.3. Su Kaynakları Bilecik toprakları içinde en önemli akarsu, Sakarya Irmağıdır. Bu ırmak Deresakarı köyü civarında Bilecik'e girip, 75 km yol aldıktan sonra ili terk eder. Kışın suyu boldur (saniyede 100 m3), yazın ise bu miktar 8 metreküpe düşer. Bozalan köyü civarında çıkan Karasu, Osmaneli yakınında, Adapazarı'ndan gelerek Bilecik'e giren Göynük Çayı Osmaneli yakınlarında Sakarya'ya karışır. Sorğun Çayı, Karasuya, Sarısu, Porsuk Çayına karışır. Göksu, Hamsu Deresi, Sakarya'ya dökülür. Göller: Çerkesli Gölü: Yüzölçümü 45 hektar ve biriken su miktarı bir milyon metreküptür. Osmaneli yakınındadır. Dodurga Barajı: Sarısu üzerinde kurulmuş olup yüzölçümü 250 hektar ve su hacmi 35 milyon metreküptür. Sulama ve taşkınları önleme ve tarım arazilerini sulama maksadıyla yapılmış bir baraj gölüdür Toprak Kabiliyeti Bilecik ili topraklarının yarısına yakın bir kısmı ormanlıktır. Ağaçların çoğunluğu karaçam, kızılçam, sarıçam, köknar, kayın, meşe ve kestanedir. Ovaları az ise de akarsuları bol olduğundan her çeşit ürün yetişir. 11

12 4 EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI 4.1. Ekonomik Yapı Bilecik ilinde sanayi sektöründe yaşanan gelişmeler ilin, Marmara Bölgesi nde yer alan ve cazibe merkezleri olan İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerine yakın olması avantajıyla da son yıllarda ekonomik çekim ve yayılma merkezi durumuna gelmesini beraberinde getirmiş olup, bu durum, ilde gelirlerin artması sonucunu doğurmuştur. Bilecik ili kişi başına gelir bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde, Marmara Bölgesi ortalamasının ise altındadır. Kişi başına gelir bakımından Bilecik ili 81 il arasında 11. sıradadır. Bilecik ilinde istihdam edilenlerin sayısında da sürekli bir artış görülmektedir. Bilecik ilinde 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde işgücüne katılma oranı ise %56 dır ve %52,2 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Benzer durum erkek nüfus için de işgücüne katılma oranlarında görülmektedir. Bilecik %73 oranı ile %70,6 olan ülke ortalamasının üstünde bir seyir izlemektedir. Bilecik ilinde kadın nüfusun işgücüne katılma oranı ise %39 ile %39,6 olan ülke ortalamasının altındadır Sektörler ÇalıĢan Sayısı Oran (%) Tarım ve Hayvancılık 394 3,38 Resmi Kurum ,88 Eğitim 896 7,68 Hizmetler Sağlık 473 4,05 Ticaret ,30 Ulaştırma 291 2,49 Sanayi İmalat Sanayi ,21 TOPLAM ,00 12

13 4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı Ġl/Ġlçe Merkezi Belde/Köy Toplam Bilecik Toplam Toplam Toplam Merkez Ġlyasbey Bozüyük Dodurga Gölpazarı Ġnhisar Osmaneli Pazaryeri Söğüt Yenipazar Toplam Kaynak (TÜİK: 2012 Yılı İl İlçe Nüfusları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (Adnks) Veri Tabanı) 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre İlin toplam nüfusu kişidir. Son otuz yıllık süreçte ilin nüfus yapısında önemli değişimler yaşanmamasına karşın, Marmara bölgesinin hızlı sanayileşmesi, artan işgücü ihtiyacı, kentleşme gibi nedenlerden dolayı, Bilecik ilinden sanayileşen kentlere doğru bir göç hareketi olmuştur. 13

14 5 MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU 5.1. Tapu Kayıt Bilgileri Satışa konu 735 ada 5 parselin tamamı tarihinde Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir: Ġl-Ġlçe Ada- Parsel No Malik Tarih- Yev. Ana TaĢınmazın Niteliği Yüz Ölçümü (m 2 ) Bilecik-Merkez 735/5 Maliye Hazinesi Arsa 610, Parsel Üzerindeki Takyidatlar Bilecik Valiliği Tapu Müdürlüğünce verilen tarihli taşınmaza ait tapu kaydında herhangi bir takyidat bilgisi bulunmadığı belirlenmiştir Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu Konu taşınmaz Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi sınırları içinde bulunmakta olup parsel üzerinde resmi ya da gayri resmi bir kullanım mevcut değildir. 14

15 6 ĠMAR DURUMU / Ölçekli Çevre Düzeni Planı Bilecik 1/ ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Meclisinde 01 Ağustos 2008 tarihinde görüşülmüş olup, 2008/101 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bilecik İli, Merkez İlçesi, İsmet Paşa mahallesi, Deve Dağı Mevkii nde bulunan 735 ada 5 nolu parsel Kentsel Yerleşme Alanları içinde yer almaktadır. Kentsel yerleģim alanları: Bu planda kentsel yerleşim alanları için yapılmış olan nüfus kabulü esas olmak üzere, kentsel yerleşimler içindeki yoğunluk dağılımı imar planlarında yapılacaktır. İmar planında yer alacak nüfus, o yerleşim için bu planla getirilen toplam nüfus kabulünü aşamaz. Bu planda kentsel yerleşim alanları olarak gösterilemeyen ve belediye sınırları içine alınarak mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında yapılacak alt ölçekli planlamalarda yerleşmenin mahalle olarak bağlandığı sınırlar kentsel yerleşik alan olarak esas alınır. Bu yerleşmelerin mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları bağlandıkları belediyenin bu plan ile yapılmış nüfus kabullerine eklenir. Alt ölçekli planlamalarda yerleşmenin sahip olduğu geleneksel doku ve yapılaşma özellikleri ile civarındaki alanın doğal özellikleri planlama aşamasında dikkate alınır ve koruma kararları oluşturulur. İmar planlarında, daha uygun çözümlerin üretilmesi için, aynı plan ve uygulama kapsamına girmesi koşulu ile farklı idari sınırlar içinde kalan alanlar arasında yoğunluk transferi yapılabilir. Bu alanlarda yapılacak imar planlarında, bu planda kabul edilen nüfusun gereksinimi olan kentsel sosyal ve teknik altyapı alanları 3194 sayılı İmar Kanununda belirtilen standartlar çerçevesinde sağlanacaktır. Kentsel yerleşim alanlarında, aşağıdaki listede belirtilen nüfus kabulleri planlamaya esas olacaktır /5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı Bilecik Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġsmet PaĢa Mahallesi, Deve Dağı Mevkii nde bulunan 735 ada 5 nolu parselin bulunduğu alana ait Bilecik Belediye Meclisinin tarih ve 50 sayılı kararı ile onanan Bilecik (Merkez) Revizyon ve İlave İmar Planına yapılan itirazlar sonucunda tekrar değişiklik yapılarak tarih ve 66 sayılı meclis kararı alınmıştır. 15

16 6.3.1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı 1/1000 ölçekli Bilecik (Merkez) Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Söz konusu 735 ada 5 nolu parsel Konut Alanı olarak planlıdır. Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam-5 kat, TAKS: 0.4, KAKS: 2.0, ön bahçeden 5 metre, yan bahçeden 3 metre çekme mesafeli olarak belirlenmiştir. İtiraz sürecinden sonra bazı plan notlarında değişimler olmuştur. Bunlar aşağıdadır; 1. İlave revizyon imar planı notları 3.10 maddesinde yer alan Eğimden yararlanılarak kazanılan katlar yapı inşaat alanı hesabına dâhildir. Ancak eğimin %20 ve üzerinde olduğu kesimlerde çıkan ikinci bodrum katların iskan edilen piyeslerinin %50 si toplam inşaat alanına dahil değildir. ibaresinin ; Eğimden yararlanılarak kazanılan bodrum katların iskan edilen piyeslerinin %50 si K.A.K.S. (Emsal) alanına dahil değildir. şeklinde değiştirilmesi, 2. İlave revizyon imar planı notları 3.16 maddesinin A bendinin 2 paragrafın çıkarılması, 3. İlave revizyon imar planı notları 3.16 maddesinin E bendinin 1. Paragrafın da kotuna göre verilen (h) yükseklikleri son kat tavan döşemesi üst kotudur. Zemin kat ve taban kotu en fazla + 2,40 m. dir. Bunun üzerine ilave edilecek her kat için konutlarda taban kotu tavan döşemesi üst kotu arası 3,00 m. den hesap edilerek yapı yüksekliği verilir. Müştemilatlarda yapı yüksekliği h: 2,00 m. dir. Şeklinde yer alan ibarenin kotuna göre verilen (h) yükseklikleri son kat tavan döşemesi üst kotudur. Zemin kat ve taban kotu en fazla + 1,00 m. dir. Bunun üzerine ilave edilecek her kat için konutlarda taban kotu tavan döşemesi üst kotu arası 3,00 m den hesap edilerek yapı yüksekliği verilir. Müştemilatlarda yapı yüksekliği h: 2,00 m dir. Şeklinde düzenlenmesi, 4. İlave revizyon imar planı notları 3.16 maddesinin H bendindeki Bulunduğu cephe alanının % 50 sini aşmamak üzere ön ve arka cephelerde bina izdüşümünü en fazla 1,00 m aşan kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar emsal hesabına dâhildir. Ve 5. Ticaret alanında cephe alanının % 50 sini geçmemek ve 1,00 m yi aşmamak şartı ile ön cephede, tabi veya tesviye edilmiş zeminle çıkma altı arasındaki en yakın düşey mesafe hiçbir noktada 3,00 m den az olmamak koşulu ile kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar emsal hesabına dâhildir. ibarelerinin plan hükümlerinden çıkarılması ile itirazın kabulüne karar verilmiştir. 1/1000 ölçekli Bilecik (Merkez) Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Söz konusu 735 ada 5 nolu parsel Konut Alanı olarak planlıdır. Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam-5 kat, TAKS: 0.4, KAKS: 2.0, ön bahçeden 5 metre, yan bahçeden 3 metre çekme mesafeli olarak belirlenmiştir. 16

17 7 HUKUKĠ DURUM Konu gayrimenkulün bulunduğu parsele ilişkin mahkeme kararı bulunmamaktadır. KAYNAKÇA: - Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr) - Karayolları Genel Müdürlüğü (www.kgm.gov.tr) - Bilecik Belediyesi - Bilecik Tapu Sicil Müdürlüğü ve Bilecik Valiliği - Kalkınma Bakanlığı SEGE Araştırma Raporu 17

18 EK-1: TaĢınmaza Ait Tapu Kaydı 18

19 EK-2: 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı 19

20 TANITIM DOKÜMANI EK-3: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı 20

21 EK-4: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı 21

22 EK-5: Fotoğraflar 22

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL BAġBAKANLIK ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ADÜAġ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN ĠLĠ, EFELER ĠLÇESĠ, TEPECĠK

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠLĠ, MANAVGAT ĠLÇESĠ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL BAġBAKANLIK ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ADÜAġ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, ÖSENEK

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.5

İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.5 1 İÇİNDEKİLER ÖN KAPAK.....1 BAŞKANIN SUNUŞU...3 I. GİRİŞ.5 II. GENEL BİLGİLER..7 A. İlimizin Tarihi, Coğrafi ve Ekonomik Yapısı.7 B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat...16 C. Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları....20

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ-KARTAL İLÇESİ 2505 ADA 70 PARSELİN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ GAYRİMENKULE DAYALI HAK VE FAYDA DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 09.04.2015

Detaylı

İZMİR İLİ KARŞIYAKA İLÇESİ ŞEMİKLER MAHALLESİNDE 15 ADET PARSEL DEĞERLEME RAPORU

İZMİR İLİ KARŞIYAKA İLÇESİ ŞEMİKLER MAHALLESİNDE 15 ADET PARSEL DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İZMİR İLİ KARŞIYAKA İLÇESİ ŞEMİKLER MAHALLESİNDE 15 ADET PARSEL

Detaylı

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ 1 İÇİNDEKİLER 1.SAKARYA (GENEL BİLGİLER)... 4 2.SAKARYA İLİ NİN GENEL ANLATIMI... 5 2.1.Coğrafi Konum, Doğal ve

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SANAYİ BİNASI, DEPO, SU DEPOSU VE ARSA VE ARSA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / TUZLA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SANAYİ BİNASI, DEPO, SU DEPOSU VE ARSA VE ARSA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / TUZLA 1512 parsel 1850 parsel 1990 parsel REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SANAYİ BİNASI, DEPO, SU DEPOSU VE ARSA VE ARSA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / TUZLA ARALIK, 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 060 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÜTAHYA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Alipaşa Mah. Cumhuriyet Caddesi., No: 49 Merkez,

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK ARALIK, 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. BÖLÜM 2. 2.1. 2.2. SERTİFİKASYON VE ONAY

Detaylı

AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Refans No AD-YKG10005 Rapor Tarihi 24.12.2014 Meşrutiyet mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, İsmet Öztürk

Detaylı

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Refans No : AD-YKG10003 Rapor Tarihi : 24.12.2014 Çayağzı (Riva) Köyü F22C06A1A pafta,1164 ada,

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET DEPOLAMA TESİSİ, 2 ADET TARLA VE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU KOCAELİ / KARTEPE

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET DEPOLAMA TESİSİ, 2 ADET TARLA VE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU KOCAELİ / KARTEPE REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET DEPOLAMA TESİSİ, 2 ADET TARLA VE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU KOCAELİ / KARTEPE ARALIK, 2014 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 404 ADA 39 PARSEL ESENYURT İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 13 ADET PARSEL (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310007-REV2 ATAŞEHİR 13

Detaylı

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Refans No : AD-YKG10004 Rapor Tarihi : 24.12.2014 Göllü (Riva) Köyü 1 pafta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ'NDE YER ALAN EMLAK KONUTLARI GEBZE 1. ETAP BÜNYESİNDEKİ 535 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN KURUM TALEP

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FECİR İŞ MERKEZİ İSTANBUL/ARNAVUTKÖY 113 ADA 8 PARSEL 17.01.2013 2012/400-111 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

İSTANBUL, PENDİK, 240EF3D PAFTA, 3985 ADA, 3 PARSEL 3 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU BİRİMLER DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL, PENDİK, 240EF3D PAFTA, 3985 ADA, 3 PARSEL 3 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU BİRİMLER DEĞERLEME RAPORU UYUM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. VE TİC. AŞ. İSTANBUL, PENDİK, 240EF3D PAFTA, 3985 ADA, 3 PARSEL 3 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU BİRİMLER DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL, 28 Haziran, 2013 İstanbul, 28.06.2013 Sn. Erol

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 2012 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM ve İNŞ. TİC. A.Ş. ANKARA, ÇANKAYA, LODUMU (BİLKENT-1) MAHALLESİNDE YER ALAN 26053 ADA 2 PARSELDE KONUMLU BULUNAN MESKEN VASFINDAKİ TAŞINMAZIN

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ' NDE YER ALAN EMLAK KONUTLARI GEBZE 1. ETAP BÜNYESİNDEKİ 1 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310023-REV. GEBZE

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ'NDE YER ALAN TUZLA EMLAK KONUTLARI 1.ETAP 2.KISIM PROJESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN KURUM REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Detaylı