Bu bölümde sunulan bilgiler birkaç kaynaktan derlenmiştir. Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu bölümde sunulan bilgiler birkaç kaynaktan derlenmiştir. Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir:"

Transkript

1 8 TATLI SU ORTAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLER 8.1 GİRİŞ Bu bölüm teklif edilen Otoyol Projesinin, Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki yeraltı suları ve karasal yüzey suları üzerindeki olası etkilerinin değerlendirmesini içermektedir. Değerlendirmenin kapsamı belirlenirken, aşağıdaki etki türleri Projenin olası sonuçları olarak belirlenmiştir: İnşaat sırasında kasıtlı olarak veya kazayla su kaynaklarına fiziksel müdahaleler yapılması sonucunda hidroloji veya su kaynaklarının kalitesi üzerinde oluşabilecek olası etkiler; ve Otoyolun (köprü, altgeçit, viyadük ve menfez gibi herhangi bir bölümü dahil olmak üzere) işletilmesi sırasında su kaynaklarına yapılabilecek olası etkiler. Proje yapılarının (İzmit Körfezi Köprüsü gibi) deniz ortamı üzerindeki etkileri 4.Bölüm de ele alınmıştır. Su ortamı açısından ekolojik mevcut durum ve Proje yapılarının ekoloji üzerindeki etkileri ise 9. Bölüm de incelenmiştir. Bu çalışmanın hedefi öncelikle, Projenin etki alanı dâhilindeki hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri belirlemek olmuştur. Otoyol inşaatından ve işletiminden önceki mevcut durum verilerinin belirlenmesinde, tatlısu ortamlarına dair yayınlanmış bilgiler ve su kalitesi hakkındaki bilgilerden faydalanılmıştır. Temel veriler toplandıktan sonra, Otoyolun inşaat ve işletme aşamalarında oluşabilecek olası etkileri ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. Tanımlanan etkilerin her birine yönelik etki azaltma önlemleri geliştirilmiştir ve kalan etkiler tespit edilmiştir. 8.2 BİLGİ KAYNAKLARI Bu bölümde sunulan bilgiler birkaç kaynaktan derlenmiştir. Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EIE) (2000), Su Akımları Yıllığı ve internet haritaları: (Kasım 2011). Çevre ve Orman Bakanlığı (2004), Türkiye Çevre Atlası. Çevre ve Orman Bakanlığı (2008a), Gediz Havzası Koruma Eylem Planı. Çevre ve Orman Bakanlığı (2007), Yalova İl Çevre Durum Raporu. Çevre ve Orman Bakanlığı (2008b), Kocaeli İl Çevre Durum Raporu. Çevre ve Orman Bakanlığı (2008c), Bursa İl Çevre Durum Raporu. Çevre ve Orman Bakanlığı (2008d), İzmir İl Çevresel Durum Raporu. Orhangazi ve İzmir arasındaki bölgeler için yılları arasında yapılmış önceki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Çalışmaları ve 8-1

2 Çevre Kirliliğini Önleme Projeleri (ÇKÖP) çalışmaları. (ÇED/ÇKÖP ) Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Otoyolun etki alanı üzerinde hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalar (2010/11). TÜBİTAK-MAM (2010a), Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planı, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi. TÜBİTAK -MAM (2010b), Marmara Havzası Koruma Eylem Planı TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi. TÜBİTAK -MAM (2010c), Susurluk Havzası Koruma Eylem Planı TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi. Uluabat Sulak Alan Yönetim Komisyonu (USAYK), sözlü iletişim (2011). Su kuyularının, koruma alanlarının, sulama kanallarının ve sulama sistemlerinin konumu gibi bilgiler de dâhil olmak üzere, yüzey ve yeraltı suları hakkında güncel bilgiler elde etmek için DSİ Bursa, Balıkesir ve İzmir bölge müdürlükleriyle iletişime geçilmiştir. Otoyol a 500 m mesafe içerisinde bulunan bütün yerleşim yerlerinin muhtarlarıyla, özellikle sulama tesislerinin ve içme suyu kaynaklarının konumu hakkında bilgi almak için telefon görüşmeleri yapılmıştır. Kasım 2010 ve Şubat 2011 arasında ve güzergah değişikliğinin yapıldığı alanlarda Eylül ve Ekim 2011 de yapılan ekolojik araştırmalarda başlıca akarsu geçiş yerleri ziyaret edilmiştir. 8.3 DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE KISTASLARI Genel Bakış Önerilen Otoyolun ölçeği ve doğası, gerek inşaat gerekse işletme aşamalarında, güzergâh üzerindeki bölgenin hidrolojisini önemli ölçüde etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Otoyolun Gebze den İzmir e kadar uzanan güzergâhı üzerinde bulunan dört büyük havza dâhilindeki yüzey suyu ve yeraltı suyu kaynakları çalışma alanının kapsamı içindedir. Otoyolun uzunluğu nedeniyle yapılan değerlendirme, Otoyolun etkisi altında kalabilme potansiyeli olan başlıca yüzey sularına odaklanmıştır. Bu yüzey suları aşağıdaki gibidir: Her havzadaki başlıca nehirler ve geçişler, DSİ drenaj ve sulama kanalları ve Doğal göller ve baraj gölleri gibi durgun sular. Otoyol güzergâhı boyunca hidrojeolojik özellikler büyük farklılıklar göstermektedir ve bu güzergâhtaki yeraltı suyu potansiyeli önemsiz ile önemli akiferler arasında değişen bir çeşitliliğe sahiptir. Değerlendirme kapsamı dâhilindeki yeraltı suyu kaynakları aşağıdaki gibidir: Otoyol yakınındaki yerleşim yerlerinin yeraltı suyu kaynakları ve DSİ tarafından belirlenen yeraltı suyu koruma alanları. 8-2

3 8.3.2 İnşaat Aşaması Bazı inşaat çalışmaları yüzey ve yeraltı sularını olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu etkiler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Otoyola yönelik yarma ve dolgu çalışmaları, taş ocaklarının işletilmesi, peyzaj çalışmaları, alanın temizlenmesi ve toprak stok sahaları nedeniyle oluşabilecek yüzey akışları. İnşaat sırasında tehlikeli malzemelerin (yakıtlar ve yağlar) ve sıvı çimento gibi inşaat malzemelerinin kazayla dökülmesi. İnşaat safhasında beton yüzeyin su geçirmezliğini sağlamak için gerekli malzemelerin ve bitümlü malzemelerin kullanılması. Saha içerisindeki inşaat tesislerinden (örneğin asfalt plentleri) ve yakıt ikmal istasyonları ve depolardan kaynaklanan sızıntılar/dökülmeler. İnşaat sahalarındaki şantiye ve koğuşlarda oluşan atıksu. Arazi temizleme çalışmaları sırasında mevcut yüzey suyu oluşumlarının (örneğin kanalların ve akarsu yataklarının) bozulması. Kazı çalışmalarının bir parçası olarak doğal yapıda derin yarma işlemlerinin yapılması. Yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda mühendislik yapılarının inşa edilmesi, İşletme Aşaması Bazı işletme çalışmaları yüzey ve yeraltı su kaynaklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu etkiler aşağıda özetlenmiştir: Buzlanma önleyici maddelerin ve egzoz salımlarının Otoyol yüzeyi üzerinde yoğunlaşması ve yol drenaj sistemlerine taşınması. Trafik kazaları sonucunda veya benzin istasyonu ve servis alanlarında yaşanabilecek dökülmeler/sızıntılar. Viyadüklerle yapılacak nehir ve dere geçitleri, ana akarsular üzerine kurulacak köprüler ve daha küçük akarsular için yapılacak menfezler. Farklı seviyeli kavşak ve köprü gibi yapıların varlığı. Otoyol bileşenlerinin (asfalt yüzey, drenler) neden olabileceği akıntılar. Proje yapılarının varlığı, taşkın depolama kapasitesinde düşüşe neden olarak başka bölgelerde taşkın riskinin artmasına yol açabilir. Otoyol üzerindeki yüzeylerin su sızdırmaz hale getirilmesiyle yeraltı suyu düzeylerinde düşüş oluşabilir. Yeraltı suyunu Otoyol yapılarının en az 1,50 m aşağısında tutmak amacıyla daha derinlere yapılan kazılar kalıcı susuzlaşmaya veya yeraltı suyu akış rejiminde kalıcı değişikliklere neden olabilir. 8-3

4 Dolgu alanlarının özellikle kirlilik potansiyeline sahip malzemeler nedeniyle yaratacağı etkiler Önem Kıstasları Bu bölümde kullanılan değerlendirme yöntemi ve kıstasları, 1. Bölüm de sunulan genel yöntemleri temel almaktadır. Ancak, bu yöntem, ÇSED nin hazırlandığı sıradaki mevcut tasarım detayı ve gelecekteki temel koşullara ilişkin varsayımlar dikkate alınarak, aşağıda açıklandığı şekilde uyarlanmıştır: Projenin Faz 1 bölümü (yani Kesim I) ve Faz 2 nin Kesim II si dâhilindeki başlıca yüzey sularından geçişler daha detaylı değerlendirilmiştir. Tüm diğer geçişler için etki değerlendirmesi ve uygun etki azaltıcı önlemlerin değerlendirilmesi, ilgili inşaat ve işletme faaliyetleriyle bağlantılı olarak genel hatlarıyla ele alınmıştır. Mevcut durum verileri, arıtılmayan belediye atıksuları ile sanayi ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular (Nilüfer Çayı örneğinde olduğu gibi) nedeniyle Proje Alanı ndaki su kütlelerinin büyük çoğunluğunun kirliliğe maruz kaldığını (genellikle ağır düzeyde) ve çoğunun yaygın ve fazla sulama kaynağı olarak kullanılmasından kaynaklanan düşük debilere maruz kaldığını (örneğin Gediz Nehri); ayrıca çok sayıda daha küçük akarsuyun da sadece mevsimlik akışa sahip olduğunu göstermektedir. Standart etki değerlendirme yaklaşımı, su kütlelerinin herbiri için ilgili mevcut koşullar/hassasiyetler göz önüne alınarak, Otoyoldan kaynaklanacak olan çeşitli potansiyel etkileri değerlendirmek ve ardından, etki seviyelerini düşürmeye yönelik uygun etki azaltıcı önlemleri belirlemek şeklindedir. Bunun anlamı, mevcut düşük su kalitesine ve düşük seviyede duyarlılığa sahip olan akarsuların, daha yüksek kaliteli birkaç akarsuya kıyasla, daha düşük seviyeli etki azaltıcı tedbirlere maruz olabileceğidir. Ancak, ERM bu Proje için daha muhafazakâr ve temkinli bir yaklaşım benimsemiştir: (i) ERM, mevcut kötü koşullardan bağımsız olarak, ülkedeki ilgili kanun ve yönetmeliklerin sayısının (ve bunun sonucu olarak da yaptırım gücünün) her geçen gün artması nedeniyle (1) gelecek yıllarda kirliliğin engellenmesi ve atıksuların arıtılmasına yönelik çok büyük yatırımlar yapılacak olmasından dolayı, su kütlelerinin kalitesinin önemli ölçüde iyileşeceğini varsaymaktadır. (ii) Buna göre, mevcut durumda düşük kalitede olan akarsular da gelecekte (Proje nin ömrü içerisinde) iyi veya yüksek kaliteli hale gelebilir (örneğin, İznik Gölü ve gölü besleyen pek çok akarsu halen düşük kaliteye sahiptir; ancak, bu gölün gelecekte içme suyu kaynağı olarak kullanılması planlanmaktadır ve onu besleyen akarsu kollarının kalitelerinin mutlaka yükseltilmesi gerekmektedir). (iii) Bu nedenle ERM Proje Alanı ndaki su kütlelerinin gelecekteki temel durum koşullarının iyi/yüksek kalitede olacağını ve bu su kütlelerinin yüksek seviyede hassasiyete sahip olacağını varsaymakta ve bu doğrultuda önerilen etki azaltıcı önlemler, gelecekte varolacağı varsayılan temel koşullar uyarınca, tüm etkileri engelleyecek ya da az önemli veya ihmal edilebilir düzeyde kalan etkiye indirecek şekilde tasarlanmaktadır. (1)Türkiye, atıksu yönetmeliklerini, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi ( ), ÇOB, Ankara, 2006 çerçevesinde AB yönetmelikleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir; raporun yazarları Strateji nin hedeflerinin yakalanması için kentsel atıksu arıtma amaçlı yıllık yatırımların gelecekte iki katına çıkarılmasının gerekeceğini öngörmektedir. 8-4

5 Kısım 8.5 te değerlendirilen bütün potansiyel etkileri önlemek veya ihmal edilebilir bir seviyeye düşürmek amacıyla tespit edilen uygun etki azaltıcı önlemler, Kısım 8.6 da tanımlanmıştır. 8.4 MEVCUT ORTAM Havzalar Türkiye de toplam yüzey akışı yıllık ortalaması 186 milyar m³ olan 26 havza bulunmaktadır. Havzaların ülke genelindeki dağılımı Şekil 8.1 de gösterilmiştir. Şekil 8.1 Türkiye nin Havzaları kaynak: Otoyol dört büyük havzadan geçmektedir: Marmara Denizi, Susurluk, Ege Suları ve Gediz (bkz. Şekil 8.2). Herbir su havzası aşağıdaki alt kısımlarda ele alınmaktadır (Not: aşağıdaki şekilde Otoyol güzergâhı kırmızı çizgiyle ve 50 şer kilometrelik aralıklar halinde gösterilmektedir). Şekil 8.2 Otoyol Güzergâhının Geçtiği Havzalar 8-5

6 kaynak: Marmara Denizi Havzası (Faz I ve Faz II nin 2. Kesimi) Marmara Denizi Havzası (bkz. Şekil 8.3), Otoyol tarafından KM 0 ila yaklaşık KM 75 arasında geçilmekte ve Susurluk yüzey suları ağı haricinde Marmara Denizi ne dökülen bütün yüzey sularını kapsamaktadır. Yıllık toplam akım hacmi ortalama 5,8 milyar m³ olan havzanın yüzey alanı km² dir. Marmara Denizi Havzası ülkenin en yüksek nüfus yoğunluğuna (toplam nüfusun %25 i) ve en yüksek sanayileşme oranına (toplam sanayinin %50 si) sahiptir. Bu havzadaki kirlilik kaynakları endüstriyel, evsel ve tarımsal faaliyetler ile deniz taşımacılığı faaliyetleridir. Projenin İzmit Körfezi ve deniz ortamı üzerindeki etkileri 4. Bölüm de anlatılmaktadır. Otoyolun Faz 1 bölümünün neredeyse tamamı bu havza içerisinde yer almaktadır. 8-6

7 Şekil 8.3 Marmara Denizi Havzası kaynak: Susurluk Havzası (Önemli bir bölümü Faz 2 dâhilinde) Susurluk Havzası (Şekil 8.4) Otoyol tarafından KM 75 ila KM 255 arasında bulunmaktadır ve Marmara Denizi nin güneyinde yer almaktadır. Havzanın yüzey alanı km², yıllık toplam akım hacmi ise ortalama 4,14 milyar m³ tür. Bu havzadaki en önemli akarsular Nilufer Deresi, Mustafakemalpaşa Deresi, Simav Deresi ve Kocacay Deresi dir. Uluabat Gölü ve Manyas Gölü Susurluk Havzası içinde yer alan göllerdir. Susurluk havzası tamamen Projenin 2. Fazı kapsamındadır. 8-7

8 Şekil 8.4 Susurluk Havzası kaynak: Ege Suları Havzası (Faz 2) Ege Suları Havzası, Otoyol tarafından KM 255 civarından yaklaşık KM 300 e dek ve sonra tekrar KM 375 den otoyolun bitimine dek geçilmektedir (kuzey kısmı için Şekil 8.5/Alan No.4 ve güney kısmı için Şekil 8.6/Alan No.4 e bakınız). Yüzey alanı km² ve yıllık toplam akım hacmi ise ortalama 2,09 milyar m³ tür. Bakırçay Ege Denizi ne dökülen başlıca akarsulardan biridir. Bu su havzası Projenin sadece 2. Fazıyla bağlantılıdır. 8-8

9 Şekil 8.5 Ege Suları Havzası kaynak: Gediz Havzası (Faz 2) Otoyol güzergahı Gediz havzasını (bkz. Şekil 8.6) KM 255 civarı ila yaklaşık KM 300 arasında geçmektedir. Havzanın yüzölçümü yaklaşık km 2 dir ve Gediz Nehri ve kolları aracılığıyla, Ege Bölgesi ndeki yüzey sularını Ege Denizi ne boşaltır. Havza nın yıllık toplam akım hacmi ortalama 1,95 milyar m³ tür. Bu havza sadece Projenin 2. Fazıyla bağlantılıdır. 8-9

10 Şekil 8.6 Gediz Havzası kaynak: Gediz Havzası ndaki tarımsal faaliyetler sulamaya dayalıdır; Alaşehir, Manisa ve Menemen de yaşanan hızlı sanayileşme sonucunda Gediz Nehri ne atıksu deşarjı başlamış ve bu da yüksek seviyede kirliliğe neden olmuştur Yüzey Suları Durgun Su Kütleleri Faz 1 - Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Kesim I deki ilgili durgun su kütleleri İzmit Körfezi, Hersek Sulak Alanı ve İznik Gölü dür. İzmit Körfezi, Marmara Denizi yle benzer hidrografik özellikler taşımaktadır. Yüzey tuzluluk oranı yılın ılık dönemlerinde, Karadeniz den su akışının artması nedeniyle, binde seviyesine kadar düşmektedir. Karadeniz in yüzey tuzluluk oranı soğuk dönemlerde binde seviyesindedir. Yüzey su sıcaklıkları yıl boyunca 7 C ila 24 C arasında değişirken, dip katmanlardaki sıcaklık 14,5 C-15 C aralığında neredeyse sabit kalmaktadır. Yüzey suyu kaynaklarından İzmit Körfezi ne yüklenen kirliliğin gittikçe artmasına rağmen, balıkçılık halen körfezdeki önemli geçim faaliyetlerinden biridir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2006b). Otoyolun KM ve KM noktaları arasında yer alan İzmit Körfezi Köprüsü nün İzmit Körfezi üzerinden geçmesi tasarlanmaktadır. Hersek Sulak Alanı, Marmara Denizi nin güneyinde bulunan ve denizden beton bir dalgakıranla ayrılan bir lagündür. Deniz seviyesindeki lagünün yüzölçümü 150 hektar, yaklaşık ortalama derinliği ise 1,5-2 m dir. Lagün yeraltı sularından beslenmektedir. Ötrofik özellikler taşıyan lagün, sualtı bitkileri açısından zengindir. Özellikle lagünün batısında bulunan kamışlıklar, çeşitli deniz türleri için ideal bir su ekosistemi sunmaktadır. Dolayısıyla lagün, göç rotası buradan geçen göçmen kuş türleri için de, kışı geçirebilecekleri ve besin bulabilecekleri ideal bir barınak sağlamaktadır (2007 Yılı Yalova İl Çevre Durum Raporu). Hersek Sulak Alanı nın ekolojik özellikleri 9. Bölüm de ele alınmıştır. Yukarıda açıklanan özellikleri nedeniyle bu lagün, RAMSAR Sözleşmesi nin sulak alan tanımlarına uymaktadır (Çevre ve Orman 8-10

11 Bakanlığı, 2007). Hersek Sulak Alanı, Otoyolun doğu kenarına yaklaşık 150 metre mesafede ve İzmit Körfezi Köprüsü nün Güney Yaklaşım Viyadüğü yakınlarında, KM ve KM noktaları arasında yer almaktadır. Deniz seviyesinin 85m üzerinde yer alan İznik Gölü nün yüzölçümü yaklaşık 310 km², ortalama derinliği ise 30 m dir. Göl sınırlarıyla Otoyol arasındaki en yakın mesafe 1,7 km dir ve bu en yakın nokta KM hizasındadır. Devlet Su İşleri nin yaptığı araştırmalara göre ph değeri 8,5 olan göldeki fosfat ve azot oranı yüksek seviyelerdedir. Dört kirli dere ve gölün yakınlarındaki bütün yerleşim yerlerinden gelen arıtılmamış atık sular göle boşalmaktadır ve bu durum gölün kirlilik seviyesini arttırmıştır. Ayrıca gölün toplam yüzey alanının 416 hektarı tarımsal amaçlar için susuzlaştırılmıştır ve hektarlık tarım alanının sulama ihtiyacı gölden sağlanmaktadır. İznik gölü 1990 yılında koruma alanı ilan edilmiştir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008c) ve bir dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır. İznik Gölü, Gemlik Körfezi ne (Marmara Denizi), körfeze dökülmesinden önce ismi Karsak deresi olarak değişen ve Otoyol tarafından geçilen Gölayağı Çayı ile bağlanır (aşağıya bkz.). İznik Gölü nün beş farklı türde koruma bölgesinden oluşan bir koruma alanı (bir İçme Suyu Havzası) içerisinde yer aldığı unutulmamalıdır. DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü nden Şubat 2011 de alınan bir görüş yazısına göre, şu an kirlenmiş olmakla birlikte, gölün gelecekte (henüz kesinleşmemiş bir tarihte) içme suyu tedariği amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Faz 2 - Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa Bu bölümdeki en önemli su kütlesi Marmara Denizi dâhilindeki iki katmanlı Gemlik Körfezi dir. Gemlik Körfezi nin hidrografik özellikleri Marmara ile benzerdir. Yılın ılık dönemlerinde yüzey tuzluluk oranı binde tür ancak soğuk dönemlerde iki katmanın karışması nedeniyle artmaktadır. Yüzey su sıcaklıkları yıl boyunca 7 C ila 24 C arasında değişirken, dip katmanlardaki sıcaklık 14,5 C-15 C aralığında neredeyse sabit kalmaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008c). Gemlik Körfezi önemli bir turizm ve dinlenme/eğlenme alanıdır. Körfez ile Otoyol arasındaki en yakın mesafe, Otoyolun KM noktasındadır ve burada uzaklık metre civarındadır. Demirtaş Barajı, Otoyolun KM noktasının 3,65 km güney-batısında yer almaktadır. Barajın uzunluğu 2 km nin üzerindedir ve Otoyola uzaklığı, yol baraj gölüne paralel ilerlerken 3,65 km ila 5,2 km arasında değişmektedir. Baraj gölünün yüzey alanı 0,95 km², ortalama derinliği ise 45 metredir ve yalnızca sulama amacıyla kullanılmaktadır. Ahlatalan Barajı, Otoyolun KM noktasının 800 m doğusunda yer almaktadır. Her iki baraj ve bunları besleyen nehir kolları Otoyolun membasında kalmaktadır. Faz 2 - Kesim III: Bursa Balıkesir Sulama amaçlı kullanılan İnkaya Baraj Gölü Otoyolun KM 125 noktasının 250 m kuzeyinde konumlanmıştır. Uzunluğu yaklaşık 1,5 km dir ve yaklaşık 11,5 km² yüzey alanı olan bir su havzasına sahiptir. Otoyol baraj gölünün membasında konumlanmıştır ve KM ve KM arasında gölü besleyen bazı (çoğu sadece mevsimlik olarak su taşıyan) akarsuları üzerinden geçmektedir. 8-11

12 Güzergâh KM 108 ve KM 134 noktaları arasında Uluabat Gölü ne 6 km den daha fazla bir mesafede, gölün kuzeyinde ilerlemektedir. Otoyola en yakın nokta, yoldan yaklaşık 3,5 km uzaklıkta, KM noktasındaki Harmanlı Köyü dür. Uluabat Gölü, yüzölçümü 147 km² (doğu ve batı uçları arasındaki uzaklık km, genişlik ise 12 km), ortalama derinliği 2 m ve maksimum derinliği 4 m olan sığ, bulanık, ötrofik bir tatlı su gölüdür. Uluabat Gölü, gölün güneybatı kesiminde yer alan tarım alanlarının mansabında bulunmaktadır. Bu yüzden göle yüksek oranda besleyici madde deşarjı olmaktadır. Gölü besleyen su miktarı mevsimden mevsime, hatta yıldan yıla değişmektedir. Sulama amaçlı olarak gölden su alınmakta ve hektarlık bir alan bu suyla sulanmaktadır. Tarımsal, evsel ve endüstriyel kaynaklı kirlilik gölün ekosistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Kirlenmiş su kalitesine rağmen, Uluabat Gölü RAMSAR a göre de uluslararası bir sulak alan ve in üzerinde su kuşunun düzenli şekilde uğradığı bir Önemli Kuş Alanı (1) (ayrıntılı bilgi 9. Bölüm de yer almaktadır) olarak kabul edilmiştir. KGM tarafından ihale öncesi hazırlanmış uygulama projelerinde, Otoyol güzergâhı doğrudan Uluabat Gölü nün güneyinden geçmekte ve projenin hazırlandığı dönemden sonra genişletilmiş olması nedeniyle bir bölümü RAMSAR koruma alanının içinde kalmaktaydı. Bu hassas koruma bölgesi üzerindeki etkiyi engellemek için sözleşmenin imzalanmasından sonra muhtelif alternatifler çalışılarak bunların arasından KGM tarafından en uygun alternatif değerlendirilerek onaylanmış ve Otoyolun güzergâhı kuzeye, Uluabat Gölünden daha uzağa ve RAMSAR alanının oldukça dışına alınacak şekilde revize edilmiş; bunun sonucunda da Otoyol gölü besleyen akarsuların hiçbirinden geçmeyecek şekilde gölün aşağısına alınmıştır. Söve Barajı, otoyolun KM noktasının 7 km doğusunda ve Söve Taş Ocağı nın 1 km kuzeyinde bulunmaktadır. Otoyol güzergâhının KM ve KM noktaları arasında ve en fazla 2 kilometre kuzeyinde beş baraj gölü daha bulunmaktadır: İberle, Karacaören, Karakol, Ortaca (hala inşaat halinde) ve Ovacık Baraj Gölleri. Bunların hepsi sulama amaçlı kullanılmaktadır. Faz 2 - Kesim IV: Balıkesir İzmir Otoyol güzergâhının KM arasında, otoyola paralel olarak 1-2 km uzaklıkta bulunan Savaştepe Barajı sulama amacıyla kullanılmaktadır. Barajın kollarından biri, KM noktasında Otoyol ile kesişmektedir. Otoyol güzergâhının KM arasında, otoyolun 2 ve 5 km batısında bulunan Sevişler Barajı sulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu barajın birkaç kolu Otoyol ile kesişmektedir Akarsular Bu bölümde, Otoyolun kesiştiği başlıca akarsular hakkında da bilgi sunulmaktadır. En son Otoyol tasarımına göre, akarsular üzerinden geçecek 29 köprü, daha küçük suyolları için de ün üzerinde menfez ve geçit yapısı inşa edilmesi planlanmaktadır. (1) Önemli Kuş Alanları, Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından, kuşlar için uluslararası önem taşıyan alanlar olarak tanımlanmıştır. 8-12

13 Akarsular Türk yetkililer tarafından hassasiyetlerine göre dört su kalitesi kategorisine ayrılmıştır (Ek L-1 de açıklandığı gibi): Kategori I = çok iyi; II = iyi, III= orta ve IV= kötü. Bu çalışmada yüzey sularının kalitesi hakkındaki bütün bilgiler ilgili Çevre Durum Raporlarından (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007, 2008b, 2008c, 2008d) elde edilmiştir. Genel olarak, otoyolla kesişme noktalarına göre, Faz 1 den Faz 2 ye ve kuzeyden güneye doğru başlıca nehirler ve çaylar aşağıda ele alınmıştır. Not: Bir akarsuyla ilgili su kalitesi kategorisi belirtilmiyorsa, bu, akarsuyla ilgili resmi verilerin olmadığı anlamına gelmektedir. Faz 1 - Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Yalakdere Yalakdere, Kocaeli nin Yalakdere köyünden doğar ve akıntı yönünde Hersek Ovası na ulaşır (ÇOB, 2007). Yalakdere, Hersek Deltası nı besleyen deredir. Yaklaşık KM de Yalakdere bir köprü ile geçilmektedir (köprü geçiş noktasındaki akarsu durumu Fotoğraf 8.1 de gösterilmektedir) ve Hersek Ovası nda, Otoyolun KM den (Gişe Tesisleri Alanı G2 nin yanı) e (Altınova Köprülü Kavşağı K2 nin yanı) dek bir dolgu arazi üzerinde ilerleyerek içinden geçtiği taşkın alanı olarak tanımlanmış bir alan ile çevrelenmiştir. Ekim 2011 de yapılan ekolojik saha araştırmasına göre, akarsunun akışı su yatağına yıkılan bir köprü nedeniyle etkilenmiştir (bkz. 9. Bölüm). Fotoğraf 8.1 KM 11 ve KM 12 arasında Yalakdere. Havuzdere Havuzdere, Otoyol tarafından KM ve KM arasında geçilmektedir. Havuzdere büyük bir akarsu değildir ama Samanlı Deresinin (Selli mandıra-gökçedere) bir koludur (ÇOB, 2008c). Çeşitli daha ufak dereler Otoyol oldukça ufak bir akarsu olan Handere yi KM da, Karapınar Deresini de yaklaşık KM 23 de, Kılıç köyünün kuzeyinde geçmektedir. Karapınar Deresi yaklaşık 1 km sonra Kılıç Deresi ne bağlanmaktadır. Kılıç Deresi ise KM ve KM arasında Otoyolla kesişmektedir. Kılıç Deresi, Burhaniye Deresi ve Laledere nin birleşmesiyle oluşmuştur ve nihayetinde Taşköprü den İzmit Körfezi ne dökülmektedir. Yaz aylarında dere 8-13

14 kurudur. Ancak, Laledere, Dereköy ve Kılıçköy köylerinden gelen arıtılmamış atık sular nedeniyle, Kılıç Deresi nde su aktığı dönemlerde yüksek seviyede fosfat, amonyak ve nitrat kirliliği rapor edilmiştir. Otoyol, KM ve KM noktaları arasında Kızılağaç Deresi yle, yatağı boyunca birkaç defa, KM ve KM noktaları arasında ise Mera Deresi yle kesişmektedir (DSİ, 2010/11). Mera Deresi, Otoyolla KM da İznik-Orhangazi Köprülü Kavşağı nda (K4) kesişen, tanımlanmamış bir başka dereye dökülmektedir. Nadir Suyu Kesim I deki başlıca akarsu geçişlerinden biri, İznik Gölü ne dökülen ve Otoyolla KM noktasında kesişen Nadir Suyudur. Dere suyu kalitesinin, Yalova Yolu Köprüsü nü (Otoyolla kesişme noktasının membası) geçene kadar temiz olduğu rapor edilmiştir. Bu noktadan sonra Orhangazi ve komşu yerleşim yerlerinin evsel atıksuları, Nadir Suyu nun kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu noktadan sonraki su kalitesi Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Toplam Fosfor muhtevası açısından Kategori IV te yer almaktadır. Faz 1 Kesim 1 in başlıca dere ve nehir geçişleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Nehir içerisinde köprü ayağı ya da başka bir yapının kurulması gereken kesişme noktaları da tabloda belirtilmektedir. Tablo 8.1 Kesim I (Faz 1) deki Başlıca Dere ve Nehir Geçişleri Nehir/Derenin ismi Su Kalitesi Kategorisi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Yalakdere Veri yok (n/a) Yok. Bir köprü ile geçilecektir. Havuzdere n/a ; Yol boyunca yaklaşık m uzunluğunda bir yön değiştirme kanalı. Handere n/a Yol boyunca yaklaşık m uzunluğunda bir yön değiştirme kanalı Karapınar Deresi n/a Viyadük ayağı Kılıç Deresi n/a Dere, yolun dışından, bir kanalla taşınacak ve kavşağın doğusuna yönlendirilecektir. Kızılağaç Deresi n/a KM arasında birkaç kez Yol boyunca yaklaşık m uzunluğunda bir yön değiştirme kanalı Mera deresi n/a ; Yol boyunca yaklaşık 140 m uzunluğunda bir yön değiştirme kanalı. Tanımlanmamış bir n/a Kutu menfezle geçilecektir. dere Nadir Suyu IV Yok. Bir köprü ile geçilecektir. 8-14

15 Faz 2 - Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa Dokuz (9) akarsu ve kanal ile kesişme yaşanan Bölüm II deki en büyük sürekli akan akarsular Karsak Deresi ve Kocadere dir. Karsak/Gölayağı Deresi Bu dere İznik Gölü nü Marmara Denizi ne bağlar. İznik Gölü nden Gölayağı Deresi olarak çıkar ve daha sonra ismi Karsak Deresi olarak değişir. Çok yüksek seviyedeki Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), toplam azot ve çözünmüş oksijen nedeniyle Karsak Deresi nin su kalitesi Kategori IV olarak tanımlanmıştır. Derenin mansabında 165 mg/l olarak ölçülen toplam KOİ seviyesi, dereye tarım faaliyetleri nedeniyle çok yüksek oranda organik kirletici girişi olduğuna işaret etmektedir: toplam fosfor 5,4 mg/l civarında ve Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) 15 mg/l civarında seyretmektedir. Otoyolun bir yaklaşım yolu KM noktasında Karsak Deresi yle, sonra KM de Karsak Deresi nin kollarından biriyle ve sonra KM de tekrar Karsak Deresi yle Gemlik Viyadüğü (V10) üzerinden kesişmektedir (bkz. Fotoğraf 8.2). Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi, mevcut durumda, derenin morfolojisi her iki kıyıda değişime uğramıştır. Fotoğraf 8.2 Karsak Deresi: KM 62 civarındaki geçiş noktasına yakın küçük bir köprüden D575 Devlet Karayolunun görüntüsü Fotoğraf 8.3 Karsak Deresinin bir başka görüntüsü Kocadere Kocadere, İznik Gölü nün güneybatısında yer alan Sölöz Deltası üzerinden İznik Gölü ne dökülür. Dere, 92 km² lik bir havza üzerinden göle boşalır. Sölöz Belediyesi nin atıksuları Kocadere ye deşarj edilmekte, bu da yüzey suyu kalitesini KOİ açısından Kategori II ye düşürmektedir. Otoyol KM ve KM noktaları arasında Kocadere yle kesişmektedir. Aşağıdaki fotoğraflar Otoyolla kesişme noktasında Kocadere yi göstermektedir. Şubat 2011 (Fotoğraf 8.5) ve Eylül/Ekim 2011 de (Fotoğraf 8.4 ve Fotoğraf 8.6) sırasında yapılan ekolojik saha araştırmalarında çekilen fotoğraflar derenin yapısal olarak önemli ölçüde zarar görmüş olduğunu ve su akışının mevsimsel olarak değiştiğini göstermektedir. 8-15

16 Fotoğraf 8.4 Kocadere : Otoyoldan D575 Karayolu görüntüsü (yukarıda, Eylül 2011) Fotoğraf 8.5 Kocadere: Otoyoldan D575 Karayolu görüntüsü (aşağıda, Şubat 2011) Fotoğraf 8.6 Kocadere: Otoyolla kesişim noktasından mansap yönünde görünüş (Eylül 2011) Faz 2 Kesim II nin başlıca dere ve nehir geçişleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Nehir içerisinde köprü ayağı ya da başka bir yapının kurulması gereken kesişme noktaları da tabloda belirtilmektedir. Tablo 8.2 Kesim II (Faz 2) deki Başlıca Dere ve Nehir Geçişleri Nehir/Derenin ismi Su Kalitesi Kategorisi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Karsak deresi ve kolları IV ve Karsak Deresi yatağının yön değiştirmesi (420 m), Gölayağı Deresi ve kollarının yönlerinin değiştirilmesi (sırasıyla 300 m ve 315 m). Karsak Deresi IV Viyadük ayağı Kocadere II Kutu menfez (uzunluk ~160 m) Kurtul Göleti civarındaki geçiş Veri yok Viyadük; ancak henüz detaylı çalışma yapılmadı. Faz 2 - Kesim III: Bursa Balıkesir Otoyol bu bölümde çok sayıda sürekli akarsuyla kesişecektir. Bu akarsulardan başlıcası, Otoyolla birkaç noktada kesişen Simav Çayı dır. Otoyolun akarsu geçişleri köprü olarak planlanmıştır. Mevcut Bursa Çevre Yolu ile önerilen Otoyolun Kesim III ü arasındaki köprülü kavşak, Nilüfer çayı 8-16

17 yakınlarında yer almaktadır. Tüm akarsulardan, çevredeki tarım arazilerini sulama amacıyla su temin edilmektedir. Nilüfer Çayı Nilüfer Çayı, bu kesimin başladığı noktadan, Simav Çayı na döküldüğü yere kadar Otoyola paralel ilerlemektedir. 168 km lik uzunluğuyla Nilüfer Çayı, Bursa ilinin en önemli akarsuyudur. Bursa nın nüfusunun artması ve sanayi faaliyetlerinin gelişmesiyle, Nilüfer Çayı ndaki su kirliliği de artmaktadır. Evsel ve endüstriyel kirlenme nedeniyle su kalitesi oldukça düşüktür (Kategori IV). Fotoğraf 8.7 (sol) Koca Çay: KM de akarsu geçişi Fotoğraf 8.8 sol: Köprülü Kavşak KU2 ye yaklaşım yolundaki dere geçişi (KM 142) Fotoğraf 8.9 sağ: KM 144 deki dere geçişi Simav-Susurluk Çayı/Hanifedere/Çapaz Deresi/Kocaçay 175 km uzunluğundaki (çeşitli isimlerle anılan) Simav Çayı, Susurluk Havzası ndaki en önemli akarsudur. Sındırgı, Kepsut ve Susurluk Ovaları ndan geçerek Marmara Denizi ne dökülür. Simav Çayı, Susurluk ilçesine ulaştıktan sonra Susurluk Çayı olarak anılmaya başlar (Fotoğraf 8.11) ve Balıkesir bölgesinden gelen akarsularla birleşir. Balıkesir ilinden çıkmasından önce ismi Hanifedere olarak değişir. Uluabat Deresi ne karışmasından önce kısa süreliğine Çapaz Deresi (Fotoğraf 8.8) ve Uluabat Deresi nden ayrıldıktan sonra da Kocaçay a dönüşür. Otoyol, KM de Kocaçay ı bir köprü ile geçecektir (Fotoğraf 8.7). Çapaz Deresi, Köprülü Kavşak KU2 ye yaklaşım yolunda, KM 142 de ve KM 144 de birer köprüyle geçilecektir (Fotoğraf 8.8 ve Fotoğraf 8.9). Fotoğraf 8.10, planlanan Otoyolun KM 144 deki akarsu geçişinin yaklaşık 2 km membasındaki mevcut karayolunda çayın geçildiği noktayı göstermektedir. Otoyol KM de, Susurluk Çayı nın Hanifedere ismini aldığı yerde çayla yeniden kesişecektir. Simav Çayı, yerleşim bölgeleri, sanayi alanları ve tarım arazilerinden deşarj edilen arıtılmamış atıksulardan etkilenmektedir. Bir boraks maden ocağının, 8-17

18 bir kâğıt fabrikasının ve bir şeker fabrikasının atıksuları da bu nehre deşarj edilmektedir. Nehrin KOİ parametresi genelde Kategori I veya II seviyesindedir. Azot parametresi Balıkesir den önce Kategori II seviyesinde, Balıkesir e ulaştıktan sonra ise Kategori IV seviyesindedir. Bölgedeki bor madenleri nedeniyle, sudaki bor oranı yüksek olduğundan (7,3 mg/l), Bigadiç e kadar Kategori I de yer alan su kalitesi sınıfı, Bigadiç ten sonra Kategori IV e düşer (İnorganik Kirlilik; bkz. Ek L-1). Fotoğraf 8.1 Hanifedere/Çapaz (Simav) Deresinin kolu KM 144 de planlanan geçiş noktasının yaklaşık 2 km membası Karadere Fotoğraf 8.2 Susurluk Çayı: KM 174. Otoyol Karadere yi KM de, Adaköy ün kuzey batısında geçecektir. Karadere Simav Çayı nın ufak bir koludur. Faz 2 Kesim III ün başlıca dere ve nehir geçişleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Nehir içerisinde köprü ayağı ya da başka bir yapının kurulması gereken kesişme noktaları da tabloda belirtilmektedir (su kalitesine ilişkin mevcut bilgiler için lütfen yukarıdaki metne başvurunuz). Tablo 8.3 Kesim III (Faz 2) deki Başlıca Dere ve Nehir Geçişleri Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapılar İnkaya barajını besleyen nehir kolları ve arasında Bir başka nehir kolu da KM Henüz detaylı tasarım yapılmamıştır de Koca Çay (Simav) Yok. Viyadükle geçilecek. Çapaz (Simav) Deresi Kavşak KU2 ye yaklaşım yolunda, de ve de Yok. Yok. Viyadükle geçilecek. Karadere Detaylı tasarım mevcut değil. Ancak, nehir yatağına etki öngörülmemekte. Susurluk (Simav) Çayı/ Yok. Viyadükle geçilecek. Hanifedere Sarıyar Deresi Kutu menfezle geçilecek. Hatap Deresi (V22); (V23) Viyadük ayakları (hem V22, hem V23) Gelin Deresi Kutu menfezle geçilecek. Ilgın Deresi (V24) Viyadük ayağı. Ortaca çayı Kutu menfezle geçilecek. 8-18

19 Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapılar İnkaya barajını besleyen nehir kolları ve arasında Bir başka nehir kolu da KM Henüz detaylı tasarım yapılmamıştır de Tanımlanmamış bir dere Yön değiştirme kanalı (yaklaşık 210 m) ve kutu menfezle geçilecek. Mahmut Çayı Kutu menfezle geçilecek Kuyucak/Mağara Deresi Kutu menfezle geçilecek: Faz 2- Kesim IV: Balıkesir İzmir Bölüm IV te Otoyol ile kesişen dört büyük akarsu bulunmaktadır: Otoyol KM noktasında Bakırçay ile KM noktasında Kum Deresi ile KM da Gediz Nehri ile ve KM noktasında Nif Deresi ile kesişmektedir. Bu dört akarsuyun hepsi, çevre bölgelerdeki tarım alanlarını sulamak amacıyla kullanılmaktadır. Bakırçay Bölgedeki en önemli akarsulardan biri de uzunluğu 126 km, maksimum akış debisi ise 24m 3 /s olan Bakırçay dır (Fotoğraf 8.12). Çay arıtılmamış evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar nedeniyle kirlenmiştir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008d). Fotoğraf 8.3 Otoyolun KM 295 noktasının yaklaşık 300 metre batısında, Bakır taşkın ovasında akan Bakırçay Fotoğraf 8.4 Otoyolun KM da Gediz Nehrini kestiği nokta. Kum Deresi Uzunluğu 90 km, su toplama havzasının yüzölçümü ise km² olan Kum Deresi, Akhisar Havzası nın en önemli akarsuyudur. Bu dere yukarı kesimlerde Gördes Çayı olarak da bilinir. Kum deresinin başlıca kollarından biri KM KM noktaları arasında Otoyolla kesişmektedir. Gediz Nehri Büyük Menderes Nehri nden sonra Gediz Havzası ndaki en büyük akarsu olan Gediz Nehri (Fotoğraf 8.13), Anadolu dan geçerek Ege Denizi ne dökülür. Gediz Nehri nin uzunluğu 401 km, havza yüzölçümü ise km² dir. Nehir akışı, iki su depolama tesisi ve ayrıca sulama uygulamaları için kullanılan üç düzenleyici baraj ile kontrol edilmektedir. Kış aylarında nehir suları Demirköprü Barajı ve Marmara Gölü nde tutulmakta, yazın sulama amacıyla kullanılmaktadır. 8-19

20 Gediz Nehri ve kolları üzerindeki 16 noktada 1990 yılından beri su kalitesi incelemeleri yapılmaktadır. Gediz Nehri nin su kalitesi Kemalpaşa, Manisa, Muradiye ve Menemen den gelen evsel ve endüstriyel atıksulardan etkilenmektedir. Belirli parametrelerde tarım kaynaklı kirliliğe bağlı yüksek yoğunluklar gözlendiğinden ve sudaki belirgin Fosfat, Klor ve ph seviyeleri nedeniyle, su kalitesi sınıfı Kategori IV olarak belirlenmiştir. Ayrıca 1980 lerde nehir üzerinde önemli olumsuz ekolojik değişiklikler rapor edilmiştir. Bunun sebebi bölgede birkaç kum ve çakıl ocağının faaliyete girmesi, bunun sonucunda su seviyesinin düşmesi ve beraberinde yeraltı suyu seviyesinin de düşmesiyle nehir etrafındaki faunanın olumsuz etkilenmiş olmasıdır. Demirköprü Barajı nın membasında Uşak ilindeki ve Manisa nın Kula ilçesindeki sanayi tesislerinden, Demirköprü Barajı nın mansabında ise Salihli ve Ahmetli ilçelerindeki sanayi tesislerinden gelen atıksular buraya deşarj edilmektedir. Gediz Nehri ndeki kirliliğin en belirgin göstergelerinden biri, özellikle Demirköprü Barajı nın mansap kesiminde biyolojik çeşitlilikte gözlenen önemli azalmadır. Bugün nehrin az sayıda kesiminde sadece yayın balığına rastlanmaktadır. Oysa yaklaşık 20 yıl önce nehirde tatlı su levreği, sazan balığı ve tekir balığı gibi birçok canlı türü yaşamaktaydı. Nif Deresi km 2 lik bir havzası olan Nif Deresi nin kaynağı Yamanlar Dağı nın doğu yamaçlarındadır ve dere, Kemalpaşa Ovası ve Turgutlu-Çobanisa dan geçerek Gediz Nehri ne dökülür. Derenin taşkın potansiyeli yüksek olduğu için su kanalı Turgutlu ve Çobanisa arasında genişletilmiştir. Deredeki su seviyesi yaz aylarında azaldığından ve kış ve ilkbahar aylarında çok yüksek oranda arttığından, su seviyesi değişim aralığı geniştir. Kemalpaşa daki sanayi tesislerinin arıtılmamış atıksuları doğrudan Nif Deresi ne deşarj edilmektedir; bu yüzden derenin su kalitesi seviyesi çok düşüktür (Kategori IV). Faz 2 Kesim IV ün başlıca dere ve nehir geçişleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Nehir içerisinde köprü ayağı ya da başka bir yapının kurulması gereken kesişme noktaları da tabloda belirtilmektedir (su kalitesine ilişkin mevcut bilgiler için lütfen yukarıdaki metne başvurunuz). Tablo 8.4 Kesim IV (Faz 2) deki Başlıca Dere ve Nehir Geçişleri Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Bazı dereler (örn. Gürgen Kutu menfezle geçilecektir. Deresi ve Kara Dere) Sogucak Deresi , Kutu menfezle geçilecektir Bozin Deresi (Soğucak ın , Kutu menfezle geçilecektir. Kolu) Yunak Deresi (V27) Viyadük ayağından etkilenmesi olasıdır. Tütüncü Deresi Kutu menfez ve ayrıca yaklaşık 150 metrelik yön değiştirme kanalıyla geçilecektir. Büyük Dere ve K16 Kavşağına yaklaşım yolu Kutu menfezle geçilecektir. 8-20

21 Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Çakal Dere Yaklaşık 180 m lik kutu menfez Yagicili Çayı Köprü ile geçilecektir. Nehir kıyısı etkilenecektir. Öküz Çeşmesi Deresi Kutu menfezle geçilecektir Sazlık Dere Yaklaşık 240 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Kumköy Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kuru Dere (Bu isimle anılan çok sayıda akarsu mevcuttur; bu tek bir akarsu değildir) ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kutu menfezle geçilecektir. Hacılar Çeşmesi Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kocakış Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Killikpınarı Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kuru Dere , Menfez Hayıtlı Dere Viyadük ayağı Derin Dere Kutu menfezle geçilecektir. Döşeme Deresi Viyadük ayağı Eşme Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kırmızı Dere Köprü ile geçilecektir. Nehir kıyısı etkilenecektir. Köy Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Bakırçay Yok. Köprü ile geçilecektir. Kerimağa Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Çilingir Deresi Kutu menfezle geçilecektir. İğdeli Dere Kutu menfezle geçilecektir. Söğütler Deresi ; Kutu menfezle geçilecektir. Kireçocağı Deresi Kutu menfezle geçilecektir. İğrek Deresi Bu noktada hiçbir yapı planlanmamaktadır. Korgacık Deresi Yok. Viyadükle geçilecektir. Davulga Deresi Viyadük ayağı Çamlı Dere Yok. Viyadükle geçilecektir. Adı bilinmeyen dere Yok. Viyadükle geçilecektir. Seyran Deresi Yok. Viyadükle geçilecektir. Gökbeyli Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kavaklı Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Lonbarın Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Akkıran Dere Yaklaşık 70 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Karapınar Deresi Yaklaşık 115 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Ilgın Çayı Yok. Köprüyle geçilecektir. Ovayolu Deresi Yaklaşık 110 m. lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Fatma Deresi Yaklaşık 200 m. lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir 8-21

22 Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Çakal Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Kuru Dere Yaklaşık 400 m. lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Emirler Deresi Kutu menfezle geçilecektir Kum Çay Yok. Köprüyle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Ramazan Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Akdere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Vakıf Deresi Kutu menfezle geçilecektir Sazak Deresi Kutu menfezle geçilecektir Ada Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Şarlak Deresi Kutu menfezle geçilecektir Gümülceli Kutu menfezle geçilecektir Kuyu Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir İncirli Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Çeşme Deresi Kutu menfezle geçilecektir Kocakız Deresi Kutu menfezle geçilecektir Ayrık Deresi Köprü ayakları Gediz Nehri Köprü ayakları Irlamaz Çayı Köprü ayakları DSİ drenaj kanalı Nif Çayı Köprü ayakları Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir İsmailbey Deresi Kutu menfezle geçilecektir Köseoğlu Çeşmesi Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Genelağı Deresi Kutu menfezle geçilecektir Küpdüştü Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Tasarlanmamıştır. Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Yaklaşık 120 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir 8-22

23 Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Yaklaşık 140 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Köprü ayakları Adı bilinmeyen dere Yaklaşık 350 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Taşkın ve Yağmur Suyu Riski Otoyol güzergâhı üzerindeki akarsularda genellikle kış ve ilkbahar aylarında taşkınlar görülmektedir. Dolayısıyla, yüzey suyu kütleleri üzerinden geçen Otoyol yapılarının tasarlanması aşamasında bu etken göz önünde bulundurulmuştur. Taşkın durumlarının değerlendirmesinde uygulanan yöntemde, Otoyol için geliştirilen geoteknik raporlar ve tasarım raporları temel alınmıştır ve bu yöntem Ek L-2 de özetlenmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa, Balıkesir ve İzmir Bölge Müdürlüklerinden edinilen bilgiye göre, Otoyol tanımlanmış altı (6) taşkın ovasından geçmektedir. Bunlar (Faz ve Kesim sıralamasına göre) aşağıdaki listede özetlenmektedir: Tablo 8.5 Otoyolun geçtiği Tanımlanmış Taşkın Ovaları Faz Kesim Nehrin/Derenin İsmi Otoyol Kilometresi (.den e) Faz 1 I Yalakdere KM KM Faz 2 III Koca Çay, Çapaz Deresi, Simav Çayı/Susurluk Çayı/Hanifedere, ve Uluabat Deresi (doğrudan geçilmiyor) KM KM Faz 2 III Hanifedere Deresi KM KM Faz 2 III Susurluk Çayı KM KM Faz 2 IV Bakirçay KM KM Faz 2 IV Gediz Nehri KM KM Sulama Sistemleri DSİ tarafından işletilen birkaç sulama sistemi Otoyol güzergâhıyla kesişmekte, birkaçı ise Otoyol güzergâhının yakınlarında bulunmaktadır. 8-23

24 DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü ne göre, önerilen Otoyol özellikle Faz 2 de birden fazla sulama tesisiyle kesişmektedir. Manisa Ovası Sol Sahil Sulama Sistemi (Gediz Sulama Birliği) ve Manisa Ovası Sağ Sahil Sulama Sistemi (Mesir Sulama Birliği) mevcut koşullarda çalışıyor haldedir. Manisa Merkez ilçe, Sancaklı, İğdecik Sulama Kooperatifi ve kooperatifin kuyuları Otoyolun güzergâhı üzerindedir. Ayrıca, güzergâh DSİ nin 2011 yatırım programına dâhil olan ve şu sıralar inşaat ihale süreci devam eden İzmir İçme Suyu Boru Hattıyla (Faz 2 de) da birkaç kez kesişmektedir. Kesişme noktaları (ve ilgili Faz 1 ve Faz 2 konumları) aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: Tablo 8.6 Otoyol ile Kesişen Sulama Sistemleri (Kaynak: DSİ Bölge Müdürlükleri) Faz/ İsim (varsa) Kesişme Noktası Kesim Faz 1 I Orhangazi Barajı Sulama Projesi Alanı KM KM I Orhangazi 1. Pompaj Sulaması Alanı KM KM I Orhangazi 2. Pompaj Sulaması Alanı KM KM I Mustafakemalpaşa Güllüce Sulama Alanı KM KM Faz 2 III Uluabat 2. Aşama Sulama Alanı KM KM III Uluabat 1. Aşama Sulama Alanı KM KM III Mustafakemalpaşa Sulama Alanı KM KM III Yahyaköy Regülatör Sulama Alanı (inşaat halinde) KM KM III İbirler Göleti Sulama Alanı KM III Karakol Göleti Sulama Alanı KM KM III Kavaklı Göleti Sulama Alanı KM III Savaştepe-Sarıbeyler Ovası Pompaj Sulaması Alanı KM KM IV 1 KM IV 27 KM KM IV 8-26 KM KM IV 27-47;52-56 KM KM IV KM KM Hidrojeoloji ve Yeraltı Suları Otoyol için yapılan tasarım çalışmaları dâhilinde ayrıntılı geoteknik ve jeolojik incelemeler yapılmıştır. Tanımlanan jeolojik birimler (bkz. 7.Bölüm) yeraltı suyu taşıma kapasitesi açısından değerlendirilmiştir ve sondaj çalışmaları sırasında yeraltı suyu seviyeleri belirlenmiştir. Geoteknik çalışmalar sırasında karşılaşılan yeraltı suyu seviyeleri Ek L-3 te listelenmiştir. Türkiye deki yeraltı suları, belirlenen yeraltı suyu koruma alanlarına göre korunmaktadır. Kocaeli, Yalova, Bursa ve Manisa/İzmir in bölgesel planlarına göre ve Balıkesir Devlet Su İşleri nden alınan hidrolojik verilere göre Otoyol, en sıkı koruma altındaki 1. ve 2. derece yeraltı suyu koruma alanlarıyla kesişmemektedir (1). (1) 1. derece koruma alanı: Bu alanlardan geçmek, bu alanlara herhangi bir yapı inşa etmek, her türlü katı veya sıvı atık boşaltmak yasaktır (kuyular ve su kaynaklarıa en az 50 m mesafede tel örgü ile çevrelenmelidir). 2.derece koruma alanı: Bu alanlara herhangi bir yapı inşa etmek yasaktır. Bu alanlardan ancak geçiş veya dinlenme alanı olarak faydalanılabilir. 8-24

25 Faz 1 - Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Kesim I (KM 0-58) yeraltı suyu kapasitesine göre kabaca üç bölgeye ayrılabilir. Bu bölgeler aşağıdaki gibidir: İzmit Körfezi etrafındaki alanda yüzeye yakın yeraltı suyu oluşumları: Köprünün kuzey tarafında, kumtaşı ve kireçtaşı içeren Dil İskelesi formasyonu (KM 0-KM 3+750), İzmit bölgesinde yeraltı suyu elde etmek amacıyla kullanılır. Burada ayrıca büyük oranda çakıl ve kumdan oluşan bir akarsu sediman alanı bulunmaktadır (KM 14 e dek). Bu birimlerin yer yüzeyine yakın yeraltı suyu içeren alanları kapsadığı sanılmaktadır. Öte yandan, bu bölgede Otoyolun kapladığı alan içinde hiçbir önemli yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Otoyolun sonraki 35 km si, bazalt gibi volkanik oluşumlar ile gnays, amfibolit ve kuvarsitten oluşan metamorfik tabakalar ve sert kil gibi su geçirimsiz formasyonlardan geçmektedir. Bu birimlerdeki yeraltı suyu miktarının yüksek seviyelerde olması beklenmemektedir. KM 40-KM 43 noktaları arasında, Otoyol İznik Gölü nün alüvyon tabakalarından geçmektedir. Bu alüvyon sahalarının içerikleri kil ila kum arasında değişkenlik göstermektedir. Bu birimlerdeki yeraltı suyu içeren alanların yer yüzeyine yakın olması beklenmektedir. Yüzeye yakın yeraltı sularının içme suyu kaynağı olarak kullanılmadığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, Otoyol tasarlanırken, yeraltı suyunun hidrolik dinamiklerini korumak, örneğin fazla su birikimini ya da belli bölgelerde kurumayı engellemek için tedbirler alınacaktır. Otoyolun KM KM noktaları arasındaki kesimi, üst katmanlarda genellikle mermer, alt katmanlarda ise şist olan metamorfik tabakadan geçmektedir. Yapılan geoteknik değerlendirmeler, yalnızca Orhangazi alüvyal alanlarında bulunan alüvyal materyallerin su içeren alan olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Formasyonlardaki su seviyesinin derinliği 2-10 m yd (yüzeyden derinlik) arasında değişmektedir. Sondaj çalışmalarının yapıldığı noktalardaki yeraltı suyunun derinliği rastlanmadı ila 13,5 yd arasında değişmektedir. DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü ne göre, İznik Gölü nün sularından gelecekte içme suyu olarak faydalanılması planlanmaktadır (ancak bunun zamanlaması henüz kesinleşmemiştir) ve gölün etrafında beş adet İçme Suyu Koruma Bölgesi kurulmuştur. Göle yaklaştıkça uygulanan koruma seviyeleri de artmaktadır. Otoyol güzergahı, KM 33 ten itibaren Kesim I in sonuna dek, üç koruma bölgesiyle çevrelenmiş bir alandan geçmektedir (bkz.şekil 8.7). KM de, Uzun Mesafeli Koruma Alanı (ilk 3 km nin) içerisinde tam kapsamlı bir Servis Alanı nın (bkz. Şekil 8.7) konumlandırılması planlanmaktadır. Bu bölgede bu tür faaliyetlere izin verilmektedir. Öte yandan, etki oluşması potansiyelini daha da aza indirmek için, Otoyol bu Servis Alanı nı Kesim II de KM 63 noktasına taşımayı düşünmektedir. [Not: tasarımdaki bu olası değişiklik mevcut ÇSED Raporu nda ele alınmamıştır; 8-25

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf 2 PROJE Bu bölüm, daha sonraki bölümlerde sunulan etki değerlendirmelerine bir temel oluşturacak şekilde, Otoyol ve İzmit Körfez Köprüsü Projesi nin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerinin kapsamlı bir tarifini sunmaktadır.

Detaylı

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır:

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır: 4 KÖPRÜNÜN İZMİT KÖRFEZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 4.1 GİRİŞ Gebze Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi nin denizdeki bölümü kuzeyde Dilovası ile güneyde Hersek Burnu (KM 4+174 ila KM 7+236) arasında İzmit Körfezi

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Teslim edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Projede kullanılacak/üretilecek ilgili malzemeler aşağıdaki kısımlarda tanımlanmıştır.

Projede kullanılacak/üretilecek ilgili malzemeler aşağıdaki kısımlarda tanımlanmıştır. 6 KAYNAKLAR VE ATIKLAR 6.1 GIRIŞ Bu bölümde, ilgili altyapı tesisleri dahil olmak üzere, Otoyolun yapım ve işletilmesinde gereksinim duyulan kaynak ve malzemeler ile oluşması beklenen atık maddeler tanımlanmaktadır.

Detaylı

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı SU KAYNAKLARININ AKILCI KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ C100 M57 Y0 K2 Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı Suyun

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MERİÇ - ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MERİÇ - ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MERİÇ - ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 ii İÇİNDEKİLER 1. HAVZANIN GENEL DURUMU...1 1.1. YERLEŞİM ALANLARI...3 1.2. ARAZİ KULLANIMI...5

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri

ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri Ek F-1: Ek F-2: Geçmiş ÇED Çalışmalarındaki Paydaş Görüşlerinin Özeti Yetkili Makamlar ile Yapılan Paydaş Katılım Toplantılarının Tutanakları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye 14 Eylül 2011 Rapor No.: TR-R459-01-01

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 İÇİNDEKİLER I HAVZA GENEL DURUMU... 1 I.1 Yerleşim Alanları... 5 I.2 Coğrafi Durum... 8 I.3 Arazi

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VALİLİĞİ 2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 A İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ 1 A. Hava 3 A.1. Hava Kalitesi 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden

Detaylı

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ, GEBZE,

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK

9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK 9-1 9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK 9.1 Giriş Bu bölümde Projeye ilişkin jeoloji, toprak, hidrojeoloji (yeraltı suları) koşulları ve atık yönetimi hususları ele alınmaktadır. Güzergâh koridoru üzerindeki mevcut

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU v TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU Haziran-2015 İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIĞI SAYFA ÖNSÖZ 2 1. GİRİŞ 5 2. ENDÜSTRİYEL DURUM 5 3. SU ve ATIKSU YÖNETİMİ 10 3. 1.İÇME SUYU KAYNAKLARI

Detaylı