Bu bölümde sunulan bilgiler birkaç kaynaktan derlenmiştir. Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu bölümde sunulan bilgiler birkaç kaynaktan derlenmiştir. Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir:"

Transkript

1 8 TATLI SU ORTAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLER 8.1 GİRİŞ Bu bölüm teklif edilen Otoyol Projesinin, Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki yeraltı suları ve karasal yüzey suları üzerindeki olası etkilerinin değerlendirmesini içermektedir. Değerlendirmenin kapsamı belirlenirken, aşağıdaki etki türleri Projenin olası sonuçları olarak belirlenmiştir: İnşaat sırasında kasıtlı olarak veya kazayla su kaynaklarına fiziksel müdahaleler yapılması sonucunda hidroloji veya su kaynaklarının kalitesi üzerinde oluşabilecek olası etkiler; ve Otoyolun (köprü, altgeçit, viyadük ve menfez gibi herhangi bir bölümü dahil olmak üzere) işletilmesi sırasında su kaynaklarına yapılabilecek olası etkiler. Proje yapılarının (İzmit Körfezi Köprüsü gibi) deniz ortamı üzerindeki etkileri 4.Bölüm de ele alınmıştır. Su ortamı açısından ekolojik mevcut durum ve Proje yapılarının ekoloji üzerindeki etkileri ise 9. Bölüm de incelenmiştir. Bu çalışmanın hedefi öncelikle, Projenin etki alanı dâhilindeki hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri belirlemek olmuştur. Otoyol inşaatından ve işletiminden önceki mevcut durum verilerinin belirlenmesinde, tatlısu ortamlarına dair yayınlanmış bilgiler ve su kalitesi hakkındaki bilgilerden faydalanılmıştır. Temel veriler toplandıktan sonra, Otoyolun inşaat ve işletme aşamalarında oluşabilecek olası etkileri ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. Tanımlanan etkilerin her birine yönelik etki azaltma önlemleri geliştirilmiştir ve kalan etkiler tespit edilmiştir. 8.2 BİLGİ KAYNAKLARI Bu bölümde sunulan bilgiler birkaç kaynaktan derlenmiştir. Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EIE) (2000), Su Akımları Yıllığı ve internet haritaları: (Kasım 2011). Çevre ve Orman Bakanlığı (2004), Türkiye Çevre Atlası. Çevre ve Orman Bakanlığı (2008a), Gediz Havzası Koruma Eylem Planı. Çevre ve Orman Bakanlığı (2007), Yalova İl Çevre Durum Raporu. Çevre ve Orman Bakanlığı (2008b), Kocaeli İl Çevre Durum Raporu. Çevre ve Orman Bakanlığı (2008c), Bursa İl Çevre Durum Raporu. Çevre ve Orman Bakanlığı (2008d), İzmir İl Çevresel Durum Raporu. Orhangazi ve İzmir arasındaki bölgeler için yılları arasında yapılmış önceki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Çalışmaları ve 8-1

2 Çevre Kirliliğini Önleme Projeleri (ÇKÖP) çalışmaları. (ÇED/ÇKÖP ) Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Otoyolun etki alanı üzerinde hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalar (2010/11). TÜBİTAK-MAM (2010a), Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planı, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi. TÜBİTAK -MAM (2010b), Marmara Havzası Koruma Eylem Planı TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi. TÜBİTAK -MAM (2010c), Susurluk Havzası Koruma Eylem Planı TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi. Uluabat Sulak Alan Yönetim Komisyonu (USAYK), sözlü iletişim (2011). Su kuyularının, koruma alanlarının, sulama kanallarının ve sulama sistemlerinin konumu gibi bilgiler de dâhil olmak üzere, yüzey ve yeraltı suları hakkında güncel bilgiler elde etmek için DSİ Bursa, Balıkesir ve İzmir bölge müdürlükleriyle iletişime geçilmiştir. Otoyol a 500 m mesafe içerisinde bulunan bütün yerleşim yerlerinin muhtarlarıyla, özellikle sulama tesislerinin ve içme suyu kaynaklarının konumu hakkında bilgi almak için telefon görüşmeleri yapılmıştır. Kasım 2010 ve Şubat 2011 arasında ve güzergah değişikliğinin yapıldığı alanlarda Eylül ve Ekim 2011 de yapılan ekolojik araştırmalarda başlıca akarsu geçiş yerleri ziyaret edilmiştir. 8.3 DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE KISTASLARI Genel Bakış Önerilen Otoyolun ölçeği ve doğası, gerek inşaat gerekse işletme aşamalarında, güzergâh üzerindeki bölgenin hidrolojisini önemli ölçüde etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Otoyolun Gebze den İzmir e kadar uzanan güzergâhı üzerinde bulunan dört büyük havza dâhilindeki yüzey suyu ve yeraltı suyu kaynakları çalışma alanının kapsamı içindedir. Otoyolun uzunluğu nedeniyle yapılan değerlendirme, Otoyolun etkisi altında kalabilme potansiyeli olan başlıca yüzey sularına odaklanmıştır. Bu yüzey suları aşağıdaki gibidir: Her havzadaki başlıca nehirler ve geçişler, DSİ drenaj ve sulama kanalları ve Doğal göller ve baraj gölleri gibi durgun sular. Otoyol güzergâhı boyunca hidrojeolojik özellikler büyük farklılıklar göstermektedir ve bu güzergâhtaki yeraltı suyu potansiyeli önemsiz ile önemli akiferler arasında değişen bir çeşitliliğe sahiptir. Değerlendirme kapsamı dâhilindeki yeraltı suyu kaynakları aşağıdaki gibidir: Otoyol yakınındaki yerleşim yerlerinin yeraltı suyu kaynakları ve DSİ tarafından belirlenen yeraltı suyu koruma alanları. 8-2

3 8.3.2 İnşaat Aşaması Bazı inşaat çalışmaları yüzey ve yeraltı sularını olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu etkiler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Otoyola yönelik yarma ve dolgu çalışmaları, taş ocaklarının işletilmesi, peyzaj çalışmaları, alanın temizlenmesi ve toprak stok sahaları nedeniyle oluşabilecek yüzey akışları. İnşaat sırasında tehlikeli malzemelerin (yakıtlar ve yağlar) ve sıvı çimento gibi inşaat malzemelerinin kazayla dökülmesi. İnşaat safhasında beton yüzeyin su geçirmezliğini sağlamak için gerekli malzemelerin ve bitümlü malzemelerin kullanılması. Saha içerisindeki inşaat tesislerinden (örneğin asfalt plentleri) ve yakıt ikmal istasyonları ve depolardan kaynaklanan sızıntılar/dökülmeler. İnşaat sahalarındaki şantiye ve koğuşlarda oluşan atıksu. Arazi temizleme çalışmaları sırasında mevcut yüzey suyu oluşumlarının (örneğin kanalların ve akarsu yataklarının) bozulması. Kazı çalışmalarının bir parçası olarak doğal yapıda derin yarma işlemlerinin yapılması. Yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda mühendislik yapılarının inşa edilmesi, İşletme Aşaması Bazı işletme çalışmaları yüzey ve yeraltı su kaynaklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu etkiler aşağıda özetlenmiştir: Buzlanma önleyici maddelerin ve egzoz salımlarının Otoyol yüzeyi üzerinde yoğunlaşması ve yol drenaj sistemlerine taşınması. Trafik kazaları sonucunda veya benzin istasyonu ve servis alanlarında yaşanabilecek dökülmeler/sızıntılar. Viyadüklerle yapılacak nehir ve dere geçitleri, ana akarsular üzerine kurulacak köprüler ve daha küçük akarsular için yapılacak menfezler. Farklı seviyeli kavşak ve köprü gibi yapıların varlığı. Otoyol bileşenlerinin (asfalt yüzey, drenler) neden olabileceği akıntılar. Proje yapılarının varlığı, taşkın depolama kapasitesinde düşüşe neden olarak başka bölgelerde taşkın riskinin artmasına yol açabilir. Otoyol üzerindeki yüzeylerin su sızdırmaz hale getirilmesiyle yeraltı suyu düzeylerinde düşüş oluşabilir. Yeraltı suyunu Otoyol yapılarının en az 1,50 m aşağısında tutmak amacıyla daha derinlere yapılan kazılar kalıcı susuzlaşmaya veya yeraltı suyu akış rejiminde kalıcı değişikliklere neden olabilir. 8-3

4 Dolgu alanlarının özellikle kirlilik potansiyeline sahip malzemeler nedeniyle yaratacağı etkiler Önem Kıstasları Bu bölümde kullanılan değerlendirme yöntemi ve kıstasları, 1. Bölüm de sunulan genel yöntemleri temel almaktadır. Ancak, bu yöntem, ÇSED nin hazırlandığı sıradaki mevcut tasarım detayı ve gelecekteki temel koşullara ilişkin varsayımlar dikkate alınarak, aşağıda açıklandığı şekilde uyarlanmıştır: Projenin Faz 1 bölümü (yani Kesim I) ve Faz 2 nin Kesim II si dâhilindeki başlıca yüzey sularından geçişler daha detaylı değerlendirilmiştir. Tüm diğer geçişler için etki değerlendirmesi ve uygun etki azaltıcı önlemlerin değerlendirilmesi, ilgili inşaat ve işletme faaliyetleriyle bağlantılı olarak genel hatlarıyla ele alınmıştır. Mevcut durum verileri, arıtılmayan belediye atıksuları ile sanayi ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular (Nilüfer Çayı örneğinde olduğu gibi) nedeniyle Proje Alanı ndaki su kütlelerinin büyük çoğunluğunun kirliliğe maruz kaldığını (genellikle ağır düzeyde) ve çoğunun yaygın ve fazla sulama kaynağı olarak kullanılmasından kaynaklanan düşük debilere maruz kaldığını (örneğin Gediz Nehri); ayrıca çok sayıda daha küçük akarsuyun da sadece mevsimlik akışa sahip olduğunu göstermektedir. Standart etki değerlendirme yaklaşımı, su kütlelerinin herbiri için ilgili mevcut koşullar/hassasiyetler göz önüne alınarak, Otoyoldan kaynaklanacak olan çeşitli potansiyel etkileri değerlendirmek ve ardından, etki seviyelerini düşürmeye yönelik uygun etki azaltıcı önlemleri belirlemek şeklindedir. Bunun anlamı, mevcut düşük su kalitesine ve düşük seviyede duyarlılığa sahip olan akarsuların, daha yüksek kaliteli birkaç akarsuya kıyasla, daha düşük seviyeli etki azaltıcı tedbirlere maruz olabileceğidir. Ancak, ERM bu Proje için daha muhafazakâr ve temkinli bir yaklaşım benimsemiştir: (i) ERM, mevcut kötü koşullardan bağımsız olarak, ülkedeki ilgili kanun ve yönetmeliklerin sayısının (ve bunun sonucu olarak da yaptırım gücünün) her geçen gün artması nedeniyle (1) gelecek yıllarda kirliliğin engellenmesi ve atıksuların arıtılmasına yönelik çok büyük yatırımlar yapılacak olmasından dolayı, su kütlelerinin kalitesinin önemli ölçüde iyileşeceğini varsaymaktadır. (ii) Buna göre, mevcut durumda düşük kalitede olan akarsular da gelecekte (Proje nin ömrü içerisinde) iyi veya yüksek kaliteli hale gelebilir (örneğin, İznik Gölü ve gölü besleyen pek çok akarsu halen düşük kaliteye sahiptir; ancak, bu gölün gelecekte içme suyu kaynağı olarak kullanılması planlanmaktadır ve onu besleyen akarsu kollarının kalitelerinin mutlaka yükseltilmesi gerekmektedir). (iii) Bu nedenle ERM Proje Alanı ndaki su kütlelerinin gelecekteki temel durum koşullarının iyi/yüksek kalitede olacağını ve bu su kütlelerinin yüksek seviyede hassasiyete sahip olacağını varsaymakta ve bu doğrultuda önerilen etki azaltıcı önlemler, gelecekte varolacağı varsayılan temel koşullar uyarınca, tüm etkileri engelleyecek ya da az önemli veya ihmal edilebilir düzeyde kalan etkiye indirecek şekilde tasarlanmaktadır. (1)Türkiye, atıksu yönetmeliklerini, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi ( ), ÇOB, Ankara, 2006 çerçevesinde AB yönetmelikleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir; raporun yazarları Strateji nin hedeflerinin yakalanması için kentsel atıksu arıtma amaçlı yıllık yatırımların gelecekte iki katına çıkarılmasının gerekeceğini öngörmektedir. 8-4

5 Kısım 8.5 te değerlendirilen bütün potansiyel etkileri önlemek veya ihmal edilebilir bir seviyeye düşürmek amacıyla tespit edilen uygun etki azaltıcı önlemler, Kısım 8.6 da tanımlanmıştır. 8.4 MEVCUT ORTAM Havzalar Türkiye de toplam yüzey akışı yıllık ortalaması 186 milyar m³ olan 26 havza bulunmaktadır. Havzaların ülke genelindeki dağılımı Şekil 8.1 de gösterilmiştir. Şekil 8.1 Türkiye nin Havzaları kaynak: Otoyol dört büyük havzadan geçmektedir: Marmara Denizi, Susurluk, Ege Suları ve Gediz (bkz. Şekil 8.2). Herbir su havzası aşağıdaki alt kısımlarda ele alınmaktadır (Not: aşağıdaki şekilde Otoyol güzergâhı kırmızı çizgiyle ve 50 şer kilometrelik aralıklar halinde gösterilmektedir). Şekil 8.2 Otoyol Güzergâhının Geçtiği Havzalar 8-5

6 kaynak: Marmara Denizi Havzası (Faz I ve Faz II nin 2. Kesimi) Marmara Denizi Havzası (bkz. Şekil 8.3), Otoyol tarafından KM 0 ila yaklaşık KM 75 arasında geçilmekte ve Susurluk yüzey suları ağı haricinde Marmara Denizi ne dökülen bütün yüzey sularını kapsamaktadır. Yıllık toplam akım hacmi ortalama 5,8 milyar m³ olan havzanın yüzey alanı km² dir. Marmara Denizi Havzası ülkenin en yüksek nüfus yoğunluğuna (toplam nüfusun %25 i) ve en yüksek sanayileşme oranına (toplam sanayinin %50 si) sahiptir. Bu havzadaki kirlilik kaynakları endüstriyel, evsel ve tarımsal faaliyetler ile deniz taşımacılığı faaliyetleridir. Projenin İzmit Körfezi ve deniz ortamı üzerindeki etkileri 4. Bölüm de anlatılmaktadır. Otoyolun Faz 1 bölümünün neredeyse tamamı bu havza içerisinde yer almaktadır. 8-6

7 Şekil 8.3 Marmara Denizi Havzası kaynak: Susurluk Havzası (Önemli bir bölümü Faz 2 dâhilinde) Susurluk Havzası (Şekil 8.4) Otoyol tarafından KM 75 ila KM 255 arasında bulunmaktadır ve Marmara Denizi nin güneyinde yer almaktadır. Havzanın yüzey alanı km², yıllık toplam akım hacmi ise ortalama 4,14 milyar m³ tür. Bu havzadaki en önemli akarsular Nilufer Deresi, Mustafakemalpaşa Deresi, Simav Deresi ve Kocacay Deresi dir. Uluabat Gölü ve Manyas Gölü Susurluk Havzası içinde yer alan göllerdir. Susurluk havzası tamamen Projenin 2. Fazı kapsamındadır. 8-7

8 Şekil 8.4 Susurluk Havzası kaynak: Ege Suları Havzası (Faz 2) Ege Suları Havzası, Otoyol tarafından KM 255 civarından yaklaşık KM 300 e dek ve sonra tekrar KM 375 den otoyolun bitimine dek geçilmektedir (kuzey kısmı için Şekil 8.5/Alan No.4 ve güney kısmı için Şekil 8.6/Alan No.4 e bakınız). Yüzey alanı km² ve yıllık toplam akım hacmi ise ortalama 2,09 milyar m³ tür. Bakırçay Ege Denizi ne dökülen başlıca akarsulardan biridir. Bu su havzası Projenin sadece 2. Fazıyla bağlantılıdır. 8-8

9 Şekil 8.5 Ege Suları Havzası kaynak: Gediz Havzası (Faz 2) Otoyol güzergahı Gediz havzasını (bkz. Şekil 8.6) KM 255 civarı ila yaklaşık KM 300 arasında geçmektedir. Havzanın yüzölçümü yaklaşık km 2 dir ve Gediz Nehri ve kolları aracılığıyla, Ege Bölgesi ndeki yüzey sularını Ege Denizi ne boşaltır. Havza nın yıllık toplam akım hacmi ortalama 1,95 milyar m³ tür. Bu havza sadece Projenin 2. Fazıyla bağlantılıdır. 8-9

10 Şekil 8.6 Gediz Havzası kaynak: Gediz Havzası ndaki tarımsal faaliyetler sulamaya dayalıdır; Alaşehir, Manisa ve Menemen de yaşanan hızlı sanayileşme sonucunda Gediz Nehri ne atıksu deşarjı başlamış ve bu da yüksek seviyede kirliliğe neden olmuştur Yüzey Suları Durgun Su Kütleleri Faz 1 - Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Kesim I deki ilgili durgun su kütleleri İzmit Körfezi, Hersek Sulak Alanı ve İznik Gölü dür. İzmit Körfezi, Marmara Denizi yle benzer hidrografik özellikler taşımaktadır. Yüzey tuzluluk oranı yılın ılık dönemlerinde, Karadeniz den su akışının artması nedeniyle, binde seviyesine kadar düşmektedir. Karadeniz in yüzey tuzluluk oranı soğuk dönemlerde binde seviyesindedir. Yüzey su sıcaklıkları yıl boyunca 7 C ila 24 C arasında değişirken, dip katmanlardaki sıcaklık 14,5 C-15 C aralığında neredeyse sabit kalmaktadır. Yüzey suyu kaynaklarından İzmit Körfezi ne yüklenen kirliliğin gittikçe artmasına rağmen, balıkçılık halen körfezdeki önemli geçim faaliyetlerinden biridir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2006b). Otoyolun KM ve KM noktaları arasında yer alan İzmit Körfezi Köprüsü nün İzmit Körfezi üzerinden geçmesi tasarlanmaktadır. Hersek Sulak Alanı, Marmara Denizi nin güneyinde bulunan ve denizden beton bir dalgakıranla ayrılan bir lagündür. Deniz seviyesindeki lagünün yüzölçümü 150 hektar, yaklaşık ortalama derinliği ise 1,5-2 m dir. Lagün yeraltı sularından beslenmektedir. Ötrofik özellikler taşıyan lagün, sualtı bitkileri açısından zengindir. Özellikle lagünün batısında bulunan kamışlıklar, çeşitli deniz türleri için ideal bir su ekosistemi sunmaktadır. Dolayısıyla lagün, göç rotası buradan geçen göçmen kuş türleri için de, kışı geçirebilecekleri ve besin bulabilecekleri ideal bir barınak sağlamaktadır (2007 Yılı Yalova İl Çevre Durum Raporu). Hersek Sulak Alanı nın ekolojik özellikleri 9. Bölüm de ele alınmıştır. Yukarıda açıklanan özellikleri nedeniyle bu lagün, RAMSAR Sözleşmesi nin sulak alan tanımlarına uymaktadır (Çevre ve Orman 8-10

11 Bakanlığı, 2007). Hersek Sulak Alanı, Otoyolun doğu kenarına yaklaşık 150 metre mesafede ve İzmit Körfezi Köprüsü nün Güney Yaklaşım Viyadüğü yakınlarında, KM ve KM noktaları arasında yer almaktadır. Deniz seviyesinin 85m üzerinde yer alan İznik Gölü nün yüzölçümü yaklaşık 310 km², ortalama derinliği ise 30 m dir. Göl sınırlarıyla Otoyol arasındaki en yakın mesafe 1,7 km dir ve bu en yakın nokta KM hizasındadır. Devlet Su İşleri nin yaptığı araştırmalara göre ph değeri 8,5 olan göldeki fosfat ve azot oranı yüksek seviyelerdedir. Dört kirli dere ve gölün yakınlarındaki bütün yerleşim yerlerinden gelen arıtılmamış atık sular göle boşalmaktadır ve bu durum gölün kirlilik seviyesini arttırmıştır. Ayrıca gölün toplam yüzey alanının 416 hektarı tarımsal amaçlar için susuzlaştırılmıştır ve hektarlık tarım alanının sulama ihtiyacı gölden sağlanmaktadır. İznik gölü 1990 yılında koruma alanı ilan edilmiştir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008c) ve bir dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır. İznik Gölü, Gemlik Körfezi ne (Marmara Denizi), körfeze dökülmesinden önce ismi Karsak deresi olarak değişen ve Otoyol tarafından geçilen Gölayağı Çayı ile bağlanır (aşağıya bkz.). İznik Gölü nün beş farklı türde koruma bölgesinden oluşan bir koruma alanı (bir İçme Suyu Havzası) içerisinde yer aldığı unutulmamalıdır. DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü nden Şubat 2011 de alınan bir görüş yazısına göre, şu an kirlenmiş olmakla birlikte, gölün gelecekte (henüz kesinleşmemiş bir tarihte) içme suyu tedariği amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Faz 2 - Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa Bu bölümdeki en önemli su kütlesi Marmara Denizi dâhilindeki iki katmanlı Gemlik Körfezi dir. Gemlik Körfezi nin hidrografik özellikleri Marmara ile benzerdir. Yılın ılık dönemlerinde yüzey tuzluluk oranı binde tür ancak soğuk dönemlerde iki katmanın karışması nedeniyle artmaktadır. Yüzey su sıcaklıkları yıl boyunca 7 C ila 24 C arasında değişirken, dip katmanlardaki sıcaklık 14,5 C-15 C aralığında neredeyse sabit kalmaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008c). Gemlik Körfezi önemli bir turizm ve dinlenme/eğlenme alanıdır. Körfez ile Otoyol arasındaki en yakın mesafe, Otoyolun KM noktasındadır ve burada uzaklık metre civarındadır. Demirtaş Barajı, Otoyolun KM noktasının 3,65 km güney-batısında yer almaktadır. Barajın uzunluğu 2 km nin üzerindedir ve Otoyola uzaklığı, yol baraj gölüne paralel ilerlerken 3,65 km ila 5,2 km arasında değişmektedir. Baraj gölünün yüzey alanı 0,95 km², ortalama derinliği ise 45 metredir ve yalnızca sulama amacıyla kullanılmaktadır. Ahlatalan Barajı, Otoyolun KM noktasının 800 m doğusunda yer almaktadır. Her iki baraj ve bunları besleyen nehir kolları Otoyolun membasında kalmaktadır. Faz 2 - Kesim III: Bursa Balıkesir Sulama amaçlı kullanılan İnkaya Baraj Gölü Otoyolun KM 125 noktasının 250 m kuzeyinde konumlanmıştır. Uzunluğu yaklaşık 1,5 km dir ve yaklaşık 11,5 km² yüzey alanı olan bir su havzasına sahiptir. Otoyol baraj gölünün membasında konumlanmıştır ve KM ve KM arasında gölü besleyen bazı (çoğu sadece mevsimlik olarak su taşıyan) akarsuları üzerinden geçmektedir. 8-11

12 Güzergâh KM 108 ve KM 134 noktaları arasında Uluabat Gölü ne 6 km den daha fazla bir mesafede, gölün kuzeyinde ilerlemektedir. Otoyola en yakın nokta, yoldan yaklaşık 3,5 km uzaklıkta, KM noktasındaki Harmanlı Köyü dür. Uluabat Gölü, yüzölçümü 147 km² (doğu ve batı uçları arasındaki uzaklık km, genişlik ise 12 km), ortalama derinliği 2 m ve maksimum derinliği 4 m olan sığ, bulanık, ötrofik bir tatlı su gölüdür. Uluabat Gölü, gölün güneybatı kesiminde yer alan tarım alanlarının mansabında bulunmaktadır. Bu yüzden göle yüksek oranda besleyici madde deşarjı olmaktadır. Gölü besleyen su miktarı mevsimden mevsime, hatta yıldan yıla değişmektedir. Sulama amaçlı olarak gölden su alınmakta ve hektarlık bir alan bu suyla sulanmaktadır. Tarımsal, evsel ve endüstriyel kaynaklı kirlilik gölün ekosistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Kirlenmiş su kalitesine rağmen, Uluabat Gölü RAMSAR a göre de uluslararası bir sulak alan ve in üzerinde su kuşunun düzenli şekilde uğradığı bir Önemli Kuş Alanı (1) (ayrıntılı bilgi 9. Bölüm de yer almaktadır) olarak kabul edilmiştir. KGM tarafından ihale öncesi hazırlanmış uygulama projelerinde, Otoyol güzergâhı doğrudan Uluabat Gölü nün güneyinden geçmekte ve projenin hazırlandığı dönemden sonra genişletilmiş olması nedeniyle bir bölümü RAMSAR koruma alanının içinde kalmaktaydı. Bu hassas koruma bölgesi üzerindeki etkiyi engellemek için sözleşmenin imzalanmasından sonra muhtelif alternatifler çalışılarak bunların arasından KGM tarafından en uygun alternatif değerlendirilerek onaylanmış ve Otoyolun güzergâhı kuzeye, Uluabat Gölünden daha uzağa ve RAMSAR alanının oldukça dışına alınacak şekilde revize edilmiş; bunun sonucunda da Otoyol gölü besleyen akarsuların hiçbirinden geçmeyecek şekilde gölün aşağısına alınmıştır. Söve Barajı, otoyolun KM noktasının 7 km doğusunda ve Söve Taş Ocağı nın 1 km kuzeyinde bulunmaktadır. Otoyol güzergâhının KM ve KM noktaları arasında ve en fazla 2 kilometre kuzeyinde beş baraj gölü daha bulunmaktadır: İberle, Karacaören, Karakol, Ortaca (hala inşaat halinde) ve Ovacık Baraj Gölleri. Bunların hepsi sulama amaçlı kullanılmaktadır. Faz 2 - Kesim IV: Balıkesir İzmir Otoyol güzergâhının KM arasında, otoyola paralel olarak 1-2 km uzaklıkta bulunan Savaştepe Barajı sulama amacıyla kullanılmaktadır. Barajın kollarından biri, KM noktasında Otoyol ile kesişmektedir. Otoyol güzergâhının KM arasında, otoyolun 2 ve 5 km batısında bulunan Sevişler Barajı sulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu barajın birkaç kolu Otoyol ile kesişmektedir Akarsular Bu bölümde, Otoyolun kesiştiği başlıca akarsular hakkında da bilgi sunulmaktadır. En son Otoyol tasarımına göre, akarsular üzerinden geçecek 29 köprü, daha küçük suyolları için de ün üzerinde menfez ve geçit yapısı inşa edilmesi planlanmaktadır. (1) Önemli Kuş Alanları, Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından, kuşlar için uluslararası önem taşıyan alanlar olarak tanımlanmıştır. 8-12

13 Akarsular Türk yetkililer tarafından hassasiyetlerine göre dört su kalitesi kategorisine ayrılmıştır (Ek L-1 de açıklandığı gibi): Kategori I = çok iyi; II = iyi, III= orta ve IV= kötü. Bu çalışmada yüzey sularının kalitesi hakkındaki bütün bilgiler ilgili Çevre Durum Raporlarından (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007, 2008b, 2008c, 2008d) elde edilmiştir. Genel olarak, otoyolla kesişme noktalarına göre, Faz 1 den Faz 2 ye ve kuzeyden güneye doğru başlıca nehirler ve çaylar aşağıda ele alınmıştır. Not: Bir akarsuyla ilgili su kalitesi kategorisi belirtilmiyorsa, bu, akarsuyla ilgili resmi verilerin olmadığı anlamına gelmektedir. Faz 1 - Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Yalakdere Yalakdere, Kocaeli nin Yalakdere köyünden doğar ve akıntı yönünde Hersek Ovası na ulaşır (ÇOB, 2007). Yalakdere, Hersek Deltası nı besleyen deredir. Yaklaşık KM de Yalakdere bir köprü ile geçilmektedir (köprü geçiş noktasındaki akarsu durumu Fotoğraf 8.1 de gösterilmektedir) ve Hersek Ovası nda, Otoyolun KM den (Gişe Tesisleri Alanı G2 nin yanı) e (Altınova Köprülü Kavşağı K2 nin yanı) dek bir dolgu arazi üzerinde ilerleyerek içinden geçtiği taşkın alanı olarak tanımlanmış bir alan ile çevrelenmiştir. Ekim 2011 de yapılan ekolojik saha araştırmasına göre, akarsunun akışı su yatağına yıkılan bir köprü nedeniyle etkilenmiştir (bkz. 9. Bölüm). Fotoğraf 8.1 KM 11 ve KM 12 arasında Yalakdere. Havuzdere Havuzdere, Otoyol tarafından KM ve KM arasında geçilmektedir. Havuzdere büyük bir akarsu değildir ama Samanlı Deresinin (Selli mandıra-gökçedere) bir koludur (ÇOB, 2008c). Çeşitli daha ufak dereler Otoyol oldukça ufak bir akarsu olan Handere yi KM da, Karapınar Deresini de yaklaşık KM 23 de, Kılıç köyünün kuzeyinde geçmektedir. Karapınar Deresi yaklaşık 1 km sonra Kılıç Deresi ne bağlanmaktadır. Kılıç Deresi ise KM ve KM arasında Otoyolla kesişmektedir. Kılıç Deresi, Burhaniye Deresi ve Laledere nin birleşmesiyle oluşmuştur ve nihayetinde Taşköprü den İzmit Körfezi ne dökülmektedir. Yaz aylarında dere 8-13

14 kurudur. Ancak, Laledere, Dereköy ve Kılıçköy köylerinden gelen arıtılmamış atık sular nedeniyle, Kılıç Deresi nde su aktığı dönemlerde yüksek seviyede fosfat, amonyak ve nitrat kirliliği rapor edilmiştir. Otoyol, KM ve KM noktaları arasında Kızılağaç Deresi yle, yatağı boyunca birkaç defa, KM ve KM noktaları arasında ise Mera Deresi yle kesişmektedir (DSİ, 2010/11). Mera Deresi, Otoyolla KM da İznik-Orhangazi Köprülü Kavşağı nda (K4) kesişen, tanımlanmamış bir başka dereye dökülmektedir. Nadir Suyu Kesim I deki başlıca akarsu geçişlerinden biri, İznik Gölü ne dökülen ve Otoyolla KM noktasında kesişen Nadir Suyudur. Dere suyu kalitesinin, Yalova Yolu Köprüsü nü (Otoyolla kesişme noktasının membası) geçene kadar temiz olduğu rapor edilmiştir. Bu noktadan sonra Orhangazi ve komşu yerleşim yerlerinin evsel atıksuları, Nadir Suyu nun kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu noktadan sonraki su kalitesi Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Toplam Fosfor muhtevası açısından Kategori IV te yer almaktadır. Faz 1 Kesim 1 in başlıca dere ve nehir geçişleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Nehir içerisinde köprü ayağı ya da başka bir yapının kurulması gereken kesişme noktaları da tabloda belirtilmektedir. Tablo 8.1 Kesim I (Faz 1) deki Başlıca Dere ve Nehir Geçişleri Nehir/Derenin ismi Su Kalitesi Kategorisi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Yalakdere Veri yok (n/a) Yok. Bir köprü ile geçilecektir. Havuzdere n/a ; Yol boyunca yaklaşık m uzunluğunda bir yön değiştirme kanalı. Handere n/a Yol boyunca yaklaşık m uzunluğunda bir yön değiştirme kanalı Karapınar Deresi n/a Viyadük ayağı Kılıç Deresi n/a Dere, yolun dışından, bir kanalla taşınacak ve kavşağın doğusuna yönlendirilecektir. Kızılağaç Deresi n/a KM arasında birkaç kez Yol boyunca yaklaşık m uzunluğunda bir yön değiştirme kanalı Mera deresi n/a ; Yol boyunca yaklaşık 140 m uzunluğunda bir yön değiştirme kanalı. Tanımlanmamış bir n/a Kutu menfezle geçilecektir. dere Nadir Suyu IV Yok. Bir köprü ile geçilecektir. 8-14

15 Faz 2 - Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa Dokuz (9) akarsu ve kanal ile kesişme yaşanan Bölüm II deki en büyük sürekli akan akarsular Karsak Deresi ve Kocadere dir. Karsak/Gölayağı Deresi Bu dere İznik Gölü nü Marmara Denizi ne bağlar. İznik Gölü nden Gölayağı Deresi olarak çıkar ve daha sonra ismi Karsak Deresi olarak değişir. Çok yüksek seviyedeki Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), toplam azot ve çözünmüş oksijen nedeniyle Karsak Deresi nin su kalitesi Kategori IV olarak tanımlanmıştır. Derenin mansabında 165 mg/l olarak ölçülen toplam KOİ seviyesi, dereye tarım faaliyetleri nedeniyle çok yüksek oranda organik kirletici girişi olduğuna işaret etmektedir: toplam fosfor 5,4 mg/l civarında ve Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) 15 mg/l civarında seyretmektedir. Otoyolun bir yaklaşım yolu KM noktasında Karsak Deresi yle, sonra KM de Karsak Deresi nin kollarından biriyle ve sonra KM de tekrar Karsak Deresi yle Gemlik Viyadüğü (V10) üzerinden kesişmektedir (bkz. Fotoğraf 8.2). Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi, mevcut durumda, derenin morfolojisi her iki kıyıda değişime uğramıştır. Fotoğraf 8.2 Karsak Deresi: KM 62 civarındaki geçiş noktasına yakın küçük bir köprüden D575 Devlet Karayolunun görüntüsü Fotoğraf 8.3 Karsak Deresinin bir başka görüntüsü Kocadere Kocadere, İznik Gölü nün güneybatısında yer alan Sölöz Deltası üzerinden İznik Gölü ne dökülür. Dere, 92 km² lik bir havza üzerinden göle boşalır. Sölöz Belediyesi nin atıksuları Kocadere ye deşarj edilmekte, bu da yüzey suyu kalitesini KOİ açısından Kategori II ye düşürmektedir. Otoyol KM ve KM noktaları arasında Kocadere yle kesişmektedir. Aşağıdaki fotoğraflar Otoyolla kesişme noktasında Kocadere yi göstermektedir. Şubat 2011 (Fotoğraf 8.5) ve Eylül/Ekim 2011 de (Fotoğraf 8.4 ve Fotoğraf 8.6) sırasında yapılan ekolojik saha araştırmalarında çekilen fotoğraflar derenin yapısal olarak önemli ölçüde zarar görmüş olduğunu ve su akışının mevsimsel olarak değiştiğini göstermektedir. 8-15

16 Fotoğraf 8.4 Kocadere : Otoyoldan D575 Karayolu görüntüsü (yukarıda, Eylül 2011) Fotoğraf 8.5 Kocadere: Otoyoldan D575 Karayolu görüntüsü (aşağıda, Şubat 2011) Fotoğraf 8.6 Kocadere: Otoyolla kesişim noktasından mansap yönünde görünüş (Eylül 2011) Faz 2 Kesim II nin başlıca dere ve nehir geçişleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Nehir içerisinde köprü ayağı ya da başka bir yapının kurulması gereken kesişme noktaları da tabloda belirtilmektedir. Tablo 8.2 Kesim II (Faz 2) deki Başlıca Dere ve Nehir Geçişleri Nehir/Derenin ismi Su Kalitesi Kategorisi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Karsak deresi ve kolları IV ve Karsak Deresi yatağının yön değiştirmesi (420 m), Gölayağı Deresi ve kollarının yönlerinin değiştirilmesi (sırasıyla 300 m ve 315 m). Karsak Deresi IV Viyadük ayağı Kocadere II Kutu menfez (uzunluk ~160 m) Kurtul Göleti civarındaki geçiş Veri yok Viyadük; ancak henüz detaylı çalışma yapılmadı. Faz 2 - Kesim III: Bursa Balıkesir Otoyol bu bölümde çok sayıda sürekli akarsuyla kesişecektir. Bu akarsulardan başlıcası, Otoyolla birkaç noktada kesişen Simav Çayı dır. Otoyolun akarsu geçişleri köprü olarak planlanmıştır. Mevcut Bursa Çevre Yolu ile önerilen Otoyolun Kesim III ü arasındaki köprülü kavşak, Nilüfer çayı 8-16

17 yakınlarında yer almaktadır. Tüm akarsulardan, çevredeki tarım arazilerini sulama amacıyla su temin edilmektedir. Nilüfer Çayı Nilüfer Çayı, bu kesimin başladığı noktadan, Simav Çayı na döküldüğü yere kadar Otoyola paralel ilerlemektedir. 168 km lik uzunluğuyla Nilüfer Çayı, Bursa ilinin en önemli akarsuyudur. Bursa nın nüfusunun artması ve sanayi faaliyetlerinin gelişmesiyle, Nilüfer Çayı ndaki su kirliliği de artmaktadır. Evsel ve endüstriyel kirlenme nedeniyle su kalitesi oldukça düşüktür (Kategori IV). Fotoğraf 8.7 (sol) Koca Çay: KM de akarsu geçişi Fotoğraf 8.8 sol: Köprülü Kavşak KU2 ye yaklaşım yolundaki dere geçişi (KM 142) Fotoğraf 8.9 sağ: KM 144 deki dere geçişi Simav-Susurluk Çayı/Hanifedere/Çapaz Deresi/Kocaçay 175 km uzunluğundaki (çeşitli isimlerle anılan) Simav Çayı, Susurluk Havzası ndaki en önemli akarsudur. Sındırgı, Kepsut ve Susurluk Ovaları ndan geçerek Marmara Denizi ne dökülür. Simav Çayı, Susurluk ilçesine ulaştıktan sonra Susurluk Çayı olarak anılmaya başlar (Fotoğraf 8.11) ve Balıkesir bölgesinden gelen akarsularla birleşir. Balıkesir ilinden çıkmasından önce ismi Hanifedere olarak değişir. Uluabat Deresi ne karışmasından önce kısa süreliğine Çapaz Deresi (Fotoğraf 8.8) ve Uluabat Deresi nden ayrıldıktan sonra da Kocaçay a dönüşür. Otoyol, KM de Kocaçay ı bir köprü ile geçecektir (Fotoğraf 8.7). Çapaz Deresi, Köprülü Kavşak KU2 ye yaklaşım yolunda, KM 142 de ve KM 144 de birer köprüyle geçilecektir (Fotoğraf 8.8 ve Fotoğraf 8.9). Fotoğraf 8.10, planlanan Otoyolun KM 144 deki akarsu geçişinin yaklaşık 2 km membasındaki mevcut karayolunda çayın geçildiği noktayı göstermektedir. Otoyol KM de, Susurluk Çayı nın Hanifedere ismini aldığı yerde çayla yeniden kesişecektir. Simav Çayı, yerleşim bölgeleri, sanayi alanları ve tarım arazilerinden deşarj edilen arıtılmamış atıksulardan etkilenmektedir. Bir boraks maden ocağının, 8-17

18 bir kâğıt fabrikasının ve bir şeker fabrikasının atıksuları da bu nehre deşarj edilmektedir. Nehrin KOİ parametresi genelde Kategori I veya II seviyesindedir. Azot parametresi Balıkesir den önce Kategori II seviyesinde, Balıkesir e ulaştıktan sonra ise Kategori IV seviyesindedir. Bölgedeki bor madenleri nedeniyle, sudaki bor oranı yüksek olduğundan (7,3 mg/l), Bigadiç e kadar Kategori I de yer alan su kalitesi sınıfı, Bigadiç ten sonra Kategori IV e düşer (İnorganik Kirlilik; bkz. Ek L-1). Fotoğraf 8.1 Hanifedere/Çapaz (Simav) Deresinin kolu KM 144 de planlanan geçiş noktasının yaklaşık 2 km membası Karadere Fotoğraf 8.2 Susurluk Çayı: KM 174. Otoyol Karadere yi KM de, Adaköy ün kuzey batısında geçecektir. Karadere Simav Çayı nın ufak bir koludur. Faz 2 Kesim III ün başlıca dere ve nehir geçişleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Nehir içerisinde köprü ayağı ya da başka bir yapının kurulması gereken kesişme noktaları da tabloda belirtilmektedir (su kalitesine ilişkin mevcut bilgiler için lütfen yukarıdaki metne başvurunuz). Tablo 8.3 Kesim III (Faz 2) deki Başlıca Dere ve Nehir Geçişleri Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapılar İnkaya barajını besleyen nehir kolları ve arasında Bir başka nehir kolu da KM Henüz detaylı tasarım yapılmamıştır de Koca Çay (Simav) Yok. Viyadükle geçilecek. Çapaz (Simav) Deresi Kavşak KU2 ye yaklaşım yolunda, de ve de Yok. Yok. Viyadükle geçilecek. Karadere Detaylı tasarım mevcut değil. Ancak, nehir yatağına etki öngörülmemekte. Susurluk (Simav) Çayı/ Yok. Viyadükle geçilecek. Hanifedere Sarıyar Deresi Kutu menfezle geçilecek. Hatap Deresi (V22); (V23) Viyadük ayakları (hem V22, hem V23) Gelin Deresi Kutu menfezle geçilecek. Ilgın Deresi (V24) Viyadük ayağı. Ortaca çayı Kutu menfezle geçilecek. 8-18

19 Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapılar İnkaya barajını besleyen nehir kolları ve arasında Bir başka nehir kolu da KM Henüz detaylı tasarım yapılmamıştır de Tanımlanmamış bir dere Yön değiştirme kanalı (yaklaşık 210 m) ve kutu menfezle geçilecek. Mahmut Çayı Kutu menfezle geçilecek Kuyucak/Mağara Deresi Kutu menfezle geçilecek: Faz 2- Kesim IV: Balıkesir İzmir Bölüm IV te Otoyol ile kesişen dört büyük akarsu bulunmaktadır: Otoyol KM noktasında Bakırçay ile KM noktasında Kum Deresi ile KM da Gediz Nehri ile ve KM noktasında Nif Deresi ile kesişmektedir. Bu dört akarsuyun hepsi, çevre bölgelerdeki tarım alanlarını sulamak amacıyla kullanılmaktadır. Bakırçay Bölgedeki en önemli akarsulardan biri de uzunluğu 126 km, maksimum akış debisi ise 24m 3 /s olan Bakırçay dır (Fotoğraf 8.12). Çay arıtılmamış evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar nedeniyle kirlenmiştir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008d). Fotoğraf 8.3 Otoyolun KM 295 noktasının yaklaşık 300 metre batısında, Bakır taşkın ovasında akan Bakırçay Fotoğraf 8.4 Otoyolun KM da Gediz Nehrini kestiği nokta. Kum Deresi Uzunluğu 90 km, su toplama havzasının yüzölçümü ise km² olan Kum Deresi, Akhisar Havzası nın en önemli akarsuyudur. Bu dere yukarı kesimlerde Gördes Çayı olarak da bilinir. Kum deresinin başlıca kollarından biri KM KM noktaları arasında Otoyolla kesişmektedir. Gediz Nehri Büyük Menderes Nehri nden sonra Gediz Havzası ndaki en büyük akarsu olan Gediz Nehri (Fotoğraf 8.13), Anadolu dan geçerek Ege Denizi ne dökülür. Gediz Nehri nin uzunluğu 401 km, havza yüzölçümü ise km² dir. Nehir akışı, iki su depolama tesisi ve ayrıca sulama uygulamaları için kullanılan üç düzenleyici baraj ile kontrol edilmektedir. Kış aylarında nehir suları Demirköprü Barajı ve Marmara Gölü nde tutulmakta, yazın sulama amacıyla kullanılmaktadır. 8-19

20 Gediz Nehri ve kolları üzerindeki 16 noktada 1990 yılından beri su kalitesi incelemeleri yapılmaktadır. Gediz Nehri nin su kalitesi Kemalpaşa, Manisa, Muradiye ve Menemen den gelen evsel ve endüstriyel atıksulardan etkilenmektedir. Belirli parametrelerde tarım kaynaklı kirliliğe bağlı yüksek yoğunluklar gözlendiğinden ve sudaki belirgin Fosfat, Klor ve ph seviyeleri nedeniyle, su kalitesi sınıfı Kategori IV olarak belirlenmiştir. Ayrıca 1980 lerde nehir üzerinde önemli olumsuz ekolojik değişiklikler rapor edilmiştir. Bunun sebebi bölgede birkaç kum ve çakıl ocağının faaliyete girmesi, bunun sonucunda su seviyesinin düşmesi ve beraberinde yeraltı suyu seviyesinin de düşmesiyle nehir etrafındaki faunanın olumsuz etkilenmiş olmasıdır. Demirköprü Barajı nın membasında Uşak ilindeki ve Manisa nın Kula ilçesindeki sanayi tesislerinden, Demirköprü Barajı nın mansabında ise Salihli ve Ahmetli ilçelerindeki sanayi tesislerinden gelen atıksular buraya deşarj edilmektedir. Gediz Nehri ndeki kirliliğin en belirgin göstergelerinden biri, özellikle Demirköprü Barajı nın mansap kesiminde biyolojik çeşitlilikte gözlenen önemli azalmadır. Bugün nehrin az sayıda kesiminde sadece yayın balığına rastlanmaktadır. Oysa yaklaşık 20 yıl önce nehirde tatlı su levreği, sazan balığı ve tekir balığı gibi birçok canlı türü yaşamaktaydı. Nif Deresi km 2 lik bir havzası olan Nif Deresi nin kaynağı Yamanlar Dağı nın doğu yamaçlarındadır ve dere, Kemalpaşa Ovası ve Turgutlu-Çobanisa dan geçerek Gediz Nehri ne dökülür. Derenin taşkın potansiyeli yüksek olduğu için su kanalı Turgutlu ve Çobanisa arasında genişletilmiştir. Deredeki su seviyesi yaz aylarında azaldığından ve kış ve ilkbahar aylarında çok yüksek oranda arttığından, su seviyesi değişim aralığı geniştir. Kemalpaşa daki sanayi tesislerinin arıtılmamış atıksuları doğrudan Nif Deresi ne deşarj edilmektedir; bu yüzden derenin su kalitesi seviyesi çok düşüktür (Kategori IV). Faz 2 Kesim IV ün başlıca dere ve nehir geçişleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Nehir içerisinde köprü ayağı ya da başka bir yapının kurulması gereken kesişme noktaları da tabloda belirtilmektedir (su kalitesine ilişkin mevcut bilgiler için lütfen yukarıdaki metne başvurunuz). Tablo 8.4 Kesim IV (Faz 2) deki Başlıca Dere ve Nehir Geçişleri Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Bazı dereler (örn. Gürgen Kutu menfezle geçilecektir. Deresi ve Kara Dere) Sogucak Deresi , Kutu menfezle geçilecektir Bozin Deresi (Soğucak ın , Kutu menfezle geçilecektir. Kolu) Yunak Deresi (V27) Viyadük ayağından etkilenmesi olasıdır. Tütüncü Deresi Kutu menfez ve ayrıca yaklaşık 150 metrelik yön değiştirme kanalıyla geçilecektir. Büyük Dere ve K16 Kavşağına yaklaşım yolu Kutu menfezle geçilecektir. 8-20

21 Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Çakal Dere Yaklaşık 180 m lik kutu menfez Yagicili Çayı Köprü ile geçilecektir. Nehir kıyısı etkilenecektir. Öküz Çeşmesi Deresi Kutu menfezle geçilecektir Sazlık Dere Yaklaşık 240 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Kumköy Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kuru Dere (Bu isimle anılan çok sayıda akarsu mevcuttur; bu tek bir akarsu değildir) ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kutu menfezle geçilecektir. Hacılar Çeşmesi Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kocakış Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Killikpınarı Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kuru Dere , Menfez Hayıtlı Dere Viyadük ayağı Derin Dere Kutu menfezle geçilecektir. Döşeme Deresi Viyadük ayağı Eşme Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kırmızı Dere Köprü ile geçilecektir. Nehir kıyısı etkilenecektir. Köy Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Bakırçay Yok. Köprü ile geçilecektir. Kerimağa Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Çilingir Deresi Kutu menfezle geçilecektir. İğdeli Dere Kutu menfezle geçilecektir. Söğütler Deresi ; Kutu menfezle geçilecektir. Kireçocağı Deresi Kutu menfezle geçilecektir. İğrek Deresi Bu noktada hiçbir yapı planlanmamaktadır. Korgacık Deresi Yok. Viyadükle geçilecektir. Davulga Deresi Viyadük ayağı Çamlı Dere Yok. Viyadükle geçilecektir. Adı bilinmeyen dere Yok. Viyadükle geçilecektir. Seyran Deresi Yok. Viyadükle geçilecektir. Gökbeyli Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Kavaklı Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Lonbarın Deresi Kutu menfezle geçilecektir. Akkıran Dere Yaklaşık 70 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Karapınar Deresi Yaklaşık 115 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Ilgın Çayı Yok. Köprüyle geçilecektir. Ovayolu Deresi Yaklaşık 110 m. lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Fatma Deresi Yaklaşık 200 m. lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir 8-21

22 Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Çakal Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Kuru Dere Yaklaşık 400 m. lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Emirler Deresi Kutu menfezle geçilecektir Kum Çay Yok. Köprüyle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Ramazan Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Akdere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Vakıf Deresi Kutu menfezle geçilecektir Sazak Deresi Kutu menfezle geçilecektir Ada Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Şarlak Deresi Kutu menfezle geçilecektir Gümülceli Kutu menfezle geçilecektir Kuyu Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir İncirli Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Çeşme Deresi Kutu menfezle geçilecektir Kocakız Deresi Kutu menfezle geçilecektir Ayrık Deresi Köprü ayakları Gediz Nehri Köprü ayakları Irlamaz Çayı Köprü ayakları DSİ drenaj kanalı Nif Çayı Köprü ayakları Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir İsmailbey Deresi Kutu menfezle geçilecektir Köseoğlu Çeşmesi Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Genelağı Deresi Kutu menfezle geçilecektir Küpdüştü Deresi Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Tasarlanmamıştır. Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Yaklaşık 120 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir 8-22

23 Nehir/Derenin ismi Otoyol Kilometresi (KM) Akarsu yatağındaki yapı Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Yaklaşık 140 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Köprü ayakları Adı bilinmeyen dere Yaklaşık 350 m lik yön değiştirme kanalı ve kutu menfez Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Adı bilinmeyen dere Kutu menfezle geçilecektir Taşkın ve Yağmur Suyu Riski Otoyol güzergâhı üzerindeki akarsularda genellikle kış ve ilkbahar aylarında taşkınlar görülmektedir. Dolayısıyla, yüzey suyu kütleleri üzerinden geçen Otoyol yapılarının tasarlanması aşamasında bu etken göz önünde bulundurulmuştur. Taşkın durumlarının değerlendirmesinde uygulanan yöntemde, Otoyol için geliştirilen geoteknik raporlar ve tasarım raporları temel alınmıştır ve bu yöntem Ek L-2 de özetlenmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa, Balıkesir ve İzmir Bölge Müdürlüklerinden edinilen bilgiye göre, Otoyol tanımlanmış altı (6) taşkın ovasından geçmektedir. Bunlar (Faz ve Kesim sıralamasına göre) aşağıdaki listede özetlenmektedir: Tablo 8.5 Otoyolun geçtiği Tanımlanmış Taşkın Ovaları Faz Kesim Nehrin/Derenin İsmi Otoyol Kilometresi (.den e) Faz 1 I Yalakdere KM KM Faz 2 III Koca Çay, Çapaz Deresi, Simav Çayı/Susurluk Çayı/Hanifedere, ve Uluabat Deresi (doğrudan geçilmiyor) KM KM Faz 2 III Hanifedere Deresi KM KM Faz 2 III Susurluk Çayı KM KM Faz 2 IV Bakirçay KM KM Faz 2 IV Gediz Nehri KM KM Sulama Sistemleri DSİ tarafından işletilen birkaç sulama sistemi Otoyol güzergâhıyla kesişmekte, birkaçı ise Otoyol güzergâhının yakınlarında bulunmaktadır. 8-23

24 DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü ne göre, önerilen Otoyol özellikle Faz 2 de birden fazla sulama tesisiyle kesişmektedir. Manisa Ovası Sol Sahil Sulama Sistemi (Gediz Sulama Birliği) ve Manisa Ovası Sağ Sahil Sulama Sistemi (Mesir Sulama Birliği) mevcut koşullarda çalışıyor haldedir. Manisa Merkez ilçe, Sancaklı, İğdecik Sulama Kooperatifi ve kooperatifin kuyuları Otoyolun güzergâhı üzerindedir. Ayrıca, güzergâh DSİ nin 2011 yatırım programına dâhil olan ve şu sıralar inşaat ihale süreci devam eden İzmir İçme Suyu Boru Hattıyla (Faz 2 de) da birkaç kez kesişmektedir. Kesişme noktaları (ve ilgili Faz 1 ve Faz 2 konumları) aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: Tablo 8.6 Otoyol ile Kesişen Sulama Sistemleri (Kaynak: DSİ Bölge Müdürlükleri) Faz/ İsim (varsa) Kesişme Noktası Kesim Faz 1 I Orhangazi Barajı Sulama Projesi Alanı KM KM I Orhangazi 1. Pompaj Sulaması Alanı KM KM I Orhangazi 2. Pompaj Sulaması Alanı KM KM I Mustafakemalpaşa Güllüce Sulama Alanı KM KM Faz 2 III Uluabat 2. Aşama Sulama Alanı KM KM III Uluabat 1. Aşama Sulama Alanı KM KM III Mustafakemalpaşa Sulama Alanı KM KM III Yahyaköy Regülatör Sulama Alanı (inşaat halinde) KM KM III İbirler Göleti Sulama Alanı KM III Karakol Göleti Sulama Alanı KM KM III Kavaklı Göleti Sulama Alanı KM III Savaştepe-Sarıbeyler Ovası Pompaj Sulaması Alanı KM KM IV 1 KM IV 27 KM KM IV 8-26 KM KM IV 27-47;52-56 KM KM IV KM KM Hidrojeoloji ve Yeraltı Suları Otoyol için yapılan tasarım çalışmaları dâhilinde ayrıntılı geoteknik ve jeolojik incelemeler yapılmıştır. Tanımlanan jeolojik birimler (bkz. 7.Bölüm) yeraltı suyu taşıma kapasitesi açısından değerlendirilmiştir ve sondaj çalışmaları sırasında yeraltı suyu seviyeleri belirlenmiştir. Geoteknik çalışmalar sırasında karşılaşılan yeraltı suyu seviyeleri Ek L-3 te listelenmiştir. Türkiye deki yeraltı suları, belirlenen yeraltı suyu koruma alanlarına göre korunmaktadır. Kocaeli, Yalova, Bursa ve Manisa/İzmir in bölgesel planlarına göre ve Balıkesir Devlet Su İşleri nden alınan hidrolojik verilere göre Otoyol, en sıkı koruma altındaki 1. ve 2. derece yeraltı suyu koruma alanlarıyla kesişmemektedir (1). (1) 1. derece koruma alanı: Bu alanlardan geçmek, bu alanlara herhangi bir yapı inşa etmek, her türlü katı veya sıvı atık boşaltmak yasaktır (kuyular ve su kaynaklarıa en az 50 m mesafede tel örgü ile çevrelenmelidir). 2.derece koruma alanı: Bu alanlara herhangi bir yapı inşa etmek yasaktır. Bu alanlardan ancak geçiş veya dinlenme alanı olarak faydalanılabilir. 8-24

25 Faz 1 - Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Kesim I (KM 0-58) yeraltı suyu kapasitesine göre kabaca üç bölgeye ayrılabilir. Bu bölgeler aşağıdaki gibidir: İzmit Körfezi etrafındaki alanda yüzeye yakın yeraltı suyu oluşumları: Köprünün kuzey tarafında, kumtaşı ve kireçtaşı içeren Dil İskelesi formasyonu (KM 0-KM 3+750), İzmit bölgesinde yeraltı suyu elde etmek amacıyla kullanılır. Burada ayrıca büyük oranda çakıl ve kumdan oluşan bir akarsu sediman alanı bulunmaktadır (KM 14 e dek). Bu birimlerin yer yüzeyine yakın yeraltı suyu içeren alanları kapsadığı sanılmaktadır. Öte yandan, bu bölgede Otoyolun kapladığı alan içinde hiçbir önemli yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Otoyolun sonraki 35 km si, bazalt gibi volkanik oluşumlar ile gnays, amfibolit ve kuvarsitten oluşan metamorfik tabakalar ve sert kil gibi su geçirimsiz formasyonlardan geçmektedir. Bu birimlerdeki yeraltı suyu miktarının yüksek seviyelerde olması beklenmemektedir. KM 40-KM 43 noktaları arasında, Otoyol İznik Gölü nün alüvyon tabakalarından geçmektedir. Bu alüvyon sahalarının içerikleri kil ila kum arasında değişkenlik göstermektedir. Bu birimlerdeki yeraltı suyu içeren alanların yer yüzeyine yakın olması beklenmektedir. Yüzeye yakın yeraltı sularının içme suyu kaynağı olarak kullanılmadığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, Otoyol tasarlanırken, yeraltı suyunun hidrolik dinamiklerini korumak, örneğin fazla su birikimini ya da belli bölgelerde kurumayı engellemek için tedbirler alınacaktır. Otoyolun KM KM noktaları arasındaki kesimi, üst katmanlarda genellikle mermer, alt katmanlarda ise şist olan metamorfik tabakadan geçmektedir. Yapılan geoteknik değerlendirmeler, yalnızca Orhangazi alüvyal alanlarında bulunan alüvyal materyallerin su içeren alan olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Formasyonlardaki su seviyesinin derinliği 2-10 m yd (yüzeyden derinlik) arasında değişmektedir. Sondaj çalışmalarının yapıldığı noktalardaki yeraltı suyunun derinliği rastlanmadı ila 13,5 yd arasında değişmektedir. DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü ne göre, İznik Gölü nün sularından gelecekte içme suyu olarak faydalanılması planlanmaktadır (ancak bunun zamanlaması henüz kesinleşmemiştir) ve gölün etrafında beş adet İçme Suyu Koruma Bölgesi kurulmuştur. Göle yaklaştıkça uygulanan koruma seviyeleri de artmaktadır. Otoyol güzergahı, KM 33 ten itibaren Kesim I in sonuna dek, üç koruma bölgesiyle çevrelenmiş bir alandan geçmektedir (bkz.şekil 8.7). KM de, Uzun Mesafeli Koruma Alanı (ilk 3 km nin) içerisinde tam kapsamlı bir Servis Alanı nın (bkz. Şekil 8.7) konumlandırılması planlanmaktadır. Bu bölgede bu tür faaliyetlere izin verilmektedir. Öte yandan, etki oluşması potansiyelini daha da aza indirmek için, Otoyol bu Servis Alanı nı Kesim II de KM 63 noktasına taşımayı düşünmektedir. [Not: tasarımdaki bu olası değişiklik mevcut ÇSED Raporu nda ele alınmamıştır; 8-25

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ TEKNİK TESPİT RAPORU 2014 İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ [TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ] 30 AĞUSTOS 2014 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAYALIOĞLU MAHALLESİ MANİSA AKHİSAR YOLU KAYALIOĞLU KAVŞAĞINA YÖNELİK 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA ŞUBAT, 2017 İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Manisa (Alaşehir) 13 Mart 26 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 21 temel, 5 açılış) (1 adedi baraj, 2 adedi büyük sulama, 1 adedi gölet, 14 adedi gölet ve sulama, 1 adedi gölet sulaması, 7 adedi

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI K - Q TSE - ISO - EN 9000 11.12.2014 BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ K - Q TSE - ISO - EN 9000 2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SORUMLULUK ALANIMIZ 26

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam İZMİR MANİSA UŞAK DİĞER TOPLAM NÜFUS 4 061 074 1 359 463 346 508-5 767 045 YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) 12 012 13 096 5 341 133 30 582 Ülkemizin Nüfus olarak % 7,5 unu, Yüzölçümünün % 4 ünü kapsamaktadır (3 il, 52

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

HİDROLOJİ DERS NOTLARI

HİDROLOJİ DERS NOTLARI Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü umutokkan@balikesir.edu.tr HİDROLOJİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN Hidrolik Anabilim Dalı Ders Kapsamında Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar Balıkesir

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1)

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1) Yer altı Suyu Yeraltı Suyu Hidrolojisi Giriş Hidrolojik Çevrim Enerji Denklemleri Darcy Kanunu Akifer Karakteristikleri Akım Denklemleri Akım Ağları Kuyular Yeraltısuyu Modellemesi 1 Su, tüm canlılar için

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BURDUR İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 247 ADA 104(KISMEN)- 105-106-107 (KISMEN) PARSELLER ZAİRE PAZARI (TOPTAN TİCARET) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANILARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1 İçindekiler

Detaylı

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI YILLAR

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI YILLAR 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2030 2031-2040 ÇOB, DSİ, İB, Valilikler,

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAYALIOĞLU MAHALLESİ SELMA MANİSA AKHİSAR YOLU KAYALIOĞLU KISA PLANLAMA KAVŞAĞINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ

MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAYALIOĞLU MAHALLESİ SELMA MANİSA AKHİSAR YOLU KAYALIOĞLU KISA PLANLAMA KAVŞAĞINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAYALIOĞLU MAHALLESİ MANİSA AKHİSAR YOLU KAYALIOĞLU KAVŞAĞINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA ŞUBAT, 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

Önemleri. rk Prof. Dr. İzzet. II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu Mart Afyonkarahisar

Önemleri. rk Prof. Dr. İzzet. II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu Mart Afyonkarahisar nların Çevresel Yrd. Doç.. Dr. Ali Ertürk rk Prof. Dr. İzzet Öztürk II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu 22-24 24 Mart Afyonkarahisar Taşkın n Nedir? Hidrolojik tanım: Suyun yükselerek akarsu kenarlarını aşması

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Taş Ocakları Değerlendirmesi GEBZEORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU 1 Güneyköyü Taş Ocağı (Bölüm 1) Ocak Hakkında Genel Bilgiler Taş Ocağı ve Nakliye Yolunun Harita

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

B İ L G İ N O T U. : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) MUĞLA İLİ - MARMARİS İLÇESİ - KAZAN DERESİ

B İ L G İ N O T U. : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) MUĞLA İLİ - MARMARİS İLÇESİ - KAZAN DERESİ B İ L G İ N O T U Talep Sahibi : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) Talebi İleten Makam : Özel Kalem Müdürlüğü Talep Tarihi : 17.10.2016 Hazırlayan Birim : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. RİZE İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANIN İSMİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-E Doruk TURANLI Doruk ÜNAL DANIŞMAN ÖĞRETMEN Nilüfer DEMİR İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1.PROJENİN AMACI...2 2. İZMİR KÖRFEZİ...2 3. KALİFORNİYA

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve benzeri

Detaylı

YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI

YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI DOÇ.DR. EMRE ALP ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 19-20 Mart 2015 YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI Yayılı Kirlilik Kaynakları ve Özellikleri Yayılı Kirliliğin

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı