Bilişim Uzmanları Bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim Uzmanları Bülteni"

Transkript

1 Bilişim Uzmanları Bülteni Güvenli Ġnternet Uygulaması BaĢladı 666 Sayılı KHK Trafik Emre nin Rotası: Brezilya Ayın Konuğu: Dr. Kuddusi YAZICI Bu sayıda: Jupiter in Uydusu EUROPA da Sığ Göller Elektromanyetik GiriĢim Ġhtiyacımız Olan Besinler 3 Cihazlarımızı Ne Zaman Kalibrasyona Göndere Cilt 1, Sayı 7 Sunuş Yedinci sayımızla merhaba, Zaman o kadar çabuk akıyor ki, göz açıp kapatıncaya kadar yedinci sayımıza ulaģmıģız. Bu sayıda bültenimizin kapsamına yeni konular eklendi. Öncelikle bir sağlık köģesi hazırladık. Bu ayki konuğumuz, Dr. Sinan Sarı, geliģmiģ ülkelerde yaygın görülen bir hastalık olan reflü hakkında bilgiler veriyor. Özellikle küçük çocuklarda yaģam kalitesini çok etkileyen bir hastalık reflü. Genetik bir miras olarak iki oğlumda da gördüğümüz bu hastalık, çocukların geceleri sık sık uyanmalarına ve huzursuzluğa sebep oluyor. Bu yazının reflüyü tanımak açısından yararlı olacağına inanıyorum. Ġkinci olarak bu sayımızda yöresel lezzetler köģesi aç tık. Ġlk tarif de arabaģı çorbası oldu. Sizlerden de yöresel tarifler bekliyoruz. 5 Aralık 2011 Elif ÖZDEMĠR, BiliĢim Uzmanları Derneği BaĢkanı Bu sayıda da yazı dizilerimiz devam ediyor. Mustafa GüneĢ, ihtiyacımız olan besinleri anlatmaya devam ederken, Yahya Emre Gülersoy ile Brezilya gezisi de yine birbirinden ilginç fotoğraflar eģliğinde sürüyor. Kendilerine Ģükranlarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayının en hararetli konularından birisini hiç Ģüphesiz yürürlüğe konan KHK ler oluģturdu. Derneğimiz Mevzuat Takip Komisyonu baģkanı Mehmet Bıyıklı da, 666 sayılı KHK yı inceledi, merak ettiğimiz sorulara yanıtlar getirdi. Yazılarıyla bültenimize katkı sağlayan Ramazan Yılmaz, Yusuf Özcan Candemir, Enver Temel, Ali Rıza Özdemir, Yavuz Göktaylar ve bültenimizin mimarı,sevgili editörü Dr. Nur Saygı ya teģekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerden de her türlü katkılarınızı bekliyoruz. Bu sayının konuğu, Kurum BaĢkan Yardımcımız Dr. Kuddusi Yazıcı oldu. Sorularımıza verdiği samimi cevaplarla, kendisini daha iyi tanıdık, umarım sizler de röportajımızı ilginç bulursunuz. Bu vesileyle Kuddusi beye Ģükranlarımızı sunuyoruz. Ekim ve Kasım aylarında ülkemizi sarsan üzücü olaylar yaģadık. Aralık ayıyla, 2011 yılını kapatırken, bu ayın ve 2012 yılının sizlere sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ama bunlardan da önemlisi hepimize ümit getirsin, kalplerimizin ıģığı hiç sönmesin. Selam ve saygılarımla... Sayısal Gündem Sonuç Tablosu Yöresel Lezzetler ArabaĢı Çorbası Gastroözefageal Reflü Çektiklerimiz 14 Bakıp Geçtiklerimiz 15 Güvenli İnternet Uygulaması Başladı 22 Kasım 2011 den itibaren güvenli internet uygulaması baģlamıģ bulunmaktadır. Arzu eden internet aboneleri baģvurmaları halinde bu hizmetten yararlanabileceklerdir. Bu konuda Kurum tarafından yapılan açıklamada aģağıdaki hususlara dikkat çekilmektedir: Güvenli Ġnternet Hizmeti, çocukların ve gençlerin Ġnternet üzerindeki zararlı içeriklerden korunmaları amacıyla ortaya çıkmıģ bir projedir. Bu düzenleme yapılırken, Ġnternet kullanıcılarının Kurumumuza ilettikleri talepler ve Ģikâyetler dikkate alınmıģtır. Güvenli Ġnternet Hizmeti kapsamında oluģturulacak profil kriterlerinin belirlenmesi amacıyla konusunda uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve ilgili kurum temsilcilerinden müteģekkil Çocuk ve Aile Profil Kriterleri ÇalıĢma Kurulu oluģturulmuģtur.

2 Sayfa 2 BiliĢim Uzmanları Bülteni 666 Sayılı KHK Hakkında Bir Değerlendirme Mehmet BIYIKLI BiliĢim Uzmanı, HUK tarihi itibariyle halihazırdaki mali ve sosyal haklarının ise devam ettiği anlaģılmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete nin mükerrer sayısında Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıģtır. Bu değerlendirme ile, 666 sayılı bu KHK nın ilgili hükümlerinin BiliĢim Uzmanları Derneği (BUD) üyelerini nasıl, ne yönde etkilediği yahut etkileyebileceği üzerinde durulacaktır. 666 sayılı KHK nın doğrudan BUD üyelerini ilgilendiren hükümlere iliģkin açıklamalarda bulunmak gerekirse; KHK nın 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ve 375 sayılı KHK ya Ek-10 uncu maddesine eklenen hüküm ile düzenleyici denetleyici kurum personeline ek ödeme yapılmayacağı ifade edilmektedir. KHK nın sistematiği incelendiğinde genel bir kural ortaya koyan bu hükmün ileride bahsedilecek olan geçici madde hükmü karģısında mevcut Kurum personeli açısından olumsuz bir etki yaratmayacağı düģünülmektedir. KHK ile 375 sayılı KHK ya Ek 11 inci madde olarak düzenlenen hükmün (b) bendinde, anılan KHK nın yürürlüğe girdiği tarihten sonrasında ve ilk kez yahut yeniden atanacak olup isimleri geçen kadrolardaki personelin mali ve sosyal haklar ile emeklilik yönünden emsali belirlenen ilgili kadrolar ifade edilmektedir. Burada dikkati çeken husus; kurul baģkanı, kurul üyesi, baģkan yardımcısı ve meslek personeli olarak isimlerine yer verilen bu kadrolara ilk kez ya da yeniden atanacak olanların durumuna iģaret edilen bir kuralın varlığıdır. Yani esas itibariyle anılan kadrolardaki mevcut personel, bu hükmün kapsamında yer almamaktadır. Dolayısıyla bu hükmü özetlemek gerekirse tarihinden (maddenin yürürlüğe giriģ tarihi) sonra ataması gerçekleģecek kadrolar, emeklilik ve mali ve sosyal haklar yönünden aģağıdaki kadrolara eģitlenmiģlerdir. : Kurul baģkanı Bakanlık müsteģarı Kurul üyesi Bakanlık müsteģar yardımcısı Kurum baģkan yardımcısı Bakanlık genel müdürü BiliĢim uzmanı BaĢbakanlık uzmanı Dolayısıyla Ek 11 inci madde ile tarihinden sonra istihdam edilecek sayılan personelin mali ve sosyal haklarının çerçevesi belirlenmiģtir. 666 sayılı KHK nın 2 nci maddesiyle 375 sayılı KHK ya eklenen geçici 10 uncu maddede, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin; a) Ek 11 inci maddesi kapsamında yer alan kurumların kadro veya pozisyonlarındaki mevcut personelin mali ve sosyal haklarına, ilişkin bu maddenin yayımı tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan belirlemelerde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve yeni bir unsur eklenemez. hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm, Kurumumuz personelinin halihazırdaki mali ve sosyal haklarının yeni bir unsur ilave edilmeksizin muhafaza edildiğini göstermektedir. Bu hükümden düzenleyici ve denetleyici kurumların mevcut personelinin mali ve sosyal haklarının kapsamının değiģtirilmesi ve geniģletilmesi noktasında herhangi bir hususun ilave edilmesi ya da çıkarılmasının mümkün olamayacağı, buna mukabil mevcut personelin, tarihi itibariyle halihazırdaki mali ve sosyal haklarının ise devam ettiği anlaģılmaktadır. Kapsama yönelik bu düzenlemeden mutat olarak Bakanlar Kurulunun karar verdiği enflasyon farkı, yıllık memur maaģ zam artıģ oranı uygulamasından yararlanılamama gibi bir durumun söz konusu olmadığı sonucuna varılmaktadır. Kaldı ki aksi yönde bir kanaat söz konusu olsaydı bu husus açık ve net ifadelerle KHK da yer bulurdu. Bununla birlikte Bakanlar Kurulu nun memur maaģına yaptığı zamlar, mali ve sosyal haklara yeni bir unsur eklendiği veya mevcut belirlemelerde değiģiklik yapıldığı anlamı-

3 Cilt 1, Sayı 7 Sayfa Sayılı KHK Hakkında Bir Değerlendirme (devam) na gelmemektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu nun belirtilen memur zam artıģlarından yararlanamama halinde bu halin nasıl, neye (ne kadar süre ile) kadar olacağının da KHK da anlaģılır bir biçimde düzenlenmesi gerekirdi. Esas itibariyle söz konusu mali ve sosyal haklara iliģkin belirlemeler, Kurumun karar organı olan Kurul tarafınca yapılmakta idi. Ancak KHK nın geçici 10 uncu maddesindeki anılan hüküm karģısında Kurulun 2813 sayılı Kanunun 5 inci maddesinden kaynaklanan bu yetkisinin kısıtlanmıģ olduğu anlaģılmaktadır. Kurul tarafından belirlenen mali ve sosyal haklara iliģkin herhangi bir değiģiklik yapılamayacak olması, bu yetkinin Kurulda bulunması sebebiyle bu sonucu doğurmaktadır. Diğer yandan geçici 10 uncu maddedeki bu düzenlemenin, Ek 11 inci maddede yer alan yeni maaģ sistemi çerçevesinde maaģ alacaklarla eski sistemden maaģ alacaklar arasındaki mesafenin açılmasını önleme amacına matuf olduğu görülmektedir. 666 sayılı KHK nın geçici 21 inci maddesinde yer alan hüküm ile, geçici maddelerin uygulanmasına iliģkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme ve uygulamayı yönlendirme noktasında Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. Dolayısıyla geçici 10 uncu maddenin yukarıda yorumlanan hükümlerinin uygulanması konusunda hâsıl olabilecek soru iģaretlerini kaldırma amacıyla ilgili kurumların Maliye Bakanlığı ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı, kurumlardan gelen görüģ ve soruları esas alarak bir tebliğ hazırlamaktadır. Tebliğ ile birlikte belirsiz birçok hususun açıklığa kavuģması beklenmektedir. 666 sayılı KHK nın 3 üncü maddesinin yedi ve sekizinci fıkralarındaki hükümlerle kamuya alınacak uzman yardımcılarının sınav usullerinin genel çerçevesi çizilmiģ, uzman yardımcılarının uzmanlığa geçiģlerine iliģkin için ortak bir usul belirlenmiģ ve bu maddenin düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman ve uzman yardımcıları hakkında da uygulanacağı açıkça belirtilmiģtir. Belirlenen bu hususların dıģındaki diğer konuların, Devlet Personel BaĢkanlığının görüģü de alınmak suretiyle ilgili kurumlarca düzenlenebileceği hüküm altına alınmıģtır. Bu çerçevede Kurumumuz meslek personeli yönetmeliğinin anılan hükümler doğrultusunda revize edilmesi gerekmektedir. Nitekim bu konuda hazırlanan taslak ile birimlerden görüģleri istenmiģtir. KHK nın 4 üncü maddesinde;...bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 36 ncı maddenin Ortak Hükümler bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcıları ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman yardımcıları kadro veya pozisyonlarında bulunanların yeterlik sınavları ve ilgili uzmanlık kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. hükmü yer almaktadır. Mehmet BIYIKLI BiliĢim Uzmanı, HUK Uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarında bulunanların yeterlik sınavları ve ilgili uzmanlık kadrolarına atanmalarının, tabi oldukları mevcut mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılaca ğı da açıkça belirtilmiģtir. KHK nın 4 üncü maddesi ile, tarihi itibariyle düzenleyici ve denetleyici kurumlarda uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarında bulunanların yeterlik sınavları ve ilgili uzmanlık kadrolarına atanmalarının, tabi oldukları mevcut mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacağı açıkça belirtilmiģtir. Bu hüküm ile Kurumda tarihi itibariyle ilgili uzman yardımcılığı kadro yahut pozisyonunda bulunanların uzman kadrosuna atanması halinde KHK öncesi mevcut olan mali ve sosyal haklardan istifade edebilecekleri sonucu doğmaktadır.

4 Sayfa 4 BiliĢim Uzmanları Bülteni Jupiter in Uydusu EUROPA da Sığ Göller Hepimizin bildiği gibi uzayda dünya dıģında baģka yerlerde yaģam olup olmadığı, astronom ve diğer bilim insanlarının yıllardır üzerine düģündüğü konulardan YaĢam kalıntısı araģtırmalarının belki de hiçbir tanesi bu kadar heyecan verici olmamıģtı. Belki de dünya ötesindeki yaģam araģtırmalarında çok önemli potansiyel yaģam kalıntılara ulaģılabilir. Ramazan YILMAZ BiliĢim Uzmanı, SRD Uzayda dünya dıģında baģka yerlerde yaģam olup olmadığı, astronom ve diğer bilim insanlarının yıllardır üzerine düģündüğü konulardandır. Herhangi bir sıvı su, potansiyel yaģam habitatı anlamına gelebilir. Jupiter in uydusu ya da diğer bir deyiģle Ay ı olan Europa nın yüzeyini araģtıran bilim insanlarına göre, buzul katmanlarının altında eriyen sıvı su kütleleri bulunuyor. Ġlki 1990 larda yapılan ve NASA nın Galileo incelemesine dayanan çalıģmaların en sonuncusu niteliğindeki araģtırma sonuçlarına göre, bu küçük göllerin Europa nın yer kabuğunun sadece 3 km altında olduğu tahmin ediliyor. Bu şu demek: Herhangi bir sıvı su, potansiyel yaşam habitatı anlamına gelebilir. Bilim insanları ayrıca buzul yer kabuğunun km altında kabaca 160 km derinliğe sahip olan büyük bir okyanus olduğundan Ģüpheleniyorlar. Bu tür sığ göllerin olması demek, yüzeydeki sularla derindeki suların kuvvetlice karıģması anlamına da geliyor. Buzul girdapları sayesinde ise yüzeydeki ve derindeki sular arasında besin transferinin sağlanabileceği düģünülüyor. Bu ise Europa yı canlı organizmaların yaģayıp geliģebileceği bir habitat haline getirebilir. Europa yı Dünya nın Antarktika kıtasına benzeten bilim insanları da bulunuyor. Kaynak: NASA, Nature, WP, BBC, Astrobiology

5 Cilt 1, Sayı 7 Sayfa 5 Elektromanyetik Girişim (EMG) (2/4) RF Elektromanyetik GiriĢimi (Devam) Bazı telsiz mikrofon vericileri de önemli RF elektromanyetik giriģim kaynağıdır. Örneğin bir telsiz sistemi, vücutta taģınan (body-pack) ve elde taģınan (handheld) vericinin ikisine de sahip olabilir. Eğer dikkat edilmezse, her iki verici aynı anda açık tutulursa, alıcı çok yüksek ses tonu üretecek ve sistem kullanılmaz hale gelebilecektir. TV ve radyo haber spikerleri kablosuz mikrofonları yoğun bir Ģekilde kullanmaktadırlar. Bu yüzden geçici elektromanyetik giriģim olayları olabilmektedir MHz frekans aralığı yoğun olarak kullanıldığından elektromanyetik giriģim çık sık oluģabilmektedir MHz VHF TV bandı bazen hastanelerdeki medikal monitor sistemlerinde kullanılmaktadır MHz UHF bandı FM ve AM radyo istasyonları için stüdyodan vericiye radyo linkleriyle paylaģtırılmıģtır. Bir diğer elektromanyetik giriģim kaynağı FM radyo istasyonlarının ve diğer haberleģme vericilerinin harmoniğidir. Güçlü FM istasyon vericileri ikinci harmoniklerinde bir sinyal yayarlar. Bu da VHF TV bandında elektromanyetik giriģime sebep olabilir. FM vericisi güçlü değilse ve verici yakın bir yerde değilse elektromanyetik giriģim nadiren oluģur. HaberleĢme vericileri de telsiz sistemleri üzerinde elektromanyetik giriģim oluģturacak harmoniklere sahiptir. HaberleĢme vericilerinden elektromanyetik giriģim oluģtuğu zaman, elektromanyetik giriģim cihaz kusurlarından veya intermodülasyondan kaynaklanıyordur. Ayarı bozulmuģ veya zayıf olarak dizayn edilmiģ (maintained) haberleģme vericileri ilave (excessive) harmonikler ve istenmeyen diğer sinyaller yayarlar. Bu kaynaklardan kaynaklanan elektromanyetik giriģim yalnızca haberleģme vericilerinin yakınında bulunulduğu zaman ortaya çıkar. HaberleĢme vericilerinin antenleri binaların üstlerine konulduğundan, verici güçlü ise, telsiz (wirelesss) elektromanyetik giriģim oluģturabilir. Bazı durumlarda verici sinyali telsiz alıcısını aģırı yükler ve intermodülasyon oluģturarak elektromanyetik giriģime sebep olur. Ġstenmeyen (spurious) emisyonlarda ara sıra elektromanyetik giriģime sebep olabilmektedir. Kablo TV sistemleri haberleģme alıcıları, kablosuz telefonlar, garaj açıcıları, belli mesafe uzaklıkta elektromanyetik giriģime sebep olabilmektedirler. Genlik Modülasyonlu (Amplitude Modulation- AM) radyo istasyonları da bazen elektromanyetik giriģim kaynağı olabilmektedir. Fakat çoğu durumlarda bu problem AM istasyonlarından kaynaklanan direkt elektromanyetik giriģim sebebiyle değildir. Telsiz sistemleri, AM vericilerden çok uzakta çalıģırlar ve vericinin harmoniklerinin ve istenmeyen emisyonlarının telsiz alıcılarını etkilemesi çok zordur. AM radyo vericileri bazen pek çok mikser, güç yükselteci olan ses cihazlarıyla elektromanyetik giriģime girebilir. Normal olarak, AM radyo istasyonlarından kaynaklanan elektromanyetik giriģim verici yakında ise ortaya çıkmaktadır. Genelde, elektromanyetik giriģim ses kabloları tarafından toplanır veya gerilim hatlarından (power lines) gelir. Alıcı kapalı olsa da bu durum her zaman mevcuttur. Bu problemin çözümü, ses ve güç kablolarının koruma ve filtrelemedir. RF elektromanyetik giriģim problemlerinin çözülmesi ya elektromanyetik giriģime neden olan sinyal kaynağını yok etmek (eliminating) yada telsiz siteminin frekansını değiģtirmektir. Enver TEMEL BiliĢim Uzmanı, PGM Ali Rıza ÖZDEMĠR BiliĢim Uzmanı, SĠD RF elektromanyetik giriģim problemlerinin çözülmesi ya elektromanyetik giriģime neden olan sinyal kaynağını yok etmek ya da telsiz siteminin frekansını değiģtirmektir. (Yazının devamını bültenin diğer sayılarında bulabilirsiz)

6 Sayfa 6 BiliĢim Uzmanları Bülteni İhtiyacımız Olan Besinler-3 İhtiyacımız olan tüm vitaminleri karşılıyor muyuz? Mustafa GÜNEġ Müdür PGM, Gerçek vitamin C, askorbik asidin yanında biyoflavonoidler (hesperidin, rutin, quercetin, tannin vb gibi meyve sebzelerde bulunan doğal pigmentler) barındırır yılının sonlarında Annals of Internal Medicine de basılan ve konusu E vitamini alımının kalp hastalıklarını önlemede yetersiz kaldığına dair makalenin gazeteler tarafından veriliģ Ģekli de iyi bir örnek olmuģtur. Oysa bu araģtırmada diğer araģtırmaların hemen tamamında olduğu gibi- tamamen doğal kaynaklardan elde edilen vitaminler değil, sentetik vitaminler kullanıldığını vitamin endüstrisinden araģtırmanın içinden bir arkadaģım bana aktarmıģtı. ÇalıĢmanın sonucu olumsuz olmasına rağmen gazete haberleri tam tersi olarak yayımlanmıģtır. Associated Press de aynı haber AraĢtırmalar, zengin vitamin içerikli yiyecek tüketen sağlıklı insanlarda kalp hastalıklarının daha az görüldüğü anlaģılmıģtır. Uzmanlar, vitamin E gibi antioksidanların yalnızca yiyeceklerden alındığında iģe yaradıklarını ifade etmektedirler. Ģeklini almıģtır. Doğal yoldan elde edilen maddeler sanki içlerinde sentetiklere kopyalanamayan bir hayat gücü barındırmakta gibidirler. Bu hayat gücü bir çeģit sinerji vermekte, sentetikler ise tabii sinerjiyi ortaya çıkarmaktan yoksundurlar. Nobel ödüllü Albert Szent-Györgyi, iskorbit hastalığının oluģumunu incelerken bunun farkına ilk varanlardandır. Ġskorbit hastalığı bilindiği gibi C vitamininin yetersizliğinden kaynaklanmakta, tedavisinde ise C vitamininin bileģeni olan askorbit asidin tek baģına kullanımı yetersiz kalmakta, yiyecekte bulunan komple C vitamini matrisi bileģenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yakın arkadaģlarımdan olan ve otuz yılını vitamin formulasyon uzmanı olarak geçirmiģ Scott Treadway, sentetik ve doğal arasındaki farkı Ģöyle açıklamaktadır: Her ne kadar bizlere askorbid asidin vitamin C nin sentezlenmiģ formu yani gerçek C vitaminidir deseler de, aslında değildir. Alpha tocophreol, E vitamini değildir. Retionic Asit A vitamini değildir. Bu aynı Ģekilde diğer vitaminler için de geçerlidir. Herkesin bu Ģekilde düģünmesi ve sanılması için yüksek miktarlarda enerji ve kaynaklar harcanmaktadır. Aslında gerçek, vitaminlerin baģlıbaģına moleküler bileģikleri olmadıklarıdır. Vitaminler biyolojik komplekslerdir. Gerçek vitamin C, askorbik asidin yanında biyoflavonoidler (hesperidin, rutin, quercetin, tannin vb gibi meyve sebzelerde bulunan doğal pigmentler) barındırır. Mineral kofaktörler doğru oranlarda bulunmak zorundadır çünkü, bu parçaların herhangi biri bulunmazsa vitamin aktivasyonu sağlıklı olarak gerçekleģmez yılından yayımlanan Applied Trophology tıp dergisinde doğal vitamin besin, enzim, koenzim, antioksidan ve eser miktarda mineral aktivatörlerden müteģekkil çalıģan bir süreç olarak tanımlanmıģtır. O günden beri, bazı kimyagerler doğal moleküller ile onları taklit ederek oluģturulan sentetikleri arasında fark olduğunu belirtmektedirler. Ġlaç sanayinin bugün bizi ikna etmeye çalıģtığı vitaminlerin sağlığımız açısından vaz geçilemez temel bileģenlerden olduğu düģüncesi doğrultusunda meydana getirmiģ oldukları sentetik sihirli mermiler /magic bullets e aslında vücudumuz toksin olarak davranmakta, bunun sonucunda da bağıģıklık sistemimizi zayıflatmakta, yiyeceklerimizi kirletmekte, umutlarımız ve korkularımız ile oynamaktadır. Alıntı: Randall Fitzgeral, The Hundred-Year Lie, 2006 Bölüm : 3/3

7 Cilt 1, Sayı 7 Sayfa 7 Cihazlarımızı Ne Zaman Kalibrasyona Gönderelim? Bilindiği üzere ölçülemeyen hiçbir olgu kontrol edilemez ve bu yüzden de ölçmenin olduğu her yerde kalibrasyon söz konusudur. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada sevindirici olan Ģu ki; artık yerli-yabancı bir çok kurum, kuruluģ veya Ģahıs; kalibrasyonun önemini anlamıģ, az veya çok bir bilgi seviyesine ulaģmıģ ve yeni aldığı bir cihazın kalibrasyonunu yaptırdıktan sonra kullanmaya baģlamasının gerekliliğini idrak etmiģtir. Ancak bunlara rağmen bazı problemlerle karģılaģılabildiği de gözlemlenmektedir: Bu problemlere kısaca bir göz atalım. Cihaz kalibre ettirildikten sonra sertifikalar değerlendirilememekte ve kalibrasyon periyodu belirlenemediğinden dolayı da cihazı gereğinden sık kalibre ettirmek zorunda kalınmaktadır. Bu sorun; maddi kayıp, zaman kaybı, cihazın erken yıpranması, cihazı kalibrasyon süresinde kullanamamaktan kaynaklanan iģ kaybı, müģteri memnuniyetsizliği, prestij kaybı, bağlı olduğu cihazların kullanılamaması ve kalibrasyon ve nakliye esnasındaki çeģitli risklerle karģılaģılmasına da neden olmaktadır. Diğer taraftan cihazın gerektiğinde kalibre edilmemesi de beraberinde, yanlıģ sonuç üretme, cihaza, laboratuvar çalıģanlarının kendine ve kurum dıģı müģterilerin güven kaybına neden olmaktadır. Buna ilaveten, geriye dönük olarak ilgili müģterilere geri dönüģ yapıp cihazlarını tekrar iģleme tabi tutmak için çağırma zorunluluğu da söz konusu olabilmektedir. ISO17025 standardının maddesi sertifikalarda kalibrasyon yapma aralığı hakkında herhangi bir öneri içermemelidir demektedir. Ölçme cihaz ve standartlarının kalibrasyon periyodu süresince performansını koruyarak güvenilir ölçüm yapması beklenmektedir. Ancak, yeni cihaz teknolojileri, geliģen endüstri yapısında kalibrasyon periyodunu belirlemek zor olabilmektedir. Kalibrasyon periyodu; öncelikle varsa yasal düzenlemeler, standart gereklilikleri, üreticilerin tavsiyeleri veya bir üst laboratuvarın görüģleri dikkate alınarak kullanıcı tarafından belirlenmelidir. Kalibrasyon sürelerinin uzatılması cihazlar hakkında yeterli bilgi ve verinin oluģması durumunda ve yetkili kiģilerce yapılmalıdır. Tıp alanında hastalık yoktur, hasta vardır denildiği gibi, benzer bir Ģekilde elektronik sektöründe de her cihazın doğası farklıdır diyebiliriz ve bu öngörü ile değerlendirmeler yapılmalıdır. Kalibrasyon yapılacak cihazın nerede kullanıldığı (arazide mi, ortam Ģartları kontrol edilen bir kalibrasyon veya deney laboratuvarında mı vs ), ne kadar doğruluk beklenildiği ve yıllık kayması çok önemlidir. Örneğin, ±%0,1mV ölçüm belirsizliği olan kalibrasyon sertifikalı bir multimetre; bir yıl sonra 2. kalibrasyonu yapılıp sertifikaların değerlendirilmesi sonucunda, 1 yılda cihazın 1 ppm seviyesinde bir drift i olduğu hesaplanmıģsa, kalibrasyon süresini 1 yıl uzatmakta hiçbir sakınca yoktur. Ayrıca sürekli yenilik ve değiģim içindeki cihaz teknolojisinde, kalibrasyon periyodunun kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmayacağı bilinmelidir. Cihaz kalibrasyondan yeni gelmesine rağmen, Ģüpheli sonuçlar üretmeye baģlarsa, cihazın düģtüğü veya hasar gördüğü Ģüphesi uyanır; bu nedenle de kalibrasyon periyot süresinin dolması beklenilmez ve kalibrasyona tekrar gönderilir. Kalibrasyon periyotlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıģ olan bazı resmi kuruluģ tavsiyeleri olsa da, hiç birisi bu metotlar konusunda ısrarcı olmamaktadır. Bu anlamda hazırlanmıģ bazı hazır programlar olsa da, her kuruluģun kendi metodunu geliģtirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda aģağıdaki unsurların dikkate alınması tavsiye edilmektedir: Kalibrasyon periyodunu belirleyici ana unsurlardan birincisi, cihazın verilen doğruluk aralığındaki iģlevinin gözlemlenebilmesi için sertifikalar arasındaki kayma miktarı ile deney/ kalibrasyon sonucuna olan etkisi ve ara kontrol sonuçlarıdır. Diğer unsurlar ise; metotta belirlenen cihaz belirsizliği, kalibrasyon sertifikasındaki belirsizlik, kalibrasyon laboratuvarının belirsizliği, doğrulama sıklığı ve sonuçları, fiziksel dayanıklılığı, deney/kalibrasyon sonucuna olan etkisi, taģıma mesafesi,riskleri,ulaģım imkanı, kullanan kiģi sayısı, kullanıcıların eğitim seviyesi, tüm fonksiyonlarının veya kısmen kullanılıyor olması, ortam Ģartları (toz,nem,sıcaklık,titreģim vs..), kullanım sıklığı, kullanım Ģekli (sabit, mobil vs), yıpranma durumu, kaç yıldır kullanımda olduğu, önerilen ömrüne kaç yıl kaldığı, standart seviyesi, ölçme Ģekli, tipi ve kalite seviyesi, depolama,istifleme ve ambalajlanması, yedek durumu, kalibrasyonda geçen süre, kalibre edilebileceği yer (yurt içi/dıģı), cihaz kalibrasyonda iken faaliyetin devam edebilme durumu, bağlı-ilgili diğer cihaz kalibrasyon süreleri, tamir ve ayar durumu, kalibrasyon periyodu deneyimimiz, kalibrasyon maliyeti, üretici tavsiyesi, ilgili standart tavsiyesi, cihaz kullanıcı tavsiyesi, baģka laboratuvarların belirlediği emsal alınabilecek periyot olarak sıralanabilmektedir. Kaynak:1-ILAC-G24 Rehber dokümanı 2-TS EN ISO Standardı 3-ISO TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayınları, 5-TUBĠTAK UME A.Kamuran Türkoğlu Yusuf Özcan CANDEMĠR Mühendis, PGM Her cihazın farklı bir doğası vardır.

8 Sayfa 8 BiliĢim Uzmanları Bülteni Emre nin Rotası: Curitiba, Brezilya Yahya Emre GÜLERSOY, BiliĢim Uzmanı, PGM, Curitiba belediyesi, insanların parklara gitmesi için haftasonları otobüs seferlerini ücretsiz yapıyor. Kasım sayısında Parana eyaletinde bulunan bir doğa harikası olan Iguassu Ģelalelerini anlatmaya çalıģmıģtım. Ancak Parana eyaletinin baģkenti olan Curitiba dan bahsedememiģtim. Bu sayıda hiç bilmediğiniz belki de adını hiç duymadığınız bu Ģehir hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Curitiba ya ulaģım çok zor değil, Brezilya nın tüm büyük Ģehirleri ile direkt havayolu bağlantısı var. Curitiba da Ġtalyan asıllı rehberimiz Giovani bizi karģıladı. ġehir merkezine doğru ilerlerken, bize Curitiba ile ilgili bilgiler verdi. Curitiba Brezilya daki tüm Ģehirler arasında en temiz Ģehir ünvanını almıģ bir yer. Nüfusun çoğunluğu Polonyalı, geri kalan nüfüs ise Ġtalyan, Alman, Ukraynalı. Yani bu Ģehir nerdeyse tamamıyla Avrupalı. Bunu anında hissediyorsunuz. Ġnsanların görünüģleri Avrupalı gibi. Biz gerçekten çok ĢaĢırmıĢtık, insan Brezilya da zenci ve Latinlerden oluģan bir topluluk beklerken, farklı bölgelerde farklı insan toplulukları ve kültürlerle karģılaģabiliyor Brezilya da. Biz bu farklılıkları Brezilya nın güneyinden Ekvator bölgesine kadar çok ciddi hissettik. Curitiba da okullarda özellikle çocuklar için temizlik eğitimi verildiğini ve artık çocukların ebeveynlerini bu konuda uyardıklarını rehberimiz gururla bize anlattı. Ayrıca rehberimiz tüp Ģeklinde otobüs duraklarını göstererek, burada otobüs sisteminin geliģmiģ olduğunu ifade etti. Curitiba belediyesi, insanların parklara gitmesi için haftasonları otobüs seferlerini ücretsiz yapıyor. Açıkçası burada insanların arabalarına çok ihtiyaçları yok. Trafik yok, ulaģım çok güzel planlanmıģ, Ģehir tertemiz ve düzenli. Ayrıca Ģehrin nerdeyse heryerinde parklar ve bisiklet yolları mevcut. Rehberimizin özellikle bize söylediği bizim denizimiz yok ama her Ģeyimiz var ifadesi hala kulaklarımda ve hemen Ankara ile kıyaslama yaptım tabiî ki. Curitiba da Polonya tarzı evler Curitiba nın ilk kilisesi (St.Francis), Öncelikle Ģehrin tarihi merkezini gezdik. Tarihi merkezde Portekizlilerden kalma koloniyel tarzda evler hemen dikkati çekiyor. Bu tarz tüm tarihi Brezilya Ģehirlerinde var. Önce misyonerlerin kurduğu kilise ve sonra etrafında o dönemin tarzını yansıtan koloniyel tarzda evler. Burada da ilk tarihi yapı 18.yy kilisesi. Curitiba da az da olsa Müslüman nüfus var, yakınlardaki bir cami hemen gözümüze çarptı. Curitiba da 1972 tarihli Ġmam Ali Camii Tüp Ģeklinde otobüs durakları Curitiba da Brezilya nın saygı duyulan, ünlü mimarı ve ülkenin birçok yerinde eserleri olan Oscar Niemayer in hayatı ve eserlerini konu alan müze bulunuyor. Müzenin yapısı çok modern. Oscar Niemayer in eserleri müzenin dıģından bir camekan üzerinden görülebiliyor. Bütün Ģehirlerdeki eserlerinin maketleri burada sergilenmiģ. Oscar Niemayer Müzesi ve ilginç mimarisi Papa nın geliģini betimleyen kilise

9 Cilt 1, Sayı 7 Sayfa 9 Emre nin Rotası: Curitiba, Brezilya Curitiba nın tarihi merkezi Tamamen metalden yapılmıģ Opera Binası Botanik Parkı Curitiba da Polonyalı nüfusu oldukça fazla. Bunu göstermek için geleneksel ahģap tarz Polonya evlerinin ve evlerdeki yaģam tarzının tanıtıldığı bir park mevcut. Bu park Polonyalıların Curitiba ya geliģleri hatırasına yapılmıģ ve ahģap evler müze Ģeklinde düzenlenmiģ. Curitiba ya 1980 yılında Papa II.nci Jean Paul gelmiģ ve Polonyalı hemģehrilerini ziyaret etmiģ, Onun anısına da bu evlerden bir tanesi kilise olarak düzenlenmiģ. Curitiba da dikkat çeken diğer bir yer ise ilginç konser alanı. Etrafı yoğun ağaçlarla çevrili bir alan, bir tarafta sahne yer alırken, hemen konser alanının ucunda Ģirin küçük bir göl var. Ġnsan burada mutlaka bir konser izlemek istiyor. Curitiba da benzerlerine az rastlanır diğer bir eser ise Opera Binasıydı (Opera de Arame). Bina tamamıyla metalden yapılmıģ ve metalden demir köprüyle opera binasına geçiyorsunuz. Köprünün altında ise yapay bir göl bulunmakta ve içinde tropik balıklar yer almakta. Gerçekten görülmesi gereken ilginç bir yer. Curitiba nın muhteģem Botanik Parkı yine görülmesi gereken yerlerden. Avrupadaki benzerleri gibi büyük, geniģ bir alana yayılmıģ bir park. Peyzaj, parktaki düzen ve temizlik hemen dikkati çekiyor. Bu parkın merkezinde de ortam Ģartlarının sağlandığı tropik bitkilerin bulunduğu metalden yapılmıģ bir yapı bulunmakta. Curitiba, Brezilya da tamamen Avrupa kültürünü almıģ bir Ģehir. Eğer Brezilya nın en temiz, düzenli ve güvenli Ģehrini görmek istiyorsanız mutlaka buraya gelmelisiniz. Bu sayıda Brezilya da izlediğim rotayı da paylaģmak istedim. Ġleriki yazılarımda bu haritadaki yer ve numaraları referans göstererek yazılarıma devam edeceğim. Haritada mavi renk tonları uçuģ yollarını, kırmızı renk tekne, sürat motoru, feribot gibi deniz ulaģımını, eflatun renk ise araba, 4x4 ile ulaģımı göstermekte. ġu ana kadar haritada: Sao Paulo ve çevresi(1) ni, Iguassu ġelaleleri (2) ni ve bu sayıda da Curitiba (3) Ģehrini anlatmaya çalıģtım. Önümüzdeki sayıda Brezilya nın en popüler Ģehri Rio de Janeiro (4) yu, yapılabilecek gezileri ve bu gezilere ait izlenimlerimi paylaģmaya çalıģacağım.

10 Sayfa 10 BiliĢim Uzmanları Bülteni Sayısal Gündem Sonuç Tablosu Dr. Nur SAYGI, BiliĢim Uzmanı, SAD 332 milyar avro civarındaki AB elektronik haberleģme sektöründe toplam gelir artıģı hala negatif konumdadır (% -0,7). Avrupa tek elektronik haberleģme pazarı hedefine yönelik çalıģmaların ölçülmesi amacıyla ilk Sayısal Gündem Çetelesi 31 Mayıs 2011 de yayımlanmıģtı. Bu sonuç tablosu raporunda son bir yıl içerisinde elektronik haberleģme piyasasında yaģanana geliģmeler özetlenmektedir. Raporda elektronik haberleģme sektöründeki düzenleyici geliģmeler, geniģbant, elektronik haberleģme pazarı göstergeleri ve üye devletler hakkında özel sayfalardan oluģan bölümler yer almaktadır. Raporda yer alan pazar büyüklüklerinin Mayıs 2010 ile Mayıs 2011 arasındaki değiģimleri aģağıda özetlenmektedir: 332 milyar avro civarındaki AB elektronik haberleģme sektöründe toplam gelir artıģı hala negatif konumdadır (% -0,7). Gelirler sabit internet eriģimi, mobil veri hizmetleri ve ödemeli TV de artmıģ fakat sabit ses ve mobil ses hizmetlerinde azalmıģtır. 8,8 milyon artıģla 133 milyona ulaģan sabit geniģbant hatları % 7,1 lik bir artıģ göstermiģtir sonunda nüfusa göre sabit geniģbant yaygınlık oranı % 26,6 ya ulaģmıģ, sekiz ülkede bu oran % 30 un üstüne çıkmıģtır. Sabit geniģbant aboneliğinin artıģ oranı düģmektedir yılından itibaren en düģük artıģ oranı gerçekleģmiģtir. Sabit alanda en düģük net artıģ sergileyen ülkelerin çoğu en yüksek mobil geniģbant yaygınlık oranına sahiptirler (Örn.; Finlandiya, Avusturya, Ġrlanda, Ġtalya). DSL son yıllarda azalsa da, % 77,6 oranı ile, AB içinde en baskın geniģbant teknolojisi olma durumunu sürdürmektedir. YaklaĢık 22,3 milyon konutta eve kadar fiber teknolojisi ulaģıyor olmasına rağmen buların sadece % 17 si yani sadece 3,9 milyonu bu hizmetten faydalanmaktadır Ocak itibarıyla, sabit geniģbant aboneliklerinin % 86 sı 2 Mb/s hızının üstünde, % 40 ı ise Mb/s arasında hızlarda hizmet almaktadırlar. Bulgaristan ve Portekiz de sabit geniģbant abonelerinin % 70 i 10 Mb/s üzerinde hızlarla bağlantı sağlarken Romanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Yunanistan da bu oran % 60 civarındadır. Tam ayrıģtırılmıģ ve paylaģımlı eriģim birlikte % 76,3 oranı ile yeni girenler için ana toptan eriģim biçimini oluģturmaktadırlar. Yeni girenler sadece yeniden satıģ (% -1,5) ve veri akıģı eriģiminden (% -1,2) değil paylaģımlı eriģimden (% -2,8) de uzaklaģmaktadırlar. 3N, 2010 sonunda nüfusun % 90 ını kapsama alanına almıģ bulunmaktadır Ocak itibarıyla mobil geniģbant yaygınlık oranı % 26,2 oranında ulaģmıģtır. Bu rakama herhangi bir cihaz ile mobil Ģebeke üzerinden internete bağlanan kullanıcılar dahil edilmektedir. Kart/modem/anahtar ile bağlanılan tahsisli veri hizmetleri için mobil geniģbant abonelik oranı % 7,2 ye yükselmiģtir. Bu rakam Ocak 2010 da % 5,3 ve Temmuz 2010 da % 6,1 olarak ölçülmüģ ve böylece bir yıl içerisinde % 36 lık bir artıģ sağlanmıģ olmuģtur. Kaynak: Cullen International, Trackers, October 2011

11 Cilt 1, Sayı 7 Sayfa 11 Trafik Yunus Emre Baydır ın anısına BiliĢim Uzmanları Derneği nin yayımladığı periyodik bültenin bu bölümünde sizlere bazı istatistiklerden ve rakamlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye Ġstatistik Kurumu nun yayımladığı istatistiklere göre sadece 2010 yılında Türkiye de adet trafik kazası yaģandı. Bu kazalardan adedinde ölüm ve yaralanma gerçekleģti yılında trafik kazalarında ölen insanımızın sayısı ise tam olarak Yaralı sayısı ise Ülkemizde son on yılda gerçekleģen toplam kaza sayısı tam olarak Bu rakamın %12,5 inde yani sinde ise ölüm ve yaralanma gerçekleģti. Son on yılda trafik kazalarında kaybettiğimiz insanımızın toplam sayısı Benzer Ģekilde son on yılda trafik kazalarında yaralanan insanımızın toplam sayısı ise Türkiye de son on yılda sürücü belgesi olan kiģi sayısı %48,7 artıģla e ulaģırken toplam kaza sayısı ise %149,7 oranında arttı. Trafik kazalarında ölen kiģi sayısı ise 2010 yılı sonunda 2001 yılı sonuna göre %7,8 azalırken aynı dönemde yaralı sayısı %82 oranında arttı. Verilere daha farklı bir açıdan bakarsak 100 bin taģıt baģına düģen ölüm oranı 2001 yılında 51,5 iken bu oran 2010 yılında 26,8 e düģtü. 100 bin taģıt baģına düģen yaralı sayısı ise aynı dönemde 1.363,6 dan e çıktı. Kazaların ay bazında zamana göre dağılımı incelendiğinde kaza sayısının bahar ve yaz aylarında yükseldiği ve kıģ aylarında ise düģtüğü görülüyor. GerçekleĢen kaza sayısının haftanın günlerine dağılımı incelendiğinde ise dağılımın oldukça homojen olduğu söylenebilir. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların neredeyse tamamı asfalt yollarda gerçekleģiyor yılında ölümlü kazaya karıģan erkek sürücünün %42,5 i ilköğretim, %13,8 i lise, %6 sı üniversite mezunuyken %37,7 sinin öğrenim durumu bilinmiyor. Aynı dönemde ölümlü kazaya karıģan kadın sürücü sayısı ise 62 Trafik kazalarının nedenlerine gelince tek bir cevap var: sürücü hataları Türkiye Ġstatistik Kurumu nun verilerine göre sürücü hatası nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının toplam trafik kazalarına oranı 2001 yılında %96,6 iken 2010 yılında %89,7 e düģmüģ. Sürücü hatası dıģındaki sebepler ise yayaların yaptığı hatalar, yol ve taģıt kusurları. Trafik kazasına yol açan sürücü kusurları önem sırasına göre dizildiğinde ilk beģte (1) araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği Ģartlara uydurmama (2) kavģak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiģ önceliğine uymama (3) doğrultu değiģtirme (dönüģ) kurallarına uymama (4) arkadan çarpma (5) manevraları düzenleyen genel Ģartlara uymama geliyor. Alkollü araç kullanmak ise ancak onuncu sırada kendine yer bulabiliyor. Sözün özü, sürücü kusuru nedeniyle gerçekleģen trafik kaza sayısının toplam trafik kaza sayısı oranını ortalama %90 varsayarsak, son on yılda sürücülerin hataları nedeniyle kiģinin öldüğü ve kiģinin ise yaralandığı sonucuna ulaģabiliriz. Bu yorum aynı zamanda eğer sürücüler olarak trafik kurallarına uysaydık sürücü hatası nedeniyle ölen ve içlerinde annemizin, babamızın, kardeģlerimizin, akrabalarımızın, arkadaģlarımızın yer aldığı kiģinin yaģayacağı ve kiģinin yaralanmayacağı anlamına da geliyor. Üzerinde yaģadığımız bu coğrafyada insan türü kabaca oniki bin yıl önce baģlayan neolitik devrimden (ilk tarım devrimi) beri köy ve kasabalar kurmaya baģlayarak toplu yaģama geçti. Son yüzyılda ise bu topraklarda yaģayan bizler oniki bin yıldır baskın olan bir yaģam biçiminin farklı bir yaģam biçimine dönüģmesine tanık oluyoruz. Bu yaģam biçiminin temelinde endüstriyel teknoloji ve onun bir parçasını oluģturan kent yaģamı var. Bu yeni yaģam biçimi aynı zamanda yeni yazılı (kanun ve kurallar) ve yazılı olmayan kurallar (örf ve âdetler) ve yeni toplumsal normlar demek. Bu normların ve kuralların benimsenmemesi ise kentlere kaos ve kargaģanın egemen olması ve toplumsal çatıģma anlamına geliyor. Maalesef tam da böyle bir ortamda yaģadığımızı düģünüyorum. Trafik kurallarına fazla uymuyoruz. Dünyanın merkezindeyiz. Bu dünyanın nimetlerinden yararlanmayı herkesten fazla hak ediyoruz. Her Ģeyin en iyisine biz layığız. Diğerleri hak etmiyor. Araba sahibi olmak statü göstergesi değil mi? Bu kadar borca girip araba alıyoruz. Yaya geçitlerinde niye yavaģlayalım. Yayalar bize yol versin. Kaldı ki kırmızı da bile durmadığım oluyor. Araç görmedim. Niye bekleyeyim? Eve iki dakika önce varıp televizyonun karģısına geçmem gerek. BaĢkasına yol vermem, enayi değilim. Bana yol vermemek kimin haddine! Ben özelim. Ben kuralların üzerindeyim. Kurallar etrafımda yaģayan aklı kıt enayiler için var. Ben herkesten zeki ve uyanığım. Kimse fark etmez. Bana bir Ģey olmaz. Abartılı bir Ģekilde tasvir ettiğim bu zihniyet az veya çok hepimizde var. ĠĢte bu zihniyetin yol açtığı davranıģlar nedeniyle binalarımız dayanması gereken depremlerde çöküyor, trafik kazalarında her yıl binlerce insanımız ölüyor. Bugün 73 milyonu aģan Türkiye nüfusunun milyonu kentlerde yaģıyor. Bu kentlerin yollarında ise Ģu an itibarıyla 15 milyonu aģan taģıt kayıtlı olarak dolaģıyor. Bu rakam önümüzdeki on ila on beģ yıl içerisinde iki ila üç kat artacak. Yani 2020 lerde kentlerimizde ve yollarımızda dolaģan taģıt sayısı 40 ila 50 milyonu bulacak. Bizler, anne ve babalarımız, kardeģlerimiz, çocuklarımız ve arkadaģlarımız iģte böyle bir Türkiye de yaģayacağız. Trafik kurallarına uymak hepimizin yararına. Yavuz GÖKTAYLAR BiliĢim BaĢuzmanı, SAD, 2010 yılında Türkiye de adet trafik kazası yaģandı. Bu kazalardan adedinde ölüm ve yaralanma gerçekleģti.

12 Sayfa 12 BiliĢim Uzmanları Bülteni Yöresel Lezzetler Arabaşı Çorbası Elif ÖZDEMĠR BUD BaĢkanı, YED Dai. BĢk.V. Yöresel bir tavuk suyuna çorba hikayesi Bültenimizde sizlerle ne tür konularda paylaģımlarımız olabilir diye düģünürken, yöresel lezzetlerimize iliģkin tarifleri paylaģabileceğimiz fikri doğdu. Bu konuda ilk yazıyı da yemek yapmaktan duyduğum hazdan ötürü bizatihi ben kaleme almalıyım diye düģünüyordum. Geçen hafta Kurum yemekhanesinin menüsünde arabaģı çorbası nı görünce çok sevinmiģtim. ĠĢte güzel memleketim Yozgat ın eģsiz lezzetini tüm arkadaģlarım tadabilecekti! Ama sevincim kısa sürede hüsrana döndü çünkü bizim arabaģı çorbası evrim geçirmiģ ve mantılı yeģil mercimek çorbasına dönüģmüģtü. Bu travmanın üzerine Kurum aģçısı marifetiyle tüm Kurum personelinde oluģan sahte arabaģı çorbası algısını düzeltmek üzere iģe koyuldum. Öncelikle Ģunu belirtmek gerekir ki, arabaģı uzun kıģ gecelerinde akģam yemeğinden sonra tercihen kalabalık bir grupla içilen hindi ya da tavuk etiyle piģirilen bir çorba ile piģmiģ hamurun birlikte içilmesini ifade eder. ArabaĢı kelime manasıyla ara aģı iken zamanla arabaģı adını almıģtır. Öte yandan, Arap aģı kökeninden geldiği yönünde rivayetler de vardır. Yozgat ın yanı sıra Kayseri, Konya gibi yakın illerde de bilinen bir çorba-hamur ikilisidir. Yapımına gelince, öncelikle bir adet tavuk gögsü haģlanır ve Resim-1 deki gibi küçük parçalara ayrılır (diğer bir deyiģle didilir ). Bir tencerede 2 kaģık tereyağı 2 kaģık salça ile eritilir. Üzerine 13 bardak et suyu eklenir ve kaynaması beklenir. Diğer taraftan tüm Yozgatlı hanımların mutfağının vazgeçilmezi olan kavrulmuģ undan (bir miktar un, rengi değiģmeden kavrulup, saklanır, çorbaların kıvamını ayarlamak için suyla inceltilerek terbiye olarak kullanılır) 5 kaģık alınır, 1 bardak su ile ayrı bir kapta inceltilir, üzerine kaynamakta olan çorbadan birkaç kepçe katılır. Bu Ģekilde ısısı ayarlanan unlu suyumuz, sicim gibi çorbaya akıtılırken, çorbamız da hızlıca karıģtırılarak unun pürüzsüz bir Ģekilde çorbaya nüfuz etmesi ve kıvam vermesi sağlanır. Çorbamız bu Ģekilde yaklaģık 10 dakika tencerenin ağzı açık olarak kaynatılır, böylece unun kokusunun gitmesi sağlanır. Bu çorbanın özelliği biraz kıvamlı ve yoğun olmasıdır. Kıvamının bu aģamada ayarlanması, gerekirse biraz daha unlu terbiye ya da su eklenmesi gerekir. Verdiğim tarifi, bizzat denediğim için bu ölçülere uyduğunuzda ideal kıvamlı bir çorba olacağına inanıyorum. Çorbanın tuzu da ayarlandıktan sonra, önceden haģlanarak didilmiģ tavuk etleri de eklenir ve yaklaģık 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alınıp, resim-2 de görüldüğü üzere limon ve acı biber eģliğinde servis edilir. Ben çok sevmekle birlikte, ev halkı hamur yutma etkinliğine katılamadığı için arabaģının ikinci aģaması olan hamur kısmını pek yapmıyorum açıkçası. Daha önce de belirttiğim gibi bu yemek kalabalıkta yenmeli. Hamur yutmak da ayrı bir meziyet, Ģöyle ki, hamur soğuk, çorba sıcak olduğu için öncelikle bir parça hamuru alıp, kaģığınızda çorbayla ısıtmalı sonrasında ise hamuru çiğnemeden midenize göndermelisiniz. Genellikle ilk defa tecrübe edenler soğuk hamuru çiğnedikleri için, hamur yutmanın zevkine varamıyorlar. Ġlgilenenler için hamurun tarifine gelince, orta boy bir tencere dolusu su kaynatılır, tuzu ayarlanır, diğer taraftan 1 ölçü un (bu una herhangi bir iģlem yapılmıyor) 5 ölçü suda inceltilir, kaynamakta olan suyun içine sicim gibi akıtılırken, bir yandan da su hızlıca karıģtırılır. Bu Ģekilde suya yedirilen unlu karıģım boza kıvamına gelmelidir, yaklaģık 5 dakika kadar kaynatıldıktan sonra, ıslatılmıģ tepsilere dökülür ve katılaģması beklenir. Akabinde, baklava dilimi kesilerek, yukarıda belirttiğim gibi çorbayla birlikte yutulur. Boğaz ağrılarına birebir gelir. ArabaĢı çorbası, zengin besin değeriyle kıģ aylarında bizim evin vazgeçilmezleri arasındadır. Özellikle menüsünde çorbası eksik olmayan, tavuk suyuna çorbadan vazgeçemeyen aileler için tavsiye edebileceğim, zahmetine karģılık resim-3 teki gibi iģtahla yenmesi halinde sizlerin de sıklıkla yapacağına inandığım bir lezzet olacaktır. Resim 1 Resim 2 Resim 3

13 Cilt 1, Sayı 7 Sayfa 13 Gastroözefageal Reflü Gastroözefageal reflü her yaģta yemek borusunun en sık görülen hastalığıdır. Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanabilir. Normal koģullarda yemek borusunun alt ucunda bulunan koruyucu kapak yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına engel olur. Normal sağlıklı bireylerde genellikle yemeklerden sonra 8-10 kez olan sağlığımızı olumsuz yönde etkilemeyen reflü görülebilir. Bebeklerde de koruyucu mekanizma tam olarak geliģmediğinden yaģamın ilk aylarında, genellikle herhangi bir sağlık sorununa yol açmayan reflü görülebilir. Bebeklik çağında görülen reflü kendiliğinden düzelmektedir. Yemek borusunun alt ucundaki koruyucu kapak ile ilgili sıkıntılar, düzensiz beslenme alıģkanlığı, yetersiz ve dengesiz beslenme, çok kilolu olma, hareketsiz ya- Ģam ve stres reflü oluģumunu etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Reflü belirtileri değiģik yaģ gruplarında farklılıklar göstermektedir. Mideden yemek borusuna kaçan besinler, asit ve sindirim enzimleri reflünün belirtilerine neden olmaktadır. Bebeklerde sıklıkla bulantı, kusma, öğürme, huzursuzluk, sık ağlama nöbetleri, tekrarlayan öksürük, ses kısıklığı, tekrarlayan orta kulak iltihabı, iģtahsızlık ve kilo alımında gerilik gibi belirtiler görülmektedir. Büyük çocuklarda ve eriģkinlerde göğüste yanma, göğüs ağrısı, ağıza acı su gelmesi, geğirme ve karın ağrısı reflünün önemli belirtileridir. Reflü hastalığı tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına ve astımın tetiklenmesine neden olabilmektedir. Gastroözefagial reflü tanısında ilaçla çekilen röntgen filmleri, endoskopi, 24 saatlik ph metre, sintigrafi sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Özellikle endoskopi yemek borusunda hasarı göstermektedir. Özellikle yetiģkin hastalarda reflüye bağlı yemek borusunda kanser ve kanser öncüsü lezyonların erken tanısı için reflü belirtileri olan hastalara endoskopi yapılması gerekmektedir. Reflü tedavisi, belirtilerinde olduğu gibi yaģ gruplarına göre farklılıklar göstermektedir. Anne sütü veya mama ile beslenen kusma Ģikayeti olan bebeklerin çoğunda sık sık az miktarda besleme, beslenme sonrası hemen yatırılmaması veya yatırılacaksa baģı yukarıda olacak Ģekilde yatırılması gibi önlemler ile belirtiler azalacaktır. Bu bebeklerin bazılarında doktor önerisi ile özel reflü mamaları kullanılabilir. Bu bebeklerin yakınmaları 6 aylık olduktan sonra azalmakta olup genellikle ilaç tedavisine gerek duyulmamaktadır. Çocuklarda ve eriģkinlerde yeterli ve dengeli beslenmeye önem verilmesi, yemek ve içmek için düzenli, yeterli vakit ayrılması, sık sık az miktarda beslenilmesi, fazla kiloları var ise verilmesi, reflüyü artıran besinlerden kaçınılması, ergenlerin ve eriģkinlerde varsa alkol ve sigara tüketiminin azaltılması veya kesilmesi, yatmadan 3 saat önce yiyecek tüketilmemesi, yatarken yatak baģının 20 cm yükseltilmesi veya buna uygun reflü yastıkları kullanılması reflü için alınabilecek önlemlerdir. Reflüyü artıran yiyecek ve içecekler arasında çikolata, cips, kızartmalar, soğan, sarımsak, nane, baharatlar, domates, turunçgiller gibi asitli besinler, aģırı tuzlu veya tuzlanarak hazırlanmıģ besinler, kahve, çay, gazlı içecekler ve meyve suları sayılabilir. Tedavide alınacak önlemlerin yanı sıra asit salınımı baskılayan, mide hareketlerini düzenleyen veya mide içeriğini koyulaģtıran ilaçlar kullanılmaktadır. Tedavinin süresi 8-12 hafta olup duruma göre 4-6 aya kadar devam edebilir. Uzun süren tedaviye rağmen düzelmeyen vakalarda reflü cerrahisi seçenek olabilmektedir. Tedavi edilmeyen veya uzun süreli reflü belirtileri olan hastalarda tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, ses teli iltihabı, ses kısıklığı, diģ çürükleri, ağız kokusu gibi durumlar görülebilir. Çok ileri evrelerde yemek borusunda daralma, ağrılı yutma olabilmektedir. Tedavi edilmeyen, uzun süreli reflü hastalarında yemek borusu kanserinin oluģabileceği unutulmamalıdır. Dr. Sinan SARI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Reflü tedavisi, belirtilerinde olduğu gibi yaģ gruplarına göre farklılıklar göstermektedir.

14 Sayfa 14 BiliĢim Uzmanları Bülteni Ayın Konuğu Dr. Kuddusi YAZICI Kurum BaĢkan Yardımcısı, Bu sayımızın konuğu olduğu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Kuddusi YAZICI ya teşekkür ederiz. Lisans derecesi aldığınız okul Ankara Üniversitesi SBF Maliye. Okulunuz kaçıncı tercihinizdi Birinci tercihimdi. Türkiye 54. sü olarak kaymakam olmak hedefiyle SBF yi tercih etmiģtim. ġu anki mesleğinize sahip olmasaydınız tercih edeceğiniz meslek Matematik dalında çalıģmak isterdim. Doktora derecesi aldığınız okul Yüksek lisans: Leeds MBA. Doktora:Ankara Üniversitesi SBF. Burcunuz Koç burcuyum. En sevdiğiniz yemek Yemek ayırt etmem ama kuru fasulyeyi çok severim. Tuttuğunuz takım Eskiden koyu Fenerbahçeliydim. Artık takım tutmuyorum ama Ankara takımlarını destekliyorum. Televizyondan takip ettiğiniz diziler Kurtlar vadisi En çok izlediğiniz televizyon kanalları Haber kanallarını takip ediyorum. Yaptığınız spor türleri Futbol, yürüyüģ Hobileriniz Doğa gezileri yapmayı seviyorum. En çok sevdiğiniz tatil yöresi Karadeniz Bölgesi Arabanızın markası Hyundai Accent

15 Cilt 1, Sayı 7 Sayfa 15 Ayın Konuğu Sizin için Kurum un en önemli özelliği Düzenlemelerde tüketici haklarının ön planda tutulması Adınıza ve adresine düzenlenmiģ toplam biliģim aboneliği sayısı (sabit telefon, cep telefonu, internet, televizyon vb) Sabit yok, 1 GSM, 1 Ġnternet, 1 kablo TV aboneliği olmak üzere 3 aboneliğim var. Günde ortalama telefonla görüģme süreniz (dakika) dakika. Çok uzun konuģma yapmıyorum. Elif ÖZDEMĠR BUD BaĢkanı, YED Dai. BĢk.V. Beslediğiniz ev hayvanı Yok En son okuduğunuz kitap Orhan Abalı nın DavranıĢ problemleri ve çözüm önerileri ile Haluk Yavuzer in Olumlu DüĢünme kitaplarını okudum. En son dinlediğiniz müzik albümü BarıĢ Manço nun albümlerini severek dinlerim. En son izlediğiniz sinema filmi Öteki Dünya isimli filmi izlemiģtim. En beğendiğiniz yazar/ģair Hasan Cemal ve Mehmet Altan ın köģe yazılarını ve kitaplarını takip ediyorum. En beğendiğiniz komedyen Dr. Nur SAYGI BiliĢim Uzmanı, SAD Cem Yılmaz Sık kullanılanlar listenizden önerebileceğiniz web siteleri Sektöre yönelik web sayfalarını takip ediyorum.

16 Sayfa 16 BiliĢim Uzmanları Bülteni ÇEKTİKLERİMİZ Dr. Nur SAYGI, BiliĢim Uzmanı, SAD Antalya da AkĢam Üstü Sürpriz Ziyaretçi

17 Cilt 1, Sayı 7 Sayfa 17 BAKIP GEÇTİKLERİMİZ

18 BĠLĠġĠM UZMANLARI DERNEĞĠ BĠZ KĠMĠZ? Bizler, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nda çalıģan biliģim uzmanlarıyız ve bir araya gelerek Derneğimizi kurduk. YazıĢma Adresi Anadolu Bulvarı Öz Ankara Toptancılar Sitesi 1. Blok No: 41 Yenimahalle Ankara Telefon 0 (312) (312) Faks 0 (312) (312) E-posta AMACIMIZ NEDĠR? Amacımız, Derneğimiz üyeleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yardımlaģmayı sağlamak; üyelerimizin meslekî geliģmesini teģvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve ülkemizde bilgi teknolojileri ve iletiģim alanlarında farkındalığın artırılmasını sağlamaktır. KĠMLER NASIL ÜYE OLABĠLĠR? Derneğimize, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nda biliģim baģuzmanı, biliģim uzmanı ve biliģim uzman yardımcısı unvanına sahip olan personel üye olabilir. Bu unvana sahip olan ancak çeģitli sebeplerle Kurum dan ayrılan veya emekli olan kiģiler de Derneğimize üye olabilirler. BĠLĠġĠM UZMANLARI DERNEĞĠ YÖNETĠM KURULU bilisimuzmanlari.org Elif Özdemir Salim Ketevanlıoğlu Cengiz Eken Ahmet E. Turgut Beytullah KuĢcu Ramazan Yılmaz Mehmet Özcan Editörün Notu BUD Yayıncılık Grubu Nur SAYGI Birol BAKAY Murat CANDAN Gökhan EVREN Yavuz GÖKTAYLAR AyĢe Gül MĠRZAOĞLU Ali Rıza ÖZDEMĠR Osman ġahġn Erdinç TEKBAġ Ayhan TÖZER BİLİŞİM UZMANLARI BÜLTENİ Yoğun bir temponun ardından dolu dolu yaģadığımız Kasım ayını geride bırakmıģ durumdayız. Elektronik haberleģme sektörü açısından baktığımızda geçtiğimiz ayda önemli geliģmelerin olduğunu söyleyebiliriz. 22 Kasım 2011 den itibaren güvenli internet uygulamaları baģlamıģ bulunmaktadır. Buna göre kullanıcılar aile veya çocuk profillerini seçerek, istemedikleri içeriklerden korunma yolunu tercih edebileceklerdir. ile Rekabet kurumu arasında imzalanan protokol ile, iki Kurum arasında özellikle Bilgi aktarımı, GörüĢ alınması ve Koordinasyon ve iģbirliği hususları düzenlenmiģ olmuģtur. Kurumumuz bu yıl içerisinde baģlattığı uluslararası eğitim faaliyetlerine Ġstanbul da gerçekleģtirdiği Spektrum Düzenlemeleri Eğitimi ile bu alandaki bilgi ve deneyimlerini Dr. Nur SAYGI BiliĢim Uzmanı, ulusları platformda paylaģmaya devam etmiģtir. Kurum tarafından uzun süredir düzenli olarak yayımlanan pazar verileri raporunun 2011 yılı 3.çeyrek sayısı Kasım ayı içerisinde kamuoyu ile paylaģılmıģtır. Özellikle sektör üyeleri ve akademisyenler açısından değerli verileri barındıran çeyrek dönem raporları sektörde ilgi ile takip edil- mektedir. Kasım ayı içerisinde yayımlanan ġebeke Tarafsızlığı raporu da yine güncel konulardan biri olan internete eriģimde Ģeffaflığın sağlanmasına yönelik düzenlemeleri tartıģmaktadır. açısından önemli bir geliģme de Kasım ayı içerisinde hem BiliĢim Uzman Yardımcılığı hem de Teknik Uzman Yardımcılığı giriģ sınavlarının yapılması olmuģtur. Her iki sınavda da yazılı aģamasını geçen adaylar sözlü sınava çağrılmıģlardır. Bültenimizin BUD üyesi olsun olmasın tüm arkadaģlarımızın yazı, fotoğraf ve diğer katkılarına açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ġlgili arkadaģların bu niyetlerini bize iletmeleri yeterli olacaktır. Ancak tüm arkadaģların katkılarıyla oluģturulan bir bültenin Kurumun sesi olabileceğine inanıyorum. Saygılarımla...

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ EYLÜL EKİM 1. 2. 3. (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1.

Detaylı

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE DÜġÜK FREKANSLI ELEKTRO MANYETĠK ALAN (SDF-EMA) DÜZEYLERĠNĠN VE BU EVLERDE YAġAYANLARDA OLASI SAĞLIK ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUAT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ

DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ Prof.Dr.Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ( Türk PDR-DER BaĢkanı)2008 Davranışçı Yaklaşım Temel Önermesi:Çevre koģulları,uyarıcılar denetlenerek

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI. Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI. Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Fetal Hayattan Çocukluğa Ġlk 1000 gün boyunca anne beslenmesi özellikle 2 evrede bebek

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

Okul Hastalık Getirmesin!

Okul Hastalık Getirmesin! On5yirmi5.com Okul Hastalık Getirmesin! Veliler dikkat! Okulların açılması ve havaların soğumasıyla çocuklarda görülen hastalıklar da artıyor. Yayın Tarihi : 14 Eylül 2010 Salı (oluşturma : 11/21/2015)

Detaylı

Reflü Hastaları Ne Yapmalı?

Reflü Hastaları Ne Yapmalı? On5yirmi5.com Reflü Hastaları Ne Yapmalı? Reflü hastalarının, yaşam kalitelerini yükseltmek ve daha az sorun yaşamaları için yapabilecekleri basit çözümler var. Yayın Tarihi : 11 Ekim 2011 Salı (oluşturma

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ Osman BAĞCI Kalite Müdürü Özel Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

LPG Sektörü ve Sorunları 21.06.2013 1

LPG Sektörü ve Sorunları 21.06.2013 1 LPG Sektörü ve Sorunları 21.06.2013 1 AMACIMIZ TÜRK ĠNSANINA ÇAĞDAŞ TEMİZ KONFORLU UCUZ YÜKSEK KALİTELİ BĠR ENERJĠ SUNMAK 21.06.2013 2 BUGÜN 57 dağıtım Ģirketi, 15.000 adedi aģan yetkili bayi, 30.000 dolayında

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.12.2013 Karar No : 2013/DK-SYD/662 Gündem Konusu : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. KARAR :Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe :

Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe : Ġstasyon No : Ġstasyon Adı : Ġstasyon Adresi : Koordinatlar : ÖLÇÜM DEĞERLERİ FORMU Ek-1 Anten Sektör Antene Olan Uzaklık (m) Ölçülen Manyetik Alan ġiddeti (A/m) Ölçülen Elektrik Alan ġiddeti (V/m) Tek

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

ESKĠġEHĠR DE ENERJĠ KULLANIMI. HOġGELDĠNĠZ

ESKĠġEHĠR DE ENERJĠ KULLANIMI. HOġGELDĠNĠZ ESKĠġEHĠR DE ENERJĠ KULLANIMI HOġGELDĠNĠZ SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kurumsal Bilgi Doğal gazın kullanımı ve yaygınlığı Kentte kullanılan yakıtlar Verimli doğal gaz kullanımı Neden Doğal Gaz; DAHA UCUZ OLMASI ÇEVRE

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR. SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR HİTİT 2016

SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR. SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR HİTİT 2016 1 SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR 2 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ERO nun açılımı nedir? a) Avrupa HaberleĢme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo HaberleĢme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun

Detaylı

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor?

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? Ev Eksenli ÇalıĢmanın Sorunları ve Olası Çözüm Yolları Gül ERDOST-Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu BĠZ KĠMĠZ? Ev-eksenli çalıģanlardan

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

Renkler hakkında bazı gerçekler.

Renkler hakkında bazı gerçekler. Renkler hakkında bazı gerçekler. Birçok balıkçı gibi bende malzeme çantamda birçok renk seçeneği olan ve günün değiģik zamanlarında kullanabileceğim yapay yemler bulundururum. Bazı balıkçılar yemler artık

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/666 Kamu görevlilerinin bazı

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2011 Karar No : 2011/DK-11/642 Gündem Konusu : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. KARAR :Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Gebelikte Beslenme Vitaminler

Gebelikte Beslenme Vitaminler Gebelik döneminizde dengeli bir beslenme alışkanlığı edindiğinizde, sıvıyı bol miktarda aldığınızda, doktorunuzun verdiği demir içerikli preparatları düzenli olarak aldığınızda, normal sınırlar içinde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı