Prof. Dr. SAVAŞ BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. SAVAŞ BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU"

Transkript

1 Prof. Dr. SAVAŞ BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER TABLOSU... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XLIII Birinci Kısım Giriş ve Genel Bilgiler 1. Fikri Mülkiyet Kavramı...3 I. Terim...3 II. Fikri Mülkiyet Haklarının Niteliği ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi Niteliği Diğer hukuk dallarıyla ilişkisi Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri ve Yapısı...7 I. Temel İlkeler Tescil ilkesi Ülkesellik ilkesi Gerçek hak sahipliği ilkesi Rüçhan (öncelik) ilkesi Ön kullanım hakkı...8

3 XIV II. III. 6. Tükenme ilkesi Sessiz kalma nedeniyle hak kaybı ilkesi Kümülatif koruma ilkesi...9 Fikri Mülkiyet Sisteminin Yapısı Uluslararası düzeyde Ulusal düzeyde Fikri Mülkiyet Hukukunun Rekabet Hukuku İle İlişkisi...12 İkinci Kısım Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 3. Fikri Hakların Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri...17 I. Fikri Hakların Konusu, Önemi ve Özellikleri...17 II. Fikri Hakların Kısa Tarihçesi Karşılaştırmalı hukukta Uluslararası alandaki gelişmeler a. Bern Sözleşmesi b. WIPO Kuruluş Sözleşmesi c. Dünya Telif Hakları Sözleşmesi (WUA)...21 d Tarihli Roma Sözleşmesi...21 e. WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPPT) f. WIPO Telif Hakları Anlaşması (WCT) g. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TR IPs) Hukukumuzda fikri hakların düzenlenmesi Eser...27 I. FSEK e Göre Eser Sayılmanın Şartları ve Eserin Nitelikleri Ortada fikri bir ürün olmalıdır Fikri ürün bir şekle bürünmüş olmalıdır Fikri ürün sahibinin hususiyetini yansıtmalıdır... 30

4 XV 4. Fikri ürün FSEK de belirtilen eser türlerinden birisine dâhil olmalıdır Eser sayılma için nazara alınmayacak hususlar II. FSEK de Sayılan Eser Türleri İlim ve edebiyat eserleri a. Dil ile ifade olunan yazılı ve sözlü eserler...33 b. Rakslar, koreografi, pandomimalar ve benzeri sözsüz sahne eserleri c. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi fotoğraf, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, maketler, tasarım ve projeler aa. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi fotoğraf ile haritalar bb. Mimari plan ve projeler d. Bilgisayar programları Musiki eserleri...41 a. Genel olarak...41 b. Musiki eserlerinin sinema eserlerinde kullanılması ( senkronizasyon ya da döşeme ) Güzel sanat eserleri Sinema eserleri İşlenmeler ve derlemeler a. Genel olarak b. Veri tabanlarının korunması aa. Telif hakkı korumasına tabi ya da sui generis veri tabanları bb. İnternet site içeriklerinin bir başkasınca program ya da internet sitesinde kullanılması (screen scraping) Eser Sahipliği...55 I. Gerçek Eser Sahipliği İlkesi Bir eserin sahibi onu meydana getiren gerçek kişidir Fikir ve sanat eserleri hukukunda intihal (Plagiat)... 55

5 XVI 3. Gölge yazarlık (Ghostwriter) sözleşmeleri II. İstihdam Edilenlerin Eser Sahipliği...59 III. Sinema Eserlerinde Eser Sahipliği Sinema eseri sahipliğinde FSEK de yapılan değişiklikler Mevcut durum IV. Eser Sahipliği Hakkındaki Karineler...65 V. Müşterek Eser Sahipliği (Ortak Eser Sahipliği - Bağlı Eserler (Verbundene Werke) VI. İştirak Halinde Eser Sahipliği (Eser Sahipleri Arasında Birlik) FSEK m. 10 daki eser sahipleri arasındaki birlik FSEK m. 10/4 ve TBK m. 501 düzenlemeleri a. FSEK m. 10/ b. TBK m Eser Üzerindeki Mali ve Manevi Haklar...71 I. Eser Üzerindeki Mali Haklar Mali hakların niteliği Eser üzerindeki mali haklar bakımından temel bir kavram olarak umum Mali hakların türleri...74 a. İşleme hakkı...74 b. Çoğaltma hakkı...75 c. Yayma hakkı...79 d. Temsil hakkı e. Yayın hakkı (FSEK m. 25/1) f. Eserin aslı yada çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla umuma satışı, dağıtımı ve sunulması (FSEK m. 25/2, c. 1) g. Gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişim sağlama (umuma erişilebilir kılma) (FSEK m. 25/2, c. 2)...93 h. Pay ve takip hakkı... 97

6 XVII II. Eser Üzerindeki Manevi Haklar Nitelikleri Türleri a. Eserin umuma arzı hakkı b. Eser üzerinde adın belirtilmesini isteme hakkı c. Eserde değişiklik yapılmasını men etme aa. Niteliği bb. Şartları cc. Eser üzerinde değişikliğin sınırları d. Eserin aslına ulaşma hakkı Eser Üzerindeki Hakların Tahdidi I. Tahditlerin Niteliği ve Sözleşme veya Genel İşlem Şartlarıyla Kaldırılması II. Kamu Düzeni Mülahazasıyla Getirilen Sınırlandırmalar III. Genel Menfaat Mülahazasıyla Yapılan Sınırlamalar Mevzuat ve içtihatlar Nutuklar Eğitim-öğretim kurumlarında eserin temsili Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler meydana getirilmesi Bilimsel amaçlarla yapılan iktibaslar a. Genel iktibaslar b. Sinema eserlerinde iktibas Basın iktibasları Basının haber maksadıyla fikir ve sanat eserlerinden faydalanma serbestisi IV. Özel Menfaat Mülahazasıyla Fikri Hakların Sınırlandırılması Şahsen kullanma Kopya ve teşhir Engellilere tanınan haklar V. Hükümete Tanınan Yetkiler

7 XVIII 1. Devletin faydalanma yetkisi Kamuya mal etme Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi Devletin derleme yetkisi VI. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Süre Bakımından Sınırlandırılması Eser üzerindeki hakların süre yönünden sınırlandırılmasının gerekçeleri Hukukumuzda eser üzerindeki hakların süre yönünden sınırlandırılması a. Koruma süreleri b. Sürelerin hesaplanması Bağlantılı Haklar I. Genel Olarak II. İcracı Sanatçılar İcracı sanatçı niteliği İcracı sanatçının hakları III. Fonogram Yapımcıları Fonogram yapımcıları Fonogram yapımcılarının hakları IV. Yayın Kuruluşları V. Film Yapımcıları Film yapımcısı sıfatının kazanılması İleride vücuda getirilecek eser ya da yapımlarla ilgili (özellikle film yapımcıları ile) akdedilen sözleşmelerin akıbeti VI. Ortak hükümler Eser Dışındaki Koruma Konuları I. Ad ve Alametler II. İşaret, Resim ve Ses III. Mektup, Hatırat ve Benzeri Yazılar

8 XIX IV. Resim ve Portreler Eser Üzerindeki Sözleşme ve Tasarruflar I. Genel Olarak II. Sözleşmeler (Haklarla İlgili Taahhütler) Nitelik ve özellikleri Kanuni fesih hakkı III. Tasarruflar (Sağlararası İşlemlerle Hakkın Devri) Nitelik ve hükümleri Mali hak devri Lisans sözleşmeleri Mali hakkın ya da kullanım hakkının devrinden sonra eser ya da hak sahiplerinin ek telif ücreti veya uygun bedel talebi a. FSEK m. 45 in uygulanma kabiliyeti b. BK m. 138 kapsamında uyarlanma talep edilip edilemeyeceği c. Ek telif ücreti talep edilebilmesi konusunda kanun boşluğu olduğu d. Kanun boşluğunun doldurulması e. Alman Telif Hakları Kanunu Düzenlemesi ( 32a UrhG) aa. Hükmün geçmişi bb. Uygulanma şartları f. FSEK deki kanun boşluğunun 32a UrhG ile doldurulması IV. Tekeffül ve İyiniyetli Kimselerin Durumu V. Sözleşmeden Cayma VI. Mali Hakkın ve Ruhsatın Eser Sahibine Geri Dönmesi VII. Vazgeçme VIII. Fikri Hakların Miras Yoluyla İntikali IX. Eserin Rehni, Haczi, Hapis Hakkı ve İflas Rehin tesisi...226

9 XX 2. Haciz Hapis hakkı Eser sahibinin iflası Rehin tesisinin, haczin ve hapis hakkının caiz olmadığı haller Fikri Hakların İhlalinde Açılacak Hukuk ve Ceza Davaları I. Hukuk Davaları Tecavüzün ref i davası a. Koşulları ve niteliği b. Mali ve manevi hakların ihlali halinde ref davası açılabilir aa. Tecavüzün ref i davası mali ve manevi hakların ihlali hallerinde açılabilir bb. FSEK m. 67 de tecavüzün ref inin talep edilebileceği manevi hakların ihlali hallerinden bazıları belirtilmiştir aaa) Eseri kamuya sunma hakkının ihlali: bbb) Eser üzerinde adın belirtilmesi hakkının ihlali: ccc) Tahditlerden faydalanmada yanlış veya kifayetsiz kaynak belirtilmiş olması veyahut hiç kaynak gösterilmemesi: ddd) Eserde haksız olarak değişiklik yapılması: c. FSEK m. 68/1 uyarınca farazi bedelin üç katının talep edilebilmesi d. Ref davası kapsamında talepler e. Davacı ve davalı aa. Davacı bb. Davalı Tecavüzün men i davası Tazminat davaları II. FSEK de Düzenlenen Suç Tipleri sayılı Kanunla getirilen düzenleme...258

10 XXI 2. FSEK m. 71 de düzenlenen suçlar FSEK de düzenlenen diğer suç tipleri a. Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri b. Bandrol yükümlülüğüne karşı işlenen suçlar c. Veri tabanlarına karşı işlenen suçlar Soruşturma ve kovuşturma III. Hukuk ve Ceza Davalarında Müşterek Hükümler Hukuk ve ceza davalarında yetkili ve görevli mahkeme İspat (FSEK m. 76/2) İhtiyati tedbirler ve gümrüklerde el koyma Hükmün ilanı Müsadere ve el koyma Zamanaşımı Meslek Birlikleri I. İşlevi ve Hukuki Niteliği II. Kuruluş, Üyelik ve Denetim III. Meslek Birliklerinin Yetkileri Yetki belgesinin niteliği Meslek birliklerinin dava ve takip yetkisi Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/ya iletimiyle ilgili tarife belirleme ve sözleşme yapma yetkisi Uluslararası meslek birlikleri ve karşılıklı temsilcilik sözleşmeleri a. Meslek birliklerinin çatı kuruluşları b. Karşılıklı temsilcilik sözleşmeleri İnternet ve Fikri Haklar I. İnternete Özgü Fikri Hak İhlalleri Linking, framing...309

11 XXII II. 2. Dosya paylaşım (peer-to-peer file sharing) sistemi ve fikri haklar Bulut bilişim (Cloud Computing) Önbellek (Caching) Fikri Hakların İhlali Nedeniyle İnternet Servis Sağlayıcıların Sorumluluğu İnternet servis sağlayıcıların türleri İnternet servis sağlayıcıların fikri hak ihlallerinden dolayı sorumluluğu Yer sağlayıcıların üçüncü kişilerin içeriklerinden doğan sorumluluğu Erişim sağlayıcıların fikri hak ihlallerinde erişimi engelleme yükümlülüğü Üçüncü Kısım Marka Hukuku Birinci Bölüm Marka Kavramı Marka Üzerindeki Hak Başvuru ve Tescil 14. Marka Kavramı ve İşlevi I. Marka Kavramı ve Tarihçesi II. Türkiye de Markanın Tarihçesi III. Marka Hukuku İle İlgili Düzenlemeler Marka hukuku düzenlemelerinin tarihçesi Türkiye nin dahil olduğu marka ile ilgili uluslararası sözleşmeler a. Markaların uluslararası tescili hakkında Madrid Anlaşması b. Madrid Protokolü

12 XXIII c. Markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin Nis Anlaşması IV. Markanın İşlevleri Kaynak gösterme (köken) işlevi Ayırt etme işlevi Garanti (güven ve kalite) işlevi Reklam işlevi V. Marka Üzerindeki Hak Markanın Unsurları ve Türleri I. Markanın Unsurları Genel olarak Grafiksel olarak temsil edilebilme Marka olabilecek işaretler a. İşaret aa. Kişi adları bb. Sözcükler cc. Şekiller dd. Harf ve sayılar ee. Üç boyutlu şekiller ff. Malların biçimi veya ambalajı gg. Renkler hh. Ses ve kokular ii. Sloganlar jj. Fotoğraf, resim ve diğer fikri mülkiyet işaretleri b. Ayırt Edicilik c. Ayırt edicilikte esas unsur yardımcı unsur ayırımı II. Marka Türleri Ticaret (emtia) markaları Hizmet markaları Ferdi markalar Garanti markaları Ortak markalar...366

13 XXIV 6. Seri markalar Vekil (temsilci) markaları Koruyucu ve ihtiyat markaları Merchandising markaları Marka Başvurusu, Tescil ve İtiraz I. Tescil İlkesi II. Tescil Başvurusu III. Rüçhan Hakkı IV. Başvurunun İlanı ve İtiraz V. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarına Karşı İptal Davası İkinci Bölüm Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri 17. Mutlak Tescil Engelleri I. KHK m. 5 Kapsamına Girmeyen İşaretler (KHK m. 7/1-a) II. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer Markalar (KHK m. 7/1-b) Genel olarak Hükmün uygulanma şartı a. İşarette ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik b. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmet III. Tasviri İşaretlerin Tescili (KHK m. 7/1 -c) IV. Meslek ve Sanat Adlarının Tescili (KHK m. 7/1 d) V. Malın Özgün Doğal Yapısından Veya Teknik Zorunluluktan Doğan Şeklinin Tescili (KHK m. 7/1 e) VI. Halkı Yanıltacak Markaların Tescili (KHK m. 7/1 f) VII. Devlet Veya Uluslararası Organizasyonlara Ait İşaretlerin Tescili (KHK m. 7/1-g)

14 XXV VIII. Kamuya Mal Olmuş Diğer İşaretlerin Tescili (KHK m. 7/1-h) IX. Paris Sözleşmesinin 1 İnci Mükerrer 6 ncı Maddesine Göre Tanınmış Markaların Tescili (KHK m. 7/1-i) Tanınmış marka kavramı WIPO kriterlerine göre tanınmış marka Yabancı mahkeme kararlarında tanınmış marka Yargıtay içtihatlarında tanınmış marka Tanınmışlığın tespiti X. Dini Değerleri Ve Sembolleri İçeren Markaların Tescili (KHK m. 7/1-j) XI. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili (KHK m. 7/I-k) XII. Ayırt Edici Nitelik Kazanan İşaretler (KHK m. 7/2) XIII. Özel Bir Durum: Internet Alan Adlarının Marka Olarak Tescili Nispi Tescil Engelleri I. Kavram II. Nispi Ret Nedenleri İktibas oluşturan işaretler İltibas oluşturacak işaretler a. Karıştırılma ihtimali b. Karıştırılma ihtimalinin tespiti aa. Marka/işaret arasında benzerliğin tespiti bb. Mal/hizmetler bakımından ayniyet ya da benzerlik Ticari vekil veya temsilcinin markayı kendi adına tescil ettirmesi Tescilsiz veya ticarette kullanılan bir işaretin sahibinin önceki bir hakka ya da yasaklama hakkına dayanması Toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın sahibinin izni olmadan aynı, benzer ya da farklı mal ve/ veya hizmetlerle ilgili olarak tescilinin talep edilmesi...424

15 XXVI a. Tanınmış marka toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka b. Toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın başka mal ve hizmetlerde kullanılması aa. Haksız bir yararın sağlanması bb. Markanın itibarına zarar verilmesi cc. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi Başkasına ait şahsi veya fikri ya da sınai bir hakkın tescili Ortak veya garanti markalarının sona ermesinden sonra bunların aynı veya benzeri olan marka başvurusu Koruma süresinin dolması üzerine yenilenmeyen markanın aynı veya benzeri olan marka başvurusu Üçüncü Bölüm Markanın Kullanılması - Marka Hakkı Üzerinde Tasarruf ve Hukuki İşlemler 19. Markanın Kullanılması I. Markanın Kullanılması Zorunluluğu Markanın kullanılması zorunluluğu Markanın kullanılması zorunluğunun niteliği II. Markanın Kullanılması Markanın ciddi şekilde kullanılması a. Markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılması b. Yalnız ihracatta mal veya ambalajda kullanma c. Sahibinin izni ile kullanma d. Markayı taşıyan malın ithalatı Markanın kullanılmama nedeniyle iptali Marka Hakkı Üzerinde Tasarruf ve İşlemler I. Markanın Devri II. Markanın Teminat Olarak Gösterilmesi...448

16 XXVII III. Markanın Haczi IV. Lisans verilmesi Marka lisansı Marka lisansının hukuki niteliği Lisansın türleri Lisans sözleşmesinin şekli ve hükümleri Dördüncü Bölüm Marka Hakkının Sağladığı Koruma ve Markaya Tecavüz 21. Marka Hakkının Sağladığı Koruma (KHK m. 9) I. Markaya Tecavüzde Markasal Kullanım II. KHK m. 9 Kapsamında Marka Hakkının Korunması III. KHK m. 9/2 Kapsamında Yasaklanabilecek Fiiller İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması (KHK m. 9/2-a) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması (KHK m. 9/2-b) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması (KHK m. 9/2-c) a. Genel olarak b. Marka üzerindeki hakların tüketilmesi - Paralel ithalat (KHK m.13) İşaretin iş evrakı ve reklamlarda kullanılması (KHK m. 9/2-d) IV. Markanın İnternet Alan Adı, Yönlendirici Kod veya Anahtar Sözcük Olarak Kullanılması (KHK m. 9/2-e)...469

17 XXVIII 1. Markanın aynı veya benzerinin internet alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzer şekillerde kullanılması a. Markanın alan adı olarak kullanılması aa. İnternet alan adları (Domain name system) bb. Markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin alan adı olarak kullanılması cc. Marka ile benzer olan bir işaretin alan adı olarak kullanılması dd. Marka ile aynı ya da benzer olan bir işaretin üçüncü düzey alan adı alarak kullanılması aaa. Yabancı bir markanın üçüncü düzey alan adı olarak kullanılması bbb. Yabancı bir markanın internette dosya adı ya da e-posta adresi olarak kullanılması b. İşaretin yönlendirici kod (metatag) olarak kullanılması c. İşaretin anahtar sözcük (keywords) olarak kullanılması d. Markanın benzer biçimlerde kullanımı Ticari etki yaratacak biçimde kullanım İşaretin kullanımına ilişkin bir hak ve meşru bir bağlantının olmaması a. İşaretin kullanımına ilişkin üstün bir hakka istinat etme aa. KHK m. 8/3 anlamında işaretin alan adı olarak kullanılması bb. Alan adının kişi ismi, fotoğraf, telif hakkı içermesi (KHK m. 8/4) cc. Dürüst kullanım (KHK m. 12) dd. İşaretin anahtar sözcük (keywords) olarak kullanılmasının karşılaştırmalı reklam teşkil etmesi hali b. İşaretin kullanımına ilişkin meşru bir bağlantının olmaması

18 XXIX 22. Markaya Tecavüz Halleri (KHK m. 61) I. Markaya Tecavüz II. Markayı Taklit Etmek (KHK m. 61/1-b) III. Taklit Markayı Taşıyan Ürünü Satmak, Dağıtmak veya Başka Bir Şekilde Ticaret Alanına Çıkarmak (KHK m. 61/1-c) IV. Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Olarak Genişletmek veya Devretmek (KHK m. 61/1-d) Marka lisansının izinsiz genişletilmesi Marka lisansının izinsiz devredilmesi V. Fiillere İştirak Marka Hakkı İhlalinin Suç Sayıldığı Haller (KHK m. 61/A)..501 I sayılı Kanunla Getirilen Düzenleme II. Suç Teşkil Eden Fiiller Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle mal veya hizmet üretmek, satışa arz etmek veya satmak Marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldırmak Yetkisi olmadığı halde marka ile ilgili hukuki tasarrufta bulunmak III. Yargılama Hukukuna İlişkin Özellikler Beşinci Bölüm Marka Hakkının İhlalinde Dava ve Talepler Savunmalar 24. Hukuk Davaları ve Talepler, Savunmalar I. Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası (KHK m. 62/1-a) II. Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davası (KHK m. 62/1-b) III. Tazminat Davaları...516

19 XXX 1. Maddi tazminat a. Marka sahibinin muhtemel gelirine göre hesaplama (KHK m. 66/1-a) b. Mütecavizin elde ettiği kazanç (KHK m. 66/1-b) c. Lisans örneksemesi (KHK m. 66/1-c) Manevi tazminat (KHK m. 61/1-b) İtibar tazminatı IV. Delillerin Tespiti (KHK m. 75) V. Tecavüzün Tespiti Davası VI. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma İhtiyati Tedbirler a. İhtiyati tedbirin amacı b. İhtiyati tedbirin şartları c. İhtiyati tedbirin niteliği Gümrüklerde el koyma a. Amaç ve dayanak b. Gümrük idarelerine başvuru ve yapılacak işlemler aa. Başvuru bb. Yapılacak işlemler VII. Diğer Talepler Elkoyma Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması Markanın silinmesi ve imha Hükmün ilanı VIII. Görevli ve Yetkili Mahkeme Markaya Tecavüz Davalarında İleri Sürülebilecek Savunmalar I. Hukuka Uygunluk Nedenlerinden Birisinin Bulunması II. Müşterek Marka Sahipliğinin Söz Konusu Olması III. Tecavüz Davasında Markanın Hükümsüzlüğü Savunmasının İleri Sürülmesi

20 XXXI IV. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı Altıncı Bölüm Marka Hakkının Sona Ermesi ve Markanın Hükümsüzlüğü 26. Marka Hakkının Sona Ermesi I. Marka Tescilinin Yenilenmemesi II. Vazgeçme Markanın (İptali) ve Hükümsüzlüğü I. KHK m. 42 Düzenlemesi II. İptal ve Hükümsüzlük Nedenleri Markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi (KHK m. 42/1-d) a. Markanın cins adı olarak yaygın kullanılması b. Markanın ayırt edicilik niteliğini kaybetmesi c. Markanın yaygın ad haline gelmemesi için marka sahibinin gerekli önlemleri almamış olması Kullanımın halkı yanıltıcı hale gelmesi (KHK m. 42/1-e) Teknik yönetmeliğe aykırı kullanım (KHK m. 42/1-f) Kötüniyetle tescil Hükümsüzlük Davası I. Hukuki Niteliği II. Dava Açma Yetkisi (Aktif Husumet Ehliyeti) Zarar gören kimseler, cumhuriyet savcıları ve ilgili resmi makamlar a. Zarar gören kişiler b. İlgili resmi makamlar c. Cumhuriyet savcıları Lisans alan kimselerin dava açma hakkı III. Davalı sıfatı Tescil sahibi...582

21 XXXII 2. Lisans ve rehin alanın davalı sıfatı IV. Hükümsüzlük Davalarında Süre Mukayeseli Hukukta Durum Türk Hukuku V. Görevli ve Yetkili Mahkeme VI. Hükümsüzlük Davasının Sonuçları Genel olarak sayılı KHK kapsamında hükümsüzlük davasının sonuçları a. Hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir b. Hükümsüzlük kararının geçmişe etki etmesinin istisnaları aa. Marka hakkında verilmiş kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararları bb. Markaya ilişkin hukuki işlemler açısından Kötü niyetli tescil halinde zararın giderilmesine ilişkin tazminat talebi Madrid Protokolü ne göre uluslararası tescilli markaların hükümsüzlüğünün etkileri a. Esas tescilin yapıldığı ülkede verilen hükümsüzlük kararının etkileri b. Başka bir akit ülkede verilen hükümsüzlük kararının etkileri Dördüncü Kısım Endüstriyel Tasarımlar Hukuku 29. Kavram ve Tarihi Gelişim I. Tarihi Gelişim II. Tasarım Kavramı ve Unsurları Tasarım ve görünüm Ürün ve/veya ürün parçası...606

22 XXXIII III. Tasarımların Tescili Şartları Yenilik a. Ayniyet ve küçük ayrıntılarda farklılık b. Kamuya sunulma Ayırt edicilik Teknik fonksiyon tasarımı şekillendirmemeli a. Tasarımcıya hareket özgürlüğü bırakmayan tasarımlar b. Başka bir ürüne mekanik olarak monte edilebilen veya bağlanabilen ürünlerin tasarımları aa. Teknik zorunluluk arz eden parça tasarımı (must fit) bb. Görsel zorunluluk arz eden parça tasarımı (must match) cc. Bileşik ürünün görünüme bağlı olmayan yedek parça tasarımları Tasarım genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamalı IV. Tasarım Hakkı ve Hak Sahipliği Tasarım hakkı Hak sahipliği a. Tasarımcı b. Hizmet ve işgörme ilişkisinde hak sahipliği c. Üniversite mensuplarının hak sahipliği Tasarımların Tescili I. Tasarımların Ulusal Tescili Tescil - ülkesellik ilkesi Tescil usulü ve itiraz II. Tasarımların Uluslararası Tescili Lahey sistemi Avrupa Birliği nde tasarım tescili Tasarımların Korunması ve Korumanın Kapsamı I. Tescilli Tasarımların Koruma Kapsamı

23 XXXIV II. Koruma Kapsamı Dışında Kalan Haller Süre Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller (KHK m. 21/1-a) Deneme amaçlı fiiller (KHK m. 21/1-b) Eğitim ve referans amaçlı çoğaltmalar (KHK m. 21/1-c) Tasarımın yabancı taşıtlarda kullanılması (KHK m. 21/1-d) Onarım amaçlı kullanım (KHK m. 22) Önceki kullanımdan doğan hak (KHK m. 23) Hakkın tükenmesi (KHK m. 24) III. Tasarımların Diğer Mevzuat Hükümleri Kapsamında Korunması Kümülatif koruma ilkesi Kümülatif korumanın sınırları Tasarım Hakkı Üzerinde Hukuki İşlemler I. Devir ve diğer tasarrruflar II. Lisans Tanınması Lisansın türleri, şekli ve sonuçları Hakkın devri ve lisans vermeden doğan sorumluluk Tasarıma Tecavüz I. Tasarım Tescil Başvurusundan Doğan Hakka Tecavüz II. Tescilli Tasarım Hakkına Tecavüz Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynı veya belirgin benzerinin kullanılması (KHK m. 48/1-a) Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya devir etmek (KHK m. 48/1-b) Tecavüz fiilline iştirak, yardım, bunları teşvik veya kolaylaştırmak (KHK m. 48/1-c) Tecavüz teşkil eden ürünün kaynağını bildirmekten kaçınmak (KHK m. 48/1-d) Gasp (KHK m. 48/1-e)...652

24 XXXV III. Tecavüzün Tespiti Her iki tasarım mukayese edilmeli Bilgilenmiş kullanıcı Belirgin benzerlik IV. Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Talep ve Davalar Hukuk davaları ve talepler Ceza davaları a. Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde bulunmak (KHK m. 48/A/1-a) b. Tasarım koruması olduğunu belirten işaretin kaldırılması (KHK m. 48/A/1-a) c. Hakkı olmadığı halde kendisini tasarım başvurusu yapmış veya tasarım sahibi olarak göstermek (KHK m. 48/A/1-a) d. Yetkisi olmadığı halde lisans üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak (KHK m. 48/A/1-b) e. Korunan bir tasarımın bulunduğu zannını uyandıracak eylemlerde bulunmak (KHK m. 48/A/1-b) f. KHK m. 48 de yazılı fiillerden birisini işleyenler (KHK m. 48/A/1-c) Şikayet, kovuşturma ve çalışanların cezai sorumluluğu Tasarım Hakkının Sona Ermesi ve Hükümsüzlüğü I. Tasarım Hakkının Sona Ermesi Sürenin dolması Vazgeçme II. Tasarımın Hükümsüzlüğü Hükümsüzlük Hükümsüzlük halleri a. Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması (m. 43/1-a)

25 XXXVI b. Teknik fonksiyonun tasarımı şekillendirmesi (m. 43/1-a) c. Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı tasarımlar (m. 43/1-a) Gerçek hak sahibinin başkası olduğu tasarımlar (m. 43/1-b) Aynı veya benzer başka bir tasarımın daha eski başvuru tarihli olması (m. 43/1 -c) III. Hükümsüzlük Davası Davacı ve davalı Görevli ve yetkili mahkeme Hükümsüzlük kararının etkileri Beşinci Kısım Patent ve Faydalı Model Hukuku Birinci Bölüm Patent 35. Patent ve Buluş Kavramı, Türleri I. Patent Kavramı Terminoloji Önemi Türkiye de patent II. Patent Türleri Ürün ve usul patenti Gizli patent Ek patent İncelemeli patent incelemesiz patent İlaç patentleri III. Patentin Konusu Olarak Buluş ve Buluş Sahibi

26 XXXVII 1. Buluş Buluş sahibi ilkesi a. Gerçek buluş sahibi ilkesi b. Çalışanların buluşları aa. İşçi buluşları bb. Kamu hizmeti gören kurumlarda çalışanların ve üniversite mensuplarının buluşları Patent Verilebilirlik Şartları I. Genel Olarak II. Patent Verilebilirlik Şartları Buluşun teknik karakter taşıması Yenilik a. Tekniğin bilinen durumu b. Tekniğin bilinen durumunun aşılması Sanayiye uygulanabilir olma Patent verilemeyecek konular ve buluşlara dahil bulunmama Patent Başvurusu, Tescil ve Patent Hakkı Üzerindeki Hukuki İşlemler I. Ulusal patent başvurusu Başvuru usulü Patentin verilmesi a. İncelemesiz patent b. İncelemeli patent II. Patentlerin Uluslararası Tescili Patent İşbirliği Anlaşması ile Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) Avrupa Patent Sistemine Göre Başvuru (EPC) III. Patentin ve Başvurunun Hukuki İşlemlere Konu Olması Patent Hakkı, Korunması ve Sınırları I. Patent Hakkı ve Niteliği

27 XXXVIII II. Patentin Korunması III. Patent Korumasının Kapsamı Patentten doğan hakkın/korumanın kapsamını istemler belirler Koruma kapsamının belirlenmesinde yorum kuralları Eşdeğerler öğretisi IV. Yasak Fiiller Patent hakkının doğrudan ihlali a. Ürün patentlerinde aa. Üretim bb. Satım cc. Kullanma dd. İthalat ee. Patent konusu ürünün kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması b. Usul patentlerinde aa. Usulün doğrudan kullanılması (m. 73/2-b) bb. Usulün kullanılmasının teklif edilmesi (m. 73/2-c) cc. Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlere yönelik fiiller (m. 73/2-d) Patent hakkının dolaylı ihlali V. Patent Korumasının Sınırları Özel maksatlarla sınırlı kalan kullanma ve uygulamalar Deneme amaçlı kullanımlar Eczanalerde reçetelere göre ilaç hazırlanması Buluşun uluslararası kara, hava ve deniz nakil vasıtalarında kullanılması İlaçların ruhsatlandırılması kapsamında yapılan test ve deneyler (Bolar İstisnası) Patentli ürünlerde tükenme ilkesi Ön kullanım hakkı Önceki tarihli patentler Patent konularının bağımlılığı...725

28 XXXIX 10. Kamu yararı Zorunlu lisans a. Genel olarak b. Şartları aa. Buluşun kullanılmaması bb. Patentler arasında bağımlılık olması cc. Kamu yararının olması c. Zorunlu lisansın verilmesi süreci Lisans verme teklifi Kanuni tekel Patent hakkının zaman bakımından sınırı Patente Tecavüz ve Açılabilecek Davalar I. Genel Olarak II. Patent Hakkına Tecavüz Halleri Buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen taklit etmek (m. 136/1-a) Patente tecavüz suretiyle üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak (m. 136/1-b) Buluş konusu olan usulü kullanmak veya usulle elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak (m. 136/1-c) Lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek (m. 136/1-d) İhlal fillerine iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak (m. 136/1-e) Haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak (m. 136/1-f) III. Dava ve Talepler Davalar...740

29 XL 2. Diğer talepler Patent hakkının ceza hükümleriyle korunması (m. 73/A) Patentin Hükümsüzlüğü ve Patent Hakkının Sona Ermesi I. Patentin Hükümsüzlüğü Hükümsüzlük sebepleri Hükümsüzlük talebi Hükümsüzlüğün etkisi II. Patent Hakkının Sona Ermesi İkinci Bölüm Faydalı Model 41. Faydalı Model Kavramı I. Küçük Patent Olarak Faydalı Model II. Faydalı Model Belgesi Verilebilme Şartları III. Başvuru ve Tescil IV. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü Altıncı Kısım Coğrafi İşaretler 42. Coğrafi İşaret Kavramı, İşlevi ve Coğrafi İşaret Üzerindeki Hak I. Coğrafi İşaret Kavramı II. Tarihi Gelişim Uluslararası düzeyde coğrafi işaretlerin korunması a. Paris Sözleşmesi b. Eşyalar üzerindeki sahte ya da aldatıcı mahreç işaretlerinin yasaklanması hakkında Madrid Anlaşması c tarihli menşe adlarının korunması ve uluslararası tescili ile ilgili Lizbon Anlaşması

30 XLI d. TRIPS Anlaşması e. Avrupa Birliğinin 510/2006 Sayılı Konsey Tüzüğü Türkiye de coğrafi işaretler hakkındaki düzenlemeler III. İşlevi ve Marka İle İlişkisi İşlevi Marka ile ilişkisi IV. Coğrafi İşaret Üzerindeki Hakkın Niteliği Coğrafi İşaretin Unsurları ve Türleri I. Coğrafi İşaretin Unsurları Ürün Belirli bir coğrafya İşaret Ürünün belli bir karakteristiğe sahip olması Ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi köken arasında bağlantı olması II. Türleri Menşe adı Mahreç işareti Coğrafi İşaretlerin Tescili, Kullanımı ve Denetimi I. Tescili Tescil başvurusunda bulunabilecek olanlar Tescil edilemeyecek coğrafi işaretler II. Tescilli Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Korunması Kullanım şekilleri Korumanın kapsamı a. Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar (m. 15/1-a) b. Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı (m. 15/1-b)

31 XLII c. Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi, (m. 15/1-c). 778 d. Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması (m. 15/1-d) Coğrafi işarete tecavüz halinde açılabilecek davalar ve ileri sürülebilecek talepler III. Denetimi Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü I. Hükümsüzlük Halleri II. Hükümsüzlüğün Etkisi KAYNAKÇA K AVR A M DİZİNİ

Doç. Dr. Savaş BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Doç. Dr. Savaş BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Doç. Dr. Savaş BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXVII BİBLİYOGR AFYA... XXXV

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX BİBLİYOGR AFYA...XXIII

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BiRiNCi BÖLÜM Bilgisayar ve Bilgisayar Programları I- BİLGİSAYARIN TANIMI

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMLAR VE KONULAR V MARKALAR VE DİĞER AYIRT EDİCİ AD VE İŞARETLER. 18

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMLAR VE KONULAR V MARKALAR VE DİĞER AYIRT EDİCİ AD VE İŞARETLER. 18 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 KISALTMALAR XXIII BİRİNCİ KİTAP GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMLAR VE KONULAR 1. KAVRAMLAR VE KONULAR 9 I. FtKlR VE SANAT ESERLERİ 10 II. PATENTLER 10 III. FAYDALI MODELLER 12 IV

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1 Birinci Bölüm FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, MARKA HAKKI, KAZANILMASI VE HAKSIZ KULLANIMI 1.

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI...

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI... xi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI...3 III- TERMİNOLOJİ...6 A- Teknik Terminoloji...6

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R I- İÇİNDEKİLER II- KISALTMALAR 1.Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi 1.1. Bilgisayarın Tanımı 1.2. Bilgisayarların Tarihi Gelişimi 1.3. Donanım (Hardware)

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU 3. BASKIYA ÖNSÖZ... VII 2. BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXXIII GIRIŞ I. GENEL OLARAK...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23172 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ.. 1 1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK).3 2. SİNEMA. VİDEO VE MÜZİK ES E FİLERİ KANUNU (SVMEK) 69 3. SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı na İlişkin TÜSİAD Görüşü TS/FH/17-11

5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı na İlişkin TÜSİAD Görüşü TS/FH/17-11 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı na İlişkin TÜSİAD Görüşü TS/FH/17-11 Taslak Metin Görüş ve Değerlendirme TÜSİAD Teklifi Cümle düşüklüğü düzeltmesi

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

AJANDA. I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler

AJANDA. I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler AJANDA I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler 1 I. Fikir ve Sanat Eserleri 1. Eser: «Sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği Ali YAŞAR Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER 2. BASKIYA ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXIX GİRİŞ I. Genel Olarak...1 II. III.

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı