Prof. Dr. SAVAŞ BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. SAVAŞ BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU"

Transkript

1 Prof. Dr. SAVAŞ BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER TABLOSU... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XLIII Birinci Kısım Giriş ve Genel Bilgiler 1. Fikri Mülkiyet Kavramı...3 I. Terim...3 II. Fikri Mülkiyet Haklarının Niteliği ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi Niteliği Diğer hukuk dallarıyla ilişkisi Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri ve Yapısı...7 I. Temel İlkeler Tescil ilkesi Ülkesellik ilkesi Gerçek hak sahipliği ilkesi Rüçhan (öncelik) ilkesi Ön kullanım hakkı...8

3 XIV II. III. 6. Tükenme ilkesi Sessiz kalma nedeniyle hak kaybı ilkesi Kümülatif koruma ilkesi...9 Fikri Mülkiyet Sisteminin Yapısı Uluslararası düzeyde Ulusal düzeyde Fikri Mülkiyet Hukukunun Rekabet Hukuku İle İlişkisi...12 İkinci Kısım Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 3. Fikri Hakların Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri...17 I. Fikri Hakların Konusu, Önemi ve Özellikleri...17 II. Fikri Hakların Kısa Tarihçesi Karşılaştırmalı hukukta Uluslararası alandaki gelişmeler a. Bern Sözleşmesi b. WIPO Kuruluş Sözleşmesi c. Dünya Telif Hakları Sözleşmesi (WUA)...21 d Tarihli Roma Sözleşmesi...21 e. WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPPT) f. WIPO Telif Hakları Anlaşması (WCT) g. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TR IPs) Hukukumuzda fikri hakların düzenlenmesi Eser...27 I. FSEK e Göre Eser Sayılmanın Şartları ve Eserin Nitelikleri Ortada fikri bir ürün olmalıdır Fikri ürün bir şekle bürünmüş olmalıdır Fikri ürün sahibinin hususiyetini yansıtmalıdır... 30

4 XV 4. Fikri ürün FSEK de belirtilen eser türlerinden birisine dâhil olmalıdır Eser sayılma için nazara alınmayacak hususlar II. FSEK de Sayılan Eser Türleri İlim ve edebiyat eserleri a. Dil ile ifade olunan yazılı ve sözlü eserler...33 b. Rakslar, koreografi, pandomimalar ve benzeri sözsüz sahne eserleri c. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi fotoğraf, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, maketler, tasarım ve projeler aa. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi fotoğraf ile haritalar bb. Mimari plan ve projeler d. Bilgisayar programları Musiki eserleri...41 a. Genel olarak...41 b. Musiki eserlerinin sinema eserlerinde kullanılması ( senkronizasyon ya da döşeme ) Güzel sanat eserleri Sinema eserleri İşlenmeler ve derlemeler a. Genel olarak b. Veri tabanlarının korunması aa. Telif hakkı korumasına tabi ya da sui generis veri tabanları bb. İnternet site içeriklerinin bir başkasınca program ya da internet sitesinde kullanılması (screen scraping) Eser Sahipliği...55 I. Gerçek Eser Sahipliği İlkesi Bir eserin sahibi onu meydana getiren gerçek kişidir Fikir ve sanat eserleri hukukunda intihal (Plagiat)... 55

5 XVI 3. Gölge yazarlık (Ghostwriter) sözleşmeleri II. İstihdam Edilenlerin Eser Sahipliği...59 III. Sinema Eserlerinde Eser Sahipliği Sinema eseri sahipliğinde FSEK de yapılan değişiklikler Mevcut durum IV. Eser Sahipliği Hakkındaki Karineler...65 V. Müşterek Eser Sahipliği (Ortak Eser Sahipliği - Bağlı Eserler (Verbundene Werke) VI. İştirak Halinde Eser Sahipliği (Eser Sahipleri Arasında Birlik) FSEK m. 10 daki eser sahipleri arasındaki birlik FSEK m. 10/4 ve TBK m. 501 düzenlemeleri a. FSEK m. 10/ b. TBK m Eser Üzerindeki Mali ve Manevi Haklar...71 I. Eser Üzerindeki Mali Haklar Mali hakların niteliği Eser üzerindeki mali haklar bakımından temel bir kavram olarak umum Mali hakların türleri...74 a. İşleme hakkı...74 b. Çoğaltma hakkı...75 c. Yayma hakkı...79 d. Temsil hakkı e. Yayın hakkı (FSEK m. 25/1) f. Eserin aslı yada çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla umuma satışı, dağıtımı ve sunulması (FSEK m. 25/2, c. 1) g. Gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişim sağlama (umuma erişilebilir kılma) (FSEK m. 25/2, c. 2)...93 h. Pay ve takip hakkı... 97

6 XVII II. Eser Üzerindeki Manevi Haklar Nitelikleri Türleri a. Eserin umuma arzı hakkı b. Eser üzerinde adın belirtilmesini isteme hakkı c. Eserde değişiklik yapılmasını men etme aa. Niteliği bb. Şartları cc. Eser üzerinde değişikliğin sınırları d. Eserin aslına ulaşma hakkı Eser Üzerindeki Hakların Tahdidi I. Tahditlerin Niteliği ve Sözleşme veya Genel İşlem Şartlarıyla Kaldırılması II. Kamu Düzeni Mülahazasıyla Getirilen Sınırlandırmalar III. Genel Menfaat Mülahazasıyla Yapılan Sınırlamalar Mevzuat ve içtihatlar Nutuklar Eğitim-öğretim kurumlarında eserin temsili Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler meydana getirilmesi Bilimsel amaçlarla yapılan iktibaslar a. Genel iktibaslar b. Sinema eserlerinde iktibas Basın iktibasları Basının haber maksadıyla fikir ve sanat eserlerinden faydalanma serbestisi IV. Özel Menfaat Mülahazasıyla Fikri Hakların Sınırlandırılması Şahsen kullanma Kopya ve teşhir Engellilere tanınan haklar V. Hükümete Tanınan Yetkiler

7 XVIII 1. Devletin faydalanma yetkisi Kamuya mal etme Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi Devletin derleme yetkisi VI. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Süre Bakımından Sınırlandırılması Eser üzerindeki hakların süre yönünden sınırlandırılmasının gerekçeleri Hukukumuzda eser üzerindeki hakların süre yönünden sınırlandırılması a. Koruma süreleri b. Sürelerin hesaplanması Bağlantılı Haklar I. Genel Olarak II. İcracı Sanatçılar İcracı sanatçı niteliği İcracı sanatçının hakları III. Fonogram Yapımcıları Fonogram yapımcıları Fonogram yapımcılarının hakları IV. Yayın Kuruluşları V. Film Yapımcıları Film yapımcısı sıfatının kazanılması İleride vücuda getirilecek eser ya da yapımlarla ilgili (özellikle film yapımcıları ile) akdedilen sözleşmelerin akıbeti VI. Ortak hükümler Eser Dışındaki Koruma Konuları I. Ad ve Alametler II. İşaret, Resim ve Ses III. Mektup, Hatırat ve Benzeri Yazılar

8 XIX IV. Resim ve Portreler Eser Üzerindeki Sözleşme ve Tasarruflar I. Genel Olarak II. Sözleşmeler (Haklarla İlgili Taahhütler) Nitelik ve özellikleri Kanuni fesih hakkı III. Tasarruflar (Sağlararası İşlemlerle Hakkın Devri) Nitelik ve hükümleri Mali hak devri Lisans sözleşmeleri Mali hakkın ya da kullanım hakkının devrinden sonra eser ya da hak sahiplerinin ek telif ücreti veya uygun bedel talebi a. FSEK m. 45 in uygulanma kabiliyeti b. BK m. 138 kapsamında uyarlanma talep edilip edilemeyeceği c. Ek telif ücreti talep edilebilmesi konusunda kanun boşluğu olduğu d. Kanun boşluğunun doldurulması e. Alman Telif Hakları Kanunu Düzenlemesi ( 32a UrhG) aa. Hükmün geçmişi bb. Uygulanma şartları f. FSEK deki kanun boşluğunun 32a UrhG ile doldurulması IV. Tekeffül ve İyiniyetli Kimselerin Durumu V. Sözleşmeden Cayma VI. Mali Hakkın ve Ruhsatın Eser Sahibine Geri Dönmesi VII. Vazgeçme VIII. Fikri Hakların Miras Yoluyla İntikali IX. Eserin Rehni, Haczi, Hapis Hakkı ve İflas Rehin tesisi...226

9 XX 2. Haciz Hapis hakkı Eser sahibinin iflası Rehin tesisinin, haczin ve hapis hakkının caiz olmadığı haller Fikri Hakların İhlalinde Açılacak Hukuk ve Ceza Davaları I. Hukuk Davaları Tecavüzün ref i davası a. Koşulları ve niteliği b. Mali ve manevi hakların ihlali halinde ref davası açılabilir aa. Tecavüzün ref i davası mali ve manevi hakların ihlali hallerinde açılabilir bb. FSEK m. 67 de tecavüzün ref inin talep edilebileceği manevi hakların ihlali hallerinden bazıları belirtilmiştir aaa) Eseri kamuya sunma hakkının ihlali: bbb) Eser üzerinde adın belirtilmesi hakkının ihlali: ccc) Tahditlerden faydalanmada yanlış veya kifayetsiz kaynak belirtilmiş olması veyahut hiç kaynak gösterilmemesi: ddd) Eserde haksız olarak değişiklik yapılması: c. FSEK m. 68/1 uyarınca farazi bedelin üç katının talep edilebilmesi d. Ref davası kapsamında talepler e. Davacı ve davalı aa. Davacı bb. Davalı Tecavüzün men i davası Tazminat davaları II. FSEK de Düzenlenen Suç Tipleri sayılı Kanunla getirilen düzenleme...258

10 XXI 2. FSEK m. 71 de düzenlenen suçlar FSEK de düzenlenen diğer suç tipleri a. Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri b. Bandrol yükümlülüğüne karşı işlenen suçlar c. Veri tabanlarına karşı işlenen suçlar Soruşturma ve kovuşturma III. Hukuk ve Ceza Davalarında Müşterek Hükümler Hukuk ve ceza davalarında yetkili ve görevli mahkeme İspat (FSEK m. 76/2) İhtiyati tedbirler ve gümrüklerde el koyma Hükmün ilanı Müsadere ve el koyma Zamanaşımı Meslek Birlikleri I. İşlevi ve Hukuki Niteliği II. Kuruluş, Üyelik ve Denetim III. Meslek Birliklerinin Yetkileri Yetki belgesinin niteliği Meslek birliklerinin dava ve takip yetkisi Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/ya iletimiyle ilgili tarife belirleme ve sözleşme yapma yetkisi Uluslararası meslek birlikleri ve karşılıklı temsilcilik sözleşmeleri a. Meslek birliklerinin çatı kuruluşları b. Karşılıklı temsilcilik sözleşmeleri İnternet ve Fikri Haklar I. İnternete Özgü Fikri Hak İhlalleri Linking, framing...309

11 XXII II. 2. Dosya paylaşım (peer-to-peer file sharing) sistemi ve fikri haklar Bulut bilişim (Cloud Computing) Önbellek (Caching) Fikri Hakların İhlali Nedeniyle İnternet Servis Sağlayıcıların Sorumluluğu İnternet servis sağlayıcıların türleri İnternet servis sağlayıcıların fikri hak ihlallerinden dolayı sorumluluğu Yer sağlayıcıların üçüncü kişilerin içeriklerinden doğan sorumluluğu Erişim sağlayıcıların fikri hak ihlallerinde erişimi engelleme yükümlülüğü Üçüncü Kısım Marka Hukuku Birinci Bölüm Marka Kavramı Marka Üzerindeki Hak Başvuru ve Tescil 14. Marka Kavramı ve İşlevi I. Marka Kavramı ve Tarihçesi II. Türkiye de Markanın Tarihçesi III. Marka Hukuku İle İlgili Düzenlemeler Marka hukuku düzenlemelerinin tarihçesi Türkiye nin dahil olduğu marka ile ilgili uluslararası sözleşmeler a. Markaların uluslararası tescili hakkında Madrid Anlaşması b. Madrid Protokolü

12 XXIII c. Markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin Nis Anlaşması IV. Markanın İşlevleri Kaynak gösterme (köken) işlevi Ayırt etme işlevi Garanti (güven ve kalite) işlevi Reklam işlevi V. Marka Üzerindeki Hak Markanın Unsurları ve Türleri I. Markanın Unsurları Genel olarak Grafiksel olarak temsil edilebilme Marka olabilecek işaretler a. İşaret aa. Kişi adları bb. Sözcükler cc. Şekiller dd. Harf ve sayılar ee. Üç boyutlu şekiller ff. Malların biçimi veya ambalajı gg. Renkler hh. Ses ve kokular ii. Sloganlar jj. Fotoğraf, resim ve diğer fikri mülkiyet işaretleri b. Ayırt Edicilik c. Ayırt edicilikte esas unsur yardımcı unsur ayırımı II. Marka Türleri Ticaret (emtia) markaları Hizmet markaları Ferdi markalar Garanti markaları Ortak markalar...366

13 XXIV 6. Seri markalar Vekil (temsilci) markaları Koruyucu ve ihtiyat markaları Merchandising markaları Marka Başvurusu, Tescil ve İtiraz I. Tescil İlkesi II. Tescil Başvurusu III. Rüçhan Hakkı IV. Başvurunun İlanı ve İtiraz V. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarına Karşı İptal Davası İkinci Bölüm Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri 17. Mutlak Tescil Engelleri I. KHK m. 5 Kapsamına Girmeyen İşaretler (KHK m. 7/1-a) II. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer Markalar (KHK m. 7/1-b) Genel olarak Hükmün uygulanma şartı a. İşarette ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik b. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmet III. Tasviri İşaretlerin Tescili (KHK m. 7/1 -c) IV. Meslek ve Sanat Adlarının Tescili (KHK m. 7/1 d) V. Malın Özgün Doğal Yapısından Veya Teknik Zorunluluktan Doğan Şeklinin Tescili (KHK m. 7/1 e) VI. Halkı Yanıltacak Markaların Tescili (KHK m. 7/1 f) VII. Devlet Veya Uluslararası Organizasyonlara Ait İşaretlerin Tescili (KHK m. 7/1-g)

14 XXV VIII. Kamuya Mal Olmuş Diğer İşaretlerin Tescili (KHK m. 7/1-h) IX. Paris Sözleşmesinin 1 İnci Mükerrer 6 ncı Maddesine Göre Tanınmış Markaların Tescili (KHK m. 7/1-i) Tanınmış marka kavramı WIPO kriterlerine göre tanınmış marka Yabancı mahkeme kararlarında tanınmış marka Yargıtay içtihatlarında tanınmış marka Tanınmışlığın tespiti X. Dini Değerleri Ve Sembolleri İçeren Markaların Tescili (KHK m. 7/1-j) XI. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili (KHK m. 7/I-k) XII. Ayırt Edici Nitelik Kazanan İşaretler (KHK m. 7/2) XIII. Özel Bir Durum: Internet Alan Adlarının Marka Olarak Tescili Nispi Tescil Engelleri I. Kavram II. Nispi Ret Nedenleri İktibas oluşturan işaretler İltibas oluşturacak işaretler a. Karıştırılma ihtimali b. Karıştırılma ihtimalinin tespiti aa. Marka/işaret arasında benzerliğin tespiti bb. Mal/hizmetler bakımından ayniyet ya da benzerlik Ticari vekil veya temsilcinin markayı kendi adına tescil ettirmesi Tescilsiz veya ticarette kullanılan bir işaretin sahibinin önceki bir hakka ya da yasaklama hakkına dayanması Toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın sahibinin izni olmadan aynı, benzer ya da farklı mal ve/ veya hizmetlerle ilgili olarak tescilinin talep edilmesi...424

15 XXVI a. Tanınmış marka toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka b. Toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın başka mal ve hizmetlerde kullanılması aa. Haksız bir yararın sağlanması bb. Markanın itibarına zarar verilmesi cc. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi Başkasına ait şahsi veya fikri ya da sınai bir hakkın tescili Ortak veya garanti markalarının sona ermesinden sonra bunların aynı veya benzeri olan marka başvurusu Koruma süresinin dolması üzerine yenilenmeyen markanın aynı veya benzeri olan marka başvurusu Üçüncü Bölüm Markanın Kullanılması - Marka Hakkı Üzerinde Tasarruf ve Hukuki İşlemler 19. Markanın Kullanılması I. Markanın Kullanılması Zorunluluğu Markanın kullanılması zorunluluğu Markanın kullanılması zorunluğunun niteliği II. Markanın Kullanılması Markanın ciddi şekilde kullanılması a. Markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılması b. Yalnız ihracatta mal veya ambalajda kullanma c. Sahibinin izni ile kullanma d. Markayı taşıyan malın ithalatı Markanın kullanılmama nedeniyle iptali Marka Hakkı Üzerinde Tasarruf ve İşlemler I. Markanın Devri II. Markanın Teminat Olarak Gösterilmesi...448

16 XXVII III. Markanın Haczi IV. Lisans verilmesi Marka lisansı Marka lisansının hukuki niteliği Lisansın türleri Lisans sözleşmesinin şekli ve hükümleri Dördüncü Bölüm Marka Hakkının Sağladığı Koruma ve Markaya Tecavüz 21. Marka Hakkının Sağladığı Koruma (KHK m. 9) I. Markaya Tecavüzde Markasal Kullanım II. KHK m. 9 Kapsamında Marka Hakkının Korunması III. KHK m. 9/2 Kapsamında Yasaklanabilecek Fiiller İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması (KHK m. 9/2-a) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması (KHK m. 9/2-b) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması (KHK m. 9/2-c) a. Genel olarak b. Marka üzerindeki hakların tüketilmesi - Paralel ithalat (KHK m.13) İşaretin iş evrakı ve reklamlarda kullanılması (KHK m. 9/2-d) IV. Markanın İnternet Alan Adı, Yönlendirici Kod veya Anahtar Sözcük Olarak Kullanılması (KHK m. 9/2-e)...469

17 XXVIII 1. Markanın aynı veya benzerinin internet alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzer şekillerde kullanılması a. Markanın alan adı olarak kullanılması aa. İnternet alan adları (Domain name system) bb. Markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin alan adı olarak kullanılması cc. Marka ile benzer olan bir işaretin alan adı olarak kullanılması dd. Marka ile aynı ya da benzer olan bir işaretin üçüncü düzey alan adı alarak kullanılması aaa. Yabancı bir markanın üçüncü düzey alan adı olarak kullanılması bbb. Yabancı bir markanın internette dosya adı ya da e-posta adresi olarak kullanılması b. İşaretin yönlendirici kod (metatag) olarak kullanılması c. İşaretin anahtar sözcük (keywords) olarak kullanılması d. Markanın benzer biçimlerde kullanımı Ticari etki yaratacak biçimde kullanım İşaretin kullanımına ilişkin bir hak ve meşru bir bağlantının olmaması a. İşaretin kullanımına ilişkin üstün bir hakka istinat etme aa. KHK m. 8/3 anlamında işaretin alan adı olarak kullanılması bb. Alan adının kişi ismi, fotoğraf, telif hakkı içermesi (KHK m. 8/4) cc. Dürüst kullanım (KHK m. 12) dd. İşaretin anahtar sözcük (keywords) olarak kullanılmasının karşılaştırmalı reklam teşkil etmesi hali b. İşaretin kullanımına ilişkin meşru bir bağlantının olmaması

18 XXIX 22. Markaya Tecavüz Halleri (KHK m. 61) I. Markaya Tecavüz II. Markayı Taklit Etmek (KHK m. 61/1-b) III. Taklit Markayı Taşıyan Ürünü Satmak, Dağıtmak veya Başka Bir Şekilde Ticaret Alanına Çıkarmak (KHK m. 61/1-c) IV. Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Olarak Genişletmek veya Devretmek (KHK m. 61/1-d) Marka lisansının izinsiz genişletilmesi Marka lisansının izinsiz devredilmesi V. Fiillere İştirak Marka Hakkı İhlalinin Suç Sayıldığı Haller (KHK m. 61/A)..501 I sayılı Kanunla Getirilen Düzenleme II. Suç Teşkil Eden Fiiller Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle mal veya hizmet üretmek, satışa arz etmek veya satmak Marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldırmak Yetkisi olmadığı halde marka ile ilgili hukuki tasarrufta bulunmak III. Yargılama Hukukuna İlişkin Özellikler Beşinci Bölüm Marka Hakkının İhlalinde Dava ve Talepler Savunmalar 24. Hukuk Davaları ve Talepler, Savunmalar I. Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası (KHK m. 62/1-a) II. Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davası (KHK m. 62/1-b) III. Tazminat Davaları...516

19 XXX 1. Maddi tazminat a. Marka sahibinin muhtemel gelirine göre hesaplama (KHK m. 66/1-a) b. Mütecavizin elde ettiği kazanç (KHK m. 66/1-b) c. Lisans örneksemesi (KHK m. 66/1-c) Manevi tazminat (KHK m. 61/1-b) İtibar tazminatı IV. Delillerin Tespiti (KHK m. 75) V. Tecavüzün Tespiti Davası VI. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma İhtiyati Tedbirler a. İhtiyati tedbirin amacı b. İhtiyati tedbirin şartları c. İhtiyati tedbirin niteliği Gümrüklerde el koyma a. Amaç ve dayanak b. Gümrük idarelerine başvuru ve yapılacak işlemler aa. Başvuru bb. Yapılacak işlemler VII. Diğer Talepler Elkoyma Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması Markanın silinmesi ve imha Hükmün ilanı VIII. Görevli ve Yetkili Mahkeme Markaya Tecavüz Davalarında İleri Sürülebilecek Savunmalar I. Hukuka Uygunluk Nedenlerinden Birisinin Bulunması II. Müşterek Marka Sahipliğinin Söz Konusu Olması III. Tecavüz Davasında Markanın Hükümsüzlüğü Savunmasının İleri Sürülmesi

20 XXXI IV. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı Altıncı Bölüm Marka Hakkının Sona Ermesi ve Markanın Hükümsüzlüğü 26. Marka Hakkının Sona Ermesi I. Marka Tescilinin Yenilenmemesi II. Vazgeçme Markanın (İptali) ve Hükümsüzlüğü I. KHK m. 42 Düzenlemesi II. İptal ve Hükümsüzlük Nedenleri Markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi (KHK m. 42/1-d) a. Markanın cins adı olarak yaygın kullanılması b. Markanın ayırt edicilik niteliğini kaybetmesi c. Markanın yaygın ad haline gelmemesi için marka sahibinin gerekli önlemleri almamış olması Kullanımın halkı yanıltıcı hale gelmesi (KHK m. 42/1-e) Teknik yönetmeliğe aykırı kullanım (KHK m. 42/1-f) Kötüniyetle tescil Hükümsüzlük Davası I. Hukuki Niteliği II. Dava Açma Yetkisi (Aktif Husumet Ehliyeti) Zarar gören kimseler, cumhuriyet savcıları ve ilgili resmi makamlar a. Zarar gören kişiler b. İlgili resmi makamlar c. Cumhuriyet savcıları Lisans alan kimselerin dava açma hakkı III. Davalı sıfatı Tescil sahibi...582

21 XXXII 2. Lisans ve rehin alanın davalı sıfatı IV. Hükümsüzlük Davalarında Süre Mukayeseli Hukukta Durum Türk Hukuku V. Görevli ve Yetkili Mahkeme VI. Hükümsüzlük Davasının Sonuçları Genel olarak sayılı KHK kapsamında hükümsüzlük davasının sonuçları a. Hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir b. Hükümsüzlük kararının geçmişe etki etmesinin istisnaları aa. Marka hakkında verilmiş kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararları bb. Markaya ilişkin hukuki işlemler açısından Kötü niyetli tescil halinde zararın giderilmesine ilişkin tazminat talebi Madrid Protokolü ne göre uluslararası tescilli markaların hükümsüzlüğünün etkileri a. Esas tescilin yapıldığı ülkede verilen hükümsüzlük kararının etkileri b. Başka bir akit ülkede verilen hükümsüzlük kararının etkileri Dördüncü Kısım Endüstriyel Tasarımlar Hukuku 29. Kavram ve Tarihi Gelişim I. Tarihi Gelişim II. Tasarım Kavramı ve Unsurları Tasarım ve görünüm Ürün ve/veya ürün parçası...606

22 XXXIII III. Tasarımların Tescili Şartları Yenilik a. Ayniyet ve küçük ayrıntılarda farklılık b. Kamuya sunulma Ayırt edicilik Teknik fonksiyon tasarımı şekillendirmemeli a. Tasarımcıya hareket özgürlüğü bırakmayan tasarımlar b. Başka bir ürüne mekanik olarak monte edilebilen veya bağlanabilen ürünlerin tasarımları aa. Teknik zorunluluk arz eden parça tasarımı (must fit) bb. Görsel zorunluluk arz eden parça tasarımı (must match) cc. Bileşik ürünün görünüme bağlı olmayan yedek parça tasarımları Tasarım genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamalı IV. Tasarım Hakkı ve Hak Sahipliği Tasarım hakkı Hak sahipliği a. Tasarımcı b. Hizmet ve işgörme ilişkisinde hak sahipliği c. Üniversite mensuplarının hak sahipliği Tasarımların Tescili I. Tasarımların Ulusal Tescili Tescil - ülkesellik ilkesi Tescil usulü ve itiraz II. Tasarımların Uluslararası Tescili Lahey sistemi Avrupa Birliği nde tasarım tescili Tasarımların Korunması ve Korumanın Kapsamı I. Tescilli Tasarımların Koruma Kapsamı

23 XXXIV II. Koruma Kapsamı Dışında Kalan Haller Süre Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller (KHK m. 21/1-a) Deneme amaçlı fiiller (KHK m. 21/1-b) Eğitim ve referans amaçlı çoğaltmalar (KHK m. 21/1-c) Tasarımın yabancı taşıtlarda kullanılması (KHK m. 21/1-d) Onarım amaçlı kullanım (KHK m. 22) Önceki kullanımdan doğan hak (KHK m. 23) Hakkın tükenmesi (KHK m. 24) III. Tasarımların Diğer Mevzuat Hükümleri Kapsamında Korunması Kümülatif koruma ilkesi Kümülatif korumanın sınırları Tasarım Hakkı Üzerinde Hukuki İşlemler I. Devir ve diğer tasarrruflar II. Lisans Tanınması Lisansın türleri, şekli ve sonuçları Hakkın devri ve lisans vermeden doğan sorumluluk Tasarıma Tecavüz I. Tasarım Tescil Başvurusundan Doğan Hakka Tecavüz II. Tescilli Tasarım Hakkına Tecavüz Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynı veya belirgin benzerinin kullanılması (KHK m. 48/1-a) Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya devir etmek (KHK m. 48/1-b) Tecavüz fiilline iştirak, yardım, bunları teşvik veya kolaylaştırmak (KHK m. 48/1-c) Tecavüz teşkil eden ürünün kaynağını bildirmekten kaçınmak (KHK m. 48/1-d) Gasp (KHK m. 48/1-e)...652

24 XXXV III. Tecavüzün Tespiti Her iki tasarım mukayese edilmeli Bilgilenmiş kullanıcı Belirgin benzerlik IV. Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Talep ve Davalar Hukuk davaları ve talepler Ceza davaları a. Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde bulunmak (KHK m. 48/A/1-a) b. Tasarım koruması olduğunu belirten işaretin kaldırılması (KHK m. 48/A/1-a) c. Hakkı olmadığı halde kendisini tasarım başvurusu yapmış veya tasarım sahibi olarak göstermek (KHK m. 48/A/1-a) d. Yetkisi olmadığı halde lisans üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak (KHK m. 48/A/1-b) e. Korunan bir tasarımın bulunduğu zannını uyandıracak eylemlerde bulunmak (KHK m. 48/A/1-b) f. KHK m. 48 de yazılı fiillerden birisini işleyenler (KHK m. 48/A/1-c) Şikayet, kovuşturma ve çalışanların cezai sorumluluğu Tasarım Hakkının Sona Ermesi ve Hükümsüzlüğü I. Tasarım Hakkının Sona Ermesi Sürenin dolması Vazgeçme II. Tasarımın Hükümsüzlüğü Hükümsüzlük Hükümsüzlük halleri a. Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması (m. 43/1-a)

25 XXXVI b. Teknik fonksiyonun tasarımı şekillendirmesi (m. 43/1-a) c. Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı tasarımlar (m. 43/1-a) Gerçek hak sahibinin başkası olduğu tasarımlar (m. 43/1-b) Aynı veya benzer başka bir tasarımın daha eski başvuru tarihli olması (m. 43/1 -c) III. Hükümsüzlük Davası Davacı ve davalı Görevli ve yetkili mahkeme Hükümsüzlük kararının etkileri Beşinci Kısım Patent ve Faydalı Model Hukuku Birinci Bölüm Patent 35. Patent ve Buluş Kavramı, Türleri I. Patent Kavramı Terminoloji Önemi Türkiye de patent II. Patent Türleri Ürün ve usul patenti Gizli patent Ek patent İncelemeli patent incelemesiz patent İlaç patentleri III. Patentin Konusu Olarak Buluş ve Buluş Sahibi

26 XXXVII 1. Buluş Buluş sahibi ilkesi a. Gerçek buluş sahibi ilkesi b. Çalışanların buluşları aa. İşçi buluşları bb. Kamu hizmeti gören kurumlarda çalışanların ve üniversite mensuplarının buluşları Patent Verilebilirlik Şartları I. Genel Olarak II. Patent Verilebilirlik Şartları Buluşun teknik karakter taşıması Yenilik a. Tekniğin bilinen durumu b. Tekniğin bilinen durumunun aşılması Sanayiye uygulanabilir olma Patent verilemeyecek konular ve buluşlara dahil bulunmama Patent Başvurusu, Tescil ve Patent Hakkı Üzerindeki Hukuki İşlemler I. Ulusal patent başvurusu Başvuru usulü Patentin verilmesi a. İncelemesiz patent b. İncelemeli patent II. Patentlerin Uluslararası Tescili Patent İşbirliği Anlaşması ile Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) Avrupa Patent Sistemine Göre Başvuru (EPC) III. Patentin ve Başvurunun Hukuki İşlemlere Konu Olması Patent Hakkı, Korunması ve Sınırları I. Patent Hakkı ve Niteliği

27 XXXVIII II. Patentin Korunması III. Patent Korumasının Kapsamı Patentten doğan hakkın/korumanın kapsamını istemler belirler Koruma kapsamının belirlenmesinde yorum kuralları Eşdeğerler öğretisi IV. Yasak Fiiller Patent hakkının doğrudan ihlali a. Ürün patentlerinde aa. Üretim bb. Satım cc. Kullanma dd. İthalat ee. Patent konusu ürünün kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması b. Usul patentlerinde aa. Usulün doğrudan kullanılması (m. 73/2-b) bb. Usulün kullanılmasının teklif edilmesi (m. 73/2-c) cc. Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlere yönelik fiiller (m. 73/2-d) Patent hakkının dolaylı ihlali V. Patent Korumasının Sınırları Özel maksatlarla sınırlı kalan kullanma ve uygulamalar Deneme amaçlı kullanımlar Eczanalerde reçetelere göre ilaç hazırlanması Buluşun uluslararası kara, hava ve deniz nakil vasıtalarında kullanılması İlaçların ruhsatlandırılması kapsamında yapılan test ve deneyler (Bolar İstisnası) Patentli ürünlerde tükenme ilkesi Ön kullanım hakkı Önceki tarihli patentler Patent konularının bağımlılığı...725

28 XXXIX 10. Kamu yararı Zorunlu lisans a. Genel olarak b. Şartları aa. Buluşun kullanılmaması bb. Patentler arasında bağımlılık olması cc. Kamu yararının olması c. Zorunlu lisansın verilmesi süreci Lisans verme teklifi Kanuni tekel Patent hakkının zaman bakımından sınırı Patente Tecavüz ve Açılabilecek Davalar I. Genel Olarak II. Patent Hakkına Tecavüz Halleri Buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen taklit etmek (m. 136/1-a) Patente tecavüz suretiyle üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak (m. 136/1-b) Buluş konusu olan usulü kullanmak veya usulle elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak (m. 136/1-c) Lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek (m. 136/1-d) İhlal fillerine iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak (m. 136/1-e) Haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak (m. 136/1-f) III. Dava ve Talepler Davalar...740

29 XL 2. Diğer talepler Patent hakkının ceza hükümleriyle korunması (m. 73/A) Patentin Hükümsüzlüğü ve Patent Hakkının Sona Ermesi I. Patentin Hükümsüzlüğü Hükümsüzlük sebepleri Hükümsüzlük talebi Hükümsüzlüğün etkisi II. Patent Hakkının Sona Ermesi İkinci Bölüm Faydalı Model 41. Faydalı Model Kavramı I. Küçük Patent Olarak Faydalı Model II. Faydalı Model Belgesi Verilebilme Şartları III. Başvuru ve Tescil IV. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü Altıncı Kısım Coğrafi İşaretler 42. Coğrafi İşaret Kavramı, İşlevi ve Coğrafi İşaret Üzerindeki Hak I. Coğrafi İşaret Kavramı II. Tarihi Gelişim Uluslararası düzeyde coğrafi işaretlerin korunması a. Paris Sözleşmesi b. Eşyalar üzerindeki sahte ya da aldatıcı mahreç işaretlerinin yasaklanması hakkında Madrid Anlaşması c tarihli menşe adlarının korunması ve uluslararası tescili ile ilgili Lizbon Anlaşması

30 XLI d. TRIPS Anlaşması e. Avrupa Birliğinin 510/2006 Sayılı Konsey Tüzüğü Türkiye de coğrafi işaretler hakkındaki düzenlemeler III. İşlevi ve Marka İle İlişkisi İşlevi Marka ile ilişkisi IV. Coğrafi İşaret Üzerindeki Hakkın Niteliği Coğrafi İşaretin Unsurları ve Türleri I. Coğrafi İşaretin Unsurları Ürün Belirli bir coğrafya İşaret Ürünün belli bir karakteristiğe sahip olması Ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi köken arasında bağlantı olması II. Türleri Menşe adı Mahreç işareti Coğrafi İşaretlerin Tescili, Kullanımı ve Denetimi I. Tescili Tescil başvurusunda bulunabilecek olanlar Tescil edilemeyecek coğrafi işaretler II. Tescilli Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Korunması Kullanım şekilleri Korumanın kapsamı a. Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar (m. 15/1-a) b. Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı (m. 15/1-b)

31 XLII c. Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi, (m. 15/1-c). 778 d. Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması (m. 15/1-d) Coğrafi işarete tecavüz halinde açılabilecek davalar ve ileri sürülebilecek talepler III. Denetimi Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü I. Hükümsüzlük Halleri II. Hükümsüzlüğün Etkisi KAYNAKÇA K AVR A M DİZİNİ

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER 2. BASKIYA ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXIX GİRİŞ I. Genel Olarak...1 II. III.

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde 1 - Bu Kanun

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

Madde 4 56 I- Genel Olarak Milletlerarası Anlaşmalann Öncelikle Uygulanması 56 II- Madde ile ilgili Yargıtay Kararlan 58

Madde 4 56 I- Genel Olarak Milletlerarası Anlaşmalann Öncelikle Uygulanması 56 II- Madde ile ilgili Yargıtay Kararlan 58 İÇİNDEKİLER Önsöz V Madde 1 1 I- Türkiye'de Markalar Konusundaki Düzenlemeler 2 II- KHK Hükümlerine Uygun Olarak Tescil Edilen Markalara Koruma Sağlanması 3 m- KHK Hükümlerinin Uygulama Alanı ve Ülkesellik

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Endüstriyel tasarımların korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

istanbul TicARET ODASı

istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı YAYıN NO : 1996-21 istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1996-21 SORULARLA TÜRK MARKALAR HUKUKU istanbul 1996 a~~ 1611 ~~L4411~L1ff~~ 144~~j)~ ~L~~ 144M111M~ "11 Aü"üh 4~4cıı. he~i""e~iı.iı

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZE KARŞI SAĞLANAN KORUNMA YOLLARI (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Doç. Dr. Rauf

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGNS UNDER THE LAW OF COPYRIGHTS AND NEIGHBOURING RIGHTS

PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGNS UNDER THE LAW OF COPYRIGHTS AND NEIGHBOURING RIGHTS ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA KORUNMASI Dr. İsmail FİDAN ÖZET Türk Hukukunda, endüstriyel tasarımların korunmasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerinden de

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 474 Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ONUNCU BÖLÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR 10.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ONUNCU BÖLÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR 10.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE 385 ONUNCU BÖLÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR 10.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanınan menfaat 336 şeklinde

Detaylı