40/ Aralık Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40/1957 27 Aralık 1957. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir."

Transkript

1 FASIL 266 (25/1995 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) PATENTLER MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Sicil Madde 4. Tescil için başvurabilecekler. Madde 5. Başvuru Yöntemi Madde 6. Belge Verilmesi Madde 7. Tescil Sonucu Tanınan Hak ve Ayrıcalıklar. Madde 8. Ayrıcalıkların Süresi Madde 9. Mahkemenin Yetkileri Madde 10. Başvurularda ve İtirazlarda İzlenecek Yöntem. Madde 11. Değiştirilmiş Spesifikasyonların yerine Konma. Madde 12. Temlik veya Devirlerin v.s nin Tescili. Madde 13. Uzatmaların v.s. nin Tescili. Madde 14. Mukayidin Düzeltme Yapabilmesi. Madde 15. Patentin veya tescil belgesinin ve Mühürlü Nüshaların Şahadet Oluşturması. Madde 16. İnceleme v.s. Madde 17. Suçlar. Madde 18. Kraliyet Arması. Madde 19. Tüzük Yapma Yetkisi. Madde 20. Kendi Eşyasının, Başkasının Eşyası imiş gibi, taklitle sürümünü yapmak suretiyle yanılgıya sebep olma Madde 21. Koruma. PATENT VERİLMESİ İÇİN YENİ VE DAHA İYİ KURALLAR KONULMASINI ÖNGÖREN YASA. 40/ Aralık 1957 Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir. Yorum 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe : "Mukayyit", Resmı Kabz Memuru ve Mukayyidini anlatır ve Mukayyidin görevlerinin tümünü veya herhangi birini yerine getirmek veya yetkilerinin tümünü veya herhangi birini kullanmak için Bakanlar Kurulunca atanacak başka herhangi bir kişiyi de içerir ; "saptanmış", bu Yasa ile veya bu Yasa uyarınca yapılan Tüzüklerce saptanmış olanı anlatır ; 1949 Bölüm 200 "Sicil", bu Yasa uyarınca tutulan Patentler Sicilini anlatır ve bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Patentler Yasası uyarınca tutulan sicili da içerir ; "Tescilli patent", sici1e kaydedilen patentleri anlatır.

2 Sicil 3. (l) Mukayyidin Dairesinde "Patentler Sicili" olarak bilinecek bir Sicil tutulur ; bu sicile, bu Yasa uyarınca tescil belgesi verilen kişilerin adları ile adresleri; Mukayyidin, patentin ayırt edilmesi ve tanınabilmesi için gerekli gördüğü patentin konusuna ilişkin başka ayrıntıları ve Mukayyidin Yasa ile yetkili kılındığı veya yapması gereken değişiklikler, temlikler, devirler, intikaller veya başka hususlar kaydedilir. Tescil için başvurabilecekler Başvuru Yöntemi (2) Sicil, bu Yasa uyarınca içine kaydedilmesi için emir veya yetki verilen tüm hususlar için ilk bakışta yeterli delil oluşturur. 4. Birleşik Kırallık ta patent almış (bu deyim ilâve patenti de içerir) olan herhangi bir kişi veya temlik, devir veya Yasanın başka uygulaması dolayısıyla patent almış bir kişiden hak elde eden herhangi bir kişi, patentin mühürlenme tarihinden başlayarak üç yıl içinde patenti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tescil ettirmek için başvurabilir. Kısmi bir temlik veya devir yapıldığında, tescil başvurusu, tüm ilgili taraflarca ortaklaşa verilmelidir. 5. Bu Yasa uyarınca bir patenti tescil başvurusu, saptanmış şekilde Mukayyide yapılır ve başvuru ile birlikte, saptanmış harç, Birleşik Kırallık patenti Spesifikasyonunun (varsa çizimler dahil) aslına uygun olduğu tasdik edilmiş iki sureti ile Birleşik Kırallık Patentler Dairesi Genel Müdüründen o Spesifikasyonlara dayanarak patentin verilmesinin tüm ayrıntılarını gösteren bir belge de sunulur. Belge verilmesi. Tescil sonucu tanınan hak ve ayrıcalıklar. 6. Mukayyit, bu Yasanın 5 inci maddesinde belirtilen başvuru ile beraberindeki evrakın sunulması ve harcın ödenmesi üzerine, imzası ile mühürünü taşıyan saptanmış şekildeki bir tescil belgesi verir. 7. Tescil belgesi, dilekçe sahibine, patent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de kapsamına alır şekilde Birleşik Kırallık ta verilmiş gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarınca öngörülen tüm koşulara bağlı olan hak ve ayrıcalıklar tanır. Ayrıcalıkların süresi Mahkemenin yetkileri 8. Bu şekilde tanınan hak ve ayrıcalıkların tarihi, patentin Birleşik Kırallık taki tarihinden başlar ve sadece, patent Birleşik Kırallık ta geçerli kaldığı süre için geçerli olmaya devam eder : Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tescil belgesi verildiği tarihten önce icat edilmiş bir şeyin imali, kullanımı veya satışı ile ilgili olarak hiçbir ihlal davası açılamaz. 9. (1) Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, Birleşik Kırallık ta, ilgili zamanda yürürlükte olan patentler ile i1gili Yasa, koşulların elverdiği ölçüde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de uygulanır ve Yüksek Mahkeme, herhangi bir kişinin, bu Yasa uyarınca verilen bir belgeye dayanan

3 yürürlükteki herhangi bir patent veya tescil belgesi ile ilgili olarak, gerek herhangi bir hak, mülkiyet veya t menfaat talebinde bulunulması, gerekse bunların savunulması ile ilgi1i olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde hak sahibi olabileceği tüm hukuksal himayeyi, gerek tümüyle, gerekse adil görülecek kayıt ve koşullara bağlı olarak, söz konusu Yasa uyarınca verme yetkisine sahiptir. (2) Yüksek Mahkeme, bir tescil belgesinin verilmesi sonucu menfaatleri zarara uğrayacak şekilde etkilendiği iddiasında olan herhangi bir kişinin başvurusu üzerine, bir tescil belgesi i1e verilen özel hak ve ayrıcalıkarın, Birleşik Kırallık ta ilgili zamanda yürürlükte olan yasa uyarınca iptallerine yol açabilecek herhangi bir nedene dayanılarak alınmadığını ilân etme yetkisine sahiptir. 12,13 ve 14 Geo VI. C.87 Başvurularda ve İtirazlarda izlenecek yöntem. (3) Bu nedenlerin, Birleşik Kırallık ta patente uygulanan öncelik tarihinden önce icat edilmiş bir şeyin imali, kullanımı ve satışını da içerdiği varsayılır; ancak, bazı kişilerin, Birleşik Kırallık ta patente uygulanan öncelik tarihinden sonra ve bu Yasanın 6 ncı maddesi uyarınca tescil belgesinin verilme tarihinden önce, icat edilmiş bir şeyin imâlini veya kullanımını veya satışını içerdiği varsayılmaz. Bu fıkra amaçları bakımından "öncelik tarihi" deyimi, Birleşik Kırallık ta bir patente uygulanmasında, Birleşik Kırallığın 1949, Patentalar Yasasının 5 inci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır. 10. Mukayyidin herhangi bir işi yapmasını veya yapmaktan kaçınmasını gerektiren emirlerle ilgili başvurular veya Mukayyidin talimat alması için yaptığı İstidalar veya Mukayyidin kararları veya emirleri aleyhine yapılacak itirazlar, Yüksek Mahkemeye yapılır. Değiştirilmiş Spesifikasyonların yerine konma. Temlik veya Devirlerin v.s.'nin tescili 11. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tescil edilmiş bir Birleşik Kırallık patentinin Spesifikasyonlarında veya çizimlerinde, Birleşik Kırallık Yasası uyarınca feragat, düzeltme veya izahat yolu ile değişiklik yapıldığında, başlangıçta dosyalanan Spesifikasyonlar veya çizimler yerine değiştirilmiş şekildeki Spesifikasyonların veya çizimlerin nüshalarını koyması için Mukayyide dilekçe sunulabilir; ancak dilekçe ile birlikte, saptanmış harç, aslına uygun olduğu Birleşik Kırallık Patentler Dairesi Genel Müdürünce usulüne uygun olarak tasdik edilmiş Spesifikasyonların veya çizimlerin iki sureti ile, saptanabilecek başka gerekli bilgi de sunulmalıdır. 12. Bir kimse, bir tescil belgesinin tanıdığı hak ve ayrıcalıklara veya onlardaki herhangi bir menfaata, temlik, devir veya Yasanın başka bir uygulanması dolayısıyla hak kazandığında, mülkiyeti etkileyen veya mülkiyette herhangi bir menfaat sağlayan bu gibi temlik, devir veya başka belgenin sicile geçirilmesi için saptanmış yöntemde Mukayyide başvurabilir. Mukayyit, bu konuda yeterli şahadet bulması ve saptanmış harcın ödenmesi üzerine, istenilen şeyi sicile geçirir ve tescil belgesi üzerine de kaydeder.

4 Uzatmaların v.s.'nin tescili Mukayyidin düzeltme yapabilmesi. 13. Bu Yasa uyarınca tescil edilmiş herhangi bir patentin süresinin Birleşik Kırallık ta uzatılması, sona ermesi, kaldırılması ve sona erdikten sonra tekrar eski haline getirilmesi, patentin tescilli sahibi tarafından, saptanmış yöntemde Mukayyide bildirilir ve Mukayyit, bu hususta kendisine yeterli şahadet ibraz edilmesi ve saptanmış harcın da ödenmesi üzerine, ilgili hususu sicile geçirir ve o patente ilişkin tescil belgesinin üzerine de kaydeder ; veya bir uzatma veya sona ermeden sonraki tekrar eski haline getirme halinde, belge üzerine kayıt yerine, dilekçe sahibi istediği takdirde sicile geçirmekle ilgili olarak imza ve mühürünü taşıyan ve saptanmış biçimde olan bir tescil belgesi verir. Bu Yasa uyarınca tescil edilmiş herhangi bir patentin süresinin Birleşik Kırallık ta uzatılması veya sona erdikten sonra tekrar eski haline getirilmesi, bu uzatma veya eski hale getirme, bu madde uyarınca Mukayyide bildirilmedikçe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerli olmaz 14. (1) Mukayyit, tescilli mai sahibi veya yasalarca böyle bir mal sahibi adına hareket etme hakkına sahip olan herhangi bir kişinin saptanmış yöntemle yapılan bir isteği üzerine : (a) Bir patent tescil başvurusundaki veya tescil başvurusu ile ilgili veya herhangi bir patentteki veya Spesifikasyonlardaki yazı hatasını düzeltebilir ; (b) Bir patentin tescilli sahibinin adındaki veya adresindeki veya sicile geçirilmiş başka herhangi bir husustaki yazı hatasını düzeltebilir; (c) Bir patentin tescilli sahibinin adındaki, ünvanındaki veya adresindeki herhangi bir değişikliği kaydedebilir. (2) Herhangi bir patentin tescilli sahibinin veya patentte menfaatı bulunan bir taraf olduğunu, Mukayyidi ikna edecek şekilde kanıtlayan başka bir kişinin başvurusu ve yargısal yetkisi bulunan bir Mahkemenin verdiği emir uyarınca, ayni husus ile ilgili olarak, Birleşik Kırallık ta patentlerle ilgili yasa uyarınca Patentler Dairesi Genel Müdürünce tutulan patentler siciline de benzeri bir düzeltme yapıldığını kanıtlaması üzerine, Mukayyit, sicile kaydedilmiş herhangi bir husus ile ilgili olarak, sicilde gerekli düzeltmeleri yapar. Patentin veya Tescil Belgesinin ve mühürlü nüshaların şahadet oluşturması. 15. (1) Mukayyidin, bu Yasa uyarınca veyâ bu Yasa uyarınca yapılan tüzükler uyârınca yapmaya yetkili olduğu herhangi bir kayıta, hususa veya şeye ilişkin Mukayyidin imzâsı ile mühürünü taşıdığını gösteren bir belge, kaydın yapıldığına ve kaydın içeriğine ve o husus veya şeyin, yapılmış olduğuna veya yapılmamış bırakıldığına dair ilk bakışta yeterli şahadet oluşturur. (2) Mukayyit veya Birleşik Kırallık Patentler Dairesi Genel Müdürünün tuttuğu patentin, Spesifikasyonların veya başka evrakın veya sicilin veya başka defterlerin, Mukâyyit tarafından veya Birleşik Kırallık Patentler Dairesi Genel Müdürünce, aslına uygun olduklarının, imza ve mühürleri ile tasdik edilmiş olduğunu gösteren basılı veyâ yâzılı nüsha veya alıntıları, başka kanıt gerektirmeden veya asılları ibraz edilmeden, tümü, mahkemelerde ve yargısal işlemlerde kabul edilir.

5 İnceleme v.s. Suçlar 2(1).25/ Bu Yasa uyarınca tutulan sicil, yürürlükteki herhangi bir Yasa kurallarına ve saptanacak tüzük kurallarına bağlı olarak, tüm uygun zamanlarda, halkın incelemesi için açık bulundurulur ve sicildeki herhangi bir kaydın sureti, Mukayyitçe, aslına uygun olduğu imza ve mühürü ile tasdiklendikten sonra ve saptanmış harcın ödenmesi üzerine, isteyen herhangi bir kişiye verilebilir. 17. (1) Sicile sahte bir kayıt yapan veya yapılmasına neden olan veya sicildeki bir kaydın sureti olduğunu gösteren sahte bir yazı yazan veya yazılmasına neden olan veya kayıt veya yazının sahte olduğunu bildiği halde böyle bir yazıyı şahadet olarak ibraz eden veya sunan herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, bir yıla kadar hapis cezasına veya On milyon Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 2(2).25/1995 2(3).25/1995. (2) Satmakta olduğu eşyanın, patentli bir eşya olduğunu sahtekarlıkla gösteren herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, beş yüz bin Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir. Üzerine "patent", "patentlenmiş" kelimesi veya eşyanın patentli olduğunu ifade veya ima eden başka herhangi bir kelime basılmış, kazınmış, damgalanmış veya başka şekilde konulmuş bir eşya satan herhangi bir kişi, bu fıkra amaçları bakımından, eşyanın patentli bir eşya olduğunu temsil etmiş sayılır : Ancak bu fıkra uyarınca bir suç işlemiş olduğu iddia edilen kişi, ilgili eşyanın aslında Birleşik Kırallık ta yürürlükte olan yasa kuralları uyarınca patentli olduğunu, Mahkemeyi ikna edecek şekilde kanıtlarsa, bu gibi temsil veya satış, bu fıkra uyarınca işlenmiş bir suç oluşturmaz. (3) İş yeri üzerinde veya çıkardığı herhangi bir belgede veya başka şekilde "Patent Dairesi ", "Patentler Mukayyitliği" kelimelerini veya işyerinin resmen patentlerle ilgili olduğunu veya patentler mukayyitliği olduğunu ima eden veya düşündüren başka kelimeler kullanan herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, iki milyon Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir. Kıraliyet arması 18. (l) Bu Yasa uyarınca bir tescil belgesi verilmesi, belge sahibine, herhangi bir patentlenmiş eşyada Kıraliyet Armasını kullanma veya böyle bir eşyaya Kıraliyet Arması koyma yetkisi verir şeklinde yorumlanmaz. 3.25/1995 (2) Herhangi bir iş, ticaret, sanat veya meslek ile ilgili olarak, Majestelerin yetkisi olmadan, Kraliyet Armasını (veya başkalarını kandırabilecek derecede Kraliyet Armasına çok benzeyen başka armaları) kullanmaya, usulüne göre yetkilendirilmiş olduğu inancını yaratmaya sevkedecek bir biçimde kullanan herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde iki milyon Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir :

6 Tüzük yapma yetkisi Kendi eşyasının başkasının eşyası imiş gibi taklitle sürümünü yapmak suretiyle yanılgıya sebep olma Koruma Bölüm Ancak, bu maddenin içerdiği hiç bir kural, Kıraliyet Armasını içeren bir ticaret markası kullanma hakkı olan bir mal sahibinin, böyle bir ticaret markasını kullanmaya devam hakkını etkiler şekilde yorumlanmaz. 19. Bakanlar Kurulu, zaman zaman aşağıdaki konularda Tüzük yapabilir: (a) Bu Yasa uyarınca kullanılacak örneklerin saptanması; (b) Sicilde araştırma ve inceleme yapılmasının öngörülmesi ve düzenlenmesi ; (c) Bu Yasa uyarınca yapılacak tescillerde izlenecek usulün düzenlenmesi ; (d) Bu Yasa uyarınca dosyalanan veya sunulan evrakın veya dilekçelerin veya yapılan veya yapılması gereken çeşitli işlemlerin hangilerinin yayımlanacağının saptanması ve düzenlenmesi ; (e) Bu Yasa uyarınca yapılması veya yerine getirilmesi gereken herhangi bir işlem, husus veya şey için ödenecek harç ve ücretlerin saptanması ; ve (f) Bu Yasa kurallarının genel olarak daha iyi bir şekilde uygulanmasının sağlanması. 20. Bu Yasanın içerdiği hiçbir kural, kendi eşyasını başka bir kişinin eşyası gibi geçirmesi için herhangi bir kişi aleyhine dava açma hakkını veya hukuki himaye ve çare haklarını etkilemez. 21. (1) Bu Yasanın içerdiği hiçbir kural, bu Yasa ile kaldırılan Patentler Yasası uyarınca yapılan herhangi bir emirnameyi, tüzüğü, şeyi veya gereksinmeyi veya çıkarılan harç cetvelini veya verilen tescil belgesini, karar veya onayı veya sunulan dilekçeyi etkilemez ve bu gibi her emirname, tüzük, gereksinme, harç cetveli, tescil belgesi, karar, onay, başvuru veya şey, bu Yasanın yürürlüğe girdiği 4 Eylül 1958 tarihinde Yürürlükte olduğu takdirde, bu Yasa uyarınca yapılması, çıkarılması veya verilmesi mümkün olduğu ölçüde, bu Yasanın mukabil kuralları uyarınca yapılmış, çıkarılmış veya verilmiş gibi geçerli olur. (2) Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılmış olan Yasaya değinen herhangi bir evrak, bu Yasanın mukabil kurallarına değinir gibi yorumlanır. Bölüm 1. (3) Bu Yasanın içerdiği hiçbir kural, Yorum Yasasının 11 inci maddesi kurallarına zarar verir şeklinde yorumlanmaz..

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde 1 - Bu Kanun

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN VE GELENEKSEL ÖZELLİKLİ ÜRÜN ADLARININ KORUNMASI YASASI

COĞRAFİ İŞARETLERİN VE GELENEKSEL ÖZELLİKLİ ÜRÜN ADLARININ KORUNMASI YASASI COĞRAFİ İŞARETLERİN VE GELENEKSEL ÖZELLİKLİ ÜRÜN ADLARININ KORUNMASI YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 2. Madde 3. Tefsir Amaç ve Kapsam İKİNCİ KISIM Koruma, Korumanın

Detaylı

R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75

R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75 -1- R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75 R.G.1938 Cilt II Sayfa 75 m.2 1922-1934 LİMlTED ŞİRKETLER YASASI* UYARINCA YAPILAN TÜZÜK KISIM l - BAŞLANGIÇ 1. Bu Tüzük, 1933-1938 Şirketler

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle)

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum İKİNCİ

Detaylı

FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI. (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ:

FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI. (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa isim. Madde

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

BÖLÜM 170 ELEKTRİK. AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile)

BÖLÜM 170 ELEKTRİK. AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile) BÖLÜM 170 ELEKTRİK AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile) Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Yasanın uygulanması

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

Madde 1. Kısa isim 2. Yorum 3. Eczacılık ve Zehirler Kurulunun oluşturulması

Madde 1. Kısa isim 2. Yorum 3. Eczacılık ve Zehirler Kurulunun oluşturulması FASIL 254 (59/1962, 21/1976, 69/1991, 36/1995 ve 23/2004 sayılı Yasalarla değiştirlmiş şekliyle) ECZACILIK VE ZEHİRLER YASASI MADDELERİN DİZİNİ I.KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa isim 2. Yorum 3.

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 30/1983 Sayılı Yasa

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 30/1983 Sayılı Yasa ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 30/1983 Sayılı Yasa Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar : Kısa İsim: Fasıl 113 1 Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda " Esas

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük.

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. Kısa İsim 1. Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN. Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004

MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN. Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004 MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004 MADDE 1. - 27 Ekim 1994 tarihinde Cenevre de yapılan diplomatik konferans ile kabul edilen Marka

Detaylı

1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ

1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ 1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ Fasıl 189 Tereke İdare Yasası Altında Kısa İsim 1. Bu Tüzük 1955 Tereke İdare Tüzüğü olarak isimlendirilir. R.G. Ek. III 6.1.1955 A.E. 1 R.G. Ek. III 18.12.1975 A.E. 132 R.G. Ek.

Detaylı

BÖLÜM 294 LİMAN DÜZENLEME ( 28/1961, 30/1974, 15/1983, 75/1989 ve 48/1992 sayılı Yasalarla

BÖLÜM 294 LİMAN DÜZENLEME ( 28/1961, 30/1974, 15/1983, 75/1989 ve 48/1992 sayılı Yasalarla BÖLÜM 294 LİMAN DÜZENLEME ( 28/1961, 30/1974, 15/1983, 75/1989 ve 48/1992 sayılı Yasalarla Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Endüstriyel tasarımların korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM 1,Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Vergi Usul Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de

Detaylı