Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği Cuma AKBAY 1, Gülgün YILDIZ TĐRYAKĐ 2 1 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Bu çalışmada, Kahramanmaraş ta ailelerin açık süt (sokak sütü) ve ambalajlı süt tüketim alışkanlıkları karşılaştırılmalı olarak araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Kahramanmaraş şehir merkezinde farklı sosyoekonomik gruplarda yer alan 350 aileden yüz yüze anket uygulaması yoluyla sağlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin süt tüketim alışkanlıkları gelir, eğitim, yaş, cinsiyet ve annenin statüsüyle yakından ilişkili bulunmuştur. Ayrıca tüketici ön yargılarının sosyo-demografik faktörlere kıyasla süt tüketiminde daha fazla etkili olduğu saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Ambalajlı süt, açık süt, tüketim, Kahramanmaraş, tüketici ön yargıları Consumers Packed and Unpacked Milk Consumption Behavior: A Case Study in Kahramanmaras ABSTRACT: In this study, consumers packed and unpacked milk consumption behaviors were investigated by using questionnaire from 350 households in different socio-economic groups in Kahramanmaras province. The results suggest that consumers milk consumption behaviors were affected by household income, education, age, gender and status of mother. Moreover, consumer prejudices towards to milk consumption were also found to be more potent as compared to socio-demographic factors. Key words: Packed milk, unpacked milk, consumption, Kahramanmaras, consumers prejudices GĐRĐŞ Süt, sağlıklı bir yaşam için, insanoğlunun tüketmesi gereken temel bir gıda maddesidir. Süt, protein, vitamin ve minerallerin esas kaynağını oluşturduğu için, sadece bebek ve çocukların değil, her yaştaki bireyler için de son derece değerli ve vazgeçilmez bir gıda maddesidir. Son yıllarda yapılan klinik ve biyokimyasal araştırmalar, süt tüketiminin özellikle de az yağlı sütlerin, hipertansiyon, diş hastalıkları, kolon kanseri ve kalp hastalıklarının azalmasında önemli olduğunu göstermiştir (Gurr, 1992; Massey, 2001; Bus ve Worsley, 2003). Günde 1 litre süt tüketimi ile günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacının tamamı karşılanabilmektedir (Anar, 1998; Şimşek ve ark., 2005). Sütün içerdiği değerli besin elementlerinden en fazla yararlanma şekli, doğrudan içilmesiyle mümkündür. (Demirci, 1981; Anar, 2000; Şimşek ve ark., 2005). Araştırmalar, tüketicilerin genel olarak süt ve süt ürünlerinin insan sağlığını olumlu etkilediği ve özellikle de sütün önemli bir kalsiyum kaynağı olduğu konusunda bilgi sahibi olduklarını göstermekle birlikte, bazı tüketiciler sütün besinsel önemi konusunda bazı ön yargılara ve düşüncelere sahiptirler. Örneğin, kimi tüketiciler sütün şişmanlık yaptığına kimi tüketiciler ise ambalajlı sütün koruyucu madde içerdiğine inanmaktadırlar (Mitsostergios ve Skladas, 1994; Bus ve Worsley, 2003; Şimşek ve ark., 2005). Türkiye de üretilen sütün yaklaşık %40 ı tüketiciye çiğ süt (sokak sütü/açık süt) olarak ulaştırılmaktadır. Modern işletmelerde işlenen süt oranı yaklaşık %20 iken, hijyenik şartları düşük mandıralarda işlenen süt miktarı ise %40 dır (Benli, 2005). Öte yandan, kooperatifler ve diğer organizasyonlar aracılığıyla toplanarak soğuk zincir içerisinde ve hijyenik şartlarda sanayi kuruluşlarına verilerek işlenen sütün toplam üretilen süt içerisindeki oranı Danimarka, Hollanda ve Đrlanda da yaklaşık %98, Yunanistan ve Đspanya da ise %78 dir (Benli, 2005). Ülkemizde, ısıl işlemden geçmemiş, mikrobiyolojik açıdan güvenilir olmayan ve önemli oranda besin değerini kaybeden açıkta satılan sütün, tüketilen toplam süt içerisindeki oranı %50 lerin üzerindedir. Sokakta satılan sütün yasak olmasına rağmen hala tüketilmeye devam edilmesinin en önemli nedenleri, tüketici alışkanlıkları, fiyat ve gelir gibi ekonomik faktörlerdir (Voorbergen, 2004). Süt kompleks bir gıda maddesi olup, bir çok besin elementleri içermektedir. Ancak, bu besin elementleri insan sağlığı açısından yararlı olabileceği gibi, açık süt olarak tüketildiği zaman (ısıl işlemden geçirilmediğinde) pek çok mikroorganizma için iyi bir besi ve üreme ortamı oluşturacağından dolayı insan sağlığını tehdit etmesi de söz konusu olabilmektedir (Wham ve Worsley, 2003). Türkiye de süt ve süt ürünleri tüketim miktarı son yıllarda iç açıcı olmayan bir değişim göstermekte olup, Avrupa ülkeleri ve ABD ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Şekil 1, Türkiye de süt tüketiminin son 40 yıl içerisinde geçirmiş olduğu değişimi göstermektedir. Kişi başına yıllık süt tüketimi son 40 yıl içerisinde yaklaşık %44 lük bir azalma ile 174 litreden 98 litreye kadar düşmüştür (Anonim, 2003). Kişi başına süt tüketimindeki bu azalma toplumun sağlıklı beslenmesini ve sağlığını (özellikle de kemik gelişimi açısından) önemli oranda etkilemektedir. Türkiye de süt tüketimi konusunda yapılan bir araştırmada, kişi başına yıllık ortalama 146 litre süt tüketildiği saptanmıştır. Araştırmada bu miktarın litrelik kısmının içme

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 sütü, geri kalanının ise süt ürünleri olduğu belirlenmiştir (Anonim, 2000). Kişi başına düşen yıllık süt tüketimi ABD de 292 litre ve AB de ise ortalama litredir (Anonim, 2003). Ort. tüketim (litre / kişi)) Türkiye'de kişi başına süt tüketimi Yıllar Şekil 1. Türkiye de kişi başına yıllık ortalama süt tüketimindeki gelişmeler Tüketicilerin sosyo-ekonomik ve demografik yapıları, diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi süt tüketimini de etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, süt tüketiminde gelir, eğitim, yaş, cinsiyet, annenin çalışma durumu, hanehalkı genişliği ve ailedeki çocuk varlığının süt tüketimini etkilediğini göstermektedir. Örneğin, bazı çalışmalar eğitim düzeyi ve gelirin süt tüketimini pozitif yönde etkilediğini göstermiştir (Şahin ve Gül, 1997; Lee, 1990; Capps ve Schmitz, 1991; Sun ve Blaylock, 1993; Gould, 1996; Green ve Park, 1998; Hanes ve ark., 1998; Watanable ve ark., 1998; Oğuz ve Küçükçongar, 2002; Bus ve Worsley, 2003; Şimşek ve ark., 2005). Bu çalışmaların birçoğu, zaman serisi veya toplam süt tüketiminin kullanıldığı kesit veriler olup, bu çalışmalarda süt tüketimine etki eden sosyo-demografik faktörler irdelenmiş, fiyat ve gelir esneklikleri hesaplanmıştır. Yine, ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda ise genellikle gelir grupları itibariyle süt tüketimleri incelenmiş, süt tüketimine etki eden faktörler olarak genellikle gelir ve eğitim gibi sosyo-demografik değişkenler araştırılmıştır. Ancak, süt tüketimi gelir ve eğitim gibi faktörlerin yanı sıra bireylerin değer yargıları ve süt ile ilgili düşünceleri tarafından da etkilenmektedir (Mitsostergios ve Skladas, 1994; Saba ve ark., 1998; Watanable ve ark., 1998; Bus ve Worsley, 2003). Yapılan anket çalışmalarında, tüketicilerin sokak sütü seçeneğini tercih etmelerindeki en önemli nedenlerin alışkanlıklar, yanlış ve eksik bilgiler olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalardan ortaya çıkan diğer bir sonuca göre, tüketicilerin büyük bir çoğunluğu tarafından sokak sütü en saf, en doğal ve en taze süt olarak görülmektedir (Anar, 2000; Benli, 2005). Diğer taraftan, birçok tüketici ambalajlı uzun ömürlü sütleri uygulanan ısıl işlemden dolayı ölü süt olarak değerlendirmektedir. Yine bazı tüketiciler ambalajlı uzun ömürlü süte işleme esnasında dayanıklılığı sağlamak amacı ile antibiyotik ve antiseptik maddelerinin katıldığına ve de kullanılan ambalaj malzemelerinin kanser yapıcı olduğuna inanmaktadırlar (Benli, 2005). Örneğin, 1997 yılında yapılan bir tüketici anketi çalışmasına göre, uzun ömürlü süt kullanıcılarının %64 ünün uzun ömürlü sütün katkı maddesi içerdiğine inandığı ve bu rakamın sokak sütü kullanıcılarında %78 e çıktığı saptanmıştır. Oysa uzun ömürlü sütte katkı maddesi bulunduğu inanışı doğru değildir (Anonim, 2005a). Yine, bazı tüketiciler sütün şişmanlığa yol açtığına inanmakta ve bu nedenle süt tüketmemekte veya aile bireylerinin süt tüketmelerinde olumsuz bir rol oynamaktadırlar. Yapılan tüketici araştırmalarına göre, ülkemizde ailelerin %60 ının açık süt kullandığı tespit edilmiştir. Oysaki sokak sütüne su ve insan sağlığını tehdit edici bazı katkı maddelerinin karıştırıldığı birçok tüketici tarafından bilinmektedir (Anonim, 2005b). Türkiye de kişi başına düşen işlenmiş ve ambalajlanmış süt tüketimi diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisindedir. Örneğin, kişi başına tüketilen ambalajlanmış süt miktarı ülkemizde yıllık ortalama yaklaşık 6 litre iken, bu miktar Finlandiya da 139 litre, Đspanyada 108 litre, Đngiltere de 100 litre ve Yunanistan da ise 65 litredir (Anonim, 2005b). Tüketicilerin süt tüketim alışkanlıkları ve süt tüketimi ile ilgili ön yargıları birlikte araştıran çok az çalışma söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ili şehir merkezinde ailelerin açık süt (sokak sütü) ve ambalajlı süt (pastörize ve sterilize süt) tüketim alışkanlıklarını belirlemek ve tüketimi etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik faktörler ile tüketicilerin süt ile ilgili ön yargılarını saptamaktır. Araştırmadan elde edilen bulgular F-testi ve Ki-kare bağımsızlık testi ile test edilerek süt tüketimine etki eden faktörler analiz edilmiştir. MATERYAL ve METOT Bu araştırmanın materyalini, Kahramanmaraş şehir merkezinde örnekleme yöntemiyle seçilen ailelerle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketlerden sağlanan veriler oluşturmuştur. Örnek hacmi Ana Kütle Oranlarına Dayalı Kümelendirilmemiş Tek Aşamalı Basit Tesadüfî Olasılık Örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir (Collins, 1986): N = t 2 (p*q)/e 2 Burada; t: %95 önem düzeyine karşılık gelen t-tablo değerini, p: söz konusu olayın olma olasılığı (bu çalışmada süt tüketen ailelerin oranı), q: söz konusu olayın olmama olasılığı ve e: örneklemede kabul edilen hata oranını vermektedir. Çalışmada, ailelerin %50 sinin ambalajlı sütleri tükettikleri %5 hata payı ile kabul edilmiştir. Buna göre toplam örnek sayısı, 384 bulunmuştur. Belirlenen bu örnek hacmi mahallelerin nüfus ve sosyo-ekonomik yapıları da dikkate alınarak mahallelere dağıtılmıştır. Anket çalışmaları, Şubat 2003 tarihinde yapılmıştır.

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Ancak yapılan anketlerden 34 tanesinin eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle toplam 350 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anketlerde, ailelerin sosyoekonomik ve demografik özelliklerinin yanı sıra, açık süt ve ambalajlı süt satın alıp almama, gıda tüketim harcamaları, süt tüketim miktarı ve harcamasını belirleyecek sorulara da yer verilmiştir. Ayrıca, konu ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalardan da büyük ölçüde yararlanılmıştır. Çalışmada, açık süt ve ambalajlı süt tüketimi gelir grupları itibariyle incelendikten sonra, açık süt ve ambalajlı süt tüketme ve tüketmemeye etkili olan sosyo-ekonomik ve demografik faktörler ile tüketici değer yargıları Ki-kare bağımsızlık testi ve F-testi yapılarak değerlendirilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI Bu bölümde, anket yapılan ailelerin sosyo-ekonomik yapıları ile birlikte süt tüketim harcamaları, ailelerin açık süt ve ambalajlı süt tüketme ve tüketmeme durumları ve bunlara etki eden faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anket yapılan 350 ailenin gelir gruplarına göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Gelir gruplaması 400 YTL ve daha az düşük, YTL orta ve 1000 YTL den daha fazla yüksek şekilde yapılmıştır. Toplam 350 ailenin %44.0 ı düşük, %36.9 u orta ve %19.1 i ise yüksek gelir grubunda yer almaktadır. Anket yapılan ailelerde ortalama aile genişliği 4.68 kişi olup, ortalama çalışan sayısı 1.50 kişi, ve çalışan eşlerin (kadınların) oranı ise %18.3 dür. Anket yapılan ailelerin yaklaşık %57 si açık süt ve %38 i ise ambalajlı süt satın aldığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, Kahramanmaraş ilinde anket yapılan ailelerin aylık ortalama gelirleri, gıda harcamaları ve toplam süt tüketim harcamaları Tablo 2 de verilmiştir. I. gelir grubunda bulunan ailelerin aylık ortalama gelirleri 254 YTL iken, III. gelir grubunda 1285 YTL (5 kat) olarak bulunmuştur. Aylık gıda harcamaları, gelir arttıkça mutlak olarak artmakla beraber, oransal olarak azalma göstermektedir. Nitekim gıda harcamalarının toplam gelirden aldığı pay I. gelir grubunda %35.67 iken en yüksek gelir grubunda %26.64 dür. Anket yapılan tüm aileler için bu oran %32.69 olup, 1994 Hanehalkı Gelir Tüketim Harcaması anketlerinden elde edilen Türkiye ortalaması olan %35.6 dan düşük 2001 Hanehalkı Gelir Tüketim Harcaması anket verilerinden elde edilen %23.59 dan ise yüksektir (Anonim, 1994 ve 2001). Anket yapılan ailelerde süt tüketim harcamaları, gelir düzeyi arttıkça mutlak olarak artış, oransal olarak ise azalış göstermektedir. Aylık ortalama açık ve ambalajlı süt tüketim harcamaları toplamı yaklaşık olarak toplam gıda harcamalarının %4.92 si ve toplam gelirin ise sadece %1.39 udur. Bu oranlar gelir artışına bağlı olarak artış göstermektedir. Gelir grupları itibariyle ortalama gıda harcaması ve süt harcaması arasındaki bu pozitif ilişki F-testi yapılarak kontrol edilmiş ve istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca, gelir grupları itibariyle gıda harcamalarının toplam gelir içerisindeki oranı ile süt tüketim harcamasının toplam gıda ve gelir içerisindeki oranları da F-testi kullanılarak test edilmiş ve istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Tablo 1. Ailelerin aylık gelir gruplarına göre dağılımı Aylık gelir grubu Gelir dağılımı (YTL) Örnek sayısı Oran (%) I. Grup II. Grup III. Grup > Toplam Tablo 2. Gelir gruplarına göre ailelerin ortalama aylık gelir, gıda ve süt tüketim harcamaları dağılımı (YTL ve %) Gelir grubu Ortalama gelir (YTL) Ortalama gıda harcaması (YTL) Ortalama süt tüketim harcaması (YTL) Oran (b/a)*100 Oran (c/b)*100 Oran (c/a)*100 (a) (b) (c) I. Grup II. Grup III. Grup Ortalama F-testi (P-değeri) (0.090) 4.23 (0.015) Tablo 3 de, tüketicilerin aylık gelir grupları ile açık ve/veya ambalajlı süt tüketim durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tabloya göre, anket yapılan ailelerin %72.29 u açık süt veya ambalajlı sütten en az birini tüketirken, %27.71 i ise hiç birini tüketmemiştir. Süt tüketen ailelerin oranı gelir artışına bağlı olarak artış göstermektedir. Nitekim düşük gelir grubunda süt tüketen aile oranı %56.49 iken, yüksek gelir grubunda bu oran %92.54 tür. Ki-kare test sonucuna göre de bu ilişki istatistiksel olarak önemli çıkmıştır (X 2 = ; P=0.000). Ancak, bu durum açık süt ve ambalajlı süt olarak ayrı ayrı incelendiğinde farklılık göstermektedir. Örneğin, açık süt tüketim oranı düşük gelir grubunda en düşük iken orta gelir grubunda en yüksek çıkmıştır. Ailelerin gelir grupları ile açık süt tüketim durumları arasında Ki-kare testi sonuçlarına göre (X 2 = 3.774; P=0.152) istatistiksel olarak önemli bir sonuç çıkmamıştır. Ambalajlı süt tüketiminde ise açık süte göre daha farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Yapılan Kikare testi, ailelerin gelirleri ile ambalajlı süt tüketme alışkanlıkları arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki (X 2 = , P=0.000) olduğunu göstermektedir.

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Ambalajlı süt tüketen ailelerin oranları ortalama %38.29 iken, bu oran gelir artışına bağlı olarak artış göstermektedir. Düşük gelir grubunda ambalajlı süt tüketenlerin oranı sadece % iken, bu oran yüksek gelir grubunda % olarak saptanmıştır. Tablo 3. Tüketicilerin açık ve/veya ambalajlı süt tüketim durumları (%) Açık süt Ambalajlı süt Toplam Gelir grubu Tüketmeyen Tüketen Tüketmeyen Tüketen Tüketmeyen Tüketen I. Grup II. Grup III. Grup Ortalama Ki-kare(P-değeri) (0.152) Güneş ve ark. (2002) nın 28 ilde yapmış oldukları araştırma sonuçlarına göre ise, tüketicilerin %40 ı sokak sütü, %15 i pastörize süt, %7 si uzun ömürlü süt ve %33 ünün ise kendi hayvanlarından elde ettikleri sütü tükettikleri saptanmıştır. Kahramanmaraş ilinde anket yapılan ailelerde, kişi başına düşen yıllık ortalama açık süt ve ambalajlı süt tüketim miktarı Tablo 4 de verilmiştir. Kişi başına düşen yıllık ortalama açık süt ve ambalajlı süt tüketim miktarı gelir artışına bağlı olarak artmakta olup kişi başına toplam litredir. Yapılan F-test sonucuna göre aile gelir grupları ile kişi başına açık ve ambalajlı süt tüketim miktarları arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki vardır (açık süt için F=26.001, P=0.000; Ambalajlı süt için F=4.053, P=0.018). Araştırma alanında anket yapılan ailelerin %64.4 ü açık sütü sokak sütçülerinden alırken, %23.4 ü bakkallardan ve %12.2 si ise marketlerden satın almışlardır. Araştırma sonuçları, ailelerin şehirde oturmalarına rağmen kırsal kesimle bağlarını devam ettirdiklerini ve sütü genellikle haftanın belirli günlerinde kendi köylerinden veya tanıdık köylerden gelen sütçülerden (sipariş veya rasgele) almayı tercih ettiklerini göstermiştir. Sokak sütçülerinden süt satın alan tüketicilerin yaklaşık %42 si sokak sütçüsünün kendi köylerinden gelip gelmediğine veya hangi köyden geldiğine dikkat ettiklerini ve buna göre süt satın aldıklarını belirtmişlerdir. Ambalajlı sütün en fazla satın alındığı yer ise %84.5 ile marketlerden veya süper marketlerdir. Bakkallardan satın alınma oranı ise sadece %15.5 dir. Araştırma alanında, satın alınan sütün %39.7 si içme sütü olarak, %27.0 ı çocuk beslenmesinde, %24.4 ü yoğurt yapımında ve %8.9 u ise diğer ürünlerin (pasta ve börek gibi) yapımında kullanılmıştır. Araştırma bulgularıyla ilgili bir diğer sonuç ise, ailelerin ambalajlı süt alımında devamlı aynı markayı kullanıp kullanmama durumlarıdır. Görüşülen ailelerin yaklaşık %66 sının marka bağımlısı olmadıkları ve süt satın alırken fiyat, indirim ve reklâm gibi diğer faktörleri de dikkate aldıkları gözlenmiştir. Devamlı aynı markayı almayan bireylerin %37.6 sı özellikle belirli bir marka aramadıklarını, %33.8 i herhangi bir markaya bağımlı olmadıklarını ve %28.6 sı ise satın alma anında hangi markayı alacaklarına karar verdiklerini belirtmişlerdir. Tüketicilere süt içmelerinin en önemli nedenleri sorulduğunda, tüketicilerin %33.8 i sevdiği için, %54.9 u sağlıklı olduğu için ve %11.3 ü ise diğer nedenlerden dolayı (alışkanlık) süt içtiklerini belirtmişlerdir. Süt tüketmeyen bireylere neden süt içmedikleri sorulduğunda ise, tüketicilerin %31.8 i sevmedikleri için, %51.5 i alışkanlık, %10.6 sı sağlık problemleri ve %6.1 i ise diğer nedenlerden dolayı süt içmediklerini belirtmişlerdir. Araştırma alanında, tüketilen süt miktarının yaklaşık %82.4 ünü açık süt tüketimi oluşturmaktadır. Düşük gelirli ve yüksek gelirli ailelerin ambalajlı süt tüketim miktarları karşılaştırıldığında, düşük gelirli ailelerde ambalajlı süt tüketim oranının da düşük olmasına bağlı olarak yıllık ortalama kişi başına ambalajlı süt tüketimi yaklaşık 1 litre gibi oldukça düşük bir miktar bulunmuştur. Gelir düzeyi artıkça satın alma gücünün artmasıyla tüketim oranlarında görülen artışla orantılı olarak kişi başına ambalajlı süt tüketimi de önemli oranda artış göstermiştir. Nitekim I. ve III. gelir grupları arasındaki tüketim farkı yaklaşık 12 kat çıkmıştır. Gelir grupları itibariyle ailelerin açık süt tüketim miktarlarında görülen artış ambalajlı sütte görülen artış kadar olmamakla birlikte bir artış gözlemlenmiştir. I. gelir grubunda ortalama kişi başına açık süt tüketimi litre iken bu miktar II. gelir grubunda litreye ve III. gelir grubunda ise litreye yükselmiştir. Tablo 4. Gelir grupları itibariyle kişi başına düşen yıllık ortalama süt tüketimi (litre/yıl) Aylık gelir grubu Açık süt Ambalajlı süt Ortalama Standart sapma Ortalama Standart sapma I. Grup II. Grup III. Grup Ortalama F-testi (P-değeri) (0.018)

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Tüketicilerin süt ile ilgili ön yargıları ve düşünceleri Tablo 5 de verilmiştir. Tüketicilerden süt tüketimiyle ilgili tabloda yer alan yargılara kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, fikrim yok, katılıyorum, ve kesinlikle katılıyorum şeklinde bir yanıt vermeleri istenmiştir. Tüketicilerin yargılara verdikleri yanıtlar incelendiğinde; tüketicilerin yaklaşık %19 unun sütün şişmanlık yaptığı fikrine inandıkları görülmektedir. Fakat en ilginç sonuçlardan birisi, tüketicilerin yaklaşık %23 ünün sütün insan beslenmesindeki en önemli gıda maddelerinden birisi olmasına katılmamalarıdır. Yine, diğer bir benzer yargı olan süt hayvansal ürünler içerisinde en fazla besin maddesi içeren üründür yargısına tüketicilerin %59.79 u katılırken %24.27 si katılmamış ve %15.94 ü ise herhangi bir fikirleri olmadığını belirtmişlerdir. Tüketicilerin yaklaşık yarısı ambalajlı sütlerin herhangi bir koruyucu madde içerdiğine inandıkları saptanmıştır. Bu da giriş kısmında belirttiğimiz hipotezi desteklemektedir. Ambalajlı sütler herhangi bir koruyucu madde içermediği halde birçok tüketici bu sütlerin koruyucu madde içerdiğine inanmakta ve hatta bu nedenle ambalajlı süt yerine daha taze olduğuna inandıkları sokakta satılan sütü satın almayı tercih etmektedirler. Anket yapılan tüketicilerin yaklaşık %50 ye yakını sokak sütünün veya açık sütün sağlıklı olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, tüketicilerin sadece %40 kadarı sokak sütünün sağlık açısından yararlı olmadığını belirtmişlerdir. Tüketicilerin yaklaşık %30 u reklâmlarının tüketicilerin süt tüketimlerinde olumlu bir etki yaptığına inanırken, %50 si ise reklâmların süt tüketimlerinde önemli bir etki yapmadığına inanmaktadırlar. Tablo 5. Tüketicilerin süt ile ilgili ön yargıları ve düşünceleri (%) Yargılar Kesinlikle katılmıyor (1) Katılmıyor (2) Fikrim yok (3) Süt insan beslenmesindeki en önemli gıda maddesidir Katılıyor (4) Kesinlikle katılıyor (5) Ortalama puan Standart hata Süt şişmanlık yapar Süt hayvansal ürünler içerisinde en fazla besin maddesi içeren üründür Ambalajlı süt herhangi bir koruyucu madde içermemektedir Açık süt insan sağlığı açısından sağlıklı değildir Süt reklâmları, insanları daha fazla süt tüketmeye yöneltmektedir Ambalajlı süt ve açık süt tüketme oranlarıyla tüketicilerin belirli sosyo-ekonomik ve demografik karakterleri arasındaki ilişkiler Tablo 6 da verilmiştir. Sonuçlar, ambalajlı süt tüketimiyle ailelerin karakterleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ki-kare testlerinin sonuçlarından görüleceği üzere, faktörlerden birçoğu istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Hanehalkı genişliği ve ailedeki birey sayısı gerek ambalajlı süt ve gerekse açık süt tüketiminde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yaş ile süt tüketimi arasındaki ilişki ambalajlı sütte istatistiksel olarak anlamlı, fakat açık sütte anlamsız çıkmıştır. Tüketicilerin eğitim düzeyleri ile ailelerin ambalajlı süt tüketme veya açık süt tüketmeleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmaktadır (X 2 = 36.84; P=0.000). Tüketicilerin eğitim düzeyleri arttıkça daha fazla miktarda ambalajlı süt tükettikleri görülmektedir. Eğitim düzeyi ile açık süt tüketimi arasında da %5 hata oranında istatistiksel olarak önemli bir ilişki (X 2 =6.713; P=0.035) bulunmakla birlikte, en düşük açık süt tüketim oranı üniversite mezunlarında gözlemlenirken, en yüksek oran orta okul veya lise mezunlarında saptanmıştır. Çalışan kadınların olduğu ailelerde ambalajlı süt tüketimi çalışmayan kadınların olduğu ailelere oranla daha yüksek iken, çalışmayan kadınların olduğu ailelerde açık süt tüketim oranı çalışan kadınların olduğu ailelere göre daha yüksek çıkmıştır. Her iki ilişkide istatistiksel açıdan önemli çıkmıştır (açık süt: X 2 = 4.04; P=0.044; ambalajlı süt: X 2 =19.44; P=0.000). Gerek ambalajlı süt ve gerekse açık süt tüketiminde, tüketici gelirinin büyük etkisi vardır. Tablodan da görüleceği üzere, tüketici geliri ile süt tüketimi arasında doğru orantılı ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (açık süt: X 2 =6.97; P=0.031; ambalajlı süt: X 2 =93.82; P= 0.000). Tüketici geliri artıkça gerek açık süt ve gerekse ambalajlı süt tüketimi de artmaktadır. Anket yapılan bireylerin cinsiyeti ile süt tüketim durumları incelendiğinde ise kadınların erkeklere oranla daha fazla oranda ambalajlı ve açık süt tükettikleri saptanmıştır. Ancak bu ilişki sadece ambalajlı süt tüketiminde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X 2 =8.25; P=0.004). Yapılan anket çalışmalarında, ailelere gıda tüketiminde genellikle kimlerin karar verdiği sorulmuş

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 ve elde edilen sonuçlara göre karar verici olarak annenin, ailenin diğer fertlerine göre daha fazla miktarda ambalajlı süt tüketilmesinde katkıda bulunduğu tespit edilmiştir (X 2 =2.75; P=0.097). Tablo 6. Açık ve ambalajlı süt tüketimini etkileyen sosyo - ekonomik ve demografik faktörler Ambalajlı süt Açık süt Değişkenler Tüketmeyen Tüketen Ki-kare Tüketmeyen Tüketen Ki-kare Yüzde oranlar (%) (P-değeri) Yüzde oranlar (%) (P-değeri) Hane halkı genişliği > (0.832) (0.720) Ailedeki 14 yaşından küçük çocuk sayısı Hiç yok veya (0.167) (0.914) 3 ve daha fazla Anket yapılan kişinin yaşı 35 den az * ve 45 arası (0.079) (0.138) 45 ve üstü Anket yapılan kişinin eğitim durumu Đlkokul ve daha az Ortaokul ve lise (0.035) Üniversite Anket yapılan kişinin çalışma durumu Çalışmıyor Çalışıyor (0.487) (0.100) Annenin çalışma durumu Çalışmıyor *** ** Çalışıyor (0.044) Ailenin gelir durumu I. (Düşük) *** 6.97 ** II. (Orta) (0.031) III. (Yüksek) Anket yapılan kişinin cinsiyeti Erkek *** Kadın (0.004) (0.169) Gıda tüketiminde karar veren Anne * Diğer (0.097) (0.344) ***: %1 hata payına göre önemlidir; **: %5 hata payına göre önemlidir; *: %10 hata payına göre önemlidir. Çalışmada sosyo-ekonomik ve demografik karakterlerin yanı sıra, tüketicilere süt tüketimleriyle ilgili Tablo 5 de yer alan yargılar da sorulmuş ve bu yargıların ambalajlı süt ve açık süt tüketimine olan etkisi Tablo 7 de Ki-kare analizi ile açıklanmıştır. Analiz sonuçları, gerek ambalajlı süt ve gerekse açık süt tüketiminin tüketicilerin yargıları ve düşünceleri ile çok yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Tablo 7 de verilen ön yargılarının tamamı istatistiksel olarak önemli bulunurken, açık süt tüketiminde ise bu ön yargılardan sadece üçü istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır. SONUÇ ve ÖNERĐLER Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili şehir merkezinde ailelerin açık süt ve ambalajlı süt tüketim alışkanlıklarını belirlemek ve tüketimi etkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörler ile tüketicilerin ön yargılarını saptamak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen bulgulara göre, ortalama aile genişliği 4.68 kişi olup, ailelerin yaklaşık %57 sinin açık süt ve %38 inin ise ambalajlı süt satın aldıkları saptanmıştır. Araştırma alanında, gıda harcamalarının toplam gelirden aldığı pay %26.69 olup, gıda harcamaları, gelir arttıkça mutlak olarak artmakla beraber, oransal olarak azalmaktadır.

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Süt tüketim harcamaları toplam gıda harcamalarının %4.92 sini oluşturmakta ve gelir düzeyi arttıkça mutlak olarak artış, oransal olarak ise azalış göstermektedir. Tablo 7. Ambalajlı ve açık süt tüketimini etkileyen tüketici ön yargıları ve düşünceleri Ambalajlı süt Açık süt Ön yargılar Tüketmeyen Tüketen Ki-kare Tüketmeyen Tüketen Ki-kare Yüzde oranlar(%) (P-değeri) Yüzde oranlar(%) (P-değeri) Süt en önemli gıda maddesidir Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** Diğer (0.233) Süt şişmanlık yapar Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** Diğer (0.303) Süt en fazla besin maddesi içerir Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** Diğer (0.314) Reklam süt tüketimini etkiler Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** Diğer (0.580) Süt koruyucu madde içermez Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum ** ** Diğer (0.036) (0.057) Açık süt sağlıklı değildir Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** *** Diğer (0.007) Süt ve süt ürünlerinin fiyatı Pahalı veya çok pahalı * *** Diğer (0.060) ***: %1 hata payına göre önemlidir; ** : %5 hata payına göre önemlidir; * : %10 hata payına göre önemlidir. Kahramanmaraş ili şehir merkezinde tüketilen taze süt miktarının yaklaşık %82.4 ünü açık süt tüketiminin oluşturduğu saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre, gelir düzeyi artıkça satın alma gücünün artışıyla birlikte kişi başına ambalajlı süt tüketimi de önemli oranda artış göstermiştir. Çalışmada, ambalajlı süt ve açık süt tüketme oranlarıyla tüketicilerin belirli sosyo-ekonomik ve demografik karakterleri arasındaki ilişki olup olmadığı incelenmiş ve elde edilen sonuçlara göre, özellikle ambalajlı süt tüketiminin sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerden açık süte oranla daha fazla etkilendiği saptanmıştır. Ki-kare testlerinin sonuçlarına göre, faktörlerden bir çoğu istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Ambalajlı süt tüketiminde gelir, eğitim, yaş, annenin çalışma durumu, cinsiyet ve ailede gıda tüketimine karar veren birey değişkenleri istatistiksel olarak önemli bulunurken, hanehalkı genişliği ve ailedeki 14 yaşından küçük çocuk sayısı önemli bulunmamıştır. Açık süt tüketiminde ise gelir, eğitim ve annenin çalışma durumu istatistiksel olarak önemli bulunurken, sözü edilen diğer değişkenler önemli bulunmamıştır. Analiz sonuçları, gerek açık süt ve gerekse ambalajlı süt tüketiminin tüketicilerin ön yargıları ve düşünceleri ile çok yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, tüketici ön yargılarının sosyo-ekonomik ve demografik faktörlere kıyasla süt tüketiminde daha fazla etkili olduğu saptanmıştır. Son yıllarda ambalajlı süt piyasasında birçok firma çeşitli markalarla piyasaya girmiş ve faaliyetlerine devam etmektedirler. Sektörde çok sayıda firmanın olması rekabeti de beraberinde getirmekte, ancak tüketicilerin gerek bu markalar ve gerekse ambalajlı süt konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır. Firmaların ayakta kalabilmesi için tüketici isteklerini dikkate almaları ve aynı zamanda da özel sektör olarak ambalajlı süt tüketiminin arttırılması için daha fazla girişimde bulunmaları gerekmektedir. Ülkemizde süt tüketiminin arttırılması için tarım işletmeleri tarafından elde edilen çiğ sütü işleyen modern süt işletmelerinin sayısının arttırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, her yaştan insanımıza sütün, gazlı ve alkollü bütün içeceklerden daha yararlı ve lezzetli olduğu anlatılmalıdır (Ergün ve Kurt, 2000). Özellikle kısa dönemde etkin denetleme ile sokak sütü kayıt altına alınmalı, kayıt dışı olmanın sokak sütü satışına sağladığı avantajlar yok edilmelidir (Benli, 2000). Süt tüketiminin arttırılması amacıyla, okul sütü projesi uygulanmalı ve sütün temel gıda maddesi olduğu gerçeği konusunda tüketiciler bilinçlendirilmelidir. Süt tüketiminin arttırılmasını sağlayacak yayım ve eğitim

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 faaliyetleri yaygınlaştırılmalıdır. Öncelikle pastörize ve sterilize süt tüketiminin arttırılması ve kayıt dışı olan sokak sütü tüketiminin azaltılması ve engellenmesi için tüketicilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hayvansal protein tüketimini özendirerek, hijyenik koşullarda üretilmiş süt ve süt ürünlerinin tüketime sunulmasını garanti altına alacak denetleme stratejileri benimsenmelidir (Benli, 2000). Bu amaçla haksız rekabeti önlemek için süt sektöründe denetimin yaygınlaştırılması ve tarım işletmelerinin örgütlenmesi sağlanmalıdır. Ambalajlı süt sektöründe bulunan pazar payı yüksek veya düşük olan firmaların sadece fiyat değil aynı zamanda uygun ambalaj malzemelerinin kullanımı ile daha kaliteli üretim yapmaları ve artan tüketici isteklerini karşılamaları gerekmektedir. Aynı zamanda, gerek kamu ve gerekse özel sektörün sütün insan sağlığı açısından taşıdığı önem konusunda tüketicileri bilinçlendirici reklâm ve eğitici programları daha sık yapmaları ülkemizde modern süt sektörünün büyümesi ve tüketicilerin daha dengeli beslenmesi açısından önemlidir. KAYNAKLAR Anar, Ş Sütün Beslenmedeki Önemi. Gıda Dünyası, (Haziran): Anar, Ş Sokak Sütçülüğü, Süt Đle Đnsanlara Geçen Hastalıklar Ve Pastörizasyonun Önemi. Gıda Dünyası, (Nisan): Anonim Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi. Türkiye Đstatistik Kurumu. Ankara. Anonim Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Sektör Raporu. Türkiye Et, Süt ve Gıda Üreticileri Derneği (SET-BĐR), Ankara. Anonim Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi Türkiye Đstatistik Kurumu. Ankara. Anonim Foodstat data base. Roma Anonim. 2005a. Süt Ve Yoğurt. Anonim. 2005b. Türkiye de Yıllık Süt Tüketimi 146 Litre. Benli, E Süt Sektörü Ve Đzlenmesi Gereken Politikalar. Gıda Dünyası, (Nisan): Benli, E Sağlıklı Süt Ve Yoğurt Tüketimi Bus, A.E.M., Worsley, A Consumers Health Perceptions of Three Types of Milk: A Survey In Australia. Appeite, 40: Capps, O.J., Schmitz, J.D A Recognition Of Health And Nutrition Factors In Food Demand Analysis. Western Journal of Agricultural Economics, 16(1): Collins, M Sampling (Editör: R. Worcester ve ark., 1986), Consumer Marketing Research Handbook, Elsevier Sci. Pub. Company Inc. Demirci, M Sütün Mineral Maddeleri ve Đnsan Beslenmesindeki Önemi. AÜ. Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi 12:1. Ergün, Ö., Kurt, E Çiğ Süt Ve Halk Sağlığı. Gıda Dünyası, (Nisan): Gould, B.W Factors Affecting U.S. Demand For Reduced-Fat Fluid Milk. J. Agricultural and Research Economics, 21(1): Green, G.M., Park, J.L., New Insights Đnto Supermarket Promotions Via Scanner Data Analysis: The Case of Milk. Journal of Food Distribution Research, (1998): Gurr, ML Milk Products: Contribution To Nutrition And Health. J. Soc. Dairy Techn., 45(3): Güneş, E., Albayrak, M., Gülçubuk, B Türkiye de Gıda Sanayii. Tekirdağ_Đş Sendikası Eğitim Yayını, Đzmir, s Lee, H.J Nonparametric And Parametric Analysis Of Food Demand In The United States. Ph.D. Dissertation. The Ohio State Univ. Ohio, USA. Massey, L.K Dairy Food Consumption, Blood Pressure And Stroke. Journal of Nutrition, 131(7): Mitsostergios, K.T., Skladas, C.H Attitudes And Perceptions Of Fresh Pasteurized Milk Consumers: A Qualitative And Quantitative Survey. British Food Journal, 96(7): Oğuz, C., Küçükçongar, M Konya Đli Selçuklu Đlçesi Hanehalkının Süt Ve Süt Ürünleri Tüketim ve satın alma davranışları. Türkiye V. Tarım Ekon. Kongresi Eylül. Erzurum. Voorbergen, M The Turkish Dairy Sector. Rabobank, Saba, A., Moneta, E., Nardo, N., Sinesio, F Attitudes, Habit, Sensory And Liking Expectation As Determinants Of The Consumption Of Milk. Food Quality and Preference, 9(1/2): Sun, T.Y., Blaylock, J.R An Evaluation Of Fluid Milk And Cheese Advertising. Technical Bulletin, No. 1815, ERS, USDA. Şahin, K., Gül, A Adana Đli Merkez Đlçelerinde Sokak Sütü Tüketimi Üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(4): Şimşek, O. Çetin, C., Bilgin, B Đstanbul Đlinde Đçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): Watanable, Y., Suzuki, N., Kaiser, H.M Factors Affecting Consumers Choice Of Beverages In Japan. Agribusiness, 14(2): Wham, C.A., Worsley, A New Zealanders Attitudes To Milk: Implications For Public Health. Public Health Nutrition, 6(2):

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği*

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği* KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 111-115, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği* Gülistan

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):67-73 Geliş Tarihi : 19.07.2001 Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(1) :5-12 ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 1 2 2 3 Yusuf ÇELİK, Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ,Şerafettin ÇELİK

Detaylı

Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi

Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(2): 33-38 Geliş Tarihi : 20.11.2001 Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi Seval ANDİÇ (1) Kasım ŞAHİN

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 15-21 Geliş Tarihi : 10.05.2002 Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Hayvansal Üretim 55(2): 9-15, 2014 Araştırma Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Sezen Ocak 1*, Hasan Önder 2 1 Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık Biyoteknoloji

Detaylı

Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi*

Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 122 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi*

Detaylı

ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bu araştırmada, İstanbul ilinde 4 farklı sosyo-ekonomik grubu(yüksek,

Detaylı

ARAŞTIRMA. Elazığ İli Merkez İlçede Tüketicilerin Süt Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi *

ARAŞTIRMA. Elazığ İli Merkez İlçede Tüketicilerin Süt Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi * ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (3): 131-143 http://www.fusabil.org İbrahim ŞEKER 1 Pınar ŞEKER 2 Merve ŞAHİN 3 Volkan Serhat ÖZEN 3 Ayşegül AKDENİZ 3 Okan ERKMEN 3 İbrahim KIŞLALIOĞLU 3 Gökhan

Detaylı

Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi

Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 114 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi Cuma AKBAY Kahramanmaraş Sütçü İmam

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Hayvansal Üretim 42 (2): 53-62 (2001) Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Yusuf Çelik 1 Turgay Şengül 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık ; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi olma halidir. BESLENME Bir insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken

Detaylı

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (36-43) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (36-43) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ

KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 67-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Kemal ESENGÜN

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU Yalçın ÖNDER, Rıza ÇITIL, Gizem EMEKDAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği

Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (1), 91-101, 006 ISSN 1300-9036 Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği Murat KÜLEKÇİ Abdulkadir TOPALOĞLU

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 233-240 TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Özet Neslihan KÖSE

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

Araştırma Notu 14/162

Araştırma Notu 14/162 p Araştırma Notu 14/162 4 Şubat 2014 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI ARTIYOR Seyfettin Gürsel * ve Melike Kökkızıl ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 83-92 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri Sertaç DOKUZLU 1*, Oktay

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 5 (2): 73-84, 21. Araştırma Makalesi Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Asya ÇETİNKAYA 1 1. Kafkas

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 9-14 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Emine Yılmaz,* Đsmail Yılmaz,** Harun Uran** *Namık Kemal Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Bedia ŞİMŞEK 1 İnci AÇIKGÖZ 2

Bedia ŞİMŞEK 1 İnci AÇIKGÖZ 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 011, 1(1):1-18 Geliş Tarihi (Received): 3.07.010 Kabul Tarihi (Accepted): 19.10.010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI MAKALE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI Hasan ERGÜN, SUMAE Tam 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridiyle İngiltere, Fransa, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzak ara geride bırakan, Yunanistan'ı ise ikiye katlayan

Detaylı

TÜRKİYE DE EV DIŞI GIDA TÜKETİMİN DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ CONSUMER TRENDS AND CASE OF FOOD CONSUMPTION AWAY HOME IN TURKEY

TÜRKİYE DE EV DIŞI GIDA TÜKETİMİN DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ CONSUMER TRENDS AND CASE OF FOOD CONSUMPTION AWAY HOME IN TURKEY Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE EV

Detaylı

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No:, 014 (13-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No:, 014 (13-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler

Dünyada ve Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 78-96 Derleme Makale / Review Paper Dünyada ve Türkiye de Süt

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (1-6) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No: 2, 2010 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Konya İlinde Farklı Ekmek Çeşitlerini Tüketen Bireyler Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması

Konya İlinde Farklı Ekmek Çeşitlerini Tüketen Bireyler Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2012 (59-64) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 3, 2012 (59-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ : 15-24 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(3): 15-24 Araştırma Makalesi DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ Orhan GÜNDÜZ 1 Murat EMİR 1 Yayın Geliş Tarihi: 01.09.2010 Yayına

Detaylı

İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 1

İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 1 İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 1 O. ŞİMŞEK C. ÇETİN B. BİLGİN Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Detaylı

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı Eğiticilerin Eğitimi Toplantısı 4 8 Ekim 2010, Antalya Dr. Dyt. Zehra Büyüktuncer Hacettepe Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

Analysis Of Concentrated Fruit Juice Demand Using The Tobit Model

Analysis Of Concentrated Fruit Juice Demand Using The Tobit Model MPRA Munich Personal RePEc Archive Analysis Of Concentrated Fruit Juice Demand Using The Tobit Model Aysel Özdes and Erkan Aktas and Ali Koc Faculty of Economics & Admin.Sciences at BIGA 1999 Online at

Detaylı

Elbistan Đlçesinde Süt ve Süt Ürünleri Sanayisinin Gerekliliği Üzerinde Bir Araştırma

Elbistan Đlçesinde Süt ve Süt Ürünleri Sanayisinin Gerekliliği Üzerinde Bir Araştırma KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(2), 2007 71 KSU Journal of Science and Engineering, 10(2), 2007 Elbistan Đlçesinde Süt ve Süt Ürünleri Sanayisinin Gerekliliği Üzerinde Bir Araştırma Nizamettin ERBAŞ

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ) Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 1-10 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

Ordu il merkezindeki tüketicilerin fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları

Ordu il merkezindeki tüketicilerin fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları Akademik Ziraat Dergisi 4(2):71-80 (2015) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ordu il merkezindeki tüketicilerin fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları Zekai TARAKÇI 1, Muhammet

Detaylı

KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ

KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ Sinem Aydın* Asya Çetinkaya** Emre Bayrakçı*** *: Öğrenci,

Detaylı

Tüketicilerin "Beyaz Et" Konusunda Sağlık ve Beslenme Algıları. Beyaz Et Kongresi, Mayıs 11-15, 2011 Antalya

Tüketicilerin Beyaz Et Konusunda Sağlık ve Beslenme Algıları. Beyaz Et Kongresi, Mayıs 11-15, 2011 Antalya Tüketicilerin "Beyaz Et" Konusunda Sağlık ve Beslenme Algıları Beyaz Et Kongresi, Mayıs 11-15, 2011 Antalya İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu boyaci@itu.edu.tr

Detaylı

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Konunun önemi Su vücudun yapıtaşı, her yaş için ideal

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği)

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23(2), 25-31 Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) Murat Sayılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLME SIRASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER VE AMBALAJLAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILAN SÜTLERDEKİ PROTEİN MİKTARININ BELİRLENMESİ VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Detaylı

Araştırma Notu 12/134

Araştırma Notu 12/134 Araştırma Notu 12/134 4 Haziran 2012 YOKSULUN ENFLASYONU ZENGİNİN ENFLASYONUNDAN YÜKSEK Seyfettin Gürsel * ve Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI

TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI MURAT YÖRÜK SETBİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI 09 KASIM 2013 / ANKARA GIDA GÜVENLİĞİ Gıda ve gıda güvenliği multidisipliner

Detaylı

Banu BEYAZ. A. Ali KOÇ + Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 41-65

Banu BEYAZ. A. Ali KOÇ + Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 41-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 41-65 TÜKETİM KALIPLARI ÜZERİNDE GELİR VE SOSYO- DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: TÜRKİYE DE 2003 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ ANALİZİ IMPACT OF INCOME AND SOCIO-DEMOGRAPHIC

Detaylı

FARKLI GIDA GÜVENCESİ DÜZEYLERİNDE HANELERİNTÜKETİM ALIŞKANLIKLARI: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

FARKLI GIDA GÜVENCESİ DÜZEYLERİNDE HANELERİNTÜKETİM ALIŞKANLIKLARI: ADANA İLİ ÖRNEĞİ FARKLI GIDA GÜVENCESİ DÜZEYLERİNDE HANELERİNTÜKETİM ALIŞKANLIKLARI: ADANA İLİ ÖRNEĞİ Özlem EŞTÜRK 1 Öz Bu çalışmada ABD Tarım Bakanlığı nca geliştirilen ve 1990 yılından beri ABD de yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

16 Araştırma Makalesi. Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini Örneği*

16 Araştırma Makalesi. Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini Örneği* 16 Araştırma Makalesi Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini Örneği* Yeşim MERAL 1**, Ahmet ŞAHİN 1 1 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş Geliş Tarihi (Received):

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulviye KUMOVA (1) Ali KORKMAZ (2) (1) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Balcalı / ADANA (2) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

HABER BÜLTENİ 05.01.2015 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 05.01.2015 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 05.01.2015 Sayı 9 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

Sağlıklı bir hamilelik için izlenmesi gereken 10 adım

Sağlıklı bir hamilelik için izlenmesi gereken 10 adım http:www.babycentre.co.uk/midwives 10 steps to a healthy pregnancy (Turkish) Sağlıklı bir hamilelik için izlenmesi gereken 10 adım 1. Hamilelik sürecini erkenden planlayın ve organize edin! 2. Sağlıklı

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55, 189-194, 2008 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tükm durumu ve tükci tercihleri Yavuz CEVGER 1, Yılmaz ARAL 1, Pınar DEMİR

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü Nobody s Unpredictable Yüz Yüze Omnibus CATIBUS Telefonla Omnibus Ulusal ölçekte temsiliyet gücüne sahip Omnibus da, kompleks çalışmalar için esnek ve ekonomik araştırma

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENMEYE DESTEK VERİYORUZ

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENMEYE DESTEK VERİYORUZ GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENMEYE DESTEK VERİYORUZ 1 2 SAĞLIKLI BESLENMEYE DESTEK VERİYORUZ Toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

SEYYAR SÜTÇÜLERE SÜT VERE ÜRETĐCĐLERĐ, SEYYAR SÜTÇÜLÜĞE BAKIŞ AÇILARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ: A TALYA ĐLĐ ÖR EĞĐ

SEYYAR SÜTÇÜLERE SÜT VERE ÜRETĐCĐLERĐ, SEYYAR SÜTÇÜLÜĞE BAKIŞ AÇILARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ: A TALYA ĐLĐ ÖR EĞĐ Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(2):149-155 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(2):149-155 Araştırma Research SEYYAR SÜTÇÜLERE SÜT VERE ÜRETĐCĐLERĐ, SEYYAR SÜTÇÜLÜĞE BAKIŞ AÇILARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ: A TALYA

Detaylı