GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM. Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM. Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM Fazilet BEKTAŞ 1 Müge K.DAVRAN 2 Öz Bu çalışmada, Adana ili Tufanbeyli ilçesi kırsal alanında (köylerinde) yaşayan ailelerin gıda tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler incelenmiştir. Ailelerin tükettikleri ürünler, temin yeri, satın alma sıklıkları, alışveriş yapılan yerler ve ödeme şekilleri eskiye göre oldukça değişmiştir. Bu değişiklik üzerinde, köyden kente yapılan göçlere bağlı olarak köylerdeki nüfus varlığının azalması, ulaşım hizmetlerinin gelişmesi, market tipi alışveriş merkezlerinin sayıca artması, tarım politikalarındaki yetersizlikler nedeniyle köylerdeki tarımsal üretimin azalması ve üretim desenin değişmesi sayılabilir. Anahtar Kelimeler: Gıda, tüketim, kırsal kesim, değişme, Tufanbeyli. CHANGING ON FOOD CONSUMPTION BEHAVIORS AND RURAL PLACES Abstract In this study, changing on food consumption behaviors of families living in villages depends on Tufanbeyli as an administrative was investigated. Consummated foods, purchasing places, periods of purchasing and payment type of families are changing according to past. Reasons of these changing can explain as decreasing of population because of migration to city, development of transportation services, increasing number of markets, changing of agricultural production pattern and decreasing agricultural production due to agricultural policy. Key Words: Food, consumption, rural places, changing, Tufanbeyli. 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 1. Giriş Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Toplumlarda görülen gelişim ve değişim sürecine bağlı olarak, insanların yaşam koşullarında da hızlı değişimler olmakta, bu değişimler gıda tüketim alışkanlıklarını da doğrudan etkilemektedir. Örneğin, sağlıklı yaşama olan ilginin sürekli olarak artması, tüketicileri organik gıda tüketimine yöneltmekte; köylerin göçlerle boşalması ise mevcut işyerlerinin kapanmasına ve insanların gıda ihtiyaçlarının seyyar satıcılarla (veya tampon mekanizmalarla) giderilmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte yeni teknolojik gelişmeler, küreselleşme vb. faktörler insanların bazı gıdaları terketmelerine veya ilk kez tüketmelerine imkan vermektedir yılında başlayan ticaret serbestleşmesi ile gıda tüketim ürünlerinin çeşitliliği oldukça artmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme gibi etmenler, birçok konuda olduğu gibi toplumların gıda tüketim eğilimleri üzerinde de büyük etki yapmıştır. Bu etki, toplumun her kesiminde kendisini göstermekte, sadece kentsel alanda değil, kırsal alanda da tüketici istek ve davranışlarına yön vermektedir. Tüketici davranışları hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağı kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacağı ve satın alınıp alınmayacağına ilişkin bireylerin kararlarına ait süreçtir (Walters,1974). Buradan hareketle, tüketici davranışı; kişiler arası etkileşim belirleyicileri ile kişisel belirleyicilerin bir fonksiyonu olmaktadır. (Oluç,1991). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, tüketici davranışları tüketicilerin karar mekanizmasına işaret ederken belirli bazı bilim dalları ile etkileşim içerisindedir. Özellikle antropoloji, psikoloji, kültürel antropolojinin özel alanları, sosyal psikoloji ve psikolojik sosyoloji tüketici davranışlarına büyük etkilerde bulunmaktadır (Altıntaş,2008). Dolayısıyla toplum yapısındaki değişmeler, tüketici davranışlarını çok etkilemektedir. Çünkü toplumda yer alan bireyler, aynı zamanda birer tüketici konumundadırlar. Toplum ve tüketim arasında yadsınamaz bir ilişki vardır. Bu çalışmada, Adana ili Tufanbeyli ilçesi kırsal alanında (köylerinde) yaşayan ailelerin gıda tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler ve bu değişmelerin sosyal, kültürel ve ekonomik nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 765

4 2. Materyal ve Yöntem Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim 2.1. Materyal Bu çalışmanın ana materyalini, Adana İli Tufanbeyli İlçesine bağlı 12 köyde 100 hanede yaşayan kadınlardan soru formları aracılığıyla yapılan bireysel görüşmeler sonucu elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Bunun yanısıra, konuyla ilgili diğer kişi ve kurumlar tarafından yapılmış olan yerli ve yabancı literatüre ait ikinci veriler de kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan soru formu dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hanahelkı bilgileri, ikinci bölümde ailelerin şu anda tükettiği gıda ürünleri, üçüncü bölümde gıda tüketiminde meydana gelen değişmeler ve dördüncü bölümde de ailelerin tüketimlerinde değişme yaratan kaynaklar ile tüketim eğilimleri ele alınmıştır. Yaş, eğitim, meslek, çocuk sayısı gibi sosyo-ekonomik göstergeler gıda tüketiminde değişme yaratabilen unsurlar olduğu için, soru formunun hanehalkı bilgileri kısmında bu sorulara yer verilmiştir. Ailelerin gıda tüketimlerinin mevcut durumunu ortaya koyabilmek için, şu anda tükettikleri ürünler, satın alma sıklıkları, alışveriş yapılan birimler ve ödeme şekilleri incelenmiştir. Gıda tüketiminde değişme olup olmadığını ortaya koyabilmek için ailelere şu andaki tüketimleri ile ilk evlendikleri dönemi, yaklaşık olarak ortalama yıl öncesini, karşılaştırmaları istenmiş; yıl önce tükettikleri ürünler, satın alma sıklıkları, alışveriş yapılan birimler ve ödeme şekilleri sorulmuştur. Ailelerin gıda tüketiminlerinde değişme yaratabilecek kaynak olarak yazılı ve görsel basında yapılan yayınlar (reklam, sağlıkla ilgili programlar vb.) ele alınmış; tüketim eğilimleri için ise, ailelerin gelecekte gıda tüketimlerinde değişme (miktar ve çeşit olarak) yapıp yapmayacakları sorulmuş ve nedenleri araştırılmıştır. 2.2.Yöntem a. Araştırma Alanı Seçimi Araştırma alanı olarak Tufanbeyli İlçesi köyleri seçilmiştir. Bunun nedeni ilk olarak, dağlık alanlardaki (veya dışa kapalı kesimlerdeki) toplumsal değişme eğilimlerinin ova veya eşik sahaya göre daha yavaş olmasıdır. İkinci olarak, dağlık alanlardaki köylerden kente yapı Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN lan göçler bu köylerde özellikle çocuk ve genç nüfusun az olmasına neden olmaktadır. Çocuk ve genç nüfusun az veya çok olması ise gıda tüketiminde değişme yaratabilen bir durumdur. Üçüncü olarak ise, bu ilçede yer alan köylerin araştırmacılar tarafından tanınması ve bunun da doğru bilgi alabilme ve yorumlamada önemli olmasıdır. b. Köylerin Seçimi Araştırma alanında yer alan köyler Muhacir, Çerkez, Alevi ve Yerli (Avşar) ailelerden oluşmaktadır. Yoğunluk yerli köylerdedir. Farklı kültürel alışkanlıkların gıda tüketimi üzerinde etkileri olabileceğinden hareketle, araştırma yukarıda bahsedilen 4 farklı köy grubunda yapılmıştır. Bununla birlikte, gerek bireysel görüşmeler sırasında gerekse elde edilen verilerin analizleri yapılırken, özellikle gıda tüketimi açısından köyler arasında önemli farklılıklar olmadığı saptanmıştır. Bu ailelerin uğraştıkları tarımsal ve tarım dışı faaliyetler, sahip oldukları meslekler, yaşam biçimleri, gıda tüketim alışkanlıkları gibi özelliklerin birbirleriyle benzer olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, araştırmada elde edilen veriler tüm köyler için ortak olarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte, köyler arasında saptanan farklı özellikler araştırmada ayrıca vurgulanmıştır. Araştırma yapılan köyler, alandaki coğrafi dağılım dikkate alınarak seçilmiştir. Tufanbeyli ilçesine bağlı 30 adet köyden 12 tanesinde araştırma yürütülmüştür. Bu köylerin 6 tanesi yerli (Avşar) köyü, 3 tanesi Çerkez Köyü, 2 tanesi Alevi köyü ve 1 tanesi de Muhacir köyüdür. c. Soru Formları Soru formları, düzenli olarak köyde yaşayan ailelere ve bu ailelerde yaşayan orta yaş üzeri ( en az 15 yıllık evli) kadınlara uygulanmıştır. Bunun nedeni, kadınların evdeki gıda tüketiminin yönlendirilmesinde ve temin edilmesinde birinci derecede role ve bilgiye sahip olmalarıdır. Orta yaş üzerinde olmaları ise, geçmişle karşılaştırma yapabilmeleri için tercih edilmiştir. Kadınların/ailelerin doğru cevaplar verebilmesi adına gönüllü katılımları dikkate alınmış ve 12 adet köyden toplam 100 adet kadınla bireysel görüşme yapılmıştır. Araştırmada %10 örnek hacmi ile çalışılmış ve araştırma 2009 yılı Mayıs ayında araştırıcılar tarafından tamamlanmıştır. Soru formlarında ele alınan ürün grupları kahvaltılık, yemek, yemek ve kahvaltılık olmak üzere 3 grupta incelenmiştir. Her bir ürün grubunda yer alan ürünler, bölgede araştırma yapıla- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 767

6 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim rak saptanmış; bireysel görüşmelerde de kontrol amacıyla test edilmiştir. Çerez, tatlı, turşu vb. temel besin unsuru olmayan ürünler araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmada yer alan köyler, nüfus miktarları, hane sayıları, uygulanması gereken ve uygulanan soru formu sayısı Çizelge1 de verilmiştir. 3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 3.1. Hanehalkı Bilgileri Araştırma alanında görüşülen hanelerde, aynı çatı altında yaşayan toplam 248 kişi bulunmaktadır. Hane başına düşen ortalama aile üyesi sayısı 2.48 kişidir. Araştırma alanındaki aile üyelerinin %79.2 si evli olup; ortalama ilk evlilik yaşı 18.8 olarak bulunmuştur. Bu oran kadınlar için 17.7, erkekler için ise 19.9 dur. Ailelerin ortalama evlilik süreleri 30 yıldır. Hane başına düşen ortalama çocuk sayısı 4.2 olup; araştırma alanındaki çekirdek aile oranı %99.9 dur. Araştırma alanında yaşayan kişilerin ortalama yaşı 44.6 dır. Bu değer, görüşme yapılan kadınlar için 48.9; aile reisi erkekler için 51.7 dir. Çizelge 1. Araştırmada Yer Alan Köyler, Nüfus Miktarları, Hane Sayıları, Uygulanması Gereken ve Uygulanan Soru Formu Sayıları Köyler Nüfus Miktarı* (Kişi) Hane Sayısı** (Adet) Uygulanması Gereken Soru Formu Sayısı (Adet) Uygulanan Soru Formu Sayısı (Adet) Güzelim Kayapınar Akpınar Polatpınar Akçal Doğanbeyli Karsavuran Damlalı Doğanlı Yeşilova Fatmakuyu Elemanlı TOPLAM *DİE,1999. **Türkiye kırsal alan ortalama hane halkı genişliği olan 5.4 e göre hesaplanmıştır (DPT,1993) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Araştırma alanında görüşülen her dört kişiden biri ilkokul mezunudur. Eğitim durumu cinsiyete göre ele alındığında, okuma yazma bilmeyenlerin tamamı ile sadece okuma yazma bilenlerin %83.3 ü kadın olup; ortaokul mezunlarının %81.1 i, lise mezunlarının %66.7 si ve üniversite mezunlarının %78.5 i erkektir. Araştırma alanında yüksek lisans yapan bir kişi olup, kadındır. Araştırma alanındaki kadınların %64.8 i ev hanımı olup; %29.5 i ise ev hanımlığıyla beraber çiftçilik de yapmaktadır. Kendisini sadece çiftçi olarak tanımlayan kadın bulunmamaktadır. Araştırma alanındaki erkeklerin %64.4 ü çiftçi; %4.2 si serbest meslek; %13.4 ü de çiftçilikle beraber serbest meslekle de uğraşmaktadır. Araştırma alanında hane başına düşen ortalama aylık gelir TL dir Tüketilen Gıda Ürünleri ve Değişim Kahvaltılık Ürünler a. Kahvaltılık Ürünlerin Temin Yeri Görüşülen ailelerde kahvaltıda tüketilen ürünlerden, reçel, tarhana, kaymak ve yumurtanın önemli bir kısmı evde üretilmektedir. Bununla birlikte tulum peyniri, siyah ve yeşil zeytin, bal ve pekmezin önemli bir kısmı ise ilçelerden temin edilmektedir. Salamura peynirle, kaşar-edirne peynirinin yaklaşık yarısı aileler tarafından üretilmekte, diğer yarısı ise köy ve ilçeden temin edilmektedir. Süt çoğunlukla köyden temin edilmekte, bunu ailelerin kendi üretimleri takip etmektedir (Çizelge 2 ). Tahin ve helva ise aileler tarafından hiç üretilmeyen fakat düzenli olarak tüketilen kahvaltılık ürünlerdir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 769

8 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 2. Kahvaltılık Ürünlerin Temin Yeri (%) Ürünler Kendisi Üretmeyenler Kendisi (Dışarıdan Temin Edenler) Köy İlçe İl Üretenler Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Çorba (Tarhana) Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Çizelge 2 incelendiğinde, ailelerin siyah ve yeşil zeytini dışarıdan temin etmelerindeki en önemli etmen, Tufanbeyli iklim koşullarının zeytin üretimine elverişli olmaması ve civarda çok az zeytin ağacının bulunmasıdır. Katılımcıların tamamı ilk evlendikleri zamanlarda tüm kahvaltılık gıda ürünlerini kendilerinin ürettiklerini belirtmişlerdir. Araştırma alanındaki tüm köylerde tüketilen kahvaltılık ürünler aynı olmakla birlikte, sadece Çerkez köylerinde sabah kahvaltısında yukarıdaki ürünlere ek olarak hamur kızartması ve Çerkez peyniri de tüketilmektedir. Her iki ürün sadece aileler tarafından üretilmektedir. b. Kahvaltılık Ürünlerde Satın Alma Sıklığı Kahvaltılık ürünleri, kendi üretimleri dışında köyden veya ilçeden temin eden ailelerin satın alma sıklıkları incelendiğinde, eğilimin yıllık ve aylık şeklinde yoğunlaştığı saptanmıştır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 3. Kahvaltılık Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Satın Alma Sıklığı (%) Ürünler Günlük Haftalık Aylık Yıllık İhtiyaç Oldukça Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Çorba (Tarhana) Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Buna göre salamura peynir, bal, pekmez ve reçel yıllık; tulum peyniri, kaymak, siyah ve yeşil zeytin ise aylık olarak satın alınmaktadır. Yumurta çoğunlukla günlük, süt ise haftalık olarak satın alınmaktadır. Tahin aylık ve yıllık olarak satın alınırken, helva sadece aylık satın alınmaktadır (Çizelge 3). Satın alma sıklığı üzerinde ürünlerin tüketime dayanıklılığı, ailelerin üretim yapıp yapmamaları ve dağlık alanlardaki iklim koşuları etkili olmaktadır. Salamura peynir, bal, pekmez ve reçel gibi ürünler uzun süre dayanabildiği ve dağlık alanlardaki iklim koşulları ürünlerin muhafazasına imkan verdiği için yıllık olarak satın alınmaktadır. Uzun süre saklamaya dayanıklı olmayan tulum peyniri ve aileler tarafından üretilemeyen siyah ve yeşil zeytin gibi ürünler ise aylık olarak satın alınmaktadır. Çorbalık tarhanayı kendi üretmeyen 3 kişi, yıllık olarak satın almaktadır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 771

10 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim c. Kahvaltılık Ürünlerde Satın Alma Yeri Çizelge 4. Kahvaltılık Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Satın Alma Yeri (%) Ürünler Bakkal Market Toptancı Pazar Komşu DışarıdanTemin Edenler (Sayı) Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Tarhana Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Kahvaltılık ürünleri dışarıdan temin edenlerin satın alınma yerleri incelendiğinde, çoğunlukla ilçedeki marketlerden alış veriş yapıldığı saptanmıştır. Sayıları oldukça azalmış olmakla birlikte, araştırma alanında küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan aileler süt, kaymak ve yumurta tüketimlerini kendileri karşılamakta, diğerleri de bu ihtiyaçlarını genellikle komşularından satın almaktadır. Pazardan yapılan alımlar yok denecek kadar az olup; toptancılardan alışveriş yapan aile sayısı da oldukça düşüktür (Çizelge 4). Ayrıca, hipermarketlerden alışveriş yapan aile de bulunmamaktadır. d. Kahvaltılık Ürünlerde Ödeme Şekli Kahvaltılık ürünleri dışarıdan temin edenlerin ailelerin büyük çoğunluğunun peşin ödeme yaptıkları, bir kısmının ise hem peşin hem de taksit şeklinde ödeme yaptıkları saptanmıştır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 5. Kahvaltılık Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Ödeme Şekli (%) Ürünler Peşin Taksitle Peşin+ Taksitle Ayni Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Tarhana Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Görüşülen kadınlar, evliliklerinin ilk zamanlarında kendi ürettikleri ürünleri tükettikleri için herhangi bir ödeme yapmadıklarını, ancak şu anda çoğunlukla dışarıdan satın aldıkları için peşin ya da taksitle ödeme yaptıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 5). e. Kahvaltılık Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu Kahvaltılık ürünlerde, ailelerin eski ile yeni tüketim alışkanlıklarını kıyaslamaları istenmiş ve özellikle tulum, kaşar ve edirne peynir çeşitlerine eğilimin arttığı, diğer bir ifadeyle pozitif yönde değişme olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin büyük çoğunluğu, kahvaltılık ürün tüketimlerinde eskiye göre çeşit açısından değişiklik olmadığını belirtmişlerdir (Çizelge 6). 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 773

12 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 6. Kahvaltılık Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu (%) Ürünler Pozitif Yönde Değişim Var Negatif Yönde DeğişimVar DeğişimYok Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Tarhana (Çorba) Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Yemeklik Ürünler a. Yemeklik Ürünlerin Temin Yeri Ailelere yemeklik gıda ürünlerini nereden aldıkları sorulmuş, özellikle bulgur, un, yoğurt ve kurutulmuş sebze üretimlerini çoğunlukla kendilerinin yaptıkları tespit edilmiştir. Gündelik tüketim için yoğurt mayalama, kışlık tüketim (veya yıllık tüketim) için sebze kurutma, un ve salça yapma, bulgur, nohut ve kuru fasulye gibi bakliyatları hazırlama hala vazgeçemedikleri alışkanlıkları arasındadır. Bununla birlikte taze sebze ve meyve, pirinç, şeker, kırmızı ve beyaz et ise ilçeden temin edilmektedir (Çizelge 7) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 7. Yemeklik Ürünlerin Temin Yeri (%) Ürünler Kendisi Üretmeyenler K e n d i s i (Dışarıdan Temin Edenler) Köy İlçe İl Üretenler Bakliyat Un Şeker Pirinç Meyve Taze Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Beyaz Et Yoğurt Bulgur Araştırma alanında görüşülen ailelerin şarküteri ürünlerini (salam, sosis, sucuk, pastırma vb.) tüketmedikleri saptanmış; tarhananın ise yemek olarak değil sadece kahvaltıda tüketildiği tespit edilmiştir. b. Yemeklik Ürünlerde Satın Alma Sıklığı Araştırma alanında meyve, sebze, beyaz ve kırmızı et gibi taze tüketilmesi gereken ürünler çoğunlukla haftalık ya da aylık; bakliyat grubuna giren gıda ürünleri ise yıllık olarak satın alınmaktadır. Saklanması kolay olan salça ve kurutulmuş sebze gibi bozulmayacak ürünler de yine yıllık olarak hazırlanmakta ya da satın alınmaktadır. Günlük olarak en çok satın alınan ürün yoğurttur (Çizelge 8). 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 775

14 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 8. Yemeklik Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Satın Alma Sıklığı (%) Ürünler Günlük Haftalık Aylık Yıllık İhtiyaç Oldukça Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Bakliyat Un Şeker Pirinç Meyve Taze Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Beyaz Et Yoğurt Bulgur c. Yemeklik Ürünlerde Satın Alma Yeri Araştırma alanında, kahvaltılık ürünlerde olduğu gibi, yemeklik ürünler de çoğunlukla marketlerden satın alınmaya başlanmıştır. (Çizelge 9). Kırmızı ve beyaz etin ilçedeki marketlerden satın alınması, bölgede hayvancılığın azalmasından kaynaklanmaktadır. Çizelge 9. Yemeklik Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Satın Alma Yeri (%) Dışarıdan Temin Bakkal Market Toptancı Pazar Komşu Edenler Ürünler (Sayı) Bakliyat Un Şeker Pirinç Meyve Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Beyaz Et Yoğurt Bulgur Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN d. Yemeklik Ürünlerde Ödeme Şekli Ürünler Çizelge 10. Yemeklik Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Ödeme Şekli (%) Peşin Taksitle Peşin+ Taksitle Ayni Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Bakliyat Un Şeker Pirinç Meyve Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Beyaz Et Yoğurt Bulgur Görüşülen ailelerin en çok kullandıkları ödeme şeklinin peşin ödeme olduğu tespit edilmiştir. Hem peşin hem de taksitle ödeme yapanlar ikinci sırada gelmektedir (Çizelge 10). e. Yemeklik Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu Araştırma alanında tarımsal üretimin azalması dolayısıyla bakliyat, un ve kırmızı et gibi ürünlerin tüketimlerinin de azaldığı saptanmıştır. Görüşülen aileler, hem hayvansal üretimin olmaması hem de kırmızı et fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle, kırmızı et tüketimlerinin negatif yönde değiştiğini belirtmişlerdir. Negatif yöndeki bu değişimin nedenlerinden bir tanesi olarak da, özellikle yaşlılıktan kaynaklanan sağlık sorunlarını göstermişlerdir. Beyaz etin hem fiyatının daha düşük olması, hem de daha sağlıklı olması pozitif yönde tüketiminin artmasına yol açmıştır. Aileler eskiden sadece bulgur tüketirken, son yıllarda pirinç tüketimlerinin arttığını ve pozitif yönde değiştiğini belirtmişlerdir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 777

16 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 11. Yemeklik Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu (%) Ürünler Pozitif Yönde Değişim Var Negatif Yönde Değişim Var Değişim Yok Bakliyat Un Şeker Pirinç Taze Meyve Taze Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Tavuk Yoğurt Bulgur Ailelerin çoğunluğunun, taze sebze ve meyve, kurutulmuş sebze, salça, yoğurt ve bulgur tüketimlerinde değişme bulunmamaktadır (Çizelge 11). Un tüketiminde meydana gelen %44 lük negatif değişim, ailelerin hane genişliklerinin düşük olması nedeniyle fazla miktarda yufka ekmek yapmaya ihtiyaç duymamalarından kaynaklanmaktadır Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünler a. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Temin Yeri Araştırma alanındaki aileler yufka ekmek üretiminin tamamını, tereyağının ise önemli bir kısmını kendileri üretmektedir. Zeytinyağı tüketenlerin tamamı ilçeden alış veriş yapmakta, nar ekşisi tüketenlerin bir kısmı kendisi üretirken, çoğunluğunun ilçeden aldığı görülmektedir. Bu ürünlerde il merkezinden yapılan alım bulunmamaktadır (Çizelge 12) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 12. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Temin Yeri (%) Ürünler Kendisi Üretmeyenler Kendis (Dışarıdan Temin Edenler) Köy İlçe İl Üretenler Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi Yufka Ekmek Yufka ekmek yapan katılımcıların yarısı (%50.0) aylık ekmek yaparken; %26.7 si yılda bir kez; %23.3 ü ise haftalık olarak ekmek yapmaktadır. Aylık ve haftalık olarak ekmek yapan aileler aynı çatı altında kalabalık yaşayan, aynı zamanda ekmek yapacak üyesi (kol gücü) olanlardır. b. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Satın Alma Sıklığı Aileler tereyağı satın alımlarını çoğunlukla aylık; zeytinyağı ve nar ekşisi alımlarının ise aylık ya da yıllık olarak yapmaktadırlar. Bu ürünlerde günlük satın alma bulunmamaktadır (Çizelge 13). Çizelge 13. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Satın Alma Sıklığı (%) Ürünler Günlük Haftalık Aylık Yıllık İhtiyaç Oldukça Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi c. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Satın Alınan Birim Araştırma alanında zeytinyağı ve nar ekşisi tüketen ailelerin çoğunluğunun ilçedeki marketlerden alış veriş yapmaktadır. Bu ürünlerde hipermarket, toptancı ve pazardan satın alma yapılmamaktadır (Çizelge 14). 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 779

18 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 14. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Satın Alınan Birim (%) Dışarıdan Temin Bakkal Market Komşu Edenler Ürünler (Sayı) Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi d. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Ödeme Şekli Ürünler Çizelge 15. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Ödeme Şekli (%) Peşin Taksitle Peşin+ Taksitle Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi Aileler dışarıdan satın aldıkları yemeklik ve kahvaltılık olabilen ürünlerde çoğunlukla peşin ödeme yapmaktadırlar (Çizelge 15). Bu ürünler marketten alındığı için, doğal olarak ayni ödeme yapılmamaktadır. e. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu Araştırma alanında görüşülen aileler, kalp sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle tereyağı tüketimlerinin oldukça düştüğünü; yine sağlık açısından sağladığı faydalar nedeniyle de zeytinyağı tüketimlerinin arttığı ifade etmişlerdir. Zeytinyağı ve nar ekşisinde önemli ölçüde tüketim artışı yani pozitif yönde değişme bulunmaktadır. Yufka ekmek tüketiminde ailelerin %57 sinde değişme olmamakla birlikte; %43 ünde yine pozitif yönde değişme bulunmaktadır (Çizelge 16) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

19 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 16. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu (%) Ürünler Pozitif Yönde Değişim Var Negatif Yönde Değişim Var Değişim Yok Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi Yufka Ekmek Ailelerin Tüketim Davranışlarının Değişmesini Etkileyen Kaynaklar Görüşülen ailelere gıda ürünleri tüketimlerine yön verirken hangi kaynaklardan etkilendikleri sorulmuş ve en çok etkilendikleri kaynağın televizyonlarda yayınlanan sağlıklı yaşam programlarının olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin etkilendiği kaynaklar çoğunlukla görsel medya kaynakları olup; komşu ve akrabaların diğer bir deyişle çevrenin etkisi oldukça düşüktür. Araştırma alanındaki yaklaşık her on kişiden biri (%11.0) alışveriş birimlerinden etkilenmektedir (Çizelge 17). Çizelge 17. Ailelerin Tüketim Davranışlarının Değişmesini Etkileyen Kaynaklar (%) Kaynaklar Reklamlar (TV, Radyo vb.) Sağlıkla İlgili Yayınlar (TV, Radyo vb.) Etki düzeyi Çok Orta Hiç Etkisi Düzeyde Yok Var Etkisi Var Komşu ve Akrabalar (Çevre) Alışveriş Birimleri (Promosyon, kampanya vb Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 781

20 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim 5. Ailelerin Gıda Tüketim Eğilimleri Ailelerin gıda tüketim eğilimleri, tüketim miktarı ve çeşit açısından incelenmiş ve ailelerin yaklaşık yarısı değişiklik olmayacağını ifade etmiştir (Çizelge 18). Miktar ve çeşit olarak tüketimlerinin azalacağını söyleyen aileler, neden olarak ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını belirtmiştir. Ailelerin önemli bir kısmı (%86.0) şu anda alışveriş yaptıkları birimleri değiştirmeyeceklerini belirtirken %14.0 ı ise bu birimlerin değişebileceğini vurgulamışlardır. Çizelge 18. Ailelerin Gıda Tüketim Eğilimleri (%) Değişme türü Artacak Eğilimler Azalacak Aynı kalacak Bilmiyor Miktar olarak Çeşit olarak Sonuç ve Öneriler Araştırma alanında incelenen köylerde, geleneksel köy ailesinin bazı özelliklerinde değişmeler olduğu ve kentsel nitelik kazandığını saptanmıştır. Araştırma köylerinde hane halkı ortalaması giderek düşmüş, geleneksel büyük aileden, daha küçük ve hatta tek ebeveynli ailelere kadar çeşitlenen aile tiplerine rastlanılmıştır. 15 yıl öncesinde boşanma olayının hiç olmadığı bölgede, boşanan ve tek başına ya da ailesiyle yaşayan kadınlar bulunmaktadır. Sanayileşme, kentleşme ve kente göç gibi unsurların bu değişiklikte büyük rolü olmuş; bu unsurlara bağlı olarak köy nüfusu 80 li yıllardan sonra hızla azalmış, büyük tarım arazileri olan çiftçiler bile kente göç etmiştir. Tufanbeyli den kente göçün artmasıyla beraber hanelerdeki nüfusun azalması, eskiden geniş aile olan aile yapısının artık çekirdek aileye dönüşmüş olması, ilçede ve köylerde gerek hayvancılığın gerekse bitkisel üretimin oldukça azalmış olması nedeniyle, ailelerin üretimleri azalmış ve aileler üretmedikleri ürünleri ilçedeki marketlerden ya da köy içinde üreten komşularından temin etmeye başlamışlardır. Bir diğer etken ise, kırsalda yaşayan kadınların kent hayatına özenerek tarla işleri ve hayvancılık gibi yoğun emek gerektiren işlerde çalış Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

21 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN mak istememelerinden kaynaklanmaktadır. Nüfusun azalmasıyla birlikte evde yapılan üretimin artık çok fazla ekonomik olmaması da bunda etkilidir. Geleneksel olarak devam eden ve değişmeyen tek üretim, çorbalık tarhana üretimidir. Ailelerin %97.0 ı hala kendi ürettikleri tarhanaları tüketmekte; geri kalanı da köydeki tanıdıklardan satın almaktadır. Ürünlerin satın alma sıklığı üzerinde, ürünlerin tüketime dayanıklılığı, ailelerin üretim yapıp yapmamaları ve dağlık alanlardaki iklim koşuları etkili olmaktadır. Ürünler bu koşullara bağlı olarak günlük, haftalık, aylık vb. sıklıklarla alınmaktadır. Genellikle salamura peynir gibi dayanıklı ürünler yıllık olarak alınmakta, aksi takdirde haftalık ve/veya aylık alımlar yapılmaktadır. Bununla birlikte, araştırma alanındaki ortalama aile genişliği kırsal alanlar için oldukça düşük (2.48 kişi) olup, ortalama yaş da yüksektir (44.6). Dolayısıyla aileler kalabalık nüfuslu ailelere göre daha az tüketime sahiptirler. Bu da ailelerin, özellikle zahmetli ürünleri, artık evde üretmeyip hazır almasına ve yaşlılığa bağlı olarak daha az tüketmelerine neden olmaktadır. Bu durum köylerde yardımlaşma eğilimini de azaltan bir unsurdur. Aileler kalabalık olmadıkları için fazla üretime gerek duymamakta dolayısıyla evde ürettikleri az miktardaki ürünler için komşularla yardımlaşmaya da ihtiyaçları kalmamaktadır. Köydeki bakkallar, nüfusun azalması ve ilçelere ulaşım hizmetlerinin artmasıyla birlikte köylerdeki eski varlıklarını yitirmişlerdir. Dolayısıyla aileler tüketimlerini çoğunlukla köylerine yakın ilçelerdeki marketlere kaydırmışlardır. Henüz il merkezlerinde yer alan büyük ölçekli hiperpermarket vb. yerlerden alışveriş yapma alışkanlığı oluşmamıştır. Ailelerin alışverişlerini köyden ilçe merkezlerine, bir diğer ifadeyle marketlere kaydırması ise köylerde sık rastlanan ayni ödeme biçimini de oldukça azaltmıştır. Aileler çoğunlukla peşin ödeme ile gıda ürünlerini satın almaya başlamışlardır. Kırmızı et ve beyaz etin ilçedeki marketlerden satın alınması, bölgede hayvancılığın azalmasından kaynaklanmaktadır. Bölgede görülen önemli değişimlerden bir diğeri ise, eskiden büyük ölçekli alanlarda meyve ve sebze üreten ailelerin artık üretim yapmamaları ve çoğunluk- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 783

22 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim la ilçedeki pazardan meyve-sebze satın almalarıdır. Buna neden olarak da özellikle ekonomik ve eğitim amaçlı iç göçün artmasıyla, nüfuslarındaki azalmayı göstermektedirler. Bundan daha önemli olan unsur ise ailelerin ihtiyaç duydukları tüm sebze ve meyvelerin istenilen miktar, çesit ve zamanda pazarda bulunabilme durumudur. Eskiden önemli bir şeker pancarı üreticisi konumunda olan Tufanbeyli ilçesi ve köylerinde artık neredeyse şeker pancarı üretimi bitmiş durumdadır. Aileler buna neden olarak tarım politikalarının yetersizliği ve desteklenmemelerini göstermektedirler. Şeker pancarı üreten aileler eskiden Pancar Bölge Birliği ne teslim ettikleri şeker pancarı karşılığında ihtiyaçları olan yıllık şekeri alırken; günümüzde üretim yapmadıkları için şeker ihtiyaçlarını tamamen merketlerden karşılamaktadırlar. Nüfusun azalması dışında ailelerin gıda tüketim alışkanlıklarının değişmesinde etkili olabilen bir diğer unsur ise görüşülen kişilerin yaşlılıklarına bağlı olarak sağlıklı beslenmeye özen göstermeleridir. Bu nedenle ailelerin çoğunluğu gelecekte tüketimlerinin aynı kalacağını veya azalacağı belirtmişlerdir. Ailelerin tüketim davranışlarının değişmesinde komşu ve akrabaların etkisinin oldukça az olması ve bunun yerine özellikle görsel medya kaynaklarının geçmesi ise köylerin kapalı toplum yapısının da değiştiğinin bir göstergesidir. Sonuç olarak, ülkemiz ve kırsal kesim için en önemli sorunun topraksızlaşma ve göç olduğu dikkate alınırsa, kırsal reform anlayışı içinde bütünsel bir yaklaşımla sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir. Kırsal alanda bir reform çalışmasının yapılması, ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi, alternatif istihdam alanlarının yaratılması şarttır. Aksi taktirde tarımsal üretim büyük oranda azalmaya devam edecek, kentlere göç artacak, hem köyler hem de kentler bundan olumsuz etkilenmeye devam edecektir. Sürdürülebilir üretim gelecek için öncelikli amaçlardan biri olmalıdır. Devlet politikalarının başında, toprağın verimli olarak işletilmesi, korunması ve çiftçilere tarımı özendirecek yayım hizmetlerinin götürülerek, gelir düzeylerini Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

23 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN arttıracak üretim deseni oluşturmak gelmelidir. Aksi takdirde her geçen gün kötüye giden tarım sektörünü kurtarmak mümkün olmayacak, bunun gıda sektörüne yansımasını da tüketici açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Küresel ısınma ve onun kuraklık etkisinin ülkemizde meydana getirdiği rekolte düşüşü göz önüne alındığında tarım arazilerinin tarımsal üretimde kullanılması, tarım dışı amaçlarla kullanılmaması gerektiğinin önemi çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle dağlık alanların tarımsal girdi açısından ova kesimlere göre kirlenmemiş olması, organik üretim için çok önemli bir avantaj olup; mutlaka plan ve programlara alınmalı ve genç kuşaklar için istihdam yaratma amaçlı kullanılmalıdır. Ayrıca sağlık konusundaki hassasiyetleri nedeniyle ailelere mantar gibi besin değeri yüksek, sağlıklı, kolay ve düşük maliyetle yetiştirilebilecek ürünler önerilmelidir. Bu gibi önlemlerle hem istihdam hem de sağlıklı tüketim üzerinde olumlu etki yaratılabilir; uzun vadede yerinde kalkınma sağlanabilir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 785

24 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim KAYNAKÇA ALTINTAŞ, H., 2001., Tüketici Davranışlarını Etkileyen Güncel Konular Ve Tüketici Davranışlarındaki Teorik Değişimler, (www.isguc.org, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl:2001, Cilt:3, Sayı:1, Sıra:9, No: 104. DİE, Genel Nüfus Tespiti, İdari Bölünüş, Yayın No: 2281, Ankara. DPT,1993. Türk Aile Yapısı Araştırması, Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, Yayın No: DPT:2313-SPGM:421, Ankara. OLUÇ, M.,1991. Alıcıların Davranışlarının Dinamikleri I, Pazarlama Dergisi, Yıl:5, Sayı:27,Mayıs 1991,s.2. WALTERS, C.G., Consumer Behavior Theory and Practice, Richard D.Irwin, Inc.,1974, s Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,59 0,73 0,71 585.451,00 Kg 415.847,34 MGT 15 Buğday 0,64 0,79 0,73 258.340,00 Kg 188.490,80 TGT 11 Buğday 0,68 0,69 0,68 2.205.000,00

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2006-3/2/2006 Sayfa: - 7 ARPA MTS 0.22 0.29 0.2484 73,450.00 KG 8,727.72 250 ARPA TTS 0.23 0.28 0.2446 7,50.00 KG 28,743.00 5 ARPA BİRALIK ı: 20,470.72 255 ARPA BEYAZ ARPA

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

Diyabette Beslenme. Diyabet

Diyabette Beslenme. Diyabet Diyabette Beslenme Diyabet BR.HLİ.044 Diyabet Hastası Nasıl Beslenmeli? Halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan diyabet, düzenli beslenme programı gerektirir. Düzenli ve bilinçli bir beslenme

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu*

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu* Tip 2 Diyabet Hastaları için Beslenme Kılavuzu* Değerli hastalar, Hazırladığımız bu kısa kılavuz ile size günlük hayatınızda tüketeceğiniz gıda maddelerini seçerken, yönünüzü daha iyi belirleyebilmenize

Detaylı

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YERLİ ÜRÜN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI n=1002 Hazırlayan: Lipa Consultancy Temmuz 2015 Genel Tüketim Alışkanlıkları 1-Alışveriş yaparken

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,52 0,75 0,70 664.203,00 Kg 467.103,22 MGT 10 Buğday 0,71 0,75 0,73 436.576,00 Kg 318.623,78 TGT 10 Buğday 0,60 0,79 0,69 4.540.066,00

Detaylı

TÜRK-İŞ in verileri temel alındığında mutfak enflasyonu ndaki değişim 2016 Mayıs ayı itibariyle şöyle gerçekleşti:

TÜRK-İŞ in verileri temel alındığında mutfak enflasyonu ndaki değişim 2016 Mayıs ayı itibariyle şöyle gerçekleşti: Özellikle bu yıl gıda fiyatlarında görülen gerileme mutfak harcamasına olumlu yansıdı. Ancak elde edilen ücret geliri ile yapılması gereken harcama arasındaki farklılık bir türlü kapanmadı. Günümüzde geçerli

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME

PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME FR-HYE-04-423-05 Bu broşürün amacı diyaliz hastalarında hasta ve hasta yakınlarına beslenme ile ilgili önemli noktaları hatırlatmak ve diyetimizde dikkat edilmesi

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: Kızılay - Ankara Tel: (0.1) 1 - Faks: (0.1) 0-0 facebook.com/turkiskonfederasyonu twitter.com/turkiskonf

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No:10 Kızılay Ankara Tel:433 31 25-29 Faks:433 85 80 433 68 09 MAYIS 2012 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI 25 Mayıs 2012 ENFLASYON

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Hayvansal Üretim 42 (2): 53-62 (2001) Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Yusuf Çelik 1 Turgay Şengül 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

XIII. BÖLÜM- HAYVANCILIK. 13. Hayvancılık

XIII. BÖLÜM- HAYVANCILIK. 13. Hayvancılık XIII. BÖLÜM- HAYVANCILIK 13. Hayvancılık Hayvancılık evcil hayvanların ürünlerinden ve güçlerinden faydalanmak amacıyla üretilmesi ve yetiştirilmesi işi olarak tanımlanır. Hayvancılık ekonomik faaliyetler

Detaylı

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Kültür Haritası Projesi kapsamında Sinop köylerinin sosyo-kültürel demografik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

ĐŞ Haber Bülteni Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu

ĐŞ Haber Bülteni Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAR YAĞDI BÖYLE OLDU!.. TÜRK-ĐŞ ĐŞ Haber Bülteni Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No:10 Kızılay Ankara Tel:433 31 25-29 Faks:433 85 80 433 68 09 ŞUBAT 2008 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 2 0,75 0,75 0,75 35.980,00Kg 26.985,00 HŞ ARPA 35.980,00 Kg 26.985,00 Buğday Yemlik Buğday Aşurelik 20 0,86 0,92 0,88 4.989.520,00Kg 4.414.020,86 HŞ 7 1,30 1,50 1,40 57.150,00Kg

Detaylı

Günümüzde de fiyat rekoru kıran beyaz peynir 1930 lu yıllarda 47.5 kuruş, kaşar peyniri 91 kuruş, tereyağı 116 kuruş ve kahve 90 kuruştu...

Günümüzde de fiyat rekoru kıran beyaz peynir 1930 lu yıllarda 47.5 kuruş, kaşar peyniri 91 kuruş, tereyağı 116 kuruş ve kahve 90 kuruştu... Türkiye nin bilinen ilk fiyat listesi 1930 lu yıllara kadar iniyor.. buna göre, 1930 yılında 1 kilo koyun eti 50 kuruş, 1 kilo dana eti ise 32 kuruşa satılıyordu... Günümüzde de fiyat rekoru kıran beyaz

Detaylı

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1 YETERLİ ve DENGELİ BESLENME PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ OKUL ÇAĞINDA BESLENME Okul çağı dönemi, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, besin

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No:10 Kızılay Ankara Tel:433 31 25-29 Faks:433 85 80 433 68 09 KASIM 2009 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI 25 2009 YOKSULLARDA İÇLER

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

I. Antalya Şarküteri ve Mandıra Ürünleri Fuarı

I. Antalya Şarküteri ve Mandıra Ürünleri Fuarı I. Antalya Şarküteri ve Mandıra Ürünleri Fuarı 31 Mart - 3 Nisan 2011 Cam Piramit Kongre ve Kültür Merkezi / Antalya I. Antalya Şarküteri ve Mandıra Ürünleri Fuarı Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Tarafından

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: Kızılay - Ankara Tel: (0.1) 1 - Faks: (0.1) 0-0 facebook.com/turkiskonfederasyonu twitter.com/turkiskonf

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

HIZLI TÜKETİLEN ÜRÜNLER FİYAT ENDEKSİ (HTFE)

HIZLI TÜKETİLEN ÜRÜNLER FİYAT ENDEKSİ (HTFE) HIZLI TÜKETİLEN ÜRÜNLER FİYAT ENDEKSİ () 2015 Yılı Ayı Gelişmeleri Hazırlayan: Zafer YÜKSELER Sayı:3 Şubat 2015 2015 yılı ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında yükselmiş, yıllık artış oranı ise

Detaylı

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein,

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, karbonhidrat, yağ ve enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. * Bu

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

ailesinden ilk kez uzun saatler ayrıldığı ve çevresi ile iletişiminin arttığı bir dönemdir.

ailesinden ilk kez uzun saatler ayrıldığı ve çevresi ile iletişiminin arttığı bir dönemdir. Sağlıklı Bir Beslenme Çantası İçin... Sürekli büyüme ve gelişme süreci içinde olan çocuklar, beslenme yetersizliklerinden doğrudan olumsuz etkileniyor. İSTANBUL - İlkokul çağı, çocuğun ailesinden ilk kez

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebek beslenmesinde 0-3 yaş arası kritik bir dönemdir. Bu dönemde annelerin her konuda olduğu gibi beslenme konusunda bebekleri için mümkün olan en 1 / 7 iyi

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ. Durum ve Tahmin TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE. Hazırlayan. Zarife Nihal GÜLAÇ. Durum ve Tahmin 2015

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ. Durum ve Tahmin TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE. Hazırlayan. Zarife Nihal GÜLAÇ. Durum ve Tahmin 2015 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 215 Hazırlayan Zarife Nihal GÜLAÇ e-posta: zarifenihal.gulac@tarim.gov.tr YAYIN NO: 256 ISBN: 978-65-9175-27-2 Her

Detaylı

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK TARIM RAPORU Serdar TAŞYÜREK GİRİŞ Teorik ekonomi tartışmalarında, tarım sektörünün, gelişme süreci içerisinde toplam istihdam ve üretimdeki payının azalması gerektiği genel kabul gören bir tezdir. Gelişmiş

Detaylı

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Arkadaşlarımızla yorulmadan oynayabilmek, güçlü kas ve kemiklere sahip olmak için dengeli beslenmenin yanında

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI MAKALE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI Hasan ERGÜN, SUMAE Tam 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridiyle İngiltere, Fransa, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzak ara geride bırakan, Yunanistan'ı ise ikiye katlayan

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2014-2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Tarımsal İşletmecilik ve Pazarlama

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2014-2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Tarımsal İşletmecilik ve Pazarlama PROGRAM: ARICILIK YARIYILI: I Genel Ekonomi Öğr.Gör.Nermin Çelik Genel Entomoloji Öğr.Gör.Birsen Erincik Arıcılığa Girişi 09:30 10:15 Kalite Güvencesi ve Standartları Tarımsal İşletmecilik ve Pazarlama

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2015-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kalite Güvencesi ve Standartları

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM: 2015-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kalite Güvencesi ve Standartları PROGRAM: ARICILIK YARIYILI: I 09:30 10:15 Arıcılığa Girişi 11:30 12:15 Kalite Güvencesi ve Standartları Genel Entomoloji Prof.Dr.Mehmet Karagöz Türkçe İletişim Genetik Kalite Güvencesi ve Standartları

Detaylı

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):67-73 Geliş Tarihi : 19.07.2001 Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 4.Bölüm: Esneklikler Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Esneklikler Daha önce talep edilen miktarı

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı