GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM. Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM. Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM Fazilet BEKTAŞ 1 Müge K.DAVRAN 2 Öz Bu çalışmada, Adana ili Tufanbeyli ilçesi kırsal alanında (köylerinde) yaşayan ailelerin gıda tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler incelenmiştir. Ailelerin tükettikleri ürünler, temin yeri, satın alma sıklıkları, alışveriş yapılan yerler ve ödeme şekilleri eskiye göre oldukça değişmiştir. Bu değişiklik üzerinde, köyden kente yapılan göçlere bağlı olarak köylerdeki nüfus varlığının azalması, ulaşım hizmetlerinin gelişmesi, market tipi alışveriş merkezlerinin sayıca artması, tarım politikalarındaki yetersizlikler nedeniyle köylerdeki tarımsal üretimin azalması ve üretim desenin değişmesi sayılabilir. Anahtar Kelimeler: Gıda, tüketim, kırsal kesim, değişme, Tufanbeyli. CHANGING ON FOOD CONSUMPTION BEHAVIORS AND RURAL PLACES Abstract In this study, changing on food consumption behaviors of families living in villages depends on Tufanbeyli as an administrative was investigated. Consummated foods, purchasing places, periods of purchasing and payment type of families are changing according to past. Reasons of these changing can explain as decreasing of population because of migration to city, development of transportation services, increasing number of markets, changing of agricultural production pattern and decreasing agricultural production due to agricultural policy. Key Words: Food, consumption, rural places, changing, Tufanbeyli. 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 1. Giriş Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Toplumlarda görülen gelişim ve değişim sürecine bağlı olarak, insanların yaşam koşullarında da hızlı değişimler olmakta, bu değişimler gıda tüketim alışkanlıklarını da doğrudan etkilemektedir. Örneğin, sağlıklı yaşama olan ilginin sürekli olarak artması, tüketicileri organik gıda tüketimine yöneltmekte; köylerin göçlerle boşalması ise mevcut işyerlerinin kapanmasına ve insanların gıda ihtiyaçlarının seyyar satıcılarla (veya tampon mekanizmalarla) giderilmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte yeni teknolojik gelişmeler, küreselleşme vb. faktörler insanların bazı gıdaları terketmelerine veya ilk kez tüketmelerine imkan vermektedir yılında başlayan ticaret serbestleşmesi ile gıda tüketim ürünlerinin çeşitliliği oldukça artmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme gibi etmenler, birçok konuda olduğu gibi toplumların gıda tüketim eğilimleri üzerinde de büyük etki yapmıştır. Bu etki, toplumun her kesiminde kendisini göstermekte, sadece kentsel alanda değil, kırsal alanda da tüketici istek ve davranışlarına yön vermektedir. Tüketici davranışları hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağı kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacağı ve satın alınıp alınmayacağına ilişkin bireylerin kararlarına ait süreçtir (Walters,1974). Buradan hareketle, tüketici davranışı; kişiler arası etkileşim belirleyicileri ile kişisel belirleyicilerin bir fonksiyonu olmaktadır. (Oluç,1991). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, tüketici davranışları tüketicilerin karar mekanizmasına işaret ederken belirli bazı bilim dalları ile etkileşim içerisindedir. Özellikle antropoloji, psikoloji, kültürel antropolojinin özel alanları, sosyal psikoloji ve psikolojik sosyoloji tüketici davranışlarına büyük etkilerde bulunmaktadır (Altıntaş,2008). Dolayısıyla toplum yapısındaki değişmeler, tüketici davranışlarını çok etkilemektedir. Çünkü toplumda yer alan bireyler, aynı zamanda birer tüketici konumundadırlar. Toplum ve tüketim arasında yadsınamaz bir ilişki vardır. Bu çalışmada, Adana ili Tufanbeyli ilçesi kırsal alanında (köylerinde) yaşayan ailelerin gıda tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler ve bu değişmelerin sosyal, kültürel ve ekonomik nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 765

4 2. Materyal ve Yöntem Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim 2.1. Materyal Bu çalışmanın ana materyalini, Adana İli Tufanbeyli İlçesine bağlı 12 köyde 100 hanede yaşayan kadınlardan soru formları aracılığıyla yapılan bireysel görüşmeler sonucu elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Bunun yanısıra, konuyla ilgili diğer kişi ve kurumlar tarafından yapılmış olan yerli ve yabancı literatüre ait ikinci veriler de kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan soru formu dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hanahelkı bilgileri, ikinci bölümde ailelerin şu anda tükettiği gıda ürünleri, üçüncü bölümde gıda tüketiminde meydana gelen değişmeler ve dördüncü bölümde de ailelerin tüketimlerinde değişme yaratan kaynaklar ile tüketim eğilimleri ele alınmıştır. Yaş, eğitim, meslek, çocuk sayısı gibi sosyo-ekonomik göstergeler gıda tüketiminde değişme yaratabilen unsurlar olduğu için, soru formunun hanehalkı bilgileri kısmında bu sorulara yer verilmiştir. Ailelerin gıda tüketimlerinin mevcut durumunu ortaya koyabilmek için, şu anda tükettikleri ürünler, satın alma sıklıkları, alışveriş yapılan birimler ve ödeme şekilleri incelenmiştir. Gıda tüketiminde değişme olup olmadığını ortaya koyabilmek için ailelere şu andaki tüketimleri ile ilk evlendikleri dönemi, yaklaşık olarak ortalama yıl öncesini, karşılaştırmaları istenmiş; yıl önce tükettikleri ürünler, satın alma sıklıkları, alışveriş yapılan birimler ve ödeme şekilleri sorulmuştur. Ailelerin gıda tüketiminlerinde değişme yaratabilecek kaynak olarak yazılı ve görsel basında yapılan yayınlar (reklam, sağlıkla ilgili programlar vb.) ele alınmış; tüketim eğilimleri için ise, ailelerin gelecekte gıda tüketimlerinde değişme (miktar ve çeşit olarak) yapıp yapmayacakları sorulmuş ve nedenleri araştırılmıştır. 2.2.Yöntem a. Araştırma Alanı Seçimi Araştırma alanı olarak Tufanbeyli İlçesi köyleri seçilmiştir. Bunun nedeni ilk olarak, dağlık alanlardaki (veya dışa kapalı kesimlerdeki) toplumsal değişme eğilimlerinin ova veya eşik sahaya göre daha yavaş olmasıdır. İkinci olarak, dağlık alanlardaki köylerden kente yapı Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN lan göçler bu köylerde özellikle çocuk ve genç nüfusun az olmasına neden olmaktadır. Çocuk ve genç nüfusun az veya çok olması ise gıda tüketiminde değişme yaratabilen bir durumdur. Üçüncü olarak ise, bu ilçede yer alan köylerin araştırmacılar tarafından tanınması ve bunun da doğru bilgi alabilme ve yorumlamada önemli olmasıdır. b. Köylerin Seçimi Araştırma alanında yer alan köyler Muhacir, Çerkez, Alevi ve Yerli (Avşar) ailelerden oluşmaktadır. Yoğunluk yerli köylerdedir. Farklı kültürel alışkanlıkların gıda tüketimi üzerinde etkileri olabileceğinden hareketle, araştırma yukarıda bahsedilen 4 farklı köy grubunda yapılmıştır. Bununla birlikte, gerek bireysel görüşmeler sırasında gerekse elde edilen verilerin analizleri yapılırken, özellikle gıda tüketimi açısından köyler arasında önemli farklılıklar olmadığı saptanmıştır. Bu ailelerin uğraştıkları tarımsal ve tarım dışı faaliyetler, sahip oldukları meslekler, yaşam biçimleri, gıda tüketim alışkanlıkları gibi özelliklerin birbirleriyle benzer olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, araştırmada elde edilen veriler tüm köyler için ortak olarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte, köyler arasında saptanan farklı özellikler araştırmada ayrıca vurgulanmıştır. Araştırma yapılan köyler, alandaki coğrafi dağılım dikkate alınarak seçilmiştir. Tufanbeyli ilçesine bağlı 30 adet köyden 12 tanesinde araştırma yürütülmüştür. Bu köylerin 6 tanesi yerli (Avşar) köyü, 3 tanesi Çerkez Köyü, 2 tanesi Alevi köyü ve 1 tanesi de Muhacir köyüdür. c. Soru Formları Soru formları, düzenli olarak köyde yaşayan ailelere ve bu ailelerde yaşayan orta yaş üzeri ( en az 15 yıllık evli) kadınlara uygulanmıştır. Bunun nedeni, kadınların evdeki gıda tüketiminin yönlendirilmesinde ve temin edilmesinde birinci derecede role ve bilgiye sahip olmalarıdır. Orta yaş üzerinde olmaları ise, geçmişle karşılaştırma yapabilmeleri için tercih edilmiştir. Kadınların/ailelerin doğru cevaplar verebilmesi adına gönüllü katılımları dikkate alınmış ve 12 adet köyden toplam 100 adet kadınla bireysel görüşme yapılmıştır. Araştırmada %10 örnek hacmi ile çalışılmış ve araştırma 2009 yılı Mayıs ayında araştırıcılar tarafından tamamlanmıştır. Soru formlarında ele alınan ürün grupları kahvaltılık, yemek, yemek ve kahvaltılık olmak üzere 3 grupta incelenmiştir. Her bir ürün grubunda yer alan ürünler, bölgede araştırma yapıla- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 767

6 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim rak saptanmış; bireysel görüşmelerde de kontrol amacıyla test edilmiştir. Çerez, tatlı, turşu vb. temel besin unsuru olmayan ürünler araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmada yer alan köyler, nüfus miktarları, hane sayıları, uygulanması gereken ve uygulanan soru formu sayısı Çizelge1 de verilmiştir. 3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 3.1. Hanehalkı Bilgileri Araştırma alanında görüşülen hanelerde, aynı çatı altında yaşayan toplam 248 kişi bulunmaktadır. Hane başına düşen ortalama aile üyesi sayısı 2.48 kişidir. Araştırma alanındaki aile üyelerinin %79.2 si evli olup; ortalama ilk evlilik yaşı 18.8 olarak bulunmuştur. Bu oran kadınlar için 17.7, erkekler için ise 19.9 dur. Ailelerin ortalama evlilik süreleri 30 yıldır. Hane başına düşen ortalama çocuk sayısı 4.2 olup; araştırma alanındaki çekirdek aile oranı %99.9 dur. Araştırma alanında yaşayan kişilerin ortalama yaşı 44.6 dır. Bu değer, görüşme yapılan kadınlar için 48.9; aile reisi erkekler için 51.7 dir. Çizelge 1. Araştırmada Yer Alan Köyler, Nüfus Miktarları, Hane Sayıları, Uygulanması Gereken ve Uygulanan Soru Formu Sayıları Köyler Nüfus Miktarı* (Kişi) Hane Sayısı** (Adet) Uygulanması Gereken Soru Formu Sayısı (Adet) Uygulanan Soru Formu Sayısı (Adet) Güzelim Kayapınar Akpınar Polatpınar Akçal Doğanbeyli Karsavuran Damlalı Doğanlı Yeşilova Fatmakuyu Elemanlı TOPLAM *DİE,1999. **Türkiye kırsal alan ortalama hane halkı genişliği olan 5.4 e göre hesaplanmıştır (DPT,1993) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Araştırma alanında görüşülen her dört kişiden biri ilkokul mezunudur. Eğitim durumu cinsiyete göre ele alındığında, okuma yazma bilmeyenlerin tamamı ile sadece okuma yazma bilenlerin %83.3 ü kadın olup; ortaokul mezunlarının %81.1 i, lise mezunlarının %66.7 si ve üniversite mezunlarının %78.5 i erkektir. Araştırma alanında yüksek lisans yapan bir kişi olup, kadındır. Araştırma alanındaki kadınların %64.8 i ev hanımı olup; %29.5 i ise ev hanımlığıyla beraber çiftçilik de yapmaktadır. Kendisini sadece çiftçi olarak tanımlayan kadın bulunmamaktadır. Araştırma alanındaki erkeklerin %64.4 ü çiftçi; %4.2 si serbest meslek; %13.4 ü de çiftçilikle beraber serbest meslekle de uğraşmaktadır. Araştırma alanında hane başına düşen ortalama aylık gelir TL dir Tüketilen Gıda Ürünleri ve Değişim Kahvaltılık Ürünler a. Kahvaltılık Ürünlerin Temin Yeri Görüşülen ailelerde kahvaltıda tüketilen ürünlerden, reçel, tarhana, kaymak ve yumurtanın önemli bir kısmı evde üretilmektedir. Bununla birlikte tulum peyniri, siyah ve yeşil zeytin, bal ve pekmezin önemli bir kısmı ise ilçelerden temin edilmektedir. Salamura peynirle, kaşar-edirne peynirinin yaklaşık yarısı aileler tarafından üretilmekte, diğer yarısı ise köy ve ilçeden temin edilmektedir. Süt çoğunlukla köyden temin edilmekte, bunu ailelerin kendi üretimleri takip etmektedir (Çizelge 2 ). Tahin ve helva ise aileler tarafından hiç üretilmeyen fakat düzenli olarak tüketilen kahvaltılık ürünlerdir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 769

8 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 2. Kahvaltılık Ürünlerin Temin Yeri (%) Ürünler Kendisi Üretmeyenler Kendisi (Dışarıdan Temin Edenler) Köy İlçe İl Üretenler Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Çorba (Tarhana) Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Çizelge 2 incelendiğinde, ailelerin siyah ve yeşil zeytini dışarıdan temin etmelerindeki en önemli etmen, Tufanbeyli iklim koşullarının zeytin üretimine elverişli olmaması ve civarda çok az zeytin ağacının bulunmasıdır. Katılımcıların tamamı ilk evlendikleri zamanlarda tüm kahvaltılık gıda ürünlerini kendilerinin ürettiklerini belirtmişlerdir. Araştırma alanındaki tüm köylerde tüketilen kahvaltılık ürünler aynı olmakla birlikte, sadece Çerkez köylerinde sabah kahvaltısında yukarıdaki ürünlere ek olarak hamur kızartması ve Çerkez peyniri de tüketilmektedir. Her iki ürün sadece aileler tarafından üretilmektedir. b. Kahvaltılık Ürünlerde Satın Alma Sıklığı Kahvaltılık ürünleri, kendi üretimleri dışında köyden veya ilçeden temin eden ailelerin satın alma sıklıkları incelendiğinde, eğilimin yıllık ve aylık şeklinde yoğunlaştığı saptanmıştır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 3. Kahvaltılık Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Satın Alma Sıklığı (%) Ürünler Günlük Haftalık Aylık Yıllık İhtiyaç Oldukça Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Çorba (Tarhana) Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Buna göre salamura peynir, bal, pekmez ve reçel yıllık; tulum peyniri, kaymak, siyah ve yeşil zeytin ise aylık olarak satın alınmaktadır. Yumurta çoğunlukla günlük, süt ise haftalık olarak satın alınmaktadır. Tahin aylık ve yıllık olarak satın alınırken, helva sadece aylık satın alınmaktadır (Çizelge 3). Satın alma sıklığı üzerinde ürünlerin tüketime dayanıklılığı, ailelerin üretim yapıp yapmamaları ve dağlık alanlardaki iklim koşuları etkili olmaktadır. Salamura peynir, bal, pekmez ve reçel gibi ürünler uzun süre dayanabildiği ve dağlık alanlardaki iklim koşulları ürünlerin muhafazasına imkan verdiği için yıllık olarak satın alınmaktadır. Uzun süre saklamaya dayanıklı olmayan tulum peyniri ve aileler tarafından üretilemeyen siyah ve yeşil zeytin gibi ürünler ise aylık olarak satın alınmaktadır. Çorbalık tarhanayı kendi üretmeyen 3 kişi, yıllık olarak satın almaktadır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 771

10 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim c. Kahvaltılık Ürünlerde Satın Alma Yeri Çizelge 4. Kahvaltılık Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Satın Alma Yeri (%) Ürünler Bakkal Market Toptancı Pazar Komşu DışarıdanTemin Edenler (Sayı) Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Tarhana Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Kahvaltılık ürünleri dışarıdan temin edenlerin satın alınma yerleri incelendiğinde, çoğunlukla ilçedeki marketlerden alış veriş yapıldığı saptanmıştır. Sayıları oldukça azalmış olmakla birlikte, araştırma alanında küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan aileler süt, kaymak ve yumurta tüketimlerini kendileri karşılamakta, diğerleri de bu ihtiyaçlarını genellikle komşularından satın almaktadır. Pazardan yapılan alımlar yok denecek kadar az olup; toptancılardan alışveriş yapan aile sayısı da oldukça düşüktür (Çizelge 4). Ayrıca, hipermarketlerden alışveriş yapan aile de bulunmamaktadır. d. Kahvaltılık Ürünlerde Ödeme Şekli Kahvaltılık ürünleri dışarıdan temin edenlerin ailelerin büyük çoğunluğunun peşin ödeme yaptıkları, bir kısmının ise hem peşin hem de taksit şeklinde ödeme yaptıkları saptanmıştır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 5. Kahvaltılık Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Ödeme Şekli (%) Ürünler Peşin Taksitle Peşin+ Taksitle Ayni Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Tarhana Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Görüşülen kadınlar, evliliklerinin ilk zamanlarında kendi ürettikleri ürünleri tükettikleri için herhangi bir ödeme yapmadıklarını, ancak şu anda çoğunlukla dışarıdan satın aldıkları için peşin ya da taksitle ödeme yaptıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 5). e. Kahvaltılık Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu Kahvaltılık ürünlerde, ailelerin eski ile yeni tüketim alışkanlıklarını kıyaslamaları istenmiş ve özellikle tulum, kaşar ve edirne peynir çeşitlerine eğilimin arttığı, diğer bir ifadeyle pozitif yönde değişme olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin büyük çoğunluğu, kahvaltılık ürün tüketimlerinde eskiye göre çeşit açısından değişiklik olmadığını belirtmişlerdir (Çizelge 6). 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 773

12 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 6. Kahvaltılık Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu (%) Ürünler Pozitif Yönde Değişim Var Negatif Yönde DeğişimVar DeğişimYok Salamura Peynir Tulum Peyniri Kaşar-Edirne Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Bal Reçel Tarhana (Çorba) Süt Kaymak Tahin Pekmez Yumurta Helva Yemeklik Ürünler a. Yemeklik Ürünlerin Temin Yeri Ailelere yemeklik gıda ürünlerini nereden aldıkları sorulmuş, özellikle bulgur, un, yoğurt ve kurutulmuş sebze üretimlerini çoğunlukla kendilerinin yaptıkları tespit edilmiştir. Gündelik tüketim için yoğurt mayalama, kışlık tüketim (veya yıllık tüketim) için sebze kurutma, un ve salça yapma, bulgur, nohut ve kuru fasulye gibi bakliyatları hazırlama hala vazgeçemedikleri alışkanlıkları arasındadır. Bununla birlikte taze sebze ve meyve, pirinç, şeker, kırmızı ve beyaz et ise ilçeden temin edilmektedir (Çizelge 7) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 7. Yemeklik Ürünlerin Temin Yeri (%) Ürünler Kendisi Üretmeyenler K e n d i s i (Dışarıdan Temin Edenler) Köy İlçe İl Üretenler Bakliyat Un Şeker Pirinç Meyve Taze Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Beyaz Et Yoğurt Bulgur Araştırma alanında görüşülen ailelerin şarküteri ürünlerini (salam, sosis, sucuk, pastırma vb.) tüketmedikleri saptanmış; tarhananın ise yemek olarak değil sadece kahvaltıda tüketildiği tespit edilmiştir. b. Yemeklik Ürünlerde Satın Alma Sıklığı Araştırma alanında meyve, sebze, beyaz ve kırmızı et gibi taze tüketilmesi gereken ürünler çoğunlukla haftalık ya da aylık; bakliyat grubuna giren gıda ürünleri ise yıllık olarak satın alınmaktadır. Saklanması kolay olan salça ve kurutulmuş sebze gibi bozulmayacak ürünler de yine yıllık olarak hazırlanmakta ya da satın alınmaktadır. Günlük olarak en çok satın alınan ürün yoğurttur (Çizelge 8). 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 775

14 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 8. Yemeklik Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Satın Alma Sıklığı (%) Ürünler Günlük Haftalık Aylık Yıllık İhtiyaç Oldukça Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Bakliyat Un Şeker Pirinç Meyve Taze Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Beyaz Et Yoğurt Bulgur c. Yemeklik Ürünlerde Satın Alma Yeri Araştırma alanında, kahvaltılık ürünlerde olduğu gibi, yemeklik ürünler de çoğunlukla marketlerden satın alınmaya başlanmıştır. (Çizelge 9). Kırmızı ve beyaz etin ilçedeki marketlerden satın alınması, bölgede hayvancılığın azalmasından kaynaklanmaktadır. Çizelge 9. Yemeklik Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Satın Alma Yeri (%) Dışarıdan Temin Bakkal Market Toptancı Pazar Komşu Edenler Ürünler (Sayı) Bakliyat Un Şeker Pirinç Meyve Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Beyaz Et Yoğurt Bulgur Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN d. Yemeklik Ürünlerde Ödeme Şekli Ürünler Çizelge 10. Yemeklik Ürünleri Dışarıdan Temin Edenlerin Ödeme Şekli (%) Peşin Taksitle Peşin+ Taksitle Ayni Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Bakliyat Un Şeker Pirinç Meyve Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Beyaz Et Yoğurt Bulgur Görüşülen ailelerin en çok kullandıkları ödeme şeklinin peşin ödeme olduğu tespit edilmiştir. Hem peşin hem de taksitle ödeme yapanlar ikinci sırada gelmektedir (Çizelge 10). e. Yemeklik Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu Araştırma alanında tarımsal üretimin azalması dolayısıyla bakliyat, un ve kırmızı et gibi ürünlerin tüketimlerinin de azaldığı saptanmıştır. Görüşülen aileler, hem hayvansal üretimin olmaması hem de kırmızı et fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle, kırmızı et tüketimlerinin negatif yönde değiştiğini belirtmişlerdir. Negatif yöndeki bu değişimin nedenlerinden bir tanesi olarak da, özellikle yaşlılıktan kaynaklanan sağlık sorunlarını göstermişlerdir. Beyaz etin hem fiyatının daha düşük olması, hem de daha sağlıklı olması pozitif yönde tüketiminin artmasına yol açmıştır. Aileler eskiden sadece bulgur tüketirken, son yıllarda pirinç tüketimlerinin arttığını ve pozitif yönde değiştiğini belirtmişlerdir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 777

16 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 11. Yemeklik Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu (%) Ürünler Pozitif Yönde Değişim Var Negatif Yönde Değişim Var Değişim Yok Bakliyat Un Şeker Pirinç Taze Meyve Taze Sebze Kurutulmuş Sebze Salça Kırmızı Et Tavuk Yoğurt Bulgur Ailelerin çoğunluğunun, taze sebze ve meyve, kurutulmuş sebze, salça, yoğurt ve bulgur tüketimlerinde değişme bulunmamaktadır (Çizelge 11). Un tüketiminde meydana gelen %44 lük negatif değişim, ailelerin hane genişliklerinin düşük olması nedeniyle fazla miktarda yufka ekmek yapmaya ihtiyaç duymamalarından kaynaklanmaktadır Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünler a. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Temin Yeri Araştırma alanındaki aileler yufka ekmek üretiminin tamamını, tereyağının ise önemli bir kısmını kendileri üretmektedir. Zeytinyağı tüketenlerin tamamı ilçeden alış veriş yapmakta, nar ekşisi tüketenlerin bir kısmı kendisi üretirken, çoğunluğunun ilçeden aldığı görülmektedir. Bu ürünlerde il merkezinden yapılan alım bulunmamaktadır (Çizelge 12) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 12. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Temin Yeri (%) Ürünler Kendisi Üretmeyenler Kendis (Dışarıdan Temin Edenler) Köy İlçe İl Üretenler Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi Yufka Ekmek Yufka ekmek yapan katılımcıların yarısı (%50.0) aylık ekmek yaparken; %26.7 si yılda bir kez; %23.3 ü ise haftalık olarak ekmek yapmaktadır. Aylık ve haftalık olarak ekmek yapan aileler aynı çatı altında kalabalık yaşayan, aynı zamanda ekmek yapacak üyesi (kol gücü) olanlardır. b. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Satın Alma Sıklığı Aileler tereyağı satın alımlarını çoğunlukla aylık; zeytinyağı ve nar ekşisi alımlarının ise aylık ya da yıllık olarak yapmaktadırlar. Bu ürünlerde günlük satın alma bulunmamaktadır (Çizelge 13). Çizelge 13. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Satın Alma Sıklığı (%) Ürünler Günlük Haftalık Aylık Yıllık İhtiyaç Oldukça Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi c. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Satın Alınan Birim Araştırma alanında zeytinyağı ve nar ekşisi tüketen ailelerin çoğunluğunun ilçedeki marketlerden alış veriş yapmaktadır. Bu ürünlerde hipermarket, toptancı ve pazardan satın alma yapılmamaktadır (Çizelge 14). 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 779

18 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim Çizelge 14. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Satın Alınan Birim (%) Dışarıdan Temin Bakkal Market Komşu Edenler Ürünler (Sayı) Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi d. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Ödeme Şekli Ürünler Çizelge 15. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürünlerde Ödeme Şekli (%) Peşin Taksitle Peşin+ Taksitle Dışarıdan Temin Edenler (Sayı) Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi Aileler dışarıdan satın aldıkları yemeklik ve kahvaltılık olabilen ürünlerde çoğunlukla peşin ödeme yapmaktadırlar (Çizelge 15). Bu ürünler marketten alındığı için, doğal olarak ayni ödeme yapılmamaktadır. e. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu Araştırma alanında görüşülen aileler, kalp sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle tereyağı tüketimlerinin oldukça düştüğünü; yine sağlık açısından sağladığı faydalar nedeniyle de zeytinyağı tüketimlerinin arttığı ifade etmişlerdir. Zeytinyağı ve nar ekşisinde önemli ölçüde tüketim artışı yani pozitif yönde değişme bulunmaktadır. Yufka ekmek tüketiminde ailelerin %57 sinde değişme olmamakla birlikte; %43 ünde yine pozitif yönde değişme bulunmaktadır (Çizelge 16) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

19 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN Çizelge 16. Yemeklik ve Kahvaltılık Olabilen Ürün Çeşitlerinde Değişme Durumu (%) Ürünler Pozitif Yönde Değişim Var Negatif Yönde Değişim Var Değişim Yok Tereyağı Zeytinyağı Nar Ekşisi Yufka Ekmek Ailelerin Tüketim Davranışlarının Değişmesini Etkileyen Kaynaklar Görüşülen ailelere gıda ürünleri tüketimlerine yön verirken hangi kaynaklardan etkilendikleri sorulmuş ve en çok etkilendikleri kaynağın televizyonlarda yayınlanan sağlıklı yaşam programlarının olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin etkilendiği kaynaklar çoğunlukla görsel medya kaynakları olup; komşu ve akrabaların diğer bir deyişle çevrenin etkisi oldukça düşüktür. Araştırma alanındaki yaklaşık her on kişiden biri (%11.0) alışveriş birimlerinden etkilenmektedir (Çizelge 17). Çizelge 17. Ailelerin Tüketim Davranışlarının Değişmesini Etkileyen Kaynaklar (%) Kaynaklar Reklamlar (TV, Radyo vb.) Sağlıkla İlgili Yayınlar (TV, Radyo vb.) Etki düzeyi Çok Orta Hiç Etkisi Düzeyde Yok Var Etkisi Var Komşu ve Akrabalar (Çevre) Alışveriş Birimleri (Promosyon, kampanya vb Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 781

20 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim 5. Ailelerin Gıda Tüketim Eğilimleri Ailelerin gıda tüketim eğilimleri, tüketim miktarı ve çeşit açısından incelenmiş ve ailelerin yaklaşık yarısı değişiklik olmayacağını ifade etmiştir (Çizelge 18). Miktar ve çeşit olarak tüketimlerinin azalacağını söyleyen aileler, neden olarak ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını belirtmiştir. Ailelerin önemli bir kısmı (%86.0) şu anda alışveriş yaptıkları birimleri değiştirmeyeceklerini belirtirken %14.0 ı ise bu birimlerin değişebileceğini vurgulamışlardır. Çizelge 18. Ailelerin Gıda Tüketim Eğilimleri (%) Değişme türü Artacak Eğilimler Azalacak Aynı kalacak Bilmiyor Miktar olarak Çeşit olarak Sonuç ve Öneriler Araştırma alanında incelenen köylerde, geleneksel köy ailesinin bazı özelliklerinde değişmeler olduğu ve kentsel nitelik kazandığını saptanmıştır. Araştırma köylerinde hane halkı ortalaması giderek düşmüş, geleneksel büyük aileden, daha küçük ve hatta tek ebeveynli ailelere kadar çeşitlenen aile tiplerine rastlanılmıştır. 15 yıl öncesinde boşanma olayının hiç olmadığı bölgede, boşanan ve tek başına ya da ailesiyle yaşayan kadınlar bulunmaktadır. Sanayileşme, kentleşme ve kente göç gibi unsurların bu değişiklikte büyük rolü olmuş; bu unsurlara bağlı olarak köy nüfusu 80 li yıllardan sonra hızla azalmış, büyük tarım arazileri olan çiftçiler bile kente göç etmiştir. Tufanbeyli den kente göçün artmasıyla beraber hanelerdeki nüfusun azalması, eskiden geniş aile olan aile yapısının artık çekirdek aileye dönüşmüş olması, ilçede ve köylerde gerek hayvancılığın gerekse bitkisel üretimin oldukça azalmış olması nedeniyle, ailelerin üretimleri azalmış ve aileler üretmedikleri ürünleri ilçedeki marketlerden ya da köy içinde üreten komşularından temin etmeye başlamışlardır. Bir diğer etken ise, kırsalda yaşayan kadınların kent hayatına özenerek tarla işleri ve hayvancılık gibi yoğun emek gerektiren işlerde çalış Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

21 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN mak istememelerinden kaynaklanmaktadır. Nüfusun azalmasıyla birlikte evde yapılan üretimin artık çok fazla ekonomik olmaması da bunda etkilidir. Geleneksel olarak devam eden ve değişmeyen tek üretim, çorbalık tarhana üretimidir. Ailelerin %97.0 ı hala kendi ürettikleri tarhanaları tüketmekte; geri kalanı da köydeki tanıdıklardan satın almaktadır. Ürünlerin satın alma sıklığı üzerinde, ürünlerin tüketime dayanıklılığı, ailelerin üretim yapıp yapmamaları ve dağlık alanlardaki iklim koşuları etkili olmaktadır. Ürünler bu koşullara bağlı olarak günlük, haftalık, aylık vb. sıklıklarla alınmaktadır. Genellikle salamura peynir gibi dayanıklı ürünler yıllık olarak alınmakta, aksi takdirde haftalık ve/veya aylık alımlar yapılmaktadır. Bununla birlikte, araştırma alanındaki ortalama aile genişliği kırsal alanlar için oldukça düşük (2.48 kişi) olup, ortalama yaş da yüksektir (44.6). Dolayısıyla aileler kalabalık nüfuslu ailelere göre daha az tüketime sahiptirler. Bu da ailelerin, özellikle zahmetli ürünleri, artık evde üretmeyip hazır almasına ve yaşlılığa bağlı olarak daha az tüketmelerine neden olmaktadır. Bu durum köylerde yardımlaşma eğilimini de azaltan bir unsurdur. Aileler kalabalık olmadıkları için fazla üretime gerek duymamakta dolayısıyla evde ürettikleri az miktardaki ürünler için komşularla yardımlaşmaya da ihtiyaçları kalmamaktadır. Köydeki bakkallar, nüfusun azalması ve ilçelere ulaşım hizmetlerinin artmasıyla birlikte köylerdeki eski varlıklarını yitirmişlerdir. Dolayısıyla aileler tüketimlerini çoğunlukla köylerine yakın ilçelerdeki marketlere kaydırmışlardır. Henüz il merkezlerinde yer alan büyük ölçekli hiperpermarket vb. yerlerden alışveriş yapma alışkanlığı oluşmamıştır. Ailelerin alışverişlerini köyden ilçe merkezlerine, bir diğer ifadeyle marketlere kaydırması ise köylerde sık rastlanan ayni ödeme biçimini de oldukça azaltmıştır. Aileler çoğunlukla peşin ödeme ile gıda ürünlerini satın almaya başlamışlardır. Kırmızı et ve beyaz etin ilçedeki marketlerden satın alınması, bölgede hayvancılığın azalmasından kaynaklanmaktadır. Bölgede görülen önemli değişimlerden bir diğeri ise, eskiden büyük ölçekli alanlarda meyve ve sebze üreten ailelerin artık üretim yapmamaları ve çoğunluk- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 783

22 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim la ilçedeki pazardan meyve-sebze satın almalarıdır. Buna neden olarak da özellikle ekonomik ve eğitim amaçlı iç göçün artmasıyla, nüfuslarındaki azalmayı göstermektedirler. Bundan daha önemli olan unsur ise ailelerin ihtiyaç duydukları tüm sebze ve meyvelerin istenilen miktar, çesit ve zamanda pazarda bulunabilme durumudur. Eskiden önemli bir şeker pancarı üreticisi konumunda olan Tufanbeyli ilçesi ve köylerinde artık neredeyse şeker pancarı üretimi bitmiş durumdadır. Aileler buna neden olarak tarım politikalarının yetersizliği ve desteklenmemelerini göstermektedirler. Şeker pancarı üreten aileler eskiden Pancar Bölge Birliği ne teslim ettikleri şeker pancarı karşılığında ihtiyaçları olan yıllık şekeri alırken; günümüzde üretim yapmadıkları için şeker ihtiyaçlarını tamamen merketlerden karşılamaktadırlar. Nüfusun azalması dışında ailelerin gıda tüketim alışkanlıklarının değişmesinde etkili olabilen bir diğer unsur ise görüşülen kişilerin yaşlılıklarına bağlı olarak sağlıklı beslenmeye özen göstermeleridir. Bu nedenle ailelerin çoğunluğu gelecekte tüketimlerinin aynı kalacağını veya azalacağı belirtmişlerdir. Ailelerin tüketim davranışlarının değişmesinde komşu ve akrabaların etkisinin oldukça az olması ve bunun yerine özellikle görsel medya kaynaklarının geçmesi ise köylerin kapalı toplum yapısının da değiştiğinin bir göstergesidir. Sonuç olarak, ülkemiz ve kırsal kesim için en önemli sorunun topraksızlaşma ve göç olduğu dikkate alınırsa, kırsal reform anlayışı içinde bütünsel bir yaklaşımla sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir. Kırsal alanda bir reform çalışmasının yapılması, ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi, alternatif istihdam alanlarının yaratılması şarttır. Aksi taktirde tarımsal üretim büyük oranda azalmaya devam edecek, kentlere göç artacak, hem köyler hem de kentler bundan olumsuz etkilenmeye devam edecektir. Sürdürülebilir üretim gelecek için öncelikli amaçlardan biri olmalıdır. Devlet politikalarının başında, toprağın verimli olarak işletilmesi, korunması ve çiftçilere tarımı özendirecek yayım hizmetlerinin götürülerek, gelir düzeylerini Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

23 Fazilet BEKTAŞ - Müge K.DAVRAN arttıracak üretim deseni oluşturmak gelmelidir. Aksi takdirde her geçen gün kötüye giden tarım sektörünü kurtarmak mümkün olmayacak, bunun gıda sektörüne yansımasını da tüketici açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Küresel ısınma ve onun kuraklık etkisinin ülkemizde meydana getirdiği rekolte düşüşü göz önüne alındığında tarım arazilerinin tarımsal üretimde kullanılması, tarım dışı amaçlarla kullanılmaması gerektiğinin önemi çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle dağlık alanların tarımsal girdi açısından ova kesimlere göre kirlenmemiş olması, organik üretim için çok önemli bir avantaj olup; mutlaka plan ve programlara alınmalı ve genç kuşaklar için istihdam yaratma amaçlı kullanılmalıdır. Ayrıca sağlık konusundaki hassasiyetleri nedeniyle ailelere mantar gibi besin değeri yüksek, sağlıklı, kolay ve düşük maliyetle yetiştirilebilecek ürünler önerilmelidir. Bu gibi önlemlerle hem istihdam hem de sağlıklı tüketim üzerinde olumlu etki yaratılabilir; uzun vadede yerinde kalkınma sağlanabilir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 785

24 Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim KAYNAKÇA ALTINTAŞ, H., 2001., Tüketici Davranışlarını Etkileyen Güncel Konular Ve Tüketici Davranışlarındaki Teorik Değişimler, (www.isguc.org, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl:2001, Cilt:3, Sayı:1, Sıra:9, No: 104. DİE, Genel Nüfus Tespiti, İdari Bölünüş, Yayın No: 2281, Ankara. DPT,1993. Türk Aile Yapısı Araştırması, Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, Yayın No: DPT:2313-SPGM:421, Ankara. OLUÇ, M.,1991. Alıcıların Davranışlarının Dinamikleri I, Pazarlama Dergisi, Yıl:5, Sayı:27,Mayıs 1991,s.2. WALTERS, C.G., Consumer Behavior Theory and Practice, Richard D.Irwin, Inc.,1974, s Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/215-31/12/215 ATARİHERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ GENEL SEKRETER AKHİSAR TİCARET BORSASI nın 215 yılında

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/06/2008. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/06/2008. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2008-30/0/2008 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.49 2.10 0.510 224,180.00 KG 114,45.50 32 ARPA YEMLİK TTS 0.45 0.5 0.4981 213,530.00 KG 10,358.70 17 ARPA YEMLİK ı: 220,824.20

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

1 MART SALI 2 MART ÇARŞAMBA 3 MART PERŞEMBE 4 MART CUMA. 150 kcal EV TİPİ POĞAÇA DOMATES ÇORBA 1,5,6 1,3,5 SERPME TÜRK KAHVALTISI/ YUMURTA 1,2

1 MART SALI 2 MART ÇARŞAMBA 3 MART PERŞEMBE 4 MART CUMA. 150 kcal EV TİPİ POĞAÇA DOMATES ÇORBA 1,5,6 1,3,5 SERPME TÜRK KAHVALTISI/ YUMURTA 1,2 Tarih / 206 Sabah Kahvaltısı Alerjen Öğle Yemeği,,6 DOMATES ÇORBA 0 kcal EV TİPİ POĞAÇA,, MART BALIK PANE RÖŞTİ HELVA,2 6 20 kcal 280 kcal.6 EZOGELİN ÇORBA 20 kcal PEKMEZLİ KEK,, 2 MART KURU FASULYE 20

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/04/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/04/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 30/0/2010 T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.0 0.328 709,56.00 KG 23,2.5 67 ARPA YEMLİK TTS 0.30 0.38 0.3550 96,560.00 KG 32,51.72 1 ARPA YEMLİK ı: 585,696.17 108 ARPA ı

Detaylı

Diyabette Beslenme. Diyabet

Diyabette Beslenme. Diyabet Diyabette Beslenme Diyabet BR.HLİ.044 Diyabet Hastası Nasıl Beslenmeli? Halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan diyabet, düzenli beslenme programı gerektirir. Düzenli ve bilinçli bir beslenme

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2015 GÖR MADDELERİN TOPLAM HACMİ HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,56 1,00 0,81 11.846.072,00 Kg 9.595.663,45 TGT 162 Buğday 0,75 0,82 0,77 18.512.140,00 Kg 14.272.294,87

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK - 30/0/2013 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA MTS 0.65 0.66 0.6521 20,000.00 KG 13,02.50 2 ARPA TTS 0.69 0.70 0.6953 97,670.00 KG 67,907.0 ARPA BİRALIK ı: 80,99.90 6 ARPA ı 80,99.90 6 MISIR

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu*

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu* Tip 2 Diyabet Hastaları için Beslenme Kılavuzu* Değerli hastalar, Hazırladığımız bu kısa kılavuz ile size günlük hayatınızda tüketeceğiniz gıda maddelerini seçerken, yönünüzü daha iyi belirleyebilmenize

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2007 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.30 0.46 0.3347 13,860.00 KG 4,470.00 12 ARPA YEMLİK ı: 4,470.00 12 ARPA ı 4,470.00 12 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.31 0.46 0.3710

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,59 0,73 0,71 585.451,00 Kg 415.847,34 MGT 15 Buğday 0,64 0,79 0,73 258.340,00 Kg 188.490,80 TGT 11 Buğday 0,68 0,69 0,68 2.205.000,00

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,55 0,73 0,68 1.092.617,00 Kg 742.357,48 MGT 14 Buğday 0,67 0,75 0,72 262.946,00 Kg 188.411,45 TGT 15 Buğday 0,50 0,74 0,68

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2006-3/2/2006 Sayfa: - 7 ARPA MTS 0.22 0.29 0.2484 73,450.00 KG 8,727.72 250 ARPA TTS 0.23 0.28 0.2446 7,50.00 KG 28,743.00 5 ARPA BİRALIK ı: 20,470.72 255 ARPA BEYAZ ARPA

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/2007-3/0/2007 Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.24 0.36 0.293 906,00.00 KG 265,69.76 7 ARPA YEMLİK MTS- 0.26 0.26 0.2600 53,800.00 KG 3,988.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.26 0.35 0.2893

Detaylı

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( )

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( ) İFTAR ZAMANI @ Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler İftara gelin hadi, hazırlandı yemekler All who wait patiently during the all day Deserve the best food and Ankara s best views Eşsiz Ankara manzarasında

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK TTS , KG 95,837.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK TTS , KG 95,837. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK T.C. Sayfa: 1-9 ARPA BİRALIK TTS 0.35 0.35 0.3500 273,820.00 KG 95,837.00 1 ARPA BİRALIK ı: 95,837.00 1 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.32 0.33 0.3190 55,020.00 KG 17,554.10 9 ARPA

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,652.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,652. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK - 30//2007 T.C. Sayfa: 1 - ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.41 0.4020 14,060.00 KG 5,652.60 2 ARPA BİRALIK ı: 5,652.60 2 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.55 0.4523 1,386,525.00 KG 627,099.79

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA BİRALIK MTS 0.34 0.42 0.377 673,660.00 KG 267,82.84 71 ARPA BİRALIK ı: 267,82.84 71 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.36 0.48 0.4056 2,560,40.00 KG 1,038,381.05

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YERLİ ÜRÜN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI n=1002 Hazırlayan: Lipa Consultancy Temmuz 2015 Genel Tüketim Alışkanlıkları 1-Alışveriş yaparken

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

TÜRK-İŞ in verileri temel alındığında mutfak enflasyonu ndaki değişim 2016 Mayıs ayı itibariyle şöyle gerçekleşti:

TÜRK-İŞ in verileri temel alındığında mutfak enflasyonu ndaki değişim 2016 Mayıs ayı itibariyle şöyle gerçekleşti: Özellikle bu yıl gıda fiyatlarında görülen gerileme mutfak harcamasına olumlu yansıdı. Ancak elde edilen ücret geliri ile yapılması gereken harcama arasındaki farklılık bir türlü kapanmadı. Günümüzde geçerli

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2009-3/2/2009 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.26 0.50 0.396,008,2 KG 322,50.23 205 ARPA OFİS-A 0.37 0.37 0.3680,802,60 KG 663,386.06 2 ARPA TTS 0.30 0.47 0.3223 777,4 KG

Detaylı

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi İFTAR MENÜ 1 Serpme İftarlıklar İftar Tabağı yeşil zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kısır ve hurma Ezogelin çorba Saray usulü piliç sarma Tereyağlı pilav, baharatlı domates ve sote sebze ile Cevizli

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2008 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.44 0.52 0.492 468,64.00 KG 230,406.30 87 ARPA TTS 0.47 0.49 0.4764 277,80.00 KG 32,059.60 8 ARPA BİRALIK ı: 362,465.90 95 ARPA YEMLİK ARPA

Detaylı

PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME

PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME FR-HYE-04-423-05 Bu broşürün amacı diyaliz hastalarında hasta ve hasta yakınlarına beslenme ile ilgili önemli noktaları hatırlatmak ve diyetimizde dikkat edilmesi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,52 0,75 0,70 664.203,00 Kg 467.103,22 MGT 10 Buğday 0,71 0,75 0,73 436.576,00 Kg 318.623,78 TGT 10 Buğday 0,60 0,79 0,69 4.540.066,00

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.37 0.37 0.360 2,380.00 KG 868.70 1 ARPA YEMLİK TTS 0.34 0.4 0.3727 19,340.00 KG 193,32.8 21 ARPA YEMLİK ı: 194,401. 22 ARPA ı 194,401. 22 MISIR

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR HUBUBATLAR ARPA BUĞDAY PİRİNÇ AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY PİRİNÇ KIRIK 0,54 0,55 0,55 43.500 KG 23.815,00 HMS 5 0,54 0,69 0,60 159.740 KG 96.195,60 HMS

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

T.C. SİVAS TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 54,

T.C. SİVAS TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 54, HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/207 T.C. Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.64 0.8 0.6994,684,490.00 KG,78,54.80 32 ARPA YEMLİK OFİS-S 0.59.95 0.900 7,795,530.00 KG 7,094,256.50 6 ARPA YEMLİK TTS 0.7 0.92 0.7634

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Hayvansal Üretim 42 (2): 53-62 (2001) Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Yusuf Çelik 1 Turgay Şengül 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/03/2009. Tarih: Sayı: 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/03/2009. Tarih: Sayı: 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2009 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.51 0.4509 529,680.00 KG 28,846.80 61 ARPA YEMLİK TTS 0.42 0.52 0.4774 290,40.00 KG 18,647.60 ARPA YEMLİK ı: 77,494.40 94 ARPA

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2007 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,37 0,48 0,39 6.455.080,00 Kg 2.517.856,63 TMO.S 29 Buğday 0,30 0,60 0,41 7.368.142,00 Kg 3.007.898,84 TGT

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/08/206 T.C. Sayfa: - 9 BESİ YEMİ TTS 0.80 0.89 0.8828 332,000.00 KG 293,00.50 42 SÜT YEMİ TTS 0.82 0.98 0.9287 74,250.00 KG 68,955.75 7 ARPA YEMLİK ı: 362,056.25 59 ARPA BEYAZ

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir 01/12/16-Perşembe Üçgen Peynir Zeytin Yeşil Haşlanmış Yumurta Domates Ihlamur Çayı Poğaça Peynirli 02/12/16-Cuma Beyaz Peynir Zeytin Siyah Bal Tereyağı Süt Peynirli Tepsi Böreği 05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 39,440.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 39,440. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2011 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.42 0.55 0.4857 49,98.00 KG 21,685.00 6 ARPA YEMLİK OFİS-S 0.49 0.50 0.492 1,576,40.00 KG 777,46.0 2 ARPA YEMLİK TTS 0.45 0.55 0.5210

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1 YETERLİ ve DENGELİ BESLENME PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ OKUL ÇAĞINDA BESLENME Okul çağı dönemi, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, besin

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

HUBUBAT T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 30/06/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 30/06/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 9 BESİ YEMİ TTS 0.77 0.95 0.8467 228,550.00 KG 93,506.95 34 SÜT YEMİ TTS 0.78 0.95 0.8630 33,000.00 KG 28,479.60 3 ARPA YEMLİK ı: 22,986.55 37 ARPA BEYAZ ARPA BEYAZ

Detaylı

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein,

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, karbonhidrat, yağ ve enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. * Bu

Detaylı

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Uluslararası ve Ulusal Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Global Mal Ticareti, 2010 yılı itibariyle US$15 trilyon

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2008 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,35 0,76 0,57 17.430.702,00 Kg 9.998.904,73 MGT 244 Buğday 0,33 0,88 0,59 6.993.740,00 Kg 4.110.588,10 TGT

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: Kızılay - Ankara Tel: (0.1) 1 - Faks: (0.1) 0-0 facebook.com/turkiskonfederasyonu twitter.com/turkiskonf

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı