BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI *"

Transkript

1 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (1) BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI * Ebru KAYNAR TUNÇEL**, Cihad DÜNDAR***, Sevgi CANBAZ**** Yıldız PEKŞEN***** ÖZ Amaç: Bu çalışma, Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi Genel Pediatri ve Yenidoğan Poliklinikleri ne başvuran 0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenme durumunu saptamak amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma, 1 Şubat- 31 Mart 2003 tarihleri arasında, polikliniğe başvuran 0-24 aylık 251 çocuğun anne sütü ile beslenme durumu, annelere anket formu uygulanarak yapılmıştır. Bulgular: Anne sütüne başlama %93.2, ilk bir saat içinde emzirmeye başlama %68.5, sadece anne sütü ile beslenen 196 bebekte, bebek her istediğinde emzirme %69.4 oranındadır. Araştırma grubunda, sadece anne sütü ile beslenme oranları, yaşı 4 aydan küçüklerde %33.0, 4-6 aylıklarda %3.7; emzirilmeyenlerin oranı ise 4 aydan küçüklerde %10.8, 4-6 aylıklarda %33.3; yaşı 6 aydan büyüklerde anne sütü ve ek gıda ile beslenme %33.0, emzirilmeme %67.0 oranında saptanmıştır. Ek gıdaya başlanmışlarda sadece anne sütü ile beslenme süresi ortalama 1.4±1.6 ay, ek gıdaya başlama zamanı 2.0±2.0 ay olup, ilk başlanan ek gıdalar, formül mama (%68.9), unlu sütlü mama (%11.5) ve inek sütüdür (%9.3). Sütten kesilmiş olan 79 (%31.5) çocukta ortalama sütten kesme zamanı 4.8±3.6 ay olup, bebeğin emmek istememesi (%34.2) ve sütün yetmemesi (%32.9) en önemli nedenlerdir. Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen veriler, araştırma grubunda anne sütü ile beslenme durumunun Dünya Sağlık Örgütü önerilerinin ve Türkiye verilerinin oldukça gerisinde olduğunu gösterir niteliktedir. Anahtar Sözcükler: Emzirme, yenidoğan, ek gıda ABSTRACT Searching Breastfed Status of Children of 0-24 Months Applied to a University Hospital Purpose: To identify breastfeeding status of children who were 0-24 months ages and who applied to policlinic. Method: The descriptive type study has been conducted between 1 February- 31March The breastfeeding status of participants has been interrogated with questionnaire form with their mothers. Results: The breastfeeding initiation was 93.2%, breastfeeding initiation of in the first hour of life was 68.5%. Of the 196 exclusively breastfed babies, 69.4% were breastfed whenever the baby wanted. The rate of exclusively breastfeeding, for the ages less than 4 months was 33.0%, for the ages 4-6 months was 3.7%; the rate of discontinuation of breastfeeding, the age less than 4 months was 10.8%, the age 4-6 months was 33.3%; for the age more than 6 months initiation of supplementary food was 33.0%, discontinuation of breastfeeding was 67.0%. The mean exclusively breastfeeding period was 1.4±1.6 months; initiation of the weaning period was 2.0±2.0 months. The first preferred supplementary foods were formula (68.9%), pudding (11.5%) and cow milk (9.3%). For 79 (31.5%) children in whom was stopped breastfeeding, the mean time of breastfeeding discontinuation was 4.8±3.6 months. The common reasons were the unwillingness of children (34.2%) and insufficiency of milk (32.9%). Conclusion: Data obtained in this study show that breastfeeding status of participants was worse than both World Health Organizations recommendations and Turkey in general. food Key Words: Breastfeeding, infant, supplementary * * IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi nde poster bildiri olarak sunulmuştur (Kasım 2004, Ankara). ** Arş. Gör. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Samsun *** Doç. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Samsun **** Yrd. Doç. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Samsun ***** Prof. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Samsun 1

2 Tunçel, Dündar, Canbaz, Pekşen GİRİŞ Yenidoğanın sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için, süt çocukluğu döneminde yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Anne sütü, içeriği yeni doğanın gereksinimlerine göre değişmesi, enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik taşıması, bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini ilk 4-6 ay tek başına karşılaması ve ekonomik olması gibi özellikleri nedeni ile bebekler için en uygun besindir. İlk 4-6 ay bebeğe, anne sütüne ek olarak su dahi verilmemesi, ek gıdalara 4-6 aylar arasında başlandıktan sonra, anne sütünün ek gıda desteği ile bebek bir yaşına gelinceye kadar verilmesi önerilmektedir. Gelir düzeyi düşük, çevre sağlığı koşulları iyi olmayan toplumlarda anne sütünün başta ishal olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan koruyucu etkisinin olması nedeni ile ve yeterli hayvansal kaynaklı protein sağlanamadığı durumlarda bebeklerin bir yıldan daha uzun süre emzirilmeleri önerilmektedir (Coşkun 1995, Küçüködük 2002, Özalp 1995). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) nun 1990 yılında yayımladığı Innocenti Bildirgesi nde de; kadınların yaygın bir şekilde emzirme uygulamalarına olanak sağlayacak bir ortamın oluşturulması, yaşamın ilk 4-6 ayına kadar sadece anne sütü ile, bunu izleyen dönemde de yeterli ek gıda desteği ile anne sütüne devam edilmesi önerilmektedir. Innocenti Bildirgesi içindeki bilgiler bu gün için de güncel ve en doğru bilgilerdir. Bu bildirgeyi uygulayan hastanelere de Bebek Dostu Hastane ünvanı verilmektedir (Tunçbilek 1995). Ülkemizde yapılan araştırmalar emzirmenin yaygın olduğunu ve doğumdan sonraki ilk aylarda hemen her bebeğin anne sütü ile beslendiğini göstermektedir. Ancak emzirme süresi uzun olmasına karşılık ek gıdalara erken ya da çok geç başlanması sorun oluşturmakta ve malnutrisyona yol açmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 (TNSA 2003) sonuçlarına göre annelerin %96.8 i doğumdan sonra bebeklerini emzirmeye başlamakta ve bebekler ortanca 14 ay emzirilmektedir. Ancak iki ay içinde sadece anne sütü ile beslenme oranı %43.5 e düşerken, sadece anne sütü ile beslenme ortanca süresi bir aydan kısadır (0.7 ay) (Yiğit ve Tezcan 2004). Bu araştırma, Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi Genel Pediatri ve Yenidoğan Poliklinikleri ne (OMÜTF GPYP) başvuran 0-24 aylık çocukların süt çocukluğu dönemindeki beslenme durumlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. YÖNTEM 1 Şubat-31 Mart 2003 tarihleri arasında, OMÜTF GPYP ne başvuran ve yaşı 0-24 ay arasında olan 251 çocuğun annesine, yüz yüze görüşme tekniği ile, 20 soruluk anket formu uygulanarak yapılan bu araştırma, tanımlayıcı tiptedir. Uygulanan anket formunda; annenin sosyo-demografik özellikleri, çocuğun emzirilme durumu ve ek besin alması ile ilgili sorular yer almıştır. Sadece anne sütü ile beslenme anne sütüne ek olarak bebeğe su dahi verilmemesi olarak tanımlanmıştır. Pilot çalışma OMÜTF Pediatri Servisinde yapılmıştır. Araştırmaya alınan çocuklardan dokuzunun ikiz kardeşi olduğundan, anne sayısı 242 dir. Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, ki-kare testi kullanılmıştır. Merkezi ölçütler, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. BULGULAR Araştırmaya alınan 251 çocuğun 112 si (%44.6) kız, 139 u (%55.4) erkek; 139 u (%55.4) 0-6 ay, 112 si (%44.6) ise 7-24 ay yaş grubunda olup, yaş ortalamaları 7.7±7.6 ay olarak saptandı. Annelerinin yaş ortalaması 27.7±5.5 yıl olup, 95 i (%39.3) yaş grubunda ve 122 si (%50.4) ilkokul mezunu idi. Çoğunluğu kentsel alanda oturan annelerin (%72.9), 7 si (%2.9) dışında tamamı sosyal bir güvenceye sahipti. Annelerin yaş, eğitim düzeyi, sosyal güvence ve yerleşim yeri özellikleri Tablo 1 de sunulmuştur. Doğumların 124 ünün (%51.2) sezaryen yolu ile, 231 inin (%95.4) hastanede, 154 ünün (%63.6) hekim, 80 inin (%33.1) ebe-hemşire yardımı ile gerçekleştiği saptandı. Annelerin 91 inin (%37.6) son gebeliği sırasında ve doğum sonrası dönemde emzirme ile ilgili bilgi almadığı, bilgi alan 151 (%62.4) annenin bilgi kaynaklarının ise sırası ile, ebe-hemşire (%56.3), yazılıgörsel basın (%27.8), hekim (%10.6) ve akrabaarkadaş (%5.3) olduğu belirlendi. 2

3 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (1) Tablo 1. Annelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı Özellik Sayı % Yaş Grubu(Yıl) Eğitim Düzeyi Okur-yazar Değil Okur-yazar İlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise Mezunu Üniversite Mezunu Sosyal Güvence Durumu Emekli Sandığı SSK Bağ-kur Yeşil Kart Yok Yerleşim Yeri Kırsal Kentsel TOPLAM sinin (%24.7) bir saatten sonra emzirilebildiği saptandı. Doğumları spontan vajinal yol ile olanların 93 ü (%85.3), sezaryen ile olanların 79 u (%63.2) doğum sonrası ilk bir saat içinde emzirilmeye başlanmış olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (X 2 =13.5, p<0.001). Ancak, annenin eğitimi, doğumun yapıldığı yer ve yerleşim yerine göre doğum sonu ilk emzirme zamanları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmadı. İlk bir saat içinde emzirilmeye başlanamayan 62 (%24,7) bebeğin, bebeğin hastalığı nedeni ile anneden ayrı olması (%14.0), bebeğin emmemesi (%5.6) ve annenin sütünün gelmemesi (%5.1) nedenleri ile geç emzirildiği belirlendi. Anne sütü ile hiç beslenemeyen 17 (%6.8) bebeğe ise, bebeğin hastalığı nedeni ile anneden ayrı olması (%3.5), bebeğin emmemesi (%2.4) ve annenin sütünün gelmemesi (%0.8) nedenleri ile anne sütü verilemediği saptandı. Sadece anne sütü ile beslenen (su dahi almadan), bebeklerin 136 sının (%69.4) bebek her istediğinde, 60 ının (%30.3) düzenli aralıklarla emzirildiği bulundu. Araştırma sırasında çocukların 38 inin (%15.1) sadece anne sütü, 30 unun (%11 9) anne sütü ve su, 87 sinin (%34.7) anne sütü ve ek gıda ile beslenmekte olduğu, 79 unun (%31.5) sütten kesilmiş olduğu saptandı. Araştırma sırasında çocukların beslenme durumunun yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 2 de sunulmuştur. Bir süre emzirilen 234 (%93.2) bebeğin, 172 sinin (%68.5) doğumdan sonraki ilk bir saat içinde, Tablo 2. Çocukların Araştırma Sırasındaki Beslenme Durumunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Yaş Grupları (Ay) Sadece ve Su ve Ek Gıda Kesilmiş Hiç Anne Sütü Almamış TOPLAM n % n % n % n % n % n % < > TOPLAM

4 Tunçel, Dündar, Canbaz, Pekşen Araştırma grubunun emzirme öyküsü sorgulandığında; 196 sının (%78.1) sadece anne sütü, 2 sinin (%0.8) su ve anne sütü, 36 sının (%14.3) anne sütü ve ek gıda ile beslenmeye başladığı, 17 sinin (%6.8) hiç emzirilmediği bulundu. Herhangi bir ek gıda verilmeksizin su vermeye başlama süresi ortalama 23.7 ± 28.7 gün idi. İlk ek gıda olarak, bebeklerin 126 sına (%68.9) formül mama, 21 ine (%11.5) unlu sütlü mama ve 17 sine (%9.3) inek sütü başlanmıştır. Diğer ek gıdalar Tablo 3 de sunulmuştur. Tablo 3. Ek Gıdaların Alma Durumuna Göre Dağılımı Ek Gıdalar Alan Hiç Anne Sütü Almayan TOPLAM Sayı %* Sayı %* Sayı %* Formül Mama Unlu Sütlü Mama İnek Sütü Yoğurt Meyve Suyu Yumurta Sarısı TOPLAM *Sütun % si Ek gıdaya başlanmış 166 (%66.1) çocuktan 128 i (%51.0) sadece anne sütü ile beslenmiş olup, bunların sadece anne sütü ile beslenme süreleri ortalama 1.4±1.6 ay olduğu, 114 (%45.4) çocuğun 4 aydan az, 13 (%5.2) çocuğun 4-6 ay arası, 1 (%0.4) çocuğun ise 6 aydan uzun süre sadece anne sütü ile beslendiği saptandı. Ek gıdaya başlanmış 166 (%66.1) çocuğun ortalama ek gıdaya başlama zamanı 2.04±2.04 ay olup, 124 (%49.4) çocuğa 4 aydan önce, 38 (%15.1) çocuğa 4-6 ay arası, 4 (%1.6) çocuğa da 6 aydan sonra ek gıda başlandığı saptandı. Anne sütünden kesilmiş olan 79 (%31.5) çocuğun ortalama emzirme süresi 4.8±3.6 ay olup, çocukların 37 sinin (%14.7) 4 aydan az, 21 inin (%8.4) 4-6 ay arası, 21 inin (% 8.4) 6 aydan uzun süre emzirildiği saptandı. Bebeklerin 27 si (%34,2) bebeğin emmek istememesi, 26 sı ( %32.9) anne sütünün yetmemesi nedenleri ile anne sütünden kesilmişti. Anne sütünden kesme nedenlerinin dağılımı Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4. nden Kesme Nedenlerinin Dağılımı Neden Sayı % Bebeğin Emmek İstememesi 27 34,2 Sütün Yetmemesi Bebeğin Hastalığı Annenin Hastalığı Ek Besine Geçme Gebelik Diğer TOPLAM TARTIŞMA Araştırma grubunda, anne sütüne başlama %93.2 oranında olup, Türkiye verileri ile benzerlik göstermektedir (Açık, Dinç, Benli ve ark 1999, Alikaşifoğlu, Erginöz, Taşdelen Gür ve ark 2000, Erdöl, Karagüzel, Demirbağ ve ark 1996, Ertan, Oksel ve Taneli 1999, Genç,Güneş ve Pehlivan 1998, İrgil, Akış, Aydın ve ark 2001, Karatoprak, Yazar, Önal Sönmez ve ark 2003, Şahin 2003, Tunçbilek, Kurtuluş ve Hancıoğlu 1999, Uskun, Örmeci ve Öztürk 2001, Yapıcıoğlu, Tutak, Yıldızdaş ve ark 2002, Yiğit ve Tezcan 2004). Ülkemizde yapılan araştırmalar emzirmenin yaygın olduğunu ve doğumdan sonraki ilk aylarda hemen her bebeğin anne sütü ile beslendiğini göstermektedir. Ancak emzirme süresi uzun olmasına karşılık ek gıdalara erken ya da gıdalara çok geç başlanması sorun oluşturmakta ve malnutrisyona yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF in emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi nde doğum hizmetlerinin rolüne ilişkin önerileri kapsayan başarılı emzirme ile ilgili 10 öneri sine uyarak henüz doğmuş olan bebeğin doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde anne ile ten-tene temas etmesi sağlanmalıdır. Böylece süt oluşumu artırılabilir (Tunçbilek 1995). Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; bebeklerin %68.5 inin ilk bir saat içinde emzirilmeye başlandığı ve %69.4 ünün bebek her istediğinde emzirildiği saptanmıştır. Daha önce yapılan araştırmalarda ilk bir saat içinde emzirmeye başlama oranları birbirinden oldukça farklı ancak bu araştırmada bulunan sonucun gerisindedir (Açık, Dinç, Benli ve ark 1999, Şahin 2003, Tunçbilek, Kurtuluş ve Hancıoğlu 1999, Uskun, Örmeci ve Öztürk 2001, Yiğit ve Tezcan 2004). Bebeğin ilk yarım saat içinde emzirilmeye başlanması pek çok etkenden (doğum şekli, hastanenin koşulları, 4

5 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (1) postpartum sağlık sorunları olması vb) dolayı gecikebilir, ancak emzirme sıklığı annenin emzirme konusundaki bilgi ve isteğine bağlıdır. Annelerin %37.6 sının son gebelikleri veya doğum sonrası emzirme ile ilgili bilgi almadıkları saptanmıştır. Doğumların %95.4 ünün hastanede gerçekleştiği göz önüne alındığında, annelerin tamamına yakınının, en azından bir kez sağlık personeli ile karşılaştığı ve bu durumun kaçırılmış fırsat olduğu söylenebilir. "Başarılı Emzirmede 10 Adım" stratejileri çerçevesinde değerlendirilen ve doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli yardımıyla annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler "Bebek Dostu Hastane" unvanını almaktadır (Sağlık Bakanlığ, 2003). Bebek Dostu Hastane kavramı 10 yıldan uzun süredir uygulamada olmasına karşın ilimizdeki hastanelerden yalnızca biri Bebek Dostu Hastane olup, OMÜTF henüz bu uygulama kapsamında değildir. Araştırma grubunun sadece anne sütü ile beslenme süresi ortalama 1.4±1.6 ay olup, 4 aydan az sadece anne sütü ile beslenme %45.4 oranında saptanmıştır. Ek gıdaya başlama zamanı ortalama 2.04±2.04 ay, ortalama emzirme süresi 4.8±3.6 ay olarak saptanmıştır. Çocukların %14.7 si 4. aydan önce sütten kesilmiştir. Türkiye de yapılan çeşitli araştırmalarda ilk 4 ay sadece anne sütü ile beslenme oranları %54.0 ile %65.2 arasında (Açık, Dinç, Benli ve ark 1999, Genç,Güneş ve Pehlivan 1998, Yapıcıoğlu, Tutak, Yıldızdaş ve ark 2002), ortalama ek gıda başlama zamanları 3.5±1.3 ile 4.6±1.8 ay arasında (Alikaşifoğlu, Erginöz, Taşdelen Gür ve ark 2000, Ertan, Oksel ve Taneli 1999, Karatoprak, Yazar, Önal Sönmez ve ark 2003, Şahin 2003, Tunçbilek, Kurtuluş ve Hancıoğlu 1999, Yiğit ve Tezcan 2004) emzirme süreleri 6.2±3.9 ile 10.4±6.43 ay arasında değiştiği belirtilmektedir (Alikaşifoğlu, Erginöz, Taşdelen Gür ve ark 2000, Ertan, Oksel ve Taneli 1999, İrgil, Akış, Aydın ve ark 2001, Karatoprak, Yazar, Önal Sönmez ve ark 2003, Şahin 2003, Tunçbilek, Kurtuluş ve Hancıoğlu 1999, Uskun, Örmeci ve Öztürk 2001, Yılmaz, Gürakan, Akgün ve ark 2002, Yiğit ve Tezcan 2004,). Bu araştırmada saptanan sadece anne sütü verme süresi, ek gıda başlama zamanı ve emzirme süreleri Türkiye verilerinin ve olması gerekenin altındadır. Bu araştırmada, ek gıdalara erken başlanması ve ilk başlanan ek gıda olarak annelerin büyük kısmının (%68.9) formül mamayı tercih etmelerinde annelerin sıklıkla kentsel bölgeden gelmelerinin rolü olabileceği düşünülmektedir. Çünkü anneler reklamların da etkisi ile formül mamaları, anne sütüne eş değer olduğu düşüncesi ile, ek gıda olarak görmemektedirler. Sağlık alanında hizmet veren herkes bu konuda sorumluluk hissetmeli ve fırsatını bulduğu her an annelere, bebekleri için en gerekli, en iyi besinin kendi sütleri olduğu yönünde bilgi vermelidir. Benzer şekilde Uskun ve ark.nın (2001) bir üniversite hastanesinde yaptıkları araştırmada bebeklere en erken formül mama başlandığı bulunmuştur. Diğer taraftan, Genç, Güneş ve Pehlivan ın (1998),ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezine başvuranlarda yaptıkları araştırmada annelerin tamamına yakını ilk ek gıda olarak meyve suyu başlamış, Açık, Dinç, Benli ve ark nın (1999) Elazığ ilinde yaptığı araştırmada ise annelerin yarıdan fazlasının bebekleri 4 aylık olduğunda tüm besin gruplarından verdikleri saptanmıştır. Emzirmeyi sonlandırma nedenlerinin başında bebeğin emmek istememesinin (%34.2) ve sütün yetmemesinin (%32.9) gelmesi daha önce yapılan araştırmalarla uyumludur(genç,güneş ve Pehlivan 1998, İrgil, Akış, Aydın ve ark 2001). Bu nedenlerin ikisinin de önlenebilir nedenler olması emzirme konusunda annelere etkin bir eğitim vererek emzirme süresinin uzatılabileceği yönünde umut vericidir. Sonuç olarak, doğumdan sonra anne sütü başlandığı halde ek gıdalara ve suya erken başlanması Türkiye de yapılan çeşitli araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmada da önemli bir sorun olarak saptanmış, ayrıca anne sütüne devam süresi kısa bulunmuştur. Bu durumun, araştırmanın yapıldığı evrenin özelliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Yenidoğanın, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için anne sütü ile beslenmek en temel hakkıdır. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin doğar doğmaz emzirilmeye başlanmasını, ilk 4-6 ay sadece anne sütü verilmesini ve emzirmeye 12 ay devam edilmesini önermektedir. Bunun için annelerin bebek sahibi olmadan önce ve olduktan sonra, anne sütü ve emzirme ile ilgili yeterli bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. 5

6 Tunçel, Dündar, Canbaz, Pekşen KAYNAKLAR Açık Y, Dinç E, Benli S, Tokdemir M (1999) Elazığ ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu çocuğu olan kadınların bebek beslenmesi ve anne sütü konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları: T Klin Pediatri, 8: Alikaşifoğlu M, Erginöz E, Taşdelen Gür E, Batlaş Z, Arvas A (2000) Bir üniversite hastanesine devam eden annelerde tek başın anne sütü verme süresine etki eden faktörler: Türk Pediatri Arşivi, 35: Coşkun T (1995) İle Beslenme: Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler, Tunçbilek E (Ed.), 3. baskı. Ankara, s Erdöl H, Karagüzel G, Demirbağ C, Mocan H (1996) Trabzon yöresinde anne sütü verme alışkanlığının eğitim durumu ile ilişkisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 13(1): Ertan P, Oksel F, Taneli B (1999) The Effect of Breastfeeding Periods on Childhood Diseases in Manisa Region: T Klin J Med Res, 17: Genç M, Güneş G, Pehlivan E (1998) Bebeklerimizi nasıl büyütüyoruz?: Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 5(2-3): İrgil E, Akış N, Aydın N, Pala K, Aytekin N (2001) Gemlik teki bebeklerin anne sütü ile beslenme durumları ve bunu etkileyen etmenler: I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi Kitabı, s Karatoprak N, Yazar S, Önal Sönmez E, Nuhoğlu Ç, Yavrucu S, Özgüner A (2003) Anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Çocuk Dergisi, 3(1): Küçüködük Ş (Ed), (2002) Anne ve Babanın El Kitabı, s Özalp İ (1995)Ek Gıdalara Başlama Zamanı, nden Ayrılma Dönemi ve Yapay Beslenme: Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler, Tunçbilek E (Ed), 3. baskı. Ankara, s Sağlık Bakanlığı (2003) Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi ve Desteklenmesi. adetay&id=540&kelime=bebek%20dostu%20hastane &page= ( tarihli erişim) Şahin S (2003) Süt çocuğu beslenmesinde ailelerin tutumları, gerisindeki sosyal faktörler ve sonuçlarının irdelenmesi: Okmeydanı Tıp Dergisi, 20(2): Tunçbilek E (1995) Türkiye de Bebek Ölümleri ve Nedenleri: Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler, Tunçbilek E (Ed), 3ncü Baskı, Ankara, s Tunçbilek E, Kurtuluş E, Hancıoğlu A (1999) Bebeklerin, çocukların ve annelerin beslenmesi:türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998, Ankara, s Uskun E, Örmeci A, Öztürk M (2001) Bir üniversite hastanesine başvuran çocuklarda anne sütü alma durumu: Göztepe Tıp Dergisi, 16(4): Yapıcıoğlu H, Tutak E, Yıldızdaş D, Narlı N, Evliyaoğlu N, Satar M (2002) Hemşirelerin anne sütü ile ilgili bilgileri, anne olan hemşirelerin anne sütü ile beslenmedeki tutumları: Klinik Bilimler & Doktor, 8(1): Yılmaz G, Gürakan B, Akgün S, Özbek N (2002) Factors influencing breastfeeding for working mothers: The Turkish Journal of Pediatrics, 44: Yiğit E K, Tezcan S (2004) Bebeklerin beslenme alışkanlıkları, çocukların ve annelerin beslenme durumu, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara: Ekim, s

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Breastfeeding and nutrition patterns of babies in Burdur Binali Çatak*,

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(4)247-252 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler + Feray Çetin*,

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3 Araştırma Makalesi/Original Article ISPARTA İLİ NDEKİ SAĞLIK OCAKLARINDA KULLANILAN GEBE-LOHUSA İZLEM FİŞLERİNİN KAYIT YETERLİLİK DURUMU VE VERİLEN HİZMET YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Registration

Detaylı

Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları*

Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 39-44 / Mayıs 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları*

Detaylı

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012 1-12 AY ARASI BEBEKLERDE PAMUKCUK ENFEKSİYONU VE ANNELERİN TEDAVİYE YÖNELİK KULLANDIKLARI GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR Birsel Canan DEMİRBAĞ 1, Meltem Kürtüncü TANIR 2, Sema KUĞUOĞLU 3 ÖZET Çalışma A Aile Sağlığı

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU **

Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU ** GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 5. ve 6. SINIF KIZ ÖĞRENCİLERİN MENSTRUASYON FİZYOLOJİSİNE İLİŞKİN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ (*) Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 E-ISSN 2148-5348 ISSN 1300-0853 SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ JOURNAL OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINI THE PUBLICATION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION MART NİSAN 2015 CİLT 24

Detaylı

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları P TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (5) Araştırma/Research Article 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları 1 2 Gamze EğriP P, Zehra GölbaşıP

Detaylı

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*,

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 T AD ARAŞTIRMA Yeni doğum yapmış kadınların empatik iletişim beklentilerinin ebe/hemşireler tarafından karşılanma durumu Gül Pınar 1, Tevfik Pınar 2 1 Başkent

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri The Problems and Anxiety Levels of Women Who Had Elective or Therapeutic Abortion (Araştırma) Doç. Dr.

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi Nesime Güzel ERTOP *, Birsen ALTAY * * Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 MEDICAL SCIENCES Received: August 2010 Accepted: October 2010 Sermin Timur Series : 1B Inonu University

Detaylı

HEMAR-G. Anne Adaylarının Fetüs Hakları Konusundaki Bilgi Durumları* HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. Özet

HEMAR-G. Anne Adaylarının Fetüs Hakları Konusundaki Bilgi Durumları* HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. Özet HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Anne Adaylarının Fetüs Hakları Konusundaki Bilgi Durumları* Sevil BİÇER** Filiz ŞAHİN** Hacer ALAN*** Dilek KARAKUŞ**** Gülşah ÇELİK***** ** Öğr. Gör.,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Türkiye de 6-17 Aylık Çocuklarda ve Annelerinde Hemoglobin Ferritin D -Vitamini Düzeyi ve Demir Eksikliği Anemisi Durum Belirleme Yürütülen Programların Değerlendirilmesi Araştırması Gazi Üniversitesi

Detaylı

Hastane Temizlik Elemanları ve Mesleki Enfeksiyon Riski: Bilgi ve Davranışlar Üzerine Bir Çalışma +

Hastane Temizlik Elemanları ve Mesleki Enfeksiyon Riski: Bilgi ve Davranışlar Üzerine Bir Çalışma + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 7-12 (2009) Hastane Temizlik Elemanları ve Mesleki Enfeksiyon Riski: Bilgi ve Davranışlar Üzerine Bir Çalışma + Özlem Terzi*, Servet Aker**, Özgür Terzi***,

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi*

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi* Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi* Nülüfer Erbil** Gülcan Sağlam*** Özet

Detaylı

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin aile içi şiddet konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi*

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin aile içi şiddet konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi* Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin aile içi şiddet konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi* Ebru Kaynar Tunçel, Cihad Dündar, Yıldız Peşken Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Sezaryen ile Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi

Sezaryen ile Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 Ocak 2014 Sezaryen ile Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem

Detaylı