BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI *"

Transkript

1 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (1) BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI * Ebru KAYNAR TUNÇEL**, Cihad DÜNDAR***, Sevgi CANBAZ**** Yıldız PEKŞEN***** ÖZ Amaç: Bu çalışma, Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi Genel Pediatri ve Yenidoğan Poliklinikleri ne başvuran 0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenme durumunu saptamak amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma, 1 Şubat- 31 Mart 2003 tarihleri arasında, polikliniğe başvuran 0-24 aylık 251 çocuğun anne sütü ile beslenme durumu, annelere anket formu uygulanarak yapılmıştır. Bulgular: Anne sütüne başlama %93.2, ilk bir saat içinde emzirmeye başlama %68.5, sadece anne sütü ile beslenen 196 bebekte, bebek her istediğinde emzirme %69.4 oranındadır. Araştırma grubunda, sadece anne sütü ile beslenme oranları, yaşı 4 aydan küçüklerde %33.0, 4-6 aylıklarda %3.7; emzirilmeyenlerin oranı ise 4 aydan küçüklerde %10.8, 4-6 aylıklarda %33.3; yaşı 6 aydan büyüklerde anne sütü ve ek gıda ile beslenme %33.0, emzirilmeme %67.0 oranında saptanmıştır. Ek gıdaya başlanmışlarda sadece anne sütü ile beslenme süresi ortalama 1.4±1.6 ay, ek gıdaya başlama zamanı 2.0±2.0 ay olup, ilk başlanan ek gıdalar, formül mama (%68.9), unlu sütlü mama (%11.5) ve inek sütüdür (%9.3). Sütten kesilmiş olan 79 (%31.5) çocukta ortalama sütten kesme zamanı 4.8±3.6 ay olup, bebeğin emmek istememesi (%34.2) ve sütün yetmemesi (%32.9) en önemli nedenlerdir. Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen veriler, araştırma grubunda anne sütü ile beslenme durumunun Dünya Sağlık Örgütü önerilerinin ve Türkiye verilerinin oldukça gerisinde olduğunu gösterir niteliktedir. Anahtar Sözcükler: Emzirme, yenidoğan, ek gıda ABSTRACT Searching Breastfed Status of Children of 0-24 Months Applied to a University Hospital Purpose: To identify breastfeeding status of children who were 0-24 months ages and who applied to policlinic. Method: The descriptive type study has been conducted between 1 February- 31March The breastfeeding status of participants has been interrogated with questionnaire form with their mothers. Results: The breastfeeding initiation was 93.2%, breastfeeding initiation of in the first hour of life was 68.5%. Of the 196 exclusively breastfed babies, 69.4% were breastfed whenever the baby wanted. The rate of exclusively breastfeeding, for the ages less than 4 months was 33.0%, for the ages 4-6 months was 3.7%; the rate of discontinuation of breastfeeding, the age less than 4 months was 10.8%, the age 4-6 months was 33.3%; for the age more than 6 months initiation of supplementary food was 33.0%, discontinuation of breastfeeding was 67.0%. The mean exclusively breastfeeding period was 1.4±1.6 months; initiation of the weaning period was 2.0±2.0 months. The first preferred supplementary foods were formula (68.9%), pudding (11.5%) and cow milk (9.3%). For 79 (31.5%) children in whom was stopped breastfeeding, the mean time of breastfeeding discontinuation was 4.8±3.6 months. The common reasons were the unwillingness of children (34.2%) and insufficiency of milk (32.9%). Conclusion: Data obtained in this study show that breastfeeding status of participants was worse than both World Health Organizations recommendations and Turkey in general. food Key Words: Breastfeeding, infant, supplementary * * IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi nde poster bildiri olarak sunulmuştur (Kasım 2004, Ankara). ** Arş. Gör. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Samsun *** Doç. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Samsun **** Yrd. Doç. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Samsun ***** Prof. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Samsun 1

2 Tunçel, Dündar, Canbaz, Pekşen GİRİŞ Yenidoğanın sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için, süt çocukluğu döneminde yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Anne sütü, içeriği yeni doğanın gereksinimlerine göre değişmesi, enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik taşıması, bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini ilk 4-6 ay tek başına karşılaması ve ekonomik olması gibi özellikleri nedeni ile bebekler için en uygun besindir. İlk 4-6 ay bebeğe, anne sütüne ek olarak su dahi verilmemesi, ek gıdalara 4-6 aylar arasında başlandıktan sonra, anne sütünün ek gıda desteği ile bebek bir yaşına gelinceye kadar verilmesi önerilmektedir. Gelir düzeyi düşük, çevre sağlığı koşulları iyi olmayan toplumlarda anne sütünün başta ishal olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan koruyucu etkisinin olması nedeni ile ve yeterli hayvansal kaynaklı protein sağlanamadığı durumlarda bebeklerin bir yıldan daha uzun süre emzirilmeleri önerilmektedir (Coşkun 1995, Küçüködük 2002, Özalp 1995). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) nun 1990 yılında yayımladığı Innocenti Bildirgesi nde de; kadınların yaygın bir şekilde emzirme uygulamalarına olanak sağlayacak bir ortamın oluşturulması, yaşamın ilk 4-6 ayına kadar sadece anne sütü ile, bunu izleyen dönemde de yeterli ek gıda desteği ile anne sütüne devam edilmesi önerilmektedir. Innocenti Bildirgesi içindeki bilgiler bu gün için de güncel ve en doğru bilgilerdir. Bu bildirgeyi uygulayan hastanelere de Bebek Dostu Hastane ünvanı verilmektedir (Tunçbilek 1995). Ülkemizde yapılan araştırmalar emzirmenin yaygın olduğunu ve doğumdan sonraki ilk aylarda hemen her bebeğin anne sütü ile beslendiğini göstermektedir. Ancak emzirme süresi uzun olmasına karşılık ek gıdalara erken ya da çok geç başlanması sorun oluşturmakta ve malnutrisyona yol açmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 (TNSA 2003) sonuçlarına göre annelerin %96.8 i doğumdan sonra bebeklerini emzirmeye başlamakta ve bebekler ortanca 14 ay emzirilmektedir. Ancak iki ay içinde sadece anne sütü ile beslenme oranı %43.5 e düşerken, sadece anne sütü ile beslenme ortanca süresi bir aydan kısadır (0.7 ay) (Yiğit ve Tezcan 2004). Bu araştırma, Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi Genel Pediatri ve Yenidoğan Poliklinikleri ne (OMÜTF GPYP) başvuran 0-24 aylık çocukların süt çocukluğu dönemindeki beslenme durumlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. YÖNTEM 1 Şubat-31 Mart 2003 tarihleri arasında, OMÜTF GPYP ne başvuran ve yaşı 0-24 ay arasında olan 251 çocuğun annesine, yüz yüze görüşme tekniği ile, 20 soruluk anket formu uygulanarak yapılan bu araştırma, tanımlayıcı tiptedir. Uygulanan anket formunda; annenin sosyo-demografik özellikleri, çocuğun emzirilme durumu ve ek besin alması ile ilgili sorular yer almıştır. Sadece anne sütü ile beslenme anne sütüne ek olarak bebeğe su dahi verilmemesi olarak tanımlanmıştır. Pilot çalışma OMÜTF Pediatri Servisinde yapılmıştır. Araştırmaya alınan çocuklardan dokuzunun ikiz kardeşi olduğundan, anne sayısı 242 dir. Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, ki-kare testi kullanılmıştır. Merkezi ölçütler, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. BULGULAR Araştırmaya alınan 251 çocuğun 112 si (%44.6) kız, 139 u (%55.4) erkek; 139 u (%55.4) 0-6 ay, 112 si (%44.6) ise 7-24 ay yaş grubunda olup, yaş ortalamaları 7.7±7.6 ay olarak saptandı. Annelerinin yaş ortalaması 27.7±5.5 yıl olup, 95 i (%39.3) yaş grubunda ve 122 si (%50.4) ilkokul mezunu idi. Çoğunluğu kentsel alanda oturan annelerin (%72.9), 7 si (%2.9) dışında tamamı sosyal bir güvenceye sahipti. Annelerin yaş, eğitim düzeyi, sosyal güvence ve yerleşim yeri özellikleri Tablo 1 de sunulmuştur. Doğumların 124 ünün (%51.2) sezaryen yolu ile, 231 inin (%95.4) hastanede, 154 ünün (%63.6) hekim, 80 inin (%33.1) ebe-hemşire yardımı ile gerçekleştiği saptandı. Annelerin 91 inin (%37.6) son gebeliği sırasında ve doğum sonrası dönemde emzirme ile ilgili bilgi almadığı, bilgi alan 151 (%62.4) annenin bilgi kaynaklarının ise sırası ile, ebe-hemşire (%56.3), yazılıgörsel basın (%27.8), hekim (%10.6) ve akrabaarkadaş (%5.3) olduğu belirlendi. 2

3 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (1) Tablo 1. Annelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı Özellik Sayı % Yaş Grubu(Yıl) Eğitim Düzeyi Okur-yazar Değil Okur-yazar İlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise Mezunu Üniversite Mezunu Sosyal Güvence Durumu Emekli Sandığı SSK Bağ-kur Yeşil Kart Yok Yerleşim Yeri Kırsal Kentsel TOPLAM sinin (%24.7) bir saatten sonra emzirilebildiği saptandı. Doğumları spontan vajinal yol ile olanların 93 ü (%85.3), sezaryen ile olanların 79 u (%63.2) doğum sonrası ilk bir saat içinde emzirilmeye başlanmış olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (X 2 =13.5, p<0.001). Ancak, annenin eğitimi, doğumun yapıldığı yer ve yerleşim yerine göre doğum sonu ilk emzirme zamanları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmadı. İlk bir saat içinde emzirilmeye başlanamayan 62 (%24,7) bebeğin, bebeğin hastalığı nedeni ile anneden ayrı olması (%14.0), bebeğin emmemesi (%5.6) ve annenin sütünün gelmemesi (%5.1) nedenleri ile geç emzirildiği belirlendi. Anne sütü ile hiç beslenemeyen 17 (%6.8) bebeğe ise, bebeğin hastalığı nedeni ile anneden ayrı olması (%3.5), bebeğin emmemesi (%2.4) ve annenin sütünün gelmemesi (%0.8) nedenleri ile anne sütü verilemediği saptandı. Sadece anne sütü ile beslenen (su dahi almadan), bebeklerin 136 sının (%69.4) bebek her istediğinde, 60 ının (%30.3) düzenli aralıklarla emzirildiği bulundu. Araştırma sırasında çocukların 38 inin (%15.1) sadece anne sütü, 30 unun (%11 9) anne sütü ve su, 87 sinin (%34.7) anne sütü ve ek gıda ile beslenmekte olduğu, 79 unun (%31.5) sütten kesilmiş olduğu saptandı. Araştırma sırasında çocukların beslenme durumunun yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 2 de sunulmuştur. Bir süre emzirilen 234 (%93.2) bebeğin, 172 sinin (%68.5) doğumdan sonraki ilk bir saat içinde, Tablo 2. Çocukların Araştırma Sırasındaki Beslenme Durumunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Yaş Grupları (Ay) Sadece ve Su ve Ek Gıda Kesilmiş Hiç Anne Sütü Almamış TOPLAM n % n % n % n % n % n % < > TOPLAM

4 Tunçel, Dündar, Canbaz, Pekşen Araştırma grubunun emzirme öyküsü sorgulandığında; 196 sının (%78.1) sadece anne sütü, 2 sinin (%0.8) su ve anne sütü, 36 sının (%14.3) anne sütü ve ek gıda ile beslenmeye başladığı, 17 sinin (%6.8) hiç emzirilmediği bulundu. Herhangi bir ek gıda verilmeksizin su vermeye başlama süresi ortalama 23.7 ± 28.7 gün idi. İlk ek gıda olarak, bebeklerin 126 sına (%68.9) formül mama, 21 ine (%11.5) unlu sütlü mama ve 17 sine (%9.3) inek sütü başlanmıştır. Diğer ek gıdalar Tablo 3 de sunulmuştur. Tablo 3. Ek Gıdaların Alma Durumuna Göre Dağılımı Ek Gıdalar Alan Hiç Anne Sütü Almayan TOPLAM Sayı %* Sayı %* Sayı %* Formül Mama Unlu Sütlü Mama İnek Sütü Yoğurt Meyve Suyu Yumurta Sarısı TOPLAM *Sütun % si Ek gıdaya başlanmış 166 (%66.1) çocuktan 128 i (%51.0) sadece anne sütü ile beslenmiş olup, bunların sadece anne sütü ile beslenme süreleri ortalama 1.4±1.6 ay olduğu, 114 (%45.4) çocuğun 4 aydan az, 13 (%5.2) çocuğun 4-6 ay arası, 1 (%0.4) çocuğun ise 6 aydan uzun süre sadece anne sütü ile beslendiği saptandı. Ek gıdaya başlanmış 166 (%66.1) çocuğun ortalama ek gıdaya başlama zamanı 2.04±2.04 ay olup, 124 (%49.4) çocuğa 4 aydan önce, 38 (%15.1) çocuğa 4-6 ay arası, 4 (%1.6) çocuğa da 6 aydan sonra ek gıda başlandığı saptandı. Anne sütünden kesilmiş olan 79 (%31.5) çocuğun ortalama emzirme süresi 4.8±3.6 ay olup, çocukların 37 sinin (%14.7) 4 aydan az, 21 inin (%8.4) 4-6 ay arası, 21 inin (% 8.4) 6 aydan uzun süre emzirildiği saptandı. Bebeklerin 27 si (%34,2) bebeğin emmek istememesi, 26 sı ( %32.9) anne sütünün yetmemesi nedenleri ile anne sütünden kesilmişti. Anne sütünden kesme nedenlerinin dağılımı Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4. nden Kesme Nedenlerinin Dağılımı Neden Sayı % Bebeğin Emmek İstememesi 27 34,2 Sütün Yetmemesi Bebeğin Hastalığı Annenin Hastalığı Ek Besine Geçme Gebelik Diğer TOPLAM TARTIŞMA Araştırma grubunda, anne sütüne başlama %93.2 oranında olup, Türkiye verileri ile benzerlik göstermektedir (Açık, Dinç, Benli ve ark 1999, Alikaşifoğlu, Erginöz, Taşdelen Gür ve ark 2000, Erdöl, Karagüzel, Demirbağ ve ark 1996, Ertan, Oksel ve Taneli 1999, Genç,Güneş ve Pehlivan 1998, İrgil, Akış, Aydın ve ark 2001, Karatoprak, Yazar, Önal Sönmez ve ark 2003, Şahin 2003, Tunçbilek, Kurtuluş ve Hancıoğlu 1999, Uskun, Örmeci ve Öztürk 2001, Yapıcıoğlu, Tutak, Yıldızdaş ve ark 2002, Yiğit ve Tezcan 2004). Ülkemizde yapılan araştırmalar emzirmenin yaygın olduğunu ve doğumdan sonraki ilk aylarda hemen her bebeğin anne sütü ile beslendiğini göstermektedir. Ancak emzirme süresi uzun olmasına karşılık ek gıdalara erken ya da gıdalara çok geç başlanması sorun oluşturmakta ve malnutrisyona yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF in emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi nde doğum hizmetlerinin rolüne ilişkin önerileri kapsayan başarılı emzirme ile ilgili 10 öneri sine uyarak henüz doğmuş olan bebeğin doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde anne ile ten-tene temas etmesi sağlanmalıdır. Böylece süt oluşumu artırılabilir (Tunçbilek 1995). Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; bebeklerin %68.5 inin ilk bir saat içinde emzirilmeye başlandığı ve %69.4 ünün bebek her istediğinde emzirildiği saptanmıştır. Daha önce yapılan araştırmalarda ilk bir saat içinde emzirmeye başlama oranları birbirinden oldukça farklı ancak bu araştırmada bulunan sonucun gerisindedir (Açık, Dinç, Benli ve ark 1999, Şahin 2003, Tunçbilek, Kurtuluş ve Hancıoğlu 1999, Uskun, Örmeci ve Öztürk 2001, Yiğit ve Tezcan 2004). Bebeğin ilk yarım saat içinde emzirilmeye başlanması pek çok etkenden (doğum şekli, hastanenin koşulları, 4

5 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (1) postpartum sağlık sorunları olması vb) dolayı gecikebilir, ancak emzirme sıklığı annenin emzirme konusundaki bilgi ve isteğine bağlıdır. Annelerin %37.6 sının son gebelikleri veya doğum sonrası emzirme ile ilgili bilgi almadıkları saptanmıştır. Doğumların %95.4 ünün hastanede gerçekleştiği göz önüne alındığında, annelerin tamamına yakınının, en azından bir kez sağlık personeli ile karşılaştığı ve bu durumun kaçırılmış fırsat olduğu söylenebilir. "Başarılı Emzirmede 10 Adım" stratejileri çerçevesinde değerlendirilen ve doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli yardımıyla annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler "Bebek Dostu Hastane" unvanını almaktadır (Sağlık Bakanlığ, 2003). Bebek Dostu Hastane kavramı 10 yıldan uzun süredir uygulamada olmasına karşın ilimizdeki hastanelerden yalnızca biri Bebek Dostu Hastane olup, OMÜTF henüz bu uygulama kapsamında değildir. Araştırma grubunun sadece anne sütü ile beslenme süresi ortalama 1.4±1.6 ay olup, 4 aydan az sadece anne sütü ile beslenme %45.4 oranında saptanmıştır. Ek gıdaya başlama zamanı ortalama 2.04±2.04 ay, ortalama emzirme süresi 4.8±3.6 ay olarak saptanmıştır. Çocukların %14.7 si 4. aydan önce sütten kesilmiştir. Türkiye de yapılan çeşitli araştırmalarda ilk 4 ay sadece anne sütü ile beslenme oranları %54.0 ile %65.2 arasında (Açık, Dinç, Benli ve ark 1999, Genç,Güneş ve Pehlivan 1998, Yapıcıoğlu, Tutak, Yıldızdaş ve ark 2002), ortalama ek gıda başlama zamanları 3.5±1.3 ile 4.6±1.8 ay arasında (Alikaşifoğlu, Erginöz, Taşdelen Gür ve ark 2000, Ertan, Oksel ve Taneli 1999, Karatoprak, Yazar, Önal Sönmez ve ark 2003, Şahin 2003, Tunçbilek, Kurtuluş ve Hancıoğlu 1999, Yiğit ve Tezcan 2004) emzirme süreleri 6.2±3.9 ile 10.4±6.43 ay arasında değiştiği belirtilmektedir (Alikaşifoğlu, Erginöz, Taşdelen Gür ve ark 2000, Ertan, Oksel ve Taneli 1999, İrgil, Akış, Aydın ve ark 2001, Karatoprak, Yazar, Önal Sönmez ve ark 2003, Şahin 2003, Tunçbilek, Kurtuluş ve Hancıoğlu 1999, Uskun, Örmeci ve Öztürk 2001, Yılmaz, Gürakan, Akgün ve ark 2002, Yiğit ve Tezcan 2004,). Bu araştırmada saptanan sadece anne sütü verme süresi, ek gıda başlama zamanı ve emzirme süreleri Türkiye verilerinin ve olması gerekenin altındadır. Bu araştırmada, ek gıdalara erken başlanması ve ilk başlanan ek gıda olarak annelerin büyük kısmının (%68.9) formül mamayı tercih etmelerinde annelerin sıklıkla kentsel bölgeden gelmelerinin rolü olabileceği düşünülmektedir. Çünkü anneler reklamların da etkisi ile formül mamaları, anne sütüne eş değer olduğu düşüncesi ile, ek gıda olarak görmemektedirler. Sağlık alanında hizmet veren herkes bu konuda sorumluluk hissetmeli ve fırsatını bulduğu her an annelere, bebekleri için en gerekli, en iyi besinin kendi sütleri olduğu yönünde bilgi vermelidir. Benzer şekilde Uskun ve ark.nın (2001) bir üniversite hastanesinde yaptıkları araştırmada bebeklere en erken formül mama başlandığı bulunmuştur. Diğer taraftan, Genç, Güneş ve Pehlivan ın (1998),ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezine başvuranlarda yaptıkları araştırmada annelerin tamamına yakını ilk ek gıda olarak meyve suyu başlamış, Açık, Dinç, Benli ve ark nın (1999) Elazığ ilinde yaptığı araştırmada ise annelerin yarıdan fazlasının bebekleri 4 aylık olduğunda tüm besin gruplarından verdikleri saptanmıştır. Emzirmeyi sonlandırma nedenlerinin başında bebeğin emmek istememesinin (%34.2) ve sütün yetmemesinin (%32.9) gelmesi daha önce yapılan araştırmalarla uyumludur(genç,güneş ve Pehlivan 1998, İrgil, Akış, Aydın ve ark 2001). Bu nedenlerin ikisinin de önlenebilir nedenler olması emzirme konusunda annelere etkin bir eğitim vererek emzirme süresinin uzatılabileceği yönünde umut vericidir. Sonuç olarak, doğumdan sonra anne sütü başlandığı halde ek gıdalara ve suya erken başlanması Türkiye de yapılan çeşitli araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmada da önemli bir sorun olarak saptanmış, ayrıca anne sütüne devam süresi kısa bulunmuştur. Bu durumun, araştırmanın yapıldığı evrenin özelliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Yenidoğanın, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için anne sütü ile beslenmek en temel hakkıdır. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin doğar doğmaz emzirilmeye başlanmasını, ilk 4-6 ay sadece anne sütü verilmesini ve emzirmeye 12 ay devam edilmesini önermektedir. Bunun için annelerin bebek sahibi olmadan önce ve olduktan sonra, anne sütü ve emzirme ile ilgili yeterli bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. 5

6 Tunçel, Dündar, Canbaz, Pekşen KAYNAKLAR Açık Y, Dinç E, Benli S, Tokdemir M (1999) Elazığ ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu çocuğu olan kadınların bebek beslenmesi ve anne sütü konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları: T Klin Pediatri, 8: Alikaşifoğlu M, Erginöz E, Taşdelen Gür E, Batlaş Z, Arvas A (2000) Bir üniversite hastanesine devam eden annelerde tek başın anne sütü verme süresine etki eden faktörler: Türk Pediatri Arşivi, 35: Coşkun T (1995) İle Beslenme: Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler, Tunçbilek E (Ed.), 3. baskı. Ankara, s Erdöl H, Karagüzel G, Demirbağ C, Mocan H (1996) Trabzon yöresinde anne sütü verme alışkanlığının eğitim durumu ile ilişkisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 13(1): Ertan P, Oksel F, Taneli B (1999) The Effect of Breastfeeding Periods on Childhood Diseases in Manisa Region: T Klin J Med Res, 17: Genç M, Güneş G, Pehlivan E (1998) Bebeklerimizi nasıl büyütüyoruz?: Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 5(2-3): İrgil E, Akış N, Aydın N, Pala K, Aytekin N (2001) Gemlik teki bebeklerin anne sütü ile beslenme durumları ve bunu etkileyen etmenler: I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi Kitabı, s Karatoprak N, Yazar S, Önal Sönmez E, Nuhoğlu Ç, Yavrucu S, Özgüner A (2003) Anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Çocuk Dergisi, 3(1): Küçüködük Ş (Ed), (2002) Anne ve Babanın El Kitabı, s Özalp İ (1995)Ek Gıdalara Başlama Zamanı, nden Ayrılma Dönemi ve Yapay Beslenme: Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler, Tunçbilek E (Ed), 3. baskı. Ankara, s Sağlık Bakanlığı (2003) Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi ve Desteklenmesi. adetay&id=540&kelime=bebek%20dostu%20hastane &page= ( tarihli erişim) Şahin S (2003) Süt çocuğu beslenmesinde ailelerin tutumları, gerisindeki sosyal faktörler ve sonuçlarının irdelenmesi: Okmeydanı Tıp Dergisi, 20(2): Tunçbilek E (1995) Türkiye de Bebek Ölümleri ve Nedenleri: Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler, Tunçbilek E (Ed), 3ncü Baskı, Ankara, s Tunçbilek E, Kurtuluş E, Hancıoğlu A (1999) Bebeklerin, çocukların ve annelerin beslenmesi:türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998, Ankara, s Uskun E, Örmeci A, Öztürk M (2001) Bir üniversite hastanesine başvuran çocuklarda anne sütü alma durumu: Göztepe Tıp Dergisi, 16(4): Yapıcıoğlu H, Tutak E, Yıldızdaş D, Narlı N, Evliyaoğlu N, Satar M (2002) Hemşirelerin anne sütü ile ilgili bilgileri, anne olan hemşirelerin anne sütü ile beslenmedeki tutumları: Klinik Bilimler & Doktor, 8(1): Yılmaz G, Gürakan B, Akgün S, Özbek N (2002) Factors influencing breastfeeding for working mothers: The Turkish Journal of Pediatrics, 44: Yiğit E K, Tezcan S (2004) Bebeklerin beslenme alışkanlıkları, çocukların ve annelerin beslenme durumu, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara: Ekim, s

Ebelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Ebelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 43-48 / Ocak 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ebelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi The Level of Knowledge and Behaviors

Detaylı

Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları

Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları Van Tıp Dergisi: 8 (1): 18-22, 2001 Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları Fatma Demirel*, Abdurrahman Üner**, Ercan Kırımi** Özet Amaç: Bu çalışma Van ili

Detaylı

KAYSERİ İL MERKEZİ NDE 0 36 AYLIK ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON DURUMU VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

KAYSERİ İL MERKEZİ NDE 0 36 AYLIK ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON DURUMU VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER ARAŞTIRMA Cilt 62, No 1,2,3 S : 41-48 Türk Hij Den Biyol Derg 2005 KAYSERİ İL MERKEZİ NDE 0 36 AYLIK ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON DURUMU VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER Neriman İNANÇ 1 Mualla AYKUT 2 Betül ÇİÇEK

Detaylı

0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler

0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler 15 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article 0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler 0-2 Age Group Babies Breastfeeding Nutritional Status and Related Factors Selda

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET A YILDIZ 1, E BARAN 1, R AKDUR 1, E OCAKTAN 1, O KANYILMAZ 1 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 Ocak 2014 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Breastfeeding Attitudes of Pregnant Women and Some Factors Which Effect the Breastfeeding Attitude (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları

İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 76-81 Orijinal Makale İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Kevser

Detaylı

TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çağla YİĞİTBAŞ 2 İlknur KAHRİMAN 2 Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK 2 Hacer KOBYA BULUT ÖZET Emzirme bebeklerin

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Sağlam Çocuk Polikliniği nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye

Sağlam Çocuk Polikliniği nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye Araştırmalar / Researches Sağlam Çocuk Polikliniği nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler Lida Güneş Bülbül 1, Ayşe Gül Özcan 2, Sadık Sami Hatipoğlu 3

Detaylı

Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları Ve Etkileyen Faktörler

Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları Ve Etkileyen Faktörler DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61(2) Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları

Detaylı

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÇOCUK/SAGLIK 0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Dr.Handan ALP* Dr.Sevin ALTINKAYNAK* Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU* ÖZET Bu araştırmada Erzurum (merkez), Aşkale, Pasinler ilçeleri

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA. Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA. Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış I. GİRİŞ Doğumun sağlıklı koşullarda ve bir sağlık personelinin yardımıyla yaptırılmasının ve doğum

Detaylı

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Breastfeeding and nutrition patterns of babies in Burdur Binali Çatak*,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA EGE PEDİATRİ BÜLTENİ 2006, 13 (3): 155-161

KLİNİK ÇALIŞMA EGE PEDİATRİ BÜLTENİ 2006, 13 (3): 155-161 KLİNİK ÇALIŞMA EGE PEDİATRİ BÜLTENİ 2006, 13 (3): 155-161 MANİSA BÖLGESİNDE EMZİRME UYGULAMALARI Breastfeeding Practice in Manisa Region Nermin TANSUĞ 1 Özge YILMAZ 2 Erhun KASIRGA 3 Hasan Tarkan İKİZOĞLU

Detaylı

Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan

Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan BEBEKLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 12 ÇOCUKLARIN VE ANNELERİN BESLENME DURUMU Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan TNSA-2003 de bebek beslenmesi, emzirme süresi ve sıklığı, verilen ek gıdaların çeşidi

Detaylı

Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen eğitimin etkisi

Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen eğitimin etkisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 183-190 Orijinal Makale Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen

Detaylı

Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Bebek Beslenmesine Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Bebek Beslenmesine Yönelik Davranışlarının İncelenmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140407124726 Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Bebek Beslenmesine Yönelik Davranışlarının İncelenmesi Aynur Aytekin 1, Pelin Sarıkaya 2, Sibel Küçükoğlu 1 ÖZET:

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

ÜNİTE ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÇOCUKLARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI-I. Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

ÜNİTE ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÇOCUKLARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI-I. Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ ÇOCUKLARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI-I İÇİNDEKİLER Bebeklerde Beslenme Alışkanlıkları Emzirmeye Başlama Emzirme Süresi ve Sıklığı Ek Gıda Çeşitleri ÇOCUK BESLENMESİ Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ HEDEFLER

Detaylı

Kadının Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi*

Kadının Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 1: 62-68 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Kadının Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi* The Effect of Woman s Work Status on Breast-Feeding Fatoş YORGANCI SÖKÜCÜ**,

Detaylı

Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi

Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi Effect of Breastfeeding Education Model Supported Through Home Visits on the

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(4)247-252 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Başlama Durumları Ve Etkileyen Faktörler + Feray Çetin*,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

*'" Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ

*' Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Ciltl, Sayı :2, 1998 PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Duygu ARIKAN* Fatma GÜDÜCÜ** ÖZET Atatürk

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

Bebeklerde aylık izlem ve hemşire tarafından annenin pekiştirici emzirme eğitimi ile ilk altı ay yalnızca anne sütü verme arasındaki ilişki

Bebeklerde aylık izlem ve hemşire tarafından annenin pekiştirici emzirme eğitimi ile ilk altı ay yalnızca anne sütü verme arasındaki ilişki Bebeklerde aylık izlem ve hemşire tarafından annenin pekiştirici emzirme eğitimi ile ilk altı ay yalnızca anne sütü verme arasındaki ilişki Fadime Üstüner¹, Said Bodur² ¹Giresun Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (4) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI Sefer AYCAN, Fatma İLHAN,

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler

Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 226-233 Orijinal Makale Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler Handan Ünsal 1, Füsun Atlıhan 2, Hilal Özkan 1, Şeref Targan 1, Hür

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları

Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010; 53: 189-197 Orijinal Makale Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları Tolga İnce 1, Meda Kondolot 2, S. Songül Yalçın 3, Kadriye Yurdakök 3 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.2756 Med Bull Haseki 2016;54:70-5 Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1 / 29 Tanım Tamamlayıcı beslenme DSÖ tamamlayıcı beslenmeyi; 6. aydan sonra anne sütü yanında diğer Sadece anne

Detaylı

Özel Çalışma Modülü. Nur ARSLAN 1, Ayşegül AKBAŞ 2, Mirsada KAMERİ 2, Özlem KORKMAZ 2, Burak POLAT 2, Adem AYDIN 1

Özel Çalışma Modülü. Nur ARSLAN 1, Ayşegül AKBAŞ 2, Mirsada KAMERİ 2, Özlem KORKMAZ 2, Burak POLAT 2, Adem AYDIN 1 1 Sağlıklı Süt Çocuklarında Beslenme Tipleri ve Annelerin Bebek Beslenmesi Uygulamaları: Anket Çalışması NUTRITION TYPES IN HEALTHY INFANTS AND INFANT FEEDING PRACTICES OF MOTHERS: QUESTIONNAIRE STUDY

Detaylı

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE VE BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİNİN

Detaylı

1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU :

1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : 1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1993 Y.Lisans Beslenme ve

Detaylı

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICJNE) Vol. 47 : 95-108, 1994 GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Meltem Çöl" Deniz Çalışkan* Recep Akdur* Gençlik dönemine

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Nilgün ÇÖL ARAZ. Orjinal Makale / Original Articles. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri BD

Nilgün ÇÖL ARAZ. Orjinal Makale / Original Articles. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri BD Türkiye Çocuk Hast Derg / Turkish J Pediatr Dis 2012; 6(4): 215-220 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 02.05.2012 Kabul Tarihi / Accepted: 12.09.2012 215 YENİDOĞAN DÖNEMİNDE ANNE

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm Öğretim Görevlisi N.Nesrin İPEKÇİ Adana/1976 Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım E-posta/Web nesrinipekci@kilis.edu.tr Telefon/Faks 348-813 93

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı DSÖ ve UNİCEF, UNFPA ve ICM Ana-çocuk

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ ÇALIŞMANIN AMAÇLARI; İLKÖĞRETİM OKULLARI 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (7-8 YAŞ GRUBU); Beslenme durumlarının ve büyümelerinin değerlendirilmesi, Ailelerinin ifadelerine göre çocukların

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 1 DÜNYA DAKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1946 BM ye bağlı UNICEF kuruldu.

Detaylı

07.11.2014. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler

07.11.2014. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 2. Hafta ( 22 26 / 09 / 2014 ) 1.) KADIN ve ANASAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ve ALINACAK ÖNLEMLER 2.) KADIN ve ANA SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER Slayt No: 2

Detaylı

Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri

Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55: 77-81 Orijinal Makale Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri Kezban Dik 1, Elif Koyuncuo lu 1, H. Tolga Çelik 2, Ay e Korkmaz 3

Detaylı

Emzirme Danışmanlığı Birimine Başvuran Annelerin ve Bebeklerin İncelenmesi

Emzirme Danışmanlığı Birimine Başvuran Annelerin ve Bebeklerin İncelenmesi doi:10.5222/j.child.2012.164 Araştırma Emzirme Danışmanlığı Birimine Başvuran Annelerin ve Bebeklerin İncelenmesi Müge KEPEKÇİ *, Nilgül YALÇINOĞLU **, Esra DEVECİOĞLU *, Tijen EREN ***, Gülbin GÖKÇAY

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 176-182 Orijinal Makale Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu İskender Gün 1, Müge Yılmaz 2, Habibe

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Anne sütü alan bebeklerin 0-36 ay arası büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi

Anne sütü alan bebeklerin 0-36 ay arası büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi 542 Dicle Tıp Dergisi / S. Akova ve ark. Anne sütü alan çocuklarda büyüme ve gelişme 2012; 39 (4): 542-546 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0197 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

Bir-Beş Yaş Arası Çocukların Persantillerine Ailenin Sosyoekonomik Düzeyinin ve Annenin Beslenme Konusundaki Bilgisinin Etkisi

Bir-Beş Yaş Arası Çocukların Persantillerine Ailenin Sosyoekonomik Düzeyinin ve Annenin Beslenme Konusundaki Bilgisinin Etkisi Çocuk Dergisi ():47, 0 doi:0.5/j.child.0.04 Klinik Araştırma BirBeş Yaş Arası Çocukların Persantillerine Ailenin Sosyoekonomik Düzeyinin ve Annenin Beslenme Konusundaki Ülker ÖNCÜ *, Burçin NALBANTOĞLU

Detaylı

Süt Çocuklarında Beslenme ve Ek Gıdalar. Prof. Dr. Esin Koç Gazi Üniversitesi

Süt Çocuklarında Beslenme ve Ek Gıdalar. Prof. Dr. Esin Koç Gazi Üniversitesi Süt Çocuklarında Beslenme ve Ek Gıdalar Prof. Dr. Esin Koç Gazi Üniversitesi Süt çocuğunun beslenmesi 0-6 ay: Emme dönemi Anne sütü Hazır mamalar İnek sütü 6-9 ay: Geçiş dönemi Çorbalar (tahıl, sebze),

Detaylı

Çalışmayan Annelerin Emzirme Durumlan ve Ek Gıdaya Başlama Zamanı*

Çalışmayan Annelerin Emzirme Durumlan ve Ek Gıdaya Başlama Zamanı* Araştırma Çalışmayan Annelerin Emzirme Durumlan ve Ek Gıdaya Başlama Zamanı* Breast Feeding Status of Nonworking Mothers and Starting Time of Supplementary Food Saadet YAZICI 1, Tülay YILMAZ 1, Bu çalışma,

Detaylı

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 19 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Anne Yaşı Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Saadet YAZICI* Yrd. Doç. Dr. Gülümser DOLGUN* Öz Amaç: Çalışmanın amacı, anne

Detaylı

KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI

KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI Dr.Rahmet ÇAYLAN S.B.Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Santral venöz kateterler;

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU

AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl): / / Cinsiyeti: K E Uyruğu: KKTC TC Diğer: Kimlik No: Sosyal Güvencesi: Ücretli Hasta Devlet Sevkli

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

YOKSULLUĞUN 1-4 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA HASTALANMA SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ*

YOKSULLUĞUN 1-4 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA HASTALANMA SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ* ARAŞTIRMA YOKSULLUĞUN 14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA HASTALANMA SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ* Nazan GÜRARSLAN BAŞ** Belkıs KARATAŞ*** Alınış Tarihi: 2.0.2012 Kabul Tarihi: 01.04.2013 ÖZET Amaç: Araştırma, Yoksulluğun

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

BAĞIŞIKLAMA KONUSUNDA ANNELERDEN EDİNİLEN BİLGİLERLE SAĞLIK OCAĞI KAYITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

BAĞIŞIKLAMA KONUSUNDA ANNELERDEN EDİNİLEN BİLGİLERLE SAĞLIK OCAĞI KAYITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 5(1) BAĞIŞIKLAMA KONUSUNDA ANNELERDEN EDİNİLEN BİLGİLERLE SAĞLIK OCAĞI KAYITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* Sevgi Canbaz,** Yıldız Pekşen,*** Ahmet Tevfik Sünter ****

Detaylı

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ?

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? Çiğdem Kader 1, Ayşe Erbay 1, Nazan K. Akça 2, Selda Yüzer 2, Sevinç Polat 2 1 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports)

Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports) Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports) ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE PLANLAMASI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARIN HİZMETTEN

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

Öğr.Gör., Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye

Öğr.Gör., Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Yenidoğan Bakımına Yönelik Bilgi Düzeyleri Knowledge Levels of the Mothers of Babies Hospitalized

Detaylı

Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler

Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 122-127 Orijinal Makale Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler Meda Kondolot 1, S. Songül Yalçın 2, Kadriye Yurdakök 2 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* ARAŞTIRMA KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ** Aynur YILDIZ*** Alınış Tarihi:10.07.2009 Kabul Tarihi:28.10.2009

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı