Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 16 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Saðlýk Yüksekokulu Öðrencilerinin Medya ve Etkilerine Ýliþkin Görüþlerinin Deðerlendirilmesi Opinions Of The Higher School Of Health Students Toward Media And Its Impact 1 Yrd.Doç.Dr.Nilgün Çöl ARAZ 2 Yrd.Doç.Dr.Serap PARLAR 2 Öðr.Gör.Hatice Serap ATALAY 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. 2 Gaziantep Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Hemþirelik Bölümü Gaziantep Týp Dergisi 2010;16(2): Özet Giriþ Bu anket çalýþmasýnýn amacý Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü öðrencilerinin medya ve etkilerine iliþkin görüþlerinin deðerlendirilmesidir. Çalýþmaya Haziran 2009 Temmuz 2009 tarihleri arasýnda Gaziantep Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü öðrencileri nden gönüllü olarak anket formunu doldurmayý kabul eden 275 kiþi dahil edildi. Öðrencilerin %48.0 ý (130) günde iki saatten az bir süre televizyon izlemekteydi. Yoðurt, süt, meyve suyu gibi (98, %39.0) gýdalarla ilgili televizyon reklamlarý en çok hatýrlananlardý. Öðrencilerin %50.6 sý (137) son bir ay içinde televizyonda çocuk þiddetine iliþkin bir görüntü izlediðini belirtmiþti. Büyük çoðunluðu son bir hafta içinde sigara ve alkol kullanýmýný özendiren bir televizyon programý ile karþýlaþmamýþtý. (sigara: 208, %76.2; alkol: 197, %72.2). Öðrencilerin yaþ, anne ve baba yaþý ve eðitim düzeyi, saðlýk güvencesi, gelir düzeyi ve diðer sosyodemografik özellikleri ile medyadan etkilenim düzeyleri arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki saptanmadý. Bu çalýþma medyanýn son yýllarda hayatýmýzýn her alanýnda daha etkili bir hale geldiðini ve saðlýk yüksekokulu hemþirelik bölümü öðrencilerinin de medyadan etkilendiðini göstermektedir. Anahtar kelimeler: Medya, Televizyon, Hemþirelik bölümü öðrencileri Abstract The aim of this questionnaire-based study was to determine the opinions of higher school of health nursing department students toward media and its impact. The study was conducted to a convenience sample of 275 higher school of health nursing department students between June 2009 and July 2009 were asked to complete a questionnaire. The forty-eight percent of the respondents (130) was watched television less than 2 hour per day. Advertising of the food such as yogurt, milk, fruit juice (98, 39.0%) was the most memorable television advertisement. The fifty percent of students (137) was watched an image is related to the violence of the child on television in the last 1 month. The great majority of the students was not watched a television program is related to portrayed tobacco and alcohol use in the last 1 week. (tobacco: 208, 76.2%; alcohol: 197, 72.2%). No correlation could be found between the impact of media and age, parents age and education level, type of social security, level of income or other sociodemographic properties. This study shows that, media becomes more efficient in every aspect of our lives, in the recent years and higher school of health nursing department students were also affected by the media. Key words: Media, Television, Nursing students Ýletiþim her türlü bilgi, duygu ve düþüncelerin yayýnlanma süreci olarak tanýmlanmakta ve iki birim arasýndaki birbirine iliþkin mesaj alýþveriþi medya aracýlýðý ile olmaktadýr (1,2). Medya yani iletiþim ortamý; dergiler, gazeteler, radyo, tiyatro, televizyon, sinema filmleri, internette web sayfalarý ve benzer yayýn araçlarýný içermekte ve çocuklarýmýzýn yaþamýna eðitim döneminden çok önce girmektedir (1). Çocuklarýn ve gençlerin davranýþ modeli ve deðer yargýlarýnýn geliþimi üzerinde oldukça etkili olmaktadýr (3). Amerikan Pediatri Akademisi verilerine göre çocuk ve adolesanlar günde 6.5 saatý medya yayýn araçlarý ile bu sürenin büyük çoðunluðunu ise (3 saat/gün) televizyon izleyerek geçirmektedir (4). Eriþkinlerde ise günlük televizyon izleme süresi kadýnlarda 1.60 saat, erkeklerde 1.85 saat olarak bildirilmektedir (5) Televizyon izlemi çocuk ve adolesanlarda cinsellik, þiddet içerikli ve agresif davranýþlarda artýþa, madde kullanýmýnýn ön plana çýkmasýna, obezite ve okul baþarýsýnda azalmaya yol açmaktadýr (4). Eriþkinlerde ise televizyon izlemi fiziksel aktiviteyi kýsýtlayarak obesite sýklýðýný arttýrmaktadýr (5,6). Günümüzde çocuk ve adölesan ýn fiziksel, duygusal ve sosyal yönden geliþiminin saðlanmasý, çocuk ve aile saðlýðýnýn geliþtirilmesi ve sürdürülmesi ile birlikte eðitim ve danýþmanlýk hizmetlerinin verilmesi de çocuk saðlýðý ile ilgilenen profesyonellerin görevleri arasýnda yer almaktadýr. Bu nedenle çeþitli ortamlarda ebeveynlerle iletiþim halinde bulunan saðlýk çalýþanlarýnýn çocuklarýn televizyon izleme durumlarýný ve ebeveynlerin bu konudaki bilgi, tutum ve davranýþlarýný saptayarak, bu konuda etkili bilgi ve danýþmanlýk saðlanmasý gerekmektedir (2). Ülkemizden ise bu konuya iliþkin yeterli veri bulunmamaktadýr. Yrd.Doç.Dr. Nilgün Çöl ARAZ, Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Adres: Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Þehitkamil / GAZÝANTEP Tlf: / Faks: Ekim 2009 tarihinde Gaziantep te düzenlenen V. Ulusal Ana Çocuk Saðlýðý Kongresi nde poster olarak sunulmuþtur. Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Gaziantep Týp Dergisi /Yýl 2010 / Cilt 16 / Sayý 2

2 17 Bu nedenle çalýþmamýzda ileride saðlýkla ilgili her alanda hizmet verecek olan Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü öðrencilerinin, kitap okuma, televizyon izleme gibi konulardaki alýþkanlýklarýný saptamayý, ayrýca izledikleri çeþitli reklamlardan, þiddet içerikli programlardan, alkol, sigara ve bebek beslenmesi konularýndaki reklam ve haberlerden ne derecede etkilendiklerini belirlemeyi amaçladýk. Tablo 1. Öðrencilerin Sosyo-Demografik özellikleri (n=275) Gereç ve Yöntem Çalýþmaya Haziran Temmuz 2009 tarihleri arasýnda Gaziantep Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü öðrencilerinden gönüllü olarak anket formunu doldurmayý kabul eden 275 kiþi dahil edildi. Çalýþma için yerel etik kurul onayý alýndý Tüm katýlanlara 53 soruluk bir anket formu uygulandý. Anket sorularý konu ile ilgili daha önce yayýnlanmýþ çeþitli literatür bilgileri incelenerek hazýrlandý (4,7-10). Anket formunun ilk bölümünde yaþ, cinsiyet, kardeþ sayýsý, saðlýk güvencesi, anne ve babanýn eðitim düzeyi ve çalýþma durumu gibi demografik bilgiler yer almaktaydý. Ýkinci bölümde ise öðrencilerin kitap okuma, televizyon izleme alýþkanlýklarýný, izledikleri programlardan, reklam ve haberlerden etkilenim derecelerini ortaya koymaya yönelik sorular yer alýyordu. Ýstatiksel deðerlendirme için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version (SPSS Inc., Chicago IL, USA) programý kullanýldý. Bu program yardýmýyla frekans daðýlýmlarý hesaplandý. Sayýsal deðerler ortalama±standart Sapma veya olgu sayýsý (%) olarak verildi, kategorik verilerin karþýlaþtýrmasýnda ki-kare testi, ölçülebilir verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda ise T-testi kullanýldý. Karþýlaþtýrmalarda p<0.05 olan deðerler istatistiksel olarak anlamlý kabul edildi. Bulgular Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin 211 i (%76.7) kadýn, 64 ü (%23.3) erkek, yaþ ortalamasý 21.04±1.63 (18-28) idi. Öðrencilerin 97 sini (%35.3) birinci sýnýf, 71 ini (%25.8) ikinci sýnýf, 55 ini (%20.0) üçüncü sýnýf, 52 sini (%18.9) ise dördüncü sýnýflar oluþturmaktaydý. Araþtýrmaya katýlanlarýn diðer sosyodemografik özellikleri Tablo 1 de özetlenmiþtir. Medya denilince aklýnýza ne geliyor sorusuna televizyon (204, %75.6), gazete (149, %55.2), dergi (112, %41.5) ve sinema (87, %32.2) olarak cevap verilmiþti. Öðrencilerin %24.1 inin (65) evine her gün düzenli olarak gazete, %27.1 inin (74) evine ise haftalýk veya aylýk en az bir dergi alýnýyordu. Günlük gazete okuma alýþkanlýðý olanlar %18.4 ünü (50), düzenli olarak en az bir dergi okuduðunu belirtenler ise %15.8 ini (43) oluþturmaktaydý. Öðrencilerin büyük çoðunluðunun (242, %88.3) evinde televizyon mevcuttu. Günlük televizyon izleme sürelerine bakýldýðýnda %48.0 inin (130) günde 2 saatten az, %24.7 sinin (67) 2-5 saat arasýnda televizyon izlediði, %22.1 inin (60) ise hiç izlemediði saptandý. Dün ne kadar süre televizyon izlediniz sorusuna %55.6 sý (150) hiç seyretmedim, %32.2 si (87) ise 2 saatten az izledim þeklinde cevap vermiþti. Son bir hafta içinde okunan gazete veya dergilerdeki reklamlardan en fazla akýlda kalanlar televizyon, bilgisayar, müzik çalar ve elektronik ev aletleri (108, %45.2) ile ilgili olanlar, televizyon reklamlarýndan ise yoðurt, süt, meyve suyu gibi (98, %39.0) gýdalarla ilgili olanlardý (Tablo 2). Öðrencilere son bir ay içinde gazete, dergi ve televizyonda yoðurt ve süt ürünleri, anne sütü ve çocuk mamalarý ile ilgili bir haber, makale, resim veya reklama rastlama durumlarý sorulduðunda; çocuk mamalarý (gazete, dergide: 158, %68.0; televizyonda: 154, %56.2) ve süt, yoðurt ürünleri ile karþýlaþma oranlarý (gazete, dergide: 162, % 59.8; televizyonda: 184, %56.2) yüksek, anne sütü ile karþýlaþma oranlarý ise düþüktü (gazete, dergide: 110, % 41.8; televizyonda: 109, %39.9). Bu kiþilerin çocuk mamasý reklamlarý ile ilgili hatýrladýklarý özellikler Tablo 2 de özetlenmiþtir. Öðrencilerin %49.4 ü (134) son bir ay içinde televizyonda çocuk þiddetine iliþkin bir haber, belgesel, reklam veya görüntüye rastlamadýðýný, %50.6 sý (137) ise en az bir kez rastladýðýný belirtmiþti.

3 18 Tablo 2. Öðrencilerin reklamlardan etkilenim düzeyleri Yine %52.4 ü (142) herhangi bir gazete veya dergide çocuk þiddetine iliþkin bir görüntüye rastlamadýðýný, %63.8 u (129) ise en az bir kez gördüðünü belirtmiþti. Çocuk þiddetine iliþkin gazete, dergi, televizyonda aþaðýdakilerden hangisine en fazla rastlýyorsunuz sorusuna sýrasýyla haber (166, %62.87), makale (42, %15.90), köþe yazýsý (41, %15.53) ve resim (33,%12.5) þeklinde cevap verilmiþti. Öðrencilerin çoðunluðu (101, %41.6) kendini geliþtirmek için kitap okuduðunu, yine büyük çoðunluðu zamansýzlýk nedeni ile (162, %69.5) kitap okuyamadýðýný belirtmiþti (Tablo 3). Tablo 3. Öðrencilerin kitap okuma ve okumama nedenleri Katýlanlarýn büyük çoðunluðu son bir hafta içinde sigara ve alkol içmeyi özendiren bir haber/görüntü ile karþýlaþmadýðýný belirtmiþti (sigara: 208, %76.2; alkol: 197, %72.2). Sigara içmeyi özendiren görüntülere %15.7 si (43) televizyonda, %3.7 si (10) ise gazetede rastladýðýný belirtmiþti. Alkol kullanýmýný özendiren görüntülerle ise %20.9 u (57) televizyonda karþýlaþmýþtý. Son bir hafta içinde sigara ve alkolün zararlarý ile ilgili bir bilgi/görüntü ile karþýlaþtýnýz mý sorusunu ise yine büyük bir çoðunluðu hayýr olarak yanýtlamýþtý (sigara: 163, %59.9; alkol: 195, %71.7). Boþ vakitlerinde neler yaptýklarý sorgulandýðýnda çoðunluðu (125, %46.6), arkadaþlarýyla görüþtüðünü belirtmiþti, daha sonra sýrasýyla kitap okuma (111, %41.4), yürüyüþ yapma (96, %35.8) ve bilgisayar oyunlarý oynama (84, %31.3) gibi aktivitelerde bulunduklarýný belirtmiþlerdi. Yýlda kaç kitap okuyorsunuz sorusuna %41.3 ü (112) 5 den az, %38.0 ý (103) 6 ila 20 arasýnda, %12.5 i (34) 21 ve daha fazla olarak cevap vermiþ, %4.8 i (13) ise hiç kitap okuyamadýðýný belirtmiþti. Ne tür kitap okuduklarý sorgulandýðýnda sýrasýyla klasik romanlar (134, %51.53), macera (111, %42.69), aþk (104, %40) ve bilim kurgu (71, %27.30) romanlarý gelmekteydi. Öðrencilerin çoðunluðu okuma alýþkanlýðýný gençlik (143, %55.2) döneminde edinmiþti, Okuma alýþkanlýðýnýn kazanýlmasýnda etkili olan faktörler arasýnda okul (128, %49.4) ve arkadaþ çevresi (70, %27.0) ilk sýralarda yer almaktaydý.

4 19 Cinsiyete göre karþýlaþtýrma yapýldýðýnda kadýnlarda son bir ay içinde televizyonda anne sütüne iliþkin bir görüntüye rastlama oraný erkeklerden fazlaydý (kadýn 91/210, %43.3; erkek18/63, %28.6; p:0.036). Düzenli gazete okuyanlarda düzenli dergi okuma alýþkanlýðý da daha fazlaydý (düzenli gazete okumayan 39/65, %60.0; düzenli okuyan 153/205, %74.6; p:0.023). Düzenli dergi okuyanlarda ise kitap okuma oraný daha fazlaydý. (okumayanlarda 64/69, %92.8; okuyanlarda 184/188, %97.9; p:0.048). Bir gün önce an az iki saat televizyon izleyenler anne sütü, çocuk mamalarý, yoðurt ve süt ürünleri ile ilgili reklamlarý daha iyi hatýrlamaktaydý (Tablo 4). Öðrencilerin yaþ, kardeþ sayýsý, ekonomik durum, saðlýk güvencesi, anne ve babanýn yaþý, eðitim düzeyi ve çalýþma durumu ile, kitap okuma, televizyon izleme gibi konulardaki alýþkanlýklarý arasýnda istatiksel olarak anlamlý bir iliþki saptanmadý. Tartýþma Son yýllarda medya hayatýmýzýn her alanýnda daha etkili bir hale gelmekte, özellikle televizyon çocuk ve adolesanlarýn dünyasýnda önemli bir yer tutmaktadýr. Bu çalýþmada da öðrencilerimizin %48.0 inin günde yaklaþýk 2 saat, %24.7 sinin ise 2-5 saat arasýnda televizyon izlediði saptanmýþtýr. Amerikan Pediatri Akademisi verilerine göre bir çocuk veya adolesan günde ortalama 3 saat televizyon izlemektedir (4). Cheng ve arkadaþlarý (11) çocuklarýn günde ortalama 2.6 saat televizyon izlediðini bildirmiþlerdir. Utter ve arkadaþlarýna göre çocuklarýn %30 u ve adolesanlarýn ise %40 ý günde en az 2 saat televizyon izlemektedir (12). Bu çalýþmada da literatürle uyumlu olarak öðrenciler boþ zamanlarýnýn çoðunu televizyon izleyerek geçirmekteydi, gazete, dergi ve kitap okuma oranlarý ise daha düþük olarak bulunmuþtu. Öðrencilerin son bir hafta içinde okuduklarý gazete veya dergilerden akýlda kalan reklamlar televizyon, ve bilgisayar gibi medya iletiþim araçlarý ile ilgili olanlardý. Televizyon reklamlarýndan ise yoðurt, süt, meyve suyu gibi gýdalarla ilgili olanlardý. Televizyon reklamlarýnda yüksek kalorili, besin deðeri düþük gýdalara daha fazla yer verilmekte bu da çocuklarda uygun olmayan beslenme alýþkanlýklarýnýn oluþmasýna neden olmaktadýr (12). Aucote yaptýðý araþtýrmada adolesan dönemindeki vücut kitle indeksi artýþýnýn televizyon seyretme süresi ile iliþkisinden bahsetmekte, bu artýþýn uzun süre televizyon seyredenlerdeki hareketsizlik ve gýda reklamlarýndan kaynaklandýðýný belirtmektedir (13). Eriþkinlerde de çeþitli çalýþmalarda televizyon izleme süresi ile obesite geliþimi arasýndaki iliþkiden bahsedilmektedir (5,6). Amerikan Pediatri Akademisi reklam endüstrisinin çocuk ve ergenleri uygun tüketici olarak gördüðüne dikkat çekmekte ve çocuklarla ilgili reklamlarýn %50 sinin yiyeceklerle ve özellikle atýþtýrýlacak yüksek kalorili gýdalarla ilgili olduðunu, sadece %3 ünün saðlýklý besinleri içerdiðini bildirmektedir (9). Utter ve arkadaþlarý tarafýndan günde 2 saatten fazla televizyon izleyenlerde meyve suyu, kola gibi içeceklerin ve çikolata, bisküvi gibi yiyeceklerin tüketiminin daha fazla olduðu gösterilmiþtir (12). Bu çalýþmada da meyve suyu reklamlarý en fazla akýlda kalan reklamlar arasýnda idi. Ancak kek, çikolata, gofret gibi yüksek kalorili, besin deðeri düþük gýda reklamlarý daha az hatýrlanmaktaydý. Bu farklýlýk, öðrencilerimizin yaþ ortalamasýnýn literatürden yüksek oluþuna ve yaþla birlikte yiyecek tüketimi konusunda bilinç düzeyinin artmýþ olmasýna baðlandý. Son bir ay içinde gazete, dergi ve televizyonda çocuk mamalarý ile ilgili bir haber, makale, resim veya reklama rastlama oranlarý yüksek, anne sütüne iliþkin görüntüye rastlama oranlarý ise düþüktü. Öðrencilere mama reklamlarý ile ilgili hatýrladýklarý sorulduðunda reklamdaki bebekleri çok güzel, sevimli ve saðlýklý bulduklarý gözlenmiþti. Bu reklamlarda çok güzel ve saðlýklý görünümdeki bebeklerin yer almasý toplumda mama kullanýmýný özendirerek anne sütü alma oranlarýný düþürmekte, ve psikososyal sorunlara yol açabilmektedir (1). Amerikan Pediatri Akademisi medyada þiddet ile karþýlaþmanýn çocuk ve adolesanlardaki saldýrgan davranýþlarda artýþa, þiddete karþý duyarsýzlaþmaya, uyku bozukluklarý, depresyon ve gece korkularýna yol açtýðýný bildirmekte, gerçek yaþamda uygulanan þiddetin %10-20 sinin medyada yer alan þiddet görüntüleri dolayýsýyla gerçekleþebileceðini belirtmektedir (1,3,4,8). Çünkü çocuklar kurmaca ile gerçek arasýndaki farký yetiþkinler kadar kolay algýlayamamaktadýr. Cheng ve arkadaþlarýna göre çocuklarýn %73 ü haftada en az bir kere þiddet içerikli program izlemektedir (11). Bu çalýþmada da öðrencilerin %50.6 sýnýn televizyonda, %63.8 unun ise gazete veya dergide çocuk þiddetine iliþkin bir görüntüye rastladýðý, þiddet görüntülerine en sýk olarak haber programlarýnda (166, %62.87) rastlandýðý bulunmuþtu. Tablo 4. Televizyon izleme süresi ile çeþitli reklamlarýn hatýrlanmasý arasýndaki iliþki

5 20 Amerikada televizyon programlarýnýn %61 i þiddet içermektedir (3,14). Türkiyede ise Radyo Televizyon Üst Kurulu verilerine göre 31 ocak 1998 tarihinde 12 ulusal televizyon kanalýnýn ana haber bültenleri içerisinde 1043 adet þiddet unsurunun yer aldýðý bildirilmektedir (15,16). Yazýlý medyada da þiddet yoðun bir þekilde yer almaktadýr. Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu 1998 yýlýnda 3 gazetede medya içeriðini incelemiþ ve bu gazetelerde iki ay içinde 540 þiddet içeren haber saptamýþtýr (1). Ayrýca þiddet içeren görüntüler sadece haber programlarýnda deðil müzik videolarýnda da %15-%22.4 oranýnda yer almaktadýr (3). Son yýllarda medyanýn gençlerde alkol kullanýmýnda artýþa yol açtýðý, televizyon izleme alýþkanlýðýnýn alkol kullanýmý için risk faktörü olduðu bildirilmektedir (17,18). Televizyon izleme ile sigara kullanýmý ve sigaraya daha erken yaþlarda baþlama arasýnda olumlu bir iliþki olduðu gösterilmiþtir (19,20). Adolesanlarýn 1/3 ü reklam ve promosyonlarýn etkisiyle sigaraya baþlamaktadýr (21,22). Yine adolesanlar arasýnda reklamý yapýlan sigaralarýn reklamý yapýlmayanlara göre 2 kat daha fazla kullanýldýðý gösterilmiþ, benzer korelasyonlar alkol kullanýmý içinde gösterilmiþtir (3). Araþtýrmalar adolesan alkol kullanýcýlarýnýn daha fazla alkol reklamýna maruz kaldýklarýný göstermektedir (9). Bizim çalýþmamýzda ise öðrencilerin büyük çoðunluðunun sigara ve alkol kullanýmýný özendiren bir görüntü ile karþýlaþmadýðý saptanmýþtý. Bunun nedeninin 4207 ve 4733 sayýlý kanunlar gereðince tütün ve alkollü içeceklerin reklam ve tanýtýmýnýn, ayrýca televizyon programlarýnda tütün ürünleri görüntülerine yer verilmesinin yasaklanmasýna baðlý olduðu düþünüldü. Sigara içmeyi özendiren görüntülere %15.7 si televizyonda, %3.7 si ise gazetede rastladýðýný belirtmiþti. Alkol kullanýmýný özendiren görüntülerle ise %20.9 u televizyonda karþýlaþmýþtý. Televizyonda yayýnlanan programlarýn %70 inin ve müzik programlarýnýn yarýsýnýn alkol ve sigara kullanýmýný özendirici davranýþlara yer verdiði bilinmektedir (14). Ayrýca populer dizilerin çoðunda sevilen karakterlerin alkol ve sigara kullandýðý ve bu kiþilerin daha baþarýlý olduðu gösterilmektedir (7,23). Amerikan Pediatri Akademisi verilerine göre gençlere ait magazin programlarýnda %45 bira ve %27 daha sert içkilere rastlanmaktadýr. (9). Müzik videolarýnýn ¼ ü alkol veya sigara kullanýmý içermektedir (24). Bu nedenlerle medya sadece reklamlar aracýlýðý ile deðil, çeþitli programlarda sigara ve alkol kullanýmýný özendiren görüntülere yer vererek de çocuk ve adolesanlarý etkilemektedir. Bu çalýþmada Saðlýk Yüksekokulu öðrencilerinin medya iletiþim araçlarýný yaygýn olarak kullanmakta olduðu saptandý. Ancak çalýþmamýz tek bir üniversiteyi içerdiði ve sadece Türkiye nin güneydoðusunda eðitim ve öðretim gören hemþirelik öðrencilerini kapsadýðý için genelleme yapýlamaz. Bu nedenle, saðlýk personelinin bu konudaki tutumunu genelleme yapabilecek þekilde belirlemek için daha geniþ çaplý araþtýrmalarýn yapýlmasý gereklidir. Sonuç Bu veriler medyanýn hayatýmýzýn her alanýnda gün geçtikçe daha etkili bir hale geldiðini göstermektedir. Ancak medya yanlýþ kullanýldýðýnda ciddi zararlarý görülmekte, özellikle çocukluk döneminde kiþilik geliþimini olumsuz yönde etkileyebilmekte, yetiþkinlerde ise obesite riskini arttýrmaktadýr. Medya toplumun her kesimini etkilediði gibi gelecekte saðlýk personeli olarak çalýþarak, özellikle birinci basamak saðlýk hizmetlerinin verilmesinde rol oynayacak saðlýk yüksekokulu hemþirelik bölümü öðrencilerini de etkilemektedir. Bu nedenle öðrencilerimizi yetiþtirirken medyayý doðru okuyan, yaþadýðý çevreye duyarlý, medya mesajlarýný akýl süzgecinden geçirebilen bilinçli bir kitle oluþturulmasý gün geçtikçe önem kazanmaktadýr. Kaynaklar 1. Yýlmaz G. Basýn yayýnýn çocuk saðlýðýna etkileri. Türk Pediatri Arþivi. 2007;42: Öztürk C, Karayaðýz G. Çocuk ve televizyon. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007;10(2): Villani S. Impact of media on children and adolescents: a 10-year review of the resarch. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001;40(4): American Academy of Pediatrics. Children, adolescents and television. Pediatrics. 2001;107: Healy GN, Dunstan DW, Salmon J, Shaw JE, Zimmet PZ. Television time and continuous metabolic risk in physcially active adults. Med Sci Sports Exerc. 2008;40(4): Foster JA, Gore SA, West DS. Altering Tv viewing habits: An unexplored strategy for adults obesity intervention? Am J Health Behav. 2006;30(1): American Academy of Pediatrics. Media education. Pediatrics. 1999;104: American Academy of Pediatrics. Media violence. Pediatrics. 2001;108: American Academy of Pediatrics Children, adolescents, and advertising. Pediatrics. 2006;118: American Academy of Pediatrics, Division of Public Education. Media History Form, Media Matters Campaign kit. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics Cheng TL, Brenner RA, Wright JL, Sachs HC, Moyer P, Rao MR. Children s violent television viewing: Are parents monitoring? Pediatrics. 2004;114:94-99.

6 Utter J, Scragg R, Schaaf D. Associations between television viewing and consumption of commonly advertised foods among New Zealand children and young adolescents. Public Health Nutr. 2006;9(5): Aucote HM, Cooper A. Relationships between body fatness, small-screen sedentary activity and regionality among school children in Victoria. Aust J Rural Health. 2009;17: Bar-on ME. The effects of television on child health: implications and recommendations. Arch Dis Child. 2000;83: Þiddeti Önleme Platformu Koordinasyon ve Ýþbirliði Alt Çalýþma Grubu Raporu. http//www.adres.gen.tr /adres/sites/2463/tc-basbakanlýk-aile-arastirma-kurumubaskanligi.html 16. Þiddeti Önleme Platformu Medya ve Þiddet Çalýþma Grubu Raporu. http//www.adres.gen.tr/adres /sites/2463/tc-basbakanlýk-aile-arastirma-kurumubaskanligi.html 17. Robinson TN, Chen HL, Killen JD. Television and music video exposure and risk of adolescent alcohol use. Pediatrics. 1998;102: Van Den Buck J, Beullens K. Television and music video exposure and adolescent alcohol use while going out. Alcohol. 2005;40(3): Gutschoven K, Van Den Buck J. Television viewing and smoking volume in adolescent smokers: a crosssectional study. Prev Med. 2004;39: Glantz SA, Kacirk KW, McCulloch C. Back to the future: smoking in movies in 2002 compared with 1950 levels. Am J Public Health. 2004;94(2): Pierce JP, Choi WS, Gilpin EA. Farkas AJ, Berry CC. Tobacco industry promotion of cigarettes and adolescent smoking. JAMA. 1998;279(7): Biener L, Siegel M. Tobacco marketing and adolescent smoking: more support for a casual inference. Am J Public Health. 2000;90(3): Goldstein AO, Sobel RA, Newman GR. Tobacco and alcohol use in G-rated children s animated films. JAMA. 1999;281(12): DuRant RH, Rome ES, Rich M, Allred E, Emans J, Woods ER. Tobacco and alcohol use behaviors portrayed in music videos: A content analysis. Am J Public Health. 1997;87:

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Kocaeli ilindeki lise öðrencilerinde saðlýk açýsýndan riskli davranýþlarýn deðerlendirilmesi

Kocaeli ilindeki lise öðrencilerinde saðlýk açýsýndan riskli davranýþlarýn deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 30-37 Orijinal Makale Kocaeli ilindeki lise öðrencilerinde saðlýk açýsýndan riskli davranýþlarýn deðerlendirilmesi Bülent Kara 1, Þükrü Hatun 2, Metin Aydoðan

Detaylı

Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health

Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health Dr. Aysu Duyan Çamurdan* Öz Baþta televizyon olmak üzere bilgi ve teknoloji çaðýnýn evlerin içine kadar taþýdýðý kitle

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 2 Þubat 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 2 Þubat 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Kurucu

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý Attitudes and behaviors of pregnant women about smoking in Konya Kamile Marakoðlu, Asst. Prof. Dr.,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1 (2007), 3-28 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Öðrencilerin Televizyon Ýzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarýnýn Okuma Alýþkanlýklarý Üzerine Etkisi * Impacts of Watching Television

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Ýki Ýlköðretim Okulunda Öðrencilerin Kendi Saðlýklarýný Algýlama Düzeyi ve Bildikleri Doç. Dr. A. Emel Önal 1, Dr. Suna Erbil 1, Dr. Baþak Gürtekin, Dr. Özkan Ayvaz 1, Dr. Sevda

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað***

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað*** HÜTF Dönem Dört Öðrencilerinin Uyku Bozukluklarýnýn ve Uykululuk Hallerinin Epworth Uykululuk Ölçeði ile Deðerlendirilmesi The Evaluation of Sleep Disorders and Sleepiness State with Epworth Sleepiness

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Çocukluk Çağı Obezitesi

Çocukluk Çağı Obezitesi Çocukluk Çağı Obezitesi Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü hozcebe@hacettepe.edu.tr Çocuklarda Obezite Son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmesi Gelişmiş

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Burhanettin KAYA*, M. Erkan ÖZCAN* ÖZET Uçucularýn günlük yaþamda sýk kullanýlan birçok maddenin

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

KAYSERÝ ÝL MERKEZÝNDEKÝ HEKÝMLERÝN VE TIP ÖÐRENCÝLERÝNÝN SÝGARA ÝÇME DURUMLARI VE SÝGARA KONUSUNDAKÝ TUTUMLARI

KAYSERÝ ÝL MERKEZÝNDEKÝ HEKÝMLERÝN VE TIP ÖÐRENCÝLERÝNÝN SÝGARA ÝÇME DURUMLARI VE SÝGARA KONUSUNDAKÝ TUTUMLARI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) KAYSERÝ ÝL MERKEZÝNDEKÝ HEKÝMLERÝN VE TIP ÖÐRENCÝLERÝNÝN SÝGARA ÝÇME DURUMLARI VE SÝGARA KONUSUNDAKÝ TUTUMLARI Prevalance of Smoking and Attitudes of the Physicians and

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý ARAÞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý Mustafa Saygýn*, Kurtuluþ Öngel**, Sadettin Çalýþkan*, Mehmet Ali Yaðlý***, Mehmet Has****, Taner Gonca****, Yücel Kurt*****.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Cüneyt EVREN*, Bilge EVREN**, Kültegin ÖGEL***, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Literatürdeki çalýþmalar, baðýmlýlarýn genel popülasyona

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri ve lerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri Neþe ZAYÝM a, Arzu AKCAN b, Özlem METREÞ c Akdeniz Üniversitesi a Týp Fakültesi, Biyoistatistik ve Týp Biliþimi A.D., b Antalya Saðlýk YO, Halk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Profesyonel hastane çalýþanlarýnda bel aðrýsý prevelansý ve bel aðrýsýný etkileyen faktörler

Profesyonel hastane çalýþanlarýnda bel aðrýsý prevelansý ve bel aðrýsýný etkileyen faktörler Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 115-120 ARAÞTIRMA Profesyonel hastane çalýþanlarýnda bel aðrýsý prevelansý ve bel aðrýsýný etkileyen faktörler Levent Altýnel 1, Kamil Çagrý Köse 1, Elif Cihan Altýnel

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek****

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek**** Doktorluk Mesleðini Çocuklar Resimlerine Nasýl Yansýtýyorlar? 7-12 Yaþ Grubu Çocuklar Arasýnda Yapýlmýþ Bir Örnek* How Do Children Reflect the "Physician" Profession to Their Drawings? An Example Conducted

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK ADÜ Tý Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : - 0 Klinik Araþtýrma ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE ÖÐRENCÝLERÝNÝN UYGULANAN TIP EÐÝTÝMÝNE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ* 1 3 Semra ERPEK, Çiðdem

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı

Sivas Ýl Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç Ýlköðretim Okulu Öðrencilerinin Benlik Saygýsý Düzeyi

Sivas Ýl Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç Ýlköðretim Okulu Öðrencilerinin Benlik Saygýsý Düzeyi ARAÞTIRMA Sivas Ýl Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç Ýlköðretim Okulu Öðrencilerinin Benlik Saygýsý Düzeyi Selma Çetinkaya 1, Seher Arslan 2, Naim Nur 3, Deniz Özdemir 4, Ö.Faruk Demir 2, Haldun

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

AMAÇ VE ÖÐRENÝM HEDEFLERÝ Ã aråÿamba, 26 Kasım 2008

AMAÇ VE ÖÐRENÝM HEDEFLERÝ Ã aråÿamba, 26 Kasım 2008 AMAÇ VE ÖÐRENÝM HEDEFLERÝ Ã aråÿamba, 26 Kasım 2008 TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Amaà : Bu eðitim programý sonunda genel pratisyenler kadýn ve erkekte üreme saðlýðýnýn yaþam boyunca temel saðlýk

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullaným Bozukluðu ve Ailesel Madde Kullanýmý Arasýndaki Ýliþki

Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullaným Bozukluðu ve Ailesel Madde Kullanýmý Arasýndaki Ýliþki ARAÞTIRMA Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullaným Bozukluðu ve Ailesel Madde Kullanýmý Arasýndaki Ýliþki Relationship Between Cigarette, Alcohol, Substance Use Disorders and Familial

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Cage Testi ile Alkol Kullanýmý Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalýþma #

Cage Testi ile Alkol Kullanýmý Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalýþma # Cage Testi ile Alkol Kullanýmý Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalýþma # Metin TURAN*, Ali S. ÇÝLLÝ**, Rüstem AÞKIN***, Hasan HERKEN ##, Metin TELCÝOÐLU # *, Rahim KUCUR # ** ÖZET Alkol kullanýmý ve buna baðlý

Detaylı