Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur:"

Transkript

1 METN N BÖLÜMLER Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur: 1. Girifl Bölümü 2. Geliflme Bölümü 3. Sonuç Bölümü Öyküleyici metinlerin girifl bölümü metnin kahramanlar n n, olaylar n geçti i yerin ve bazen de olay n k saca tan t ld bölümdür. Öyküleyici metinlerin geliflme bölümünde olay geniflletilir ve nas l sonuçlanaca hakk nda ipuçlar verilerek okuyucuda merak uyand r l r. Öyküleyici metinlerin sonuç bölümünde ise merak ettiklerimizin cevab n al r z ve olay n nas l sonuçland n ö reniriz. AL DAYI S rt n güzel bir da a dayam fl küçük bir köy vard. Bu köyde de bir Ali day vard. Ali day y köyde herkes severdi. Ali day çok iyi bir avc olup, bofl zamanlar n avlanarak de erlendirirdi. Bu bölüm metnin girifl bölümüdür. Metnin kahraman n n Ali day oldu unu, Ali day n n nas l biri oldu unu ve olay n küçük bir köyde yaflanaca n bu bölümde anlad k. 214

2 TÜRKÇE Ertesi gün Ali day kahveye geldi. Kahvedekilerden birisi: Ali day, avda bir fley vurabildin mi, diye sordu. Ali Day : Vuramad m ama çok güzel bir iyilik yapt m, dedi. Adam: Ormanda ne iyili i yapt n, diye sordu. Ali day ormanda yapt klar n bir bir anlatt. Adamlar ay n n Ali day ya bir fley yapmamas na flafl rd lar. Ertesi y l Ali day hastaland. Onun için art k ava gidemiyordu. Bir gece yatmak için haz rlan rken birden kap çal nd. Tak, tak tak! Bir gün kar ya m fl, her taraf bembeyaz olmufltu. Ali day tüfe ini omuzlad gibi ormana do ru yolland. Derken bir inilti duydu. nilti, karfl s ndaki inden geliyordu. ne girdi inde bir ay gördü. Ay n n aya na bir diken batm flt, onu ç karmaya çal fl yordu. Ali day tüfe ini yere b rakt. Ay ya do ru yürüdü. Dikeni a r a r ç kard. Ay çok rahatlam flt. Cebinden bir kibrit ç kar p, oraya bir atefl yakt. Ay yla ikisi bir güzel s nd lar. Sonra tüfe ini omuzlad ve evinin yolunu tuttu. Bu bölüm metnin geliflme bölümüdür. Bu bölümde olay n ne oldu unu ayr nt l olarak ö rendik. Bakal m kap y çalan kim? Ali day kap y aç nca flaflk nl ktan a z bir kar fl aç k kald. Karfl s nda geçen y l yard m etti i ay duruyordu. Üstelik pençesinde bir parça bal vard. Bu Ali day n n yapt yard m karfl l olmal yd. Ali day bundan çok duyguland. Özcan ÖZDEM R Bu bölüm metnin sonuç bölümüdür. Bu bölümde kap y çalan n kim oldu unu ve metnin nas l sonuçland n ö rendik. 215

3 Bilgilendirici metinlerin girifl bölümü anlat lacak konunun genel özellikleriyle belirtildi i bölümdür. Bilgilendirici metinlerin geliflme bölümünde anlat lan konu ve yazar n bu konudaki düflünceleri ayr nt l olarak verilir. Bilgilendirici metinlerin sonuç bölümünde ise verilen düflünceler bir sonuca ba lan r. Afla daki bilgilendirici metni birlikte inceleyelim. TELEV ZYON Yüzy l n bafllar nda birçok kifli yirminci yüzy l Sinema Ça olarak niteliyordu. Sinema, ilk y llar atlatt ktan sonra h zl bir geliflme göstermiflti. Sesli sinema ile bu yeni sanata duyulan ilgi büyük ölçüde artm fl, renkli filmlerle bu ilgi devam etmiflti lerde yayg n hâle gelen televizyon, yeni tahminlerin yap lmas na yol açt. Buna göre ça Televizyon Ça olacakt. Metnin girifl bölümü olan bu paragrafta, yazar n televizyon ve televizyonun geliflimiyle ilgili bilgi ve düflüncelerini anlataca anlafl l yor. Televizyon, sinemadan da h zl bir geliflme gösterdi. Hemen hemen her ülkede önce haftada bir iki gün, bir iki saatlik yay nlara bafllayan televizyon, k sa süre içinde her gün yay n yapar hâle geldi. Cumartesi, pazar günleri gündüz yay nlar kondu. Derken haftan n öteki günleri de gündüz yay nlar ndan nasiplerini ald lar. Bu da yetmedi Birçok televizyon kurumu kanal say s n önce ikiye, sonra üçe ç kard. Buna özel televizyon kurumlar da eklendi. Renkli televizyon, video derken bugünlere geldik. Bugün televizyon baz lar na göre sadece bir aptal kutusu dur, baz lar ise ondan ça n harika buluflu olarak söz ediyorlar. Metnin geliflme bölümü olan bu paragraflarda televizyonun nas l geliflti ini ve yazar n bu geliflme konusundaki düflüncelerini ö rendik. Televizyon konusu, çeflitli aç lardan dün tart fl l yordu. Bugün de tart fl l yor, yar n da tart fl lacak. Televizyonu be enen var, ondan nefret eden var, serinkanl bir yaklafl mla yi yanlar ve kötü yanlar var. diyenler de var. Televizyona hayran kifliler de var. Bu görüflleri bir ortak payda da toplamak çok zor Erman fiener Metnin sonuç bölümü olan bu paragrafta ise yazar n düflüncelerini nas l bir sonuca ba lad n anlad k. 216

4 TÜRKÇE Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 5 1. Afla da bir öykünün girifl, geliflme ve sonuç bölümleri kar fl k olarak verilmifltir. Her bölümün alt ndaki kutucu a ait oldu u bölümün ad n yaz n z. Ne demek olacak? Yiyece ini paylaflm flt benimle, dost olmak istemiflti. Tabi ya. F L yaz l kap dan benden baflka kimse girmemiflti ki! Emre yle ikimiz çevreye flöyle bir göz gezdirdikten sonra Akvaryum a gittik. Akvaryum da Afrika dan, Amerika dan, Japonya dan, Mercan adalar ndan gelen binlerce bal k vard. Kap daki sat c dan ald m z yemleri usulca suyun yüzeyine b rakt k. O ana kadar uyufluk uyufluk dolanan bal klar y ld r m h z yla yemlere sald rd lar. Minik pembe a zlar n açarak yemleri yakalay fllar öyle hofltu ki! Emre art k tavflanlar ziyaret etmek istiyordu. Bense fil gibi büyük hayvanlar... F L yazan tabelan n köflesinden içeri girdim. Filleri hep Jumbo gibi sevimli san rd m. Bu ne biçim fley! Yafll, kulaklar sark k, ayaklar nas rl... Gövde derisi bol gelmifl, yürürken sallan p duruyor. Hortumu ayn elektrik süpürgesininki gibi. Bir hüp dese yutuverecek sanki beni. Aaa! Akl ma gelen bafl ma m geliyordu yoksa? mdaaaat! Tel örgünün y rt lan köflesinden hortumunu uzatm fl kolumu yakalamaya çal fl yordu. Hiflt! B rak elimi! Elimde bir f st k vard. Fil vermiflti! Ne demekti bu? Il k bir bahar sabah ö retmenimizle hayvanat bahçesine geldik. Bahçe, bafllayan yeni güne haz rlan yordu. Temizlikçiler yerleri süpürüyor, bak c lar yiyecek da t yorlard. Hava tertemiz, günefl pasparlak, bulutlar görünmüyordu. 217

5 2. Afla da girifl ve geliflme bölümleri verilen metne resimlerden de yararlanarak uygun bir sonuç bölümü yaz n z. ER K ÇEK RDE Yeflil erik, manav n tezgâh nda onu alacak kifliyi bekliyordu. Annesinin yan ndaki küçük çocuk, erik istedi ini söylemiflti. Erik, di er arkadafllar yla birlikte poflete kondu. Terazide tart ld. Küçük k za teslim edildi. Art k sahibi de iflmiflti. Eve var ld nda, pofletten ç kar ld. Bir taba a konuldu. Güzelce y kand. Erik, kendisini kim yiyecek diye düflünüyordu. Küçük k z eri i ald. Yedikten sonra çekirde ini di er arkadafllar n n çekirde inden ayr bir yere koydu. Nedenini merak etmiflti erik çekirde i. Bir gün geçti. Erik çekirde i, gelen küçük k z gördü. Yan nda babas da vard. Bahçeye ç kt lar. Babas elindeki bel ile bahçeye bir küçücük çukur kazd. Çukurun içine hayvan gübresi koydu. Erik çekirde i ne olaca n iyiden iyiye merak ediyordu do rusu. Yeni bir yaflam n bafllang c m yd yoksa? Zafer YEN KUM Do an Kardefl 218

6 TÜRKÇE TEST 3 BOZ AYILAR Büyüklerimiz bilirler, bir zamanlar ay oynat c lar vard. Ay oynat c lar, bir ellerinde sopa, öteki ellerinde bir ipin ucuna ba lad klar ay yla sokak sokak gezerlerdi. Ay y görenler ay oynat c n n etraf na toplafl rlar, ay c da bu insanlara ay n n becerilerini gösterirdi. Bunun karfl l nda da izleyicilerden para toplard. Zavall ay, neden ay oynat c n n tutsa oldu una anlam veremezdi. Onun dediklerini yapmad nda bafl na geleceklerin tedirginli i ile Kad nlar hamamda nas l bay l r? sorusuna yere uzanarak karfl l k verirdi. Ay n n en büyük korkusu, ay oynat c n n burnundaki halkadan tutup çekmesiydi. Çünkü bu hareket ay n n burnunu çok ac t rd. Y llar geçti; art k ay c lar yok ya da en az ndan sokaklarda kolayca dolaflam yorlar. Çünkü art k insanlar, özellikle de çocuklar hayvanlar e lence arac olarak görmüyor. Çocuklar, dünyay bitkilerle ve hayvanlarla paylaflt klar n çok iyi bildiklerinden tüm canl lara sayg duyuyorlar. Gülgün AKBABA Boz Ay lar 1, 2 ve 3. sorular metne göre cevaplay n z Metnin girifl bölümünde afla dakilerin hangisinde söz edilmifltir? a. Ay oynat c lar n ne yapt klar ndan b. Ay lar n neler yapt klar ndan c. Ay oynat c lar n günümüzde nerede yaflad ndan d. Çocuklar n ay lara nas l davrand ndan Metinde geçen afla daki cümlelerden hangisi metnin geliflme bölümünde yer almam flt r? a. Bunun karfl l nda da izleyicilerden para toplard. b. Çünkü bu hareket ay n n burnunu çok ac t rd. c. Zavall ay, neden ay oynat c n n tutsa oldu una anlam veremezdi. d. Art k ay c lar yok ya da en az ndan sokaklarda kolayca dolaflam yorlar. Metnin sonuç bölümünde afla daki yarg lardan hangisi yoktur? a. Ay oynat c l n günümüzde geçerli bir meslek olmad b. Ay oynat c lar n sokakta dolaflmalar n n yasakland c. nsanlar n hayvanlar e lence arac olarak görmedikleri d. Çocuklar n bitkilere ve hayvanlara sayg duyduklar 219

7 4. Afla dakilerden hangisi bir metnin girifl cümlesi olabilir? a. Bir zamanlar gümüfl bir lira varm fl. b. Günlerce yolculuktan sonra kavufltum. c. Yafll kad n böyle diyerek yan ma geldi. d. Bizim lira bütün dünyay dolaflm fl. nsanlar toplu hâlde yaflamaya bafllay nca birbirleriyle anlaflmak istediler. Duyduklar n, düflündüklerini birbirlerine anlatmak istediler. Bunun için de iflik yollar buldular. 5. Yukar daki paragraf bir metnin girifl bölümüne aittir. Paragraf n afla dakilerin hangisiyle devam etmesi uygun olur? a. Kimi zaman resimden yararland lar. b. Sonra sonra seslerine belirli anlamla yüklediler c. Böylece anlat m n temel ögesi olan kelimeleri oluflturdular. d. Anlam yükledikleri bu seslere kelime ad n verdiler. Ben, da larda unutulmufl bir a açt m. Y llarca kendi kendime yaflad m. Bir sabah silkinerek uyand m. ki el, gövdeme a r bir balta vuruyordu. Derin bir s z duydum. Art k hayat m sona eriyor. dedim. Me er aldanm fl m. Biraz sonra iri gövdemle yere y k ld m. flçiler, beni arabaya koydular, kâ t fabrikas na götürdüler. Elektrikli bir b çk üzerimde türküler söyledi. Makinenin kocaman a zlar nda beni ezdiler, hamur yapt lar. Sonra ince ince açt lar, kuruttular, kâ t oluverdim. 6 ve 7. sorular metne göre cevaplay n z. 6. Afla daki cümlelerden hangisi metnin girifl bölümünde yer almaktad r? a. flçiler, beni arabaya koydular. b. Me er aldanm fl m. c. Y llarca kendi kendime yaflad m. d. Elektrikli bir b çk üzerimde türküler söyledi. 220

8 TÜRKÇE Afla dakilerden hangisi metnin geliflme bölümümde anlat lmam flt r? a. A ac n y k lmas b. A ac n fabrikaya götürülmesi c. A ac m hamur olmas d. A ac n kâ t olmas Afla dakilerden hangisi bir metnin girifl cümlesi olamaz? a. Ocak ay n n güneflli bir günüydü. b. nsano lunun yaflam n de ifltiren, güzellefltiren büyük bulufllar vard r. c. Bir gece yar s Karap narl lar korkuyla uyand lar. d. Toprak sürüldükten sonra irili ufakl toprak parçalar meydana gelir. Afla dakilerden hangisini bir metnin girifl bölümünden ö renemeyiz? a. Olay n kiflilerini b. Olay n nas l sonuçlanaca n c. Olay n hangi zamanda gerçekleflece ini d. Olay n geçti i yeri Afla dakilerden hangisi bir metnin sonuç cümlesi olamaz? a. Demek ki çocuklar, insan, de erli bir dürüst olursa eninde sonunda gerçek de erini anlayanlar ç kar. b. O zaman vatan, düzenli bir aile, yurdu her taraf temiz tutulmufl bir yuva hâline gelir. c. Günden güne de irmenin müflterileri azalm fl, de irmen iki aileyi besleyemez olmufltu. d. Bir bak ma uygarl k dedi imiz, bu bulufllar n kendisi ya da bunlar n yaratt sonuçlard r. Ben bir kay n a ac yd m. Karadeniz in yamaçlar nda özgürce yaflard m. Do an n eseriydi. Yapraklar m ya muru çekiyor, köklerim topra tutuyordu. 11. Yukar daki paragraf metnin hangi bölümü olabilir? a. girifl bölümü b. geliflme bölümünün birinci paragraf c. sonuç bölümü d. geliflme bölümünün son paragraf 221

9 Babamla haftal k al flveriflimizi yapmak için bir süpermarkete gitmifltik. Çeflitli süt ürünlerinin bulundu u rafta çocuk geliflim sütü ad yla çekici bir ambalaj içindeki süt dikkatimi çekti. Bu sütün fiyat ayn tip ambalaj ve ayn miktarda süt içeren di er ürünlerden daha pahal yd. Babama Bu sütün gerçekten çocuklar n büyümesi ve geliflmesi üzerine bir etkisi var m? diye sordum. Babam sütün içeri ine bakt. Di er sütlere göre biraz daha fazla vitamin ve mineral vard. Ancak geliflim sözcü ünün kendisine biraz abart l geldi ini, bunun süt sat fllar n art rmak için firman n bir reklam olabilece ini söyledi. Bu arada bunu anlaman n en iyi yolunun da bilimsel kurallar içinde araflt r lmas olaca n söyledi. Babam n Bilimsel gerçeklere ancak bilimsel araflt rmalar yap larak ulafl labilir. sözü beni çok etkilemiflti. Bunun üzerine okulumuzun düzenledi i Bilim fienli i ne çocuk geliflim sütünün geliflme ve büyüme ça ndaki farelerde, normal sütlerden daha farkl bir büyüme yap p yapmad n anlamaya yönelik bir araflt rma projesiyle kat lmaya karar verdim. 12, 13 ve 14. sorular metne göre cevaplay n z Metnin girifl bölümünde afla dakilerden hangisi anlat lm flt r? a. Çocuk ile babas n n bilimsel araflt rmalara merakl olduklar b. Çocuk ile babas n n süpermarketin raflar na bakmalar c. Çocuk ile babas n n markette süt içmeleri d. Çocuk ile babas n n reklamlar hakk nda konuflmalar Afla dakilerden hangisi geliflme bölümünde ortaya konan sorundur? a. Firmalar n ürün sat fllar n art rmak için yapt klar reklamlarla insanlar yan ltt klar b. Süt ürünlerinin çocuklar n geliflimi üzerindeki etkisinin markette anlat lmamas c. Üreticilerin ürettikleri ürünleri de erinden fazla fiyata satmalar d. Süt ürünleri hakk nda gerekli bilimsel dergilerin yay nlanmamas Metnin sonuç bölümünde afla dakilerden hangisi olmufltur? a. Çocuk, okullar n n düzenledi i Bilim fienli i ne kat lmaya karar vermifltir. b. Çocuk ve babas bir daha o süpermarkete gitmemeye karar vermifltir. c. Çocuk sütün insan sa l na zararl etkileriyle ilgili proje yapmaya karar vermifltir. d. Çocuk bilimle ilgili bir dergiye abone olmaya karar vermifltir. Afla dakilerden hangisi bir metnin geliflme bölümünde yer alabilir? a. O günden sonra bir daha hiç kavga etmediler. b. Küçük bir köyde bir k z ile annesi yaflarm fl. c. Örne in, bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. d. Begüm üzüm gözlü, bu day tenli flirin bir k zd. 222

10 TÜRKÇE H KÂYE UNSURLARI Afla daki metni okuyunuz. Güzel bir bahar günüydü. Suna ile kardefli Bilgi tarlada oynuyorlard. Yanlar nda da taylar otluyordu. Tay birden ormana do ru koflarak kayboldu. Suna, Bilgi ve köpekleri Uslu da tay n peflinden kofltular. Ormanda tay ararken yollar n kaybettiler. A açlar n aras nda bir süre yürüdüler. Bilgi: Yüzümüzü güneflin batt yöne dönersek, sa m z kuzey olur. Solumuz güney, arkam z da do u olur, dedi ve a aca ç kt. Suna: Günefli görebiliyor musun, diye afla dan seslendi. Görebiliyorum. Suna, yere çubukla bir çizgi çizdi. Güneflin bataca yöne bat öteki ucuna da do u yazd. Sonra, ilk çizgiyi dik olarak kesen ikinci bir çizgi çizdi. Yüzünü bat ya döndü. kinci çizginin sa da kalan ucuna da kuzey yazd. Bu arada Bilgi de a açtan inmiflti. Do uya gitmeleri gerekti ini anlad lar. Çam kokulu a açlar n aras ndan flark lar söyleyerek evlerine gittiler. Taylar n evin kap s nda görünce çok sevindiler. Sulhi DÖLEK Gül Yüzlü Tarlalar Okudu umuz metinlerdeki hikâye unsurlar anlat lan olay, olay n kahraman ya da kahramanlar, olay n geçti i yer, olay n gerçekleflti i zamand r. Bu unsurlar bulabilmek için; Hikâyede anlat lan olay nedir? Olay kimin ya da kimlerin bafl ndan geçiyor? Olay nerede ya da nerelerde geçiyor? Olay ne zaman gerçeklefliyor, sorular na cevap arar z. O hâlde yukar daki hikâyenin unsurlar n flöyle s ralayabiliriz: Hikâyede anlat lan olay, iki kardeflin ormanda kaybolmalar d r. Hikâyenin kahramanlar Suna ve Bilgi dir. Hikâye tarlada bafllam fl, ormanda devam etmifl, evde son bulmufltur. Hikâyede anlat lan olay ilkbahar mevsiminde gerçekleflmifltir. 223

11 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 6 1. Afla daki metni okuyunuz. Altta verilen boflluklar metne göre tamamlay n z. YOLCULUK Araba tozlu ve bozuk yolda sars larak ilerliyordu. Günefl tam tepedeydi. Bir yandan s cak, bir yandan toz toprak insan bunalt yordu. Of. Çok s cak. Nereden ç kt k bu yolculu a? diye söylendi Sevgi. Yan na duran kardefli Çetin ona ters ters bakt. Neden flikâyet ediyorsun? Bu yolculu a ç kmay sen de çok istemifltin. dedi. Önde, Mehmet in yan nda oturan Ayd n da söze kar flt. Evet. Hem Metin a abey bu yolculu un yorucu olaca n söylemiflti bize. Sevgi, somurtarak sustu ama içinden onlara hak verdi. Metin a abeyi, babas na çocuklar gezdirmek istedi ini söyledi inde çok sevinmiflti. Hatta babas n raz etmek için en çok kendisi yalvarm flt. Bunu an msay nca somurtmaktan vazgeçti ve yan ndaki Ufac k okflad. Ufac k, nefleyle kuyru unu sallad. Daha ne kadar yolumuz var Metin a abey? diye sordu Ayd n. Metin, önündeki haritaya bakt ktan sonra: Az kald. dedi. Nas l, e leniyor musun? Gördüklerin hofluna gidiyor mu? Hem de nas l. Güzel yurdumuzu ilk kez görüyorum. Öyle sevinçliyim ki. Beni bu geziye ç kard n z için size ne kadar teflekkür etsem azd r. Almanya ya dönünce gördüklerimi kardeflime ve arkadafllar ma anlataca m. Gülsüm CENG Z Tafl Devrine Yolculuk Metinde anlat lan olay, Metnin ana karakteri, Metnin yard mc karakterleri, Olay n geçti i yer, Olay n yafland mevsim,

12 TÜRKÇE 2. Afla daki hikâyenin ana karakteri sizsiniz. Di er hikâye unsurlar n biz verdik. Unsurlara uygun hikâyeyi oluflturmay sizin hayal gücünüze b rakt k. Hikâyenizi girifl, geliflme ve sonuç bölümlerine uygun olarak yazmay ve uygun bafll k belirlemeyi unutmay n z. Olay: Bafl n zdan geçen ilginç bir an Yer: Okul Yard mc karakterler: Arkadafllar n z ve ö retmeniniz Zaman: Aral k ay n n karl bir günü

13 TEST 4 Bugün hava güzeldi. Il k bir sonbahar günü... Okuldan ç k nca eve de il, parka do ru yürüdüm. Akl m ilk dersten beri parktayd. lk derste Buket kula ma bir fleyler f s ldam fl, akl m bafl mdan alm flt. Asl, parka sonbahar gelmifl! Önce inanmak gelmedi içimden. Sonbahar bizim mahalleye gelmez san yordum. Çünkü sonbahar sararan yapraklar, solan çiçekler demekti. Mahallemizde tek bir a aç olmad na göre sonbahar da bizim mahalleye u ramaz, diyordum. Park n kap s ndan girdi imde büyülendim sanki. Nefesimi tuttum, o ola anüstü güzelli i doya doya seyrettim. Sihirli bir de nek a açlar n yapraklar n n yeflilini sar ya, bordoya, k rm z ya çevirmiflti. Çantam yere koydum. Önümdeki yafll ç nara sevgiyle sar ld m. flte! diye ba rd m. Bu gerçek bir sonbahar! Sevim AK Babam n Gözleri Kedi Gözleri lk 6 soruyu metne göre cevaplay n z Çocu un sonbahar n yaflad mahalleye gelmeyece ini düflünmesinin nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Mahallelerindeki a açlar n hepsinin kurumufl olmas b. Yaflad n mahallenin çok günefl almas c. Yaflad mahallede a aç olmamas d. Mahallelerinde çok fazla yeflil a aç olmas Metnin ana karakteri kimdir? a. Asl b. Buket c. Yafll ç nar d. Park n bekçisi Metinde anlat lan olay nedir? a. Bir çocu un sonbahar tan mas ve sevmesi b. Bir çocu un parkta arkadafllar yla oynamas c. Bir çocu un mahallelerine a aç dikmesi d. Bir çocu un okuldan kaç p parka gitmesi Olay nerede gerçekleflmifltir? a. okulda b. parkta c. evde d. sokakta 226

14 TÜRKÇE Çocuk, neden park n kap s ndan girince büyülendi ini san yor? a. A açlar n yapraklar n n rengini be endi i için b. A açlar kendisiyle konuflmaya bafllad için c. Parktaki a açlar n hepsi k rm z oldu u için d. A açlar n sar yapraklar yerleri örttü ü için Olay n gerçekleflti i zaman afla dakilerden hangisidir? a. So uk bir sonbahar günü b. S cak bir sonbahar sabah c. Il k bir sonbahar günü d. Serin bir sonbahar akflam Bar fllar n Eskiflehir de en sevdi i semt Viflnelik ti. Küçük bir kedileri vard, ad Dikkuyruk Akflamlar Porsuk Çay kenar na giderlerdi. Oradan stasyon Park na Bir gün parkta Almanya dan gelen iflçi çocuklar na rastlad lar. Birinin elinde Küçükler ve Büyükler adl bir kitap vard. Severek okudu unu söylüyordu. yi e itilmifl bir çocuktu Ahmet. Almanya da ngilizce de ö reniyormufl. Ahmet, birkaç karfl laflmadan son neler neler anlatm flt onlara. Sonra bir gün Almanya ya ça rd içtenlikle. Size Almanya n n en güzel yerlerini gezdiririz babamla. demiflti. Aradan epey bir zaman geçmiflti. Bir gün Bar fl a üzerinde yabanc pulu olan bir paket geldi. Ahmet ten geliyordu. çinden güzel bir resimli kitapla mektup ç kt. 7, 8, 9 ve 10. sorular metne göre cevaplay n z Metinde anlat lan olay nedir? a. Almanya da yaflayan bir çocu un Eskiflehir e tafl nmas b. Almanya dan gelen bir çocu un parkta arkadafllar yla oyun oynamas c. Eskiflehir den Almanya ya giden bir çocu un orada yaflad klar d. Eskiflehir de yaflayan bir çocu un Almanya dan gelen bir çocukla arkadafll Metinde anlat lan olay nerede gerçekleflmifltir? a. stasyon Park nda b. Porsuk Çay nda c. Almanya da d. Küçük bir köyde Metnin ana karakteri kimdir? a. Bar fl b. Ahmet c. Dikkuyruk d. Ahmet in babas Bar fl n arkadafl Ahmet için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. Kitap okumay sevmektedir. b. E itimli ve bilgilidir. c. Paylaflmay sever. d. nsanlar küçümser. 227

15 Meltem, kardeflini balkona ça rd. Elinden tutarak, gökyüzüne bakmas n istedi: Özlem, diye f s ldad. Uzaydan bizi gözetleyenler var. Özlem, korkuyla ürperdi: Nas l olur? Kim bizi gözetleyebilir? Gözetleseler bile, o kadar uzaktan göremezler ki! Meltem, f s lt l konuflmas na devam etti: Bize elektronik beyinlerle, çok gelifltirilmifl kameralarla bak yorlar. Onlara ne kadar uzakta olursak olal m, bak fllar ndan kurtulamay z... Özlem in avuçlar ter içinde kalm flt : Ne korkunç! Pekiyi, ne yapaca z öyleyse? Nereye saklanaca z? Meltem güldü: Saklanmam za gerek yok, dedi. Onlar asl nda Dünya m z gözetliyorlar. Neden gözetliyorlar? Dünya m z ele geçirmek için mi? Bunlar uzaya, dünyal lar f rlat yorlar. fiu anda Dünya m z n çevresinde dört bine yak n uydu dolaflmaktad r. Dört bine yak n m? Ne de çok uydu varm fl! Her uydunun görevi ayr oldu u için, bunlar n say lar günden güne ço al yor. Meltem susmufltu. Özlem, ablas n n boynuna sar ld. Bu hikâye çok hofluma gitti, dedi. 11, 12, 13 ve 14. sorular metne göre cevaplay n z Metinde anlat lan olay nerede geçmektedir? a. balkonda b. uzayda c. gökyüzünde d. uyduda Metinde anlat lan olay nedir? a. Özlem ile ablas n n uzay gözetlemeleri b. Meltem ile kardeflinin uzaydaki yolculuklar c. Özlem ile ablas n n uzayl lardan kaçmalar d. Meltem ile kardeflinin uzay ve uydular hakk nda konuflmalar Afla dakilerden hangisi Özlem in ablas yla konuflurken hissettiklerinden de ildir? a. korku b. heyecan c. sevinç d. üzüntü Meltem için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. Bilimsel konulara merakl d r. b. Hikâye anlatmay sever. c. Kardefliyle pek iyi anlaflamaz. d. Uzayla ilgili bir kurumda çal flmaktad r. Bir metnin hikâye unsurlar n bulmak için afla daki sorulardan hangisini sormam z gerekli de ildir? a. Hikâyede anlat lan olay kimin bafl ndan geçmektedir? b. Hikâyede anlat lan olay nerede yaflanm flt r? c. Hikâyede anlat lan olay ne zaman gerçekleflmifltir? d. Hikâyede anlat lan olay kim taraf ndan yaz lm flt r? 228

16 TÜRKÇE 5N 1K Bu çiçekleri kime, nereden, ne zaman, niçin ald n? 5N: N harfiyle bafllayan sorular : Ne? Nerede? Ne zaman? Niçin? (Neden?) Nas l? Anneme, çiçekçiden, yar m saat önce, onu mutlu etmek için ald m. 1K: K harfiyle bafllayan soruyu: Kim? belirtir. Afla daki metinle ilgili 5N 1K sorular n birlikte yan tlayal m. Bizim Ali çok düfl kurar. Düfl Kuran Ali koyduk ad n. Aram zda çok tuttu. Annesi evlerde temizlik yapar. Bazen Ali yi de götürür gitti i evlere. Bir gün o evlerden birinde Arman diye bir çocukla tan flm fl. Bütün gün birlikte oynam fllar. Varl kl bir evmifl, Arman n bilgisayar varm fl. Videoda uzay filmi izlemifller. Ali o günden beri uzay yolculuklar n düfllemeye bafllad. Bu dünya küçükmüfl, uzaya gitmeliymifl insano lu. Benden uzay romanlar yazmam istedi. Ö retmenimiz de destekledi onu. Ali, ileride uzay mühendisi olacak, Ali bu ifle büyük katk da bulunacak. fiimdi kâ tlardan, tahta parçalar ndan boyuna uzay araçlar yap yor. Onlarla oynuyor. Ne diyeyim, olur inflallah... Talip APAYDIN Biz Var z Çocuklar Ali nin ad n niçin ad n Düfl Kuran Ali koyuyorlar? Ali çok düfl kurdu u için. Ali annesiyle birlikte gitti i evde kiminle tan flm fl. Arman la tan flm fl. Arman la Ali videoda ne izlemifller? Uzay filmi izlemifller. Ö retmenleri Ali nin ne zaman uzay mühendisi olaca n düflünüyor? leride uzay mühendisi olaca n düflünüyor. Ali nin annesi nerede temizlik yap yor? Evlerde temizlik yap yor. Ali ye göre bu dünya nas lm fl? Küçükmüfl. 229

17 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 7 1. Bulutlar n içindeki cümlelerde alt çizili kelime ve kelime gruplar n n 5N 1K sorular ndan hangisinin cevab oldu unu bulup y ld zlarla efllefltiriniz. Annem bana her gece masal anlat r. Ne? Hafta sonu ablamla al flverifle gidece iz. Nerede? Bu kitab bana teyzemin k z alm flt. Çocuk, a layarak annesinin yan na geldi. Ne zaman? Çok yoruldu undan eve gelir gelmez yatt. Nas l? Annemler kap n n önünde sohbet ettiler. Kim? Ya mur ya d için evde oturduk. Ona güzel bir hediye alaca m Neden? 230

18 TÜRKÇE 2. Afla daki metne uygun 5N 1K sorular yaz p cevaplay n z. ASLI LE EL F Günefl tam tepeden vuruyordu. Yaman s cak vard. Ortal k yan yordu sanki... Görünürde kimseler yoktu. Bütün canl lar serin yerlere, a aç gölgelerine kaçm fllard. Köyle korulu un aras nda bir kavak vard. Çevresinde baflka a aç yoktu. Asl ile Elif kavak a ac n n alt nda, sararm fl otlar n üzerinde oturuyorlard. Evcilik oynam fl, usanm fllard. p atlam fl, yorulmufllard. fiimdi dinleniyorlard. Kar nlar ac km flt. Fark na yeni vard lar. Asl : Haydi, bize gidelim. Yemek yeriz. Sonra gelir yine oynar z, dedi. Elif kabul etmedi: Olmaz. Bize gidelim, dedi. Aralar nda tart flma ç kt. Uzun uzun tart flt lar. Az kals n kavga edeceklerdi. Sonunda Asl bir teklifte bulundu: Sana bir bilmece soraca m. Bilirsen size gideriz. Bilemezsen bize gideriz. Tamam m? Elif kabul etti: Tamam, dedi. Asl bilmecesini sordu: Nar tanesi, nur tanesi, Selanik te do du, dünyan n bir tanesi... Bil bakal m kim? ATATÜRK! ATATÜRK! Elif, bilmeceyi bildi. Kalkt lar. Birlikte Eliflere gittiler. Süleyman KARATAfi Soru:... Cevap:... Soru:... Cevap:... Soru:... Cevap:... Soru:... Cevap:... Soru:... Cevap:

19 TEST 5 Bir gün bir ahbab Hocaya gelir, ki saat için efle ini ister. Kasabaya gitmek niyetindedir; Kasaba dönüflü getiririm, der. Hoca bir an durur: Sonra vermemek için flöyle bir fley uydurur: Bu iflini görmeyi do rusu çok isterdim. Ama yok hayvan evde; demin birine verdim. Tam ahbab n ayr laca s ra çerden bir ses gelir; Gittikçe de yükselir. Eflek ah rdan an ra an ra Evde oldu unu bildirmektedir. Bir ses ki ne pencere kal r, ne cam. Fena bozulur adam: Aflk olsun Hoca, der, evdeymifl eflek. Beni kand rd n demek! Hoca k zmaktan baflka yol bulamaz. Bir ba r r dostuna avaz avaz: Bak n hele, nezaket var m flunda! Sen, karfl ndakini ne san yorsun? Benim sözüme inanm yorsun da Efle inkine mi inan yorsun? Orhan Veli KANIK 1, 2, 3 ve 4. sorular metne göre cevaplay n z Arkadafl Hocadan niçin efle ini istiyor? a. Pazara gitmek için b. Kasabaya gitmek için c. Can dolaflmak istedi i için d. Efle i satmak için Arkadafl, efle i ne zaman getirece ini söylüyor? a. ki saat sonra b. Kasabaya giderken c. Pazardan dönerken d. Yar m saat içinde 232

20 TÜRKÇE Eflek nerede ba r yor? a. evde b. ah rda c. pazarda d. bahçede Hoca, dostuna nas l ba r yor? a. Yüksek sesle ve durmadan b. Üstüne yürüyerek c. Yavafl sesle ve kibarca d. Nezaketli bir flekilde Afla daki cümlelerin hangisinde kim sorusunun cevab aç kça belirtilmemifltir? a. Komflumuz kap y çal p kahve istedi. b. Küçük bir k z kald r m n kenar na oturdu. c. Can la Kemal ayn tak mda oynuyorlar. d. Bugün birlikte çok güzel vakit geçirdik. Afla daki cümlelerin hangisinde hem ne zaman hem de nerede sorular n n cevab vard r? a. Bugün hava ya murlu olacakm fl. b. Bunlar dün pazardan ald k. c. Haftaya evde do um günümü kutlayaca z. d. Seneye benim de boyum uzayacak, de il mi? Okullar evlerine uzak oldu undan okula servisle gidiyorlard. cümlesinde alt çizili söz hangi sorunun cevab d r? a. Neden? b. Nas l? c. Nereye? d. Ne zaman? Erik çekirde i bir gün topra n d fl na ç kt. cümlesinde afla daki sorulardan hangisinin cevab yoktur? a. Ne zaman? b. Ne? c. Nereye? d. Nas l? Dallar birbirine girmifl a açlar yla bizim orman m zd bahçe. Yaz bafl ndan güze de in hiç meyvesiz kalmazd. Erikler bitmeden dutlar, dutlar bitmeden de incirler olgunlaflm fl olurdu. Metin in annesi a açlara ç kmam z istemezdi. Yine de onun meyveleri yememize k zmaktan çok a açtan düflebilece imizi düflünüp endiflelendi ini sezerdik ve 10. sorular metne göre cevaplay n z. Bahçe, ne zaman meyvesiz kalmazd? a. Yazdan k fla kadar b. Yaz bafl ndan sonbahara kadar c. lkbahardan yaz sonuna kadar d. Yaz bafl ndan di er yaz bafl na kadar Çocuklar, Metin in annesinin ne için endiflelendi ini seziyorlard? a. Meyveleri yedikleri için b. A açtan düflebilecekleri için c. Meyveler bitece i için d. A ac n dallar k r laca için 233

21 Afla dakilerden hangisi 5N 1K sorular ndan de ildir? a. Çarfl dan ne ald n z? b. Niçin bizimle gelmiyorsun? c. Evimizi nas l buldun? d. Hangi elbiseyi be endin? Bahçenin bir köflesinde çocuklar n oynamas için sal ncak, kayd rak gibi oyuncaklar vard. cümlesinde koyu yaz lan söz grubu afla daki sorulardan hangisinin cevab d r? a. Nerede? b. Nas l? c. Niçin? d. Kim? Afla daki cümlelerin hangisinde Neden? sorusunun cevab vard r? a. Kardeflim, üç yafl na girdi. b. Hasta oldu undan okula gelememifl. c. Yan mda yeteri kadar para yok. d. Ablam bizi balkonda bekliyor. Afla daki cümlelerin hangisinde alt çizili söz grubu di erlerinden farkl bir sorunun cevab d r? a. Day m n o lu yar n askerden dönüyor. b. Bunlar bana en büyük teyzem ald. c. Gizem kitapç dan yeni kitaplar ald. d. Suat a abey oyunlar m za liderlik ederdi. Afla daki cümlelerin hangisinde kim, nerede, niçin, nas l sorular ndan tümünün cevab vard r? a. Kardeflim oyun oynad parkta kötü düflmüfl, dizi kanad ndan flimdi eve geldi. b. nsanlar yaflayabilmek için baflka insanlara ihtiyaç duyarlar, bu yüzden yard mlafl rlar. c. Babam ifl için zmir e gitmiflti, bugün dönece i için hepimiz onu evde bekliyoruz. d. Çocuk topa h zl vurdu undan top karfl daki evin penceresine çarpt ve cam k r ld. 234

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Elma A ac. Kraliçe. Yazar Dede ve Torunlar. Muzaffer zgü

Elma A ac. Kraliçe. Yazar Dede ve Torunlar. Muzaffer zgü Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kraliçe Elma A ac Elma bahçesinin kraliçesi o a açt. Uzun dallar yla ilkbaharda bir gelin gibi süslenir, çiçek dolu dallar nazl nazl sallan rd. Hiçbir elma a ac onun

Detaylı

3. Dünya'y neye benzetmifller? A) B)

3. Dünya'y neye benzetmifller? A) B) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Oyun ve Spor / Dünya'm z ve Uzay 3. Dünya'y neye benzetmifller? TEST 5 Öykü ile Özen Uzayda ki kardefl uzay gemileriyle uzayda geziyordu. Önce y ld zlar n yan na u rad

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir.

GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir. GÜNLÜK YAZMA 19 Temmuz 2006 Sevgili Günlü üm, Bugün çok mutluyum. Çünkü babam hafta sonu tatile gidece imizi söyledi. Her y l oldu u gibi bu y l da yazl m za gidece iz. Oradaki arkadafllar m çok özledim.

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Yaflad m z Yer 98 1. Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Yukar da 2:30'u gösteren saati kullanarak yönlerin nas l bulunabilece ini

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

SES SEMBOLLER N TANIYALIM

SES SEMBOLLER N TANIYALIM SES SEMBOLLER N TANIYALIM l Resimleri inceleyelim. Varl klar n ad n söyleyelim. Ad nda l sesi bulunan resimlerin kutular n boyayal m. 61 l SES SEMBOLÜ l l l Bulutlar n içindeki semboller içinden l sesinin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı