Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur:"

Transkript

1 METN N BÖLÜMLER Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur: 1. Girifl Bölümü 2. Geliflme Bölümü 3. Sonuç Bölümü Öyküleyici metinlerin girifl bölümü metnin kahramanlar n n, olaylar n geçti i yerin ve bazen de olay n k saca tan t ld bölümdür. Öyküleyici metinlerin geliflme bölümünde olay geniflletilir ve nas l sonuçlanaca hakk nda ipuçlar verilerek okuyucuda merak uyand r l r. Öyküleyici metinlerin sonuç bölümünde ise merak ettiklerimizin cevab n al r z ve olay n nas l sonuçland n ö reniriz. AL DAYI S rt n güzel bir da a dayam fl küçük bir köy vard. Bu köyde de bir Ali day vard. Ali day y köyde herkes severdi. Ali day çok iyi bir avc olup, bofl zamanlar n avlanarak de erlendirirdi. Bu bölüm metnin girifl bölümüdür. Metnin kahraman n n Ali day oldu unu, Ali day n n nas l biri oldu unu ve olay n küçük bir köyde yaflanaca n bu bölümde anlad k. 214

2 TÜRKÇE Ertesi gün Ali day kahveye geldi. Kahvedekilerden birisi: Ali day, avda bir fley vurabildin mi, diye sordu. Ali Day : Vuramad m ama çok güzel bir iyilik yapt m, dedi. Adam: Ormanda ne iyili i yapt n, diye sordu. Ali day ormanda yapt klar n bir bir anlatt. Adamlar ay n n Ali day ya bir fley yapmamas na flafl rd lar. Ertesi y l Ali day hastaland. Onun için art k ava gidemiyordu. Bir gece yatmak için haz rlan rken birden kap çal nd. Tak, tak tak! Bir gün kar ya m fl, her taraf bembeyaz olmufltu. Ali day tüfe ini omuzlad gibi ormana do ru yolland. Derken bir inilti duydu. nilti, karfl s ndaki inden geliyordu. ne girdi inde bir ay gördü. Ay n n aya na bir diken batm flt, onu ç karmaya çal fl yordu. Ali day tüfe ini yere b rakt. Ay ya do ru yürüdü. Dikeni a r a r ç kard. Ay çok rahatlam flt. Cebinden bir kibrit ç kar p, oraya bir atefl yakt. Ay yla ikisi bir güzel s nd lar. Sonra tüfe ini omuzlad ve evinin yolunu tuttu. Bu bölüm metnin geliflme bölümüdür. Bu bölümde olay n ne oldu unu ayr nt l olarak ö rendik. Bakal m kap y çalan kim? Ali day kap y aç nca flaflk nl ktan a z bir kar fl aç k kald. Karfl s nda geçen y l yard m etti i ay duruyordu. Üstelik pençesinde bir parça bal vard. Bu Ali day n n yapt yard m karfl l olmal yd. Ali day bundan çok duyguland. Özcan ÖZDEM R Bu bölüm metnin sonuç bölümüdür. Bu bölümde kap y çalan n kim oldu unu ve metnin nas l sonuçland n ö rendik. 215

3 Bilgilendirici metinlerin girifl bölümü anlat lacak konunun genel özellikleriyle belirtildi i bölümdür. Bilgilendirici metinlerin geliflme bölümünde anlat lan konu ve yazar n bu konudaki düflünceleri ayr nt l olarak verilir. Bilgilendirici metinlerin sonuç bölümünde ise verilen düflünceler bir sonuca ba lan r. Afla daki bilgilendirici metni birlikte inceleyelim. TELEV ZYON Yüzy l n bafllar nda birçok kifli yirminci yüzy l Sinema Ça olarak niteliyordu. Sinema, ilk y llar atlatt ktan sonra h zl bir geliflme göstermiflti. Sesli sinema ile bu yeni sanata duyulan ilgi büyük ölçüde artm fl, renkli filmlerle bu ilgi devam etmiflti lerde yayg n hâle gelen televizyon, yeni tahminlerin yap lmas na yol açt. Buna göre ça Televizyon Ça olacakt. Metnin girifl bölümü olan bu paragrafta, yazar n televizyon ve televizyonun geliflimiyle ilgili bilgi ve düflüncelerini anlataca anlafl l yor. Televizyon, sinemadan da h zl bir geliflme gösterdi. Hemen hemen her ülkede önce haftada bir iki gün, bir iki saatlik yay nlara bafllayan televizyon, k sa süre içinde her gün yay n yapar hâle geldi. Cumartesi, pazar günleri gündüz yay nlar kondu. Derken haftan n öteki günleri de gündüz yay nlar ndan nasiplerini ald lar. Bu da yetmedi Birçok televizyon kurumu kanal say s n önce ikiye, sonra üçe ç kard. Buna özel televizyon kurumlar da eklendi. Renkli televizyon, video derken bugünlere geldik. Bugün televizyon baz lar na göre sadece bir aptal kutusu dur, baz lar ise ondan ça n harika buluflu olarak söz ediyorlar. Metnin geliflme bölümü olan bu paragraflarda televizyonun nas l geliflti ini ve yazar n bu geliflme konusundaki düflüncelerini ö rendik. Televizyon konusu, çeflitli aç lardan dün tart fl l yordu. Bugün de tart fl l yor, yar n da tart fl lacak. Televizyonu be enen var, ondan nefret eden var, serinkanl bir yaklafl mla yi yanlar ve kötü yanlar var. diyenler de var. Televizyona hayran kifliler de var. Bu görüflleri bir ortak payda da toplamak çok zor Erman fiener Metnin sonuç bölümü olan bu paragrafta ise yazar n düflüncelerini nas l bir sonuca ba lad n anlad k. 216

4 TÜRKÇE Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 5 1. Afla da bir öykünün girifl, geliflme ve sonuç bölümleri kar fl k olarak verilmifltir. Her bölümün alt ndaki kutucu a ait oldu u bölümün ad n yaz n z. Ne demek olacak? Yiyece ini paylaflm flt benimle, dost olmak istemiflti. Tabi ya. F L yaz l kap dan benden baflka kimse girmemiflti ki! Emre yle ikimiz çevreye flöyle bir göz gezdirdikten sonra Akvaryum a gittik. Akvaryum da Afrika dan, Amerika dan, Japonya dan, Mercan adalar ndan gelen binlerce bal k vard. Kap daki sat c dan ald m z yemleri usulca suyun yüzeyine b rakt k. O ana kadar uyufluk uyufluk dolanan bal klar y ld r m h z yla yemlere sald rd lar. Minik pembe a zlar n açarak yemleri yakalay fllar öyle hofltu ki! Emre art k tavflanlar ziyaret etmek istiyordu. Bense fil gibi büyük hayvanlar... F L yazan tabelan n köflesinden içeri girdim. Filleri hep Jumbo gibi sevimli san rd m. Bu ne biçim fley! Yafll, kulaklar sark k, ayaklar nas rl... Gövde derisi bol gelmifl, yürürken sallan p duruyor. Hortumu ayn elektrik süpürgesininki gibi. Bir hüp dese yutuverecek sanki beni. Aaa! Akl ma gelen bafl ma m geliyordu yoksa? mdaaaat! Tel örgünün y rt lan köflesinden hortumunu uzatm fl kolumu yakalamaya çal fl yordu. Hiflt! B rak elimi! Elimde bir f st k vard. Fil vermiflti! Ne demekti bu? Il k bir bahar sabah ö retmenimizle hayvanat bahçesine geldik. Bahçe, bafllayan yeni güne haz rlan yordu. Temizlikçiler yerleri süpürüyor, bak c lar yiyecek da t yorlard. Hava tertemiz, günefl pasparlak, bulutlar görünmüyordu. 217

5 2. Afla da girifl ve geliflme bölümleri verilen metne resimlerden de yararlanarak uygun bir sonuç bölümü yaz n z. ER K ÇEK RDE Yeflil erik, manav n tezgâh nda onu alacak kifliyi bekliyordu. Annesinin yan ndaki küçük çocuk, erik istedi ini söylemiflti. Erik, di er arkadafllar yla birlikte poflete kondu. Terazide tart ld. Küçük k za teslim edildi. Art k sahibi de iflmiflti. Eve var ld nda, pofletten ç kar ld. Bir taba a konuldu. Güzelce y kand. Erik, kendisini kim yiyecek diye düflünüyordu. Küçük k z eri i ald. Yedikten sonra çekirde ini di er arkadafllar n n çekirde inden ayr bir yere koydu. Nedenini merak etmiflti erik çekirde i. Bir gün geçti. Erik çekirde i, gelen küçük k z gördü. Yan nda babas da vard. Bahçeye ç kt lar. Babas elindeki bel ile bahçeye bir küçücük çukur kazd. Çukurun içine hayvan gübresi koydu. Erik çekirde i ne olaca n iyiden iyiye merak ediyordu do rusu. Yeni bir yaflam n bafllang c m yd yoksa? Zafer YEN KUM Do an Kardefl 218

6 TÜRKÇE TEST 3 BOZ AYILAR Büyüklerimiz bilirler, bir zamanlar ay oynat c lar vard. Ay oynat c lar, bir ellerinde sopa, öteki ellerinde bir ipin ucuna ba lad klar ay yla sokak sokak gezerlerdi. Ay y görenler ay oynat c n n etraf na toplafl rlar, ay c da bu insanlara ay n n becerilerini gösterirdi. Bunun karfl l nda da izleyicilerden para toplard. Zavall ay, neden ay oynat c n n tutsa oldu una anlam veremezdi. Onun dediklerini yapmad nda bafl na geleceklerin tedirginli i ile Kad nlar hamamda nas l bay l r? sorusuna yere uzanarak karfl l k verirdi. Ay n n en büyük korkusu, ay oynat c n n burnundaki halkadan tutup çekmesiydi. Çünkü bu hareket ay n n burnunu çok ac t rd. Y llar geçti; art k ay c lar yok ya da en az ndan sokaklarda kolayca dolaflam yorlar. Çünkü art k insanlar, özellikle de çocuklar hayvanlar e lence arac olarak görmüyor. Çocuklar, dünyay bitkilerle ve hayvanlarla paylaflt klar n çok iyi bildiklerinden tüm canl lara sayg duyuyorlar. Gülgün AKBABA Boz Ay lar 1, 2 ve 3. sorular metne göre cevaplay n z Metnin girifl bölümünde afla dakilerin hangisinde söz edilmifltir? a. Ay oynat c lar n ne yapt klar ndan b. Ay lar n neler yapt klar ndan c. Ay oynat c lar n günümüzde nerede yaflad ndan d. Çocuklar n ay lara nas l davrand ndan Metinde geçen afla daki cümlelerden hangisi metnin geliflme bölümünde yer almam flt r? a. Bunun karfl l nda da izleyicilerden para toplard. b. Çünkü bu hareket ay n n burnunu çok ac t rd. c. Zavall ay, neden ay oynat c n n tutsa oldu una anlam veremezdi. d. Art k ay c lar yok ya da en az ndan sokaklarda kolayca dolaflam yorlar. Metnin sonuç bölümünde afla daki yarg lardan hangisi yoktur? a. Ay oynat c l n günümüzde geçerli bir meslek olmad b. Ay oynat c lar n sokakta dolaflmalar n n yasakland c. nsanlar n hayvanlar e lence arac olarak görmedikleri d. Çocuklar n bitkilere ve hayvanlara sayg duyduklar 219

7 4. Afla dakilerden hangisi bir metnin girifl cümlesi olabilir? a. Bir zamanlar gümüfl bir lira varm fl. b. Günlerce yolculuktan sonra kavufltum. c. Yafll kad n böyle diyerek yan ma geldi. d. Bizim lira bütün dünyay dolaflm fl. nsanlar toplu hâlde yaflamaya bafllay nca birbirleriyle anlaflmak istediler. Duyduklar n, düflündüklerini birbirlerine anlatmak istediler. Bunun için de iflik yollar buldular. 5. Yukar daki paragraf bir metnin girifl bölümüne aittir. Paragraf n afla dakilerin hangisiyle devam etmesi uygun olur? a. Kimi zaman resimden yararland lar. b. Sonra sonra seslerine belirli anlamla yüklediler c. Böylece anlat m n temel ögesi olan kelimeleri oluflturdular. d. Anlam yükledikleri bu seslere kelime ad n verdiler. Ben, da larda unutulmufl bir a açt m. Y llarca kendi kendime yaflad m. Bir sabah silkinerek uyand m. ki el, gövdeme a r bir balta vuruyordu. Derin bir s z duydum. Art k hayat m sona eriyor. dedim. Me er aldanm fl m. Biraz sonra iri gövdemle yere y k ld m. flçiler, beni arabaya koydular, kâ t fabrikas na götürdüler. Elektrikli bir b çk üzerimde türküler söyledi. Makinenin kocaman a zlar nda beni ezdiler, hamur yapt lar. Sonra ince ince açt lar, kuruttular, kâ t oluverdim. 6 ve 7. sorular metne göre cevaplay n z. 6. Afla daki cümlelerden hangisi metnin girifl bölümünde yer almaktad r? a. flçiler, beni arabaya koydular. b. Me er aldanm fl m. c. Y llarca kendi kendime yaflad m. d. Elektrikli bir b çk üzerimde türküler söyledi. 220

8 TÜRKÇE Afla dakilerden hangisi metnin geliflme bölümümde anlat lmam flt r? a. A ac n y k lmas b. A ac n fabrikaya götürülmesi c. A ac m hamur olmas d. A ac n kâ t olmas Afla dakilerden hangisi bir metnin girifl cümlesi olamaz? a. Ocak ay n n güneflli bir günüydü. b. nsano lunun yaflam n de ifltiren, güzellefltiren büyük bulufllar vard r. c. Bir gece yar s Karap narl lar korkuyla uyand lar. d. Toprak sürüldükten sonra irili ufakl toprak parçalar meydana gelir. Afla dakilerden hangisini bir metnin girifl bölümünden ö renemeyiz? a. Olay n kiflilerini b. Olay n nas l sonuçlanaca n c. Olay n hangi zamanda gerçekleflece ini d. Olay n geçti i yeri Afla dakilerden hangisi bir metnin sonuç cümlesi olamaz? a. Demek ki çocuklar, insan, de erli bir dürüst olursa eninde sonunda gerçek de erini anlayanlar ç kar. b. O zaman vatan, düzenli bir aile, yurdu her taraf temiz tutulmufl bir yuva hâline gelir. c. Günden güne de irmenin müflterileri azalm fl, de irmen iki aileyi besleyemez olmufltu. d. Bir bak ma uygarl k dedi imiz, bu bulufllar n kendisi ya da bunlar n yaratt sonuçlard r. Ben bir kay n a ac yd m. Karadeniz in yamaçlar nda özgürce yaflard m. Do an n eseriydi. Yapraklar m ya muru çekiyor, köklerim topra tutuyordu. 11. Yukar daki paragraf metnin hangi bölümü olabilir? a. girifl bölümü b. geliflme bölümünün birinci paragraf c. sonuç bölümü d. geliflme bölümünün son paragraf 221

9 Babamla haftal k al flveriflimizi yapmak için bir süpermarkete gitmifltik. Çeflitli süt ürünlerinin bulundu u rafta çocuk geliflim sütü ad yla çekici bir ambalaj içindeki süt dikkatimi çekti. Bu sütün fiyat ayn tip ambalaj ve ayn miktarda süt içeren di er ürünlerden daha pahal yd. Babama Bu sütün gerçekten çocuklar n büyümesi ve geliflmesi üzerine bir etkisi var m? diye sordum. Babam sütün içeri ine bakt. Di er sütlere göre biraz daha fazla vitamin ve mineral vard. Ancak geliflim sözcü ünün kendisine biraz abart l geldi ini, bunun süt sat fllar n art rmak için firman n bir reklam olabilece ini söyledi. Bu arada bunu anlaman n en iyi yolunun da bilimsel kurallar içinde araflt r lmas olaca n söyledi. Babam n Bilimsel gerçeklere ancak bilimsel araflt rmalar yap larak ulafl labilir. sözü beni çok etkilemiflti. Bunun üzerine okulumuzun düzenledi i Bilim fienli i ne çocuk geliflim sütünün geliflme ve büyüme ça ndaki farelerde, normal sütlerden daha farkl bir büyüme yap p yapmad n anlamaya yönelik bir araflt rma projesiyle kat lmaya karar verdim. 12, 13 ve 14. sorular metne göre cevaplay n z Metnin girifl bölümünde afla dakilerden hangisi anlat lm flt r? a. Çocuk ile babas n n bilimsel araflt rmalara merakl olduklar b. Çocuk ile babas n n süpermarketin raflar na bakmalar c. Çocuk ile babas n n markette süt içmeleri d. Çocuk ile babas n n reklamlar hakk nda konuflmalar Afla dakilerden hangisi geliflme bölümünde ortaya konan sorundur? a. Firmalar n ürün sat fllar n art rmak için yapt klar reklamlarla insanlar yan ltt klar b. Süt ürünlerinin çocuklar n geliflimi üzerindeki etkisinin markette anlat lmamas c. Üreticilerin ürettikleri ürünleri de erinden fazla fiyata satmalar d. Süt ürünleri hakk nda gerekli bilimsel dergilerin yay nlanmamas Metnin sonuç bölümünde afla dakilerden hangisi olmufltur? a. Çocuk, okullar n n düzenledi i Bilim fienli i ne kat lmaya karar vermifltir. b. Çocuk ve babas bir daha o süpermarkete gitmemeye karar vermifltir. c. Çocuk sütün insan sa l na zararl etkileriyle ilgili proje yapmaya karar vermifltir. d. Çocuk bilimle ilgili bir dergiye abone olmaya karar vermifltir. Afla dakilerden hangisi bir metnin geliflme bölümünde yer alabilir? a. O günden sonra bir daha hiç kavga etmediler. b. Küçük bir köyde bir k z ile annesi yaflarm fl. c. Örne in, bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. d. Begüm üzüm gözlü, bu day tenli flirin bir k zd. 222

10 TÜRKÇE H KÂYE UNSURLARI Afla daki metni okuyunuz. Güzel bir bahar günüydü. Suna ile kardefli Bilgi tarlada oynuyorlard. Yanlar nda da taylar otluyordu. Tay birden ormana do ru koflarak kayboldu. Suna, Bilgi ve köpekleri Uslu da tay n peflinden kofltular. Ormanda tay ararken yollar n kaybettiler. A açlar n aras nda bir süre yürüdüler. Bilgi: Yüzümüzü güneflin batt yöne dönersek, sa m z kuzey olur. Solumuz güney, arkam z da do u olur, dedi ve a aca ç kt. Suna: Günefli görebiliyor musun, diye afla dan seslendi. Görebiliyorum. Suna, yere çubukla bir çizgi çizdi. Güneflin bataca yöne bat öteki ucuna da do u yazd. Sonra, ilk çizgiyi dik olarak kesen ikinci bir çizgi çizdi. Yüzünü bat ya döndü. kinci çizginin sa da kalan ucuna da kuzey yazd. Bu arada Bilgi de a açtan inmiflti. Do uya gitmeleri gerekti ini anlad lar. Çam kokulu a açlar n aras ndan flark lar söyleyerek evlerine gittiler. Taylar n evin kap s nda görünce çok sevindiler. Sulhi DÖLEK Gül Yüzlü Tarlalar Okudu umuz metinlerdeki hikâye unsurlar anlat lan olay, olay n kahraman ya da kahramanlar, olay n geçti i yer, olay n gerçekleflti i zamand r. Bu unsurlar bulabilmek için; Hikâyede anlat lan olay nedir? Olay kimin ya da kimlerin bafl ndan geçiyor? Olay nerede ya da nerelerde geçiyor? Olay ne zaman gerçeklefliyor, sorular na cevap arar z. O hâlde yukar daki hikâyenin unsurlar n flöyle s ralayabiliriz: Hikâyede anlat lan olay, iki kardeflin ormanda kaybolmalar d r. Hikâyenin kahramanlar Suna ve Bilgi dir. Hikâye tarlada bafllam fl, ormanda devam etmifl, evde son bulmufltur. Hikâyede anlat lan olay ilkbahar mevsiminde gerçekleflmifltir. 223

11 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 6 1. Afla daki metni okuyunuz. Altta verilen boflluklar metne göre tamamlay n z. YOLCULUK Araba tozlu ve bozuk yolda sars larak ilerliyordu. Günefl tam tepedeydi. Bir yandan s cak, bir yandan toz toprak insan bunalt yordu. Of. Çok s cak. Nereden ç kt k bu yolculu a? diye söylendi Sevgi. Yan na duran kardefli Çetin ona ters ters bakt. Neden flikâyet ediyorsun? Bu yolculu a ç kmay sen de çok istemifltin. dedi. Önde, Mehmet in yan nda oturan Ayd n da söze kar flt. Evet. Hem Metin a abey bu yolculu un yorucu olaca n söylemiflti bize. Sevgi, somurtarak sustu ama içinden onlara hak verdi. Metin a abeyi, babas na çocuklar gezdirmek istedi ini söyledi inde çok sevinmiflti. Hatta babas n raz etmek için en çok kendisi yalvarm flt. Bunu an msay nca somurtmaktan vazgeçti ve yan ndaki Ufac k okflad. Ufac k, nefleyle kuyru unu sallad. Daha ne kadar yolumuz var Metin a abey? diye sordu Ayd n. Metin, önündeki haritaya bakt ktan sonra: Az kald. dedi. Nas l, e leniyor musun? Gördüklerin hofluna gidiyor mu? Hem de nas l. Güzel yurdumuzu ilk kez görüyorum. Öyle sevinçliyim ki. Beni bu geziye ç kard n z için size ne kadar teflekkür etsem azd r. Almanya ya dönünce gördüklerimi kardeflime ve arkadafllar ma anlataca m. Gülsüm CENG Z Tafl Devrine Yolculuk Metinde anlat lan olay, Metnin ana karakteri, Metnin yard mc karakterleri, Olay n geçti i yer, Olay n yafland mevsim,

12 TÜRKÇE 2. Afla daki hikâyenin ana karakteri sizsiniz. Di er hikâye unsurlar n biz verdik. Unsurlara uygun hikâyeyi oluflturmay sizin hayal gücünüze b rakt k. Hikâyenizi girifl, geliflme ve sonuç bölümlerine uygun olarak yazmay ve uygun bafll k belirlemeyi unutmay n z. Olay: Bafl n zdan geçen ilginç bir an Yer: Okul Yard mc karakterler: Arkadafllar n z ve ö retmeniniz Zaman: Aral k ay n n karl bir günü

13 TEST 4 Bugün hava güzeldi. Il k bir sonbahar günü... Okuldan ç k nca eve de il, parka do ru yürüdüm. Akl m ilk dersten beri parktayd. lk derste Buket kula ma bir fleyler f s ldam fl, akl m bafl mdan alm flt. Asl, parka sonbahar gelmifl! Önce inanmak gelmedi içimden. Sonbahar bizim mahalleye gelmez san yordum. Çünkü sonbahar sararan yapraklar, solan çiçekler demekti. Mahallemizde tek bir a aç olmad na göre sonbahar da bizim mahalleye u ramaz, diyordum. Park n kap s ndan girdi imde büyülendim sanki. Nefesimi tuttum, o ola anüstü güzelli i doya doya seyrettim. Sihirli bir de nek a açlar n yapraklar n n yeflilini sar ya, bordoya, k rm z ya çevirmiflti. Çantam yere koydum. Önümdeki yafll ç nara sevgiyle sar ld m. flte! diye ba rd m. Bu gerçek bir sonbahar! Sevim AK Babam n Gözleri Kedi Gözleri lk 6 soruyu metne göre cevaplay n z Çocu un sonbahar n yaflad mahalleye gelmeyece ini düflünmesinin nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Mahallelerindeki a açlar n hepsinin kurumufl olmas b. Yaflad n mahallenin çok günefl almas c. Yaflad mahallede a aç olmamas d. Mahallelerinde çok fazla yeflil a aç olmas Metnin ana karakteri kimdir? a. Asl b. Buket c. Yafll ç nar d. Park n bekçisi Metinde anlat lan olay nedir? a. Bir çocu un sonbahar tan mas ve sevmesi b. Bir çocu un parkta arkadafllar yla oynamas c. Bir çocu un mahallelerine a aç dikmesi d. Bir çocu un okuldan kaç p parka gitmesi Olay nerede gerçekleflmifltir? a. okulda b. parkta c. evde d. sokakta 226

14 TÜRKÇE Çocuk, neden park n kap s ndan girince büyülendi ini san yor? a. A açlar n yapraklar n n rengini be endi i için b. A açlar kendisiyle konuflmaya bafllad için c. Parktaki a açlar n hepsi k rm z oldu u için d. A açlar n sar yapraklar yerleri örttü ü için Olay n gerçekleflti i zaman afla dakilerden hangisidir? a. So uk bir sonbahar günü b. S cak bir sonbahar sabah c. Il k bir sonbahar günü d. Serin bir sonbahar akflam Bar fllar n Eskiflehir de en sevdi i semt Viflnelik ti. Küçük bir kedileri vard, ad Dikkuyruk Akflamlar Porsuk Çay kenar na giderlerdi. Oradan stasyon Park na Bir gün parkta Almanya dan gelen iflçi çocuklar na rastlad lar. Birinin elinde Küçükler ve Büyükler adl bir kitap vard. Severek okudu unu söylüyordu. yi e itilmifl bir çocuktu Ahmet. Almanya da ngilizce de ö reniyormufl. Ahmet, birkaç karfl laflmadan son neler neler anlatm flt onlara. Sonra bir gün Almanya ya ça rd içtenlikle. Size Almanya n n en güzel yerlerini gezdiririz babamla. demiflti. Aradan epey bir zaman geçmiflti. Bir gün Bar fl a üzerinde yabanc pulu olan bir paket geldi. Ahmet ten geliyordu. çinden güzel bir resimli kitapla mektup ç kt. 7, 8, 9 ve 10. sorular metne göre cevaplay n z Metinde anlat lan olay nedir? a. Almanya da yaflayan bir çocu un Eskiflehir e tafl nmas b. Almanya dan gelen bir çocu un parkta arkadafllar yla oyun oynamas c. Eskiflehir den Almanya ya giden bir çocu un orada yaflad klar d. Eskiflehir de yaflayan bir çocu un Almanya dan gelen bir çocukla arkadafll Metinde anlat lan olay nerede gerçekleflmifltir? a. stasyon Park nda b. Porsuk Çay nda c. Almanya da d. Küçük bir köyde Metnin ana karakteri kimdir? a. Bar fl b. Ahmet c. Dikkuyruk d. Ahmet in babas Bar fl n arkadafl Ahmet için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. Kitap okumay sevmektedir. b. E itimli ve bilgilidir. c. Paylaflmay sever. d. nsanlar küçümser. 227

15 Meltem, kardeflini balkona ça rd. Elinden tutarak, gökyüzüne bakmas n istedi: Özlem, diye f s ldad. Uzaydan bizi gözetleyenler var. Özlem, korkuyla ürperdi: Nas l olur? Kim bizi gözetleyebilir? Gözetleseler bile, o kadar uzaktan göremezler ki! Meltem, f s lt l konuflmas na devam etti: Bize elektronik beyinlerle, çok gelifltirilmifl kameralarla bak yorlar. Onlara ne kadar uzakta olursak olal m, bak fllar ndan kurtulamay z... Özlem in avuçlar ter içinde kalm flt : Ne korkunç! Pekiyi, ne yapaca z öyleyse? Nereye saklanaca z? Meltem güldü: Saklanmam za gerek yok, dedi. Onlar asl nda Dünya m z gözetliyorlar. Neden gözetliyorlar? Dünya m z ele geçirmek için mi? Bunlar uzaya, dünyal lar f rlat yorlar. fiu anda Dünya m z n çevresinde dört bine yak n uydu dolaflmaktad r. Dört bine yak n m? Ne de çok uydu varm fl! Her uydunun görevi ayr oldu u için, bunlar n say lar günden güne ço al yor. Meltem susmufltu. Özlem, ablas n n boynuna sar ld. Bu hikâye çok hofluma gitti, dedi. 11, 12, 13 ve 14. sorular metne göre cevaplay n z Metinde anlat lan olay nerede geçmektedir? a. balkonda b. uzayda c. gökyüzünde d. uyduda Metinde anlat lan olay nedir? a. Özlem ile ablas n n uzay gözetlemeleri b. Meltem ile kardeflinin uzaydaki yolculuklar c. Özlem ile ablas n n uzayl lardan kaçmalar d. Meltem ile kardeflinin uzay ve uydular hakk nda konuflmalar Afla dakilerden hangisi Özlem in ablas yla konuflurken hissettiklerinden de ildir? a. korku b. heyecan c. sevinç d. üzüntü Meltem için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. Bilimsel konulara merakl d r. b. Hikâye anlatmay sever. c. Kardefliyle pek iyi anlaflamaz. d. Uzayla ilgili bir kurumda çal flmaktad r. Bir metnin hikâye unsurlar n bulmak için afla daki sorulardan hangisini sormam z gerekli de ildir? a. Hikâyede anlat lan olay kimin bafl ndan geçmektedir? b. Hikâyede anlat lan olay nerede yaflanm flt r? c. Hikâyede anlat lan olay ne zaman gerçekleflmifltir? d. Hikâyede anlat lan olay kim taraf ndan yaz lm flt r? 228

16 TÜRKÇE 5N 1K Bu çiçekleri kime, nereden, ne zaman, niçin ald n? 5N: N harfiyle bafllayan sorular : Ne? Nerede? Ne zaman? Niçin? (Neden?) Nas l? Anneme, çiçekçiden, yar m saat önce, onu mutlu etmek için ald m. 1K: K harfiyle bafllayan soruyu: Kim? belirtir. Afla daki metinle ilgili 5N 1K sorular n birlikte yan tlayal m. Bizim Ali çok düfl kurar. Düfl Kuran Ali koyduk ad n. Aram zda çok tuttu. Annesi evlerde temizlik yapar. Bazen Ali yi de götürür gitti i evlere. Bir gün o evlerden birinde Arman diye bir çocukla tan flm fl. Bütün gün birlikte oynam fllar. Varl kl bir evmifl, Arman n bilgisayar varm fl. Videoda uzay filmi izlemifller. Ali o günden beri uzay yolculuklar n düfllemeye bafllad. Bu dünya küçükmüfl, uzaya gitmeliymifl insano lu. Benden uzay romanlar yazmam istedi. Ö retmenimiz de destekledi onu. Ali, ileride uzay mühendisi olacak, Ali bu ifle büyük katk da bulunacak. fiimdi kâ tlardan, tahta parçalar ndan boyuna uzay araçlar yap yor. Onlarla oynuyor. Ne diyeyim, olur inflallah... Talip APAYDIN Biz Var z Çocuklar Ali nin ad n niçin ad n Düfl Kuran Ali koyuyorlar? Ali çok düfl kurdu u için. Ali annesiyle birlikte gitti i evde kiminle tan flm fl. Arman la tan flm fl. Arman la Ali videoda ne izlemifller? Uzay filmi izlemifller. Ö retmenleri Ali nin ne zaman uzay mühendisi olaca n düflünüyor? leride uzay mühendisi olaca n düflünüyor. Ali nin annesi nerede temizlik yap yor? Evlerde temizlik yap yor. Ali ye göre bu dünya nas lm fl? Küçükmüfl. 229

17 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 7 1. Bulutlar n içindeki cümlelerde alt çizili kelime ve kelime gruplar n n 5N 1K sorular ndan hangisinin cevab oldu unu bulup y ld zlarla efllefltiriniz. Annem bana her gece masal anlat r. Ne? Hafta sonu ablamla al flverifle gidece iz. Nerede? Bu kitab bana teyzemin k z alm flt. Çocuk, a layarak annesinin yan na geldi. Ne zaman? Çok yoruldu undan eve gelir gelmez yatt. Nas l? Annemler kap n n önünde sohbet ettiler. Kim? Ya mur ya d için evde oturduk. Ona güzel bir hediye alaca m Neden? 230

18 TÜRKÇE 2. Afla daki metne uygun 5N 1K sorular yaz p cevaplay n z. ASLI LE EL F Günefl tam tepeden vuruyordu. Yaman s cak vard. Ortal k yan yordu sanki... Görünürde kimseler yoktu. Bütün canl lar serin yerlere, a aç gölgelerine kaçm fllard. Köyle korulu un aras nda bir kavak vard. Çevresinde baflka a aç yoktu. Asl ile Elif kavak a ac n n alt nda, sararm fl otlar n üzerinde oturuyorlard. Evcilik oynam fl, usanm fllard. p atlam fl, yorulmufllard. fiimdi dinleniyorlard. Kar nlar ac km flt. Fark na yeni vard lar. Asl : Haydi, bize gidelim. Yemek yeriz. Sonra gelir yine oynar z, dedi. Elif kabul etmedi: Olmaz. Bize gidelim, dedi. Aralar nda tart flma ç kt. Uzun uzun tart flt lar. Az kals n kavga edeceklerdi. Sonunda Asl bir teklifte bulundu: Sana bir bilmece soraca m. Bilirsen size gideriz. Bilemezsen bize gideriz. Tamam m? Elif kabul etti: Tamam, dedi. Asl bilmecesini sordu: Nar tanesi, nur tanesi, Selanik te do du, dünyan n bir tanesi... Bil bakal m kim? ATATÜRK! ATATÜRK! Elif, bilmeceyi bildi. Kalkt lar. Birlikte Eliflere gittiler. Süleyman KARATAfi Soru:... Cevap:... Soru:... Cevap:... Soru:... Cevap:... Soru:... Cevap:... Soru:... Cevap:

19 TEST 5 Bir gün bir ahbab Hocaya gelir, ki saat için efle ini ister. Kasabaya gitmek niyetindedir; Kasaba dönüflü getiririm, der. Hoca bir an durur: Sonra vermemek için flöyle bir fley uydurur: Bu iflini görmeyi do rusu çok isterdim. Ama yok hayvan evde; demin birine verdim. Tam ahbab n ayr laca s ra çerden bir ses gelir; Gittikçe de yükselir. Eflek ah rdan an ra an ra Evde oldu unu bildirmektedir. Bir ses ki ne pencere kal r, ne cam. Fena bozulur adam: Aflk olsun Hoca, der, evdeymifl eflek. Beni kand rd n demek! Hoca k zmaktan baflka yol bulamaz. Bir ba r r dostuna avaz avaz: Bak n hele, nezaket var m flunda! Sen, karfl ndakini ne san yorsun? Benim sözüme inanm yorsun da Efle inkine mi inan yorsun? Orhan Veli KANIK 1, 2, 3 ve 4. sorular metne göre cevaplay n z Arkadafl Hocadan niçin efle ini istiyor? a. Pazara gitmek için b. Kasabaya gitmek için c. Can dolaflmak istedi i için d. Efle i satmak için Arkadafl, efle i ne zaman getirece ini söylüyor? a. ki saat sonra b. Kasabaya giderken c. Pazardan dönerken d. Yar m saat içinde 232

20 TÜRKÇE Eflek nerede ba r yor? a. evde b. ah rda c. pazarda d. bahçede Hoca, dostuna nas l ba r yor? a. Yüksek sesle ve durmadan b. Üstüne yürüyerek c. Yavafl sesle ve kibarca d. Nezaketli bir flekilde Afla daki cümlelerin hangisinde kim sorusunun cevab aç kça belirtilmemifltir? a. Komflumuz kap y çal p kahve istedi. b. Küçük bir k z kald r m n kenar na oturdu. c. Can la Kemal ayn tak mda oynuyorlar. d. Bugün birlikte çok güzel vakit geçirdik. Afla daki cümlelerin hangisinde hem ne zaman hem de nerede sorular n n cevab vard r? a. Bugün hava ya murlu olacakm fl. b. Bunlar dün pazardan ald k. c. Haftaya evde do um günümü kutlayaca z. d. Seneye benim de boyum uzayacak, de il mi? Okullar evlerine uzak oldu undan okula servisle gidiyorlard. cümlesinde alt çizili söz hangi sorunun cevab d r? a. Neden? b. Nas l? c. Nereye? d. Ne zaman? Erik çekirde i bir gün topra n d fl na ç kt. cümlesinde afla daki sorulardan hangisinin cevab yoktur? a. Ne zaman? b. Ne? c. Nereye? d. Nas l? Dallar birbirine girmifl a açlar yla bizim orman m zd bahçe. Yaz bafl ndan güze de in hiç meyvesiz kalmazd. Erikler bitmeden dutlar, dutlar bitmeden de incirler olgunlaflm fl olurdu. Metin in annesi a açlara ç kmam z istemezdi. Yine de onun meyveleri yememize k zmaktan çok a açtan düflebilece imizi düflünüp endiflelendi ini sezerdik ve 10. sorular metne göre cevaplay n z. Bahçe, ne zaman meyvesiz kalmazd? a. Yazdan k fla kadar b. Yaz bafl ndan sonbahara kadar c. lkbahardan yaz sonuna kadar d. Yaz bafl ndan di er yaz bafl na kadar Çocuklar, Metin in annesinin ne için endiflelendi ini seziyorlard? a. Meyveleri yedikleri için b. A açtan düflebilecekleri için c. Meyveler bitece i için d. A ac n dallar k r laca için 233

21 Afla dakilerden hangisi 5N 1K sorular ndan de ildir? a. Çarfl dan ne ald n z? b. Niçin bizimle gelmiyorsun? c. Evimizi nas l buldun? d. Hangi elbiseyi be endin? Bahçenin bir köflesinde çocuklar n oynamas için sal ncak, kayd rak gibi oyuncaklar vard. cümlesinde koyu yaz lan söz grubu afla daki sorulardan hangisinin cevab d r? a. Nerede? b. Nas l? c. Niçin? d. Kim? Afla daki cümlelerin hangisinde Neden? sorusunun cevab vard r? a. Kardeflim, üç yafl na girdi. b. Hasta oldu undan okula gelememifl. c. Yan mda yeteri kadar para yok. d. Ablam bizi balkonda bekliyor. Afla daki cümlelerin hangisinde alt çizili söz grubu di erlerinden farkl bir sorunun cevab d r? a. Day m n o lu yar n askerden dönüyor. b. Bunlar bana en büyük teyzem ald. c. Gizem kitapç dan yeni kitaplar ald. d. Suat a abey oyunlar m za liderlik ederdi. Afla daki cümlelerin hangisinde kim, nerede, niçin, nas l sorular ndan tümünün cevab vard r? a. Kardeflim oyun oynad parkta kötü düflmüfl, dizi kanad ndan flimdi eve geldi. b. nsanlar yaflayabilmek için baflka insanlara ihtiyaç duyarlar, bu yüzden yard mlafl rlar. c. Babam ifl için zmir e gitmiflti, bugün dönece i için hepimiz onu evde bekliyoruz. d. Çocuk topa h zl vurdu undan top karfl daki evin penceresine çarpt ve cam k r ld. 234

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

Say :09 Nisan 2006 04 mekan: Pierre Loti 06 portre: Nermin Bezmen 10 yaflam rehberi: parfüm 12 röportaj: Serdar Erener 16 röportaj: Gila Benmayor 18

Say :09 Nisan 2006 04 mekan: Pierre Loti 06 portre: Nermin Bezmen 10 yaflam rehberi: parfüm 12 röportaj: Serdar Erener 16 röportaj: Gila Benmayor 18 Say :09 Nisan 2006 04 mekan: Pierre Loti 06 portre: Nermin Bezmen 10 yaflam rehberi: parfüm 12 röportaj: Serdar Erener 16 röportaj: Gila Benmayor 18 tasar m: B&T Design 24 mimari: Han Tümertekin 28 yaflam

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR!

OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! KÜTÜPHANE BÜLTEN YIL 2009 SAYI 5 OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! Kütüphanemizde Satranç Faaliyeti Kütüphanemizde Oyun Faaliyeti Kütüphanemizde nternet Eriflim mkân çindekiler... çindekiler... çindekiler... OKUYAN

Detaylı

do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve

do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve 3 4 SAYIKLAMALAR... 26 Nisan 1986... ERTES GÜN Akflam yine arkadafllarla tak l p, muhabbetin dozunu fazla kaç rm fl z. Sabah uyand mda radyo, televizyon ve gazetelerde çernobil olay diye bir fley var.

Detaylı

ZM R M Erdinç Gönenç

ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç Birinci Bask, Haziran 2007, zmir www.erdincgonenc.com ISBN 978-975-01734-0-0 Egetan Bas n Yay n Ltd. fiti. 1984 Sok. No. 15 K.2 Alsancak/ zmir Tel: 0232 421 08

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu.

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. K MEZAR BEKÇ S LE fieytan Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. Bahçelerindeki a açlar meyvelerle yüklüydü.

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz

Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz GÖÇ H KÂYELER Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz Yay na haz rlayan: Nam k Kemal Dinç. Proje Dan flman : Bahar Öcal Düzgören Tasar m ve Kapak: KolektifAtölye ISBN: 978-605-60059 Bask : Gün

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

fi R DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK

fi R DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK K AYLIK EDEB YAT DERG S EYLÜL-EK M 2006 ISSN: 1306-634X Sahibi ve Yaz iflleri Sorumlusu: A. Turgay Fiflekçi Kapak ve Sayfa Tasar m : Hakk M s rl o lu Yönetim Yeri: Neyzenbafl Halilcan sok. 42/7 Üsküdar

Detaylı

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus) A açlar - 2 Zeytin A ac (Olea europaea) A açlar - 2 Defne A ac (Laurus nobilis) A açlar - 2 ncir A ac (Ficus carica) A açlar - 2 Yalanc Akasya (Robinia pseudoacacia) A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

Detaylı

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren;

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Bülten - lkbahar 20117

Bülten - lkbahar 20117 itibar Bülten - lkbahar 20117 FAT H KURALKAN KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES LET fi M VE YAYIN KOM TES BAfiKANI Kandilli Kulübü nün De erli Dostlar ; Uzun bir aradan sonra yine sizlere seslenebiliyor,

Detaylı

Erdal nönü (1926-2007)

Erdal nönü (1926-2007) Aram zdan Ayr lanlar Erdal nönü (1926-2007) Erdal nönü, 6 Haziran 1926 da, smet ve Mevhibe nönü nün o lu olarak Ankara da dünyaya geldi. lk, orta ve lise ö renimini Ankara da yapt. Lise yi Ulus taki Gazi

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı