12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27697 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR"

Transkript

1 12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Milli Eğitim Bakanlığından : 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluģturulmuģ olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 22. toplantısı 19 Ağustos 2010 tarihinde yapılmıģ olup, alınan kararlar aģağıdaki gibidir; gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. 22. MESLEKÎ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Ağustos 2010 Toplantı Yeri : MEB BaĢkent Öğretmenevi Toplantı Saati : Toplantı No : sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesi gereğince oluģturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüģmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı Esengül CĠVELEK baģkanlığında toplanmıģtır. TOPLANTIDA GÖRÜġÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR Dönemi Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi, sorumlu ve iliģkili kurum ve kuruluģların Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi hakkında bilgilendirilebilmesi amacıyla MEB. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün bütçesine finansman analizlerinin yapılarak 2011 yılı için ödenek konulmasına, 2. Örgün mesleki ve teknik orta öğretimde uygulamaya konulan 58 meslek alanı ve 224 meslek dalının, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına (Ek:1), 3. Çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamında olan 35 meslek alanı ve 133 meslek dalındaki programların örgün mesleki eğitim programlarına paralel olarak güncellenmesi yapılan ve Talim ve Terbiye Kurulunca uygulanmasına uygun görüģ verilen meslek alan ve dallarının Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile TESK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB yetkililerince bir ay içerisinde değerlendirilerek son Ģeklin verilmesi için bir komisyon kurulmasına, Komisyonda belirlenecek meslek alan ve dallarının eğitim ve öğretim yılından itibaren çıraklık eğitiminde uygulanabilmesi için, tüm illerde uygulanmak üzere, kararın Resmi Gazete de yayımlanma tarihinden itibaren 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına (Ek: 2), 4. Ulusal Ġstihdam Stratejisi hazırlık çalıģmalarında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda gerekli değiģiklik yapılması amacıyla bir komisyon kurulması, bu komisyonun Milli Eğitim Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı, Maliye Bakanlığı, TESK, TĠSK ve TOBB temsilcilerinden oluģturulmasına, 5. Çıraklık eğitiminde uygulanan mesleki eğitim sürelerinde gerekli düzenlemenin yapılması için Ulusal Ġstihdam Stratejisi hazırlık çalıģmalarında düzenleme yapılmasına, 6. YaĢı nedeniyle zorunlu ilköğretim çağı dıģına çıkmıģ veya Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında mesleki eğitim kararı verilenlerin mesleki eğitime devamlarının sağlanması için yasal düzenleme yapılmasına, 7. Örgün mesleki orta öğretimden mezun olan öğrenciler ile çıraklık eğitime katılarak usta olanların, bir iģyeri açmaları ya da bir iģyerinde sigortalı olarak iģe baģlamaları halinde mesleki eğitimde geçirdikleri süre kadar geriye dönük olarak borçlanabilmelerinin sağlanmasına, 8. Çırak, kalfa ve mesleki teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğrenim gören, uygulama eğitimi yapan öğrencilerin, iģ kazası ve meslek hastalıkları ile hastalıklara karģı sigorta primlerinin ödenebilmesi için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda gerekli düzenlemenin yapılmasına, ayrıca; söz konusu öğrencilerin yemek ve servis hizmetlerinden yararlandırılması için gerekli çalıģmaların yapılmasına, 9. Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu nun Geçici 1. Maddesi, (b) bendinin bir numaralı alt bendinin değiģtirilmesine, 10. HemĢirelik alanında ülke ihtiyacının karģılanması için tarih ve 6283 sayılı HemĢirelik Kanununun Geçici 2 nci maddesinin son fıkrası Üniversitelerin hemģirelik programlarında ülke ihtiyacını karģılayacak yeterli kontenjan oluģturulmak üzere 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin hemģirelik ve hemģireliğe eģdeğer sağlık memurluğu programlarına öğrenci alınmasına devam olunur ve bu programlardan mezun olanlara hemģire unvanı verilir. hükmünün öğretim yılından itibaren beģ yıl süre ile devamının sağlanmasına, sayılı Mesleki Eğitim Kanunu nun 25. Maddesine dayanılarak kamu kurum ve kuruluģlarında beceri eğitimi yapabilmelerine iliģkin yasal düzenleme yapılması ve bütçelerine ödenek konulmasının sağlanmasına,

2 12. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi eğitim kurumlarında beceri eğitimi yapan öğrencilere asgari ücretin % 30 u kadar ücret ödenmesi ve öğrencilerin iģ kazası, meslek hastalığı ile hastalık sigortasının primlerinin ödenmesi için düzenleme yapılmasına, 13. YaĢlı bakım hizmetleri alanından mezun olan öğrencilerin diploma ve belgelerinin tanınması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında müģterek bir çalıģma yapılmasına, sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun da değiģiklik yapılması için çalıģma yapılmasına, sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu nda değiģiklik yapılması için çalıģma yapılmasına, 16. Mesleki ve teknik okul ve kurumlarındaki atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenlerinin sektörde iģbaģı eğitimlerinin yapılabilmesinin sağlanmasına, 17. Elektrik ile ilgili fen adamları ve diğer fen adamlarına ait yönetmelik çalıģmalarına devam edilmesine, 18. Eczanelerde eczacı gözetim ve denetiminde satıģ, ön muhasebe, hizmet, organizasyon ve kurumsal iģlemleri yürüten Destek Personel in eğitimine yönelik olarak düzenlenecek kurslarla ilgili esas ve yükümlülüklerin belirlendiği Eczanelerde ÇalıĢan Destek Personelinin Eğitimine Dair Protokol tarihinde ilgili taraflar arasında yürürlüğe konulmuģtur. Söz konusu protokolde öngörülen sürenin bitiminden itibaren iki yıl süre ile uzatılması ve devamının sağlanmasına, 19. Gıda satıģ noktalarındaki satıģ elemanlarının hijyenik koģulları koruyarak ürünü tüketiciye ulaģtırması ve tüketicinin ürün hakkındaki sorularını doğru ve bilimsel olarak açıklayabilmesi gerekmektedir. Bu husus özellikle et reyonlarında önem arz etmektedir. Et iģleme teknikleri ve sanitasyonu konusunda eğitim almıģ satıģ elemanlarının istihdamının sağlanmasına, 20. Açık Pazar yerlerindeki kantinlerde simit, mısır, midye vb. açıkta satılan ve ayaküstü tüketilen gıdaların satıldığı noktalarda hijyen bilgisine haiz ve belli bir eğitimden geçmiģ sertifikalı satıcıların bulunmasına, 21. Sokakta ayakkabı boyatan, ayrıca badanacı, tesisatçı gibi zararlı kimyasal maddeleri soluyan kiģilere bu maddelere uzun süreli maruziyetin neden olacağı risklerin anlatılması ve eğitimlerinin sağlanmasına, 22. Beceri eğitimi alacak örencilerin, bilinçli ve becerikli olarak eğitilebilmesi için okul yöneticileri tarafından branģına uygun teknolojik olarak geliģmiģ iģletmelere yönlendirilmesi, okul tarafından görevlendirilen koordinatör öğretmenlerin de bu iģletmelerdeki öğrencileri düzenli olarak kontrol etmeleri, hem iģletme yetkisi, hem öğrenci ve hem de öğrenci velisi ile koordineli bir Ģekilde olmasının sağlanması, öğrencinin çok yönlü yetiģtirilmesine, 23. Gençlerin sağlığının korunması ve sağlıklı yaģam sürdürebilmeleri için bazı okullarda yürütülmekte olan Gençlerde Sağlık Bilincinin GeliĢtirilmesi programının tüm okullarda ve diğer eğitim programlarında uygulanacak biçimde düzenlenmesi ve sürdürülmesine, 24. Silikozis ortaya çıktıktan sonra günümüz tıbbi imkânları ile tedavi edilemeyen bir hastalık olması sebebiyle bu iģkolunda çalıģabileceklere yönelik eğitim verilmesine, sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan meslek dallarının tümünde iģ yeri açılması sırasında ustalık belgesi, bağımsız iģyeri açma belgesi aranması Ģartının gerekli olup olmadığının ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluģ temsilcilerinden oluģan bir komisyon tarafından incelenmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesine, sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan 133 meslek dalının Ulusal Meslek Standartları dikkate alınarak eğitim süreleri ve program içerikleri bakımından ilgili kamu kuruluģları ile sivil toplum kuruluģları ve özel kurum temsilcilerinden oluģan bir komisyon tarafından incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine, sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi gereğince müktesep hak sahibi olduğu halde Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat etmediği için belge alamayanlara 6 aylık ek baģvuru süresi verilmesine, 28. Çıraklık eğitiminde çeģitli alanlarda yaģanan sorunların TESK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iģbirliği ile geniģ kapsamlı bir araģtırma ile tespit edilerek çıraklık eğitiminin etkin, verimli ve yaygın olarak uygulanmasını sağlayacak önerilerin geliģtirilmesine, 29. Nitelikli eleman ihtiyacının il bazında tespit edilmesi ve bu tespit doğrultusunda eleman yetiģtirilmesine ve iģletmelerde çırak çalıģtırılmasının kolaylaģtırılmasına, 30. Meslek lisesi öğrencileri için iģletme ortamına gelmeden önce iģ ortamı ve sanayi formasyonuna yönelik rehberlik eğitimi verilmesinin sağlanmasına, Nisan 2008 tarih (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği nde Teknik Personel ve Yardımcı Teknik Personel olarak tanımlı sigortacılık sektörüne kayıtlı iģletmelerin istihdam etmiģ oldukları personelin, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınarak eğitime tabi tutulmasına, tarihinden önce iģe girmiģ ve ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģan kiģiler için ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 09 Mart 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tebliğin 1. Maddesinin (2) nci fıkrası gereğince en az 32 en çok 40 saatlik eğitimlerdeki değerlendirmelerin ilgili öğretmenlerce yapılması ve belgelendirmenin sağlanmasına, 33. Meslek yüksek okullarında trimester sisteminin (1 yılda 3 dönemlik eğitim sisteminin) ve toplam 6 dönemlik eğitimin uygulanabilmesi için 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde (m-2547/3) gerekli değiģikliklerin yapılmasına,

3 34. ĠĢyeri eğitimi alacak meslek yüksek okulu öğrencileri ve lisans öğrencilerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına oy birliğiyle karar verilmiģtir. BAġKAN Esengül CĠVELEK Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı Recep IġIK Millî Eğitim Bakanlığı Güngör Azim TUNA ĠçiĢleri Bakanlığı Prof. Dr. Adnan ÇĠNAL Sağlık Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı (Katılmadı) Emine KIRAÇ MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü Naci SULKALAR Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Sekreteri Salih ÇELĠK Milli Eğitim Bakanlığı Çetin ALCEYLAN Maliye Bakanlığı (Devlet Bütçe Uzmanı) Ahmet ZAHTEROĞULLARI ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢar Yrd. V. Yılmaz TUNA Devlet Planlama TeĢkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Murat Bey BALTA MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü Cengiz ÖZCAN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Sadettin SABAZ Milli Eğitim Bakanlığı Dr. H.Hami YILDIRIM Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Dr. Hüsnü TEKĠN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı V. Hüseyin ACIR MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü Mehmet CAN MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü Deniz Zübeyde ÇELEBĠOĞLU Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Uzmanı Gökhan EROL Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Eğitim Uzman Yrd. Türkiye Bankalar Birliği (Katılmadı) Prof. Dr. DurmuĢ GÜNAY Yüksek Öğretim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Nail ġanli Türkiye Serbest Muhasebeci Malî MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavir Odaları Birliği Genel BaĢkan Yrd. Yeminli Mal. MüĢ.

4 MESLEKĠ VE TEKNĠK ORTAÖĞRETĠM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR EK:1 S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 ADALET 1 Zabit Katipliği Ġnfaz ve Koruma Mobilya Ġmalatı Mobilya DöĢeme Ġmalatı AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 3 AhĢap Üst Yüzey ĠĢlemleri AhĢap Süsleme AhĢap Ġskelet Ġmalatı AhĢap Doğrama Ġmalatı Çevre Hizmetleri AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ 2 Tüketici Hizmetler Sosyal Hizmetler Ev ve Aile Hizmetleri Ayakkabı Modelistliği AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ 2 Ayakkabı Üretimi Saraciye Üretimi Saraciye Modelistliği DıĢ Mekan Bitkileri Ġç Mekan Bitkileri Kesme Çiçek BAHÇECĠLĠK 4 Çiçek Düzenleme Sebze YetiĢtirme Meyve YetiĢtirme Peyzaj Ağ ĠĢletmenliği BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 2 Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servisi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ 2 YaĢam Destek ve Tedavi Cihazları Fizyolojik Sinyal Ġzleme TeĢhis ve Kayıt Cihazları Tıbbi Laboratuar ve Hasta DıĢı Uygulama Cihazlar Yönetici Sekreterliği BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK 2 Ticaret Sekreterliği Hukuk Sekreterliği Tıp Sekreterliği ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ 1 Erken Çocukluk Eğitimi Özel Eğitim Makine Zabitliği Gemi Elektroniği ve HaberleĢme Gemi Otomasyonu DENĠZCĠLĠK 4 Gemi Yönetimi Yat Kaptanlığı Balıkçı Gemisi Kaptanlığı Su Ürünleri Üretimi EĞLENCE HĠZMETLERĠ 1 Animatörlük Çocuk Animatörlüğü Bobinaj Büro Makineleri Teknik Servisi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi Elektromekanik TaĢıyıcılar Bakım Onarım ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ 6 Endüstriyel Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri Güvenlik Sistemleri HaberleĢme Sistemleri Otomasyon Sistemleri Yüksek Gerilim Sistemleri El Dokuma ELSANATLARI TEKNOLOJĠSĠ 2 El ve Makine NakıĢı Sanayi NakıĢı 215

5 4 Halı Desinatörlüğü Dekoratif El Sanatları Dekoratif Ev Tekstili ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ 1 Endüstriyel Kontrol Mekatronik Yazılı Basın Muhabirliği GAZETECĠLĠK 2 TV Muhabirliği Foto Muhabirliği Sayfa Sekreterliği Gemi Ressamlığı GEMĠ YAPIMI 2 Çelik Gemi Yapımı Gemi Boru Donatımı Tekne ve Yat Yapımı Gıda Kontrol Süt ĠĢleme GIDA TEKNOLOJĠSĠ 3 Sebze ve Meyve ĠĢleme Hububat ĠĢleme Zeytin ĠĢleme Çay Üretimi ve ĠĢleme Kadın Giyim Modelistliği Erkek Giyim Modelistliği Çocuk Giyim Modelistliği Ġç Giyim Modelistliği GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ 5 Hazır Giyim Model Makineciliği Deri Giyim Kadın Terziliği Erkek Terziliği Kesim Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Fotoğraf Çekim GRAFĠK VE FOTOĞRAF 2 Fotoğraf Baskı Grafik Saç Bakımı GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ 2 Güzellik Hizmetleri Vücut Bakım ve Masaj Makyaj Halkla ĠliĢkiler MüĢteri Temsilciliği HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ 3 Kamuoyu AraĢtırmacılığı Fuar Organizasyonu Organizasyon Sorumlusu Hasta Bakımı HASTA VE YAġLI VE HĠZMETLERĠ 2 YaĢlı Bakımı Engelli Bakımı Haritacılık HARĠTA-TAPU-KADASTRO 2 Tapuculuk Kadastroculuk HAYVAN SAĞLIĞI 1 Veteriner Sağlık Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Statik Yapı Teknik Ressamlığı AhĢap Doğrama ve Kaplamacılığı PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Yapı Yüzey Kaplamacılığı ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ 7 Yapı Dekorasyonculuğu Yapı Yalıtımcılığı Yapı Duvarcılığı Restorasyon Ġç Mekan Teknik Ressamlığı Yapı Zemin ve Beton Laboratuarcılığı Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Kimya KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ 2 Kimya Proses Petrol-Rafineri 524

6 4 Petrol-Petrokimya Lastik Üretimi Deri ĠĢleme Boya Üretimi ve Uygulama Ön Büro Elemanı KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ 2 Kat Hizmetleri Elemanı Rezervasyon Elemanı Operasyon Elemanı KUYUMCULUK TEKNOLOJĠSĠ 1 Takı Ġmalatçılığı LABORATUVAR HĠZMETLERĠ 1 Tarım Laboratuvarı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ 3 Bilgisayarlı Makine Ġmalatı Endüstriyel Kalıp Mermer ĠĢleme Makine Bakım Onarım Baskı Öncesi Ofset Baskı MATBAA 3 Flekso Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Kaynakçılık METAL TEKNOLOJĠSĠ 2 Isıl ĠĢlem Çelik Konstrüksiyon Metal Doğrama METALURJĠ 1 Ġzabe Döküm METEOROLOJĠ 1 Hava Gözlem ve Tahmini Otomotiv Elektromekanik Otomotiv Gövde MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ 3 Otomotiv Boya ĠĢ Makineleri Tarım Makineleri Bilgisayarlı Muhasebe MUHASEBE VE FĠNANSMAN 2 DıĢ Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı MÜZĠK ALETLERĠ YAPIMI 2 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı Yaylı Enstrüman Yapımı SatıĢ Elemanlığı ( Perakendeci ) PAZARLAMA VE PERAKENDE 2 Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu PLASTĠK TEKNOLOJĠSĠ 1 Plastik ĠĢleme Plastik Kalıp Kameramanlık RADYO TELEVĠZYON 2 Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ 1 Raylı Sistemler Makine Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Raylı Sistemler ĠĢletme Raylı Sistemler ĠnĢaat Raylı Sistemler Mekatroniği ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ 1 Acil Sağlık Hizmetleri ANESTEZĠ VE REANĠMASYON 1 Anestezi ve Reanimasyon ÇEVRE SAĞLIĞI 1 Çevre Sağlığı DĠġ PROTEZ 1 DiĢ Protez ORTAPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ 1 Ortopedik Protez ve Ortez RADYOLOJĠ 1 Radyoloji SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ 1 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği TIBBĠ LABORATUAR 1 Tıbbi Laboratuar 346

7 1 Ġç Mekan Dekorasyon SANAT VE TASARIM 2 Plastik Sanatlar Dekoratif Sanatlar Çinicilik Sır Üstü Dekorlama Alçı Model Kalıp Tornada Form ġekillendirme SERAMĠK VE CAM TEKNOLOJĠSĠ 5 Serbest Seramik ġekillendirme Cam ġekillendirme Tezyinat Ġndirme Vitray Endüstriyel Sebze ve Meyve YetiĢtiriciliği TARIM TEKNOLOJĠLERĠ 2 Tarla Bitkileri YetiĢtiriciliği Süs Bitkileri ve Peyzaj Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Ġplik Endüstriyel Dokuma TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ 3 Terbiye Teknolojileri Endüstriyel Örme Tekstil Laborantlığı Tekstil Mekatroniği Soğutma Sistemleri Klima Sistemleri TESĠSAT TEKNOLOJĠSĠ VE ĠKLĠMLENDĠRME 3 Merkezi Ġklimlendirme Sistemleri Isıtma ve Sıhhi Tesisat Isıtma ve Doğalgaz Ġç Tesisatı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) UÇAK BAKIM 1 Uçak Gövde-Motor Uçak Elektroniği ULAġTIRMA HĠZMETLERĠ 1 Lojistik Mutfak Servis YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ 3 Bar Pastacılık Host / Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ 1 Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Ek:2 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No 1 2 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal Ġsimleri AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 22. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan, Alan ve Dal Adı DeğiĢen Meslek Alan ve Dallarının Listesi Ġlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) En Az Orta Öğretim Kurumu Mezunlar Ġçin Çıraklık Süresi (Yıl) Ustalık Eğitim Süresi (Yıl) 1 AhĢap Doğrama Ġmalatı 3 1,5 2 Doğramacılık Alan ve Dal Eski Ġsimleri AĞAÇ ĠġLERĠ 2 AhĢap Ġskelet Ġmalatı Mobilya Ġskeletçiliği 3 AhĢap Üst Yüzey ĠĢlemleri Üst Yüzey ĠĢlemleri 4 AhĢap Süsleme Ağaç Oymacılığı 2010 Yılında, Yeni Dalların Kapsama Alınma Tarihleri 5 Mobilya Ġmalatı 3 1,5 2 Mobilyacılık AYAKKABI VE SARACĠYE AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ TEKNOLOJĠSĠ 6 Ayakkabı Modelistliği 3 1,5 2 (*) 7 Ayakkabı Üretimi 3 1,5 2 Ayakkabı Ġmalatçılığı Sayacılık 8 Saraciye Üretimi Çanta ve Saraciye 9 Saraciye Modelistliği (*) 3 BAHÇECĠLĠK ÇĠÇEKÇĠLĠK

8 Çiçek Düzenlemeciliği 3 1,5 2 Çiçekçilik 11 DıĢ Mekân Bitkileri YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos Ġç Mekân Bitkileri YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos Kesme Çiçek YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos Meyve YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos Peyzaj 3 1, Ağustos Sebze YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos 2010 ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ TEKNOLOJĠSĠ 17 Ağ ĠĢletmenliği 3 1,5 2 (*) 18 Bilgisayar Teknik Servisi 3 1,5 2 Bilgisayar Teknik Servisçiliği 19 Veri Tabanı Programcılığı 3 1,5 2 (*) 20 Web Programcılığı 3 1,5 2 (*) DÖġEMECĠLĠK 21 Mobilya DöĢemeciliği 3 1, Oto DöĢemeciliği ELEKTRĠK ELEKTRONĠK ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEKNOLOJĠSĠ 23 Bobinaj 3 1,5 2 Bobinajcılık 24 Büro Makineleri Teknik Servisi 3 1,5 2 Büro Makineleri Teknik Servisçiliği 25 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 3 1,5 2 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 26 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 3 1,5 2 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği 27 Elektromekanik TaĢıyıcılar Bakım Elektromekanik TaĢıyıcılar Bakım ve 3 1,5 2 Onarım Onarımcılığı 28 Endüstriyel Bakım Onarım 3 1,5 2 Endüstriyel Bakım Onarım 29 Görüntü ve Ses Sistemleri 3 1,5 2 Görüntü ve Ses Sistemleri 30 Güvenlik Sistemleri 3 1,5 2 Güvenlik Sistemleri 31 HaberleĢme Sistemleri 3 1,5 2 HaberleĢme Sistemleri 32 Otomasyon Sistemleri 3 1,5 2 Otomasyon Sistemleri 33 Yüksek Gerilim Sistemleri 3 1,5 2 Yüksek Gerilim Sistemleri ELSANATLARI TEKNOLOJĠSĠ EL DOKUMA 34 Dekoratif Ev Tekstili 3 1, Ağustos Dekoratif El Sanatları 3 1,5 2 (*) 36 El Dokumacılığı 3 1,5 2 Kirkitli Dokuma 37 El ve Makine NakıĢçılığı 3 1, Ağustos Halı Desinatörlüğü 3 1,5 2 (*) 39 Sanayi NakıĢçılığı 3 1, Ağustos 2010 FOTOĞRAFÇILIK 40 Fotoğrafçılık GEMĠ YAPIMI (Deniz Araçları Yapımı) 41 Çelik Gemi Yapımı 3 1,5 2 Gemi ĠnĢa GEMĠ YAPIMI-AĞAÇ ĠġLERĠ 42 Gemi Ressamlığı 3 1,5 2 (*) 43 Gemi Boru Donatımı 3 1,5 2 (*) 44 Tekne ve Yat Yapımı 3 1,5 2 AhĢap Yat ve Tekne Yapımı GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ GĠYĠM ÜRETĠMĠ TEKNOLOJĠSĠ 45 Çocuk Giyim Modelistliği 3 1,5 2 Çocuk Giyim Modelistliği 46 Deri Giyim 3 1,5 2 Deri Giyim 47 Erkek Giyim Modelistliği 3 1,5 2 Erkek Giyim Modelistliği 48 Erkek Terziliği 3 1,5 2 Erkek Terziliği 49 Hazır Giyim Model Makineciliği 3 1,5 2 Model Makinecilik 50 Ġç Giyim Modelistliği 3 1,5 2 Ġç Giyim Modelistliği 51 Kadın Giyim Modelistliği 3 1,5 2 Kadın Giyim Modelistliği 52 Kadın Terziliği 3 1,5 2 Kadın Terziliği 53 Kesim 3 1,5 2 Kesimcilik Konfeksiyon Makineleri Bakım ,5 2 (*) Onarım

9 GIDA TEKNOLOJĠSĠ 55 Çay Üretimi ve ĠĢleme 3 1, Ağustos Hububat ĠĢleme 3 1, Ağustos Sebze ve Meyve ĠĢleme 3 1, Ağustos Zeytin ĠĢleme 3 1, Ağustos 2010 Yiyecek Ġçecek Hiz. Süt ve Süt Ürünleri 59 Süt ĠĢleme 3 1,5 2 ĠĢlemeciliği BERBERLĠK -CĠLT BAKIMI VE GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ GÜZELLĠK 60 Cilt Bakımı ve Güzellik 3 1,5 2 Cilt Bakımı ve Güzellik 61 Erkek Berberliği 3 1,5 2 Erkek Berberliği 62 Kuaförlük 3 1,5 2 Kuaförlük ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ 63 AhĢap Doğrama ve Kaplamacılığı 3 1,5 2 AhĢap Doğrama ve Kaplamacılığı Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Betonarme Demirciliği Betonarme ,5 2 Çatıcılık Kalıpçılığı ve Çatıcılık 65 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2 (*) 66 Harita ve Kadastro 3 1,5 2 Harita ve Kadastro 67 Ġç Mekan Teknik Ressamlığı 3 1,5 2 (*) 68 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2 Yapı Teknik Ressamlığı (Mimari) 69 PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı 3 1,5 2 PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı 70 Restorasyon 3 1,5 2 Restorasyon 71 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2 Yapı Teknik Ressamlığı (Statik) 72 Yapı Dekorasyonculuğu 3 1,5 2 Boyacılık ve Yüzey Hazırlama 73 Yapı Duvarcılığı 3 1,5 2 Duvarcılık 74 Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı 3 1,5 2 (*) 75 Yapı Yalıtımcılığı 3 1,5 2 (*) 76 Yapı Yüzey Kaplamacılığı 3 1,5 2 DöĢeme ve Duvar Kaplamacılığı Sıvacılık KÂĞIT TEKNOLOJĠSĠ 77 Kâğıt Üretimi KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ DERĠCĠLĠK 78 Deri ĠĢleme Deri ĠĢleme KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ 79 Kat Hizmetleri Elemanı Kat Elemanlığı KONAKLAMA HĠZMETLERĠ 80 Operasyon Elemanı (*) 81 Ön Büro Elemanı Ön Büro Elemanlığı 82 Rezervasyon Elemanı (*) KURU TEMĠZLEMECĠLĠK 83 Kuru Temizlemecilik KUYUMCULUK TEKNOLOJĠSĠ KUYUMCULUK TEKNOLOJĠSĠ 84 Takı Ġmalatı (Kıymetli Metal ve TaĢ ĠĢlemeciliği) 3 1,5 2 Kuyumculuk (Altın-GümüĢ ĠĢlemeciliği) 85 Vitrin Kuyumculuğu Vitrin Kuyumculuğu MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ- MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ MERMERCĠLĠK VE SÜSLEME TAġÇILIĞI-ANAHTARCILIK VE ÇĠLĠNGĠRLĠK-SAATÇĠLĠK 86 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3 1,5 2 Endüstriyel Modelleme 87 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 3 1,5 2 Makine Ressamlığı 88 Bilgisayarlı Makine Ġmalatı Tornacılık TaĢlama ve Alet Bilemeciliği 3 1,5 2 ĠĢlemleri (CNC) Tesviyecilik Frezecilik 89 Endüstriyel Kalıp 3 1,5 2 Endüstriyel Kalıpçılık 90 Mermer ĠĢleme 3 1,5 2 Mermercilik ve Süsleme TaĢçılığı 91 Makine Bakım Onarım 3 1,5 2 (*) 92 Anahtarcılık Ve Çilingirlik Anahtarcılık Ve Çilingirlik 93 Saat Tamirciliği Saat Tamirciliği

10 MATBAA 94 Baskı Baskı 95 Baskı Öncesi 3 1,5 2 Baskı Öncesi MATBAA TEKNOLOJĠSĠ 96 Baskı Sonrası 3 1,5 2 Baskı Sonrası 97 Flekso Baskı 3 1,5 2 (*) 98 Ofset Baskı 3 1,5 2 (*) 99 Serigrafi ve Tampon Baskı 3 1,5 2 (*) 100 Tifdruk Baskı 3 1,5 2 (*) METAL ĠġLERĠ-AVĠZE METAL TEKNOLOJĠSĠ ĠMALATÇILIĞI-AHġAP KAROSERCĠLĠĞĠ 101 Avizecilik 3 1,5 2 Avizecilik 102 Çelik Konstrüksiyon 3 1,5 2 Çelik Yapılandırmacılığı 103 Isıl ĠĢlem 3 1,5 2 Isıl ĠĢlemciliği 104 Kaynakçılık 3 1,5 2 Kaynakçılık 105 Karosercilik 3 1,5 2 AhĢap Karosercilik 106 Metal Doğrama 3 1,5 2 Metal Doğramacılığı 107 Metal Levha ĠĢlemeciliği 3 1,5 2 Metal Levha ĠĢlemeciliği (Bakırcılık) 108 Sac ĠĢleri 3 1,5 2 Sac ĠĢleri Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım Bakım ve Onarımcılığı ve Onarımcılığı METALURJĠ TEKNOLOJĠSĠ DÖKÜM TEKNOLOJĠSĠ 110 Döküm 3 1,5 2 Dökümcülük 111 Ġzabe 3 1,5 2 (*) MOTORLU ARAÇLAR MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ TEKNOLOJĠSĠ Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı Enjektör Ayarcılığı 113 ĠĢ Makineleri Bakım Onarımcılığı 3 1,5 2 ĠĢ Makineleri Bakım Onarımcılığı Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım Bakım ve Onarımcılığı ve Onarımcılığı 115 Motosiklet Tamirciliği Motosiklet Tamirciliği 116 Otomotiv Boyacılığı 3 1,5 2 Otomotiv Boyacılığı 117 Otomotiv Elektrikçiliği Otomotiv Elektrikçiliği 118 Otomotiv Elektromekanikerliği 3 1,5 2 Otomotiv Elektromekanikerliği 119 Otomotiv Gövdeciliği 3 1,5 2 Otomotiv Gövdeciliği 120 Otomotiv Mekanikerliği Otomotiv Mekanikerliği 121 Otomotiv Motor YenileĢtirmeciliği Otomotiv Motor YenileĢtirmeciliği 122 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 24 PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIġ ELEMANLIĞI

11 SatıĢ Elemanlığı (15 uzmanlık) 1. Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri SatıĢ Elemanlığı 2. Elektrik ve Elektronik Malzemeler SatıĢ Elemanlığı 3. Giyim ve Giyim Aksesuarları SatıĢ Elemanlığı 4. ĠnĢaat Malzemeleri SatıĢ Elemanlığı 5. Kantin ĠĢletmeciliği 6. Kırtasiye ve Kitap SatıĢ Elemanlığı 7 Meyve ve Sebze SatıĢ Elemanlığı 8. Mobilya SatıĢ Elemanlığı 9. Oto Yedek Parça SatıĢ Elemanlığı Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar SatıĢ Elemanlığı 10. Sanayi Makineleri SatıĢ Elemanlığı 11. Su ve Deniz Ürünleri SatıĢ Elemanlığı 12. ġarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları SatıĢ Elemanlığı 13. Tarım Ürünleri SatıĢ Elemanlığı 14. Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri SatıĢ Elemanlığı 124 Sigortacılık (*) PLASTĠK TEKNOLOJĠSĠ PLASTĠKÇĠLĠK 125 Plastik ĠĢleme 3 1,5 2 Plastik ĠĢlemeciliği 126 Plastik Kalıp 3 1,5 2 (*) REKLAM TABELACILIĞI 127 Reklam Tabelacılığı SERAMĠK VE CAM TEKNOLOJĠSĠ CAM TEKNOLOJĠSĠ-SERAMĠK 128 Alçı Model Kalıp 3 1,5 2 Model ve Kalıp Hazırlama 129 Cam ġekillendirme 3 1,5 2 Cam Ürün ĠĢlemeciliği 130 Cam Ürün Üretimi 3 1,5 2 Cam Ürün Üretimi 131 Çinicilik 3 1,5 2 Çini Dekorlama 132 Ġndirme 3 1,5 2 (*) 133 Serbest Seramik ġekillendirme 3 1,5 2 Seramik ġekillendirme 134 Sır Üstü Dekorlama 3 1,5 2 Seramik Dekorlama 135 Tornada Form ġekillendirme 3 1,5 2 (*) 136 Tezyinat 3 1,5 2 (*) 137 Vitray 3 1,5 2 (*) SOĞUTMA VE ĠKLĠMLENDĠRME 138 Soğutma ve Ġklimlendirme 3 1,5 2 TESĠSAT TEKNOLOJĠSĠ VE ĠKLĠMLENDĠRME GAZ VE TESĠSAT TEKNOLOJĠSĠ 139 Isıtma ve Doğalgaz Ġç Tesisatı 3 1,5 2 Isıtma ve Doğal Gaz Ġç Tesisatçılığı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar ,5 2 (Servis) Servisçiliği 141 Isıtma ve Sıhhi Tesisat 3 1,5 2 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık 142 Kalorifercilik 2 1,5 2 Kalorifercilik TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ TEKSTĠL 143 Endüstriyel Dokuma 3 1,5 2 Dokumacılık 144 Endüstriyel Örme 3 1,5 2 Örmecilik

12 Ġplik 3 1,5 2 Ġplikçilik 146 Tekstil Laborantlığı 3 1,5 2 (*) 147 Terbiye Teknolojileri 3 1,5 2 Tekstil Terbiye YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ 148 AĢçılık 3 1,5 2 AĢçılık 149 Barmenlik Barmenlik 150 Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği 151 Fırıncılık Fırıncılık 152 Pastacılık, Tatlıcılık ve ġekerlemecilik 3 1,5 2 Pastacılık, Tatlıcılık ve ġekerlemecilik 153 Servis Elemanlığı Servis Elemanlığı KAPSAMDAN ÇIKARILAN MESLEK DALLARI 1 Matbaacılık (Genel, Eski Sıralı Program) (**) 2 Vargel Planyacılık (Eski Sıralı Program) (**) (*) - Resmi Gazete de Yayımlanma tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır. (**) - Resmi Gazete de Yayımlanma tarihi kapsamdan çıkarılma tarihi olacaktır. 6996/1-1

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 1 Ağ İşletmenliği Bilişim Teknolojileri 3 1,5 2 12/09/2010 2 Ahşap Doğrama İmalatı Ahşap Teknolojisi 3 1,5 2 Ağaç İşleri Doğramacılık 30/07/1990

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No Dal Sıra No Ġlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) En Az Orta Öğretim Kurumu Mezunlar Ġçin Çıraklık Süresi (Yıl) Ustalık Eğitim Süresi(Yıl) ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 22. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan, Alan ve Dal Adı Değişen Meslek Alan ve Dallarının

Detaylı

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MESLEK KODU 12 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA GİRESUN İLİNDE KAPSAMA ALINAN ALAN/DALLAR

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra No 28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu na Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamından Çıkarılan ve

Detaylı

MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ

MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ 22.mesleki Eğitim Kurulunda,3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan,Alan ve dal Adı değişen Meslek Alan ve dallarının

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK)

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN VE DAL İSİMLERİ İLKÖĞRETİM

Detaylı

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan Meslek Alan ve Dalları (Modüler yapıda ve 20. Mesleki Eğitim Kurulu Kararına göre Güncellenen) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 1 Zabit Kâtipliği 380 1 ADALET 2 2 İnfaz ve Koruma 861 3 1 Çevre Hizmetleri 850 4 2 Tüketici Hizmetler 341

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK DALLARI

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK DALLARI MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ U KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK LARI ALAN 1 2 3 4 5 AHŞAP TEKLOJİSİ AĞAÇ İŞLERİ 1 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI DOĞRAMACILIK 08.02.1987 3 1,5 2 2 AHŞAP İSKELET İMALATI

Detaylı

YENİ MODÜLER MESLEK DALI İSİMLERİ (ESKİ MODÜLER MESLEK DAL İSİMLERİ)

YENİ MODÜLER MESLEK DALI İSİMLERİ (ESKİ MODÜLER MESLEK DAL İSİMLERİ) İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİMİZDE 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINA GÖRE KANUN KAPSAMINA ALINAN MESLEK DALLARI EĞİTİM SÜRELERİ VE TARİHLERİ (2013) SIRA NO YENİ MODÜLER MESLEK ALANI

Detaylı

BAġKAN Ercan DEMĠRCĠ Millî Eğitim Bakanlığı. MüsteĢar Yardımcısı

BAġKAN Ercan DEMĠRCĠ Millî Eğitim Bakanlığı. MüsteĢar Yardımcısı Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden: Meslekî Eğitim Kurulu 29. Toplantısı Kararları Toplantı No : 29 Yer : MEB Merkez Bina Tevfik Ġleri Salonu Tarih : 6 Haziran 2017 Saat

Detaylı

ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii

ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii ANKARA UN0N OF TRADESMEN : 4/895 Konu ~ Kanun Kapsamında Olan AND CRAFTSMEN CHAMBERS Ankara: 4 Mayıs 0 Sayı Meslek Alanı ve Dalları. ODALARIMIZA (45 ) SAYILI

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden: 24. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011 Toplantı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden: 24. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011 Toplantı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : Aralık Toplantı Yeri : MEB BaĢkent Öğretmenevi Toplantı Saati :. Toplantı No : sayılı

Detaylı

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları 6201 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 101 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 6001 ADALET - - 6001 ADALET 2 İNFAZ VE KORUMA 6001 ADALET 1 ZABIT KATİPLİĞİ 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - - 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI

Detaylı

24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI. Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011. Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi. Toplantı Saati : 09.

24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI. Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011. Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi. Toplantı Saati : 09. 24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011 Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi Toplantı Saati : 09.30 Toplantı No : 24 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesi

Detaylı

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 62 ALAN 226 DAL LİSTESİ DALLARIN FOET KODU 1 ACİL SAĞLIK 2 ADALET 3 4 5 AİLE VE TÜKETİCİ ANESTEZİ VE REANİMASYON AYAKKABI VE SARACİYE 6 BAHÇECİLİK

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencileri İçin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Tanıtımı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencileri İçin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Tanıtımı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencileri İçin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Tanıtımı Nisan 2015 Geleceğinizle İlgili Yol Ayrımındasınız MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK DERS ÇİZELGESİ 2006 ANKARA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK DERS ÇİZELGESİ 2006 ANKARA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK DERS ÇİZELGESİ 2006 ANKARA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ORTAK MESLEK DERSLERİ USTALIK DÖNEMİ DERS ÇİZELGESİ...2 ALANA VE DALLARA

Detaylı

ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK LİSESİ

ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK LİSESİ ÇİĞLİ ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK Telefon 2323701042 Ticaret Meslek L. - Ticaret Meslek L. Veri Tabanı Programcılığı Ticaret Meslek L. Web Programcılığı Ticaret Meslek L. Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı

Detaylı

CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU 2012-2013

CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU 2012-2013 CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU REHBERLİK K SERVİSİ 2012-2013 YAKIN ÇEVREMİZDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM M VEREN LİSELERİ TANIYALIM! ÇİĞLİ İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ Okul bünyesinde Anadolu

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 53 ALAN 205 DALA AİT LİSTE

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 53 ALAN 205 DALA AİT LİSTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN ADALET AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar (Alan/Dal/Bölüm-FOET Kodu) Sıra No

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar (Alan/Dal/Bölüm-FOET Kodu) Sıra No Eğitim Kurumlarınca Vern Diplomalar 1 11UY0011 3 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) (ISCO 08:7114.20) İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları (581, 582, 215) (Tamamı) Yapı Ressamlığı (581), Teknik Resim (Yapı)(581),

Detaylı

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SALON NO ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ) 10.06.2015 09:30 204-205-206

Detaylı

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı

Detaylı

2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI 2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ AŞÇILIK ÇALIŞMA HUKUKU U 18.06.2014 09:00 AŞÇILIK EKONOMİ U 18.06.2014 10:00 AŞÇILIK İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI 2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ AŞÇILIK MUTFAK UYGULAMALARI Y.M.K 09.06.2014 15:00 AŞÇILIK TÜRK MUTFAĞI Y.M.K 10.06.2014 14:00 AŞÇILIK TEMEL YİYECEK

Detaylı

19. MESLEKÎ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 15 Haziran 2006 Toplantı Yeri : MEB Merkez Bina Başöğretmen Salonu, Bakanlıklar Ankara

19. MESLEKÎ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 15 Haziran 2006 Toplantı Yeri : MEB Merkez Bina Başöğretmen Salonu, Bakanlıklar Ankara Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı 15 Haziran 2006 tarihinde yapılmıştır. Meslekî Eğitim Kurulu

Detaylı

T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU

T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU SA YI : B... HBO.Oa..OO.OO KONU:. Mesleki Egitim Kurulu kararlannm uygulanmasl. T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU... V ALiLiGiNE (il Milli Egitim MUdUrltigU) ilgi: Ocak

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK ( 2012/ EYLÜL )SINAV PROGRAMI MESLEK KODU - MESLEK DAL ADI - (M) MODÜLER (Y) YENİ SİSTEM - USTALIK SINAVI TARİHLERİ 4001 KAYNAKÇILIK (M)

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI NOTLAR 1 - Sınav Türü Bölümündeki; Y.M.K (Yeni Moduler Sistem) : 01.07.2010 tarihinden sonra merkezimize ilk defa kayıt olan kişilerin sınav tarihlerini ifade eder. 2 - Sınav Türü Bölümündeki; M.K (Moduler

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER PROGRAM TARİH SAAT SALON NO AŞÇILIK ÖZEL SERVİS YİYECEKLERİ U 03.09.2015 10:00 204 AŞÇILIK ULUSLAR ARASI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 07.02.2017 06.02.2017 T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2017 YILI ġubat (KIġ) DÖNEMĠ KALFALIK USTALIK SINAV PROGRAMIDIR. Sayı: 48877600-125.01- Konu: Kalfalık Ustalık Sınavları

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER PROGRAM TARİH SAAT SALON NO AHŞAP SÜSLEME MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ) K 02.09.2015 09:30 301-204-205-206

Detaylı

T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ "KALFALIK" SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI

T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ "KALFALIK" SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI 10 Şubat 2017 11 Şubat 2017 BÜTÜN DALLARIN ORTAK ALAN

Detaylı

SEVİYE ALANI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT

SEVİYE ALANI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SEVİYE ALANI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT KALFALIK TÜM MESLEK DALLARI ORTAK BECERİ 09/02/2016 09:00 KALFALIK TÜM MESLEK DALLARI DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI 09/02/2016 11:00 KALFALIK TÜM MESLEK DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT 1-MESLEK LİSESİ MEZUNLARI İŞLETME VE İNSAN SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ SINAVLARINA MUAF OLDUKLARI İÇİN KATILMAYACAK 2-KİMLİK KARTI YANINDA OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAZLAR 3-SINAV

Detaylı

2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI 2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SALON NO AHŞAP DOĞRAMA İMALATI MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ ) Y.M.K 03.09.2014 09:30 204-205-206 AHŞAP

Detaylı

19 MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 18.2.2014 10:00 MERAM MEM

19 MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 18.2.2014 10:00 MERAM MEM AŞÇILIK 1 BESLENME 10.2.2014 13:00 MERAM MEM 2 MUTFAK UYGULAMALARI 13.2.2014 12:00 MERAM MEM 3 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ 13.2.2014 14:00 MERAM MEM 4 TÜRKÇE 14.2.2014 13:00 MERAM MEM 5 MESLEKİ BİLGİSAYAR 14.2.2014

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI. 4113 ELEKT. TES. ve PANO MONT. (Y)

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI. 4113 ELEKT. TES. ve PANO MONT. (Y) T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI ELEKT. TES. ve PANO MONT. (Y) 00 Ekonomi ELEKT. TES. ve PANO MONT. (Y) 00 Çalışma Hukuku ELEKT. TES. ve PANO MONT.

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M)

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M) T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 003 Ekonomi 02.09.2014 10:00 001 Çalışma Hukuku 02.09.2014 10:00

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ Meslek Alan/Dalı... : AŞÇILIK 2 PRATİK UYGULAMA 24.06.2015 12:00 3 TÜRKÇE 16.06.2015 11:30 4 TÜRK MUTFAĞI 24.06.2015 10:00 5 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ 23.06.2015 12:00 6 MUTFAK UYGULAMALARI 23.06.2015 12:30

Detaylı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Alan ve Dalları

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Alan ve Dalları Nisan 2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Alan ve Dalları (Bu Yayın Sorgun - Akdağmadeni ve Saraykent İlçeleri ile Yozgat İl Merkezindeki Okullarımızı Kapsamaktadır) SORGUN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT. Sınav Türü

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT. Sınav Türü ÖNEMLİ NOT KALFALIK SINAVLARI 1- LİSE MEZUNU OLANLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, İŞLETME BİLGİSİ TKY, DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDEN MUAF OLDUKLARI İÇİN SINAVA GİRMEYECEK 2- KİMLİK KARTI YANINDA

Detaylı

KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMÎ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OKUL/PROGRAM/ALAN/DAL LİSTESİ

KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMÎ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OKUL/PROGRAM/ALAN/DAL LİSTESİ KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMÎ TEKNİK VE ENDÜSTRİ 1 2 263504 169739 HALİL İLİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ HÜRRİYET TEKNİK VE ENDÜSTRİ AML ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

Detaylı

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi 29602 GENEL MUHASEBE 18/06/2016 14 : 40 29605 BİLİŞİM SİSTEMLERİ 20/06/2016 10 : 40 29613 MOBİLYA İÇ MEKAN RESMİ 1 29620 MALİYET HESABI 29634 GİYİM AKSESUARLARI 29636 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 22/06/2016 10 :

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ Meslek Alan/Dalı... : AŞÇILIK 1 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 10.02.2014 10:00 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 10.02.2014 11:00 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 3 İŞLETME 10.02.2014

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ Meslek Alan/Dalı... : AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ 1 PRATİK UYGULAMA 16.06.2015 09:00 SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16.06.2015 09:00 SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 3 MUHASEBE

Detaylı

TABLO-2 ASTSUBAY MYO'LARA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI ASTSUBAY MYO'LARA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI (TABLO-2)

TABLO-2 ASTSUBAY MYO'LARA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI ASTSUBAY MYO'LARA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI (TABLO-2) TABLO- ASTSUBA 'LARA KANAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI ASTSUBA 'LARA KANAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI (TABLO-) Adı u lar ava 00 ADALET 00 00 AŞAP AİLE VE TÜKETİCİ İZMETLERİ - DALI

Detaylı

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SALON NO AHŞAP SÜSLEME AHŞAP KAKMA TEKNİKLERİ 01.02.2016 14:00 204 AHŞAP SÜSLEME KONTROL VE DEPOLAMA

Detaylı

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7 ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok programlı

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2017 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2017 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 7 ALÇI MODEL KALIP AŞÇILIK BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT İŞLEMLERİ (CNC) CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Temel Seramik ve Cam 14.02.2017

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 HAZİRAN (YAZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 HAZİRAN (YAZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 7 AŞÇILIK Temel Yiyecek Üretimi 07.06.2016 10:00 KÖRFEZ MEM Mutfak Uygulamaları 06.06.2016 13:00 KÖRFEZ MEM Türk Mutfağı 06.06.2016 11:00 KÖRFEZ MEM DEKORATİF EL SANATLARI DEKORATİF EV TEKSTİLİ

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından : Meslekî Eğitim Kurulu nun 22 23 Kasım 2005 tarihinde yapılan toplantısında; a) Mobilya İskeletçiliği, b) Dizel Motorları

Millî Eğitim Bakanlığından : Meslekî Eğitim Kurulu nun 22 23 Kasım 2005 tarihinde yapılan toplantısında; a) Mobilya İskeletçiliği, b) Dizel Motorları Millî Eğitim Bakanlığından : Meslekî Eğitim Kurulu nun 22 23 Kasım 2005 tarihinde yapılan toplantısında; a) Mobilya İskeletçiliği, b) Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı, c) Motorlu Araçlar

Detaylı

2017 EYLÜL KALFALIK-USTALIK SINAVLARI TARİH SAAT MESLEK DALI DERS SINAV TÜR 9/6/ TÜM MESLEKLER İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği USTALIK YENİ

2017 EYLÜL KALFALIK-USTALIK SINAVLARI TARİH SAAT MESLEK DALI DERS SINAV TÜR 9/6/ TÜM MESLEKLER İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği USTALIK YENİ 2017 EYLÜL KALFALIK-USTALIK SINAVLARI TARİH SAAT MESLEK DALI DERS SINAV TÜR 9/6/2017 10.00 TÜM MESLEKLER İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği USTALIK YENİ 9/6/2017 10.00 YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ Beslenme KALFALIK

Detaylı

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 4134 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT

Detaylı

2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ

2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ 2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ Meslek Alan/Dalı... : ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 25/06/2014 10:00 2 TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME 27/06/2014 12:00 3 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ 10/06/2014 12:00 4 TEMEL

Detaylı

2013 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK - USTALIK SINAV PROGRAMI TARİH-SAAT MESLEK DERS SINAV TÜRÜ SİSTEM

2013 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK - USTALIK SINAV PROGRAMI TARİH-SAAT MESLEK DERS SINAV TÜRÜ SİSTEM T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ SULTANBEYLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK - USTALIK SINAV PROGRAMI TARİH-SAAT MESLEK DERS SINAV TÜRÜ SİSTEM 03.09.2013-1.OTURUM 03.09.2013-09:30 TÜM MESLEKLER

Detaylı

HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROĞRAMI

HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROĞRAMI 1 Sıra Türü Ders Adı Sınav ŞAçıklama Tarihi Saati 5 KALF. DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI YAZILI TÜM MESLEKLER 13.06.2017 10:00 6 KALF. MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ YAZILI TÜM MESLEKLER 13.06.2017 10:00

Detaylı

2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ

2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ Meslek Alan/Dalı... : AHŞAP DOĞRAMA İMALATI 8 PRATİK UYGULAMA 04.09.2015 09:00 9 DIŞ MEKAN DOĞRAMASI

Detaylı

2014 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

2014 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI 2014 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SALON NO AŞÇILIK ÖZEL SERVİS YİYECEKLERİ U 08.09.2014 14:00 205 AŞÇILIK ULUSLAR ARASI ÖZEL ÇORBALAR VE

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KALFALIK SINAV TARİHLERİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ AHŞAP DOĞRAMA İMALATI TARİH SAAT BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 21.02.2017 10:00 MESLEKİ UYGULAMA (PRATİK EĞİTİM) 08.02.2017 13:00 MOBİLYA İMALATI TARİH SAAT BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Detaylı

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ADALET ADALET A-GRUBU

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 4101 ELEKTRİK TES. ve PANO MONTÖR.

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 4101 ELEKTRİK TES. ve PANO MONTÖR. T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 0 00 KAYNAKÇILIK (M) Elektrik Ark Kaynağı 00 KAYNAKÇILIK (M) 0.0.0 :00 Elektrik Ark Kaynağı 00 KAYNAKÇILIK (M) 0.0.0

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 0102 TORNACILIK 0202 KAYNAKÇILIK 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 0102 TORNACILIK 0202 KAYNAKÇILIK 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 0102 TORNACILIK 008 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 04.09.2014 10:00 009 İŞLETME BİLGİSİ VE KOOP. 04.09.2014 10:00 012 İŞ

Detaylı

Mikroişlemciler Lojik 3. Bilgisayar ve Kontrol Veri Tabanı Öğretmenliği Bilgi Teknolojileri I - II

Mikroişlemciler Lojik 3. Bilgisayar ve Kontrol Veri Tabanı Öğretmenliği Bilgi Teknolojileri I - II MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT 1- LİSE MEZUNU OLANLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, İŞLETME BİLGİSİ TKY, DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDEN MUAF OLDUKLARI İÇİN SINAVA GİRMEYECEK 2- KİMLİK KARTI YANINDA

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Görsel Sanatlar 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Detaylı

2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT

2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT 2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT AHŞAP DOĞRAMA İMALATI Pratik Uygulama KALFALIK 04.02.2017 10:00 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI Ahşap Yapım Teknikleri 1 KALFALIK 10.02.2017

Detaylı

HENDEK AKV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK/KALFALIK SINAV PROGRAMI. Tarih Seviye Meslek Ders Saat

HENDEK AKV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK/KALFALIK SINAV PROGRAMI. Tarih Seviye Meslek Ders Saat HENDEK AKV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK/KALFALIK SINAV PROGRAMI Tarih Seviye Meslek Ders Saat 03/02/2015 Kalfalık TÜM MESLEKLER MESLEKİ GELİŞİM 09:00 03/02/2015

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 6 AŞÇILIK BETONERME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI İŞLEMLERİ (CNC) ÇELİK KONSTRÜKSİYON KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Servis Hazırlıkları 02.02.2016 10:00 KÖRFEZ MEM

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 136. Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136

Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 136. Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 1 2 TERCİH KODU OKUL ADI 38376 36345 CELALEDDİN KARATAY MESLEKİ VE TEKNİK KARATAY AYKENT MESLEKİ VE TEKNİK 3 38582 KARATAY İMKB GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE TEKNİK 4 52359 KARATAY İMKB GAZİ MUSTAFA KEMAL

Detaylı

HEMġĠRELĠK ALANI 4 yıl K/E ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ACĠL TIP TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON ALANI-ANASTEZĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI

HEMġĠRELĠK ALANI 4 yıl K/E ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ACĠL TIP TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON ALANI-ANASTEZĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Alan Adı Süre Öğre tim Şekli Durumu Kontenjanı K/E Konte njanı TABAN PUANI TAVAN PUANI % DİLİM İ 15743 YILDIRIM / Bursa HEMġĠRELĠK 60 425,666 446,298 11,34 15750 YILDIRIM

Detaylı

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT 1-MESLEK LİSESİ MEZUNLARI İŞLETME VE İNSAN SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ SINAVLARINA MUAF OLDUKLARI İÇİN KATILMAYACAK 2-KİMLİK KARTI YANINDA OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAZLAR 3-SINAV

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

1 Adalet. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Aile ve

1 Adalet. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Aile ve MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI 2016 - ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI * Bilgilendirme amaçlıdır. Hata durumunda Merkezimizdeki kayıtlar geçerlidir. : AŞÇILIK 2 PRATİK UYGULAMA 3 TÜRK MUTFAĞI 4 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ 5 MUTFAK UYGULAMALARI

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA İLİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN LİSELERİN OKUTACAKLAR ALANLAR VE DALLAR

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA İLİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN LİSELERİN OKUTACAKLAR ALANLAR VE DALLAR 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA İLİ EĞİTİM VEREN LİSELERİN OKUTACAKLAR ALANLAR VE DALLAR Okulda Okutulması Planlanan Tercih Kodu İlçe Okul Adı Okulun Eski Adı Alanlar Dallar Okul Türü Öğretim Süresi

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR MESLEK ALANI ALTINDA DİĞER MESLEK DALLARINDAN BELGE ALMAK İSTEYENLERİN MODÜLER YAPIYA GÖRE ALMASI GEREKEN FARK İ 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH

AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH BÜTÜN MESLEKLER BÜTÜN MESLEKLER AŞÇILIK AYAKKABI ÜRETİMİ M2

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

MERKEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 ÖĞRETİM YILI 2016 ŞUBAT DÖNEMİNE AİT KALFALIK - USTALIK SINAV ÇİZEL

MERKEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 ÖĞRETİM YILI 2016 ŞUBAT DÖNEMİNE AİT KALFALIK - USTALIK SINAV ÇİZEL MERKEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 ÖĞRETİM LI 2016 ŞUBAT DÖNEMİNE AİT KALFALIK - USTALIK SINAV ÇİZEL Sıra TÜR MESLEK LER AT KALFALIK TÜM MESLEKLER MESLEKİ BİLGİYAR 55 01.02.2016 14:00 KALFALIK

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

Kalfalık Sınavları Tarihleri Haziran-2013 Dönemi Sayfa 1 / 14

Kalfalık Sınavları Tarihleri Haziran-2013 Dönemi Sayfa 1 / 14 Haziran-2013 Dönemi Sayfa 1 / 14 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI AHŞAP DOĞRAMA ELMANLARI RESMİ 18.06.2013 10:00 08 MESLEKİ EĞT.MRK AHŞAP DOĞRAMA RESMİ 18.06.2013 10:00 08 MESLEKİ EĞT.MRK İÇ MEKAN DOĞRAMASI 18.06.2013

Detaylı