12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27697 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR"

Transkript

1 12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Milli Eğitim Bakanlığından : 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluģturulmuģ olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 22. toplantısı 19 Ağustos 2010 tarihinde yapılmıģ olup, alınan kararlar aģağıdaki gibidir; gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. 22. MESLEKÎ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Ağustos 2010 Toplantı Yeri : MEB BaĢkent Öğretmenevi Toplantı Saati : Toplantı No : sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesi gereğince oluģturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüģmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı Esengül CĠVELEK baģkanlığında toplanmıģtır. TOPLANTIDA GÖRÜġÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR Dönemi Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi, sorumlu ve iliģkili kurum ve kuruluģların Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi hakkında bilgilendirilebilmesi amacıyla MEB. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün bütçesine finansman analizlerinin yapılarak 2011 yılı için ödenek konulmasına, 2. Örgün mesleki ve teknik orta öğretimde uygulamaya konulan 58 meslek alanı ve 224 meslek dalının, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına (Ek:1), 3. Çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamında olan 35 meslek alanı ve 133 meslek dalındaki programların örgün mesleki eğitim programlarına paralel olarak güncellenmesi yapılan ve Talim ve Terbiye Kurulunca uygulanmasına uygun görüģ verilen meslek alan ve dallarının Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile TESK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB yetkililerince bir ay içerisinde değerlendirilerek son Ģeklin verilmesi için bir komisyon kurulmasına, Komisyonda belirlenecek meslek alan ve dallarının eğitim ve öğretim yılından itibaren çıraklık eğitiminde uygulanabilmesi için, tüm illerde uygulanmak üzere, kararın Resmi Gazete de yayımlanma tarihinden itibaren 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına (Ek: 2), 4. Ulusal Ġstihdam Stratejisi hazırlık çalıģmalarında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda gerekli değiģiklik yapılması amacıyla bir komisyon kurulması, bu komisyonun Milli Eğitim Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı, Maliye Bakanlığı, TESK, TĠSK ve TOBB temsilcilerinden oluģturulmasına, 5. Çıraklık eğitiminde uygulanan mesleki eğitim sürelerinde gerekli düzenlemenin yapılması için Ulusal Ġstihdam Stratejisi hazırlık çalıģmalarında düzenleme yapılmasına, 6. YaĢı nedeniyle zorunlu ilköğretim çağı dıģına çıkmıģ veya Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında mesleki eğitim kararı verilenlerin mesleki eğitime devamlarının sağlanması için yasal düzenleme yapılmasına, 7. Örgün mesleki orta öğretimden mezun olan öğrenciler ile çıraklık eğitime katılarak usta olanların, bir iģyeri açmaları ya da bir iģyerinde sigortalı olarak iģe baģlamaları halinde mesleki eğitimde geçirdikleri süre kadar geriye dönük olarak borçlanabilmelerinin sağlanmasına, 8. Çırak, kalfa ve mesleki teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğrenim gören, uygulama eğitimi yapan öğrencilerin, iģ kazası ve meslek hastalıkları ile hastalıklara karģı sigorta primlerinin ödenebilmesi için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda gerekli düzenlemenin yapılmasına, ayrıca; söz konusu öğrencilerin yemek ve servis hizmetlerinden yararlandırılması için gerekli çalıģmaların yapılmasına, 9. Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu nun Geçici 1. Maddesi, (b) bendinin bir numaralı alt bendinin değiģtirilmesine, 10. HemĢirelik alanında ülke ihtiyacının karģılanması için tarih ve 6283 sayılı HemĢirelik Kanununun Geçici 2 nci maddesinin son fıkrası Üniversitelerin hemģirelik programlarında ülke ihtiyacını karģılayacak yeterli kontenjan oluģturulmak üzere 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin hemģirelik ve hemģireliğe eģdeğer sağlık memurluğu programlarına öğrenci alınmasına devam olunur ve bu programlardan mezun olanlara hemģire unvanı verilir. hükmünün öğretim yılından itibaren beģ yıl süre ile devamının sağlanmasına, sayılı Mesleki Eğitim Kanunu nun 25. Maddesine dayanılarak kamu kurum ve kuruluģlarında beceri eğitimi yapabilmelerine iliģkin yasal düzenleme yapılması ve bütçelerine ödenek konulmasının sağlanmasına,

2 12. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi eğitim kurumlarında beceri eğitimi yapan öğrencilere asgari ücretin % 30 u kadar ücret ödenmesi ve öğrencilerin iģ kazası, meslek hastalığı ile hastalık sigortasının primlerinin ödenmesi için düzenleme yapılmasına, 13. YaĢlı bakım hizmetleri alanından mezun olan öğrencilerin diploma ve belgelerinin tanınması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında müģterek bir çalıģma yapılmasına, sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun da değiģiklik yapılması için çalıģma yapılmasına, sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu nda değiģiklik yapılması için çalıģma yapılmasına, 16. Mesleki ve teknik okul ve kurumlarındaki atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenlerinin sektörde iģbaģı eğitimlerinin yapılabilmesinin sağlanmasına, 17. Elektrik ile ilgili fen adamları ve diğer fen adamlarına ait yönetmelik çalıģmalarına devam edilmesine, 18. Eczanelerde eczacı gözetim ve denetiminde satıģ, ön muhasebe, hizmet, organizasyon ve kurumsal iģlemleri yürüten Destek Personel in eğitimine yönelik olarak düzenlenecek kurslarla ilgili esas ve yükümlülüklerin belirlendiği Eczanelerde ÇalıĢan Destek Personelinin Eğitimine Dair Protokol tarihinde ilgili taraflar arasında yürürlüğe konulmuģtur. Söz konusu protokolde öngörülen sürenin bitiminden itibaren iki yıl süre ile uzatılması ve devamının sağlanmasına, 19. Gıda satıģ noktalarındaki satıģ elemanlarının hijyenik koģulları koruyarak ürünü tüketiciye ulaģtırması ve tüketicinin ürün hakkındaki sorularını doğru ve bilimsel olarak açıklayabilmesi gerekmektedir. Bu husus özellikle et reyonlarında önem arz etmektedir. Et iģleme teknikleri ve sanitasyonu konusunda eğitim almıģ satıģ elemanlarının istihdamının sağlanmasına, 20. Açık Pazar yerlerindeki kantinlerde simit, mısır, midye vb. açıkta satılan ve ayaküstü tüketilen gıdaların satıldığı noktalarda hijyen bilgisine haiz ve belli bir eğitimden geçmiģ sertifikalı satıcıların bulunmasına, 21. Sokakta ayakkabı boyatan, ayrıca badanacı, tesisatçı gibi zararlı kimyasal maddeleri soluyan kiģilere bu maddelere uzun süreli maruziyetin neden olacağı risklerin anlatılması ve eğitimlerinin sağlanmasına, 22. Beceri eğitimi alacak örencilerin, bilinçli ve becerikli olarak eğitilebilmesi için okul yöneticileri tarafından branģına uygun teknolojik olarak geliģmiģ iģletmelere yönlendirilmesi, okul tarafından görevlendirilen koordinatör öğretmenlerin de bu iģletmelerdeki öğrencileri düzenli olarak kontrol etmeleri, hem iģletme yetkisi, hem öğrenci ve hem de öğrenci velisi ile koordineli bir Ģekilde olmasının sağlanması, öğrencinin çok yönlü yetiģtirilmesine, 23. Gençlerin sağlığının korunması ve sağlıklı yaģam sürdürebilmeleri için bazı okullarda yürütülmekte olan Gençlerde Sağlık Bilincinin GeliĢtirilmesi programının tüm okullarda ve diğer eğitim programlarında uygulanacak biçimde düzenlenmesi ve sürdürülmesine, 24. Silikozis ortaya çıktıktan sonra günümüz tıbbi imkânları ile tedavi edilemeyen bir hastalık olması sebebiyle bu iģkolunda çalıģabileceklere yönelik eğitim verilmesine, sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan meslek dallarının tümünde iģ yeri açılması sırasında ustalık belgesi, bağımsız iģyeri açma belgesi aranması Ģartının gerekli olup olmadığının ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluģ temsilcilerinden oluģan bir komisyon tarafından incelenmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesine, sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan 133 meslek dalının Ulusal Meslek Standartları dikkate alınarak eğitim süreleri ve program içerikleri bakımından ilgili kamu kuruluģları ile sivil toplum kuruluģları ve özel kurum temsilcilerinden oluģan bir komisyon tarafından incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine, sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi gereğince müktesep hak sahibi olduğu halde Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat etmediği için belge alamayanlara 6 aylık ek baģvuru süresi verilmesine, 28. Çıraklık eğitiminde çeģitli alanlarda yaģanan sorunların TESK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iģbirliği ile geniģ kapsamlı bir araģtırma ile tespit edilerek çıraklık eğitiminin etkin, verimli ve yaygın olarak uygulanmasını sağlayacak önerilerin geliģtirilmesine, 29. Nitelikli eleman ihtiyacının il bazında tespit edilmesi ve bu tespit doğrultusunda eleman yetiģtirilmesine ve iģletmelerde çırak çalıģtırılmasının kolaylaģtırılmasına, 30. Meslek lisesi öğrencileri için iģletme ortamına gelmeden önce iģ ortamı ve sanayi formasyonuna yönelik rehberlik eğitimi verilmesinin sağlanmasına, Nisan 2008 tarih (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği nde Teknik Personel ve Yardımcı Teknik Personel olarak tanımlı sigortacılık sektörüne kayıtlı iģletmelerin istihdam etmiģ oldukları personelin, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınarak eğitime tabi tutulmasına, tarihinden önce iģe girmiģ ve ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģan kiģiler için ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 09 Mart 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tebliğin 1. Maddesinin (2) nci fıkrası gereğince en az 32 en çok 40 saatlik eğitimlerdeki değerlendirmelerin ilgili öğretmenlerce yapılması ve belgelendirmenin sağlanmasına, 33. Meslek yüksek okullarında trimester sisteminin (1 yılda 3 dönemlik eğitim sisteminin) ve toplam 6 dönemlik eğitimin uygulanabilmesi için 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde (m-2547/3) gerekli değiģikliklerin yapılmasına,

3 34. ĠĢyeri eğitimi alacak meslek yüksek okulu öğrencileri ve lisans öğrencilerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına oy birliğiyle karar verilmiģtir. BAġKAN Esengül CĠVELEK Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı Recep IġIK Millî Eğitim Bakanlığı Güngör Azim TUNA ĠçiĢleri Bakanlığı Prof. Dr. Adnan ÇĠNAL Sağlık Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı (Katılmadı) Emine KIRAÇ MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü Naci SULKALAR Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Sekreteri Salih ÇELĠK Milli Eğitim Bakanlığı Çetin ALCEYLAN Maliye Bakanlığı (Devlet Bütçe Uzmanı) Ahmet ZAHTEROĞULLARI ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢar Yrd. V. Yılmaz TUNA Devlet Planlama TeĢkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Murat Bey BALTA MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü Cengiz ÖZCAN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Sadettin SABAZ Milli Eğitim Bakanlığı Dr. H.Hami YILDIRIM Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Dr. Hüsnü TEKĠN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı V. Hüseyin ACIR MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü Mehmet CAN MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü Deniz Zübeyde ÇELEBĠOĞLU Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Uzmanı Gökhan EROL Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Eğitim Uzman Yrd. Türkiye Bankalar Birliği (Katılmadı) Prof. Dr. DurmuĢ GÜNAY Yüksek Öğretim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Nail ġanli Türkiye Serbest Muhasebeci Malî MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavir Odaları Birliği Genel BaĢkan Yrd. Yeminli Mal. MüĢ.

4 MESLEKĠ VE TEKNĠK ORTAÖĞRETĠM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR EK:1 S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 ADALET 1 Zabit Katipliği Ġnfaz ve Koruma Mobilya Ġmalatı Mobilya DöĢeme Ġmalatı AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 3 AhĢap Üst Yüzey ĠĢlemleri AhĢap Süsleme AhĢap Ġskelet Ġmalatı AhĢap Doğrama Ġmalatı Çevre Hizmetleri AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ 2 Tüketici Hizmetler Sosyal Hizmetler Ev ve Aile Hizmetleri Ayakkabı Modelistliği AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ 2 Ayakkabı Üretimi Saraciye Üretimi Saraciye Modelistliği DıĢ Mekan Bitkileri Ġç Mekan Bitkileri Kesme Çiçek BAHÇECĠLĠK 4 Çiçek Düzenleme Sebze YetiĢtirme Meyve YetiĢtirme Peyzaj Ağ ĠĢletmenliği BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 2 Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servisi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ 2 YaĢam Destek ve Tedavi Cihazları Fizyolojik Sinyal Ġzleme TeĢhis ve Kayıt Cihazları Tıbbi Laboratuar ve Hasta DıĢı Uygulama Cihazlar Yönetici Sekreterliği BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK 2 Ticaret Sekreterliği Hukuk Sekreterliği Tıp Sekreterliği ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ 1 Erken Çocukluk Eğitimi Özel Eğitim Makine Zabitliği Gemi Elektroniği ve HaberleĢme Gemi Otomasyonu DENĠZCĠLĠK 4 Gemi Yönetimi Yat Kaptanlığı Balıkçı Gemisi Kaptanlığı Su Ürünleri Üretimi EĞLENCE HĠZMETLERĠ 1 Animatörlük Çocuk Animatörlüğü Bobinaj Büro Makineleri Teknik Servisi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi Elektromekanik TaĢıyıcılar Bakım Onarım ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ 6 Endüstriyel Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri Güvenlik Sistemleri HaberleĢme Sistemleri Otomasyon Sistemleri Yüksek Gerilim Sistemleri El Dokuma ELSANATLARI TEKNOLOJĠSĠ 2 El ve Makine NakıĢı Sanayi NakıĢı 215

5 4 Halı Desinatörlüğü Dekoratif El Sanatları Dekoratif Ev Tekstili ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ 1 Endüstriyel Kontrol Mekatronik Yazılı Basın Muhabirliği GAZETECĠLĠK 2 TV Muhabirliği Foto Muhabirliği Sayfa Sekreterliği Gemi Ressamlığı GEMĠ YAPIMI 2 Çelik Gemi Yapımı Gemi Boru Donatımı Tekne ve Yat Yapımı Gıda Kontrol Süt ĠĢleme GIDA TEKNOLOJĠSĠ 3 Sebze ve Meyve ĠĢleme Hububat ĠĢleme Zeytin ĠĢleme Çay Üretimi ve ĠĢleme Kadın Giyim Modelistliği Erkek Giyim Modelistliği Çocuk Giyim Modelistliği Ġç Giyim Modelistliği GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ 5 Hazır Giyim Model Makineciliği Deri Giyim Kadın Terziliği Erkek Terziliği Kesim Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Fotoğraf Çekim GRAFĠK VE FOTOĞRAF 2 Fotoğraf Baskı Grafik Saç Bakımı GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ 2 Güzellik Hizmetleri Vücut Bakım ve Masaj Makyaj Halkla ĠliĢkiler MüĢteri Temsilciliği HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ 3 Kamuoyu AraĢtırmacılığı Fuar Organizasyonu Organizasyon Sorumlusu Hasta Bakımı HASTA VE YAġLI VE HĠZMETLERĠ 2 YaĢlı Bakımı Engelli Bakımı Haritacılık HARĠTA-TAPU-KADASTRO 2 Tapuculuk Kadastroculuk HAYVAN SAĞLIĞI 1 Veteriner Sağlık Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Statik Yapı Teknik Ressamlığı AhĢap Doğrama ve Kaplamacılığı PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Yapı Yüzey Kaplamacılığı ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ 7 Yapı Dekorasyonculuğu Yapı Yalıtımcılığı Yapı Duvarcılığı Restorasyon Ġç Mekan Teknik Ressamlığı Yapı Zemin ve Beton Laboratuarcılığı Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Kimya KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ 2 Kimya Proses Petrol-Rafineri 524

6 4 Petrol-Petrokimya Lastik Üretimi Deri ĠĢleme Boya Üretimi ve Uygulama Ön Büro Elemanı KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ 2 Kat Hizmetleri Elemanı Rezervasyon Elemanı Operasyon Elemanı KUYUMCULUK TEKNOLOJĠSĠ 1 Takı Ġmalatçılığı LABORATUVAR HĠZMETLERĠ 1 Tarım Laboratuvarı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ 3 Bilgisayarlı Makine Ġmalatı Endüstriyel Kalıp Mermer ĠĢleme Makine Bakım Onarım Baskı Öncesi Ofset Baskı MATBAA 3 Flekso Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Kaynakçılık METAL TEKNOLOJĠSĠ 2 Isıl ĠĢlem Çelik Konstrüksiyon Metal Doğrama METALURJĠ 1 Ġzabe Döküm METEOROLOJĠ 1 Hava Gözlem ve Tahmini Otomotiv Elektromekanik Otomotiv Gövde MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ 3 Otomotiv Boya ĠĢ Makineleri Tarım Makineleri Bilgisayarlı Muhasebe MUHASEBE VE FĠNANSMAN 2 DıĢ Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı MÜZĠK ALETLERĠ YAPIMI 2 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı Yaylı Enstrüman Yapımı SatıĢ Elemanlığı ( Perakendeci ) PAZARLAMA VE PERAKENDE 2 Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu PLASTĠK TEKNOLOJĠSĠ 1 Plastik ĠĢleme Plastik Kalıp Kameramanlık RADYO TELEVĠZYON 2 Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ 1 Raylı Sistemler Makine Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Raylı Sistemler ĠĢletme Raylı Sistemler ĠnĢaat Raylı Sistemler Mekatroniği ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ 1 Acil Sağlık Hizmetleri ANESTEZĠ VE REANĠMASYON 1 Anestezi ve Reanimasyon ÇEVRE SAĞLIĞI 1 Çevre Sağlığı DĠġ PROTEZ 1 DiĢ Protez ORTAPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ 1 Ortopedik Protez ve Ortez RADYOLOJĠ 1 Radyoloji SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ 1 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği TIBBĠ LABORATUAR 1 Tıbbi Laboratuar 346

7 1 Ġç Mekan Dekorasyon SANAT VE TASARIM 2 Plastik Sanatlar Dekoratif Sanatlar Çinicilik Sır Üstü Dekorlama Alçı Model Kalıp Tornada Form ġekillendirme SERAMĠK VE CAM TEKNOLOJĠSĠ 5 Serbest Seramik ġekillendirme Cam ġekillendirme Tezyinat Ġndirme Vitray Endüstriyel Sebze ve Meyve YetiĢtiriciliği TARIM TEKNOLOJĠLERĠ 2 Tarla Bitkileri YetiĢtiriciliği Süs Bitkileri ve Peyzaj Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Ġplik Endüstriyel Dokuma TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ 3 Terbiye Teknolojileri Endüstriyel Örme Tekstil Laborantlığı Tekstil Mekatroniği Soğutma Sistemleri Klima Sistemleri TESĠSAT TEKNOLOJĠSĠ VE ĠKLĠMLENDĠRME 3 Merkezi Ġklimlendirme Sistemleri Isıtma ve Sıhhi Tesisat Isıtma ve Doğalgaz Ġç Tesisatı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) UÇAK BAKIM 1 Uçak Gövde-Motor Uçak Elektroniği ULAġTIRMA HĠZMETLERĠ 1 Lojistik Mutfak Servis YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ 3 Bar Pastacılık Host / Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ 1 Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Ek:2 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No 1 2 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal Ġsimleri AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 22. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan, Alan ve Dal Adı DeğiĢen Meslek Alan ve Dallarının Listesi Ġlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) En Az Orta Öğretim Kurumu Mezunlar Ġçin Çıraklık Süresi (Yıl) Ustalık Eğitim Süresi (Yıl) 1 AhĢap Doğrama Ġmalatı 3 1,5 2 Doğramacılık Alan ve Dal Eski Ġsimleri AĞAÇ ĠġLERĠ 2 AhĢap Ġskelet Ġmalatı Mobilya Ġskeletçiliği 3 AhĢap Üst Yüzey ĠĢlemleri Üst Yüzey ĠĢlemleri 4 AhĢap Süsleme Ağaç Oymacılığı 2010 Yılında, Yeni Dalların Kapsama Alınma Tarihleri 5 Mobilya Ġmalatı 3 1,5 2 Mobilyacılık AYAKKABI VE SARACĠYE AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ TEKNOLOJĠSĠ 6 Ayakkabı Modelistliği 3 1,5 2 (*) 7 Ayakkabı Üretimi 3 1,5 2 Ayakkabı Ġmalatçılığı Sayacılık 8 Saraciye Üretimi Çanta ve Saraciye 9 Saraciye Modelistliği (*) 3 BAHÇECĠLĠK ÇĠÇEKÇĠLĠK

8 Çiçek Düzenlemeciliği 3 1,5 2 Çiçekçilik 11 DıĢ Mekân Bitkileri YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos Ġç Mekân Bitkileri YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos Kesme Çiçek YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos Meyve YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos Peyzaj 3 1, Ağustos Sebze YetiĢtiriciliği 3 1, Ağustos 2010 ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ TEKNOLOJĠSĠ 17 Ağ ĠĢletmenliği 3 1,5 2 (*) 18 Bilgisayar Teknik Servisi 3 1,5 2 Bilgisayar Teknik Servisçiliği 19 Veri Tabanı Programcılığı 3 1,5 2 (*) 20 Web Programcılığı 3 1,5 2 (*) DÖġEMECĠLĠK 21 Mobilya DöĢemeciliği 3 1, Oto DöĢemeciliği ELEKTRĠK ELEKTRONĠK ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEKNOLOJĠSĠ 23 Bobinaj 3 1,5 2 Bobinajcılık 24 Büro Makineleri Teknik Servisi 3 1,5 2 Büro Makineleri Teknik Servisçiliği 25 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 3 1,5 2 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 26 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 3 1,5 2 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği 27 Elektromekanik TaĢıyıcılar Bakım Elektromekanik TaĢıyıcılar Bakım ve 3 1,5 2 Onarım Onarımcılığı 28 Endüstriyel Bakım Onarım 3 1,5 2 Endüstriyel Bakım Onarım 29 Görüntü ve Ses Sistemleri 3 1,5 2 Görüntü ve Ses Sistemleri 30 Güvenlik Sistemleri 3 1,5 2 Güvenlik Sistemleri 31 HaberleĢme Sistemleri 3 1,5 2 HaberleĢme Sistemleri 32 Otomasyon Sistemleri 3 1,5 2 Otomasyon Sistemleri 33 Yüksek Gerilim Sistemleri 3 1,5 2 Yüksek Gerilim Sistemleri ELSANATLARI TEKNOLOJĠSĠ EL DOKUMA 34 Dekoratif Ev Tekstili 3 1, Ağustos Dekoratif El Sanatları 3 1,5 2 (*) 36 El Dokumacılığı 3 1,5 2 Kirkitli Dokuma 37 El ve Makine NakıĢçılığı 3 1, Ağustos Halı Desinatörlüğü 3 1,5 2 (*) 39 Sanayi NakıĢçılığı 3 1, Ağustos 2010 FOTOĞRAFÇILIK 40 Fotoğrafçılık GEMĠ YAPIMI (Deniz Araçları Yapımı) 41 Çelik Gemi Yapımı 3 1,5 2 Gemi ĠnĢa GEMĠ YAPIMI-AĞAÇ ĠġLERĠ 42 Gemi Ressamlığı 3 1,5 2 (*) 43 Gemi Boru Donatımı 3 1,5 2 (*) 44 Tekne ve Yat Yapımı 3 1,5 2 AhĢap Yat ve Tekne Yapımı GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ GĠYĠM ÜRETĠMĠ TEKNOLOJĠSĠ 45 Çocuk Giyim Modelistliği 3 1,5 2 Çocuk Giyim Modelistliği 46 Deri Giyim 3 1,5 2 Deri Giyim 47 Erkek Giyim Modelistliği 3 1,5 2 Erkek Giyim Modelistliği 48 Erkek Terziliği 3 1,5 2 Erkek Terziliği 49 Hazır Giyim Model Makineciliği 3 1,5 2 Model Makinecilik 50 Ġç Giyim Modelistliği 3 1,5 2 Ġç Giyim Modelistliği 51 Kadın Giyim Modelistliği 3 1,5 2 Kadın Giyim Modelistliği 52 Kadın Terziliği 3 1,5 2 Kadın Terziliği 53 Kesim 3 1,5 2 Kesimcilik Konfeksiyon Makineleri Bakım ,5 2 (*) Onarım

9 GIDA TEKNOLOJĠSĠ 55 Çay Üretimi ve ĠĢleme 3 1, Ağustos Hububat ĠĢleme 3 1, Ağustos Sebze ve Meyve ĠĢleme 3 1, Ağustos Zeytin ĠĢleme 3 1, Ağustos 2010 Yiyecek Ġçecek Hiz. Süt ve Süt Ürünleri 59 Süt ĠĢleme 3 1,5 2 ĠĢlemeciliği BERBERLĠK -CĠLT BAKIMI VE GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ GÜZELLĠK 60 Cilt Bakımı ve Güzellik 3 1,5 2 Cilt Bakımı ve Güzellik 61 Erkek Berberliği 3 1,5 2 Erkek Berberliği 62 Kuaförlük 3 1,5 2 Kuaförlük ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ 63 AhĢap Doğrama ve Kaplamacılığı 3 1,5 2 AhĢap Doğrama ve Kaplamacılığı Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Betonarme Demirciliği Betonarme ,5 2 Çatıcılık Kalıpçılığı ve Çatıcılık 65 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2 (*) 66 Harita ve Kadastro 3 1,5 2 Harita ve Kadastro 67 Ġç Mekan Teknik Ressamlığı 3 1,5 2 (*) 68 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2 Yapı Teknik Ressamlığı (Mimari) 69 PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı 3 1,5 2 PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı 70 Restorasyon 3 1,5 2 Restorasyon 71 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2 Yapı Teknik Ressamlığı (Statik) 72 Yapı Dekorasyonculuğu 3 1,5 2 Boyacılık ve Yüzey Hazırlama 73 Yapı Duvarcılığı 3 1,5 2 Duvarcılık 74 Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı 3 1,5 2 (*) 75 Yapı Yalıtımcılığı 3 1,5 2 (*) 76 Yapı Yüzey Kaplamacılığı 3 1,5 2 DöĢeme ve Duvar Kaplamacılığı Sıvacılık KÂĞIT TEKNOLOJĠSĠ 77 Kâğıt Üretimi KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ DERĠCĠLĠK 78 Deri ĠĢleme Deri ĠĢleme KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ 79 Kat Hizmetleri Elemanı Kat Elemanlığı KONAKLAMA HĠZMETLERĠ 80 Operasyon Elemanı (*) 81 Ön Büro Elemanı Ön Büro Elemanlığı 82 Rezervasyon Elemanı (*) KURU TEMĠZLEMECĠLĠK 83 Kuru Temizlemecilik KUYUMCULUK TEKNOLOJĠSĠ KUYUMCULUK TEKNOLOJĠSĠ 84 Takı Ġmalatı (Kıymetli Metal ve TaĢ ĠĢlemeciliği) 3 1,5 2 Kuyumculuk (Altın-GümüĢ ĠĢlemeciliği) 85 Vitrin Kuyumculuğu Vitrin Kuyumculuğu MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ- MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ MERMERCĠLĠK VE SÜSLEME TAġÇILIĞI-ANAHTARCILIK VE ÇĠLĠNGĠRLĠK-SAATÇĠLĠK 86 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3 1,5 2 Endüstriyel Modelleme 87 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 3 1,5 2 Makine Ressamlığı 88 Bilgisayarlı Makine Ġmalatı Tornacılık TaĢlama ve Alet Bilemeciliği 3 1,5 2 ĠĢlemleri (CNC) Tesviyecilik Frezecilik 89 Endüstriyel Kalıp 3 1,5 2 Endüstriyel Kalıpçılık 90 Mermer ĠĢleme 3 1,5 2 Mermercilik ve Süsleme TaĢçılığı 91 Makine Bakım Onarım 3 1,5 2 (*) 92 Anahtarcılık Ve Çilingirlik Anahtarcılık Ve Çilingirlik 93 Saat Tamirciliği Saat Tamirciliği

10 MATBAA 94 Baskı Baskı 95 Baskı Öncesi 3 1,5 2 Baskı Öncesi MATBAA TEKNOLOJĠSĠ 96 Baskı Sonrası 3 1,5 2 Baskı Sonrası 97 Flekso Baskı 3 1,5 2 (*) 98 Ofset Baskı 3 1,5 2 (*) 99 Serigrafi ve Tampon Baskı 3 1,5 2 (*) 100 Tifdruk Baskı 3 1,5 2 (*) METAL ĠġLERĠ-AVĠZE METAL TEKNOLOJĠSĠ ĠMALATÇILIĞI-AHġAP KAROSERCĠLĠĞĠ 101 Avizecilik 3 1,5 2 Avizecilik 102 Çelik Konstrüksiyon 3 1,5 2 Çelik Yapılandırmacılığı 103 Isıl ĠĢlem 3 1,5 2 Isıl ĠĢlemciliği 104 Kaynakçılık 3 1,5 2 Kaynakçılık 105 Karosercilik 3 1,5 2 AhĢap Karosercilik 106 Metal Doğrama 3 1,5 2 Metal Doğramacılığı 107 Metal Levha ĠĢlemeciliği 3 1,5 2 Metal Levha ĠĢlemeciliği (Bakırcılık) 108 Sac ĠĢleri 3 1,5 2 Sac ĠĢleri Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım Bakım ve Onarımcılığı ve Onarımcılığı METALURJĠ TEKNOLOJĠSĠ DÖKÜM TEKNOLOJĠSĠ 110 Döküm 3 1,5 2 Dökümcülük 111 Ġzabe 3 1,5 2 (*) MOTORLU ARAÇLAR MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ TEKNOLOJĠSĠ Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı Enjektör Ayarcılığı 113 ĠĢ Makineleri Bakım Onarımcılığı 3 1,5 2 ĠĢ Makineleri Bakım Onarımcılığı Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım Bakım ve Onarımcılığı ve Onarımcılığı 115 Motosiklet Tamirciliği Motosiklet Tamirciliği 116 Otomotiv Boyacılığı 3 1,5 2 Otomotiv Boyacılığı 117 Otomotiv Elektrikçiliği Otomotiv Elektrikçiliği 118 Otomotiv Elektromekanikerliği 3 1,5 2 Otomotiv Elektromekanikerliği 119 Otomotiv Gövdeciliği 3 1,5 2 Otomotiv Gövdeciliği 120 Otomotiv Mekanikerliği Otomotiv Mekanikerliği 121 Otomotiv Motor YenileĢtirmeciliği Otomotiv Motor YenileĢtirmeciliği 122 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 24 PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIġ ELEMANLIĞI

11 SatıĢ Elemanlığı (15 uzmanlık) 1. Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri SatıĢ Elemanlığı 2. Elektrik ve Elektronik Malzemeler SatıĢ Elemanlığı 3. Giyim ve Giyim Aksesuarları SatıĢ Elemanlığı 4. ĠnĢaat Malzemeleri SatıĢ Elemanlığı 5. Kantin ĠĢletmeciliği 6. Kırtasiye ve Kitap SatıĢ Elemanlığı 7 Meyve ve Sebze SatıĢ Elemanlığı 8. Mobilya SatıĢ Elemanlığı 9. Oto Yedek Parça SatıĢ Elemanlığı Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar SatıĢ Elemanlığı 10. Sanayi Makineleri SatıĢ Elemanlığı 11. Su ve Deniz Ürünleri SatıĢ Elemanlığı 12. ġarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları SatıĢ Elemanlığı 13. Tarım Ürünleri SatıĢ Elemanlığı 14. Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri SatıĢ Elemanlığı 124 Sigortacılık (*) PLASTĠK TEKNOLOJĠSĠ PLASTĠKÇĠLĠK 125 Plastik ĠĢleme 3 1,5 2 Plastik ĠĢlemeciliği 126 Plastik Kalıp 3 1,5 2 (*) REKLAM TABELACILIĞI 127 Reklam Tabelacılığı SERAMĠK VE CAM TEKNOLOJĠSĠ CAM TEKNOLOJĠSĠ-SERAMĠK 128 Alçı Model Kalıp 3 1,5 2 Model ve Kalıp Hazırlama 129 Cam ġekillendirme 3 1,5 2 Cam Ürün ĠĢlemeciliği 130 Cam Ürün Üretimi 3 1,5 2 Cam Ürün Üretimi 131 Çinicilik 3 1,5 2 Çini Dekorlama 132 Ġndirme 3 1,5 2 (*) 133 Serbest Seramik ġekillendirme 3 1,5 2 Seramik ġekillendirme 134 Sır Üstü Dekorlama 3 1,5 2 Seramik Dekorlama 135 Tornada Form ġekillendirme 3 1,5 2 (*) 136 Tezyinat 3 1,5 2 (*) 137 Vitray 3 1,5 2 (*) SOĞUTMA VE ĠKLĠMLENDĠRME 138 Soğutma ve Ġklimlendirme 3 1,5 2 TESĠSAT TEKNOLOJĠSĠ VE ĠKLĠMLENDĠRME GAZ VE TESĠSAT TEKNOLOJĠSĠ 139 Isıtma ve Doğalgaz Ġç Tesisatı 3 1,5 2 Isıtma ve Doğal Gaz Ġç Tesisatçılığı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar ,5 2 (Servis) Servisçiliği 141 Isıtma ve Sıhhi Tesisat 3 1,5 2 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık 142 Kalorifercilik 2 1,5 2 Kalorifercilik TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ TEKSTĠL 143 Endüstriyel Dokuma 3 1,5 2 Dokumacılık 144 Endüstriyel Örme 3 1,5 2 Örmecilik

12 Ġplik 3 1,5 2 Ġplikçilik 146 Tekstil Laborantlığı 3 1,5 2 (*) 147 Terbiye Teknolojileri 3 1,5 2 Tekstil Terbiye YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ 148 AĢçılık 3 1,5 2 AĢçılık 149 Barmenlik Barmenlik 150 Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği 151 Fırıncılık Fırıncılık 152 Pastacılık, Tatlıcılık ve ġekerlemecilik 3 1,5 2 Pastacılık, Tatlıcılık ve ġekerlemecilik 153 Servis Elemanlığı Servis Elemanlığı KAPSAMDAN ÇIKARILAN MESLEK DALLARI 1 Matbaacılık (Genel, Eski Sıralı Program) (**) 2 Vargel Planyacılık (Eski Sıralı Program) (**) (*) - Resmi Gazete de Yayımlanma tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır. (**) - Resmi Gazete de Yayımlanma tarihi kapsamdan çıkarılma tarihi olacaktır. 6996/1-1

T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU

T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU SA YI : B... HBO.Oa..OO.OO KONU:. Mesleki Egitim Kurulu kararlannm uygulanmasl. T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU... V ALiLiGiNE (il Milli Egitim MUdUrltigU) ilgi: Ocak

Detaylı

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı

Detaylı

24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI. Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011. Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi. Toplantı Saati : 09.

24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI. Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011. Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi. Toplantı Saati : 09. 24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011 Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi Toplantı Saati : 09.30 Toplantı No : 24 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesi

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK)

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN VE DAL İSİMLERİ İLKÖĞRETİM

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MESLEK KODU 12 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA GİRESUN İLİNDE KAPSAMA ALINAN ALAN/DALLAR

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları 6201 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 101 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 6001 ADALET - - 6001 ADALET 2 İNFAZ VE KORUMA 6001 ADALET 1 ZABIT KATİPLİĞİ 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - - 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI

Detaylı

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan Meslek Alan ve Dalları (Modüler yapıda ve 20. Mesleki Eğitim Kurulu Kararına göre Güncellenen) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

MAY IS 2010 BARTIN BARTIN

MAY IS 2010 BARTIN BARTIN MAYIS BARTIN Adres : Gölbucağı Mah. Gölbucağı Cad. No: 105 BARTIN Telefon : 0 378 228 14 10 Faks : 0 378 228 04 01 Web :http://www.bartinmesem.k12.tr/ E-posta Adresi : mesem@bartinmesem.k12.tr L.K. MESLEKİ

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN Mehmet

Detaylı

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihi : 25 Mart 15 Mayıs 2015 (Saat 17.00) İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : Kara arp

Detaylı

www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu

www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu KOD 8121.68 3115.29 7115.16 2321.51 2149.15 3114.01 3114.13 2321.52 2149.13 3115.54 5111.05 7215.09 3119.27 3115.32 7232.03 2144.13 4323.24

Detaylı

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ 1 YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 DERLEYEN : ALPER DOLAMAÇ ( SINIF ÖĞRETMENİ ) 1984 YILI SAYI TARİH

Detaylı

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak. KODU ÖĞRENİM KOŞULU TABAN PUAN 21 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 84,58829 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk 23 Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1) ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER (KPSS-2014/1) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 2001 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve 5403 1024 3758 1752 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Dallarının

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ADALET ADALET A-GRUBU

Detaylı