DES TEK LE RÝN DEN DO LA YI ÜM RA NÝ YE BE LE DÝ YE SÝ'NE PLA KET VE RÝL DÝ Ýs tan bul Ti ca ret Oda sý (ÝTO),

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DES TEK LE RÝN DEN DO LA YI ÜM RA NÝ YE BE LE DÝ YE SÝ'NE PLA KET VE RÝL DÝ Ýs tan bul Ti ca ret Oda sý (ÝTO),"

Transkript

1 RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz EKÝM 2012 YIL: 9 SAYI: Ümraniye Belediyesi Meslek Kursu Üyesine 50 Bin TL Hibe "Fik rim Ar týk Ýþim" pro gra mý na Üm ra ni ye'den Ka tý lan, Üm ra ni ye Be le di ye si Mes lek Edin dir me Kurs la rý Üye si Tür kan Kan bur 50 Bin TL hi be al ma ya hak ka zan dý. Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýstanbul Kadýn Giriþimciler Kurulu ve Coca-Cola iþbirliði ile kadýnlarýmýzýn çalýþma hayatýna saðlam adýmlarýyla katýlmalarýný saðlayacak bir model üretmek ve tüm kadýnlarýmýza örnek olmasýný saðlayacak baþarý öyküleri elde etmek amacýyla yola çýkan "Fikrim Artýk Ýþim" programýnýn ilk yý lýn da, 50'þer bin TL hi be al ma ya hak kazanan kadýn giriþimci adaylarý belirlendi. "Fikrim Artýk Ýþim" programýnýn destekleyeceði üç kadýn giriþimci adayýndan biri, programa Ümraniye Belediyesi aracýlýðý ile baþvuran Türkan Kanbur oldu. Kadýnlarýn çalýþma hayatýna saðlam adýmlarla katýlmalarýný saðlayacak bir mo del üret mek ve tüm ka - dýn la ra ör nek ol ma sý ný sað la ya cak baþarý öyküleri elde etmek amacýyla yola çýkan "Fikrim Artýk Ýþim" programý, baþvuru sürecinden itibaren büyük bir ilgi ile karþýlandý. Ümraniye Belediyesi'nin iþbirliði ile gerçekleþ ti ri len pro gram kap sa mýn da, KOSGEB Giriþimcilik Eðitimi'ni baþarýyla tamamlayan 58 kadýn giriþimci adayýndan seçilen 10 kiþi atölye ça lýþ ma la rý ile de vam eden süreci tamamlayarak final jürisine iþ fikirlerinin sunumlarýný yaptýlar. Jüriye adaylarýn yaptýðý sunumlar son ra sýn da, ka dýn la ra yö - nelik alkolsüz karaoke kafe fik ri ile baþ vu ran Tür kan Kanbur, Ümraniye Belediyesi'nden yapýlan baþvurular ara sýn da hi be al ma ya hak kazanan kadýn giriþimci ol du. Tür kan Kan bur, bundan sonraki aþamada kendi iþini ku ra rak ak tif iþ ha ya tý na atý la cak. Bunun yaný sýra kuracaðý iþim baþarý sý için 1 yýl bo yun ca uz man bir ekip tarafýndan danýþmanlýk hizmeti alacak olan Kanbur'a Coca-Cola yöneticileri de gönüllü koçluk desteðinde bulunacak. "Fikrim Artýk Ýþim" programýnýn di ðer ka dýn la ra ör nek ol ma sý ama cýy - la, ara la rýn da Tür kan Kan bur'un da ol du ðu ka dýn gi ri þim ci le rin hi kâ ye le ri de Bah çe þe hir Üni ver si te si Sos yo lo ji Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Ni lü fer Nar lý li der li ðin de ki bir ekip ta ra fýn dan ki - taplaþtýracak. DES TEK LE RÝN DEN DO LA YI ÜM RA NÝ YE BE LE DÝ YE SÝ'NE PLA KET VE RÝL DÝ Ýs tan bul Ti ca ret Oda sý (ÝTO), Tür ki ye Oda lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Ýs tan bul Ka dýn Gi ri þim ci ler Ku ru lu ve Co ca-co la or tak lý ðý ile ha ya ta ge çi ri len "Fik rim Ar týk Ýþim" pro gra mý nýn KOS GEB ta ra fýn dan ve ri len 60 sa at lik Uy gu la ma lý Gi ri - þim ci lik Eði ti mi ser ti fi ka tö re ni ger - çek leþ ti ril di. Tö ren de Üm ra ni ye Be - le di ye Baþ ka ný Ha san Can adý na Baþ kan Yar dým cý sý Me sut Öz de - mir'e pla ket tak dim edil di. Engelsiz Cami projesi Tuzla'dan start aldý Tuzla Belediyesi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan ortaklaþa gerçekleþen "Engelsiz Cami, Engelsiz Ýbadet" projesi kapsamýnda Tuzla'daki tüm camilerin temizlik, tadilat ve çevre düzenlemeleri yapýlarak, camilere engelli vatandaþlarýmýzýn daha rahat eriþimini saðlayacak düzenlemeler gerçekleþtiriliyor. Ýlk örneðinin, Tuzla Çiçekçiler Camii'nde uygulandýðý projenin tanýtým ve açýlýþ töreni, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katýldýðý bir törenle gerçekleþtirildi. Tuz la Be le di ye si ve Di ya net iþ bir li ði ile hayata geçirilen "Engelsiz Cami, Engelsiz Ýba det" pro je si Tuz - la'dan baþlatýldý. Engel li le re ca mi ler de büyük kolaylýklar saðlayacak projenin açýlýþýn da ko nu þan Gör - mez, Se van Ni þan - yan'ýn Müs lü man la rý isyan noktasýna getiren film ile il gi li açýk - lamasýna tepki gösterdi. Gör mez, "Bu bir nef ret da hi de ðil. Dün ya 'Ýs la mo fo bi'yi tartýþýyorken her türlü ayrýmcýlýk ve ýrkçýlýðý ve bununla nasýl mücadele edileceðini tartýþýyorken, Ýslam Peygamberi'ne bu tür ifadeler kullanmayý ben nevrotik bir hezeyan olarak, psikolojik bir hastalýk olarak gördüm," dedi. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Sultanbeyli Belediyesi'nden Eðitime Tam Destek Sul tan bey li Be le di ye si eði ti me ver di ði tam des - te ði sür dür me ye de vam edi yor. Be le di ye nin il gi li ku rum lar la yap tý ðý iþ bir li ði ne ti ce sin de, son üç yýl da top lam 16 okul il çe ye ka zan dý rýl dý. Be le di ye baþ ka ný Hü se yin Kes kin'in, gö re ve gel di ði gün den iti ba ren, eði tim-öð - re tim ko nu su üze rin de ti tiz - lik le du ran Sul tan bey li Be le - di ye si, bu alan da ya þa nan sý - kýn tý la rýn so na er di ril me si için çe þit li çe þit li ça lýþ ma lar Ümraniye Belediyesi, ara sokaklarý yenilemeye devam edi yor. Bu kap - samda Alemdað Caddesi üzerinde bulunan, Mektep Sokak ve Cevheraða camii sokak yenileme çalýþmalarý tamamlandý. Ümraniye Belediyesi ara sokaklar yenilemeye devam ediyor. Belediye Fen Ýþleri Müdürlü ðün ce yü rü tü len ça lýþ ma lar kap sa mýn da Alem dað Cad de si ve Süt çü Ýmam Cad de si'ne bað - lanan Mektep Sokak ve Cevheraða Camii Sokak baþtan aþaðý ye ni le di. Ye ni le me ça lýþ ma la rý doðrultusunda tamamý kilit taþý kap la ma ya pý lan so kak lar da baþ lat mýþ tý. Ýl çe kay ma kam lý ðý ve Mil li eði tim Mü dür lü ðü ile ko or - di ne li ger çek leþ ti ri len ça lýþ - ma lar da, ön ce lik le so run lar tes pit edil miþ ar dýn dan da çö züm no kta sýn da pro je ler üre til di. 07 DE Yenilenen Mektep ve Cevheraða Camii Sokak Hizmete Açýldý araç parkýný engellemek içinde bir buçuk metre arayla dubalar yer leþ ti ril di. Ay rý ca as ma ýþýk - lan dýr ma lar ya pý la rak es te tik görünüm kazandýrýlan sokaklarýn yeþillendirme ve çevre düzen le me si ça lýþ ma la rý da yi ne Be le di ye ekip le ri ta ra fýn dan ya - pýldý. Yoðun çalýþmasý neticesinde Mektep Sokak ve Cevheraða Camii Sokak kýsa zamanda vatandaþlarýn kullanýmýna açýldý.

2 Ekim 2012 Mavi Marmara davası başlıyor Kısa adı AYGAD olan Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği nin aylık toplantıları devam ediyor. AYGAD ın Ekim ayı konuğu ise tüm dünyada sıkıntı yaşayan insanların ve mazlumların yardımına koşan ve dünyanın 103 bölgesinde faaliyette bulunan İHH insani yardım kuruluşu oldu. AYGAD üyeleri ve İHH yöneticileri Sultanbeyli Rezzan Restaurantta kahvaltılı bir programda bir araya geldi. Programda konuşan İHH yönetim kurulu üyesi Av. Gülden Sönmez: Mavi Marmara Davası, 6 Kasım'da Çağlayan Adliyesi'nde başlıyor dedi. P İHH, AYGAD a faaliyetlerini anlattı rograma AYGAD başkanı Ümit Kahyaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile üye gazeteciler ve İHH yönetim kurulu üyeleri Av. Gülden Sönmez, Ahmet Sarıkurt, Ömer Kesmen, Kurumsal ilişkiler koordinatörü Yakup Işık ve Basın birimi sorumlusu Serkan Nergis katıldı. Sultanbeyli Rezzan Restauranttaki programa AYGAD başkanı Ümit Kahyaoğlu derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri konusunda İHH yetkilerine bilgi vererek başladı. Kısa bir tanışmanın ardından söz alan İHH yetkilileri ise İHH nın tüm dünyadaki rutin faaliyetleri, kurban ve diğer insani yardımlar hakkında AYGAD üyelerine bilgi verdiler. En önemli gündem maddesi: 6 Kasım da Çağlayan adliyesindeki dava İHH yönetim kurulu üyesi ve hukuki işler sorumlusu Av. Gülden Sönmez ise AYGAD üyelerine İHH nın en sıcak gündemi olan İsrail in Mavi Marmara gemisine saldırısı sonrası 430 kişi tarafından açılan ceza davası hakkında bilgi verdi. Davanın öncesindeki uluslar arası süreci de aktaran Av. Sönmez, Lahey uluslar arası ceza mahkemesi, BM Cenevre konseyi ve Palmer paneli sürecindeki gelişmeleri aktardı. Bu süreçte konunun uluslar arası camiada ses getirmesi ve Türkiye nin haklılığının ortaya çıkması ihtimali üzerine İsrail in çok tedirgin olduğunu belirten Av. Sönmez, İsrail li yetkililerin defalarca ve çeşitli yollarla ve bazen de çok yüksek miktarda paralar teklif ederek konunun üzerinin örtülmesi için girişimlerde bulunduklarını fakat başarılı olamadıklarını aktardı. Av. Sönmez, ceza davalarının dışında İsrail e çeşitli illerde 40 ın üzerinde de tazminat davası açıldığını belirtti. 6 Kasım'da İsrail Yargılanıyor İHH yönetim kurulu üyesi ve hukuki işler sorumlusu Av. Gülden Sönmez konu ile ilgili olarak AYGAD üyelerine yaptığı açıklamada şunları belirtti. Mavi Marmara Davası, 6 Kasım'da Çağlayan Adliyesi'nde başlıyor. Gazze Özgürlük Filosu ve Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı hakkındaki ceza davasının ilk duruşması 6 Kasım da İstanbul da yapılacak. Gazze ye Özgürlük Filosu ve Mavi Marmara organizatörü İHH - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı; dava için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Davada yüzlerce avukat müdahil olarak bulunmak için başvuru yapacak. 37 ülkeden yolcu ve şehit yakınları dâhil 490 kişinin "müşteki-mağdur" olarak yer aldığı davanın sanıkları; dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin "firari sanık" olarak yargılanacak. Mavi Marmara Davası nın ilk duruşması 6 Kasım 2012 de saat 09:30 da İstanbul Çağlayan Adliyesi nde başlayacak ve aralıklı olarak 3 gün devam edecek. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelecek Filo yolcuları, şehit yakınları ve avukatları duruşmada hazır bulunacak. Duruşma; Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden insan hakları gözlemcileri, medya mensupları, hukukçular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından takip edilecek. Dava sürecindeki çalışmalara öncülük eden; Gazze ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara ve diğer yardım filosunun organizatörleri İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer kuruluşlar ile dünyanın dört bir yanından Gazze Özgürlük Filosu hukuk mücadelesi için bir araya gelen Mavi Marmara Avukatları davanın ilk duruşması için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İnsanlığın ortak davası: Mavi Marmara İHH; davayı; tıpkı Mavi Marmara gemisinde buluşan renkli topluluk gibi farklı dini, etnik, kültürel kimliğe sahip insanlık ailesinin ortak davası şeklinde tanımlıyor. İHH, davaya yüzlerce avukatın müdahil olması için çalışmalar da yürütüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ndan yapılan çağrıda İşlenen suç sadece bu yolculara karşı değil o gemide temsilini bulan dünyanın ortak vicdanına karşı yani vicdan sahibi tüm insanlara, halklara karşı işlenmiş bir suçtur. İsrailli sorumlular insanlığın hukukunu çiğnemiştir. Adaletin gereği olarak da sorumlular dünya kamuoyunun önünde adil yargılanma ortamında yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu nedenlerle insanlığın ortak davası olan Mavi Marmara Davası nı; medyanın kapsamlı bir şekilde takip ederek Türkiye ve dünya kamuoyunun haberdar edilmesini çok önemsiyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden gazeteci kardeşimiz Cevdet Kılıçlar; diğer insani yardım gönüllüleri ve yaklaşık 2,5 yıldır komada olan Uğur Süleyman Söylemez için, 37 ülkeden gelecek olan tüm gemi yolcularına duruşma esnasında kamuoyumuzun desteğini talep ediyoruz Mavi Marmara saldırısı ve hukuki süreç nasıl gelişti? İHH Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gülden SÖNMEZ Gazze ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara ve diğer gemilere 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda seyir hâlindeyken İsrail silahlı kuvvetleri saldırı düzenlemişti. Saldırıda gazeteci Cevdet Kılıçlar ile beraber 9 insani yardım gönüllüsü; Furkan Doğan, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Necdet Yıldırım, Fahri Yaldız, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu ve Cengiz Songür hayatını kaybetmiş, 50 den fazlası yaralanmış ve dünya ile iletişim yasadışı olarak kesilerek gazeteciler dâhil tüm yolcular İsrail tarafından hapsedilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından da saldırı sırasında ve sonrasında kasten adam öldürmek, işkence, insanlık dışı muamele etmek, kasten azap vermek, beden bütünlüğünü veya insan sağlığını vahim şekilde ihlal etmek, keyfî tutuklama ve gözaltı, ifade hürriyetinin kısıtlanması, malların gasp edilmesi ve benzeri ağır suçların işlendiği, insan hakları ve uluslararası hukukun ihlal edildiği tespit edilmişti. Bu saldırı ile alakalı olarak ulusal (Türkiye, ABD, İspanya, Belçika, İtalya gibi) ve uluslar arası (Uluslararası Ceza Mahkemesi, BM İnsan Hakları Konseyi) birçok hukuk zemininde çalışmalar gerçekleştirilmişti. Gazze Özgürlük Filosu na yapılan saldırı hakkında Türkiye de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile tarihi itibariyle İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesinde 2012/264 Esas numarası ile dava açılmıştı. Davada, 37 ülkeden yolcu ve şehit yakınları dâhil 490 kişi "müşteki-mağdur" olarak yer alırken, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin de firari sanık olarak yer alıyor. Dosyayı yürüten savcı, iddianamenin sanıklarını, Ashkenazi başta olmak üzere şimdilik operasyon planını yapan ve uygulayan İsrail askeri üst kadrosu ile sınırlı tutmuştu. Bilgileri tamamlandıkça diğer sivil-asker tüm sorumlular tek tek yargı önüne çıkarılacak. Türk Ceza Kanunu na göre sanıklar, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet etme suçlarından yargılanıyor. Şehit ailelerine ziyaret Sultanbeyli Belediyesi vatan için canını veren şehitlerini unutmadı.başkan Hüseyin Keskin, başkan yardımcıları ve ilgili müdürler,sultanbeyli de yaşayan 14 şehit ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. 14 ayrı hikaye, 14 ayrı acı. Trabzonlu Er Dursun Sivaz operasyonda hayatını kaybetti. Bingöllü Er Erol Durmuş karakol baskınında şehit düştü. Vanlı polis memuru Murat Çelikhas Çukurca da hayatını kaybetti Hepsinin hikayesi ayrı olsa da, yaşanan acı ortaktı. Ramazan ayında şehit yakınlarıyla, tarihi Aydos Kalesi nde düzenlenen iftar davetinde bir araya gelen başkan Keskin, şehit aileleri ile yakından ilgilendiklerini belirtmiş ve her türlü ihtiyaç ve taleplerinde kendilerine yardıma hazır olduklarını ifade etmişti. Programda, Bizlerin gurur kaynağı, Allah ın en güzel makamı hediye ettiği şehitlerimizi uğurladık, ama geride kalan aziz şehitlerimizin aileleri olarak sizler bizlere emanetsiniz şeklinde konuşan Başkan Keskin, şehit yakınlarıyla yeniden biraraya geldi. Başkan Hüseyin Keskin, belediye başkan yardımcı ve danışmanları, ilgili müdürler ile Sultanbeyli de yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti ve başsağlığı dileyip ailelerin dertlerini dinledi. Yoklukları her birimizi derinden üzse de, ulaştıkları mertebe bizleri teselli eden yegane dayanak noktasıdır diyen Keskin, Peygamberlerin dahi arzuladığı o yüce ve şerefli makama uğurladığımız şehit kardeşlerimiz, feda ettikleri hayatlarına karşılık, Allah ın sonsuz izzet ve keremine nail oldular. Allah şehadetlerini kabul etsin şeklinde konuştu. Keskin, Şehit ailelerimizin kalbindeki özlemi, gözündeki yaşı paylaşıyor, her duamızda şehitlerimizi unutmuyoruz. İhtiyaçlarınızla problemlerinizle yakından ilgilenmeye çalışıyor, sıkıntıya düştüğünüzde her daim çekinmeden kapımızı çalmanızı istiyoruz. Çünkü biz, sizler için buradayız, sizler için varız diyerek hertürlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden şehit aileleri, Başkan Keskin e teşekkür ederken hepsinin ortak talebi, terör olaylarının en kısa zamanda son bulması ve hiçbir anne babanın evlat acısı yaşamaması oldu.

3 22 EKÝM 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 22 EKÝM 2012 Y l : 9 Say : 276 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 22 EKÝM 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 22 EKÝM 2012 Son sözümüz kýrýcý olmasýn Dost meclisinde konuþurken, sohbet esnasýnda bazý hallerde, istemediðimiz konulara girilir ve biz bir türlü engel olamayýz. Öyle haller alýr ki, tabiri caizse bir kuyunun dibinde kalmýþýz da havamýz tükenmiþ, son nefesimizi alýrcasýna boðuluyor gibi oluruz. Hani bu haller için ''gitsen gidilmez, dursan durulmaz'' olur da; imdat beklersiniz birisi gelse de bizi bu zulümden, eziyetten kurtarsa. Bu haller insanýn aklýný da baþýndan alýr, donakalýrsýnýz ve neye uðradýðýnýzý þaþýrýrsýnýz. Dýþarý bir KAYA adým attýnýz veya o ortamdan KILIÇ uzaklaþtýðýnýz da ise Allah'ým ne kâbustu bitmeyecek sandým dersiniz. Eðer dýþarý çýkamamýþsanýz zaten; hal ve davranýþlarýnýza bakanlar: bu kafayý yemiþ derler. Söylenen sözlerin çoðuna ne anlam verebilirsiniz ne cevap verebilirsiniz, yenilerin deyimiyle "abondone" olursunuz o kadar. Bu halinizi anlamazlarsa þayet; ya karþýnýzdakini kýrarsýnýz veya hiç istenmedik olaylar olur ve bu durum anlaþýlana kadar da epey bir zahmete daha maruz kalýrsýnýz. Bir düþünürün kitabýnýn arka kapaðýnda "en çok anlaþýlmamaktan korkuyordum ve anlamadýlar da onu anladým" yazmýþ. Vay be adam ne olmuþ, vay be bu bizim tanýdýðýmýz kiþi deðil veya bunun içine þeytan mý kaçmýþ ne olmuþ derler ve öylece geçip giderler. Hakikatin ortaya çýkmasýný o zaman daha da çok istersiniz ve yine tabiri caizse ''alnýnýzýn derisi çatlar'' da yine de ifade edemezsiniz. Bu hallerde bir dostum derdi ki uzaklaþmak ve o yerdekilerle bir süre görüþmemek en güzeli diye, eðer mecbur deðilsek en doðrusu da bu sanýrým. Ne kendini harap et, nede etrafýndakileri kýr. Keskin sirke küpüne zarar derler atalarýmýz. Kaldýramayacaðýmýzý anladýðýmýzda ya uzaklaþacaðýz veya peygamber sabrý göstereceðiz. Peygamber sabrý gösteremeyeceðimize göre uzaklaþmayý denemeliyiz diyorum. Devri Osmanlý da yurt dýþý görevlerine veya adalet daðýtýcýlarýna (hâkim, savcý, vali vs. vs.) böyle bir imtihandan geçirtilip liyakatli ise o görev verilirmiþ. Sabrý iyi deðil, hemen patlak verecek durumda ise ona uç görevler vermiyorlarmýþ. Ýþi ehline teslim etmek bu olsa gerek. Þimdilerde öylemi diye bir soruyor ve cevabýný da inþallah layýk olanlara görev tevdi ediliyordur/veriliyordur diyoruz. Hislerimizle hareket ediyoruz. Sonunda piþman olsak da pek belli etmiyoruz, hatalýydý bu yaptýðým, akrabamdý, hemþerimdi, bir çýkarým olduðundan böyle yaptým vs. vs. diyemiyoruz. Ýnsanlar ne der diye korkuyoruz; korkmamýz gerekenden korkmuyoruz, hesap vereceðimizi unutuyoruz sanýrým. Kýrdýðýmýz, hakkýna girdiðimiz, koruduðumuz ve hiç hak etmediði halde bir yerlere taþýmak suretiyle yaptýðýmýz haksýzlýklarý nereye koyacaðýz. Sonunu düþünen kahraman olamazmýþ derler ya; bu bapdan hareketle kahramanlýðýmýzý ilan ediyoruz. Aile içerisinde konuþulurken, bak ben þu üç kuruþ etmeyecek adamý bile adam yerine koydurttum demek içim mi anlayamýyor, fikir yürütemiyorum. Kolay olmuyor, çabucak kesip atýlamýyor ama vebalinden de kurtulamýyoruz, bazý mecburiyetlerimizin. Hata olduðunu bilip; sonradan istemeden yaptým diyorsunuz vicdanýnýzla baþ baþa kaldýðýmýz da ama Ýnþallah kimsenin hakkýna girmemiþizdir deðil mi? Evet, insanýn vicdaný rahatsa, yaptýðýndan kalbi mutmainse, hakkýný verdim diyebiliyorsa bence gerisi teferruattýr vesselam. Birilerinin aferin demesindense, birilerinin teþekküründense, HAKKIN razý olmasýndan daha güzel ve mükemmel bir durum yok. Yarýným ne olacaðýný kestiremiyoruz, saniyenize bile hâkim olamadýðýmýza göre, o zaman son sözlerimiz hep hak olsun derim. Bu dilek ve temennilerle kalýn huzur ve saðlýcakla. Deðerli Dostlar, Türkiye yaklaþýk 1 asýrdýr yaþadýðý ara rejimden sýyrýlýyor, paslarýný birer birer silkeliyor, yýllarýn yorgun ve birikmiþ çullarýný üzerinden atýyor. Ara rejim? 600 yýllýk Osmanlý idari ve siyasi sisteminin ba- ÝSA DOÐAN kiyesi olan Türkiye'ye yüklediði aðýr yükler ve de dünyada parçalanmýþ ideolojik ve ekonomik bloklar bizi bir asýrlýk bocalamaya itti. Bu bocalama döneminin uzun sür- Basýn- yayýn organlarýndan elde edilen bilgilere göre baþka kiþilere ait kimlik bilgileri kullanýlarak üzerine kendi fotoðrafýný onaylattýktan sonra yeni çýkartýlan kimlik kartý ile birçok dolandýrýcýlýk olayýnýn gerçekleþtiði öðrenilmektedir. Þu anda Bolu ilinde, pilot çalýþmasý yürütülen proje ile ilgili yapýlan ön araþtýrmada yeni kimliklerin eski kimlikler üzerinden ve vesikalýk fotoðraflarýn taranmasý ile elde edildiði, kaybolan kimliklerin baþkalarý tarafýndan kullanýlmamasý için þifrelendiði, teknolojik olarak kopyalanmamasý için hologramlý olarak tasarlandýðý, parmak izinin alýndýðý ve sadece SGK kurumu ile ortak veri tabanýný kullandýðý anlaþýlmaktadýr. Tarafýmýzdan sunulan öneride ise fotoðraflarýn biometrik olarak çekilmesi resmi kurumlarda gerekli olabilecek bilgilerin ve fotoðrafýn bir veri tabanýnda toplanarak SGK yanýnda sürücü belgesi, tapu, paso, pasaport, sabýka kaydý, vergi dairesi, noter gibi kurumlarla ilgili iþlemlerde VEDAT ÞÝÞMAN BAKMAK ÝLE GÖRMEK ARASINDA FARK VAR! mesi kendi içerisinde bir sýnýf ve sistem yarattý. Amaç ve aracýn arasýnda kalan bu yapay sistem ne eskinin çullarýndan vazgeçebildi ne de geleceðin hafifliðini kabullenebildi. Tabi bu dönemde olan yine halka oldu, olan kaybedilen zamana oldu. Ýnsanýmýzýn da karakteristik yapýsý bu ara döneme uyarlanýp kararsýz, ürkek bir kabukla yeniden þekillenmiþ gibiydi. Bugün bu kabuðun kýrýlma dönemi. Ýnsanlar da diðer canlýlar gibi doðal ortamlarýnýn dýþýna çýkýldýðýnda kendini yeni ortama uyarlama ihtiyacý duyar ve bazý alýþkanlýklarýný geri býrakmak durumunda kalýr. Milletin bu ara dönemlere uyumluluðu sistemi kabul etmesinden deðil bu doðal sürecin kendi seyrindendir. Bugün milletin ara döneme sýrt dönmesinin nedeni de geçiþ döneminin "köprüyü geçene kadar" dönemi olmasýndandýr. Ama bazýlarý bunu kabullenmeyip aldatýldýklarýný veya da halkýn kandýrýldýðýný düþünerek teselli bulurlar. Tabi bu anlaþýlabilir bir tepkidir. Çünkü geçiþ dönemlerinin yarattýðý kendine ait bir rant kitlesi vardýr ve tabi þimdi bu rant kitlesi kendi haklarýný sonuna kadar savunmaya devam edecek. Geçiþ dönemlerinin tipik özelliði iþlerin iyi gittiðini hissederken her bakýmdan eksiklerin çokluðunu da görmenizdir. Eskiye göre daha iyi ama geleceðe giden yollar zor ve çetrefillidir. Bugünkü bazý medya organlarýnýn da sürekli üstünde durduðu gibi geçmiþe deðil en ileri standarda göre deðerlendirmeler yapýlýr, eleþtiriler yönlendirilir. On katlý bir binadasýnýzdýr dün 2.katta iken bugün 4.kattasýnýzdýr ama size onuncu kata neden çýkmadýnýz diye hesap sorulur. Bu yüzden siyaset yapmak zordur. Geçmiþ unutulup gider, kimse hatýrlamaz artýk kimse de size 2.kattan konuþmaz. Çünkü siz yükseldikçe istekler artacak, eleþtiriler de artacak. Herkesin istediði olsa, dünyada kaos eksik olmaz! Suriye üzerinden Türkiye'nin karizmasý çizilmeye çalýþýlýyor. Ortadoðudaki güçlü Türkiye algýsý örselenmeye ve itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Esat, kýsa vadede yerini koruyabilir ama orta ve uzun vadede dayanabileceðini sanmýyorum. Ne kadar süre bir insan kendi güvenliði konusunda oradan oraya saklanarak, yakýnlarýndan dahi korkarak yaþayabilir ki? Türkiye'nin bölgeye ve dünyaya verdiði bir mesajý var. Ýþte önemli olan da böyle bir mesajýnýn olmasýdýr. Çünkü sadece güçlü devletlerin mesajý vardýr. Bu mesaj: halkýnýn yanýnda olmayan iktidar gerçek iktidar deðildir! Elma ile Armut karýþýmý bir yerdeyiz! T.C. Kimlik Kartlarý Üzerine Öneriler kullanýlabilmesi. Bununla birlikte bu veri tabanýnýn gerekli durumlarda bir kurumun diðer kurumdan isteyeceði bilgileri (belgeleri) diðer kurum tarafýndan ekranda görülmesi saðlanmalýdýr. Fiili ehliyeti ve saðlýk özellikleri öðrenim durumu ve askerlik durumu gibi bilgileri de taþýmasý ve kullanýmdaki aksaklýklarýnda giderilmesi öngörülmektedir. Bu öngörüye göre: Özürlü kiþilerin hastaneden randevu alýrken öncelik hakký bilgisayara programlanabilir. Ýkinci örnek fiil ehliyeti bulunmayan kiþilere seçimlerde oy kullandýrýlmasý önlenebilir. Üçüncü örnek seçimlerde yatalak ya da diðer özür gruplarýna üst katlarda oy atma durumlarý söz konusu olmaktadýr. Dolayýsýyla hazýrlanacak kimlik paylaþým sistemi, içersinde kullanýlabilir bir veri programý taþýmalýdýr. 2. husus Araç sahiplerine ait vergi. Ruhsat ve sigorta iþlemlerinin bir veri tabanýna baðlanarak muameleci ve form doldurma gibi bürokratik iþlemlerindeki belge çokluðu ve kaðýt israfý ve zaman kaybýnýn asgari seviyeye indirilebileceði öngörülmektedir. Özet olarak bir kuruma gidip iþlem yaptýracak kiþiden hiçbir belge istenmesin, kart okuyucu bu bilgileri kendi transfer etsin, noksaný varsa tamamlasýn. Yetkililerin ve okuyucularýn dikkatine sunulur. ARMAÐAN EDÝLEN BÝR HAYAT (Gul inne salatiy ve nüsükiy ve mehyaye ve memati lillahi Rabbil alemiyn.) De ki; Benim namazým, kurbaným (her türlü ibadetim) hayatým ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah'a armaðan olsun (En'am 162). "Ýnsan bilmediðine muhtaç deðildir; muhtaç olmadýðýndan heyecan duymaz ve heyecan duymadýðýna talip olmaz" cümlesini okuduðum ilk güne dönüyorum Kur'an'ý okuyorum ama bilmiyorum. Çünkü sadece dilimle tilavet ediyorum ve anlamadýðým þeye muhtaç hissetmiyorum ve heyecan duyamýyorum, sadece o ahenkli bir terennüm ruhuma sükunet veriyor, anlamak gibi bir talebim yok bazen aðlýyorum öyle ki, Kur'an sahifelerine düþüyor damlacýklar, hangi ayete niçin belli deðil! Belli ki ruhun açlýðýndan o sessiz çýðlýklar 'Anla beni!' diyor o muhteþem belagat. 'Geçme öyle, düþün aklýný yor!' diyor ama duyamýyorum. Ne zaman ki gönlüm okumaya baþlýyor Kur'an'ý iþte o zaman Rabbimden gelen mesajlarýn derinliðinde kayboluyorum. Zorlanýyorum elbette çünkü kalp okuyunca zihin devreye giriyor, yoruluyor beyin. Anlamak eyleme geçirmek ilk anda ulaþýlacak bir merhale deðil. Þuna inanýyorum ki vazgeçmediðim için ruhumun benim adýma ýsrarýný kulaklarýmla duyuyorum. ISRAR SABIR ÝSTERKEN, SABIRDA ZA- MAN ÝSTÝYOR. Ve zamanýn ibresi öyle hýzla dönüyor ki nihayet bir zamanlar geldiði ruhlar aleminin dayanýlmaz refahlýðýnda bedenimde ki cenderesinden çýkýyor ve bana En'am 162'yi gerçekten yaþatýyor. Ýntikam ve öfkemi yenerek kendimi cezalandýrmaktan kurtarýyorum ilk planda. Ýstiyorum çalýþýyorum ama negatif bir sonuca da razý olabiliyorum. Ben merkezli yaþamaktan biz koalisyonuna geçiyorum. Tarafgirlikten þiddetle sakýnýyorum. Baþkalarýnýn baþarýlarý beni inanýlmaz sevindiriyor. Haklarýný koruyamayanlarý koruyan ZEYNEP O Rabbin ADL ve HAKEM isimleriyle tanýþýyor, ödül ve ceza günün tek sahibi Rabbimi, söz daðarcýðýmda en çok yer alan Fatiha'nýn þifresinde buluyorum. Kötü huylu bir þahsiyetten nefretle nefsimi se- BOYNUDELÝK vindirirken, kötülükten nefret etmekle vicdanýmýn sevineceðine inanýyorum. Kendini 'sýrtýnda yumurta küfesiyle yaþamak zorunda hissedenleri gördükçe LA YÜ- KELLÝFULLAHU NEFSEN ÝLLA VÜSAHA ayeti yüreðimi yakýyor. Neden? Diyorum, insanlar, kendi imal ettikleri bu küfelerin aðýrlaþmasý için ELÝNDEN GELEN HER TÜRLÜ ZORLU- ÐA KATLANIYOR? Sýrtýndaki kamburuyla dünyayý ahrete tercih edebiliyor. ALBENÝSÝ ÜZERÝNDE ZEHÝRLÝ NÝCE TATLI TERCÝHLER Hayat; yolculuðumuz boyunca tercihin kavþaklarýyla karþýlaþtýrýyor içimizdeki beni. Nefretle sevgi ayný kavþakta, güzergah farklý. Evrenin sultanýndan gelen mesajý kýraat ettiðimizde sadece sevgiyi okuruz. Nefreti tanýmaz duygularýmýz. Sýrat-ý müstakim üzere alýrýz yolumuzu iþte o zaman o eþsiz Yaradanýmýza sunarýz HAYATI ÖLÜMÜ NAMAZI ORUCU KURBANI Gözle görülemeyen elle tutulamayan müdahalelerle geçen bir hayatýn rüzgarlarýnda savrulan tüm ibadetleri Rabbe bahþetmek O'na armaðan etmek tarifi imkansýz bir duygu. Týpký Ýbrahim A.S.ýn hayatý gibi. Týpký oðlunu kurban kesmeye götürdüðünü müjdeleyen þeytana hicretin geleni Hacer'in verdiði çok net tereddütsüz cevap gibi Oðullarýnýn hayatýný ve ölümünü Yaradanýn emriyle Yaradana armaðan etmeleri bu ayeti yaþamak deðil mi? Gökyüzünde kül rengi bulutlara takýlsaydý Hacer, þeytana SANANE demezdi, O, yanýk yüreðine yaðmur damlalarý taþýyan melekleri izliyordu. Ayette armaðan edilen hayat iþte bu bakýþ açýsýndaydý. Bu açýyý yakalamaktaydý hüner. Arabamý yenilemekle evin dekorunu deðiþtirmekle, giyecek ve yiyecekle tüketim çýlgýnlýðýna eriþmekle dahasý haz ve hýz çaðýna uyum saðlamakla, kýlýnan namazýn, kesilen kurbanýn, ayetteki manasýyla uyumuna düþünmeye baþlamýþtým. "Takva sahiplerini Rahman'a, binekli cemaatler halinde haþredeceðimiz gün " ayetiyle Meryem Suresini gönül dilimle kýraat etmiþtim. Ve akabinde Resulün þöyle buyurduðunu okudum: "Kýyamet koptuktan sonra müminler kabirlerinden dirildikten Allahü Teala meleklerine: - Ey meleklerim! Mümin kullarýmýn ayaklarýný yere bastýrmayýn. Onlarý, kendileri için hazýrlanan binitlerine bindirin. Çünkü onlar dünyada iken bineklerine binemyi adet haline getirmiþlerdir. Onlarýn ilk binitleri, babalarýnýn sülbleri idi. Daha sonra annelerinin rahimleri oldu. Doðduklarýnda onlarýn binitleri-süt emme müddetleri tamamlanýncaya kadar- yine anne kucaðý idi. Bundan sonra onlarýn binitleri babalarýnýn omuzlarý oldu. Sonrasýnda karada atlara, katýrlara; denizlerde gemilere bindiler. Öldükleri zaman ise kardeþlerinin omuzlarýnda taþýndýlar. Þimdi, kabirlerinden kalktýklarýnda da ayaklarý yere deðmesin; çünkü onlar binitlere alýþkýndýrlar, kendileri için hazýrlanan binekleri getirin" buyurur. "Ýþte müminlerin kýyamet günü binecekleri binitler, kurban bayramýnda kesecekleri hayvanlar karþýlýðýnda verilecektir."kurban ibadetinin özü, Allah'a yaklaþtýran maddi bir fedakarlýk ve O'nun emrine baðlýlýktýr. Allahü Teala, Hac suresinde kurbandan bahsederken hayvanlarýn insan için bir nimet olduðuna dikkati çeker. Kurban kesmenin Ýslam'ýn bir simgesi olduðunu açýklar ve þöyle buyurur: "Kurbanýn etleri ve kanlarý deðil, sadece takvanýz (Allah'a karþý gelmekten sakýnýnýz) Allah katýna ulaþýr" okuduðumda kurbanýn gayesini hamde þükre sabra paylaþmaya vesile olduðu için toplumsal hayata destek olduðunu öðrendim. Ve tesbih ve tahmidi içine alan þu duanýn özetini öðrendim; "Ýbrahim A.S., Ýsmail A.S.ý emrolunduðu üzere kesmeye kalkýþýnca, Cebrail A.S. kurban getirmek üzere yola çýktý. Birinci kat semaya varýnca, Ýbrahim A.S. acele ederek Ýsmail A.S.ý keser de yetiþemem diye korktu ve þöyle buyurdu: "Allahü ekber, Allahü ekber." Ýbrahim A.S. bunu duyunca kesmeyi býrakýp baþýný kaldýrdýðýnda, onun kurban getirdiðini anlayýnca: "La ilahe illallahü vallahü ekber" dedi. Ýsmail A.S. da bunu duyunca: "Allahü ekber. Ve lillahi'l-hamd" dedi ve bu, kýyamete kadar böylece sünnet olarak kalmýþtýr. Ve Rabbime bu kurban, kurbanýmla beraber her ibadetimi de armaðan edeceðimi söz vererek Ümmeti Muhammed adýna ellerimi açtým; "Ya ilahel Alemin bizleri yardýmýna nail eyle. Efendimize senin ilminde bulunanlar sayýsýnca ve mülkün devam ettiði sürece salat ve selam eyle! Takdim edeceðimiz kurbanlarý yapacaðýmýz dualarý kýlacaðýmýz namazlarý kabul eyle. Kurbanlarýmýzý sýrat üzerinde binit, kýyamet günü adil birer þahit eyle. Her türlü aþýrýlýktan azgýnlýk ve taþkýnlýktan muhafaza eyle. Þirk ve küfürden dalaletten uzak eyle. Amin Amin Amin velhamdülillahi Rabbil alemiyn!" z e y n e p _ n i k s a h o t m a i l. c o m Bir aðaç düþünün kökleri derinlerde baþlayan, beslendiði mineraller ve su kaynaklarýyla kendine münhasýr, bu aðaç diyelim ki elma olsun. Bir baþka aðaç düþünün kökünün derinliði de farklý beslendiði mineraller ve su kaynaklarý da farklý. Þimdi siz bu iki aðacý bir araya getirtmeye çalýþýrsanýz ne olur? Bilinmedik, ön görülmedik melez bir meyve, melez bir tat ortaya çýkar deðil mi? Yani doðaya aykýrý bir sun-i oluþum meydana gelir. Ýþte bizim batý ile olan iliþkilerimiz de böyle. Birinin köklerinde Ýslam var diðerinde Hýristiyanlýk, birinin köklerinde Selçuklu ve Osmanlý var diðerinde Helen kültürü ve Roma medeniyeti var, birinin düþtüðü yerde diðerinin yükseliþi var ve sürekli bir birine ön yargýlar ile geliþmiþ kültür manzumesi var. Þimdi biz bu iki aðacý nasýl bir araya getirebiliriz ki? Sorun, geri kalmýþlýðýmýzý kendimizde deðil de dýþarýda aramamýzda olabilir mi? Bir Çin atasözü "Kendini bilen akýllýdýr, baþkasýný bilen zeki. Kendini yenen kudretlidir, baþkasýný yenen kuvvetli." Biz kuvvetli deðil kudretli olmalýyýz. Bunun için de önce kendimizi bilmemiz þarttýr. Bizim, bulunduðumuz coðrafya ve kültür çeþitliliði itibariyle zaten doðal bir medeniyetimiz var ve bizi biz yapan da zaten bu doðal özelliðimizdir. Ama biz "Batý"lý olamayýz. Çünkü köklerimiz farklý, çünkü biz Ortadoðuluyuz, çünkü yaðan yaðmurlarýmýz, sararan baþaklarýmýz, esen rüzgarlarýmýz farklý. O halde nedir bu yapaylýk! Özellikle gençlerimizde bu topraklara ait olmayan ahlaki ve fiziki yapay kiþilikler meydana gelmiþ durumda. Her dönemin bir farklýlýðý var evet, ama bu kadar uçuk farklýlýklar insaný korkutuyor. Gençler, babalarýnýz size çok alaturka gelebilir ama rüzgarda savrulmamak, yaðmurda ýslanmamak için onlarýn kanatlarýnýn altýnda olmaktan kaçýnmayýn. Unutmayýn bugün dünün devamýdýr, siz de onlarýn bir devamýsýnýz. Hayat bir merdivense onlar sizden önceki basamaklardý. Biz Elma'yýz Batý ise Armut! Karýþtýrmayalým! Acaba ellerinde molotof taþýyan þu gençlerin kaç tanesi bunu ne amaçla, hangi mantýkla yaptýðýný biliyor mu? Veya da bilinçleri yerinde mi ki bu kadar gözleri kör, hisleri kapkara, kulaklarý saðýr olabiliyorlar! Terörün en büyük hammaddesi cahilliktir, o yüzden okullara saldýrýyorlar. kendi içlerinde elitist bir sýnýf yaratmýþlar geri kalanýnýn sadece koyun sürüsü olmasýný istiyorlar. Bugün Ortadoðu'da olan Arap baharýnýn kaynaðýnda otoriter rejimlere isyan yatarken, PKK'nýn istediði ise tam tersine stalinist, otoriter, baskýcý anlayýþý tesis etmektir. Daðdakilerin getireceði tek þey baský ve zulümdür demokrasi deðil. Demokrasiyi aydýnlar, düþünürler, bilim adamlarý getirebilir daðcýlar deðil! Dünya tarihinde bunun yüzlerce örneðini görebilirsiniz. Bugün beþikteki bebeðe acýmayan yarýn size merhamet gösterir mi? Bunlarý görün be kardeþim! KENDÝ ÇAPINI BÝLMEYEN BAÞKALRININ ÇAPINI ACABA NASIL ÖLÇER? Biri bu adama çok fýrýn ekmek yemen lazým derken herhalde yanlýþ anlamýþ olacak ki beynini kuru ekmekle doldurmuþ! Yazýk be kardeþim ülkemin böylesi bir Ana muhalefet lideri olmasýna! Bu ülke çok gelmiþ geçmiþ siyasetçi gördü ama bu kadar boþ bu kadar siyaset nizamýndan yoksun konuþan görmemiþtir. Biri gerçekten bu adama dur demeli, sus demeli. Saðlýcakla kalýn.

7 Ekim 2012 EĞiTiME DESTEK Sultanbeyli Belediyesi eğitime verdiği tam desteği sürdürmeye devam ediyor. Belediyenin ilgili kurumlarla yaptığı işbirliği neticesinde, son üç yılda toplam 16 okul ilçeye kazandırıldı. B elediye başkanı Hüseyin Keskin in, göreve geldiği günden itibaren, eğitim-öğretim konusu üzerinde titizlikle duran Sultanbeyli Belediyesi, bu alanda yaşanan sıkıntıların sona erdirilmesi için çeşitli çeşitli çalışmalar başlatmıştı. İlçe kaymakamlığı ve Milli eğitim Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen çalışmalarda, öncelikle sorunlar tespit edilmiş ardından da çözüm noktasında projeler üretilmişti. En önemli sıkıntıların başında yer alan eğitim dersliklerinin yetersizliği noktasında, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmeler sonucunda 3 yıl içerisinde ilçeye toplam 16 yeni okul kazandırılmış oldu. Anaokulu, İlköğretim, Endüstri Meslek Lisesi, İmam Hatip ve Sağlık Meslek Lisesi olarak şehrin ihtiyacına göre inşa edilen 16 okulun toplam derslik sayısı 410 oldu yılı içerisinde Esma Sultan ve Gülbahar Hatun Anaokulu minikler için hizmete alınırken, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım İlköğretim Okulları 92 derslik sayısı ile sınıflarda yaşanan öğrenci fazlalığının önüne kısmen geçmiş oldu. Sabiha Gökçen ve Sultanbeyli Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri sadece Sultanbeyli için değil İstanbul ve Türkiye için kalifiye ara eleman yetiştirmeye başladı. Sultanbeyli Lisesi de yine bu dönemde hizmete giren eğitim yuvası oldu yılında toplam 6 ilköğretim okulu 171 derslik ile Sultanbeylinin çocuklarına hizmet vermeye başladı. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, Mimar Sinan, Mecidiye, Hamidiye ve Adil Mahallesi İlköğretim okulları ile ilçede eğitim kalitesi arttı. Ayrıca Sultanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve açılışını Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer in yaptığı Gediktaş Anadolu Lisesi de bu yıl hizmete giren diğer okullar oldular. SBS 1001 EĞİTİM DESTEK PROJESİ İLE BAŞARIYA ULAŞTILAR Sultanbeyli Belediyesi nin eğitime verdiği destek, yeni okullarla sınırlı kalmadı. Sultanbeyli nin Eğitim ve Kültür Yılı nın en önemli projelerinden SBS 1001 Eğitim Destek Projesi de ilk meyvelerini verdi. Hem SBS ye giren öğrenci sayısında, hem de başarı yüzdesinde ciddi artış kaydedildi yılını Sultanbeyli de Eğitim ve Kültür Yılı ilan eden Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri sayısız kez bir araya gelerek, ilçenin il genelindeki başarı sıralaması ve mevcut durumunu masaya yatırmış, yapılması gerekenleri gözden geçirmişti. İlçenin eğitim kalitesini üst seviyelere çıkarmak, başarılı öğrencilere fırsatlar sunabilmek adına SBS 1001 Eğitim Destek Projesi hayata geçirildi. SBS de 300 ün üzerinde puan alan, ancak dershaneye gitmeyen ilköğretim 8. sınıf öğrencileri tespit edilerek 1001 öğrenci 4 ayrı dershanede ücretsiz eğitime başladı. Sonuç umut vadediyor Sultanbeyli de eğitimin kalitesini önemli ölçüde artırmak ve çıtayı yükseltmek adına ümit vadeden projenin 1001 öğrencisi, bir senelik çalışmanın ardından 9 Haziran günü Seviye Belirleme Sınavı na giren öğrenciler gösterdikleri başarı ile herkesi gururlandırdılar. Buna göre; aralığında puan alan öğrenci sayısı yüzde 100 den fazla artarken puan aralığında yüzde 75, arası ise yüzde 50 ye yakın bir artış sağlandı. Toplamda ise yüzde 75 oranında bir yükselme görüldü. Puanlardaki bu artışa paralel olarak sınava girişte de aynı başarı yakalandı yılında sınava giren öğrenci sayısı 5263 iken bu sayı 2012 de 5958 i buldu. Girmeyen öğrenci sayısı ise 864 ten 278 e düştü. SULTANBEYLİLİ GENÇLERE MÜJDE! Sultanbeyli nin en önemli gençlik projelerinden biri olan İstanbulensis Gençlik Merkezi Projesi, sunduğu imkanlar ve getirdiği yeniliklerle ilçe gençlerine yepyeni kapılar açacak. Adını Sultanbeyli nin simgesi İstanbulensis çiçeğinden alan Gençlik Merkezi nde reklamcılık, web tasarımı, girişimcilik gibi mesleki eğitimlerden drama atölyelerine, aile içi iletişim seminerlerinden sağlıklı beslenme ve spor aktivitelerine kadar geniş bir yelpazeye hitap eden sayısız faaliyetgerçekleştirilecek. Sultanbeylili çocuklar vesultanbeylili gençlerin yararlanacağı tam donanımlı İstanbulensis Gençlik Merkezi, 276 proje arasında başarılı olarak İstanbul Kalkınma Ajansı ndan 910 bin TL hibe almaya layık görüldü. ÖRNEK PROJE IŞIK BİZİZ Sultanbeyli Belediyesi, gençlere sağladığı fiziksel mekanlar ve eğitimlerin yanısıraonların meslek sahibi olup hayata atılmalarına da yardımcı oluyor. Bu çerçevede Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi nin ortaklaşa geliştirdiği Işık Biziz projesiyle, çocuklar mesleki eğitim alıp iş sahibi oldular. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje, Emniyet Müdürlüğü nün 18 yaş altı olup sokakta çalışan çocukları tespit etmesiyle başladı. Ardından meslek öğretmeni, rehber öğretmen, Esnaf Sanatkârlar Odası ndan bir temsilci ve Çocuk Büro Amirliği nden görevlilerle kurulan Proje ekibi, çocuklarla ve aileleriyle görüştü. Görüşmeler sonunda çocuklar, eğilim ve ihtiyaçlarına göre, hem iş sahibi oldu, hem yaptıkları işlerle ilgili eğitim almaya başladı. Işık Biziz Projesi ile çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi, bedensel, ruhsal ve fiziki gelişimleri için zararlı ortamlardan uzak tutulmaları, ahlaki değer yargılarının yükseltilmesi, sosyalleşmelerinin sağlanması, mesleki beceriler kazandırılarak ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri ve bu sayede kendilerine güven duyan bireyler olmaları sağlandı. Daha önce sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklardan şimdi kimi pastanede, gözlükçüde ya da eczanede, kimi mühendislik ya da mobilya firmalarında çalışıyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: Sultanbeyli nin sahip olduğu konum, bize ciddi sorumluluklar yüklüyor. Çevremizdeki hızlı gelişim sürecine hem fiziksel, hem de kültürel ve sosyal olarak uyum sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bir an önce temel sorunlarımızdan kurtulup ilçemizi hakettiği gelişmişlik seviyesine yükseltmeliyiz. SBS de başarı yakalayan öğrencilerimiz, ilçemizde eğitim seviyesinde başlayan yükselişin öncüleri oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bununla birlikte her eğitim döneminde yeni okullar eğitime başlıyor. Okul inşaatları ilçemizde sürekli artıyor. Sultanbeyli nin çıtayı her yıl biraz daha yükselteceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz elbette geldiğimiz bu nokta değil, daha ilerisidir. Hayalimiz, sorunsuz, yaşam kalitesi yüksek, kültürüyle, eğitimiyle gelecek vaadeden bir ilçede yaşamaktır.

8

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 02 KASIM 2012 YIL: 9 SAYI: 277 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 07 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: 266 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com AYDOS GENÇLÝK

Detaylı

Ümraniye Yeni Anayasa yý Tartýþýyor

Ümraniye Yeni Anayasa yý Tartýþýyor RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 11 EYLÜL 2012 YIL: 9 SAYI: 273 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye

'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 TEMMUZ 2013 YIL: 10 SAYI: 294 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Ramazan

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi

Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi ka ný Ýs met Yýl maz'ýn ka tý lým la rýy la ger çek leþ ti ri le cek. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun katýlacaðý törenlerden,hükümet

Detaylı

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma

Detaylı

Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi

Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 15-31 AÐUSTOS 2012 YIL: 9 SAYI: 272 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com

Detaylı

Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu

Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 22 NÝSAN 2013 YIL: 10 SAYI: 288 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Bölgenin

Detaylı

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ ÇOCUKLAR KUR'ÂN KURSLARINDA SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ Somali'de halk, yaþadýðý büyük zorluklar içinde çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur'ân kurslarýna gönderiyor. Ha be ri sayfa 15 te AÞASIN, CAMÝE GÝDÝORUM

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ORUÇ ÇOK DÝKKATÝMÝ ÇEKTÝ FRANSIZ SAVCI ÝSLÂMI SEÇTÝ, CUMA YA GÝTTÝ HABERÝ SAYFA 7 DE 150 BÝN KÝÞÝ NAMAZ KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA CUMA COÞKUSU HABERÝ SAYFA 12 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF ekinizi bugün

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý

ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý HAFIZLARIN YARIÞINA BÜYÜK ÝLGÝ MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU HABERÝ SAYFA 3 TE UZMANLAR UYARIYOR TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR HABERÝ SAYFA 12 DE GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: 14.941

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.877 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

Problemler yeni anayasa ile çözülür

Problemler yeni anayasa ile çözülür YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZEYNEP ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 14.837 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Problemler yeni anayasa ile

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ramazan da intiharlar azalýyor / 3 TE Roma dan sonra Milano ya da cami/ 7 DE Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu / 10 DA Çocukluðumun Ramazan larý / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN BAÞLADIK Faruk Çakýr

Detaylı

SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu

SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu Yaðýþlar çiftçiyi de sevindirdi BARAJLAR DOLDU TAÞTI HABERÝ SAYFA 11 DE Ailelere, çocuklarý için POLÝSTEN UYARI HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR utür ki ye, 24. Dö nem Par la men to su nu be

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı