DES TEK LE RÝN DEN DO LA YI ÜM RA NÝ YE BE LE DÝ YE SÝ'NE PLA KET VE RÝL DÝ Ýs tan bul Ti ca ret Oda sý (ÝTO),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DES TEK LE RÝN DEN DO LA YI ÜM RA NÝ YE BE LE DÝ YE SÝ'NE PLA KET VE RÝL DÝ Ýs tan bul Ti ca ret Oda sý (ÝTO),"

Transkript

1 RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz EKÝM 2012 YIL: 9 SAYI: Ümraniye Belediyesi Meslek Kursu Üyesine 50 Bin TL Hibe "Fik rim Ar týk Ýþim" pro gra mý na Üm ra ni ye'den Ka tý lan, Üm ra ni ye Be le di ye si Mes lek Edin dir me Kurs la rý Üye si Tür kan Kan bur 50 Bin TL hi be al ma ya hak ka zan dý. Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýstanbul Kadýn Giriþimciler Kurulu ve Coca-Cola iþbirliði ile kadýnlarýmýzýn çalýþma hayatýna saðlam adýmlarýyla katýlmalarýný saðlayacak bir model üretmek ve tüm kadýnlarýmýza örnek olmasýný saðlayacak baþarý öyküleri elde etmek amacýyla yola çýkan "Fikrim Artýk Ýþim" programýnýn ilk yý lýn da, 50'þer bin TL hi be al ma ya hak kazanan kadýn giriþimci adaylarý belirlendi. "Fikrim Artýk Ýþim" programýnýn destekleyeceði üç kadýn giriþimci adayýndan biri, programa Ümraniye Belediyesi aracýlýðý ile baþvuran Türkan Kanbur oldu. Kadýnlarýn çalýþma hayatýna saðlam adýmlarla katýlmalarýný saðlayacak bir mo del üret mek ve tüm ka - dýn la ra ör nek ol ma sý ný sað la ya cak baþarý öyküleri elde etmek amacýyla yola çýkan "Fikrim Artýk Ýþim" programý, baþvuru sürecinden itibaren büyük bir ilgi ile karþýlandý. Ümraniye Belediyesi'nin iþbirliði ile gerçekleþ ti ri len pro gram kap sa mýn da, KOSGEB Giriþimcilik Eðitimi'ni baþarýyla tamamlayan 58 kadýn giriþimci adayýndan seçilen 10 kiþi atölye ça lýþ ma la rý ile de vam eden süreci tamamlayarak final jürisine iþ fikirlerinin sunumlarýný yaptýlar. Jüriye adaylarýn yaptýðý sunumlar son ra sýn da, ka dýn la ra yö - nelik alkolsüz karaoke kafe fik ri ile baþ vu ran Tür kan Kanbur, Ümraniye Belediyesi'nden yapýlan baþvurular ara sýn da hi be al ma ya hak kazanan kadýn giriþimci ol du. Tür kan Kan bur, bundan sonraki aþamada kendi iþini ku ra rak ak tif iþ ha ya tý na atý la cak. Bunun yaný sýra kuracaðý iþim baþarý sý için 1 yýl bo yun ca uz man bir ekip tarafýndan danýþmanlýk hizmeti alacak olan Kanbur'a Coca-Cola yöneticileri de gönüllü koçluk desteðinde bulunacak. "Fikrim Artýk Ýþim" programýnýn di ðer ka dýn la ra ör nek ol ma sý ama cýy - la, ara la rýn da Tür kan Kan bur'un da ol du ðu ka dýn gi ri þim ci le rin hi kâ ye le ri de Bah çe þe hir Üni ver si te si Sos yo lo ji Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Ni lü fer Nar lý li der li ðin de ki bir ekip ta ra fýn dan ki - taplaþtýracak. DES TEK LE RÝN DEN DO LA YI ÜM RA NÝ YE BE LE DÝ YE SÝ'NE PLA KET VE RÝL DÝ Ýs tan bul Ti ca ret Oda sý (ÝTO), Tür ki ye Oda lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Ýs tan bul Ka dýn Gi ri þim ci ler Ku ru lu ve Co ca-co la or tak lý ðý ile ha ya ta ge çi ri len "Fik rim Ar týk Ýþim" pro gra mý nýn KOS GEB ta ra fýn dan ve ri len 60 sa at lik Uy gu la ma lý Gi ri - þim ci lik Eði ti mi ser ti fi ka tö re ni ger - çek leþ ti ril di. Tö ren de Üm ra ni ye Be - le di ye Baþ ka ný Ha san Can adý na Baþ kan Yar dým cý sý Me sut Öz de - mir'e pla ket tak dim edil di. Engelsiz Cami projesi Tuzla'dan start aldý Tuzla Belediyesi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan ortaklaþa gerçekleþen "Engelsiz Cami, Engelsiz Ýbadet" projesi kapsamýnda Tuzla'daki tüm camilerin temizlik, tadilat ve çevre düzenlemeleri yapýlarak, camilere engelli vatandaþlarýmýzýn daha rahat eriþimini saðlayacak düzenlemeler gerçekleþtiriliyor. Ýlk örneðinin, Tuzla Çiçekçiler Camii'nde uygulandýðý projenin tanýtým ve açýlýþ töreni, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katýldýðý bir törenle gerçekleþtirildi. Tuz la Be le di ye si ve Di ya net iþ bir li ði ile hayata geçirilen "Engelsiz Cami, Engelsiz Ýba det" pro je si Tuz - la'dan baþlatýldý. Engel li le re ca mi ler de büyük kolaylýklar saðlayacak projenin açýlýþýn da ko nu þan Gör - mez, Se van Ni þan - yan'ýn Müs lü man la rý isyan noktasýna getiren film ile il gi li açýk - lamasýna tepki gösterdi. Gör mez, "Bu bir nef ret da hi de ðil. Dün ya 'Ýs la mo fo bi'yi tartýþýyorken her türlü ayrýmcýlýk ve ýrkçýlýðý ve bununla nasýl mücadele edileceðini tartýþýyorken, Ýslam Peygamberi'ne bu tür ifadeler kullanmayý ben nevrotik bir hezeyan olarak, psikolojik bir hastalýk olarak gördüm," dedi. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Sultanbeyli Belediyesi'nden Eðitime Tam Destek Sul tan bey li Be le di ye si eði ti me ver di ði tam des - te ði sür dür me ye de vam edi yor. Be le di ye nin il gi li ku rum lar la yap tý ðý iþ bir li ði ne ti ce sin de, son üç yýl da top lam 16 okul il çe ye ka zan dý rýl dý. Be le di ye baþ ka ný Hü se yin Kes kin'in, gö re ve gel di ði gün den iti ba ren, eði tim-öð - re tim ko nu su üze rin de ti tiz - lik le du ran Sul tan bey li Be le - di ye si, bu alan da ya þa nan sý - kýn tý la rýn so na er di ril me si için çe þit li çe þit li ça lýþ ma lar Ümraniye Belediyesi, ara sokaklarý yenilemeye devam edi yor. Bu kap - samda Alemdað Caddesi üzerinde bulunan, Mektep Sokak ve Cevheraða camii sokak yenileme çalýþmalarý tamamlandý. Ümraniye Belediyesi ara sokaklar yenilemeye devam ediyor. Belediye Fen Ýþleri Müdürlü ðün ce yü rü tü len ça lýþ ma lar kap sa mýn da Alem dað Cad de si ve Süt çü Ýmam Cad de si'ne bað - lanan Mektep Sokak ve Cevheraða Camii Sokak baþtan aþaðý ye ni le di. Ye ni le me ça lýþ ma la rý doðrultusunda tamamý kilit taþý kap la ma ya pý lan so kak lar da baþ lat mýþ tý. Ýl çe kay ma kam lý ðý ve Mil li eði tim Mü dür lü ðü ile ko or - di ne li ger çek leþ ti ri len ça lýþ - ma lar da, ön ce lik le so run lar tes pit edil miþ ar dýn dan da çö züm no kta sýn da pro je ler üre til di. 07 DE Yenilenen Mektep ve Cevheraða Camii Sokak Hizmete Açýldý araç parkýný engellemek içinde bir buçuk metre arayla dubalar yer leþ ti ril di. Ay rý ca as ma ýþýk - lan dýr ma lar ya pý la rak es te tik görünüm kazandýrýlan sokaklarýn yeþillendirme ve çevre düzen le me si ça lýþ ma la rý da yi ne Be le di ye ekip le ri ta ra fýn dan ya - pýldý. Yoðun çalýþmasý neticesinde Mektep Sokak ve Cevheraða Camii Sokak kýsa zamanda vatandaþlarýn kullanýmýna açýldý.

2 Ekim 2012 Mavi Marmara davası başlıyor Kısa adı AYGAD olan Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği nin aylık toplantıları devam ediyor. AYGAD ın Ekim ayı konuğu ise tüm dünyada sıkıntı yaşayan insanların ve mazlumların yardımına koşan ve dünyanın 103 bölgesinde faaliyette bulunan İHH insani yardım kuruluşu oldu. AYGAD üyeleri ve İHH yöneticileri Sultanbeyli Rezzan Restaurantta kahvaltılı bir programda bir araya geldi. Programda konuşan İHH yönetim kurulu üyesi Av. Gülden Sönmez: Mavi Marmara Davası, 6 Kasım'da Çağlayan Adliyesi'nde başlıyor dedi. P İHH, AYGAD a faaliyetlerini anlattı rograma AYGAD başkanı Ümit Kahyaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile üye gazeteciler ve İHH yönetim kurulu üyeleri Av. Gülden Sönmez, Ahmet Sarıkurt, Ömer Kesmen, Kurumsal ilişkiler koordinatörü Yakup Işık ve Basın birimi sorumlusu Serkan Nergis katıldı. Sultanbeyli Rezzan Restauranttaki programa AYGAD başkanı Ümit Kahyaoğlu derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri konusunda İHH yetkilerine bilgi vererek başladı. Kısa bir tanışmanın ardından söz alan İHH yetkilileri ise İHH nın tüm dünyadaki rutin faaliyetleri, kurban ve diğer insani yardımlar hakkında AYGAD üyelerine bilgi verdiler. En önemli gündem maddesi: 6 Kasım da Çağlayan adliyesindeki dava İHH yönetim kurulu üyesi ve hukuki işler sorumlusu Av. Gülden Sönmez ise AYGAD üyelerine İHH nın en sıcak gündemi olan İsrail in Mavi Marmara gemisine saldırısı sonrası 430 kişi tarafından açılan ceza davası hakkında bilgi verdi. Davanın öncesindeki uluslar arası süreci de aktaran Av. Sönmez, Lahey uluslar arası ceza mahkemesi, BM Cenevre konseyi ve Palmer paneli sürecindeki gelişmeleri aktardı. Bu süreçte konunun uluslar arası camiada ses getirmesi ve Türkiye nin haklılığının ortaya çıkması ihtimali üzerine İsrail in çok tedirgin olduğunu belirten Av. Sönmez, İsrail li yetkililerin defalarca ve çeşitli yollarla ve bazen de çok yüksek miktarda paralar teklif ederek konunun üzerinin örtülmesi için girişimlerde bulunduklarını fakat başarılı olamadıklarını aktardı. Av. Sönmez, ceza davalarının dışında İsrail e çeşitli illerde 40 ın üzerinde de tazminat davası açıldığını belirtti. 6 Kasım'da İsrail Yargılanıyor İHH yönetim kurulu üyesi ve hukuki işler sorumlusu Av. Gülden Sönmez konu ile ilgili olarak AYGAD üyelerine yaptığı açıklamada şunları belirtti. Mavi Marmara Davası, 6 Kasım'da Çağlayan Adliyesi'nde başlıyor. Gazze Özgürlük Filosu ve Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı hakkındaki ceza davasının ilk duruşması 6 Kasım da İstanbul da yapılacak. Gazze ye Özgürlük Filosu ve Mavi Marmara organizatörü İHH - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı; dava için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Davada yüzlerce avukat müdahil olarak bulunmak için başvuru yapacak. 37 ülkeden yolcu ve şehit yakınları dâhil 490 kişinin "müşteki-mağdur" olarak yer aldığı davanın sanıkları; dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin "firari sanık" olarak yargılanacak. Mavi Marmara Davası nın ilk duruşması 6 Kasım 2012 de saat 09:30 da İstanbul Çağlayan Adliyesi nde başlayacak ve aralıklı olarak 3 gün devam edecek. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelecek Filo yolcuları, şehit yakınları ve avukatları duruşmada hazır bulunacak. Duruşma; Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden insan hakları gözlemcileri, medya mensupları, hukukçular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından takip edilecek. Dava sürecindeki çalışmalara öncülük eden; Gazze ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara ve diğer yardım filosunun organizatörleri İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer kuruluşlar ile dünyanın dört bir yanından Gazze Özgürlük Filosu hukuk mücadelesi için bir araya gelen Mavi Marmara Avukatları davanın ilk duruşması için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İnsanlığın ortak davası: Mavi Marmara İHH; davayı; tıpkı Mavi Marmara gemisinde buluşan renkli topluluk gibi farklı dini, etnik, kültürel kimliğe sahip insanlık ailesinin ortak davası şeklinde tanımlıyor. İHH, davaya yüzlerce avukatın müdahil olması için çalışmalar da yürütüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ndan yapılan çağrıda İşlenen suç sadece bu yolculara karşı değil o gemide temsilini bulan dünyanın ortak vicdanına karşı yani vicdan sahibi tüm insanlara, halklara karşı işlenmiş bir suçtur. İsrailli sorumlular insanlığın hukukunu çiğnemiştir. Adaletin gereği olarak da sorumlular dünya kamuoyunun önünde adil yargılanma ortamında yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu nedenlerle insanlığın ortak davası olan Mavi Marmara Davası nı; medyanın kapsamlı bir şekilde takip ederek Türkiye ve dünya kamuoyunun haberdar edilmesini çok önemsiyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden gazeteci kardeşimiz Cevdet Kılıçlar; diğer insani yardım gönüllüleri ve yaklaşık 2,5 yıldır komada olan Uğur Süleyman Söylemez için, 37 ülkeden gelecek olan tüm gemi yolcularına duruşma esnasında kamuoyumuzun desteğini talep ediyoruz Mavi Marmara saldırısı ve hukuki süreç nasıl gelişti? İHH Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gülden SÖNMEZ Gazze ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara ve diğer gemilere 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda seyir hâlindeyken İsrail silahlı kuvvetleri saldırı düzenlemişti. Saldırıda gazeteci Cevdet Kılıçlar ile beraber 9 insani yardım gönüllüsü; Furkan Doğan, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Necdet Yıldırım, Fahri Yaldız, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu ve Cengiz Songür hayatını kaybetmiş, 50 den fazlası yaralanmış ve dünya ile iletişim yasadışı olarak kesilerek gazeteciler dâhil tüm yolcular İsrail tarafından hapsedilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından da saldırı sırasında ve sonrasında kasten adam öldürmek, işkence, insanlık dışı muamele etmek, kasten azap vermek, beden bütünlüğünü veya insan sağlığını vahim şekilde ihlal etmek, keyfî tutuklama ve gözaltı, ifade hürriyetinin kısıtlanması, malların gasp edilmesi ve benzeri ağır suçların işlendiği, insan hakları ve uluslararası hukukun ihlal edildiği tespit edilmişti. Bu saldırı ile alakalı olarak ulusal (Türkiye, ABD, İspanya, Belçika, İtalya gibi) ve uluslar arası (Uluslararası Ceza Mahkemesi, BM İnsan Hakları Konseyi) birçok hukuk zemininde çalışmalar gerçekleştirilmişti. Gazze Özgürlük Filosu na yapılan saldırı hakkında Türkiye de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile tarihi itibariyle İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesinde 2012/264 Esas numarası ile dava açılmıştı. Davada, 37 ülkeden yolcu ve şehit yakınları dâhil 490 kişi "müşteki-mağdur" olarak yer alırken, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin de firari sanık olarak yer alıyor. Dosyayı yürüten savcı, iddianamenin sanıklarını, Ashkenazi başta olmak üzere şimdilik operasyon planını yapan ve uygulayan İsrail askeri üst kadrosu ile sınırlı tutmuştu. Bilgileri tamamlandıkça diğer sivil-asker tüm sorumlular tek tek yargı önüne çıkarılacak. Türk Ceza Kanunu na göre sanıklar, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet etme suçlarından yargılanıyor. Şehit ailelerine ziyaret Sultanbeyli Belediyesi vatan için canını veren şehitlerini unutmadı.başkan Hüseyin Keskin, başkan yardımcıları ve ilgili müdürler,sultanbeyli de yaşayan 14 şehit ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. 14 ayrı hikaye, 14 ayrı acı. Trabzonlu Er Dursun Sivaz operasyonda hayatını kaybetti. Bingöllü Er Erol Durmuş karakol baskınında şehit düştü. Vanlı polis memuru Murat Çelikhas Çukurca da hayatını kaybetti Hepsinin hikayesi ayrı olsa da, yaşanan acı ortaktı. Ramazan ayında şehit yakınlarıyla, tarihi Aydos Kalesi nde düzenlenen iftar davetinde bir araya gelen başkan Keskin, şehit aileleri ile yakından ilgilendiklerini belirtmiş ve her türlü ihtiyaç ve taleplerinde kendilerine yardıma hazır olduklarını ifade etmişti. Programda, Bizlerin gurur kaynağı, Allah ın en güzel makamı hediye ettiği şehitlerimizi uğurladık, ama geride kalan aziz şehitlerimizin aileleri olarak sizler bizlere emanetsiniz şeklinde konuşan Başkan Keskin, şehit yakınlarıyla yeniden biraraya geldi. Başkan Hüseyin Keskin, belediye başkan yardımcı ve danışmanları, ilgili müdürler ile Sultanbeyli de yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti ve başsağlığı dileyip ailelerin dertlerini dinledi. Yoklukları her birimizi derinden üzse de, ulaştıkları mertebe bizleri teselli eden yegane dayanak noktasıdır diyen Keskin, Peygamberlerin dahi arzuladığı o yüce ve şerefli makama uğurladığımız şehit kardeşlerimiz, feda ettikleri hayatlarına karşılık, Allah ın sonsuz izzet ve keremine nail oldular. Allah şehadetlerini kabul etsin şeklinde konuştu. Keskin, Şehit ailelerimizin kalbindeki özlemi, gözündeki yaşı paylaşıyor, her duamızda şehitlerimizi unutmuyoruz. İhtiyaçlarınızla problemlerinizle yakından ilgilenmeye çalışıyor, sıkıntıya düştüğünüzde her daim çekinmeden kapımızı çalmanızı istiyoruz. Çünkü biz, sizler için buradayız, sizler için varız diyerek hertürlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden şehit aileleri, Başkan Keskin e teşekkür ederken hepsinin ortak talebi, terör olaylarının en kısa zamanda son bulması ve hiçbir anne babanın evlat acısı yaşamaması oldu.

3 22 EKÝM 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 22 EKÝM 2012 Y l : 9 Say : 276 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 22 EKÝM 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 22 EKÝM 2012 Son sözümüz kýrýcý olmasýn Dost meclisinde konuþurken, sohbet esnasýnda bazý hallerde, istemediðimiz konulara girilir ve biz bir türlü engel olamayýz. Öyle haller alýr ki, tabiri caizse bir kuyunun dibinde kalmýþýz da havamýz tükenmiþ, son nefesimizi alýrcasýna boðuluyor gibi oluruz. Hani bu haller için ''gitsen gidilmez, dursan durulmaz'' olur da; imdat beklersiniz birisi gelse de bizi bu zulümden, eziyetten kurtarsa. Bu haller insanýn aklýný da baþýndan alýr, donakalýrsýnýz ve neye uðradýðýnýzý þaþýrýrsýnýz. Dýþarý bir KAYA adým attýnýz veya o ortamdan KILIÇ uzaklaþtýðýnýz da ise Allah'ým ne kâbustu bitmeyecek sandým dersiniz. Eðer dýþarý çýkamamýþsanýz zaten; hal ve davranýþlarýnýza bakanlar: bu kafayý yemiþ derler. Söylenen sözlerin çoðuna ne anlam verebilirsiniz ne cevap verebilirsiniz, yenilerin deyimiyle "abondone" olursunuz o kadar. Bu halinizi anlamazlarsa þayet; ya karþýnýzdakini kýrarsýnýz veya hiç istenmedik olaylar olur ve bu durum anlaþýlana kadar da epey bir zahmete daha maruz kalýrsýnýz. Bir düþünürün kitabýnýn arka kapaðýnda "en çok anlaþýlmamaktan korkuyordum ve anlamadýlar da onu anladým" yazmýþ. Vay be adam ne olmuþ, vay be bu bizim tanýdýðýmýz kiþi deðil veya bunun içine þeytan mý kaçmýþ ne olmuþ derler ve öylece geçip giderler. Hakikatin ortaya çýkmasýný o zaman daha da çok istersiniz ve yine tabiri caizse ''alnýnýzýn derisi çatlar'' da yine de ifade edemezsiniz. Bu hallerde bir dostum derdi ki uzaklaþmak ve o yerdekilerle bir süre görüþmemek en güzeli diye, eðer mecbur deðilsek en doðrusu da bu sanýrým. Ne kendini harap et, nede etrafýndakileri kýr. Keskin sirke küpüne zarar derler atalarýmýz. Kaldýramayacaðýmýzý anladýðýmýzda ya uzaklaþacaðýz veya peygamber sabrý göstereceðiz. Peygamber sabrý gösteremeyeceðimize göre uzaklaþmayý denemeliyiz diyorum. Devri Osmanlý da yurt dýþý görevlerine veya adalet daðýtýcýlarýna (hâkim, savcý, vali vs. vs.) böyle bir imtihandan geçirtilip liyakatli ise o görev verilirmiþ. Sabrý iyi deðil, hemen patlak verecek durumda ise ona uç görevler vermiyorlarmýþ. Ýþi ehline teslim etmek bu olsa gerek. Þimdilerde öylemi diye bir soruyor ve cevabýný da inþallah layýk olanlara görev tevdi ediliyordur/veriliyordur diyoruz. Hislerimizle hareket ediyoruz. Sonunda piþman olsak da pek belli etmiyoruz, hatalýydý bu yaptýðým, akrabamdý, hemþerimdi, bir çýkarým olduðundan böyle yaptým vs. vs. diyemiyoruz. Ýnsanlar ne der diye korkuyoruz; korkmamýz gerekenden korkmuyoruz, hesap vereceðimizi unutuyoruz sanýrým. Kýrdýðýmýz, hakkýna girdiðimiz, koruduðumuz ve hiç hak etmediði halde bir yerlere taþýmak suretiyle yaptýðýmýz haksýzlýklarý nereye koyacaðýz. Sonunu düþünen kahraman olamazmýþ derler ya; bu bapdan hareketle kahramanlýðýmýzý ilan ediyoruz. Aile içerisinde konuþulurken, bak ben þu üç kuruþ etmeyecek adamý bile adam yerine koydurttum demek içim mi anlayamýyor, fikir yürütemiyorum. Kolay olmuyor, çabucak kesip atýlamýyor ama vebalinden de kurtulamýyoruz, bazý mecburiyetlerimizin. Hata olduðunu bilip; sonradan istemeden yaptým diyorsunuz vicdanýnýzla baþ baþa kaldýðýmýz da ama Ýnþallah kimsenin hakkýna girmemiþizdir deðil mi? Evet, insanýn vicdaný rahatsa, yaptýðýndan kalbi mutmainse, hakkýný verdim diyebiliyorsa bence gerisi teferruattýr vesselam. Birilerinin aferin demesindense, birilerinin teþekküründense, HAKKIN razý olmasýndan daha güzel ve mükemmel bir durum yok. Yarýným ne olacaðýný kestiremiyoruz, saniyenize bile hâkim olamadýðýmýza göre, o zaman son sözlerimiz hep hak olsun derim. Bu dilek ve temennilerle kalýn huzur ve saðlýcakla. Deðerli Dostlar, Türkiye yaklaþýk 1 asýrdýr yaþadýðý ara rejimden sýyrýlýyor, paslarýný birer birer silkeliyor, yýllarýn yorgun ve birikmiþ çullarýný üzerinden atýyor. Ara rejim? 600 yýllýk Osmanlý idari ve siyasi sisteminin ba- ÝSA DOÐAN kiyesi olan Türkiye'ye yüklediði aðýr yükler ve de dünyada parçalanmýþ ideolojik ve ekonomik bloklar bizi bir asýrlýk bocalamaya itti. Bu bocalama döneminin uzun sür- Basýn- yayýn organlarýndan elde edilen bilgilere göre baþka kiþilere ait kimlik bilgileri kullanýlarak üzerine kendi fotoðrafýný onaylattýktan sonra yeni çýkartýlan kimlik kartý ile birçok dolandýrýcýlýk olayýnýn gerçekleþtiði öðrenilmektedir. Þu anda Bolu ilinde, pilot çalýþmasý yürütülen proje ile ilgili yapýlan ön araþtýrmada yeni kimliklerin eski kimlikler üzerinden ve vesikalýk fotoðraflarýn taranmasý ile elde edildiði, kaybolan kimliklerin baþkalarý tarafýndan kullanýlmamasý için þifrelendiði, teknolojik olarak kopyalanmamasý için hologramlý olarak tasarlandýðý, parmak izinin alýndýðý ve sadece SGK kurumu ile ortak veri tabanýný kullandýðý anlaþýlmaktadýr. Tarafýmýzdan sunulan öneride ise fotoðraflarýn biometrik olarak çekilmesi resmi kurumlarda gerekli olabilecek bilgilerin ve fotoðrafýn bir veri tabanýnda toplanarak SGK yanýnda sürücü belgesi, tapu, paso, pasaport, sabýka kaydý, vergi dairesi, noter gibi kurumlarla ilgili iþlemlerde VEDAT ÞÝÞMAN BAKMAK ÝLE GÖRMEK ARASINDA FARK VAR! mesi kendi içerisinde bir sýnýf ve sistem yarattý. Amaç ve aracýn arasýnda kalan bu yapay sistem ne eskinin çullarýndan vazgeçebildi ne de geleceðin hafifliðini kabullenebildi. Tabi bu dönemde olan yine halka oldu, olan kaybedilen zamana oldu. Ýnsanýmýzýn da karakteristik yapýsý bu ara döneme uyarlanýp kararsýz, ürkek bir kabukla yeniden þekillenmiþ gibiydi. Bugün bu kabuðun kýrýlma dönemi. Ýnsanlar da diðer canlýlar gibi doðal ortamlarýnýn dýþýna çýkýldýðýnda kendini yeni ortama uyarlama ihtiyacý duyar ve bazý alýþkanlýklarýný geri býrakmak durumunda kalýr. Milletin bu ara dönemlere uyumluluðu sistemi kabul etmesinden deðil bu doðal sürecin kendi seyrindendir. Bugün milletin ara döneme sýrt dönmesinin nedeni de geçiþ döneminin "köprüyü geçene kadar" dönemi olmasýndandýr. Ama bazýlarý bunu kabullenmeyip aldatýldýklarýný veya da halkýn kandýrýldýðýný düþünerek teselli bulurlar. Tabi bu anlaþýlabilir bir tepkidir. Çünkü geçiþ dönemlerinin yarattýðý kendine ait bir rant kitlesi vardýr ve tabi þimdi bu rant kitlesi kendi haklarýný sonuna kadar savunmaya devam edecek. Geçiþ dönemlerinin tipik özelliði iþlerin iyi gittiðini hissederken her bakýmdan eksiklerin çokluðunu da görmenizdir. Eskiye göre daha iyi ama geleceðe giden yollar zor ve çetrefillidir. Bugünkü bazý medya organlarýnýn da sürekli üstünde durduðu gibi geçmiþe deðil en ileri standarda göre deðerlendirmeler yapýlýr, eleþtiriler yönlendirilir. On katlý bir binadasýnýzdýr dün 2.katta iken bugün 4.kattasýnýzdýr ama size onuncu kata neden çýkmadýnýz diye hesap sorulur. Bu yüzden siyaset yapmak zordur. Geçmiþ unutulup gider, kimse hatýrlamaz artýk kimse de size 2.kattan konuþmaz. Çünkü siz yükseldikçe istekler artacak, eleþtiriler de artacak. Herkesin istediði olsa, dünyada kaos eksik olmaz! Suriye üzerinden Türkiye'nin karizmasý çizilmeye çalýþýlýyor. Ortadoðudaki güçlü Türkiye algýsý örselenmeye ve itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Esat, kýsa vadede yerini koruyabilir ama orta ve uzun vadede dayanabileceðini sanmýyorum. Ne kadar süre bir insan kendi güvenliði konusunda oradan oraya saklanarak, yakýnlarýndan dahi korkarak yaþayabilir ki? Türkiye'nin bölgeye ve dünyaya verdiði bir mesajý var. Ýþte önemli olan da böyle bir mesajýnýn olmasýdýr. Çünkü sadece güçlü devletlerin mesajý vardýr. Bu mesaj: halkýnýn yanýnda olmayan iktidar gerçek iktidar deðildir! Elma ile Armut karýþýmý bir yerdeyiz! T.C. Kimlik Kartlarý Üzerine Öneriler kullanýlabilmesi. Bununla birlikte bu veri tabanýnýn gerekli durumlarda bir kurumun diðer kurumdan isteyeceði bilgileri (belgeleri) diðer kurum tarafýndan ekranda görülmesi saðlanmalýdýr. Fiili ehliyeti ve saðlýk özellikleri öðrenim durumu ve askerlik durumu gibi bilgileri de taþýmasý ve kullanýmdaki aksaklýklarýnda giderilmesi öngörülmektedir. Bu öngörüye göre: Özürlü kiþilerin hastaneden randevu alýrken öncelik hakký bilgisayara programlanabilir. Ýkinci örnek fiil ehliyeti bulunmayan kiþilere seçimlerde oy kullandýrýlmasý önlenebilir. Üçüncü örnek seçimlerde yatalak ya da diðer özür gruplarýna üst katlarda oy atma durumlarý söz konusu olmaktadýr. Dolayýsýyla hazýrlanacak kimlik paylaþým sistemi, içersinde kullanýlabilir bir veri programý taþýmalýdýr. 2. husus Araç sahiplerine ait vergi. Ruhsat ve sigorta iþlemlerinin bir veri tabanýna baðlanarak muameleci ve form doldurma gibi bürokratik iþlemlerindeki belge çokluðu ve kaðýt israfý ve zaman kaybýnýn asgari seviyeye indirilebileceði öngörülmektedir. Özet olarak bir kuruma gidip iþlem yaptýracak kiþiden hiçbir belge istenmesin, kart okuyucu bu bilgileri kendi transfer etsin, noksaný varsa tamamlasýn. Yetkililerin ve okuyucularýn dikkatine sunulur. ARMAÐAN EDÝLEN BÝR HAYAT (Gul inne salatiy ve nüsükiy ve mehyaye ve memati lillahi Rabbil alemiyn.) De ki; Benim namazým, kurbaným (her türlü ibadetim) hayatým ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah'a armaðan olsun (En'am 162). "Ýnsan bilmediðine muhtaç deðildir; muhtaç olmadýðýndan heyecan duymaz ve heyecan duymadýðýna talip olmaz" cümlesini okuduðum ilk güne dönüyorum Kur'an'ý okuyorum ama bilmiyorum. Çünkü sadece dilimle tilavet ediyorum ve anlamadýðým þeye muhtaç hissetmiyorum ve heyecan duyamýyorum, sadece o ahenkli bir terennüm ruhuma sükunet veriyor, anlamak gibi bir talebim yok bazen aðlýyorum öyle ki, Kur'an sahifelerine düþüyor damlacýklar, hangi ayete niçin belli deðil! Belli ki ruhun açlýðýndan o sessiz çýðlýklar 'Anla beni!' diyor o muhteþem belagat. 'Geçme öyle, düþün aklýný yor!' diyor ama duyamýyorum. Ne zaman ki gönlüm okumaya baþlýyor Kur'an'ý iþte o zaman Rabbimden gelen mesajlarýn derinliðinde kayboluyorum. Zorlanýyorum elbette çünkü kalp okuyunca zihin devreye giriyor, yoruluyor beyin. Anlamak eyleme geçirmek ilk anda ulaþýlacak bir merhale deðil. Þuna inanýyorum ki vazgeçmediðim için ruhumun benim adýma ýsrarýný kulaklarýmla duyuyorum. ISRAR SABIR ÝSTERKEN, SABIRDA ZA- MAN ÝSTÝYOR. Ve zamanýn ibresi öyle hýzla dönüyor ki nihayet bir zamanlar geldiði ruhlar aleminin dayanýlmaz refahlýðýnda bedenimde ki cenderesinden çýkýyor ve bana En'am 162'yi gerçekten yaþatýyor. Ýntikam ve öfkemi yenerek kendimi cezalandýrmaktan kurtarýyorum ilk planda. Ýstiyorum çalýþýyorum ama negatif bir sonuca da razý olabiliyorum. Ben merkezli yaþamaktan biz koalisyonuna geçiyorum. Tarafgirlikten þiddetle sakýnýyorum. Baþkalarýnýn baþarýlarý beni inanýlmaz sevindiriyor. Haklarýný koruyamayanlarý koruyan ZEYNEP O Rabbin ADL ve HAKEM isimleriyle tanýþýyor, ödül ve ceza günün tek sahibi Rabbimi, söz daðarcýðýmda en çok yer alan Fatiha'nýn þifresinde buluyorum. Kötü huylu bir þahsiyetten nefretle nefsimi se- BOYNUDELÝK vindirirken, kötülükten nefret etmekle vicdanýmýn sevineceðine inanýyorum. Kendini 'sýrtýnda yumurta küfesiyle yaþamak zorunda hissedenleri gördükçe LA YÜ- KELLÝFULLAHU NEFSEN ÝLLA VÜSAHA ayeti yüreðimi yakýyor. Neden? Diyorum, insanlar, kendi imal ettikleri bu küfelerin aðýrlaþmasý için ELÝNDEN GELEN HER TÜRLÜ ZORLU- ÐA KATLANIYOR? Sýrtýndaki kamburuyla dünyayý ahrete tercih edebiliyor. ALBENÝSÝ ÜZERÝNDE ZEHÝRLÝ NÝCE TATLI TERCÝHLER Hayat; yolculuðumuz boyunca tercihin kavþaklarýyla karþýlaþtýrýyor içimizdeki beni. Nefretle sevgi ayný kavþakta, güzergah farklý. Evrenin sultanýndan gelen mesajý kýraat ettiðimizde sadece sevgiyi okuruz. Nefreti tanýmaz duygularýmýz. Sýrat-ý müstakim üzere alýrýz yolumuzu iþte o zaman o eþsiz Yaradanýmýza sunarýz HAYATI ÖLÜMÜ NAMAZI ORUCU KURBANI Gözle görülemeyen elle tutulamayan müdahalelerle geçen bir hayatýn rüzgarlarýnda savrulan tüm ibadetleri Rabbe bahþetmek O'na armaðan etmek tarifi imkansýz bir duygu. Týpký Ýbrahim A.S.ýn hayatý gibi. Týpký oðlunu kurban kesmeye götürdüðünü müjdeleyen þeytana hicretin geleni Hacer'in verdiði çok net tereddütsüz cevap gibi Oðullarýnýn hayatýný ve ölümünü Yaradanýn emriyle Yaradana armaðan etmeleri bu ayeti yaþamak deðil mi? Gökyüzünde kül rengi bulutlara takýlsaydý Hacer, þeytana SANANE demezdi, O, yanýk yüreðine yaðmur damlalarý taþýyan melekleri izliyordu. Ayette armaðan edilen hayat iþte bu bakýþ açýsýndaydý. Bu açýyý yakalamaktaydý hüner. Arabamý yenilemekle evin dekorunu deðiþtirmekle, giyecek ve yiyecekle tüketim çýlgýnlýðýna eriþmekle dahasý haz ve hýz çaðýna uyum saðlamakla, kýlýnan namazýn, kesilen kurbanýn, ayetteki manasýyla uyumuna düþünmeye baþlamýþtým. "Takva sahiplerini Rahman'a, binekli cemaatler halinde haþredeceðimiz gün " ayetiyle Meryem Suresini gönül dilimle kýraat etmiþtim. Ve akabinde Resulün þöyle buyurduðunu okudum: "Kýyamet koptuktan sonra müminler kabirlerinden dirildikten Allahü Teala meleklerine: - Ey meleklerim! Mümin kullarýmýn ayaklarýný yere bastýrmayýn. Onlarý, kendileri için hazýrlanan binitlerine bindirin. Çünkü onlar dünyada iken bineklerine binemyi adet haline getirmiþlerdir. Onlarýn ilk binitleri, babalarýnýn sülbleri idi. Daha sonra annelerinin rahimleri oldu. Doðduklarýnda onlarýn binitleri-süt emme müddetleri tamamlanýncaya kadar- yine anne kucaðý idi. Bundan sonra onlarýn binitleri babalarýnýn omuzlarý oldu. Sonrasýnda karada atlara, katýrlara; denizlerde gemilere bindiler. Öldükleri zaman ise kardeþlerinin omuzlarýnda taþýndýlar. Þimdi, kabirlerinden kalktýklarýnda da ayaklarý yere deðmesin; çünkü onlar binitlere alýþkýndýrlar, kendileri için hazýrlanan binekleri getirin" buyurur. "Ýþte müminlerin kýyamet günü binecekleri binitler, kurban bayramýnda kesecekleri hayvanlar karþýlýðýnda verilecektir."kurban ibadetinin özü, Allah'a yaklaþtýran maddi bir fedakarlýk ve O'nun emrine baðlýlýktýr. Allahü Teala, Hac suresinde kurbandan bahsederken hayvanlarýn insan için bir nimet olduðuna dikkati çeker. Kurban kesmenin Ýslam'ýn bir simgesi olduðunu açýklar ve þöyle buyurur: "Kurbanýn etleri ve kanlarý deðil, sadece takvanýz (Allah'a karþý gelmekten sakýnýnýz) Allah katýna ulaþýr" okuduðumda kurbanýn gayesini hamde þükre sabra paylaþmaya vesile olduðu için toplumsal hayata destek olduðunu öðrendim. Ve tesbih ve tahmidi içine alan þu duanýn özetini öðrendim; "Ýbrahim A.S., Ýsmail A.S.ý emrolunduðu üzere kesmeye kalkýþýnca, Cebrail A.S. kurban getirmek üzere yola çýktý. Birinci kat semaya varýnca, Ýbrahim A.S. acele ederek Ýsmail A.S.ý keser de yetiþemem diye korktu ve þöyle buyurdu: "Allahü ekber, Allahü ekber." Ýbrahim A.S. bunu duyunca kesmeyi býrakýp baþýný kaldýrdýðýnda, onun kurban getirdiðini anlayýnca: "La ilahe illallahü vallahü ekber" dedi. Ýsmail A.S. da bunu duyunca: "Allahü ekber. Ve lillahi'l-hamd" dedi ve bu, kýyamete kadar böylece sünnet olarak kalmýþtýr. Ve Rabbime bu kurban, kurbanýmla beraber her ibadetimi de armaðan edeceðimi söz vererek Ümmeti Muhammed adýna ellerimi açtým; "Ya ilahel Alemin bizleri yardýmýna nail eyle. Efendimize senin ilminde bulunanlar sayýsýnca ve mülkün devam ettiði sürece salat ve selam eyle! Takdim edeceðimiz kurbanlarý yapacaðýmýz dualarý kýlacaðýmýz namazlarý kabul eyle. Kurbanlarýmýzý sýrat üzerinde binit, kýyamet günü adil birer þahit eyle. Her türlü aþýrýlýktan azgýnlýk ve taþkýnlýktan muhafaza eyle. Þirk ve küfürden dalaletten uzak eyle. Amin Amin Amin velhamdülillahi Rabbil alemiyn!" z e y n e p _ n i k s a h o t m a i l. c o m Bir aðaç düþünün kökleri derinlerde baþlayan, beslendiði mineraller ve su kaynaklarýyla kendine münhasýr, bu aðaç diyelim ki elma olsun. Bir baþka aðaç düþünün kökünün derinliði de farklý beslendiði mineraller ve su kaynaklarý da farklý. Þimdi siz bu iki aðacý bir araya getirtmeye çalýþýrsanýz ne olur? Bilinmedik, ön görülmedik melez bir meyve, melez bir tat ortaya çýkar deðil mi? Yani doðaya aykýrý bir sun-i oluþum meydana gelir. Ýþte bizim batý ile olan iliþkilerimiz de böyle. Birinin köklerinde Ýslam var diðerinde Hýristiyanlýk, birinin köklerinde Selçuklu ve Osmanlý var diðerinde Helen kültürü ve Roma medeniyeti var, birinin düþtüðü yerde diðerinin yükseliþi var ve sürekli bir birine ön yargýlar ile geliþmiþ kültür manzumesi var. Þimdi biz bu iki aðacý nasýl bir araya getirebiliriz ki? Sorun, geri kalmýþlýðýmýzý kendimizde deðil de dýþarýda aramamýzda olabilir mi? Bir Çin atasözü "Kendini bilen akýllýdýr, baþkasýný bilen zeki. Kendini yenen kudretlidir, baþkasýný yenen kuvvetli." Biz kuvvetli deðil kudretli olmalýyýz. Bunun için de önce kendimizi bilmemiz þarttýr. Bizim, bulunduðumuz coðrafya ve kültür çeþitliliði itibariyle zaten doðal bir medeniyetimiz var ve bizi biz yapan da zaten bu doðal özelliðimizdir. Ama biz "Batý"lý olamayýz. Çünkü köklerimiz farklý, çünkü biz Ortadoðuluyuz, çünkü yaðan yaðmurlarýmýz, sararan baþaklarýmýz, esen rüzgarlarýmýz farklý. O halde nedir bu yapaylýk! Özellikle gençlerimizde bu topraklara ait olmayan ahlaki ve fiziki yapay kiþilikler meydana gelmiþ durumda. Her dönemin bir farklýlýðý var evet, ama bu kadar uçuk farklýlýklar insaný korkutuyor. Gençler, babalarýnýz size çok alaturka gelebilir ama rüzgarda savrulmamak, yaðmurda ýslanmamak için onlarýn kanatlarýnýn altýnda olmaktan kaçýnmayýn. Unutmayýn bugün dünün devamýdýr, siz de onlarýn bir devamýsýnýz. Hayat bir merdivense onlar sizden önceki basamaklardý. Biz Elma'yýz Batý ise Armut! Karýþtýrmayalým! Acaba ellerinde molotof taþýyan þu gençlerin kaç tanesi bunu ne amaçla, hangi mantýkla yaptýðýný biliyor mu? Veya da bilinçleri yerinde mi ki bu kadar gözleri kör, hisleri kapkara, kulaklarý saðýr olabiliyorlar! Terörün en büyük hammaddesi cahilliktir, o yüzden okullara saldýrýyorlar. kendi içlerinde elitist bir sýnýf yaratmýþlar geri kalanýnýn sadece koyun sürüsü olmasýný istiyorlar. Bugün Ortadoðu'da olan Arap baharýnýn kaynaðýnda otoriter rejimlere isyan yatarken, PKK'nýn istediði ise tam tersine stalinist, otoriter, baskýcý anlayýþý tesis etmektir. Daðdakilerin getireceði tek þey baský ve zulümdür demokrasi deðil. Demokrasiyi aydýnlar, düþünürler, bilim adamlarý getirebilir daðcýlar deðil! Dünya tarihinde bunun yüzlerce örneðini görebilirsiniz. Bugün beþikteki bebeðe acýmayan yarýn size merhamet gösterir mi? Bunlarý görün be kardeþim! KENDÝ ÇAPINI BÝLMEYEN BAÞKALRININ ÇAPINI ACABA NASIL ÖLÇER? Biri bu adama çok fýrýn ekmek yemen lazým derken herhalde yanlýþ anlamýþ olacak ki beynini kuru ekmekle doldurmuþ! Yazýk be kardeþim ülkemin böylesi bir Ana muhalefet lideri olmasýna! Bu ülke çok gelmiþ geçmiþ siyasetçi gördü ama bu kadar boþ bu kadar siyaset nizamýndan yoksun konuþan görmemiþtir. Biri gerçekten bu adama dur demeli, sus demeli. Saðlýcakla kalýn.

7 Ekim 2012 EĞiTiME DESTEK Sultanbeyli Belediyesi eğitime verdiği tam desteği sürdürmeye devam ediyor. Belediyenin ilgili kurumlarla yaptığı işbirliği neticesinde, son üç yılda toplam 16 okul ilçeye kazandırıldı. B elediye başkanı Hüseyin Keskin in, göreve geldiği günden itibaren, eğitim-öğretim konusu üzerinde titizlikle duran Sultanbeyli Belediyesi, bu alanda yaşanan sıkıntıların sona erdirilmesi için çeşitli çeşitli çalışmalar başlatmıştı. İlçe kaymakamlığı ve Milli eğitim Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen çalışmalarda, öncelikle sorunlar tespit edilmiş ardından da çözüm noktasında projeler üretilmişti. En önemli sıkıntıların başında yer alan eğitim dersliklerinin yetersizliği noktasında, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmeler sonucunda 3 yıl içerisinde ilçeye toplam 16 yeni okul kazandırılmış oldu. Anaokulu, İlköğretim, Endüstri Meslek Lisesi, İmam Hatip ve Sağlık Meslek Lisesi olarak şehrin ihtiyacına göre inşa edilen 16 okulun toplam derslik sayısı 410 oldu yılı içerisinde Esma Sultan ve Gülbahar Hatun Anaokulu minikler için hizmete alınırken, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım İlköğretim Okulları 92 derslik sayısı ile sınıflarda yaşanan öğrenci fazlalığının önüne kısmen geçmiş oldu. Sabiha Gökçen ve Sultanbeyli Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri sadece Sultanbeyli için değil İstanbul ve Türkiye için kalifiye ara eleman yetiştirmeye başladı. Sultanbeyli Lisesi de yine bu dönemde hizmete giren eğitim yuvası oldu yılında toplam 6 ilköğretim okulu 171 derslik ile Sultanbeylinin çocuklarına hizmet vermeye başladı. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, Mimar Sinan, Mecidiye, Hamidiye ve Adil Mahallesi İlköğretim okulları ile ilçede eğitim kalitesi arttı. Ayrıca Sultanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve açılışını Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer in yaptığı Gediktaş Anadolu Lisesi de bu yıl hizmete giren diğer okullar oldular. SBS 1001 EĞİTİM DESTEK PROJESİ İLE BAŞARIYA ULAŞTILAR Sultanbeyli Belediyesi nin eğitime verdiği destek, yeni okullarla sınırlı kalmadı. Sultanbeyli nin Eğitim ve Kültür Yılı nın en önemli projelerinden SBS 1001 Eğitim Destek Projesi de ilk meyvelerini verdi. Hem SBS ye giren öğrenci sayısında, hem de başarı yüzdesinde ciddi artış kaydedildi yılını Sultanbeyli de Eğitim ve Kültür Yılı ilan eden Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri sayısız kez bir araya gelerek, ilçenin il genelindeki başarı sıralaması ve mevcut durumunu masaya yatırmış, yapılması gerekenleri gözden geçirmişti. İlçenin eğitim kalitesini üst seviyelere çıkarmak, başarılı öğrencilere fırsatlar sunabilmek adına SBS 1001 Eğitim Destek Projesi hayata geçirildi. SBS de 300 ün üzerinde puan alan, ancak dershaneye gitmeyen ilköğretim 8. sınıf öğrencileri tespit edilerek 1001 öğrenci 4 ayrı dershanede ücretsiz eğitime başladı. Sonuç umut vadediyor Sultanbeyli de eğitimin kalitesini önemli ölçüde artırmak ve çıtayı yükseltmek adına ümit vadeden projenin 1001 öğrencisi, bir senelik çalışmanın ardından 9 Haziran günü Seviye Belirleme Sınavı na giren öğrenciler gösterdikleri başarı ile herkesi gururlandırdılar. Buna göre; aralığında puan alan öğrenci sayısı yüzde 100 den fazla artarken puan aralığında yüzde 75, arası ise yüzde 50 ye yakın bir artış sağlandı. Toplamda ise yüzde 75 oranında bir yükselme görüldü. Puanlardaki bu artışa paralel olarak sınava girişte de aynı başarı yakalandı yılında sınava giren öğrenci sayısı 5263 iken bu sayı 2012 de 5958 i buldu. Girmeyen öğrenci sayısı ise 864 ten 278 e düştü. SULTANBEYLİLİ GENÇLERE MÜJDE! Sultanbeyli nin en önemli gençlik projelerinden biri olan İstanbulensis Gençlik Merkezi Projesi, sunduğu imkanlar ve getirdiği yeniliklerle ilçe gençlerine yepyeni kapılar açacak. Adını Sultanbeyli nin simgesi İstanbulensis çiçeğinden alan Gençlik Merkezi nde reklamcılık, web tasarımı, girişimcilik gibi mesleki eğitimlerden drama atölyelerine, aile içi iletişim seminerlerinden sağlıklı beslenme ve spor aktivitelerine kadar geniş bir yelpazeye hitap eden sayısız faaliyetgerçekleştirilecek. Sultanbeylili çocuklar vesultanbeylili gençlerin yararlanacağı tam donanımlı İstanbulensis Gençlik Merkezi, 276 proje arasında başarılı olarak İstanbul Kalkınma Ajansı ndan 910 bin TL hibe almaya layık görüldü. ÖRNEK PROJE IŞIK BİZİZ Sultanbeyli Belediyesi, gençlere sağladığı fiziksel mekanlar ve eğitimlerin yanısıraonların meslek sahibi olup hayata atılmalarına da yardımcı oluyor. Bu çerçevede Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi nin ortaklaşa geliştirdiği Işık Biziz projesiyle, çocuklar mesleki eğitim alıp iş sahibi oldular. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje, Emniyet Müdürlüğü nün 18 yaş altı olup sokakta çalışan çocukları tespit etmesiyle başladı. Ardından meslek öğretmeni, rehber öğretmen, Esnaf Sanatkârlar Odası ndan bir temsilci ve Çocuk Büro Amirliği nden görevlilerle kurulan Proje ekibi, çocuklarla ve aileleriyle görüştü. Görüşmeler sonunda çocuklar, eğilim ve ihtiyaçlarına göre, hem iş sahibi oldu, hem yaptıkları işlerle ilgili eğitim almaya başladı. Işık Biziz Projesi ile çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi, bedensel, ruhsal ve fiziki gelişimleri için zararlı ortamlardan uzak tutulmaları, ahlaki değer yargılarının yükseltilmesi, sosyalleşmelerinin sağlanması, mesleki beceriler kazandırılarak ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri ve bu sayede kendilerine güven duyan bireyler olmaları sağlandı. Daha önce sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklardan şimdi kimi pastanede, gözlükçüde ya da eczanede, kimi mühendislik ya da mobilya firmalarında çalışıyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: Sultanbeyli nin sahip olduğu konum, bize ciddi sorumluluklar yüklüyor. Çevremizdeki hızlı gelişim sürecine hem fiziksel, hem de kültürel ve sosyal olarak uyum sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bir an önce temel sorunlarımızdan kurtulup ilçemizi hakettiği gelişmişlik seviyesine yükseltmeliyiz. SBS de başarı yakalayan öğrencilerimiz, ilçemizde eğitim seviyesinde başlayan yükselişin öncüleri oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bununla birlikte her eğitim döneminde yeni okullar eğitime başlıyor. Okul inşaatları ilçemizde sürekli artıyor. Sultanbeyli nin çıtayı her yıl biraz daha yükselteceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz elbette geldiğimiz bu nokta değil, daha ilerisidir. Hayalimiz, sorunsuz, yaşam kalitesi yüksek, kültürüyle, eğitimiyle gelecek vaadeden bir ilçede yaşamaktır.

8

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

MAVİ MARMARA HUKUKİ SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

MAVİ MARMARA HUKUKİ SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER MAVİ MARMARA HUKUKİ SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Gazze ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara, Sfendoni, Challenger

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

İKÇÜ'lü öğrencilerden polise destek DHA

İKÇÜ'lü öğrencilerden polise destek DHA 15.12.2016 Perşembe İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'lü öğrencilerden polise destek DHA İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları, İzmir Çevik

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri Değerli eğitimciler, Ö retmenin ve öğrenmenin en zevkli yolunu keşfedeceğiniz Morpa Kampüs e hoş geldiniz. Alan uzmanlar ta ra f n dan ha z r la nan Mor pa Kam püs le ge le nek sel e i tim uy gu la ma

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

CADDELER KAR VE BUZDAN TEMİZLENDİ

CADDELER KAR VE BUZDAN TEMİZLENDİ Sayfa 2 de Sayfa 5 te Sayfa 3 te SOHBET KONYA'NIN KURUCUSU KAZİMAĞA! Konyamızın renkli simalarından KURUCU KAZİMAĞA vefat etti. Ahmet YILDIZ DiYORUMki TAVIR EKMEĞİN HİKAYESİ MHP VEKİLLERİNE ÇAĞRI Ekmek

Detaylı

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Gazeteciler Günü Trafo da Kutlandı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bodrum da görev yapan gazetecilerle Trafo Bodrum

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni EVRİM

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni EVRİM ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 183 mart 2009 odtülüler bülteni EVRİM Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2009

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 TR22/13/SKMDP/0055 Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim Balıkesir İMKB Teknik ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ Milli İttifak milletvekili adayları basınla bir araya geldi. 7 haziran 2015 yılında yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ortak giren Saadet Partisi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı