Sürecin başlama ve bitiş koşulları,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1.1.7.3. Sürecin başlama ve bitiş koşulları,"

Transkript

1 SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİK ŞARTNAME TASLAĞI Hazırlayan Erkan Karaarslan ve Çalışma Arkadaşları Teknik Şartnamenin Aşamaları 1.1. Süreçlerin İdare nin talep ettiği standartlarda analiz edilerek modellenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması Süreçlerin tanımlanmasına ilişkin Mevcut Durum Modeli aşağıdaki çalışmalar yapılarak ortaya konulacaktır Süreç tanımlama çalışmaları kapsamında, mevcut süreçlerin çıkarılması sağlanacaktır. Bu çerçevede, müdürlüklerin ve rollerin yerine getirdikleri, sorumlu oldukları ve ilgili oldukları fonksiyonları, fonksiyonların girdi ve çıktılarını da içerecek şekilde temel (kurumun varlık nedenini oluşturan) süreçlerin bütünleşik bir şekilde modellenmesi sağlanacaktır Süreç modellemede ortaya çıkan veriler, süreç bazlı kontrol listelerine ve görev tanım formlarına dönüştürülecektir Süreçlere ilişkin risk yönergesi oluşturularak, risk haritalarının çıkarılması için alt süreçlerin risk puanları ortaya çıkarılacaktır Temel süreç, detay süreç ve alt süreçler, müdürlük kurumsal kodlarıyla birlikte kodlanacak ve işlem adımları bu kodlarla tanımlanacaktır Süreç performans göstergeleri, girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak belirlenecektir Birden fazla kurumu ilgilendiren süreçlerde kullanılması gereken kurumlar arası bilgi varlıklarının çıkarılması Her bir süreç analiz çalışmasında aşağıdaki standart bilgiler tanımlanarak Süreç Tanımlama Standardı oluşturulacaktır Süreç İsmi, Sürecin amacı ve hedef kitlesi, Sürecin başlama ve bitiş koşulları, Girdi ve çıktıları, Süreç kapsamındaki roller, aktiviteler ve iş kuralları Süreçlerin organizasyon seviyesinde sorumluları ve vekilleri)

2 Bu aşamanın temel çıktısı Mevcut Durum Model Raporu olup, süreçlerdeki performans göstergeleri, tıkanma noktaları, karar mekanizmaları ile personelin değişim açısından sosyolojik ve psikolojik yapılarını betimleyecektir İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve gerekiyorsa yeniden tasarlanması amacıyla, aşağıdaki çalışmalar yapılarak Hedef Model Raporunun ortaya konulması sağlanacaktır Süreçlerdeki darboğazlar, tıkanma noktaları ve eksikliklerin belirlenmesi mevzuatta tariflendiği şekilde ve vatandaş odaklı yapılması Yeniden oluşturulan model izlenebilir ve kişiden bağımsız olma çerçevesi dahilinde olmalıdır Mevzuatta var olan ama İdare tarafından bugüne kadar ihtiyaç olmamış süreçlerin tespit edilmesi ve bu süreçlerin çıkarılması Raporlama ve yönetim ihtiyacının geliştirilmesi Bilgi akış haritalarının oluşturulması Modellenen süreçlerin revize edilmesi veya yeniden tasarlanması Mevcut kurumsal yapının, problemlerin, yetersizliklerin belirlenmesi Süreçlere uygun organizasyonel yapı, iş/görev tanımlarının oluşturulması Yeni tasarlanan süreçler için gereken varlıkların (bilgi, bilişim altyapısı, insan kaynakları, taşınmaz, materyal) belirlenmesi Süreçlere ilişkin performans göstergelerinin ve ölçme sıklıklarının belirlenmesi Her süreçle ilgili bir rol sahibi tanımının yapılması Gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma.

3 Kurum portalında yayımlama Yüklenici belirlenen süreçleri takip eden birimler ile birebir görüşmeler yaparak verimlilik ölçümüne esas teşkil edecek bir rapor hazırlayacaktır. Rapor kapsamında, birim stratejik hedeflerine erişim yöntemleri yüklenici tarafından modellenecektir. Her bir iş süreci için, İş süreçleri ve/veya adımları Elektronik imza gerektiren işlemler Birim ve birey performans ölçüm yöntemleri Birim faaliyetlerine ilişkin hazırlanacak iş zeka raporları Birimin ihtiyaç duyacağı CBS görüntüleme katman profilleri, Birim temel bilgi edinme ve veri tarama yöntemleri detaylı olarak irdelenecektir. DPT tarafından yayımlanan Birlikte Çalışılabilirlik Esasları 2.0 dokümanında tanımlanan Mevcut Durum Model Raporu bu aşamada yönlendirici kabul edilecektir Bu aşamanın temel çıktısı Hedef Model Raporu olup, hedeflenen süreçlerin tasarımını, fonksiyonel özelliklerini, insan kaynakları yönetim mimarisini (roller, yetki-sorumluluklar), yeni performans sistemini, iç kontrol ve risk yönetimini, eğitim stratejilerini, halkla ilişkiler stratejilerini, bilgi yönetimi stratejilerini, yönetim bilgi sistemi mimarisini, envanter ihtiyacını, karar süreçleri mekanizmalarını, kalite sistemini, mevzuat değişiklik gereksinimlerini, güvenlik gereksinimlerini, fiziksel altyapı gereksinimleri ile performans, kalite, karar süreçleri ve süreçlerin standartlarını içerecektir Fark Analizi ve Geçiş Planlaması. Mevcut organizasyondan bilgiye dayalı organizasyona geçiş için stratejik planlama ve ilgili enformasyon teknolojisi, yasal çerçeve ile teknik gelişim altyapısının belirlenmesidir Yüklenici organizasyonel ilişkilerdeki dönüşüm adımlarının belirlemelidir.

4 Malzeme ve insan kapasitesini arttırma çalışmalarını yapmalıdır Eleman ve eğitim gereksinimlerini belirlenmeli ve bu konudaki çözümlerini sunmalıdır Fiziksel altyapı (ofis alanı, malzeme, vb.), yazılım, donanım gereksinimlerinin belirlemelidir Süreç ile ilgili süre, maliyet, vb. bilgiler hesaplanarak uygulamaya almadan önce süreç simülasyonu yapılmalıdır Belirlenen gereksinimler için bütçeleme yapılması ve alım stratejilerinin tanımlanmalıdır Bu gereksinimlere uyumluluk çalışmalarının gerçekleştirilmelidir Değişim hareketinin sosyolojik ve psikolojik etkilerinin belirlenmeli ve alternatif çözümler oluşturmalıdır Hedef Durum Raporu nda belirtilen tüm süreçleri gözden geçirmeli, doğrulamalıdır Hedef Durum Raporu nda belirtilen süreçlerde mevzuat bazlı bir işlem var ise o işlemle ilgili mevzuatı adresinde kısa yolunun belirtilmelidir. Hedef model tamamlandıktan sonra her süreçteki mevzuat linki referans alınarak aşağıdaki bilgiler çıkarılacaktır; Mevzuat Türü Mevzuat Adı ve No su Kanun KHK Yönetmelik Tüzük vs

5 Yasal düzenleme ihtiyacı; taslak mevzuatın hazırlanmasına katkı verilmesi, Bu aşamada temel olarak Organizasyonel Dönüşüm ve Eylem Planı, eleman ve eğitim ihtiyacı, eğitim müfredatı, Bilgi Teknolojileri Stratejik Planı, Yaygınlaştırma ve Operasyon Planları, fiziksel altyapı oluşturma, yenileme ve geliştirme gereksinimleri ile gerekiyorsa taslak mevzuatı içeren Sistem Gereksinim Belgesi (Raporu) oluşturulacaktır Gerçekleştirme sürecinin bundan sonraki aşamaları ISO 15288, ISO ve ISO/IEC 27002, TS ISO/IEC gibi standartlar temelinde yürütülecek, tedarik yönetimi, entegrasyon ve sürdürülebilirliğe özel önem verilecektir. BPMN 2 ve TEKAD: standartları 1.2. Süreçlerin İSYS ye aktarılmaya hazır hale getirilerek süreçlerin aktarılması aşamasında İdare nin talep ettiği desteğin verilmesi ve aktarım sonrasında kontrollerin yapılması İş süreçlerinin tamamının BPM yazılımına aktarılması yüklenici ve YBS firmasının birlikte çalışması ile yapılacaktır YBS üzerinde pilot uygulamaya alınacak süreç(ler) İdare ve YBS firması ile yüklenici beraber tespit edecektir. Yüklenici tespit edilen bu süreçlerin geçiş adımlarını planlayarak sürecin uygulamaya geçilmesinde YBS firması ile ortak çalışacaktır İSYS yazılımının herhangi bir iş sürecinin herhangi bir aşamasında; Süreç ile ilgili sorumluluğun hangi personel veya personellerde olduğu, Sürecin tamamlanması için konuya hangi personellerin müdahil olduğu, Sürece ilişkin hangi iş adımında ne kadar bekleme yaşandığı,

6 Biten ya da devam eden süreçlerde sürecin bitmesi gereken süreyle uyumlu olup olmadığı, vb. sorulara vermelidir. yüklenicinin yapacağı analiz çalışması cevap 1.3. İdare nin belirlediği Süreç Çalışma Grubu nun süreç analizi, iyileştirilmesi ve modellenmesi hususlarında Süreç Çalışma Grubu na ve idarenin belirlediği diğer personellerin mevzuat, stratejik yönetim, iç kontrol ve denetim hususlarında bilgi ve tecrübesinin arttırılması amacıyla bu şartnamedeki konular kapsamında eğitim verilmesidir Eğitim öncesi ve eğitim sonrası eğitime katılan personele, süreç yönetimi ile ilgili en az 10 soruluk test usulü bir sınav yapılacaktır. Söz konusu sınavda yapılan test karşılaştırıldığında katılımcıların ortalama puanı %30 un üzerinde artış göstermezse, eğitim farklı bir eğitici ile tekrarlanacaktır Yüklenici, her bir eğitim sonucunda katılımcılar tarafından cevaplandırılacak test cevaplarını baz alarak, personelin ne kadar başarısız olduğunu, başarısızlığın neden kaynaklandığını ve benzeri bilgileri içeren Eğitim Sonuç Raporu hazırlayacaktır Yüklenici, bu şartname kapsamında İdare nin belirleyeceği katılımcılara farklı zamanlarda yapacağı her bir eğitim sırasında kullanılan materyalleri ve eğitimlerin çalışma kitapçıklarını, aynı zamanda her bir eğitimle ilgili temel bilgileri içeren eğitim ders notlarını elektronik ortamda İdare ye sunacaktır Yüklenici vereceği eğitimde idarenin belirleyeceği konu başlıklarını ele alacaktır Süreç Çalışma Grubu Eğitimi Süreçlerin analiz edilmesi Süreçlerdeki her bir adımın risk puantajları Süreçlerin teknik analizlerinin yapılması Süreç iyileştirmelerinin nasıl yapılacağı Süreçlerin modellenmesinde kullanılacak yazılım Süreçler ve süreç adımlarının mevzuatla ilişkilendirilmesi hususunda eğitim Diğer Eğitimler

7 Yüklenici, verilen eğitimlerin her biri ile ilgili, eğitimin ardından bir adet pilot uygulama yapacaktır Eğitimler, Yüklenici tarafından İdare nin her bir eğitim için belirleyeceği kişilere verilecektir Yöneticilere Yönelik Farkındalık Eğitimi Prosedür Yönetimi Eğitimi Bu eğitim asgari iki saat sürmelidir Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştay Denetimi (3 Saat) İmza ve Onay Mercileri ile Yetki Devri Eğitimi (2 Saat) Stratejik Yönetimin Kurumsallaşması Eğitimi (3 Saaat) Muhasebe, Mali Raporlama ve Dönemsonu Uygulamaları Eğitimi (8 Saat) Ön Mali Kontrol Eğitimi (3 Saat) Belediye İhale Mevzuatı Eğitimi (12 Saat) Belediye Gelir Mevzuatı Eğitimi (6 Saat) Harcama Belgeleri Eğitimi (3 Saat)

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz.

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. KASIM 011 Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. Bu dokümana http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI BİLEŞEN NO: 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI STANDART-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında üst yönetim olumlu bakış açışı geliştirmeli,

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ Sürüm 2.0 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr 07 Temmuz 2008 DPT Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi koordinasyonunda hazırlanan

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ Sürüm 2.0 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Ekim 2007 DPT Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi koordinasyonunda hazırlanan bu

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Ağustos 2013 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2014-2015 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2014-2015 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2014-2015 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İçindekiler 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1. COSO Modeli... 1 1.1.1. COSO piramidi... 2 1.1.2. COSO küpü... 2 2. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

Yenimahalle Belediye Başkanlığı

Yenimahalle Belediye Başkanlığı EeeEK Yenimahalle Belediye Başkanlığı İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI UYGULAMA REHBERİ (-2011) eeee İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI UYGULAMA SÜRECİ 2 I. UYGULAMA ESASLARI İç kontrol standartları

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim Eylem Kod

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim Eylem Kod 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu Birim Eylem Kod İşbirliği Tamamlanma Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler veya Çalışma Çıktı/ Sonuç Açıklama No

Detaylı

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1.

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1. I- KONTROL ORTAMI Standart Kod KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi işleyişi yönetici

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı