ADLİ YAZIŞMA II HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADLİ YAZIŞMA II HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE"

Transkript

1 ADLİ YAZIŞMA II HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 9

2 IV. ADLİ YAZIŞMA TÜRLERİ Yukarıda, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde resmî yazışmalarda uygulanacak genel kurallar anlatıldı. Aşağıda ise, bazı adli yazışma türlerine örnekler verilecektir. A. Tutanaklar Tutanak politik ve idari kurullarda, ortaklık, dernek, toplantılar ve diğer kurullarda geçen görüşme aşamalarını ve kararları, yargılamada yapılan işlemleri, tarafların istemlerini ve diğer konuları kapsayan ve ilgililerin imzalarını taşıyan belgedir. Tutanak (zabıt, zabıtname), Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde, Meclis, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi ; İlgililerce imzalanmış bir durumu anlatan yazı olarak tanımlanmıştır. Bu kavramın, Politik ve idari kurullarda, ortaklık, dernek, toplantılar ve diğer kurullarda geçen görüşme aşamalarını ve kararları, yargılamada yapılan işlemleri, tarafların istemlerini ve diğer konuları kapsayan ve ilgililerin imzalarını taşıyan belge olarak tanımlanması mümkündür (Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara, 2012, Tutanak kelimesi). Kimi zaman, mevzuatta tutanağın düzenlenmesinde özel bir biçim aranmamıştır. Bu gibi durumlarda, tutanakta, konu açıkça belirtilir ve tutanağın altı ilgililer tarafından imzalanır ve çoğunlukla, bu tür yazının en üst kısmına TUTANAK ibaresi konulur. Tutanakların neleri içereceği ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin öngörüldüğü durumlarda ise kanunun aradığı hususların tutanakta yer alması gerekir. Örneğin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 154. maddesine göre, hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını, gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir. Taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir. Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın eki sayılır. Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat, hâkim, zabıt kâtibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsilcileri, ferî müdahil ve tercümanın ad ve soyadları, yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı, beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin beyanlar ve sulh müzakereleri ile sonucu, beyanda bulunana okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişi beyanı, duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti, tarafların sundukları belgelerin neler olduğu, tarafların soruşturmaya ilişkin istekleri ile diğer kanunların tutanağa yazılmasını emrettiği konular, ara kararları ve hükmün sonucu, karar veya hükmün açıklanma biçimi mutlaka tutanağa yazılır. Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın eki sayılır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa, bu durum bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından derhâl imzalanır (HMK, m. 155). Tutanağa imza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır, bunun hangi parmağa ait olduğu belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar, imza yerine mühür veya özel işaret kullanabilirler. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği nin 5. maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına göre ise, Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca fiziki olarak gönderilmez. -Teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları mahallinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise fiziki ortamda saklanır ve gerektiğinde fiziki olarak gönderilir. İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre de her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay da düşünce veren savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Ceza Muhakemesi Kanunu nda duruşma tutanağı bakımından benzeri hükümler vardır ve bu hükümler, askerî mahkemelerde de uygulanır (Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Ek Madde 1). Bu hükümlere göre, duruşma için tutanak tutulur (CMK m. 219). Tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Duruşmada yapılan işlemlerin teknik araçlarla kayda alınması hâlinde, bu kayıtlar vakit geçirilmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır. Duruşma tutanağının başlığında; duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı, oturum tarihleri, hâkimin, Cumhuriyet Savcısı nın ve zabıt kâtibinin adı ve soyadı belirtilir (m. 220). Bunun yanı sıra, duruşma tutanağında; a) Oturumlara katılan sanığın, müdafinin, katılanın, vekilinin, kanuni temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı, b) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar, c) Sanık açıklamaları, d) Tanık ifadeleri, e) Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları, f) Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar, g) İstemler, reddi hâlinde gerekçesi, h) Verilen kararlar, i) Hüküm yer alır (m. 221). İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre de her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay da düşünce veren savcının, tetkik hâkiminin ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir (m. 23). Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. Duruşmalara ait tutanaklarda, ayrıca, taraf ve vekillerinin iddia ve savunmaları ile duruşma safahatına ait kısa bir özet ve varsa ara kararları yazılır. Tutanaklar kâğıdın bir tarafına yazılır ve her sahife başına sıra numarası konulur (Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yön. m. 49). İcra ve İflas Daireleri de yaptıkları işlemler ile kendilerine yapılan talep ve beyanlar hakkında bir tutanak düzenlerler (İİK, m. 8; İcra ve İflas Kanunu Yön., m. 22). İcra ve İflas Dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır. Sözlü olarak yapılan taleplerin (örneğin, İİK, m. 58, I), itirazların (örneğin, İİK, m. 62, I) ve beyanların (örneğin, İİK, m. 89, II) altları ilgililer ve İcra Müdürü (veya Yardımcısı veya Kâtibi) tarafından imzalanır (İİK, m. 8, I; İcra ve İflas Kanunu Yön., m. 22, II). Bunlardan birinin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir. İcra tutanağına birbirini takip eden sayfa numaraları verilmesi ve gerekirse tutanağın sonuna eklenecek sayfalarla birlikte ilgili dosya içine konulması zorunludur (İcra ve İflas Kanunu Yön., m. 22). Tutanaklarda kazıntı ve silinti yapılmamalı, yanlış yazılan kısımlar çizildikten sonra doğrusu yazılmalıdır. İlamların ve ilam niteliğindeki belgelerin icrasına ilişkin işlemler, icra tutanağına tarih sırası ile düzenli olarak geçirilir (İcra ve İflas Kanunu Yön., m. 20). Bu tutanağın ilk sayfası takip talebini içerir. Bu sayfaya ilamın veya belgenin tarih ve numarası; hangi mahkeme veya makamdan verildiği; alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; yerleşim yerindeki adresi, vergi kimlik numarası; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı; alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi (yerleşim yeri göstermezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır) ve hükmün veya belgenin özeti; bir terekeye karşı açılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların adı ve soyadı; yerleşim yerindeki adresleri; alacağın veya talep olunan teminatın cins ve Türk parası ile tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği geçirilir. İlamsız takibe ilişkin bütün işlemler, icra tutanağına tarih sırası ile kaydedilir. Bu tutanağın ilk sayfasını teşkil eden takip talebinde birinci fıkrada yazılı hususlara ek olarak, talep senede dayanıyorsa senedin tarih ve özeti ve senet yoksa borcun sebebi de gösterilir (İcra ve İflas Kanunu Yön., m. 20). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Tutanaklara ilişkin olarak mevzuatımızda öngörülmüş bulunan düzenlemeler bunlardan ibaret değildir. Burada değinilen tutanak örnekleri dışında da birçok tutanak çeşidi vardır (örneğin, keşif tutanağı, tespit tutanağı, otopsi tutanağı, ölüm tutanağı, haciz tutanağı gibi). ÖRNEKLER- T.C. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TENSİP ZAPTI DOSYA NO :.../... HAKİM : KÂTİP : SANIK : SUÇ : SUÇ TARİHİ :.../.../... Hazırlık Bürosu'nun...tarih ve...sayılı iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edilmekle incelendi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 1-Sanık...'in nüfus ve sabıka kaydının UYAP sisteminden dosyaya celbine, 2-Sanık...'in sosyal ve ekonomik durumunun tespit edilmesi için ilgili kolluk birimine müzekkere yazılmasına, 3-Sanık...'in savunmasını almak için... Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına, 4- Müşteki... şikayet ve delillerinin tespit edilmesi için... Mahkemesine talimat yazılmasına, 5-Suçtan zarar görme ihtimaline binaen...'ne iddianame ekli, duruşma gün ve saatini bildirir CMK 235 maddesine göre meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, Duruşmanın bu nedenle... günü saat...'a bırakılmasına karar verildi..../.../... Kâtip (Sicil numarası) Hâkim (Sicil numarası) X T. C. ANKARA 51. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO : 2011/.. Esas CELSE NO : 2 CELSE TARİHİ :.././.. HÂKİM KÂTİP : (Adı Soyadı), (Sicil numarası) : (Adı Soyadı), (Sicil numarası) Belirli gün ve saatte duruşma açıldı. Davacı vekili Av. V ile davalı vekili Av. H. geldi. Açık yargılamaya devam olundu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesine yazılan müzekkere cevabının geldiği görüldü. Davacı vekilinin vermiş bulunduğu 23/10/2011 tarihli dilekçesi okundu. Davalı vekilinin bugünkü tarihli dilekçesini ve eklerini ibraz etti. Dilekçenin ve eklerinin birer örneği davacı vekiline verildi. Davalı vekili dilekçeyi incelemek ve gerekirse cevap vermek üzere mehil istedi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 1. Davalı vekiline 15 günlük kesin mehil verilmesine, 2. Bu nedenle, duruşmanın./ /., saat e bırakılmasına karar verildi. Kâtip (Sicil numarası) Hâkim (Sicil numarası) X T.C.... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TALİMAT NO : 2010/... KEŞİF ZAPTI HÂKİM : KÂTİP :... Asliye Ceza Mahkemesinin.../.../2010 Tarih ve 2010/... Esas sayılı talimatı gereğince tayin edilen gün ve saatte... Müdürlüğü tarafından.../.../2009 tarihinde sanıklar...,... ve... ele geçirilen kaçak eşyaların duruşma salonunda hazır edildiği görüldü. Keşif mahallinde teknik bilirkişinin hazır oldukları görüldü. Teknik Bilirkişi huzura alındı, kimliğinin tespitine geçildi. TEKNİK BİLİRKİŞİ BEYANINDA: Alkollü içkileri gördüm....'den ele geçirilen 7 adet şarap... üretilmiştir. Üzerinde.. şarabı yazan şişenin üzerinde üretim izni görünmüyor. Kaçak olarak değerlendirmek gerekir. 'dan ele geçirilen 2 adet viski ve 2 adet rakıda üretim izni vardır. 'tan ele geçirilen 1 adet viski, şarap ve votka üzerinde üretim izni yoktur. Kaçak niteliktedir. Fotoğraflarını çektim. Süre verildiği takdirde ayrıntılı raporumu ibraz edeceğim dedi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Keşif mahallinde yapılacak başka bir işlem kalmadığından açık keşfe son verildi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Bilirkişiye raporunu sunması için 10 günlük süre verilmesine 2-Bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisine karşılık olmak üzere. TL ücret takdirine, Dair, tutulan keşif zaptının hep birlikte okunarak imza altına alınmasına karar verildi. / /. Hâkim Kâtip Teknik Bilirkişi X T.C....İcra Dairesi Örnek No : 19 Dosya No :... H A C İ Z T U T A N A Ğ I Alacaklının ve varsa vekilinin veya... temsilcisinin adı ve soyadı :... Borçlunun ve varsa vekilinin veya... temsilcisinin adı ve soyadı :... Haczin hangi gün ve saatte ve nerede... ve kimin huzurunda yapıldığı :... Alacağın miktarı :... Haciz edilen mallar ve takdir edilen... kıymetler :.... Lira. Kuruş Adet Cinsi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 TOPLAM Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı,... mesleği ve adresi :... Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı :... Yeni alacaklıların iştirak ve bu yüzden ilave suretiyle yapılan yeni hacizler :... Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları:... Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin-... deki adresi kendisine takdir edilen ücreti,... edilmemişse sebebi :... Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği,... sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar :... İcra Müdürü Alacaklı veya Vekili Borçlu veya Vekili Yediemin Mühür ve İmza veya Temsilcisi veya Temsilcisi B. Belgeler ve Makbuzlar Adli yazışma örneği olarak birçok belge ve makbuzdan söz etmek de mümkündür. Bunlardan bazıları aşağıda örnek olarak verilmiştir. 1. Yetki Belgesi Örnekleri Alacaklı A ya TL borçlu bulunan B nin mütevaffa babası C den intikal eden taşınmazlarının namına tescili için yetkili mahkemede dava açmak üzere alacaklı A vekili Av. V ye İİK m. 94 gereğince yetki verilmiştir.././.. İcra Müdürü Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 X A ve B vekili Av. V ye, TL ödemeye borçlu C işbu borcundan dolayı yapılmakta olan icra takibi sırasında müteveffa borçlu C nin varislerini tespit ve takibin varisler adına tevcihi için alacaklı vekili V ye yetkili mahkemeden veraset ilamı alabilmesi için İİK m. 94 uyarınca yetki verilmiştir. /./.. İcra Müdürü 2. İcrada İtiraz Belgesi Örneği T.C....İcra Dairesi Örnek No : 18* Dosya No :... İTİRAZ BELGESİ 1 Borçlu ve varsa vekilinin adı ve soyadı:... 2 İtirazın niteliği ve tarihi : İşbu belge İcra ve İflas Kanunu nun 62, 176 a maddeleri gereğince...verilmiştir. (İİK m. 62/son, 176/ a, son).../.../... Belgeyi alan İmza İcra Memuru Mühür ve İmza Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 3. Makbuz (Alındı Belgesi) Örneği Makbuz (alındı belgesi), teslim edilen bir para veya malın alındığına ilişkin bir belgedir. Genellikle teslim alınan şeyin ne olduğunu, kimin tarafından (kim adına) teslim edildiğini, tesellüm edenin adını soyadını ve imzasını içerir. Borçlu A dan borcuna karşılık olarak (on bin) TL yi teslim aldım. 02/02/2012 Teslim alan (İmzası) X T.C....İcra Dairesi Örnek No : 16* Dosya No :... KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU Esas defter No :... Makbuz No :... Teslim edenin adı, soyadı... Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter numarası :... Teslim alınan şeyin Takdir edilen kıymeti Cinsi ve niteliği Miktarı Lira Kuruş Yukarda cins ve miktarı yazılı...kalem ayniyat alınmıştır..../.../... Teslim edenin adı, soyadı İcra Müdürü veya Yrd. Adı, soyadı, Mühür ve İmza Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 C. Raporlar 1. Bilirkişi Raporu Örneği MAHKEMESİNE BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYA E. NO. : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA KONUSU : BİLİRKİŞİDEN İSTENEN : DAVACININ İDDİALARI : DAVALININ SAVUNMASI : İNCELEME VE GÖRÜŞÜMÜZ : SONUÇ : 2. İflas İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplantısına Sunduğu Rapor Örneği Bilirkişi (İmzası) İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA GİRİŞ (MÜFLİS, İFLAS İDARESİ) : İFLAS SAFAHATI : İFLAS İDARESİNİN FAALİYETLERİ : MÜFLİSİN BORÇLARI : SIRA CETVELİ : Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 MÜFLİSİN AKTİFİ : DAVALARIN VE İCRA TAKİPLERİNİN DURUMU : DİĞER HUSUSLAR : TOPLANTIDAN İSTENİLEN KARARLAR : SONUÇ : İflas idaresi Müzekkere ve Talimatlar Genel olarak, bir yargı organının, bir usuli işlemi yapması için diğer bir yargı organına yazdığı yazıya talimat ; hakkında usuli işlem yapılacak unsuru yargısal makama sevke muktedir makama yazılan yazıya talimat mahiyetinde müzekkere ; yargı organının yazdığı ve talimat veya talimat mahiyetinde müzekkere niteliğinde bulunmayan her türlü yazıya ise müzekkere denilmektedir. Genel olarak, bir yargı organının, bir usuli işlemi yapması için diğer bir yargı organına yazdığı yazıya talimat ; hakkında usuli işlem yapılacak unsuru yargısal makama sevke muktedir makama yazılan yazıya talimat mahiyetinde müzekkere ; yargı organının yazdığı ve talimat veya talimat mahiyetinde müzekkere niteliğinde bulunmayan her türlü yazıya ise müzekkere denilmektedir (Yılmaz, s. 130). Aşağıda, bu mahiyette olan adli yazışma örneklerine birkaç örnek verilecektir. ÖRNEKLER- TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE, Davacı A vekili tarafından davalılar B aleyhlerine açılan tazminat davasının mahkememizde yapılan duruşmasında: Müdürlüğünüzde kayıtlı bulunan plaka sayılı aracın olay tarihi./ /. itibariyle kimler üzerine kayıtlı bulunduğunun duruşmanın bırakıldığı././. tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur../ /. Hâkim X Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 İHZAR MÜZEKKERESİ (Tanıklar İçin) Tanığın adı ve soyadı :... Yerleşim yeri ve işyeri adresi :... İhzar kararını veren mahkeme :... Dosya numarası :... Çağrıldığı davanın davacısı :... veya sanığı :... Suçun türü :... İhzar kararı verilmesi nedeni :... Duruşma günü.../.../... Saat :... dır. Ceza Muhakemesi Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca zorla getirilmesine karar verilen yukarıda kimliği yazılı... nın duruşma için belirlenen günde ihzarı için müzekkeredir..../.../... Kâtip Hâkim Mühür ve İmza X T.C... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: Esas ALACAKLI : BORÇLU : BORÇ MİKTARI : Yukarıda ismi yazılı borçlunun işbu borcu sebebiyle almakta olduğu maaş ve ücretlerin 1/4 ünün borç bitimine kadar haczine karar verilmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Karar gereğince borçlunun alacağı ilk maaş ve ücretlerden başlamak üzere haciz tatbiki ile yapılacak icra tevkifatlarının Müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi, aksine hareket edenler hakkında İİK. 356 ve 357 maddelerinin uygulanacağının bildirilmesi ve sonucundan müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. T.C.... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya No :.../ X EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERPOL DAİRE BAŞKANLIĞINA ANKARA İcra Müdür Mühürde Sahtecilik ve 5683 Sayılı Yasa ya Muhalefet suçundan sanık... hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; Gönderilecek ekler ile aşağıda açık kimliği yazılı sanığın nüfus ve sabıka kaydının çıkartılarak duruşmanın atılı bulunduğu.../.../... tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur..../.../... Kâtip Hâkim SANIK: EKLER: 1- İddianame 2- Pasaport Fotokopisi 3- Parmak İzi Formu 4- Resim Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi politik ve idari kurullarda, ortaklık, dernek, toplantılar ve diğer kurullarda geçen görüşme aşamalarını ve kararları, yargılamada yapılan işlemleri, tarafların istemlerini ve diğer konuları kapsayan ve ilgililerin imzalarını taşıyan belgedir? a) Belge b) Makbuz c) Müzekkere d) Talimat e) Tutanak 2. Bir yargı organının, bir usuli işlemi yapması için diğer bir yargı organına yazdığı yazıya ne ad verilir? a) Belge b) Makbuz c) Müzekkere d) Talimat e) Tutanak 3. Hukuk Mahkemesinde hazırlanacak duruşma tutanağında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Hakimin imzası b) Zabıt kâtibinin imzası c) Duruşmanın saati d) Duruşmaya katılan taraf vekillerinin ismi e) Duruşmada yer alan izleyicilerin ismi 4. Aşağıdaklerden hangisi bir yargı organının, hakkında usuli işlem yapılacak unsuru yargısal makama sevke muktedir makama yazılan yazıya verilen isimdir? a) Belge b) Makbuz c) Talimat d) Talimat mahiyetinde müzekkere e) Müzekkere Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 5. Aşağıdakilerden hangisi ilgililerce imzalanmış bir durumu anlatan yazıdır? a) Belge b) Tutanak c) Makbuz d) Alındı belgesi e) Müzekkere sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 154. maddesine göre, hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını kimin aracılığıyla tutanağa kaydettirir? a) Zabıt kâtibi b) Yazı işleri müdürünün c) İlgilinin d) Mübaşirin e) Avukatın 7. İcra tutanaklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İcra ve iflas daireleri de yaptıkları işlemler ile kendilerine yapılan talep ve beyanlar hakkında bir tutanak düzenlerler. b) Tutanaklarda kazıntı ve silinti yapılmamalı, yanlış yazılan kısımlar çizildikten sonra doğrusu yazılmalıdır. c) İcra ve İflas Dairelerinin sadece red kararları gerekçeli olarak tutanaklara yazılır. d) İcra tutanağına birbirini takip eden sayfa numaraları verilmesi gerekir. e) İcra tutanağının gerekirse tutanağın sonuna eklenecek sayfalarla birlikte ilgili dosya içine konulması zorunludur. 8. Aşağıdakilerden hangisi bilirkişi raporunda bulunması gereken hususlardan biri değildir? a) Bilirkişiden istenen husus b) Davalının savunması c) Davacının iddiaları d) Bilirkişiyi görevlendiren hâkimin imzası e) Sonuç Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre, tutanağa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın eki sayılır. b) Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa, bu durum bir tutanakla tespit olunur. c) Tutanak, sadece hâkim tarafından imzalanır. d) Tutanağa imza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır, bunun hangi parmağa ait olduğu belirtilir. e) Taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir. 10. Aşağıdakilerden hangisi İflas İdaresinin ikinci alacaklılar toplantısına sunduğu raporda bulunması gereken hususlardan biri değildir? a) İflas safahatı b) Mülisin borçları c) Sıra cetveli d) İcra takiplerinin durumu e) İFLAS DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN imzası Cevap Anahtarı 1.E; 2.D; 3.E; 4.D; 5.B; 6.B; 7.C; 8. D; 9.C; 10.E; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK KAYNAKLAR Hakan PEKCANITEZ/Muhammet ÖZEKES/Oğuz ATALAY, Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2011 Baki KURU/Ramazan ARSLAN/Ejder YILMAZ, Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2011 Ejder YILMAZ, Adli Yazı ve Yazışma Usulleri, 3.B., Ankara 2010 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KISIM

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KISIM İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca icra ve iflâs daireleri

Detaylı

YÖNETMELİK İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28620 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî

Detaylı

DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 7 VI. ANAYASA YARGISINA İLİŞKİN DİLEKÇELER Dar ve teknik anlamda Anayasa yargısından ise, kanunların ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28344 CEZALARIN ERTELENMESĐ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6352 Kabul Tarihi: 2/7/2012

Resmî Gazete Sayı : 28344 CEZALARIN ERTELENMESĐ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6352 Kabul Tarihi: 2/7/2012 5 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28344 KANUN YARGI HĐZMETLERĐNĐN ETKĐNLEŞTĐRĐLMESĐ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA ĐŞLENEN SUÇLARA ĐLĐŞKĐN DAVA VE CEZALARIN

Detaylı

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma Hazırlayan: Av. Hüseyin Sarı İstanbul 09.02.2012 2004 sayılı 19.06.1932 tarihli İcra ve İflas Kanunumuz yayınlandığı günden bu

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5,

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 1041 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı: 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 1694 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri

Detaylı

Uşak Muhakemat Müdürlüğü

Uşak Muhakemat Müdürlüğü Uşak Muhakemat Müdürlüğü (1) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Ek 24 üncü madde hükümlerine göre görevleri;

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi konferansın

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ ÜCRETSİZDİR 1 Ayrıntılı Bilgi İçin - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma Bürolarına, - Vergi İletişim Merkezi 444 0 189

Detaylı

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT Avukatlığın Mahiyeti Madde 1. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik: 2/5/2001-4667/1 m.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından

Detaylı

DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 4 I. GENEL OLARAK Sözlük anlamıyla dilekçe, bir dileği bildirmek için resmî yerlere sunulan, imzalı

Detaylı

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması 1. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme Dava dilekçesi görevli ve yetkili yargı yerine verildiğinde, dilekçeler, vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının

Detaylı

Bolu Defterdarlığı. Muhakemat Müdürlüğü. İşlem Yönergesi

Bolu Defterdarlığı. Muhakemat Müdürlüğü. İşlem Yönergesi Bolu Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 BOLU MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar, Muhakemat Müdürlüğü Teşkilatı, Misyon ve Vizyonu Tanımlar Madde 1-

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER Hüseyin DEMİR İzmir İcra ve İflas Müdürü Av. Erdem DEMİR 2012 1 6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı