Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July ISSN : Elazig-Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey"

Transkript

1 ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN : nesa.com Elazg-Tkey BULANIK MANTIK İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM: TİP-2 BULANIK MANTIK ÖZET Blanık mantık sstemlede, kelmelen faklı nsanla çn faklı anlamlaının olması, blgnn aynı göüşte olmayan zman gbndan alınması, blanık mantık sstemle haekete geçen ölçümlen güültülü olması gb nedenleden dolayı belszlkle vadı. B makalede, blanık mantığın yen b açılımı olan ve belszlkle modelleyp etksn azaltan tp-2 blanık mantık ve tp-2 blanık küme şlemlene genel b bakış snlmşt. Amaç, tp- 2 blanık mantık teok konlaını, tanımlamalaı ve yapılan çalışmalaı vglamaktadı. Anahta Kelmele: Tp- Blanık Mantık, Tp-2 Blanık Mantık, Tp-2 Blanık Küme, Belszlk A NEW APPROACH FOR FUZZY LOGIC: TYPE-2 FUZZY LOGIC ABSTRACT Fzzy logc system have an ncetanty becase of ods mean dffeent thngs to dffeent people, data obtaned fom epets ho don t all agee, measements that actvate the FLS ae copted by nose. In ths pape, e pesent a svey of opeatons on type-2 fzzy set and type-2 fzzy logc hch s a ne defnton of fzzy logc, model and mnmze the effect of ncetanty. The man focs of ths pape s on the theoetcal topcs, th descptons of hat they ae, and hat has been accomplshed. Keyods: Type- Fzzy Logc, Type-2 Fzzy Logc, Type-2 Fzzy Set, Uncetanty

2 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H.. GİRİŞ (INTRODUCTION) Tp-2 blanık küme kavamı, lk olaak klask (tp-) blanık kümelen b zantısı olaak snlmşt. Tp-2 blanık kümele, b blanık küme çn tam b üyelk fonksyonnn bellenemedğ dmlada oldkça kllanışlıdı; dolayısıyla, b kümele, belszlklen üstesnden gelmede çok etknd. Ancak üçüncü boytndan dolayı çzmn zolaşması, hesaplamalaın daha kamaşık olması gb nedenleden tp-2 blanık kümele anlamak tp- blanık kümele anlamaktan daha zod. B zolklaa ağmen tp-2 blanık kümele; tahmn (TSK/çelk bant sıcaklığı), kümeleme (blanık c otalamala algotması), kontol (entege gelştme platfom, oansal kontol, Bck DC-DC dönüştüücüle, obot ftbol oynlaı, sıvı sevyes, otonom haeketl obotla, doğsal olmayan sstemlen adaptf kontolü), ve tabanlaı, kaa veme, sağlık (klnk tanı, ayııcı tanı), Hdden Makov modelle (ses tanıma), model sınıflandıma, sn ağlaı, kalte kontol (ses hopalöle), kablosz letşm (kablosz sensöle) vb. alanlada yglanmıştı [, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2 ve 22]. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) B makalede tp-2 blanık mantığın daha y kavanmasını sağlayacak tp-2 üyelk fonksyon (type-2 membeshp fncton), kncl üyelk fonksyon (seconday membeshp fncton), bncl üyelk (pmay membeshp), knc deece (seconday gade), Belszlğn Ayakz (Footpnt of Uncetanty, FOU), gömülü (embedded) küme kavamlaı ve tp-2 blanık küme şlemle snlmşt. Amaç tp-2 blanık mantık kllanılaak yapılacak çalışmalaa ışık ttmaktı. 3. TİP-2 ÜYELİK FONKSİYONLARI (TYPE-2 MEMBERSHIP FUNCTION) Blanık mantık sstemlede üyelk fonksyonlaı, gş ve çıkışlala lşkl olaak kallaın vasayım (antecedent) ve sonç (conseqent) kısımlaında ye alı. Blanık kümele tanımlayan üyelk fonksyonlaı tp- ve tp-2 olmak üzee kye ayılabl. Belszlğ daha y fade edeblme gücü olan tp-2 blanık mantık çn tanımlanan üyelk fonksyonlaı, klask blanık mantık olaak blnen tp- üyelk fonksyonlaından yola çıkılaak ncelenecekt. Tek değşkenl A tp- blanık kümes A (, A ()) () olaak göstel. Tüm le çn tp- üyelk fonksyon, A () 0 le aasında olmalıdı. Tp- üyelk fonksyon k boytld. Üyelk fonksyonndak dlsel etketlen seçm sebestt. Öneğn Şekl de sıcaklık çn beş tane dlsel etket tanımlanmıştı (Negatf Büyük, Negatf Ota, Sıfıa Yakın, Poztf Ota, Poztf Büyük). Ayıca üçgen şeklnde üyelk fonksyonlaı kllanılmıştı. Üyelk fonksyonlaını çzeken üçgenlen mekezlenn neede olacağı, taban genşlklenn ne kada olacağı, ne kada üst üste bnecekle gb kaala önemld. Tp-2 blanık küme ve üyelk fonksyonlaının belszlğ modelleme özellğnden dolayı b kaalaın çoğna htyaç dylmamaktadı [23, 24, 25 ve 26]. 542

3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Şekl. Tp- üyelk fonksyonlaı (Fge. (Type- membeshp fnctons)) Elemanlaın üyelğ 0 veya olaak bellenemedğnde tp- blanık kümele kllanılı. Benze şeklde koşlla çok blanıksa yan üyelk deecesn [0, ] aasında bellemede poblem yaşanıyosa, tp-2 blanık kümele kllanılı. (B fk lk kez 975 yılında Zadeh taafından le süülmüştü) [27]. Ancak b göüş tp-2 kümele kllanmak çn olağanüstü blanık koşllaa sahp olnması geektğ anlamında değld. Eğe belszlğn tam değe bellenemyosa (üyelk deeces net olaak bellenemyosa), tp- yene tp-2 blanık kümele kllanmak daha doğ olacaktı. B şeklde düşünüldüğünde, belszlğ sonl tpte b blanık kümenn temsl edemeyeceğ söylenebl. B dmda, belszlğ tamamen göstemek çn tp- blanık kümesn kllanma htyacı dyl. Ancak patkte b mümkün değld. B yüzden bazı sonl tp blanık kümele kllanılı. Şekl 2 (a) dak tp- üyelk fonksyon üçgenn solndan ve sağından çeştl mktalada noktalaı kaydıılaak blanıklaştıılmış olsn. Şekl 2 (b) ye bakılısa de dkey çzgnn blanık kısımla kesştğ noktalada üyelk fonksyon bden fazla değe almıştı. B değele aynı ağılığa sahp olmak zonda değld ve b noktalaa b genlk dağılımı yglanabl. B bütün çn yapılısa tp-2 blanık kümele tanımlayan üç boytl üyelk fonksyon yan tp-2 üyelk fonksyon elde edl. Şekl 2. a) Tp- üyelk fonksyon (b) Blanıklaştıılmış tp- üyelk fonksyon c) FOU(Belszlğn Ayak İz) (Fge 2. (a) Type- membeshp fncton (b) Bled type- membeshp fncton c) FOU) 543

4 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. B tp-2 blanık kümes le göstel ve, J [0,] olmak üzee tp-2 üyelk fonksyon (, ) şeklnde tanımlanı, yan ((,), (,)), J [0,] 0 (,) (2) olaak fade edl. ayıca (,)/(,) J [0, ] (3) J şeklnde de göstelebl [28]. Denklem (3) dek ve nn bleşmn göste. Önek : Şekl 3 ayık ve çn (, ) göste. Bada ={,2,3,4,5} U={0,0.2,0.4,0.6,0.8,} J={0,0.2,0.4} J2={0,0.2,0.4,0.6,0.8} J3={0.6,0.8} J4=J2 J5=J d. B değele (, ) 0 A oldğ dmla çn velmşt. He dkey çzg (,) çftne kaşılık gelen (, ) değen temsl ede. A Şekl 3. Önek b ayık tp-2 üyelk fonksyon (Fge 3. Eample of a type-2 membeshp fncton) Denklem (2) dek J [0, ] sınılaması tp- üyelk fonksyonndak 0 A () le aynıdı. Yan blanıklaştıma olmazsa A () ve 0 A () şatıyla tp-2 üyelk fonksyon tp- üyelk fonksyonna ndgenebl. Tanım : n he değende ( ), ve (, ) eksenle (, ) ın dkey paçasıdı. (, ) ın dkey paçası kncl üyelk fonksyon olaak adlandıılı. (, ) ( ) f ()/ ' [0, ], J 544 J 0 f '() (4) Tp- blanık küme olan kncl üyelk fonksyon, kncl küme olaak da göstelebl. B göüşe dayanaak tp-2 blanık küme tüm kncl kümelen bleşm olaak (, ()) (5)

5 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. veya ()/ şekllende de tanımlanabl [29]. J f ()/ J [0,] (6) Tanım 2: İkncl üyelk fonksyonnn domen n bncl üyelğ olaak adlandıılı. Denklem (6) da çn [0, ] de n bncl üyelğ J d. Tanım 3: İkncl üyelk fonksyonnn genlğ knc deece (sevye) olaak adlandıılı. Denklem (6) da f ( ), denklem (2) de (, ) (, J ) knc deeced. Eğe ve J ayılısa, denklem (6) nın sağ taafı J J f ()/ = N J f( ()/ = M k f ( k )/ k... MN k f N ( Nk )/ Nk N (7) olaak yazılabl. B denklemde, N değee ve he b değe de M değee ayılmıştı. Eğe ayıma şlemnde k la eştse M =M 2 =...=M N M ol. İkncl üyelk fonksyonlaını tanımlamada çok sayıda seçenek vadı. Genelde kncl üyelk fonksyonnn sm le tp-2 üyelk fonksyonnn sm blkte kllanılı. Öneğn kncl üyelk fonksyon Gassan se (, ) A Gassan tp-2 üyelk fonksyon olaak söylen. Ayıca tp- blanık kümele / F ()/ veya / F ( ) şeklnde tp-2 blanık kümele olaak da göstelebl. / F ( ) n anlamı, knc deece= oldğnda kncl üyelk fonksyonnn domennde ( F ( ) bncl üyelğnde) sadece b değee sahp olmasıdı. Önek 2: Şekl 3 den göüldüğü gb = de kncl üyelk fonksyon a/0+b/0.2+c/0.4, bncl üyelk değele =0,0.2,0.4 ve knc deecele sıasıyla a,b,c d. Önek 3: çn f (), J [0, ] se kncl üyelk fonksyon aalıklı (nteval) kümed [30 ve 3]. Aalıklı kncl üyelk fonksyonlaı n bncl üyelğndek belszlğ yansıtı. Aalıklı kümele alan aalığıyla [l,] veya [c-s,c+s] şeklnde fade edl. l sol btş noktası c=(l+)/2 sağ btş noktası s=(-l)/2 545

6 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Tanım 4: Tp-2 blanık kümenn he kncl üyelk fonksyonnn, değene eşt sadece b tane knc deeces oldğ faz edlse, temel (pncpal) üyelk fonksyon tüm b noktalaın bleşm olaak kabl edl. pncpal( ) /, f () (8) Aalıklı kncl üyelk fonksyonlaı çn temel üyelk fonksyon se, bncl üyelklen ota noktalaının bleşm olaak tanımlanabl. Tanım 5: tp-2 blanık kümesnn bncl üyelğndek belszlk, Belszlğn Ayakz (Footpnt of Uncetanty, FOU) olaak adlandıdığımız sınılı b bölgeden olşmşt. FOU, tüm bncl üyelklen bleşmd. FOU ( ) (9) J FOU çok kllanışlıdı, çünkü FOU sadece tp-2 üyelk fonksyonna özgü doğal belszlklee dkkat çekmez aynı zamanda tp-2 üyelk fonksyonnn tüm knc deecele çn çok ygn tanımlama olanağı sağla. Önek 4: Şekl 4 dek taalı bölge b FOU öneğd. Taalı FOU bölges aalıklı tp-2 blanık kümey ( A (, )) göstemekted. Ayıca şekl 4 k noktada bncl ve kncl üyelk fonksyonlaını da göstemekted. Şekl 4. (a) Tp-2 blanık kümes çn FOU (taalı bölge), J ve J 2 bncl üyelkle le A ( ) ve A ( 2 ) kncl üyelk fonksyonlaının ve 2 noktalaında göstem (b) Aalıklı küme olan kncl üyelk fonksyonlaı (Fge 4. (a) FOU fo a type-2 fzzy set, The pmay membeshps, J and J 2 and the assocated seconday membeshp fnctons A ( ) and A ( 2 ) ae shon at the to ponts ve 2 (b) The seconday membeshp fnctons ae nteval sets) Şekl 5 te şekl n belsz vesyon göülmekted. 546

7 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Şekl 5. Şekl dek üyelk fonksyonlaı çn FOU la (Fge 5. FOUs fo the Fge membeshp fnctons) Tanım 6: tp-2 blanık kümesnn, gömülü (ç çe gmş) kümele olaak adlandıacağımız e tp-2 blanık kümelenn bleşmnden (toplanaak b aaya getlmesnden) olştğ düşünülebl. Bada tp-2 blanık küme f ( )/ e U [0, ] olaak fade edl. e J (0), n he değende sadece b tane bncl üyelğe ( ) sahpt. f ( ) knc deece ve J d. e üyelk fonksyonnn çzm üç boytl kıvımlı b düzleme benze. Şekl 6 da aalıklı tp-2 kümes çn ç çe gmş tp-2 kümes önek göstelmşt. Şekl 6. Tp-2 blanık kümes çnde gömülü tp- küme öneğ (nce aalıklı çzg) (Fge 6. Eample of an embedded type- set (thck dashed lne) n a type-2 fzzy set) ve f ( Ayık ve U çn, ),f e 2 N ç çe gmş tp-2 kümes N elemanlıdı J,J,..., J den (, 2,..., N ) olaak 2 ( çemekted. N ),...,f N ( N ) knc deecelene sahp b eleman e f ( )/ J U [0, ] () 547

8 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. çne yeleştlmş N e kümes M e nn toplamıdı. Önek 5: Şekl 7, şekl 6 da göstelen tp-2 üyelk fonksyon çn 450 ç çe gmş tp-2 kümeden k tanesn göstemekted. Ayık ve U çn, ç çe gmş tp- kümes A Ae / J U [0,] (2) olaak fade edl. Ae kümes denklem (0) dak e kümesnn tüm bncl üyelklenn bleşmd ve çok sayıda A e vadı. e Şekl 7. Şekl 3 de göstelen tp-2 üyelk fonksyonlaı le lşkl ç çe gmş tp-2 kümele öneğ (Fge 7. Eample of an embedded type-2 sets, each assocated th the type-2 membeshp fncton depcted n Fge 3) Ayık ve U çn, ç çe gmş tp- kümes A e, J,J,, J n he bnden N elemana sahpt (, 2,, N ). 2 N N Ae / J U [0,] (3) e A kümes denklem () dek e kümesnn tüm bncl üyelklenn bleşmd ve N M Ae nn toplamı kadadı. Önek 6: Şekl 7 de göstelen k ç çe gmş tp-2 kümenn, tp- kümelele bleştlmş şekl 0/+0.4/2+0.8/3+0.8/4+0.4/5 ve 0.2/+0.8/2+0.6/3+0.2/4+0.2/5 d. Tanım 7: FOU, üst ve alt üyelk fonksyonlaı olaak adlandıılan fonksyonlala da tanımlanabl. Üst ve alt üyelk fonksyonlaı tp-2 blanık kümesnn FOU sının sınılaı olan k tane tp- üyelk fonksyond. Üst üyelk fonksyon FOU ( ) nın üst sınııdı ve çn ( ) şeklnde göstel. Alt üyelk fonksyon FOU (A ) nın alt sınııdı ve A çn ( ) şeklnde göstel. 548

9 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. () FOU ( ) ve () FOU(A) (4) İknc üyelk fonksyonnn alanı [0,] aasında olması geektğnden üst ve alt üyelk fonksyonlaı he zaman vadı. Denklem (9) dan FOU ( ) J ve FOU ( ) J ol. J ve J J n üst ve alt sınılaını göste. Bndan dolayı ( ) J ve ( ) J d. Denklem (6), alt ve üst üyelk fonksyonlaı le çn (,) ()/ J f ()/ f ()/ [ (), ()] (5) şeklnde fade edlebl. İkncl üyelk fonksyonlaı aalıklı küme se denklem (5), J / / (), ()] (6) [ olaak göstel. Tp-2 üyelk fonksyonlaı çn dlsel etketle, alt ve üst üyelk fonksyonlaından faydalanılaak fade edl. Şekl 8 de göstelen elemanında tp- dm ncelendğnde, dmnda b belszlk yokt. Çünkü n b değe sadece F 4 =Medm Postve (Poztf Ota) blanık kümesnde değe almıştı. Ancak elemanı, F 5 =Vey Postve (Poztf Büyük) ve F 4 =Medm Postve (Poztf Ota) kümelenn ksnde de değe aldığından elemanında dm faklıdı. Konşma sıasında b dm fade edlken, F 5 n b kada üyes F 4 ün b kada üyesd denlemez. Bnn yene hangsnn daha fazla üyes se o üyelk fonksyonyla söylen. Velen P tane blanık küme çn; L() ag ma F [ F ('), F ('),, F (')] 'd. (7) 2 P Şekl 8. Tp- blanık kümele çn dlsel etketle (Fge 8. Lngstc label fo type- fzzy sets) 549

10 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Aynı şeklde şekl 9 da velen elemanında tp-2 dm ncelendğnde, dmnda yne b son yokt, dlsel etket velebl. k blanık kümenn de üyesd ve b şeklde tanımlamak zod. Tanımlama çn şöyle b yaklaşım zlenmşt: Şekl 9. Tp-2 blanık kümele çn dlsel etketle (Fge 9. Lngstc label fo type- fzzy sets) (,) F ve (, ) 4 F tp-2 üyelk fonksyonlaının FOU laı 5 sıasıyla FOU(F 4 ) ve FOU(F 5 ) şeklnde tanımlanı. F 4 ve F ve 5 F F 5 5 n üst ve alt fonksyonlaıdı. 550 F F 4 4 ün, dkey çzgsnn, F 4 ün FOU sı le kesştğ kısım nceleneek f ' () [ ( ), ( )] lşks klsa knc deece üyelk F 4 F 4 cg fonksyonnn ağılık mekez f (F '' 4) le göstel[32]. Aynı şeklde cg f (F cg '' 5) de bln ve f (F cg '' 4) ve f (F '' 5) kaşılaştıılı. Eğe cg f (F cg '' 4) > f (F '' 5) se F 4 ün, değlse F 5 n üyesd den. Velen P tane tp-2 blanık kümes çn; cg cg (L ) ag ma [f (F ),f (F ),,f (F ' ' 2 ' P) d. (8) F 4. TİP-2 BULANIK KÜMELER ÜZERİNDE İŞLEMLER (OPERATIONS ON TYPE-2 FUZZY SETS) Üyelk fonksyonlaı F (y) ve (y) F le tanımlı F 2 ve F 2 tp- blanık kümele le mamm t-nom ve mnmm t-nom kllanaak yapılan bleşm, kesşm ve tümleyen şlemle, F (y)/ y (9) y Y F F2 (y)/ y (20) y Y F 2 F F (y) ma[ F (y), (y)] y Y (2) 2 F2 F F (y) mn[ F (y), (y)] y Y (22) 2 F2 (y) (y) y Y (23) F F (y) (y) y Y (24) F 2 F 2 cg

11 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. şeklnde fade edl [33, 34 ve 35]. Cebsel çapma da, dğe b t-nom şlemd. Genellkle blanık kümelen mühendslk yglamalaında ve lojkte kllanılı. F F (y) F (y) (y) y Y (25) 2 F2 Genşleme İlkes: Zadeh n Genşleme İlkes tp-2 blanık kümelen bleşm, kesşm ve tümleyen hesabında kllanılan b aaçtı [36]. A, A 2,..., A sıasıyla, 2,..., de tp- blanık kümele ve B (f A,A 2,...,A ) olsn. Zadeh n Genşleme İlkesne göe: B (y) sp (,..., ) 0 f (y) mn{ f f A ( ),..., (y) Ø A ( )} d. (26) y f (,, ) oldğndan, (y ) kümesn göste. f noktalaının,, Denklem (26) yı elde etmek çn önce y f (,, ) çn,, ) değele sona da A ( ),, A ( ) ve mn{ A ( ),, A ( )} ( (,, değele blnmalıdı. Eğe ) den olşan bden fazla küme y (f,,) y sağlasa, b posedü dğele çn de tekalanı ve B (y ) çn mnmalaın en büyüğü seçl. Zadeh n Genşleme İlkele mnmm t-nom ve mamm t-conom kllanaak tanımlanmıştı. f (A,, A) y blmak çn çapma, toplama şlemle kllanılmamaktadı. Bnn yene doğdan denklem (26) dan çıkaılan, bleşm çn mamm şlem ve mnmm çn de genel t-nom ( ) kllanılı. f (A,, A)... ( = ( A 2 2 ( ) f(,, A ) (27) 4.. Genel Tp-2 Blanık Kümele Üzende İşlemle Genel tp-2 blanık kümelen teok ve cebsel şlemle çn ve B tp-2 blanık kümele, ()/ [ f ()/ ] J [0,] (28) J B ()/ [ g ()/ ] J B J şeklnde tanımlanabl. [0,] (29) 4... Teok İşlemle Bada ve B tp-2 blanık kümelenn bleşm, kesşm ve tümleyen fomülle velecekt. Tp-2 Blanık Kümelenn Bleşm ve B tp-2 blanık kümelenn bleşm, ve B kümelenden faklı b tp-2 blanık kümed. 55

12 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. B (,v) ()/ h (v)/ v B B v (30) v J [0,] v v J [0,] h (v)/ v f ()/, g ()/ (), () B J J (3) () ve ( ) tp- blanık kümeled., kncl üyelk B fonksyonnn t-conom fonksyond. t-conom fonksyon olmasının neden, denklem (2) den de göüldüğü gb k tane tp- blanık kümenn bleşmnn üyelk fonksyonnn t-conom a eşt olmasıdı. Denklem (27) den, f ()/, g()/ f () g ()/ (, ) (32) J J J J ve denklem (30), (32) den; olaak bln. B (v)/ v v v J [0,] h f () g ()/( ) (33) J Denklemdek mnmm veya çapmayı, se bleşmn göste. Denklem (33), J J J nn B f () J J şeklnde fade edlebl. g()/ v ( ) B () (34) Denklem (34) de v ve katılma (jon) şlemn göste. Tp-2 Blanık Kümelen Kesşm ve B tp-2 blanık kümelenn kesşm ve B kümelenden faklı b tp-2 blanık kümed. B (, v) ()/ B B (35) ( A B B () denklem ) olaak bln. Denklem (36), B f () J J B f () J J denklem le benze şeklde g ()/( ) (36) g ()/ v ( ) Π B () (37) şeklnde fade edlebl. Denklem (37) de v ve Π blşma şlemn göste. 552

13 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Tp-2 Blanık Kümesnn Tümleyen tp-2 blanık kümesnn tümleyen, kümesnden faklı b tp-2 blanık kümed. (, v) ()/ Denklem (23) ve (27) den, (38) () J f ()/( ) () (39) olaak bln. olmszlk (negaton) şlemn göste. Önek 3-: () 0.5 / / 0. ve 0.3 / / 0. B () 8 olsn. Denklem (34) den ( B ( ) =( 0.5 / / 0. ) ( 0.3 / / 0. 8) B ) 0.5 = =0.3/ / / /0.8 =ma{0.3,0.3}/0.4+ma{0.5,0.7}/0.8 =0.3/ / Denklem (37) den ( Π B ( ) =( 0.5 / / 0. ) Π( 0.3 / / 0. 8) B ) 0.5 = =0.3/0+0.5/0+0.3/0.+0.7/ =ma{0.3,0.5}/0+ma{0.3,0.7}/0. =0.5/0+0.7/0. Denklem (39) dan ( ) () =0.5/(-0)+0.7/(-0.)=0.5/+0.7/0.9 olaak bln Cebsel İşlemle Çapma ve toplama gb cebsel şlemle genşleme lkesnden faydalanılaak tanımlanmıştı. Toplama İşlem F ve G blanık kümelenn toplamı, F U f()/ U W G g()/ W F G [f() (g )]/( ) (40) olaak fade edl. t-nom mnmm veya çapmayı göste. 553

14 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Çapma İşlem F ve G blanık kümelenn çapımlaı, F G [f() g ()]/( ) (4) U W olaak fade edl. göste. t-nom mnmm veya çapmayı 4.2. Aalıklı Tp-2 blanık Kümele Üzende İşlemle Aalıklı tp-2 blanık kümele, şlemlenn kolay olması nedenyle tp-2 blanık kümeleden daha çok kllanılıla Teok İşlemle Bada aalıklı tp-2 blanık kümele çn katılma ve blşma şlemle velecekt. Tp-2 Blanık Kümele İçn Katılma (Jon) İşlem F ve G [ l f,f ], [ lg,g ] aalığında tanımlı k aalıklı tp- blanık küme olsn. F ve G aasındak katılma şlem, J [l f,f ] ve J [l g, g] olaak beltlse, F G= J /( ) (42) J şeklnde fade edl. n=k se: F F 2... F k = q [( l l 2 l ),( 2 k k / q (43) )] n=k+ se: F F 2... F k+ =(F F 2... F k ) F k+ = q [( l l 2 l ),( 2 k k / q )] [ l k, k ] / = g [( l l 2 l k ) l k,( 2 ) k k / g ] = g [( l l 2 l k l k ),( 2 k k )] / g d. (44) Tp-2 Blanık Kümele İçn Blşma (Meet) İşlem F ve G aasındak blşma şlem J [l f,f ] ve J [l g,g ] olaak tanımlanısa t-nom çapma şlem kllanılaak, FΠG= ( )/() (45) J J şeklnde fade edlebl. 554

15 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H Cebsel İşlemle Aalıklı tp-2 blanık kümelen cebsel şlemle çn toplama ve çapma şlemle ncelenecekt. Toplama İşlem F, [ l f,f ] ve G, [ lg,g ] aalığında tanımlı k aalıklı tp- blanık küme olsn. Denklem (5) kllanılaak F ve G nn cebsel toplamı F G /( ) (46) olaak bln. Çapma İşlem [l f,f ] [l g,g ] Denklem (45) çapma şlem çn de geçeld. 5. SONUÇ (CONCLUSION) Genel ve aalıklı tp-2 blanık kümele üzende dünya çapında bçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam edlmekted. Tp- blanık mantık kllanılaak yapılan çalışmala, tp-2 blanık mantık kllanılaak da yapılmaya çalışılmaktadı. Ayıca Zadeh n kelmelele şlem (Comptng Wth Wods) modeln geçekleştmek çn de aalıklı tp-2 blanık mantık sstemle kllanılmıştı. B makale çalışmasında, tp-2 blanık mantık ve tp-2 blanık kümele le makalele üzende genş b lteatü taaması yapılmıştı. Özellkle, tp-2 blanık küme şlemle tp- blanık kümele le blkte detaylı olaak anlatılaak b konnn önem vglanmıştı. KAYNAKLAR (REFERENCES). Mendel, J.M., (2007). Advances n type-2 fzzy sets and systems, Infomaton Scences, 77, pp: W, K.C., (996). Fzzy Inteval Contol of Moble Robots, Comptes Elect. Eng., vol:22, pp: John, R.I., Innocent, P. R. and Banes, M. R., (Jly 997). Type-2 Fzzy Sets and Neo-Fzzy Clsteng o Radogaphc Tba Images, n Poc. of Sth Int l. Conf. on Fzzy Systems, pp: , Bacelona, Span. 4. Chanea, J.L., Gnaatne, M., and Altschaeffl, A.G., (987) An Applcaton of Type-2 Sets to Decson Makng n Engneeng, n Analyss of Fzzy Infomaton, vol. II: Atfcal Intellgence and Decson Systems (J. Bezdek, Ed.), CRC, Boca Raton, FL. 5. Chang, D.A., Cho, L.-R. and Hsen, N.-C., (Nov. 997). Fzzy Infomaton n Etended Fzzy Relatonal Databases, Fzzy Sets and Systems, vol:92, pp: Code, R.S., (990). Pedctng the Mackey-Glass Tme Sees Wth Cascade-Coelaton Leanng, n Poc. Connectonst Models Smme School, Canege Mellon Unv., pp: Cybenko, G., (989). Appomaton by Spepostons of a Sgmodal Fncton, Mathematcs of Contol, Sgnals, and Systems. 8. Mozos, G.C. and Mendel, J.M., (997). A Sngla-Vale-QR Decomposton Based Method fo Tanng Fzzy Logc Systems n Uncetan Envonments, J. of Intellgent and Fzzy Systems, vol:5, pp:

16 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. 9. Mozos, G.C. and Mendel, J.M., (996). Desgnng Fzzy Logc Systems fo Uncetan Envonments Usng a Sngla-Vale-QR Decomposton Method, Poc. of the Ffth IEEE Int l. Conf. On Fzzy Systems, Ne Oleans, LA. 0. Blt, M., (2004). Tp-2 blanık mantık sstemlen benzetm çn yazılım gelştme. Yüksek Lsans Tez. Elazığ: Fıat Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü.. Wang, L.., (997). A Cose n Fzzy Systems and Contol. Pentce-Hall, NJ, USA. 2. Passno K.M. and Ykovch, S., (998). Fzzy Contol. Addson- Wesley, USA. 3. Agüeo, J.R. and Vagas, A., (2007). Calclatng fncton of nteval type-2 fzzy nmbes fo falt cent analyss, IEEE Tans. on Fzzy Systems, vol. 5, pp Astdllo, L., Castllo, O., Agla, L.T., and Matnez, R., (2007). Hybd contol fo an atonomos heeled moble obot nde petbed toqes, n Fondatons of Fzzy Logc and Soft Comptng (P. Meln et al, Eds.), Poc. of IFSA 2007, Cancn, Meco, Spnge-Velag, Beln, Hedelbeg, pp Cao, J., L, H., L, P., and Bon, D., (2008). Adaptve Fzzy Logc Contolle fo Vehcle Actve Sspensons th Inteval Type-2 Fzzy Membeshp Fnctons, Poc. IEEE FUZZ Confeence, Pape # FS0029, Hong Kong, Chna. 6. Castllo, O. and Meln, P., (2004). Adaptve Nose Cancellaton Usng Type-2 Fzzy Logc and Neal Netoks, Poc. IEEE FUZZ Confeence, Bdapest, Hngay. 7. Castllo, O., Hesca, G., and Valdez, F., (2005). Evoltonay Comptng fo Optmzng Type-2 Fzzy Systems n Intellgent Contol of Non-Lnea Dynamc Plants, Poc. Noth Amecan Fzzy Info. Pocessng Socety (NAFIPS), pp , Ann Abo, MI. 8. Casto, J.R., Castllo, O., Meln, P., Rodígez-Díaz, A., and Matnez, L.G., (2008). Intellgent Contol Usng an Inteval Type-2 Fzzy Neal Netok th a Hybd Leanng Algothm, Poc. IEEE FUZZ Confeence, Pape # FS0224, Hong Kong, Chna. 9. Gpta, R.K., Paeek, U., and Ka, I.N., (2007). Soft Comptaton of Tbne Inlet Tempeate of Gas Tbne Poe Plant Usng Type-2 Fzzy Logc Systems, Poc. IEEE FUZZ Confeence, pp , London, UK. 20. Hagas, H., (2004). A Heachcal Type-2 Fzzy Logc Contol Achtecte fo Atonomos Moble Robots, IEEE Tansactons on Fzzy Systems, vol. 2 No. 4, pp Ln, P.-Z., Hs, C.-F., and Lee, T.-T., (2005). Type-2 Fzzy Logc Contolle Desgn fo Bck DC-DC Convetes, Poc. IEEE FUZZ Confeence, pp , Reno, NV. 22. L, Z., Zhang, Y., and Wang, Y., (2007). A type-2 fzzy stchng contol system fo bped obots, IEEE Tans. on Systems, Man and Cybenetcs, vol. 37, pp Mzmoto, M. and Tanaka, K., (976). Some Popetes of Fzzy Sets of Type-2, Infomaton and Contol, vol:3, pp: John, R.I. and Mendel, J.M., (2002). Type-2 Fzzy Sets Made Smple, IEEE Tans. on Fzzy Systems, vol:0, no:2, pp: Kl, G.J. and Folge, T.A., (988). Fzzy Sets, Uncetanty, and Infomaton, Pentce Hall, Engleood Clffs, NJ. 26. Dbos, D. and Pade, H., (980). Fzzy Sets and Systems: Theoy and Applcatons, Academc Pess, NY. 27. Mendel, J.M., (200) Uncetan Rle-Based Fzzy Logc Systems: Intodcton and Ne Dectons. Pentce-Hall, NJ, USA. 556

17 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. 28. Castllo, O. and Meln, P., (2008). Type-2 Fzzy Logc Theoy and Applcatons, Spnge-Velag, Beln. 29. Kank, N.N. and Mendel, J.M., (200). Opeatons on Type-2 Fzzy Sets, On Fzzy Sets and Systems, 22, pp: Hsdal, E., (98). The IF-THEN ELSE Statement and Inteval- Vales Fzzy Sets of Hghe Type, Int l. J. Man-Machne Stdes, vol:5, pp: Bstnce, H. and Bllo, P., (2000). Mathematcal Analyss of Inteval-valed Fzzy Relatons: Applcaton to Appomate Reasonng, Fzzy Sets and Systems, vol:3, pp: Kank, N.N. and Mendel, J.M., (200). Centod of a Type-2 Fzzy Set, Infomaton Scences, 32, pp: Kafman, A. and Gpta, M.M., (99). Intodcton to Fzzy Atmetc: Theoy Applcatons, Van Nostand Renhold, NY. 34. Dbos, D. and Pade, H., (978). Opeatons on Fzzy Nmbes, Int. J. Systems Scence, vol. 9, pp: Mzmoto, M. and Tanaka, K., (98). Fzzy Sets of Type-2 Unde Algebac Podct and Algebac Sm, Fzzy Sets and Systems, vol:5, pp: Yage, R.R., (986). A Chaactezaton of the Fzzy Etenson Pncple, J. Fzzy Sets and Systems, vol:8, pp:

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ ĞLK MEKEZİ VE LN TLET MMENTİ 1 1. ĞLK MEKEZİ (CENTD) ğılık meke paalel kuvvetleen otaa çıkan geometk kavamı. Yalnıca paalel kuvvetle ağılık meke vaı. ğılık meke fksel csmn vea paçacıkla sstemnn tüm ağılığının

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Ü ç ş ç ç Ğ ş Ü Ş Ü «ç Ğ Ç ğ Ö ş ş ç ç Ğ Ğ ş ç Ö Ç«Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ç ğ ç ç Ğ Ö ç Ö Ğ Ç ş ç ğ ş Ğ Ş ç ç Ö Ü ş Ş Ü Ü ş ğ ğ ç ç ç ğ ğ ş ş ğ ş Ğ ğ Ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ü ş ğ ğ ş ş ç ğ Ğ ğ ç ğ Ğ ş ş ç ş ğ ş Ü ç Ğ ş ğ ğ

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Ğ Ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç çğ ç ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4.. Mekez Eğlm Ölçüle 4... Atmetk Otalama 4... Ağılıklı Atmetk Otalama 4... Geometk Otalama 4..4. Hamok Otalama 4..5 Kuadatk Otalama 4..6. Medya 4..7. Katlle 4..8. Decle ve

Detaylı

Yaklaşık Düşünme Teorisi

Yaklaşık Düşünme Teorisi Yaklaşık Düşünme Teorisi Zadeh tarafından 1979 yılında öne sürülmüştür. Kesin bilinmeyen veya belirsiz bilgiye dayalı işlemlerde etkili sonuçlar vermektedir. Genellikle bir f fonksiyonu ile x ve y değişkeni

Detaylı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s. 597-603, 2016 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA-DA çevc çn tasaımı Fauk Yalçın * ÖZ 13.07.2016 Gelş/Receved, 25.08.2016 Kabul/Accepted do: 10.16984/saufenblde.47764

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s.455-468 AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Üal H. ÖZDEN 6 ÖZET Çalışmada, AB ye

Detaylı

Katı Yakıtlı Buhar Kazanında Yakma Fanının Bulanık Mantık Denetleyici ile Kontrolü

Katı Yakıtlı Buhar Kazanında Yakma Fanının Bulanık Mantık Denetleyici ile Kontrolü KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 52 KSU Jornal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Katı Yakıtlı Bhar Kaanında Yakma Fanının Blanık Mantık Denetleyici ile Kontrolü Hasan Rıa ÖZÇALIK 1, Ali

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

Şekil 3.9 Hopfield ağının yapısı (Ağırlık sayıları siyah nöron sayıları kırmızı ile gösterilmiştir)

Şekil 3.9 Hopfield ağının yapısı (Ağırlık sayıları siyah nöron sayıları kırmızı ile gösterilmiştir) Ger dönüşümlü Recrrent ağlar Ger dönüşümlü ağların temel özellğ; ağın grşne yglanan verler, şlendkten sonra blnan çıktıları tekrar ağa yönlendrmes yan ger beslemel olmasıdır. Ger dönüşümlü ağlar, tam ger

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Alamouti Uzay-Zaman Kodlu ve Kuvvetlendir-Aktar Röleli Çeşitlemelerin OFDM İşaretleri için Başarım Karşılaştırması

Alamouti Uzay-Zaman Kodlu ve Kuvvetlendir-Aktar Röleli Çeşitlemelerin OFDM İşaretleri için Başarım Karşılaştırması Kelms Fen ve Müendslk Degs / Kelms Scence nd Engneeng Jounl (), 47-54, Kelms Scence nd Engneeng Jounl Jounl ome pge: www.fbd.kelms.edu.t Aştım Mkles Almout Uzy-Zmn Kodlu ve Kuvvetlend-Akt Rölel Çeştlemelen

Detaylı

Matris İşlemleri Uygulaması

Matris İşlemleri Uygulaması Matris İşlemleri Uygulaması Uygulama Konusu Uygulama 3x3 boyutlu matrislerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri üzerinedir. Toplama İşlemi AA = aa iiii mmmmmm ve BB = bb iiii mmmmmm aynı tipte iki matris

Detaylı

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ P A M U K K A L E Ü N İ V E R İ T E İ M Ü H E N D İ L İ K F A K Ü L T E İ P A M U K K A L E U N I V E R I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ İ J O U

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 3(1) (2007) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 3(1) (2007) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 3(1) (2007) Available online at www.e-lse.org Fuzzy and Adaptive Neural Fuzzy Control of Compound Pendulum Angle Ahmet Küçüker 1,Mustafa Rüzgar 1 1 Sakarya University,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ĞÜ Ğ Ü ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ç ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ğ Ü «Ç Ç ç Ğ Ü Ğ Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ ğ Üç Ü Ç Üç Ç ç Ç Ç ç Ç ç Ü Ç ç Ç Ç Ç ç Ç Ü Ü Ü Ğ ğ Ç Ü Ü Ü ç ç ç Ü Ç

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ ÖZEL EGE LİSESİ ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: ATAHAN ÖZDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: DEFNE

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

Veride etiket bilgisi yok Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Neden gereklidir?

Veride etiket bilgisi yok Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Neden gereklidir? MEH535 Örünü Tanıma 7. Kümeleme (Cluserng) Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elekronk ve Haberleşme Mühendslğ Bölümü web: hp://akademkpersonel.kocael.edu.r/kemalg/ E-posa: kemalg@kocael.edu.r Verde eke blgs yok Denemsz

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

Lisans. Ayrık Matematik Tanıtlama. Kaba Kuvvet Yöntemi. Konular. Temel Kurallar

Lisans. Ayrık Matematik Tanıtlama. Kaba Kuvvet Yöntemi. Konular. Temel Kurallar Lisans Ayrık Matematik Tanıtlama H. Turgut Uyar Ayşegül Gençata Yayımlı Emre Harmancı 001-013 You are free: to Share to copy, distribute and transmit the work to Remix to adapt the work c 001-013 T. Uyar,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

KLİMA SİSTEM KONTROLÜNÜN BULANIK MANTIK İLE MODELLEMESİ

KLİMA SİSTEM KONTROLÜNÜN BULANIK MANTIK İLE MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 353-358

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

Ş Ü Ç Ş Ğ Ğ ÇĞ Ç Ü Ğ Ğ Ç Ğ Ş Ş Ğ Ç Ğ Ğ Ç Ğ Ö Ö Ö Ğ Ü Ç Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ö Ğ Ş Ç Ö Ö Ö Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ç Ö « Ç Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ö Ş Ş Ş Ö Ü Ç Ş Ş Ç Ç Ğ Ğ Ğ Ş Ş «Ç Ö Ü Ü Ü Ç Ç Ü Ü Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ö Ğ Ş

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 2

LYS MATEMATİK DENEME - 2 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011301 (1-7) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011301 (1-7)

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş OK. Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği. Programı : Sistem Dinamiği ve Kontrol

YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş OK. Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği. Programı : Sistem Dinamiği ve Kontrol İSTABUL TEKİK ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİAMİK MATRİS KOTROL VE GEELLEŞTİRİLMİŞ ÖGÖRÜLÜ KOTROL ALGORİTMALARII KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSAS TEZİ Savaş OK Anablm Dalı : Makna Mühendslğ Programı

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

İ ö ş ö ü ş ş üç ü ğ ç ş ş

İ ö ş ö ü ş ş üç ü ğ ç ş ş İ Ç Ü ş ö üğü ş ö üğü Ü ü ü öğ ü ç Ğ ş ü ü ü Ö Ü ğ ç ç ş ş ğ Ğ İ ç ç ğ ö ü ş ş ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü ç ü ş ü ğ ç ş ü ü ü ü ç ş ş ö ş Ö Ö ğ ş ö ü ç Ü ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ Ü İ

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model Internatonal Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 19 Heteroen Araç Flolu Zaman Pencerel Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemler: Matematksel Model Suna ÇETİN, Cevrye

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı