ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU"

Transkript

1 ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU SIRA Sayılı Kanuna Göre Silah Ruhsatları Yönetmeliğin 8.9 Mad Sayılı Kanuna Göre Yivsiz Tüfek Ruhsatı 3 Umuma Açık Yerler 29 Sayılı Kanun 4 Ġl Merkezinde Gelen Silah Ruhsat Tebligatları ve Yazıları Ġl Merkezinde Gelen Patlayıcı Mad. Depo Denetim Yazıları Teb. Dilekçe,Doktor Raporu (Heyet Raporu) Nüfus Cüzdanın Aslı ve Fotokopisi, 4 Adet Fotoğraf Yarım Kapaklı Dosya ve Yaptığı iģ ile ilgili Belgeler Dilekçe, Doktor Raporu, iki adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanın Aslı ve Fotokopisi, 1 Adet yarım Kapaklı Dosya Belediye BaĢkanlığına iģyeri açmak için müracaata bulunan kiģilere açılacak yerin genel güvenlik ve asayiģ yönünden yazılan yazıya 7 gün içinde cevap verilir SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) Normal ġartlarda 7 Gün Ancak Yazı Yazılması gereken durumlar olduğunda 1 Ay. Normal ġartlarda 7 Gün Ancak Yazı Yazılması gereken durumlar olduğunda 1 Ay. En geç 7 gün Ġçinde En geç 1 Gün Ġçinde En Geç 1 Gün Ġçinde sürede tamamlanmamamsı durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Faik KILINÇ Ġsim : Unvan : Polis Memuru Unvan : Adres : Ġlçe Emniyet Müdürlüğü-ERDEK Adres : Tel : Telefon : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta ERDEK POLĠS MERKEZĠ AMĠRLĠĞĠ

2 HĠZMET STANDARTI TABLOSU SIRA SÜRESĠ 1 YeĢilkart AraĢtırması Tapu, nüfus, banka kayıtları 2 Gün 2 Kayıp Müracaatı Nüfus Cüzdanı 30 Dakika 3 Buluntu Müracaatı Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi 20 Damika 4 Silah Ruhsat ĠĢlemleri Dakika Kimlik Bildirme ĠĢlemleri (Tebligat) Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı, Kimlik Bildirim Formu 3 Gün 6 Askerlik ĠĢlemleri Nüfus Cüzdanı 2 Gün 7 ġikayet - - sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine baģvurunuz Ġlk Müracaat Yeri : Polis Mr.Amirliği 2. Müracaat Yeri : Polis Mr.Amirliği Ġsim : Pınar ARSLAN Ġsim : Ersin ATICI Adres : Pol.Mer. Amirliği-ERDEK Adres : Pol.Mer.Amirliği Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : ERDEK GÜVENLĠK BÜRO AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDARDI TABLOSU

3 SIRA Siyasi Partiler Dilekçe, Karar Defteri Fotokopisi, Üyelere ait ikametgah, Sabıka Kaydı, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 30 gün Güvenlik SoruĢturması Güvenlik SoruĢturması Formu 1 gün Yabancıların Ġkameti Ġkamet Tezkeresi 7 gün 4 6 VatandaĢlık ĠĢlemleri Ġkamet Tezkeresi, Ġkametgah Ġlmuhaberi, Ġlgili Formların doldurulması Toplumsal Olaylar (Kapalı-Açık) Dilekçe, Kimlik Fotokopisi, Düzenleme Kurulu Siyasi Amaçlı Tiyatro-Konser Dilekçe, AfiĢ Örneği, Yer Tahsis Onayı, Katılımcıların Kimlik Fotokopileri, Bilet Örneği 30 gün 2 gün 2 gün sürede tamamlanmamamsı durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Uğur ALICI Ġsim : Unvan : Polis Memuru Unvan : Adres : Ġlçe Emniyet Müdürlüğü-ERDEK Adres : Tel : Telefon : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : SIRA VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER, YAPILAN İŞLEM HİZMETİN TAMAMALAMA SÜRESİ

4 2 SÜRÜCÜ BELGESĠ 1 ARAÇ TESCĠL YENİ KAYIT Nüfus cüzdanı, Araç tescil dosyası, araç faturası, teknik belge, ÖTV makbuzu alınır. 62 TL trafik ve 46 TL Tescil belgesi ücreti alınarak, Şoförler Odasında plakası basılır, Vergi Dairesine kayıt edilerek ruhsatı hazırlanır plakası yeni mühürlenir 20 DK NAKİL Noter satışı sırasında plaka değişikliği talep edenler ve adres değişikliği sonrası 1 ay içerisinde müracaat etmesi halinde Nüfus cüzdanı, Araç tescil dosyası, eski ruhsat ve plakaları geri alınır. 108 TL trafik ve tescil belgesi ücreti alınarak, Şoförler Odasında plakası basılır, Vergi Dairesine kayıt edilerek ruhsatı hazırlanır yeni plakası mühürlenir. 1 DK. DEVİR Devir işlemleri noterler tarafından yapılmaktadır. Devir işlemi yapılan araca ait tescil belgesi Büromuzda tanzim edilmekte ve 1 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde belge elden teslim edilmekte, 16 ncı günden itibaren ise Posta yoluyla tescil sahibine gönderilir. DK. YENİ BELGE ZAYİ / YIPRANMA TEBDİL Sürücü sertifikasının aslı, Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Diploma aslı, Şoförler Derneğinden sürücü belge dosyası, Sağlık Raporu, Sabıka Kaydı, Kan grubu belgesi, Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre), adet fotoğraf, Sürücü belgesi ücreti TL, Öğrenim belgesi, MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi) ile müracaatı alınır, parmak izi kaydı yoksa parmak izi alınarak GBT ve Tahdit sorgulaması yapılır. Sürücü belgesi müracaat defterine ve Sicil Defterine kayıt edilerek Pol-Net veri girişi yapılır ve sürücü belgesi tanzim edilir. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, daha önceki belgesinde mevcut değil ise kan grubu belgesi, adet fotoğraf, eski sürücü belgesi, kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi), sürücü belge ücreti TL. ile müracaatı alınır. Sürücü belgesi müracaat defterine kayıt edilir, GBT ve tahdit sorguları yapılır, ilçemiz dışı sürücü belgesi ise sakınca sorulur. Gelen cevaba göre sürücü belgesi tanzim edilir. Parmak izi kaydı yoksa parmak izi alınır. Sürücü Belgesi kayıp veya çalıntı ise Kayıp Eşya ve Belge Projesine veri girişi yapılır. Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi, sürücü belgesinin verildiği ülkenin Başkonsolosluğundan doğruluk derecesi sorulur gelen olumlu cevaptan sonra, Şoförler derneğinden dosya, Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi), Üç adet fotoğraf, Sabıka kaydı. (aslı), Sağlık raporu (aslı), Kan grubu belgesi, Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere), Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir), Sürücü Belgesi ücreti TL ile müracaatı alınır, parmak izi kaydı yoksa parmak izi alınarak GBT ve Tahdit sorgulaması yapılır. Sürücü belgesi müracaat defterine ve Sicil Defterine kayıt edilerek Pol-Net veri girişi yapılır ve sürücü belgesi tanzim edilir. 30 DK 3 DK 3 DK. Ġlk Müracaat yeri : Trf.Tes.Dnt.Br.Amirliği / ERDEK Ġlk Müracaat yeri : Trf.Tes.Dnt.Br.Amirliği / ERDEK Ġsim : Vehbi TUNÇAY Ġsim : Ahmet CENGĠZ Unvan : Polis Memuru Unvan : Polis Memuru Adres : ERDEK Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Adres : ERDEK Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : HĠZMET STANDARTLARI DENETĠM FORMU

5 S.N KURUM/BĠRĠM ADI YÖNETMELĠĞE UYGUN OLARAK HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU OLUġTURULDU TABLO BĠRĠMĠN BÜTÜN HĠZMETLERĠNĠ KAPSIYOR MU? SUNULAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN BÜTÜN BĠLGĠLER MÜRACAAT MAKAMLARI BELĠRLENDĠ MĠ? MU? TABLODA YER BĠRĠMĠN UYGUN (VATANDAġIN GÖREBĠLECEĞĠ BĠR YERĠNE ASILDI MI? ALIYOR MU? 1 ĠLÇE EMN.MÜDÜRLÜĞÜ EVET EVET EVET EVET EVET EVET KURUMSAL ĠNTERNET SĠTESĠNDEN YAYINLANDI MI? UYGUNDUR 18/08/2010 Mustafa Hakan ZORLU Ġlçe Emniyet Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Doktor Raporu

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S.NO 1 3 6 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Nakdi Tazminat Müracaat Mal Bildirim Formu Doldurtulması işlemleri Hizmet Birleştirilmesi Başvuru

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 SUNULAN Yeni Kayıt Araç Tescil Trafik şahadetnameli Araç Tescil 1- Fatura 2- Uygunluk Belgesi 3- Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4- Trafik Sigortası 5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. MUŞ VALİLİĞİ. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Belgeleri Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ VALİLİĞİ. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Belgeleri Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sürücü Belge Dosya Müracaatı 2 Zayii Sürücü Belgesi Müracaatı 3 Yıpranan Sürücü Belgesi Müracaatı 4 Tebdil Sürücü Belgesi Müracaatı T.C. MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

CEZA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ

CEZA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ S.NO 1 2 3 4 5 6 7 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (2.DEFA ) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (3.DEFA ) 100 CEZA

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YENİ KAYIT

Detaylı

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU S.N BAġVURDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 YENĠ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN ĠSTENEN BELGELER 1. Fatura ve faturayı

Detaylı

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.NO ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Sürücü Belgesi Dosyası 2-Nüfus Cüzdanı Aslı 3-Nüfus Cüzdanın Fotokopisi(2 Adet) 4-Son 1 Yıl İçerisinde Alınmış Sağ. Raporu

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT HİZMET STANDARTLARI EK-2

TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT HİZMET STANDARTLARI EK-2 TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT SIRA NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YİVSİZ TÜFEĞİ RUHSATI 2 SİLUH BULUNDURMA RUHSATI 3 KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

EDĠRNE VALĠLĠĞĠ ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDĠRNE VALĠLĠĞĠ ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EDĠRNE VALĠLĠĞĠ ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ HĠZMETĠ YAPACAK PERSONEL 1 FSE (Fikir

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Özel Kurum Açılış Onayı T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 2 Özel Kurum Kapatma Onayı Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 3 Özel

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) HĠZMET BEDELĠ 1. Başvuru dilekçesi (TSO dan alınacak)

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İLK DEFA GEMİADAMI CÜZDANI/BELGESİ TALEBİ: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe(TC Kimlik Numarası, İkamet ve Askerlik Durum

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Rehberlik Hizmetleri Bizzat

Detaylı